NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI (Élections en 1915 pour le «Storting».) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 65. 1915. (Élections en 1915 pour le «Storting».) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING."

Transkript

1 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. STORTINGSVALGET. (Élections en pour le «Storting».) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO..

2 KRISTIANIA 0. FREDR. ARNESENS BOK & AKCIDENSTRYKKERI

3 Forord og indledning. Den av undertegnede efter offentlig foranstaltning utgivne statistik for stortingsvalget i er utarbeidet efter de samme principper som statistikken for valget i. Første del, indeholdende de almindelige statistiske oplysninger (tabel, side ), er utarbeidet av sekretær Ottesen. Tabel og viser særskilt for hvert valgsogn henholdsvis i landdistrikterne og kjøpstæderne folkemængden pr. ste december 0, antallet av stemmeberettigede og suspenderte, antal stemmeberettigede, som har avgit stemme, og av indsendte og forkastede forfaldsanmeldelser, samt antal godkj endte stemmer. Antallet av er særskilt anført i de fleste rubrikker. Tabel og indeholder et sammendrag av de samme oplysninger, henholdsvis for de enkelte amter og for de enkelte kjøpstadsvalgdistrikter. Disse tabeller er utregnet efter det endelige valg () i alle valgkredser. I. disse tabeller er indtat opgave over antallet av forfaldsanmeldelser, indsendt fra utenriksk sted i henhold til love av den juni 0, ste mai 0 og de februar samt fem nye rubrikker med oplysninger rørende de kvindelige stemmeberettigede. Tabellerne er utarbeidet paa grundlag av de fra valgstyrenes formænd indsendte skematiske opgaver. Det har imidlertid i stor utstrækning været nødvendig at sammenholde disse opgaver med de til Stortingets kontor indsendte valgdokumenter, navnlig forsaavidt angaar antallet av avgivne stemmer og av forkastede forfald. Anden del, indeholdende politisk oversigt med tilhørende tabeller og forklaringer (side 0), er utarbeidet av kontorchef H af f ner paa grundlag av de til Stortinget indkomne dokumenter, forsaavidt stemmernes fordeling paa de forskjellige personer angaar. Med hensyn til kandidaternes politiske standpunkt og fordelingen av de spredte stemmer, er Oplysninger indhentet dels gjennem lensmænd og magistrater og dels gjennem de valgte repræsentanter. Til begge statistikkens dele er knyttet indledende og avsluttende bemerkninger, se side IV VIII og side 0. Kristiania den de februar. Vilhelm Haffner. W. Chr. Ottesen.

4 Valgdistrikter og valgsogn. Med hensyn til antallet av valgkredser og repræsentanter er ingen forandring indtraadt siden valget i. Ved lov av de juli blev der oprettet en ny kjøpstad, Notodden, fra Iste januar. Ved lov av de april blev denne kjøpstad henlagt til valgkredsen Kongsberg og Hønefoss. Ved lov av de mars blev Aarstad herred i Midthordlands kreds (Søndre Bergenhus amt) indlemmet i kjøpstaden Bergen fra Iste juli. Den herav følgende nye kredsinddeling for Bergen blev tat lov av de juni. Ved lov av 0te juli blev der tat en noget forandret kredsinddeling for Romsdals amt. Da denne forandring ikke var nødvendiggjort forandring i den administrative inddeling, vil den imidlertid ikke komme til anvendelse før valget i (jfr. gr.lo vens a). Siden er tilkommet 0 nye valgsogn i landdistrikterne, idet følgende herredsdelinger er traadt i kraft: I Akershus amt: Herredet Nesodden er delt i herrederne Nesodden og Oppegaard. I Hedemarkens amt: Herredet LilleElalen er delt i herrederne LilleElalen og Foldalen. I Kristians amt: Herrederne Søndre Land og Nordre Land er delt i henholdsvis Søndre Land og Fluberg herreder og Nordre Land og Torpen herreder. * Nedenes amt: Herredet Valle er delt i herrederne Valle og Hylestad. I Lister og Mandais amt: Herredet Søgne er delt i herrederne Søgne og Greipstad. I Stavanger amt: Herredet Jelsa er delt i herrederne Jelsa og Erfjord. I Søndre Bergenhus amt : Herredet Ullensvang er delt i herrederne Ullensvang, Kinservik og Odda. I Romsdals amt : Herrederne Edø og Aure er delt i henholdsvis Edø, Hopen og Bratvær herreder og Aure og Stemshaug herreder. I Søndre Trondhjems amt: Herrederne Hitteren og Fillan er delt i henholdsvis Hitteren og Kvenvær herreder og Fillan og Sandstad herreder. I Nordre Trondhjems amt: Herrederne Beitstaden, Lierne og Fosnes er delt i henholdsvis Beitstaden og Malm herreder, Nordli og Sørli herreder, Fosnes og Otterøy herreder. I Nordlands amt: Herredet Stamnes er delt i herrederne Stamnes og Leirfjord. I Finmarkens amt: Herredet Tanen er delt i herrederne Tanen, Gamvik og Berlevaag. Valgtingene. Valgtingene var i henlagt til den Ilte oktober, da der holdtes valg i alle rikets valgdistrikter.

5 v I av landets kredser blev stortingsvalget avgjort i Iste omgang, nemlig i landkredser og bykredser. De landkredser var: Glemminge, Bærum og Follo, Aker, Nordre Hedemarken, Vinger og Odalen, Solør, Nordre Østerdalen, Søndre Gudbrandsdalen, Toten, Eingerike, Buskerud, Sandeherred, Brunla, VestTelemarken, Oddernes, Lyngdal, Lister, Dalene, Jæderen, Ryfylke, Ytre Søndhordland, Indre Søndhordland, Hardanger, Søndfjord, Kinn, Nordfjord, Søndre Søndmør, Nordre Søndmør, Romsdal, Søndre Nordmør, Indre Fosen, Guldalen, Søndre Helgeland, Søndre Salten, Nordre Salten, Lofoten, Vesteraalen, Trondenes, Senjen, Tromsøsundet, Vestfinmarken, Østfinmarken. De bykredser var: Sarpsborg, alle Kristiania kredser, Oplandsbyerne, Drammen Iste kreds (Bragernes), Risør, Kristiansand den kreds (Baneheien), Stavanger den kreds (Verket), Trondhjem og Levanger Iste, den og de kreds (Bratøren og Ilen, Kalvskindet, Lademoen), Finmarksbyerne. I de øvrige 0 landkredser og bykredser opnaadde ingen av kandidaterne over halvdelen av avgivne, godkjendte stemmer, og der maatte saaledes holdes omvalg. Dette fandt sted i Flekkefjord de oktober, i Fredrikshald, Fredrikstad, Drammen den kreds (Strømsø og Tangen), Brevik og Holmestrand, Tønsberg, Skien, Porsgrund, Kragerø, Kristiansand Iste kreds (Fæstningen), Stavanger Iste kreds (Holmen), alle Bergens kredser, Kristiansund, Trondhjem og Levanger dje kreds (Baklandet) samt Tromsø den de oktober, i Kongsberg, Hønefoss og Notodden den 0te oktober. I de gjenstaaende bykredser og i alle landkredser fandt omvalgene sted den Iste november. Antallet av stemmeberettigede i hele riket utgjorde i, mens antallet i var. Tilveksten i treaaret utgjorde saaledes 0 0. Av de stemmeberettigede var 0 eller,0 pct. mot 0 (, pct.) i altsaa en økning av eller vel pct., mens antallet av stemmeberettigede mænd blot er øket med (fra 0 til ) eller ca. pct. Av de stemmeberettigede var 0 0 mænd og eller tilsammen 0 hjemmehørende i landdistrikterne og mænd og 0, tilsammen, i kjøpstæderne. I var antallet av stemmeberettigede mænd og paa landet henholdsvis 00 og og i kjøpstæderne henholdsvis 0 og 0. Ved Stortingets beslutning av de januar blev valget forkastet i landkredser. I av disse, Toten og Guldalen, hadde der bare været ett valg. Egentlig blev saaledes valget i Iste omgang avgjort i kun kredser. Angaaende disse omvalg se side o. flg.

6 VI Antallet av stemmeberettigede mænd er saaledes øket paa landet med 0 og i byerne med, antallet av med og henholdsvis for land og by;, pct. av vælgerbefolkningen paa landet og, pct. i byerne var mot forrige stortingsvalg henholdsvis og pct. Blandt byerne opviser Flekkefjord procentvis det største antal kvindelige stemmeberettigede, ca. 0, pct., dernæst kommer Arendal, Kristiania, Tønsberg og Kragerø med ca. pct. Det laveste procenttal utviser Hammerfest, Vardø og Vadsø med 0, pct. Dernæst kommer Kongsberg med, og Kristiansand, Sarpsborg og Tromsø med ca. pct. I landdistrikterne finder man de fleste stemmeberettigede i Nordre Bergenhus amt med,0 og i Lister og Mandals, Stavanger, Søndre og Nordre Trondhjems amter med ca. pct. Det mindste antal har Finmarkens amt med,0 pct. Suspension av stemmeret. Antallet av stemmeberettigede, som i henhold til grundlovens var hindret fra at utøve sin stemmeret paa grund av dens suspension, utgjorde paa landet, hvorav og i byerne 0 0, hvorav 0, tilsammen mot suspenderte i. Deltagelse i valget. Av de stemmeberettigede deltok i valget, det vil si, pct. eller, pct., naar de suspenderte sættes ut av betragtning. Av disse var 0 eller, pct. mænd og 0, pct. ; i var de tilsvarende tal (, pct) og (, pct.). Paa landet avgav 0 eller, pct. av de effektive stemmeberettigede stemme, (, pct.). I kjøpstæderne deltok 0 eller, pct. av de effektive stemmeberettigede i valget; for nes kommende er de tilsvarende tal (0, pct.). Av de 0 0 stemmeberettigede mænd i landdistrikterne mødte 0 (, pct.) og av de stemte (, pct.). I kjøpstæderne, hvor der var mandlige stemmeberettigede, stemte.0 (, pct.) av disse og av 0 stemmeberettigede (, pct.). Som det vil sees, har valgdeltagelsen været betydelig sterkere i byerne end paa landet, særlig fra nes side pct. mot i landdistrikterne pct. Valgdeltagelsen i landdistrikterne har været størst i de østlandsamter Smaalenene, Akershus, Hedemarken, Kristians og Buskeruds amter med henholdsvis,0,,,,0,,0 og, pct. av de effektive stemmeberettigede.,,,, 0,,, og,0 pct. av de effektive kvindelige stemmeberettigede avgav stemme. Deltagelsen i valget har været mindst i Stavanger, Søndre og Nordre Bergenhus og Romsdals amter med henholdsvis,,,,, og, pct.,, 0,,, og, pct. kvindelige stemmer avgaves i disse amter.

