Lier kommune Politisk sekretariat

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Kl 18:00 på Glitra Under behandling av meldingene vil det bli gitt en muntlig orientering om prosjektet Høvik/Stoppen. Etter møtet, ca kl 19:15, vil utvalget få en orientering om følgende kommunale virksomheter: Hjemmetjenesten Institusjoner, inkl. kjøkken og rehab Bofellesskap for eldre Psykisk helse Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: Kommunalsjef Bjørn Harry Støle Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

2 SAKSLISTE: Saksnr 5/2008 Godkjenning av protokoll 6/2008 Meldinger 15/2008 Referat - Styret for Lier kulturskol /2008 Spørsmål og svar om kommunal avtale med Liungen og SpaBra 17/2008 Informasjon om kjøp av døgnbemannede plasser innen psykisk helsevern 18/2008 Melding til Tjenesteutvalget - gjennomgang av dokumenter 19/2008 Frivillighetsmelding for Lier 20/2008 Melding til politisk utvalg om igangsetting av forprosjekt. 21/2008 Melding til poltisk utvalg 22/2008 Barneverntjenestens rapport til fylkesmannen 2. halvår /2008 Kultur og fritids planer for 2008 inkl. kortfattet statusrapport 24/2008 Resultater av introduksjonsordningen /2008 Opplegg for bestilt utredning av kulturskolens drift og utvikling 26/2008 Forvaltning av kommunens bygningsmasse 27/2008 Bruk av Husbankmidler /2008 Høring om forslag til læreplan for Kunnskapsløftet - Læreplan o religion, livvsyn og etikk for grunnskolen. 29/2008 Referat SU /2008 Oppsummering fra tilsynsbesøk ved institusjonen 31/2008 Rapport fra tilsyn ved Hallinstadtunet borettslag 32/2008 Oversikt avvik 4.kvartal /2008 Lier Bygdetun - - årsmelding og regnskap for 2007 og planer og samarbeidsavtale for /2008 Igangsettelse av arbeidet med Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet /2008 Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

3 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/496 Saksbehandler: Håkon Bergø 15/2008 Tjenesteutvalget Referat - Styret for Lier kulturskole Vedlagt finnes referat fra møte i styret for kulturskolen.

4 Fra: Ingvard Leivestad (Lier musikk - og kultur) Sendt: 4. februar :18 Til: Einar Heitmann (Rådmannsteam); Håkon Bergø (Politisk); Ingeborg Rivelsrud (v.leder Kulturog fritid) Emne: Referat fra møte doc Referat Møte i: Styret for Lier kulturskole Møtested: Kulturskolens lokaler på Hegg skole Dato: Tidspunkt: Tilstede: Referatet sendes til: Forfall: Styremedlemmene, virksomhetsleder kulturskolen, kultur og fritid, politisk sekretariat og kommunalsjef Nr: Sak Følger opp 1 Presentasjon. Dette var styrets første møte i det nyoppnevnte styret. Det var derfor behov for presentasjonsrunde. Styret består av; 1. Knut Ølberg, oppnevnt av kommunestyre. Sitter i kommunestyret og representerer AP 2. Randi Strand, oppnevnt av kommunestyret. Vararepresentant til kommunestyret og representerer V. 3. Liv Bru, brukerrepresentant, leder/kontaktperson for foreldrelaget for kulturskolen 4. Merethe Wiiger, brukerrepresentant, valgt fra skolekorpsene. 5. Ingrid Lereim, ansattrepresentant, valgt på personalmøte. I tillegg møtte rektor Ingvard Leivestad som skal være sekretær

5 på møtene, og kommunalsjef Einar F. Heitmann som følger opp kulturskolen fra rådmannen. 2 Orientering om kulturskolen Rektor Ingvard Leivestad orienterte om undervisningstilbudet, elevgrunnlaget og rammene for kulturskolen slik den er i dag. 3 Styresammensetningen. Styret er sammensatt etter følgende vedtak i kommunens reglement for styrer, råd og utvalg; Kommunestyret velger følgende ikke lovbestemte kommunale utvalg: Styre for Kulturskolen med 5 medlemmer (2 folkevalgte, 2 brukerrepr. + 1 ansattrepr.) Kommunestyret har fastsatt hvor mange brukerrepresentanter det skal være, men ikke fastsatt hvordan brukerrepresentantene utpekes. Denne gang er leder av foreldrelaget den ene brukerrepresentanten, og så har skolekorpsene i fellesskap, som største brukergruppe, valgt den andre. Styret bør i løpet av valgperioden ha drøftet og fastlagt valgsystemet for brukerrepresentantene. Ingvard Det kom opp spørsmål om evnt. bredere representasjon (evevrepresentant, kulturråd, eller lignende). Hvis ønskelig kan styret spille inn forslag til annen styresammensetning til neste valgperiode. Styret valgte Ingrid Lereim som styreleder 4 Gjennomgang av mandatet Kommunestyret har vedtatt slikt mandat: 1) Styret trekker opp strategier for kulturskolen: a) Anbefale utviklingsretning b) Plass i og integrering mot Liersamfunnet c) Innspill til handlingsprogrammet 2) Styret fastsetter opptakskriterier for kulturskolen: 3) Styret fastsetter elevtilbudet innenfor kulturskolens rammer: a) Aktivitetstilbudet Kvalitet og omfang på undervisningen b) Lokalisering (hvor skal undervisningen foregå) 4) Styret behandler og anbefaler betalingsreglement a) Elevpenger pr. år, friplasser, søskenmoderasjon b) Korpsbetaling 5) Styret avgjør klager: a) Klage fra foresatte / elever b) Klage fra korps 6) Rektor ved kulturskolen forbereder saker for styrebehandling, innkaller til møter og fører styrereferat Heitmann gjennomgikk mandatet med styret, spesielt

6 v Når er styret beslutningsorgan v Når er det rådgivningsorgan v Rom for initiativ og ambisjon 5 Arbeidsform Innkalling og referat er fastlagt i mandatet. I utgangspunktet legges det opp til 2 møter i halvåret. Neste møte fastsettes til mandag 10. mars kl på Hegg skole. 6 Oppdragene fra tjenesteutvalget. Oppdragene ble delt ut. Leivestad utarbeider utkast til sak på bakgrunn av disse. Utkastet behandles på neste møte. Ingvard Leivestad 7 Saker utvalget i utgangspunktet ser som aktuelle v Elevbetaling v Opptakskriterier v Aktivitetstilbudet v Bruk av skolens lokaler til undervisning. Dato Sekretær Ingvard Leivestad.

