Nytt vedrørende elektroniske tjenester fra VA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt vedrørende elektroniske tjenester fra VA"

Transkript

1 Nytt vedrørende elektroniske tjenester fra VA Hva tilbyr VA-etaten i Bergen av elektroniske tjenester? Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Fagdager Svartediket vannbehandlingsanlegg 29 og

2 Hvorfor digitalisere? Påstander: Kan effektivisere og forbedre forvaltningen. Økt brukertilgjengelighet og bedre kvalitet på informasjon inn. Mulig å automatisere prosesser. Det betyr tid spart for forvaltning og bruker.

3 Nasjonale føringer på området: Regjeringens og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) sier: Alle offentlige tjenester som egner seg skal være nettbaserte. Det offentlige skal gå over fra papirpost til digital post i kommunikasjonen. Innsending av søknader og annet skal skje digitalt. Norske kommuner skal være blant de fremste i verden Digital kommunikasjon skal være primær kanal. MEN, innbyggerne må ha et valg, ikke tvang! Digitaltførstevalg fordi kvaliteten er god! Klart språk! Forvaltningen skal skrive klart og forståelig. Forvaltningen skal lytte til næringslivet brukerinvolvering

4 Bergen kommunes føringer IKT-strategi : Smart, effektiv og målrettet bruk av IKT skal gi bedre tjenestekvalitet, enklere dialog med innbyggere/næringsliv og sikre effektiv ressursbruk. Mål for BK`s arbeid med digitale tjenester: digitalt førstevalg Tjenestene skal så langt det er mulig være tilgjengelig på nett. Prosessene skal i mest mulig grad automatiseres Gi raskere svar, døgnåpen forvaltning, og likeverdig behandling Frigjøre ressurser til å levere bedre og/eller flere tjenester. Mer effektiv samhandling internt i BK/offentlig sektor. Være åpen og tilgjengelig. Brukerne skal oppleve kommunen på en forståelig måte.

5 Brukernes forventninger? De unge og næringslivet forventer at forvaltningen er digital! De ønsker kontakt og svar 24/7 /365 Vi må utvikle tjenester for å tilfredsstille disse gruppene. Hva med de eldre? Vil de henge med? Ja! 7 av 10 mellom år vært i kontakt med myndigheter via internett. 74 prosent mellom 65 og 74 år har brukt PC siste tre måneder. 7 av 10 nordmenn over 55 år handler nå på internett. MEN: Vi vet at mange i ulike aldersgrupper ikke kan/vil bruke digitale tjenester! De som ønsker papirkopi /dialog må fortsatt ha mulighet!

6 Frykt for det ukjente

7 VA-etaten hvilke digitale tjenester har vi på plass i dag? Elektronisk svar-ut sending med elektronisk underskrift. Innsyn i sak via kommunens nettside/din side for private og via for profesjonelle firma. Elektroniske skjema Kart-produkter og meglerinfo kan bestilles via Infoland. Feilmelding på web meld fra om feil på va-nettet. Mål fremover: - Pålogging med preutfylling av søknad, lagre søknader under arbeid. - Alle skjema skal bli elektroniske. Tar tid! - Flere kart-produkter/arkivdokumentasjon skal tilbys via Infoland - Økt bruk av selvbetjeningsløsninger og automatisering. Kunder skal fortsatt kunne ta kontakt med oss ved behov! Service viktig!

8 Elektronisk svar ut og elektronisk underskrift VA-etaten fikk i 2012 elektronisk utsendelse via sentral utsendingsenhet. Hvis vi har personnummer for private/ organisasjonsnummer for foretak går det ut via Altinn. Privatpersoner som har aktivert meldingstjenesten vil varsles via sms/e-post om nytt dokument i «Min meldingsboks». Bedrifter kan lese det elektronisk i «min meldingsboks» via rollen «Kommunale tjenester». Det jobbes med å kunne sende varsel via Altinns meldingstjeneste ved e- postadressen registrert på bedriften i enhetsregisteret. Dersom dokumentet ikke leses innen 2 døgn sendes det ut pr. post. Dersom vi ikke har personnr/org.nr går dokument rett ut pr. post. * Vi sparer papir, porto og du som kunde ventetid.

9 Tilgang til dokumenter sendt fra Bergen kommune via meldingstjenesten i Altinn BK sender nå ut dokumenter til foretak via meldingstjenesten i Altinn. Dokumentene er tilgjengelige for personer som innehar lederrollene Tilgang kan delegeres ved hjelp av «BK_SVAR_MELD» (SvarUT) under rollen «Kommunale tjenester»: Velg «Tilgangsstyring» -> «Deleger roller og rettigheter» ->»2. Deleger enkeltrettigheter»:

10 Private nå innsyn i sine VA-saker/ søknader via kommunens sider/din side Det er foreløpig kun nyere informasjon som er lagt inn. Ved borettslag er det styret som får tilgang via Altinn. Forbehold: Basert på innlevert dokumentasjon. Kan være feil i arkiv. Finner du feil, gi beskjed så vi kan korrigere.

11 Elektroniske skjema hos VA i dag? Flere på plass. De mest brukte tas først, (volum) Tidkrevende å lage. Alt skal stemme for hvert «klikk», hjelpetekster. Lager nye egne tjenestebeskrivelser = forklaring til hvert skjema. Har testet de ute i bransjen. Nyttige innspill, mange ønsker tatt inn. Ønske: - Skille ulike typer tiltak. Gamle skjema omfattet mye. - Enklere utfylling unngå forvirring. - Kvalitetssikring før innsendelse unngår mangelskriv - Lik struktur på alle skjema. Forutsigbart! NB! Dagens papirskjema er fortsatt tilgjengelig for bruk en stund! Men, vi ønsker aller helst at dere bruker elektroniske skjema.

