Møteinnkalling for Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Formannskapet"

Transkript

1 Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk tida!!!!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf , slik at varamedlem kan bli kalla inn. Stad Sauland, Sven Tore Løkslid ordførar Sakliste Sak nr. Saktittel 083/14 GODKJENNING AV MØTEBOK 084/14 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT /14 BUDSJETTJUSTERING DESEMBER 2014

2 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /14 IL Saksansvarleg: Ingebjørg Landsverk Arkiv: K1-, K2- Arkivnr.: 14/3180 GODKJENNING AV MØTEBOK RÅDMANNEN TILRÅR Møteboka frå blir godkjent slik ho ligg føre.

3 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /14 RE Kommunestyret /14 RE Formannskapet /14 RE Saksansvarleg: Rune Engehult Arkiv: K1-151, K2- Arkivnr.: 14/2061 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT 2015 Dokument i saka: Nr T Dok.dato Avsendar/Mottakar Tittel 4 I Kontrollutvalet MELDING OM POLITISK VEDTAK - BUDSJETT FOR KONTROLL, TILSYN OG REVISJON I Kongsbergregionen KONGSBERGREGIONEN - BUDSJETTFORSLAG 2015 M/HANDLINGSPLAN 12 I Hjartdal Arbeiderparti BUDSJETTSKJEMA 1 A DRIFT - AP SITT FORSLAG 13 I Hjartdal KRF BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFT KRF SITT FORSLAG 14 I Hjartdal Senterparti BUDSJETTSKJEMA A1 - DRIFT - SENTERPARTIET SITT FORSLAG 15 I Gunnar Løndalen HØYRINGSUTTALE ØKONOMIPLAN/BUDSJETT 11 U Statens vegvesen; Hjartdal Elverk AS; Barnetalsperson Gro Anita Bergestig; Miljøhygienisk avdeling; NVE; Fylkesmannen i Telemark; Telemark fylkeskommune; Arbeidstakarorganisa sjonane HØYRING: KOMMUNEPLANEN SIN HANDLINGSDEL , ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT I Naturviterne HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN MED ÅRSBUDSJETT UTTALE FRA NATURVITERNE

4 18 I Frivillighetssentralen i Hjartdal INNSPEL TIL HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN I Hjartdal Bondelag HØYRINGSUTTALE TIL HANDLINGSPLAN, ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT FOR I Fagforbundet HØRINGSUTTALELSE FRÅ FAGFORBUNDET 23 I Norsk sjukepleieforbund v/marianne Tråer 24 I Fau Hjartdal og Fau Tuddal Oppvekstsenter HØRINGSUTTALE ANGÅENDE FORMANNSKAPETS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN HØYRINGSUTTALE FRÅ FAU HJARTDAL OPPVEKSTSENTER OG FAU TUDDL OPPVEKSSENTER 22 I Telemarksforskning v/audun Thorstensen BUDSJETTAVTALEN OG EFFEKTER PÅ RAMMETILSKUDDET I I Naturviterne/Samfun VEDLEGG TIL HØRINGSUTTALELSE nsviterne 25 I Statens Vegvesen HØYRINGSUTTALE TIL KOMMUNEPLAN, ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2015 Vedlagde dokument: Dokument nr. 4 og 6 Rådmannen sitt forslag til kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan med årsbudsjett Rådmannen sitt forslag til gebyr og betalingssatsar 2015 Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Plan- og bygningslova 11-1 Kommunelova Saksgang: Formannskapet handsamar saka i to møte før tilrådinga blir lagt ut til offentleg ettersyn. Formannskapet kjem med endeleg tilråding etter høyringa Kommunestyret gjer vedtak. Bakgrunn for saka: I medhald av plan- og bygningslova skal kommuneplanen ha ein handlingsdel som viser korleis planen vil bli fylgt opp dei komande fire åra. Handlingsdelen skal bli rullert årleg. I samband med rullering av handlingsdelen skal kommunen innhente synspunkt frå statlege og regionale organ og andre som har ansvar for gjennomføring av tiltak i handlingsdelen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal vere offentleg kjent i minst 30 dagar før kommunestyret sin handsaming. I medhald av kommunelova skal kommunen ha ein økonomiplan. Det er opp til kommunen å avgjere om økonomiplanen skal vere ein integrert del av kommuneplanen sin handlingsdel. Økonomiplanen skal òg bli rullert kvart år. Økonomiplanen skal omfatte heile den kommunale verksemda, og gi eit realistisk oversyn over trulege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver i planperioden. I økonomiplanen skal det for kvart enkelt år vere dekning for dei

5 utgifter og oppgåver som er ført opp. Forslaget frå formannskapet skal vere offentleg kjent i minst 14 dagar før kommunestyret sin handsaming. Når økonomiplanen blir integrert med kommuneplanen sin handlingsdel, er det plan- og bygningslova sine reglar om at forslaget skal vere offentleg kjent i minst 30 dagar frå formannskapet si tilråding er klar før kommunestyret gjer sitt vedtak, som gjeld. Årsbudsjettet er ein bindande plan for kommunen sine midlar og bruken av desse i budsjettåret. Årsbudsjettet skal vere realistisk. Det skal fastsetjast på grunnlag av dei inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Vurdering: Hjartdal kommune har sidan 2012 utarbeidd handlingsdel til kommuneplanen i tråd med reglane i plan- og bygningslova. Rådmannen har gode erfaringar med å integrere handlingsdelen og økonomiplanen i eitt dokument. Det førar til at dei blir god samanheng og heilskapstenking i kommunen sine strategiske styringsdokument. Det kom heller ikkje politiske signal om noko anna i samband med evalueringa av prosessane. Hjartdal kommune har dei tre siste åra hatt eit negativt netto driftsresultat. Det tyder at vi har brukt meir av oppsparte midlar enn det vi sett av på fond. Dette har svekka kommunen sin økonomiske berekraft. Ei analyse gjennomført av Agenda Kaupang AS viser at Hjartdal kommune har potensial for å drifte sine tenester vesentleg lågare enn i dag, dersom vi "kopierar" drifta til dei billigaste kommunane innanfor alle sektorar.. I økonomiplanen for blei det lagt til grunn ein årleg inntekt på 12 mill frå eigedomsskatt knytt til bustad og fritidsbustader. I løpet av 2014 er det gjort vedtak som inneber at inntekta i 2014 er 7 mill og at den maksimalt kan stige til 10,5 mill i 2015 og maks ca 12 mill i resten av planperioden. Dei siste åra har vi sett at det har vore ein svikt i dei generelle skatteinntektene. I komande ØPperiode må vi derfor forvente ein lågare vekst i skatteinntektene enn i utgiftsveksten. Dei statlege overføringane til kommunen baserar seg på ein rekkje ulike faktorar der befolkningssamansetninga er vesentleg. For første gang på mange år viser prognosane til SSB ein vekst i folketalet framover. Dette er lagt til grunn i økonomiplanperioden. Likevel kjem Hjartdal dårlegare ut enn landsgjennomsnittet. Årsaka til dette er at veksten er større andre plassar og alderssamansettinga i kommunen. Driftsutgiftene må tilpassast dette. Ein del av kommunen sin inntekter er avhengig av ein marknad. Dei siste åra har vi vore for optimistiske i budsjetteringa av slike inntekter. Inntekter frå brukarbetalingar som ikkje er føreseielege må derfor vurderast grundig. Arbeidet med handlingsdel, økonomiplan og budsjett starta med kommunestyret sin strategikonferanse Kommunestyret blei da presentert for utviklingstrekk og utfordringar som kommunen står framfor. På strategikonferansen blei dei politiske partia bedne om å kome med innspel på kva for område rådmannen burde greie ut i den administrative delen av økonomiplanprosessen. Hensikta med dette var å unngå for mange politiske bestillingar i samband med formannskapet sin handsaming