7 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/492 Saksbehandler: Ingeborg Rivelsrud 16/2008 Tjenesteutvalget Miljøutvalget Spørsmål og svar om kommunal avtale med Liungen og SpaBra - besvart i kommunestyret 5. februar 2008 Interpellasjon/Spørsmål til Ordføreren I 2003 inngikk Lier kommune en avtale med Liungen og Spa-Bra om tilsynsvaktordning på Lier Stadion. Spa-Bra skulle ha vakt en kveld i uka og Liungen 3 kvelder i uka. Dette sparte kommunen for å lønne en av sine ansatte fra fire kvelder i uka. Som gjenytelse for dette tilbød kommunen Liungen å klippe Liungbanen to ganger i uka (på dagtid), så Liungen slapp å fortsette å klippe selv som de hadde gjort fram til Dette var en ordning som ga Liungen mange ekstra dugnader, men som sparte de fra å klippe gresset selv. Nå har Liungen fått beskjed om at de skal fortsette med tilsynsvaktordningen som før, men at de må betale ,- for klipping av gress. Foruten Sjåstad Vestre Lier spiller alle andre lag i kommunen på kommunale baner som klippes av kommunen. Syns ordføreren og kommunestyret for øvrig dette er prinsipielt riktig? Å ilegge frivillige organisasjoner kommunale oppgaver for å spare penger. Gi de en motytelse for dette, så ta betalt for motytelsen i neste sving? Marianne Berg Korneliussen Lier Venstre Svar på interpellasjonen Det er korrekt at Lier kommune v/park idrett og friluftsliv (PIF) inngikk en slik avtale med Liungen og SpaBra i PIF foreslo byttehandelen som rimelig og fornuftig fordi idrettslagene uansett ville ha en tilstedeværelse ved egen bruk og at kommunens ansatte lettere (og med lavere kommunal ressursbruk) kunne påta seg et merarbeid på dagtid. Administrasjonen har i høst gitt beskjed om at ordningen opphører fra Bakgrunnen for dette er at da avtalen ble inngått var det fortsatt kommunalt tilsyn på ettermiddag/kveldstid og i helgene på mange av de kommunale idrettsanleggene, inkl. hallene. Senere har det kommunale tilsynet på disse brukstidene blitt fjernet ved alle kommunale bygg og anlegg. Det

8 er nå organisasjonene selv som er tilsynsansvarlige. Dette er politisk vedtatt og begrunnet bl.a. i reduserte driftsrammer. Da Kultur og fritid i 2007 gikk gjennom gjeldende avtaler med Liungen og SpaBra i forbindelse med forhandlingene rundt kunstgressbanen på Lier stadion, ble det ansett som naturlig å avvikle gratis klipping av Liungbanen som en særordning. Imidlertid er tilbudet om å utføre tjenesten til selvkost, lagt inn. Liungen og SpaBra er forutsatt fortsatt å ha tilsynsansvaret på Lier stadion. Dette er nå begrunnet ut fra deres egen økte bruk av anlegget som nå også huser kunstgressbane, og er avtalefestet i ny avtale. De tre kommunale utendørsidrettsanleggene (Lier stadion, Tranby idrettspark og Sylling idrettspark) vedlikeholdes og klippes alle av kommunen som kommunale anlegg, og på alle tre stedene er det idrettslagene som har tilsynet uten noen ekstra godtgjøring. Det samme gjelder idrettslagene som bruker de kommunale flerbrukshallene og gymsalene. Sjåstad Vestre Lier har egen gressbane som de vedlikeholder selv. Lier IL har egen grusbane som de vedlikeholder selv. Drammen og omegn rideklubb og Lier Motorsportsklubb har private anlegg som de har fullt driftsansvar for selv. Alle private idrettsanlegg får driftstilskudd fra kommunen på like vilkår. For 2007 mottok Liungen kr i tilskudd til drift av Liungbanen og sine øvrige anlegg (uten avkorting for gratis plenklipping), mens Sjåstad Vestre Lier til sammenligning fikk kr Det anses rimelig at samme vilkår gjelder for alle lag og på alle steder. Kultur og fritid mener i denne saken å ha fulgt opp politiske intensjoner om i størst mulig grad å likebehandle idrettslagene. Administrasjonen kan ikke se at den forutsatte inndragningen av gratis plenklipping er urimelig i et slikt perspektiv. Alternativt burde kommunen også kunne tilbudt andre lag en tilsvarende gratistjeneste eller tilsynsgodtgjøring, noe våre økonomiske rammer pr. i dag ikke tillater.

9 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/505 Saksbehandler: Unni Thingberg 17/2008 Tjenesteutvalget Informasjon om kjøp av døgnbemannede plasser innen psykisk helsevern Rådmannen ønsker å gi en orientering om status mht kjøp av plasser hos private aktører. Heggtoppen bofellesskap har plass til 14 beboere som ikke trenger døgnbemannet bo- og omsorgstilbud. For personer med psykiske lidelser som har behov for døgnbemannet bo- og omsorgstilbud, er det den virksomheten som har ansvar for å skaffe til veie slike plasser, i og med at kommunen ikke har en bolig for denne brukergruppen. Budsjettet for 2008 til kjøp av slike plasser, er kr Pr i dag er det 9 brukere i døgnbemannet omsorg. Til nå har tilgang og frafall ift brukere som ønsker privatpleieplasser gått noenlunde opp i opp, men kommunen opplever et stadig større press ift brukere med sammensatte behov. Dagens situasjon Tradisjonelt har Lier kommune kjøpt plasser fra private bo og omsorgshjem beliggende i Lier. Samarbeidet med de private bo og omsorgshjemmene har vært godt, og rådmannens erfaring er at brukerne har vært ivaretatt på en god måte. Døgnsatsene for disse plassene varierer fra ca kr , og inkluderer måltidsfellesskap, eget rom, praktisk bistand på ulike vis, bistand til egenomsorg, heldøgns tilsyn (sovende nattevakt), dekning av medisiner (frem til egenandelstak), legehjelp, foreskrevet fotpleie inkl transport. Kommunen kan kreve vederlag i brukernes trygd. Pr i dag betales det for 8 personer i disse bo og omsorgshjemmene. Det har i den senere tid vært en økning av brukere som pga krevende adferd ikke kan bo i de tradisjonelle bo og omsorgshjemmene. Brukerne kan ha en type adferd som vanskelig håndteres sammen med gruppen beboere som allerede finnes i bo- og omsorgshjemmene. Eksempler på denne type utfordrende adferd er rus, utagering og trusler (verbalt/fysisk), selvskading, suicidalitet. Denne brukergruppen har vist seg å trenge tettere bemanning og kanskje også annen type bemanning enn hva våre samarbeidspartnere tradisjonelt har hatt. Lier kommune har derfor også kjøpt plasser i private bo og omsorgshjem utenfor kommunen. Prisene varierer fra ca kr til ca kr pr døgn. Erfaringen er at kvaliteten på disse tjenestene vi kjøper har vært god. I dag har kommunen samarbeid med firmaet Omsorgspartner A/S i Røyken om 3 brukere: En bosatt siden sommeren 2007 (døgnpris pr dd ca kr 5.200). En som flytter inn i løpet av februar 2008 (døgnpris pr dd ca kr 5.700)

