Program for Områdeløft Programbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Program for Områdeløft Programbeskrivelse"

Transkript

1 Program for Områdeløft Programbeskrivelse Alle skal bo godt og trygt

2 2

3 Forord Denne programbeskrivelsen er et styringsdokument for Husbankens nasjonale Program for Områdeløft. Programmet har en velferdspolitisk begrunnelse og er innrettet mot levekårsutsatte områder i storbyer. Programbeskrivelsen trekker opp programmets innretning blant annet mål, kunnskapsutvikling og finansiering. I tillegg klargjøres ansvar og roller for både programkommunene og Husbanken. Husbanken tilbyr Program for Områdeløft i sammenheng med andre satsinger og styringssignaler fra Kommunal- og regionaldepartementet. Statsbudsjettet 2013 (St.prp.nr. 1 S ) gir føringer for hvilke kommuner som innvilges områdeløft. Satsingen finansieres gjennom Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling (St.prp. nr. 1, kap. 581, post 74) som forvaltes av Husbanken. Programbeskrivelsen er lagt ut på Husbanken.no. Bård Øistensen Administrerende direktør Alle skal bo godt og trygt 3

4 4 Fotograf: Birgitte Tørnby, Oslo kommune

5 Innholdsfortegnelse Side 1. Bakgrunn 6 2. Kriterier for deltakelse i program for områdeløft 7 3. Programmets mål 8 4. Programfaser og Husbankens tilbud Organisering av programmet Rapportering fra kommunene Kunnskapsutvikling og læring 15 Alle skal bo godt og trygt 5

6 6 BAKGRUNN Begrunnelsen for programmet Boligpolitikken inngår som en sentral del i regjeringens velferdspolitikk. Kampen mot fattigdom er et av regjeringens satsingsområder,og Husbanken har en sentral rolle i arbeidet med forebygging og bekjempelse av fattigdomsrelaterte utfordringer. Program for Områdeløft utgjør en del av dette arbeidet. Programinnsatsen har en velferdspolitisk begrunnelse og skal stimulere til positiv utvikling i et avgrenset geografisk boområde i en storbykommune. Området skal ha dokumentert levekårsproblematikk på flere felt, hvor både fysiske og sosiale bolig-, boog nærmiljøutfordringer inngår som sentrale elementer. Området må kunne begrunne sitt utviklingspotensial og dokumentere sine relasjoner til relevante aktører. Fysiske utfordringer knyttes ofte til nedslitt eller utdatert boligmasse, lite attraktive utearealer, trafikk- og støyproblematikk. Sosiale utfordringer er sammensatte og kan knyttes til sosial kapital som sosiale nettverk, ressurser, tillit, trygghet og medborgerskap 2 også kalt «den sosiale sammenhengskraften 3». Erfaring viser at hvis et områdeløft inngår i en helhetlig kommunal og/eller statlig innsats som rettes mot levekårsutfordringer i et område, kan en programinnsats bidra positivt til å snu eller bremse en negativ utvikling av levekår. Denne erfaringen legger Husbanken til grunn for Program for Områdeløft. Videre viser erfaring at i flere områder vil det kunne være hensiktsmessig med en parallell planprosess etter planloven for å muliggjøre nødvendige fysiske tiltak. Kort om programmet Det er kommunene som er målgruppen for Husbankens program, mens innbyggerne, regionale og nasjonale statlige aktører, interesseorganisasjoner og andre private aktører er medspillere i de respektive områdeløftene. Program for Områdeløft innebærer et langsiktig og forpliktende utviklingsarbeid i utvalgte, avgrensede boområder med særskilte levekårsutfordringer. Husbankens Program for Områdeløft utgjør et felles rammeverk for kommunenes lokale områdeløft. Programmetoden anses som en effektiv måte å organisere og implementere innsatser med fellestrekk, der mange aktører er involvert, og hvor det er hensiktsmessig å ha felles mål, like kriterier og tilbud om finansiell og faglig støtte. Programmetoden åpner også for felles kunnskapsutvikling og læring mellom kommunene og områdeløftenes ulike aktører. Programmetoden bygger hovedsakelig på Husbankens erfaringer i Groruddalssatsingen i Oslo, Husbankens kommunesatsing, og kunnskap om tilsvarende innsatser internasjonalt, blant annet fra Danmark og Sverige. Hvert områdeløft er faseinndelt over en periode på 5-7 år,og Husbanken yter faglig og finansiell støtte på ulike måter i de ulike fasene. Program for Områdeløft finansieres gjennom årlige bevilgninger fra KRD, kap. 581, post 74 Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling. 1 Se SSBs befolkningsstatistikk per januar 2012: 2 Rønning Rolf og Starrin B. (red) Sosial kapital i et velferdsperspektiv. Om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring. Oslo, Gyldendal akademisk. 3 Alghasi Sharam, E.Eide og T. Hylland Eriksen (red.) (2012) Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge. Oslo, Cappelen Damm Akademisk.

