Møteinnkalling. PS 09/29 Stiftelsen S/T Borgenes 2008/1658 Søknad om forlengelse av håndgivelse av Tempoveien 23.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. PS 09/29 Stiftelsen S/T Borgenes 2008/1658 Søknad om forlengelse av håndgivelse av Tempoveien 23."

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad sekretær Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Unntatt offentlighet Arkiv- saksnr PS 09/26 Oljeplanens handlingsplan /289 PS 09/27 Handlingsdel til Strategisk næringsplan for PS 09/28 Justering av kommunenes markedstilskudd til Destinasjon Kristiansund og Nordmøre 2009/ /261 PS 09/29 Stiftelsen S/T Borgenes 2008/1658 PS 09/30 Søknad om forlengelse av håndgivelse av Tempoveien /1685 PS 09/31 Tilskudd til fiskebruer på Atlanterhavsvegen 2008/3988 PS 09/32 PS 09/33 Quality Hotel Grand Kristiansund - Søknad om skjenkebevilling i Handelens Hus Kontoret Kristiansund AS - Søknad om skjenkebevilling på Kontoret bar 2008/ /183 PS 09/34 Nordeas kulturpris /198 PS 09/35 Kristiansundsprisen /198

2 PS 09/36 Organisering av eiendomsforvaltningen. Oppnevning av politisk underutvalg 2008/1628 PS 09/37 Referatsaker Liste over referatsaker /22

3 Arkiv: Arkivsaksnr: 2009/289-2 Saksbehandler: Karl Kjetil Skuseth Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Bystyret Oljeplanens handlingsplan Vedlegg: Oljeplanens handlingsplan Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Oljeplanens handlingsprogram vedtas. Handlingsprogrammet rulleres hvert andre år. Saksopplysninger Vedlagt følger oljeutvalgets forslag til handlingsplan for kommunens oljeplan for perioden 2009 til Vurdering Oljeutvalget har gjennom forslag til ny handlingsplan for kommunens oljeplan forsøkt å vurdere de utfordringer kommunen og oljenæringen i Kristiansundsregionen står over for. Gjennom handlingsplanen har de satt opp målbilder for fremtiden og foreslått strategier og tiltak for å oppnå disse målene. Planforslaget har vært ute til høring hos fylket og andre samarbeidsparter. Rådmannen mener at planen vil utgjøre et godt fundament i arbeidet med å sikre en fortsatt positiv utvikling for oljenærningen, underleverandører og kommunesamfunn i årene som kommer. Just Ingebrigtsen rådmann kommunalsjef

4 Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/85-2 Saksbehandler: Linda Kristin Offenberg Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Handlingsdel til Strategisk næringsplan for Vedlegg: Handlingsdel til strategisk Næringsplan Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Handlingsdel til strategisk næringsplan for vedtas. Saksopplysninger Styringsgruppen for behandling av Handlingsplan for har bestått av: Jarle Haga, Just Ingebrigtsen, Helge Johnsen og Pål Farstad Planutkastet er tidligere behandlet i formannskapet og ble sendt ut på offentlig høring. Innen høringsfristens utløp var det kommet inn 3 uttalelser fra henholdsvis Kristiansund Venstre, Bølgen Næringshage og Averøy kommune. Behandlingsprosess for Handlingsplan har vært som følger; Handling Behandlet forslag sendes ut på høring med frist for merknader/endringsforslag Ny behandling i styringsgruppa der en tar stilling til innkomne merknader/endringsforslag Behandling av omforent forslag til handlingsplan til by og kommunestyre Tidsfrist Innen

5 Endelig handlingsplan godkjennes av kommunestyre og bystyre Innen Vurdering Styringsgruppen har behandlet høringsuttalelsene. Ingen av uttalelsene har forslag til vesentlige endringer i planen. Handlingsplanen til SNP (Strategisk Nærings Plan) legges frem til endelig behandling i by og kommunestyre uten endringer. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

6 I FRONT PÅ NORDMØRE Strategisk Næringsplan for Averøy og Kristiansund Handlingsplan Et samarbeidsprosjekt mellom Averøy kommune, Kristiansund kommune, Averøy næringsforum og Kristiansund og omegn vekst.

7 1 Innledning Handlingsplanen Handlingsplanen for er utarbeidet i samsvar med strategisk del av samme plan som går frem til SNP skal ha et fireårsperspektiv med rullering av handlingsplan hvert 2 år. For å vitalisere og bekjentgjøre planen for sentrale aktører skal følgende gjennomføres; - Det etableres en nettløsning der planverk, fremdrift og status er lett tilgjengelige for sentrale aktører og publikum ellers - Det utarbeides en årsmelding for planen - Ved rullering arrangeres det et ettermiddags- og kveldsseminar åpent for alle med følgende agenda; status i forhold til planen, temaforedrag om trender og perspektiver for utvikling, innspill fra de ulike næringsklyngene, muligheter til å gi innspill for deltakerne med mer. - I tilknytning til ettermiddags og kveldsseminar gjennomføres en lærings og utviklingsdag for NPR, næringsforeningene og politikk og administrasjon hvor sluttresultatet er en rullert handlingsplan. Hovedutfordringer I prosessen med utformingen av strategisk næringsplan er hovedutfordringene blitt identifisert og konkretisert til å gjelde: Hvordan styrke eksisterende næringsklynger? Hvordan få økt nyskapning i regionen? Hvordan tiltrekke kompetanse til regionen? Hvordan tiltrekke risikokapital til regionen? Hvordan bedre infrastrukturen og arealforvaltningen i regionen? Hvordan utvikle de riktige holdningene i og til regionen? 2 Visjon og mål Visjon I FRONT PÅ NORDMØRE! KAF-området skal være en spydspiss for en positiv utvikling på Nordmøre og skal fremstå som en optimistisk og nyskapende region med sterke og innovative fagmiljøer innen prioriterte næringsklynger. Mål