10 Det er også utarbeidet et faglig opplegg for en som er hjemmehørende i Kongsberg kommune, som har hatt ønske om å flytte til Lier. Loven pålegger Lier kommune å utarbeide det faglige opplegget i samarbeid med Kongsberg kommune, og Lier kan søke økonomisk refusjon hos opprinnelseskommunen. (døgnpris pr dd ca kr 6.300) I tillegg til ovennevnte døgnpriser, etablerer Omsorgspartner en egen husleie- og kostøreavtale, mellom beboeren og firmaet. Husleien er på kr og kostøre kr pr mnd. I og med at tilbudet er organisert som egne boliger, og ikke som institusjon, kan ikke Lier kommune kreve vederlag i brukernes trygd. Følgende informasjon er hentet fra nettsiden til Omsorgspartner A/S: omsorgspartner.no. Firmaene i Omsorgspartnergruppen er private aktører som tilbyr omsorgstjenester til fylker, kommuner, spesialhelsetjenesten, eller til privatpersoner, som trenger en løsning på kort eller lang sikt. Omsorgspartnergruppen er en fleksibel leverandør av omsorgstjeneste tilpasset den enkeltes behov, og i samsvar med oppdragsgivers bestilling. Organisasjonskartet viser at holdingselskapet Jabe Holdning A/S står bak Omsorgspartner. Omsorgspartner A/S tilbyr heldøgns omsorg til personer med forskjellige problemstillinger og varierende bistandsbehov, avlastning, ferieavlastning, dagtilbud. Det finnes boliger i Åros, Røa, Røyken og Sjåstad i Lier. Ifølge Omsorgspartner A/S er alle boligene tilknyttet fagpersoner med 3-årig helse/sosialfaglig utdannelse, som har det faglige overordnete ansvaret i boligene. Firmaene under Omsorgspartnergruppen er underlagt Lov om statlig tilsyn med helsetjenester av 30. mars 1984, og leverer tjenestene sine i vedtak forankret i Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 og Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november Firmaene har internkontroll og kvalitetssystem. Omsorgspartner A/S tilbyr sine beboere heldøgns omsorg, oppfølging av personlig hygiene, administrere medisiner, følge opp primærlegekontakt, NAV og andre offentlige samarbeidspartnere. Videre tilrettelegges et individuelt fritidstilbud, samt trening i ADLferdigheter. Omsorgspartner A/S dekker transportkostnader til aktiviteter i regi av Omsorgspartner. Omsorgspartner er et firma som etter rådmannens vurdering kan sidestilles med BOI, som har gjort mange etableringer i Lier, uten at vi har noe samarbeid med dem. Når vi nå har gått til det valget å etablere samarbeid med Omsorgspartner er det fordi vi verken har hatt et tilbud i egen regi eller at noen av de tradisjonelle bo og omsorgshjemmene har kunnet tilby sistnevnte brukergrupper et tilfedsstillende alternativ. På sikt kan det være aktuelt å vurdere interkommunale løsninger for denne brukergruppen. I tillegg til de ovennevnte, har Sykehuset Buskerud, psykiatrisk avdeling/sikkerhetsenheten, initiert et samarbeid om en bruker som har spesielle/sammensatte behov. Vedkommende trenger døgnbemannet omsorg, spesialtilpasset hans behov. Kjøp av slike plasser er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Frem til nå har slike plasser vært kjøpt enkeltvis. I løpet av 1. halvår 2008 tar rådmannen sikte på å avslutte arbeidet med å legge til rette for at kjøp av slike plasser følger regelverket for offentlige anskaffelser.

11 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2007/3055 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 18/2008 Tjenesteutvalget Melding til Tjenesteutvalget - gjennomgang av dokumenter I forbindelse med Tjenesteutvalgets behandling av melding nr. 8, i møte den , ba utvalget om en melding hvor det ble gitt en grundig gjennomgang av sakens dokumenter, angående spørsmål som: - Bruk og leie av fellesarealene i bofellesskapene. - Det utredes hva husleia dekker og beregningene av kostnadene til oppvarming evt. alternativ ventilasjon, brøyting, parkering etc. - Minstebeløp etter faste kostnader må være kr. - Tilpasse kommunal bostøtte for å oppnå dette? - Avklare ansvarsforholdene angående faste kostnader. Som det fremgikk av rådmannens muntlige redegjørelse i møte, har spørsmål knyttet til boligene til Lier Boligselskap AS, vært orientert om i meldinger til både Helse-, miljø- og samfunnsutvalget i møte den og til Formannskapet i møte den Lier Boligselskap AS er som kjent eiet av Lier kommune (100%). Selskapet er etablert for å utvikle, eie, leie ut og vedlikeholde boliger til målgrupper der kommunen har et særskilt ansvar for botilbudet samt servicelokaler i tilknytning til disse. Det er kommunen som har tildelingsrett for størstedelen av selskapets boliger. I forbindelse med justering av husleiesatsene er det reist spørsmål som viser at det tilsynelatende har oppstått noe uklarhet rundt konsekvensene av organisasjonsformen som er valgt for virksomheten, nå senest også i Tjenesteutvalget. For ordens skyld gjengis derfor flg.: Selskapet er organisert etter aksjelovens bestemmelser. Formannskapet er personidentisk med/utgjør selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen oppnevner/velger styre og styret ansetter daglig leder. Det finnes ikke formaliserte rapporteringslinjer mellom selskapets styringsorganer og rådmannen. Kommuneadministrasjonen forholder seg til leietakerne individuelt og yter i varierende grad og etter behov, bostøtte og ev. bidrag til livsopphold. Eierstyring/-kontroll ift. selskapet ivaretas av politisk nivå, slik tilfellet er for de fleste av kommunens hel- eller deleide selskaper. Bruk og leie av fellesarealene i bofellesskapene.

12 Som det fremgår av rådmannens brev, datert til pårørende til beboere i Bratromvn. 3, er det ikke noe nytt at kommunen betaler leie for arealer til personalrom og for bruk av fellesarealer, til personalmøter og lignende. Dersom Lier kommune bruker arealer mer enn det vi betaler for, vil rådmannen sørge for at det blir overensstemmelse mellom bruk av arealer og betaling, for arealer. Det utredes hva husleia dekker og beregningene av kostnadene til oppvarming evt. alternativ ventilasjon, brøyting, parkering etc. Dette er et spørsmål som må rettes til selskapet, og er ved flere anledninger rettet til selskapet og selskapet har besvart dette. Det anses ikke å være rådmannens oppgave å utrede dette spørsmålet. Minstebeløp etter faste kostnader må være kr. Det er litt uklart hva som menes med dette spørsmålet, men i og med at dette vil henge sammen med størrelsen på husleien, må spørsmålet rettes til selskapet. Tilpasse kommunal bostøtte for å oppnå dette? Kommunestyret vedtok i møte den , endringer i den kommunale bostøtten som skulle tilgodese de som har en lav inntekt/høye bokostnader. Avklare ansvarsforholdene angående faste kostnader. Dette spørsmålet må rettes til selskapet.

13 LL Lier kommune Rådmannen Sigmund Ruud Høvik Terasse Lier Vår ref: BHS/2007/3055/613/&52 Deres ref: Lier Vedr. husleieøkningen i Bratromvn 3. Det vises til brev, datert og vi beklager at det har tatt så lang tid å få besvart brevet. Årsaken er at det har tatt tid å undersøke enkelte av de forhold som tas opp i brevet. Vi mener de forhold som ble tatt opp i brevene den 21. august og 5. september ble besvart i vårt brev av 21. september, men registrerer at svarene ikke ble oppfattet som fyldestgjørende. Nedenfor vil vi prøve å besvare de 4 punktene som er tatt opp i brevet av 21. november: 1. Eksterne beboeres bruk av fellesarealer. 2. Parkeringsplassene. 3. Personalets bruk av fellesarealer. 4. Adskilte regnskapsenheter. 1. Eksterne beboeres bruk av fellesarealer. Bakgrunnen for at beboere som ikke bor i Bratromvn. 3 benytter fellesarealene i denne boligen er ikke kjent for rådmannen og det har, på grunn av virksomhetsleders sykefravær ikke vært mulig å klargjøre dette. Rådmannen forutsetter at slik bruk skal være drøftet med beboerne og deres pårørende, og dersom det har et viss omfang og ikke bare er sporadisk, skal betales for slik bruk. 2. Parkeringsplasser Det finnes standardiserte regler for opparbeiding av parkeringsplasser i forbindelse med boliger, uavhengig av om beboerne har bil eller ikke. Dette skal også ivareta behovet for gjesteparkering og er innarbeidet i gjeldende reguleringsplan. Kostnadene forbundet med opparbeidelse, drift og vedlikehold av parkeringsplassene er gårdeiers ansvar; i dette tilfellet Lier Boligselskap AS, og fordeles på boenhetene etter fastsatt nøkkel som skal framgå av leiekontrakten. Rådhuset Postboks 205, 3401 Lier / Tlf: / Fax: Org nr: / Bankgiro:

14 Dato Vår ref. 2007/3055-/613/&52 2 av 2 Boligselskapet opplyser at det ved innkjørselen til parkeringshuset til Bratromvn. 1 (Hallingstadtunet borettslag) er merket parkeringsplasser for Bratromvn Disse kommer i tillegg til parkeringsplassene på eiendommmen (Bratromvn. 3 og 5). Det foreligger, ifølge Lier Boligselskap AS, en avtale med Hallingstadtunet borettslag om dekning av fellesutgifter til brøyting etc på det interne veinettet. Denne avtalen har boligselskapet sagt opp fordi forutsetningene for deler av den angivelig ikke lenger er til stede. At ansatte bruker parkeringsplassene når de er i boligen til beboerne i Bratromvn 3 og 5 for å utføre hjemmetjenester og miljøarbeid, er ikke så unaturlig. Det er på linje med hva våre øvrige ansatte i hjemmetjenestene gjør. Rådmannen vil imidlertid gå i gjennom behov for og bruk av parkeringsplassene tilknyttet Bratromvn. 3 og Personalets bruk av fellesarealer. Det er ikke noe nytt at kommunen betaler leie for arealer til personalrom og for bruk av fellesarealer til personalmøter og lignende. Dersom Lier kommune bruker arealer mer enn det vi betaler for, vil rådmannen sørge for at det blir overensstemmelse mellom bruk av arealer og betaling for arealer. 4. Adskilte regnskapsenheter. Rådmannen er usikker på hva som menes med spørsmålet om atskilte regnskapsenheter for hhv. Bratromveien 3 og 5. Dersom dette er knyttet til kostnadsbelastning og fordeling knyttet til bygningene, eiendommen og drift av denne vil Lier Boligselskap AS være rette adressat for spørsmålet. Tjenester utført av kommunen overfor leietakere/beboere i Bratromveien 3 og 5 inngår i en virksomhet som også omfatter Joseph Kellers vei 11 og Aktivitetssenteret ved Hallingstadtunet. Vi håper med dette å ha gitt fyldestgjørende svar på de spørsmål som er stilt i brevet av 21. november, men som det fremgår av det ovenstående vil rådmannen følge opp enkelte av punktene. Med vennlig hilsen Bjørn Harry Støle Kommunalsjef Kopi: Lier Boligselskap AS Kjellstadvn. 11, 3400 Lier

15 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2007/2229 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle Formannskapet Helse-, miljø- og samfunnsutvalget Husleiereguleringer i boligene til Lier Boligselskap AS. Lier Boligselskap AS er eiet av Lier kommune (100%). Selskapet er etablert for å utvikle, eie, leie ut og vedlikeholde boliger til målgrupper der kommunen har et særskilt ansvar for botilbudet samt servicelokaler i tilknytning til disse. Det er kommunen som har tildelingsrett for størstedelen av selskapets boliger. Rådmannen har registrert at det i forbindelse med justering av husleiesatsene tilsynelatende har oppstått noe uklarhet rundt konsekvensene av organisasjonsformen som er valgt for virksomheten. For ordens skyld gjengis derfor flg.: Selskapet er organisert etter aksjelovens bestemmelser. Formannskapet er personidentisk med/utgjør selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen oppnevner/velger styre og styret ansetter daglig leder. Det finnes ikke formaliserte rapporteringslinjer mellom selskapets styringsorganer og rådmannen. Kommuneadministrasjonen forholder seg til leietakerne individuelt og yter i varierende grad og etter behov bostøtte og ev. bidrag til livsopphold. Eierstyring/-kontroll ift. selskapet ivaretas av politisk nivå, slik tilfellet er for de fleste av kommunens hel- eller deleide selskaper. Grunnlaget for endringer i husleien Daglig leder i Lier Boligselskap AS har opplyst til rådmannen at styret i møte den 7. mai 2007, behandlet husleienivået i selskapet for å: Legge et grunnlag for en gjennomgående beregningsmodell for husleie. Etablere et grunnlag for regulering av husleier som ikke var regulert på flere år. Gi styret en oversikt over nivået på husleie, samt omfanget av tilleggstjenester. Beregningsmodellen baserer seg på kapitalkostnader, driftsutgifter, vedlikeholdsavsetninger og administrasjon. Tilleggsytelser er hvitevarer, møbler, strøm, oppvarming og kabeltv. Styrets vedtak På bakgrunn av utredningen fra selskapets daglige leder fastsatte styret basisleien, og besluttet at reguleringen skulle gjennomføres fra 1. januar 2008.

16 I utredningen til styret går det frem at det for enkelte av leieobjektene vil være snakk om forholdsvis store reguleringer av husleien, noe som skyldes i hovedsaklig to forhold: Det er lenge siden husleien ble regulert, og at det derfor i enkelte leieforhold kan bety en økning på over 60 %. Flere av boligene har forholdsvis omfattende tilleggsytelser som del av husleien, og spesielt strøm og oppvarming har hatt høye kostnader de siste 2-3 år. Vedlagt saken var en oversikt over både nåværende husleienivå og det fremtidige (fra ). Forholdene knyttet til Bratromvn. 3-5, er spesielt nevnt. Varsel om husleieøkningen er ifølge selskapets daglige leder, varslet med de nødvendige frister. Leietakernes reaksjoner Den 29. august 2007 mottok rådmannen kopi av brev fra pårørende til 5 beboere i Bratromvn. 3, som de hadde sendt til Lier Boligselskap AS. Kopi av brevet var også sendt Fylkesmannen i Buskerud. Selskapets daglige leder, besvarte dette brevet den 3. september Den 5. september 2007 sendte de pårørende på nytt brev til de ovennevnte. I brevet tar de pårørende opp forholdet mellom tilskuddet kommunen fikk da boligene ble bygget, og det at de ble solgt til boligstiftelsen/boligselskapet, senere. Rådmannen vil besvare brevet fra de pårørende, men det har ikke vært mulig å gjøre innen ferdigstillelse av denne meldingen. Undersøkelse av konsekvensene Når en skal vurdere nivået til en husleie, bør det vurderes ut i fra hva som ligger i husleiegrunnlaget og hvilken netto husleie den enkelte leietaker må betale, og hva vedkommende har igjen når boutgifter, strøm og oppvarming er betalt. Etter å ha mottatt kopi av brevet fra de 5 pårørende, undersøkte rådmannen disse forhold gjennom kommunens Boligservicekontor. Inkludert i både den nåværende og fremtidige (fra ) husleie for de nevnte leietakere er kapitalkostnader, løpende drift og vedlikehold, vedlikeholdsavsetninger, administrasjon, (boligselskapets), strøm, oppvarming og kabel-tv. Rådmannen har forstått det slik at alle leietkerne i Bratromvn. 3, fra 1. januar 2008 vil ha lik brutto husleie (kr pr. mnd), men det vil variere hva den enkelte leietaker vil motta i statlig og kommunal bostøtte, og dermed ha noe ulik netto husleie. Av de 5 leietakerne er det en som ikke vil motta statlig og kommunal bostøtte, fordi vedkommende har formue, og 6 % av formue over kr legges til inntekten når bostøtten skal beregnes. Netto husleie vil derfor variere fra kr til kr , ut i fra de opplysninger rådmannen har mottatt. Netto inntekt når skatt er fratrukket, varierer fra kr til kr pr. mnd. Med ovennevnte netto husleie vil derfor den enkelte ha igjen til øvrig livsopphold mellom kr og kr Det innebærer etter rådmannens vurdering at bildet av hvilken økonomisk situasjon den enkelte leietaker vil være i etter 1. januar 2008, er varierende. Dersom vi legger de veiledende normer for sosialstønad til livsopphold til grunn (det en enkelt person skal ha

17 igjen når boutgifter er betalt), vil to av leietakerne ha igjen vel kroner pr. mnd mer enn de veiledende sosialstønadsnormer, mens de tre øvrige vil fylle vilkårene for å motta sosialstønad. Mulige tiltak for redusert virkning av endret husleie Det har ikke vært mulig å gå igjennom alle leietakerne i boligselskapets boliger. Etter rådmannens vurdering foreligger det to muligheter for å hindre en for stor husleie ift. til leietakernes inntekt: 1. De leietakerne som fyller vilkårene for sosialstønad, søker og innvilges dette. 2. Regelverket til den kommunale bostøtteordningen justeres, slik at mottakere av kommunal bostøtte minimum har til disposisjon et beløp tilsvarende sosialstønadsnormen, når husleie, strøm og oppvarming er betalt. De som ikke har det, får skjønnsmessig lagt til bostøtten et beløp slik at de minimum har til disposisjon et beløp tilsvarende sosialstønadsnormen, når husleie, strøm og oppvarming er betalt. Rådmannen tar sikte på å legge frem et slik forslag parallelt med Handlingsprogrammet.

18 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/492 Saksbehandler: Ingeborg Rivelsrud 19/2008 Tjenesteutvalget Frivillighet i Lier en statusmelding Bakgrunn og formål Lier kommune har en bred kontaktflate og mange tjenester innrettet mot frivillige organisasjoner og frivillige enkeltpersoner. Utgangspunktet er erkjennelsen av den store betydningen frivillig innsats har som ressurs og utviklingskraft for lokalsamfunnet og i forhold til bredde og kvalitet på kultur- og fritidstilbudene i kommunen. I 2007 la Kultur- og kirkedepartementet fram en egen stortingsmelding om frivilligheten i Norge: St.meld.nr. 39 Frivillighet for alle. Den kan leses i sin helhet på internett. I tilknytning til kulturdebatten i Lier i 2007, varslet rådmannen at vi ville legge fram en egen kortfattet frivillighetsmelding for Lier: For å skissere status mht. frivillig aktivitet i Lier Som en oppsummering av tjenestetilbud og politiske vedtak vv. frivillige i Lier Med enkle kommentarer knyttet til utviklingstrekk og utfordringer slik administrasjonen ser dem En slik oversikt kan være nyttig for nye folkevalgte, og vil være utgangspunkt for å lage en enkel folder/veileder for frivillige/tillitsvalgte i Lier. Meldingen vil også kunne legge grunnlaget for politisk debatt. Status mht. frivillighet pr. årsskiftet 2007/2008 I Lier er det pr. årsskiftet registrert 180 frivillige organisasjoner. De store idrettslagene har flest medlemmer. Blant de største foreningene i medlemstall finnes også Lier Historielag. Full oversikt over de kommunalt registrerte foreningene finnes på Listen oppdateres etter informasjon fra foreningene. I løpet av de siste 20 årene har antall skolekorps blitt redusert i antall nå har vi bare tre aktive skolekorps i Lier. Imidlertid er bredden i musikktilbudet større enn tidligere. En annen tendens er at enkelte tradisjonelle humanitære foreninger forgubbes. Nye foreninger spretter imidlertid fram, særlig innenfor helse- og interesseorganisasjonsfeltet. Noen få organisasjoner er profesjonalisert ved å ansette daglig leder (Lier IL, Liungen ) og noe flere ved lønnede instruktører og trenere. Aktivitetsgebyrene, særlig for idrett og korps, er økt som et resultat av bl.a. prisutvikling, økte kvalitetskrav og stramme offentlige tilskuddsrammer. Organisasjoner som driver med aktivitetstilbud for barn og unge har foreldre som frivillige. Disse er med så lenge barna er aktive. Mange melder om at det er vanskeligere å rekruttere tillitsvalgte til styrer og arbeidsgrupper.

19 Mange engasjerer seg i frivillig arbeid utenom organisasjonslivet. Forskning i Norge forteller at det er flere som engasjerer seg frivillig enn før, men i større grad som enkeltfrivillige, på prosjektbasis eller mer ad-hoc. Frivillighetssentralen legger bl.a. til rette for slik frivillighet. I Lier har vi to frivillighetssentraler: Den kommunale frivillighetssentralen som har eksistert i 12 år, og frivillighetssentralen på Lier Bygdetun som stiftelsen eier og driver. Vedlagt følger årsmelding for den kommunale frivillighetssentralen i Lier for Kommunale tjenester vv. frivillige De kommunale tjenestene i forhold til frivillige organisasjonene og de enkeltfrivillige er omfattende, og baserer seg på politiske vedtak over mange år. Kort oppsummert har kommunens holdning lenge vært at: - Kommunen skal legge best mulig til rette for frivillig aktivitet. Det skal være enklest mulig å drive frivillig arbeid. - Tilrettelegging for barn og unge skal prioriteres. De skal så langt mulig ha aktivitetstilbud i sitt nærmiljø. - Flerbrukslokaler stilles til disposisjon. - Tilskudd til drift og til arrangementer kan søkes. - Lokalt engasjement skal oppmuntres. Kommunen skal være samarbeidspartner for gode lokale initiativ. Kommunen skal også være en nyttig ballvegg og veileder for ulike ideer. - Kommunen skal trekke frivillige organisasjoner aktivt med i sine planer og prosjekter. Mange kommunale virksomheter har kontaktflate vv. frivillige. Kulturkontoret og frivillighetssentralen har dette som hovedoppgave. Lokaler og anlegg Lier kommune har definert kommunale haller, gymsaler og større rom ved skolene som flerbruksrom. Disse lånes gratis ut til barne- og ungdomsaktiviteter på ukedagene, og leies ut til subsidert pris i helgene. Brukerne på ettermiddag/kveld og i helgene har ansvar for tilsyn og sikkerhet selv, og signerer på en avtale om dette. Kommune leier en av banene i St.Hallvardhallen mandag-fredag og bruker denne til utlån/utleie etter kommunale regler. Noen foreninger benytter seg av frivillighetssentralens møterom til aktiviteter og møter. Dette er gratis. Voksenopplæringsorganisasjonene har lovfestet gratisleie av kommunale lokaler for kursvirksomhet. De kommunale idrettsanleggene gir gratis treningstid for barn og unge, mens voksne betaler en liten leieavgift. Det betales graderte priser for kamper på banene. Unntaket nå er kunstgressbanen på Lier stadion, der Liungen og SpaBra som avtalefestet gjenytelse bl.a. for å ha skutt inn betydelige investeringsmidler får fri disposisjonsrett på ettermiddags- og kveldstid og i helgene. Gratis eller sterkt subsidiert bruk av lokaler og anlegg utgjør et betydelig indirekte tilskudd til foreningslivet, og bidrar til å sikre allsidige aktivitetstilbud i Lier. Netto driftsutgifter for de kommunale idrettsanleggene utgjør ca kr og nettoutgift for leie av St.Hallvardhallen utgjorde i 2007 kr I tillegg kommer driftsutgiftene knyttet til svømmehallen og flerbrukslokalene ved skolene der vi pr. i dag ikke har trukket ut tall for fritidsbruken spesielt. Forholdet mellom tilbud og etterspørsel mht. lokaler og anlegg for ulike frivillige

20 organisasjoner og formål, er en stadig aktuell debatt. Idrettslagene fremmer sine innspill og forslag via kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet, men tar også initiativ utover dette. Kulturorganisasjonene er nå på banen bl.a. i tilknytning til planene om et kulturhus i Lierbyen, og peker på at dagens lokaliteter ikke ivaretar kulturlivets behov på en tilfredsstillende måte, jfr. også egen politisk sak om kulturlokaliteter høsten Tilskudd Samlet tilskuddramme via Kultur og fritids budsjett er for 2008 kr Tilskuddene er fordelt på disse hovedområder: - Driftstilskudd til idrettsaktiviteter (kun for medlemmer under 18 år) kr Idrettsanlegg (drifts- og investeringstilskudd) kr Tilskudd musikk, kunst, teater (driftstilskudd kun for medlemmer under 18 år) kr Tilskudd tilrettelagt fritid kr Åpne arrangementer og enkelttiltak ellers kr Stiftelsen Lier Bygdetun (egen øremerking i budsjettet) kr Alle driftstilskudd behandles av Lier Idrettsråd og Lier Kulturråd. Investeringstilskudd til private idretts- eller nærmiljøanlegg prioriteres via kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Driftstilskuddene utgjør for de større organisasjonene bare en beskjeden andel av totalbudsjettene, mens tilskuddet kan utgjøre mer for de mindre. Tilskuddene og begrensede underskuddsgarantier til arrangementer og tiltak gjør for eksempel at - frivillige tør å ta på seg større eller flere arrangementer - inngangbilletten kan settes litt lavere for å få flere med - flere motiveres til å arrangere åpne arrangementer eller å gjennomføre prosjekter som engasjerer mange (store felleskonserter, barneteater osv.) Tilskuddsrammene har vært forsøkt skjermet gjennom mange års nedskjæringer, men store kutt har likevel kommet. Det ytes ikke lenger tilskudd til private samfunnshus eller driftstilskudd til voksenorganisasjoner. Tilskuddet til bygdetunet er redusert med kr de siste to årene. Fra 2008 er det heller ingen egen tilskuddsordning for lederopplæring i frivillige organisasjoner, og tilskuddsrammene må reduseres noe også utover dette som følge av omstillingsinnsparingen for virskomheten for 2008 på samlet kr , hvorav kr er tenkt tatt fra tilskuddsrammene. Fra 2009 skal ytterligere kr spares. Praktiske råd og hjelp, koordinering og tilrettelegging Kultur og fritid får mange saker, spørsmål og ideer fra folk og foreninger. Virksomheten prøver å være en støttespiller for frivillige både mht. veiledning og diskusjoner for å avklare veien videre. Vi kan også bistå rent praktisk ved å skaffe lokaler, knytte kontakter, hjelpe til med mindre kopieringer, bidra med tilleggsmarkedsføring osv. Samarbeidsprosjekter/avtaler Kultur og fritid administrerer flere samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner, bl.a.: - St.Hallvardhallen vedr. finansiering og leie - DOT vedr. drift av Eiksetra - Lier kunstforening mht. avtale om bruk av stasjonsbygningen på Gamle Lier stasjon - Liungen og SpaBra mht. kunstgressbanen på Lier stadion - Skiforeningen og andre mht. stimerking og løypekjøring - Adhoc-avtaler med betalte dugnader ved større arrangementer eller for særlige oppgaver

21 Noen utfordringer stikkordsmessig oppsummert Kultur og fritid baserer seg på politiske vedtak og etablerte regler mht. tildeling av tid og prising av lokaler og anlegg og mht. tildeling av tilskudd. Vi prøver innenfor dette også å vurdere noen særlige utfordringer vi ser i forhold til det frivillige området: - Likebehandling og rettferdighet. Hvordan sikre dette når utgangspunktene er så vidt forskjellige? Et godt, praktisk skjønn må til uansett hvor gjennomtenkte reglene våre er! - Forenklinger Det skal være enklest mulig å forholde seg til kommunale tjenester, men noen forutsetninger må være på plass for å få tilgang til lokaler/anlegg og tilskudd. - Kvalitetskrav og profesjonalitet Hva gjør dette med frivilligheten? Hva fører dette til av økonomiske konsekvenser? Er det noe vi fra kommunen kan eller bør ta tak i? Ønskelig eller ikke? Er dette en utvikling som bare vil fortsette og kanskje gå raskere framover? - Økonomi Kommunale rammer, foreningsrammer og privatøkonomi. Hvor mye skal settes av fra kommunens side? Og hvordan fordele stadig knappere midler på en riktig måte? - Frivillighet og tilbud for alle? Vi vet at dette ikke stemmer. Tre grupper faller lettere utenfor: De fattige, innvandrere og de med bistandsbehov. Hva gjør vi med det i forhold til frivillige organisasjoner og via egne tilbud? Pris på tilbud er en ting, informasjon og introduksjon en annen. - Frafall av ungdom Dette er en gammel utfordring, men like fullt viktig å kunne vurdere tiltak i forhold til. Hva slags tilbud ønsker og trenger ungdom, og hva kan organisasjonene og kommunen gjøre for å legge til rette? Prosjektforsøk kan gi noen svar. - Kommunalt ansvar kontra frivillighet ulike gjensidige forventninger? Vi vet at frivillighet lever av lyst og dør av tvang! Vi må legge respekten for frivilligheten til grunn for vår kontakt og vårt samarbeid. Og vi må tydeliggjøre våre tjenester overfor de frivillige. - Synlighet og tilstedeværelse. Det er viktig med direkte kontakt og deltakelse på de frivilliges arenaer. Slik deltakelse gir både mer direkte kunnskap om den frivillige aktiviteten, men oppleves også av de frivillige som en anerkjennelse og som en bekreftelse på at kommunen er opptatt av frivilligheten. Denne utfordringen gjelder både administrasjon og folkevalgte. Disse diskusjonene er i høyeste grad politiske. Denne meldingen legger ikke opp til en bred drøfting. Den er ment å gi et bilde av situasjonen som kan og bør utdypes gjennom kontakt med frivillige og i senere temasammenhenger. Meldingen gir også anledning til å dele umiddelbare tanker og gi evt. signaler om ønsket tilleggsinformasjon eller konkrete utredninger.

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2007/3550 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 20/2008 Tjenesteutvalget Melding til politisk utvalg om igangsetting av forprosjekt. Bakgrunn Blå Kors tok i november 2007, initiativ til en drøfting mellom representanter fra Lier kommune (ordfører, rådmann og kommunalsjef) og Blå Kors (styreleder, prosjektleder, adm.dir og direktør), om det var grunnlag for et samarbeid mellom Lier kommune og Blå Kors for å utvikle tilbud til mennesker med rusproblemer. Noe av bakgrunnen for initiativet er at Blå Kors, Norge er tilkjent tv-aksjonen høsten 2008, og en andel av midlene skal benyttes innenlands. Lier kommune har store utfordringer å skaffe egnet bolig til personer med dobbeltdiagnose rus/psykiatri, psykiske og fysiske funksjonshemninger, bostedsløse og personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. Det ble på denne bakgrunn nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Lier kommune og Blå Kors, for å vurdere om det er grunnlag for å utarbeide en forstudie. Forprosjekt Forstudiet konkluderte i januar 2008 med at det er grunnlag for å starte et forprosjekt og det er utarbeidet en prosjektspesifikasjon for Bedre Boligtilbud for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. Formål med et eventuelt hovedprosjekt: Skape varige, egnede boliger og forebygge bostedsløshet for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. Resultatmål med et eventuelt hovedprosjekt: De som sliter mest på boligmarkedet skal slippe å skifte bolig så ofte. Skape bedre kontinuitet i oppfølgingen gjennom samarbeid internt i kommunen og med frivillige. Resultatmål for forprosjektet: Beskrive mer konkret behovet til de som sliter mest Hva slags bolig(er) kan være aktuelle Hvem er aktuelle for boligen Ha avklart forholdet til Lier Boligselskap AS Ha avklart eventuell deltagelse fra personene i målgruppen Aktuelle lokaliseringsalternativer Ha avklart ansvarsforholdet mellom Blå Kors og Lier kommune

31 Økonomiske konsekvenser dersom hovedprosjektet iverksettes Finansieringsmuligheter Prosjekteiere vil være Lier kommune og Blå Kors, Region Sør, med Kommunalsjef Bjørn Harry Støle som prosjektansvarlig og Trond Karlsen, Blå Kors, Region Sør som prosjektleder. Forprosjektet er forutsatt gjennomført innen 1. mars 2008 og det vil på bakgrunn av forprosjektet tas stilling til om et eventuelt hovedprosjekt skal iverksettes.

32 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/596 Saksbehandler: Lise Fredriksen 21/2008 Tjenesteutvalget Melding til politisk utvalg om aktivitetene i Rehabiliteringsvirksomheten. Rådmannen ønsker med denne meldingene å gi en orientering om aktivitetene i Rehabiliteringsvirksomheten. Virksomheten yter følgende tjenester: Rehabiliteringsenheten ved Liertun Kommunal fysioterapitjeneste fra år Kommunalt hjelpemiddellager Tildeling av Transporttjeneste til funksjonshemmede (TT) Tildeling av parkeringstillatelse Allerede i Temaplanen for tjenester til eldre, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser, var et av tiltakene en effektivisering av den kommunale fysioterapitjenesten, noe som medførte en reduksjon på 85 % stilling. For at brukerne av disse tjenestene skulle kunne klare seg lengre hjemme i egen bolig ble det vurdert at forebygging kunne utsette behovet for plass i sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg. Ved hjemmebesøk hos brukerne fant vi at det sosiale aspektet er svært viktig for brukeren. Dette sammen med at brukertilgangen i løpet av de siste 8 år nærmest er fordoblet og fysioterapistilling som tidligere nevnt er redusert, gjorde at vi måtte tenke nytt for å nå flest mulig brukere på en best mulig måte. På bakgrunn av dette har gruppetiltak blitt iverksatt. Gruppetilbud til voksne ( ) Antall deltagere Alfheim Tirsdag/torsdag øvelser i ca 30 min og litt hjernetrim totalt ca min Heggtoppen Mandag/fredag øvelser i ca 30 min og litt hjernetrim totalt ca min Jan-juni 4-5 Eikelivn Tirsdag trim i 30 min og hjernetrim ca min for hjemmeboende der Frogner sykehjem

33 Fellestrim ½ time/uke i hver etg Ca 15 8 Liertun* Hver torsdag 1 1/2 t. fellestrim og sosialt samvær med kaffe og kjeks for hjemmeboende på Tranby som selv kommer selv samværet. Kaffe og kjeks betaler de selv Liertun Hver fredag 45.min fellestrimgruppe for beboerne av sykehjemmet og personer i tilrettelagte boliger *Samarbeid mellom Rehabiliteringsvirksomheten og forebyggende sykepleier i Øvre Lier hjemmetjeneste. Fra 2005 har det kun vært sosialt samvær 2.hver uke. Gruppetilbud til barn ( ) Gruppetilbud til barn er satt i verk da det vurderes å være mest ressurseffektivt. Målsettingen med tilbudet er å bedre/vedlikeholde funksjon motorisk og sosialt. Forebygge inaktivitet, bedre mestringsevnen og forebygge komplikasjoner, samt søke å oppnå en størst mulig selvstendighet for barnet. Tilbud Bassenggruppe skole: for barn med diagnoser (Cerebral parese, psykisk utviklingshemming, autisme, muskel-, hjerte- og lungesykdommer) hver fredag 1.time i Lierhallen 8 12 Vår : 12 Høst: Bassenggruppe førskole: for barn med spesielle behov i Lierhallen hver fredag 1.time Bevegelsesgrupper i skolene: Alle skoler har tilbud om gruppe ut i fra behov de ulike behov Vår : 16 Høst: Høst: Finmotorisk gruppe i skole: Etter behov i samarbeid med skole 8 Kun ind. oppfølg. Kun ind. oppfølg Høst: 8-19 Bevegelsesgruppe i barnehagene: etter behov i samarbeid med barnehage enkeltvis Terapiridning i samarbeid med Lier videregående skole- Utg.til hest og transport dekkes gjennom bidrag fra rikstrygdeverket

34 40-45 min. gruppeaktivitet Barselgrupper: grupper på helsestasjonene varighet 2-2 ½ t (mor og barn regnes som 1.) Pga. et økende behov for fysioterapi til barn har det i 2007 ikke vært mulig å videreføre dette tilbudet, ei heller har tilbud til barn med vektproblematikk. Rehabiliteringsenheten Rehabiliteringsenheten, er en enhet med 9 senger på Liertun, som er en viktig del av virksomhetens tilbud. Her får brukerne en tverrfaglig og systematisk rehabilitering som gjør at behovet for institusjonsplass utsettes og brukerne kan fungere i eget hjem både uten og med bistand fra hjemmetjenesten. Som vist nedenfor er det svært positive resultater å vise til ved at 93 av 97 brukere i 2007, ble skrevet ut til egen bolig Antall brukere Liggedøgn i gjennomsnitt 33,3 37,6 35,7 32,0 32,0 Brukere kom fra: Sykehus Hjemmet/bosted Rekreasjon Sykehjem/institusjon Utskrevet til: Hjemmet/bosted Rekreasjon Sykehus Sykehjem/institusjon Død Aldersfordelingen var i 2007: MENN KVINNER Hjelpemiddellager. Rehabiliteringsvirksomheten har også ansvar for kommunalt hjelpemiddellager. Via dette og fysioterapitjenesten formidles hjelpemidler som gjør at innbyggerne i Lier har mulighet til å

35 bo hjemme og mestre så mye som mulig av dagliglivet på egenhånd og/eller med bistand av hjemmetjenesten i kommunen. Hjelpemiddelformidling i Lier kommune (tall innhentet fra NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud ) Antall aktive brukere Antall brukere med uleverte hj.midler Antall nye brukere Antall mors Antall hj.midler utlevert Antall hj.midler innlevert Samlet verdi for utlevering 14, 5 mill 12,7 mill 11,9 mill Samlet verdi ekskl deler 13,5 mill 11,4 mill 10,5 mill

36 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/584 Saksbehandler: Ann Helen Nesset 22/2008 Tjenesteutvalget Barneverntjenestens rapport til fylkesmannen 2. halvår 2007 Vedlagt følger barneverntjenestens rapport til fylkesmannen for 2. halvår 2007 Av rapporten ønsker rådmannen å peke på noen hovedtall for 2006 sammenlignet med Tallene for 2004 og 2005 er med for å gi et bilde av utviklingen over 4 år Antall meldinger Antall henlagte meldinger Antall nye undersøkelser Avsluttede undersøkelser Henlagte undersøkelser Antall nye tiltak I gangværende hjelpetiltak Herav nærmiljøtiltak MST Fosterhjem /inst Av disse er noen frivillig plasseringer ( 4-4, 5 ledd) og over 18 år. Inst. bl. a. Ungdomsfamilier Av disse igjen p.g.a. atferd Fristoverskridelser HVEM MELDER Barnet selv Foreldre Familie for øvrig Naboer Helsestasjon Skole PPT Politi Barnevernsvakta Sosialtjenesten

37 Andre Psykisk helse /BUPA /lege Barnehage barneverntjenesten Resultatet av rapporteringen for kommunene andre halvår 2007, mottatt 30 Jan. 08 Rapporten viser blant annet til en svak økning i Antallet fristoversittelser er forholdsvis lavt, men flere kommuner utvider nå undersøkelsestiden til seks måneder i stadig flere saker. Tallene viser også at det er en stor andel barn uten tiltaksplaner. Alle våre barn har tiltaksplaner i alle saker. Vi står oppført med 3% avvik på omsorgsplaner. Loven sier at innen 3 år skal det lages en omsorgsplan. De tre sakene våre er innen for den fristen. Siste omsorgssak kom i november Fosterhjemmene har arbeidsplaner. Når det gjelder fosterbarn i Lier meldte vi inn 5 barn som ikke fikk tilsyn i henhold til loven. To av disse barna er nå snart 18 år og ønsket ikke å ha noe tilsynsbesøk. De andre mangler antall tilsynsbesøk på grunn av sykdom / oppsigelse og fordi det er nye fosterhjem. Lier har tilsynsførere i alle 28 fosterhjemmene. Vi har også noen som står på venteliste. Vi ser at det ikke er like lett å ha oversikten. Derfor har vi i januar 2008 sendt ut brev til alle tilsynsførere og bedt om å få en oversikt over når de skal ha tilsyn. Tallene fra rapporten. Tallene for andre halvdel viser en liten nedgang i meldinger. De fleste meldingene kom i november og desember og vi fikk derfor en stor økning mot slutten av året. Mottak og undersøkelsesteamet er på grunn av det blitt styrket med en fra den andre gruppa fra nyttår. Vi har klart å holde fristene. Hjelpetiltakene har hatt en liten økning siden Når vi sammenligner med 2004 ser vi en markant økning. Vi har fortsatt stort press på saksbehandlerne og sammenligner vi oss med de andre kommunene ligger vi høyt oppe når det gjelder saker pr. saksbehandler. Vi blir veldig sårbare når noen blir syke eller ikke fungerer 100% i perioder. Vi må da prioritere de viktigste sakene. Vi har besatt alle stillingene. Omsorgstiltakene holder seg stabilt, noen slutter og noen nye kommer. Vi ser en nedgang på ungdomsfamilie og institusjonsplassene. Hvorfor jeg plasserer institusjoner med ungdomsfamilietiltakene sammen er fordi de koster det samme. Vår egenadel på kr ,- i tillegg koster det ,- til utgifter til plassering. I tillegg kommer det en del ekstrautgifter. Vi hadde en tvangsplassering i november. Mye kriminalitet og stort rusmisbruk. Saken er anket til tingretten. Vi har få plasseringer sammenlignet med de andre kommunene. Vi ser i dag at vi står foran mulige plasseringer første halvår Det er helt klart at vi fortsatt satser alt på å få til gode tiltak i hjemmene, men det er ikke alltid det er til det beste for barnet. Hvem melder? Ingen store endringer. Det er fortsatt barnevernvakta og politiet som sender de fleste meldingene. Årsaken til meldingene Fortsatt er det forholdene i hjemmet som skiller seg ut.

INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Onsdag 20.08.2008 Kl 18:00 på Lier bygdetun. Gruppemøter på Lier bygdetun etter middag, ca. kl 17:00.

INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Onsdag 20.08.2008 Kl 18:00 på Lier bygdetun. Gruppemøter på Lier bygdetun etter middag, ca. kl 17:00. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Onsdag 20.08.2008 Kl 18:00 på Lier bygdetun Bespisning på Haugestad som vanlig, kl 16:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 19.02.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 22.04.2008 Kl 18:00 på Haugestad Ved åpningen av møtet blir det orientering om energi- og klimasaker v/miljørådgiver Unn Hofstad.

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 07.05.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen

EIGERSUND KOMMUNE. Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING. Saksliste. Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget. Møtested: Formannskapssalen Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Dato: 20.04.2010 Tidspunkt: 18:00 Møtested: Formannskapssalen MØTEINNKALLING 012/10 Tildeling av midler fra salgs- og skjenkebevillingsfondet 2010 013/10 Referatsaker

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 07.05.2008 Kl 18:00 på Glitra Etter møtet, ca kl 19:15, vil utvalget få en orientering fra følgende kommunale virksomheter: * Barneverntjenesten

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 27.08.2014 Kl 18:00 på Glitra. Politisk sekretariat. Befaring Hennummarka barnehage kl. 1530.

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 27.08.2014 Kl 18:00 på Glitra. Politisk sekretariat. Befaring Hennummarka barnehage kl. 1530. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 27.08.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten

Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 28.08.13 Plan for Pleie- og Omsorgstjenesten 2011-2020 Innhold Kapittel 1. SAMMENDRAG.... 4 Kapittel 2. BAKGRUNN OG MANDAT... 5 Kapittel 3. ARBEIDSFORM I PLANPROSJEKTPERIODEN... 6 Kapittel 4. AVGRENSNING

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012.

I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Forord I samsvar med funksjonsbeskrivelsen gir Brukerombudet med dette melding om sin virksomhet i 2012. Gjennom denne meldingen ønsker vi å videreformidle noen av brukernes erfaringer i møte med tjenesteapparatet.

Detaljer

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune

Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Kommunedelplan for Helse og omsorgstjenester 2014 2023 Hvaler kommune Planutkast til høring med høringsfrist 01.februar 2014. Innhold Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1 Innledning...

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2015-2025

Boligsosial handlingsplan 2015-2025 Løten kommune Boligsosial handlingsplan 2015-2025 Vedtatt av kommunestyret 26.11.2014, K-sak 64/14 Innhold 1.1 INNLEDNING:... 3 1.2 MANDAT:... 3 1.3 HVA ER BOLIGSOSIAL POLITIKK:... 4 1.4 VANSKELIGSTILTE

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 18.02.2009 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 12.11.2013 kl. 09.00 STED: MØTEROM LANDMO MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Utvalg: Møtested: Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 24.09.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 04.06.2014 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer