Lier kommune Politisk sekretariat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lier kommune Politisk sekretariat"

Transkript

1 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget Kl 18:00 på Glitra Under behandling av meldingene vil det bli gitt en muntlig orientering om prosjektet Høvik/Stoppen. Etter møtet, ca kl 19:15, vil utvalget få en orientering om følgende kommunale virksomheter: Hjemmetjenesten Institusjoner, inkl. kjøkken og rehab Bofellesskap for eldre Psykisk helse Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter fra kl 17:00. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon eller Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. For rådmannen møter: Kommunalsjef Bjørn Harry Støle Før møtet settes gis publikum anledning til å stille spørsmål.

2 SAKSLISTE: Saksnr 5/2008 Godkjenning av protokoll 6/2008 Meldinger 15/2008 Referat - Styret for Lier kulturskol /2008 Spørsmål og svar om kommunal avtale med Liungen og SpaBra 17/2008 Informasjon om kjøp av døgnbemannede plasser innen psykisk helsevern 18/2008 Melding til Tjenesteutvalget - gjennomgang av dokumenter 19/2008 Frivillighetsmelding for Lier 20/2008 Melding til politisk utvalg om igangsetting av forprosjekt. 21/2008 Melding til poltisk utvalg 22/2008 Barneverntjenestens rapport til fylkesmannen 2. halvår /2008 Kultur og fritids planer for 2008 inkl. kortfattet statusrapport 24/2008 Resultater av introduksjonsordningen /2008 Opplegg for bestilt utredning av kulturskolens drift og utvikling 26/2008 Forvaltning av kommunens bygningsmasse 27/2008 Bruk av Husbankmidler /2008 Høring om forslag til læreplan for Kunnskapsløftet - Læreplan o religion, livvsyn og etikk for grunnskolen. 29/2008 Referat SU /2008 Oppsummering fra tilsynsbesøk ved institusjonen 31/2008 Rapport fra tilsyn ved Hallinstadtunet borettslag 32/2008 Oversikt avvik 4.kvartal /2008 Lier Bygdetun - - årsmelding og regnskap for 2007 og planer og samarbeidsavtale for /2008 Igangsettelse av arbeidet med Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet /2008 Kjønnslemlestelse og tvangsekteskap

3 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/496 Saksbehandler: Håkon Bergø 15/2008 Tjenesteutvalget Referat - Styret for Lier kulturskole Vedlagt finnes referat fra møte i styret for kulturskolen.

4 Fra: Ingvard Leivestad (Lier musikk - og kultur) Sendt: 4. februar :18 Til: Einar Heitmann (Rådmannsteam); Håkon Bergø (Politisk); Ingeborg Rivelsrud (v.leder Kulturog fritid) Emne: Referat fra møte doc Referat Møte i: Styret for Lier kulturskole Møtested: Kulturskolens lokaler på Hegg skole Dato: Tidspunkt: Tilstede: Referatet sendes til: Forfall: Styremedlemmene, virksomhetsleder kulturskolen, kultur og fritid, politisk sekretariat og kommunalsjef Nr: Sak Følger opp 1 Presentasjon. Dette var styrets første møte i det nyoppnevnte styret. Det var derfor behov for presentasjonsrunde. Styret består av; 1. Knut Ølberg, oppnevnt av kommunestyre. Sitter i kommunestyret og representerer AP 2. Randi Strand, oppnevnt av kommunestyret. Vararepresentant til kommunestyret og representerer V. 3. Liv Bru, brukerrepresentant, leder/kontaktperson for foreldrelaget for kulturskolen 4. Merethe Wiiger, brukerrepresentant, valgt fra skolekorpsene. 5. Ingrid Lereim, ansattrepresentant, valgt på personalmøte. I tillegg møtte rektor Ingvard Leivestad som skal være sekretær

5 på møtene, og kommunalsjef Einar F. Heitmann som følger opp kulturskolen fra rådmannen. 2 Orientering om kulturskolen Rektor Ingvard Leivestad orienterte om undervisningstilbudet, elevgrunnlaget og rammene for kulturskolen slik den er i dag. 3 Styresammensetningen. Styret er sammensatt etter følgende vedtak i kommunens reglement for styrer, råd og utvalg; Kommunestyret velger følgende ikke lovbestemte kommunale utvalg: Styre for Kulturskolen med 5 medlemmer (2 folkevalgte, 2 brukerrepr. + 1 ansattrepr.) Kommunestyret har fastsatt hvor mange brukerrepresentanter det skal være, men ikke fastsatt hvordan brukerrepresentantene utpekes. Denne gang er leder av foreldrelaget den ene brukerrepresentanten, og så har skolekorpsene i fellesskap, som største brukergruppe, valgt den andre. Styret bør i løpet av valgperioden ha drøftet og fastlagt valgsystemet for brukerrepresentantene. Ingvard Det kom opp spørsmål om evnt. bredere representasjon (evevrepresentant, kulturråd, eller lignende). Hvis ønskelig kan styret spille inn forslag til annen styresammensetning til neste valgperiode. Styret valgte Ingrid Lereim som styreleder 4 Gjennomgang av mandatet Kommunestyret har vedtatt slikt mandat: 1) Styret trekker opp strategier for kulturskolen: a) Anbefale utviklingsretning b) Plass i og integrering mot Liersamfunnet c) Innspill til handlingsprogrammet 2) Styret fastsetter opptakskriterier for kulturskolen: 3) Styret fastsetter elevtilbudet innenfor kulturskolens rammer: a) Aktivitetstilbudet Kvalitet og omfang på undervisningen b) Lokalisering (hvor skal undervisningen foregå) 4) Styret behandler og anbefaler betalingsreglement a) Elevpenger pr. år, friplasser, søskenmoderasjon b) Korpsbetaling 5) Styret avgjør klager: a) Klage fra foresatte / elever b) Klage fra korps 6) Rektor ved kulturskolen forbereder saker for styrebehandling, innkaller til møter og fører styrereferat Heitmann gjennomgikk mandatet med styret, spesielt

6 v Når er styret beslutningsorgan v Når er det rådgivningsorgan v Rom for initiativ og ambisjon 5 Arbeidsform Innkalling og referat er fastlagt i mandatet. I utgangspunktet legges det opp til 2 møter i halvåret. Neste møte fastsettes til mandag 10. mars kl på Hegg skole. 6 Oppdragene fra tjenesteutvalget. Oppdragene ble delt ut. Leivestad utarbeider utkast til sak på bakgrunn av disse. Utkastet behandles på neste møte. Ingvard Leivestad 7 Saker utvalget i utgangspunktet ser som aktuelle v Elevbetaling v Opptakskriterier v Aktivitetstilbudet v Bruk av skolens lokaler til undervisning. Dato Sekretær Ingvard Leivestad.

7 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/492 Saksbehandler: Ingeborg Rivelsrud 16/2008 Tjenesteutvalget Miljøutvalget Spørsmål og svar om kommunal avtale med Liungen og SpaBra - besvart i kommunestyret 5. februar 2008 Interpellasjon/Spørsmål til Ordføreren I 2003 inngikk Lier kommune en avtale med Liungen og Spa-Bra om tilsynsvaktordning på Lier Stadion. Spa-Bra skulle ha vakt en kveld i uka og Liungen 3 kvelder i uka. Dette sparte kommunen for å lønne en av sine ansatte fra fire kvelder i uka. Som gjenytelse for dette tilbød kommunen Liungen å klippe Liungbanen to ganger i uka (på dagtid), så Liungen slapp å fortsette å klippe selv som de hadde gjort fram til Dette var en ordning som ga Liungen mange ekstra dugnader, men som sparte de fra å klippe gresset selv. Nå har Liungen fått beskjed om at de skal fortsette med tilsynsvaktordningen som før, men at de må betale ,- for klipping av gress. Foruten Sjåstad Vestre Lier spiller alle andre lag i kommunen på kommunale baner som klippes av kommunen. Syns ordføreren og kommunestyret for øvrig dette er prinsipielt riktig? Å ilegge frivillige organisasjoner kommunale oppgaver for å spare penger. Gi de en motytelse for dette, så ta betalt for motytelsen i neste sving? Marianne Berg Korneliussen Lier Venstre Svar på interpellasjonen Det er korrekt at Lier kommune v/park idrett og friluftsliv (PIF) inngikk en slik avtale med Liungen og SpaBra i PIF foreslo byttehandelen som rimelig og fornuftig fordi idrettslagene uansett ville ha en tilstedeværelse ved egen bruk og at kommunens ansatte lettere (og med lavere kommunal ressursbruk) kunne påta seg et merarbeid på dagtid. Administrasjonen har i høst gitt beskjed om at ordningen opphører fra Bakgrunnen for dette er at da avtalen ble inngått var det fortsatt kommunalt tilsyn på ettermiddag/kveldstid og i helgene på mange av de kommunale idrettsanleggene, inkl. hallene. Senere har det kommunale tilsynet på disse brukstidene blitt fjernet ved alle kommunale bygg og anlegg. Det