7 KRITERIER FOR DELTAKELSE I PROGRAM FOR OMRÅDELØFT Husbanker trekker opp følgende kriterier 4 for deltakelse i programmet, knyttet til kommunen og det aktuelle området: Kommunen Kommunen skal være en storby, eller ha særlige levekårsutfordringer som en del av en storbyregion, med betydelig tettstedsvekst. Definisjonen er i tråd med SSBs inndeling 5. Kommunen må være villig til å forplikte seg til et kunnskapsbasert, langvarig utviklingsarbeid og partnerskap med Husbanken på inntil 5-7 år. Områdeløftet må være politisk og administrativt forankret i kommunens ordinære planverk og inngå i en helhetlig satsing, på tvers av kommunale etater, som f.eks. en kommunedelplan, reguleringsplan, folkehelsesatsing, et levekårsprogram eller lignende - som også retter seg inn mot de grunnleggende levekårsutfordringene i området. Det forventes at kommuner som deltar tar ansvar for åpne og mobiliserende prosesser med innbyggere og relevante aktører i privat og offentlig sektor når prosjekter/tiltak utvikles og gjennomføres. Det forutsettes aktivt samarbeid med beboere og andre lokale medspillere. Området Området må være et geografisk avgrenset boområde i en storbykommune eller en storbyregion med særskilte, dokumenterte levekårsutfordringer. Det aktuelle området har minst 3000 innbyggere. Området må ha fysiske og sosiale utfordringer som relaterer seg til Husbankens boligpolitiske mål om at alle skal kunne bo godt og trygt. Området må ha et variert ressursgrunnlag, med både fysiske og sosiale ressurser. Det skal være et utviklingspotensial som muliggjør et aktivt samspill mellom både private, frivillige og offentlige aktører i området. De lokale områdeløftene skal organiseres og gjennomføres med avklarte roller og ansvarsforhold mellom alle involverte parter/ aktører. 4 I forslag til ny forskrift for Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, som forventes ferdigstilt høsten 2013, åpnes det for at kommuner kan søke om deltagelse i Program for Områdeløft etter gitte kriterier. 5 Jf. SSBs befolkningsstatistikk Alle skal bo godt og trygt 7

8 8 PROGRAMMETS MÅL Program for Områdeløft har to hovedmål: - Hovedmål om bærekraft - Hovedmål for kunnskapsutvikling og gjennomføring For hvert hovedmål er det utarbeidet aktuelle resultatområder og resultatmål. Kommunene velger ut fra sine utfordringer og behov hvilke resultatområder og resultatmål de knytter sin innsats opp i mot. Hovedmål om bærekraft «Program for Områdeløft skal gjøre et levekårsutsatt område mer fysisk og sosialt bærekraftig.» Med bærekraft menes her en robust og langsiktig positiv utvikling hvor fysiske og sosiale faktorer ses i sammenheng innenfor et område. Det foreslås her seks aktuelle resultatområder: I. Bolig- og bygningskvalitet II. Bomiljø III. Barn og unges bo- og nærmiljø IV. Deltakelse og medvirkning V. Lokale og tilgjengelige servicetilbud VI. Opplevd bokvalitet Resultatområder og resultatmål for fysisk og sosial bærekraft: I. Bolig- og bygningskvalitet Bolig- og bygningskvalitet omfatter funksjoner i boligen, energi -og miljøkvaliteter samt boligsammensetning. Aktuelle resultatmål Universell utforming og energieffektivitet er bedret. Bruken av Husbankens virkemidler for å bedre bolig- og bygningskvaliteten har økt. Boligsammensetningen er mer variert. Bygningsmassen er fysisk og estetisk opprustet. II. Bomiljø Bomiljø er det nære fysiske ute- og innemiljøet knyttet til boområdene, og det sosiale miljøet. Fysisk miljø omfatter funksjoner som lek-, oppholds- og aktivitetsarealer/møteplasser ute og inne, veier og andre trafikkarealer, tur- og gangveier og grønne områder. Sosialt miljø omfatter samspillet som skjer mellom beboerne både barn og voksne. Dette kan være organiserte og formaliserte aktiviteter i foreninger, lag og organisasjoner i boområdet, men også mer uformell kontakt. Aktuelle resultatmål Boområdet har oppgraderte og nye møteplasser for barn og voksne. Boområdet har reduserte miljøbelastninger. Uteområdene er universelt utformet, fysisk og estetisk opprustet. Utrygge steder og ferdselsårer i boområdet oppleves som tryggere. Lokalbefolkningen har økt eierskap og tilhørighet til boområdet.

9 III. Barn og unges bo- og nærmiljø Bomiljøets fysiske og sosiale uttrykk preger barn og unge i stor grad. Et godt bomiljø, både fysisk og sosialt, er viktig for å gi barn og unge trygghet, trivsel og en god og stabil oppvekst som forebygger framtidige problemer. Aktuelle resultatmål Boområdet har universelt utformede, oppgraderte og nye møteplasser for barn og unge. Barn og unge opplever sitt nærmiljø som trygt. Det er etablert forebyggende samarbeid mellom kommune, skole/barnehage og frivillige organisasjoner. IV. Deltakelse og medvirkning Et variert tilbud lokalt bidrar til samhandling og muligheter for økt sosial kapital. Målet med lokal deltakelse er å fremme tilhørighet til og interesse for lokale forhold. Aktuelle resultatmål Det er et økt antall egenorganiserte aktiviteter i bomiljøene. Det er økt deltakelse og samhandling i beboeraktiviteter. Det er økt medlemstall og økt aktivitetsnivå i lokale lag og organisasjoner. Det er etablert et felles nærmiljø-/ kontaktutvalg i området, for ulike lag og organisasjoner. Det er etablert nye frivillige lag og organisasjoner. Lokal ungdom er mobilisert som lokale ledere og fungerer som rollemodeller. Beboere er delaktige i planleggingsprosesser. V. Lokale og tilgjengelige servicetilbud Et variert og lett tilgjengelig tjeneste- og servicetilbud, som er basert på befolkningens behov, er viktig for et velfungerende lokalsamfunn. Aktuelle resultatmål Det er etablert nye offentlige servicetilbud og oppsøkende tjenester i området. Det er etablert nye private service- og handelstilbud. Eksisterende offentlige og private tilbud er forbedret. Det offentlige tjenestilbudet i området er bedre koordinert. Beboere er delaktige i planleggingsprosesser. VI. Opplevd bokvalitet Opplevd bokvalitet knyttes her til beboernes meninger om egen livskvalitet relatert til bolig og boområdet. Aktuelle resultatmål Det er dokumentert at beboerne opplever økt trygghet og trivsel i nærmiljøet. Flere opplever å bo i en egnet bolig. Flere oppgir at de har et ønske om å bli boende i området. Alle skal bo godt og trygt 9

