!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%,"

Transkript

1 !"#$""%&'()"%*%(%*!"#$$ +(),#-%."/(%0.),%,

2 Omdømmebarometeret 011 NY UTGAVE FLERE REGIONER Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank1 SR Bank i samarbeid med Trondheimsregionen. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive regioner og har som mål å kartlegge hvilke posisjoner de utvalgte regionene har på viktige områder. Barometeret tar utgangspunkt i hvilke inntrykk befolkningen har av ulike steder, og dette gir grunnlag for lokale evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg. Nytt for Omdømmebarometeret 011 er at man har undersøkt nærmere hvilke målgrupper som i størst grad kunne tenke seg å Elytte til en annen region og hvilke faktorer som påvirker Elyttelysten. Følgende regioner er målt i Omdømmebarometeret 011: Sørlandet Kristiansandsregionen Arendal- og Grimstadregionen Rogaland Stavangerregionen Haugesundsregionen Hordaland Bergensregionen Vestfold SandeEjordsregionen Larviksregionen Telemark Grenlandsregionen Fredrikstad- og Sarpsborgregionen Osloregionen Trondheimsregionen Rapporter, underlaget for disse og nærmere metodiske beskrivelser kan lastes ned på METODE Datainnsamlingen i Omdømmebarometeret 011 har blitt gjennomført som en webbasert spørreundersøkelse nasjonalt og regionalt. Respons Analyse har stått for innsamlingen, og respondentene har blitt trukket fra deres webpanel bestående av over personer. Rapporten baserer den strategiske analysen på svarene gitt av et representativt utvalg på 49 personer. Bearbeiding av dataene og strategiske analyser er utført av Respons Analyse. Undersøkelsen ble gjennomført. oktober til. november 011 på oppdrag for Ordkraft. Utvalget har svart på den elektroniske spørreundersøkelsen. Mottakerne ble invitert ved hjelp av en e- post med en unik link til deres undersøkelse. Antall respondenter i Trondheimsregionen var 4, mens utenfor regionen svarte 73 med kjennskap til Trondheimsregionen på undersøkelsen. Utvalget er kvotebasert på regioner og trukket tilfeldig fra Responspanelet og Cints panel. Trondheimsregionen er deeinert som kommunene Stjørdal, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Skaun, Orkdal, Midtre Gauldal, Rissa og Leksvik. For hver region er det utarbeidet en oppsummerende rapport der vesentlige observasjoner fremstilles graeisk og verbalt. I tillegg til den oppsummerende rapporten er det for hver region laget en samlet fremstilling av signieikante sammenhenger i undersøkelsen. Ordkraft har eneansvar for alle vurderinger og fremstillinger som er gjort i rapportene. Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

3 Kunnskap slår alt Trondheimsregionen vokser. På ti år har vi blitt Elere innbyggere. Vi skal vokse videre, men veksten skal være bærekraftig. Det er viktig for denne regionens attraktivitet og omdømme. Regionen har et felles forsknings- og utdanningsmiljø alle kan misunne oss. Vi er i front på Elere områder, og særlig innen teknologi. Studentene har kåret oss til Norges beste studieby. Dette er posisjoner vi jobber hardt for å styrke ytterligere. I Trondheimsregionen er vi enige i at kunnskap er vårt fremste fortrinn. Kunnskap slår alt. Vi er også enige om mål for felles areal- og næringsutvikling. Og vi jobber hardt for å nå våre mål. Det er viktig for å trekke enda Elere virksomheter og gode hoder til vår del av Norge, og å få ennå Elere av våre studenter til å bli her etter endt utdanning. Trondheimsregionen er en kompakt region, med en times reisetid mellom sentrum av storbyen Trondheim og regionens randsone. Her kan en bo på Ejellet og jobbe i byen - eller omvendt personer pendler fra omlandet inn til Trondheim pendler andre veien. Vi som bor her vet at vi bor i en svært attraktiv region. Her er gode oppvekstforhold for våre unge, vi har svært gode utdanningstilbud, et godt arbeidsmarked, et spennende næringsliv og alle muligheter for en aktiv fritid, i byen og på landet. Og vi tar gjerne i mot de stadig Eler som oppdager kvalitetene i Trondheimsregionen. Gjennom felles innsats skal vi bli Norges udiskutabelt beste storbyregion å studere, bo og jobbe i. Trondheim, 1. februar 01 Erling Lenvik Leder, Trondheimsregionen 3 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

