NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI (Élections en 1915 pour le «Storting».) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 65. 1915. (Élections en 1915 pour le «Storting».) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING."

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. STORTINGSVALGET. (Élections en pour le «Storting».) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO..

2 KRISTIANIA 0. FREDR. ARNESENS BOK & AKCIDENSTRYKKERI

3 Forord og indledning. Den av undertegnede efter offentlig foranstaltning utgivne statistik for stortingsvalget i er utarbeidet efter de samme principper som statistikken for valget i. Første del, indeholdende de almindelige statistiske oplysninger (tabel, side ), er utarbeidet av sekretær Ottesen. Tabel og viser særskilt for hvert valgsogn henholdsvis i landdistrikterne og kjøpstæderne folkemængden pr. ste december 0, antallet av stemmeberettigede og suspenderte, antal stemmeberettigede, som har avgit stemme, og av indsendte og forkastede forfaldsanmeldelser, samt antal godkj endte stemmer. Antallet av er særskilt anført i de fleste rubrikker. Tabel og indeholder et sammendrag av de samme oplysninger, henholdsvis for de enkelte amter og for de enkelte kjøpstadsvalgdistrikter. Disse tabeller er utregnet efter det endelige valg () i alle valgkredser. I. disse tabeller er indtat opgave over antallet av forfaldsanmeldelser, indsendt fra utenriksk sted i henhold til love av den juni 0, ste mai 0 og de februar samt fem nye rubrikker med oplysninger rørende de kvindelige stemmeberettigede. Tabellerne er utarbeidet paa grundlag av de fra valgstyrenes formænd indsendte skematiske opgaver. Det har imidlertid i stor utstrækning været nødvendig at sammenholde disse opgaver med de til Stortingets kontor indsendte valgdokumenter, navnlig forsaavidt angaar antallet av avgivne stemmer og av forkastede forfald. Anden del, indeholdende politisk oversigt med tilhørende tabeller og forklaringer (side 0), er utarbeidet av kontorchef H af f ner paa grundlag av de til Stortinget indkomne dokumenter, forsaavidt stemmernes fordeling paa de forskjellige personer angaar. Med hensyn til kandidaternes politiske standpunkt og fordelingen av de spredte stemmer, er Oplysninger indhentet dels gjennem lensmænd og magistrater og dels gjennem de valgte repræsentanter. Til begge statistikkens dele er knyttet indledende og avsluttende bemerkninger, se side IV VIII og side 0. Kristiania den de februar. Vilhelm Haffner. W. Chr. Ottesen.

4 Valgdistrikter og valgsogn. Med hensyn til antallet av valgkredser og repræsentanter er ingen forandring indtraadt siden valget i. Ved lov av de juli blev der oprettet en ny kjøpstad, Notodden, fra Iste januar. Ved lov av de april blev denne kjøpstad henlagt til valgkredsen Kongsberg og Hønefoss. Ved lov av de mars blev Aarstad herred i Midthordlands kreds (Søndre Bergenhus amt) indlemmet i kjøpstaden Bergen fra Iste juli. Den herav følgende nye kredsinddeling for Bergen blev tat lov av de juni. Ved lov av 0te juli blev der tat en noget forandret kredsinddeling for Romsdals amt. Da denne forandring ikke var nødvendiggjort forandring i den administrative inddeling, vil den imidlertid ikke komme til anvendelse før valget i (jfr. gr.lo vens a). Siden er tilkommet 0 nye valgsogn i landdistrikterne, idet følgende herredsdelinger er traadt i kraft: I Akershus amt: Herredet Nesodden er delt i herrederne Nesodden og Oppegaard. I Hedemarkens amt: Herredet LilleElalen er delt i herrederne LilleElalen og Foldalen. I Kristians amt: Herrederne Søndre Land og Nordre Land er delt i henholdsvis Søndre Land og Fluberg herreder og Nordre Land og Torpen herreder. * Nedenes amt: Herredet Valle er delt i herrederne Valle og Hylestad. I Lister og Mandais amt: Herredet Søgne er delt i herrederne Søgne og Greipstad. I Stavanger amt: Herredet Jelsa er delt i herrederne Jelsa og Erfjord. I Søndre Bergenhus amt : Herredet Ullensvang er delt i herrederne Ullensvang, Kinservik og Odda. I Romsdals amt : Herrederne Edø og Aure er delt i henholdsvis Edø, Hopen og Bratvær herreder og Aure og Stemshaug herreder. I Søndre Trondhjems amt: Herrederne Hitteren og Fillan er delt i henholdsvis Hitteren og Kvenvær herreder og Fillan og Sandstad herreder. I Nordre Trondhjems amt: Herrederne Beitstaden, Lierne og Fosnes er delt i henholdsvis Beitstaden og Malm herreder, Nordli og Sørli herreder, Fosnes og Otterøy herreder. I Nordlands amt: Herredet Stamnes er delt i herrederne Stamnes og Leirfjord. I Finmarkens amt: Herredet Tanen er delt i herrederne Tanen, Gamvik og Berlevaag. Valgtingene. Valgtingene var i henlagt til den Ilte oktober, da der holdtes valg i alle rikets valgdistrikter.

5 v I av landets kredser blev stortingsvalget avgjort i Iste omgang, nemlig i landkredser og bykredser. De landkredser var: Glemminge, Bærum og Follo, Aker, Nordre Hedemarken, Vinger og Odalen, Solør, Nordre Østerdalen, Søndre Gudbrandsdalen, Toten, Eingerike, Buskerud, Sandeherred, Brunla, VestTelemarken, Oddernes, Lyngdal, Lister, Dalene, Jæderen, Ryfylke, Ytre Søndhordland, Indre Søndhordland, Hardanger, Søndfjord, Kinn, Nordfjord, Søndre Søndmør, Nordre Søndmør, Romsdal, Søndre Nordmør, Indre Fosen, Guldalen, Søndre Helgeland, Søndre Salten, Nordre Salten, Lofoten, Vesteraalen, Trondenes, Senjen, Tromsøsundet, Vestfinmarken, Østfinmarken. De bykredser var: Sarpsborg, alle Kristiania kredser, Oplandsbyerne, Drammen Iste kreds (Bragernes), Risør, Kristiansand den kreds (Baneheien), Stavanger den kreds (Verket), Trondhjem og Levanger Iste, den og de kreds (Bratøren og Ilen, Kalvskindet, Lademoen), Finmarksbyerne. I de øvrige 0 landkredser og bykredser opnaadde ingen av kandidaterne over halvdelen av avgivne, godkjendte stemmer, og der maatte saaledes holdes omvalg. Dette fandt sted i Flekkefjord de oktober, i Fredrikshald, Fredrikstad, Drammen den kreds (Strømsø og Tangen), Brevik og Holmestrand, Tønsberg, Skien, Porsgrund, Kragerø, Kristiansand Iste kreds (Fæstningen), Stavanger Iste kreds (Holmen), alle Bergens kredser, Kristiansund, Trondhjem og Levanger dje kreds (Baklandet) samt Tromsø den de oktober, i Kongsberg, Hønefoss og Notodden den 0te oktober. I de gjenstaaende bykredser og i alle landkredser fandt omvalgene sted den Iste november. Antallet av stemmeberettigede i hele riket utgjorde i, mens antallet i var. Tilveksten i treaaret utgjorde saaledes 0 0. Av de stemmeberettigede var 0 eller,0 pct. mot 0 (, pct.) i altsaa en økning av eller vel pct., mens antallet av stemmeberettigede mænd blot er øket med (fra 0 til ) eller ca. pct. Av de stemmeberettigede var 0 0 mænd og eller tilsammen 0 hjemmehørende i landdistrikterne og mænd og 0, tilsammen, i kjøpstæderne. I var antallet av stemmeberettigede mænd og paa landet henholdsvis 00 og og i kjøpstæderne henholdsvis 0 og 0. Ved Stortingets beslutning av de januar blev valget forkastet i landkredser. I av disse, Toten og Guldalen, hadde der bare været ett valg. Egentlig blev saaledes valget i Iste omgang avgjort i kun kredser. Angaaende disse omvalg se side o. flg.