7 VII I enkelte kjøpstæder har valgdeltagelsen været særlig sterk, saaledes i Sarpsborg med 0, pct. (, pct.), Kongsberg, Hønefoss og Notodden, pct. (, pct.) og Porsgrund, pct. av de effektive stemmeberettigede. Blandt de kjøpstæder, hvor deltagelsen var mindst, maa nævnes Kragerø med, pct. (, pct.) og Aalesund og Molde med, pct. (, pct.). For Kragerøs kommende stiller dog valgdeltagelsen sig betydelig bedre ste valg, der imidlertid her ikke er medtat. Ved forrige stortingsvalg faldt det forholdsvis største antal avgivne stemmer i landdistrikterne paa Akershus, Hedemarken, Kristians og Buskeruds amter (henholdsvis,,,,, og,0 pct.), mens Nordlands og Lister og Mandals amter hadde forholdsvis det mindste antal (henholdsvis 0,0 og 0, pct.). Ved stortingsvalget i var valgdeltagelsen i kjøpstæderne størst i Bodø og Narvik, Kristiansand og Porsgrund med henholdsvis 0,, 0,0 og, pct. av de effektive stemmeberettigede. Blandt de kjøpstæder, hvor deltagelsen var mindst, maa nævnes Kragerø, Arendal og Grimstad, Kristiansund og Kristiania med henholdsvis,,,,, og, pct. Gjennemsnitlig antal godkjendte stemmer i kredsene. I de landkredser er det endelige valg (altsaa i kredser og i 0 kredser) godkjendt tilsammen stemmer, eller gjennemsnitlig i hver kreds stemmer. I de bykredser er paa samme maate ( i kredser og i kredser) godkjendt, eller gjennemsnitlig i hver kreds stemmer. I l a n d k r e d s e n e er det største antal godkjendte stemmer faldt i Aker ( ), Toten ( ), Søndre Hedemarken ( ), ØstTelemarken ( 0), Bærum og Folio ( ), Hadeland og Land ( ) og Ringerike ( ). De øvrige har alle under 000 stemmer. (Ved det nye omvalg i MellemRomerike godkjendtes stemmer). Det mindste stemmetal faldt i Lyngdal ( ), Søndre Helgeland ( 00), Kinn ( 0), Sætersdalen ( 0), Vestfinmarken ( ), Dalene ( 0), Ytre Søndhordland ( ) og Søndfjord ( ). De øvrige har alle over 000 stemmer. I by k r e d s ene er det største antal godkjendte stemmer faldt i Gamle Aker ( 0), Uranienborg ( 0), Hammersborg ( 0), Oslo ( ), Griinerløkken ( 0). Ingen av de øvrige kredser hadde over 000 stemmer, men alle Bergenskredser og Holmens kreds i Stavanger hadde mellem og 000 stemmer. Det mindste stemmetal faldt i Flekkefjord (0), Kragerø (0; ste valg 0), Risør (), Brevik og Holmestrand () og Porsgrund (). De øvrige kredser hadde alle over 000 stemmer. Skriftlig stemmegivning (forfaldsanmeldelser). Der blev i hele riket indsendt forfaldsanmeldelser mot i. Av det førstnævnte antal falder paa amterne og paa kjøpstæderne. I forhold til vælgerbefolkningen utgjør dette henholdsvis, og,n pct. Imidlertid

8 VIII maa bemerkes, at samme vælger ofte indsender flere forfaldsanmeldelser, eller at saadanne indsendes av personer, som ikke staar i mandtallet eller er opført med suspensionsanmerkning; desnten avgives ofte forfaldsanmeldelser av vælgere, som ogsaa stemmer personlig. Antallet av indsendte forfaldsanmeldelser viser altsaa ikke nøiagtig, hvor mange virkelig stemmeberettigede har stemt skriftlig. Ser man paa de enkelte valgdistrikter, viser anvendelsen av forfaldsanmeldelser en betydelig stigning sammenlignet med forrige valg i Kristians ( mot i ), Bratsberg ( mot ) og Nordlands amter ( mot ). Derimot er der nedgang i antallet i Stavanger ( mot 000 i ), og Finmarkens amter ( mot ). Beregnet procentvis i forhold til antallet av stemmeberettigede kan Finmarkens amt opvise det største antal forfaldsanmeldelser (, pct.). Derefter kommer Kristians amt (,0 pct.). Det mindste antal har efter den samme beregning Stavanger og Eomsdals amter (henholdsvis,oi og, pct.). Blandt kjøpstæderne falder det forholdsvis største antal paa Risør (, pct.) og Horten (, pct.) og det mindste paa Kragerø (, pct.) og Aalesund (, pct.). Av de indsendte forfaldsanmeldelser blev ialt godkjendt og (, pct.) forkastet. I var de tilsvarende tal henholdsvis 0 og (ca. 0, pct.). Av de indsendte forfald fra i forkastedes (, pct.). Utenriksværendes stemmegivning. Den adgang, som grundlovens 0, det led er aapnet dem, der opholder sig utenfor riket, til at indsende sine stemmesedler, har kun været litet benyttet, idet der fra saadanne vælgere blot er indsendt 0 forfaldsanmeldelser, hvorav fra vælgere, hjemmehørende paa landet og fra vælgere fra kjøpstæderne. I var antallet, hvorav fra vælgere fra amterne og fra kjøpstæderne. Godkjendte og forkastede stemmer. Av de i hele riket avgivne stemmer blev 0 godkjendt og (, pct.) forkastet. I forkastedes (, pct.). Av de forkastede stemmer falder paa amterne og paa kjøpstæderne eller henholdsvis, og 0, pct. av de avgivne stemmer.

9 I. Tabeller.

10 Stortingsvalg. Tabel. Stortingsvalg for de Valgsogn Smaalenenes amt. ste kreds, Eidsberg. Trøgstad Askim Spydeberg Skiptt Eidsberg Rødenes Rømskogen Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser 00 Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen I Valgkredsen tils. 0 0 den kreds, Ide og Marker. Ømark Aremark.. Id Berg Hvaler Valgkredsen tils. 0 dje kreds, Tune. Skieberg Rakkestad Varteig Tune Rolvsøy Valgkredsen tils. 0 0

11 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanm erkning Antal stemmeberettigede, s( )m har avgit λtemme Samlet tintal ind sendte forfalds delser anme Fork* stede forfald Ialt god kj endte sterr mer ste valg ^ il

12 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Smaalenenes amt. (Forts ) Me kreds, Glemminge. Borge Torsnes Glemminge Kraakerøy Valgkredsen tiis. 0 te kreds, Rygge. Onsø Raade. Rygge Moss landsogn Vaaler Hobøl lill Valgkredsen tiis. Akershus amt. ste kreds, Bærum og Follo. Vestby Aas ÏYofrn Nesodden Oppegaard Bærum Asker.,. Son Hølen H 0. 0 Valgkredsen tils den kreds, Aker. Aker... _

13 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg ste valg ~. 0 _ 0 _ _. _

14 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Akershus amt. (Forts.) dje kreds, Nedre Romerike. Kraakstad. Urskog Høland. Setskogen Enebak Fet Sørum Valgkredsen tils. 0 0 kde kreds, Mellem Romerike. Skedsmo Lillestrøm. Nittedalen Lørenskogen Grierdrum Ullensaker Nannestad Valgkredsen tils. 0 0 te kreds, Øvre Romerike. Nes.. "Ridsvold Hurdalen.. Feiring 0 lill Valgkredsen tils. 0

15 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet anfal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg

16 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de V a g s o g n Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Hedemarkens amt. Iste kreds, Nordre Hedemarken. Ringsaker Furnes Nes Valgkredsen tils. 0 den kreds, Søndre Hedemarken. Vang Løiten Romedal Stange Valgkredsen tiis. 0 Sdje kreds, Vinger og 0 dalen. Søndre Odalen Nordre Odalen Vinger Eidskogen Valgkredsen tiis. 0 kde kreds, Solør Brandval Grue Hof Aasnes Vaaler Valgkredsen tiis.

