22 B, Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "22 B, Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim"

Transkript

1 1 Rapport B, Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

2 2 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon s.3 2 Målgruppe, formål og arbeidsmetode s.3 3 Tiltakene 22 B`s kontaktflate, besøk og deltagere s. 4 4 Måloppnåelse s. 8 5 Hvilken nytte har brukerne av tiltakene ved 22 B s. 8 6 Bruk av frivillige s. 8 7 Daglig ledelse og personell s. 9 8 Organisasjon, styring, rapporteringsrutiner og samarbeid. s. 9 9 Finansiering s B og andre velferdsaktører s Hovedinntrykk av 2012 s Regnskap s. 12

3 3 1 Introduksjon Rapporten innledes med en redegjørelse av målgruppe, formål og arbeidsmetode for 22B. Deretter presenteres tiltakene og oppslutningen om dem, før det gis et kort bilde av måloppnåelse og hvilken nytte noen av brukerne har hatt av 22 B. Bruk av frivillige og personell, samt organisasjon, rapporteringsrutiner og finansiering for 2012, berøres nærmere i pkt Samarbeid mellom 22 B, andre velferdsaktører presenteres kort i pkt. 10 Hovedinntrykk av virksomheten ved 22 B i 2012 avslutter rapporten i pkt. 11 Revisorattestert regnskap legges ved til våre finansieringspartnere og årsmøtet i Salem Menighet. pkt Målgruppe, formål og arbeidsmetode Profil 22B er et gatenært lavterskeltilbud for ungdom i Trondheim sentrum. Hos oss kan den som vil komme innom, uten avtaler eller forpliktelser. Målgruppe: Ungdom i alderen år som befinner seg i risikosonen for negativ utvikling og som oppholder seg mye i Trondheim sentrum. Mål: 22B eksisterer for å bidra med omsorg, tid og tilstedeværelse. Vi vil forsøke å legge til rette for en bedre hverdag for den enkelte. Delmål: Vi vil anerkjenne ungdommens menneskeverd der de er, og ikke bare i potensialet til å forandre seg. Vi vil styrke og støtte ungdommen i å mestre sitt eget liv og komme i gang med å gjenskape en god forbindelse til hjemmet, skolen og en aktiv fritid. Vi vil bidra til å stoppe negativ utvikling i forhold til rus, kriminalitet og en lite hensiktsmessig sosial atferd. Særskilte mål for 22B Kvalifisering: 1. Bidra til å føre deltagerne nærmere det ordinære arbeidsmarkedet og hindre langtidsavhengighet av trygdeytelser. 2. Gi deltagerne en aktiv og meningsfull hverdag og hindre passivisering.

4 4 Arbeidsmetode: Vi vet at langsiktig og tett oppfølging er det som ser ut til å ha best effekt. For oss betyr dette at vi vil knytte til oss ungdommer som vi er mye sammen med, og som får mye oppfølging over lang tid. Det å ha trygge voksenpersoner som er der på daglig basis over tid, vil ofte være med på å stabilisere og legge grunnlag for endring. Vi tror på viktigheten av å ha fokus på flere arenaer samtidig. For oss vil dette si de tre hovedarenaene hjem, skole/arbeid og fritid. Det som skjer på en arena vil påvirke de andre. Når et og samme tiltak jobber samtidig med disse områdene tror vi på at sjansen for å lykkes er større. Hele hverdagen til den enkelte ungdom blir vårt arbeidsfelt, og vi kan til en hver tid fokusere på delene der det er nødvendig med mest bistand. Vi tror på endring gjennom anerkjennelse, bekreftelse og oppmuntring, ikke pekefingerpedagogikk. Dette er vår grunnleggende holdning, og det viktigste punktet i vår metodiske tilnærming. Gjentagende bekreftelser på det positive hos den enkelte tror vi vil skape positiv endringsvilje. 3 Tiltakene 22 B`s kontaktflate, besøk og deltagere Innledning 22B Kontaktsenter for barn og unge, består av flere tiltak som på forskjellige måter er ment å imøtekomme behov hos risikoutsatt ungdom. Det er foretatt et organisatorisk skille mellom 22B kontaktsenter og 22B kvalifisering. 22B kvalifiserings regnskap og aktivitet står som et eget prosjekt, men er i det daglige en innvevd del av resten av 22B. Det dras veksler begge veier og er mest naturlig å presentere som en helhet. I forhold til rapporteringsrutiner og økonomi finner vi det like fullt mest hensiktsmessig å tydeliggjøre skillet. I praksis ligger forskjellen i at kontaktsenterets tiltak er et rent lavterskeltilbud, mens 22B Kvalifisering er et mer tydelig endringsrettet tiltak. Den enkelte ungdom må her knytte mer forpliktende avtaler med oss, samt med NAV og andre aktører i hjelpeapparatet. Tiltakene på 22 B kan deles inn på følgende måte: 22B Kontaktsenter: Miljøarbeid Treffsted. Vårt treffsted på gateplan i Prinsensgate 22b holder åpent tirsdag, onsdag og torsdag i tidsrommet kl Her er det fokus på billig mat, voksenkontakt, omsorg, tilhørighet og felleskap. I 2012 har det i gjennomsnitt vært 352 besøk på vårt treffsted pr. måned. Det gir et samlet besøkstall på 3528, og et snitt pr. dag på 28 besøkende.