6 VI Antallet av stemmeberettigede mænd er saaledes øket paa landet med 0 og i byerne med, antallet av med og henholdsvis for land og by;, pct. av vælgerbefolkningen paa landet og, pct. i byerne var mot forrige stortingsvalg henholdsvis og pct. Blandt byerne opviser Flekkefjord procentvis det største antal kvindelige stemmeberettigede, ca. 0, pct., dernæst kommer Arendal, Kristiania, Tønsberg og Kragerø med ca. pct. Det laveste procenttal utviser Hammerfest, Vardø og Vadsø med 0, pct. Dernæst kommer Kongsberg med, og Kristiansand, Sarpsborg og Tromsø med ca. pct. I landdistrikterne finder man de fleste stemmeberettigede i Nordre Bergenhus amt med,0 og i Lister og Mandals, Stavanger, Søndre og Nordre Trondhjems amter med ca. pct. Det mindste antal har Finmarkens amt med,0 pct. Suspension av stemmeret. Antallet av stemmeberettigede, som i henhold til grundlovens var hindret fra at utøve sin stemmeret paa grund av dens suspension, utgjorde paa landet, hvorav og i byerne 0 0, hvorav 0, tilsammen mot suspenderte i. Deltagelse i valget. Av de stemmeberettigede deltok i valget, det vil si, pct. eller, pct., naar de suspenderte sættes ut av betragtning. Av disse var 0 eller, pct. mænd og 0, pct. ; i var de tilsvarende tal (, pct) og (, pct.). Paa landet avgav 0 eller, pct. av de effektive stemmeberettigede stemme, (, pct.). I kjøpstæderne deltok 0 eller, pct. av de effektive stemmeberettigede i valget; for nes kommende er de tilsvarende tal (0, pct.). Av de 0 0 stemmeberettigede mænd i landdistrikterne mødte 0 (, pct.) og av de stemte (, pct.). I kjøpstæderne, hvor der var mandlige stemmeberettigede, stemte.0 (, pct.) av disse og av 0 stemmeberettigede (, pct.). Som det vil sees, har valgdeltagelsen været betydelig sterkere i byerne end paa landet, særlig fra nes side pct. mot i landdistrikterne pct. Valgdeltagelsen i landdistrikterne har været størst i de østlandsamter Smaalenene, Akershus, Hedemarken, Kristians og Buskeruds amter med henholdsvis,0,,,,0,,0 og, pct. av de effektive stemmeberettigede.,,,, 0,,, og,0 pct. av de effektive kvindelige stemmeberettigede avgav stemme. Deltagelsen i valget har været mindst i Stavanger, Søndre og Nordre Bergenhus og Romsdals amter med henholdsvis,,,,, og, pct.,, 0,,, og, pct. kvindelige stemmer avgaves i disse amter.

7 VII I enkelte kjøpstæder har valgdeltagelsen været særlig sterk, saaledes i Sarpsborg med 0, pct. (, pct.), Kongsberg, Hønefoss og Notodden, pct. (, pct.) og Porsgrund, pct. av de effektive stemmeberettigede. Blandt de kjøpstæder, hvor deltagelsen var mindst, maa nævnes Kragerø med, pct. (, pct.) og Aalesund og Molde med, pct. (, pct.). For Kragerøs kommende stiller dog valgdeltagelsen sig betydelig bedre ste valg, der imidlertid her ikke er medtat. Ved forrige stortingsvalg faldt det forholdsvis største antal avgivne stemmer i landdistrikterne paa Akershus, Hedemarken, Kristians og Buskeruds amter (henholdsvis,,,,, og,0 pct.), mens Nordlands og Lister og Mandals amter hadde forholdsvis det mindste antal (henholdsvis 0,0 og 0, pct.). Ved stortingsvalget i var valgdeltagelsen i kjøpstæderne størst i Bodø og Narvik, Kristiansand og Porsgrund med henholdsvis 0,, 0,0 og, pct. av de effektive stemmeberettigede. Blandt de kjøpstæder, hvor deltagelsen var mindst, maa nævnes Kragerø, Arendal og Grimstad, Kristiansund og Kristiania med henholdsvis,,,,, og, pct. Gjennemsnitlig antal godkjendte stemmer i kredsene. I de landkredser er det endelige valg (altsaa i kredser og i 0 kredser) godkjendt tilsammen stemmer, eller gjennemsnitlig i hver kreds stemmer. I de bykredser er paa samme maate ( i kredser og i kredser) godkjendt, eller gjennemsnitlig i hver kreds stemmer. I l a n d k r e d s e n e er det største antal godkjendte stemmer faldt i Aker ( ), Toten ( ), Søndre Hedemarken ( ), ØstTelemarken ( 0), Bærum og Folio ( ), Hadeland og Land ( ) og Ringerike ( ). De øvrige har alle under 000 stemmer. (Ved det nye omvalg i MellemRomerike godkjendtes stemmer). Det mindste stemmetal faldt i Lyngdal ( ), Søndre Helgeland ( 00), Kinn ( 0), Sætersdalen ( 0), Vestfinmarken ( ), Dalene ( 0), Ytre Søndhordland ( ) og Søndfjord ( ). De øvrige har alle over 000 stemmer. I by k r e d s ene er det største antal godkjendte stemmer faldt i Gamle Aker ( 0), Uranienborg ( 0), Hammersborg ( 0), Oslo ( ), Griinerløkken ( 0). Ingen av de øvrige kredser hadde over 000 stemmer, men alle Bergenskredser og Holmens kreds i Stavanger hadde mellem og 000 stemmer. Det mindste stemmetal faldt i Flekkefjord (0), Kragerø (0; ste valg 0), Risør (), Brevik og Holmestrand () og Porsgrund (). De øvrige kredser hadde alle over 000 stemmer. Skriftlig stemmegivning (forfaldsanmeldelser). Der blev i hele riket indsendt forfaldsanmeldelser mot i. Av det førstnævnte antal falder paa amterne og paa kjøpstæderne. I forhold til vælgerbefolkningen utgjør dette henholdsvis, og,n pct. Imidlertid

8 VIII maa bemerkes, at samme vælger ofte indsender flere forfaldsanmeldelser, eller at saadanne indsendes av personer, som ikke staar i mandtallet eller er opført med suspensionsanmerkning; desnten avgives ofte forfaldsanmeldelser av vælgere, som ogsaa stemmer personlig. Antallet av indsendte forfaldsanmeldelser viser altsaa ikke nøiagtig, hvor mange virkelig stemmeberettigede har stemt skriftlig. Ser man paa de enkelte valgdistrikter, viser anvendelsen av forfaldsanmeldelser en betydelig stigning sammenlignet med forrige valg i Kristians ( mot i ), Bratsberg ( mot ) og Nordlands amter ( mot ). Derimot er der nedgang i antallet i Stavanger ( mot 000 i ), og Finmarkens amter ( mot ). Beregnet procentvis i forhold til antallet av stemmeberettigede kan Finmarkens amt opvise det største antal forfaldsanmeldelser (, pct.). Derefter kommer Kristians amt (,0 pct.). Det mindste antal har efter den samme beregning Stavanger og Eomsdals amter (henholdsvis,oi og, pct.). Blandt kjøpstæderne falder det forholdsvis største antal paa Risør (, pct.) og Horten (, pct.) og det mindste paa Kragerø (, pct.) og Aalesund (, pct.). Av de indsendte forfaldsanmeldelser blev ialt godkjendt og (, pct.) forkastet. I var de tilsvarende tal henholdsvis 0 og (ca. 0, pct.). Av de indsendte forfald fra i forkastedes (, pct.). Utenriksværendes stemmegivning. Den adgang, som grundlovens 0, det led er aapnet dem, der opholder sig utenfor riket, til at indsende sine stemmesedler, har kun været litet benyttet, idet der fra saadanne vælgere blot er indsendt 0 forfaldsanmeldelser, hvorav fra vælgere, hjemmehørende paa landet og fra vælgere fra kjøpstæderne. I var antallet, hvorav fra vælgere fra amterne og fra kjøpstæderne. Godkjendte og forkastede stemmer. Av de i hele riket avgivne stemmer blev 0 godkjendt og (, pct.) forkastet. I forkastedes (, pct.). Av de forkastede stemmer falder paa amterne og paa kjøpstæderne eller henholdsvis, og 0, pct. av de avgivne stemmer.

9 I. Tabeller.

10 Stortingsvalg. Tabel. Stortingsvalg for de Valgsogn Smaalenenes amt. ste kreds, Eidsberg. Trøgstad Askim Spydeberg Skiptt Eidsberg Rødenes Rømskogen Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser 00 Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen I Valgkredsen tils. 0 0 den kreds, Ide og Marker. Ømark Aremark.. Id Berg Hvaler Valgkredsen tils. 0 dje kreds, Tune. Skieberg Rakkestad Varteig Tune Rolvsøy Valgkredsen tils. 0 0

11 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanm erkning Antal stemmeberettigede, s( )m har avgit λtemme Samlet tintal ind sendte forfalds delser anme Fork* stede forfald Ialt god kj endte sterr mer ste valg ^ il

12 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Smaalenenes amt. (Forts ) Me kreds, Glemminge. Borge Torsnes Glemminge Kraakerøy Valgkredsen tiis. 0 te kreds, Rygge. Onsø Raade. Rygge Moss landsogn Vaaler Hobøl lill Valgkredsen tiis. Akershus amt. ste kreds, Bærum og Follo. Vestby Aas ÏYofrn Nesodden Oppegaard Bærum Asker.,. Son Hølen H 0. 0 Valgkredsen tils den kreds, Aker. Aker... _

13 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg ste valg ~. 0 _ 0 _ _. _

14 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Akershus amt. (Forts.) dje kreds, Nedre Romerike. Kraakstad. Urskog Høland. Setskogen Enebak Fet Sørum Valgkredsen tils. 0 0 kde kreds, Mellem Romerike. Skedsmo Lillestrøm. Nittedalen Lørenskogen Grierdrum Ullensaker Nannestad Valgkredsen tils. 0 0 te kreds, Øvre Romerike. Nes.. "Ridsvold Hurdalen.. Feiring 0 lill Valgkredsen tils. 0

15 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet anfal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg

16 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de V a g s o g n Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Hedemarkens amt. Iste kreds, Nordre Hedemarken. Ringsaker Furnes Nes Valgkredsen tils. 0 den kreds, Søndre Hedemarken. Vang Løiten Romedal Stange Valgkredsen tiis. 0 Sdje kreds, Vinger og 0 dalen. Søndre Odalen Nordre Odalen Vinger Eidskogen Valgkredsen tiis. 0 kde kreds, Solør Brandval Grue Hof Aasnes Vaaler Valgkredsen tiis.

17 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer 0 00 H _

18 Stortingsvalg, 0 Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Hedemarkens amt. (Forts.; te kreds, Søndre Østerdalen. Elverum Aamot Trysil Stor Elalen , Valgkredsen tils te kreds, Nordre Østerdalen. S o l l i e n '.... Ytre Rendalen Øvre Rendalen..... Lille Elalen Foldalen... Tønset Tolgen Kvikne. Engerdalen Valgkredsen tils. 0 Kristians amt. Iste kreds, Nordre Gudbrandsdalen. Dovre... Lesje Skjaak Lom Vaage Nordre Fron..... Hedalen Seil Valgkredsen tils

19 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal s emmeberettigede, s< )m har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg ste valg

20 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg " Kristians amt. (Forts.) den kreds, Søndre Gudbrandsdalen. Søndre Fron Ringebu Øier Østre Gausdal Vestre Gausdal Faaberg Valgkredsen tiis dje kreds, Biri * Snertingdalen Kolbu Vardal Østre Toten. Vestre Toten Eina Toten Valgkredsen tiis. 0 0 kde kreds, Hadeland og Land. Jevnaker. Lunner Gran Brandbu Søndre Land Fluberg. Nordre Land Torpen Valgkredsen tiis. 0 0

21 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg

22 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Kristians amt. (Forts.) te kreds, Valdres. Søndre Aurdal Etnedalen Nordre Aurdal Vestre Slidre Østre Slidre Vang Valgkredsen tiis. 0 0 Buskerud amt. ste kreds, Ringerike. Hole Norderhov..... Aadalen Modum Valgkredsen tiis. den kreds, Hallingdal. Nes Elaa Gol Hemsedal... Aal Hol Sigdal Krødsherred H Valgkredsen tiis.

23 Stortingsvalg'. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal Indsendte forfaldsanmeldelser Fork* istede for fald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg ste valg

24 Stortingsvalg. Tabel (forts.) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser Sam et antal stemmeberettigede ste valg Derav med suspen ste valg Buskerud amt. (Forts.) dje kreds, Buskerad. Nedre Eker Lier Røken Hurum Valgkredsen tils. 0 0 Me kreds, Numedal. Øvre Eker Øvre Sandsvær Ytøe Sandsvær Flesberg Rollag Nore Opdal Valgkredsen tils Jarlsberg og Larvik amt. ste kreds, Skoger. Strømmen Skoger Sande Hof Botne. Vaale Svelviken Valgkredsen tiis. 00 0

25 enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit Jstemme ste valg Stortingsvalg. Samlet a ntal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg Forkastede forfald ste valg lait godkjendte stemmer ste valg omvalgei 0 '

26 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Jarlsberg og Larvik amt. (Forts.) den kreds, Jarlsberg. Borre Sem Nøtterø Tjømø Aasgaardstrand Valgkredsen tiis. 0 0 dje kreds, Sandeherred. Ramnes.... Andebu Stokke Sandeherred Valgkredsen tiis. Me kreds, Brunla. Tjølling Fredriksvern Brunlanes Hedrum Lærdal., Valgkredsen tiis.

27 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg

28 Stortingsvalg. 0 Tabel (forts). Stortingsvalg for de Val gsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Bratsberg amt. ste kreds, Bamle. Drangedal Sannikedal Skaatø Bamle Langesund. Stathelle Valgkredsen tiis den kreds, Gjerpen. Eidanger Slemdal Gjerpen Solum Valgkredsen tiis Sdje kreds, Øst Telemarken. Bø Saude Hitterdal Tinn Hovin Gransherred Hjartdal Seljord Valgkredsen tils. 0

29 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer omvalgei '

30 Stortingsvalg. Tabel (forts.). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde tste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Bratsberg amt. (Forts.) Me kreds, Vest Telemarken. Hollen Lunde Kviteseid Nissedal Fyresdal Mo Laardal Vinje Kauland Valgkredsen tiis Nedenes amt. ste kreds, Holt. Vegaardsheien Gjerstad Søndeled Holt Dybvaag Flosta... Testrand Valgkredsen tils. 0 den kreds, Nedenes. Aamli Gjeal. Lille Topdal Froland Østre Moland Tromø Hisø Øiestad Valgkredsen tiis. 0 0

31 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning 0, Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ' Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer

32 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nedenes amt. (Forts.) dje kreds, Sand. Herefoss Fjære Landvig Eide Vestre Moland Høvaag Birkenes Lillesand Valgkredsen tiis. 0 de kreds, Sætersdalen. Mykland Vegusdal Iveland Hornes Evje. Bygland Valle Hylestad. Bykle Valgkredsen tils Lister og Mandals amt. Iste kreds, Oddernes. Tveit Randøsund Oddernes Søgne Greipstad Halsaa og Hartmark... Mandal Valgkredsen tils. 0 0

33 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, s( avgit stemme ste valg )m har Samlet anral indsendte forfaldsanmeldelser ste valg Forkastede forfald i ste valg lait godkjendte stemmer ste valg

34 Stortingsvalg. Tabel. Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Lister og Mandals amt. (Forts.) de n kreds, Mandalen. Vennesla Hægeland Øvrebø Holme Øislebø 0 Laudal Finsland 00 0 Bjelland Grindum Aaseral Konsmo.. 0 Vigmostad Søndre Undal Spangereid Valgkredsen tils dje kreds, Lyngdal. Lyngdal Austad Kvaas Hægebostad Fjotland. Liknes... Gyland Bakke 'Tonstad Øvre Siredalen Valgkredsen tils.

35 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning 0 00 Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal ind sendte forfaldsanmeldelser Iste val» 0 0 Forkastede forfald ste valg 0 lait godkjendte stemmer ste valg 0 0 0

36 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Lister og Mandals amt. (Forts.) kde kreds, Lister. Vanse Herred....' Spind Fede Hitterø Nes Farsund Valgkredsen tiis Stavanger amt. ste kreds, Dalene. Sogndal landsogn... Lund Heskestad Bjerkreim Helleland... Egersund landsogn Ogne Sogndal ladested. Egersund ladested Valgkredsen tiis. den kreds, Jæderen. Varhaug Nærbø Klepp Time Gjesdal.... Høiland Sandnes ladested _ 0 0 Valgkredsen tils. 0 0

37 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg 0 0 Forkastede forfald ste valg. _ lait godkjendte stemmer ste valg 0 H "

38 Stortingsvalg. 0 Tabel (torts.) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Stavanger amt. (Eorts.) Sdje kreds, Hesbø og Hafrsfjord. Haaland Hetland Høle Fossan Strand Finnø Rennesø Mosterø Valgkredsen tiis Me kreds, Karmsund. Skudenes herred Aakre Avaldsnes Torvestad Skaare Tysvær Bokn Skudeneshavn Kopervik ladested Kopervik herred Valgkredsen tils. 0 te kreds, Ryfylke. Skjold Vats.. Vikedal Nerstrand Stiernerø Fister 0 0 0

39 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning 0. 0 Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser 0 0 Forkastede forfald S 0 Ialt godkjendte stemmer

40 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Stavanger amt. (Forts.) te kreds, Ryfylke. (Forts.) Aardal Hjelmeland Jelsa Erfjord Sand Saude Suldal ' Valgkredsen tiis. 0 Søndre Bergenshus amt. ste kreds, Ytre Søndhordland. Vikebygd Sveio Valestrand Finnaas Stord.... Fiti ar Austevold. Sund..... Fjeld Valgkredsen tiis. 0 0 den kreds, Indre Søndhordland. Tysnes.. Strandvik Haalandsdalen... Finse Kvinherred.. Fjelberg Etne Skaanevik Valgkredsen tiis

41 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg Forkastede forfald ste valg lait godkjendte stemmer ste valg

42 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Søndre Bergenshus amt. (Forts.) dje kreds, Midthordland. Os Samnanger Fane.. Askøen Aasene Valgkredsen tiis Me kreds, Nordhordland. Hammer Alversund. Herlø Manger Hjelme. Lindaas... Austrheim Masfjorden Valgkredsen tiis te kreds, Voss. Haus Bruvik.. Hosanger Modalen Evanger Voss Vossestranden Valgkredsen tils. 0 0

43 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal ind sendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer %

44 Stortingsvalg. Tabel (forts. ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Søndre Bergenshus amt. (Forts.) te kreds, Hardanger. Strandebarm Varaldsø Eøldal. Ullensvang Kinservik Odda Eidfjord Ulvik Granvin Kvam Jondal Ul Valgkredsen tils. 0 0 Nordre Bergenshus amt. Iste kreds, Indre Sogn. Jostedalen Lyster Hafslo Aardal Lærdal Borgund Sogndal Aurland Valgkredsen tils. 0 den kreds, Ytre Sogn. Leikanger... Balestrand. Vik.... Kirkebø. 0 0

