Rt (12-86)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rt-1986-97 (12-86) "

Transkript

1 Page 1 of 6 Rt (12-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: PUBLISERT: Rt (12-86) STIKKORD: Skatterett. Skatteloven 41 sjette ledd, og 50 annet ledd, jfr. regnskapsloven 4. SAMMENDRAG: Spørsmål om tidspunktet for inntektsbeskatning av fordel som tilflyter utleieren av en forretningseiendom ved påkostninger som leietageren har gjort på leieobjektet i leietiden og som ikke gav leietageren krav på godtgjørelse ved leietidens slutt for den fordel foretatte forbedringer måtte innebære for utleieren. Etter skatteloven 41 sjette ledd anses fordelen oppebåret ved det tidspunkt da fordelen virkelig tilflyter den skattepliktige. Ut fra en tolking av leieavtalen ble verdien av de mur- og nagelfaste innredningsarbeider ansett for å være sikret utleieren etter hvert som arbeidene var inkorporert i eiendommen. SAKSGANG: Dom 24. januar 1986 i l.nr. 11/1986 PARTER: Eikfinans A/S (advokat Gunnar Holdt-Aanensen) mot Stavanger kommune (advokat Tor Plathe - til prøve). FORFATTER: Halvorsen, Endresen, Hellesylt, Christiansen og dommer Michelsen. Dommer Halvorsen: Saken gjelder spørsmål om tidspunktet for inntektsbeskatning av fordel som tilflyter utleieren av en forretningseiendom ved påkostninger som leietageren har gjort på leieobjektet i leietiden. I 1977 leide Eikfinans A/S ut sin eiendom Tastagaten i Stavanger til Brown & Root Norge A/S for et tidsrom av 7 år med rett for leietageren til å kreve leieforholdet forlenget med ytterligere 2 år. Gården var oppført som et kombinert lager- og industribygg, og produksjonslokalene egnet seg særlig for mindre bedrifter, først og fremst håndverksbedrifter. Leiekontrakten gav Brown & Root rett til for egen regning å foreta ominnredninger og bygningsmessige endringer, men gav leietageren intet krav på godtgjørelse ved leietidens slutt for den fordel foretatte forbedringer måtte innebære for Eikfinans. I årene 1977 til 1979 investerte leietageren i underkant av kr på å omgjøre og innrede eiendommen til et moderne kontorbygg. Side 98 Den 9. februar 1981 avsa ligningsnemnda i Stavanger kjennelse for at Eikfinans A/S i medhold av skatteloven 42 første ledd skulle inntektsbeskattes for fordel vunnet ved ombygningsarbeidene, skjønnsmessig ansatt til kr , men fordelt over leieperioden på 7 år, med kr pr. år. Beløpet er fremkommet etter at fradrag er gjort for regnskapsmessig avskrivning ved aktivering av beløpet på kr Skattbar inntekt ble besluttet forhøyet med kr for 1979 og med det samme beløp for 1978 ved ordinær etterligning. Overligningsnemnda opprettholdt etter klage ligningsnemndas avgjørelse. Eikfinans A/S reiste deretter sak mot Stavanger kommune om ligningen for 1978 og Stavanger byrett avsa 1. juni 1982 dom med slik domsslutning: «1. Stavanger kommune frifinnes. 2. Eikfinans A/S, Stavanger, dømmes til innen 2 - to - uker fra dommens forkynnelse å betale saksomkostninger til Stavanger kommune med kr sekstusen - kroner.» Eikfinans A/S påanket dommen til Gulating lagmannsrett som 3. juli 1984 avsa dom med denne domsslutning: «1. Byrettens dom stadfestes, men slik at saksomkostninger ikke tilkjennes for byretten. 2. Innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av dommen betaler Eikfinans A/S i saksomkostninger for lagmannsretten kr. 8000,- - kroneråttetusen - til Stavanger kommune.»

