!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%,"

Transkript

1 !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%,

2 Omdømmebarometeret 011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank i samarbeid med Trondheimsregionen. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive regioner og har som mål å kartlegge hvilke posisjoner de utvalgte regionene har på viktige områder. Barometeret tar utgangspunkt i hvilke inntrykk befolkningen har av ulike steder, og dette gir grunnlag for lokale evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Nytt for Omdømmebarometeret 011 er at man har undersøkt nærmere hvilke målgrupper som i størst grad kunne tenke seg å Elytte til en annen region og hvilke faktorer som påvirker Elyttelysten. Følgende regioner er målt i Omdømmebarometeret 011: Sørlandet Kristiansandsregionen Arendal- og Grimstadregionen Rogaland Stavangerregionen Haugesundsregionen Hordaland Bergensregionen Vestfold SandeEjordsregionen Larviksregionen Telemark Grenlandsregionen Fredrikstad- og Sarpsborgregionen Osloregionen Trondheimsregionen Rapporter, underlaget for disse og nærmere metodiske beskrivelser kan lastes ned på METODE Datainnsamlingen i Omdømmebarometeret 011 har blitt gjennomført som en webbasert spørreundersøkelse nasjonalt og regionalt. Respons Analyse har stått for innsamlingen, og respondentene har blitt trukket fra deres webpanel bestående av over personer. Rapporten baserer den strategiske analysen på svarene gitt av et representativt utvalg på 49 personer. Bearbeiding av dataene og strategiske analyser er utført av Respons Analyse. Undersøkelsen ble gjennomført. oktober til. november 011 på oppdrag for Ordkraft. Utvalget har svart på den elektroniske spørreundersøkelsen. Mottakerne ble invitert ved hjelp av en e- post med en unik link til deres undersøkelse. Antall respondenter i Trondheimsregionen var 4, mens utenfor regionen svarte 73 med kjennskap til Trondheimsregionen på undersøkelsen. Utvalget er kvotebasert på regioner og trukket tilfeldig fra Responspanelet og Cints panel. Trondheimsregionen er deeinert som kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik. For hver region er det utarbeidet en oppsummerende rapport der vesentlige observasjoner fremstilles graeisk og verbalt. I tillegg til den oppsummerende rapporten er det for hver region laget en samlet fremstilling av signieikante sammenhenger i undersøkelsen. Ordkraft har eneansvar for alle vurderinger og fremstillinger som er gjort i rapportene. Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

3 Kunnskap slår alt Trondheimsregionen vokser. På ti år har vi blitt Elere innbyggere. Vi skal vokse videre, men veksten skal være bærekraftig. Det er viktig for denne regionens attraktivitet og omdømme. Regionen har et felles forsknings- og utdanningsmiljø alle kan misunne oss. Vi er i front på Elere områder, og særlig innen teknologi. Studentene har kåret oss til Norges beste studieby. Dette er posisjoner vi jobber hardt for å styrke ytterligere. I Trondheimsregionen er vi enige i at kunnskap er vårt fremste fortrinn. Kunnskap slår alt. Vi er også enige om mål for felles areal- og næringsutvikling. Og vi jobber hardt for å nå våre mål. Det er viktig for å trekke enda Elere virksomheter og gode hoder til vår del av Norge, og å få ennå Elere av våre studenter til å bli her etter endt utdanning. Trondheimsregionen er en kompakt region, med en times reisetid mellom sentrum av storbyen Trondheim og regionens randsone. Her kan en bo på Ejellet og jobbe i byen - eller omvendt personer pendler fra omlandet inn til Trondheim pendler andre veien. Vi som bor her vet at vi bor i en svært attraktiv region. Her er gode oppvekstforhold for våre unge, vi har svært gode utdanningstilbud, et godt arbeidsmarked, et spennende næringsliv og alle muligheter for en aktiv fritid, i byen og på landet. Og vi tar gjerne i mot de stadig Eler som oppdager kvalitetene i Trondheimsregionen. Gjennom felles innsats skal vi bli Norges udiskutabelt beste storbyregion å studere, bo og jobbe i. Trondheim, 1. februar 01 Erling Lenvik Leder, Trondheimsregionen 3 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

4 Derfor måler vi omdømme Omdømme er ikke basert på dine rasjonelle argumenter, men på emosjonelle holdninger. Ofte er det følelsene som styrer de valg vi gjør, og når omdømmet er mer emosjonelt enn rasjonelt er det viktig med et godt omdømme - enten vi snakker om bedrifter, organisasjoner eller offentlige virksomheter. Regioner er avhengig av et godt omdømme for at folk skal ønske å studere eller arbeide, og for at næringslivet skal etablere nye arbeidsplasser. Et godt omdømme fungerer som en magnet. Jo sterkere omdømme en har, jo sterkere tiltrekningskraft har den på viktige interessenter i sin omgivelser. Som grunnlag for vårt arbeid med omdømme benytter vi oss av anerkjent teori fra Elere aktører på området, blant annet Fombrun og Van Riel ved Reputation Institute. Et målrettet arbeid med omdømme handler om å ha en deeinert identitet og verdier som styrer adferden og en strategi for kommunikasjonen. Det handler med andre ord om både et internt og eksternt fokus. Forutsetningen for målrettet arbeid er imidlertid å ha tilstrekkelig kunnskap om hvilket omdømme man har og hva som påvirker dette. Å bruke tid, krefter og ressurser på en rekke kommunikasjonstiltak basert på synsing er i beste fall et sjansespill i verste fall helt bortkastet. En omdømmemåling gir kunnskap om hva omgivelsene mener, hvem som mener hva og hva som påvirker disse meningene. En omdømmemåling gir deg et faktabasert verktøy i arbeidet med å påvirke de emosjonelle holdningene som styrer de valg omgivelsene gjør i forhold til din virksomhet. Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen 4

5 Sammendrag Trondheimsregionen utmerker seg først og fremst med å være best på utdanning og forskning. Hele 93 % av landets befolkning mener at regionen er et bra sted å ta høyere utdanning, og 87 % er enige i at regionen har gode forskningsmiljøer. Ingen regioner slår Trondheimsregionen på disse områdene. Når folk skal etablere seg er gode oppvekstvilkår, trygghet og jobbmuligheter de viktigste faktorene. Trondheim er best av storbyene på både oppvekstvilkår og trygghet, i følge respondentene, men kommer litt dårligere ut på jobbmuligheter. Trondheimsregionen er også den regionen hvor Elest folk kan tenke seg å bo. Hele 9 % av respondentene kunne tenke seg å bo i regionen om de måtte Elytte. Dette er den høyeste scoren på dette spørsmålet i hele Omdømmebarometeret. Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

6 Assosiasjoner Ll Trondheimsregionen Trondheimsregionen er godt likt blant landets befolkning, og det er svært få som har negative assosiasjoner. Det er ingen signieikante forskjeller i bakgrunnsvariablene kjønn, utdanning, inntekt, men det er klart Elere respondenter med oppvekststed i Midt- Norge som er positive til Trondheimsregionen (91 % positive og svært positive). Folk oppvokst på Østlandet er også mer positive enn andre nordmenn, mens de som er oppvekst på Vestlandet og i utlandet skiller seg ut i negativ retning. I sammenligningen mellom 009 og 011, så viser tallene at det har vært en forbedring i antall respondenter som svarer positiv fra 49 til 8 %. Samlet sett har andelen positive og svært positive svar økt fra 79 % til 8 % i % 0 % 0 % 40 % 30 % 0 % 10 % 0 % 70 % 0 % 0 % 8 % 4 % 47 % 7 % 14 % 7 % 0 % 0 % 1 % 0 % Svært negacv NegaCv Verken eller PosiCv Svært posicv Landet Selvbilde n=93/4 8 % 49 % 40 % 30 % 0 % 19 % 14 % 30 % 7 % 10 % 0 % 0 % 0 % % 1 % Svært negacv NegaCv Verken eller PosiCv Svært posicv n=947/93 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

7 Transport og logisckk Skipsfart og rederivirksomhet Reiseliv og turisme Virksomheter forbundet med regionen Sammenlignet med utgaven i 009 er det foretatt endringer i bransjeinndeling, slik at blant annet handelsvirksomhet er ny. Det er Elere kategorier i 011, og respondentene har derfor blitt bedt om å velge fem virksomheter de forbinder med regionen. Figuren viser prosentandel. Prosessindustri Primærnæringer (jord-, skogbruk og fiske) Opplevelsesindustri Olje- og gassrelatert leverandørindustri KunnskapsbedriNer Kulturbasert næring Landets befolkning forbinder Trondheim spesielt med kunnskapsbedrifter, mens IKT og handel følger deretter. Selvbildet i Trondheimsregionen er relativt sammenfallende med det bildet befolkningen utenfor regionen har. Egen befolkning har et mer nyansert syn, og det er spesielt olje- og gassrelatert industri og kraftproduksjon som avviker mellom gruppene. Det er ingen signieikante forskjeller mellom de ulike bakgrunnsvariablene som kjønn, utdanning, bosted, alder og inntekt. KraNproduksjon 10 4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 1 4 Havbruk/oppdrePsvirksomhet 3 Handelsvirksomhet 1 Bergverk/gruvedriN 4 4 Andre/vet ikke Landet Selvbildet n=7/40 7 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

8 Landets befolkning om Trondheimsregionen Regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning Det er lep å finne interessante jobber Cl begge når et par flyper Cl regionen Det ligger godt Cl repe for næringsutvikling i regionen Regionen har et nyskapende næringsliv Regionen er internasjonalt orientert Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Regionen har gode forskningsmiljøer Det er god veistandard i regionen Det er gode transpor`orb. mellom regionen og andre deler av landet Det er gode transpor`orbindelser mellom regionen og utlandet Regionen har et godt utbygd kollekcvtrafikkclbud Det er lagt godt Cl repe for gående og syklende i regionen I regionen får en mye for pengene i boligmarkedet Det er trygt å bo i regionen Regionen er preget av åpenhet og toleranse Regionen er posicvt preget av ulike kulturer Uenig Verken eller Vet ikke Enig LikesCllingen er kommet like langt i regionen som ellers i landet Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge Regionen har et aprakcvt kulturclbud Muligheter for et variert uteliv (resturanter/barer/cafeer) 1 88 Det ligger godt ClrePe for en akcv fricd i regionen Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen 1 7 Regionen har et godt klima I regionen prioriteres hensyn Cl miljøet høyt Regionen er godt synlig nasjonalt Regionen er i koncnuerlig utvikling n=7 0 % 10 % 0 % 30 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 %