4 Derfor måler vi omdømme Omdømme er ikke basert på dine rasjonelle argumenter, men på emosjonelle holdninger. Ofte er det følelsene som styrer de valg vi gjør, og når omdømmet er mer emosjonelt enn rasjonelt er det viktig med et godt omdømme - enten vi snakker om bedrifter, organisasjoner eller offentlige virksomheter. Regioner er avhengig av et godt omdømme for at folk skal ønske å studere eller arbeide, og for at næringslivet skal etablere nye arbeidsplasser. Et godt omdømme fungerer som en magnet. Jo sterkere omdømme en har, jo sterkere tiltrekningskraft har den på viktige interessenter i sin omgivelser. Som grunnlag for vårt arbeid med omdømme benytter vi oss av anerkjent teori fra Elere aktører på området, blant annet Fombrun og Van Riel ved Reputation Institute. Et målrettet arbeid med omdømme handler om å ha en deeinert identitet og verdier som styrer adferden og en strategi for kommunikasjonen. Det handler med andre ord om både et internt og eksternt fokus. Forutsetningen for målrettet arbeid er imidlertid å ha tilstrekkelig kunnskap om hvilket omdømme man har og hva som påvirker dette. Å bruke tid, krefter og ressurser på en rekke kommunikasjonstiltak basert på synsing er i beste fall et sjansespill i verste fall helt bortkastet. En omdømmemåling gir kunnskap om hva omgivelsene mener, hvem som mener hva og hva som påvirker disse meningene. En omdømmemåling gir deg et faktabasert verktøy i arbeidet med å påvirke de emosjonelle holdningene som styrer de valg omgivelsene gjør i forhold til din virksomhet. Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen 4

5 Sammendrag Trondheimsregionen utmerker seg først og fremst med å være best på utdanning og forskning. Hele 93 % av landets befolkning mener at regionen er et bra sted å ta høyere utdanning, og 87 % er enige i at regionen har gode forskningsmiljøer. Ingen regioner slår Trondheimsregionen på disse områdene. Når folk skal etablere seg er gode oppvekstvilkår, trygghet og jobbmuligheter de viktigste faktorene. Trondheim er best av storbyene på både oppvekstvilkår og trygghet, i følge respondentene, men kommer litt dårligere ut på jobbmuligheter. Trondheimsregionen er også den regionen hvor Elest folk kan tenke seg å bo. Hele 9 % av respondentene kunne tenke seg å bo i regionen om de måtte Elytte. Dette er den høyeste scoren på dette spørsmålet i hele Omdømmebarometeret. Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

6 Assosiasjoner Ll Trondheimsregionen Trondheimsregionen er godt likt blant landets befolkning, og det er svært få som har negative assosiasjoner. Det er ingen signieikante forskjeller i bakgrunnsvariablene kjønn, utdanning, inntekt, men det er klart Elere respondenter med oppvekststed i Midt- Norge som er positive til Trondheimsregionen (91 % positive og svært positive). Folk oppvokst på Østlandet er også mer positive enn andre nordmenn, mens de som er oppvekst på Vestlandet og i utlandet skiller seg ut i negativ retning. I sammenligningen mellom 009 og 011, så viser tallene at det har vært en forbedring i antall respondenter som svarer positiv fra 49 til 8 %. Samlet sett har andelen positive og svært positive svar økt fra 79 % til 8 % i % 0 % 0 % 40 % 30 % 0 % 10 % 0 % 70 % 0 % 0 % 8 % 4 % 47 % 7 % 14 % 7 % 0 % 0 % 1 % 0 % Svært negacv NegaCv Verken eller PosiCv Svært posicv Landet Selvbilde n=93/4 8 % 49 % 40 % 30 % 0 % 19 % 14 % 30 % 7 % 10 % 0 % 0 % 0 % % 1 % Svært negacv NegaCv Verken eller PosiCv Svært posicv n=947/93 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