8 er nå organisasjonene selv som er tilsynsansvarlige. Dette er politisk vedtatt og begrunnet bl.a. i reduserte driftsrammer. Da Kultur og fritid i 2007 gikk gjennom gjeldende avtaler med Liungen og SpaBra i forbindelse med forhandlingene rundt kunstgressbanen på Lier stadion, ble det ansett som naturlig å avvikle gratis klipping av Liungbanen som en særordning. Imidlertid er tilbudet om å utføre tjenesten til selvkost, lagt inn. Liungen og SpaBra er forutsatt fortsatt å ha tilsynsansvaret på Lier stadion. Dette er nå begrunnet ut fra deres egen økte bruk av anlegget som nå også huser kunstgressbane, og er avtalefestet i ny avtale. De tre kommunale utendørsidrettsanleggene (Lier stadion, Tranby idrettspark og Sylling idrettspark) vedlikeholdes og klippes alle av kommunen som kommunale anlegg, og på alle tre stedene er det idrettslagene som har tilsynet uten noen ekstra godtgjøring. Det samme gjelder idrettslagene som bruker de kommunale flerbrukshallene og gymsalene. Sjåstad Vestre Lier har egen gressbane som de vedlikeholder selv. Lier IL har egen grusbane som de vedlikeholder selv. Drammen og omegn rideklubb og Lier Motorsportsklubb har private anlegg som de har fullt driftsansvar for selv. Alle private idrettsanlegg får driftstilskudd fra kommunen på like vilkår. For 2007 mottok Liungen kr i tilskudd til drift av Liungbanen og sine øvrige anlegg (uten avkorting for gratis plenklipping), mens Sjåstad Vestre Lier til sammenligning fikk kr Det anses rimelig at samme vilkår gjelder for alle lag og på alle steder. Kultur og fritid mener i denne saken å ha fulgt opp politiske intensjoner om i størst mulig grad å likebehandle idrettslagene. Administrasjonen kan ikke se at den forutsatte inndragningen av gratis plenklipping er urimelig i et slikt perspektiv. Alternativt burde kommunen også kunne tilbudt andre lag en tilsvarende gratistjeneste eller tilsynsgodtgjøring, noe våre økonomiske rammer pr. i dag ikke tillater.

9 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/505 Saksbehandler: Unni Thingberg 17/2008 Tjenesteutvalget Informasjon om kjøp av døgnbemannede plasser innen psykisk helsevern Rådmannen ønsker å gi en orientering om status mht kjøp av plasser hos private aktører. Heggtoppen bofellesskap har plass til 14 beboere som ikke trenger døgnbemannet bo- og omsorgstilbud. For personer med psykiske lidelser som har behov for døgnbemannet bo- og omsorgstilbud, er det den virksomheten som har ansvar for å skaffe til veie slike plasser, i og med at kommunen ikke har en bolig for denne brukergruppen. Budsjettet for 2008 til kjøp av slike plasser, er kr Pr i dag er det 9 brukere i døgnbemannet omsorg. Til nå har tilgang og frafall ift brukere som ønsker privatpleieplasser gått noenlunde opp i opp, men kommunen opplever et stadig større press ift brukere med sammensatte behov. Dagens situasjon Tradisjonelt har Lier kommune kjøpt plasser fra private bo og omsorgshjem beliggende i Lier. Samarbeidet med de private bo og omsorgshjemmene har vært godt, og rådmannens erfaring er at brukerne har vært ivaretatt på en god måte. Døgnsatsene for disse plassene varierer fra ca kr , og inkluderer måltidsfellesskap, eget rom, praktisk bistand på ulike vis, bistand til egenomsorg, heldøgns tilsyn (sovende nattevakt), dekning av medisiner (frem til egenandelstak), legehjelp, foreskrevet fotpleie inkl transport. Kommunen kan kreve vederlag i brukernes trygd. Pr i dag betales det for 8 personer i disse bo og omsorgshjemmene. Det har i den senere tid vært en økning av brukere som pga krevende adferd ikke kan bo i de tradisjonelle bo og omsorgshjemmene. Brukerne kan ha en type adferd som vanskelig håndteres sammen med gruppen beboere som allerede finnes i bo- og omsorgshjemmene. Eksempler på denne type utfordrende adferd er rus, utagering og trusler (verbalt/fysisk), selvskading, suicidalitet. Denne brukergruppen har vist seg å trenge tettere bemanning og kanskje også annen type bemanning enn hva våre samarbeidspartnere tradisjonelt har hatt. Lier kommune har derfor også kjøpt plasser i private bo og omsorgshjem utenfor kommunen. Prisene varierer fra ca kr til ca kr pr døgn. Erfaringen er at kvaliteten på disse tjenestene vi kjøper har vært god. I dag har kommunen samarbeid med firmaet Omsorgspartner A/S i Røyken om 3 brukere: En bosatt siden sommeren 2007 (døgnpris pr dd ca kr 5.200). En som flytter inn i løpet av februar 2008 (døgnpris pr dd ca kr 5.700)

10 Det er også utarbeidet et faglig opplegg for en som er hjemmehørende i Kongsberg kommune, som har hatt ønske om å flytte til Lier. Loven pålegger Lier kommune å utarbeide det faglige opplegget i samarbeid med Kongsberg kommune, og Lier kan søke økonomisk refusjon hos opprinnelseskommunen. (døgnpris pr dd ca kr 6.300) I tillegg til ovennevnte døgnpriser, etablerer Omsorgspartner en egen husleie- og kostøreavtale, mellom beboeren og firmaet. Husleien er på kr og kostøre kr pr mnd. I og med at tilbudet er organisert som egne boliger, og ikke som institusjon, kan ikke Lier kommune kreve vederlag i brukernes trygd. Følgende informasjon er hentet fra nettsiden til Omsorgspartner A/S: omsorgspartner.no. Firmaene i Omsorgspartnergruppen er private aktører som tilbyr omsorgstjenester til fylker, kommuner, spesialhelsetjenesten, eller til privatpersoner, som trenger en løsning på kort eller lang sikt. Omsorgspartnergruppen er en fleksibel leverandør av omsorgstjeneste tilpasset den enkeltes behov, og i samsvar med oppdragsgivers bestilling. Organisasjonskartet viser at holdingselskapet Jabe Holdning A/S står bak Omsorgspartner. Omsorgspartner A/S tilbyr heldøgns omsorg til personer med forskjellige problemstillinger og varierende bistandsbehov, avlastning, ferieavlastning, dagtilbud. Det finnes boliger i Åros, Røa, Røyken og Sjåstad i Lier. Ifølge Omsorgspartner A/S er alle boligene tilknyttet fagpersoner med 3-årig helse/sosialfaglig utdannelse, som har det faglige overordnete ansvaret i boligene. Firmaene under Omsorgspartnergruppen er underlagt Lov om statlig tilsyn med helsetjenester av 30. mars 1984, og leverer tjenestene sine i vedtak forankret i Lov om sosiale tjenester av 13. desember 1991 og Lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november Firmaene har internkontroll og kvalitetssystem. Omsorgspartner A/S tilbyr sine beboere heldøgns omsorg, oppfølging av personlig hygiene, administrere medisiner, følge opp primærlegekontakt, NAV og andre offentlige samarbeidspartnere. Videre tilrettelegges et individuelt fritidstilbud, samt trening i ADLferdigheter. Omsorgspartner A/S dekker transportkostnader til aktiviteter i regi av Omsorgspartner. Omsorgspartner er et firma som etter rådmannens vurdering kan sidestilles med BOI, som har gjort mange etableringer i Lier, uten at vi har noe samarbeid med dem. Når vi nå har gått til det valget å etablere samarbeid med Omsorgspartner er det fordi vi verken har hatt et tilbud i egen regi eller at noen av de tradisjonelle bo og omsorgshjemmene har kunnet tilby sistnevnte brukergrupper et tilfedsstillende alternativ. På sikt kan det være aktuelt å vurdere interkommunale løsninger for denne brukergruppen. I tillegg til de ovennevnte, har Sykehuset Buskerud, psykiatrisk avdeling/sikkerhetsenheten, initiert et samarbeid om en bruker som har spesielle/sammensatte behov. Vedkommende trenger døgnbemannet omsorg, spesialtilpasset hans behov. Kjøp av slike plasser er underlagt regelverket for offentlige anskaffelser. Frem til nå har slike plasser vært kjøpt enkeltvis. I løpet av 1. halvår 2008 tar rådmannen sikte på å avslutte arbeidet med å legge til rette for at kjøp av slike plasser følger regelverket for offentlige anskaffelser.