10 10 Hovedmål for kunnskapsutvikling og gjennomføring «Program for Områdeløft skal ha styrket kommunenes og Husbankens samlede kunnskap om Områdeløft og lokale utviklingsprosesser.» Kommunen har fått et bedre kunnskapsgrunnlag og har styrket sin evne til å gjennomføre områderettet utviklingsarbeid. Innenfor kunnskapsutvikling foreslås to resultatområder: I. Kunnskapsbasert praksis II. Kunnskapsbasert organisasjons- og tjenesteutvikling I. Kunnskapsbasert praksis Kunnskapsbasert praksis innebærer systematisk utvikling av kunnskapsgrunnlaget knyttet til programmet samlet sett og til det enkelte Områdeløftet. Dette betyr dokumentasjon og analyse av prosesser og resultater, formidling av kunnskap til relevante samarbeidspartnere og praktisk bruk av denne kunnskapen. Erfaringsdelingen skjer både skriftlig og gjennom dialog. Hensikten er å bidra til å skape læring for alle de involverte partene. Aktuelle resultatmål for kommunen Det er utviklet rutiner for systematisk kunnskapsutvikling. Det er etablert ulike læringsarenaer internt i kommunen. Det er etablert læringsarenaer med befolkningen/beboerne og andre samarbeidsaktører. Det er etablert faste strukturer for beboermedvirkning i kommunal virksomhet. Partnerskap mellom offentlig, privat og frivillig sektor er formalisert. Resultatmål i Husbanken Kunnskap om oppnådde resultater og andre erfaringer på tvers av kommunene er dokumentert, formidlet og tatt i bruk. Internasjonale erfaringer fra lignende initiativ er en del av kunnskapsgrunnlaget. Det er utviklet felles verktøy for å styrke læring blant de involverte i programmet. Husbanken formidler kunnskap om områderettet utviklingsarbeid til statlige aktører og andre relevante samarbeidspartnere. II. Kunnskapsbasert organisasjons- og tjenesteutvikling Programmet skal gi Husbanken og kommunene økt kunnskap om behov, om metoder innen utviklingsarbeid og nye nettverk. Aktuelle resultatmål i kommunene Det er etablert strategier for å forebygge opphoping av levekårsutfordringer i nye boområder. Det er utviklet mer kundeorienterte 6 tjenester. Endringer i rammebetingelser eller utvikling av nye økonomiske virkemidler er gjennomført. Resultatmål i Husbanken Det er utviklet mer kundeorienterte 7 tjenester. Endringer i rammebetingelser eller utvikling av nye økonomiske produkter/virkemidler er gjennomført. Kunnskapsgrunnlaget om områderettet satsing er systematisert for å forebygge opphoping av levekårsutfordringer i Norge. Husbanken vil, i samarbeid med kommunen, foreta en evaluering 2-5 år etter at det lokale områdeløftet er avsluttet. 6 Kommunens primærkunde er befokningen. 7. Husbankens primærkunde er kommunene..

11 PROGRAMFASER OG HUSBANKENS TILBUD Å delta i Program for Områdeløft er en langsiktig utviklingsprosess. Erfaringsmessig bør prosessen vare i 5-7 år. Programmet har fem hovedfaser: søknadsfase, planleggings- og oppstartsfase, gjennomføringsfase, avslutningsfase og drifts- og evalueringsfase, jf. figuren nedenfor. I alle faser legges det vekt på å gjennomføre og dokumentere forankringsprosesser mot relevante aktører, særlig med tanke på varig drift av utviklingstiltakene etter avsluttet program. Lengden per fase kan variere. Programfaser i et områdeløft Husbankens tilbud i Program for Områdeløft Husbanken bidrar med faglig og finansiell støtte i programmet. Det er kommunene selv som har det operative ansvaret i de ulike fasene. Nedenfor gis først en oversikt over støtten. Dernest knyttes de ulike formene for støtte til fasene. Faglig støtte kunnskapsutvikling Husbankens faglige støtte innebærer tilrettelegging for kunnskapsutvikling, kunnskapsdeling og læring. Dette gjelder i kommunen, mellom kommuner, på tvers av områdeløftene og relatert til statlige aktørers involvering. Husbankens faglige støtte tilbys både av Husbankens medarbeidere og av eksterne samarbeidspartnere og kunnskapsleverandører. Husbanken har ansvar for å utarbeide programmets plan for kunnskapsutvikling og læring for hele programperioden. Planen relateres til hovedmål 2; Kunnskapsutvikling og gjennomføring (jf. kap. 3), og omhandler for eksempel bruk av relevant FoU, utvikling av statistikk og fakta, evaluering, gjennomføring av ulike læringsarenaer, utvikling av felles maler og verktøy samt tilrettelegging av kommunikasjon og formidling på tvers i programmet. Finansiell støtte Som deltaker i programmet kan kommunen søke om finansiell støtte fra Husbanken. Støtten er basert på midler fra KRD under kap. 581, post 74, Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling 8. Den finansielle støtten er knyttet til de respektive fasene i programmet. Det forutsettes at kommunens økonomiske egenandel til områdeløftet tilsvarer Husbankens finansielle støtte til arbeidet. Fordelingen mellom partene kan variere i ulike faser og avtales nærmere i samarbeidsavtalen. Økonomisk egenandel kommer i tillegg til kommunens bidrag i form av lokaler, driftsmidler mv. 8 Forskrift er under utarbeidelse og forventes ferdigstilt høst Alle skal bo godt og trygt 11

12 12 De ulike fasene og Husbankens tilbud: Søknadsfasen Det fremgår av Statsbudsjettet (St.prp. nr. 1) hvilke kommuner som kan søke Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling og delta i Husbankens Program for områdeløft. Forslag til ny forskrift for Tilskudd til bolig-, byog områdeutvikling, som forventes ferdigstilt høsten 2013, åpner for at kommuner kan søke om deltakelse i Program for Områdeløft etter gitte kriterier, jf. kap. 2. Søknaden forankres i politiske vedtak i kommunen. Om søknaden innvilges, inngås en langsiktig samarbeidsavtale mellom Husbanken og kommunen. Avtalen fastsetter de gjensidige forpliktelsene mellom partene i programmet. Der Husbanken og kommunen allerede har en samarbeidsavtale, kan denne oppdateres og inkludere programarbeidet med områdeløft som et eget punkt. Husbanken tilbyr Husbanken tilbyr i denne fasen faglig støtte i form av informasjon om programmet, dialog om muligheter og klargjøring av kriterier for å søke. Det gis ingen finansiell støtte i denne fasen. Husbanken har utarbeidet søknadsskjema og mal for samarbeidsavtale. Krav og forventninger til kommunen I søknaden forventes det at kommunen forankrer og kopler områdeløftet til kommunens ordinære planer, tjenester og tiltak. Dette tydeliggjøres også i samarbeidsavtalen. I søknaden skisserer kommunen begrunnelse, mål og de viktigste prioriteringene for hele programperioden. Planlegging- og oppstartsfasen Planleggings- og oppstartsfasen har en varighet på ca. 1 1 ½ år. Kommunen utarbeider i denne fasen en forstudie. Forstudien gir et kunnskapsgrunnlag for det aktuelle områdeløftet og vektlegger utfordringer og muligheter når det gjelder fysiske og sosiale forhold som er relevante for Husbankens virkeområde. Forstudien kan også bidra til å identifisere aktuelle samarbeidspartnere og medspillere. I denne fasen etableres det lokale programmet. Med kunnskapsgrunnlaget vil en ha mulighet til å identifisere interesseorganisasjoner, private aktører, regionale og statlige aktører og direktorater som vil være medspillere og aktive aktører i det respektive områdeløft. Husbanken tilbyr Husbanken tilbyr finansiell støtte til forstudien og programledelse. Det gis faglig støtte og rådgivning gjennom programledelse og programkontakter i Husbanken. Krav og forventninger til kommunen Med basis i samarbeidsavtalen, og på bakgrunn av forstudiens konklusjoner og forslag, velger kommunen resultatområder og resultatmål for programperioden. Kommunens resultatmål relateres til programmets hovedmål. Som det fremgår i kap.3 er det utarbeidet resultatområder og aktuelle resultatmål som kommunene kan vurdere opp mot egne utfordringer og behov. Husbanken vil også kunne bistå i arbeidet med å avklare indikatorer og målemetoder. Gjennom årlig rullering av programplanen planlegges konkrete prosjekter/tiltak. Kommunen etablerer programmet lokalt med en tilpasset og egnet programorganisering.

13 Gjennomføringsfasen Dette er hovedfasen i programarbeidet, og estimert til 3-4 år. I henhold til programmets hovedmål, samarbeidsavtalen, kommunens resultatmål og årlige programplan gjennomføres planlagte prosjekter/tiltak. Husbanken tilbyr Husbanken tilbyr finansiell støtte til gjennomføring av årlige programplaner og lokal programledelse. Det gis finansiell støtte på grunnlag av dokumenterte resultater, fremdrift iht. programplan og økonomirapportering. Størrelsen på tilskuddet vil variere, avhengig av blant annet planlagt aktivitet, kapasitet i arbeidet, tilgjengelige midler mv. I gjennomføringsfasen kan det også være aktuelt med finansiell støtte til supplerende analyser og tiltak som fremmer samarbeidsrelasjoner mellom beboerne i området og ulike berørte og involverte aktører. Husbanken tilbyr ulike former for faglig støtte, gjennom tilrettelegging for kunnskapsutvikling og læring underveis. Kommunene får tilgang på relevant FoU, utredninger, analyser, evalueringer, gode eksempler, deltakelse på læringsarenaer og studieturer i regi av programmet. Husbanken har en aktiv rolle mot kommunen som dialogpartner og veileder gjennom den faste programkontakten. Krav og forventninger til kommunen Det forventes at kommunen gjennom programplanen og rullering av denne tydeliggjør områdeløftets prosjekter/tiltak. Det rapporteres på tiltakene iht. hovedmål samt de gjeldende resultatmål som er valgt lokalt. Når prosjekter/tiltak opprettes skal det foreligge plan for mulig videreføring/forankring med tanke på varig drift etter utviklingsperioden. Det både kreves og forventes aktiv deltakelse og initiativ knyttet til programmets kunnskapsutvikling og læring. Avslutningsfasen Avslutningsfasen er estimert til ca. 1-1 ½ år og består av utfasing i form av nedtrapping og endelig forankring og videreføring av tiltakene, etter at Husbankens engasjement er avsluttet. Husbanken tilbyr I denne fasen gis det finansiell støtte til programledelse. Kommunen tilbys også faglig støtte gjennom deltakelse på Husbankens ulike læringsarenaer i programmet, særlig med tanke på læring i sluttfasen og kunnskapsdeling for å sikre varig drift. Krav og forventninger til kommunen Det legges stor vekt på sluttdokumentasjon, vurdering av mål- og resultatoppnåelse. Omtrent ett år før avslutning av programmet skal kommunen levere en plan for utfasing og endelig avslutning. Planen skal inneholde hva kommunen har lært så langt, hvilke tiltak som ønskes videreført som del av ordinær drift, en prioritering av disse tiltakene og hvordan varig drift skal sikres når Husbankens engasjement er avsluttet. Det legges vekt på å få fram hvilke tiltak som evt. kan videreføres av andre aktører. Det forventes at kommunen deltar aktivt på felles læringsarenaer og bidrar med sine erfaringer til andre kommuner. Fasen avrundes med en sluttrapportering til Husbanken. Drifts- og evalueringsfasen I tråd med programmets hovedmål om fysisk og sosial bærekraft samt hovedmål om kunnskapsutvikling og gjennomføring, er det viktig at kommunen også er bevisst hva som skjer etter at Husbankens finansielle støtte er avsluttet. Det er viktig at erfaringer fra områdeløftet implementeres i ordinær drift. Husbanken vil, i samarbeid med kommunen, foreta en evaluering 2-5 år etter at det lokale områdeløftet er avsluttet. Dette fastsettes i samarbeidsavtalen. Denne evalueringen kan finansieres av Husbanken. Alle skal bo godt og trygt 13

14 14 ORGANISERING AV PROGRAMMET Kommunene søker om programdeltakelse og rapporterer til Husbankens regionkontor. Regionkontorene bistår kommunene under planlegging og er ansvarlige for oppfølging av samarbeidsavtaler, søknader og rapportering fra kommuner i sin region. Program for Områdeløft i Husbanken er et nasjonalt program, der Husbanken Region øst har det nasjonale fagansvaret. Det innebærer at Region øst har hovedansvar for at det utvikles felles søknadsskjema maler for rapportering øvrig forvaltningspraksis som sikrer kommunene likebehandling felles plan for kunnskapsdeling og læring med konkrete tiltak for alle deltakere i programmet. Programmet ledes av en programkoordinator ved Husbanken Region øst. Det nasjonale fagansvaret skal utøves i tett dialog med kommunene og Husbankens involverte regionkontorer. Det etableres en programkomité på tvers av regionkontorene for å sikre likebehandling og effektiv, faglig koordinering til det beste for programkommunene. Organisering i kommunene Det legges opp til at de aktuelle kommunene organiserer områdeløftet etter sine respektive forutsetninger og behov innenfor de rammene programbeskrivelsen trekker opp. Dette avklares og nedfelles i samarbeidsavtalen. Husbanken er opptatt av å vise fleksibilitet overfor kommunens organisering av sitt områdeløft. RAPPORTERING FRA KOMMUNENE Hvert områdeløft rapporterer årlig på resultater og framdrift i henhold til mål, samarbeidsavtalen, evt. vilkår i årlige tilskuddsbrev og årlig programplan. Det rapporteres også halvårlig på status og eventuelle avvik fra avtalte planer. I avslutningsfasen utarbeides også en sluttrapport med plan for hvordan utviklingsarbeidet kan videreføres innenfor ordinær drift, etter at Husbankens engasjement opphører. Husbanken utarbeider rapporteringsskjema og følger opp rapporteringen i dialog med kommunen.

15 KUNNSKAPSUTVIKLING OG LÆRING Kunnskapsutvikling og -deling, formidling og læring står sentralt i Program for Områdeløft, både for programmet samlet sett og for det enkelte områdeløftet, jf. hovedmål 2. Kunnskapsutvikling og gjennomføring. Husbanken tilrettelegger, mens kommunen selv har hovedansvaret for at den kunnskapen som tilbys gjennom Husbankens ulike aktiviteter, nettverk og læringsarenaer, blir videreformidlet til og delt med relevante aktører og interessenter lokalt, i og utenfor programarbeidet. Kommuner som deltar i Program for Områdeløft forplikter seg til å dele sine erfaringer med andre kommuner i programmet. Fotograf: Christina Bjerkaas, Oslo kommune Alle skal bo godt og trygt 15

16 For ditt nærmeste regionkontor, ring Program for Områdeløft - Programbeskrivelse Utgitt av Husbanken, 01. oktober 2013 Forsidefoto: Svarttjern-Romsås, Marianne Gjørv, MD

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken

Boligsosialt utviklingsprogram. - et tilbud fra Husbanken - et tilbud fra Husbanken 2 er etablert som en langsiktig satsing basert på gjensidig forpliktende samarbeid mellom kommunen og Husbanken. Kommunene er Husbankens sentrale samarbeidspartner og vi har felles

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

Områdeløft Trosterud/Haugerud

Områdeløft Trosterud/Haugerud Bydel Alnas Prosjektutviklingsmodell Plan for prosjektutvikling Prosjektdata Eventuelt prosjektnummer: 2014001167 Oppdragsgiver: Bydel Alna Prosjektnavn: Områdeløft Trosterud/Haugerud Prosjektfase (forstudie,

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 27. august 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 27. august 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse

BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder. Programbeskrivelse BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder Programbeskrivelse Innhold 1. Forankring og bakgrunn...3 1.1 St.meld. nr. 21 (2005-2006)...3 1.2 Husbanken som aktør...4 1.3 Bakgrunn...4 2. BLEST...5 3. Visjoner

Detaljer

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN

BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN BOLIGSOSIALT ARBEID I HAMAR OM RAMBØLLS ERFARINGER FRA FORANALYSEN STIAN ARE OLSEN, SJEFSKONSULENT I RAMBØLL Plan 01 Kontekst 02 Formål med analysen 03 Metodisk gjennomføring 04 Analysetemaer 05 Hovedutfordringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen

Husbanken 2012. Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Husbanken 2012 Orientering for Drammen Formannskap 12.6.12 Adm. direktør Bård Øistensen Noen fakta 350 ansatte fordelt på 6 regionkontorer og 3 sentrale kontorer i Drammen Disponerer årlig mellom 15 og

Detaljer

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune

Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Programplan for Boligsosialt utviklingsprogram i XXX kommune Forslag til mal - struktur og innhold Dato: 26.08.2011 Side 1 av 14 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Formål med programplanen...

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 9. februar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 9. februar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE

BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE BOLIGPOLITISK STATUS OG VEIEN VIDERE NFK 11.11 2015 Overordnet status på boligpolitikken Mye godt arbeid i gang i de 10 kommunene Boligpolitikken har fått mer fokus Prispress på både brukt og nytt Det

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027

Kommuneplanens samfunnsdel. for Eidskog 2014-2027 Kommuneplanens samfunnsdel for Eidskog 2014-2027 Innholdsfortegnelse Hilsen fra ordføreren...5 Innledning...6 Levekår...9 Barn og ungdom...13 Folkehelse... 17 Samfunnssikkerhet og beredskap...21 Arbeidsliv

Detaljer

Bolig som forutsetning for god rehabilitering

Bolig som forutsetning for god rehabilitering Bolig som forutsetning for god rehabilitering Rusforum 2011 Bente Bergheim, Husbanken region Hammerfest 7. nov. 2011 1 Husbankens utvikling Fra generell boligforsyning til særlige boligsosiale utfordringer

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Levekårsprosjektet. http://www.kristiansund.no. Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Levekårsprosjektet http://www.kristiansund.no Hva er gode levekår? Levekår Inntekt, utdanning, helse, bolig Evne/kapasitet til å benytte seg av tilgjengelige ressurser Opplevelse av livskvalitet (Møreforskning

Detaljer

"BOLIG FOR VELFERD", HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET

BOLIG FOR VELFERD, HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET "BOLIG FOR VELFERD", HUSBANKEN OG UNGDOM I SVEVET FELLES STRATEGI - FELLES ANSVAR! Fem ansvarlige departementer Seks direktorater iverksetter Husbanken koordinerer Frivillige og ideelle organisasjoner

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5

Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5 Norge universelt utformet 2025 Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 20009-2013 Tiltak K1 og K5 Seniorrådgiver Hild Kristin Morvik Temadag om universell utforming Rygge

Detaljer

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015

POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg. Sentralbord: 466 15 000. Rundskriv. bufdir.no 19 / 2015 POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 19 / 2015 Regelverk for tilskudd til utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølgning av barn av psykisk syke

Detaljer

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015

Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Utlysingstekster for midlene til næringsutvikling høsten 2015 Hedmark fylkeskommune Flere levedyktige nyetableringer Tiltak for tilrettelegging for entreprenørskap og etablering av flere bedrifter Økt

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010

Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Tilskuddsordninger Kommunalt rusarbeid 2010 Bakteppe for tilskuddsordningene: Ulike rapporter og undersøkelser viser: Dårlig helsetilstand hos personer med rusmiddelproblemer og Mangelfullt tjenestetilbud

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming.

Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Bergen, 17.01.2011 Til Helse- og omsorgsdepartementet Høringsuttalelse til ny folkehelselov Forslag til ny folkehelselov. Samhandlingsreformen Fra Nasjonalt nettverk for helsefremming. Nasjonalt nettverk

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand

Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Spor D: Fra myndighed til Samskabelse og stærkere lokalsamfund 8.Nationale rehabiliteringskonference, mandag den 26.oktober 2015, Nyborg Strand Torill Skår, kommunalsjef helse og levekår - Arendal kommune

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

29.01.2014 2013/8749-4

29.01.2014 2013/8749-4 Saksfremlegg Dato: Arkivref: 29.01.2014 2013/8749-4 Saksnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalg 10.06.2014 Hovedutvalg for plan, næring og miljø 04.06.2014 Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Hovedutvalg for

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013

Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Ungt Entreprenørskap Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/5281 18.1.2013 Tilskuddsbrev for 2013 Ungt Entreprenørskap Stortinget behandlet Nærings- og handelsdepartementets budsjett

Detaljer

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4

1. Oppsummering 2. 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2. 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3. 4. Forankring og samarbeid 4 Innhold 1. Oppsummering 2 2. Kompetansehjulet i Follo (KHF) 2 3. Utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene i kommunene 3 4. Forankring og samarbeid 4 5. STRATEGI FOR KOMPETANSEHJULET 2012-2016 4 5.1