7 Transport og logisckk Skipsfart og rederivirksomhet Reiseliv og turisme Virksomheter forbundet med regionen Sammenlignet med utgaven i 009 er det foretatt endringer i bransjeinndeling, slik at blant annet handelsvirksomhet er ny. Det er Elere kategorier i 011, og respondentene har derfor blitt bedt om å velge fem virksomheter de forbinder med regionen. Figuren viser prosentandel. Prosessindustri Primærnæringer (jord-, skogbruk og fiske) Opplevelsesindustri Olje- og gassrelatert leverandørindustri KunnskapsbedriNer Kulturbasert næring Landets befolkning forbinder Trondheim spesielt med kunnskapsbedrifter, mens IKT og handel følger deretter. Selvbildet i Trondheimsregionen er relativt sammenfallende med det bildet befolkningen utenfor regionen har. Egen befolkning har et mer nyansert syn, og det er spesielt olje- og gassrelatert industri og kraftproduksjon som avviker mellom gruppene. Det er ingen signieikante forskjeller mellom de ulike bakgrunnsvariablene som kjønn, utdanning, bosted, alder og inntekt. KraNproduksjon 10 4 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 1 4 Havbruk/oppdrePsvirksomhet 3 Handelsvirksomhet 1 Bergverk/gruvedriN 4 4 Andre/vet ikke Landet Selvbildet n=7/40 7 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

8 Landets befolkning om Trondheimsregionen Regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning Det er lep å finne interessante jobber Cl begge når et par flyper Cl regionen Det ligger godt Cl repe for næringsutvikling i regionen Regionen har et nyskapende næringsliv Regionen er internasjonalt orientert Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Regionen har gode forskningsmiljøer Det er god veistandard i regionen Det er gode transpor`orb. mellom regionen og andre deler av landet Det er gode transpor`orbindelser mellom regionen og utlandet Regionen har et godt utbygd kollekcvtrafikkclbud Det er lagt godt Cl repe for gående og syklende i regionen I regionen får en mye for pengene i boligmarkedet Det er trygt å bo i regionen Regionen er preget av åpenhet og toleranse Regionen er posicvt preget av ulike kulturer Uenig Verken eller Vet ikke Enig LikesCllingen er kommet like langt i regionen som ellers i landet Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge Regionen har et aprakcvt kulturclbud Muligheter for et variert uteliv (resturanter/barer/cafeer) 1 88 Det ligger godt ClrePe for en akcv fricd i regionen Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen 1 7 Regionen har et godt klima I regionen prioriteres hensyn Cl miljøet høyt Regionen er godt synlig nasjonalt Regionen er i koncnuerlig utvikling n=7 0 % 10 % 0 % 30 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 %

9 Sammenligning Et overordnet blikk på hvordan respondentene betrakter Trondheimsregionen gir raskt inntrykk av en region som har festet seg med mange sterke kvaliteter i folks bevissthet. Regionen scorer svært godt på viktige områder som gode oppvekstvilkår, kulturtilbud, vakker natur, muligheter til en aktiv fritid og uteliv, men aller sterkest er oppfatningen om regionens forskningsmiljøer og mange kvaliteter som utdanningssted. Stort sett kommer også Trondheimsregionen svært godt ut i forhold til hvordan omverden oppfatter regionens arbeids- marked og næringsliv. En av undersøkelsens aller høyeste score oppnår regionen på påstanden om regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning. Men selv om en sammenligning av undersøkelsen med tilsvarende i 009 viser at posisjonene relatert til arbeidsliv og næring jevnt over har styrkets seg i løpet av de siste to årene, registrerer vi også denne gangen noe større grad av usikkerhet på påstander knyttet til nyskaping, jobbmuligheter for begge i et parforhold og i hvilken grad det ligger til rette for næringsutvikling. Undersøkelsens tydeligste utslag av usikkerhet kommer på påstanden knyttet til hvordan omgivelsene oppfatter boligmarkedet i Trondheimsregionen. Her fordeler respondentene seg jevnt over på alle svaralternativer og en Ejerdedel er klart negative til påstanden om at enn får mye for pengene i boligmarkedet. Folk utenfor regionen klarer heller ikke å gjøre seg opp en klar formening om i hvilken grad hensyn til miljøet prioriteres i Trondheimsregionen. En litt grov sammenligning av svarproeilene mellom hva respondenter i Trondheimsregionen selv sier og hva de utenfor regionen gir uttrykk for viser i stor grad sammenfall i oppfatningene. Naturlig nok forsterkes inntrykkene ettersom regionens egne innbygger har mer kunnskap, men i et omdømmeperspektiv vil det regnes som svært positivt at tendensene er sammenfallende. Det indikerer at bildene som mer eller mindre aktivt forsøkes formidlet ut har troverdig sammenheng med den virkelighet store deler av innbyggerne på stedet selv opplever. Til og med hvordan klimaet oppleves er det stort sett enighet om, selv om andelen som er negative er større lokalt. Som i mange regioner rundt i landet gir også respondentene i Trondheimsregionen til kjenne misnøye med veistandarden i området. Det er på denne enkeltpåstanden, sammen med påstanden om i hvilken grad det gis et godt kollektivtilbud og er tilrettelagt for gående og syklende de klareste negative utslagene i den regionale delen av undersøkelsen dukker opp. Internasjonal orientering, jobbmuligheter og samferdsel har den mest positive utviklingen siden 009. Andelen som mener at regionen er internasjonalt orientert har økt fra 48 til 7 % på to år. Det er også langt Elere som mener at det er lettere å få jobb til begge når et par Elytter til regionen, sammenlignet med tidligere (70 % i 011, mot % i 009). Den største positive endringen siden 009 har skjedd i synet på transportforbindelser mellom Trondheimsregionen og andre deler av landet. Her har andelen positive respondenter økt med prosentpoeng (fra til 88 %). 9 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