11 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2007/3055 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 18/2008 Tjenesteutvalget Melding til Tjenesteutvalget - gjennomgang av dokumenter I forbindelse med Tjenesteutvalgets behandling av melding nr. 8, i møte den , ba utvalget om en melding hvor det ble gitt en grundig gjennomgang av sakens dokumenter, angående spørsmål som: - Bruk og leie av fellesarealene i bofellesskapene. - Det utredes hva husleia dekker og beregningene av kostnadene til oppvarming evt. alternativ ventilasjon, brøyting, parkering etc. - Minstebeløp etter faste kostnader må være kr. - Tilpasse kommunal bostøtte for å oppnå dette? - Avklare ansvarsforholdene angående faste kostnader. Som det fremgikk av rådmannens muntlige redegjørelse i møte, har spørsmål knyttet til boligene til Lier Boligselskap AS, vært orientert om i meldinger til både Helse-, miljø- og samfunnsutvalget i møte den og til Formannskapet i møte den Lier Boligselskap AS er som kjent eiet av Lier kommune (100%). Selskapet er etablert for å utvikle, eie, leie ut og vedlikeholde boliger til målgrupper der kommunen har et særskilt ansvar for botilbudet samt servicelokaler i tilknytning til disse. Det er kommunen som har tildelingsrett for størstedelen av selskapets boliger. I forbindelse med justering av husleiesatsene er det reist spørsmål som viser at det tilsynelatende har oppstått noe uklarhet rundt konsekvensene av organisasjonsformen som er valgt for virksomheten, nå senest også i Tjenesteutvalget. For ordens skyld gjengis derfor flg.: Selskapet er organisert etter aksjelovens bestemmelser. Formannskapet er personidentisk med/utgjør selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen oppnevner/velger styre og styret ansetter daglig leder. Det finnes ikke formaliserte rapporteringslinjer mellom selskapets styringsorganer og rådmannen. Kommuneadministrasjonen forholder seg til leietakerne individuelt og yter i varierende grad og etter behov, bostøtte og ev. bidrag til livsopphold. Eierstyring/-kontroll ift. selskapet ivaretas av politisk nivå, slik tilfellet er for de fleste av kommunens hel- eller deleide selskaper. Bruk og leie av fellesarealene i bofellesskapene.

12 Som det fremgår av rådmannens brev, datert til pårørende til beboere i Bratromvn. 3, er det ikke noe nytt at kommunen betaler leie for arealer til personalrom og for bruk av fellesarealer, til personalmøter og lignende. Dersom Lier kommune bruker arealer mer enn det vi betaler for, vil rådmannen sørge for at det blir overensstemmelse mellom bruk av arealer og betaling, for arealer. Det utredes hva husleia dekker og beregningene av kostnadene til oppvarming evt. alternativ ventilasjon, brøyting, parkering etc. Dette er et spørsmål som må rettes til selskapet, og er ved flere anledninger rettet til selskapet og selskapet har besvart dette. Det anses ikke å være rådmannens oppgave å utrede dette spørsmålet. Minstebeløp etter faste kostnader må være kr. Det er litt uklart hva som menes med dette spørsmålet, men i og med at dette vil henge sammen med størrelsen på husleien, må spørsmålet rettes til selskapet. Tilpasse kommunal bostøtte for å oppnå dette? Kommunestyret vedtok i møte den , endringer i den kommunale bostøtten som skulle tilgodese de som har en lav inntekt/høye bokostnader. Avklare ansvarsforholdene angående faste kostnader. Dette spørsmålet må rettes til selskapet.

13 LL Lier kommune Rådmannen Sigmund Ruud Høvik Terasse Lier Vår ref: BHS/2007/3055/613/&52 Deres ref: Lier Vedr. husleieøkningen i Bratromvn 3. Det vises til brev, datert og vi beklager at det har tatt så lang tid å få besvart brevet. Årsaken er at det har tatt tid å undersøke enkelte av de forhold som tas opp i brevet. Vi mener de forhold som ble tatt opp i brevene den 21. august og 5. september ble besvart i vårt brev av 21. september, men registrerer at svarene ikke ble oppfattet som fyldestgjørende. Nedenfor vil vi prøve å besvare de 4 punktene som er tatt opp i brevet av 21. november: 1. Eksterne beboeres bruk av fellesarealer. 2. Parkeringsplassene. 3. Personalets bruk av fellesarealer. 4. Adskilte regnskapsenheter. 1. Eksterne beboeres bruk av fellesarealer. Bakgrunnen for at beboere som ikke bor i Bratromvn. 3 benytter fellesarealene i denne boligen er ikke kjent for rådmannen og det har, på grunn av virksomhetsleders sykefravær ikke vært mulig å klargjøre dette. Rådmannen forutsetter at slik bruk skal være drøftet med beboerne og deres pårørende, og dersom det har et viss omfang og ikke bare er sporadisk, skal betales for slik bruk. 2. Parkeringsplasser Det finnes standardiserte regler for opparbeiding av parkeringsplasser i forbindelse med boliger, uavhengig av om beboerne har bil eller ikke. Dette skal også ivareta behovet for gjesteparkering og er innarbeidet i gjeldende reguleringsplan. Kostnadene forbundet med opparbeidelse, drift og vedlikehold av parkeringsplassene er gårdeiers ansvar; i dette tilfellet Lier Boligselskap AS, og fordeles på boenhetene etter fastsatt nøkkel som skal framgå av leiekontrakten. Rådhuset Postboks 205, 3401 Lier / Tlf: / Fax: Org nr: / Bankgiro:

14 Dato Vår ref. 2007/3055-/613/&52 2 av 2 Boligselskapet opplyser at det ved innkjørselen til parkeringshuset til Bratromvn. 1 (Hallingstadtunet borettslag) er merket parkeringsplasser for Bratromvn Disse kommer i tillegg til parkeringsplassene på eiendommmen (Bratromvn. 3 og 5). Det foreligger, ifølge Lier Boligselskap AS, en avtale med Hallingstadtunet borettslag om dekning av fellesutgifter til brøyting etc på det interne veinettet. Denne avtalen har boligselskapet sagt opp fordi forutsetningene for deler av den angivelig ikke lenger er til stede. At ansatte bruker parkeringsplassene når de er i boligen til beboerne i Bratromvn 3 og 5 for å utføre hjemmetjenester og miljøarbeid, er ikke så unaturlig. Det er på linje med hva våre øvrige ansatte i hjemmetjenestene gjør. Rådmannen vil imidlertid gå i gjennom behov for og bruk av parkeringsplassene tilknyttet Bratromvn. 3 og Personalets bruk av fellesarealer. Det er ikke noe nytt at kommunen betaler leie for arealer til personalrom og for bruk av fellesarealer til personalmøter og lignende. Dersom Lier kommune bruker arealer mer enn det vi betaler for, vil rådmannen sørge for at det blir overensstemmelse mellom bruk av arealer og betaling for arealer. 4. Adskilte regnskapsenheter. Rådmannen er usikker på hva som menes med spørsmålet om atskilte regnskapsenheter for hhv. Bratromveien 3 og 5. Dersom dette er knyttet til kostnadsbelastning og fordeling knyttet til bygningene, eiendommen og drift av denne vil Lier Boligselskap AS være rette adressat for spørsmålet. Tjenester utført av kommunen overfor leietakere/beboere i Bratromveien 3 og 5 inngår i en virksomhet som også omfatter Joseph Kellers vei 11 og Aktivitetssenteret ved Hallingstadtunet. Vi håper med dette å ha gitt fyldestgjørende svar på de spørsmål som er stilt i brevet av 21. november, men som det fremgår av det ovenstående vil rådmannen følge opp enkelte av punktene. Med vennlig hilsen Bjørn Harry Støle Kommunalsjef Kopi: Lier Boligselskap AS Kjellstadvn. 11, 3400 Lier

15 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2007/2229 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle Formannskapet Helse-, miljø- og samfunnsutvalget Husleiereguleringer i boligene til Lier Boligselskap AS. Lier Boligselskap AS er eiet av Lier kommune (100%). Selskapet er etablert for å utvikle, eie, leie ut og vedlikeholde boliger til målgrupper der kommunen har et særskilt ansvar for botilbudet samt servicelokaler i tilknytning til disse. Det er kommunen som har tildelingsrett for størstedelen av selskapets boliger. Rådmannen har registrert at det i forbindelse med justering av husleiesatsene tilsynelatende har oppstått noe uklarhet rundt konsekvensene av organisasjonsformen som er valgt for virksomheten. For ordens skyld gjengis derfor flg.: Selskapet er organisert etter aksjelovens bestemmelser. Formannskapet er personidentisk med/utgjør selskapets generalforsamling. Generalforsamlingen oppnevner/velger styre og styret ansetter daglig leder. Det finnes ikke formaliserte rapporteringslinjer mellom selskapets styringsorganer og rådmannen. Kommuneadministrasjonen forholder seg til leietakerne individuelt og yter i varierende grad og etter behov bostøtte og ev. bidrag til livsopphold. Eierstyring/-kontroll ift. selskapet ivaretas av politisk nivå, slik tilfellet er for de fleste av kommunens hel- eller deleide selskaper. Grunnlaget for endringer i husleien Daglig leder i Lier Boligselskap AS har opplyst til rådmannen at styret i møte den 7. mai 2007, behandlet husleienivået i selskapet for å: Legge et grunnlag for en gjennomgående beregningsmodell for husleie. Etablere et grunnlag for regulering av husleier som ikke var regulert på flere år. Gi styret en oversikt over nivået på husleie, samt omfanget av tilleggstjenester. Beregningsmodellen baserer seg på kapitalkostnader, driftsutgifter, vedlikeholdsavsetninger og administrasjon. Tilleggsytelser er hvitevarer, møbler, strøm, oppvarming og kabeltv. Styrets vedtak På bakgrunn av utredningen fra selskapets daglige leder fastsatte styret basisleien, og besluttet at reguleringen skulle gjennomføres fra 1. januar 2008.

16 I utredningen til styret går det frem at det for enkelte av leieobjektene vil være snakk om forholdsvis store reguleringer av husleien, noe som skyldes i hovedsaklig to forhold: Det er lenge siden husleien ble regulert, og at det derfor i enkelte leieforhold kan bety en økning på over 60 %. Flere av boligene har forholdsvis omfattende tilleggsytelser som del av husleien, og spesielt strøm og oppvarming har hatt høye kostnader de siste 2-3 år. Vedlagt saken var en oversikt over både nåværende husleienivå og det fremtidige (fra ). Forholdene knyttet til Bratromvn. 3-5, er spesielt nevnt. Varsel om husleieøkningen er ifølge selskapets daglige leder, varslet med de nødvendige frister. Leietakernes reaksjoner Den 29. august 2007 mottok rådmannen kopi av brev fra pårørende til 5 beboere i Bratromvn. 3, som de hadde sendt til Lier Boligselskap AS. Kopi av brevet var også sendt Fylkesmannen i Buskerud. Selskapets daglige leder, besvarte dette brevet den 3. september Den 5. september 2007 sendte de pårørende på nytt brev til de ovennevnte. I brevet tar de pårørende opp forholdet mellom tilskuddet kommunen fikk da boligene ble bygget, og det at de ble solgt til boligstiftelsen/boligselskapet, senere. Rådmannen vil besvare brevet fra de pårørende, men det har ikke vært mulig å gjøre innen ferdigstillelse av denne meldingen. Undersøkelse av konsekvensene Når en skal vurdere nivået til en husleie, bør det vurderes ut i fra hva som ligger i husleiegrunnlaget og hvilken netto husleie den enkelte leietaker må betale, og hva vedkommende har igjen når boutgifter, strøm og oppvarming er betalt. Etter å ha mottatt kopi av brevet fra de 5 pårørende, undersøkte rådmannen disse forhold gjennom kommunens Boligservicekontor. Inkludert i både den nåværende og fremtidige (fra ) husleie for de nevnte leietakere er kapitalkostnader, løpende drift og vedlikehold, vedlikeholdsavsetninger, administrasjon, (boligselskapets), strøm, oppvarming og kabel-tv. Rådmannen har forstått det slik at alle leietkerne i Bratromvn. 3, fra 1. januar 2008 vil ha lik brutto husleie (kr pr. mnd), men det vil variere hva den enkelte leietaker vil motta i statlig og kommunal bostøtte, og dermed ha noe ulik netto husleie. Av de 5 leietakerne er det en som ikke vil motta statlig og kommunal bostøtte, fordi vedkommende har formue, og 6 % av formue over kr legges til inntekten når bostøtten skal beregnes. Netto husleie vil derfor variere fra kr til kr , ut i fra de opplysninger rådmannen har mottatt. Netto inntekt når skatt er fratrukket, varierer fra kr til kr pr. mnd. Med ovennevnte netto husleie vil derfor den enkelte ha igjen til øvrig livsopphold mellom kr og kr Det innebærer etter rådmannens vurdering at bildet av hvilken økonomisk situasjon den enkelte leietaker vil være i etter 1. januar 2008, er varierende. Dersom vi legger de veiledende normer for sosialstønad til livsopphold til grunn (det en enkelt person skal ha

17 igjen når boutgifter er betalt), vil to av leietakerne ha igjen vel kroner pr. mnd mer enn de veiledende sosialstønadsnormer, mens de tre øvrige vil fylle vilkårene for å motta sosialstønad. Mulige tiltak for redusert virkning av endret husleie Det har ikke vært mulig å gå igjennom alle leietakerne i boligselskapets boliger. Etter rådmannens vurdering foreligger det to muligheter for å hindre en for stor husleie ift. til leietakernes inntekt: 1. De leietakerne som fyller vilkårene for sosialstønad, søker og innvilges dette. 2. Regelverket til den kommunale bostøtteordningen justeres, slik at mottakere av kommunal bostøtte minimum har til disposisjon et beløp tilsvarende sosialstønadsnormen, når husleie, strøm og oppvarming er betalt. De som ikke har det, får skjønnsmessig lagt til bostøtten et beløp slik at de minimum har til disposisjon et beløp tilsvarende sosialstønadsnormen, når husleie, strøm og oppvarming er betalt. Rådmannen tar sikte på å legge frem et slik forslag parallelt med Handlingsprogrammet.

18 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/492 Saksbehandler: Ingeborg Rivelsrud 19/2008 Tjenesteutvalget Frivillighet i Lier en statusmelding Bakgrunn og formål Lier kommune har en bred kontaktflate og mange tjenester innrettet mot frivillige organisasjoner og frivillige enkeltpersoner. Utgangspunktet er erkjennelsen av den store betydningen frivillig innsats har som ressurs og utviklingskraft for lokalsamfunnet og i forhold til bredde og kvalitet på kultur- og fritidstilbudene i kommunen. I 2007 la Kultur- og kirkedepartementet fram en egen stortingsmelding om frivilligheten i Norge: St.meld.nr. 39 Frivillighet for alle. Den kan leses i sin helhet på internett. I tilknytning til kulturdebatten i Lier i 2007, varslet rådmannen at vi ville legge fram en egen kortfattet frivillighetsmelding for Lier: For å skissere status mht. frivillig aktivitet i Lier Som en oppsummering av tjenestetilbud og politiske vedtak vv. frivillige i Lier Med enkle kommentarer knyttet til utviklingstrekk og utfordringer slik administrasjonen ser dem En slik oversikt kan være nyttig for nye folkevalgte, og vil være utgangspunkt for å lage en enkel folder/veileder for frivillige/tillitsvalgte i Lier. Meldingen vil også kunne legge grunnlaget for politisk debatt. Status mht. frivillighet pr. årsskiftet 2007/2008 I Lier er det pr. årsskiftet registrert 180 frivillige organisasjoner. De store idrettslagene har flest medlemmer. Blant de største foreningene i medlemstall finnes også Lier Historielag. Full oversikt over de kommunalt registrerte foreningene finnes på Listen oppdateres etter informasjon fra foreningene. I løpet av de siste 20 årene har antall skolekorps blitt redusert i antall nå har vi bare tre aktive skolekorps i Lier. Imidlertid er bredden i musikktilbudet større enn tidligere. En annen tendens er at enkelte tradisjonelle humanitære foreninger forgubbes. Nye foreninger spretter imidlertid fram, særlig innenfor helse- og interesseorganisasjonsfeltet. Noen få organisasjoner er profesjonalisert ved å ansette daglig leder (Lier IL, Liungen ) og noe flere ved lønnede instruktører og trenere. Aktivitetsgebyrene, særlig for idrett og korps, er økt som et resultat av bl.a. prisutvikling, økte kvalitetskrav og stramme offentlige tilskuddsrammer. Organisasjoner som driver med aktivitetstilbud for barn og unge har foreldre som frivillige. Disse er med så lenge barna er aktive. Mange melder om at det er vanskeligere å rekruttere tillitsvalgte til styrer og arbeidsgrupper.

19 Mange engasjerer seg i frivillig arbeid utenom organisasjonslivet. Forskning i Norge forteller at det er flere som engasjerer seg frivillig enn før, men i større grad som enkeltfrivillige, på prosjektbasis eller mer ad-hoc. Frivillighetssentralen legger bl.a. til rette for slik frivillighet. I Lier har vi to frivillighetssentraler: Den kommunale frivillighetssentralen som har eksistert i 12 år, og frivillighetssentralen på Lier Bygdetun som stiftelsen eier og driver. Vedlagt følger årsmelding for den kommunale frivillighetssentralen i Lier for Kommunale tjenester vv. frivillige De kommunale tjenestene i forhold til frivillige organisasjonene og de enkeltfrivillige er omfattende, og baserer seg på politiske vedtak over mange år. Kort oppsummert har kommunens holdning lenge vært at: - Kommunen skal legge best mulig til rette for frivillig aktivitet. Det skal være enklest mulig å drive frivillig arbeid. - Tilrettelegging for barn og unge skal prioriteres. De skal så langt mulig ha aktivitetstilbud i sitt nærmiljø. - Flerbrukslokaler stilles til disposisjon. - Tilskudd til drift og til arrangementer kan søkes. - Lokalt engasjement skal oppmuntres. Kommunen skal være samarbeidspartner for gode lokale initiativ. Kommunen skal også være en nyttig ballvegg og veileder for ulike ideer. - Kommunen skal trekke frivillige organisasjoner aktivt med i sine planer og prosjekter. Mange kommunale virksomheter har kontaktflate vv. frivillige. Kulturkontoret og frivillighetssentralen har dette som hovedoppgave. Lokaler og anlegg Lier kommune har definert kommunale haller, gymsaler og større rom ved skolene som flerbruksrom. Disse lånes gratis ut til barne- og ungdomsaktiviteter på ukedagene, og leies ut til subsidert pris i helgene. Brukerne på ettermiddag/kveld og i helgene har ansvar for tilsyn og sikkerhet selv, og signerer på en avtale om dette. Kommune leier en av banene i St.Hallvardhallen mandag-fredag og bruker denne til utlån/utleie etter kommunale regler. Noen foreninger benytter seg av frivillighetssentralens møterom til aktiviteter og møter. Dette er gratis. Voksenopplæringsorganisasjonene har lovfestet gratisleie av kommunale lokaler for kursvirksomhet. De kommunale idrettsanleggene gir gratis treningstid for barn og unge, mens voksne betaler en liten leieavgift. Det betales graderte priser for kamper på banene. Unntaket nå er kunstgressbanen på Lier stadion, der Liungen og SpaBra som avtalefestet gjenytelse bl.a. for å ha skutt inn betydelige investeringsmidler får fri disposisjonsrett på ettermiddags- og kveldstid og i helgene. Gratis eller sterkt subsidiert bruk av lokaler og anlegg utgjør et betydelig indirekte tilskudd til foreningslivet, og bidrar til å sikre allsidige aktivitetstilbud i Lier. Netto driftsutgifter for de kommunale idrettsanleggene utgjør ca kr og nettoutgift for leie av St.Hallvardhallen utgjorde i 2007 kr I tillegg kommer driftsutgiftene knyttet til svømmehallen og flerbrukslokalene ved skolene der vi pr. i dag ikke har trukket ut tall for fritidsbruken spesielt. Forholdet mellom tilbud og etterspørsel mht. lokaler og anlegg for ulike frivillige

20 organisasjoner og formål, er en stadig aktuell debatt. Idrettslagene fremmer sine innspill og forslag via kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet, men tar også initiativ utover dette. Kulturorganisasjonene er nå på banen bl.a. i tilknytning til planene om et kulturhus i Lierbyen, og peker på at dagens lokaliteter ikke ivaretar kulturlivets behov på en tilfredsstillende måte, jfr. også egen politisk sak om kulturlokaliteter høsten Tilskudd Samlet tilskuddramme via Kultur og fritids budsjett er for 2008 kr Tilskuddene er fordelt på disse hovedområder: - Driftstilskudd til idrettsaktiviteter (kun for medlemmer under 18 år) kr Idrettsanlegg (drifts- og investeringstilskudd) kr Tilskudd musikk, kunst, teater (driftstilskudd kun for medlemmer under 18 år) kr Tilskudd tilrettelagt fritid kr Åpne arrangementer og enkelttiltak ellers kr Stiftelsen Lier Bygdetun (egen øremerking i budsjettet) kr Alle driftstilskudd behandles av Lier Idrettsråd og Lier Kulturråd. Investeringstilskudd til private idretts- eller nærmiljøanlegg prioriteres via kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet. Driftstilskuddene utgjør for de større organisasjonene bare en beskjeden andel av totalbudsjettene, mens tilskuddet kan utgjøre mer for de mindre. Tilskuddene og begrensede underskuddsgarantier til arrangementer og tiltak gjør for eksempel at - frivillige tør å ta på seg større eller flere arrangementer - inngangbilletten kan settes litt lavere for å få flere med - flere motiveres til å arrangere åpne arrangementer eller å gjennomføre prosjekter som engasjerer mange (store felleskonserter, barneteater osv.) Tilskuddsrammene har vært forsøkt skjermet gjennom mange års nedskjæringer, men store kutt har likevel kommet. Det ytes ikke lenger tilskudd til private samfunnshus eller driftstilskudd til voksenorganisasjoner. Tilskuddet til bygdetunet er redusert med kr de siste to årene. Fra 2008 er det heller ingen egen tilskuddsordning for lederopplæring i frivillige organisasjoner, og tilskuddsrammene må reduseres noe også utover dette som følge av omstillingsinnsparingen for virskomheten for 2008 på samlet kr , hvorav kr er tenkt tatt fra tilskuddsrammene. Fra 2009 skal ytterligere kr spares. Praktiske råd og hjelp, koordinering og tilrettelegging Kultur og fritid får mange saker, spørsmål og ideer fra folk og foreninger. Virksomheten prøver å være en støttespiller for frivillige både mht. veiledning og diskusjoner for å avklare veien videre. Vi kan også bistå rent praktisk ved å skaffe lokaler, knytte kontakter, hjelpe til med mindre kopieringer, bidra med tilleggsmarkedsføring osv. Samarbeidsprosjekter/avtaler Kultur og fritid administrerer flere samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner, bl.a.: - St.Hallvardhallen vedr. finansiering og leie - DOT vedr. drift av Eiksetra - Lier kunstforening mht. avtale om bruk av stasjonsbygningen på Gamle Lier stasjon - Liungen og SpaBra mht. kunstgressbanen på Lier stadion - Skiforeningen og andre mht. stimerking og løypekjøring - Adhoc-avtaler med betalte dugnader ved større arrangementer eller for særlige oppgaver