Detaljer

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15

Boligens betydning for folkehelsen. Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Boligens betydning for folkehelsen Bente Bergheim, avdelingsdirektør Husbanken Alta 01.09.15 Mål for bolig og bygningspolitikken Boliger for alle i gode bomiljøer Trygg etablering i eid og leid bolig Boforhold

Detaljer

Lokale og regionale parker i Norge

Lokale og regionale parker i Norge Lokale og regionale parker i Norge Verdigrunnlag mål - kriteriesystem godkjenning Nettverket for lokale og regionale natur og kulturparker Utkast pr. 28.05.2010 Kristian Bjørnstad Nettverkssekretær Aurland

Detaljer

Boligsosialt arbeid. Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016

Boligsosialt arbeid. Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016 Boligsosialt arbeid Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016 Boligsosiale mål Bolig for velferd 2014-2020 Mål Alle skal ha et godt sted å bo Alle med behov for tjenester skal få hjelp

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018

Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Regional plan for innovasjon og nyskaping i Akershus 2014-2018 Høringsutkast 18.09.2012. 1 Regional plan for innovasjon og nyskaping 2014-2018 1 INNLEDNING Fylkestinget har gjennom vedtaket (vedtatt mai

Detaljer

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023

VEDLEGG. Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 VEDLEGG Forslag til ny kommuneplan Kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023 2 Vedlegg: Prosessinnspill til satsningsområder, strategi og mulige tiltak. Satsningsområde : LIKE MULIGHETER STRATEGI

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg

Prosjektbeskrivelse. Frivillighet og næromsorg Prosjektbeskrivelse Frivillighet og næromsorg 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn 3 Mål 3 Rammer og organisering 4-5 Prosjektfaser 6 - Innledende fase - forberedende arbeid 6 - Hovedfase 7 - Sluttfase 7 Møteplan

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom:

Arena-programmet. Januar 2009. www.arenaprogrammet.no. Et samarbeidsprosjekt mellom: Arena-programmet Januar 2009 www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hva gjør Arenaprogrammet? Stimulerer næringsmiljøer eller nettverk som har muligheter for innovasjonsbasert vekst Forsterker

Detaljer

Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug. v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver

Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug. v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver Morgendagens byutvikling levekårsløft på Storhaug v/hanne N. Vatnaland, folkehelserådgiver Påvirkningsperspektivet «Helse skapes ikke først og fremst på sykehus og legekontorer, men på alle de arenaer

Detaljer

Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER

Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER Administrativt møte 6/12-12 FØLGEEVALUERING AV FRAMTIDENS BYER TREDELT FOKUS ET MÅL Program- og prosjekteffekter Etablere et metodisk grunnlag som muliggjør oppføling av effekter på programnivå samt se

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen

Detaljer

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold

Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold Prosjektplan Boligsosialt utviklingsprogram i Sandefjord kommune Innhold 1 Oppdragsgiver... 2 2 Finansiering... 2 3 Bakgrunn... 2 4 Mål for prosjektet... 3 5 Prosjektorganisering... 4 5.1 Organisasjonskart

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72)

Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 18 / 2015 Regelverk for tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn i 2015 (kap. 857 post 72) Innhold 1. Formål... 3

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

Barn og unge i kommuneplanarbeidet

Barn og unge i kommuneplanarbeidet Barn og unge i kommuneplanarbeidet Plan og bygningsloven 3-1 e) legge til rette for god forming av bygde omgivelser, gode bomiljøer og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet f)fremme befolkningens

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015

Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring. Oktober 2015 Veileder for rehabilitering og habilitering, individuell plan og koordinator inkludert læring og mestring Oktober 2015 Arbeidsprosessen 2012-2015 Prosjektleder og sekretariat, PHMR og SPRF Intern referansegruppe

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø

Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Husbankens arbeid med byggeskikk, arkitektur og bomiljø Boligplanlegging i by 2012 Dagny Marie Bakke Seniorarkitekt Husbanken, Region Sør. 17 oktober 2012 17. okt. 2012 1 Regionkontorene i Husbanken -

Detaljer

HR-strategi 2015 2017

HR-strategi 2015 2017 Planer og meldinger 2015/1 Statistisk sentralbyrå HR-strategi 2015 2017 1 Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovedansvaret for å utarbeide og spre offisiell statistikk om det norske samfunnet, og kjerneoppgavene

Detaljer

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.

Ungdom i svevet. Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11. Ungdom i svevet Samarbeidet med Fylkesmannen i Østfold Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver/Fylkesmannen i Østfold Oslo, 19.11.2015 Fylkesmannen skal i saker som omfatter barn, oppvekst og læring, stimulere

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Kommunalt plan- og styringssystem

Kommunalt plan- og styringssystem Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring

Kommunikasjonsstrategi 2015-2018. 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring Kommunikasjonsstrategi 2015-2018 1. Innledning 2. Mål, visjon og verdier 3. Kommunikasjonsmål 4. Roller og ansvar 5. Forankring 1. Innledning Hver eneste dag kommuniserer Rogaland fylkeskommune med virksomheter,

Detaljer

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen

Gardermoen 30. oktober 2009. Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Fra bank til velferd! Gardermoen 30. oktober 2009 Viseadministrerende direktør Bård Øistensen Norsk boligpolitikk i verdenstoppen! Har frambrakt boforhold som er av de beste i verden til en svært lav kostnad

Detaljer

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61)

Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 01 / 2015 Regelverk for nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom søknad om støtte for 2015 (kap. 857 post 61) Innhold

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 22.04.2013 Møtested Hotell Royal Christiania, Biskop Gunnerus gate 3, Oslo Møtedato 22.04.2013 Tid 15:00 (etter dagskonfearansen)

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61)

Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post 61) POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 15 / 2015 Regelverk for støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom søknad om støtte for 2015 (kap. 854 post

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUTs strategier Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har siden oppstarten i 2003 vært

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken SIKT setter brukerne i sentrum v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken .på nett 2 3 Ø Etablert i 1946 Ø Regjeringens gjennomfører av boligpolitikken. Ø Supplerer markedet for å bidra til at alle

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

Sjumilssteget i Østfold

Sjumilssteget i Østfold Sjumilssteget i Østfold Fylkesmannen skal - stimulere til samarbeid og samordning på tvers av fagområder i saker som omfatter barn og unge med særskilte behov - følge opp tiltak som er rettet mot barn

Detaljer

Virkemidler i boligpolitikken

Virkemidler i boligpolitikken Virkemidler i boligpolitikken Hvordan møte en endret befolkningssammensetning i fremtiden? Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

Husbanken en støttespiller for kommunen

Husbanken en støttespiller for kommunen Husbanken en støttespiller for kommunen Plankonferansen i Hordaland 1.-2.november 2010 Regiondirektør Mabel Johansen Husbanken Region vest 4. okt. 2006 1 Husbanken - kommune Fokus på Bolig og velferd bolig

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt.

Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Søknadsmal og -kriterier for vurdering av regionale VRI-satsinger i 2011-2013, samhandlingsprosjekt og forskerprosjekt. Hver regional VRI-satsing må delta i minst to søknader til Forskningsrådet. Søknadene

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011.

Veiledning til program- og aktivitetsplan. Boligsosialt utviklingsprogram Husbanken Region øst 2011. 1 2 Del 1 Programplan... 3 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 3 Formål med programplanen... 3 Bakgrunn... 3 3. Status og utfordringer for kommunens boligsosiale arbeid - kunnskapsgrunnlaget... 4 Forankring

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER

ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER ØKT BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE - MULIGHETER, LØSNINGER OG EKSEMPLER I ARBEIDET MED Å ETABLERE BOLIGER Integreringskonferansen i Nord 31. oktober - 1. november 2012 Linn Edvardsen, seniorrådgiver Husbanken

Detaljer

Hvilke kompetanser kreves?

Hvilke kompetanser kreves? Hvilke kompetanser kreves? Erfaringer fra Innherred samkommune Dina von Heimburg Folkehelsekoordinator Innherred samkommune, #NordicHEIAP 01.12.15 Kommunene Verdal og Levanger Levanger: ca. 20.000 innbyggere

Detaljer

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post:

Asker kommune. 2. Navn på prosjektet: 3. Kort beskrivelse av prosjektet: 4. Kontaktperson: 5. E-post: Asker kommune 2. Navn på prosjektet: Blikk for muligheter! Innovasjonsstrategi 2015-2015 3. Kort beskrivelse av prosjektet: Kommunestyret i Asker vedtok 3. februar 2015 Asker kommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Organisering av lokalt folkehelsearbeid Hva kan vi organisere? Hvem kan vi organisere? Hvordan kan vi organisere? ( Kan vi organisere alt?

Organisering av lokalt folkehelsearbeid Hva kan vi organisere? Hvem kan vi organisere? Hvordan kan vi organisere? ( Kan vi organisere alt? Organisering av lokalt folkehelsearbeid Hva kan vi organisere? Hvem kan vi organisere? Hvordan kan vi organisere? ( Kan vi organisere alt?) Dina von Heimburg Folkehelsekoordinator Innherred samkommune

Detaljer

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune

Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune Kommunikasjonsplan for kommunereformen i Ski kommune 1. Innledning Regjeringen har startet opp et arbeid med en kommunereform. Reformens mål er større kommuner som får flere oppgaver og mer selvstyre.

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Sentrale modeller og figurer brukt i Kunnskapsløftet fra ord til handling

Sentrale modeller og figurer brukt i Kunnskapsløftet fra ord til handling Vedlegg 2 Sentrale modeller og figurer brukt i Kunnskapsløftet fra ord til handling Modellene og figurene er utviklet i sekretariatet for programmet, eller av våre sentrale samarbeidspartnere, og er hyppig

Detaljer

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune

Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune Oslo kommune Byrådsavdeling for finans Prosjekt virksomhetsstyring Prinsippnotat Prinsipper for virksomhetsstyring i Oslo kommune 22.09.2011 2 1. Innledning Prinsipper for virksomhetsstyring som presenteres

Detaljer

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud»

Kravspesifikasjon. 1 10Bakgrunn. 1.1 Stedsanalyse: «Vi her på Ammerud» Kravspesifikasjon 1 10Bakgrunn Områdeløft Ammerud er en del av Groruddalssatsingen i Bydel Grorud og arbeider for å gjøre Ammerud kjent som et lokalsamfunn hvor det er godt å bo og være for alle, med en

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Boligsosial konferanse 13.11.13 Katrine M Woll, Helene Jordheim, Birgit Langeland

Boligsosial konferanse 13.11.13 Katrine M Woll, Helene Jordheim, Birgit Langeland Boligsosial konferanse 13.11.13 Katrine M Woll, Helene Jordheim, Birgit Langeland Hvem er vanskeligstilt på boligmarkedet? Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer som ikke har mulighet til å skaffe

Detaljer