2 Page 2 of 6 Lagmannsrettens dom er avsagt under dissens, idet én dommer fant at fordelen ikke var innvunnet og derfor ikke kunne inntektsbeskattes så lenge leieforholdet varte. Om det nærmere saksforhold og partenes anførsler for de tidligere retter viser jeg til byrettens og lagmannsrettens dommer. Eikfinans A/S har påanket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Saken står for Høyesterett i en noe annen stilling enn for de tidligere instanser, idet Eikfinans ikke lenger opprettholder sine angrep på ligningsmyndighetenes saksbehandling og den skjønnsmessige fastsettelse av fordelen som selskapet ble ansett tilført. Bevismessig foreligger det ikke noe nytt av betydning. Direktør og styreformann Johan Eik i Eikfinans, samt et vitne, er avhørt ved bevisopptak. Begge har avgitt forklaring tidligere. Det er fremlagt enkelte nye dokumenter som jeg ikke finner grunn til å spesifisere. Da tvisten - slik jeg ser det - i vesentlig grad har sitt utspring i partenes uenighet om hvordan enkelte punkter i leieavtalen mellom Eikfinans og Brown & Root er å forstå, finner jeg det praktisk å referere disse før jeg redegjør for partenes anførsler for Høyesterett: III. Tredje avsnitt. «Ved leietidens utløp plikter leieren å tilbakelevere leieobjektet i godt vedlikeholdt og leieverdig stand, ryddiggjort og rengjort med hele vindusruter.» Side 99 IV. Femte avsnitt. «Basisleien er basert på eiendommen som den er i dag.» V. «Leieren har rett til på egen kostnad å foreta de ominnredninger og bygningsmessige endringer som leieren ønsker. Det forutsettes at planene for slike arbeider på forhånd forelegges utleieren til godkjenning. I den utstrekning det er nødvendig må leieren innhente bygningsmyndighetenes og eventuelle andre myndigheters samtykke til arbeidene. Ved leietidens utløp får bestemmelsen i husleieloven 39 sjette ledd ingen anvendelse.» VI. «Leieren forplikter seg til å holde tilstrekkelig brannforsikret til enhver tid verdien av de bygningsmessige ominnredningsarbeider bekostet av leieren. I tilfelle brann forplikter leieren seg til å gjennomføre disse bygningsarbeider med samme standard som før brannen, uansett på hvilket tidspunkt i leieperioden brannen måtte finne sted. Utleier forplikter seg til å opprettholde leieavtalen med leieren etter at slikt gjenoppføringsarbeide er fullført.» VII. Første punktum. «Leieren har alt innvendig vedlikehold av leieobjektet, og plikter til enhver tid å holde dette i god og vel vedlikeholdt stand.» IX. «Leieren har rett til å fremleie hele eller deler av leieobjektet etter på forhånd å ha innhentet utleierens skriftlige godkjennelse av fremleieren.» Eikfinans A/S har i hovedtrekk gjort gjeldende: Lagmannsretten har lagt til grunn en uriktig forståelse av skatteloven når den har funnet at bestemmelsen i 41 sjette ledd hjemler beskatning for innvunnet fordel i det enkelte år innredningsarbeidene er utført. Det er en feil når lagmannsretten ikke har drøftet saken på bakgrunn av regelen i skatteloven 50 annet ledd. Det er periodiseringsregelen i denne bestemmelse som gjelder for skattytere som er regnskapspliktige, og ikke periodiseringsregelen i lovens 41 sjette ledd, som gjennomfører kontantprinsippet for skattytere som ikke er regnskapspliktige. Eikfinans er regnskapspliktig i medhold av regnskapsloven av 13. mai 1977 nr. 35. Etter skatteloven 50 annet ledd jfr. regnskapsloven 4, skal årsregnskapet legges til grunn for hva som skal regnes som inntekt i det enkelte år, når regnskapet er ført i samsvar med god regnskapsskikk, hvor det blant annet gjelder