8 Operasjonelt senter for olje- og gassvirksomheten i Norskehavet. Senter i en ledende sjømatregion. Senter for et av Norges ledende reisemål. Senter for kompetanseutvikling på Nordmøre. Senter for etablering av kulturbasert næringsliv. God tilgang på kompetent, risikovillig og tålmodig kapital. Ledende region innen innovasjon og nyskaping basert på regionens ressursfortrinn. Et offentlig og privat servicetilbud som gjør regionen til en attraktiv etableringsplass for privatpersoner og bedrifter. Måleindikatorer mot flere arbeidsplasser Økning i verdiskapning pr innbygger Økning i antall bedriftsetableringer innen næringsklyngene Økning i FoU-investeringer pr innbygger Økning i andel av befolkningen med høyere utdanning til å nå landsgjennomsnittet. Økning av handelsvirksomheten i regionen Etablering av et eller flere såkornfond Økning i andel av befolkningen under 35 år. 3 Strategier og tiltak For å møte utfordringene er det i SNP blitt utarbeidet i alt fem strategier. Utledet av disse er det for prioritert fire tiltak. Kristiansund Kommune har i tillegg en egen Oljeplan og Fiskeriplan der kommunene samarbeider godt. Det er derfor ikke satt inn konkrete tiltak innenfor disse områdene i SNP. Som konsekvens av at kommunen samarbeider innenfor disse feltene skal nye planverk som utarbeides sendes på høring til Averøy kommune. 3.1 Strategi nr 1 Rekruttering og tilflytting. Det er fremdeles stor etterspørsel etter arbeidskraft i Møre og Romsdal. Men høy konjunkturen fører også til press i arbeidsmarkedet i andre deler av landet, og kanskje er Oslo, Bergen eller Trondheim mer forlokkende for arbeidstakere enn vårt fylke. Jf. temp- Konjunkturbarometer for Møre og Romsdal Fylke 2008 Tiltak 3.1.1: Videreføring av Prosjekt Noe har skjedd

9 Prosjektbeskrivelse/målsetting: Prosjektet er etablert med bakgrunn i et ønske om å styrke omdømmet til regionen Averøy og Kristiansund og er forankret i Handlingsplan for 2006 strategi 2 og 5. Prosjektet går ut på å fortelle om regionen utad, der vi synliggjør faktorer som trekker unge arbeidstakere hit. Averøy og Kristiansund skal være med i beslutningsgrunnlaget, når aldersgruppa år velger jobb og bosted. Hovedmål: Profilering av området og dermed økt rekruttering Hovedsatsningsområde: Rekruttering Målgruppe: Unge mellom år Hovedtiltak: Profileringskampanje Mål: Markedsføre og synliggjøre jobbmuligheter og fritidsmuligheter i Averøy og Kristiansund nasjonalt. Utgifter: Resultatmål: Utgivelse av bilag høsten 2008, Utarbeide et profileringsprogram for området Frist: Desember 2009 Støttetiltak 1: Velkomstpakke Mål: Utvikle en velkomstpakke som synliggjør tilbud og møteplasser regionen har å tilby, og at ny innflyttede mottar denne fortløpende Utgifter: Porto, bruke eksisterende materiale Resultatmål: Første utsending 1.februar 2009 Frist: Utsendelse 1 gang pr mnd Støttetiltak 2: Søkerbasen til Kom Trainee Mål: Finne rutiner for hvordan man bedre kan utnytte søkerbasen til Kom Trainee Resultatmål: Basen tilgjengelig for andre bedrifter f.o.m Frist: Mars 2009 Støttetiltak 3:Gratis norskkurs for utenlandske arbeidstakere Mål: Finne en finansieringsordning for norskundervisning for utenlandske arbeidstakere Resultatmål: Etablert ordning, der bedriftene kan søke støtte til norskkurs på vegne av sine arbeidstakere Frist: Desember 2009 Støttetiltak 4: Oppfordre bedrifter til bredere markedsføring Mål: Oppfordre og bidra til at bedrifter markedsfører seg selv og eventuelt regionens muligheter bedre og bredere, ved rekruttering av nyansatte Resultatmål: Minimum tre utsendinger til medlemsbedriftene i Averøy næringsforum og Kom Vekst. Frist: Første utsendelse mai 2009 Støttetiltak 5: Etablering av ambassadørprogram Mål: Utvikle og opprette et ambassadørprogram for

10 Averøy og Kristiansund, som skal sikre at regionen har oppdaterte og positive ambassadører rundt i landet Resultatmål: Etablering og plan for ambassadørprogram Frist: Desember 2009 Aktører/ansvarlig: Næringspolitisk råd er prosjekteier. Det forutsettes deltakelse fra Møre og Romsdal fylke, Næringsliv, Tidens Krav, NRK og TVNordvest i prosjektet. Andre aktører kan også være aktuelle. Start og slutt: Prosjektet ble etablert høsten 2007 og hadde en forprosjektsfase frem til april I hovedprosjektfasen benytter Næringspolitisk råd Trainee Ingvild Sæter fra Kom Trainee som prosjektleder. Arbeidet videreføres i Fullstendig prosjektbeskrivelse kan fås ved henvendelse til sekretariatet. 3.2 Strategi nr 2; Entreprenørskap - Kompetanse Mens 5 % av befolkningen fra år starter bedrift, gjør over 20 % av de som har vært med i ungdomsbedrift det samme i dette alderstrinnet. Ungdomsbedriftprogrammet har resultert i 2850 nye bedrifter og nye arbeidsplasser i Norge, Tiltak 3.2: Entreprenørskapsprosjekt i skolen Sammen mot Videre satsning på Hoppid.no og Bølgen Næringshage Jobbe aktivt for å få etablert et avdelingskontor for Innovasjon Norge i Kristiansund Videreføre arbeidet med Høyskolesenteret Prosjektbeskrivelse/målsetting sammen mot 2011: Hovedmål: Å få flest mulig elever gjennom prosessen å stifte, drive og avvikle egen ungdomsbedrift for slik å sikre at Nordmørs-ungdommen får en erfaring med hvordan det er å starte egen bedrift i tillegg til at de blir kjent med næringslivet i egen region Hovedsatsningsområde: Å utvikle en metode for å øke antallet ungdomsbedrifter på Nordmøre slik at vi kan benytte oss av godt etablerte satsningsområder som Ungt Entreprenørskap og Hoppid. Hovedtiltak: Sammen mot 2011 skal rekruttere et pilotkorps bestående av lærere i Videregående skole som ønsker å ta i bruk ungdomsbedrift konseptet og dermed elever som ønsker å starte ungdomsbedrift. Ved å legge til rette for et tett samarbeid samarbeid med lokalt næringsliv skal prosjektet sikre et høyere ambisjonsnivå og bredere satsning på Entreprenøskap i den videregående skole på Nordmøre. På sikt skal pilot lærerene fungere som entreprenørskapskoordinator ved sin skole. Budsjett/kostnad pr høst 2008: Budsjett: ,-