5 5 Det samlede besøkstallet i 2011 var på 4788 og treffstedet har dermed hatt en reduksjon i besøkstallet på 25% i forhold til foregående år. Kjønnsfordelingen var anslagsvis 40 % jenter og 60 % gutter. Aldersfordelingen kan anslås til å ha vært slik:14-16 år: 10 %, år 50 % og år 40 %. Ungdommer som gjennom oppveksten har hatt kontakt med barnevernstjenesten, og er i overgangsfasen mellom barnevern og sosialtjenesten, har de senere år vært den hovedgruppen 22 B har tiltrekker seg flest av. Dette er også hovedinntrykket for Tur og Fritid. 22B har faste ukentlige aktiviteter, samt tilbud om dagsturer og overnattingsutflukter. For oss er dette et ledd i å bidra til å gjenskape en aktiv fritid, og å kunne tilby ungdom berørt av fattigdomsproblemstikk mulighet for faste fritidstilbud. I 2012 arrangerte 22 B følgende turer og fritidsaktiviteter: En helgetur til Åre (10 deltagere) Tredagers fjelltur i Rondane (4 deldagere) Hyttetur Grytdalen (7 deltagere) Firedagers påsketur til Hemsedal (5 deltagere) Todagers jakttur til Haltdalen (4deltagere) Sommertur til Liseberg (5 deltagere) Helgetur til Manchester (3 deltagere) Helgetur til Bergen (2 deltagere) Ukestur til Hemsedal (4 deltagere) Seks padleturer (5 deltagere) Tre skidager (3-5 deltagere) Fire fisketurer (2-6 deltagere) Fem klatreturer (2-4 deltagere) Golfgruppe med ukentlige treninger i perioden juni september (6 deltagere) I tillegg har vi i 2012 registrert ca 150 deltagere på de mer uformelle tilbudene på ettermiddagstid. Eksempler på slike tilbud er; kinobesøk, bowling, go-kart, klatring, ski og alpinturer, cafè-besøk, parkturer etc. Oppfølgningsarbeid 22B legger til rette for ukentlig individuell oppfølgning av ungdommer tilknyttet vårt arbeid. Dette i form av samtaler, aktivitetsrelatert samhandling og praktisk hjelp. Ved behov legger vi til rette for oppfølgingsgrupper der spesifikke tema som for eksempel rus, vold, aggresjon, seksualitet, helse, økonomi etc, tas opp. I 2012 har gruppeoppfølgingen stort sett foregått i tilknytning til 22B kvalifisering.