10 Trondheimsregionens egne innbyggere Regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning Det er lep å finne interessante jobber Cl begge når et par flyper Cl regionen Det ligger godt Cl repe for næringsutvikling i regionen Regionen har et nyskapende næringsliv Regionen er internasjonalt orientert 1 78 Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning Regionen har gode forskningsmiljøer Det er god veistandard i regionen Det er gode transpor`orb. mellom regionen og andre deler av landet Det er gode transpor`orbindelser mellom regionen og utlandet Regionen har et godt utbygd kollekcvtrafikkclbud 19 3 Det er lagt godt Cl repe for gående og syklende i regionen I regionen får en mye for pengene i boligmarkedet Det er trygt å bo i regionen Regionen er preget av åpenhet og toleranse Regionen er posicvt preget av ulike kulturer Uenig Verken eller Vet ikke Enig LikesCllingen er kommet like langt i regionen som ellers i landet Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge 3 87 Regionen har et aprakcvt kulturclbud Muligheter for et variert uteliv (resturanter/barer/cafeer) Det ligger godt ClrePe for en akcv fricd i regionen 0 93 Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen 1 8 Regionen har et godt klima I regionen prioriteres hensyn Cl miljøet høyt Regionen er godt synlig nasjonalt Regionen er i koncnuerlig utvikling n=41 0 % 10 % 0 % 30 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 %

11 At det er et godt sted å vokse opp for barn og unge Å bo i nærheten av familien og venner At lokalsamfunnet er trygt At det er gode offentlige tjenester i lokalsamfunnet (barnehager, skoler, helseclbud, og lignende) At det finnes interessante jobber for begge i et parforhold VikLgst ved valg av bosted Dette er de ti viktigste faktorene av totalt som respondentene ble bedt om å velge mellom. Kvinner vektlegger nærhet til familie og venner og oppvekstkvalitet vesentlig sterkere enn menn, mens menn synes jobbmuligheter er noe viktigere enn kvinner. De tre faktorene som var minst viktige var at det Binnes gode forskningsmiljøer i regionen, at regionen er internasjonalt orientert og at det ligger godt til rette for etablering av egen næringsvirksomhet. At det ligger godt Cl repe for en akcv fricd At regionen har vakker natur At det finnes interessante jobber At vær og klima er godt At det finnes et godt utbygd kollekcvclbud Kvinner Menn Alle n= Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

12 VikLgst ved valg av bosted alle faktorer At det er et godt sted å vokse opp for barn og unge % Å bo i nærheten av familien og venner 4 % At lokalsamfunnet er trygt 49 % At det er gode offentlige tjenester i lokalsamfunnet (barnehager, skoler, helseclbud, og 4 % At det finnes interessante jobber for begge i et parforhold 3 % At det ligger godt Cl repe for en akcv fricd 3 % At regionen har vakker natur 7 % At det finnes interessante jobber 7 % At vær og klima er godt 4 % At det finnes et godt utbygd kollekcvclbud % At det finnes et mangfoldig kulturclbud i nærheten 0 % At det er gode transpor`orbindelser Cl andre deler av landet 18 % At det finnes muligheter for et variert uteliv (resturanter/barer/cafeer) 1 % Å få mye for pengene i boligmarkedet 14 % At lokalsamfunnet er preget av toleranse for ulike mennesker og meninger 14 % At det er gode transpor`orbindelser Cl utlandet 13 % At det er lagt godt Cl repe for gående og syklende 1 % At det er god veistandard i regionen 9 % At det ligger Cl repe for å ta høyere utdanning i regionen 7 % At lokalsamfunnet er posicvt preget av ulike kulturer % At det er et nyskapende næringsliv i regionen % At likescllingen mellom kvinner og menn er god i lokalsamfunnet 4 % At hensyn Cl miljøet prioriteres høyt i regionen 4 % At det ligger godt Cl repe for etablering av egen næringsvirksomhet 4 % At regionen er internasjonalt orientert 3 % At det finnes gode forskningsmiljøer i regionen Andre faktorer 1 % % n=434 0 % 10 % 0 % 30 % 40 % 0 % 0 % Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen 1