17 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer 0 00 H _

18 Stortingsvalg, 0 Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Hedemarkens amt. (Forts.; te kreds, Søndre Østerdalen. Elverum Aamot Trysil Stor Elalen , Valgkredsen tils te kreds, Nordre Østerdalen. S o l l i e n '.... Ytre Rendalen Øvre Rendalen..... Lille Elalen Foldalen... Tønset Tolgen Kvikne. Engerdalen Valgkredsen tils. 0 Kristians amt. Iste kreds, Nordre Gudbrandsdalen. Dovre... Lesje Skjaak Lom Vaage Nordre Fron..... Hedalen Seil Valgkredsen tils

19 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal s emmeberettigede, s< )m har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg ste valg

20 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg " Kristians amt. (Forts.) den kreds, Søndre Gudbrandsdalen. Søndre Fron Ringebu Øier Østre Gausdal Vestre Gausdal Faaberg Valgkredsen tiis dje kreds, Biri * Snertingdalen Kolbu Vardal Østre Toten. Vestre Toten Eina Toten Valgkredsen tiis. 0 0 kde kreds, Hadeland og Land. Jevnaker. Lunner Gran Brandbu Søndre Land Fluberg. Nordre Land Torpen Valgkredsen tiis. 0 0

21 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg

22 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Kristians amt. (Forts.) te kreds, Valdres. Søndre Aurdal Etnedalen Nordre Aurdal Vestre Slidre Østre Slidre Vang Valgkredsen tiis. 0 0 Buskerud amt. ste kreds, Ringerike. Hole Norderhov..... Aadalen Modum Valgkredsen tiis. den kreds, Hallingdal. Nes Elaa Gol Hemsedal... Aal Hol Sigdal Krødsherred H Valgkredsen tiis.

23 Stortingsvalg'. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal Indsendte forfaldsanmeldelser Fork* istede for fald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg ste valg

24 Stortingsvalg. Tabel (forts.) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser Sam et antal stemmeberettigede ste valg Derav med suspen ste valg Buskerud amt. (Forts.) dje kreds, Buskerad. Nedre Eker Lier Røken Hurum Valgkredsen tils. 0 0 Me kreds, Numedal. Øvre Eker Øvre Sandsvær Ytøe Sandsvær Flesberg Rollag Nore Opdal Valgkredsen tils Jarlsberg og Larvik amt. ste kreds, Skoger. Strømmen Skoger Sande Hof Botne. Vaale Svelviken Valgkredsen tiis. 00 0

25 enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit Jstemme ste valg Stortingsvalg. Samlet a ntal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg Forkastede forfald ste valg lait godkjendte stemmer ste valg omvalgei 0 '

26 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Jarlsberg og Larvik amt. (Forts.) den kreds, Jarlsberg. Borre Sem Nøtterø Tjømø Aasgaardstrand Valgkredsen tiis. 0 0 dje kreds, Sandeherred. Ramnes.... Andebu Stokke Sandeherred Valgkredsen tiis. Me kreds, Brunla. Tjølling Fredriksvern Brunlanes Hedrum Lærdal., Valgkredsen tiis.

27 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg

28 Stortingsvalg. 0 Tabel (forts). Stortingsvalg for de Val gsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Bratsberg amt. ste kreds, Bamle. Drangedal Sannikedal Skaatø Bamle Langesund. Stathelle Valgkredsen tiis den kreds, Gjerpen. Eidanger Slemdal Gjerpen Solum Valgkredsen tiis Sdje kreds, Øst Telemarken. Bø Saude Hitterdal Tinn Hovin Gransherred Hjartdal Seljord Valgkredsen tils. 0

29 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer omvalgei '

30 Stortingsvalg. Tabel (forts.). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde tste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Bratsberg amt. (Forts.) Me kreds, Vest Telemarken. Hollen Lunde Kviteseid Nissedal Fyresdal Mo Laardal Vinje Kauland Valgkredsen tiis Nedenes amt. ste kreds, Holt. Vegaardsheien Gjerstad Søndeled Holt Dybvaag Flosta... Testrand Valgkredsen tils. 0 den kreds, Nedenes. Aamli Gjeal. Lille Topdal Froland Østre Moland Tromø Hisø Øiestad Valgkredsen tiis. 0 0

31 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning 0, Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ' Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer

32 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nedenes amt. (Forts.) dje kreds, Sand. Herefoss Fjære Landvig Eide Vestre Moland Høvaag Birkenes Lillesand Valgkredsen tiis. 0 de kreds, Sætersdalen. Mykland Vegusdal Iveland Hornes Evje. Bygland Valle Hylestad. Bykle Valgkredsen tils Lister og Mandals amt. Iste kreds, Oddernes. Tveit Randøsund Oddernes Søgne Greipstad Halsaa og Hartmark... Mandal Valgkredsen tils. 0 0

33 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, s( avgit stemme ste valg )m har Samlet anral indsendte forfaldsanmeldelser ste valg Forkastede forfald i ste valg lait godkjendte stemmer ste valg

34 Stortingsvalg. Tabel. Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Lister og Mandals amt. (Forts.) de n kreds, Mandalen. Vennesla Hægeland Øvrebø Holme Øislebø 0 Laudal Finsland 00 0 Bjelland Grindum Aaseral Konsmo.. 0 Vigmostad Søndre Undal Spangereid Valgkredsen tils dje kreds, Lyngdal. Lyngdal Austad Kvaas Hægebostad Fjotland. Liknes... Gyland Bakke 'Tonstad Øvre Siredalen Valgkredsen tils.

35 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning 0 00 Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal ind sendte forfaldsanmeldelser Iste val» 0 0 Forkastede forfald ste valg 0 lait godkjendte stemmer ste valg 0 0 0

36 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Lister og Mandals amt. (Forts.) kde kreds, Lister. Vanse Herred....' Spind Fede Hitterø Nes Farsund Valgkredsen tiis Stavanger amt. ste kreds, Dalene. Sogndal landsogn... Lund Heskestad Bjerkreim Helleland... Egersund landsogn Ogne Sogndal ladested. Egersund ladested Valgkredsen tiis. den kreds, Jæderen. Varhaug Nærbø Klepp Time Gjesdal.... Høiland Sandnes ladested _ 0 0 Valgkredsen tils. 0 0

37 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg 0 0 Forkastede forfald ste valg. _ lait godkjendte stemmer ste valg 0 H "

38 Stortingsvalg. 0 Tabel (torts.) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Stavanger amt. (Eorts.) Sdje kreds, Hesbø og Hafrsfjord. Haaland Hetland Høle Fossan Strand Finnø Rennesø Mosterø Valgkredsen tiis Me kreds, Karmsund. Skudenes herred Aakre Avaldsnes Torvestad Skaare Tysvær Bokn Skudeneshavn Kopervik ladested Kopervik herred Valgkredsen tils. 0 te kreds, Ryfylke. Skjold Vats.. Vikedal Nerstrand Stiernerø Fister 0 0 0

39 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning 0. 0 Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser 0 0 Forkastede forfald S 0 Ialt godkjendte stemmer

40 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Stavanger amt. (Forts.) te kreds, Ryfylke. (Forts.) Aardal Hjelmeland Jelsa Erfjord Sand Saude Suldal ' Valgkredsen tiis. 0 Søndre Bergenshus amt. ste kreds, Ytre Søndhordland. Vikebygd Sveio Valestrand Finnaas Stord.... Fiti ar Austevold. Sund..... Fjeld Valgkredsen tiis. 0 0 den kreds, Indre Søndhordland. Tysnes.. Strandvik Haalandsdalen... Finse Kvinherred.. Fjelberg Etne Skaanevik Valgkredsen tiis

41 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg Forkastede forfald ste valg lait godkjendte stemmer ste valg

42 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Søndre Bergenshus amt. (Forts.) dje kreds, Midthordland. Os Samnanger Fane.. Askøen Aasene Valgkredsen tiis Me kreds, Nordhordland. Hammer Alversund. Herlø Manger Hjelme. Lindaas... Austrheim Masfjorden Valgkredsen tiis te kreds, Voss. Haus Bruvik.. Hosanger Modalen Evanger Voss Vossestranden Valgkredsen tils. 0 0

43 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal ind sendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer %

44 Stortingsvalg. Tabel (forts. ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Søndre Bergenshus amt. (Forts.) te kreds, Hardanger. Strandebarm Varaldsø Eøldal. Ullensvang Kinservik Odda Eidfjord Ulvik Granvin Kvam Jondal Ul Valgkredsen tils. 0 0 Nordre Bergenshus amt. Iste kreds, Indre Sogn. Jostedalen Lyster Hafslo Aardal Lærdal Borgund Sogndal Aurland Valgkredsen tils. 0 den kreds, Ytre Sogn. Leikanger... Balestrand. Vik.... Kirkebø. 0 0

45 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg * Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg Forkastede forfald ste valg lait godkjendte stemmer ste valg

46 Stortingsvalg. Tabel (forts. ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr., 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordre Bergenshus amt. (Forts.) den kreds, Ytre Sogn. (Forts.) Lavik Hyllestad Brekke Gulen Valgkredsen tils. 00 dje kreds, Søndfjord. Fjaler Gaular... Jølster Førde Naustdal Vevring _. Valgkredsen tils. 0 0 Me kreds, Kinn. Sulen Askvold... Kinn Bremanger Selje Søndre Vaagsø... Nordre Vaagsø Florø _. _ 0 0 Valgkredsen tils. 0

47 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal s temmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer ' _

48 Stortingsvalg '. 0 Tabel (forts.). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede ste valg Derav med suspen ste valg Nordre Bergenshus amt. (Forts.) te kreds, Nordfjord. Daviken Eid. Hornindalen Gloppen Breim Indviken Stryn !!!!!! Valgkredsen tils. 0 Romsdals amt. ste kreds, Søndre Søndmør. Vannelven Sande... Rovde Herø.. Ulstein... Ørsten Vartdalsstranden Volden Hjørundfjord !!!! 0 0 Valgkredsen tiis. 0 den kreds, Nordre Søndmør. Sunnelven Norddalen Stranden Stordalen Søkkelven Ørskog. 0 0!!