6 av økonomiplanperioden. Da er tida knapp for å foreta gode utgreiingar. Det partia bad rådmannen om å utgreie var: Vurdere dei moglegheitene som det blir peika på i rapporten frå Agenda Kaupang. Vurdere korleis kan vi på best mogeleg måte kan leggje tilrette for auka busetting. Leilegheiter i Sauland blei særskilt nemnt. Vurdere sal av Staurhaugen for å finansiere midlar til utarbeiding av områdeplanar for Hjartdal og Sauland sentrum. Fortgang i bygging av omsorgsbustadar. Vurdere nedlegging av sjukeheimsplassar når omsorgsbustadar er bygd. Vurdere samling av mellomsteget i Sauland. Vurdere skulebygget i Sauland Vurdering av næringsarbeidet. Det er viktig å følgje opp tidlegare signal som er gitt gjennom verbalpunkt og planar. Rådmannen har, så langt det har latt seg gjere, prøvd å følgje signala frå strategikonferansen. Dei konkreta tema blir omtalt i vedlagte forslag til kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan. Rådmannen gir her i saksframlegget ei generell tilbakemelding på punkta: Oppfølging av Agenda Kaupang sin rapport Agenda Kaupang sin rapport peika på eit stort potensial for å redusere driftskostnadane dersom Hjartdal kommune valde "billigaste løysing" for alle tenesteområde. Innsparingspotensialet var 32 mill kroner. I praksis er det slik at ingen kommune er billigast på alt. Arbeidsgruppene som blei sett ned i etterkant av rapporten kom stort sett fram til tiltak som allereie er lagt fram av rådmannen tidlegare eller som var innarbeid i vedteken økonomiplan Nokre forslag om nye tiltak kom i tillegg. Desse er stort sett innarbeidd i det forslaget som rådmannen nå legg fram. Agenda Kaupang peika på at det var vanskeleg å gjere drastiske reduksjonar i oppvekstsektoren utan strukturendringar. Rådmannen er av same oppfatning. Rådmannen har sett eit behov for å få ytterlegare bistand frå konsulent til å sjå på konkrete forslag til innsparingar. Det er innhenta pristilbod på dette, men rådmannen har ikkje hatt økonomiske rammer til å gjennomføre dette. Rådmannen har fylgt opp rapporten frå Agenda Kaupang ved å legge fram tiltak som maksimalt gir ei forbetring av kommunen sin økonomi på 11 mill i 2015 stigande til 19 mill i Bustadbygging Rådmannen har tidlegare peika på behovet for ein meir variert bustadmarknad, t.d sentrumsnære leilegheiter, vanlege hus og stortomter. Kommunestyret vedtok i sak 025/13 "Hjartdal kommune beheld Staurhaugen for realisering av eit variert tomteråde så snart det er rom for det i økonomiplanen. Rådmannen vil ikkje på bakgrunn av eit innspel frå strategikonferansen tilrå ei endring av dette, men kommunestyret kan sjølv fatte eit nytt vedtak. Staurhaugen har i kommuneplanen sin arealdel status som bustadfelt. Eit sal som landbrukseigedom krev derfor endring av planstatus. Eit anna alternativ er å selje heile området til ein privat utbyggjar. Rådmannen er usikker på realismen i dette. Eit tredje alternativ er å selje Staurhaugen som til dømes fire "tomter" á ca 50 mål. Det vil vere eit unikt tilbod i bustadmarknaden og inneber små investeringar for kommunen. Dette vil truleg gje ei inntekt som er større enn dei kostnadane kommunen har hatt ved kjøp og utgreiingar knytt til Staurhaugen. Inntekt frå slik sal kan ikkje brukast til å finansiere utarbeiding av områdereguleringane i Sauland og Hjartdal. Årsaka til det er at sal av fast eigedom skal førast i investeringsrekneskapen, medan områdereguleringane skal førast i driftsrekneskapen. Salsinntekta må såleis bli bruk til investeringar, til dømes i nye bustadområde. Rådmannen har ikkje funne det økonomisk forsvarleg å leggje til rette for meir enn eit bustadområde i planperioden.

7 Omsorgsbustader På strategikonferansen blei det gitt signal om at det måtte vere fortgang i arbeidet med bygging av omsorgsbustader - som det er satt av midlar til i Det har vore arbeidd intenst med dette fram til nå. Det har vore (tid)krevjande å finne fram til ei løysing som både var funksjonell og som tilfredsstiller nasjonale krav. Nye omsorgsbustader er nå prosjektert ferdig, men det er nødvendig å få avklart eit tomteerverv før ein kan gå vidare med prosessen. Forholdet mellom sjukeheimsplassar og omsorgsbustader med heildøgns omsorg - og det totale behovet er omtalt i forslaget til kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan. Skule Både situasjonen ved Sauland skule og strukturelle endringar er omtalt i forslaget til kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan. Næringsarbeidet Kommunestyret vedtok endringar i kommunen sitt næringsarbeid med verknad frå Det generelle næringsarbeidet blei styrka ved at konsesjonsavgiftsfondet primært skulle brukast til løn av ei stilling knytt til næring og busetting. Bemanninga ved landbrukskontoret blei redusert. Ut frå resultata frå nærings-nm og ei fersk forskingsrapport knytt til utviklingskapasitet i småkommunar tyder det på at kommunestyret valde rett ved å prioritere bemanning framfor å gi tilskot til næringsutvikling. På landbruksområdet er kapasiteten sprengt og dette går ut over kvaliteten på dei kommunale tenestene. Dette er sjølvsagt beklageleg, men eit resultat av kapasitetsutfordringa. Oppfølging av planar og enkeltvedtak Rådmannen rapporterar på dette gjennom kvartalsrapporten og kommenterar ikkje dette ytterlegare her. Hjartdal kommune har i utgangspunktet ein romsleg økonomi samanlikna med landsgjennomsnittet. Hjartdal har eit inntektsnivå på 107% (landsgjennomsnitt = 100%). For nokre år sidan var talet 116%. Hjartdal kommune har høge inntekter per innbyggjar justert for demografiske behov. Rådmannen meiner at Hjartdal kommune har gode økonomiske føresetnadar for å gi gode tenester til innbyggjarane. Dei siste års rekneskapsresultat viser likevel at kommunen har eit for høgt aktivitetsnivå. Kommunen sin økonomiske situasjon er likevel utfordrande. Rådmannen har tidlegare peika på at det er nødvendig å gjere kraftige grep. Kommunestyret gjorde eit slikt grep ved utvidinga av eigedomsskatten i Effekten av tiltaket blei reversert i løpet av Dette har direkte konsekvens for den økonomiske handlefridomen i åra som kjem. Nødvendige reduksjonar er ikkje mogeleg utan fjerning av heile tenesteområde eller stillingsreduksjonar. Det er viktig at slike tiltak blir lagt inn i økonomiplanen fleire år fram i tid slik at rådmannen kan gjennomføre eventuelle vedtak i tråd med lov og avtaleverk (tillitsvalde sin medverknad). Ei vidareføring av dagens drift, med forventa inntektsutvikling, er ikkje mogeleg. Kostnadsnivået må reduserast og/eller inntektene må aukast. Rådmannen legg primært opp til ein kostnadsreduksjon. Kommunen har allereie høge nivå på kommunale avgifter og striden rundt eigedomsskatt gjer det utfordrande å auke denne. Ei nødvendig kostnadsreduksjon får store konsekvensar for det kommunale tenestetilbodet.

8 Kommunestyret skal vedta eigedomsskattesatsen kvart år. Rådmannen tilrår at den alminnelege skattesatsen blir vidareført på 7 promille, og at den differensierte skattesatsen for hus og fritidshus blir vidareført på 3,9 promille. Hjartdal kommune har motteke budsjettforslag for Kongsbergregionen. For allereie etablerte regionale prosjekt er det ei lita nedgang i kostnadane. For 2015 er det foreslått nokre nye tiltak som regionalt er å sjå på som investeringar, men der Hjartdal sin del av finansieringa er så låg at rådmannen tilrår å dekkje det over driftsbudsjettet. Nærmare beskriving av dei regionale tiltaka går fram av vedlagte budsjettforslag. Rådmannen gjer merksam på at det regionale budsjettet i mange samanhengar erstattar utgifter som tidlegare blei belasta den einskilde kommune direkte frå leverandør. Når fleire kommunar går saman blir kostnaden lågare. Rådmannen har i framlegg til økonomiplan funne fram til tiltak som reduserar utgiftene til kommunen med 4,3 mill i 2015 aukande til 8,8 mill i Kommunestyret har tidlegare hatt ei økonomisk målsetting om eit korrigert netto driftsresultat på minimum 2%. Denne målsettinga har rådmannen nesten klart å innfri med sitt forslag til økonomiplan. Gjennomsnittleg netto driftsresultat er 1,93%. Dette skuldast eit negativt netto driftsresultat i 2015 (-0,54). I resten av planperioden er netto driftsresultat meir enn 2%. (3,27%, 2,25% og 2,74%). Rådmannen viser elles til vedlagte forslag til handlingsdel og økonomiplan og årsbudsjett Rådmannen har med dette lagt fram sine tilrådingar til mål og rammer for planperioden. Det formelle ansvaret for å leggje fram forslag til økonomiplan og budsjett er i medhald av kommunelova lagt til formannskapet. RÅDMANNEN TILRÅR: Kommunestyret vedtek: 1. Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2015, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre. 2. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 3. For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jfr. eigedomsskattelova (esktl) 3, første ledd, bokstav a. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille for næringseigedomar, verker og bruk, jfr. esktl. 11, første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2015 er 3,9 promille, jfr. esktl. 12, bokstav a. Den same satsen skal òg leggast til grunn for fritidseigedomar. Eigedomsskatten blir fakturert i fire terminar, jfr esktl. 25, 1. ledd. 4. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. 5. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av vedlagte forslag.

9 6. Driftstilskot til Hjartdal kyrkjelege fellesråd på kr ,-. 7. Deltaking i interkommunale tiltak slik det går fram av vedlagte budsjettforslag frå Kongsbergregionen. 8. Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet slik det går fram av pkt Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for trafikktryggleik slik det går fram av pkt Saksordførar: Formannskapet Handsaming: Sven Tore Løkslid foreslo at rådmannen til møte gjer følgjande vurderingar i samband med handlingsdelen: - utrede dei leilighetane til omsorgbustader - utrede dette næringsområde rundt Ørvella - Meir offensiv rundt "Bygd til landsby" - Landbruk - midlar - "interkommunalt samarbeid" - Frivillighetsarbeid - Frivillighetssentral - oppgradering Sven Tore Løkslid fremma forslag om at saka blir utsett til neste møte for realitetshandsaming. VOTERING: Sven Tore Løkslid sine forslag blei samrøystes vedteke. FOR-071/14 TILRÅDING: Sven Tore Løkslid foreslo at rådmannen til møte gjer følgjande vurderingar i samband med handlingsdelen: - utrede dei leilighetane til omsorgbustader - utrede dette næringsområde rundt Ørvella - Meir offensiv rundt "Bygd til landsby" - Landbruk - midlar - "interkommunalt samarbeid" - Frivillighetsarbeid - Frivillighetssentral - oppgradering Sven Tore Løkslid fremma forslag om at saka blir utsett til neste møte for realitetshandsaming.

10 NYE OPPLYSNINGAR I SAKA Vedlagde dokument: Dokument nr. 4 og 6 Rådmannen sitt forslag til kommuneplanen sin handlingsdel/økonomiplan med årsbudsjett 2015 (korrigert pr ) Rådmannen sitt forslag til gebyr og betalingssatsar 2015 (korrigert pr ) Bakgrunn for saka: Formannskapet førstegangshandsama saka i møte Rådmannen blei gjennom vedtak i sak 071/14 beden om å gjere nokre tilleggsvurderingar før formannskapet sin slutthandsaming av saka i møte Rådmannen har i tillegg kome med nye opplysningar knytt til to andre tema. Vurdering: Omsorgsbustader: Rådmannen hadde i sitt forslag til økonomiplan tatt ut tidlegare avsetting til omsorgsbustader. Det er framleis eit behov for eit omsorgstilbod mellom tradisjonell heimebasert omsorg og sjukeheim. Rådmannen meiner at det er nødvendig å vurdere nærmare ei annan løysing enn den som har vore prosjektert i Ei ny løysing må kunne realiserast innanfor dagens kommunale eigedom eller bygningsmasse og ein må vurdere nærmare talet på sjukeheimsplassar vs omsorgsbustader med heildøgns omsorg. Ei realisering innafor dagens bygningsmasse vil innebere kjøp av fire leilegheiter av Hjartdal burettslag og ombyggingar av leilegheiter/sjukeheimsrom. Husbanken gir støtte til ombygging av eksisterande lokale, men ikkje til kjøp. Rådmannen meiner at det innafor det budsjettet som er vedteke for 2014, og den kontrakt som er inngått med prosjektøren, er mogeleg å få fram eit skisseprosjekt for ei slik løysing. Skisseløysinga kan bli lagt fram for politisk handsaming tidleg i Dersom det ligg inne midlar til prosjektering i 2015 vil kommunestyret truleg ha eit konkret prosjekt å ta stilling til i samband med økonomiplan Rådmannen stipulerar prosjekteringskostnaden til ca kr 1 mill. Næringsareal Ørvella: Rådmannen har redigert teksten i handlingsdelen slik at arbeid med utvikling av næringsareal på Ørvella kjem tydelegare fram som ei prioritert oppgåve. Tuddal frå bygd til landsby: Rådmannen har redigert målsettinga knytt til prosjektet "Frå bygd til landsby" i handlingsdelen slik at den er meir i tråd med dei politiske signala frå formannskapet. Landbruk I blei det, etter initiativ frå Hjartdal kommune, gjennomført ei forstudie i Kongsbergregionen om interkommunalt samarbeid knytt til landbruksforvaltninga. Rapporten peika på tre former for samarbeid; nettverk, tenestekjøp og felles drift. I konklusjonen frå forstudien heiter det "Det er liten eller ingen oppslutning blant de ansatte (...) om å etablere felles drift. (...). De eneste to kommunene som ikke har vært helt avvisende, er Notodden og Hjartdal, dersom det kunne kombineres med å lage et slags landbrukets hus i Sauland, der flere landbruksfaglige instanser kunne lokaliseres sammen med kommunenes landbrukskontor. I så fall ville det vere naturlig å legge alle de kommunale landbruksfaglige oppgavene til dette kontoret, som så kunne bestå av 4-6 personer". Rådmannsutvalet

11 konkluderte med at det ikkje var grunnlag for å arbeide meir med tilrådingane i forstudien på regionnivå, men at regionen ville vere positiv til initiativ til samarbeid mellom enkeltkommunar. Hjartdal kommune valde i 2013 i staden å organisere landbruk saman med plan/bygg/oppmåling, næring, drift/utbygging og folkehelse i ein samfunnsutviklingsavdeling. I dag praktiserar Hjartdal kommune mellombels tenestekjøp frå Notodden og Tinn kommunar pga vakanse i landbruksforvaltninga. Rådmannen oppfattar at det er ei positiv haldning internt til felles landbruksforvaltning med Notodden kommune. Ei uformell førespurnad til Notodden kommune tidlegare i haust var avventande for å sjå korleis tenestekjøpet fungerte. Rådmannen trur ikkje eit samarbeid vil gi reduserte kostnadar, men det vil gje eit større og mindre sårbart fagmiljø. Ei felles landbruksforvaltning kan lettare vere offensive i høve til utviklingsoppgåver, men dette heng i hovudsak saman med den totale ressurssituasjonen. Det tverrfaglege miljøet i samfunnsutviklingsavdelinga vil bli noko mindre enn i dag dersom landbruksforvaltninga blir trekt ut. Dersom formannskap/kommunestyre ønskjer å etablere interkommunal landbruksforvaltning bør ei bestilling om det skje i form av eit verbalpunkt i vedtaket. Frivillig arbeid - Frivilligsentral Rådmannen har redigert teksten i handlingsdelen for å tydeleggjere at politiske organ må ta stilling til kva for krav og ambisjonar kommunen vil stille til Frivilligsentralen. Rådmannen legg nå opp til ein todelt handsaming av søknaden frå Hjartdal Frivilligsentral. Del ein blir lagt fram for utval for levekår og kultur i november der fokuset blir om dei krav som blei stilt av utvalet i LOK-sak 006/14 er oppfylt. LOK sin konklusjon vil legge føringar for neste sak - ein konkret handsaming av søknaden om midlar for Det vil da vere mogeleg å sette endra vilkår. Kommunestyret kan gjennom føringar i økonomiplanen, eller ved å krevje saka framlagt til seg for endeleg vedtak, påverke saka. Gebyr og betalingssatsar: Kommunestyret vedtok i møte nytt delegeringsreglement. Ei av endringane frå tillegare reglement er at administrasjonen ikkje lenger kan handsame dispensasjonssaker etter plan- og bygningslova Rådmannen har på bakgrunn av dette teke gebyret for delegert handsaming ut av gebyrregulativet. Miljøsertifisering: I handlingsdelen er det knytt målsettingar til miljøsertifisering av kommunale verksemder. Dette er ei oppfølging av eit kommunalt vedtak i Administrasjonen har arbeidd med sertifisering av 2-3 verksemder inneverande år. Arbeidet har hatt god framdrift. I veke 44 kom det fram opplysningar om at eit krav for å få miljøsertifisering er ei energimerking av alle bygg. Dette må utførast av kompetente firma. Samla kostnad for Hjartdal kommune vil vere kr ,-. Dersom det ikkje er rom for dette i økonomiplanen må målsettinga om miljøsertifisering strykast. RÅDMANNEN TILRÅR Kommunestyret vedtek:

12 1. Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2015, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre. 2. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 3. For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jfr. eigedomsskattelova (esktl) 3, første ledd, bokstav a. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille for næringseigedomar, verker og bruk, jfr. esktl. 11, første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2015 er 3,9 promille, jfr. esktl. 12, bokstav a. Den same satsen skal òg leggast til grunn for fritidseigedomar. Eigedomsskatten blir fakturert i fire terminar, jfr esktl. 25, 1. ledd. 4. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. 5. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av vedlagte forslag. 6. Driftstilskot til Hjartdal kyrkjelege fellesråd på kr ,-. 7. Deltaking i interkommunale tiltak slik det går fram av vedlagte budsjettforslag frå Kongsbergregionen. 8. Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet slik det går fram av pkt Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for trafikktryggleik slik det går fram av pkt Saksordførar: Formannskapet Handsaming: Tekstdelen Sven Tore Løkslid fremma følgjande endring til mål for fokusområde "Det moderne samfunnet": - Miljøsertifisering - 3 bygg i bygg i 2018 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet - prioritert handlingsdel Sven Tore Løkslid fremma forslag til endring og tillegg til prioritert handlingsplan - kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet: - Kommunalt tilskot på kr ,- til Hjartdal IL /Bergtunbanen i Fleirbrukshall Sauland skule i Nærmiljøanlegg Sauland skule i 2016

13 Tilråding/vedtak Sven Tore Løkslid fremma alternativt forslag til pkt 1: Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2015, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre i Arbeidarpartiet sitt forslag. Forslaget inneber følgjande endringar: Driftsbudsjettet - oppretthalde Hjartdal og Tuddal oppvekstsenter i heile planperioden - oppretthalde sjukeheimsplassar i 2015 og oppretthalde kommunalt bibliotek i heile planperioden - oppretthalde ungdomsklubben i heile planperioden - inntak av ein ekstra lærling i heile planperioden - auka kulturtilskot i heile planperioden - ingen auke i vassavgifta i avsetning av midlar til løypefond i avsetning til fond for verna/freda bygg i tilskot til Reisjåsamlinga i tilskot til Hjartdal IL/Bergtunbanen i midlar til utgreiing av interkommunalt samarbeid i auka inntekt frå inntekts- og formueskatt frå auka kompensasjon for arbeidsgjevaravgifta i heile perioden - auka konsesjonskraftinntekter i heile planperioden - reduserte driftsutgifter Sauland skule frå generell stillingsreduksjon i oppvekstsektoren i heile planperioden - redusert bemanning sentraladministrasjonen/samfunnsutviklingsavdelinga i heile planperioden - eigedomsskatte-/renteinntekter frå Sauland kraftverk frå 2017 Investeringsbudsjettet - Sauland reinseanlegg ut - Planleggingsmidlar til Sauland skule i Bygging av ny Sauland skule i Planleggingsmidlar omsorgsbustader i Velferdsteknologi i Salsinntekt Staurhaugen i salsinntekt bustadtomter Åsenfeltet frå Audun Solberg fremma alternativt forslag til pkt 1: Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2015, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre i KrF sitt forslag. Forslaget inneber følgjande endringar: Driftsbudsjettet - oppretthalde barnehage og klasse ved Tuddal oppvekstsenter i heile planperioden

14 - oppretthalde ungdomsklubben i heile planperioden - oppretthalde biblioteket i heile planperioden - tilskot til Reisjå-samlinga i fond til verna bygg i auka løypetilskot i inntak av ein ekstra læring i heile planperioden - auka konsesjonskraftinntekter i heile planperioden - auka skjønsmidlar i heile planperioden - redusert ramme til undervisningsmateriell frå redusert avsetning til fond i heile planperioden Investeringsbudsjettet - Utsetja Sauland reinseanlegg (ut av planperioden) - Midlar til rehabilitering/bygging av Sauland skule - Midlar til bygging av omsorgsbustader Trine Kahrs fremma alternativt forslag til pkt 1: Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2015, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre i Senterpartiet sitt forslag. Forslaget inneber følgjande endringar: - Tuddal og Hjartdal oppvekstsenter opprettholdes i heile planperioden - Bibliotek opprettholdes i heile planperioden - Stig- og løypeplan trekkes i Juridiske tjenester trekkes i generell stillingsreduksjon i oppvekstsektoren i heile planperioden - redusert ramme til politisk arbeid i heile planperioden - økt skatteinngang i heile planperioden - økt konsesjonskraftinntekt i heile planperioden Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag til nye verbalpunkt: 10. Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med eit prosjekt knytta til utflytta ungdommar. 11. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ei sak for å belyse alle forhold knytt til sammenkobling på VA med Notodden kommune. 12. Rådmannen bes i samarbeid med Hjartdal historielag å utarbeide vedtekter for støtteordning til gamle /freda bygg. 13. Kommunestyret ber rådmannen prosjektere kjøp og omklassifisere 4 leiligheter til omsorgsbustader. 14. Kommunestyret ber rådmannen kartlegge mulighetar og ulemper av eit interkommunalt samarbeid på landbruk, skogbruk, kart, oppmåling og byggesaksbehandling. 15. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ei sak med sikte på salg av Staurhaugen. VOTERING:

15 Tekstdokumentet: Sven Tore Løkslid sitt forslag om endra målsetting knytt til miljøsertifisering av kommunale verksemder blei samrøystes vedteke. Prioritert handlingsprogram for kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet: Løkslid sitt forslag om tilskot til Hjartdal IL blei sett opp mot rådmannen sitt forslag. Løkslid sitt forslag blei vedteke med 3 mot 2 stemmer. Løkslid sitt forslag om fleirbrukshall blei sett opp mot rådmannen sitt forslag. Løkslid sitt sitt forslag blei vedteke med 4 mot 1 stemme. Løkslid sitt forslag om nærmiljøanlegg ved Sauland skule blei sett opp mot forslaget til rådmannen. Løkslid sitt forslag blei samrøystes vedteke. Tilråding/vedtak Pkt 1 i rådmannen si tilråding fekk ingen stemmer. Trine Kahrs sitt forslag til pkt 1 falt med 1 mot 4 stemmer Audun Solberg sitt forslag til pkt 1 falt med 1 mot 4 stemmer. Sven Tore Løkslid sitt forslag til pkt 1 blei vedteke med 3 mot 2 stemmer. Rådmannen si tilråding til pkt 2 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 3 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 4 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 5 blei samrøystes vedteke med følgjande endring: Ingen auke i vassavgifta i Rådmannen si tilråding til pkt 6 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 7 blei samrøystes vedteke. Rådmannen si tilråding til pkt 8 blei samrøystes vedteke med dei endringar som er vedteke i pkt Rådmannen si tilråding til pkt 9 blei samrøystes vedteke. Løkslid sitt forslag til pkt 10 blei samrøystes vedteke. Løkslid sitt forslag til pkt 11 blei samrøystes vedteke. Løkslid sitt forslag til pkt 12 blei samrøystes vedteke. Løkslid sitt forslag til pkt 13 blei samrøystes vedteke. Løkslid sitt forslag til pkt 14 blei samrøystes vedteke. Løkslid sitt forslag til pkt 15 blei samrøystes vedteke. FOR-073/14 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek: 1. Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2015, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og

16 vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik det ligg føre i Arbeiderpartiet sitt forslag. 2. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 3. For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jfr. eigedomsskattelova (esktl) 3, første ledd, bokstav a. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille for næringseigedomar, verker og bruk, jfr. esktl. 11, første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2015 er 3,9 promille, jfr. esktl. 12, bokstav a. Den same satsen skal òg leggast til grunn for fritidseigedomar. Eigedomsskatten blir fakturert i fire terminar, jfr esktl. 25, 1. ledd. 4. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. 5. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av vedlagte forslag. 6. Driftstilskot til Hjartdal kyrkjelege fellesråd på kr ,-. 7. Deltaking i interkommunale tiltak slik det går fram av vedlagte budsjettforslag frå Kongsbergregionen. 8. Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet slik det går fram av pkt Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for trafikktryggleik slik det går fram av pkt Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med eit prosjekt knytta til utflytta ungdommar. 11. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ei sak for å belyse alle forhold knytt til sammenkobling på VA med Notodden kommune. 12. Rådmannen bes i samarbeid med Hjartdal historielag å utarbeide vedtekter for støtteordning til gamle /freda bygg. 13. Kommunestyret ber rådmannen prosjektere kjøp og omklassifisere 4 leiligheter til omsorgsbustader. 14. Kommunestyret ber rådmannen kartlegge mulighetar og ulemper av eit interkommunalt samarbeid på landbruk, skogbruk, kart, oppmåling og byggesaksbehandling. 15. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ei sak med sikte på salg av Staurhaugen. Saksordførar:

17 NYE OPPLYSNINGAR I SAKA Saksutgreiing: Formannskapet sitt forslag til kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan blei lagt ut på høyring Forslaget skal i følgje plan- og bygningslova vere offentleg kjent i minimum 30 dagar før kommunestyret sitt endelege vedtak. Det kan såleis kome høyringsuttaler heilt fram til kommunestyremøtet, men kommunen har oppmoda om at høyringsuttaler blir sendt inn før formannskapet sitt møte Ved utsending av sakspapira til formannskapsmøtet hadde det kome inn følgjande høyringsuttaler: Arbeidsmiljøutvalet Gunnar Løndalen Naturviterne/Samfunnsviterne Frivilligsentralen i Hjartdal Hjartdal Bondelag Andre høyringsuttaler vil bli ettersendt eller utdelt i formannskapsmøtet. Rådmannen har, når formannskapet har lagt fram sitt forslag til handlingsplan/økonomiplan i utgangspunktet avslutta den administrative prosessen knytt til innhald og løysingar. Rådmannen gjer derfor særskilt merksam på følgjande endringar som blir vurdert til å vere av teknisk/fagleg karakter og ikkje rokkar ved formannskapet si intensjon: Innsparinga i sentraladministrasjonen/samfunnsutviklingsavdelinga er nå detaljbudsjettert. Dette inneber ei endring i budsjettskjema 1B i form av fordeling mellom sentraladministrasjonen og samfunnsutviklingsavdelinga. Vakanse i samfunnsutviklingsavdelinga gjer at innsparinga budsjettmessig er lagt der. Slamtømming for bustadeigedomar blir gjennomført annakvart år, og har fram til nå òg vore fakturert annakvart år. Etter omlegging til kvartalsvis fakturering for alle kommunale avgifter er det hensiktsmessig å praktisere same faktureringsmåte for slamtømming. Det inneber at den tenesta som blir levert 2. kvart år blir fakturert i 8 terminar over 2 år. Det førar til at "årsavgifta" må halverast. Sluttsummen for abonnentane og kommunen blir den same når ein ser dei to åra under eitt. Som eit alternativ til å kjøpe vaskeritenester er det kome tankar om å sjå på vaskeriet som ein mogeleg arbeidsplass/aktivitet for ein eller fleire bebuarar i Hågån. Rådmannen finn tankane interessante, og har bede dei aktuelle einingane sjå nærare på ei slik løysing under føresetnad av at dei økonomiske effektane blir minst like store som det er føresetnad om i formannskapet sitt forslag til økonomiplan/budsjett. Det er lagt inn brutto kostnad og brutto inntekt knytt til investering i flyktningbustader. Dette er da i tråd med prinsippet for budsjettering av andre investeringar. I det førre dokumentet var netto investeringskostnad brukt. Auke i maksimalprisane for barnehage er utsett frå til i tråd med resultata av budsjettforhandlingane på Stortinget.

18 Det ligg ikkje føre nokon endeleg avklaring knytt til kompenasjonsordninga knytt til distriktsarbeidsgjevaravgifta. Saka blir lagt fram med den tilrådinga formannskapet vedtok i sitt møte Dersom formannskapet ønskjer å gjere endringar som følgje av høyringsuttalene må det bli fremma endringsforslag. TILRÅDING: Kommunestyret vedtek: 1. Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2015, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik det ligg føre i Arbeidarpartiet sitt forslag. 2. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 3. For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jfr. eigedomsskattelova (esktl) 3, første ledd, bokstav a. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille for næringseigedomar, verker og bruk, jfr. esktl. 11, første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2015 er 3,9 promille, jfr. esktl. 12, bokstav a. Den same satsen skal òg leggast til grunn for fritidseigedomar. Eigedomsskatten blir fakturert i fire terminar, jfr esktl. 25, 1. ledd. 4. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. 5. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av vedlagte forslag. 6. Driftstilskot til Hjartdal kyrkjelege fellesråd på kr ,-. 7. Deltaking i interkommunale tiltak slik det går fram av vedlagte budsjettforslag frå Kongsbergregionen. 8. Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet slik det går fram av pkt Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for trafikktryggleik slik det går fram av pkt Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med eit prosjekt knytta til utflytta ungdommar. 11. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ei sak for å belyse alle forhold knytt til sammenkobling på VA med Notodden kommune. 12. Rådmannen bes i samarbeid med Hjartdal historielag å utarbeide vedtekter for støtteordning til gamle /freda bygg.

19 13. Kommunestyret ber rådmannen prosjektere kjøp og omklassifisere 4 leiligheter til omsorgsbustader. 14. Kommunestyret ber rådmannen kartlegge mulighetar og ulemper av eit interkommunalt samarbeid på landbruk, skogbruk, kart, oppmåling og byggesaksbehandling. 15. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ei sak med sikte på salg av Staurhaugen. Saksordførar: Formannskapet Handsaming: Høyringsuttalene blei drøfta. Ordføraren orienterte om prosessen knytt til omlegging av differensiert arbeidsgjevaravgift. Sven Tore Løkslid fremma følgjande endringsforslag til pkt 1 Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2015, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og økonomisk oversikt investering, blir vedteke slik dei ligg føre i Arbeidarpartiet sitt alternative forslag. Forslaget inneber følgjande endringar: Investeringsbudsjettet: Ny Sauland skule: 20 mill i 2015 og 30 mill i Sven Tore Løkslid fremma følgjande forslag til nytt pkt 16 Rådmannen bes intensivere arbeidet med planlegging og realisering av ny Sauland skule. Søke brei involvering og deltaking i arbeidet med sikte på byggestart 2. halvår Trine Kahrs fremma følgjande endringsforslag til pkt 1: Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2015, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og økonomisk oversikt investering, blir vedteke slik dei ligg føre i Senterpartiet sitt alternative forslag. Forslaget inneber følgjande endringar til formannskapet sitt forslag: Driftsbudsjettet Auka tilskot til kultur/ungdomsarbeid Redusert ramme politisk arbeid/politikargodtgjersle Nedlegging av 3 sjukeheimsplassar frå 2017

20 Auke i vassavgifta i 2015 Ikkje avsetting til løypefond i Ikkje avsetting til fond for verna/freda bygg i Ikkje tilskot til Hjartdal IL/Bergtunbanen i 2016 Ikkje midlar til utgreiing av interkommunalt samarbeid i 2015 Ikkje reduserte diftsutgifter Sauland skule frå 2016 Ikkje redusert bemanning sentraladminnistrasjonen/samfunnsutviklingsavdelinga Investeringsbudsjettet Bygging av Sauland reinseanlegg Ikkje bygging planlegging og bygging av Sauland skule Ikkje planleggingsmidlar til omsorgsbustader Ikkje midlar til velferdsteknologi Ikkje salsinntekt Staurhaugen i 2015 Ikkje salsinntekt tomter Åsenfeltet frå 2017 Bjørg Inger Flatland fremma følgjande endringsforslag til pkt 1. Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2015, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og økonomisk oversikt investering, blir vedteke slik dei ligg føre i KrF sitt forslag i formannskapet VOTERING: Ingen stemte for formannskapet sitt forslag Bjørg Inger Flatland sitt forslag falt med 3 mot 1 Trine Kahrs sitt forslag falt med 3 mot 1 stemme Sven Tore Løkslid sitt forslag blei vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Pkt 2-15 i formannskapet si tilråding blei samrøystes vedteke. Sven Tore Løklslid sitt forslag til nytt pkt 16: Blei vedtatt med 3 mot 2 stemmer. Saksordførar: Sven Tore Løkslid

21 FOR-075/14 TILRÅDING: Kommunestyret vedtek: 1. Kommuneplanen sin handlingsdel og økonomiplan , med årsbudsjett 2015, inklusiv budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B, vedlegg 3 økonomisk oversikt drift og økonomisk oversikt investering, blir vedteke slik dei ligg føre i Arbeidarpartiet sitt alternative forslag. 2. Skatt på inntekt og formue blir utlikna med dei maksimalsatsar Stortinget vedtek. 3. For skatteåret 2015 skal det skrivast ut eigedomsskatt i heile kommunen, jfr. eigedomsskattelova (esktl) 3, første ledd, bokstav a. Den alminnelege eigedomsskattesatsen for skatteåret 2015 er 7 promille for næringseigedomar, verker og bruk, jfr. esktl. 11, første ledd. Differensiert skattesats for eigedomar med sjølvstendige bustaddelar for skatteåret 2015 er 3,9 promille, jfr. esktl. 12, bokstav a. Den same satsen skal òg leggast til grunn for fritidseigedomar. Eigedomsskatten blir fakturert i fire terminar, jfr esktl. 25, 1. ledd. 4. Låneopptak i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A). Lån blir nedbetalt over 20 år. 5. Gebyr og betalingssatsar slik det går fram av vedlagte forslag. 6. Driftstilskot til Hjartdal kyrkjelege fellesråd på kr ,-. 7. Deltaking i interkommunale tiltak slik det går fram av vedlagte budsjettforslag frå Kongsbergregionen. 8. Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet slik det går fram av pkt Kommunestyret vedtek prioritert handlingsplan for trafikktryggleik slik det går fram av pkt Kommunestyret ber rådmannen fortsette arbeidet med eit prosjekt knytta til utflytta ungdommar. 11. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ei sak for å belyse alle forhold knytt til sammenkobling på VA med Notodden kommune. 12. Rådmannen bes i samarbeid med Hjartdal historielag å utarbeide vedtekter for støtteordning til gamle /freda bygg. 13. Kommunestyret ber rådmannen prosjektere kjøp og omklassifisere 4 leiligheter til omsorgsbustader.

22 14. Kommunestyret ber rådmannen kartlegge mulighetar og ulemper av eit interkommunalt samarbeid på landbruk, skogbruk, kart, oppmåling og byggesaksbehandling. 15. Kommunestyret ber rådmannen legge fram ei sak med sikte på salg av Staurhaugen. 16. Rådmannen bes intensivere arbeidet med planlegging og realisering av ny Sauland skule. Søke brei involvering og deltaking i arbeidet med sikte på byggestart 2. halvår Saksordførar: Sven Tore Løkslid

23 Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Kommunestyret /14 HG Formannskapet /14 HG Saksansvarleg: Helge Granlund Arkiv: K1-153, K2- Arkivnr.: 14/3049 BUDSJETTJUSTERING DESEMBER 2014 Dokument i saka: Ingen Vedlagde dokument: Vedlegg Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.: Kommunelova Økonomireglementet Saksgang: Formannskapet tilrår Kommunestyret vedtek Bakgrunn for saka: Kommunestyret vedtok i desember 2013 Kommuneplanen sin handlingsplan med økonomiplan m/ årsbudsjett Her blei rammeområda sine netto driftsbudsjett og investeringsbudsjettet vedtatt. I tillegg har kommunestyret, både i mai, juni og september justert budsjettet på bakgrunn av nye opplysningar. Nye opplysningar har no kome til, noko som gjer ei justering av drifts- og investeringsbudsjettet naudsynt. Dette skuldast i første rekkje avgrensingar mellom investeringsbudsjettet og driftsbudsjettet. Kommunestyret får derfor no lagt fram ei budsjettjustering som syner endringane som blir foreslått. Vurdering: I tabellen blir berre postar der det blir foreslått endringar, kommentert. Driftsbudsjettet Kva Forklaring Beløp Skjema 1A Inntekter og

24 finans Avsetning til Disposisjonsfond Disponering av reduserte kostnader i driftsbudsjettet til utreding av vassforsyning og rehabilitering Sauland skule Sum endringar i skjema 1A Netto Skjema 1B nettokostnader på rammeområda Samfunnsutviklingsavdelinga Samfunnsutviklingsavdelinga Reduserte kostnader til utreiding/planlegging av vassforsyning. Flyttast til investeringsbudsjettet da kostnadene høyrer heime i investeringsbudsjettet og ikkje driftsbudsjettet Reduserte kostnader til rehabilitering (prosjektkostnader) til Sauland skule Sum endringar i skjema 1B Netto Investeringsbudsjettet Kva Forklaring Beløp Bil heimesjukepleien Utskifting av leasingbil i heimesjukepleien. Uendra kapasitet når det gjeld bilparken. Alternativet er å inngå ny leasingkontrakt som vurderast som mindre økonomisk lønsamt Rehabilitering Sauland Samla er det gått med ca. kr i prosjektmidlar til skule rehabilitering av Sauland skule. Dette skal fordelast på både drift og investering. Prosjektansvarleg har opplyst at dette skal fordelast med 2/3-delar på investering og 1/3-del på drift. Dette betyr at det investeringsbudsjettet (det reviderte på ) bør aukast til Dette vil gi ei tilsvarande reduksjon i driftsbudsjettet, jfr. omtale under skjema 1B Vass- og avlaup Gjeld kostnader til utreding/planlegging/prosjektering av vassforsyning i Kovstulheia-Russmarken. Delar at dette har tidlegare blitt budsjettert i drift Sum endring i Netto økning investeringsbudsjettet Finansiering Bruk av ubrukte lånemidlar Momskompensasjon Sum Når det gjeld investeringsbudsjettet, syner rådmannen òg til forklaringa i tabellen over. I budsjettjusteringa som ble vedtatt i september 2014, blei det vedtatt kjøp av utleigebustad til flyktningeformål. Vi har no fått innvilga 40% tilskot (kr av kr inkl. omkostningar) til kjøpet. Dette betyr tilsvarande mindre i låneopptak.

25 RÅDMANNEN TILRÅR: 1. Kommunestyret vedtek regulert budsjettskjema 1A og 1B, 2A og 2B, samla oversikt med finansiering for investeringsbudsjettet, vedlegg 3 Økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre. 2. Det blir tatt opp lån i samsvar med finansreglementet og finansieringsplan (budsjettskjema 2A) likevel slik at det tas omsyn til ledige ubrukte lånemidlar. Lån til kommunale investeringar blir nedbetalt over 20 år. Startlån for vidareformidling tas opp som annuitetslån med nedbetaling over 25 år og ein avdragsfri periode på 5 år. Saksordførar: Formannskapet Handsaming: Olav Listul fremma følgjande forslag: Saka sendast tilbake til rådmannen for å vurdere låneopptak til Åsenfeltet. VOTERING: Forslaget frå Olav Listul blei samrøystes vedteke. FOR-082/14 VEDTAK: Saka sendast tilbake til rådmannen for å vurdere låneopptak til Åsenfeltet. NYE OPPLYSNINGAR I SAKA Saksutgreiing: Bustadfelt Øvstebø (Åsen-feltet) I forslaget frå rådmannen til revidert budsjett for 2014 er det foreslått å bruke 1,5 millionar i eigenkapital til delfinansiering av kostnadene på kr. 1,9 mill. Det har kome politiske signal om i staden å finansiere dette med låneopptak. Samstundes har kommunen no fått tilsagn om tilskot på kr (40% av kostnadene) til kjøp av utleigebustad til flyktningar. Dette reduserer lånebehovet tilsvarande. Samla vil dette i tilfelle auke lånefinansieringa frå kr til kr Vurdering: Kommunen sin frie fond har dei siste åra blitt redusert til eit lågare nivå enn det rådmannen synes er forsvarleg. Rådmannen er derfor einig i dei signala som har kome. TILRÅDING/VEDTAK 1. Kommunestyret vedtek regulert budsjettskjema 1A og 1B, 2A og 2B, samla oversikt med finansiering for investeringsbudsjettet, vedlegg 3 Økonomisk oversikt drift og vedlegg 4 økonomisk oversikt investering, slik dei ligg føre.

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 16:00 Saksnr til og frå: 083/14-085/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 01.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 Saksnr til og frå: 074/14-082/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 03.11.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.11.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 13:00 Saksnr til og frå: 072/14-073/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 20:45 Saksnr til og frå: 090/14-101/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.12.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 Det vil bli servera julemat. Utvalsmedlemene blir med dette

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 14.11.2011 Møtestad: Formannskapssalen,kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 27.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15:00 16:30 Saksnr til og frå: 095/11-096/11 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 12.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.50 Saksnr til og frå: 084/16-086/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:30 Saksnr til og frå: 075/13-078/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.11.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09.00 13.20 Saksnr til og frå: 071/16-074/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 31.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00-12.45 Saksnr til og frå: 068/16-070/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 09.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 10.00 15.20 Saksnr til og frå: 068/15-071/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.11.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 15.00 Saksnr til og frå: 064/15-067/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Bengt Halvard Odden, ordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.11.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:25 14:45 Saksnr til og frå: 067/12-073/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 30.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 11:15 Saksnr til og frå: 043/17-044/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.10.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Saksnr til og frå: 069/14-071/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 01.12.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 26.05.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:30 Saksnr til og frå: 024/15-037/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 03.02.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.30 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 15.00 Merk tida. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 29.04.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:15 16:30 Saksnr til og frå: 021/13-031/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 22.11.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl 12:00. 14:00 Saksnr til og frå: 044/10-052/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 28.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 16:45 Saksnr til og frå: 071/13-074/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 11.11.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 18.05.2015 Møtestad: Avdeling for Heimesjukepleie Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 14.12.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17:00 19:50 Saksnr til og frå: 098/11-103/11 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09:00 14:20 Saksnr til og frå: 039/14-048/14 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutval Møtedato: 23.05.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 22.10.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Merk tida!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 15:45 Saksnr til og frå: 028/12-036/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 07.12.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 16:00 Saksnr til og frå: 034/13-044/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet Kommunestyret Arkiv: K1-151 JournalpostID: 17/9988 Sakshandsamar: Haugstad, Nina Dato: 20.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 184/17 Formannskapet 27.11.2017 Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 18.01.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF

Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet /17 MF Kommunestyret /17 MF Hjartdal kommune Styre, råd, utval Møtedato Saknummer Sakshandsamar Formannskapet 30.01.2017 003/17 MF Kommunestyret 08.02.2017 004/17 MF Saksansvarleg: Maria Fremmerlid Arkiv: K2-L00 Arkivnr.: 15/548

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 26.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Synfaring sak 053/13. Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 11.04.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato:

Vågsøy kommune. Saksframlegg. Årsbudsjett Økonomiplan JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: Vågsøy kommune Arkiv: FE - 124, FE - 10, FE - 056 JournalpostID: 17/15053 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 16.11.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 027/17 Eldrerådet 27.11.2017 021/17 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

INNLEIING. Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2016.

INNLEIING. Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2016. STATUSRAPPORT PR 01.05.2016 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2016. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er under kontroll for inneverande år. Det

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 03.11.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett Møtedato: 04.10.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre.

1. Vågsøy kommunestyre vedtek framlegg til årsbudsjett 2019 og økonomiplan slik det ligg føre. Vågsøy kommune Arkiv: FE-124, FE-10 JournalpostID: 18/15128 Saksbehandlar: Henrik Skovly Dato: 03.10.2018 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 030/18 Eldrerådet 26.11.2018 020/18 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017

Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2017 Saksprotokoll Handlingsprogram og økonomiplan 2017-2020, budsjett 2017 Arkivsak-dok. 16/01741 Saksbehandler Arne Fredriksen Behandlet av Møtedato Saknr 1 Formannskapet 24.11.2016 73/16 2 Felles råd for

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 08.10.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 10:00 Merk tida!!!!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 31.10.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Saksframlegg Valle kommune

Saksframlegg Valle kommune Saksmappenr: 2017/575-1 Arkiv: 145 Sakshandsamar: Laila Rysstad Saksframlegg Valle kommune Saksnummer Utval Møtedato 11/17 Eldrerådet 04.12.2017 27/17 Arbeidsmiljøutvalet 05.12.2017 20/17 Administrasjonsutvalet

Detaljer

Budsjett 2019 og økonomiplan

Budsjett 2019 og økonomiplan Ål kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 18/02736-3 Saksbehandler Erika Maria Braaten Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 12.11.2018 67/18 2 Formannskapet 3 Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.03.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 006/15-014/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.11.2009 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:15 Saksnr til og frå: 051/09-056/09 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek.

Saksframlegg. Skattesatsar/ marginavsetning: Skatten for 2015 på formue og inntekt vert å fastsette til dei maksimalsatsar som Stortinget vedtek. Bygland kommune Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/680 Sakshandsamar: Frantz Are Nilsen Dato: 05.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/14 Vilt- og fiskenemnd 11.11.2014 17/14 Rådet for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 04.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 008/13-016/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: varaordførar Inger Øya Grøgård

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 09.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 27.01.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 15:30 Saksnr til og frå: 001/14-007/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 15.06.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 13:25 Saksnr til og frå: 040/15-044/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SAKLISTE: 43/18 18/ gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Møtestad: Sognefjord Hotel Møtedato: 13.12.2018 Tid: 12:00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 43/18 18/1239 2. gongs handsaming Felles plan for Idrett, fysisk aktivitet og

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 16.01.2012 Møtestad: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR.

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: UTV.SAKSNR. Åseral kommune KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 2017-2020 ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: 150 2016/504 Kjell Gunnar Olsen UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 16/89 Kommunalutvalet

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 18.06.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09.00 10.45 Saksnr til og frå: 037/12-041/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet Kommunestyret Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2016/4142-1 Geir Mogren Saksgang Saksnr Utval Møtedato 2016/107 Formannskapet 01.12.2016 Kommunestyret 15.12.2016 Innstilling frå rådmannen: 1) Kommunestyret godkjenner

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 02.09.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 18:30 Saksnr til og frå: 054/13-063/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 13.03.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 17:00 17:50 Saksnr til og frå: 017/13-020/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.09:00 13:50 Saksnr til og frå: 042/12-053/12 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 17.10.2017 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 14.45 Saksnr til og frå: 036/17-042/17 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 06.09.2010 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:20 17:00 Saksnr til og frå: 022/10-032/10 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Olav Tho Medlemene blei

Detaljer

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne

Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Råd for eldre og menneskje med nedsett funksjonsevne Møtedato: 26.11.2012 Møtestad: Kommunehuset, formannskapssalen Møtetid: Kl. 09.00 Utvalsmedlemene blir

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 19:10 Saksnr til og frå: 025/15-029/15 Møtet blei styrt av: varaordførar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 07.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 11:00 14:30 Saksnr til og frå: 064/13-070/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 28.10.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall,

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 20.06.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl.14:00 15:05 Saksnr til og frå: 045/13-051/13 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR

STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR STRANDA KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, råd, utval Møte dato Saknr FORMANNSKAPET 24.10.2016 101/16 FORMANNSKAPET 07.11.2016 113/16 FORMANNSKAPET 28.11.2016 119/16 Saksansvarleg: Rådmann Åse Elin Hole

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 02.07.2014 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den

Detaljer

Møteinnkalling for Partsamansett Utval

Møteinnkalling for Partsamansett Utval 3692 Sauland Møteinnkalling for Partsamansett Utval Møtedato: 05.12.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 12.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet /18 Råd for eldre og funksjonshemma /18 Kommunestyret Selje kommune Arkiv: FE-150 JournalpostID: 18/6204 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 183/18 Formannskapet 28.11.2018 035/18 Råd for eldre og funksjonshemma 04.12.2018 104/18

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 22.04.2015 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18:00 21:30 Saksnr til og frå: 031/15-040/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre.

Investeringsbudsjettet for 2018, og for økonomiplan perioden vert godkjent slik det ligg føre. GAULAR KOMMUNE Arkiv: FE - 151 Saksmappe: 17/1681 JournalpostID: 17/8286 Sakshandsamar: Gro Bjørvik Dato: 08.11.2017 Saksframlegg Saksnr. utval Utval Møtedato 036/17 Administrasjonsutvalet 29.11.2017 006/17

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur

Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for Levekår og Kultur Møtedato: 28.11.2011 Møtestad: Kommunehuset, møterom Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet

Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet Selje kommune Arkiv: FE - 150 JournalpostID: 17/6052 Saksbehandlar: Ole Starheim Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 101/17 Formannskapet 23.11.2017 Kommunestyret 012/17 Administrasjonsutvalet 23.11.2017

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 11.09.2013 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl.18:00 19:55 Saksnr til og frå: 051/13-061/13 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 04.04.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 18.00 20.55 Saksnr til og frå: 016/17-023/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.09.2016 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13.00 15.00 Saksnr til og frå: 043/16-054/16 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt Halvard Odden

Detaljer

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2

Arild Iversen, Krf, kom med fylgjande framlegg på vegne av Krf, H, Frp og Ferjelista: 1. Skattesatsen for eigedomsskatt i 2015 vert sett til 2 Handsaming: Rådmannen viste til det utdelte notatet av 02.12.14 vedk. tilskot ikkje-kommunale barnehagar og rådde til at pkt. 14 vart endra til å lyde: Satsane for driftstilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Detaljer

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst

Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst 3692 Sauland Møteinnkalling for Utval for kultur og oppvekst Møtedato: 30.05.2011 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 17.00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 03.09.2012 Møtestad: Kommunehust Møtetid: Kl. 12:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller

Detaljer

Møteinnkalling for Fondstyret

Møteinnkalling for Fondstyret 3692 Sauland Møteinnkalling for Fondstyret Møtedato: 17.01.2011 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Utvalsmedlemene blir med dette kalla inn til møtet. Den som har lovleg forfall, eller er ugild

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Hjartdal kommune Møteprotokoll for Kommunestyret Møtedato: 25.10.2017 Møtestad: Kommunehuset, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 09.00 16.30 Saksnr til og frå: 055/17-067/17 Møtet blei styrt av: Ordførar Bengt

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 05.05.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 Saksnr til og frå: 021/14-030/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 01.09.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 17:00 Saksnr til og frå: 039/14-053/14 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Hjartdal kommune Møtedato: 19.01.2015 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 13:00 14:55 Saksnr til og frå: 001/15-005/15 Møteprotokoll for Formannskapet Møtet blei styrt av: ordførar Sven Tore Løkslid Medlemene

Detaljer