12 Elektroniske skjema finner dere på vår nettside

13 Lik inngang for alle skjema!

14 Nytt skjema for «bestilling av arbeid på offentlig VA-nett» 2 gamle skjema slås sammen til 1 nytt! Gammelt kvalitetssikringsskjema «bakes» inn i det nye bestillingsskjemaet. Sikre nyttige opplysninger mindre usikkerhet! Kan legge med vedlegg! Hjelpetekst på høyre side veiledning ved å klikke på spørsmålstegn Generell info mht. nytt bestillingsskjema: Bestilling behandles ikke uten innsendt rørleggermelding eller gitt forhåndsuttalelse. Saksnummer må fylles ut. Dersom nylig innsendt rørleggermelding kan man fylle ut referansenummer. Må som før være mottatt før kl. 10 en dag for å få neste dag. Kartutsnitt skal være med!

15 Første bilde i nytt bestillingsskjema! Stjerne = obligatorisk post Veiledning kommer ved å klikke på spørsmålstegn

16 Man velger i starten om det gjelder vann, avløp eller begge deler. Skjema tilpasses. Merk! Man må ha sendt inn søknad eller melding først! Velg om det er søknadspliktig tiltak eller meldepliktig/ rørleggermelding

17 Merk! Må ha sendt inn rørleggermelding først! Fyll inn saksnummer

18 Må fylle inn dato og klokkeslett for utførelse Fyll inn Gnr og Bnr. Eiendom slås opp og fylles inn Fyll inn navn på bestiller (ikke utf. foretak) Beskriv hva som skal gjøres (obligatorisk)

19 Eget bilde for vann: Må fylle ut dimensjon og Materiale på både eksist. komm. og nytt avstikk Velg hvilket/hvilke tiltak Ved Annet må man beskrive hva annet som skal utføres

20 Eget bilde for avløp: Må velge type ledning og fylle ut dimensjon og materiale på både eksist. komm. og nytt avstikk Velg hvilket/hvilke tiltak

21 Eget bilde for vedlegg og avklaringer: Legg til vedlegg Kartutsnitt obligatorisk!

22 Eget bilde for foretaksopplysninger: Fyll inn org.nr. Vil få preutfylling på sikt Viser leveringsadresse Firmaopplysninger sikrer rett leveranse og kontakt. Sjekk på feil adresse

23 Får ikke sende inn ved feil/mangler: Feil og mangler i rødt. Når alt er ok, får man sende inn

24 Obligatoriske felt må fylles ut før sending Først når alt er ok blir «Send inn» knapp aktivert

25 Kvittering kommer Ved innsending. Man får også på e-post med kopi av innsendt søknad

26 Kvittering kommer på e-post Man får med kopi av innsendt søknad

27 Egne elektroniske skjema for søknadspliktige tiltak: 4 ulike skjema et for hver type søknadspliktig tiltak: Deling av grunneiendom Bruksendring/nye boenheter Søknad om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg Søknad om opparbeiding av hovedledninger til offentlig drift og vedlikehold I tillegg egne skjema for: Supplerende dokumentasjon Sluttdokumentasjon (tilpasses om det gjelder private va-anlegg eller hovedledninger) Mål: Bedre veiledning. Egen tjenestebeskrivelse for hvert skjema Skiller mellom private va-anlegg og anlegg som skal bli offentlige. Går rett til postmottak VA. Slipper unødig ventetid.

28 Skjema 1: Søknad om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg Elektronisk skjema som skal brukes både ved uttalelse ved rammesøknad og forhåndsuttalelse/ved søknad om igangsetting. Dette skjemaet ligner mest på gammelt papirskjema Anmodning om forhåndsuttalelse som ble brukt tidligere. Nytt: gjelder kun anlegg som skal forbli private. For anlegg som skal overtas til kommunal drift/ vedlikehold eget skjema.

29 Skjema endres ut fra valg: Her vil det stå veiledningstekster. Man velger om søknaden gjelder i forbindelse med rammetillatelse eller forhåndsuttalelse ved igangsetting. Velg om det gjelder ved rammesøknad eller Ved igangsetting I boksen Les mer vil det være lenker til tjenestebeskrivel ser, nettsider o.l.

30 Skjema 2:Søknad om opparbeiding av hovedledninger til offentlig drift og vedlikehold Nytt skjema jf. nye rutiner. Skal brukes for nye hovedledninger som skal søkes overtatt til kommunal drift og vedlikehold. Svært likt skjema «Søknad om forhåndsuttalelse for private VA-anlegg. Tar for seg utstyr og spesialanlegg. Eks. avløpspumpestasjon.

31 Skjema 3: Deling av grunneiendom Brukes når man skal skille ut en tomt i uregulert område eller søke dispensasjon fra reguleringsplan. VA gir en uttalelse. Sier noe om offentlig VA-nett i området, evt. krav om utslippstillatelse, slamutskiller osv. Vår uttalelse skal deretter vedlegges søknad om deling til Etat for byggesak og private planer. NB! Før bygging og søknad om igangsettingstillatelse, må man likevel søke om forhåndsuttalelse for tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett hos VA-etaten!

32 Skjema 4: Bruksendring/nye boenheter Skal brukes dersom det kun skal foretas en bruksendring på eksisterende bygg og/ eller det skal etableres nye boenheter. Dersom tiltaket medfører arbeid på utvendig ledningsanlegg, må skjemaet Søknad om forhåndsuttalelse for privat VA-anlegg benyttes. VA gir en uttalelse. Sier noe om kapasitet på off. VA-nett, krav om fettutskiller osv. Vi registrerer også gebyrgrunnlag. Vår uttalelse skal deretter vedlegges søknad til Etat for byggesak og private planer.

33 Skjema for: supplerende dokumentasjon Eget nytt skjema ved innsending av supplerende dokumentasjon i pågående sak. Husk før inn saksnummer hos VA-etaten. Kan sende med ytterligere vedlegg/merknader til saken. Eks. reviderte planer, komplette planer, erklæringer osv.

34 Skjema for: sluttdokumentasjon Eget nytt skjema ved sluttdokumentasjon. Husk påfør aktuelt saksnummer hos VA-etaten. Spesifisert hvilke vedlegg som skal sendes inn ved innsendelse av sluttdokumentasjon Skiller mellom private anlegg og anlegg som skal overtas til kommunalt eie/drift krav til vedlegg endres.