11 Finansiering; Regionalt Næringsfond: ,- Møre og Romsdal fylke: ,- Undine as ,- Sunndal ,- Surnadal ,- Tingvoll ,- Næringsliv ,- Patrick Volkmar-fondet ,- Banker ,- Aktører/ansvarlig: Aktører er Møre og Romsdal fylke i kraft av å være skoleeier, Ledelse, lærere og elever ved h.h.v Atlanten vgs. Kristiansund vgs, Sunndal vgs, Surnadal vgs og Tingvoll vgs, Offentlig og privat næringsliv i kommunene Averøy, Kristiansund, Sunndal, Surnadal og Tingvoll. NPR er prosjekteier. Undine AS har prosjektledelsen. Start og slutt: Oppstart høst 2008 med tre års pilotprosjektfase. 3.3 Strategi nr 3; Kultur og næring St. meld 22 Kultur og Næring slår fast at kulturnæringene og kulturbasert næring er den viktigst voksende næringen i dag. Kulturnæringene er like store som verkstedsindustrien, litt større enn nærings og nytelsesmiddelindustrien, over dobbelt så stor som jordbruk og skogbruk og over tre ganger så stor som fiske målt i bruttoprodukt. Tiltak 3.3: Starte prosess med kulturplanlegging for å sikre at kultur og kreative næringer blir viktige satsningsfelt i by og stedsutvikling i regionen 3.3.2: Etablere møteplass for utøvende kunstnere 3.3.3: Prioritere prosjekter som har kulturbasert næring som utgangspunkt ved tildeling av midler fra regionalt næringsfond. Budsjett/kostnad: Koordineringsfunksjon og forprosjekt finansieres gjennom egeninnsats. Tiltak må dekkes gjennom egne prosjekter finansiert av aktørene. Aktører/ansvarlig: Næringspolitisk råd NNR, Møre og Romsdal fylke m.fl. 3.4 Strategi nr 4 Infrastruktur- arealutnyttelse Velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregioner er nøkkelen til attraktivitet, og dermed befolkningsvekst jf NHOs Attraktivitetsbarometer 2008 Tiltak 3.4.:

12 3.4.1 Innkortning av RV 64 over Averøy. Legge til rette for etablering av prosjekt for å innkorte riksvei 64 ved å legge ny og vesentlig kortere trasse for veien som går fra Kårvåg til Bruhagen i dag Jobbe aktivt for realisering av Talgsjøprosjektet Jobbe aktivt for ny innfartsvei til KSU, Jobbe for å etablere tilbud fra Timeekspressen over Averøy Jobbe aktivt for utbedring av RV 70 ( Tingvoll/Meisingset-Oppdølsstranda) Budsjett/ kostnad Koordineringsfunksjon finansieres gjennom egeninnsats. Tiltak må dekkes gjennom egne prosjekter finansiert av aktørene eller gjennom tilskudd fra regionalt næringsfond. Aktører/ansvarlig: Næringspolitisk råd NNR, Møre og Romsdal fylke m.fl.

13 Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2009/261-2 Saksbehandler: Karl Kjetil Skuseth Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Justering av kommunenes markedstilskudd til Destinasjon Kristiansund og Nordmøre Vedlegg: Brev av fra DKN Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune slutter seg til modell for utgiftsfordeling mellom eierkommunene, med kr 2,20 pr innbygger til økt husleie og kr 2,20 pr innbygger til verdiskapingsprosjektet/portal. Den årlige økningen i tilskuddet til DKN søkes innarbeidet i budsjettet for Saksopplysninger Destinasjon Kristiansund og Nordmøre har frem til i dag hatt en subsidiert husleie fra Kristiansund kommune ved leie av lokaler i det gamle Tinghuset. I forbindelse med at kommunen har solgt Tinghuset og at eiendomsforvaltningen nå ivaretas av Kongens plass eiendom vil DKN få en større husleie. Dette skyldes både en totalrenovering av lokalene og at DKN har behov for større plass blant annet for å ivareta portalfunksjonen for verdiskapingsprosjektet Bud Kristiansund. DKN har gjennom sitt styre sendt en henvendelse til eierkommunene der det bes om en tilslutning til en modell for utgiftsfordeling mellom eierkommunene. Vurdering Rådmannen har gjennomgått forslaget fra DKN. I forslaget legges det opp til et økt tilskudd på kr 2,20 pr innbygger for alle eierkommunene bortsett fra Averøy kr 3,30 og Kristiansund kr 4,40. Merkostnaden for Averøy og Kristiansund begrunnes med at kontoret har behov for ekstra areal for å ivareta portalfunksjonen for verdiskapingsprosjektet.

14 Fra rådmannens side er det viktig å få frem at dette er to forskjellige tilskudd og at det derfor må skilles i avtalen. (Dette vil også være nødvendig dersom det for eksempel skulle bli aktuelt å avvikle portalen.) Rådmannen har gjennom drøftinger med daglig leder i DKN fått forståelse for dette og vi har fått et nytt oppsett fra DKN som fremstiller tilskuddene fordelt mellom generell husleieøking hvor alle kommunene betaler lik økning i innbyggertilskuddet og tilskuddet til verdiskapingsprogrammet/portal. Med bakgrunn i denne presiseringen vil rådmannen tilrå at Kristiansund kommune slutter seg til avtalen. Just Ingebrigtsen rådmann kommunalsjef

15 Arkiv: C54 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Ingard Warvik Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Stiftelsen S/T Borgenes Rådmannen ber formannskapet legge saken frem for bystyret med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling: 1. Kristiansund kommune samtykker i Stiftelsen Steamtråleren Borgenes sitt vedtak av om å avvikle prosjektet, kondemnere skipet og etter dette avvikle stiftelsen 2. Dersom man lykkes med å få tillatelse til å plassere båten på havbunnen og få til et formidlingsopplegg sammen med Kristiansund Dykkerklubb, mener Kristiansund kommune at Nordmøre Museum er best egnet som formell eier av kulturminnet. 3. Dersom det lar seg finansiere, skal dampmaskinene tas i land før kondemnering eller senking. Saksopplysninger Borgenes er et skip med en omfattende og delvis dramatisk historie og er det siste bevarte skip i sin klasse, både som krigsfartøy og tråler. Fra 1988 er skipet eid av en egen stiftelse, en stiftelse som nå er insolvent. Å bevare skipet er iflg. saksopplysninger av stiftelsen og andre vurdert til å koste 3 5 mill i investering. I tillegg kommer løpende utgifter, strøm til pumper, kaileie, forsikring m.m. I den senere tid har det vært søkt etter løsninger uten at disse er vurdert som brukbare. Riksantikvaren kan bare gi forholdsvis beskjedne tilskudd og det har heller ikke lykkes å få andre institusjoner til å bidra med vesentlige beløp. Det har også vært jobbet med alternative løsninger, som i museets saksframstilling beskrives som en ny metode i fartøyvern / museumsformidling, og denne går i korte trekk ut på at skipet plasseres på omforent sted på havbunnen og vil være fritt tilgjengelig for alle dykkere. Vraket er garantert trygt, noe som er dokumentert. Levende