3 Page 3 of 6 et forsiktighetsprinsipp. Det er i samsvar med god regnskapsskikk først å postere i regnskapet fordeler ved de arbeider Brown & Root lot utføre, når leieforholdet er avsluttet. Side 100 Videre tar lagmannsretten feil når den har funnet at den økonomiske realitet i leieavtalen er den samme som om Brown & Root hadde påtatt seg som en del av husleien å utføre innredningsarbeid. Etter leieavtalen hadde Brown & Root rett, men ikke plikt til å foreta de endringsarbeider dette selskap fant seg tjent med. Kontrakten presiserer at det er bygget slik det var ved avtaleinngåelsen, som er leieobjekt. Utleieren har rett til kontroll i form av forhåndsgodkjennelse før leietageren endrer leieobjektet, men leietageren kan uten godkjennelse, når som helst, tilbakeføre bygget eller deler av dette til den opprinnelige tilstand. I denne forbindelse påpeker Eikfinans at leietageren har adgang til fremleie, og at det også i en slik sammenheng kan oppstå behov for å anvende lokaler på nytt til produksjon eller lager. De øvrige bestemmelser i kontrakten som det er uenighet om, hevdes å være naturlige ledd i fordelingen av omkostninger og plikter som følger av de ombygningsrettigheter Brown & Root har betinget seg. Ved leieforholdets avslutning har leietageren rett til å fjerne eller ta med seg det han måtte ønske av de foretatte investeringer. Bestemmelsen om leietagers vedlikeholdsplikt og tilbakeleveringsplikt tar bare sikte på eiendommen med de innredninger Brown & Root til enhver tid anser seg tjent med å ha. Selv om Eikfinans under kontraktsforhandlingene håpet eller regnet med at eiendommen ble omgjort til kontorbygg, ville det helt til leieforholdets avslutning være usikkert hvilke forbedringer - om noen - som ville tilflyte utleieren. Frem til dette tidspunkt var Brown & Root eier av sine investeringer. Dette fikk også uttrykk ved at investeringene i Brown & Roots regnskap uten innvendinger fra ligningsmyndighetene ble aktivert og avskrevet over leieperioden. Investeringene fører i leieperioden ikke til høyere leie enn den leie som var avtalt for det opprinnelige bygg, med vanlig indeksregulering. Heller ikke vil Eikfinans før utløpet av leietiden kunne selge eller pantsette investeringene sammen med bygget eller råde over dem på annen måte. Dette er avgjørende for når det vil være riktig å postere innvunnet fordel i regnskapet i medhold av regnskapsloven 4 og dermed også for beskatningstidspunktet etter skatteloven 50 annet ledd. Subsidiært anfører Eikfinans at disse betraktninger vil føre til samme resultat dersom skatteloven 41 sjette ledd allikevel skulle være anvendelig. Først når skattyteren får rådighet over investeringene, er tidspunktet kommet da fordelen virkelig tilflyter den skattepliktige. Også evneprinsippet taler for at beskatning først skjer når leieforholdet opphører og utleieren ved ny utleie kan få inntekter til å betale skatten med. Eikfinans anfører som støtteargument for at den foretatte beskatning er uriktig, at inntektsbeskatningen i så fall skulle ha vært foretatt i samme år som vedkommende investering skjedde. Den foretatte oppdeling over leieperioden har ikke hjemmel i skatteloven. Oppdelingen viser derfor at selv ligningsmyndighetene har funnet tolkningsresultatet urimelig. Eikfinans A/S har nedlagt slik påstand: «1. Ligningen av Eikfinans A/S for 1978 og 1979 oppheves. Ved den nye ligning legges til grunn at selskapet ikke skattlegges for disse år i anledning de påkostninger som leieboer har hatt på selskapets faste eiendom Tastagt. 30/32 i Stavanger. Side Eikfinans A/S tilkjennes saksomkostninger av Stavanger kommune for alle retter.» Stavanger kommune hevder at lagmannsrettens dom er riktig både i resultatet og i den begrunnelse flertallet har gitt. Kommunen gjør i hovedtrekk gjeldende at det da leieavtalen ble inngått, var på det rene mellom partene at Brown & Root skulle innrede bygningen til kontorer, og at denne innredning ville bli stående etter leietidens opphør. Basisleien på kr. 400 pr. kvadratmeter var stipulert ut fra den bruk Brown & Root aktet å gjøre av leieobjektet. Leiekontrakten lest i sammenheng, viser at Brown & Root i virkeligheten påtok seg ombygging av eiendommen til kontorbygg, og at innredningen skulle tilfalle Eikfinans etter hvert som arbeidet skred frem.