6 6 Å bistå ungdom i deres kontakt med familien, skolen, hjelpeapparatet og annen ungdom, står sentralt i vårt oppfølgingsarbeid. Livssynsrelaterte og eksistensielle spørsmål er også berørte elementer i disse samtalene Antall registrerte oppfølgningssamtaler i 2012 er 817. I 2011 var dette tallet 753. Dette gir oss et snitt på 19 oppfølgingssamtaler pr. uke og et snitt på 3,8 pr. dag. Huskirke Hver torsdag, etter at treffstedet stenger, inviterer vi til huskirke for de som ønsker å snakke om tro, tvil og eksistensielle spørsmål. Samlingen har ramme som et vanlig kristent møte med sang, bibelord, bønn og samtale. Dette tilbudet skiller seg noe fra de andre tilbudene ved at det er tydelig livssynsbasert. Vi har heller ikke noen øvre aldersgrense her. Tilbudet tydeliggjør samtidig vår tilhørighet til Salem Menighet. I 2012 har vi hatt svært varierende besøk på huskirka med alt ifra 1-15 frammøtte. Vi har hatt en kjernegruppe på 4-6 personer i dette tilbudet. Kontaktmønster Kategori Besøk Treffsted Oppfølgings samtaler (2. halvår) Oppsøkende treff/samtaler (1. halvår) Oversikten over kontaktmønsteret viser at vi i 2012 har hatt 25% lavere tilstrømning til vårt treffsted enn i Når det gjelder oppfølgingssamtaler er det derimot registret 64 flere samtaler enn i Vi har hatt større tilstrømning i første halvdel av 2012 en i andre halvdel av året. 22B har ikke drevet oppsøkende arbeid siden 1.halvår I 2012 ble det registrert ca 60 nye besøkende. I 2011 var dette tallet 72 og i Inklusiv disse 60, anslår vi å ha vært i kontakt med mellom unike brukere i løpet av året. Mange ungdommer er innom uten å bli faste brukere av tilbudet. Antall ungdom som til en hver tid benytter stedet regelmessig anslår vi til mellom I løpet av et år vil det rullere en del i forhold til hvem dette er.

7 7 22B Kvalifisering 22B Kvalifisering tilbyr et aktiviserings- og arbeidstreningsprogram for ungdom som har liten eller ingen tilknytning til skole og arbeidsmarked. Gjennom formalisert samarbeid med NAV drift og utvikling har dette blitt et langsiktig og forutsigbart arbeidsfelt for oss. Kontaktsenteret og 22B kvalifisering drar åpenbare fordeler av hverandre gjennom felles lokaler, noen felles aktiviteter og tilgang på flere ressurser. Rekruttering til tiltaket skjer i hovedsak gjennom kontakter opprettet på kontaktsenteret. Direkte henvisninger fra lokale NAV kontor forekommer i noen tilfeller. Ytelser Ungdom som deltar på 22B Kvalifisering mottar ytelser gjennom NAV. I 2012 mottok 1 deltagere sosialhjelpsstønad, 8 mottak individstønad, 1 deltager kvalifiseringsstønad, 5 deltakere arbeidsavklaringspenger samt 4 deltager annen stønad. 8 av 8 på individstønad ble flyttet over fra sosialhjelpstønad ved oppstart eller underveis i tiltaket. Inntak Inntak til kvalifiseringstiltaket skjer kontinuerlig gjennom hele året. Det er stor variasjon i forhold til hvor lenge hver deltager blir værende. Ved utgangen av 2012 hadde vi 9 deltagere tilknyttet tilbudet. Av disse var det 1 jenter og 8 gutter. Totalt har vi hatt 19 deltagere i løpet av Aldersspredningen har vært fra 17 22år Tiltakskjeding Ungdommene som har gått ut av tiltaket i 2012, har blitt overført til følgende tiltak/ virksomhet: Skole: 1 deltagere Ordinært arbeid: 3 deltager Arbeidsmarkedstiltak: 3 deltagere Tilbakeført NAV: 2 deltakere Flyttet: 2 deltaker Behandling: 1 deltaker I 2012 har gruppa utført følgende arbeid: - Reparasjon og vedlikehold av Salem Menighets boligmasse - Oppussing av kontorlokaler hos Trondheim Golfklubb - Deltakelse i forhold til renhold og drift av Kontaktsenterets cafe/ treffsted - Rehabilitering og oppussingsarbeid hos privatpersoner.

8 8 Elementer i tiltaket. Etter en kartleggingsfase følger deltagerne et felles ukeprogram bestående av arbeidstrening, fysisk aktivitet, oppfølgingssamtaler individuelt og i gruppe, samt turer og fritidsaktiviteter. I noen tilfeller blir deltagerne utprøvd i ekstern arbeidspraksis i ordinære bedrifter med oppfølging fra 22B. Det er noe variasjon i antall dager den enkelte deltager er med. For de med kryssløp i forhold til skole er antall dager hos oss redusert. 4 Måloppnåelse Ved 22B er omsorgsarbeid og endringsarbeid likestilte mål. Å bidra med omsorg, tid og tilstedeværelse for ungdommer er for oss like viktig som å fokusere blindt på endring. Vår klare oppfatning er også at dette henger sammen. Oppriktig omsorg er etter vår erfaring den beste grobunn for konstruktiv endring. Hvor godt man lykkes med endringsarbeid i forhold til risikoungdom er alltid vanskelig å si. Kompleksiteten i slikt arbeid er stor og de er vanskelig å måle resultat. For de fleste i vår målgruppe handler det om å få igangsatt gode prosesser, som på lang sikt kan gi varig endring. Starten på slike prosesser har vi vært vitne til også i 2012, og vi har hatt gleden av å følge noen ungdommer i nye positive retninger over flere år. 5 Hvilken nytte har brukerne av tiltakene ved 22 B? Nedenfor presenteres nye og ferske utsagn fra samtaler med noen ungdommer, som er brukere av tiltakene på 22 B. Dette er tatt med for å skape et bilde av hva noen av brukerne tenker om stedets betydning. - Veldig fin plass å komme til, møter mange hyggelige folk her - De voksne her tar vare på oss på en god måte B er vårt andre hjem, vår andre familie - God trygghet å ha 22B i byen - Dette er et livsviktig tilbud for meg og mange andre - 22B har fått meg unna henging på torget.. - Alle inkluderes her, - og blir tatt vare på - De voksne her bryr seg. Det er godt å snakke med dem om vanskelige ting - En plass jeg alltid føler meg velkommen - Her får jeg hjelp til å rydde i livet mitt Utsagnene synes å vise at det å få hjelp med problemer, det å høre til i et felleskap og det å prate med voksenpersoner, er det som betyr mest for ungdommen som benytter seg av tilbudene på 22B 6 Bruk av frivillige Bruk av frivillige er fortsatt av uvurderlig stor betydning for driften av 22B. I 2012 var det 20 registrert frivillige medarbeidere. De aller fleste er tilknyttet Salem menighet. Antall frivillighetstimer utført i 2012 var 2595 timer. Dette er ca 455 timer mer enn i 2011, og betyr at det i 2012 ble utført frivillig arbeid tilsvarende 1,48 årsverk.

9 9 De frivillige medarbeidere deltar først og fremst på treffstedet og på turer og fritidsaktiviteter. Aldersspredningen er fra år. De frivillige må forplikte seg til å delta som frivillige minimum en gang hver 14.dag, og til å delta i minst ett år. Pr. halvår er det to samlinger for de frivillige. Da blir ulike faglige og verdimessige temaer belyst. Alle frivillige medarbeidere får personlig oppfølgning fra ansatte på 22 B. 7 Daglig ledelse og personell I 2012 har 22 B vært bemannet med følgende personell: Daglig leder: Arne Christian Rokseth(100% stilling) Utdannet sosionom Prosjektleder 22B Kvalifisering: Dag Christian Sørum (100 % stilling) Utdannet lærer og spesialpedagog. Miljøterapeut: Astrid Homme (100% stilling) Utdannet sosionom. Arbeidsleder: Svein Mikal Ranøien (80% stilling til % fra 15.08) Utdannet tømrer 8 Organisasjon, styring og samarbeid 22B eies av Salem Menighet, Normisjon i Trondheim. Hovedstyret i Salem har oppnevnt en styringsgruppe til å ta ansvar for daglige drift og utvikling av tiltaket. Styringsgruppa har ansvar for både Kontaktsenteret og Kvalifiseringstiltaket. Styringsgruppa 2012 besto av følgende personer: Leder: Jøran Ødegaard, markedssjef, medlem i Salem menighet Medlemmer: Berit Karlsen, helsesøster, medlem i Salem menighet Daniel Wiesenberg, repr. fra hovedstyret i Salem menighet Daglig leder 22B: Arne Chr. Rokseth Prosjektleder Kval. Dag Chr. Sørum Rådgiver: Even Ytterhus, SLT-koordinator i Trondheim kommune 22B og partnerne i trekantsamarbeidet I tillegg til Salem Menighet er Trondheim Torg kjøpesenter og Trondheim kommune partnere i trekantsamarbeidet som ble etablert i Samarbeidet har til hensikt å styrke og videreutvikle 22 B, samt å ivareta partenes interesser. Partenes forhold til 22 B, videre finansiering av 22 B og ytterligere samhandling drøftes i årlige møter mellom partene. Leder for styringsgruppa og daglig leder på 22B er til stede på disse møtene.

10 10 Rapporteringsrutiner Følgende rapporteringsrutiner blir fulgt ved 22B. Kontaktsenteret: - Loggføring av besøkstall, nye brukere, oppfølgingssamtaler, turer, aktiviteter og frivillighetstimer. - Årsrapport med regnskap - Årlige statusmøter med parter i trekantsamarbeidet 22B Kvalifisering - Halvårsrapport til NAV (AV direktoratet) - Årsrapport med regnskap 9 Finansiering 22B jobber aktivt med å sikre forutsigbar og sikker finansiering for årene fremover. Egen gruppe bestående av daglig leder og frivillige har kontinuerlig fokus på dette. Stiftelsen Salem Diakoni Trondheim har fra oppstarten i 2004 vært den økonomiske ryggraden til 22B kontaktsenter. Gjennom midler fra salg av bygningsmasse bidrar stiftelsen med betydelige summer årlig til drift av 22B. 22B kvalifisering finansieres i hovedsak av tilskudd fra arbeid og velferdsdirektoratet. På grunn av en del fellestjenester og benyttelse av kontaktsenterets ansatte, lokaliteter, inventar og utstyr påregnes en egenfinansieringsdel fra kontaktsenteret til kvalifiseringstiltaket (se note 4 i årsregnskap) I 2012 har 22 B blitt finansiert med bidrag fra følgende: 22B Kontaksenter: - Stiftelsen Salem diakoni - Salem menighet - Trondheim kommune - Barne likestillings og inkluderingsdepartementet - Trondheim Torg Kjøpesenter / DNB - Asko - Det Norske Oljeselskap - Helsedirektoratet - Lade Rotary - Odd Fellow og Rebekka losjen - Sparebanken 1 - Gi en tier - Ragna og Kåre Ingebrigtsens stiftelse - Åsa Lorviks Hjelpefond

11 11 - Price Waterhouse Coopers - The Legend's Club - Kollekt fra kirker - Gaver fra privatpersoner 22B Kvalifisering - NAV (Arbeid og velferdsdirektoratet) - Egenfinansieringsdel fra 22B Kontaktsenter. - Gaver fra privatpersoner B og andre velferdsaktører Det er en forutsetning for 22B å søke bredt samarbeid. Både med tanke på tiltakets eksistens, og i forhold til vår evne til å tilrettelegge god hjelp for den enkelte bruker. I 2012 har 22 B samarbeidet med følgende virksomheter/tiltak: Ungdomsenheten,(Utekontakt, Barnevernsvakt, Sommerprosjektet), Politiet, Kriminalomsorgen, Aksjonsteamet, Boligkontoret/ Ungbo, Helseteamet, Lokale NAV kontorer, Ung i jobb Lerkendal, Barne- og famile tjenesten, Helse og velferd, Kirkens Bymisjon, Videregående skoler, Samur, Ny sjanse (IMDI) og Prima AS 11 Hovedinntrykk av 2012 Driftsåret 2012 har mange likhetstrekk med Når det gjelder tilstrømning av ungdom til bykjernen, er den fortsatt moderat sammenlignet med det vi opplevde i 2009 og årene før det. I siste halvdel av 2012 fikk vi noen nye ungdomsgrupperinger i sentrum, men ikke av en slik art at det kunne betegnes som en merkbar oppblomstring. Fortsatt kan tilfeldigheter og naturlige svingninger forklare mye av dette, men det er også grunn til å tro at SLT- innsats og godt samarbeid fra et samlet hjelpeapparat over tid, har bidratt i positiv retning til et roligere Trondheim sentrum. At den relativt beskjedne tilstrømningen til sentrum har vedvart noen år nå, gir oss likevel grunn til å antyde en noe mer varig endringstrend. Signaler fra andre byer bekrefter det vi observerer i Trondheim. Mindre unge tilstede i det offentlige rom, og mer ungdom bak lukkede dører hjemme hos hverandre. Et tilsynelatende endret samværsmønster blant ungdom kan åpenbart ses i sammenheng med stor bruk av blant annet sosiale- og digitale medier. Det er imidlertid også grunn til å anta at større innslag av psykisk helseplager hos unge bidrar til at flere holder seg hjemme. For oss er der viktig å understreke at dette blir antagelser og noe det er vanskelig å utale seg med sikkerhet om.

12 12 Økning i antall oppfølgingssamtaler i 2012 sammenlignet med tidligere år viser at det er stort behov for å få snakke med voksne om det som er utfordrende og vanskelig. Et noe lavere trykk på treffstedet har gitt 22B mulighet til å jobbe tettere på flere ungdommer i forhold til oppfølgingsarbeid. De unges problemområder dreier seg i hovedsak om utfordrende familieforhold, frafall fra skole, vanskeligheter i forhold til arbeidsliv, boligmangel, rusproblematikk, kriminalitet, gjeld, fattigdom, og psykiske helse. Fjorårets registrerte økning i bruk av cannabis hos en del av ungdomsmiljøet har vedvart. På samme måte virker også det økende omfanget av psykiske helseplager å vedvare. Kombinasjonsproblematikken rundt dette er utfordrende og krevende å forholde seg til. Det er mindre vold og utagerende atferdsvansker i vår kontaktgruppe nå, enn det har vært tidligere. Også i år vil vi utrykke bekymring rundt et vanskelig boligmarked for ungdom. Behovet for flere, og tilstrekkelig gode, boligsosiale tiltak for aldersgruppen år er betydelig. Behovet for felleskap, det å høre til en plass, det å få hjelp og støtte, og det og prate med voksne, er det våre brukere opplever som mest betydningsfullt ved 22B Målgruppeungdommen uttrykker tydelige behov for vår tilstedeværelse og eksistens i sentrum av Trondheim. Fortsatt er behovet spesielt uttrykt fra ungdom i overgangsfasen mellom barnevern- og sosialtjenesten. 12 Regnskap Revisorattestert årsregnskap legges ved til våre finansieringspartnere og årsmøtet i Salem Menighet.

22 B, Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

22 B, Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim 1 Rapport 2013 22 B, Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim 2 Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon s.3 2 Tiltakene 22 B`s kontaktflate, besøk og deltagere s. 3 Kontaktsenter s.3 Kvalifisering

Detaljer

22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim 1 Rapport 2009 22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Salem Menighet, Trondheim kommune og Vital forsikring ASA/ Trondheim Torg Skrevet av: Arne Christian

Detaljer

22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim

22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim 1 Rapport 2007 22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring ASA/Trondheim Torg og Salem. 2 Forord Rapporten er skrevet

Detaljer

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B.

Forord. Rapporten er skrevet av ekstern rådgiver Tellef Raustøl (TRR) på oppdrag fra prosjektleder for 22 B. 1 Rapport 2006 22 B Salem menighets kontaktsenter for barn og unge i Trondheim et trekantsamarbeid mellom Trondheim kommune, Vital forsikring/trondheim Torg og Salem. 2 Forord Rapporten er skrevet av ekstern

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter

Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter 1 Å R S M E L D I N G 2012 Kirkens Sosialtjeneste Kalfarhuset Oppfølgingssenter Kirkens sosialtjeneste Seksjon oppfølging har som overordnet mål at deltagerne skal oppnå bedre livskvalitet uten rusavhengighet

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Dato 15. juni 2015 Innspill fra Røde Kors til Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap Røde Kors er glad for at regjeringen tenker bredt når ny Stortingsmelding om livslang læring og utenforskap

Detaljer

Årsrapport for 2013 1

Årsrapport for 2013 1 Årsrapport for 2013 1 Bilder Henvendelser om denne årsrapporten kan rettes til: Gatejuristen Rådhusgata 9, 0151 Oslo Tlf: 23103890 Faks: 23103891 E-post: post@gatejuristen.no Web:www.gatejuristen.no 2

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Årsrapport MERCY HOUSE 2014

Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Årsrapport MERCY HOUSE 2014 Adresse: Kirkeveien 43, 2007 Kjeller Telefon: 63 87 22 66 Telefontid: Tirs. - Tors. kl. 10-15 E-post: post@mercyhouse.no Web: www.marita.no/mercy-house Org. Nr. 971 275 898

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser INGER-HEGE KRISTIANSEN ANNA SKÅRBERG Rapport nr 14/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sluttevaluering

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. Støttekontakt som tiltak i barnevernet:

Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. Støttekontakt som tiltak i barnevernet: Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave Støttekontakt som tiltak i barnevernet: En undersøkelse av støttekontakttiltaket i Bærum kommune, sett fra saksbehandleres og støttekontaktenes ståsted. Skrevet av

Detaljer

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175

Terje Lie. AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN. Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Terje Lie AKTIV - et prosjekt i regi av Ungdom Mot Narkotika UMN Arbeidsnotat IRIS - 2010/175 Prosjektnummer: 7252238 Prosjektets tittel: AKTIV Oppdragsgiver: Ungdom Mot Narkotika UMN Forskningsprogram:

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Evaluering av Gjengangerprosjektet

Evaluering av Gjengangerprosjektet Kurt Elvegård Evaluering av Gjengangerprosjektet et samarbeid mellom Stavne Gård, Trondheim kommune og Sør-Trøndelag politidistrikt Det er ikke korgutter! Evaluering av Gjengangerprosjektet - et samarbeid

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Formannskapssalen Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: Kl. 12.00 MERK: møtet starter i bystyresalen kl. 12. med dialogmøte Forfall med angivelse av forfallsgrunn

Detaljer

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom

Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Årsrapport Oslo Røde Kors Ressurssentrene for ungdom Forord: Side 1: Forord Side 2: Aktiviteter Side 4: Utfordringer i Oslos ungdomsmiljø Side 9: 2010 i korte trekk Side 13: Møteplass Side 15: Leksehjelp

Detaljer

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K

DUE. Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K DUE Der Ungdommen Er M E T O D E H Å N D B O K Innhold Forord 5 DUE sin visjon 9 Bakgrunn 11 5 Modellkart 51 1 Mål og verdier 13 6 Praksis 2 Metodisk tilnærming Koordinator ungdommens nærmeste støttespiller

Detaljer

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012

Barnefattigdom 2012. 6. november 2012 Barnefattigdom 2012 6. november 2012 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Bakgrunn for handlingsplan... 3 4. Arbeidet med handlingsplanen... 5 5. Lavinntekts forståelse og begrepsavklaringer... 6 6.

Detaljer

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311 Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri

Detaljer

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM

KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM KIRKENS UNGDOMSPROSJEKT I KRISTIANSAND STØTTEGRUPPER/AKTIVITETSGRUPPER FOR UTSATT UNGDOM Kirkens Ungdomsprosjekt 1 INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet av daglig leder for Kirkens Ungdomsprosjekt i Kristiansand

Detaljer

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst Hybelboer i Bodø Prosjektrapport - 2006-2009 Innhold 4 6 10 2 18 23 12 16 Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst Foto: Villa Vekst Grafisk utforming:

Detaljer

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.»

«Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» «Hadde det ikke vært for Jobben, hadde jeg vært drita før kl. 10.00.» Jobben - Frelsesarmeens arbeidstreningstilbud for rusmiddelavhengige Utarbeidet av FAFO ved Hanne Bogen. Fafo-notat 2007:20 Fafo 2007

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ

TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ Gry Mette D. Haugen Kurt Elvegård Berit Berg TILTAK FOR ET GODT OG INKLUDERENDE OPPVEKSTMILJØ NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Foto: Thinkstock

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer