EIERMELDING 2015 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERMELDING 2015 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter"

Transkript

1 EIERMELDING 2015 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter Vedtatt i kommunestyret Side 1

2 1. Heleide aksjeselskap Bogaveien 24A AS Kort om selskapet Selskapets virksomhet er å erverve og forvalte fast eiendom og alt som står i naturlig i forbindelse med dette. Virksomheten er etablert på Nordsileiret, hvor selskapet leier ut lokaler til Skanskas husfabrikk. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på Rådhuset den 22. mai. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Økonomiske nøkkeltall og annen økonomisk informasjon Selskapets omsetning var vel 2,9 mill. kroner i 2014, om lag det samme som i Årsresultatet ble kroner i 2014, mot kroner i Det ble vedtatt et utbytte på kroner. Det øvrige overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på om lag 5,6 mill. kroner, av en totalkapital på om lag kr 25,4 mill. kroner. Viktige forhold i året som har gått Det er utført oppgradering av uteareal. I tillegg har det i 2014 og 2015 blitt gjennomført oppgradering av bygningsmassen for ca. 3 mill. kroner. Styret Styret består av: Tor Erik Jensen (leder), Johan Solheim (nestleder) og Marit Moe. Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 2

3 Dampsaga Bad og Kulturbygg AS Selskapets formål er å eie Dampsaga kulturbygg, eie og drive Dampsaga Bad og Samfunnshuset, og ethvert tiltak som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet er et resultat av en fusjon mellom Dampsaga Bad AS og Dampsaga Kulturbygg AS foretatt i år 2000, og en ytterligere fusjon med datterselskapet Samfunnshuset foretatt i Selskapets overskudd skal tillegges egenkapitalen. Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt på Dampsaga Bad den 13. april. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Selskapet hadde en omsetning om lag kr 22,9 mill. kroner i 2014, mot om lag 22,6 mill. kroner i Årsresultatet ble på om lag 1,4 mill. kroner i 2014, mot om lag 2,2 mill. kroner i Overskuddet ble tillagt annen egenkapital. Selskapets egenkapital er ved utgangen av året 16,6 mill. kroner, av en totalkapital på om lag 129,5 mill. kroner. Byggetrinn II i badet ble startet opp i 2013, og dette har preget selskapet i hele Åpningen av det nye badeanlegget skjedde på nyåret i 2015, og har siden dette hatt svært gode besøkstall. Selskapet utførte en utredning av mulighetene for å etablere et legesenter på Dampsaga Kulturhus, men dette kunne ikke gjennomføres på grunn av kostnadsnivået. AØF sin leieavtale i Samfunnshuset er sagt opp, og kommunestyret har vedtatt at kulturskolen skal flyttes inn i de ledige lokalene, etter oppgradering og nødvendige tilpasninger. Styret består av: Erik Revdal (leder), Sara Kveli Skjervø (nestleder), Bjørn Tranås, Kari Trøan Aune og Jon Olav Veie. Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 3

4 DH Eiendom AS Selskapet ble stiftet i Selskapets formål er å planlegge, oppføre, eie, forvalte, leie, kjøpe og selge fast eiendom, salg og kjøp av aksjer samt delta som aksjonær i andre selskaper, og for øvrig et hvert forhold som har naturlig forbindelse med det beskrevne formål. Selskapets virksomhet omfatter drift og administrasjon av bygningsmassen som disponeres av Høgskolen i Nord- Trøndelag, avdeling Steinkjer, og omfatter fem bygninger, samt bygningene i tidligere Meieriet Eiendom AS. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt i lokalene til Taraldsen regnskapskontor den 12. mai. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Selskapet hadde en omsetning på om lag kr 13,3 mill. kroner i 2014, mot om lag 13 mill. kroner i Årsresultatet ble på 4,1 mill. kroner i 2014 mot 3,9 mill. kroner i Kr 1,5 mill. kroner av overskuddet ble avsatt til utbytte. Resten av overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Selskapet har om lag 39,3 mill. kroner i egenkapital av en totalkapital på 56 mill. kroner. HiNT har henvendt seg til selskapet med ønske om å få utredet en mer tidsmessig og samlet bygningsmasse. Høsten 2014 ble det iverksatt et arbeid initiert av Steinkjer kommune i samarbeid med SIVA for å se nærmere på samling av FoU, innovasjon og virkemiddelapparatet i en næringscampus knyttet til HiNT. DH-Eiendom har derfor med Statsbygg som partner etablert et prosjekt for å utarbeide grunnlaget for et videre prosjekt. Styret består av Torbjørn Skjerve (styreleder), Rune Hallstrøm (nestleder), Inge Bartnes, Randi Henning og Kirsten Lange. Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 4

5 STAS AS Selskapets formål er å skape varige arbeidsplasser for yrkeshemmede, til enhver tid i samsvar med retningslinjer fastsatt av statlig myndighet. Selskapet har ikke til formål å skaffe aksjonærer økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal forbli i bedriften og utnyttes til forhold som kan bedre arbeidssituasjonen for de yrkeshemmede. Ved eventuell oppløsning av selskapet, tilfaller formuen Steinkjer kommune. Bedriften har to avdelinger. Den ene er Arbeid med bistand, som er et attføringstiltak som skal bistå arbeidssøkere med tilretteleggingsbehov, slik at de kan få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. Den andre er Varig tilrettelagt arbeid, som er rettet mot personer som har, eller i nær framtid ventes å få innvilget uførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. 25 personer er ansatt ved avdelingen. I tillegg gis tilbud til skoleelever i samarbeid med videregående skoler. Det følger av bedriftens vedtekter at selskapet ikke har til formål å skaffe aksjonærer økonomisk utbytte. Eventuelt overskudd skal forbli i bedriften og utnyttes til forhold som kan bedre arbeidssituasjonen for de yrkeshemmede. Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt i STAS sine lokaler 21. mai. representerte kommunen. Ordfører Bjørn Arild Gram Selskapets omsetning var på om lag 7,9 mill. kroner i 2014, mot om lag 7,1 mill. kroner i Årsresultatet ble et overskudd på kroner i 2014, mot kroner i Overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Sum egenkapital ved utgangen av året er om lag 3,9 mill. kroner av en totalkapital på om lag 5,7 mill. kroner. I løpet av 2014 ble det gjort ytterligere tilrettelegging av rutiner for å trygge helse, miljø og sikkerhet for medarbeiderne. Styret består av Frode Skjervø (styreleder), Jørn Holmen (nestleder), Ida Bruheim Derås, Astrid Skogseth Fuglesang og Marie Pauline Nilsen Holtan (ansatterepresentant). Vedtatt i kommunestyret Side 5

6 Steinkjerbygg AS Steinkjerbygg AS ble stiftet i 1941 som et vanlig eiendomsselskap som hadde som oppgave å skaffe byens befolkning husrom. I 2002/2003 overtok Steinkjerbygg AS driftsansvaret for de kommunale boligene inkludert eldresentrene og har siden da drevet i den form som vi har i dag. Per 1. januar 2012 overtok Steinkjerbygg AS eierskapet til de kommunale boligene. I vedtektene heter det at selskapets virksomhet er: innleie/kjøp av og utleie, forvaltning, drift og vedlikehold av boliger, bofellesskap og eldresentra eller lignende og alt som står i naturlig forbindelse med dette, primært for å oppfylle de behov som knytter seg til kommunal tjenesteyting og øvrig kommunal virksomhet. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i selskapets lokaler den 22. desember Ordfører Bjørn Arild Gram representerte Steinkjer kommune. Eneste sak var valg av nytt styremedlem etter at Halvor Gresseth hadde bedt seg fritatt. Olav Hougen ble valgt til nytt styremedlem. Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt i selskapets lokaler den 27. mars. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte Steinkjer kommune. Det ble vedtatt endringer i selskapets formålsparagraf, knyttet til behovet for å klargjøre selskapets ikke-kommersielle formål. Formålsparagrafen lyder nå som følger: Selskapets formål er å medvirke til å skaffe boliger til personer i Steinkjer kommune som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger dette på grunn a alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. I denne sammenheng vil selskapet stå for innleie/kjøp, forvaltning drift og vedlikehold av boliger, bofellesskap og eldresentra eller lignende og alt som står i naturlig forbindelse med dette. Selskapets hovedformål skal være å oppfylle de behov som knytter seg til kommunal tjenesteyting men selskapet kan i begrenset utstrekning leie ut boliger på det frie markedet, så fremt dette ikke kommer i konflikt med kommunale behov, og så fremt eventuelle overskudd på slik utleie benyttes til å subsidiere hovedformålet. Selskapets hovedformål skal være ikke-økonomisk idet virksomheten ikke skal gå med annet overskudd enn det som er nødvendig for å dekke lovbestemte avskrivninger, avdrag på lån og å opprettholde en forsvarlig egenkapital. Det skal ikke utbetales utbytte ved en løpende drift, og selskapet skal ikke kunne benyttes til å skape noe gevinstsiktemål for aksjonær/eier. Selskapet hadde en omsetning på om lag 113 mill. kroner i 2014, mot om lag 59 mill. kroner i Årsresultatet ble på om lag 50,9 mill. kroner i 2014, mot om lag 7,3 mill. kroner i Selskapet hadde hele 47,2 mill. kroner i salgsgevinster i Overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Selskapet hadde ved utgangen av året en egenkapital på om lag 71,7 mill. kroner, av en totalkapital på 337 mill. kroner. Vedtatt i kommunestyret Side 6

7 Det er utarbeidet vedlikeholdsplan som viser et akkumulert vedlikeholdsetterslep på 150 mill. kroner. Anslagsvis halvparten av dette er utvendig vedlikehold. Det tas sikte på å få gjennomført disse tiltakene planmessig over en 4 6 årsperiode. De første tiltakene ble gjennomført i I 2014 er det gjennomført flere store tiltak, blant annet Bying. Gregussonsgt. 2, Strandvegen 5-7 og Strandvegen Videre har Steinkjerbygg AS gjennomført anbudsprosesser på flere større vedlikeholdsoppgaver som hadde oppstart våren Det er gjennomført radonmålinger i alle Steinkjerbygg AS sine eiendommer. Steinkjerbygg AS ble utsatt for brann i en leilighet i Kalv Arnessons gate i november Brannen ble begrenset til én leilighet, dog med noen røykskader i de øvrige tre leilighetene i oppgangen. Dessverre fikk brannen et tragisk utfall da leieboer i den brannskadde leiligheten omkom i brannen. Brannårsaken er oppgitt til å være bruk av åpen ild. For å sikre at husleierestansene reduseres har selskapet sammen med kommunen innført nye rutiner vedrørende frivillig direkte trekk av husleie ved utbetaling av ytelser fra NAV. I 2014 er det solgt én leilighet samt to bygg inneholdende 44 leiligheter i forbindelse med etablering av borettslag i Skolegata. Styret består av: Erik Stene (leder), Bjørnar Skjevik (nestleder), Anne Karoline Haugan, Kirsti Myrvang, Olav Hougen og Jan Erik Heggli (ansatterepresentant). Vedtatt i kommunestyret Side 7

8 Steinkjer Næringsselskap AS I formålsparagrafen heter det at: Selskapet skal ha som formål å fremme næringslivet i Steinkjer kommune og bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende bedrifter og bedre grunnlaget for nyetableringer, herunder arbeide aktivt for å fremskaffe nye satsingsområder for Steinkjers næringsliv. Selskapet kan ta del i enhver virksomhet som har naturlig tilknytning til de ovenfor skrevne formål, eller som aksjeeier i selskap med tilsvarende formål. SNS er aksjonær i Kunnskapsparken Nord-Trøndelag AS. Aksjene har en balanseverdi på 2 mill. kroner. I tillegg eier SNS mindre poster i noen andre selskap. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt i selskapets lokaler den 15. juni. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Selskapet hadde en omsetning på knapt 6,5 mill. kroner i 2014, mot om lag 4,7 mill. kroner i Årsresultatet ble kroner i 2014, mot kroner i Overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på 3,6 mill. kroner av en totalkapital på 8,8 mill. kroner. Selskapet gjennomførte i 2014 et rekordstort antall veiledningstimer til gründere og næringsliv. I 2014 ble det etablert 306 (326 i 2013) selskap i Steinkjer, hvorav 95 (85) aksjeselskap. Steinkjer økte mest når det gjelder etablerertilskudd fra Innovasjon Norge, og hadde flest saker av kommunene i fylket (12). Virksomheter i Steinkjer mottok over 25 mill. kroner i støtte innenfor det distriktspolitiske virkemiddelområdet i 2014, mot nærmere 60 mill. kroner i Prosjektet NærUng har bidratt til etableringen av 21 nye bedrifter, med 30 arbeidsplasser. Prosjektet skal over i ordinær drift fra Styret består av Bjørnar Skjevik (styreleder), Kristin Wibe (nestleder), Erik Sakshaug, Sigbjørn Vikan og Anne Marit Igelsrud. Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 8

9 Steinkjer Rådhus AS Selskapet ble stiftet i Selskapets formål er bygging og drift av et administrasjonshus for Steinkjer kommune og virksomhet som står i forbindelse med dette. Generalforsamling Generalforsamling ble avholdt på rådhuset 22. mai. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Selskapet hadde en omsetning på 4,6 mill. kroner i 2014, det samme som i Årsresultatet ble på kroner i 2014, mot kroner i Overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Sum egenkapital ved utgangen av året er 5,3 mill. kroner av en totalkapital på 50 mill. kroner. Det er i 2014 aktivert arbeider på bygget med om lag 1 mill. kroner. Dette er i sin helhet arbeider med tekniske installasjoner. Styret består av: Frode Skjervø (leder), Knut Einar Stakset og Tove Damås. Vedtatt i kommunestyret Side 9

10 Steinkjer Tomteselskap AS Selskapet ble stiftet i 1968, og har til formål å erverve arealer i Steinkjer kommune, passende til tomter, gjøre disse byggeklare og overdra dem til tomtesøkere. Dessuten har selskapet som formål å forestå oppføring av bygg på egen tomt. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på rådhuset den 18. juni. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Selskapet hadde en omsetning på vel 1,6 mill. kroner i 2014, mot om lag 2,6 mill. kroner i Årsresultatet ble et overskudd på kroner i 2014, mot et underskudd på kroner i Overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på vel 3,1 mill. kroner, av en totalkapital på 12 mill. kroner. Det er særlig arbeidet med prosjekter i Øverlø/Frøsetåsen, nytt trinn i Hervikfeltet, Nord-Fosnes II og Nordre Kvam. Tomteselskapet ivaretar også prosjektledelsen for et nytt boligprosjekt for ungdom. Styret består av: Per Tore Bratberg (leder), Mette Holan (nestleder) og Knut Gunnar Brandsegg. Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 10

11 Steinkjer Utbygging AS Selskapet ble stiftet i 2002 av Steinkjer kommune med basis i kommunestyrevedtak. Selskapets formål er definert i vedtektene: Selskapets virksomhet er eiendomsutvikling og nybygging etter oppdrag fra kommunen og kommunalt eide selskaper og annen virksomhet i tilknytning til dette. Selskapet er tidligere vedtatt avviklet. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt på rådhuset 13. oktober Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Bakgrunnen for den ekstraordinære generalforsamlingen var behovet for å kansellere den pågående avviklingsprosessen for selskapet. Dette fordi at det undervegs var fremmet et krav mot selskapet, og ved avvikling kunne man risikere at kravet i stedet ble rettet direkte mot kommunen. Dessuten er det et framførbart underskudd i selskapet som kan komme til nytte ved en samling av flere selskap under Steinkjerbygg, jfr. egen prosess om dette. Beslutningen om å oppløse selskapet ble derfor omgjort. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på rådhuset 18. juni. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Selskapet hadde ingen inntekter i 2014, mot 0,2 mill. kroner i Årsresultatet ble et underskudd på kroner i 2014, mot et underskudd på kroner i Underskuddet ble vedtatt ført mot annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på 0,2 mill. kroner, av en totalkapital på knapt 0,4 mill. kroner. Ingen spesielle forhold. Styret består av Hildur Holmstad (leder), Arnhild Bilstad Opdal (nestleder) og Liv Berit Ansnes. Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 11

12 2. Deleide aksjeselskap Ecopro AS I juni 2002 vedtok Innherred Renovasjon, Midtre Namdal Avfallsselskap, Søndre Helgeland Miljøverk og Helgeland Avfallsforedling å stifte aksjeselskapet Midt-Norsk Kompost AS. I august samme år ble Steinkjer kommune medeier i selskapet. I juni 2004 endret selskapet navn til Ecopro AS. I 2007 ble Trondheim Energi Fjernvarme AS og HAMOS IKS medeiere i selskapet ved en rettet emisjon. Selskapets formål er å ivareta eiernes ansvar og interesser innen følgende områder: motta og behandle våtorganisk avfall og slam fra kommuner, interkommunale selskaper, industri og private aktører i Midt-Norge, herunder etablering og drift av felles behandlingsopplegg, samordne transport av innsamlet og usortert avfall til felles behandlingsanlegg, markedsføre og selge restprodukter og energi fra avfallsbehandlingen og for øvrig yte tjenester innen området avfallshåndtering. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt i selskapets lokaler den 8. juni. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Steinkjer kommune eier 6,97 prosent av selskapet. Selskapet hadde en omsetning på vel 60 mill. kroner i 2014, mot vel 53 mill. kroner i Dette gav et overskudd på knapt 13 mill. kroner i 2014, mot et overskudd på om lag 4,4 mill. kroner i Overskuddet ble vedtatt disponert som dekning av tidligere udekket tap. Selskapet har en egenkapital på 21,5 mill. kroner av en totalkapital på 159 mill. kroner. Selskapet er i en god fase driftsmessig, og det har skjedd en betydelig resultatforbedring i selskapet de siste årene. Man er i ferd med å nå taket for produksjonskapasitet i anlegget. Steinkjer kommune har i løpet av 2014 betalt inn utestående på selvkostfondet for matavfall. Styret består av: Trygve Berdal (leder), Svein Ivar Larsen, Geir Nerdal, Roar Arntzen, Gro Merete Tjeldflåt Ulstad, Håkon Johansen og Reidun Prebensen. Erik Bartnes er fast møtende vararepresentant. Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 12

13 Leiv Eiriksson Nyskaping AS Kort om selskapet Selskapets formål er å bidra til verdiskaping og virksomhetsutvikling ved nyskaping i næringslivet med utgangspunkt i FoU-miljøer, eksisterende næringsliv og offentlig vare/tjenesteproduksjon, og nye planlagte initiativ for ny næringsutvikling. Selskapet skal arbeide i et nettverk av eiere, kompetansemiljøer, næringsliv, kapitaltilbydere og myndigheter. Selskapet kan engasjere seg som aksjonær eller på andre måter i andre foretak. Virksomheten har fem hovedaktiviteter som alle relateres til nyskaping i næringslivet og med vekt på ny næringsutvikling; utvikling av nye forretningskonsepter på basis av ideer og forslag fra kloke og lure hoder, såkorn investeringsvirksomhet og aktiv/kompetent oppfølging av eierandeler i nyetablerte bedrifter rettet mot globale markeder, inkubatorvirksomhet hvor nyetablerte bedrifter gis aktiv oppfølging og mentoring for at bedriftene skal få en kvalitetsmessig oppstartsperiode og de nødvendige samarbeidsnettverk, rådgivning av nyetablerere i en oppstartsfase inklusiv opplæring i bedriftsutvikling, planlegging og styring, samt facilitator for klyngeutvikling. Eiermøte Eiermøte ble avholdt i selskapets lokaler den 8. oktober Gunn Tangstad fra Steinkjer Næringsselskap AS representerte kommunen. En av eierne, SIVA, hadde bedt om møtet. Bakgrunnen var at SIVA ønsket å diskutere en omstrukturering av innovasjonsmiljøene i Trondheim. SIVA ønsker å samle inkubatorvirksomheten i NTNU Accel. De ønsker at Leiv Eiriksson Nyskaping AS heller skal konsentrere seg om andre sider ved nyskapingsarbeidet. Temaet ble drøftet. Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i selskapets lokaler den 29. september Steinkjer kommune var ikke representert. Bakgrunnen var sak om å godkjenne aksjesalg til nærstående av daglig leder. Daglig leder skulle fratre, og som en del av fratredelsesavtalen var det avtalt at daglig leder skulle videreføre virksomheten i Cronomar, et datterselskap av LEN. Forslaget ble enstemmig godkjent. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på Pirsenteret i Trondheim 4. juni. Håvard Belbo i Kunnskapsparken Nord-Trøndelag representerte kommunen. Steinkjer kommune har aksjer, tilsvarende 0,4 prosent. Generalforsamlingen diskuterte et bud fra Proneo AS, vedrørende kjøp av LEN. Flertallet på generalforsamlingen vedtok at styret skal utrede mulighetene for samordning av aktiviteter med Proneo AS, som et ledd i selskapets strategiarbeid. Vedtatt i kommunestyret Side 13

14 Selskapet hadde en omsetning på om lag 18,2 mill. kroner i 2014, mot om lag 21,5 mill. kroner i Årsresultatet ble et underskudd på 2 mill. kroner i 2014, mot et overskudd på 1,5 mill. kroner i Underskuddet ble vedtatt ført mot annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på 37,6 mill. kroner og en totalkapital på 42,6 mill. kroner. Selskapet er i 2014 videreutviklet hvor fokus er rettet mot nye markeder for selskapets tjenester, og utvikling av nye nettverk og relasjoner som kan komme næringslivet til gode. Leveransenettverk til offshore olje/gassektoren er blitt en betydelig aktivitet, og produktivitetsfremmende tiltak overfor SMB-bedrifter for å skape økende vekst og lønnsomhet er et voksende marked. Selskapet har etablert seg i Nord-Trøndelag i Styret består av: Harald Kjelstad (styreleder), Svein Tryggestad (Pir Management AS, nestleder), Ingvald Strømmen (NTNU), Tore Sandvik (STFK), Gunnel Fotland (Trønderenergi AS), Henriette Undrum (Statoil), Reidar Stokke (Sparebank1 SMN), May Britt Lagesen (NTFK), Terje Samdal (Danske Bank) og Cristina Santos (SIVA). Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 14

15 Reko AS Selskapet ble stiftet i Formålet er gjennom produksjon, salg og annen næringsvirksomhet å skape grunnlag for yrkesrettet opplæring, kvalifisering og formidling av kvalifisert arbeidskraft. Selskapet driver yrkesmessig attføring gjennom kommersiell produksjon, salg og service av varer og tjenester i lokalt, regionalt og nasjonal marked. Yrkesmessig attføring skjer gjennom motiveringsprosesser, utprøving og avklaring, opplæring, arbeidstrening og kvalifisering. Bedriften er en betydelig formidler av arbeidssøkere til ordinært arbeid i privat og offentlig virksomhet, eller til videre utdanning i det ordinære utdanningssystem. Eiermøte Den 4. november 2014 ble det avholdt eiermøte i Reko AS. Ordfører Bjørn Arild Gram møtte for Steinkjer kommune. Bakgrunnen for eiermøtet var omstillingsarbeidet i REKO, med utgangspunkt i at det var vedtatt å avvikle alle forretningsområder i selskapet, bortsett fra rehabilitering på Kastvollen og attføring i Namsos og Steinkjer. Lokalene i Seimakergata var solgt. Det ble meldt at selskapet nå var på trygg økonomisk grunn. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt i Rekos nye lokaler i Vakta på Sannan 26. mars. Ordfører Bjørn Arild Gram møtte for Steinkjer kommune. Steinkjer kommune eier 25,16 prosent av aksjene. De tre andre aksjonærene i selskapet er Steinkjer lag av LHL, Inderøy kommune og Verran kommune. Selskapet hadde en omsetning på vel 56 mill. kroner i 2014, mot om lag 63 mill. kroner i Årsresultatet ble et overskudd på kroner i 2014, mot et underskudd på om lag 15,1 mill. kroner i Overskuddet ble vedtatt avsatt til annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på 6,3 mill. kroner av en totalkapital på 17,2 mill. kroner. Viktige forhold i året som er gått Etter en omfattende omstilling og avvikling av flere forretningsområder i 2014 ble Seilmakergata 1 solgt og overtallige ansatte overtok virksomhet som selskapet ikke skulle videreføre. Bedriften hadde ved inngangen til året 77 årsverk ordinært ansatte fordelt på fem lokasjoner. Ved utgangen av 2014 hadde selskapet 42 årsverk på tre lokasjoner. Ved årsskiftet drev tidligere ansatte fem aksjeselskap med 20 ansatte. Styret består av: Bjørnar Skjevik (leder), Isabella Vang (nestleder), Ingrid Dahl Furunes, Kjell Arne Furunes, Liv Thun, Asbjørn Mathisen, Marit Melgård Strand (ansatterepresentant) og Lena Oldren Heggstad (ansatterepresentant). Vedtatt i kommunestyret Side 15

16 Rekom AS Rekom AS er et selskap som driver med megling og salg av avfallsfraksjoner til gjenvinning av materialer eller bruk som brensel i energianlegg. Selskapets forretningsstrategi er å bidra til gode, miljøriktige behandlingsløsninger for sine kunder med vekt på høy grad av energi- og materialgjenvinning. Rekom er en uavhengig aktør som verken eier oppstrøms- eller nedstrømsløsninger. På den måten står selskapet fritt i valg av behandlingsløsning og kan sørge for den rimeligst mulige løsningen som er tilgjengelig til enhver tid. Selskapet har 57 kommuner og interkommunale renovasjonsselskaper som eiere. Selskapet har forretningskontor i Bergen. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt i Bergen 22. mai. Enhetsleder renovasjon Ester Stølan representerte kommunen. Steinkjer kommune har 21 av totalt 4699 aksjer, tilsvarende 0,45 prosent. Selskapet hadde en omsetning på 340,6 mill. kroner i 2014, mot 348,5 mill. kroner i Selskapet hadde et årsresultat på 2,2 mill. kroner i 2014, mot 1,9 mill. kroner i Det ble vedtatt at kroner avsettes til utbytte, mens resten tillegges annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på 34,2 mill. kroner av en totalkapital på 88,2 mill. kroner. Ingen spesielle forhold. Styret består av Torbjørn Evjen (HAMOS), leder, Jan Egil Korseberg (RIR), nestleder, Line Dalhaug (HRS), styremedlem, Kjell Øyvind Pedersen (IVAR), styremedlem og Harald Henne (ansatterepresentant), styremedlem. Vedtatt i kommunestyret Side 16

17 Steinkjerhallen AS Selskapets formål er å bygge og drive idrettsanlegg på Guldbergaunet til bruk for Steinkjer kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune, og som regional trenings- og konkurransearena for idrett. Anleggene skal også brukes til andre formål som de kan være tjenlige til. Selskapet skal også drive med utleie av eiendom og beslektet virksomhet. Selskapet er uten eget økonomisk formål. Selskapet skal arbeide for at anleggene på Guldbergaunet er tilstrekkelig til at idretten får dekket sine behov både når det gjelder størrelse og fasiliteter for ulike idrettsgrener. Anleggene skal tilfredsstille de kvalitetskrav som stilles av brukerne og eierne. Steinkjer kommune eier 60 prosent av selskapet, og Nord-Trøndelag fylkeskommune 40 prosent. Eiermøte Den 12. mars ble det avholdt eiermøte i Steinkjerhallen AS. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte Steinkjer kommune. Tema var den økonomiske situasjonen i selskapet, med vekt på langtidsperspektivene. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt i Steinkjerhallen 19. juni. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Styret la fram et notat med vurderinger av økonomiske utfordringer for selskapet fram mot Det er en særlig bekymring for likviditeten i selskapet. Selskapet hadde en omsetning på 18,9 mill. kroner i 2014, mot om lag 15 mill. kroner i Årsresultatet ble et underskudd på vel kr 4,7 mill. kroner i 2014, mot et underskudd på vel 3,7 mill. kroner i Underskuddet ble vedtatt fremført som udekket tap. Selskapets egenkapital er 12,5 mill. kroner av en totalkapital på 182 mill. kroner. Styret og selskapet har arbeidet mye med den økonomiske situasjonen i selskapet, avslutningen av byggetrinn II og tilpasning av driften i Styret består av: Anne Irene Myhr (leder), Rune Venås (nestleder), Ragnhild Kvalø, Joar Nyborg og Jo Kristian Kvernland. Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 17

18 Steinkjer Havnelager AS Selskapets formål er bygging og drift av havnelager på festet grunn i Steinkjer havneområde. Steinkjer kommune har 403 av totalt 880 aksjer, tilsvarende 45,8 prosent. De to andre store aksjeeierne er Felleskjøpet Trondheim (223 aksjer) og E. A. Smith Bygg AS (207 aksjer). Ligna AS har 21 aksjer og By Brug AS har 5 aksjer. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på Taraldsen regnskapskontor 21. mai. Varaordfører Grete Bækken Mollan representerte kommunen. Selskapet hadde en omsetning på vel 1,8 mill. kroner i 2014, som er omtrent det samme som i Årsresultatet ble på kroner i 2014, mot kroner i Av overskuddet ble det vedtatt utdelt kroner i utbytte, mens resten ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på 2,3 mill. kroner av en totalkapital på 3,8 mill. kroner. Ingen spesielle forhold. Valg Styret består av: Even Ystgård (leder), Per Jacobsen og Bjørn Arve Haugen. Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 18

19 Steinkjer Skidrift AS Selskapet ble stiftet i Steinkjer kommune eier 50 prosent av aksjene, mens Steinkjer skiklubb, Egge IL, Henning IL og Sprova IL eier den andre halvparten. Selskapets formål er å forestå drift av idrettsanlegg og turløyper for skiidrett og det som naturlig følger med denne virksomhet hovedsakelig innenfor Steinkjer kommune. Selskapet har ikke erverv som formål men skal ivareta de behov selskapets eiere har for å ivareta nevnte oppgaver. Eventuelt overskudd i selskapet skal benyttes til fremtidige investeringer i maskiner og utstyr. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på rådhuset den 21. mai. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Selskapet hadde en omsetning på knapt kr 1,3 mill. kroner i 2014, omtrent det samme som i Årsresultatet ble et overskudd på kroner i 2014, mot kroner i kroner av overskuddet ble vedtatt ført mot tidligere udekket tap, mens resten ble vedtatt overført til annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på om lag kroner av en totalkapital på om lag 1,8 mill. kroner. Viktige forhold i året som er gått Det er i 2014 gjort grunnarbeid for teknisk bygg på Steinkjer Skistadion, bygget vil bli ferdigstilt i Innkjøpt snøproduksjonsutstyr i Heggesåsen er prøvekjørt, med god funksjonalitet. Imidlertid ble kuldeperioden for kort til å få noe nytte av produsert snø. Styret består av: Runar Helbostad (Steinkjer skiklubb), leder, Odd Martin Saursaunet (Egge idrettslag), Trond Iversen (Henning idrettslag), Stig Morten Damås (Sprova idrettslag) og Kari Helene Alstad (Steinkjer kommune). Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 19

20 Trøndelag Forskning og Utvikling AS Trøndelag Forskning og Utvikling (TFU) er en forskningsinstitusjon som er lokalisert i Steinkjer, med et avdelingskontor i Trondheim. Selskapet arbeider med forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdene innovasjon og bedriftsutvikling, naturbasert- og kulturbasert næringsutvikling, organisasjons- og tjenesteutvikling i offentlig sektor. Selskapets formål er å utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap i samarbeid med regionale, nasjonale og internasjonale kompetansemiljø. Selskapet skal ha fokus på aktiviteter til beste for regionens næringsliv, innbyggere og offentlig forvaltning, og med et særlig ansvar for aktiviteter i Trøndelag. Generalforsamling Generalforsamlingen ble avholdt på HiNT 6. mai. Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Steinkjer kommunes eierandel er 4 %. Største eier er Høgskolen i Nord-Trøndelag med 48, 1 %. Tre andre eier 10 % hver (Stiftelsen Nord- Trøndelagsforskning, SINTEF Holding AS og Sparebank 1 SMN). Det ble gjort mindre endringer i vedtektene, blant annet knyttet til omtale av valgkomité og retningslinjer for denne. Retningslinjer for valgkomiteen ble vedtatt på generalforsamlingen. Selskapets omsetning var på vel 22,3 mill. kroner i 2014, mot om lag 24,3 mill. kroner i Årsresultatet ble et underskudd på kroner i 2014, mot et overskudd på kroner i Underskuddet ble vedtatt belastet annen egenkapital. Selskapet har en egenkapital på om lag 8,6 mill. kroner av en totalkapital på 13,9 mill. kroner. Ingen spesielle forhold. Styret består av: Hanne Solheim Hansen (HiNT) styreleder, Sigmund Kvernes (SINTEF), Håvard Belbo (KPNT), Vegar Rangul (HiNT), Marit Måøy Holm (bedriftsrådgiver) og Margrete Haugum (ansatterepresentant). Vedtatt i kommunestyret Side 20

21 3. Interkommunale selskap Brannvesenet Midt IKS Selskapet ble etablert 1. januar 2006, og har sitt hovedkontor i Steinkjer. Kommunene Inderøy, Verran, Snåsa, Osen, Namdalseid, Lierne, Røyrvik og Steinkjer er deltakere i selskapet. Det er totalt 100 ansatte, hvorav 26 er på heltid. Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver slik de er gitt i Lov av nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende forskrifter. Selskapet kan i tillegg ivareta andre oppgaver på vegne av deltakerkommunene, primært innen sikkerhet og redning. Representantskapsmøte I Representantskapsmøtet ble avholdt på Snåsa Herredshus den 6. oktober Ordfører Bjørn Arild Gram, varaordfører Grete Bækken Mollan og hovedutvalgsleder Leif Røkke representerte Steinkjer kommune. Steinkjer kommunes eierandel er 63,6 prosent. Representantskapet vedtok å bytte navn til Brannvesenet Midt IKS. Videre behandlet representantskapet sak om forutsetninger for ny brannstasjon som del av Inn-Trøndelag Helseog beredskapshus. Representantskapsmøte II Representantskapsmøtet ble avholdt på kommunehuset i Lierne den 78. april. Varaordfører Grete Bækken Mollan, formannskapsmedlem Mia Silkoset og hovedutvalgsleder Leif Røkke representerte Steinkjer kommune. Selskapet hadde en omsetning om lag 46,6 mill. kroner i 2014, mot om lag 40 mill. kroner i Årsoverskuddet ble på kroner i 2014, mot kroner i Halvparten av overskuddet ble vedtatt utbetalt til eierkommunene i forhold til eierandel, mens resten ble vedtatt overført disposisjonsfondet. Selskapet har en egenkapital på om lag 5,2 mill. kroner av en totalkapital på om lag 51,7 mill. kroner. Steinkjer kommune overførte kroner til selskapet i ble et spesielt år for selskapet. Det ble bistått i flere store aksjoner som medførte store kostnader. Disse ble imidlertid kompensert av andre. Utbyggingen av nytt nødnett pågår for fullt i vår region. Styret består av: Per Tore Bratberg (Steinkjer), styreleder, Per Arne Løvhaugen (Snåsa), nestleder, Hanne Skjeggestad (Osen), Berit Slåttnes Aune (Inderøy), Henry Skjevik (Verran), Terje Moen (ansatterepresentant) og Harald Stein (ansatterepresentant). Vedtatt i kommunestyret Side 21

22 Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS (IKA Trøndelag IKS) ble etablert i januar Fylkeskommunene og kommuner i Nord- og Sør-Trøndelag og interkommunale selskap og foretak kan være deltakere i selskapet. Ved årsskiftet hadde IKA Trøndelag begge fylkeskommunene og 40 kommuner i de to fylkene, samt Os i Hedmark som eiere. Selskapet har sitt hovedkontor i Trondheim. Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål. Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. Selskapet er koordinator for privatarkiver i Sør-Trøndelag fylke og skal også kunne motta, oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene. Selskapet kan etter nærmere vedtak av styret prise visse tjenester og således ha egne inntekter. Tjenestene som kan prises skal i hovedsak være slike som ikke vil bli gitt til alle eierne, eller som eierne vil ha ulik etterspørsel etter, eller tjenester som faller utenfor arkivets hovedformål. Til gjennomføring av spesielle prosjekt utenom arkivets ordinære arbeidsoppgaver, blir det søkt finansiering mellom eierne eller andre som spesielt ønsker prosjektet gjennomført. Selskapet har anledning til å ta på seg konsulentoppdrag for andre, når oppdragsgiver betaler for tjenesten og det ikke går utover arkivets hovedoppgaver. Representantskapsmøte Representantskapsmøtet ble avholdt i IKA Trøndelag sine lokaler, Arkivsenter DORA den 10.april. Formannskapsmedlem Gjertrud Holand møtte fra Steinkjer kommune. Steinkjer kommune har en eierandel på 2,78 prosent. Selskapet hadde en omsetning på om lag 18,8 mill. kroner i 2014, mot om lag 15,2 mill. kroner i Årsregnskapet inkludert bruk av fond viser et overskudd på kroner i 2014, mot kroner i Selskapet har en egenkapital på om lag 10 mill. kroner, av en totalkapital på vel 17,9 mill. kroner. Steinkjer kommune overførte kroner til selskapet i Trondheim kommune har valgt å gå ut av selskapet, med virkning fra 1. januar Styret består av: Kjell Fosse (Stjørdal), styreleder, Hanne Haugnes (Sør-Trøndelag fylkeskommune), nestleder, Liv Marit Hovdal (Melhus), Ola Stene (Levanger) og Jan Børre Solvik (ansatterepresentant). Vedtatt i kommunestyret Side 22

23 KomRev Trøndelag IKS Selskapet er et interkommunalt revisjonsselskap for 21 nordtrønderske kommuner, 5 kommuner på Helgeland samt Nord-Trøndelag fylkeskommune. Selskapet ble stiftet i Selskapet har avdelingskontor i Namsos og i Brønnøysund i tillegg til hovedkontoret på Steinkjer. Selskapets formål er å utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne. Selskapet kan utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne, og kan utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv. Representantskapsmøte I Representantskapsmøtet ble avholdt på Statens Hus den 7. januar Ordfører Bjørn Arild Gram representerte kommunen. Formålet med møtet var å godkjenne utvidelse av selskapet med tre nye medlemmer. Det ble besluttet at kommunene Grane, Hattfjelldal og Vefsn trer inn som eiere 1. juni Representantskapsmøte II Representantskapsmøtet ble avholdt på Quality Grand Hotel 4. mai. Ordfører Bjørn Arild Gram og formannskapsmedlem Mia Therese Silkoset møtte for Steinkjer kommune. Steinkjer kommune har en eierandel på 8,82 prosent. Selskapet hadde en omsetning på om lag 22,8 mill. kroner i 2014, mot om lag 23,4 mill. kroner i Årsresultatet ble et overskudd på kroner i 2014, mot balanse i Selskapet har en egenkapital på omlag 2,5 mill. kroner, av en totalkapital på om lag 60,3 mill. kroner. Steinkjer kommune overførte kroner til selskapet i I 2014 har selskapet levert 17 forvaltningsrevisjonsrapporter og 6 rapporter om selskapskontroll. Styret består av: Elin Agdestein (Steinkjer), leder, Boje Reitan (Frosta), nestleder, Anne Birgitte S. Sklett (Grong), Jon Lennart Sellæg (Verdal), Oddvar Fossum (Bindal), Trude Holm (Nord- Trøndelag fylkeskommune) og Marit Ingunn Holmvik (ansatterepresentant). Representantskapet har følgende ledelse: Bjørn Iversen (Verdal), leder og Per Olav Tyldum (Overhalla), nestleder. Vedtatt i kommunestyret Side 23

24 KomSek Trøndelag IKS Selskapet ble konstituert i representantskapsmøte i 2004, og kom i drift fra påfølgende årsskifte. Selskapet har sitt kontor på Steinkjer. Selskapet eies av 21 kommuner i Nord-Trøndelag samt Nord-Trøndelag fylkeskommune. Hovedformål for selskapet er å utføre den lovpålagte sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg. KomSek kan utføre andre sekretariatsoppdrag og rådgivning for deltakerne, og kan utføre sekretariatsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner mv. Representantskapsmøte Representantskapsmøtet ble avholdt på Quality Grand Hotel i Steinkjer den 4. mai. Ordfører Bjørn Arild Gram og hovedutvalgsleder Leif Røkke møtte for Steinkjer kommune. Selskapet hadde en omsetning på omlag 4,2 mill. kroner i 2014, mot om lag 4,3 mill. kroner i Årsresultatet ble etter bruk av avsetninger på kroner i 2014, mot kroner i Overskuddet ble vedtatt i sin helhet avsatt til disposisjonsfondet. Selskapet har en egenkapital på om lag 2,2 mill. kroner av en totalkapital på 6,1 mill. kroner. Steinkjer kommune overførte kroner til selskapet i Det er gjennomført fra 4 til 7 kontrollutvalgsmøter i hvert av kommunenes kontrollutvalg, til sammen 120 møter og 603 saker. Styret består av: Gunnar Alstad (Stjørdal), leder, Liv Thun (Steinkjer), nestleder, Sigrid Johannessen (Nærøy), Hans Fredrik Donjem (Levanger), Erik Seem (Grong) og Einar Sandlund (ansatterepresentant). Representantskapet har følgende ledelse: Bjørn Iversen (Verdal), leder og Per Olav Tyldum (Overhalla), nestleder. Vedtatt i kommunestyret Side 24

25 Lierne Nasjonalparksenter IKS Lierne Nasjonalparksenter IKS skal være et informasjonssenter for Lierne nasjonalpark og Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark og skal videre; formidle kunnskap og opplevelser om kultur, natur og naturbruk, arbeide for økt forståelse av verdien som ligger i samspill mellom mennesker og natur, bidra til at barn og ungdom opplever naturglede og gjennom dette blir gode forvaltere, gjennom samarbeid bidra til utvikling av ansvarlig, naturbasert næringsaktivitet i regionen, og ivareta rollen som koordinator ovenfor de andre innfallsportene til nasjonalparkene. Representantskapsmøte Representantskapsmøtet ble avholdt i lokalene til Lierne Nasjonalparksenter den 8. april. Steinkjer kommune var ikke representert. Steinkjer kommune har 25 av 500 andeler, tilsvarende 5 prosent. Selskapet hadde en omsetning på knapt 3,8 mill. kroner i 2014, mot 3,9 mill. kroner i Årsregnskapet ble avlagt i balanse i 2014, mot et overskudd på i 201. Selskapet har en egenkapital på 0,5 mill. kroner og fondsavsetninger på 2 mill. kroner, av en totalkapital på om lag 2,6 mill. kroner. Steinkjer kommune bidrar ikke med driftsmidler til selskapet.. Ingen spesielle forhold. Styret består av: Oddbjørn Nordset (styreleder), Maria Collett Sælør (nestleder), Birgitta Fossum, Per Aunet og Asbjørn Hagerup. Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 25

26 Nord-Trøndelag Krisesenter IKS Kort om selskapet Nord-Trøndelag Krisesenter IKS ble stiftet i Alle kommuner i Nord-Trøndelag er deltakere i selskapet. Formålet er å sikre et godt og helhetlig tilbud til alle kvinner, barn og menn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og sikre at lov om kommunale krisesentertilbud av etterleves. Representantskapsmøte Selskapet forsøkte å avholde representantskapsmøte den 22. juni. Steinkjer kommune var representert med varaordfører Grete Bækken Mollan, og totalt sett møtte det ikke nok representanter til at møtet var beslutningsdyktig. Nytt representantskapsmøte avholdes i september Selskapet er for øvrig uten løpende aktivitet, all den tid at virksomheten i dagens krisesenter ennå ikke er overdratt til dette nye interkommunale selskapet. Styret Styret består av: Ola Morten Teigen (Stjørdal) styreleder, Rønnaug Aaring (Fosnes) nestleder, Hanne Lingen (Namsos) og Anders Haraldsen (Steinkjer). Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 26

27 Trondheim Havn IKS Selskapet ble opprettet med virkning fra 2006, og har hovedkontor i Trondheim. Ved utgangen av 2012 var Trondheim, Orkdal og Stjørdal kommuner eiere. Selskapet har som formål å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet, samt sørge for sikkerhet og framkommelighet i selskapets havner og deltakerkommunens sjøområder. I tilknytning til dette skal Trondheim Havn (TH) på vegne av deltakerkommunene ivareta alle forretningsmessige og administrative oppgaver som etter Havne- og farvannsloven påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter Havne- og farvannsloven med forskrifter gjelder innenfor kommunenes sjøområder. Fra 1.januar 2013 ble det foretatt en selskapssammenslutning, slik at kommunene bak Indre Trondheimsfjord havnevesen (ITH) gikk inn som nye deltakere i Trondheim Havn IKS. Basert på verdsettelsen av kommunens tingsinnskudd, hovedsakelig bestående av eiendommer og havneinnretninger, ble Steinkjer kommunes eierandel satt til 2,1 prosent. Desidert største eier er Trondheim kommune med 77, 87 prosent. Representantskapsmøte I Representantskapsmøtet ble avholdt i havneselskapets lokaler den 16. desember Varaordfører Grete Bækken Mollan representerte Steinkjer kommune. Representantskapet godkjente Frøya kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. Representantskapsmøte II Representantskapsmøtet ble avholdt i havneselskapets lokaler den 16. juni. Varaordfører Grete Bækken Mollan representerte Steinkjer kommune. Representantskapet godkjente Namsos kommune som ny deltaker i Trondheim Havn IKS. Omsetningen ble på om lag 146 mill. kroner i 2014, mot om lag 148 mill. kroner i Resultatet ble på vel 17,2 mill. kroner i 2014, mot 18,8 mill. kroner i Overskuddet ble vedtatt tilført disposisjonsfondet. Selskapets egenkapital er på 819 mill. kroner, av en totalkapital på 902 mill. kroner. Steinkjer kommune bidrar ikke med driftsmidler til selskapet. Det er arbeidet med å utvikle havnen i Orkanger til regionhavn. Vedtatt i kommunestyret Side 27

28 Styret består av: Otto Frøseth (Trondheim), leder, Torunn Utvik Molberg, Verran (nestleder), Inger Johanne Flønes (Orkdal), Monica Haftorn Iversen, (Trondheim), Svein Ivar Larsen (Verdal), Anita Veie (ansatterepresentant) og Bernt Langolf (ansatterepresentant). Representantskapet har følgende ledelse: Bjørn Iversen (Verdal), leder og Rita Ottervik (Trondheim), nestleder. Vedtatt i kommunestyret Side 28

29 4. Andre virksomheter Biblioteksentralen SA Kort om andelslaget Biblioteksentralen (BS) skal være et serviceorgan for alle typer offentlige bibliotek. BS har til oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til biblioteker og liknende institusjoner. I tillegg kan BS delta i/etablere virksomhet med det formål å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet. BS skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste måte. BS har ikke økonomisk fortjeneste i seg selv som formål for virksomheten herunder heller ikke for medlemmene. Biblioteksentralen ble etablert i 1952, og eies av 422 kommuner, 14 fylkeskommuner, KS og Norsk Bibliotekforening. BS er den ledende leverandøren til norske biblioteker. Selskapets visjon er å bidra til utvikling av bedre bibliotek, samt gi bibliotekene en bedre hverdag. Selskapet tilbyr bøker og andre medier, bibliografisk informasjon, sikkerhets- og selvbetjeningsløsninger, publikasjoner, kurs og rådgivning til bibliotekmarkedet. Gjennom datterselskap og tilknyttede selskaper tilbys dataløsninger (Bibliotekenes IT-senter AS 100 %), materiell og innredningsløsninger (BS Eurobib AS 50 %), transportløsninger (Norsk bibliotektransport AS 100 %) og skolebøker (BS Undervisning AS 100 %). Den samlede virksomheten markedsføres under merkenavnet Bibliotekenes Hus. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Biblioteksentralens lokaler i Oslo 23. april. Steinkjer kommune var ikke representert. Foretaket hadde en omsetning på 132 mill. kroner i 2014, mot om lag 123 mill. kroner i Årsresultatet var på 10,7 mill. kroner i 2014, mot 14,8 mill. kroner i Overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Egenkapitalen er på 156 mill. kroner, av en totalkapital på 186 mill. kroner. Konsernomsetningen utgjorde 671 mill. kroner i 2014, mot 574 mill. kroner i 2013, med et årsresultat i 2014 på 30,1 mill. kroner.. BS kjøpte i januar 2015 Forlagssentralens andel av Bibliotekenes IT-senter AS, og ble med dette eneeier. Styret består av: Siri Austeng (leder), Lars Peder Brekk (nestleder), Paul Henrik Kielland, Ruth Ørnholt, Jørund A. Ruud, Thale Jerpseth (ansatterepresentant) og Stig Solstad (ansatterepresentant). Vedtatt i kommunestyret Side 29

30 Foreningen Kystriksveien Kort om foreningen Foreningens formål er å arbeide for å fremme reiselivet langs Kystriksveien, og i medlemskommunene langs denne. Det skal legges vekt på samarbeid mellom medlemskommunene og næringslivet innen markedsføring og produktutvikling. Hovedoppgaven er å markedsføre Kystriksveien som et helhetlig reiselivsprodukt ved hjelp av de virkemidler en finner nødvendig. En skal også ved behov arbeide for tilrettelegging av fasiliteter langs strekningen samt stimulere til produktutvikling. Årsmøtet Årsmøtet ble avholdt på Vega Havhotell den april. representert. Steinkjer kommune var ikke Omsetningen var på om lag 1,1 mill. kroner i 2014, mot om lag 1,7 mill. kroner i Årsresultatet ble et overskudd på kroner i 2014, mot et underskudd på kroner i Overskuddet ble vedtatt tillagt annen egenkapital. Foreningen har etter dette en egenkapital på kroner av en totalkapital på omtrent samme beløp. Viktigste aktiviteter i 2014 har vært Reisehåndboka, messer og noe annonsering, større satsing på sosiale media og prosjektene Backpacker Kystriksveien og bagasjetransports for sykkelturister. Styret består av: Ken Richard Hansen (leder), Hilde Wika (nestleder), Per Swensen, Linn Ofstad, Per Helge Johansen og Geir Mortensen. Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 30

31 Ungt Entreprenørskap Trøndelag Kort om foreningen Ungt Entreprenørskap Trøndelag (UE Trøndelag) holdt stiftelsesmøte 14. april Tidligere var det to foreninger i Trøndelag, fra 1998 og 1999, som nå har blitt overført og sammenslått og heter Ungt Entreprenørskap Trøndelag. Formålet er i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører å utvikle barn og ungdoms kreativitet, skaperglede og tro på seg selv, gi barn og ungdom forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet, fremme barn og ungdoms samarbeidsevne og ansvarsbevissthet, gi forståelse for og kunnskap om etikk og regler i nærings- og arbeidslivet, styrke samhandlingen i lokalsamfunnet mellom nærings- og arbeidslivet og skolene, stimulere til samarbeid over landegrensene og inspirere til framtidig verdiskaping i en sosial, kulturell og økonomisk sammenheng. Medlemmer i UE Nord-Trøndelag er 14 videregående skoler. Alle fylkets kommuner, Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, Innovasjon Norge og noen større bedrifter er samarbeidspartnere. Både medlemmer og samarbeidspartnere har stemmerett på årsmøtet. Steinkjer kommune har 1 stemme i generalforsamlingen. Årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Ungt Entreprenørskap sine lokaler i Trondheim den 16. april. Steinkjer kommune var ikke representert. Foreningen hadde en omsetning på om lag 6,9 mill. kroner i 2014 mot om lag 6,3 mill. kroner i Foreningen fikk et underskudd på kroner i 2014, mot et underskudd på kroner i Resultatet ble vedtatt ført mot annen egenkapital. Egenkapitalen er etter dette på om lag 2,6 mill. kroner, av en totalkapital på 6,1 mill. kroner.. Ingen spesielle forhold. Styret består av: Håvard Belbo (KPNT), leder, Arnstein Hellem (Sparebank1 SMN), nestleder, Per Olav Skurdal Hopsø (LO), Heidi Glørstad Nielsen (Trøndersk kystkompetanse), Odd Einar Aarmo (Berg Eiendom AS) og Marit Flak Stovner (Ytre Namdal vgs.) styremedlemmer. Ingen ansatterepresentant. Vedtatt i kommunestyret Side 31

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL STEINKJER KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL STEINKJER KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 STEINKJER KOMMUNE Mai 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter EIERMELDING 2014 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter 1 1. Heleide aksjeselskap Bogaveien 24A AS Kort om selskapet Selskapets virksomhet er å erverve og forvalte

Detaljer

EIERMELDING 2016 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

EIERMELDING 2016 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter EIERMELDING 2016 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter 1 1. Heleide aksjeselskap Dampsaga Bad og Kulturbygg AS Selskapets formål er å eie Dampsaga kulturbygg,

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

EIERMELDING 2013 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

EIERMELDING 2013 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter EIERMELDING 2013 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter 1 1. Heleide aksjeselskap Bogaveien 24A AS Kort om selskapet Selskapets virksomhet er å erverve og forvalte

Detaljer

Representantskapsmøte 27. mars 2017

Representantskapsmøte 27. mars 2017 KomRev Trøndelag IKS Representantskapsmøte 27. mars 2017 Møteprotokoll Møtested: Scandic Hell, Stjørdal Motetid: K]. 13:30 14:20 Til stede: Fra deltakerne: Erik Fløan Britt Tønne Haugan Ida Stuberg Bjøm

Detaljer

EIERMELDING 2017 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter

EIERMELDING 2017 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter EIERMELDING 2017 Heleide aksjeselskap Deleide aksjeselskap Interkommunale selskap Andre virksomheter 1 1. Heleide aksjeselskap Dampsaga Bad og Kulturbygg AS Selskapets formål er å eie Dampsaga kulturbygg,

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Entreprenørskap er løsningen for framtida!

Entreprenørskap er løsningen for framtida! Entreprenørskap er løsningen for framtida! Landbrukets kompetansekonferanse 22.10.13 Daglig leder, Anne Marit Igelsrud = ikke gammelt = gå inn = ta fatt på = evne ikke gammelt gå inn ta fatt på evne Ungt

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL TINN KOMMUNE 2010 2011 Innhold Bakgrunn...1 Innholdet i selskapskontrollen...1 Formålet med selskapskontrollen...2 Gjennomføring og rapportering av kontrollen...2 Prioriteringer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF. Møtedato: Tidspunkt: 16:30 17:10 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen

MØTEPROTOKOLL. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF. Møtedato: Tidspunkt: 16:30 17:10 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen MØTEPROTOKOLL Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: 16.12.2015 Tidspunkt: 16:30 17:10 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015

SELSKAPSAVTALE. FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 SELSKAPSAVTALE FOR NORD-TRØNDELAG KRISESENTER IKS. Revidert utgave 2012.11.2015 1. Selskapet. Nord-Trøndelag Krisesenter IKS er en interkommunal virksomhet opprettet med hjemmel i lov av 29.01.1999 nr.

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006, 2008 og 2015) 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF. Møtedato: Tidspunkt: 17:30 18:15 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen

MØTEPROTOKOLL. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF. Møtedato: Tidspunkt: 17:30 18:15 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen MØTEPROTOKOLL Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: 22.06.2016 Tidspunkt: 17:30 18:15 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Kommunestyre Arkivsaksnr: 2017/3534 Klassering: 033 Saksbehandler: Kari Aarnes PERMISJON FRA POLITISKE VERV- IDA BRUHEIM DERÅS (H) Valgnemndas nye forslag

Detaljer

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg.

Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Fastsettelse av regnskap, fondsemisjon, ansvarlig lån og fondsobligasjoner, endringer vedtekter, etablering i Sogn og Fjordane og valg. Representantskapet har i sine møter 26. mars 2009 fattet følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post:

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf eller e-post: MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 24.08.2017 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Tidspunkt: 12:00 - Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus

Scue 9. FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: kl Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Scue 9 FYLKESMØTE I NORD-TRØNDELAG Dato: 14.02.2013 kl. 1600-1815 Sted: Stiklestad Nasjonale Kulturhus Til stede: Olav Jørgen Bjørkås, Flatanger Kommune Johan Petter Skogseth, Frosta Kommune Ida Stuberg,

Detaljer

Orientering Levanger 12. mars 2008

Orientering Levanger 12. mars 2008 Orientering Levanger 12. mars 2008 Per Jarle Eriksen Innherred Renovasjon IKS Stiftet 14. januar 1985 Samfunnsansvarlig forretningsdrift Selskapstype Interkommunalt selskap (IKS) Lov om interkommunale

Detaljer

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen...

1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll Selskaper som omfattes av kontrollen Innholdet i selskapskontrollen... PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 - NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE- Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel og formål med selskapskontroll... 3 1.2 Selskaper som omfattes av kontrollen... 3 1.3

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Steinkjer kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Steinkjer kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Steinkjer kommune Behandlet i kontrollutvalget den 17. juni 2008 sak 017/08 Vedtatt av kommunestyret den 15.10.2008, sak PS 08/171 Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon

Detaljer

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE: Driftsbudsjett 5,8 mrd Investeringer ca 1,5 mrd 4700 ansatte 32 Videregående skoler 40 tannklinikker 6 000 km fylkesvei 43,4

Detaljer

Steinkjer en kommune i vekst!

Steinkjer en kommune i vekst! Presentasjon av Steinkjer kommune Bjørn Arild Gram, ordfører Steinkjer en kommune i vekst! Innbyggere: 21 600 Areal: 1564, 2 km2 Feiret 150 år som by i 2007 Sammensatt av kommunene Sparbu, Ogndal, Steinkjer,

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS

Forslag til ny selskapsavtale. Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS Forslag til ny selskapsavtale Selskapsavtale for Konsek Trøndelag IKS 1 Selskapet Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper. Selskapet har

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999 nr. 06 om interkommunale selskaper. Selskapet

Detaljer

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS)

SELSKAPSAVTALE. for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) Vedlegg 1 SELSKAPSAVTALE for Kommunalt sekretariat Trøndelag IKS. (KomSek Trøndelag IKS) 1 Selskapet KomSek Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.01. 1999

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL INDERØY KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL INDERØY KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 INDERØY KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 15.12.2016 Tidspunkt: 12:00 14:50 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Anne Berit

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Anita Bråthen Suul

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre. Arkivsaksnr: 2017/584 Klassering: U03 Saksbehandler: Bjørn Arild Gram

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre. Arkivsaksnr: 2017/584 Klassering: U03 Saksbehandler: Bjørn Arild Gram SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2017/584 Klassering: U03 Saksbehandler: Bjørn Arild Gram EIERMELDING 2017 Trykt vedlegg: Eiermelding 2017 Utrykte

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Orkdal kommune. Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Orkdal kommune Vedtatt i sak 39/12 i kommunestyret 30.05.2012. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL HØYLANDET KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 HØYLANDET KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL GRONG KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL GRONG KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 GRONG KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 27.11.2014, sak 146/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL NAMDALSEID KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 NAMDALSEID KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv)

Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) Vedlegg 1 Forslag til Selskapsavtale Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS (kommentarer i kursiv) 1 Selskapet Kommunerevisjonen Nord-Trøndelag IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel

Detaljer

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag.

Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Retningslinjer for samarbeidsavtale med kommuner i Trøndelag. Samarbeidsavtale tilbys: Alle kommuner i Nord og Sør-Trøndelag får tilbud om samarbeidsavtale med UE. Tilbudet sendes alle ordførere og rådmenn.

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap. Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Næringsarbeid i en bestiller - utførermodell Rammeavtale med Verdal kommune Folkevalgtopplæring 2010, Verdal Rådhus Svein I. Larsen Agenda Proneo kort

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEKA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 LEKA KOMMUNE Mai 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst én

Detaljer

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019

VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 VALG AV NEMNDER FOR PERIODEN 2015 2019 ADMINISTRASJONSUTVALG Formannskap + 3 fra arbeidstakerorganisasjonene. AP/SP: John Einar Høvik Line Stein Oddbjørn Ovesen KRF/V Per Rødøy BYS/FRP Solvår Johansen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEVANGER KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL LEVANGER KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 LEVANGER KOMMUNE Mai 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Årsmelding 2014. Steinkjer Næringsselskap AS

Årsmelding 2014. Steinkjer Næringsselskap AS Årsmelding 2014 Steinkjer Næringsselskap AS Formålet med SNS Selskapet skal ha som formål å fremme næringslivet i Steinkjer kommune og bidra til økt verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende bedrifter

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Organisering av samspill- og beslutningsgrupper for skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, svømmehall og flerbrukshall Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 01.09.2016 Tidspunkt: 12:00 13:30 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Ida Bruheim

Detaljer

Sørlia IL 18-19 Desember 2015

Sørlia IL 18-19 Desember 2015 Sørlia IL 18-19 Desember 2015 Da er vi her igjen, med årets siste dugnadsliste. Vi har også i år fått med oss Trønder-Avisa som hovedsponsor. NTE, Amfi Steinkjer, Malmo Sport, Norsk Transformator og Gule

Detaljer

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik

Folkevalgtopplæring. Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE. Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Folkevalgtopplæring Selskapsformer Om aksjeselskaper NTE Steinkjer 09.11.2011 Bjørnar Skjevik Selskapsformer Allmenaksjeselskap (ASA) Aksjeselskap (AS ) Ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL OVERHALLA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 OVERHALLA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 51/14 den 24.9.14. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF

MØTEINNKALLING. Foretaksmøte Steinkjerbygg KF MØTEINNKALLING Foretaksmøte Steinkjerbygg KF Møtedato: 16.12.2015 Møtested: Rådhuset, Weidemannsalen Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no

Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida. Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag. www.ue.no Ungt Entreprenørskap - løsninger for framtida Anne Marit Igelsrud Daglig leder Ungt Entreprenørskap Trøndelag www.ue.no Ungt Entreprenørskap - UE Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Hitra kommune. Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Hitra kommune Vedtatt i kommunestyret 5.2.2015, sak 10/15 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL SNÅSA KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL SNÅSA KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 SNÅSA KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Frøya kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 213/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Frøya kommune Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 213/16 1 Om selskapskontroll 1.1 Ansvaret for selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Kommunestyret. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 18:30 20:00 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 04.10.2011 Tid: 18:30 20:00 Faste medlemmer: Inger Helene Rognhaug Medlem DNA Ola Aursand Nestleder DNA

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008)

SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) SELSKAPSAVTALE for KomRev Trøndelag IKS (vedtatt av deltakerkommunene i 2004, endret i 2006 og 2008) I -`) jul 200b Meraker kommune 1 Selskapet KomRev Trøndelag IKS er en interkommunal virksornhet som

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Selbu kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte den PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Selbu kommune Utkast til kontrollutvalgets møte den 22.11.16. 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Møteinnkalling. Ekstraordinært møte. Namsos formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Ekstraordinært møte. Namsos formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Ekstraordinært møte Namsos formannskap Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 12:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Anita Ulstad Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013. Skaun kommune. Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2013 Skaun kommune Vedtatt av kommunestyret 10.5.2012 i sak 31/12 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet:

Spørsmålet om regionalt næringsfond ble behandlet i styringsgruppa for samkommuneforsøket 10. februar, hvor følgende vedtak ble fattet: NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE FYLKESRÅDMANNEN FYLKETS HUS 7735 STEINKJER Deres ref.: Vår ref.: OST 2003000802-4 Arkiv: 242 &13 Dato: 11.02.2003 REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM 2003. Jeg viser til fylkeskommunens

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 30.08.2012 Tidspunkt: 12:00 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for May Britt Lagesen Nestleder AP Grete Bækken Mollan

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune

Eierstrategi for Interkommunale selskaper. Verran kommune 2013 Eierstrategi for Interkommunale selskaper Verran kommune Interkommunale selskap (IKS) Interkommunale selskaper må etableres og drives med utgangspunkt i Lov om interkommunale selskaper. Hensikten

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet

Elllen Onshuus Eriksen Medlem adm.utv. Utdanningsforbundet Tove R. Olsen Medlem adm.utv. Fagforbundet Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 28.09.2005 Tid: 10:00-14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Odd E Thraning Ordfører DNA Olav Norberg

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Midtre Gauldal kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Midtre Gauldal kommune Vedtatt av kommunestyret 10.11.2014, sak 67/2014 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Revisjon Midt-Norge SA. KU Trøndelag fylkeskommune

Revisjon Midt-Norge SA. KU Trøndelag fylkeskommune Revisjon Midt-Norge SA KU Trøndelag fylkeskommune STEINKJER 20.11.2017 Om selskapene Revisjon Midt-Norge IKS Har 14 kommuner og en fylkeskommune som deltakere 15 ansatte Kontor i Trondheim og Orkanger

Detaljer

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset

Møteinnkalling. Ordfører- og rådmannsmøte. Dato: Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Ordfører- og rådmannsmøte Møteinnkalling Dato: 30.05.2016 Tid: 09:00 10:00 Sted: Møterommet Mjøsa, fylkeshuset Dette dokumentet er elektronisk godkjent. Møtested: Fylkeshuset, møterom Mjøsa Tid: 30.5.2016,

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

KOMREV TRØNbELA& 11(5

KOMREV TRØNbELA& 11(5 KOMREV TRØNbELA& 11(5 SAKSPAPIR KORRIGERThIG AV SELSKAPSAVTALEN Saksgang: Motedato: Saksbeb.: Saksnr.: Styret 18.04,05 TMIE 16105 Representantskapet 26.05.05 TME 03105 Styret 27.04.06 TM]~ 11/06 Representantskapet

Detaljer

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS

Selskapskontroll i praksis. Steinkjerhallen AS Selskapskontroll i praksis Steinkjerhallen AS 1 Steinkjerhallen AS Litt historikk Selskap stiftet i 1980. Aksjekapital 100 000 Eiere: Steinkjer kommune 60 % (2 styremedl), NTFK 40 % (1 styremedlem) Formål:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 12:00 14:25 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 12:00 14:25 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 28.01.2016 Tidspunkt: 12:00 14:25 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Ida Bruheim

Detaljer

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE

Regionalt Næringsfond for Midtre Namdal ORIENTERING FOR SØKERE ORIENTERING FOR SØKERE Midtre Namdal Regionråd har fått overført midler fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune til påfyll av regionalt næringsfond. Tildelingen for 2005 er på kr. 1.500.000. Alle bedrifter og

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 12:30 12:55 Møtested: Jægtvolden fjordhotell

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Tidspunkt: 12:30 12:55 Møtested: Jægtvolden fjordhotell MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 14.04.2016 Tidspunkt: 12:30 12:55 Møtested: Jægtvolden fjordhotell Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Ida Bruheim

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA 1. Navn og selskapsform Navnet på samvirkeforetaket er Hovin Samfunnshus SA. Foretakets forretningskontor er i Melhus kommune. 2. Formål Formålet med samvirkeforetaket

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: 23.06.2016 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: 23.06.2016 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 23.06.2016 Tidspunkt: 12:00 14:20 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Ida Bruheim Derås Varaordfører H Anne Berit

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ragnar Prestvik Jo Morten Aunet. Ordfører Varaordfører Medlem Møteprotokoll Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum

Detaljer

Levanger. Hvordan satser banken på næringsutvikling i krisetider? 13 mai 2009 Kjell Morten Myrvang

Levanger. Hvordan satser banken på næringsutvikling i krisetider? 13 mai 2009 Kjell Morten Myrvang Næringslivsmøte Levanger Hvordan satser banken på næringsutvikling i krisetider? 13 mai 2009 Kjell Morten Myrvang Dette er SpareBank 1 SMN Ledende bank i hele Midt-Norge Nr 1) i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jo Morten Aunet MEDL OVH Jan Ståle Viken Flått MEDL OVFRP Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP

Forfall: Navn Funksjon Representerer Jo Morten Aunet MEDL OVH Jan Ståle Viken Flått MEDL OVFRP Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Møteprotokoll Utvalg: Overhalla valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 05.11.2015 Tidspunkt: Fra 12:00 til 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Johan Tetlien Sellæg

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL RØYRVIK KOMMUNE PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2016-2019 RØYRVIK KOMMUNE April 2016 FORORD Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper 1. Kontrollutvalget skal minst

Detaljer

Mesterskap Kvinner 1 Charlotte F. Kristiansen Egge (5) 23/10

Mesterskap Kvinner 1 Charlotte F. Kristiansen Egge (5) 23/10 Mesterskap kl. 3-5 1 Arnfinn Tangstad Mosvik (5) 38/05 e.o 2 Eivind Vågø Namdalseid og Lyngen (3) 38/05 e.o 3 Magne Råde Forr (3) 38/03 4 Tore Brandtzæg Mære (4) 37/04 5 Jørund Oskar Ertsås Mære (4) 37/03

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Orkdal kommune. administrativt utkast. PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018 Orkdal kommune administrativt utkast. 1 Selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m.

Detaljer

KOMMUNALUTVALGET INNKALLES TIL GENERALFORSAMLING

KOMMUNALUTVALGET INNKALLES TIL GENERALFORSAMLING ORGANISASJON Politisk og administrativt sekretariat Kristiansand, 24.10.2017 KOMMUNALUTVALGET INNKALLES TIL GENERALFORSAMLING Dato: 31.10.2017 kl. 11.30 Sted: Formannskapssalen GENERALFORSAMLINGER Kl.

Detaljer

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:00 13:15

Innherred samkommune Møteprotokoll. Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: Tid: 12:00 13:15 Innherred samkommune Møteprotokoll Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 12:00 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Iversen

Detaljer

VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS

VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS VEDTEKTER for Porsgrunn Min By AS 976 960 734 1 Firma og stiftere Porsgrunn Min By AS (PMB AS) er et frittstående aksjeselskap stiftet av gårdeiere og forretningsdrivende i Porsgrunn. Selskapets firma

Detaljer