9 Sammenligning Et overordnet blikk på hvordan respondentene betrakter Trondheimsregionen gir raskt inntrykk av en region som har festet seg med mange sterke kvaliteter i folks bevissthet. Regionen scorer svært godt på viktige områder som gode oppvekstvilkår, kulturtilbud, vakker natur, muligheter til en aktiv fritid og uteliv, men aller sterkest er oppfatningen om regionens forskningsmiljøer og mange kvaliteter som utdanningssted. Stort sett kommer også Trondheimsregionen svært godt ut i forhold til hvordan omverden oppfatter regionens arbeids- marked og næringsliv. En av undersøkelsens aller høyeste score oppnår regionen på påstanden om regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning. Men selv om en sammenligning av undersøkelsen med tilsvarende i 009 viser at posisjonene relatert til arbeidsliv og næring jevnt over har styrkets seg i løpet av de siste to årene, registrerer vi også denne gangen noe større grad av usikkerhet på påstander knyttet til nyskaping, jobbmuligheter for begge i et parforhold og i hvilken grad det ligger til rette for næringsutvikling. Undersøkelsens tydeligste utslag av usikkerhet kommer på påstanden knyttet til hvordan omgivelsene oppfatter boligmarkedet i Trondheimsregionen. Her fordeler respondentene seg jevnt over på alle svaralternativer og en Ejerdedel er klart negative til påstanden om at enn får mye for pengene i boligmarkedet. Folk utenfor regionen klarer heller ikke å gjøre seg opp en klar formening om i hvilken grad hensyn til miljøet prioriteres i Trondheimsregionen. En litt grov sammenligning av svarproeilene mellom hva respondenter i Trondheimsregionen selv sier og hva de utenfor regionen gir uttrykk for viser i stor grad sammenfall i oppfatningene. Naturlig nok forsterkes inntrykkene ettersom regionens egne innbygger har mer kunnskap, men i et omdømmeperspektiv vil det regnes som svært positivt at tendensene er sammenfallende. Det indikerer at bildene som mer eller mindre aktivt forsøkes formidlet ut har troverdig sammenheng med den virkelighet store deler av innbyggerne på stedet selv opplever. Til og med hvordan klimaet oppleves er det stort sett enighet om, selv om andelen som er negative er større lokalt. Som i mange regioner rundt i landet gir også respondentene i Trondheimsregionen til kjenne misnøye med veistandarden i området. Det er på denne enkeltpåstanden, sammen med påstanden om i hvilken grad det gis et godt kollektivtilbud og er tilrettelagt for gående og syklende de klareste negative utslagene i den regionale delen av undersøkelsen dukker opp. Internasjonal orientering, jobbmuligheter og samferdsel har den mest positive utviklingen siden 009. Andelen som mener at regionen er internasjonalt orientert har økt fra 48 til 7 % på to år. Det er også langt Elere som mener at det er lettere å få jobb til begge når et par Elytter til regionen, sammenlignet med tidligere (70 % i 011, mot % i 009). Den største positive endringen siden 009 har skjedd i synet på transportforbindelser mellom Trondheimsregionen og andre deler av landet. Her har andelen positive respondenter økt med prosentpoeng (fra til 88 %). 9 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

10 Trondheimsregionens egne innbyggere Regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning Det er lep å finne interessante jobber Cl begge når et par flyper Cl regionen Det ligger godt Cl repe for næringsutvikling i regionen Regionen har et nyskapende næringsliv Regionen er internasjonalt orientert 1 78 Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Regionen har gode forskningsmiljøer Det er god veistandard i regionen Det er gode transpor`orb. mellom regionen og andre deler av landet Det er gode transpor`orbindelser mellom regionen og utlandet Regionen har et godt utbygd kollekcvtrafikkclbud 19 3 Det er lagt godt Cl repe for gående og syklende i regionen I regionen får en mye for pengene i boligmarkedet Det er trygt å bo i regionen Regionen er preget av åpenhet og toleranse Regionen er posicvt preget av ulike kulturer Uenig Verken eller Vet ikke Enig LikesCllingen er kommet like langt i regionen som ellers i landet Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge 3 87 Regionen har et aprakcvt kulturclbud Muligheter for et variert uteliv (resturanter/barer/cafeer) Det ligger godt ClrePe for en akcv fricd i regionen 0 93 Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen 1 8 Regionen har et godt klima I regionen prioriteres hensyn Cl miljøet høyt Regionen er godt synlig nasjonalt Regionen er i koncnuerlig utvikling n=41 0 % 10 % 0 % 30 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 %

11 At det er et godt sted å vokse opp for barn og unge Å bo i nærheten av familien og venner At lokalsamfunnet er trygt At det er gode offentlige tjenester i lokalsamfunnet (barnehager, skoler, helseclbud, og lignende) At det finnes interessante jobber for begge i et parforhold VikLgst ved valg av bosted Dette er de ti viktigste faktorene av totalt som respondentene ble bedt om å velge mellom. Kvinner vektlegger nærhet til familie og venner og oppvekstkvalitet vesentlig sterkere enn menn, mens menn synes jobbmuligheter er noe viktigere enn kvinner. De tre faktorene som var minst viktige var at det Binnes gode forskningsmiljøer i regionen, at regionen er internasjonalt orientert og at det ligger godt til rette for etablering av egen næringsvirksomhet. At det ligger godt Cl repe for en akcv fricd At regionen har vakker natur At det finnes interessante jobber At vær og klima er godt At det finnes et godt utbygd kollekcvclbud Kvinner Menn Alle n= Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

12 VikLgst ved valg av bosted alle faktorer At det er et godt sted å vokse opp for barn og unge % Å bo i nærheten av familien og venner 4 % At lokalsamfunnet er trygt 49 % At det er gode offentlige tjenester i lokalsamfunnet (barnehager, skoler, helseclbud, og 4 % At det finnes interessante jobber for begge i et parforhold 3 % At det ligger godt Cl repe for en akcv fricd 3 % At regionen har vakker natur 7 % At det finnes interessante jobber 7 % At vær og klima er godt 4 % At det finnes et godt utbygd kollekcvclbud % At det finnes et mangfoldig kulturclbud i nærheten 0 % At det er gode transpor`orbindelser Cl andre deler av landet 18 % At det finnes muligheter for et variert uteliv (resturanter/barer/cafeer) 1 % Å få mye for pengene i boligmarkedet 14 % At lokalsamfunnet er preget av toleranse for ulike mennesker og meninger 14 % At det er gode transpor`orbindelser Cl utlandet 13 % At det er lagt godt Cl repe for gående og syklende 1 % At det er god veistandard i regionen 9 % At det ligger Cl repe for å ta høyere utdanning i regionen 7 % At lokalsamfunnet er posicvt preget av ulike kulturer % At det er et nyskapende næringsliv i regionen % At likescllingen mellom kvinner og menn er god i lokalsamfunnet 4 % At hensyn Cl miljøet prioriteres høyt i regionen 4 % At det ligger godt Cl repe for etablering av egen næringsvirksomhet 4 % At regionen er internasjonalt orientert 3 % At det finnes gode forskningsmiljøer i regionen Andre faktorer 1 % % n=434 0 % 10 % 0 % 30 % 40 % 0 % 0 % Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen 1

13 Om befolkningen faklsk kan tenke seg å flyse Ll Trondheimsregionen og hvem de er Påstand: Jeg kan tenke meg å bo i Trondheimsregionen Påstand: Jeg kan tenke meg å studere i Trondheimsregionen 80 % 70 % 0 % 0 % 40 % 9 % 1 % 70 % 0 % 0 % 40 % 4 % 30 % 0 % 10 % 0 % 17 % 14 % 1 % % 3 % 30 % 0 % 10 % 18 % 11 % 7 % 0 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig n=80/87 0 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig n=84 Det er ingen klare forskjeller mellom kjønnene, men i alder så er gruppa 1-4 år mest positive (7 %). I inntektssammenligning så er det respondenter med inntekt mellom og som er mest positive til å bo i regionen (74%). Utover dette så folk med oppvekststed i Midt- Norge mest positive til å bo i regionen (77 %), mens vestlendingene er minst villige (7 %). Lysten til å studere i Trondheimsregionen synker med alder, fra 81 % i alderen 1-4 år til 9 % i aldersgruppen fra år og eldre. Det er respondenter med inntekt over som er mest positive til å studere i regionen (9 %). Utover dette er det ingen signieikante forskjeller. 13 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

14 Om befolkningen faklsk kan tenke seg å flyse Ll/besøke Trondheimsregionen og hvem de er Påstand: Jeg kan tenke meg å arbeide i Trondheimsregionen Påstand: Trondheimsregionen er et fint reisemål 70 % 0 % 0 % % 100 % 90 % 80 % 70 % 89 % 84 % 40 % 30 % 0 % 0 % 40 % 0 % 10 % 0 % 14 % 1 % 4 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig 30 % 0 % 10 % 0 % 11 % 8 % 4 % % 1 % 1 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig n= n=88/84 Respondenter oppvokst i Midt- Norge er mer positive enn andre (77 %), men det er ingen signieikante forskjeller i dette spørsmålet. Kvinner har bedre inntrykk av Trondheimsregionen som reisemål enn menn (henholdsvis 9 og 84 %). Det er ingen signieikante forskjeller utover dette. Folk oppvokst på Østlandet er også mer positive enn andre (93 %). Det er ingen signieikante forskjeller utover dette. Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen 14

15 FlyYng Kan det i framlden være aktuelt for deg å flyse? 33 % av Norges befolkning er villige til å Elytte i framtiden. Det er innbyggerne i Troms (4%) og Oslo (43%) som er mest åpne for å Elytte på seg. Flyttelysten synker med alderen, men hele % av dem med inntekt under er villige til å Elytte. Det er ingen forskjell i Elyttelyst basert på utdannelsesnivå, men de med hovedutdannelse innen humanistiske og estetiske fag (47 %) og samfunnsfag og juridiske fag (4 %) er mest positive til å Elytte på seg Ja Nei Vet ikke Trondheimsregionens innbyggere ønsker å Elytte til andre steder i Midt- Norge eller til Østlandet om de skal Elytte, og det er Nord- Norge som er den minst aktuelle landsdelen å Elytte til. 44 n=434 Hvor ville du aller helst ønske å bo dersom alt lå Ll rese for deg og din familien på dese stedet? Vet ikke Folk bosatt i Sogn og Fjordane og Nord- Trøndelag vil i større grad bo i ei bygd enn andre (henholdsvis 4 og 9 %), mens 7 % Oslo- borgerne foretrekker å bo i en storby. I ei bygd På et tepsted 13 1 Trondheimsregionens egne innbyggere ønsker å bo i en liten by (34%) eller en storby (9 %). I en liten by 4 I en storby 19 n= Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

16 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen 1

17 Sammenligninger med andre regioner i undersøkelsen En sentral del av Omdømmebarometeret handler om å vurdere de ulike regionene i forhold til hverandre. Sammenligninger både utfordrer og medvirker til en mer presis tolking av tendenser. Datagrunnlaget i Omdømmebarometeret er svært omfattende og gir grunnlag for en rekke ulike sammenligninger. Hva som oppleves som relevant vil variere. Vi har valgt ut noen sett med sammenligninger og gjengitt disse i denne rapporten. For andre varianter oppfordres det til å besøke og selv laste ned de rapportene en ønsker å se i forhold til hverandre. For å lette arbeidet med sammenligninger er rapportene i stor grad bygget opp med samme struktur. Videre presenteres følgende sammenligninger graeisk: Trondheimsregionen i forhold til Osloregionen Bergensregionen Stavangerregionen Ved å kontakte Ordkraft er det også mulig å bestille egne sammenstillinger etter avtale. 17 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

18 De viklgste temaene ved valg av bosted. Trondheimsregionen sammenlignet med øvrige storbyregioner i undersøkelsen landsrepresentalvt Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge 1 % 8 % Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstandene. Vet ikke er ikke en del av totalen Det er trygt å bo i regionen % 84 % Det er lep å finne interessante jobber Cl begge når et par flyper Cl regionen 80 % 89 % Trondheimsregionen Det ligger godt ClrePe for en akcv fricd i regionen 8 % 93 % Osloregionen Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen 47 % 79 % Regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning 9 % 9 % 0 % 10 % 0 % 30 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen 18 n=7/80

19 Enkeltpåstander. Trondheimsregionen sammenlignet med øvrige storbyregioner landsrepresentalvt Regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning 9 % 9 % Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstandene. Vet ikke er ikke en del av totalen Det er lep å finne interessante jobber Cl begge når et par flyper Cl regionen 80 % 89 % Det ligger godt Cl repe for næringsutvikling i regionen 81 % 8 % Regionen har et nyskapende næringsliv 80 % 80 % Trondheimsregionen Regionen er internasjonalt orientert 77 % 90 % Osloregionen Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning 87 % 97 % Regionen har gode forskningsmiljøer 8 % 94 % Det er god veistandard i regionen 3 % % 0 % 10 % 0 % 30 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % 19 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen n=7/80

20 Enkeltpåstander. Trondheimsregionen sammenlignet med øvrige storbyregioner landsrepresentalvt Det er gode transpor`orb. mellom regionen og andre deler av landet 8 % 91 % Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstandene. Vet ikke er ikke en del av totalen Det er gode transpor`orbindelser mellom regionen og utlandet 7 % 94 % Regionen har et godt utbygd kollekcvtrafikkclbud 7 % 8 % Det er lagt godt Cl repe for gående og syklende i regionen 1 % 8 % I regionen får en mye for pengene i boligmarkedet 14 % 33 % Trondheimsregionen Osloregionen Det er trygt å bo i regionen % 84 % Regionen er preget av åpenhet og toleranse 34 % 7 % Regionen er posicvt preget av ulike kulturer 3 % % LikesCllingen er kommet like langt i regionen som ellers i landet 7 % 7 % 0 % 10 % 0 % 30 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen 0 n=7/80

21 Enkeltpåstander. Trondheimsregionen sammenlignet med øvrige storbyregioner landsrepresentalvt Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge Regionen har et aprakcvt kulturclbud 1 % 8 % 90 % 9 % Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstandene. Vet ikke er ikke en del av totalen Muligheter for et variert uteliv (resturanter/barer/cafeer) 93 % 9 % Det ligger godt ClrePe for en akcv fricd i regionen 8 % 93 % Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen 47 % 79 % Trondheimsregionen Osloregionen Regionen har et godt klima 4 % 49 % I regionen prioriteres hensyn Cl miljøet høyt 18 % 4 % Regionen er godt synlig nasjonalt 7 % 81 % Regionen er i koncnuerlig utvikling 8 % 81 % 1 0 % 10 % 0 % 30 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % n=7/80 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

22 Påstander knyset Ll å bosese seg, arbeide, studere og regionen som reisemål. Sammenligning mellom storbyregionene i undersøkelsen - landsrepresentalvt PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å bo i regionen PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å arbeide i regionen Stavangerregionen Stavangerregionen Trondheimsregionen Trondheimsregionen Bergensregionen Bergensregionen Osloregionen Osloregionen % 0 % 40 % 0 % 80 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig 0 % 0 % 40 % 0 % 80 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å studere i regionen PÅSTAND: Regionen er et fint reisemål Stavangerregionen Stavangerregionen Trondheimsregionen Trondheimsregionen Bergensregionen Bergensregionen Osloregionen Osloregionen % 0 % 40 % 0 % 80 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig 0 % 0 % 40 % 0 % 80 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

23 Omdømmebarometeret 011 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR Bank i samarbeid Business Region Bergen. For ytterligere informasjon, kontakt Ordkraft Østre strandgate Kristiansand OrdkraN er et ledende kommunikasjonsbyrå innen omdømme og samfunnskontakt

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +',-%.,/#(%-0)/%/

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +',-%.,/#(%-0)/%/ !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +',-%.,/#(%-)/%/ Omdømmebarometeret 211 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank i samarbeid med Haugaland Vekst og

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/ !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(,-.'/-'/#-(%0,)/%/ Omdømmebarometeret 2011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank og Sparebanken Sør i samarbeid

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(%,#'-./.)0.1(2"3*'#(%02),%,

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +(%,#'-./.)0.1(23*'#(%02),%, !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(%,#'-./.)0.1(2"*'#(%02),%, Omdømmebarometeret 11 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank og Sparebanken Sør i samarbeid

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +)(#','-# Omdømmebarometeret 2011: Bergensregionen

!#$%&'()%*%(%*!#$$ +)(#','-# Omdømmebarometeret 2011: Bergensregionen !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +)(#','-# Omdømmebarometeret 011: Bergensregionen Omdømmebarometeret 011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er et nasjonalt verktøy for dokumentasjon og arbeid med omdømme

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013

Omdømmebarometeret 2013 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen VIRKE

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: Stavangerregionen

Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: Stavangerregionen Omdømmebarometeret 2013: STAVANGERREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006.

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: HAUGESUNDREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: HAUGESUNDREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: HAUGESUNDREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: BERGENSREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(5"6*'#(%35)0%0

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(56*'#(%35)0%0 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(%0#'12+)3+4(5"6*'#(%35)0%0 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013

MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 MOLDEREGIONEN OMDØMMEUNDERSØKELSE 2013 KORT OM PROSJEKTET For å kunne arbeide målrettet med posisjonering og omdømmebygging av en region er det avgjørende viktig å jobbe ut fra en felles forståelse av

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /$(0'1#%*

!#$%&'()%*%(%*+,--. /$(0'1#%* !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /$(0'1#%* Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

!"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3

!#$%&'()%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 !"#$""%&'()"%*%(%*+,--. /(012'31'3#1(%40)3%3 Omdømmebarometeret 200 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret

Detaljer

Teknologihovedstad med omdømmeløft

Teknologihovedstad med omdømmeløft Rapport fra omdømmeundersøkelse for 01: Teknologihovedstad med omdømmeløft Rapportens innholdsfortegnelse: Bakgrunn Metode Rapportens oppbygging Oppsummering Resultater Del 1 Teknologihovedstaden i Norge

Detaljer

Omdømmeundersøkelsen

Omdømmeundersøkelsen 100 Omdømmeundersøkelsen Fig. 1: Hvilken region forbinder du med "Teknologihovedstaden"? (n=2309*) Alle respondenter 16 80 71,2 60 0 0 9 3,1 1,6 0,7 1,5 Fig. 2: Eksterne 16: Næringsliv og arbeidsmarked

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner

Omdømmebarometeret 2009. et redskap for utvikling av attraktive regioner Omdømmebarometeret 2009 et redskap for utvikling av attraktive regioner Noen fakta SpareBank 1 SR-Bank og regionale partnere Respons Analyse, Oxford Research, Retriever og Ordkraft 8000 respondenter nasjonalt

Detaljer

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse

Ringerikets omdømme. En kvantitativ undersøkelse Ringerikets omdømme En kvantitativ undersøkelse Formålet Skal gi grunnlag for evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Skal gi grunnlag for videre profileringsarbeid. Gjennomføres hvert andre

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 1 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er

Detaljer

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen

TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid. Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen TRONDHEIMSREGIONEN en arena for samarbeid Bård Eidet, daglig leder Trondheimsregionen Det politiske organet Ti kommuner og Sør-Trøndelag fylkeskommune Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015

Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord. Presentasjon Ulvik 1. desember 2015 Innbyggerundersøkelse i kommunene Granvin, Ulvik og Eidfjord Presentasjon Ulvik 1. desember 201 1 Disposisjon Om gjennomføring av undersøkelsen Funn fra innbyggerundersøkelsen Vurderinger av tilhørighet

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR MALVIK KOMMUNE APRIL 2015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 501 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Malvik kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten

Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten Ofoten, sett fra ut- og innsiden Kartlegging av regionens omdømme blant innbyggere på det sentrale Østlandet og i Ofoten Ordkraft er et ledende kommunikasjonsbyrå innenfor omdømme og samfunnskontakt. Ordkraft

Detaljer

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking

Kommunereformen. Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015. Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Kommunereformen Innbyggerundersøkelse i Skaun kommune April 2015 Bente Widenoja Sudbø, Telemarksforsking Om undersøkelsen Telemarksforsking har fått i oppdrag fra Skaun kommune å gjennomføre en innbyggerundersøkelse

Detaljer

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT HVORDAN KAN OPPDAL/RENNEBU «BRUKE» TRONDHEIM? Næringskonferansen 2016, Oppdal, 14. november 2016 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheim SINTEF TTO 95

Detaljer

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling

Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Sør-Trøndelag: Her vil jeg bo og leve. Om attraktivitet og næringsutvikling Fylkestinget i Sør-Trøndelag - 14 april, Trondheim. Knut Vareide Telemarksforsking Bosetting

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR SNILLFJORD KOMMUNE MAI 015 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 150 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Snillfjord kommune. Datamaterialet

Detaljer

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres?

Næringsutvikling i Grenland. Hvilke muligheter bør realiseres? Næringsutvikling i Grenland Hvilke muligheter bør realiseres? Ny strategisk næringsplan i Grenland skal gi innspill til en samlet retning for vekst og utvikling i regionen Det er utarbeidet et kunnskapsgrunnlag

Detaljer

Askvoll. Identitets- og omdømmekartlegging. Gjennomført uke 42/43 2012

Askvoll. Identitets- og omdømmekartlegging. Gjennomført uke 42/43 2012 Askvoll s- og omdømmekartlegging Gjennomført uke 2/ 2 s- og omdømmekartlegging for Askvoll som lokalsamfunn Bakgrunnsvariabler: Kjønn Alder Utdanning Bosted respondenter skartleggingen resp. I Askvoll

Detaljer

BoligMeteret september 2013

BoligMeteret september 2013 BoligMeteret september 2013 Det månedlige BoligMeteret for september 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.09.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015

NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 2015 NY KOMMUNESTRUKTUR FRØYA KOMMUNE JUNI 01 Metode: Datainnsamling: Telefon Utvalg: Det ble gjennomført totalt 393 intervju med personer 18 år eller eldre bosatt i Frøya kommune. Datamaterialet er vektet

Detaljer

Boligmeteret august 2013

Boligmeteret august 2013 Boligmeteret august 2013 Det månedlige Boligmeteret for AUGUST 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 27.08.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

IKT Norge - IT kunnskaper

IKT Norge - IT kunnskaper IKT Norge - IT kunnskaper Prosjektleder: Ellen H. Guldvog ellen@responsanalyse.no Analytiker: Ellen H. Guldvog ellen@responsanalyse.no Start: 7/5/2017 Avsluttet: 7/12/2017 Metode: Webundersøkelse (CAWI)

Detaljer

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

HEMNE KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 ORKDALSREGIONEN KOMMUNERAPPORT HEMNE KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen

Detaljer

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08

Omdømmerapport 2008. Rapport dato 8. oktober 2008. Markedsinfo as 20 08 Omdømmerapport 0 Rapport dato. oktober 0 Markedsinfo as Formål og gjennomføring Markedsinfos årlige omdømmeundersøkelser for Drammen har følgende formål: Måle og dokumentere utviklingen i Drammens omdømme,

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom?

Scenarier for Vestfolds fremtid. Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Scenarier for Vestfolds fremtid Hvor stort er Vestfoldsamfunnets eget handlingsrom? Noen strukturelle forhold er viktige, men er utenfor Vestfolds egen kontroll Uflaks Strukturelle forhold Flaks 09.03.2015

Detaljer

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE WWF. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 18 - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 9.. Avsluttet.. Antall respondenter 118 Utvalget er landsrepresentativt

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020

Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi for Trøndelag 2016-2020 Regional planstrategi - er ikke en plantype men et felles arbeidsredskap for prioritering Regional planstrategi skal redegjøre for viktige regionale utviklingstrekk

Detaljer

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested

Sørlandet som studiested. Sørlandet som studiested 1 2003 Kontaktpersoner ved Agderforskning: Seniorrådgiver Harald Furre Rådgiver Rune Jamt Forsker Gjermund Haslerud 2 2003 UTVALG Spørreskjema ble sendt til; 1400 Personer som avslo studieplass ved HiA

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 LEVANGER KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Levanger oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen 2016. Borgerskåren på 82 er høy og viser at innbyggerne er svært godt

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Frekvenstabeller Leka orsk senter for bygdeforskning Mars 2015 1 Tabelliste Tabell 1: Utdanningsnivå. Prosent... 3 Tabell 2: Antall år bodd i kommunen. Prosent... 3 Tabell 3: Hovedaktivitet.

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

FROSTA KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT FROSTA KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

Omdømmerapport for Hamarregionen

Omdømmerapport for Hamarregionen Omdømmerapport for Hamarregionen Mai 017 Markedsinfo as 017 Formål og gjennomføring Omdømmeundersøkelsen for Hamarregionen har hatt følgende formål: Måle og dokumentere Hamarregionens omdømme, herunder

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Våren 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Våren 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november

Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Oppgardering av bygninger. Utfordringer og muligheter. Kurs NBEF/TFSK 1.-2. november Demografisk utvikling v/ Sissel Monsvold, OBOS Hva skal jeg snakke om? Befolkningsvekst og - prognoser Norge Regioner

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet

Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet Sentrale utviklingstrekk og utfordringer på Østlandet 1 Befolkningsutviklingen Oslo, Akershus og Rogaland vokser mye raskere enn resten av landet 125 120 115 Oslo Akershus Rogaland Norge 110 105 100 95

Detaljer

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015

Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF. Høsten 2015 Omdømmeundersøkelse for Helse Sør-Øst RHF Høsten 2015 Om undersøkelsen Undersøkelsen består av et kvotert utvalg på tilsammen 4900 personer i befolkningen over 18 år bosatt i Helse Sør-Øst sine sykehusområder.

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman

OMNIBUS UKE Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Analyse Tone Fritzman OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr.

Innbyggerundersøkelse kommunereformen. Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen. Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. Innbyggerundersøkelse kommunereformen Tynset Alvdal Os Tolga Folldal - Rendalen Audun Thorstensen (TF) og Per Olav Lund (ØF) TF-rapport nr. 384 2016 Tittel: Undertittel: TF-rapport nr: 384 Forfatter(e):

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE

LEVANGER KOMMUNE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT OM UNDERSØKELSEN INNHOLDSFORTEGNELSE BORGERUNDERSØKELSEN 2010 VÆRNESREGIONEN OG INNHERRED SAMKOMMUNE KOMMUNERAPPORT LEVANGER KOMMUNE OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning

Detaljer

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010

Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Presentasjon av Borgerundersøkelsen 2010 Et samarbeidsprosjekt mellom Høyskolen i Bodø og Sentio Research August 2010 Borgerundersøkelsen - Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen eller regionen

Detaljer

Boligmeteret november 2013

Boligmeteret november 2013 Boligmeteret november 2013 Det månedlige Boligmeteret for november 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 26.11.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 31.08 2016 Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 16- Dato: 23.08.2016 Sted: Fylkesutvalgssalen, Fylkeshuset Tidsrom: Onsdag 01. juni 2016 kl 1300-1600 Innkalt: Tore Rømo, Carl

Detaljer

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet

Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring. Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Befolkningsundersøkelse november 2016 Oppdragsgiver: Språkrådet Kort om undersøkelsen Bakgrunn for undersøkelsen Språkrådet har i 2008 og 2010 gjennomført

Detaljer

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor

Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Attraktivitetspyramiden, hvilke steder er attraktive og hvorfor Bosetting Konferanse om vekstkraft og attraktivitet, Finnsnes 25 mai 2011 Utvikling Bedrift Besøk Hvorfor vokser steder? Attraktivitetspyramiden

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet?

Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Stavangerregionen God på næring svak på attraktivitet? Møte Greater Stavanger Economic Development Gjesdal, 31. August 2011 Knut Vareide NæringsNM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden 0 Stavangerregionen

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: SØRLANDET omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNERE Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007,

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2015 MELAND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Meland oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 73 er god og viser at innbyggerne er meget fornøyd med

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen - kvartalsstatistikk Befolkningsendringer andre kvartal 2012 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2012 SANDNES KOMMUNE Oppsummering av resultatene kommune gjør det bra i Borgerundersøkelsen, og skårer omtrent likt med snittet for Storbyene når det gjelder de tre hovedmålene Borgerskåre,

Detaljer

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016

Holdninger til helseforsikring. Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Holdninger til helseforsikring Befolkningsundersøkelse gjennomført av Norstat for Forbrukerrådet Desember 2016 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Formålet med undersøkelsen er å kartlegge holdninger til

Detaljer

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT

BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT BORGERUNDERSØKELSEN 2011 NORDHORDLAND REGIONRAPPORT OM UNDERSØKELSEN Borgerundersøkelsen måler hvordan innbyggerne ser på kommunen de bor i. Hvilken oppfatning har innbyggerne om kommunen som en plass

Detaljer

utviklingstrekk. Telemarksforsking

utviklingstrekk. Telemarksforsking Næringsanalyse Telemark utviklingstrekk. Knut Vareide Telemarksforsking 1,6 180 000 0,03 4,4 1,4 Årlig vekstrate Befolkning 170 000 0,02 4,2 1,2 160 000 0,01 1,0 4,0 0,8 150 000 0,00-0,01 3,8 0,6 140 000

Detaljer

Gjerdrums særpreg og identitet

Gjerdrums særpreg og identitet Gjerdrums særpreg og identitet Undersøkelser gjennomført som del av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel Presentasjon for kommunestyret, 15. mars 2017 Aktiviteter 4 gruppeintervjuer (nov - des 2016)

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka

Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka Folk i Oslo og Bærum, og deres forhold til marka En representativ undersøkelse om holdninger til og bruken av marka blant befolkningen i Oslo og Bærum Gjennomført januar 2006 Om undersøkelsen En representativ

Detaljer

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn

Studentene og fagspråket. Spørreundersøkelse blant studenter i alderen 19-29 år. Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet. TNS Politikk & samfunn Spørreundersøkelse blant studenter i alderen -2 år Gjennomført på oppdrag fra Språkrådet TNS.2.24 Innhold Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn 3 4 Vedlegg: Bakgrunn 22 Vedlegg:

Detaljer

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat

Undersøkelse om taxi-opplevelser. gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Undersøkelse om taxi-opplevelser gjennomført for Forbrukerrådet av Norstat Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge opplevelser knyttet til å benytte taxi. Målgruppe Landsrepresentativt utvalg (internettbefolkning)

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

NORDRE LAND KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for NORDRE LAND KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT

NYE MULIGHETER I TRØNDELAG. Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT NYE MULIGHETER I TRØNDELAG Orkangerkonferansen 1. juni 2017 Ved Berit Rian, adm. direktør NiT Teknologihovedstaden Det skjer mye positivt i Trondheimsregionen SINTEF TTO 95 business angels På det internasjonale

Detaljer

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland

JEVNAKER KOMMUNE. Undersøkelse om kommunereformen Resultater for. Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i Oppland Undersøkelse om kommunereformen Resultater for JEVNAKER KOMMUNE Gjennomført av Sentio Research for Fylkesmannen i FEILMARGINER I enhver utvalgsundersøkelse må man operere med feilmarginer for fordelinger

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. IMDi

Resultater NNUQ2 2012. IMDi Resultater NNUQ2 2012 IMDi Innledning NNU 2012 Q2 for IMDi 25.10.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE

Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Borgerundersøkelsen 2016 FARSUND KOMMUNE Oppsummering av resultatene Hovedmål Farsund kommune oppnår gode resultater i borgerundersøkelsen. Borgerskåren på 85 er svært god og viser at innbyggerne er meget

Detaljer

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene

Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Befolkningens syn på utviklingen i distriktene Komparative analyser av befolkningen i rurale og urbane kommuner Alexander Thanem Norsk senter for bygdeforskning Delresultater fra Lokalsamfunnsundersøkelsen

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Kortversjon med fundament, overordnet mål, mål og strategier Fullstendig versjon finner du på www.trondheim-chamber.no/snp Utarbeidet for Trondheimsregionen

Detaljer

Innbyggerundersøkelse

Innbyggerundersøkelse Innbyggerundersøkelse Undersøkelse gjennomført for Oppdal kommune Opinion AS Juni-juli 2015 Oppdragsbeskrivelse Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Oppdal kommune Kontaktperson Leidulf Skarbø, Leidulf.Skarbo@oppdal.kommune.no,

Detaljer

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune

Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune Borgerundersøkelsen 2016 Levanger kommune LIVSKVALITET Måler vi gjennom to typer undersøkelser: - Hvordan det er å leve og bo der man bor - Borgerundersøkelsen - Egenrapportert helsesituasjon - Rullering

Detaljer