35 Egne elektroniske skjema for Ikke søknadspliktige tiltak (rørleggermeldinger) Gjelder tiltak unntatt søknadsplikt etter Plan- og bygningsloven, men som er søknadspliktige etter Sanitærreglementet for Bergen kommune. Skiller tiltak der man kan sende «/ferdigmelding i ett» og tiltak der det må sendes inn rørleggermelding først og ferdigmelding etterpå. Ved rørleggermelding er saken ikke avsluttet før ferdigmelding er mottatt. Nytt: vi sender kopi til hjemmelshaver på ferdigmeldinger. Viktig ved lekkasje-/fornyingsaker Situasjonskartene skal inn med vist ledningstrase. Og foto erstatter ikke kart/skisser, men er en god tilleggsopplysning.

36 Generelt ved rørleggermelding Brakkerigg: Skal meldes VA-etaten med rørleggermelding selv om den er godkjent av byggesak. Ved tilknytning privat ledningsnett må rett til tilknytning dokumenteres (underskrevet erklæring). Brakkerigger/midlertidige tiltak: vi må ha data på fakturamottaker, påkoblingsdato og erklæring. Ikke lov å benytte hydrant ved påkobling. Anleggsvann til boring og spyling skal meldes. Her må det innhentes vannmåler. Må også sjekke med PBL ang utslipp av anleggsvann, (faren for sedimentering osv). Det skal sendes inn ferdigmelding/pluggemelding når rigg/midlertidig tiltak fjernes. Avgifter løper til ferdigmelding er mottatt. Holder ikke å bare levere inn evt. vannmåler.

37 Velg type melding: Rørleggermelding eller ferdigmelding

38 Ved pålegg/ lekkasje, husk saksnr. hos VA. Beskriv gjerne hva som skal gjøres!

39 VA`s historiske rørleggerarkiv Innsendt dokumentasjon fra rørleggere: meldinger, tegninger, erklæringer osv. Ca dokument fra , (nyere dokumentasjon er i BK-Sak). Skannet. Tatt tid! Gjenstår noe kvalitetssikring og kategorisering. Private kunder kan nå via Din side få tilgang til informasjon om nyere VA-saker (fra arkiv) på egen eiendom, dvs. der de har hjemmel. På sikt skal private også få tilgang til eldre VA-saker via Din side. Forbehold: Vi har kun det som til enhver tid er innlevert. Uten sluttdokumentasjon, hull i arkiv. Da vil vi også ha hull i ledningskartet. Viktig å få sluttdokumentasjon inn! Feil i sluttdokumentasjon medfører feil i arkiv/kart. Oppdager du feil, gi beskjed!

40 Elektra - skannet rørleggerarkiv

41 Bestilling av ledningskart og tegninger fra VA-etatens arkiv Husk å bestille kart før utfylling søknad/melding! Til nå: Kundene har bestilt kart /tegninger hos kundesenter via tlf eller e-post: Ventetid 1-3 virkedager, kun i kontortid (kl ). Kan nå bruke: Elektronisk skjema Forespørsel om teknisk grunnlagsdokumentasjon. Ledningskart i A4/A3 i M 1:500 kan bestilles via Infoland (automatisk). På sikt: Foretakskunder skal kunne bestille fra arkiv via Infoland, (selvbetjening).

42 Skjema Forespørsel om teknisk grunnlagsinformasjon Ulik utfylling for -Konsulent -Rørlegger -Private ut fra behov! Trenger ulik info

43 Firmaopplysninger fylles ut for å sikre riktig leveranse

44 Kan nå bestille i flere typer format. Gnr/bnr eller legg inn koordinater

45 Skriv gjerne kommentar! Kan få flere typer Ser valgmuligheter

46 Infoland - bestilling av kart Profesjonelle utøvere kan bestille ledningskart på internett via Statlig internett markedsplass for bestilling av grunnlagsinformasjon. For å få tilgang må man være registrert med org.nr. Ta kontakt med Infoland og få kundeavtale for utfylling og tildeling av brukernavn/ passord. Foreløpig har vi tilrettelagt bestilling av 4 typer ledningskart i pdf-format, i målestokk 1:500: A3- eller A4-format, stående eller liggende. Infoland er åpent fra Kan bestille og motta kart utenom VAetatens åpningstid. Kort leveringstid. På sikt vil også dokumentasjon fra vårt rørleggerarkiv Elektra komme for bestilling her.

47 Se under info til bedrifter

48 Ved bestilling av ledningskart på Infoland Pga. tilrettelegging koster tjenesten 131 kr per kart. Norsk Eiendomsinformasjon fakturerer. Skjer etterskuddsvis månedlig. Kartene kan kun benyttes i VA-sammenheng som vedlegg til søknad, rørleggermelding og bestillingsskjema. Kartene skal ikke brukes ved søknader til andre etater i kommunen. Noen eiendommer er klassifisert som sensitive. Eks. Rådhuset, Flesland ol. Bestilling vil da automatisk feile. VA-etatens kundesenter får melding og tar kontakt med bestiller senest neste virkedag for manuell behandling.

49 Her er de 4 kartproduktene våre

50

51 VA-etatens internettsider Husk: Vi har mye aktuell info og veiledning på våre nettsider Tjenester og skjema For bedrifter Aktuelt/nyheter Vaktsentralen egen info

52 Feilmeldingen melding på web I mai 2012 lanserte Bergen kommune feilmeldingen. Kundene kan melde inn feil på vei, vann, avløp, forurensing m.m. Kartbasert Man kan følge med på status og se hva som skjer med meldingen. Gir en bedre kundeservice. Demper presset på Vaktsentralens telefon. 70 % av meldingen gjelder hull i vei/samferdsel. Kommer snart app så man kan ta bilder og melde via mobil.

53 Feilmeldingen

54 Elektronisk vannmåleravlesning Kundene får tilsendt påloggingsinfo og legger så inn avlest målerstand.

55 Telefonvarsling ved hendelser VA-etaten har siden 2004 hatt varslingssystem via sms/tekst til tale på fasttelefon. Kartbasert. Finner beboere ut fra folkeregistrert adresse. Drar polygon rundt angitt område, søker opp i 1881 og finner telefonnummer som så varsles. Kundene får tidlig info om planlagte tiltak samt info ved akutte hendelser/brudd/stenging. Oppleves som god og rask service for abonnentene. Benyttes også til beredskap for hele Bergen kommune.

56 Til slutt: VA-etatens kundesenter E-post: Tlf Åpent fra kl daglig. Nytt telefonsystem: opplyser om plass i køen og ventetid. Basert på tilbakemeldinger fra kunder! Stort volum i antall henvendelser på e-post, tlf. Betjener bestillinger av grunnlagsinformasjon, ca årlig. Leveres innen 1-3 virkedager. Ved store bestillinger ber vi om lenger tid. HUSK bestill grunnlagsinformasjon i tide! Og bruk nytt elektronisk skjema!

57 Gi oss tilbakemeldinger! Vi trenger meldinger om feil i skjema eller ønsker! Si fra til oss! VA-etaten har bl.a. hatt kundeundersøkelse på nett «Si din mening om oss». Nylig spørreundersøkelse for rørleggere og konsulenter/entreprenører. Vi ønsker deres mening og vi vil ha dialog med bransjen! Vi ønsker fortsatt god dialog og en best mulig kundeservice!

Nye elektroniske søknadsskjema på web fra VA. Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket vannbehandlingsanlegg 24 og

Nye elektroniske søknadsskjema på web fra VA. Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket vannbehandlingsanlegg 24 og Nye elektroniske søknadsskjema på web fra VA Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket vannbehandlingsanlegg 24 og 25.10.12 Elektroniske skjema en utvikling i tråd med Bergen kommunes

Detaljer

Elektroniske skjema og tjenester på web fra VA. Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket

Elektroniske skjema og tjenester på web fra VA. Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket Elektroniske skjema og tjenester på web fra VA Sigrid Teige Øye Avd.leder Marked, VA-etaten Infomøte Svartediket 11.05.11 Vann- og avløpsetaten arbeider mot en mer elektronisk fremtid VA-bransjen har lite

Detaljer

Elektroniske skjema og erfaringer til nå + presentasjon fra kundeundersøkelse

Elektroniske skjema og erfaringer til nå + presentasjon fra kundeundersøkelse RENT VANN TIL FOLK OG FJORD Elektroniske skjema og erfaringer til nå + presentasjon fra kundeundersøkelse Sigrid Teige Øye Avdelingsleder Marked Vann- og avløpsetaten Press på økt digitalisering og elektronisk

Detaljer

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune

Digitalt førstevalg din vei til raskere enklere og sikrere tjenester fra Bergen kommune Sentralarkivet i Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Straume Rør Og Varme AS Smålonane 2 5353 STRAUME Gnr 121 bnr 810 Nordåsdalen 31 Forhåndsuttalelse fra Vann- og avløpsetaten for private VAanlegg

Detaljer

Velkommen til VA-fagdag!

Velkommen til VA-fagdag! Velkommen til VA-fagdag! Prosjektering, bygging og dokumentasjon av gode VA anlegg. Nye rutiner og gjennomgang av regeverk ved Randi Erdal, Vann- og avløpsetaten Nye elektroniske søknadsskjema ved Sigrid

Detaljer

Info fra VA etaten. Svartediket 29.okt. Randi Erdal

Info fra VA etaten. Svartediket 29.okt. Randi Erdal Velkommen Program 09.00-09.15 Velkommen 09.15-09.45 Info fra VA etaten, Randi Erdal 09.45-10.15 Elektroniske tjenester fra VA etaten, Sigrid Teige Øye 10.15-10.30 Pause 10.30-11.00 Forankring av vannledninger,

Detaljer

Info fra VA etaten. Svartediket 30.okt. Randi Erdal, VA-etaten

Info fra VA etaten. Svartediket 30.okt. Randi Erdal, VA-etaten Velkommen Program 09.00-09.40 Info fra VA etaten, Randi Erdal 09.40-10.00 Elektroniske tjenester fra VA etaten, Sigrid Teige Øye 10.00-10.15 Pause 10.15-10.45 Forankring av vannledninger, Tom Monstad,

Detaljer

Presentasjon fra spørreundersøkelsen sendt til VA-bransjen

Presentasjon fra spørreundersøkelsen sendt til VA-bransjen Presentasjon fra spørreundersøkelsen sendt til VA-bransjen Hva ønsker kundene? Randi Erdal og Sigrid Teige Øye Fagdager oktober 2013 Store forventninger! VA-etaten ønsker å ha et godt forhold til kundene!

Detaljer

Kundebehandling. Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden?

Kundebehandling. Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden? Kundebehandling Hva gjør vi for å bedre forholdet til kunden? VA-dagene på Vestlandet 10.09.14 Sigrid Teige Øye Avdelingsleder Marked Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune Litt om oss! Vann- og avløpsetaten

Detaljer

Velkommen. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen

Velkommen. Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb Bergen Velkommen Vann- og avløpsetaten Fjøsangerveien 68 Pb. 7700 5020 Bergen www.bergenvann.no Tema vi vil belyse Ny Plan og bygningslov Søknadspliktige tiltak etter PBL Vann og avløp VA rammeplaner Rørleggermeldinger

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1140 Boligsameie likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-40 Boligsameie likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver for boligsameier ved bruk av manuelt inntastingsskjema i Altinn. Målgruppe

Detaljer

Håndbok. Hvordan: Fordeler med digitalt: 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak

Håndbok. Hvordan: Fordeler med digitalt: 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak Håndbok 1. linje-tjenesten / servicetorget byggesak Anne Lene Helgetun Molde kommune / FFB Hvordan: Digitalt Egen mappe på PC en Linker til aktuelle nettsteder Papirformat Fysisk perm med utskrifter Fordeler

Detaljer

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk

Statens legemiddelverk. Generelt om Altinn. EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk Statens legemiddelverk Generelt om Altinn EYRA - Digital samhandling med Statens legemiddelverk 10467siwox 03.05.2012 Innhold Hva er Altinn?... 3 Hvorfor benytte Altinn?... 3 Videre utviklingsplan for

Detaljer

Elektroniske tjenester for profesjonelle brukere

Elektroniske tjenester for profesjonelle brukere Elektroniske tjenester for profesjonelle brukere Sigrun S. Krumsvik Prosjektleder IKT-Agder Aust-Agder fylkeskommune, sammen med kommunene Arendal, Froland og Grimstad, har tatt i bruk nye innbyggerportaler

Detaljer

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund

Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund SvarUt spørsmål inn? Endringer for offentlig avsender og privat mottaker Fagforbundets fagdager 3.september 2014 Anne Lund Oslo kommunes program for utvikling av digitale tjenester 2014-2017 Mål Kommunen

Detaljer

Veiledning for elektronisk registrering

Veiledning for elektronisk registrering Veiledning for elektronisk registrering Veiledning En ABC for elektronisk Samordnet registermelding Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Elektronisk signering av vedlegg til Samordnet registermelding...

Detaljer

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat?

Hvem kan sende elektronisk søknad om personlig sertifikat? Veiledning til elektronisk søknad Sjøfartsdirektoratet har utviklet et nytt system for elektroniske søknader og elektronisk innrapportering. Målsetning er å tilby brukere enklere, raskere og mer effektiv

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 27. juni 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Elektronisk innlevering via Altinn 4 1.2 Kort om

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for Regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Statens landbruksforvaltning, www.slf.dep.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning

Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning Søknad om tillatelse til deling og rekvisisjon av oppmålingsforretning jf. plan og bygningsloven 20-1 bokstav m og matrikkelloven kap. 3 og 7 1. Søknaden/rekvisisjonen gjelder Gnr. Bnr. Festenr. Seksjonsnr.

Detaljer

søknad om deling av eiendom

søknad om deling av eiendom Kart og oppmåling Veiledning om søknad om deling av eiendom Forklaring framgangsmåte behandling Revidert av Kart og oppmåling, februar 2015 Hva er en delingssak? DELING ELLER GRENSEJUSTERING? Ved deling

Detaljer

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn

Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon (NEAFC) - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland?

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Hvordan bestille digitalt kartverk fra Sørum kommune i Infoland? Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

2013 Aditro AS 1 (24)

2013 Aditro AS 1 (24) 1.0. Rutine for Altinn innsending og Altinn retur... 2 1.1. Om Altinn... 2 1.2. Roller og rettigheter i Altinn... 2 1.3. Opprette datasystem-id og passord i Altinn.... 4 1.4 Sette opp Huldt & Lillevik

Detaljer

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune

SvarUt. Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Astrid Øksenvåg, prosjektleder KS SvarUt Steinar Carlsen, Bergen kommune SvarUt Brev Hva er SvarUt? Sak/Arkiv En løsning for å kunne sende utgående post fra kommunen i et elektronisk format og Fagsystem

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA 1 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR ETT FIRMA HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 3 Sjekke status på innsendte

Detaljer

Munkegata 5, rammetillatelse for rampe og nytt inngangsparti og løfteplattform i innglasset sjekt mellom

Munkegata 5, rammetillatelse for rampe og nytt inngangsparti og løfteplattform i innglasset sjekt mellom Trondheim kommune Sentralarkivet Postboks 2300 7004 Trondheim Plan Arkitekter AS Fjordgata 50 7010 TRONDHEIM Munkegata 5, rammetillatelse for rampe og nytt inngangsparti og løfteplattform i innglasset

Detaljer

Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg.

Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Byggesøknad for vann- og avløpsanlegg. Komplett søknad = Kortere saksbehandlingstid og raskere byggetillatelse Hvor finner jeg nødvendige søknadskjemaer? På Halden kommunes hjemmesider; http://www.halden.kommune.no

Detaljer

VEILEDER til søknadsprosessen for private og offentlige VA- anlegg i Bergen kommune

VEILEDER til søknadsprosessen for private og offentlige VA- anlegg i Bergen kommune VEILEDER til søknadsprosessen for private og offentlige VA- anlegg i Bergen kommune Revidert november 2014 FOTO Kieran Kolle Innholdsfortegnelse Innledning... 7 Definisjoner/forkortelser... 8 1 Regelverk

Detaljer

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd

Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd Hvordan søke elektronisk? Søknad i Altinn for regionalt miljøtilskudd 1 På forsiden til Landbruksdirektoratet, www.landbruksdirektoratet.no, finner du lenke til søknadsskjemaet. Du må logge deg inn i Altinn,

Detaljer

Les mer om delegering av roller og rettigheter her

Les mer om delegering av roller og rettigheter her 1 Innholdsfortegnelse Skjema... 3 Innlogging Altinn... 4 Innloggingsmetoder... 5 Andre innloggingsmetoder... 6 Innlogget som deg selv... 7 Velge å representere støttegiver... 8 Finne skjemaet «Støttetildeling

Detaljer

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m

Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Bygland kommune Drift og forvaltning Rettleiing for søknad om: Frådeling jfr. plan- og bygningsloven 20-1, m Søknad om frådeling er både søknad om frådeling til sjølvstendig tomt eller søknad om frådeling

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1010

Veiledning for utfylling av KRT-1010 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1010 For forsikringsformidlere 20. januar 2012 2 Finanstilsynet Innhold Innhold 3 1. Innledning 4 1.1 Rapportering i Altinn 4 1.2 Kort om hvordan man

Detaljer

Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn

Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn Brukerveiledning Straffesaksforsendelse som tjeneste i Altinn Digitale aktorater og fengslinger Dokumentinformasjon VERSJON 1.0 KOMMENTAR Godkjent PRODUSERT DATO 23. mars 2017 SIST OPPDATERT 24.08.2017

Detaljer

Veileder for daglig leder

Veileder for daglig leder [Skriv inn tekst] Statens legemiddelverk Veileder for daglig leder Hvordan ta i bruk Legemiddelverkets tjenester i Altinn 10467siwox 03.05.2012 Innhold Innledning... 3 Fordele roller til medarbeidere...

Detaljer

Overdras arbeidet under utførelsen til annet foretak, skal det sendes ny søknad. Innhold:

Overdras arbeidet under utførelsen til annet foretak, skal det sendes ny søknad. Innhold: Rev nr: s side 1 av 5 Generelt I egenskap av eier av vann- og avløpsanleggene har Narvik Vann fastsatt reglement for, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative og Tekniske bestemmelser.

Detaljer

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012

Kristian Bergem. Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Kristian Bergem Direktoratet for forvaltning og IKT 05.11.2012 Regjeringens mål Et bedre møte med offentlig sektor Frigjøre ressurser til de store oppgavene Norge skal ligge i front internasjonalt 2 På

Detaljer

infotorg Enkel brukermanual

infotorg Enkel brukermanual infotorg Enkel brukermanual Innhold Innledning... 3 Logg inn... 3 Feilmelding... 3 Sperret bruker / Glemt passord... 4 Bytt passord... 5 Innstillinger og oppstartsregister... 5 Søk og Svar... 6 Velg tjeneste/register...

Detaljer

NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV

NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV Brukerutvalg 25. november 2015 NAVs kanalstrategi Selvbetjeningsløsninger, nav.no og Ditt NAV Merete Svensson, NAV Østfold Hva vi skal snakke om i dag NAVs kanalstrategi og hvorfor selvbetjeningsløsninger

Detaljer

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn

Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Veileder for søknad om lisens for fiske i annet lands sone - Altinn Innhold Hvordan finne skjema... 2 Hjelp til pålogging i Altinn... 2 Utfylling av skjema... 3 Hjelpetekster i skjemaet... 3 Data lagres

Detaljer

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting

Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting Digitalisering gjennom standardisering og bruk av felleskomponenter. Lars Tveit Direktør Collaboration & Business Solutions Regional Consulting En reise gjennom digitalisering av kommunal sektor. 2005-2010

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Firmaopplysninger... 5 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.3 Legge inn logo...

Detaljer

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver

Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Innrapportering via Altinn: RF-1241 Pass og stell av barn likningsoppgaver Denne veiledningen viser deg hvordan du innrapporterer likningsoppgaver over betaling for pass og stell av barn ved bruk av manuelt

Detaljer

Klikk på: Ny bruker søker

Klikk på: Ny bruker søker ByggSøk - bygning. I dag er det mulig å levere byggesøknaden elektronisk. ByggSøk er et offentlig system for elektronisk kommunikasjon i plan- og byggesaker. Målet med ByggSøk er effektivisering hos private

Detaljer

SvarUt Offentlig digital post

SvarUt Offentlig digital post SvarUt Offentlig digital post eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Hva er SvarUt? En løsning for å kunne sende digital utgående post fra kommunen i et elektronisk

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Veileder Merk og skriv stikktittel. Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp

Veileder Merk og skriv stikktittel. Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp Veileder Merk og skriv stikktittel Bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp TA 2604 2010 Veileder til bruk av Altinn for rapportering av kvotepliktige utslipp Tips! Bruk Forrige-/Neste-knappen

Detaljer

Veiledning og krav til søknad om arbeid på sanitæranlegg Rev. dato:

Veiledning og krav til søknad om arbeid på sanitæranlegg Rev. dato: Rev nr: side 1 av 5 Generelt I egenskap av eier av vann- og avløpsanleggene har Narvik Vann fastsatt reglement for, Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative og Tekniske bestemmelser.

Detaljer

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending

Innsending av timelister. Timeliste. Innsending Innsending av timelister Timeliste Innsending 2 Hva? Manpower benytter timeregistrering og kundeattestasjon via Internett for sine eksterne medarbeidere og kunder. Det følgende er en kort presentasjon

Detaljer

Veiledning for Hagebruksundersøkelsen 2016

Veiledning for Hagebruksundersøkelsen 2016 Veiledning for Hagebruksundersøkelsen 2016 1 Alle hovedspørsmål skal besvares. Hvilke underspørsmål som skal besvares vil avhenge av foretakets produksjoner. I flere spørsmål skal arealer fordeles mellom

Detaljer

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen

Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppstart digital forsendelse fra sak/arkivsystem og rutiner internt i organisasjonen v/nina Fossbakken - 27.mai 2014 Digital forsendelse SvarUt Tekniske forutsetninger Riktig

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1 Registrere foretak... 3 1.1.1 Aktivere lisens og legge til brukere... 6 1.1.2 Legge inn logo... 7 1.1.3 Kontoinnstillinger

Detaljer

Digital forsendelse i praktisk bruk

Digital forsendelse i praktisk bruk Digital forsendelse i praktisk bruk eller Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no SvarUt Når det piper i telefonen Som en sjøsyk fiolin Er det kommun som ringer

Detaljer

Trafikkstasjon på nett

Trafikkstasjon på nett Trafikkstasjon på nett Utvikling av selvbetjeningsløsninger for publikum og næringsliv Erfaringer med bruk av offentlige felleskomponenter Sjefingeniør Ketil Moen Vegdirektoratet Om våre tjenester og om

Detaljer

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012

Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Stig Hornnes Rådgiver - FAD 19. April 2012 Bort fra papir Innbyggerne skal få én digital postkasse varsel på sms eller e-post slippe å oppgi opplysninger flere ganger trygg og god elektronisk ID offentlige

Detaljer

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2

Søknadspakke. For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 Søknadspakke For søknad om tiltak uten ansvarsrett etter Plan og-bygningsloven 20-2 1 Søknadspakken inneholder Generell informasjon Veiledning for utfylling av blankett 5153. Eksempel på fasade- og snittegninger.

Detaljer

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland.

Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Hvordan bestille digitalt kartverk fra Lørenskog kommune i Infoland. Trinn 1: Pålogging 1. Logg deg inn hvis du allerede er registrert som kunde eller registrer deg som kunde på Infoland. Les mer om dette

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning

KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning KS SvarUt Altinn roller og tilgangsstyring Veiledning 24. mars 2014 Side 1/14 Innhold Innledning... 3 Digital e-forvaltning... 3 Kommunale posttjenester... 3 Rettigheter og tilganger... 5 Lag rolle for

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2016 er det enda enklere å levere søknaden om regionalt miljøtilskudd på internett. Vi håper du søker elektronisk. Her får du en beskrivelse av hvordan du søker

Detaljer

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn

Tilskudd til organisert beitebruk. Elektronisk søknad i Altinn Tilskudd til organisert beitebruk Elektronisk søknad i Altinn Før du begynner: Husk at alle beitelagsmedlemmene må være registrert i Enhetsregisteret slik at de har et organisasjonsnummer. Ha listen over

Detaljer

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor

Alt du trenger å vite om digital postkasse. Informasjon til ansatte i offentlig sektor Alt du trenger å vite om digital postkasse Informasjon til ansatte i offentlig sektor «Digital postkasse er enkelt for innbyggerne og fjerner tidstyver og kostnader i det offentlige. Innbyggerne får post

Detaljer

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013

Landbruksnytt. Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 1 Landbruksnytt Næring og utvikling SØKNAD RMP September 2013 [Skriv Søknadsfristen inn et sitat 1. fra oktober dokumentet for Regionalt eller sammendrag Miljøprogram av (RMP) et interessant nærmer poeng.

Detaljer

Veiledning for utfylling av KRT-1007

Veiledning for utfylling av KRT-1007 Rapporteringsskjema Veiledning for utfylling av KRT-1007 For forsikringsformidlere 20. januar 2012 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Rapportering i Altinn 3 1.2 Kort om hvordan man bruker Altinn 3 1.3 Språk

Detaljer

Veileder for utfylling av søknad om opptak i fiskermanntall - Altinn

Veileder for utfylling av søknad om opptak i fiskermanntall - Altinn Veileder for utfylling av søknad om opptak i fiskermanntall - Altinn Hvordan finne skjema Gå inn på Altinn sin startside (http://www.altinn.no) og velg fanen Skjema og tjenester. Du kan finne skjemaet

Detaljer

SvarUT i Trondheim kommune

SvarUT i Trondheim kommune SvarUT i eller DDT 09.04.14 Thor Kvatningen - it-rådgiver / /byarkivet Thor.kvatningen@trondheim.kommune.no Fremtidig kommunikasjon med kommunen 2 SvarUt SMS 3 Altinn 4 Dokument sendt via SvarUT Følgebrev

Detaljer

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger».

Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Brukerveiledning for «Søknad om spesialistgodkjenning for leger og tannleger». Innhold Generelt... 2 Viktige råd og tips... 2 Opprette ny søknad Søker med norsk personnummer eller D-nummer... 3 Opplysninger

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få fatt i

Detaljer

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017

Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Bergen kommune Kjetil Århus Direktør digitalisering og innovasjon Mai 2017 Hvorfor digitalisering? Hvordan hadde Bergen kommune sett ut om vi hadde startet etableringen i dag? og kan nye innovative løsninger

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 13.04.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Reiseregning og utlegg Visma Expense

Reiseregning og utlegg Visma Expense 2017 Reiseregning og utlegg Visma Expense Lyngen kommune 14.07.2017 1 Pålogging Når du blir oppretta som bruker i Visma Expense, får du en e-post på din kommunale (primært) eller private postkasse der

Detaljer

NYHETER FRA DFØ DIGITALISERING. Julia Olderskog, utviklingsansvarlig Henrik Hanasand, prosjektleder Kundeforum

NYHETER FRA DFØ DIGITALISERING. Julia Olderskog, utviklingsansvarlig Henrik Hanasand, prosjektleder Kundeforum NYHETER FRA DFØ DIGITALISERING Julia Olderskog, utviklingsansvarlig Henrik Hanasand, prosjektleder Kundeforum Agenda Digitalisering i og rundt DFØ DFØs selvbetjeningsløsninger Elektroniske skjema Ny teknologi

Detaljer

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn

Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Veileder for utfylling av driftsplansøknad i Altinn Side 1 Innledning Årstall fylles ut automatisk Årstall fylles inn automatisk, og skifter den 1. september hvert år. Du kan endre årstallene selv dersom

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag uten org.nr., 06.05.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag uten organisasjonsnummer For å få fatt i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR

VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR 01.03.2012 VEIVISER INNSENDING DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN FOR REGNSKAPSKONTOR HVA KREVES FOR Å SENDE DIREKTE TIL ALTINN FRA HOGIALØNN 2 TERMINOPPGAVEN 2 Innsending av terminoppgaven 4 Sjekke status

Detaljer

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no

Ringerike kommune. Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Ringerike kommune Brukerveiledning SFO løsning på portal.ringerike.no Innhold Pålogging... 2 Søknad om SFO plass... 4 Svar på søknad... 6 Endre SFO-plass... 7 Avslutte SFO-plass... 10 Versjon 1.0 Ringerike

Detaljer

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING

Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING Kredittilsynet 16. januar 2008 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING 1 Innhold INNLEDNING... 3 Rapportering i Altinn... 3 Kort om hvordan

Detaljer

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604

Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 SSB. Partifinansiering 2014, lag med og uten org.nr., 28.10.2015, s 1 Veiledning til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Innhold Logge seg inn på Altinn...1 Hente skjema i skjemakatalogen...1

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften

Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Nærmere informasjon om endringer i forvaltningsloven og eforvaltningsforskriften Vedlegg til brev fra KMD til forvaltningen Digital kommunikasjon som hovedregel Digital kommunikasjon er nå hovedregelen

Detaljer

Hva? Disposisjon. Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan?

Hva? Disposisjon. Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan? Disposisjon Digitalt førstevalg hva hvorfor hvordan? Heldagsseminar AFIN 24.0.203 Erik Hornnes, Hva er Digitalt førstevalg? Hvorfor Digitalt førstevalg? Hvordan realisere Digitalt førstevalg? Primært gjennomgang

Detaljer

Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING

Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING Finanstilsynet 27. januar 2010 VEILEDNING FOR UTFYLLING AV KRT 1007: RAPPORTERINGSSKJEMA FOR FORETAK SOM DRIVER FORSIKRINGSFORMIDLING 1 Innhold INNLEDNING... 3 Rapportering i Altinn... 3 Kort om hvordan

Detaljer

Brukerhistorie - Tiltakshaver som henter inn informasjon:

Brukerhistorie - Tiltakshaver som henter inn informasjon: Brukerhistorier - krav til funksjonalitet i leverandørens tilbudte løsning Tiltakshaver som henter inn informasjon om hva som er mulig på eiendommen (finner informasjonen og ser at han da ikke trenger

Detaljer

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT

KS SvarUt. DDT 8. april 2014. Astrid Øksenvåg - KommIT. KommIT KS SvarUt DDT 8. april 2014 Astrid Øksenvåg - Satsingsområder Digital dialog Strategisk ledelse og IKT Kompetanse Arkiv og dokumenthåndtering Personvern og informasjons-sikkerhet Arkitektur og standardisering

Detaljer

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett

Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Hvordan bli opprettet som kunde og registre ordrene på nett Registrerte kunder kan fra forsiden gå rett inn fra Direktebestilling Gå inn på Bring.no og klikk på linken Bestill utsendelse av brev og reklame

Detaljer

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører

Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Elsmart Brukerveiledning Nettmelding for Installatører Nettmelding Brukerveiledning Generell 0.5.doc Side 1 av (26) Innledning Dette er den generelle brukerveiledningen til Elsmart Nettmelding. Denne veiledningen

Detaljer

Elektronisk innsending av årsregnskapet

Elektronisk innsending av årsregnskapet Elektronisk innsending av årsregnskapet Forutsetningen for å sende årsregnskapet via Altinn, er at du har rettighet for slik innsending for virksomheten, og at du har kodebrev for å logge inn i Altinn.

Detaljer

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud

Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Brukerveiledning: Innsending av digitale tilbud Registrering For å kunne delta i nettbaserte anbud må du først registrere organisasjonen din på Negometrixplattformen. Negometrix-plattformen er webbasert,

Detaljer

Hvordan søke RMP - elektronisk

Hvordan søke RMP - elektronisk Hvordan søke RMP - elektronisk 31.aug 2017 Søknad om regionalt miljøtilskudd Før du søker Husk å ordne tilgang til Altinn i god tid før søknadsfristen. Før du søker er det viktig at du setter deg inn i

Detaljer

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24

Brukerveiledning. Søknadssystemet esg. Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett. Side 1 av 24 Brukerveiledning Søknadssystemet esg Elektronisk søknadsblankett for søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett Side 1 av 24 Innholdsfortegnelse 1 Om esg... 3 2 Ny bruker... 4 3 Logg inn... 6 3.1 Mine

Detaljer

Brukermanual for uk.no

Brukermanual for uk.no Brukermanual for uk.no Innhold Innhold... 1 1 Brukermanual for uk.no... 2 1.1.1 Registrere foretak... 3 1.1.2 Aktivere lisens og legge til brukere... 7 1.1.3 Legge inn logo... 8 2 Bruke programmet uk.no...

Detaljer

> > > SLIK SØKER DU OM PROSJEKTENDRINGER. Steg-for-steg veiledning. BRUKERE AV LØSNING: SØKNAD OM PROSJEKTENDRINGER FORSKNINGSRÅDET BEHANDLER SØKNADEN

> > > SLIK SØKER DU OM PROSJEKTENDRINGER. Steg-for-steg veiledning. BRUKERE AV LØSNING: SØKNAD OM PROSJEKTENDRINGER FORSKNINGSRÅDET BEHANDLER SØKNADEN SLIK SØKER DU OM PROSJEKTENDRINGER Steg-for-steg veiledning. > > > SØKNAD OM PROSJEKTENDRINGER FORSKNINGSRÅDET BEHANDLER SØKNADEN E-POST FRA FORSKNINGSRÅDET OPPDATERT STATUS BRUKERE AV LØSNING: ADMINISTRATIV

Detaljer

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen?

Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Bidrar tjenestebeskrivelser og elektroniske skjema til bedre kvalitet, bedre styring og bedre service i kommunen? Karine Engebretsen Halden kommune Utfordringer Kommunen hadde; enkle publiseringsløsninger

Detaljer

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31.

VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. VEILEDNING TIL UTFYLLING AV FONDSINFORMASJON TIL KVARTALSOPPGAVE FOR FORVALTNINGSSELSKAP FOR VERDIPAPIRFOND (KRT-1011) (sist oppdatert 31. mai 2013) Rapporteringens hjemmel, omfang og frist for innsendelse

Detaljer

Kanalstrategi og kanalvalg

Kanalstrategi og kanalvalg Veien videre Kanalstrategi og kanalvalg Espen Sunde kanalsjef NAV John Andrew Firing kommunikasjonssjef/virksomhetsleder Askim kommune Servicekonferansen 2014 Bakgrunn Ingen strukturert tilnærming til

Detaljer

Opplysninger om skjemaet

Opplysninger om skjemaet 1 Opplysninger om skjemaet Skjemanavn: Støttetildeling Registeret for offentlig støtte Rolle: Utfyller/Innsender Les mer om delegering av roller og rettigheter her Sikkerhetsnivå: Nivå 2 2 Innlogging i

Detaljer

VANN- OG AVLØPSETATEN. Pålegg. om tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledning

VANN- OG AVLØPSETATEN. Pålegg. om tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledning VANN- OG AVLØPSETATEN Pålegg om tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledning FOTO, Bergen kommune Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver knyttet til forurensningsloven, med det mål å verne om

Detaljer