13 Om befolkningen faklsk kan tenke seg å flyse Ll Trondheimsregionen og hvem de er Påstand: Jeg kan tenke meg å bo i Trondheimsregionen Påstand: Jeg kan tenke meg å studere i Trondheimsregionen 80 % 70 % 0 % 0 % 40 % 9 % 1 % 70 % 0 % 0 % 40 % 4 % 30 % 0 % 10 % 0 % 17 % 14 % 1 % % 3 % 30 % 0 % 10 % 18 % 11 % 7 % 0 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig n=80/87 0 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig n=84 Det er ingen klare forskjeller mellom kjønnene, men i alder så er gruppa 1-4 år mest positive (7 %). I inntektssammenligning så er det respondenter med inntekt mellom og som er mest positive til å bo i regionen (74%). Utover dette så folk med oppvekststed i Midt- Norge mest positive til å bo i regionen (77 %), mens vestlendingene er minst villige (7 %). Lysten til å studere i Trondheimsregionen synker med alder, fra 81 % i alderen 1-4 år til 9 % i aldersgruppen fra år og eldre. Det er respondenter med inntekt over som er mest positive til å studere i regionen (9 %). Utover dette er det ingen signieikante forskjeller. 13 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

14 Om befolkningen faklsk kan tenke seg å flyse Ll/besøke Trondheimsregionen og hvem de er Påstand: Jeg kan tenke meg å arbeide i Trondheimsregionen Påstand: Trondheimsregionen er et fint reisemål 70 % 0 % 0 % % 100 % 90 % 80 % 70 % 89 % 84 % 40 % 30 % 0 % 0 % 40 % 0 % 10 % 0 % 14 % 1 % 4 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig 30 % 0 % 10 % 0 % 11 % 8 % 4 % % 1 % 1 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig n= n=88/84 Respondenter oppvokst i Midt- Norge er mer positive enn andre (77 %), men det er ingen signieikante forskjeller i dette spørsmålet. Kvinner har bedre inntrykk av Trondheimsregionen som reisemål enn menn (henholdsvis 9 og 84 %). Det er ingen signieikante forskjeller utover dette. Folk oppvokst på Østlandet er også mer positive enn andre (93 %). Det er ingen signieikante forskjeller utover dette. Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen 14

15 FlyYng Kan det i framlden være aktuelt for deg å flyse? 33 % av Norges befolkning er villige til å Elytte i framtiden. Det er innbyggerne i Troms (4%) og Oslo (43%) som er mest åpne for å Elytte på seg. Flyttelysten synker med alderen, men hele % av dem med inntekt under er villige til å Elytte. Det er ingen forskjell i Elyttelyst basert på utdannelsesnivå, men de med hovedutdannelse innen humanistiske og estetiske fag (47 %) og samfunnsfag og juridiske fag (4 %) er mest positive til å Elytte på seg Ja Nei Vet ikke Trondheimsregionens innbyggere ønsker å Elytte til andre steder i Midt- Norge eller til Østlandet om de skal Elytte, og det er Nord- Norge som er den minst aktuelle landsdelen å Elytte til. 44 n=434 Hvor ville du aller helst ønske å bo dersom alt lå Ll rese for deg og din familien på dese stedet? Vet ikke Folk bosatt i Sogn og Fjordane og Nord- Trøndelag vil i større grad bo i ei bygd enn andre (henholdsvis 4 og 9 %), mens 7 % Oslo- borgerne foretrekker å bo i en storby. I ei bygd På et tepsted 13 1 Trondheimsregionens egne innbyggere ønsker å bo i en liten by (34%) eller en storby (9 %). I en liten by 4 I en storby 19 n= Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