4 Page 4 of 6 Skatteplikten er på det rene etter skatteloven 42 første ledd, idet investeringene på nær opptil kr har medført en verdistigning som har tilflytt utleieren. Ligningsmyndighetenes skjønnsmessige fastsettelse av verdiøkningen til kr i 1978 kan ikke prøves av Høyesterett. Det er bare skatteloven 41 sjette ledd som gir regelen for periodisering av fordelen av verdiøkningen. Inntekten skal tas til beskatning på det tidspunkt fordelen virkelig tilflyter skattyteren. Fra det tidspunkt av da arbeidene var utført, rådet Eikfinans over innredningen sammen med eiendommen for øvrig. Da inntrer også skatteplikten. Skatteloven 50 annet ledd forutsetter at årsregnskapet er ført overensstemmende med lov og forskrifter. Dette omfatter også regelen i 41 sjette ledd. Kommunen hevder imidlertid at skatteloven 50 annet ledd og anerkjente regnskapsprinsipper under enhver omstendighet ville lede til samme resultat. Stavanger kommune har nedlagt slik påstand: «1. Gulating lagmannsretts dom stadfestes, dog slik at Stavanger kommune tilkjennes kr. 6000,- i saksomkostninger for Stavanger byrett med 15% p.a. rente fra 1. juli 1982 til betaling skjer. 2. Stavanger kommune tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett.» Partene har i atskillig utstrekning henvist til juridisk teori, enkelte ligningsavgjørelser og annet materiale som jeg ikke finner det nødvendig å redegjøre for. Jeg er kommet til samme resultat som byretten og lagmannsretten. Det er ikke nærmere dokumentert med detaljer om hva ominnredningsarbeidet bestod i. Eikfinans har ikke gjort innvendinger mot angivelsen i ligningsnemndas og overligningsnemndas kjennelser om at eiendommen etter ombyggingen er «fullt ut et moderne kontorbygg med de bygningsmessige hjelpemidler og bekvemmeligheter som hører med». Da angrepet på ligningsmyndighetenes saksbehandling og skjønn er frafalt, legger jeg til grunn at eiendommens verdiøkning ved avslutningen av ominnredningsarbeidene var kr Spørsmålet er da om fordelen først er innvunnet ved utløpet av leiekontrakten, eller om den må anses innvunnet allerede når arbeidene er utført. Side 102 Eikfinans har ansett bestemmelsen i skatteloven 50 annet ledd som avgjørende for dette spørsmål. Etter min mening må henvisningen i 50 til lov eller forskrifter omfatte også skatteloven øvrige bestemmelser, og jeg har vanskelig for å se at henvisningen til god regnskapsskikk i regnskapsloven 4 skulle kunne gi adgang til å utsette postering i regnskapet av en inntekt som i skattemessig forstand må anses å være oppebåret. Løsningen av spørsmålet vil avhenge av når verdien må anses sikret for Eikfinans, og dette vil bero på en tolking av den leiekontrakt Eikfinans og Brown & Root har inngått. Tolkingen må foretas på bakgrunn av den situasjon partene befant seg i under kontraktsforhandlingene. Jeg finner som lagmannsretten å måtte legge til grunn at det da leieavtalen ble inngått, var på det rene mellom partene at Brown & Root leiet gården for å benytte den til kontorer, og at ombyggingsarbeider skulle skje for dette formål. Den høyeste leie Eikfinans til denne tid hadde oppnådd ved utleie av lokaler i gården, var kr. 95,50 pr. kvadratmeter. Forsøk var gjort på å avertere eiendommen til leie, både i lokale aviser og i Oslo-aviser, uten resultat, før Eikfinans mottok en henvendelse fra Brown & Root som ledet frem til leieavtalen med en basisleie på kr. 400 pr. kvadratmeter. Videre sendte sivilingeniør Kåre Gill på vegne av Brown & Root 8. juli før kontrakten ble avsluttet - byggemelding med tegninger til bygningssjefen i Stavanger. Kopi av brevet ble sendt til Eikfinans. I tillegg nevner jeg at Eikfinans' direktør og styreformann, Johan Eik, har forklart at det under kontraktforhandlingene ble drøftet om ombyggingsarbeidene skulle foretas av utleieren, men da mot høyere leie, eller av leietageren. Leietageren fikk valgretten her og valgte den løsning man endte opp med. Jeg skal så ta for meg de enkelte punkter i kontrakten som kan ha interesse.

5 Page 5 of 6 Bestemmelsen i punkt III tredje avsnitt om plikten til å tilbakelevere leieobjektet i «godt vedlikeholdt og leieverdig stand» kan leses som om den bare skjerper leietagerens plikter etter husleieloven 33. Lest på bakgrunn av situasjonen ved avtaleinngåelsen, kan dog klausulen peke mot en plikt til å tilbakelevere eiendommen i ombygget stand. Den gjengitte passus i punkt IV femte avsnitt kunne - isolert sett - etter sin ordlyd trekke i retning av at partenes plikter og rettigheter begrenset seg til leieobjektet som lager- og produksjonslokaler. Imidlertid er bestemmelsen vel forenlig med det syn kommunen har gitt uttrykk for - at den rene basisleie på kr. 400 pr. kvadratmeter er basert på industrilokaler, mens den samlede godtgjørelse også inkluderer en ombyggingsytelse fra leietagerens side. Av annet punktum i punkt V om forhåndsgodkjennelse før ominnredningsarbeider foretas, kan det vanskelig trekkes slutninger i noen bestemt retning. Siste avsnitt i punkt V fastslår at vederlag ikke skal betales for fordeler ved forbedringer som tilflyter huseieren. Punkt VI trekker sterkt i retning av kommunens standpunkt. Her forplikter leietageren seg i tilfelle av brann å gjenoppføre de bygningsarbeider han tidligere har bekostet, med samme standard som før brannen, Side 103 uansett hvor lang leietid som står igjen. Dette vil innebære at selv om brannen oppstod mot slutten av leietiden, har leietageren denne vidtgående plikt, også om han ville kunne få sin forsikringserstatning utbetalt uten gjenoppbygging, og gårdeierens forsikring ville dekke istandsettelse til industribyggs standard. Når man leser disse klausuler i sammenheng og tar i betraktning partenes forhandlingssituasjon, finner jeg det nokså klart at kontrakten sikrer Eikfinans A/S verdien av de mur- og nagelfaste innredningsarbeider etter hvert som disse er inkorporert i eiendommen. Jeg er da enig med lagmannsretten i at den økonomiske realitet i avtalen dermed blir den samme som om Brown & Root hadde påtatt seg som en del av husleien å utføre innredningsarbeidet. Da er jeg også enig med lagmannsretten i at denne fordel virkelig er tilflytt eieren som verdistigning når arbeidet er gjort, slik at plikt til å svare inntektsskatt inntrer på dette tidspunkt. Jeg tilføyer at jeg ikke kan se at den ordning ligningsmyndighetene har valgt, med fordeling av inntekten over leieperioden, er uforenlig med dette syn. Fordelingen er til gunst for skattyteren, og det synes heller ikke unaturlig å se leietagerens ombyggingsytelse som et tillegg til basisleien, som av rimelighetsgrunner fordeles over leietiden på samme måte. Jeg tilføyer at den ankende parts prosessfullmektig har gitt uttrykk for at han intet har å innvende mot fordelingen, dersom hans part ikke skulle få medhold i sitt syn på periodiseringsspørsmålet. Etter dette må lagmannsrettens dom stadfestes, idet jeg også er enig i omkostningsavgjørelsen. Anken har vært forgjeves, og i samsvar med hovedregelen i tvistemålsloven 180 første ledd må Eikfinans A/S tilpliktes å erstatte kommunen dens saksomkostninger for Høyesterett. Beløpet settes overensstemmende med fremlagt omkostningsoppgave til kr , hvorav kr gjelder utlegg. Jeg stemmer for denne dom: 1. Lagmannsrettens dom stadfestes. 2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler Eikfinans A/S til Stavanger kommune tjueen tusen - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av Høyesteretts dom. Dommer Endresen: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. Dommer Hellesylt, kst. dommer, lagmann Christiansen og dommer Michelsen: Likeså. Av lagmannsrettens dom (lagdommerne E. Melander, Eivind Eftestøl og ekstraordinær dommer v/ lagmannsretten, byrettsdommer Nils Beyer): Lagmannsrettens flertall, dommerne Melander og Beyer, er kommet til samme resultat som byretten. Flertallet er også i det vesentlige enig med byretten i dens begrunnelse.

6 Page 6 of 6 Side 104 Flertallet finner således at da leieavtalen mellom Eikfinans A/S og Brown & Root ble inngått var det på det rene mellom partene at Brown & Root skulle innrede bygningen til kontor, og det må også etter bevisførselen ha vært klart for partene at denne innredningen skulle komme til å bli stående etter utløpet av den avtalte leietiden. Denne oppfatning av kontraktsforholdet styrkes særlig av forsikringsbestemmelsen i pkt. VI. Skjønt detaljene om hva som skulle gjøres ikke var klare da avtalen var inngått, var forholdet altså at Eikfinans A/S inngikk en leieavtale som gav Brown & Root rett til å foreta en innredning som det var på det rene at firmaet skulle foreta, og avtalen forutsetter at innredningen tilfaller Eikfinans A/S, og inneholder bestemmelser for å sikre verdien for Eikfinans A/S. Det som er den økonomiske realitet i avtalen er dermed det samme som om Brown & Root påtok seg som en del av husleien å utføre innredningsarbeidet. I denne forbindelse kan også nevnes at det fremgikk av Johan Eiks forklaring for lagmannsretten at det under forhandlingene om leieavtalen hadde vært foreslått fra Eikfinans A/S at dette firmaet skulle foreta innredningen. Dette ville imidlertid medføre høyere leie, og Brown & Root foretrakk å utføre arbeidet selv. Når vederlaget, som her, består i at huset påkostes store beløp til innredning, må dette vederlaget være tilflytt eieren som verdistigning når arbeidet er gjort. For da foreligger en økonomisk fordel, og den kan realiseres ved salg eller pantsettelse av huset. At dette er et driftsmiddel, beregnet på utleie, kan ikke ha betydning. Skatteloven opererer med kriteriet «pengers verdi», og pengeverdien av huset er øket for Eikfinans A/S i og med at det er innredet til kontor. Når tilfellet er slik som her nevnt, følger det altså direkte av skatteloven 41, sjette ledd, at skatteplikten inntrer når påkostningene på eiendommen er foretatt. Særbestemmelsene for regnskapspliktige foretagender, og dermed henvisningen til god regnskapsskikk, kan da ikke få noen selvstendig betydning. For regnskapene skal føres slik at de viser et skatterettslig korrekt resultat, og regelen om god regnskapsskikk gir ikke hjemmel for å fravike lovbestemmelsene. Et vederlag for utleie i den form det har i denne saken, skal etter loven anses som oppebåret og skattepliktig, når påkostningene foretas, og regnskapsførselen må innrettes etter det. Regelen om god regnskapsskikk kan få betydning hvor tidspunktet for skatteplikt er knyttet til et faktum som må bedømmes skjønnsmessig. - Det er ikke tilfelle her, hvor kriteriet er at innredning av huset er foretatt. Flertallet finner også støtte for sitt resultat i teori og ligningspraksis, jfr. det som gjengitt i byrettsdommen

Rt-1999-1303 (324-99) - UTV-1999-1400

Rt-1999-1303 (324-99) - UTV-1999-1400 Page 1 of 8 Rt-1999-1303 (324-99) - UTV-1999-1400 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-09-09 PUBLISERT: Rt-1999-1303 (324-99) - UTV-1999-1400 STIKKORD: Skatterett. Fradrag for rehabiliteringsomkostninger.