45 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg * Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg Forkastede forfald ste valg lait godkjendte stemmer ste valg

46 Stortingsvalg. Tabel (forts. ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr., 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordre Bergenshus amt. (Forts.) den kreds, Ytre Sogn. (Forts.) Lavik Hyllestad Brekke Gulen Valgkredsen tils. 00 dje kreds, Søndfjord. Fjaler Gaular... Jølster Førde Naustdal Vevring _. Valgkredsen tils. 0 0 Me kreds, Kinn. Sulen Askvold... Kinn Bremanger Selje Søndre Vaagsø... Nordre Vaagsø Florø _. _ 0 0 Valgkredsen tils. 0

47 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal s temmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer ' _

48 Stortingsvalg '. 0 Tabel (forts.). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede ste valg Derav med suspen ste valg Nordre Bergenshus amt. (Forts.) te kreds, Nordfjord. Daviken Eid. Hornindalen Gloppen Breim Indviken Stryn !!!!!! Valgkredsen tils. 0 Romsdals amt. ste kreds, Søndre Søndmør. Vannelven Sande... Rovde Herø.. Ulstein... Ørsten Vartdalsstranden Volden Hjørundfjord !!!! 0 0 Valgkredsen tiis. 0 den kreds, Nordre Søndmør. Sunnelven Norddalen Stranden Stordalen Søkkelven Ørskog. 0 0!!

49 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser _ Forkastede forfald ste valg 0 lait godkjendte stemmer ste valg _

50 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Romsdals amt. (Forts.) den kreds, Nordre Søndmør. (Forts.) Skodje LI Vatne Borgund Giske Roald 0 Haram Valgkredsen tils dje kreds, Romsdal. Vestnes 0 Sylte 0 Eid 0 Vold 00 Grytten.0 0 Hen. Veø 0 0 Eresfjord og Vistdalen. 0 Nesset Bolsø 0 Akerø..... Sandø 0 Valgkredsen tils Me kreds, Søndre Nordmør Frænen Bud 0 _ Kornstad Eide Kvernes Bremsnes 0 0

51 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer 0 0

52 Stortingsvalg. Tabel. Stortingsvalg for de VaIgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Romsdals amt. (Forts.) de kreds, Søndre Nordmør. (Forts.) Ting vold... Gjemnes Øre Øksendalen Ulvundeidet Sundalen 0 0 _ Valgkredsen tiis te kreds, Nordre Nordmør. Grip Frei Strømsneset Stangvik Aasgaard Surendalen Bindalen Aure. Stemshaug Valsøfjorden Halse Tusteren Edø Hopen. Bratvær Valgkredsen tils Søndre Trondhjems amt. Iste kreds, Ytre Fosen. 0'sen Boan Stoksund i 0

53 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser 0 0 ' " 0 0 Forkastede forfald ste valg 0 lait godkjendte stemmer ste valg

54 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgso gn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Søndre Trondhjems amt. (Forts.) ste kreds, Ytre Fosen. (Forts.) Aa Jøssnnd. Sørfrøya Nordfrøya Hitteren.... Kvenvær Fillan , 0 0 Sandstad Valgkredsen tiis den kreds, Indre Fosen. Nes B i u s n.... Skjørn Hevne Heim Agdenes Ørlandet Bissen Lensviken..... Stadsbygden Valgkredsen tiis. 0 Sdje kreds, Orkedalen. Orkedalen Meldalen Bennebu... Opdal Børseskognen Børsen.... Gjeitestranden Valgkredsen tiis

55 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning avgit stemme Samlet anral indsendte forfaldsanmeldelser forfald stemmer

56 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Søndre Trondhjems amt. (Forts.) hde kreds, Guldalen. Røros Aalen Holtaalen Singsaas,.. Budalen Støren Soknedalen Horg Hølandet Flaa Melhus Valgkredsen tiis te kreds, Strinden. Buviken Bynesset Leinstranden Strinden Malvik Tilder Klæbu Selbu Tydalen Valgkredsen tiis Nordre Trondhjems amt. ste kreds, Stj ørdalen. Meråker Hegre... Laanke

57 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning _ 0 0 Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer

58 Stortingsvalg. 0 Tabel. Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordre Trondhjems amt. Forts.) Iste kreds, St Jordalen. (Forts.) Stjørdalen. Skatval.... Frosta..... Aasen... Skogn Levanger herred Valgkredsen tils den kreds. Værdalen. Leksviken Værdalen 0 0 Ytterøen.... Mosviken Verran..... Inderøen Sandvollan Røra Sparbu Ogndalen Valgkredsen tils. 0 dje kreds, Snaasen. Egge Beitstaden Malm Namdalseidet Stod Kvam. Snaasen

59 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme , Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Fork for 0 0 istede fald 0 Ialt godkjendte stemmer H

60 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr, 0 efrer nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordre Trondhjems amt. (Forts.) dje kreds, Snaasen. (Forts.) Nordli Sørli Grong Hølandet Overhallen Stenkjær Valgkredsen tiis bde kreds, Namdalen. Klingen" Vemundvik Fosnes Otterøy Flatanger. Nærø Vikten. Leka Gravik Kolvereid Foldereid Namsos , Valgkredsen tils. 0 0, 0 0 Nordlands amt. Iste kreds, Søndre Helgeland. Bindalen Brønnøy. Vik 0

61 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning o Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser lstc valg Forkastede forfald ste valg 0 0 lait godkjendte stemmer ste valg

62 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordlands amt. (Forts.) ste kreds, Søndre Helgeland. (Forts.) Vega. Velfjorden Tjøtta Stamnes Leirfjord Alstadhaug Herøy Valgkredsen tils. den kreds, Nordre Helgeland. Vefsen Hatfj elidalen Dønnes Nesna Hemnes Mo Lurøy.... Træna Mosjøen Valgkredsen tils. dje kreds, Søndre Salten. Rødøy... Meløy.... Gildeskaal Beiaren 0 0 0

63 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg 0 0 Forkastede forfald ste valg lait godkjendte stemmer ste valg

64 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordlands amt. (Forts.) dje kreds, Søndre Salten. (Forts.) Bodin.. Skjerstad Fauske Saltdalen 0 Valgkredsen tils de kreds, Nordre Salten. Lødingen Tjelsund Sørfold Nordfold Kjerringøy Steigen Leiranger Hamarøy. Tysfjorden Ankenes Fvenes Valgkredsen tils te kreds, Lofoten. Vaagan Gimsøy Borge Buksnes Flakstad Værøy Valgkredsen tils. 00 0

65 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Q Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg 0 Forkastede forfald ste valg 0 0 lait godkjendte stemmer ste valg t

66 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordlands amt. (Forts). te kreds, Vesterdalen. Hadsel 0 Bø... 0 Øksnes 0 Sortland 0 Dverberg. 0 0 Valgkredsen tils. 0 Tromsø amt. Isle kreds, Trondenes. Kvæfjord 0 0 Trondenes.. Bjarkøy Ibbestad 0 0 Salangen Lavangen _ Harstad 0 0 Valgkredsen tils. den kreds, Senjen. Dyrøy Sørreisa Tranøy Torsken Bers: 0 0 Hillesøy 0 00 Lenvik Maalselven

67 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald 0 Ialt godkjendte stemmer

68 Stortingsvalg. 0 Tabel (forts.]. Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Tromsø amt. (Forts) den kreds, Senjen. (Forts.) Bardu Malangen Balsfjord Valgkredsen tils. 0 dje kreds, Tromsøsundet. Tromsøysundet Sørfjord Lyngen Karlsøy Helgøy Skjervøy Nordreisa Kvænangen Valgkredsen tils Finmarkens amt. Iste kreds, Vestfinmarken. Kautokeino Alten Talvik Loppen og Øksfjord.... Hasvik Hammerfest herred Kvalsund Maasø Kjelvik Kistrand Valgkredsen tils. 0 0

69 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfalds anmeldelser _ Forkastede forfald 0 0 lalt godkjendte stemmer 0 ' omvalgei

70 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Finmarkens amt. (Forts.) den kreds, Østfinmarken. Karasjok Lebesby. Tanen Gamvik 0 0 Berlevaag Næsseby 0 0 Polmak. 0 Nordvaranger Sydvaranger.... Vardø herred 0 Valgkredsen tils. Tabel. Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Fredrikshald. 0 Sarpsborg... 0 Fredrikstad Moss og Drøbak Moss Drøbak Valgkredsen tils

71 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer enkelte valgsogn i byerne. sionsanmerkning Antal s emmeberetfigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer

72 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Kristiania Iste kreds, Oslo 0 den kreds, G runerløkken 0 dje kreds, Gamle Aker. 0 kde kreds, Hammersborg. 0 te kreds, Uranienborg.. Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Kongsvinger Lillehammer 0 Hamar 0 00 Gjøvik 0 Kongsvinger 0 Valgkredsen tils. 0 Kongsberg, Hønefoss og Notodden Kongsberg Hønefoss 0 0 Notodden 00 Valgkredsen tils. 0 Drammen. Iste kreds, Bragernes... 0 den kreds, Strømsø og Tangen. 0 0

73 enkelte valgsogn i byerne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer ! a

74 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Brevik og Holmestrand. Brevik 0 Holmestrand 0 0 Valgkredsen tils. 0 0 Horten Tønsberg Larvik og Sandefjord. Larvik Sandefjord 0 Valgkredsen tils. 0 Skien Porsgrund Kragerø 0 Risør 0 0 Arendal og Grimstad. Arendal 0 00 Grimstad Valgkredsen tils

75 enkelte valgsogn i byerne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer H 0

76 Stortingsvalg. Tabel (forts.). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Kristiansand. ste kreds, Fæstningen.. 0 den kreds, Baneheien.. Flekkefjord 0 0 Stavanger ste kreds, Holmen... den kreds, Verket Haugesund Bergen. ste kreds, Nygaard den kreds, Nordnes Sd je kreds, Kalfaret bde kreds, Sandviken... Aalesund og Molde. Aalesund 0 0 Molde _ Valgkredsen tiis. 000 Kristiansund. 0 0

77 enkelte valgsogn i byerne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer

78 Stortingsvalg. 0 Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Trondhjem og* Levanger.. Isle kreds, Bratøren og Ilen! 0 0 den kreds, Kalvskindet Kalvskindet 0 0 Levanger Valgkredsen tiis. 0 Sdje kreds, Baklandet Me kreds, Lademoen... 0 Bodø og Narvik Bodø 0 Narvik Valgkredsen tils. 0 Tromsø 0 0 Hammerfest, Vardø og Vadsø. Hammerfest, Vardø 0 Vadsø. 0 Valgkredsen tils. 0

79 enkelte valgsogn i byerne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal ind sendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg

80 Stortingsvalg Tabel. Sammendrag I denne tabel er overalt det endelige valg lagt til grund, altsaa ste valg i de kredser, Valgdistrikter Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Antal stemmeberettigede Derav Antal stemmeberettigede med suspensionsanmerkning Derav Ialt effektive stemmeberettigede Smaalenene Akershus Hedemarken ^ Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjems amt Nordre Trondhjems amt Nordlands amt Tromsø amt Finmarken

81 for landdistrikterne. Stortingsvalg hvor der kun avholtltes ét valg, og det valg i de 0 kredser, hvor der var omvalg. ) Derav ive stemmeede avgav mmer Av effekt berettig ste Derav i effektive berettigede Pct. a\ stemme Pct. av kvindelig berei indsendte inmeldelser Antal forfaldsa Derav brkastede inmeldelser Antal f forfaldsa Derav effektive»e stemmettigede. faldsanmelndsendt fra iks sted Antal for deiser ii utenr "g s 0,0, 0,, ,0 0, 0 0 0,0, 0 0,, ,, 0,, 0,0,,, ,, 0 0 0, 0, 0,, 0 0,,,, 00,, ,0,0 0 0, 0, 00,, 0 0,, *) Rettelse: I overskriften paa foregaaende side istedetfor kredser. I denne tabel og tabel nr. er omvalgene i er feilagtig anført kredser ikke tat i 'betragtning. b

82 Stortingsvalg. Tabel. Sammendrag I denne tabel er overalt det endelige resultat lagt til grund, altsaa ste valg i de kredser, Valgdistrikter ængde Iste er 0 efter ide grænser Folkem decembi nuværei Antal stemme^berettigede Dera'v «? B i i «s g Antal sl tigede n sionsa Dera'v i effektive stemme^berettigede Fredrikshald Sarpsborg.... Fredrikstad Moss og Drøbak.... Kristiania Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Kongsvinger Kongsberg, Hønefoss og Notodden Drammen Brevik og Holmestrand. Horten Tønsberg Larvik og Sandefjord Skien Porsgrnnd Kragerø. Risør Arendal og Grimstad.. Kristiansand Flekkefjord Stavanger Haugesund Bergen Aalesund og Molde.. Kristiansund.... Trondhjem og Levanger. Bodø og Narvik... Tromsø Hammerfest, Vardø og Vadsø ' ô Riket tilsammen

83 for kjøpstæderne. Stortingsvalg. hvor der kun avholdtes et valg, og el et valg i de kredser, hvor der var omvalg. Derav Av effektive stemmeberettigede avgav stemmer Derav Pct. av effektive stemmeberettigede Pct av effektive kvindelige stemmeberettigede Antal indsendte forfaldsanmeldelser Derav Antal forkastede forfaldsanmeldelser Derav Antal forfaldsanmeldelser indsendt fra utenriks sted lalt godkjendte stemmer , 0,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,0, 0,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,, 0,0, 0,,,,,,,, _ ,0, 0, 0, 0 0,, 0 0

84

85 II. Politisk oversigt. A. Landdistrikterne.

86 Stortingsvalg. Smaalenenes amt. Isle kreds, Eidsberg. Trøgstad Askim Spydeberg Skiptt Eidsberg Repræsentant, ste valg : Maseng, F. 0., gaardbruker, Askim y. Grundt, J. A., kaptein, gaardb., Eidsberg, H. & F. y. (H.) Berg, 0., bakermester, Askim.. s. ( Y.) Omvalg (Vu): Maseng Grandt Berg..... ( F. V., V.) H. &.. y. F. y... s den kreds, Idde og Marker. Ømark Aremark i i Berg Hvaler rang Repræsentant, : Hov, M., gaardbruker, Berg, H. & F. V. (F. V.) Bøen, H. T. H., gaardbruker, Id V. Thorvik, P., maskinist, Id S. ( V.) Omvalg (Vu): Bøen y Hov.. H. & F. y. Thorvik S A. = arbeiderdemokrat; F. V. = frisindet venstre; H. = høire; S. = socialdemokrat; y. = venstre; L. = landmandspartiet; T. = avholdspartiet. foregik i alle kredser den Ilte oktober. Derav A. H. Mysen, Eidsberg,.

87 Stortingsvalg. CD PH gen o w Varamænd, : 0 Rud, K., gaardbruker, Trøgstad y. Hjelmark, A., gaardbruker, Eidsberg, H. & F. y. (F. y.) Sandem, J., gaardbruker, Rødenes S. 0 Omvalg : Rud y. Hjelmark H. & F. y. Sandem. S y ar am and, : Hansen, 0. K., bankkasserer, Hvaler y. Eilertsen, N. M., kjøbmand, Hvaler H. Hattestad, K. R., lærer, Ømark S. Lexerød, N. J., gaardbruker, Aremark L Omvalg : Hansen.. y Eilertsen H. & F. V. Hattestad S. Lexerød. L 0 Eilertsen og Lexerød var begge varamænd for Hov.

88 Stortingsvalg 0 Smaalenenes amt (Forts). Skjeberg Rakkestad Varteig Tune Rolvsøy dje kreds, Tune. Repræsentant, ste valg: Moeskau, A. T. A., fabrikarbeider, Tune. S. Jahren, K. E., gbr., Rakkestad H. & F. V. (H). Schie, J. M., gaardbruker, bankkasserer, Rakkestad V. Strømsæther, H. P. R., lensmand, Tune.. T. ( H, V.) Omvalg ('/ii): Jahren l H. Moeskau S. ( H. & F. V., S., T., V.) Me kreds, Glemminge. Borge Torsnes Glemminge Kraakerøy Repræsentant: Bergersen, J., forretningsfører, Borge S. Pedersen, P. 0., filer, Kraakerøy.. H. & F. V. (H). Sondresen, S., resid. kapellan, Borge.V. (IV.) Fælleskandidat mot socialdemokraterne med Schie som varamand.

89 Stortingsvalg Var a m and, : Thue, J. 0., gaardbruker, Rakkestad Sønstegaard, T., kirkesanger og gaardbruker, Skjeberg Bergby, 0. H., gaardbruker, Varteig Storeheier, G., gaardbruker, Rakkestad... s. H, & F. V. (H). V.... T Omvalg: Schie Thue. V.... s. Varamand: Johansen, H. B., stuerarbeider, Glemminge Kjølberg, H. R., gaardbruker, Borge... Velde, P., redaktør, Glemminge.... S. H. & F. V. (H.) V. 0

90 Stortingsvalg Smaalenenes amt. Forts.) Onsø Raade Rygge ss herred Yaaler te kreds, Rygge. Repræsentant, ste valg: o Jahren, G. A., hypotekbankdirektør, gaardbruker, Hobøl. H & F Y (H) 0 00 Krogsvold, A., sagmester, Moss herred S. Strand, J. A., gaardbruker, Onsø Y. Andersen, X. J., herredskasserer, Onsø A. ( H. & F. Y., Y.) Omvalg ('/n) : J a h r e n..... H & F Y Krogsvold S ( A., S., Y., ukj.)... Akershus amt. Iste kreds, Bærum og Follo. Yestby Aas Frogn esodden pegaard o Repræsentant: Michelet, C. F., høiesteretsadvokat, Bærum H. & F. Y. (H.) Holck, 0., blikkenslager, Bærum. S. 0 Bj ør lykke, K. 0., professor, Aas Y. ( S., Y.) 0 den kreds, Aker. Repræsentant: Bull, E. Hagerup, høiesteretsassessor Evje, J. lærer.... Hydle M stenograf. H. & F. Y. ;H.) s Y 00 ( H )

91 Stortingsvalg Hobøl rang Varamand, : 0 0 Sæby, A., gaardbruker, Vaaler... H. & F. V. (H.) Lunde, K., stenhugger, Eaade S. Dahle, K. H., forretningsfører, Onsø V. Skaugen, P. A., gaardbruker, Eaade A.. 0 Omvalg : 0 Sæby... H. & F. V. Lunde S Bærum Asker Son Hølen rang Varamand: 0 Aas, A., gaardbruker, Aas. Eriksen, A., skrædder, Aas S... H. & F. V. (H.) Mortensen, E., godseier, Asker V Varamand: Torkildsen, M. T., major. Halvorsen, H., telefonkontrolør WormMuller, J. S., cand. mag.. H. & F. V. (F. V.).... S. v. 0 00

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958

Norges Offisielle Statistikk, rekke XI. Trykt 1958 Norges Offisielle Statistikk, rekke XI Norway's Official Statistics, series XI Rekke XI Trykt 957 Nr. 68 Folkemengden i herreder og byer. januar 956 Population in rural districts and towns 69 Norges jernbaner

Detaljer

Folketellingen i Norge

Folketellingen i Norge NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. 0. Folketellingen i Norge desember 0. Annet hefte. Trossamfund. ( ) (llecensement du er décembre 0 : H. Population de droit classée par culte.) Utgitt av Det Statistiske

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET 1921. (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII 66. STORTINGSVALGET 1921. (Élections en 1921 pour le «Storting».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VII. STORTINGSVALGET. (Électons en pour le «Stortng».) UTGITT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.. KRISTIANIA O. FREDR. ARNESENS

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.)

Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) 4011IMMIIMMUNIMIMI Norges Offisielle Statistikk, rekke VII. (Statistique Officielle de la Norvège, série VII.) Trykt : Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (Annuaire de l' Administration générale des

Detaljer

Norges Offisielle Statistikk, rekke X.

Norges Offisielle Statistikk, rekke X. Norges Offisielle Statistikk, rekke X. (Statistique Officielle de la Norvége, série X.) Rekke X. Trykt 1947. Nr. 122. Kriminalstatistikk 1943 og 1944. (Statistique de la crirninalité.) 123. StatistiskØkonomisk

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2016

Busetting av flyktningar 2014-2016 Busetting av flyktningar 2014-2016 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, kva dei

Detaljer

Busetting av flyktningar 2014-2019

Busetting av flyktningar 2014-2019 Busetting av flyktningar 2014-2019 Busettingsvedtak i høve til oppmodning for 2015 Her er oversikta over kor mange flyktningar kvar einskild kommune er oppmoda om å busette i perioden 2014-2016, og plantal

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET 2011

RESSURSER I BRANNVESENET 2011 RESSURSER I BRANNVESENET 2011 ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 0101 Halden 29543 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 33 0 4 4 24 23 23 2 1 1 1 Sarpsborg brann- og 0105 Sarpsborg 53333

Detaljer

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1)

Alle jenter født 1997 registrert med HPV-vaksinasjon per 7. mai 2011. Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 1) Andel vaksinerte % (dose 2) Andel vaksinerte % (dose 3) Fylker og kommuner Østfold 68 % 66 % 62 % Halden 70 % 68 % 66 % Moss 67 % 64 % 61 % Sarpsborg 74 % 73 % 70 % Fredrikstad

Detaljer

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports

Dag Juvkam. Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen. 99/13 Rapporter Reports 99/13 Rapporter Reports Dag Juvkam Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notater Documents 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Notater 15/2012 Anne Holtung Oppdatert med tall for 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Notater I denne serien

Detaljer

NORGES ELEKTRISITETSVERKER

NORGES ELEKTRISITETSVERKER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI 40 NORGES ELEKTRISITETSVERKER 954 Electricity Plants 954. STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 956 Tidligere utkommet: Norges elektrisitetsverker

Detaljer

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff

Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff Nr Forening Fylke MomsrefskjemaBeretning/regnskap 120 AJFF Halden NJFF-Østfold X X 111 AJFF Sarpsborg og Omegn NJFF-Østfold 1819 Alstahaug Jff NJFF-Nordland X X 2001 Alta JFF NJFF-Finnmark X X 420 Alvdal

Detaljer

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK

KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK KOMMUNAL SELSKAPS- STATISTIKK Figurer og tabeller Av Bent Aslak Brandtzæg Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 13/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 13/2008 ISSN 0802-3662 Pris: kr. 150 Telemarksforsking-Bø

Detaljer

7 = Søsken 39= 40. PersoaamEatn. 9 Tjenestefolk. 8= Andre slektninger. Kodeliste ved folketellinnien 1060. Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne.

7 = Søsken 39= 40. PersoaamEatn. 9 Tjenestefolk. 8= Andre slektninger. Kodeliste ved folketellinnien 1060. Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne. h /ill, 2/1-61 Kjønn: 1 = Mann 2. Kvinne Stilling i hushold: A. Private husholdninger. Det nyttes to-sifret kode. Første siffer angir familiekjernen slik: 0 = Hovedpersonens familiekjerne eller ingen familiekjerne

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks - område. Komplett system. Tidsriktige løsninger. Isolerende byggsystem 0112 Ringmur Isolerende byggsystem 0112 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks - område Komplett system Tidsriktige løsninger Energibesparende - i grunnen er vi best! byggisolasjon En

Detaljer

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015

HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 HUSEIERNES LANDSFORBUND KOMMUNAL EIENDOMSSKATT 2015 RAPPORT NR. 2 2015 August 2015 FORORD Huseiernes Landsforbund (HL) ser det som viktig å fokusere oppmerksomheten på de måtene kommunene legger gebyrer

Detaljer

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks område. Komplett system. Tidsriktige løsninger

Ringmur. Forskaling, isolasjon og puss i ett. Kort byggetid. Bredt bruks område. Komplett system. Tidsriktige løsninger Ringmur I s o l e r e n d e b y g g s y s t e m 0 5 1 3 Forskaling, isolasjon og puss i ett Kort byggetid Bredt bruks område Komplett system Tidsriktige løsninger E n e r g -i ibgrunnen e s p aerr vi e

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret 2014. Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2014 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Oversikt: Virksomhetsmedlemskap 2015

Oversikt: Virksomhetsmedlemskap 2015 Kommune/Virksomhet: Agdenes kommune Ahlsell Norge AS AHSA Akershus Fylkeskommune Alfsen & Gunderson A/S Alstahaug kommune Alta Kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Detaljer

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor

Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Vedlegg SV4 Datagrunnlag og definisjoner pasientdata. Somatisk sektor Datagrunnlag for pasientdata og analyser av "sørge-for"-ansvaret Tabell 4.1 Datagrunnlaget for analyser av bruk av somatiske spesialisthelsetjenester

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft

Attraktivitetsbarometeret 2008. Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Attraktivitetsbarometeret 2008 Topp og bunn i regioners og kommuners attraksjonskraft Hvor i Norge er det best å bo? Folket bestemmer! Det finnes mange undersøkelser og rapporter som forteller oss hvilke

Detaljer

GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING. April 2014 (erstatter sept. 12)

GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING. April 2014 (erstatter sept. 12) GLAVA L-ELEMENT MONTERINGSANVISNING April 2014 (erstatter sept. 12) GLAVA L-ELEMENT L-element er en enkel isolert ytterforskaling til plate på mark-løsning, og kan brukes til industribygg, garasjer, uthus,

Detaljer

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000

Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Rapport Klima 23, 2002 ISSN 0805-9918 Meteorologisk institutt Postboks 43 Blindern 0313 Oslo Bjørn Aune Energi gradtall (Heating degree days). Normaler 1961-1990. Normaler 1971-2000 Normale energigradtall

Detaljer

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes

Attraktivitetsbarometeret. Topp og bunn i regionenes Attraktivitetsbarometeret 2007 Topp og bunn i regionenes attraksjonskraft Bli en attraktiv region! Hva kom først, høna eller egget? Det er på mange måter denne problemstillingen vi står oppe i når vi skal

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

STORTINGSVALGET 1985

STORTINGSVALGET 1985 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 594 STORTINGSVALGET 985 HEFTE STORTING ELECTIONS 985 Volume I STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 986 ISBN 82-537-230-6 ISSN 0800-92X EMNEGRUPPE 62 Politiske emner ANDRE

Detaljer

Jackon. isolasjon i grunnen. Praktisk veiledning

Jackon. isolasjon i grunnen. Praktisk veiledning Jackon isolasjon i grunnen G R U N N Praktisk veiledning Markisolasjon Telesikring Varme og kalde konstruksjoner Varmeisolering og fuktsikring av kjellervegger 09-2012 erstatter 01-2011 2Jackon isolajon

Detaljer

Kravene til godkjenning som registrert / statsautorisert revisor Kravene til godkjenning som registrert eller statsautorisert revisor følger av lov av 15. januar 1999 nr 2 om revisjon og revisorer (revisorloven)

Detaljer