16 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen 1

17 Sammenligninger med andre regioner i undersøkelsen En sentral del av Omdømmebarometeret handler om å vurdere de ulike regionene i forhold til hverandre. Sammenligninger både utfordrer og medvirker til en mer presis tolking av tendenser. Datagrunnlaget i Omdømmebarometeret er svært omfattende og gir grunnlag for en rekke ulike sammenligninger. Hva som oppleves som relevant vil variere. Vi har valgt ut noen sett med sammenligninger og gjengitt disse i denne rapporten. For andre varianter oppfordres det til å besøke og selv laste ned de rapportene en ønsker å se i forhold til hverandre. For å lette arbeidet med sammenligninger er rapportene i stor grad bygget opp med samme struktur. Videre presenteres følgende sammenligninger graeisk: Trondheimsregionen i forhold til Osloregionen Bergensregionen Stavangerregionen Ved å kontakte Ordkraft er det også mulig å bestille egne sammenstillinger etter avtale. 17 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

18 De viklgste temaene ved valg av bosted. Trondheimsregionen sammenlignet med øvrige storbyregioner i undersøkelsen landsrepresentalvt Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge 1 % 8 % Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstandene. Vet ikke er ikke en del av totalen Det er trygt å bo i regionen % 84 % Det er lep å finne interessante jobber Cl begge når et par flyper Cl regionen 80 % 89 % Trondheimsregionen Det ligger godt ClrePe for en akcv fricd i regionen 8 % 93 % Osloregionen Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen 47 % 79 % Regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning 9 % 9 % 0 % 10 % 0 % 30 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen 18 n=7/80

19 Enkeltpåstander. Trondheimsregionen sammenlignet med øvrige storbyregioner landsrepresentalvt Regionen har mange interessante jobber for folk med høyere utdanning 9 % 9 % Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstandene. Vet ikke er ikke en del av totalen Det er lep å finne interessante jobber Cl begge når et par flyper Cl regionen 80 % 89 % Det ligger godt Cl repe for næringsutvikling i regionen 81 % 8 % Regionen har et nyskapende næringsliv 80 % 80 % Trondheimsregionen Regionen er internasjonalt orientert 77 % 90 % Osloregionen Regionen er et bra sted å ta høyere utdanning 87 % 97 % Regionen har gode forskningsmiljøer 8 % 94 % Det er god veistandard i regionen 3 % % 0 % 10 % 0 % 30 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % 19 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen n=7/80

20 Enkeltpåstander. Trondheimsregionen sammenlignet med øvrige storbyregioner landsrepresentalvt Det er gode transpor`orb. mellom regionen og andre deler av landet 8 % 91 % Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstandene. Vet ikke er ikke en del av totalen Det er gode transpor`orbindelser mellom regionen og utlandet 7 % 94 % Regionen har et godt utbygd kollekcvtrafikkclbud 7 % 8 % Det er lagt godt Cl repe for gående og syklende i regionen 1 % 8 % I regionen får en mye for pengene i boligmarkedet 14 % 33 % Trondheimsregionen Osloregionen Det er trygt å bo i regionen % 84 % Regionen er preget av åpenhet og toleranse 34 % 7 % Regionen er posicvt preget av ulike kulturer 3 % % LikesCllingen er kommet like langt i regionen som ellers i landet 7 % 7 % 0 % 10 % 0 % 30 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen 0 n=7/80

21 Enkeltpåstander. Trondheimsregionen sammenlignet med øvrige storbyregioner landsrepresentalvt Regionen er et godt sted å vokse opp for barn og unge Regionen har et aprakcvt kulturclbud 1 % 8 % 90 % 9 % Grafene viser de som har svart at de er enige eller svært enige i påstandene. Vet ikke er ikke en del av totalen Muligheter for et variert uteliv (resturanter/barer/cafeer) 93 % 9 % Det ligger godt ClrePe for en akcv fricd i regionen 8 % 93 % Vakker natur er et sterkt fortrinn for regionen 47 % 79 % Trondheimsregionen Osloregionen Regionen har et godt klima 4 % 49 % I regionen prioriteres hensyn Cl miljøet høyt 18 % 4 % Regionen er godt synlig nasjonalt 7 % 81 % Regionen er i koncnuerlig utvikling 8 % 81 % 1 0 % 10 % 0 % 30 % 40 % 0 % 0 % 70 % 80 % 90 % 100 % n=7/80 Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

22 Påstander knyset Ll å bosese seg, arbeide, studere og regionen som reisemål. Sammenligning mellom storbyregionene i undersøkelsen - landsrepresentalvt PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å bo i regionen PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å arbeide i regionen Stavangerregionen Stavangerregionen Trondheimsregionen Trondheimsregionen Bergensregionen Bergensregionen Osloregionen Osloregionen % 0 % 40 % 0 % 80 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig 0 % 0 % 40 % 0 % 80 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig PÅSTAND: Jeg kan tenke meg å studere i regionen PÅSTAND: Regionen er et fint reisemål Stavangerregionen Stavangerregionen Trondheimsregionen Trondheimsregionen Bergensregionen Bergensregionen Osloregionen Osloregionen % 0 % 40 % 0 % 80 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig 0 % 0 % 40 % 0 % 80 % 100 % Uenig Verken eller Vet ikke Enig Omdømmebarometeret 011: Trondheimsregionen

23 Omdømmebarometeret 011 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR Bank i samarbeid Business Region Bergen. For ytterligere informasjon, kontakt Ordkraft Østre strandgate Kristiansand OrdkraN er et ledende kommunikasjonsbyrå innen omdømme og samfunnskontakt

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen

Forside (se egen fil) Omdømmebarometeret 2013: Osloregionen Forside (se egen fil) 1 Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i 2007, 2009 og 2011. I 2013 står Hovedorganisasjonen

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Omdømmebarometeret 2009

Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret 2009 Omdømmebarometeret er utarbeidet av Ordkraft og utgitt av SpareBank 1 SR-Bank i samarbeid med regionale partnere. Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive

Detaljer

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme

Universitetet i Bergen / 2014. Kartlegging av organisasjonens omdømme Universitetet i Bergen / 214 Kartlegging av organisasjonens omdømme Om undersøkelsen Denne omdømmeundersøkelsen er gjennomført av Ordkraft på oppdrag fra Universitetet i Bergen (UiB). I tillegg til å presentere

Detaljer

Sommerrapporten 2007 1. mars 2007 31. august 2007

Sommerrapporten 2007 1. mars 2007 31. august 2007 Sommerrapporten 07 1. mars 07 1. august 07 06 07 08 Nina Blomkvist, Kristina Nilsen, Rune Røiseland og Hans Antonsen: Omdømmebarometeret Sør Sommerrapporten 07 1. mars 1. august 07 Ansvarlig utgiver: Ordkraft

Detaljer

Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no

Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN. omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013: OSLOREGIONEN omdommebarometeret.no Omdømmebarometeret 2013 BAKGRUNN OG SAMARBEIDSPARTNER Ordkraft lanserte første gang Omdømmebarometeret i 2006. Senere er barometeret utgitt i

Detaljer

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund

Ordkraft 2009 Omdømmeanalyse av Politiets Fellesforbund 1 OMDØMMEANALYSE AV POLITIETS FELLESFORBUND DEL 1: OM UNDERSØKELSEN 3 DEL 2: ANALYSEN 6 KJENNSKAP TIL POLITIETS FELLESFORBUND (PF) 6 UMIDDELBAR ASSOSIASJON TIL NAVNET POLITIETS FELLESFORBUND 8 TOTALOMDØMMET

Detaljer

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007

Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Resultater fra Kongsbergundersøkelsen 2007 Kongsberg kommune og NCE Systems Engineering, 2008 1 Sammendrag Kongsbergundersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 som en elektronisk spørreundersøkelse på internett.

Detaljer

KONGSBERG - en attraktiv by å bo i?

KONGSBERG - en attraktiv by å bo i? Guri Mette Vestby, Frants Gundersen og Ragnhild Skogheim KONGSBERG - en attraktiv by å bo i? NOTAT 2006:128 Tittel: Kongsberg - en attraktiv by å bo i? Forfatter: Guri Mette Vestby, Frants Gundersen og

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

På sporet av en identitet

På sporet av en identitet På sporet av en identitet Kartlegging av inntrykk og opplevelse av Hordaland fylkeskommunene blant innbyggere, samarbeidspartnere, fylkestingspolitikere og egne ansatte. KARTLEGGING AV HORDALAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud

ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres Gro Marit Grimsrud ØF-rapport nr. 19/2005 ValHall Resultater fra en spørreundersøkelse blant unge voksne med relasjoner til Hallingdal og Valdres av Gro Marit Grimsrud Østlandsforskning er et forskningsinstitutt som ble

Detaljer

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse

Innflyttere til Røros, spørreundersøkelse Arbeidsnotat 2008-001, spørreundersøkelse Einar Bowitz , spørreundersøkelse Einar Bowitz Sammendrag Kulturminner som bidrag til den økonomiske utvikling i lokalsamfunn, har fått økende politisk interesse

Detaljer

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda

Studiebygda. - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Studiebygda - En analyse av nå-situasjonen for Volda som studiebygd, bosted og Høgskolen i Volda Innhold Innledning... 4 Del 1. Studenter og elevers synspunkter om Stydiebygda Volda... 5 Hovedfunn del

Detaljer

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen

Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen ØF-notat 07/2012 Unges holdninger til bygg- og anleggsbransjen i Hedmark og kompetansebehovet i næringen En kartlegging av Per Kristian Alnes Tina Mathisen Østlandsforskning Østlandsforskning ble etablert

Detaljer

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen

E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen E har alt e treng, og vel så det! -en kultur- og trivselskartlegging av bygda Leines i Steigen Om undersøkelsen Leines er ei bygd med 425 fastboende i Steigen i Nordland. Lev-på-Leines er et prosjekt som

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM

Flytting fra og til Tinn. Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM Flytting fra og til Tinn Kartlegging av flyttemotiv OLA K BERGE OG HANNA STORM TF-notat nr. 8/2013 Tittel: Flytting fra og til Tinn Undertittel: Kartlegging av flyttemotiv TF-notat nr: 8/2013 Forfatter(e):

Detaljer

Bildet på netthinnen har det noen betydning?

Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging for kommuner/lokalsamfunn: Harald Espeland Daglig leder og senior rådgiver i TIBE PR Bildet på netthinnen har det noen betydning? Omdømmebygging er et verktøy for å nå kommunens mål. Gjennom

Detaljer

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør

Forord. Oslo mai 2002. Jon Blaalid direktør Forord Grunnleggende rettigheter som folk ikke kjenner til, kan de heller ikke benytte seg av. Mengden av informasjon i dagens samfunn kan for mange bli så overveldende at det blir nesten umulig å skille

Detaljer

Handel i Målselv kommune

Handel i Målselv kommune Målselv kommune Handel i Målselv kommune Kartlegging og analyse av handelssituasjonen 2013-12-16 Error! Reference source not found. 2013-11-12 Side 2 av 34 Error! Reference source not found. Innhold 1

Detaljer

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012

ØSTFOLDpulsen 2012 Oktober 2012 2012 Oktober 2012 INNHOLD Omdømmetrender og LD: bygge verdi Undersøkelser viser at det mange ledere er mest redd for, er tap av omdømme. Årsaken er enkel: Omdømme handler om tillit, og de fleste former

Detaljer

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017

nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 nært og naturlig Kommunikasjonsstrategi 2013 2017 Vedtatt av styringsgruppa 3.september 2013 Innhold 1. Bakgrunn 2. Nå-situasjon 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikasjonsprinsipper 6. Strategiske valg 7.

Detaljer

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum

Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005. Margrete Haugum Ungdomsbedrifter og entreprenørskap 2005 Margrete Haugum NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel : UNGDOMSBEDRIFTER OG ENTREPRENØRSKAP 2005 Forfatter NTF-notat : 2005:4 Prosjektnummer : 1670 : Margrete

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/214 November 214 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter Aalen

Detaljer

Hva er Telemark? En gallupundersøkelse om assosiasjoner til Telemark og Midt-Telemark HANNA NYBORG STORM, LARS UELAND KOBRO OG SOLVEIG SVARDAL

Hva er Telemark? En gallupundersøkelse om assosiasjoner til Telemark og Midt-Telemark HANNA NYBORG STORM, LARS UELAND KOBRO OG SOLVEIG SVARDAL Hva er Telemark? En gallupundersøkelse om assosiasjoner til Telemark og Midt-Telemark HANNA NYBORG STORM, LARS UELAND KOBRO OG SOLVEIG SVARDAL TF-notat nr. 9/2009 TF-notat Tittel: Hva er Telemark? En galluppundersøkelse

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT

Én region ett ansikt. Økonomisk samhandling i Haugesundregionen RAPPORT RAPPORT Én region ett ansikt Økonomisk samhandling i Haugesundregionen MENON-PUBLIKASJON NR. 39/2014 November 2014 Av Anne Espelien, Christian Svane Mellbye, Marcus Gjems Theie, Tori Haukland Løge og Peter

Detaljer

Undersøkelse om utenlandsstudier

Undersøkelse om utenlandsstudier Undersøkelse om utenlandsstudier 2 Innhold Kapittel 1 Forord... 4 Om rapporten... 4 Kapittel 2 Sammendrag... 5 Kapittel 3 Metode for datainnsamling... 6 Utvalg og svarprosent... 6 Eksterne sekundærdata...

Detaljer