21 Noen utfordringer stikkordsmessig oppsummert Kultur og fritid baserer seg på politiske vedtak og etablerte regler mht. tildeling av tid og prising av lokaler og anlegg og mht. tildeling av tilskudd. Vi prøver innenfor dette også å vurdere noen særlige utfordringer vi ser i forhold til det frivillige området: - Likebehandling og rettferdighet. Hvordan sikre dette når utgangspunktene er så vidt forskjellige? Et godt, praktisk skjønn må til uansett hvor gjennomtenkte reglene våre er! - Forenklinger Det skal være enklest mulig å forholde seg til kommunale tjenester, men noen forutsetninger må være på plass for å få tilgang til lokaler/anlegg og tilskudd. - Kvalitetskrav og profesjonalitet Hva gjør dette med frivilligheten? Hva fører dette til av økonomiske konsekvenser? Er det noe vi fra kommunen kan eller bør ta tak i? Ønskelig eller ikke? Er dette en utvikling som bare vil fortsette og kanskje gå raskere framover? - Økonomi Kommunale rammer, foreningsrammer og privatøkonomi. Hvor mye skal settes av fra kommunens side? Og hvordan fordele stadig knappere midler på en riktig måte? - Frivillighet og tilbud for alle? Vi vet at dette ikke stemmer. Tre grupper faller lettere utenfor: De fattige, innvandrere og de med bistandsbehov. Hva gjør vi med det i forhold til frivillige organisasjoner og via egne tilbud? Pris på tilbud er en ting, informasjon og introduksjon en annen. - Frafall av ungdom Dette er en gammel utfordring, men like fullt viktig å kunne vurdere tiltak i forhold til. Hva slags tilbud ønsker og trenger ungdom, og hva kan organisasjonene og kommunen gjøre for å legge til rette? Prosjektforsøk kan gi noen svar. - Kommunalt ansvar kontra frivillighet ulike gjensidige forventninger? Vi vet at frivillighet lever av lyst og dør av tvang! Vi må legge respekten for frivilligheten til grunn for vår kontakt og vårt samarbeid. Og vi må tydeliggjøre våre tjenester overfor de frivillige. - Synlighet og tilstedeværelse. Det er viktig med direkte kontakt og deltakelse på de frivilliges arenaer. Slik deltakelse gir både mer direkte kunnskap om den frivillige aktiviteten, men oppleves også av de frivillige som en anerkjennelse og som en bekreftelse på at kommunen er opptatt av frivilligheten. Denne utfordringen gjelder både administrasjon og folkevalgte. Disse diskusjonene er i høyeste grad politiske. Denne meldingen legger ikke opp til en bred drøfting. Den er ment å gi et bilde av situasjonen som kan og bør utdypes gjennom kontakt med frivillige og i senere temasammenhenger. Meldingen gir også anledning til å dele umiddelbare tanker og gi evt. signaler om ønsket tilleggsinformasjon eller konkrete utredninger.

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2007/3550 Saksbehandler: Bjørn Harry Støle 20/2008 Tjenesteutvalget Melding til politisk utvalg om igangsetting av forprosjekt. Bakgrunn Blå Kors tok i november 2007, initiativ til en drøfting mellom representanter fra Lier kommune (ordfører, rådmann og kommunalsjef) og Blå Kors (styreleder, prosjektleder, adm.dir og direktør), om det var grunnlag for et samarbeid mellom Lier kommune og Blå Kors for å utvikle tilbud til mennesker med rusproblemer. Noe av bakgrunnen for initiativet er at Blå Kors, Norge er tilkjent tv-aksjonen høsten 2008, og en andel av midlene skal benyttes innenlands. Lier kommune har store utfordringer å skaffe egnet bolig til personer med dobbeltdiagnose rus/psykiatri, psykiske og fysiske funksjonshemninger, bostedsløse og personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. Det ble på denne bakgrunn nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra Lier kommune og Blå Kors, for å vurdere om det er grunnlag for å utarbeide en forstudie. Forprosjekt Forstudiet konkluderte i januar 2008 med at det er grunnlag for å starte et forprosjekt og det er utarbeidet en prosjektspesifikasjon for Bedre Boligtilbud for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. Formål med et eventuelt hovedprosjekt: Skape varige, egnede boliger og forebygge bostedsløshet for personer som trenger fleksibel og langvarig oppfølging i bolig. Resultatmål med et eventuelt hovedprosjekt: De som sliter mest på boligmarkedet skal slippe å skifte bolig så ofte. Skape bedre kontinuitet i oppfølgingen gjennom samarbeid internt i kommunen og med frivillige. Resultatmål for forprosjektet: Beskrive mer konkret behovet til de som sliter mest Hva slags bolig(er) kan være aktuelle Hvem er aktuelle for boligen Ha avklart forholdet til Lier Boligselskap AS Ha avklart eventuell deltagelse fra personene i målgruppen Aktuelle lokaliseringsalternativer Ha avklart ansvarsforholdet mellom Blå Kors og Lier kommune

31 Økonomiske konsekvenser dersom hovedprosjektet iverksettes Finansieringsmuligheter Prosjekteiere vil være Lier kommune og Blå Kors, Region Sør, med Kommunalsjef Bjørn Harry Støle som prosjektansvarlig og Trond Karlsen, Blå Kors, Region Sør som prosjektleder. Forprosjektet er forutsatt gjennomført innen 1. mars 2008 og det vil på bakgrunn av forprosjektet tas stilling til om et eventuelt hovedprosjekt skal iverksettes.

32 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/596 Saksbehandler: Lise Fredriksen 21/2008 Tjenesteutvalget Melding til politisk utvalg om aktivitetene i Rehabiliteringsvirksomheten. Rådmannen ønsker med denne meldingene å gi en orientering om aktivitetene i Rehabiliteringsvirksomheten. Virksomheten yter følgende tjenester: Rehabiliteringsenheten ved Liertun Kommunal fysioterapitjeneste fra år Kommunalt hjelpemiddellager Tildeling av Transporttjeneste til funksjonshemmede (TT) Tildeling av parkeringstillatelse Allerede i Temaplanen for tjenester til eldre, funksjonshemmede og personer med psykiske lidelser, var et av tiltakene en effektivisering av den kommunale fysioterapitjenesten, noe som medførte en reduksjon på 85 % stilling. For at brukerne av disse tjenestene skulle kunne klare seg lengre hjemme i egen bolig ble det vurdert at forebygging kunne utsette behovet for plass i sykehjem eller bolig med heldøgns omsorg. Ved hjemmebesøk hos brukerne fant vi at det sosiale aspektet er svært viktig for brukeren. Dette sammen med at brukertilgangen i løpet av de siste 8 år nærmest er fordoblet og fysioterapistilling som tidligere nevnt er redusert, gjorde at vi måtte tenke nytt for å nå flest mulig brukere på en best mulig måte. På bakgrunn av dette har gruppetiltak blitt iverksatt. Gruppetilbud til voksne ( ) Antall deltagere Alfheim Tirsdag/torsdag øvelser i ca 30 min og litt hjernetrim totalt ca min Heggtoppen Mandag/fredag øvelser i ca 30 min og litt hjernetrim totalt ca min Jan-juni 4-5 Eikelivn Tirsdag trim i 30 min og hjernetrim ca min for hjemmeboende der Frogner sykehjem

33 Fellestrim ½ time/uke i hver etg Ca 15 8 Liertun* Hver torsdag 1 1/2 t. fellestrim og sosialt samvær med kaffe og kjeks for hjemmeboende på Tranby som selv kommer selv samværet. Kaffe og kjeks betaler de selv Liertun Hver fredag 45.min fellestrimgruppe for beboerne av sykehjemmet og personer i tilrettelagte boliger *Samarbeid mellom Rehabiliteringsvirksomheten og forebyggende sykepleier i Øvre Lier hjemmetjeneste. Fra 2005 har det kun vært sosialt samvær 2.hver uke. Gruppetilbud til barn ( ) Gruppetilbud til barn er satt i verk da det vurderes å være mest ressurseffektivt. Målsettingen med tilbudet er å bedre/vedlikeholde funksjon motorisk og sosialt. Forebygge inaktivitet, bedre mestringsevnen og forebygge komplikasjoner, samt søke å oppnå en størst mulig selvstendighet for barnet. Tilbud Bassenggruppe skole: for barn med diagnoser (Cerebral parese, psykisk utviklingshemming, autisme, muskel-, hjerte- og lungesykdommer) hver fredag 1.time i Lierhallen 8 12 Vår : 12 Høst: Bassenggruppe førskole: for barn med spesielle behov i Lierhallen hver fredag 1.time Bevegelsesgrupper i skolene: Alle skoler har tilbud om gruppe ut i fra behov de ulike behov Vår : 16 Høst: Høst: Finmotorisk gruppe i skole: Etter behov i samarbeid med skole 8 Kun ind. oppfølg. Kun ind. oppfølg Høst: 8-19 Bevegelsesgruppe i barnehagene: etter behov i samarbeid med barnehage enkeltvis Terapiridning i samarbeid med Lier videregående skole- Utg.til hest og transport dekkes gjennom bidrag fra rikstrygdeverket

34 40-45 min. gruppeaktivitet Barselgrupper: grupper på helsestasjonene varighet 2-2 ½ t (mor og barn regnes som 1.) Pga. et økende behov for fysioterapi til barn har det i 2007 ikke vært mulig å videreføre dette tilbudet, ei heller har tilbud til barn med vektproblematikk. Rehabiliteringsenheten Rehabiliteringsenheten, er en enhet med 9 senger på Liertun, som er en viktig del av virksomhetens tilbud. Her får brukerne en tverrfaglig og systematisk rehabilitering som gjør at behovet for institusjonsplass utsettes og brukerne kan fungere i eget hjem både uten og med bistand fra hjemmetjenesten. Som vist nedenfor er det svært positive resultater å vise til ved at 93 av 97 brukere i 2007, ble skrevet ut til egen bolig Antall brukere Liggedøgn i gjennomsnitt 33,3 37,6 35,7 32,0 32,0 Brukere kom fra: Sykehus Hjemmet/bosted Rekreasjon Sykehjem/institusjon Utskrevet til: Hjemmet/bosted Rekreasjon Sykehus Sykehjem/institusjon Død Aldersfordelingen var i 2007: MENN KVINNER Hjelpemiddellager. Rehabiliteringsvirksomheten har også ansvar for kommunalt hjelpemiddellager. Via dette og fysioterapitjenesten formidles hjelpemidler som gjør at innbyggerne i Lier har mulighet til å

35 bo hjemme og mestre så mye som mulig av dagliglivet på egenhånd og/eller med bistand av hjemmetjenesten i kommunen. Hjelpemiddelformidling i Lier kommune (tall innhentet fra NAV Hjelpemiddelsentral Buskerud ) Antall aktive brukere Antall brukere med uleverte hj.midler Antall nye brukere Antall mors Antall hj.midler utlevert Antall hj.midler innlevert Samlet verdi for utlevering 14, 5 mill 12,7 mill 11,9 mill Samlet verdi ekskl deler 13,5 mill 11,4 mill 10,5 mill

36 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2008/584 Saksbehandler: Ann Helen Nesset 22/2008 Tjenesteutvalget Barneverntjenestens rapport til fylkesmannen 2. halvår 2007 Vedlagt følger barneverntjenestens rapport til fylkesmannen for 2. halvår 2007 Av rapporten ønsker rådmannen å peke på noen hovedtall for 2006 sammenlignet med Tallene for 2004 og 2005 er med for å gi et bilde av utviklingen over 4 år Antall meldinger Antall henlagte meldinger Antall nye undersøkelser Avsluttede undersøkelser Henlagte undersøkelser Antall nye tiltak I gangværende hjelpetiltak Herav nærmiljøtiltak MST Fosterhjem /inst Av disse er noen frivillig plasseringer ( 4-4, 5 ledd) og over 18 år. Inst. bl. a. Ungdomsfamilier Av disse igjen p.g.a. atferd Fristoverskridelser HVEM MELDER Barnet selv Foreldre Familie for øvrig Naboer Helsestasjon Skole PPT Politi Barnevernsvakta Sosialtjenesten

37 Andre Psykisk helse /BUPA /lege Barnehage barneverntjenesten Resultatet av rapporteringen for kommunene andre halvår 2007, mottatt 30 Jan. 08 Rapporten viser blant annet til en svak økning i Antallet fristoversittelser er forholdsvis lavt, men flere kommuner utvider nå undersøkelsestiden til seks måneder i stadig flere saker. Tallene viser også at det er en stor andel barn uten tiltaksplaner. Alle våre barn har tiltaksplaner i alle saker. Vi står oppført med 3% avvik på omsorgsplaner. Loven sier at innen 3 år skal det lages en omsorgsplan. De tre sakene våre er innen for den fristen. Siste omsorgssak kom i november Fosterhjemmene har arbeidsplaner. Når det gjelder fosterbarn i Lier meldte vi inn 5 barn som ikke fikk tilsyn i henhold til loven. To av disse barna er nå snart 18 år og ønsket ikke å ha noe tilsynsbesøk. De andre mangler antall tilsynsbesøk på grunn av sykdom / oppsigelse og fordi det er nye fosterhjem. Lier har tilsynsførere i alle 28 fosterhjemmene. Vi har også noen som står på venteliste. Vi ser at det ikke er like lett å ha oversikten. Derfor har vi i januar 2008 sendt ut brev til alle tilsynsførere og bedt om å få en oversikt over når de skal ha tilsyn. Tallene fra rapporten. Tallene for andre halvdel viser en liten nedgang i meldinger. De fleste meldingene kom i november og desember og vi fikk derfor en stor økning mot slutten av året. Mottak og undersøkelsesteamet er på grunn av det blitt styrket med en fra den andre gruppa fra nyttår. Vi har klart å holde fristene. Hjelpetiltakene har hatt en liten økning siden Når vi sammenligner med 2004 ser vi en markant økning. Vi har fortsatt stort press på saksbehandlerne og sammenligner vi oss med de andre kommunene ligger vi høyt oppe når det gjelder saker pr. saksbehandler. Vi blir veldig sårbare når noen blir syke eller ikke fungerer 100% i perioder. Vi må da prioritere de viktigste sakene. Vi har besatt alle stillingene. Omsorgstiltakene holder seg stabilt, noen slutter og noen nye kommer. Vi ser en nedgang på ungdomsfamilie og institusjonsplassene. Hvorfor jeg plasserer institusjoner med ungdomsfamilietiltakene sammen er fordi de koster det samme. Vår egenadel på kr ,- i tillegg koster det ,- til utgifter til plassering. I tillegg kommer det en del ekstrautgifter. Vi hadde en tvangsplassering i november. Mye kriminalitet og stort rusmisbruk. Saken er anket til tingretten. Vi har få plasseringer sammenlignet med de andre kommunene. Vi ser i dag at vi står foran mulige plasseringer første halvår Det er helt klart at vi fortsatt satser alt på å få til gode tiltak i hjemmene, men det er ikke alltid det er til det beste for barnet. Hvem melder? Ingen store endringer. Det er fortsatt barnevernvakta og politiet som sender de fleste meldingene. Årsaken til meldingene Fortsatt er det forholdene i hjemmet som skiller seg ut.

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mandag Kl 16:00 på Lierstranda, møterom i 5.etg.

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Mandag Kl 16:00 på Lierstranda, møterom i 5.etg. Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 21.01.2008 Kl 16:00 på Lierstranda, møterom i 5.etg. rådhuset Ved åpningen av møtet blir

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 03.12.2008 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Jostein Spangen Hoset

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 19:00 21.15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 19:00 21.15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 23.01.2008 Tidspunkt: 19:00 21.15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Line Mathilde Espedal

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 09.06.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Enkel bespisning kl 16:00.

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning

Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00. Styret for kultur, omsorg og undervisning Styret for kultur, omsorg og undervisning Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterom 1, Hammerfest rådhus - Ekstraordinært møte Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste

Møteinnkalling for Eldrerådet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 31.08.2015 Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtetid: 10:00 Møteinnkalling for Eldrerådet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner

Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Høring vedrørende prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner Nedenstående er utkast til en politisk sak om prinsipper for tildeling av tilskudd til frivillige organisasjoner i Lier.

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 04.06.2014 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/2734-4 Saksbehandler: Anne Margrethe Gansmo Saksframlegg Ny lov om krisesenter (krisesenterloven) - tilpasning til lovens krav Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 21.04.2010 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033

Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Notat Til: Utvalget for oppvekst, omsorg og kultur Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 26.03.2012 Sak: 13/895 Arkivnr : 033 Orienteringsnotat Orienteringsnotat statusrapport for enhet for barn, unge

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: Tidspunkt: 18:00 20:55 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Liertun sykehjem Dato: 16.02.2011 Tidspunkt: 18:00 20:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset, møterom Vottegrunn 2. etasje : 21.01.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER

INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Lørenskog kommune INFORMASJON TIL STYRENE I BORETTSLAG OG SAMEIER OM KOMMUNALE BOLIGER Foto: Vidar Bjørnsrud Kommunale boliger i borettslag og sameier Boligkontoret får fra tid til annen henvendelser og

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:10

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 21:10 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested Glitra Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 18:00 21:10 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Helene Justad Leder H Nina E. Johnsen Nestleder

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105970 : E: 611 D11 &53 : Ane Eikehaugen, Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 142/11 AVKLARING

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 20:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 19.02.2014 Tidspunkt: 18:00 20:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 27.04.2009 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen Enkel bespisning kl 16:00. Vennligst gi

Detaljer

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV

Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torhild Frøiland Arkiv: Arkivsaksnr.: 11/3274-1 Dato: * STØTTE TIL HABILITERING FOR HJEMMEBOENDE BARN MED SPESIELLE BEHOV INNSTILLING TIL: Bystyrekomite for oppvekst og utdanning

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 13/487-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 17.09.2013 Christian Moulin Johan Guldbjørnsen Aud Fleten Anne Sæterdal Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte: Dato:

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Kl 16:00 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.06.2017 Kl 16:00 på Frivilligsentralen Ved åpning av møtet blir det orientering om virksomheten

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 23. november 2010 TID: Kl 11.30 (Mrk. tida!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Tjenesteutvalget 05.03.2008 Kl 17:00 på Glitra (merk tidspunkt) Etter avtale med utvalgets leder starter møtet kl 17:00. Utvalgets hovedmedlemmer

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Det kommunale råd for funksjonshemmede Møtested: Rådhuset, Hov Møtedato: 20.02.2009 Tid: Kl 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN MØTEINNKALLING Utvalg: Bystyrekomiteen for helse og sosiale virksomheter Møtested: Bystyresalen Møtedato: 30.09.2004 Klokkeslett: kl.0900 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering

Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune. - utfordringer, muligheter og samarbeid. En oppsummering Kartlegging av frivilligheten i Fusa kommune - utfordringer, muligheter og samarbeid En oppsummering 1 Innledning Denne undersøkelsen om frivilligheten i Fusa kommune ble gjennomført i mai og juni 2016.

Detaljer

DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1

DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 DEL III KRAVSPESIFIKASJON BILAG 1 Innholdsfortegnelse 1 KRAVSPESIFIKASJON... 3 1.1 FELLES FOR TJENESTENE... 3 1.2 NÆRMERE OM HELSETJENESTEN... 5 1.3 NÆRMERE OM SOSIALTJENESTEN... 6 1.4 NÆRMERE OM BOKOLLEKTIVTJENESTEN...

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN

SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN SAMARBEIDSAVTALE FELLES KRISESENTER I GJØVIKREGIONEN mellom Søndre Land kommune og Gjøvik kommune Hov, den 19.06.17 Samarbeidsavtale Felles krisesenter i Gjøvikregionen Samarbeidsavtale Felles krisesenter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/8450-6 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Søknader fra Namdalseid idrettslag vedrørende årlig vedlikeholdstilskudd, engangstilskudd til kunstgressbane og byggelån

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE

Handlingsplan for psykisk helse GJEMNES KOMMUNE Handlingsplan for psykisk helse 2007 2010 GJEMNES KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Planprosessen 3 3. Nasjonale føringer for plana 3 4. Kommunens hovedmål 3 5. Kommunens organisering av det

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland, (meldt forfall) MEDL SP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland, (meldt forfall) MEDL SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud. Avgitt

Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud. Avgitt Arbeidsgruppe 2: Organisering psykisk helse Tilleggsrapport om Lavterskel Aktivitetstilbud Avgitt 01.10.2014 Omstillingsprosjektet Del-rapport PHR- lavterskel aktivitetstilbud Side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK OM MIDLERTIDIG LØSNING PÅ BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER

OPPFØLGING AV VEDTAK OM MIDLERTIDIG LØSNING PÅ BEHOV FOR HELDØGNS OMSORGSPLASSER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Bibliotek, Strandgt. 21, Vadsø Møtedato: 26.06.2006 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 14/9-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 07.01.2014 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte Dato: Tirsdag 14.01.2014 Tid: Kl 0900-1600 Sted: Rådhuset, Møterom 3.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 22.06.2017 nr. 1025 Forskrift om tildeling

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten

PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten PRESENTASJON AV REHABILITERINGSTJENESTEN 22.11.16 1 Lene Antonsen, Avdelingsleder Rehabiliteringstjenesten Rehabiliteringstjenesten Holder til på Stekke Kontorer og møterom Behandlingsrom Treningssal 2

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Skoleplanlegger. Rune Devold informert om Lier sammenlignet med andre kommuner mht. tiltakskjeden i omsorg, brukerbehov og ressursbruk.

Skoleplanlegger. Rune Devold informert om Lier sammenlignet med andre kommuner mht. tiltakskjeden i omsorg, brukerbehov og ressursbruk. Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Lier bygdetun Dato: 20.08.2008 Tidspunkt: 18:00 21.45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Line Mathilde Espedal

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009

Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Torsken kommune Rådmannens stab Fylkesmannen i Troms v/ Geir Håvard Hansen postboks 6600 9296 TROMSØ Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 2008/321-9 234 Lena Hansson 06.10.2009 Sjumilsteget - egenrapportering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/02 02/01492 ENDRING AV LEIE- OG SERVICEAVTALE FOR BEBOERE I KRAGERØ SENIORSENTER - KOMMUNAL DEL FRA HØSTEN 2002

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0009/02 02/01492 ENDRING AV LEIE- OG SERVICEAVTALE FOR BEBOERE I KRAGERØ SENIORSENTER - KOMMUNAL DEL FRA HØSTEN 2002 Kragerø kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR OMSORG Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.06.2002 Tid: 18.30 Ved eventuelt forfall bes De melde fra snarest til tlf. 35 98 62 26 Varamedlemmer

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/1489-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan

Detaljer

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 &52 : Einar Storli Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 07.05.2014 Tidspunkt: 18:00 20:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder FRP

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 18:45 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Haugestad Dato: 11.12.2013 Tidspunkt: 18:00 18:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Karl Bellen Leder H Bjørg Myran Nestleder

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 02.06.2014 Kl 16:30 på LHL, Nøsteveien 2 Kl. 15.00 16.00 Opplæring i bruk av Ipad I møtet

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VENTELISTER

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Porsanger kommune Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Utvalg: Møtested: Møterom 1, Rådhuset i Porsanger Dato: 25.11.2014 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Åsun

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 05.05.2008 Kl 16:30 på Frivillighetssentralen, Fosskvartalet Enkel bespisning fra kl

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 17.02.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Møtested Glitra Dato: 27.09.2016 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Marianne Berg Leder

Detaljer

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE

Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE Vedtekter og instruks for LURØY MUSIKKSKOLE 1. Eier- og ansvarsforhold. Lurøy musikkskole, eies og drives av Lurøy kommune. Lurøy musikkskole er underlagt undervisnings- og kulturetaten, med skolesjefen

Detaljer

Møteprotokoll Eldrerådet

Møteprotokoll Eldrerådet FREDRIKSTAD KOUNE øteprotokoll Eldrerådet øtedato: Tirsdag 09.12.2008, Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 11:00 øtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt. 16, 4. etg, møterom Gutzeit Fra til saksnr.: 18/08-20/08

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

Møteinnkalling. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

Møteinnkalling. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen Møteinnkalling Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Tirsdag 25.04.2017 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan

Detaljer

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd

Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Fysioterapi Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med driftstilskudd Generelt Alternativt navn Fysioterapitjeneste - Omfatter kommunal og privat fysioterapitjeneste med

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Lille sal, Kulturhuset kl

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Lille sal, Kulturhuset kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Lille sal, Kulturhuset 14.05.2013 kl. 17.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 22.10.2009 Ref. nr.: 09/14335 Saksbehandler: Mette Bakkerud Lundeland VEDTAK NR 79/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ola Einar Stolsmo MEDL H

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Ola Einar Stolsmo MEDL H Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 05.09.2017 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/172 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ELDRERÅDET

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 4/16 16/172 DEN KULTURELLE SPASERSTOKKEN ELDRERÅDET en Utvalg: Eldrerådet Møtested: Rådhuset-Møterom kjeller 20.04.2016 Klokkeslett: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13 eller e-post til eva.antonsen@vadso.kommune.no Dokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen

INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Råd for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne Mandag 20.01.2014 Kl 16:30 på Frivilligsentralen Bespisning kl 16:00. Vennligst gi beskjed dersom

Detaljer

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister

Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem og ventelister Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 16/1465-3 J44 &58 10.02.2017 WES Svar - Kartlegging- kommunale forskrifter jf. tildeling av langtidsplasser på sykehjem

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Møteprotokoll. Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møteprotokoll Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.11.2010 Tid: 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: John Stene, Nina Braadland, Kristin Spachmo,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat

Lier kommune. INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet Kl 13:00 på Fosshagen. Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Eldrerådet 08.05.2017 Kl 13:00 på Fosshagen Bespisning kl 12:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Eventuelt forfall meldes til Servicetorget,

Detaljer