49 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser _ Forkastede forfald ste valg 0 lait godkjendte stemmer ste valg _

50 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Romsdals amt. (Forts.) den kreds, Nordre Søndmør. (Forts.) Skodje LI Vatne Borgund Giske Roald 0 Haram Valgkredsen tils dje kreds, Romsdal. Vestnes 0 Sylte 0 Eid 0 Vold 00 Grytten.0 0 Hen. Veø 0 0 Eresfjord og Vistdalen. 0 Nesset Bolsø 0 Akerø..... Sandø 0 Valgkredsen tils Me kreds, Søndre Nordmør Frænen Bud 0 _ Kornstad Eide Kvernes Bremsnes 0 0

51 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer 0 0

52 Stortingsvalg. Tabel. Stortingsvalg for de VaIgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Romsdals amt. (Forts.) de kreds, Søndre Nordmør. (Forts.) Ting vold... Gjemnes Øre Øksendalen Ulvundeidet Sundalen 0 0 _ Valgkredsen tiis te kreds, Nordre Nordmør. Grip Frei Strømsneset Stangvik Aasgaard Surendalen Bindalen Aure. Stemshaug Valsøfjorden Halse Tusteren Edø Hopen. Bratvær Valgkredsen tils Søndre Trondhjems amt. Iste kreds, Ytre Fosen. 0'sen Boan Stoksund i 0

53 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser 0 0 ' " 0 0 Forkastede forfald ste valg 0 lait godkjendte stemmer ste valg

54 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgso gn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Søndre Trondhjems amt. (Forts.) ste kreds, Ytre Fosen. (Forts.) Aa Jøssnnd. Sørfrøya Nordfrøya Hitteren.... Kvenvær Fillan , 0 0 Sandstad Valgkredsen tiis den kreds, Indre Fosen. Nes B i u s n.... Skjørn Hevne Heim Agdenes Ørlandet Bissen Lensviken..... Stadsbygden Valgkredsen tiis. 0 Sdje kreds, Orkedalen. Orkedalen Meldalen Bennebu... Opdal Børseskognen Børsen.... Gjeitestranden Valgkredsen tiis

55 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning avgit stemme Samlet anral indsendte forfaldsanmeldelser forfald stemmer

56 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr. 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Søndre Trondhjems amt. (Forts.) hde kreds, Guldalen. Røros Aalen Holtaalen Singsaas,.. Budalen Støren Soknedalen Horg Hølandet Flaa Melhus Valgkredsen tiis te kreds, Strinden. Buviken Bynesset Leinstranden Strinden Malvik Tilder Klæbu Selbu Tydalen Valgkredsen tiis Nordre Trondhjems amt. ste kreds, Stj ørdalen. Meråker Hegre... Laanke

57 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning _ 0 0 Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer

58 Stortingsvalg. 0 Tabel. Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordre Trondhjems amt. Forts.) Iste kreds, St Jordalen. (Forts.) Stjørdalen. Skatval.... Frosta..... Aasen... Skogn Levanger herred Valgkredsen tils den kreds. Værdalen. Leksviken Værdalen 0 0 Ytterøen.... Mosviken Verran..... Inderøen Sandvollan Røra Sparbu Ogndalen Valgkredsen tils. 0 dje kreds, Snaasen. Egge Beitstaden Malm Namdalseidet Stod Kvam. Snaasen

59 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme , Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Fork for 0 0 istede fald 0 Ialt godkjendte stemmer H

60 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr, 0 efrer nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordre Trondhjems amt. (Forts.) dje kreds, Snaasen. (Forts.) Nordli Sørli Grong Hølandet Overhallen Stenkjær Valgkredsen tiis bde kreds, Namdalen. Klingen" Vemundvik Fosnes Otterøy Flatanger. Nærø Vikten. Leka Gravik Kolvereid Foldereid Namsos , Valgkredsen tils. 0 0, 0 0 Nordlands amt. Iste kreds, Søndre Helgeland. Bindalen Brønnøy. Vik 0

61 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning o Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser lstc valg Forkastede forfald ste valg 0 0 lait godkjendte stemmer ste valg

62 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordlands amt. (Forts.) ste kreds, Søndre Helgeland. (Forts.) Vega. Velfjorden Tjøtta Stamnes Leirfjord Alstadhaug Herøy Valgkredsen tils. den kreds, Nordre Helgeland. Vefsen Hatfj elidalen Dønnes Nesna Hemnes Mo Lurøy.... Træna Mosjøen Valgkredsen tils. dje kreds, Søndre Salten. Rødøy... Meløy.... Gildeskaal Beiaren 0 0 0

63 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme ste valg Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg 0 0 Forkastede forfald ste valg lait godkjendte stemmer ste valg

64 Stortingsvalg. Tabel (forts). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordlands amt. (Forts.) dje kreds, Søndre Salten. (Forts.) Bodin.. Skjerstad Fauske Saltdalen 0 Valgkredsen tils de kreds, Nordre Salten. Lødingen Tjelsund Sørfold Nordfold Kjerringøy Steigen Leiranger Hamarøy. Tysfjorden Ankenes Fvenes Valgkredsen tils te kreds, Lofoten. Vaagan Gimsøy Borge Buksnes Flakstad Værøy Valgkredsen tils. 00 0

65 enkelte valgsogn i landdistrikterne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Q Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser ste valg 0 Forkastede forfald ste valg 0 0 lait godkjendte stemmer ste valg t

66 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Nordlands amt. (Forts). te kreds, Vesterdalen. Hadsel 0 Bø... 0 Øksnes 0 Sortland 0 Dverberg. 0 0 Valgkredsen tils. 0 Tromsø amt. Isle kreds, Trondenes. Kvæfjord 0 0 Trondenes.. Bjarkøy Ibbestad 0 0 Salangen Lavangen _ Harstad 0 0 Valgkredsen tils. den kreds, Senjen. Dyrøy Sørreisa Tranøy Torsken Bers: 0 0 Hillesøy 0 00 Lenvik Maalselven

67 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald 0 Ialt godkjendte stemmer

68 Stortingsvalg. 0 Tabel (forts.]. Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Tromsø amt. (Forts) den kreds, Senjen. (Forts.) Bardu Malangen Balsfjord Valgkredsen tils. 0 dje kreds, Tromsøsundet. Tromsøysundet Sørfjord Lyngen Karlsøy Helgøy Skjervøy Nordreisa Kvænangen Valgkredsen tils Finmarkens amt. Iste kreds, Vestfinmarken. Kautokeino Alten Talvik Loppen og Øksfjord.... Hasvik Hammerfest herred Kvalsund Maasø Kjelvik Kistrand Valgkredsen tils. 0 0

69 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfalds anmeldelser _ Forkastede forfald 0 0 lalt godkjendte stemmer 0 ' omvalgei

70 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Finmarkens amt. (Forts.) den kreds, Østfinmarken. Karasjok Lebesby. Tanen Gamvik 0 0 Berlevaag Næsseby 0 0 Polmak. 0 Nordvaranger Sydvaranger.... Vardø herred 0 Valgkredsen tils. Tabel. Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Fredrikshald. 0 Sarpsborg... 0 Fredrikstad Moss og Drøbak Moss Drøbak Valgkredsen tils

71 Stortingsvalg. enkelte valgsogn i landdistrikterne. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer enkelte valgsogn i byerne. sionsanmerkning Antal s emmeberetfigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer

72 Stortingsvalg. Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Kristiania Iste kreds, Oslo 0 den kreds, G runerløkken 0 dje kreds, Gamle Aker. 0 kde kreds, Hammersborg. 0 te kreds, Uranienborg.. Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Kongsvinger Lillehammer 0 Hamar 0 00 Gjøvik 0 Kongsvinger 0 Valgkredsen tils. 0 Kongsberg, Hønefoss og Notodden Kongsberg Hønefoss 0 0 Notodden 00 Valgkredsen tils. 0 Drammen. Iste kreds, Bragernes... 0 den kreds, Strømsø og Tangen. 0 0

73 enkelte valgsogn i byerne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer ! a

74 Stortingsvalg. Tabel (forts ). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Brevik og Holmestrand. Brevik 0 Holmestrand 0 0 Valgkredsen tils. 0 0 Horten Tønsberg Larvik og Sandefjord. Larvik Sandefjord 0 Valgkredsen tils. 0 Skien Porsgrund Kragerø 0 Risør 0 0 Arendal og Grimstad. Arendal 0 00 Grimstad Valgkredsen tils

75 enkelte valgsogn i byerne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer H 0

76 Stortingsvalg. Tabel (forts.). Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde ste decbr 0 efter nuværende grænser ste valg Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen ste valg Kristiansand. ste kreds, Fæstningen.. 0 den kreds, Baneheien.. Flekkefjord 0 0 Stavanger ste kreds, Holmen... den kreds, Verket Haugesund Bergen. ste kreds, Nygaard den kreds, Nordnes Sd je kreds, Kalfaret bde kreds, Sandviken... Aalesund og Molde. Aalesund 0 0 Molde _ Valgkredsen tiis. 000 Kristiansund. 0 0

77 enkelte valgsogn i byerne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal indsendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald Ialt godkjendte stemmer

78 Stortingsvalg. 0 Tabel (forts ) Stortingsvalg for de Valgsogn Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Samlet antal stemmeberettigede Derav med suspen Trondhjem og* Levanger.. Isle kreds, Bratøren og Ilen! 0 0 den kreds, Kalvskindet Kalvskindet 0 0 Levanger Valgkredsen tiis. 0 Sdje kreds, Baklandet Me kreds, Lademoen... 0 Bodø og Narvik Bodø 0 Narvik Valgkredsen tils. 0 Tromsø 0 0 Hammerfest, Vardø og Vadsø. Hammerfest, Vardø 0 Vadsø. 0 Valgkredsen tils. 0

79 enkelte valgsogn i byerne. Stortingsvalg. sionsanmerkning Antal stemmeberettigede, som har avgit stemme Samlet antal ind sendte forfaldsanmeldelser Forkastede forfald lait godkjendte stemmer ste valg ste valg ste valg

80 Stortingsvalg Tabel. Sammendrag I denne tabel er overalt det endelige valg lagt til grund, altsaa ste valg i de kredser, Valgdistrikter Folkemængde Iste decbr. 0 efter nuværende grænser Antal stemmeberettigede Derav Antal stemmeberettigede med suspensionsanmerkning Derav Ialt effektive stemmeberettigede Smaalenene Akershus Hedemarken ^ Kristians Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus Romsdal Søndre Trondhjems amt Nordre Trondhjems amt Nordlands amt Tromsø amt Finmarken

81 for landdistrikterne. Stortingsvalg hvor der kun avholtltes ét valg, og det valg i de 0 kredser, hvor der var omvalg. ) Derav ive stemmeede avgav mmer Av effekt berettig ste Derav i effektive berettigede Pct. a\ stemme Pct. av kvindelig berei indsendte inmeldelser Antal forfaldsa Derav brkastede inmeldelser Antal f forfaldsa Derav effektive»e stemmettigede. faldsanmelndsendt fra iks sted Antal for deiser ii utenr "g s 0,0, 0,, ,0 0, 0 0 0,0, 0 0,, ,, 0,, 0,0,,, ,, 0 0 0, 0, 0,, 0 0,,,, 00,, ,0,0 0 0, 0, 00,, 0 0,, *) Rettelse: I overskriften paa foregaaende side istedetfor kredser. I denne tabel og tabel nr. er omvalgene i er feilagtig anført kredser ikke tat i 'betragtning. b

82 Stortingsvalg. Tabel. Sammendrag I denne tabel er overalt det endelige resultat lagt til grund, altsaa ste valg i de kredser, Valgdistrikter ængde Iste er 0 efter ide grænser Folkem decembi nuværei Antal stemme^berettigede Dera'v «? B i i «s g Antal sl tigede n sionsa Dera'v i effektive stemme^berettigede Fredrikshald Sarpsborg.... Fredrikstad Moss og Drøbak.... Kristiania Lillehammer, Hamar, Gjøvik og Kongsvinger Kongsberg, Hønefoss og Notodden Drammen Brevik og Holmestrand. Horten Tønsberg Larvik og Sandefjord Skien Porsgrnnd Kragerø. Risør Arendal og Grimstad.. Kristiansand Flekkefjord Stavanger Haugesund Bergen Aalesund og Molde.. Kristiansund.... Trondhjem og Levanger. Bodø og Narvik... Tromsø Hammerfest, Vardø og Vadsø ' ô Riket tilsammen

83 for kjøpstæderne. Stortingsvalg. hvor der kun avholdtes et valg, og el et valg i de kredser, hvor der var omvalg. Derav Av effektive stemmeberettigede avgav stemmer Derav Pct. av effektive stemmeberettigede Pct av effektive kvindelige stemmeberettigede Antal indsendte forfaldsanmeldelser Derav Antal forkastede forfaldsanmeldelser Derav Antal forfaldsanmeldelser indsendt fra utenriks sted lalt godkjendte stemmer , 0,,,,,,,,, ,, ,,,,,,,,,,0, 0,,,,,,,,,,,,,,0,,,,,,, 0,0, 0,,,,,,,, _ ,0, 0, 0, 0 0,, 0 0

84

85 II. Politisk oversigt. A. Landdistrikterne.

86 Stortingsvalg. Smaalenenes amt. Isle kreds, Eidsberg. Trøgstad Askim Spydeberg Skiptt Eidsberg Repræsentant, ste valg : Maseng, F. 0., gaardbruker, Askim y. Grundt, J. A., kaptein, gaardb., Eidsberg, H. & F. y. (H.) Berg, 0., bakermester, Askim.. s. ( Y.) Omvalg (Vu): Maseng Grandt Berg..... ( F. V., V.) H. &.. y. F. y... s den kreds, Idde og Marker. Ømark Aremark i i Berg Hvaler rang Repræsentant, : Hov, M., gaardbruker, Berg, H. & F. V. (F. V.) Bøen, H. T. H., gaardbruker, Id V. Thorvik, P., maskinist, Id S. ( V.) Omvalg (Vu): Bøen y Hov.. H. & F. y. Thorvik S A. = arbeiderdemokrat; F. V. = frisindet venstre; H. = høire; S. = socialdemokrat; y. = venstre; L. = landmandspartiet; T. = avholdspartiet. foregik i alle kredser den Ilte oktober. Derav A. H. Mysen, Eidsberg,.

87 Stortingsvalg. CD PH gen o w Varamænd, : 0 Rud, K., gaardbruker, Trøgstad y. Hjelmark, A., gaardbruker, Eidsberg, H. & F. y. (F. y.) Sandem, J., gaardbruker, Rødenes S. 0 Omvalg : Rud y. Hjelmark H. & F. y. Sandem. S y ar am and, : Hansen, 0. K., bankkasserer, Hvaler y. Eilertsen, N. M., kjøbmand, Hvaler H. Hattestad, K. R., lærer, Ømark S. Lexerød, N. J., gaardbruker, Aremark L Omvalg : Hansen.. y Eilertsen H. & F. V. Hattestad S. Lexerød. L 0 Eilertsen og Lexerød var begge varamænd for Hov.

88 Stortingsvalg 0 Smaalenenes amt (Forts). Skjeberg Rakkestad Varteig Tune Rolvsøy dje kreds, Tune. Repræsentant, ste valg: Moeskau, A. T. A., fabrikarbeider, Tune. S. Jahren, K. E., gbr., Rakkestad H. & F. V. (H). Schie, J. M., gaardbruker, bankkasserer, Rakkestad V. Strømsæther, H. P. R., lensmand, Tune.. T. ( H, V.) Omvalg ('/ii): Jahren l H. Moeskau S. ( H. & F. V., S., T., V.) Me kreds, Glemminge. Borge Torsnes Glemminge Kraakerøy Repræsentant: Bergersen, J., forretningsfører, Borge S. Pedersen, P. 0., filer, Kraakerøy.. H. & F. V. (H). Sondresen, S., resid. kapellan, Borge.V. (IV.) Fælleskandidat mot socialdemokraterne med Schie som varamand.

89 Stortingsvalg Var a m and, : Thue, J. 0., gaardbruker, Rakkestad Sønstegaard, T., kirkesanger og gaardbruker, Skjeberg Bergby, 0. H., gaardbruker, Varteig Storeheier, G., gaardbruker, Rakkestad... s. H, & F. V. (H). V.... T Omvalg: Schie Thue. V.... s. Varamand: Johansen, H. B., stuerarbeider, Glemminge Kjølberg, H. R., gaardbruker, Borge... Velde, P., redaktør, Glemminge.... S. H. & F. V. (H.) V. 0

90 Stortingsvalg Smaalenenes amt. Forts.) Onsø Raade Rygge ss herred Yaaler te kreds, Rygge. Repræsentant, ste valg: o Jahren, G. A., hypotekbankdirektør, gaardbruker, Hobøl. H & F Y (H) 0 00 Krogsvold, A., sagmester, Moss herred S. Strand, J. A., gaardbruker, Onsø Y. Andersen, X. J., herredskasserer, Onsø A. ( H. & F. Y., Y.) Omvalg ('/n) : J a h r e n..... H & F Y Krogsvold S ( A., S., Y., ukj.)... Akershus amt. Iste kreds, Bærum og Follo. Yestby Aas Frogn esodden pegaard o Repræsentant: Michelet, C. F., høiesteretsadvokat, Bærum H. & F. Y. (H.) Holck, 0., blikkenslager, Bærum. S. 0 Bj ør lykke, K. 0., professor, Aas Y. ( S., Y.) 0 den kreds, Aker. Repræsentant: Bull, E. Hagerup, høiesteretsassessor Evje, J. lærer.... Hydle M stenograf. H. & F. Y. ;H.) s Y 00 ( H )

91 Stortingsvalg Hobøl rang Varamand, : 0 0 Sæby, A., gaardbruker, Vaaler... H. & F. V. (H.) Lunde, K., stenhugger, Eaade S. Dahle, K. H., forretningsfører, Onsø V. Skaugen, P. A., gaardbruker, Eaade A.. 0 Omvalg : 0 Sæby... H. & F. V. Lunde S Bærum Asker Son Hølen rang Varamand: 0 Aas, A., gaardbruker, Aas. Eriksen, A., skrædder, Aas S... H. & F. V. (H.) Mortensen, E., godseier, Asker V Varamand: Torkildsen, M. T., major. Halvorsen, H., telefonkontrolør WormMuller, J. S., cand. mag.. H. & F. V. (F. V.).... S. v. 0 00

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 189. STORTINGSVALGET 1912. (Élections en 1912 pour le "Storting".) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 189. STORTINGSVALGET 1912. (Élections en 1912 pour le Storting.) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 89. STORTINGSVALGET 9. (Élections en 9 pour le "Storting".) UTGIT EFTER OFFENTLIG FORANSTALTNING. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 9. Johannes Bjørnstads

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835

Fylke Prestegjeld År Transkribert pureservert Registrator Skannet publisert Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1835 Østfold Berg 1855 Østfold Borge 1815 ja Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Fredrikstad 1835 Østfold Halden 1835 Østfold Halden 1855 Østfold Halden 1855 Østfold Moss 1845 Østfold Onsøy 1845

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

Medlemmer per. februar 2016

Medlemmer per. februar 2016 Medlemmer per. februar 2016 Østfold Østfold fylkeskommune Askim kommune Fredrikstad kommune Halden kommune Hobøl kommune Hvaler kommune Marker kommune Moss kommune Rakkestad kommune Rygge kommune Rømskog

Detaljer

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014

SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 SEERUNDERSØKELSER LOKAL-TV TV Øst DESEMBER 2014 METODE Metode Datainnsamling: Telefoniske intervju fra Norfaktas call-senter i Trondheim. Utvalg: I hovedsak ble det gjennomført 350 intervju med personer

Detaljer

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004.

Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. Kommunene 2004. Tabell D Indeks for beregnet utgiftsbehov. ne 2004. Andel Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks Indeks ber. innb. innb. innb. innb. innb. innb. innb. utg.behov 2004 0-5 år 6-15 år 16-66 år 67-79 år

Detaljer

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom.

Overflate tilleggspakke Slokkegranater. Røykdykkerbekledning. Overflate grunnpakke. Antall brannstasjoner. Utstyrspakke flom. Brannvesen Antall kommuner Antall brannstasjoner Røykdykkerbekledning Overflate grunnpakke Overflate tilleggspakke Slokkegranater Utstyrspakke flom Agdenes Brannvesen 1 2 2 1 Alstahaug Brannvesen (+Leirfjord)

Detaljer

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Vedlegg 1. Fordeling til kommunene. Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Vedlegg 1 Fordeling til kommunene Fordeling av økte frie inntekter til kommunene på 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 25 387 0104 Moss 21 045 25 335 0105 Sarpsborg 38

Detaljer

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON

FYLKE KOMMUNE KOMM.NR INFORMASJON NAVN OG NUMMER PÅ KOMMUNER PER 2012 En del endringer er kommentert under "INFORMASJON" En komplett liste over endringer finnes her: http://ssb.no/offentlig-sektor/kommunekatalog/endringer-i-de-regionale-inndelingene

Detaljer

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk

ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN ALLE KVINNER MENN. Antall årsverk. Antall årsverk Tabell 1b 1, antall og gjennomsnittlig 0101 Halden 2.425 1.902 523 1.880 1.436 444 78 76 85 0104 Moss 2.077 1.687 390 1.645 1.333 312 79 79 80 0105 Sarpsborg 4.194 3.353 841 3.153 2.441 713 75 73 85 0106

Detaljer

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis

Vedlegg 2. Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Vedlegg 2 Elevplasser disiplinfordelt, kommunevis Kilde:GSI pr 01.10.2007 Musikk Visuelle Teater Dans Skapende Andre Elevplasser Kommune kunstfag skriving kunstfag i alt Hele landet 86 890 7 477 7 462

Detaljer

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82

Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn Alle Kvinner Menn. 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0101 Halden 2.589 2.063 526 1.898 1.466 432 73 71 82 0104 Moss 2.476 1.998 478 1.926 1.539 387 78 77 81 0105 Sarpsborg 4.272 3.410 862 3.232 2.500 732 76 73 85 0106 Fredrikstad 5.637 4.444 1.193 4.399

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 %

4 717 595,363 1,80 % 1,80 % 1,80 % 0101 Halden 17 579 2 790 690 678 392 0104 Moss 25 297 2 040 1 097 1 078 622 0105 Sarpsborg 51 829 11 140 1 882 1 850 1 068 0106 Fredrikstad 56 415 1 120 2 625 2 580 1 490 0111 Hvaler 5 031-239 235 136

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15

2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 2015 Oppmoda per august 2015 Totalt 11185 Kommune 0101 Halden 30 0104 Moss 40 0105 Sarpsborg 65 0106 Fredrikstad 90 0111 Hvaler 15 0118 Aremark 15 0119 Marker 10 0121 Rømskog 10 0122 Trøgstad 10 0123 Spydeberg

Detaljer

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler

Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Kommuner med registrert kystlynghei verdi A eller B Østfold Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Oslo/Akershus

Detaljer

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7

KOMMUNE_NAVN Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 KOMMUNE_NAVN Sum Giske kommune 9 Lund kommune 7 Hå kommune 9 Odda kommune 7 Lærdal kommune 9 Oppegård kommune 7 Nedre Eiker kommune 9 Randaberg kommune 7 Sandnes kommune 9 Skiptvet kommune 7 Skånland kommune

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009

Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Partier som får tilsendt varselbrev i 2009 Kristelig Folkeparti - 12 lag Løten KrF Flesberg KrF Vågsøy KrF Rødøy KrF Tysfjord KrF Storfjord KrF Vardø KrF Kautokeino KrF Porsanger KrF Tana KrF Hedmark Kristelig

Detaljer

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012

Prisliste 2012. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Prisliste 2012 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.06.2012 Juni 2012 1 OSLO AKERSHUS pris (kr/ m³) pris bil pris bil + henger pris (kr/ m³) Oslo 50,00 1 500,00 3 100,00 36,00 2 700,00 Asker 65,00

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i %

Kommune vann avløp renovasjon feiing Samlet gebyr Endring i % Vedleggstabell Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing for en bolig på 120 kvm i 2013. Gebyr i kroner inkl. Mva og endring fra 2012 til 2013 i prosent Kommune vann avløp renovasjon feiing

Detaljer

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007

FYLKE : ØSTFOLD ------------------------ VEGDIREKTORATET - KJØRETØYBESTANDEN PR. 31/12-2007 FYLKE : ØSTFOLD HALDEN 12923 82 353 1638 388 15384 1132 31 1393 777 16 6888 25621 MOSS 12295 45 223 1238 236 14037 190 24 1339 651 9 3957 20207 SARPSBORG 24261 254 586 3274 763 29138 1538 41 2520 1314

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2010 0101 Halden 8108 3554 0104 Moss 7894 3447 0105 Sarpsborg 10000 6519 0106 Fredrikstad 10000 9197

Detaljer

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel

D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel D. Grunnskoleopplæring - nivå 3 (K) etter tid, region og statistikkvariabel Medlemspris Antall elever 2011 0101 Halden 8118 3559 0104 Moss 7948 3474 0105 Sarpsborg 10000 6446 0106 Fredrikstad 10000 9248

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30.

Stillinger totalt Administrasjon Undervisning Barnehager ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. ØSTFOLD 0101 HALDEN 30.328 2.540 162 704 132 1.415 97 30. 0104 MOSS 31.802 2.456 114 680 303 1.156 119 84. 0105 SARPSBORG 54.192 4.692 434 1.257 308 2.402 176 115. 0106 FREDRIKSTAD 78.159 6.457 589 1.609

Detaljer

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016

Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partilag som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2016 Partinavn Parti Fylke Skjåk Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Vang Arbeidarparti Arbeiderpartiet Oppland Finnøy Arbeidarparti Arbeiderpartiet

Detaljer

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall 6-19 år i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Tilskudd til lokale lag og foreninger 2015, basert på folketall i kommunene og Svalbard pr. 1. januar 2015 Totalt tilskudd er 295,2 mill., hvorav 294 mill. er avsatt på hovedfordelingen 2015 og 1,2 mill.

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2010-2013 Tabellen viser andel flyktninger som gikk over til arbeid eller utdanning etter introduksjons i den enkelte kommune. Kommunene er rangert etter resultater for

Detaljer

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane

Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane Organisasjonsnavn Antall vervet Bodø Travlag 229 Ørland Travklubb 150 Momarken Travbanes Damegruppe 121 Trømborg Travlag 121 Forus Travbane (DS) 114 Eina Travlag 93 Biri Travbane (DS) 86 Leangen Travbane

Detaljer

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016

Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Foreløpig resultatoversikt pr. kommune - deltakere avsluttet introduksjonsprogram i 2016 Kommunens frist for rapportering om avvik: 6. mars 2017 Via NIR support med tittelen: Retting av introresultater

Detaljer

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett

Nord-Trøndelag tingrett. Øvre Buskerud tingrett Tingretter Kommuner i rettskretsen Mulig sammenslåingsalternativ Inntrøndelag tingrett Namdal tingrett Inderøy Namdalseid Snåsa Steinkjer Verran Frosta Verdal Leksvik Levanger Meråker Stjørdal Flatanger

Detaljer

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene

Vaksinasjonsdekning (fullvaksinerte) per 31.12.2009 16-åringer (f. 1993) - fylkene 16-åringer (f. 1993) - fylkene Fylker Befolkning Difteri Stivkrampe Meslinger Kusma Østfold 3674 91 92 95 95 95 94 92 Akershus 7505 93 93 95 95 95 95 93 Oslo 5366 Hedmark 2516 94 94 96 96 96 96 92 Oppland

Detaljer

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017

Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Parti og partiledd som har fått vedtak om avkortning av partistøtte for 2017 Partinavn Parti Fylke Hemsedal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Buskerud Norddal Arbeidarparti Arbeiderpartiet Sogn og Fjordane

Detaljer

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008

Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 Kommunale gebyrer for vann, avløp, renovasjon og feiing 2008 RAPPORT NR. 1 2008 Juni 2008 1 Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer, renovasjonsavgift

Detaljer

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim

Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Liste over pantebøker i Statsarkivet i Trondheim Første kolonne i denne tabellen tar utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960-tallet.

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet

Resultater for introduksjonsprogrammet Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM

OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM OVERSIKT OVER PANTEBØKER I STATSARKIVET I TRONDHEIM Denne tabellen tar i første kolonne utgangspunkt i dagens kommuner. Neste kolonne viser kommuner og gårdsnummer før kommunesammenslåingen på 1960- tallet.

Detaljer

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007

sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 sei E k+ 2 min LANDSFORBUND Kommunale gebyrer forvann, avløp, renovasjon og feiing 2007 RAPPORT NR. 2 2007 Juni 2007 I Forord Huseiernes Landsforbund presenterer i denne rapporten kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten?

har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? har din kommune den etiske kompetansen som trengs i helse- omsorgs- og sosialtjenesten? invitasjon til deltakelse i et nasjonalt utviklingsprosjekt - søknadsfrist 29.02.12 Januar 2012 I samarbeid med Helse-

Detaljer

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@ jernbaneverket.no Sentralbord: 05280 Org. Nr.: 971 033 533 MVA Henvendelse

Detaljer

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9

Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014. INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 INNHOLD Hovedpunkter 2 Prisnivå 20 på topp 4 Prisutvikling 5 Omsetninger 7 Aktive annonser 9 Fritidsboliger ved sjøen tårsrapport juli 2013 juni 2014 Ved all publisering av data, figurer o.l. fra denne

Detaljer

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604

Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Klubb Klubbnummer Fylke Alta 19477 Finnmark Andebu 36909 Vestfold Andenes 19478 Nordland Andøy 38321 Nordland Aremark 19698 Østfold Arendal 19604 Aust Agder Arendal/Tyholmen 51917 Aust Agder Arna 19560

Detaljer

Tildeling av lokalregioner for DAB

Tildeling av lokalregioner for DAB Tildeling av lokalregioner for DAB Søknader kan sendes til firmapost@nkom.no Regionnummer Lokalregion Kommuner Kanal 1 ØSTFOLD Halden, Moss, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Aremark, 8B Marker, Rømskog,

Detaljer

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker

Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker Medlemsoversikt kommuner 2017 Agdenes kommune Alstahaug kommune Alta kommune Andebu kommune Andøy kommune Aremark kommune Arendal kommune Asker kommune Askim kommune Askvoll kommune Askøy kommune Audnedal

Detaljer

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner

Vaktområder ajour Kommuner og deler av kommuner Vaktområder ajour desember 2011 Kommuner og deler av kommuner 2 Midt-Telemark Bø, Nome, Sauherad og Notodden (utan Gransherad) (Sauherad administrerer) 3 Drammen Drammen, Lier, Røyken og Hurum (Lier administrerer)

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

Hvor står vi i mai 2017?

Hvor står vi i mai 2017? Svarprosent Hvor står vi i mai 2017? Status Tilfredshetsmålingene har pågått i 7 måneder Klare indikasjoner på at dette blir et nyttig verktøy» Sikrer førstehåndkunnskap» Gir den type informasjon vi trenger

Detaljer

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise

Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Tilbakemeldinger på statsråd Solveig Hornes brev om bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise Fylke, kommune Svar Politisk behandling Antall ekstra 2015 Antall ekstra 2016 Merknad Østfold

Detaljer

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014

Resultater for introduksjonsprogrammet 2011-2014 Resultater for introduksjonsmet 2011-2014 Kommunenes introduksjons skal forberede flyktninger til yrkeslivet, gi grunnleggende ferdigheter i norsk og innsikt i norsk samfunnsliv. Målet er at 55 prosent

Detaljer

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014

VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 0 VEDLEGG: Utbetaling for 2015 til kommuner som har søkt om og mottatt tilskudd i 2012, 2013 og/eller 2014 1. Kommuner som søkte om og mottok tilskudd fra 2012 0101 Halden Sykehuset Østfold HF Helse Sør-øst

Detaljer

Kommune nummer 2017 Kommunenavn

Kommune nummer 2017 Kommunenavn Kommune nummer 2017 Kommunenavn Nye kommune nummer 2020 Sammenslåing av Østfold, Akershus og Buskerud - 30 0101 Halden 3001 Sammenslåing av Moss og Rygge 3002 0105 Sarpsborg 3003 0106 Fredrikstad 3004

Detaljer

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1

TVOL: Antall fødte per fødeinstitusjon 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 13:14:20 L/tvol_ant_fodte_institusjon.lst 1 1967 Haukeland Sykehus 4350 E.C.Dahls St Trondheim 2808 Aker sykehus 2636 Rikshospitalet 2506 Sentralsjukehuset i Rogaland 2265 Ullevål Sykehus 2050 Sentralsykehuset

Detaljer

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013

Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 22. august 2013 Gave: Her er oversikt over 264 kommuner og 16 fylkeskommuner som er registrert med helhetlig offisiell facebookside - per august 2013 Gave til 78% av Kommune- Norges informasjons- og kommunikasjonsansvarlige

Detaljer

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim

Stortinget gjør vedtak om sammenslåing mellom Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim De nye kommunene blir som følger 1. Ny kommune i Indre Østfold 2. Ny kommune på nedre Romerike Enighetspunkt Stortinget gjør vedtak om Spydeberg og Eidsberg med Hobøl og Askim Stortinget gjør vedtak om

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, revisjon 2016 HØRINGSUTKAST Hadelandsregionen, 19. juni 2015 Njål Nore TØI 1 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) revideres

Detaljer

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012

Helsedirektoratets tilskuddsbeløp i 2012 0101 Halden 6 681 000 3 340 500 3 447 396 3 561 160 1 543 0104 Moss 6 753 000 3 376 500 3 484 548 3 599 538 1 560 0105 Sarpsborg 11 672 000 5 836 000 6 022 752 6 221 503 2 696 0106 Fredrikstad 16 583 000

Detaljer

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter)

Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Antall foretak med Antall foretak Disponibel kvote (liter) Rapport nr. R202 KU - Disponible kvoter 2017, kommuneoversikt foretak med 0101 Halden 14 4 056 458 2 0105 Sarpsborg 28 6 475 641 2 0106 Fredrikstad 8 2 515 492 1 0118 Aremark 2 680 306-0119 Marker 6 2

Detaljer

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2

Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2 Kommune Antall elever Antall elever Antall elever vanlig undervisning spesiell undervisning i undervisning (2008/2009) (2008/2009) med opphold (2008/2009) 0101 Halden 39 0 0 0104 Moss 137 4 0 0105 Sarpsborg

Detaljer

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt

Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt Rapport nr. R202 KU - Kvoter 2016, kommuneoversikt 0101 Halden 13 4 047 309 2 0105 Sarpsborg 28 6 633 985 2 0106 Fredrikstad 8 2 555 562 1 0118 Aremark 2 650 433-0119 Marker 7 2 347 388 1 0122 Trøgstad

Detaljer

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015

Prisliste 2015. Transport og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 Prisliste 2015 og blåsing av løs Leca i bulk Gjelder fra 01.05.2015 1 OSLO AKERSHUS pris pris bil pris bil + henger pris Oslo 58,- 1 740,- 3 440,- 40,- 2 950,- Asker 74,- 2 220,- 3 920,- 48,- 3 571,- Aurskog-Høland

Detaljer

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter

Kommune Vedlikeholdstilskudd Frie inntekter Sum av kolonne Skattekomp fordelt fordelt etter etter kostnadsnøkkelen 1-2 ( 1000 kr) etter innbyggertall 0101 Halden 18 920 5 785 24 705 6 086 0104 Moss 19 720 5 587 25 307 5 878 0105 Sarpsborg 34 456 10 332 44 788 10 870 0106 Fredrikstad 48 540 14 542 63 082 15 299 0111 Hvaler 2 679 866 3 546

Detaljer

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper

Tabell 3b 1. KOMMUNER Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Tall pr (Kilde: PAI/KS) Alle aldersgrupper Tabell 3b 1 Ansatte etter aldersgruppe og gjennomsnittlig. 30-39 40-49 50-59 0101 Halden 78 64 80 80 81 78 0104 Moss 79 71 83 79 81 77 0105 Sarpsborg 75 59 77 79 80 73 0106 Fredrikstad 76 60 78 79 80 77

Detaljer

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio

Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Ny utlysning av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser til digital lokalradio Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele ledige anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i

Detaljer

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /-

Kommune (år 2005) Menn Kvinner Totalt /- 0101 HALDEN 3 5 8 0104 MOSS 1 4 5 0105 SARPSBORG 8 6 14 0106 FREDRIKSTAD 7 7 14 0111 HVALER 0 0 0 0118 AREMARK 0 0 0 0119 MARKER 0 0 0 0121 RØMSKOG 0 0 0 0122 TRØGSTAD 0 1 1 0123 SPYDEBERG 2 0 2 0124 ASKIM

Detaljer

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune

Fordeling økning i frie inntekter 1,4 mrd. kroner. Fordeling økning i frie inntekter 5,6 mrd. kroner Kommune Vedlegg spørsmål nr. 206 til skriftlig besvarelse 0101 Halden 7 880 31 520 0104 Moss 7 995 31 980 0105 Sarpsborg 14 138 56 554 0106 Fredrikstad 19 733 78 930 0111 Hvaler 1 161 4 645 0118 Aremark 477 1

Detaljer

Totalt antall innbyggere

Totalt antall innbyggere Totalt antall innbyggere Innbyggere fordelt etter alder per 1.7.2014 0-1 år 0-17 år 2-5 år 6-15 år 16-22 år 18-49 år 23-66år 50-66 år 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0101 Halden 30 230 620 6 354 1 396 3 571 2 775 12

Detaljer

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr)

Plasser med Aps forslag. Bevilgning i budsjettet for 2016 (1 000 kr) Bevilgning med Aps forslag (1 000 kr) budsjettet Aps 0101 Halden 2 092 18 3 399 32 0104 Moss 2 222 19 3 610 34 0105 Sarpsborg 3 689 31 5 994 56 0106 Fredrikstad 5 346 45 8 687 82 0111 Hvaler 260 2 422 4 0118 Aremark 90 1 146 1 0119 Marker

Detaljer

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter

Netto driftsresultat inkl netto bunde avsetninger i pst av driftsinntekter avsetninger 101 HALDEN 0,4 72,6-13,2 104 MOSS 3,0 76,0 6,4 105 SARPSBORG -1,2 80,6 5,4 106 FREDRIKSTAD 2,7 81,7 6,0 111 HVALER 0,8 79,5 7,4 118 AREMARK 0,5 13,9 0,9 119 MARKER -2,1 51,4-2,1 121 RØMSKOG

Detaljer

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter

Disposisjonsfond inkl. regnskapsmessig mer-/mindreforbruk i pst av driftsinntekter avsetninger av 101 HALDEN 3,5 80,0-7,4 104 MOSS 4,2 72,9 11,5 105 SARPSBORG 3,2 82,7 9,1 106 FREDRIKSTAD 3,0 83,7 8,8 111 HVALER -0,5 90,8 4,8 118 AREMARK -0,3 83,5 0,9 119 MARKER 6,5 52,3 6,9 121 RØMSKOG

Detaljer

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag)

Spm: Fordeling av økte frie inntekter kommunene 3,738 mrd. (utover regjeringens forslag) Spm: av økte frie kommunene. (utover regjeringens forslag) Kommune 0101 Halden 21 088 0104 Moss 21 045 0105 Sarpsborg 38 052 0106 Fredrikstad 52 832 0111 Hvaler 3 037 0118 Aremark 1 304 0119 Marker 2 769

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 1 2 R e kn e s ka p pr. Endring frå 2009 pr. innb. 3 Budsjett 2011 4 drift 1 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk

Detaljer

Midler til fordeling trinn

Midler til fordeling trinn Fordeling av midler til økt lærertetthet på 1.-4. trinn Midler til fordeling 1.-4. trinn 1 193 500 000 Økt lærertetthet 1.-4. trinn: 0101 Halden 6 746 817 0104 Moss 6 969 674 0105 Sarpsborg 12 480 539

Detaljer

Resultater landsoversikt

Resultater landsoversikt Resultater landsoversikt Folke- Knr Kommune Fylke Ordf mengde 2011 Størrelse Kommunetype Sum 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 1-10 0101 Halden 01 Ap 29220 20-100000 industrikommuner 2 0 2 1 1 1 0 0 0

Detaljer

RESSURSER I BRANNVESENET

RESSURSER I BRANNVESENET RESSURSER I BRANNVESENET ØSTFOLD (inkl. Vestby kommune) Røyk Kjem. Halden Brannvesen 00 Halden 28092 ALARMSENTRAL BRANN ØST AS 32 0 4 4 23 22 22 2 Sarpsborg brann- og 005 Sarpsborg 5053 ALARMSENTRAL BRANN

Detaljer

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009.

Tabell C-k: Tilskudd til med særskilt fordeling. Kommunene 2009. 0101 Halden 872 0 5 696 0 6 568 0104 Moss 1 249 0 8 179 0 9 428 0105 Sarpsborg 2 175 0 12 315 0 14 490 0106 Fredrikstad 3 355 0 15 694 0 19 049 0111 Hvaler 124 0 0 0 124 0118 Aremark 155 0 256 0 411 0119

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 (Rekneskap i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2014 ( i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. løn 2 Medium løn+ løn + Løn + Årsverk innb. Noreg 1 5 109 056 686 1 072 352 135 568 26,53-2 % 1 207 920 236 1 % 0,35

Detaljer

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571

St.prp. nr. 1 ( ), kap 571 St.prp. nr. 1 (2007-2008), kap 571 0101 Halden 236 172 0 0 3 200 16 425 255 797 0104 Moss 209 850 0 0 3 300 24 106 237 256 0105 Sarpsborg 384 324 0 0 5 500 32 505 422 329 0106 Fredrikstad 556 883 0 0 7

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2013 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. innb. 2 Endring frå 2012 pr. innb. 3 Budsjett 2014 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + Årsverk pr.

Detaljer

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr)

Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 (Rekneskap og budsjett i kr) Tabell 3. Folkebibliotek kommunar 2012 ( og budsjett i 1 000 kr) Innbyggjartal Tal på faste avd. 2 pr. Endring frå 2011 pr. innb. 3 Budsjett 2013 4 drift 2 drift pr. innb 2,5 Løn + pr. Årsverk pr. 1000

Detaljer

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore

Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG. Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Areal- og transportutvikling i Osloregionen FAKTAGRUNNLAG Møte i styringsgruppa 25. november 2014 v/njål Nore Side 2 Befolknings- og boligvekst siste ti år Aurland Eidfjord Lærdal Årdal Hol Vang Hemsedal

Detaljer

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler

Anslag av endringer på kommunenivå som følge av budsjettavtale H, FrP, V og KrF post plan rus opplæringen Helsesøstre Frivilligsentaler 101 HALDEN 127 494 279 558 12 1 469 104 MOSS 139 598 293 591 12 1 632 105 SARPSBORG 235 975 520 1 048 23 2 802 106 FREDRIKSTAD 338 1 378 734 1 485 46 3 982 111 HVALER 15 52 39 70 0 176 118 AREMARK 5 15

Detaljer

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If

Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Oversikt over utrygge punkter på skolevei foreldre har meldt inn til If Antall By/sted Fylke Kildehenvisning: 222 Fredrikstad Østfold Forsikringsselskapet If 111 Sarpsborg Østfold 89 Halden Østfold 49

Detaljer

nabokrets (i km) per 1. januar 2017

nabokrets (i km) per 1. januar 2017 Innbyggere Reiseavstand innen sone (i km) 1. januar 2017 Reiseavstand til nabokrets (i km) 1. januar 2017 Strukturkriteriet, Aleneboende 30-66 år, 1.1. Innvandrere 6 15 år fra land utenom Skandinavia kol.

Detaljer

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune.

Halden kommune. Moss kommune. Sarpsborg kommune. Fredrikstad kommune. Hvaler kommune. Aremark kommune. Marker kommune. Halden kommune Moss kommune Sarpsborg kommune Fredrikstad kommune Hvaler kommune Aremark kommune Marker kommune Rømskog kommune Trøgstad kommune Spydeberg kommune Askim kommune Eidsberg kommune Skiptvedt

Detaljer

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt

Frie inntekter i prosent av landsgjennomsnittet, inkl. eiendomsskatt, konsesjon- og hjemfallsskatt Frie inntekter korrigert for variasjonar i utgiftsbehov for kommunane. Tabellen viser inntekt per innbyggjar i landsgjennomsnittet. Tal frå 2006 Kommune prosent 0101 Halden 92 93 0104 Moss 93 100 0105

Detaljer

TVISTESAKER INNKOMMET

TVISTESAKER INNKOMMET TVISTESAKER INNKOMMET 2004-2008 Alstahaug 71 53 40 63 67 Alta 1 64 51 58 72 60 Asker og Bærum 604 551 523 555 496 Aust-Agder 1 194 185 192 212 261 Aust-Telemark 79 52 Bergen byfogdembete 95 84 Bergen 3

Detaljer

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr

Tabell 1.3.6b. KOMMUNER Gjennomsnittlig stillingsstørrelse, per aldersgruppe. (Prosent) Tall pr , per aldersgruppe. (Prosent) 20 50-0101 HALDEN 75,0 43,3 38,7 65,3 78,9 79,7 78,6 76,5 0104 MOSS 79,0 56,9 56,9 71,9 78,5 81,7 82,0 78,8 0105 SARPSBORG 76,8 31,2 44,9 71,1 78,3 82,5 81,1 75,9 0106 FREDRIKSTAD

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1. juli 2010 - satser i øre pr. liter innveid melk Kommune Satser 101 Halden 19 104 Moss 15 105 Sarpsborg 15 106 Fredrikstad 19 111 Hvaler 34 118 Aremark 33 119 Marker

Detaljer

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks

Endring i kommunens Sør-Norge tilskudd og småkommunetillegg med uendrede grenseverdier (1 000 kroner) Dagens distriktsindeks. Ny distriktsindeks den nåværende en ikke kan sammenliknes direkte med verdiene i endringen i vil bety for den enkelte kommune dersom dagens for regionalpolitiske tilskudd i inntektssystemet ikke endres. 101 HALDEN 51,6 67,2

Detaljer

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004.

Tabell C: Utenfor overgangsordningen og inndelingstilskudd. Kommunene 2004. 0101 Halden 0 0 0 0 1 072 21 1 093 0104 Moss 0 0 0 0 1 025 20 1 045 0105 Sarpsborg 0 0 0 0 1 840 37 1 876 0106 Fredrikstad 0 0 0 0 2 672 52 2 725 0111 Hvaler 0 0 0 0 137 3 140 0118 Aremark 0 50 0 0 62

Detaljer

0301 Oslo

0301 Oslo 0101 Halden 169 517 12 945 3 322 1 093 186 877 0104 Moss 171 171-47 860-5 285 1 045 119 071 0105 Sarpsborg 305 055-22 969 12 531 1 876 296 494 0106 Fredrikstad 431 243-27 685 5 357 2 725 411 640 0111 Hvaler

Detaljer

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra

Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra Vedlegg 1 Nye innfraktsatser fra 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.7.2009 Satser innfrakttillegg pr 1.2.2008 Kommune Satser Kommune Satser 101 Halden 19 101 Halden 17 104 Moss 15 104 Moss 15 105 Sarpsborg

Detaljer