NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI (Élections en 1915 pour le «Storting».) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 65. 1915. (Élections en 1915 pour le «Storting».) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING."

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. STORTINGSVALGET. (Élections en pour le «Storting».) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO..

2 KRISTIANIA 0. FREDR. ARNESENS BOK & AKCIDENSTRYKKERI

3 Forord og indledning. Den av undertegnede efter offentlig foranstaltning utgivne statistik for stortingsvalget i er utarbeidet efter de samme principper som statistikken for valget i. Første del, indeholdende de almindelige statistiske oplysninger (tabel, side ), er utarbeidet av sekretær Ottesen. Tabel og viser særskilt for hvert valgsogn henholdsvis i landdistrikterne og kjøpstæderne folkemængden pr. ste december 0, antallet av stemmeberettigede og suspenderte, antal stemmeberettigede, som har avgit stemme, og av indsendte og forkastede forfaldsanmeldelser, samt antal godkj endte stemmer. Antallet av er særskilt anført i de fleste rubrikker. Tabel og indeholder et sammendrag av de samme oplysninger, henholdsvis for de enkelte amter og for de enkelte kjøpstadsvalgdistrikter. Disse tabeller er utregnet efter det endelige valg () i alle valgkredser. I. disse tabeller er indtat opgave over antallet av forfaldsanmeldelser, indsendt fra utenriksk sted i henhold til love av den juni 0, ste mai 0 og de februar samt fem nye rubrikker med oplysninger rørende de kvindelige stemmeberettigede. Tabellerne er utarbeidet paa grundlag av de fra valgstyrenes formænd indsendte skematiske opgaver. Det har imidlertid i stor utstrækning været nødvendig at sammenholde disse opgaver med de til Stortingets kontor indsendte valgdokumenter, navnlig forsaavidt angaar antallet av avgivne stemmer og av forkastede forfald. Anden del, indeholdende politisk oversigt med tilhørende tabeller og forklaringer (side 0), er utarbeidet av kontorchef H af f ner paa grundlag av de til Stortinget indkomne dokumenter, forsaavidt stemmernes fordeling paa de forskjellige personer angaar. Med hensyn til kandidaternes politiske standpunkt og fordelingen av de spredte stemmer, er Oplysninger indhentet dels gjennem lensmænd og magistrater og dels gjennem de valgte repræsentanter. Til begge statistikkens dele er knyttet indledende og avsluttende bemerkninger, se side IV VIII og side 0. Kristiania den de februar. Vilhelm Haffner. W. Chr. Ottesen.

4 Valgdistrikter og valgsogn. Med hensyn til antallet av valgkredser og repræsentanter er ingen forandring indtraadt siden valget i. Ved lov av de juli blev der oprettet en ny kjøpstad, Notodden, fra Iste januar. Ved lov av de april blev denne kjøpstad henlagt til valgkredsen Kongsberg og Hønefoss. Ved lov av de mars blev Aarstad herred i Midthordlands kreds (Søndre Bergenhus amt) indlemmet i kjøpstaden Bergen fra Iste juli. Den herav følgende nye kredsinddeling for Bergen blev tat lov av de juni. Ved lov av 0te juli blev der tat en noget forandret kredsinddeling for Romsdals amt. Da denne forandring ikke var nødvendiggjort forandring i den administrative inddeling, vil den imidlertid ikke komme til anvendelse før valget i (jfr. gr.lo vens a). Siden er tilkommet 0 nye valgsogn i landdistrikterne, idet følgende herredsdelinger er traadt i kraft: I Akershus amt: Herredet Nesodden er delt i herrederne Nesodden og Oppegaard. I Hedemarkens amt: Herredet LilleElalen er delt i herrederne LilleElalen og Foldalen. I Kristians amt: Herrederne Søndre Land og Nordre Land er delt i henholdsvis Søndre Land og Fluberg herreder og Nordre Land og Torpen herreder. * Nedenes amt: Herredet Valle er delt i herrederne Valle og Hylestad. I Lister og Mandais amt: Herredet Søgne er delt i herrederne Søgne og Greipstad. I Stavanger amt: Herredet Jelsa er delt i herrederne Jelsa og Erfjord. I Søndre Bergenhus amt : Herredet Ullensvang er delt i herrederne Ullensvang, Kinservik og Odda. I Romsdals amt : Herrederne Edø og Aure er delt i henholdsvis Edø, Hopen og Bratvær herreder og Aure og Stemshaug herreder. I Søndre Trondhjems amt: Herrederne Hitteren og Fillan er delt i henholdsvis Hitteren og Kvenvær herreder og Fillan og Sandstad herreder. I Nordre Trondhjems amt: Herrederne Beitstaden, Lierne og Fosnes er delt i henholdsvis Beitstaden og Malm herreder, Nordli og Sørli herreder, Fosnes og Otterøy herreder. I Nordlands amt: Herredet Stamnes er delt i herrederne Stamnes og Leirfjord. I Finmarkens amt: Herredet Tanen er delt i herrederne Tanen, Gamvik og Berlevaag. Valgtingene. Valgtingene var i henlagt til den Ilte oktober, da der holdtes valg i alle rikets valgdistrikter.

5 v I av landets kredser blev stortingsvalget avgjort i Iste omgang, nemlig i landkredser og bykredser. De landkredser var: Glemminge, Bærum og Follo, Aker, Nordre Hedemarken, Vinger og Odalen, Solør, Nordre Østerdalen, Søndre Gudbrandsdalen, Toten, Eingerike, Buskerud, Sandeherred, Brunla, VestTelemarken, Oddernes, Lyngdal, Lister, Dalene, Jæderen, Ryfylke, Ytre Søndhordland, Indre Søndhordland, Hardanger, Søndfjord, Kinn, Nordfjord, Søndre Søndmør, Nordre Søndmør, Romsdal, Søndre Nordmør, Indre Fosen, Guldalen, Søndre Helgeland, Søndre Salten, Nordre Salten, Lofoten, Vesteraalen, Trondenes, Senjen, Tromsøsundet, Vestfinmarken, Østfinmarken. De bykredser var: Sarpsborg, alle Kristiania kredser, Oplandsbyerne, Drammen Iste kreds (Bragernes), Risør, Kristiansand den kreds (Baneheien), Stavanger den kreds (Verket), Trondhjem og Levanger Iste, den og de kreds (Bratøren og Ilen, Kalvskindet, Lademoen), Finmarksbyerne. I de øvrige 0 landkredser og bykredser opnaadde ingen av kandidaterne over halvdelen av avgivne, godkjendte stemmer, og der maatte saaledes holdes omvalg. Dette fandt sted i Flekkefjord de oktober, i Fredrikshald, Fredrikstad, Drammen den kreds (Strømsø og Tangen), Brevik og Holmestrand, Tønsberg, Skien, Porsgrund, Kragerø, Kristiansand Iste kreds (Fæstningen), Stavanger Iste kreds (Holmen), alle Bergens kredser, Kristiansund, Trondhjem og Levanger dje kreds (Baklandet) samt Tromsø den de oktober, i Kongsberg, Hønefoss og Notodden den 0te oktober. I de gjenstaaende bykredser og i alle landkredser fandt omvalgene sted den Iste november. Antallet av stemmeberettigede i hele riket utgjorde i, mens antallet i var. Tilveksten i treaaret utgjorde saaledes 0 0. Av de stemmeberettigede var 0 eller,0 pct. mot 0 (, pct.) i altsaa en økning av eller vel pct., mens antallet av stemmeberettigede mænd blot er øket med (fra 0 til ) eller ca. pct. Av de stemmeberettigede var 0 0 mænd og eller tilsammen 0 hjemmehørende i landdistrikterne og mænd og 0, tilsammen, i kjøpstæderne. I var antallet av stemmeberettigede mænd og paa landet henholdsvis 00 og og i kjøpstæderne henholdsvis 0 og 0. Ved Stortingets beslutning av de januar blev valget forkastet i landkredser. I av disse, Toten og Guldalen, hadde der bare været ett valg. Egentlig blev saaledes valget i Iste omgang avgjort i kun kredser. Angaaende disse omvalg se side o. flg.

6 VI Antallet av stemmeberettigede mænd er saaledes øket paa landet med 0 og i byerne med, antallet av med og henholdsvis for land og by;, pct. av vælgerbefolkningen paa landet og, pct. i byerne var mot forrige stortingsvalg henholdsvis og pct. Blandt byerne opviser Flekkefjord procentvis det største antal kvindelige stemmeberettigede, ca. 0, pct., dernæst kommer Arendal, Kristiania, Tønsberg og Kragerø med ca. pct. Det laveste procenttal utviser Hammerfest, Vardø og Vadsø med 0, pct. Dernæst kommer Kongsberg med, og Kristiansand, Sarpsborg og Tromsø med ca. pct. I landdistrikterne finder man de fleste stemmeberettigede i Nordre Bergenhus amt med,0 og i Lister og Mandals, Stavanger, Søndre og Nordre Trondhjems amter med ca. pct. Det mindste antal har Finmarkens amt med,0 pct. Suspension av stemmeret. Antallet av stemmeberettigede, som i henhold til grundlovens var hindret fra at utøve sin stemmeret paa grund av dens suspension, utgjorde paa landet, hvorav og i byerne 0 0, hvorav 0, tilsammen mot suspenderte i. Deltagelse i valget. Av de stemmeberettigede deltok i valget, det vil si, pct. eller, pct., naar de suspenderte sættes ut av betragtning. Av disse var 0 eller, pct. mænd og 0, pct. ; i var de tilsvarende tal (, pct) og (, pct.). Paa landet avgav 0 eller, pct. av de effektive stemmeberettigede stemme, (, pct.). I kjøpstæderne deltok 0 eller, pct. av de effektive stemmeberettigede i valget; for nes kommende er de tilsvarende tal (0, pct.). Av de 0 0 stemmeberettigede mænd i landdistrikterne mødte 0 (, pct.) og av de stemte (, pct.). I kjøpstæderne, hvor der var mandlige stemmeberettigede, stemte.0 (, pct.) av disse og av 0 stemmeberettigede (, pct.). Som det vil sees, har valgdeltagelsen været betydelig sterkere i byerne end paa landet, særlig fra nes side pct. mot i landdistrikterne pct. Valgdeltagelsen i landdistrikterne har været størst i de østlandsamter Smaalenene, Akershus, Hedemarken, Kristians og Buskeruds amter med henholdsvis,0,,,,0,,0 og, pct. av de effektive stemmeberettigede.,,,, 0,,, og,0 pct. av de effektive kvindelige stemmeberettigede avgav stemme. Deltagelsen i valget har været mindst i Stavanger, Søndre og Nordre Bergenhus og Romsdals amter med henholdsvis,,,,, og, pct.,, 0,,, og, pct. kvindelige stemmer avgaves i disse amter.

7 VII I enkelte kjøpstæder har valgdeltagelsen været særlig sterk, saaledes i Sarpsborg med 0, pct. (, pct.), Kongsberg, Hønefoss og Notodden, pct. (, pct.) og Porsgrund, pct. av de effektive stemmeberettigede. Blandt de kjøpstæder, hvor deltagelsen var mindst, maa nævnes Kragerø med, pct. (, pct.) og Aalesund og Molde med, pct. (, pct.). For Kragerøs kommende stiller dog valgdeltagelsen sig betydelig bedre ste valg, der imidlertid her ikke er medtat. Ved forrige stortingsvalg faldt det forholdsvis største antal avgivne stemmer i landdistrikterne paa Akershus, Hedemarken, Kristians og Buskeruds amter (henholdsvis,,,,, og,0 pct.), mens Nordlands og Lister og Mandals amter hadde forholdsvis det mindste antal (henholdsvis 0,0 og 0, pct.). Ved stortingsvalget i var valgdeltagelsen i kjøpstæderne størst i Bodø og Narvik, Kristiansand og Porsgrund med henholdsvis 0,, 0,0 og, pct. av de effektive stemmeberettigede. Blandt de kjøpstæder, hvor deltagelsen var mindst, maa nævnes Kragerø, Arendal og Grimstad, Kristiansund og Kristiania med henholdsvis,,,,, og, pct. Gjennemsnitlig antal godkjendte stemmer i kredsene. I de landkredser er det endelige valg (altsaa i kredser og i 0 kredser) godkjendt tilsammen stemmer, eller gjennemsnitlig i hver kreds stemmer. I de bykredser er paa samme maate ( i kredser og i kredser) godkjendt, eller gjennemsnitlig i hver kreds stemmer. I l a n d k r e d s e n e er det største antal godkjendte stemmer faldt i Aker ( ), Toten ( ), Søndre Hedemarken ( ), ØstTelemarken ( 0), Bærum og Folio ( ), Hadeland og Land ( ) og Ringerike ( ). De øvrige har alle under 000 stemmer. (Ved det nye omvalg i MellemRomerike godkjendtes stemmer). Det mindste stemmetal faldt i Lyngdal ( ), Søndre Helgeland ( 00), Kinn ( 0), Sætersdalen ( 0), Vestfinmarken ( ), Dalene ( 0), Ytre Søndhordland ( ) og Søndfjord ( ). De øvrige har alle over 000 stemmer. I by k r e d s ene er det største antal godkjendte stemmer faldt i Gamle Aker ( 0), Uranienborg ( 0), Hammersborg ( 0), Oslo ( ), Griinerløkken ( 0). Ingen av de øvrige kredser hadde over 000 stemmer, men alle Bergenskredser og Holmens kreds i Stavanger hadde mellem og 000 stemmer. Det mindste stemmetal faldt i Flekkefjord (0), Kragerø (0; ste valg 0), Risør (), Brevik og Holmestrand () og Porsgrund (). De øvrige kredser hadde alle over 000 stemmer. Skriftlig stemmegivning (forfaldsanmeldelser). Der blev i hele riket indsendt forfaldsanmeldelser mot i. Av det førstnævnte antal falder paa amterne og paa kjøpstæderne. I forhold til vælgerbefolkningen utgjør dette henholdsvis, og,n pct. Imidlertid

8 VIII maa bemerkes, at samme vælger ofte indsender flere forfaldsanmeldelser, eller at saadanne indsendes av personer, som ikke staar i mandtallet eller er opført med suspensionsanmerkning; desnten avgives ofte forfaldsanmeldelser av vælgere, som ogsaa stemmer personlig. Antallet av indsendte forfaldsanmeldelser viser altsaa ikke nøiagtig, hvor mange virkelig stemmeberettigede har stemt skriftlig. Ser man paa de enkelte valgdistrikter, viser anvendelsen av forfaldsanmeldelser en betydelig stigning sammenlignet med forrige valg i Kristians ( mot i ), Bratsberg ( mot ) og Nordlands amter ( mot ). Derimot er der nedgang i antallet i Stavanger ( mot 000 i ), og Finmarkens amter ( mot ). Beregnet procentvis i forhold til antallet av stemmeberettigede kan Finmarkens amt opvise det største antal forfaldsanmeldelser (, pct.). Derefter kommer Kristians amt (,0 pct.). Det mindste antal har efter den samme beregning Stavanger og Eomsdals amter (henholdsvis,oi og, pct.). Blandt kjøpstæderne falder det forholdsvis største antal paa Risør (, pct.) og Horten (, pct.) og det mindste paa Kragerø (, pct.) og Aalesund (, pct.). Av de indsendte forfaldsanmeldelser blev ialt godkjendt og (, pct.) forkastet. I var de tilsvarende tal henholdsvis 0 og (ca. 0, pct.). Av de indsendte forfald fra i forkastedes (, pct.). Utenriksværendes stemmegivning. Den adgang, som grundlovens 0, det led er aapnet dem, der opholder sig utenfor riket, til at indsende sine stemmesedler, har kun været litet benyttet, idet der fra saadanne vælgere blot er indsendt 0 forfaldsanmeldelser, hvorav fra vælgere, hjemmehørende paa landet og fra vælgere fra kjøpstæderne. I var antallet, hvorav fra vælgere fra amterne og fra kjøpstæderne. Godkjendte og forkastede stemmer. Av de i hele riket avgivne stemmer blev 0 godkjendt og (, pct.) forkastet. I forkastedes (, pct.). Av de forkastede stemmer falder paa amterne og paa kjøpstæderne eller henholdsvis, og 0, pct. av de avgivne stemmer.

9 I. Tabeller.

10 Stortingsvalg. Tabel. Stortingsvalg for de Valgsogn Smaalenenes amt. ste kreds, Eidsberg. Trøgstad Askim Spydeberg Skiptt Eidsberg Rødenes Rømskogen Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser 00 Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen I Valgkredsen tils. 0 0 den kreds, Ide og Marker. Ømark Aremark.. Id Berg Hvaler Valgkredsen tils. 0 dje kreds, Tune. Skieberg Rakkestad Varteig Tune Rolvsøy Valgkredsen tils. 0 0

11 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanm erkning Antal stemmeberettigede, s( )m har avgit λtemme Samlet tintal ind sendte forfalds delser anme Fork* stede forfald Ialt god kj endte sterr mer ste valg ^ il

12 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Smaalenenes amt. (Forts ) Me kreds, Glemminge. Borge Torsnes Glemminge Kraakerøy Valgkredsen tiis. 0 te kreds, Rygge. Onsø Raade. Rygge Moss landsogn Vaaler Hobøl lill Valgkredsen tiis. Akershus amt. ste kreds, Bærum og Follo. Vestby Aas ÏYofrn Nesodden Oppegaard Bærum Asker.,. Son Hølen H 0. 0 Valgkredsen tils den kreds, Aker. Aker... _

13 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg ste valg ~. 0 _ 0 _ _. _

14 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Akershus amt. (Forts.) dje kreds, Nedre Romerike. Kraakstad. Urskog Høland. Setskogen Enebak Fet Sørum Valgkredsen tils. 0 0 kde kreds, Mellem Romerike. Skedsmo Lillestrøm. Nittedalen Lørenskogen Grierdrum Ullensaker Nannestad Valgkredsen tils. 0 0 te kreds, Øvre Romerike. Nes.. "Ridsvold Hurdalen.. Feiring 0 lill Valgkredsen tils. 0

15 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet anfal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg

16 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de V a g s o g n Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Hedemarkens amt. Iste kreds, Nordre Hedemarken. Ringsaker Furnes Nes Valgkredsen tils. 0 den kreds, Søndre Hedemarken. Vang Løiten Romedal Stange Valgkredsen tiis. 0 Sdje kreds, Vinger og 0 dalen. Søndre Odalen Nordre Odalen Vinger Eidskogen Valgkredsen tiis. 0 kde kreds, Solør Brandval Grue Hof Aasnes Vaaler Valgkredsen tiis.

17 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer 0 00 H _

18 Stortingsvalg, 0 Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Hedemarkens amt. (Forts.; te kreds, Søndre Østerdalen. Elverum Aamot Trysil Stor Elalen , Valgkredsen tils te kreds, Nordre Østerdalen. S o l l i e n '.... Ytre Rendalen Øvre Rendalen..... Lille Elalen Foldalen... Tønset Tolgen Kvikne. Engerdalen Valgkredsen tils. 0 Kristians amt. Iste kreds, Nordre Gudbrandsdalen. Dovre... Lesje Skjaak Lom Vaage Nordre Fron..... Hedalen Seil Valgkredsen tils

19 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal s emmeberettigede, s< )m har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg ste valg

20 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg " Kristians amt. (Forts.) den kreds, Søndre Gudbrandsdalen. Søndre Fron Ringebu Øier Østre Gausdal Vestre Gausdal Faaberg Valgkredsen tiis dje kreds, Biri * Snertingdalen Kolbu Vardal Østre Toten. Vestre Toten Eina Toten Valgkredsen tiis. 0 0 kde kreds, Hadeland og Land. Jevnaker. Lunner Gran Brandbu Søndre Land Fluberg. Nordre Land Torpen Valgkredsen tiis. 0 0

21 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg

22 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Kristians amt. (Forts.) te kreds, Valdres. Søndre Aurdal Etnedalen Nordre Aurdal Vestre Slidre Østre Slidre Vang Valgkredsen tiis. 0 0 Buskerud amt. ste kreds, Ringerike. Hole Norderhov..... Aadalen Modum Valgkredsen tiis. den kreds, Hallingdal. Nes Elaa Gol Hemsedal... Aal Hol Sigdal Krødsherred H Valgkredsen tiis.

23 Stortingsvalg'. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal Indsendte forfaldsanmeldelser Fork* istede for fald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg ste valg

24 Stortingsvalg. Tabel (forts.) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser Sam et antal stemmeberettigede ste valg Derav med suspen ste valg Buskerud amt. (Forts.) dje kreds, Buskerad. Nedre Eker Lier Røken Hurum Valgkredsen tils. 0 0 Me kreds, Numedal. Øvre Eker Øvre Sandsvær Ytøe Sandsvær Flesberg Rollag Nore Opdal Valgkredsen tils Jarlsberg og Larvik amt. ste kreds, Skoger. Strømmen Skoger Sande Hof Botne. Vaale Svelviken Valgkredsen tiis. 00 0

25 enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit Jstemme ste valg Stortingsvalg. Samlet a ntal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg Forkastede forfald ste valg lait godkjendte stemmer ste valg omvalgei 0 '

26 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Jarlsberg og Larvik amt. (Forts.) den kreds, Jarlsberg. Borre Sem Nøtterø Tjømø Aasgaardstrand Valgkredsen tiis. 0 0 dje kreds, Sandeherred. Ramnes.... Andebu Stokke Sandeherred Valgkredsen tiis. Me kreds, Brunla. Tjølling Fredriksvern Brunlanes Hedrum Lærdal., Valgkredsen tiis.

27 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg

28 Stortingsvalg. 0 Tabel (forts). Stortingsvalg for de Val gsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Bratsberg amt. ste kreds, Bamle. Drangedal Sannikedal Skaatø Bamle Langesund. Stathelle Valgkredsen tiis den kreds, Gjerpen. Eidanger Slemdal Gjerpen Solum Valgkredsen tiis Sdje kreds, Øst Telemarken. Bø Saude Hitterdal Tinn Hovin Gransherred Hjartdal Seljord Valgkredsen tils. 0

29 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer omvalgei '

30 Stortingsvalg. Tabel (forts.). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde tste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Bratsberg amt. (Forts.) Me kreds, Vest Telemarken. Hollen Lunde Kviteseid Nissedal Fyresdal Mo Laardal Vinje Kauland Valgkredsen tiis Nedenes amt. ste kreds, Holt. Vegaardsheien Gjerstad Søndeled Holt Dybvaag Flosta... Testrand Valgkredsen tils. 0 den kreds, Nedenes. Aamli Gjeal. Lille Topdal Froland Østre Moland Tromø Hisø Øiestad Valgkredsen tiis. 0 0

31 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning 0, Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ' Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer

32 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nedenes amt. (Forts.) dje kreds, Sand. Herefoss Fjære Landvig Eide Vestre Moland Høvaag Birkenes Lillesand Valgkredsen tiis. 0 de kreds, Sætersdalen. Mykland Vegusdal Iveland Hornes Evje. Bygland Valle Hylestad. Bykle Valgkredsen tils Lister og Mandals amt. Iste kreds, Oddernes. Tveit Randøsund Oddernes Søgne Greipstad Halsaa og Hartmark... Mandal Valgkredsen tils. 0 0

33 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, s( avgit stemme ste valg )m har Samlet anral indsendte forfaldsanmeldelser ste valg Forkastede forfald i ste valg lait godkjendte stemmer ste valg

34 Stortingsvalg. Tabel. Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Lister og Mandals amt. (Forts.) de n kreds, Mandalen. Vennesla Hægeland Øvrebø Holme Øislebø 0 Laudal Finsland 00 0 Bjelland Grindum Aaseral Konsmo.. 0 Vigmostad Søndre Undal Spangereid Valgkredsen tils dje kreds, Lyngdal. Lyngdal Austad Kvaas Hægebostad Fjotland. Liknes... Gyland Bakke 'Tonstad Øvre Siredalen Valgkredsen tils.

35 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning 0 00 Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal ind sendte forfaldsanmeldelser Iste val» 0 0 Forkastede forfald ste valg 0 lait godkjendte stemmer ste valg 0 0 0

36 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Lister og Mandals amt. (Forts.) kde kreds, Lister. Vanse Herred....' Spind Fede Hitterø Nes Farsund Valgkredsen tiis Stavanger amt. ste kreds, Dalene. Sogndal landsogn... Lund Heskestad Bjerkreim Helleland... Egersund landsogn Ogne Sogndal ladested. Egersund ladested Valgkredsen tiis. den kreds, Jæderen. Varhaug Nærbø Klepp Time Gjesdal.... Høiland Sandnes ladested _ 0 0 Valgkredsen tils. 0 0

37 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg 0 0 Forkastede forfald ste valg. _ lait godkjendte stemmer ste valg 0 H "

38 Stortingsvalg. 0 Tabel (torts.) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Stavanger amt. (Eorts.) Sdje kreds, Hesbø og Hafrsfjord. Haaland Hetland Høle Fossan Strand Finnø Rennesø Mosterø Valgkredsen tiis Me kreds, Karmsund. Skudenes herred Aakre Avaldsnes Torvestad Skaare Tysvær Bokn Skudeneshavn Kopervik ladested Kopervik herred Valgkredsen tils. 0 te kreds, Ryfylke. Skjold Vats.. Vikedal Nerstrand Stiernerø Fister 0 0 0

39 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning 0. 0 Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser 0 0 Forkastede forfald S 0 Ialt godkjendte stemmer

40 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Stavanger amt. (Forts.) te kreds, Ryfylke. (Forts.) Aardal Hjelmeland Jelsa Erfjord Sand Saude Suldal ' Valgkredsen tiis. 0 Søndre Bergenshus amt. ste kreds, Ytre Søndhordland. Vikebygd Sveio Valestrand Finnaas Stord.... Fiti ar Austevold. Sund..... Fjeld Valgkredsen tiis. 0 0 den kreds, Indre Søndhordland. Tysnes.. Strandvik Haalandsdalen... Finse Kvinherred.. Fjelberg Etne Skaanevik Valgkredsen tiis

41 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg Forkastede forfald ste valg lait godkjendte stemmer ste valg

42 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Søndre Bergenshus amt. (Forts.) dje kreds, Midthordland. Os Samnanger Fane.. Askøen Aasene Valgkredsen tiis Me kreds, Nordhordland. Hammer Alversund. Herlø Manger Hjelme. Lindaas... Austrheim Masfjorden Valgkredsen tiis te kreds, Voss. Haus Bruvik.. Hosanger Modalen Evanger Voss Vossestranden Valgkredsen tils. 0 0

43 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal ind sendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer %

44 Stortingsvalg. Tabel (forts. ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Søndre Bergenshus amt. (Forts.) te kreds, Hardanger. Strandebarm Varaldsø Eøldal. Ullensvang Kinservik Odda Eidfjord Ulvik Granvin Kvam Jondal Ul Valgkredsen tils. 0 0 Nordre Bergenshus amt. Iste kreds, Indre Sogn. Jostedalen Lyster Hafslo Aardal Lærdal Borgund Sogndal Aurland Valgkredsen tils. 0 den kreds, Ytre Sogn. Leikanger... Balestrand. Vik.... Kirkebø. 0 0

45 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg * Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg Forkastede forfald ste valg lait godkjendte stemmer ste valg

46 Stortingsvalg. Tabel (forts. ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr., 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordre Bergenshus amt. (Forts.) den kreds, Ytre Sogn. (Forts.) Lavik Hyllestad Brekke Gulen Valgkredsen tils. 00 dje kreds, Søndfjord. Fjaler Gaular... Jølster Førde Naustdal Vevring _. Valgkredsen tils. 0 0 Me kreds, Kinn. Sulen Askvold... Kinn Bremanger Selje Søndre Vaagsø... Nordre Vaagsø Florø _. _ 0 0 Valgkredsen tils. 0

47 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal s temmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer ' _

48 Stortingsvalg '. 0 Tabel (forts.). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede ste valg Derav med suspen ste valg Nordre Bergenshus amt. (Forts.) te kreds, Nordfjord. Daviken Eid. Hornindalen Gloppen Breim Indviken Stryn !!!!!! Valgkredsen tils. 0 Romsdals amt. ste kreds, Søndre Søndmør. Vannelven Sande... Rovde Herø.. Ulstein... Ørsten Vartdalsstranden Volden Hjørundfjord !!!! 0 0 Valgkredsen tiis. 0 den kreds, Nordre Søndmør. Sunnelven Norddalen Stranden Stordalen Søkkelven Ørskog. 0 0!!

49 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser _ Forkastede forfald ste valg 0 lait godkjendte stemmer ste valg _

50 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Romsdals amt. (Forts.) den kreds, Nordre Søndmør. (Forts.) Skodje LI Vatne Borgund Giske Roald 0 Haram Valgkredsen tils dje kreds, Romsdal. Vestnes 0 Sylte 0 Eid 0 Vold 00 Grytten.0 0 Hen. Veø 0 0 Eresfjord og Vistdalen. 0 Nesset Bolsø 0 Akerø..... Sandø 0 Valgkredsen tils Me kreds, Søndre Nordmør Frænen Bud 0 _ Kornstad Eide Kvernes Bremsnes 0 0

51 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer 0 0

52 Stortingsvalg. Tabel. Stortingsvalg for de VaIgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Romsdals amt. (Forts.) de kreds, Søndre Nordmør. (Forts.) Ting vold... Gjemnes Øre Øksendalen Ulvundeidet Sundalen 0 0 _ Valgkredsen tiis te kreds, Nordre Nordmør. Grip Frei Strømsneset Stangvik Aasgaard Surendalen Bindalen Aure. Stemshaug Valsøfjorden Halse Tusteren Edø Hopen. Bratvær Valgkredsen tils Søndre Trondhjems amt. Iste kreds, Ytre Fosen. 0'sen Boan Stoksund i 0

53 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser 0 0 ' " 0 0 Forkastede forfald ste valg 0 lait godkjendte stemmer ste valg

54 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgso gn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Søndre Trondhjems amt. (Forts.) ste kreds, Ytre Fosen. (Forts.) Aa Jøssnnd. Sørfrøya Nordfrøya Hitteren.... Kvenvær Fillan , 0 0 Sandstad Valgkredsen tiis den kreds, Indre Fosen. Nes B i u s n.... Skjørn Hevne Heim Agdenes Ørlandet Bissen Lensviken..... Stadsbygden Valgkredsen tiis. 0 Sdje kreds, Orkedalen. Orkedalen Meldalen Bennebu... Opdal Børseskognen Børsen.... Gjeitestranden Valgkredsen tiis

55 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning avgit stemme Samlet anral indsendte forfaldsanmeldelser forfald stemmer

56 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Søndre Trondhjems amt. (Forts.) hde kreds, Guldalen. Røros Aalen Holtaalen Singsaas,.. Budalen Støren Soknedalen Horg Hølandet Flaa Melhus Valgkredsen tiis te kreds, Strinden. Buviken Bynesset Leinstranden Strinden Malvik Tilder Klæbu Selbu Tydalen Valgkredsen tiis Nordre Trondhjems amt. ste kreds, Stj ørdalen. Meråker Hegre... Laanke

57 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning _ 0 0 Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer

58 Stortingsvalg. 0 Tabel. Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordre Trondhjems amt. Forts.) Iste kreds, St Jordalen. (Forts.) Stjørdalen. Skatval.... Frosta..... Aasen... Skogn Levanger herred Valgkredsen tils den kreds. Værdalen. Leksviken Værdalen 0 0 Ytterøen.... Mosviken Verran..... Inderøen Sandvollan Røra Sparbu Ogndalen Valgkredsen tils. 0 dje kreds, Snaasen. Egge Beitstaden Malm Namdalseidet Stod Kvam. Snaasen

59 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme , Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Fork for 0 0 istede fald 0 Ialt godkjendte stemmer H

60 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr, 0 efrer nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordre Trondhjems amt. (Forts.) dje kreds, Snaasen. (Forts.) Nordli Sørli Grong Hølandet Overhallen Stenkjær Valgkredsen tiis bde kreds, Namdalen. Klingen" Vemundvik Fosnes Otterøy Flatanger. Nærø Vikten. Leka Gravik Kolvereid Foldereid Namsos , Valgkredsen tils. 0 0, 0 0 Nordlands amt. Iste kreds, Søndre Helgeland. Bindalen Brønnøy. Vik 0

61 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning o Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser lstc valg Forkastede forfald ste valg 0 0 lait godkjendte stemmer ste valg

62 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordlands amt. (Forts.) ste kreds, Søndre Helgeland. (Forts.) Vega. Velfjorden Tjøtta Stamnes Leirfjord Alstadhaug Herøy Valgkredsen tils. den kreds, Nordre Helgeland. Vefsen Hatfj elidalen Dønnes Nesna Hemnes Mo Lurøy.... Træna Mosjøen Valgkredsen tils. dje kreds, Søndre Salten. Rødøy... Meløy.... Gildeskaal Beiaren 0 0 0

63 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg 0 0 Forkastede forfald ste valg lait godkjendte stemmer ste valg

64 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordlands amt. (Forts.) dje kreds, Søndre Salten. (Forts.) Bodin.. Skjerstad Fauske Saltdalen 0 Valgkredsen tils de kreds, Nordre Salten. Lødingen Tjelsund Sørfold Nordfold Kjerringøy Steigen Leiranger Hamarøy. Tysfjorden Ankenes Fvenes Valgkredsen tils te kreds, Lofoten. Vaagan Gimsøy Borge Buksnes Flakstad Værøy Valgkredsen tils. 00 0

65 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Q Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg 0 Forkastede forfald ste valg 0 0 lait godkjendte stemmer ste valg t

66 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordlands amt. (Forts). te kreds, Vesterdalen. Hadsel 0 Bø... 0 Øksnes 0 Sortland 0 Dverberg. 0 0 Valgkredsen tils. 0 Tromsø amt. Isle kreds, Trondenes. Kvæfjord 0 0 Trondenes.. Bjarkøy Ibbestad 0 0 Salangen Lavangen _ Harstad 0 0 Valgkredsen tils. den kreds, Senjen. Dyrøy Sørreisa Tranøy Torsken Bers: 0 0 Hillesøy 0 00 Lenvik Maalselven

67 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald 0 Ialt godkjendte stemmer

68 Stortingsvalg. 0 Tabel (forts.]. Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Tromsø amt. (Forts) den kreds, Senjen. (Forts.) Bardu Malangen Balsfjord Valgkredsen tils. 0 dje kreds, Tromsøsundet. Tromsøysundet Sørfjord Lyngen Karlsøy Helgøy Skjervøy Nordreisa Kvænangen Valgkredsen tils Finmarkens amt. Iste kreds, Vestfinmarken. Kautokeino Alten Talvik Loppen og Øksfjord.... Hasvik Hammerfest herred Kvalsund Maasø Kjelvik Kistrand Valgkredsen tils. 0 0

69 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfalds anmeldelser _ Forkastede forfald 0 0 lalt godkjendte stemmer 0 ' omvalgei

70 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Finmarkens amt. (Forts.) den kreds, Østfinmarken. Karasjok Lebesby. Tanen Gamvik 0 0 Berlevaag Næsseby 0 0 Polmak. 0 Nordvaranger Sydvaranger.... Vardø herred 0 Valgkredsen tils. Tabel. Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Fredrikshald. 0 Sarpsborg... 0 Fredrikstad Moss og Drøbak Moss Drøbak Valgkredsen tils

71 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer enkelte valgsogn i byerne. sionsanmerkning Antal s emmeberetfigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer

72 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Kristiania Iste kreds, Oslo 0 den kreds, G runerløkken 0 dje kreds, Gamle Aker. 0 kde kreds, Hammersborg. 0 te kreds, Uranienborg.. Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Kongsvinger Lillehammer 0 Hamar 0 00 Gjøvik 0 Kongsvinger 0 Valgkredsen tils. 0 Kongsberg, Hønefoss og Notodden Kongsberg Hønefoss 0 0 Notodden 00 Valgkredsen tils. 0 Drammen. Iste kreds, Bragernes... 0 den kreds, Strømsø og Tangen. 0 0

73 enkelte valgsogn i byerne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer ! a

74 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Brevik og Holmestrand. Brevik 0 Holmestrand 0 0 Valgkredsen tils. 0 0 Horten Tønsberg Larvik og Sandefjord. Larvik Sandefjord 0 Valgkredsen tils. 0 Skien Porsgrund Kragerø 0 Risør 0 0 Arendal og Grimstad. Arendal 0 00 Grimstad Valgkredsen tils

75 enkelte valgsogn i byerne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer H 0

76 Stortingsvalg. Tabel (forts.). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Kristiansand. ste kreds, Fæstningen.. 0 den kreds, Baneheien.. Flekkefjord 0 0 Stavanger ste kreds, Holmen... den kreds, Verket Haugesund Bergen. ste kreds, Nygaard den kreds, Nordnes Sd je kreds, Kalfaret bde kreds, Sandviken... Aalesund og Molde. Aalesund 0 0 Molde _ Valgkredsen tiis. 000 Kristiansund. 0 0

77 enkelte valgsogn i byerne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer

78 Stortingsvalg. 0 Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Trondhjem og* Levanger.. Isle kreds, Bratøren og Ilen! 0 0 den kreds, Kalvskindet Kalvskindet 0 0 Levanger Valgkredsen tiis. 0 Sdje kreds, Baklandet Me kreds, Lademoen... 0 Bodø og Narvik Bodø 0 Narvik Valgkredsen tils. 0 Tromsø 0 0 Hammerfest, Vardø og Vadsø. Hammerfest, Vardø 0 Vadsø. 0 Valgkredsen tils. 0

79 enkelte valgsogn i byerne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal ind sendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg

80 Stortingsvalg Tabel. Sammendrag I denne tabel er overalt det endelige valg lagt til grund, altsaa ste valg i de kredser, Valgdistrikter Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Antal stemmeberettigede Derav Antal stemmeberettigede med suspensionsanmerkning Derav Ialt effektive stemmeberettigede Smaalenene Akershus Hedemarken ^ Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjems amt Nordre Trondhjems amt Nordlands amt Tromsø amt Finmarken

81 for landdistrikterne. Stortingsvalg hvor der kun avholtltes ét valg, og det valg i de 0 kredser, hvor der var omvalg. ) Derav ive stemmeede avgav mmer Av effekt berettig ste Derav i effektive berettigede Pct. a\ stemme Pct. av kvindelig berei indsendte inmeldelser Antal forfaldsa Derav brkastede inmeldelser Antal f forfaldsa Derav effektive»e stemmettigede. faldsanmelndsendt fra iks sted Antal for deiser ii utenr "g s 0,0, 0,, ,0 0, 0 0 0,0, 0 0,, ,, 0,, 0,0,,, ,, 0 0 0, 0, 0,, 0 0,,,, 00,, ,0,0 0 0, 0, 00,, 0 0,, *) Rettelse: I overskriften paa foregaaende side istedetfor kredser. I denne tabel og tabel nr. er omvalgene i er feilagtig anført kredser ikke tat i 'betragtning. b

82 Stortingsvalg. Tabel. Sammendrag I denne tabel er overalt det endelige resultat lagt til grund, altsaa ste valg i de kredser, Valgdistrikter ængde Iste er 0 efter ide grænser Folkem decembi nuværei Antal stemme^berettigede Dera'v «? B i i «s g Antal sl tigede n sionsa Dera'v i effektive stemme^berettigede Fredrikshald Sarpsborg.... Fredrikstad Moss og Drøbak.... Kristiania Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Kongsvinger Kongsberg, Hønefoss og Notodden Drammen Brevik og Holmestrand. Horten Tønsberg Larvik og Sandefjord Skien Porsgrnnd Kragerø. Risør Arendal og Grimstad.. Kristiansand Flekkefjord Stavanger Haugesund Bergen Aalesund og Molde.. Kristiansund.... Trondhjem og Levanger. Bodø og Narvik... Tromsø Hammerfest, Vardø og Vadsø ' ô Riket tilsammen

83 for kjøpstæderne. Stortingsvalg. hvor der kun avholdtes et valg, og el et valg i de kredser, hvor der var omvalg. Derav Av effektive stemmeberettigede avgav stemmer Derav Pct. av effektive stemmeberettigede Pct av effektive kvindelige stemmeberettigede Antal indsendte forfaldsanmeldelser Derav Antal forkastede forfaldsanmeldelser Derav Antal forfaldsanmeldelser indsendt fra utenriks sted lalt godkjendte stemmer , 0,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,0, 0,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,, 0,0, 0,,,,,,,, _ ,0, 0, 0, 0 0,, 0 0

84

85 II. Politisk oversigt. A. Landdistrikterne.

86 Stortingsvalg. Smaalenenes amt. Isle kreds, Eidsberg. Trøgstad Askim Spydeberg Skiptt Eidsberg Repræsentant, ste valg : Maseng, F. 0., gaardbruker, Askim y. Grundt, J. A., kaptein, gaardb., Eidsberg, H. & F. y. (H.) Berg, 0., bakermester, Askim.. s. ( Y.) Omvalg (Vu): Maseng Grandt Berg..... ( F. V., V.) H. &.. y. F. y... s den kreds, Idde og Marker. Ømark Aremark i i Berg Hvaler rang Repræsentant, : Hov, M., gaardbruker, Berg, H. & F. V. (F. V.) Bøen, H. T. H., gaardbruker, Id V. Thorvik, P., maskinist, Id S. ( V.) Omvalg (Vu): Bøen y Hov.. H. & F. y. Thorvik S A. = arbeiderdemokrat; F. V. = frisindet venstre; H. = høire; S. = socialdemokrat; y. = venstre; L. = landmandspartiet; T. = avholdspartiet. foregik i alle kredser den Ilte oktober. Derav A. H. Mysen, Eidsberg,.

87 Stortingsvalg. CD PH gen o w Varamænd, : 0 Rud, K., gaardbruker, Trøgstad y. Hjelmark, A., gaardbruker, Eidsberg, H. & F. y. (F. y.) Sandem, J., gaardbruker, Rødenes S. 0 Omvalg : Rud y. Hjelmark H. & F. y. Sandem. S y ar am and, : Hansen, 0. K., bankkasserer, Hvaler y. Eilertsen, N. M., kjøbmand, Hvaler H. Hattestad, K. R., lærer, Ømark S. Lexerød, N. J., gaardbruker, Aremark L Omvalg : Hansen.. y Eilertsen H. & F. V. Hattestad S. Lexerød. L 0 Eilertsen og Lexerød var begge varamænd for Hov.

88 Stortingsvalg 0 Smaalenenes amt (Forts). Skjeberg Rakkestad Varteig Tune Rolvsøy dje kreds, Tune. Repræsentant, ste valg: Moeskau, A. T. A., fabrikarbeider, Tune. S. Jahren, K. E., gbr., Rakkestad H. & F. V. (H). Schie, J. M., gaardbruker, bankkasserer, Rakkestad V. Strømsæther, H. P. R., lensmand, Tune.. T. ( H, V.) Omvalg ('/ii): Jahren l H. Moeskau S. ( H. & F. V., S., T., V.) Me kreds, Glemminge. Borge Torsnes Glemminge Kraakerøy Repræsentant: Bergersen, J., forretningsfører, Borge S. Pedersen, P. 0., filer, Kraakerøy.. H. & F. V. (H). Sondresen, S., resid. kapellan, Borge.V. (IV.) Fælleskandidat mot socialdemokraterne med Schie som varamand.

89 Stortingsvalg Var a m and, : Thue, J. 0., gaardbruker, Rakkestad Sønstegaard, T., kirkesanger og gaardbruker, Skjeberg Bergby, 0. H., gaardbruker, Varteig Storeheier, G., gaardbruker, Rakkestad... s. H, & F. V. (H). V.... T Omvalg: Schie Thue. V.... s. Varamand: Johansen, H. B., stuerarbeider, Glemminge Kjølberg, H. R., gaardbruker, Borge... Velde, P., redaktør, Glemminge.... S. H. & F. V. (H.) V. 0

90 Stortingsvalg Smaalenenes amt. Forts.) Onsø Raade Rygge ss herred Yaaler te kreds, Rygge. Repræsentant, ste valg: o Jahren, G. A., hypotekbankdirektør, gaardbruker, Hobøl. H & F Y (H) 0 00 Krogsvold, A., sagmester, Moss herred S. Strand, J. A., gaardbruker, Onsø Y. Andersen, X. J., herredskasserer, Onsø A. ( H. & F. Y., Y.) Omvalg ('/n) : J a h r e n..... H & F Y Krogsvold S ( A., S., Y., ukj.)... Akershus amt. Iste kreds, Bærum og Follo. Yestby Aas Frogn esodden pegaard o Repræsentant: Michelet, C. F., høiesteretsadvokat, Bærum H. & F. Y. (H.) Holck, 0., blikkenslager, Bærum. S. 0 Bj ør lykke, K. 0., professor, Aas Y. ( S., Y.) 0 den kreds, Aker. Repræsentant: Bull, E. Hagerup, høiesteretsassessor Evje, J. lærer.... Hydle M stenograf. H. & F. Y. ;H.) s Y 00 ( H )

91 Stortingsvalg Hobøl rang Varamand, : 0 0 Sæby, A., gaardbruker, Vaaler... H. & F. V. (H.) Lunde, K., stenhugger, Eaade S. Dahle, K. H., forretningsfører, Onsø V. Skaugen, P. A., gaardbruker, Eaade A.. 0 Omvalg : 0 Sæby... H. & F. V. Lunde S Bærum Asker Son Hølen rang Varamand: 0 Aas, A., gaardbruker, Aas. Eriksen, A., skrædder, Aas S... H. & F. V. (H.) Mortensen, E., godseier, Asker V Varamand: Torkildsen, M. T., major. Halvorsen, H., telefonkontrolør WormMuller, J. S., cand. mag.. H. & F. V. (F. V.).... S. v. 0 00

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 189. STORTINGSVALGET 1912. (Élections en 1912 pour le "Storting".) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 189. STORTINGSVALGET 1912. (Élections en 1912 pour le Storting.) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 89. STORTINGSVALGET 9. (Élections en 9 pour le "Storting".) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 9. Johannes Bjørnstads

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Sak 3.d Medlemskontingent for

Sak 3.d Medlemskontingent for Til: Fra: Landsmøtet Styret i Forum for offentlig service Dato: 12.10.16 Sak 3.d Medlemskontingent for Bakgrunn Forum for offentlig service (FOS) har alltid hatt samme kontingentsats for alle medlemmer,

Detaljer

Skyttercampen Landsskytterstevnet

Skyttercampen Landsskytterstevnet Camp Plass Samlag Skyttercampen Landsskytterstevnet Skytterlag Vogn m/strøm Bobil m/ strøm Telt m/strøm Vogn u/strøm bobil u/strøm Telt u/strøm nr Plass nr Nr Plass nr 54 Plass nr nr Plass nr Frich RAD

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta

høyskoleutd.forb. Bibliotekarforb. Fysioterapeutforbundet Ergoterapeutforbundet Universitet-/ SUM UNIO Forskerforbundet Delta Fagforbun Sykepleierforbun Fysioterapeutforbun Ergoterapeutforbun Forskerforbun 1 Akershus Akershus fk. 73 7 80 83 83 0 163 1 Asker 176 74 45 2 297 2 190 52 8 8 1 261 0 558 1 Aurskog-Høland 88 88 0 0 88

Detaljer

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS

KOMMUNEKRAFT. Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014. Kommunekraft AS KOMMUNEKRAFT Til Aksjonærene 3 Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLLFRA GENERALFORSAMLINGI KOMMUNEKRAFT AS Vedlagt oversendes protokoll fra generalforsamling i Kommunekraft AS, 21. mai 2014.

Detaljer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer

Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per kommuner med antall under 100 personer Antall flyktninger og familiegjenforente med flyktninger per 1.1.2015 kommuner med antall under 100 personer 0111 Hvaler 31 0118 Aremark 0 0119 Marker 15 0121 Rømskog 0 0122 Trøgstad 29 0123 Spydeberg

Detaljer

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen

Flatanger Brann & Redning (FBR) 1 1 Har ikke søkt utstyrspakker Flekkefjord brannvesen Flesberg brannvesen Flora brannvesen Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". Fylke av I alt 68 241 2,6 7 738 13 Østfold 4 799 3,4 450 10 Akershus

Detaljer

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves:

Vedlegg 13. Følgende forskrifter oppheves: Vedlegg 13 Forskrift om oppheving av forskrifter gitt med hjemmel i lov om havner og farvann 8. juni 1984 nr. 51 Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet med hjemmel i lov om havner og farvann av 8. juni

Detaljer

Forebyggende brannvern 2008

Forebyggende brannvern 2008 13 A-objekter 13 A-objekter Brannvesen Kommune objekter objekter Agdenes 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 1622 26 19 5 26 7 6 86 11 10 2 20 1 0 0.0 987 462 1500 478 Alstahaug brannvesen

Detaljer

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås

Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås Oversikt over frifondsutbetaling til lokallag i KRIK 2014 Fylke Lokallag Tildelt generell driftstøtte Tildelt oppstartstøtte Akershus StudentKRIK Ås kr 13 183 Akershus KRIK Nittedal kr 8 337 Akershus KRIK

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk

Tabell 2b 1. KOMMUNER Aldersgruppens årsverk i prosent av alle årsverk. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Under 30 år Andel av alle årsverk Tabell 2b 1 Aldersgruppens i prosent. Tall pr. 1.12.2011. 30 59 0101 Halden 100,0 12,4 23,0 27,1 26,0 11,5 0104 Moss 100,0 11,5 26,7 28,3 22,7 10,8 0105 Sarpsborg 100,0 11,5 22,2 29,1 27,0 10,2 0106 Fredrikstad

Detaljer

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014

Foreløpig ramme for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 for vikarmidler - videreutdanning for lærere høst 2014 Kommune Tall i hele kroner Østfold 100 Østfold fylkeskommune 4 064 000 0101 Halden 907 500 0104 Moss 941 000 0105 Sarpsborg 1 624 500 549 500 0106

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010

Tabell C-k: Saker med særskilt fordeling for kommunene 2010 0101 Halden 631 899 5 873 0 0 7 403 0104 Moss 697 1 288 8 432 0 0 10 417 0105 Sarpsborg 1 027 2 242 12 697 0 0 15 967 0106 Fredrikstad 1 681 3 459 16 181 0 0 21 321 0111 Hvaler 42 128 0 0 0 170 0118 Aremark

Detaljer

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011

Tabell C-k: Saker med særskild fordeling for kommunane 2011 0101 Halden 1 309 924 9 398 0 0 11 631 0104 Moss 1 427 1 324 12 370 0 0 15 121 0105 Sarpsborg 2 130 2 305 13 703 0 0 18 138 0106 Fredrikstad 3 488 3 556 20 574 0 0 27 618 0111 Hvaler 88 131 554 0 0 773

Detaljer

Distriktsindeks inntektssystem 2018

Distriktsindeks inntektssystem 2018 101 HALDEN 52 53 104 MOSS 63 64 105 SARPSBORG 70 65 106 FREDRIKSTAD 65 68 111 HVALER 68 69 118 AREMARK 34 37 119 MARKER 36 40 121 RØMSKOG 55 55 122 TRØGSTAD 53 55 123 SPYDEBERG 76 76 124 ASKIM 59 61 125

Detaljer

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0

Klubb 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ 0-5 6-12 13-19 20-25 26+ Totalt 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 101-A AEROBATIC CLUB OF NORWAY 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24 25 400-M AGDER MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 502-H ALTA HANG & PARAGLIDERKLUBB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 003-M ANDEBU MODELLFLYKLUBB 0 0 0 0 0 0

Detaljer

VOKAL-kurs Bergen kommune

VOKAL-kurs Bergen kommune VOKAL-kurs Bergen kommune «Informasjon er ikke kunnskap» A. Einstein Fredrik Pharo 13.03.2014 Om Conexus AS Etablert 2001. Utført Big-Data analyser i mer enn 10 år for Norsk skole. Forskningsbasert innovasjon

Detaljer

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016

Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Prosti, fellesråd og sokn i Bjørgvin pr. 1. januar 2016 Tal på sokn Bergen domprosti 10 Bergen kirkelige fellesråd Bergen domkirke Fridalen Laksevåg Landås Loddefjord Løvstakksiden Nygård Olsvik Sandviken

Detaljer

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010

Boligbygging inkl 18 mars 2010-Hele landet.txt 19.03.2010 Boligbygging inkl 8 mars -Hele landet.txt 9.3. Matrikkelrapport BYG Dato-intervall:.. - 9.3. Rapporten er kjørt: 9.3. 3:8 : ØSTFOLD HALDEN 7 MOSS SARPSBORG 3 6 FREDRIKSTAD 8 39 HVALER 8 AREMARK 9 MARKER

Detaljer

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei

Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Fylke kommune KommunaltSamarbeid Akershus Asker Nei Akershus Aurskog-Høland Nei Akershus Bærum Nei Akershus Eidsvoll Nei Akershus Enebakk Nei Akershus Fet Nei Akershus Frogn Nei Akershus Gjerdrum Nei Akershus

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2009 RAPPORT NR. 2 2009 Juli 2009 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken

Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i Antall dager i uken Tal l K-nummer Kommune Antall dagplasser oppgitt i søknad Antall dagplasser det søkes om tilskudd til i 2012 Antall dager i uken Antall måneder Antall fulle plasser Søknadsbel øp/ Tilskuddsbe løp Antall

Detaljer

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK -

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - OYPPTELEN DAMM FAKTUM INNHOLD Forord 10 Kvinnebunad fra Vallset

Detaljer

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr)

Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) Fylkesvis rangering av %-vis endring skatt 2013 (t.o.m. desember) Skatt til primærkommunen %-vis endring (mill kr) I alt 126 421 5,7 % 1 11 Rogaland 13 385 8,8 % 2 09 Aust-Agder 2 452 7,5 % 3 02 Akershus

Detaljer

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner

Vedlegg 1 Virkning av vekst frie inntekter 3,5 mrd. kroner Vedlegg 1 Virkning av vekst frie 3,5 mrd. kroner Tabellforklaring Kolonne 1: Antall innbyggere Kolonne 2: 2016 etter saldert (1000 kr.) Kolonne 3: 2016 etter saldert (kr. per innb.) Kolonne 4: (1000 kr)

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2012 0101 Halden 8048 3524 0104 Moss 7958 3479 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9175

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned

Helt ledige. Fylke og kommune. Tidsserie måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter K.nr. Kommune Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter Netto lånegjeld korrigert for ubunde investeringsfond i pst av driftsinntekter Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig

Detaljer

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen

Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte kommuner i forbindelse med kommunereformen Se mottakerliste Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 14/06269-5 10.06.2015 Ark.: 011.5 Referater fra workshop vedrørende adressering og gårdsnummerering i sammenslåtte r i forbindelse med reformen Den

Detaljer

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF

% andel innvandrergrupper pr SO i HSØ RHF. Oslo universitetssykehus HF. Sykehuset Østfold HF. Sørlandet Sykehus HF. Totalt HSØ. Sykehuset Innlandet HF Vedlegg Opptaksområde per 2009 Befolkningssammensetning etter HF/Sykehus sine opptaksområder Alle innvandrere i Norge; per 1.01.08-9,7% av befolkningen dvs 460 000 personer, hvorav 324 378 i HSØ 25, %

Detaljer

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014

C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l. Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 C:I mm&i@fi%% T I ifliuuizæm l Aksjonærene í`ff_ "j " j":;if;~_`-~- LQ1 Q 3%gfi 5 l Saksben,117,- ---~-~~-~~ e i J Deres ref: Vår ref: Oslo, 05. juni 2014 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT

Detaljer

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015

VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 VEDLEGG Tilskudd til øyeblikkelig hjelp døgnplasser i kommunene 2015 1: Kommuner som har søkt og fått tildelt tilskudd for 2015 Kommunenummer Kommunenavn HF samarbeid Tilhørende helseregion 234 Gjerdrum

Detaljer

Forslag fra Bygdeutvalget (NOU 984-2A): prøveordning for 2 kommuner Prøveprosjekt med fast bevilgning fra KRDs budsjett 987-99 Integrert del av det distriktspolitiske virkemiddelapparatet i 99 Øremerket

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 KOMMUNEKRAFT PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I KOMMUNEKRAFT AS 21. MAI 2014 År 2014, den 21. mai ble generalforsamling for Kommunekraft AS holdt i Advokatfirmaet Lund 8.tCo's lokaler i Akersgt. 30, Oslo.

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- og omsorgstjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 28.02.14 November 2013 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned

Helt ledige. Fylke og kommune. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge lenken under relatert informasjon på siden "Helt ledige". I henhold til Statistikklovens 2-6 har NAV valgt å erstatte verdier

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Ifølge liste Dykkar ref Vår ref Dato 16/197 25.01.2016 Satsar for kommunal eigenbetaling i barneverntiltak 2016 Nedanfor følgjer satsar for den kommunale eigenbetalinga for barn og unge i barneverntiltak,

Detaljer

Forebyggende brannvern 2010

Forebyggende brannvern 2010 Forebyggende brannvern 2010 Feiing/ med piper/ildsteder A-objekter B-objekter Antall Antall Antall Antall Halden 0101 Halden 235 158 188 119 % 64 22 34 % 51 46 40 87 % 3 3 100 % 11437 3313 17389 6007 Mosseregionens

Detaljer

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper

Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommuner iht liste Deres ref Vår ref Dato 12/3241 27.05.2014 Informasjon til kommuner som deltar i forsøksordning med snøscooterløyper Kommunal- og moderniseringsdepartementet har stadfestet forskrifter

Detaljer

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted

Andel av budsjette t til rekreasjo. Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger. tettsted Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens totale netto driftsu Gang og sykkelvei i km som er et kommuna lt ansvar pr. 10 000 innb Tilskudd til lag og foreninge r, per innbygger Andel av

Detaljer

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr

Antall personer i Sametingets valgmantall Utkast pr Kommunenr Kommune Valgkrets Antall 0101 Halden Sør-Norge valgkrets 21 0104 Moss Sør-Norge valgkrets 11 0105 Sarpsborg Sør-Norge valgkrets 26 0106 Fredrikstad Sør-Norge valgkrets 29 0111 Hvaler Sør-Norge

Detaljer

Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD 02 AKERSHUS 03 OSLO. Moss. Grindvold skole Hopperen skole. Eidsberg. Eidsberg ungdomsskole.

Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD 02 AKERSHUS 03 OSLO. Moss. Grindvold skole Hopperen skole. Eidsberg. Eidsberg ungdomsskole. Arbeidslivsfaget 2011/2012 01 ØSTFOLD Moss Eidsberg Rakkestad Sarpsborg Grindvold skole Hopperen skole Eidsberg ungdomsskole Rakkestad ungdomsskole Grålum ungdomsskole Kruseløkka ungdomsskole 02 AKERSHUS

Detaljer

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård

K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård K.nr KOMMUNE_NAVN Sum K.nr. Sum 1532 Giske kommune 9 1112 Lund kommune 7 1119 Hå kommune 9 1228 Odda kommune 7 1422 Lærdal kommune 9 217 Oppegård kommune 7 625 Nedre Eiker kommune 9 1127 Randaberg kommune

Detaljer

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag

Veke Vekedag Dato Reiserute Lokallag Fylkeslag Veke 1 Tysdag Veke 1 Onsdag Veke 1 Torsdag Veke 1 Fredag Veke 1 Tysdag 01.01.2013 Veke 1 Onsdag 02.01.2013 Veke 1 Torsdag 03.01.2013 Veke 1 Fredag 04.01.2013 Veke 1 Laurdag 05.01.2013 Veke 1 Søndag 06.01.2013 Veke 2 Måndag 07.01.2013 Veke 2 Tysdag 08.01.2013

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

FOLKETÆLLINGEN I NORGE

FOLKETÆLLINGEN I NORGE NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 70. FOLKETÆLLINGEN I NORGE DECEMBER 90. FØRSTE HEFTE. FOLKEMÆNGDE I RIKETS FORSKJELLIGE ADMINISTRATIVE INDDELINGER M. V. (Recensement du Décembre 90: Population des Divisions

Detaljer

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul.

Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fisketid i sjøen fra og med 2016 for kilenot og lakseverp. *Merknad: Endringer i bestemmelsene er markert med gul. Fylker og avgrensninger Østfold Vest-Agder (region Østlandet og region Agderkysten) Fisketid

Detaljer