16 bilder kan kamera-overføres til infosenter, eksempel Mellemværftet. Museet kan på denne måten nå ut til et nytt publikum og dette vil også være positivt for bl.a. reiselivet. I den senere tid er det kommet et nytt initiativ fra Borgenes-styremedlemmene Svein Thorsø og Eivind Nisaj (og Guttorm Benjaminsen) som i brev av meddeler at de i henhold til stiftelsesloven har konstituert et nytt styre. Styret vil bestå av tre personer, henholdsvis Svein Thorsø som leder med Guttrom Benjaminsen og Eivind Nisja som styremedlemmer. De meddeler videre at styret har vedtatt å endre vedtektene for stiftelsen med bakgrunn i endring av styrestrukturen. Endring av vedtektene vil ikke få noen konsekvens for målsettingen for restaurering av fartøyet. Endringen vil også frita Nordmøre Museum og Kristiansund kommune for ansvar når det gjelder fratredelse av rettigheter til styreverv i stiftelsen. Styret i Stiftelsen Steamtråleren Borgenes vedtok : Stiftelsen finner at de nye opplysningene om skipets vedlikeholdssituasjon tilsier avvikling av den arbeidsmåten vi har hatt til nå. Selv om man ideelt sett kunne ønske å få utført de nødvendige reparasjoner, finner Stiftelsen det mer realistisk å utfordre Riksantikvaren om å iverksette bevaringstiltak for mest mulig av det erklærte verneverdige skipet, særlig maskinrommet, ved en permanent løsning på land. I styremøte 3. september 2008 gjorde stiftelsen slikt enstemmig vedtak: Styret i Stiftelsen Steamtråleren Borgenes vedtar å avvikle prosjektet, kondemnere skipet og etter dette avvikle stiftelsen. Årsaken er manglende offentlige bevilgninger og skipets tekniske tilstand. Styret i Stiftelsen Nordmøre Museum vedtok 2. Juni 2008: Styret i SNM samtykker i vedtaket gjort i styret for Stiftelsen Steamtråleren Borgenes (SSB) om å avvikle prosjektet Borgenes, kondemnere skipet og avvikle stiftelsen SSB. Styret forutsetter at kondemneringen av skipet gjennomføres av SSB etter etter at det er stadfestet at Miljøverndepartementets Kulturminneavdeling ikke har innsigelser eller merknader til saken (jfr. brev fra Riksantikvaren til Miljøverndepartementets Kulturminneavdeling dat ), og at avhending og opphugging av skipet skjer ved salg til godkjent opphugger. I tråd med SSBs vedtekter pkt. 8 kan deretter stiftelsen oppløses og dens midler tilfalle Stiftelsen Nordmøre Museum. Forannevnte vedtak ble fulgt opp med et nytt vedtak av styret i Nordmøre Museum og hvor de samtidig ber om at Kristiansund kommune også behandler saken: 1. Stiftelsen Nordmøre Museum opprettholder sitt vedtak om å samtykke i Stiftelsen Steamtråleren Borgenes sitt vedtak av om å avvikle prosjektet, kondemnere skipet og etter dette avvikle stiftelsen 2. Dersom man lykkes med å få tillatelse til å plassere båten på havbunnen og få til et formidlingsopplegg sammen med Kristiansund Dykkerklubb, er stiftelsen Nordmøre Museum villig til å tre inn som formell eier av kulturminnet, uten økonomiske eller praktiske forpliktelser. Det forutsettes at Kristiansund kommune er enig i løsningen. 3. Dersom det lar seg finansiere, skal dampmaskinene tas i land før kondemnering eller senking. Av senere korrespondanse framkommer det at MD og RA ikke har formelle innsigelser mot at skipet sendes til opphugging. Eierstiftelsen gjør som den vil. Stiftelsestilsynet sier at det enkleste er å slå stiftelsen konkurs, slik at avvikling blir et offentlig ansvar (bobestyrer).

17 Vurdering Muset har meddelt at de ønsker å samordne sin strategi med Kristiansund kommune og de uttaler bl.a. følgende i sitt saksframlegg: Svein Thorsø (styreleder, valgt fra venneforeninge), Eivind Nisja (styremedlem valgt av Nordmøre Museum, senere ansatt som kasserer for 1 år) og Guttorm Benjaminsen (ny entusiast) ønsker å overta Borgenes privat, for å unngå hugging/senking. En måte å gjøre dette på, er at det sittende styret søker Stiftelsestilsynet om vedtektsendring, slik at Museet og kommunen ikke lenger har plass i styret. Etter slik godkjenning kan det gamle styret (med Garshol og Williamsen) foreslå nye styremedlemmer. Museet ønsker å samordne sin strategi i saken med kommunen og et møte er avtalt. I mellomtiden opptrer de tre allerede som nytt styre i en ny stiftelse, i media og ovenfor Riksantikvaren. De har fått overført kr fra RA til slippsetting / sikring. Dette ble utført i romjula. Museet vet ikke hva som er utført. De tre har også søkt om penger fra RA for 2009, med basis i en ikke inngått samarbeidsavtale med Nordmøre Museum. RA er forvirret. Rådmannen er enig med Nordmøre Museum at vendingen med det private initiativet ikke er noen langsiktig løsning verken praktisk eller økonomisk. Dette, i tillegg til at formalitetene med den nye stiftelsen enda ikke er på plass, foreslår rådmannen at Kristiansund kommune følger Nordmøre Museum i denne saken. Just Ingebrigtsen Rådmann Ole Bjørn Moen Kommunalsjef

18 Arkiv: U74 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Kjell Sæther Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Søknad om forlengelse av håndgivelse av Tempoveien 23. Vedlegg: Søknad datert fra Astoria Hotell AS om forlengelse av Tempoveien 23 (gamle sykehjemmet). Andre saksdokumenter. (Utlagt på politisk sekretariat. Ikke mangfoldiggjort): Formannskapets sak 08/50 Søknad fra Astoria Hotell AS om håndgivelse av lokaler i Tempoveien 23 for midlertidig hotelldrift. Avtale om håndgivelse av leiekontrakt for hotelldrift i Tempoveien 23 datert Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Søknaden om forlengelse av håndgivelse av Tempoveien 23 imøtekommes ikke. Dette begrunnes med at bystyret har vedtatt at administrasjonen skal utrede mulighetene for salg eller alternativ bruk av gamle Kristiansund sykehjem Saksopplysninger Formannskapet gjorde i sak 08/50 følgende vedtak: 1. Rådmann gis fullmakt til å fremforhandle og inngå en avtale om håndgivelse av leieareal til hotelldrift i Tempoveien Håndgivelsesavtale og leieavtale må bygge på vanlige forretningsmessige vilkår. Håndgivelsestid fastsettes til maksimum 6 måneder, leietaker gis rett til årlig fornyelse av leiekontrakt og leieperioden begrenses til maksimum til 7 år. 3. Forslag til leieavtale legges fram for formannskapet til godkjennelse innen Ved gjennomgang av bygget ble det raskt klart at bygget måtte istandsettes vesentlig mer enn det som Astoria Hotell AS opprinnelig hadde forutsatt. Ut fra dette ble håndgivelsesavtale først inngått og med tidsrom fra til Håndgivelsesbeløpet ble fastsatt til kr og utsendt i november. Beløpet er innbetalt den Håndgivelsesavtalen ble inngått administrativt. Forslag til leieavtale er ikke inngått eller framlagt til formannskapet. Imidlertid har rådmannen muntlig orientert formannskapet med forespørsel om enten kjøp av deler av Tempoveien

