Innspill fra Fagforbundet til premissene for evaluering av sykehusreformen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innspill fra Fagforbundet til premissene for evaluering av sykehusreformen"

Transkript

1 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 05/ H11 & Unni Hagen / tlf Innspill fra Fagforbundet til premissene for evaluering av sykehusreformen Innledende kommentarer til selve prosessen Fagforbundet takker for invitasjonen til arbeidsmøte i Helse- og omsorgsdepartementet for å drøfte premissene for evalueringen av sykehusreformen. Fagforbundet er av den formening at en analyse av situasjonen i spesialisthelsetjenesten nå er nødvendig, og vil understreke at statlig overtakelse og foretaksmodellen må ses i sammenheng med det totale rammeverket spesialisthelsetjenesten styres etter, og evalueres som en helhet. Fagforbundet merker seg at det i utkast til mål- og rammedokument fremkommer at evalueringsprosessen er splittet opp i tre separate evalueringer, hvor to av disse allerede er godt i gang. Spørsmål vi stiller oss er hvilke mål og rammer som er lagt til grunn for disse prosessene, og premissene for arbeidene som skal sluttføres i løpet av 1. halvår Det som bekymrer oss med en oppsplitting av evalueringen er at viktige elementer er tatt ut av en helhet, og hvor de faglige sidene vil bli vurdert uten å se resultatevaluering og prosessevalueringen i sammenheng. Videre ser vi at heller ikke i denne prosessen er det lagt opp til å vurdere andre lands erfaringer med samme modell for organisering av helsevesenet. Som et av våre innspill til evalueringsprosessen trekker vi frem kunnskapen med foretaksorganiseringen i Skottland, og anbefaler en grundig undersøkelse av erfaringene med den skotske foretaksorganiseringen. Status i reformutviklingen Det er etter hvert mange som mener at dagens situasjon ikke er tilfredsstillende, og at foretaksmodellen som ble etablert 1. januar 2002 ikke fungerer etter hensikten. En stadig mer utbredt oppfatning er at foretaksorganiseringen verken leverer den effektivitet, kostnadskontroll eller opprettholder den tilgang og struktur på spesialisthelsetjenestene som befolkningen forventer og krever. Målet med sykehusreformen var å få en sterkere nasjonal

2 - 2 - styring og bedre ressursutnyttelse av tjenestene. Når reformen nå går i motsatt retning, mener Fagforbundet tiden er inne til å foreta en analyse av virkningene av omorganiseringen til fristilte foretak. Det vil være avgjørende for den varslede resultatevalueringen å ta høyde for å synliggjøre alle sider som har betydning for å ivareta de overordnede helsepolitiske målene på en bedre måte. Nye rammevilkår har skapt et mer markedsbasert helsevesen Resultatene av et mer markedsbasert helsevesen i Norge har blitt akkurat de samme som andre steder i verden. I rapporten Restructuring Health Services (2002), som gjennomgår en lang rekke internasjonale erfaringer med markedsløsninger i helsevesenet, konkluderte man slik: I løpet av et tiår har bildet, særlig innen helsesektoren, vært preget av akselererende kostnader og mindre likhet i tilgangen på tjenester. Omleggingen til foretak var en viktig del av sykehusreformens opplegg for å simulere og etablere markedsøkonomi i denne sektoren. Erfaringene så langt gjør at man med rette kan spørre seg om sykehusenes overgang til regnskapslovens system har vært en god ide? Det som kjennetegner offentlig drift er blant annet at inntektene ikke tjenes opp i et marked, men kommer som et resultat av politiske vedtak og bevilgninger. Til tross for ønsket om å etablere markedsforhold, er det fortsatt slik at helseforetakene i hovedsak henter sine inntekter fra Stortingets bevilgninger. Forsøkene på å etablere markedsforhold i sykehussektoren i Norge har bestått av flere politikkelementer. Første steg ble tatt med innføringen av systemet med delvis (og økende grad av) stykkprisfinansiering, eller såkalt InnsatsStyrt Finansiering (ISF) fra 1997 og fremover. Sykehusreformen i 2002 introduserte foretaksmodellen, med sterkere fokus på bedriftsøkonomiske styrings- og ledelsesprinsipper, som organisatorisk ramme for de offentlig eide sykehusene. Pasientrettighetsloven og fritt sykehusvalg har ytterligere forsterket de markedsbaserte rammevilkårene. Politiske vedtak som stimulerer fremveksten av flere private sykehus For å styrke konkurransen mot de offentlige foretakene har skiftende regjeringer også ført en aktiv politikk for å stimulere fremveksten av flere private sykehus. Ved inngangen til 2005 var det 24 private sykehus som hadde avtaler med et eller flere RHF-er. I 2001 var antallet syv, og alle som er godkjent i mellomtiden er rene, kommersielle sykehus. Aftenposten startet en artikkelserie om privatiseringen av norsk sykehusdrift 8. januar 2005, og der fremgår det blant annet at de regionale helseforetakene brukte om lag 800 millioner kroner på kjøp av sykehustjenester fra private i Man regner med at om lag 6,5 prosent av alle operasjoner i 2004 ble utført i private sykehus, og at det særlig er i Østlandsområdet og rundt storbyene at dette har tatt av. Eierne av de private klinikkene tar ut rekordutbytter (Aftenposten 10. januar 2005), samtidig som de offentlige sykehusene tvinges til kutt og innsparinger på alle områder. Et bredt flertall i Stortinget har i tillegg vedtatt en pasientrettighetslov som innebærer fritt sykehusvalg, hvor offentlige og private sykehus (med avtale med et regionalt helseforetak) er likestilte, og med individuelle behandlingsgarantier. Også gjennom skattefritak for private helseforsikringer ønsker man å stimulere fremveksten av en mer differensiert etterspørselside. Det er summen av disse elementene som har drevet frem mer marked i den norske sykehussektoren. Men det faktum at sektoren er tilnærmet hundre prosent offentlig finansiert,

3 - 3 - at de offentlig eide foretakene fortsatt har en dominerende rolle, og at sykehusdrift oppfattes som et av de viktigste samfunnsområdene som politikerne skal ha ansvar for, gjør at det er utviklingen av de offentlige sykehusforetakene som påkaller den største oppmerksomheten. Konsekvensene av et nytt regnskapssystem må analyseres Det er gode grunner til å spørre seg om regnskapslovens prinsipper er velegnet for offentlige virksomheter og foretak. I utgangspunktet er de laget for virksomheter som skal være bedriftsøkonomisk lønnsomme. Når inntektene til foretakene hentes fra offentlige bevilgninger, og utbygging, standard og tilgjengelighet bestemmes politisk, vil også takt og omfang i forhold til vedlikehold, utvikling og investeringer være politisk bestemt. Tradisjonelt har man derfor løst dette gjennom at eierne løpende bevilger penger til utvikling og investeringer, og man har unnlatt å føre dette inn i driftsregnskapene. Etter først å ha bestemt at regnskapsloven skal legges til grunn i sykehussektoren, og så i neste omgang foreslå nye endringer for å komme unna konsekvensene av prinsippene, viser at den bedriftsøkonomiske regnskapsmodellen er lite egnet for spesialisthelsetjenesten. En analyse som synliggjør konsekvensene av et nytt regnskapssystem må derfor bli et av elementene i evalueringen av reformen. Nye strukturelle omorganiseringer av reformen uheldig nå Mens vi venter på en analyse og evaluering foreslås ytterligere nye reformer i reformen. Det vil være svært uheldig med nye strukturelle omorganiseringer før evalueringen gir svar på om dagens organisatoriske system ivaretar de utfordringene spesialisthelsetjenesten står overfor. Forslag til omorganisering av sykehusene i hovedstadsregionen var i desember 2004 ute på høring, og departementet tar sikte på å legge fram sine vurderinger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett I Rapporten Regionalt strategiarbeid innen psykisk helsevern" som har vært ute til høring med frist 23. mars 2005, legges føringer for omfattende strukturelle endringer i psykiatrien i helseregion Øst. Samtidig er det i gang en nasjonal arbeidsgruppe som har fått i oppdrag å se på psykiatrien på nasjonalt nivå. Både situasjonen i psykiatrien og Oslo-sykehusenes problem må løses uten omfattende strukturelle endringer på nåværende tidspunkt. Behovet for å rydde opp i de problemer som er forårsaket av utilstrekkelig samordning mellom Oslo-sykehusene må kunne ivaretas uten at man rokker ved reformen før en totalvurdering av reformen som sådan er evaluert. Det samme gjelder for psykiatrien. Mens vi avventer en evaluering bør helseministeren konsentrere arbeidet om å gi psykiatrien det nødvendige løft den trenger i samsvar med opptrappingsplanen. Politiske myndigheter bør sørge for at de regionale helseforetakene stopper ytterligere omorganiseringer som bygger ned det offentlige tilbudet til befolkningen både innenfor somatikken og psykiatrien. Nye omfattende strukturelle og organisatoriske endringer av spesialisthelsetjenesten må komme som et resultat av en analyse av erfaringene med foretaksmodellen spesielt, og evalueringen av de øvrige rammevilkårene for sykehusreformen generelt.

4 - 4 - Politisk forankret nasjonal plan må sørge for et helhetlig perspektiv Fagforbundet har ved flere anledninger etterlyst en forpliktende nasjonal handlingsplan for å sikre et likeverdig tilbud til alle. Utviklingen av sykehusreformen synliggjør nødvendigheten av en plan for antall lokalsykehus og andre helsetilbud for å sikre et forutsigbart og solidarisk helsevesen. Uten en slik politisk forankret plan risikerer vi (som vi allerede ser tendensen til) et snevert bedriftsøkonomisk fokus på bekostning av en helhetlig samfunnsøkonomisk styring. Uten klare politiske føringer er det overhengende fare for både kvaliteten og tilbudet uten at noen tar ansvar for helheten. Vår oppfatning er at ytterligere omorganiseringer av spesialisthelsetjenesten må avvente resultatene av evalueringen. De ansattes vilkår Et viktig element som må stå sentralt i evalueringen er hvordan ny organisasjonsmodell har påvirket de ansattes situasjon, og hvordan nye rammebetingelser påvirker arbeidsvilkårene og kvaliteten på tjenestene. Erfaringen i det nye systemet er at reformens form virker begrensende på medbestemmelsesmulighetene. Vilkår for medbestemmelse i det nye systemet må gis en grundig gjennomgang i evalueringsprosessen. Videre opplever Fagforbundets medlemmer en lav prioritering av muligheten til faglig utvikling sammenliknet med andre yrkesgrupper. Helsesektoren har personell med høy kompetanse, kunnskap og teknologi. Samtidig opplever vi det paradoks at pasienter må vente i lang tid for nødvendig helsehjelp. Det er et skrikende behov for rekruttering av fagpersonell innenfor hele spesialisthelsetjenesten. Uten kvalifiserte ansatte vil det ikke være mulig å drive verken sykehus eller andre institusjoner på en tilfredsstillende måte slik at innbyggernes behov for omsorg og pleie blir ivaretatt. Det er vår oppfatning at mange av de problemene som er knyttet til personellmangel og hvordan vi skal møte nye utfordringer ligger i det organisatoriske systemet, og da i første rekke knyttet til funksjons- og arbeidsfordelingsmønstrene innenfor sektoren. Skal vi løse de problemene vi står midt oppe i må vi først og fremst sørge for en bedre organisering av det arbeidet som skal gjøres. En bedre intern organisering, og større grad av samarbeid og helhetstenking gjennom hele behandlingskjeden vil virke positivt inn på kapasiteten. Rett person på rett plass vil gi en bedre utnyttelse av ressursene, og disse aspektene må med i en analyse av hvordan de ansattes vilkår er ivaretatt i det nye systemet. Skottland - viktige erfaringer å vurdere i evalueringsprosessen Fagforbundet har gjennomført en statusrapport om sykehusreformen, "status i sykehusreformen januar 2005, For lite penger - for lite demokrati." Rapporten gir blant annet nyttig og interessant kunnskap om den skotske foretaksmodellen og deres erfaringer med tilsvarende organisering som vår egen. Det som gjør Skottland interessant er at de også organiserte helsevesenet som fristilte foretak, men har valgt gradvis å gå bort fra denne måten å organisere sitt helsevesen på. De har gjeninnført rammefinansieringssystemet og erstattet et DRG-basert finansieringssystem ( skjedde i 2000). De har avvist et system der pengene følger pasienten, og erfarte at kjøper-selger -systemet med bruk av anbud og kontrakter skapte et stort byråkrati. Det nye rammefinansieringssystemet er både enklere og billigere! Helsestyrenes produksjonskrav og måltall defineres for ulike pasientgrupper, og rammefinansieringssystemet baseres på faktorer for grisgrendthet, rekrutteringsvansker, avstander osv, noe som fører til ekstra ressurstilgang

5 - 5 - til grisgrendte fylker. Her er det mye verdifull kunnskap og erfaring som bør studeres grundig i evalueringsprosessen. Skottland har en befolkning på drøyt 5,1 millioner mennesker, og er et land som på mange måter ligner Norge. Landet har et par-tre større byer (Glasgow, Edinburgh og Aberdeen), men befolkningen er i hovedsak spredt utover i mer og mindre spredtbygde utkantstrøk. Det skotske parlamentet vedtok i 1999 en ny lov, 1999 Health Act, som innevarslet en ny kurs for utviklingen av helsevesenet. Et hovedelement var en stegvis prosess som til slutt endte med at foretaksmodellen ble helt avviklet. Fra 2001 la man opp til å samle alle helsetjenester i et område under et felles regionalt styre (Unified NHS Boards), og landet ble delt opp i 15 helseregioner. Fortsatt ble sykehusforetakene opprettholdt som selvstendige rettssubjekter, men målet ble sagt å være mest mulig samarbeid og helhetstenkning i alle deler av systemet. Ansvaret for primærhelsetjenesten lå fortsatt i de såkalte Primary Care Trusts, men de enhetlige NHSstyrene fikk ansvar for strategisk planlegging, drift og ledelse av alle helsetjenester i sin region. I 2002 åpner en ny lov, Community Care and Health (Scotland) for at de lokale helsestyrene, sykehusene (NHS Trust) og primærhelsetjenesten (Primary Care Trust) i deres område kan samordne ledelsen, utarbeide felles planer og operere med felles budsjetter for et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne i deres område. I februar 2003 kom regjeringen med en plan kalt Partnership for care. Der kom den endelige beskjeden om at hele foretaksmodellen skulle avskaffes innen april 2004, og at eierskap og ansvar for både sykehusene og primærhelsetjenesten skulle overføres til de 15 regionale helsestyrene i det man nå kalte enhetlige NHS Boards. Styrene skal være eiere av sykehusene og arbeidsgiver for alle ansatte i helsesektoren i sitt distrikt. Det skotske finansieringssystemet Som nevnt ble bestiller-utfører-modellen fra det indre markedet avskaffet i Skottland allerede i Forsøkene med et pengene følger pasienten -system ble også avsluttet da, og man har ikke tatt i bruk opplegget med innsatsstyrt finansiering ( Payments by result ). Etter at hele foretaksmodellen ble avskaffet våren 2004, er man nå tilbake til en drifts- og finansieringsmodell hvor alle aktører opererer på grunnlag av de budsjetter de får tildelt fra overordnet myndighet i systemet. Man har kort og godt gått tilbake til den tradisjonelle måten å finansiere offentlig virksomhet på. En ny modell for fordeling av det tilgjengelige helsebudsjettet ble utviklet på slutten av tallet, kalt Fair Shares for All. Modellen brukes nå til å fordele mer enn 90% av alle bevilgninger til helseformål i Skottland. Ca 80% av de samlete bevilgningene kanaliseres gjennom de regionale helsestyrene. Resten distribueres nasjonalt. Premisser for evalueringen av sykehusreformen Fagforbundet er av den oppfatning at vi har fått en foretaksorganisering hvor hovedhensikten har blitt å tilrettelegge for økt konkurranse, privatisering og sentralisering. Fagforbundet

6 - 6 - ønsker i en evaluering også en vurdering av andre lands erfaringer med tilsvarende struktur, og en vurdering av alternative løsninger som styrker den politiske kontrollen, gir gode helsefaglige sykehustjenester av høy kvalitet, og sterkt nedtoner de markedsøkonomiske tilpasningene som nå akselererer innenfor spesialisthelsetjenesten. I tillegg til en analyse av statlig overtakelse og foretaksorganisering, må også alle de øvrige elementer som fungerer som rammebetingelser for dagens organisering stå sentralt i evalueringen. Blant de elementene som må analyseres og vurderes er innsatsstyrt finansiering spesielt, og nytt finansieringssystem og innføring av bedriftsøkonomiske prinsipper generelt, alle sider ved pasientrettighetsloven og fritt sykehusvalg, omfanget av private sykehus og institusjoner og konsekvensen dette får for de offentlige sykehusene, mulighetene for medbestemmelse og graden av åpenhet og innflytelse innenfor dagens struktur, om ny organisering har svekket demokratiperspektivet, og en analyse av de økonomiske rammebetingelsene sett i forhold til de oppgaver som forventes løst og hvordan ressursbruken fordeler seg på somatikk, psykiatri, rusomsorg, administrasjon og konsulentbruk, samt hvordan overføringene til spesialisthelsetjenesten fordeler seg på private og offentlige tilbydere i spesialisthelsetjenesten. Det er helt nødvendig å sørge for stabilitet og forutsigbarhet i spesialisthelsetjenesten, og Fagforbundet kommer nedenfor med noen forutsetninger som vi mener politikerne må ivareta i evalueringsprosessen. Alle sider ved virkningene av sykehusreformen må evalueres, og ingen nye markedsstimulerende tiltak eller nye strukturelle endringer igangsettes før en grundig evaluering er gjennomført. Det må utstedes en politisk garanti fra Stortinget om at ingen sykehus skal legges ned, og at lokalsykehus skal opprettholde akuttberedskap og fullgode fødetilbud. Finansieringen av spesialisthelsetjenesten er et offentlig ansvar, og Stortinget må tilføre sektoren nødvendige drifts- og investeringsmidler. Økonomistyringssystemet må tilpasses dette. Regnskapslovens system må ikke nyttes som verktøy for privatisering og konkurranseutsetting. Andelen av innsatsstyrt finansiering må på sikt trappes ned. Politikerne må ta ansvaret for hva sykehusene skal beskjeftige seg med, og sette kvalitetsstandarder på tjenestene. Det må utarbeides forpliktende handlingsplaner og bevilges nødvendige midler til å oppfylle disse. Folkevalgte representanter må inn i styrene og ivareta den demokratiske kontrollen. Avsluttende kommentarer Mangelen på demokratisk, folkevalgt innflytelse i sykehus-norge er sammen med den kroniske underfinansieringen de mest sentrale problemene med dagens organisering av sektoren. Målet med evalueringen må være å få belyst effektene av foretaksorganiseringen og de øvrige elementene som ligger som viktige forutsetninger for foretaksmodellen.

7 - 7 - Hensikten med evalueringen må være å rette opp de svakheter både reformen og resten av rammeverket som spesialisthelsetjenesten nå styres etter utløser, og fremstille erfaringene og status i reformen opp mot de overordnede helsepolitiske prinsipper om En offentlig styrt helsetjeneste Hele befolkningen skal sikres likeverdig tilbud av helsetjenester uavhengig av alder, kjønn, etnisk og sosial bakgrunn, økonomi og geografiske forhold Helsetjenesten skal være faglig forsvarlig og tilpasset brukernes behov En effektiv utnyttelse av ressursene Helsetjenester skal gis med respekt for den enkeltes integritet og menneskeverd. Hovedhensikten med evalueringsprosessen må være å sikre den folkevalgte kontrollen med utviklingen av helsetilbudet til befolkningen, og sikre at sykehusene fortsatt drives etter sunne helsefaglige prinsipper. Med hilsen FAGFORBUNDET Jan Davidsen Forbundsleder Gerd Kristiansen arbeidsutvalget

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

UTVALGETS OPPGAVE 2 1. INNLEDNING 3 2. SAMHANDLINGSREFORMEN 3 3. HELSEFORETAKSMODELLEN - HISTORIKK OG EVALUERING 4 4. UTFORDRINGER VED DAGENS SYSTEM 5

UTVALGETS OPPGAVE 2 1. INNLEDNING 3 2. SAMHANDLINGSREFORMEN 3 3. HELSEFORETAKSMODELLEN - HISTORIKK OG EVALUERING 4 4. UTFORDRINGER VED DAGENS SYSTEM 5 UTVALGETS OPPGAVE 1. INNLEDNING. SAMHANDLINGSREFORMEN. HELSEFORETAKSMODELLEN - HISTORIKK OG EVALUERING. UTFORDRINGER VED DAGENS SYSTEM. BEHOV FOR HELHET EN NASJONAL SYKEHUSPLAN. SYKEHUSSTRUKTUR HVA ER

Detaljer

Forord. Jeg håper rapporten kan bidra til en opplyst debatt om alternativer til den norske sykehusreformens kontraproduktive markedsløsninger.

Forord. Jeg håper rapporten kan bidra til en opplyst debatt om alternativer til den norske sykehusreformens kontraproduktive markedsløsninger. Forord Rapporten De tok tilbake sykehusene Om Skottlands og New Zealands farvel med markedsmodeller i sykehussektoren er utarbeidet av De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte på oppdrag fra organisasjonen

Detaljer

Resultatevaluering av sykehusreformen

Resultatevaluering av sykehusreformen Resultatevaluering av sykehusreformen Resultatevaluering av sykehusreformen Tilgjengelighet, prioritering, effektivitet, brukermedvirkning og medbestemmelse Norges forskningsråd 2007 Norges forskningsråd

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

Høringssvar: Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Høringssvar: Høring - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet Teatergata 9, PB 8011 Dep 0030 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref.: Trude Hagen 441357 (2014_00479) Vår dato: Deres ref.: 14/2020 09.09.2014 Høringssvar: Høring - Fritt behandlingsvalg

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen

Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen NOTAT Notat 1:2013 Roar Eilertsen, De Facto Lærdommer fra Skottlands solidariske helsevesen Av Roar Eilertsen, DeFacto - kunnskapssenter for fagorganiserte Sammendrag Skottland avviklet all markedssimulering

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten

Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Behovsbasert finansiering av spesialisthelsetjenesten Kommentarer til innstilling avgitt til Helsedepartementet, 17. desember 2002 Innledning Innstillingen med forslag til finansieringsordninger for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/02087-3 Saksbehandler: Kristian Roksvaag Dato: 07.02.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Hovedstyret 19.02.2015 HØRING - NOU 2014:14 "FAGSKOLEN - ET ATTRAKTIVT UTDANNINGSVALG"

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Outsourcing ved Regionale helseforetak i Norge På helsa løs?

Outsourcing ved Regionale helseforetak i Norge På helsa løs? Norges Handelshøyskole, Bergen 2010. Outsourcing ved Regionale helseforetak i Norge På helsa løs? Masterutredning i profilene Økonomisk styring (BUS) og Samfunnsøkonomi (SAM) Karoline Mossige og Mette

Detaljer

Læringspunkter for framtidige større omstillinger

Læringspunkter for framtidige større omstillinger Læringspunkter for framtidige større omstillinger I mange tiår hadde det vært en strid mellom eierne av Oslosykehusene om kompetanse, finansiering og pasientstrøm. Mange løsninger har vært vurdert. Regjeringens

Detaljer

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring

Stykkprisfinansiering og videregående opplæring UTREDNING 2002/5: Stykkprisfinansiering og videregående opplæring Utarbeidet i avdeling for utredning i Utdanningsforbundet av Åshild Olaussen 2 Forord Denne utredningen omhandler stykkprisfinansiering

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009?

Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Svarene er rangert etter følgende skala: Fem poeng: Partiet støtter våre standpunkter (totalskåre: 33-40) Fire poeng:

Detaljer

Helsedirektoratets innspill til revidering av fastlegeforskriften

Helsedirektoratets innspill til revidering av fastlegeforskriften Unntatt offentlighet jf. offl. 14.1 Dato: 13.5.2011 Helsedirektoratets innspill til revidering av fastlegeforskriften Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf; 810 20 500 1 1 Innledning

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten?

SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? SNF-rapport nr. 25/06 Konkurranse i spesialisthelsetjenesten? Christian Andersen, Kurt R. Brekke, Egil Kjerstad, Frode Kristiansen, Odd Rune Straume og Kjell J. Sunnevåg SNF prosjektnr. 2715 Prosjektet

Detaljer

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN

NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN NÅR DE SVAKESTE TAPER KONSEKVENSER AV RUSREFORMEN Stein Stugu, Roar Eilertsen og Bitten Nordrik April 2008 Innholdsfortegnelse: Forord... 4 1 Oppsummering og sammendrag... 5 2 Fra klient til pasient...

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet

NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet NR 4 - MAI 2001-55. ÅRG. Hvem bør eie sykehusene? Langtidsprogrammet Rasjonalitet i jerntriangelet I forbindelse med foreningens navnebytte fra Sosialøkonomenes Forening til Samfunnsøkonomenes Forening

Detaljer

Christian Hillestad New Public Management i helsevesenet, en suksess? Masteroppgave

Christian Hillestad New Public Management i helsevesenet, en suksess? Masteroppgave Christian Hillestad Christian Hillestad New Public Management i helsevesenet, en suksess? Masteroppgave NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus

MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus 25.09 2002 MER PENGER ELLER MER FOR PENGENE? Organisering og finansiering av norske sykehus Dag Morten Dalen, Jostein Grytten og Rune J. Sørensen Handelshøyskolen BI og Universitet i Oslo Forord Bakgrunnen

Detaljer

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor

Arbeiderpartiets helsepolitikk. hva, hvordan og hvorfor Arbeiderpartiets helsepolitikk hva, hvordan og hvorfor 2 Innhold En god helse for alle 4 Det er i kommunene det skjer 4 God folkehelse for alle 7 1. Mer fysisk aktivitet for flere 8 2. Styrke det psykiske

Detaljer