Detaljer

Rt-1973-87

Rt-1973-87 <noscript>ncit: 4:03</noscript> Page 1 of 6 Rt-1973-87 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-01-27 PUBLISERT: Rt-1973-87 STIKKORD: Byskatteloven 46 annet ledd «selgende gruppe». SAMMENDRAG: Et aksjeselskap hadde solgt en større aksjepost

Detaljer

Rt-1987-1184 (338-87)

Rt-1987-1184 (338-87) Page 1 of 6 Rt-1987-1184 (338-87) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1987-10-08 PUBLISERT: Rt-1987-1184 (338-87) STIKKORD: (Skandia Lloyd) Skatterett. Spørsmål om fradrag ved inntektsligningen for avsetning

Detaljer

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646

Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 Page 1 of 5 Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-09-16 PUBLISERT: Rt-1983-979 (223-83) - UTV-1983-646 STIKKORD: (Fossdommen) Skatterett - spørsmål om fradrag for avskrivning

Detaljer

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270

Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 Page 1 of 7 Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-02-24 PUBLISERT: Rt-1993-173 (55-93) - UTV-1993-270 STIKKORD: Skatterett. Avskrivninger og fremføring av gevinst. SAMMENDRAG:

Detaljer

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536

HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 Page 1 of 11 HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-04-30 PUBLISERT: HR-2002-00728a - UTV-2003-819 - Rt-2003-536 STIKKORD: Skatterett. Ligning av aksjeselskap.

Detaljer

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 Page 1 of 5 Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-10-30 PUBLISERT: Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 STIKKORD: Skatterett. Tomtesalgsgevinst. SAMMENDRAG: - Spørsmål

Detaljer

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497

HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 Page 1 of 8 HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-03-04 PUBLISERT: HR-2002-00879a - Rt-2003-293 - UTV-2003-497 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Skattefradrag.

Detaljer

driftsselskapet sin byggvareforretning. Denne forretningen fikk etter hvert sviktende inntjening og ble

driftsselskapet sin byggvareforretning. Denne forretningen fikk etter hvert sviktende inntjening og ble INSTANS: Høyesterett Dom. DATO: 1996-12-03 DOKNR/PUBLISERT: HR-1996-76-A Rt-1996-1647 STIKKORD: Konkurs. Omstøtelse. SAMMENDRAG: Disposisjon mellom driftsselskap som gikk konkurs og eiendomsselskap foretatt

Detaljer

Rt-1980-173 Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning.

Rt-1980-173 <noscript>ncit: 1:01</noscript> Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. Page 1 of 10 Rt-1980-173 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1980-02-05 PUBLISERT: Rt-1980-173 STIKKORD: Distriktsskatteloven - spørsmål om etterligning. SAMMENDRAG: A, som hadde avsatt midler for senere

Detaljer

Rt-1978-1184

Rt-1978-1184 <noscript>ncit: 12:06</noscript> Page 1 of 9 Rt-1978-1184 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-10-14 PUBLISERT: Rt-1978-1184 STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Bror og søster som ved farens død overtok samtlige aksjer i et aksjeselskap

Detaljer

Rt-1982-1330 (337-82)

Rt-1982-1330 (337-82) Page 1 of 5 Rt-1982-1330 (337-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-10-01 PUBLISERT: Rt-1982-1330 (337-82) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: A hadde utbetalt sin hustru et utløsningsbeløp idet han

Detaljer

Rt-1967-897.

Rt-1967-897. <noscript>ncit: 2:01</noscript> Page 1 of 7 Rt-1967-897. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1967-08-26 PUBLISERT: Rt-1967-897. STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Enkelte aksjonærer (leieboere) i et gårdaksjeselskap ga selskapet foruten vanlig

Detaljer

Rt-1983-1401 (324-83)

Rt-1983-1401 (324-83) Page 1 of 10 Rt-1983-1401 (324-83) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1983-12-02 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1983-1401 (324-83) STIKKORD: Spørsmål om det forelå en sammenslutning med begrenset ansvar. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1986-58 (5-86)

Rt-1986-58 (5-86) <noscript>ncit: 16:06</noscript> Page 1 of 18 Rt-1986-58 (5-86) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1986-01-16 PUBLISERT: Rt-1986-58 (5-86) STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Bedriftsrådgiver fikk ikke fradrag i inntektsligningen for tap

Detaljer

Rt-1965-347. beskattes som inntekt, jfr. landsskatteloven 48. Dissens.

Rt-1965-347. <noscript>ncit: 4:03</noscript> beskattes som inntekt, jfr. landsskatteloven 48. Dissens. Page 1 of 7 Rt-1965-347. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1965-03-27 PUBLISERT: Rt-1965-347. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Skogbrannerstatning for skade på ungskog (dimensjon inntil

Detaljer

Rt-1982-491 (77-82)

Rt-1982-491 (77-82) <noscript>ncit: 10:06</noscript> Page 1 of 8 Rt-1982-491 (77-82) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1982-03-17 PUBLISERT: Rt-1982-491 (77-82) STIKKORD: Skatteloven 26 i og k. SAMMENDRAG: Direktøren for en bedrift overdro ved et gavebrev

Detaljer

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630

Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 Page 1 of 11 Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-03-04 PUBLISERT: Rt-1998-383 (118-98) - UTV-1998-630 STIKKORD: Skatterett. SAMMENDRAG: Enestyres og daglig leders

Detaljer

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968

HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 Page 1 of 8 HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2002-06-14 PUBLISERT: HR-2001-00819 - Rt-2002-798 (168-2002) - UTV-2002-968 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett.

Detaljer

Rt-1981-534

Rt-1981-534 <noscript>ncit: 3:02</noscript> Page 1 of 8 Rt-1981-534 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1981-04-10 PUBLISERT: Rt-1981-534 STIKKORD: Tidligere byskattelov 39 åttende ledd. SAMMENDRAG: Spørsmål om det kunne kreves betinget skattefritak

Detaljer

Rt-1988-7 (3-88)

Rt-1988-7 (3-88) <noscript>ncit: 41:14</noscript> Page 1 of 6 Rt-1988-7 (3-88) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1988-01-08 PUBLISERT: Rt-1988-7 (3-88) STIKKORD: Erstatningsrett. SAMMENDRAG: En eiendomsmegler som formidlet salg av en fast eiendom, hadde

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

Rt-1964-636.

Rt-1964-636. <noscript>ncit: 0:00</noscript> Page 1 of 5 Rt-1964-636. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1964-06-06 PUBLISERT: Rt-1964-636. STIKKORD: Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: Det kunne kreves betinget skattefritak for gevinst ved salg

Detaljer

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86

HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 Page 1 of 7 HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 INSTANS: Norges Høyesterett - Dom. DATO: 2005-02-02 PUBLISERT: HR-2005-00181-A - UTV-2005-257 - Rt-2005-86 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Fisjon.

Detaljer

Rt-1978-1001 (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd.

Rt-1978-1001 <noscript>ncit: 4:03</noscript> (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. Page 1 of 13 Rt-1978-1001 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1978-09-16 PUBLISERT: Rt-1978-1001 STIKKORD: (VBK-dommen) Ettergivelse av gjeld - tidligere landsskatteloven 42 første ledd. SAMMENDRAG: A fikk

Detaljer

Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141

Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141 Page 1 of 7 Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1995-11-10 PUBLISERT: Rt-1995-1674 (532-95) - UTV-1995-1141 STIKKORD: Skatterett. Selskapsrett. Inngangsverdi for tingsinnskudd.

Detaljer

Rt-1966-1470 Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt.

Rt-1966-1470 <noscript>ncit: 2:02</noscript> Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. Page 1 of 6 Rt-1966-1470 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1966-12-16 PUBLISERT: Rt-1966-1470 STIKKORD: Den personlige skatteplikt. - Den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: A overførte 15. desember sin

Detaljer

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1

Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 Page 1 of 8 Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1999-11-05 PUBLISERT: Rt-1999-1663 (399-99) - UTV-2000-1 STIKKORD: Skatterett. Tapsføring. SAMMENDRAG: Norsk Hydro hadde

Detaljer

Rt-1962-273.

Rt-1962-273. <noscript>ncit: 10:04</noscript> Page 1 of 7 Rt-1962-273. INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1962-03-10 PUBLISERT: Rt-1962-273. STIKKORD: Skatterett - den skattepliktige inntekt. SAMMENDRAG: En disponent og hovedaksjonær i et fondsmeglerfirma

Detaljer

Rt-1973-931

Rt-1973-931 <noscript>ncit: 3:02</noscript> Page 1 of 5 Rt-1973-931 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1973-09-06 PUBLISERT: Rt-1973-931 STIKKORD: Skattesak. SAMMENDRAG: Antatt at utleievirksomhet av 4 byeiendommer måtte anses som «næring eller forretningsforetagende»,

Detaljer