19 23 eller en forlenget leieavtale utover 7 år som fastsatt i vedtaket. Tilbakemeldingen fra formannskapet er formidlet videre til Astoria Hotell AS. Astoria Hotell AS søker om forlengelse av håndgivelsesavtalen. Begrunnelsen i søknaden er at den politiske behandlingen i tilknytning til eiendommen har tatt lengre tide en først forutsatt. Rådmannen antar at det dreier seg om hvorvidt bygget skal selges, leies ut eller brukes til egne formål. I tilknytning til budsjettbehandlingen for 2009 (bystyrets sak 08/86) ble følgende verbalforslag enstemmig vedtatt: Rådmannen bes utrede mulighetene for salg eller alternativ bruk av gamle Kristiansund sykehjem. Vurdering Med utgangspunkt i bystyrets vedtak om å utrede muligheten for alternativ bruk vil rådmannen tilrå at søknaden om håndgivelse ikke imøtekommes. Dette begrunnes med at tidspunktet for håndgivelse er utgått og at bystyret først vil ha en egen administrativ utredning om framtidig bruk av gamle sykehjem. Just Ingebrigtsen rådmann Kjell Sæther kommunalsjef

20 Arkiv: 223 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Kjell Sæther Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Tilskudd til fiskebruer på Atlanterhavsvegen Vedlegg: Søknad datert fra Fræna, Eide og Averøy kommune om tilskudd til finansiering av fiskebruer på Atlanterhavsvegen Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Ordførerens innstilling Kristiansund kommune innvilger et tilskudd på kr til finansiering av fiskebruer på Atlanterhavsvegen. Beløpet belastes budsjettpost Tilleggsbevilgninger med tilsvarende overføring til budsjettpost Tilskudd lag og organisasjoner. Saksopplysninger I en fellessøknad fra tre kommuner (Fræna, Eide og Averøy) søkes det om et tilskudd fra Kristiansund kommune på kr Beløpet skal brukes til et spleiselag for finansiering av fiskebruer på Atlanterhavsvegen. Samlet kostnad er beregnet til å utgjøre kr 9,4 millioner. Ved siden av beregnet tilskudd fra kommuner vil også Statens vegvesen og Nasjonal Turistveg bidra med tilskudd. Vurdering Bygging av fiskebruer er et flott tiltak som vil kunne forsterke Atlanterhavsvegen og regionen for øvrig som en viktig turistattraksjon. Søknaden kom til kommunen på et tidspunkt hvor premissene i budsjettet for 2009 allerede var lagt. Kommunen har en svært anstrengt økonomi og det er ikke avsatt midler til formålet det er søkt om. Ut fra en samlet vurdering vil kommunen likevel kunne være med på et tilskudd avgrenset til kr Beløpet må dekkes av midler avsatt til formannskapet for reserverte tilleggsbevilgninger. Per Kristian Øyen ordfører Kjell Sæther kommunalsjef

21 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Quality Hotel Grand Kristiansund - Søknad om skjenkebevilling i Handelens Hus Vedlegg: Søknadsskjema Andre saksdokumenter. (Utlagt på politisk sekretariat. Ikke mangfoldiggjort): Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Kristiansund kommune gir Quality Hotel Grand Kristiansund AS alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 i Handelens Hus, Storgata 21. Driftskonseptet er selskapslokale. Bevillingen gjelder også uteservering av alkoholholdig drikk på et nærmere angitt område med utgang fra byggets femte etasje. Bevillingen gjelder fram til og skjenketiden fastsettes i samsvar med kommunal forskrift. Saksopplysninger I skriv dat søker Quality Hotel Grand AS om alminnelig skjenkebevilling i Handelens Hus, Storgata 21. Driftkonseptet er selskapslokale tilsvarende som den forrige bevillingshaver, Sjøstjerna AS, hadde. Det søkes også om uteservering på et område (terrasse) med utgang fra bygningens femte etasje som vist på tegning vedlagt søknaden. Søkeren eies av Choice Hotels Scandinavia, Oslo. Politiet har ingen merknader til at søknaden innvilges. Vurdering Rådmannen har ingen ytterligere merknader i saken da dette er overtakelse av en tilsvarende skjenkebevilling med samme driftskonsept. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

22

23 Arkiv: U63 Arkivsaksnr: 2009/183-4 Saksbehandler: Svein Heggem Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kontoret Kristiansund AS - Søknad om skjenkebevilling på Kontoret bar Vedlegg: Søknadsskjema Andre saksdokumenter. (Utlagt på politisk sekretariat. Ikke mangfoldiggjort): Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Formannskapet avslår søknad fra Kontoret Kristiansund AS (under stiftelse) om skjenkebevilling i Kontoret Bar, Langveien 3. Begrunnelsen for avslaget er at det omsøkte driftskonsept, bar/rockepub, ikke er forenelig med den nære omliggende boligbebyggelse. Saksopplysninger I søknad (udatert) søker Kontoret Kristiansund AS (under stiftelse) om alminnelig bevilling for skjenking av alkoholholdig drikk grupe 1, 2 og 3 i Kontoret bar/pub, Langveien 3. Det opplyses at driftskonseptet vil være bar/pub, det samme som ved tidligere drift. Det opplyses videre at det skal være musikk og rockepub på onsdag-fredag-lørdag annenhver uke. Rådmannen vil her opplyse om at den forrige bevillingshaver gikk konkurs i september Virksomheten eies av Cesilies Restaurantutvikling AS som igjen eies i sin helhet av Cesilie Dragseth, Kristiansund. Søknaden har vært forelagt politiet som anfører følgende:

24 Vi viser til søknad om skjenke/serveringsbevilling fra Kontoret Kristiansund AS. I tilleggsskriv til søknaden går det frem at driftskonseptet er en rockeklubb med musikk onsdag, fredag og lørdag annenhver uke. Politiet har svært dårlige erfaringer med dette driftskonseptet i disse lokalene. Det bor folk vegg i vegg med baren og vi fikk mange klager fra naboene. Det var umulig å få nattero på grunn av bråk fra baren. I perioden har vi loggført 50 meldinger om bråk og ordensforstyrrelser fra det gamle Kontoret bar. I 2007 lå antall meldinger på samme nivå. Vi vil ikke anbefale at det gis bevilling. Vurdering Dette skjenkestedet har helt siden lokalet fikk bruksendring fra butikklokale til skjenkested, hatt konflikter i forhold til den omliggende boligbebyggelse. Konflikter mellom skjenkesteder og boligbebyggelsen i sentrum er en kjent problemstilling og som det må tas hensyn til ved behandlingen av den enkelte skjenkesøknad. På den annen side må også de beboere som bosetter seg i sentrum påregne noe mer støy enn de som bor i de perifere deler av byen. Dette skjenkestedet peker seg likevel ut som det mest konfliktfylte i forhold til støy da det ligger boliger nært skjenkestedet. En vil også legge til at ved behandling av søknaden om bruksendring fra butikklokale til serveringssted, var bruksendringen omstridt på grunn av protester fra naboene og bygningssjefen gikk da imot bruksendringen. Ved behandlingen i bygningsrådet ble det gitt bruksendring. Ved behandlingen av skjenkesøknad i lokalet i 2004, 2005 og 2007 ble det satt som vilkår i bevillingen at skjenkestedet ikke skulle ha underholdning som medførte støyulemper for omliggende boligbebyggelse. På bakgrunn av de erfaringer en har hatt med å sette slike vilkår og begrensninger, virker det om at bevillingshaver ikke har tatt nok hensyn til disse problemene. Det er vel også et spørsmål om at i det hele tatt bør være en bar/pub i dette lokalet da musikkunderholdning, nesten uten unntak, er en del av den type driftskonsept i dag. En vil i denne sammenhengen vise til den alkoholpolitiske handlingsplan pkt. 6.5 som bl.a. fastsetter følgende tiltak som kommunen skal ha fokus på i bevillingsperioden : Opprettholde ro og orden i sentrumsområdet Innføre et nytt punkt når det gjelder skjenkebevillinger hvor man vurderer skjenkestedets konsept, målgruppe og beliggenhet før eventuell skjenkebevilling gis Dette er tiltak hvor intensjonen er å prioritere ro og orden i sentrum og hvor hensynet til omliggende boligbebyggelsen skal tillegges større vekt i forhold til beliggenhet og driftskonsept for det enkelte skjenkested. Rådmannen har derfor betenkeligheter til at det på nytt etableres en bar/pub i Kaibakken 3 med driftskonsept rockeklubb med musikk onsdag, fredag og lørdag annenhver uke. Ut i fra tidligere erfaring antar vi at dette vil medføre et vedvarende støyproblem i forhold til omliggende boliger. En vil derfor slutte seg til politiets uttalelse i saken og foreslå at søknaden avslås. Just Ingebrigtsen rådmann

25 Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

26 Arkiv: C00 Arkivsaksnr: 2008/198-6 Saksbehandler: Eli Leithe Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Nordeas kulturpris 2009 Vedlegg: Innkomne forslag på kandidater. Saken legges frem til drøfting og beslutning om kandidat til Nordeas Kulturpris Saksopplysninger Formannskapets statutter for Nordeas kulturpris, vedtatt i møte i Hovedutvalg for kultur , er som følger: 1. Prisen utdeles av kulturstyret årlig, fortrinnsvis i forbindelse med Operauken. 2. Prisen utdeles som påskjønnelse for særlige prestasjoner innen det utvidede kulturbegrep der det både kan tas hensyn til enkeltprestasjoner og samlet innsats. 3. Prisen kan tildeles enkeltperson eller foreninger med tilknytning til Kristiansund. Prisen ble delt ut i forbindelse med Operauken fra starten i 1978 til og med Fra 1985 til og med 2003 var utdelingen av prisen knyttet til 17.- mai feiringen i forbindelse med festforestillingen i Festiviteten. Fra 2004 har Nordeas Kulturpris blitt delt ut sammen med en rekke andre lokale priser fra Kristiansund på arrangementet Den store prisdagen. Prisen har, sammen med en rekke andre priser, vært kunngjort for innsending av forslag på kandidater. I år vil prisutdelingen arrangeres den 14. mars. For å holde spenningen oppe vil vi foreslå at vinneren holdes hemmelig inntil den store prisutdelingsdagen, slik at spenningen kan utløses på selve arrangement Nordeas kulturpris har siden 1984 vært på kr Tidligere tildelinger: 1978 Club Nordmøreforeningen av foreningen til Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring

27 1980 Kristiansund Fotballklubb 1981 Operaukens medarbeidere for uegennyttig innsats for musikkteatret i Kristiansund 1982 Egil Husby 1983 Paraplyrevyen igangsetting av revy høsten KAK godt gjennomført verdensmesterskap sommeren Karl Lundgaard og Åse Pettersen uegennyttig innsats i organisasjonsarbeid 1986 Svein Ohrvik aktiv innsats i musikk, revy og musikkteatervirksomhet Frode Alnæs Byambassadør gjennom Dance with the Strangers og Klæppfeskoperaen 1988 Ingard Knudtsen forfattervirksomhet og Ynglingeforeningens Musikkorps vinner av korpscupen 1989 Kristiansund Volleyballklubb god sportslig innsats i alle divisjoner 1990 Kristiansund Symfoniorkester en betingelse for at vi kan oppleve opera og symfonikonserterpå høyt nivå 1991 Kristiansunds Turnforening for å ha gitt glede og meningsfylt fritid til titusener Av barn og voksne Bjarne Sakshaug for mangeårig innsats for Kristiansund Skolemusikkorps og innsats i byens musikkliv forøvrig Catherine Smirles Ingebrigtsen og Sonie Williams for deres innsats for ballettmiljøet i Kristiansund Jarl Sager for hans innsats gjennom mange år med å lære små barn med å svømme 1995 Oddbjørn Lomundal for mange års utrettelige arbeid for at alle skal få en kulturopplevelse på sitt nivå 1996 Sigurd Edv. Hansen for arbeide blant barn og unge og for fortjentfullt arbeide for idretten gjennom mange år 1997 Terje Kleive for hans innsats for idretten blant barn og unge gjennom mange år 1998 Alf Ekholm for hans virke innen musikklivet i Kristiansund 1999 Karin Torske, Bente Dyrhaug og gruppa Colour of Music 2000 Clausenengen fotballklubb - for sitt godt tilrettelagte tilbud til barn og ungdom 2001 Marit Carlsen for hennes innsats i kulturlivet her i byen og for å ha vært en flott byambassadør for Kristiansund Musikkorpset Tempo for sitt virke innen korpsmusikk og kultur gjennom 75 år 2003 Ole Dahl Rossbach for sitt virke innen sang- og musikklivet gjennom mange år 2004 Tor Olsen for sitt virke innen idrett og tilrettelegging for barn og unge 2005 Olaf Hammer for sitt virke innen Kristiansunds musikkliv i flere tiår både som Utøver og lærer Kristiansund Håndballklubb for å ha samlet all håndballaktivitet i Kristiansund og Frei IL Norodds Svømmegruppe Norgesmesterskapet i svømming for Junior Synnøve Stokke for hennes innsats for barn og unge innen dansemiljøet i Kristiansund Formannskapet står fritt til å velge blant innkomne forslag eller komme med egne forslag. Just Ingebrigtsen rådmann Ole Bjørn Moen kommunalsjef

28 Vi har mottatt forslag på 12 kandidater til Nordeas Kulturpris 2009 Navn Elin Persson Øivind Frisvold Senario kor Kristiansund Symfoniorkester Steinar Værnes Dag Ohr Trond Myrhaug Begrunnelse For sitt store engasjement som dirigent i Operakoret, barnekor, ungdomskor og Kristiansund nye kor (tidligere kan ikke synge -koret). Hun har arrangert flere barneoppsetninger/forestillinger bl.a. Olsenbanden og Grøss-show, hun har en stor innsatsvilje og et godt humør som smitter over på andre. Hun er til stor inspirasjon forbarn og unge. Han er initiativtaker og primus motor i forbindelse med Marokkodagen på Nordlandet og julejammen i Festiviteten. Senario kor er en del av kulturskolen og har bl.a. samarbeidet med Operaen i Kristiansund. Det er et kor for barn og unge i alderen 6 18 år. Det settes opp ulike forestillinger gjennom året og de har en sentral rolle under barnas festuke. De eldste deltar under Operafestukene og Donna Bacalao. De er en fin gjeng med ungdommer og fortjener en pris. Kristiansund Symfoniorkester feirer 90 år i Helt fra starten og Bræins tid og opp til i dag har det vært en viktig kulturbærer i Kristiansund, ikke minst som en viktig støttespille for operaen. Orkesteret står i sin 90 års jubileumssesong foran mange utfordringer. I takknemlighet for hva symfoniorkesteret har betydd gjennom 90 år, er symfoniorkesteret en opplagt kandidat som fortjener å få utdelt Kulturprisen Han er en dyktig trompetist og musiker som er mye etterspurt og brukt i forskjellige sammenhenger hele landet rundt. Han er en av initiativtakerne for å få byens jazzmiljø til å fungere igjen, gjennom nyetableringen av jazzverket og dertil lokale arrangement på Onkel. Han er også ansvarlig for nattkafeens nye lydstudio. Steinar Værnes er utholden, dyktig og har fått til samarbeidsprosjekter med andre musikkmiljø i byen vår. Han gir seg ikke før han får et godt resultat. Han har i en årrekke stått i spissen for en rekke arrangementer som er rettet inn mot personer med ulike fysiske og/eller psykiske funksjonshemminger. Dette er et arbeid som han har utført utrettelig uten å få annet enn verbal støtte i det store og hele. Dags innsats for denne gruppen mennesker er av uvurderlig betydning for det enkelte mennesket som benytter disse tilbudene. Folk fra hele fylket kan glede seg over tilbudene Dag Ohr tilbyr. For sitt utrettelige engasjement for å få gjenskapt Framnæs.

29 Stiftelsen Borgenes v/svein Thorsø Kulturskolen i Kristiansund Frei Hornmusikk Margaret Rensvik Synnøve Stokke Har nedlagt et betydelig arbeid for å få restaurert sildetråleren Borgenes av Kristiansund. Det er fra stiftelsens side foreslått å fortsette med restaureringsarbeidet inntil båten fremstår som et tiltalende museumsskip. Kulturskolen fyller 40 år i 2009 og gjennom sitt virke har den gitt mange barn og unge erfaringer og ferdigheter innen musikk, sang og de siste årene teater, sirkus, tegning/maling. Svært mange har fått en hobby for livet og en del har gått videre og fått et yrkesfag. Musikkskolen startet i 1969 som en av de første i landet. En viktig motivasjon den gang var å rekruttere musikere til Kristiansund Symfoniorkester med tanke på starte opp opera igjen, samt å rekruttere musikere til musikkorpsene. Kristiansund kulturskole har lyktes og har blitt en nøkkelfaktor i det aktive kulturlivet i Kristiansund som arbeidsplass for kulturarbeidere, opplæring for barn og unge og sentral samarbeidspartner med Kristiansunds Opera og Symfoniorkester. For 2. Plass i Brass NM og opprykk til 2. div. (2 opprykk siden i fjor) Margaret Rensvik har i løpet av sitt 30-årige virke i Møre og Romsdal på en helt spesiell måte kombinert et ideelt arbeid med barn og amatører samtidig med et høyt profesjonelt nivå som utøver. En kombinasjon som i høy grad har bidratt til å heve nivået på musikkutøvelsen i Kristiansund og fylket for øvrig. Hun er også en fremtredende representant for de mange engelske musikerne som har bidratt til en svært positiv utvikling av kulturlivet i vår region. For arbeidet hun har utført for at barn og unge har fått utvikle seg gjennom dansen. Hun har vært en flott lærer og til stor inspirasjon og glede.

30 Arkiv: C00 Arkivsaksnr: 2008/198-7 Saksbehandler: Eli Leithe Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kristiansundsprisen 2009 Vedlegg: Innkomne forslag på kandidater. Saken legges frem til drøfting og beslutning om kandidat til Kristiansundsprisen Saksopplysninger Statuttene for Kristiansundsprisen er som følger: Tildeles enkeltpersoner, samarbeidsgrupper, bedrifter, lag, foreninger eller andre organisasjoner som på en utmerket måte har drevet god markedsføring eller profilering av byen, og som gjennom sin innsats innenfor kultur, organisasjonsarbeid, næringsliv eller på annen måte har fått stor oppmerksomhet og oppnådd gode resultater. Prisen er Sildgutten i bronse. Fra 2004 har Kristiansundsprisen blitt delt ut sammen med en rekke andre lokale priser fra Kristiansund på arrangementet Den store prisdagen. Prisen har, sammen med en rekke andre priser, vært kunngjort for innsending av forslag på kandidater. I år vil prisutdelingen arrangeres den 14. mars. For å holde spenningen oppe vil vi foreslå at vinneren holdes hemmelig inntil den store prisutdelingsdagen, slik at spenningen kan utløses på selve arrangement. Tidligere mottakere av Kristiansundsprisen er: 1999 Christiansund Dansekompani 2000 Kristiansund Småbåtlag 2001 Musikkorpset Tempo 2002 Tahitifestivalen v/frode Alnæs 2003 Tore Løvik

31 2004 Dag Ohr 2005 Pica Fierce 2006 Midt-Norsk Musikkteater Operaen i Kristiansund 2007 Hedvig Wist Torfinn Carlsen Formannskapet står fritt til å velge blant innkomne forslag eller komme med egne forslag. Just Ingebrigtsen rådmann Ole Bjørn Moen kommunalsjef

32 Vi har mottatt forslag på 11 kandidater til Kristiansundsprisen 2009 Navn Kristiansund Symfoniorkester Kulturskolen i Kristiansund Elin Persson Øivind Frisvold Ove Borøchstein Frelsesarmeen (1) Fritz Lindskog (1) Motehuset Julius Caesar Begrunnelse Kristiansund Symfoniorkester feirer 90 år i Helt fra starten og Bræins tid og opp til i dag har det vært en viktig kulturbærer i Kristiansund. Og i disse operatider er det viktig å huske symfoniorkesteret har vært en viktig støttespille for operaen. Orkesteret står i sin 90 års jubileumssesong foran mange utfordringer, og økonomien i orkesteret trenger definitivt alle mulige bidrag. I takknemlighet for hva symfoniorkesteret har betydd gjennom 90 år, og som et hardt tiltrengt bidrag til fremtiden, er symfoniorkesteret en opplagt kandidat som fortjener å få utdelt Kulturprisen Kulturskolen fyller 40 år i 2009 og gjennom sitt virke har kulturskolen gitt mange barn og unge erfaringer og ferdigheter innen musikk, sang og de siste årene teater, sirkus, tegning/maling. Svært mange har fått en hobby for livet og en del har gått videre og gjort sitt fag til sitt yrkesfag. Musikkskolen startet i 1969 som en av de første i landet og en viktig motivasjon den gang var å rekruttere musikere til Kristiansund Symfoniorkester for å gjøre gjennoppstart av opera mulig, samt å rekruttere musikere til musikkorpsene. Kristiansund kulturskole har lyktes og har blitt en nøkkelfaktor i det aktive kulturlivet i Kristiansund som arbeidsplass for kulturarbeidere, opplæring for barn og unge og sentral samarbeidspartner med Kristiansunds Opera og Symfoniorkester. For sitt store engasjement som dirigent i Operakoret, barnekor, ungdomskor og Kristiansund nye kor (tidligere kan ikke synge -koret). Hun har arrangert flere barneoppsetninger/forestillinger bl.a. Olsenbanden og Grøss-show, hun har en stor innsatsvilje og et godt humør som smitter over på andre. Hun er til stor inspirasjon for barn og unge. Han er initiativtaker og primus motor i forbindelse med Marokkodagen på Nordlandet og julejammen i Festiviteten. Han har nær 30 års innsats som forfatter, musiker og komponist, samler og systematiserer av kulturminner. Han er en stor kulturpersonlighet. For uegennyttig innsats og offervilje overfor narkomane og andre utstøtte samfunnsgrupper i Kristiansund Han er Dag Ohr`s hjelper og sier aldri nei. I mange år har Fritz Lindskog vært den som hjelper alle og vil andre vel på så vel julebordsturer som Nyttårsball, alltid i sving for å skape trivsel. v/david Vassli Nilsson, Thomas Sandvik og David Strømman Nedal. De åpnet sin egen butikk hvor de selger egenproduserte klær og ble som nykommere invitert til Fashion Week i Oslo, noe som er unikt.

33 Trond Myrhaug David Bergsnev Synnøve Stokke Gjennom ulike media som TV, riksaviser og lokalavis har de profilert Kristiansund på en ny og særdeles god måte. For sitt utrettelige engasjement for å få gjenskapt Framnæs. En mann med store drømmer og ideer for sitt nye byggfirma og vaskeanlegg For hennes brennende engasjement innen dansen. Hun står alltid på og stiller opp for sine dansere, gjør en glimrende jobb for barn og unge, har en strålende personlighet, er en utrolig danser og danselærer.

34 Arkiv: U74 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Organisering av eiendomsforvaltningen. Oppnevning av politisk underutvalg Vedlegg: Saksprotokoll bystyresak 08/78 Saken legges frem for formannskapet med følgende forslag til vedtak: Ordførerens innstilling Følgende personer oppnevnes med oppfølgingsansvar for kommunens eiendomsforvaltning: Saksopplysninger Bystyret behandlet den sak vedr. organisering av eiendomsforvaltningen. Saksprotokoll fra bystyrets forhandlinger følger vedlagt. I vedtakets pkt. 4 heter det: 4. Det opprettes et politisk underutvalg på 3 medlemmer underlagt formannskapet med oppfølgingsansvar for kommunens eiendomsforvaltning. Underutvalget etableres innen Saken legges frem slik at underutvalget kan oppnevnes. Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær

35 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/22-6 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Referatsaker Liste over referatsaker Vedlegg: Eldrepolitikken i Kristiansund. Åpent brev Norsk kulturskoleråd. Uttale fra årsmøtet i Norsk kuturskoleråd i Møre og Romsdal 1. Eldrepolitikken i Kristiansund. Åpent brev 2. Norges blindeforbund: Ja til momsfritak for frivilligheten 3. Norsk kulturskoleråd. Uttale fra årsmøtet i Norsk kuturskoleråd i Møre og Romsdal 4. Konfliktrådet. Informasjon ang. oppnevning av ny konfliktrådsmegler

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 29 MØTE NR.: 05/13 TID: 06.12.2005 10:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 13:30

Side1. Møteinnkalling. Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur Møtested: Dato: 6.. Tidspunkt: 3:3 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7 57 4 6 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.05.2012 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.02.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Side1. Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 16 MØTEINNKALLING FOR Formannskapet MØTE NR.: 07/1 ETTER KONSTITUERING TID: 30.10.2007 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 57 40 60 Varamedlemmer

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 04.05.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.06.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.06.2008 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.06.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.11.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 20 MØTE NR.: 05/9 TID: 23.08.2005 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Onsdag 05.02.2014 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!!

Møteinnkalling. Bystyret. Utvalg: Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2008 Tidspunkt: 17:30 MERK TIDEN!!! Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 61 MØTE NR.: 05/9 TID: 18.10.2005 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2008 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2008 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.05.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.09.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12,

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 16.12.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Bystyresalen, Rådhuset. Dato: 16.12.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Dato: 16.12.2008 Tidspunkt: 14:00 Bystyresalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Formannskapet. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. Formannskapet. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.04.2011 Tidspunkt: 12:00 Inderøyheimen, møterom: 3. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer