Miljøjuks og feilinformering i bistanden Foreløpige konklusjoner, gjennomgang av norsk miljøbistand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljøjuks og feilinformering i bistanden Foreløpige konklusjoner, gjennomgang av norsk miljøbistand"

Transkript

1 Notat fra WWF, Miljøjuks og feilinformering i bistanden Foreløpige konklusjoner, gjennomgang av norsk miljøbistand Norges internasjonale forpliktelser Internasjonale og nasjonale forpliktelser innen bevaring og bærekraftig bruk av miljø og biologisk mangfold, gjennom bl.a. konvensjonen om biologisk mangfold (CBD), oppslutningen om FNs tusenårsmål og verdenstoppmøtet i Johannesburg. Bevaring av miljø og biologisk mangfold er grunnleggende forutsetninger for bekjempelse og forebygging av fattigdom, hovedmålet i norsk bistand. Nasjonale føringer for innsatsområder i norsk bilateralt utviklingssamarbeid i perioden : St.meld. nr. 19 ( ) En verden i endring: ett av fem hovedmål er å bidra til en forsvarlig forvaltning av jordas miljø og det biologiske mangfold. UDs Strategi for miljørettet utviklingssamarbeid : ett av fire satsingsområder er vern og bærekraftig bruk av biologisk mangfold. Biologisk mangfold er også helt sentralt for å oppnå to av de andre hovedprioriteringene i miljøstrategien og tett koblet til det fjerde satsingsområdet. Norads strategi i perioden Norad investerer i framtida - Norads strategi mot år 2005: et av seks resultatområder er "miljø og naturressursforvaltning" Utenriksdepartementets budsjettproposisjoner vektlegger miljø, biologisk mangfold og oppfølging av konvensjonen for biologisk mangfold i utviklingssamarbeidet (alle St.prp. nr. 1 for perioden ). Norge som internasjonal drivkraft i internasjonale forhandlinger i kampen for et bedre miljø og mot fattigdom. Norge som retorisk foregangsland og meget høy profil internasjonalt. Hva skjedde: Samlet norsk bilateralt utviklingssamarbeid (inkl. multi-bilateral) økte i perioden 1999 til 2003 med 32%. I den samme perioden ble miljøbistanden redusert med ca ¼, fra 17% til 13% (figur 1a viser absolutte tall og figur 1b viser andel) Miljø i norsk bilateralt utviklingssamarbeid Millioner (NOK) Miljøspesifikk Miljøintegrert Bilateralt utviklingssamarbeid Figur 1a viser innsats innen miljøintegrert, miljøspesifikk og samlet norsk bilateralt utviklingssamarbeid (inkl. multi-bilateral, administrasjon ikke inkludert). Bilateralt utviklingssamarbeid har økte med 2331 mill. i perioden, noe som tilsvarer 32 prosent. 1

2 Prosent (%) Figur 1b viser miljøbistand som andel av innsats innen samlet norsk bilateralt utviklingssamarbeid i perioden 1999 til 2003 (inkl. multi-bilateral, administrasjon ikke inkludert). Andelen miljøbistand gikk fra 17% til 13%, som tilsvarer en reduksjon på ca ¼. Innsatsen på biologisk mangfold i samlet norsk bilateralt utviklingssamarbeid (inkl. multibilateral) ble i løpet av perioden nesten halvert fra 0,91% til 0,53% (figur 2a viser absolutte tall og figur 2b viser andel) Biologisk mangfold (mill. kr) Samlet bilateralt utviklingssamarbeid (mill. kr) Biologisk mangfold Samlet norsk bilateralt utviklingssamarbeid Figur 2a viser innsats innen biologisk mangfold og samlet norsk bilateralt utviklingssamarbeid (inkl. multibilateral, administrasjon ikke inkludert) i perioden 1999 til Bilateralt utviklingssamarbeid (inkl. multibilateral) økte fra 7363 mill. til 9694 mill., noe som tilsvarer ca 32 prosent. Bilateral bistand (inkl. multibilateral) innen biologisk mangfold gikk i samme periode ned fra 67 mill. til 51 mill. 2

3 1,4 1,2 1,0 0,91 0,86 Prosent (%) 0,8 0,6 0,54 0,53 0,45 0,4 0,2 0,0 Figur 2b viser andelen bilateral bistand (inkl. multi-bilateral) innen biologisk mangfold i perioden Andelen gikk fra 0,91% til 0,53%, som tilsvarer nesten en halvering (basert på Norads OECD DAC statistikkdatabase, for biologisk mangfold er kode Biodiversity benyttet). Mangelfull og feilaktig rapportering, samt usystematisk innsats: o Rapporterer ikke etter Stortingets krav. Stortinget bad om rapportering på innsats innen områder Stortinget har prioritert i Dette skjedde ikke, jfr. Riksrevisjonens kritikk (Riksrevisjonens rapport nr. 3:4 ( )), Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen (Innst.S.nr. 100 ( )) og Utviklingsministerens innrømmelser i Stortinget (referat Stortinget møte 11. februar 2003) o Etter Riksrevisjonens kritikk prøvde UD å rapportere på Stortingets prioriterte områder, men klarte bare å plassere 32% av miljøbistanden innen Stortingets prioriterte miljøområder. Resten av miljøbistanden kunne ikke plasseres innen Stortingets prioriteringer. o Dobbel og flerdobbel bokføring i forhold til resultatområder og prioriteringer i bistanden. UD/Norad fører hele budsjettsummen for ett og samme prosjekt på flere resultatområder og prioriteringer. Det betyr at når man legger sammen innsats innen ulike resultatområder og prioriteringer får man et tall som er større enn det beløp som reelt ytes i bistand. Tallene representerer en overrapportering av miljøbistand pga flerdobbel bokføring i forhold til resultatområder / Stortingets prioriteringer. o Variasjonen i innsatsen på miljø og biologisk mangfold innen og mellom land er stor/meget stor, i løpet av kort tid (figur 3 viser innsats innen miljø, figur 4 viser innsats innen biologisk mangfold). Betyr at den er usystematisk i forhold til strategiske prioriteringer, både tematisk og geografisk, preget av liten planmessighet og forutsigbarhet. 3

4 Innsats på miljø i hovedsamarbeidsland 80,0 71,5 71,1 74,5 60,0 Millinoer (NOK) 40,0 20,0 0,0 11,2 12,1 16,6 2,3 3,2 45,1 30,9 20,3 23,7 21,4 43,8 39,8 44,4 46,2 23,5 21,1 8,5 36,2 25,9 15,0 48,6 42,6 44,5 45,0 5,9 7,5 8,2 10,4 21,6 31,5 29,6 Malawi Mosambik Tanzania Uganda Zambia Bangladesh Nepal ,0-40,0-39,9 Figur 3 viser norsk bilateralt (inkl. multi-bilateral bistand) utviklingssamarbeid innen miljø i perioden (ekskl. administrasjon) for de syv samarbeidslandene i norsk bistand. Innsats på biomangfold i hovedsamarbeidsland 25 22, ,59 Millioner (NOK) ,61 9,44 6,25 9,16 8,66 11,61 12, ,14 0,12 0,80 0,98 3,13 1,61 2,68 0,95 1,10 Zambia Tanzania Mosambik Malawi Uganda Bangladesh Nepal Figur 4 viser norsk bilateralt (inkl. multi-bilateral bistand) utviklingssamarbeid innen biologisk mangfold i perioden (ekskl. administrasjon) for de syv samarbeidslandene i norsk bistand. 4

5 Feilaktig kategorisering av prosjekter som miljørettet bistand o Flere miljøtiltak innen bilateralt norsk utviklingssamarbeid (inkl. multi-bilateral bistand) er feilkategorisert som miljøtiltak i forhold til UDs/Norads eget klassifiseringssystem. Eksempler kan være tiltak som søker å forebygge eller reparere skader på miljø, men som er del av prosjekter som totalt sett er ødeleggende for miljøet. Dette er tiltak som ikke burde regnes og bokføres som egen miljøinnsats, men som representerer selvfølgelige miljøhensyn - slik prinsippet er i Norge. Andre eksempler er tiltak hvor miljø ikke er et sentralt mål, men i beste fall en positiv sideeffekt på kortere eller lengre sikt. For noen prosjekter synes det som koblinger til miljø rett og slett mangler. Resultater: Gjennomgikk prosjektdokumenter for 209 miljøprosjekter i perioden innen bilateralt norsk utviklingssamarbeid (inkl. multi-bilateral bistand). Av de 209 miljøtiltakene er 103 feilført (49,28%); enten ved at de er gitt miljøkode 2 som tilsier at miljø er hovedmål, eller ved at det er gitt miljøkode 1 som tilsier at miljø er delmål - når det i virkeligheten ikke er det. Av de 209 miljøtiltakene er 101 kategorisert som miljøtiltak 2, altså hvor miljø er hovedmål for tiltaket. Gjennomgangen viser at 39 (38,6%) er ført feil: har ikke miljø som hovedmål, og miljø er enten et delmål eller en positiv bieffekt. Av de 209 miljøtiltakene er 108 kategorisert som miljøtiltak 1, altså hvor miljø er delmål for tiltaket. Gjennomgangen viser at 64 (59,3 %) er ført feil: har ikke miljø som delmål, og miljø er i beste tilfelle er en positiv bieffekt. Eksempler på feilførte tiltak: Elektrifisering i Tanzania: Prosjekt støttet med 12 millioner kroner i 2003 som omfatter kraftforsyning og fysisk infrastruktur på Zanzibar. Ingen miljøkomponent i avtalen mellom Norge og Tanzania. Kraftlinje fra Zambia og fysisk infrastruktur. Ingen miljøkomponent. 25 millioner i Minerydding i Angola: Over 50 millioner kr til minerydding i Angola i perioden Et viktig tiltak, men ikke et miljøtiltak. Overgangsbistand under humanitær krise i Kongo: 23 mill. kr i 2002 og 2003 i krisebistand. Institusjonssamarbeid og faglig bistand til utvikling av petroleumssektor i Angola og Mosambik: Ca 40 millioner kroner i perioden Synes ikke å ha konkrete miljøkomponenter. Kobling til miljø er i stor grad at man gjennom samfunnsmessig god forvaltning av petroleumressurser kan få mindre miljøødeleggelser enn hvis at man ikke tar miljøhensyn. Altså de normale miljøhensyn man er forpliktet til å ta i enhver norsk sammenheng. Metode: Gjennomgang av UDs/Norads arkivmateriale for noen utvalgte miljøprosjekter i perioden innen bilateralt norsk utviklingssamarbeid (inkl. multi-bilateral bistand). Prosjektene er valgt ut fra følgende kriterier: a) De valgte tiltakene er alle i Afrika og av årlig størrelsesorden på 3 millioner kroner eller mer i perioden Dette utgjør kun 6,3% av samlet antall miljøtiltak i perioden, men 26,7% av det økonomiske volumet av miljøinnsatsen i bilateralt utviklingssamarbeid (inkl. multibilateral) i Afrika i 1999 til

6 b) Miljøbistanden er rettet mot Afrika, hvor 5 av Norges 7 hovedsamarbeidsland innen utviklingssamarbeid befinner seg c) I disse landene er en større andel fattige mer direkte avhengige av naturens biologiske mangfold og miljøet enn noe annet sted. Det er også her man finner mye av den gjenværende intakte naturen og det biologiske mangfoldet i verden d) Afrika ligger lengst etter i kampen for å nå FNs tusenårsmål innen 2015 e) Norad og UDs prosjektportefølje innen miljø i perioden består av tiltak (omfatter både prosjekter og programmer) til totalt 5 775,5 millioner. I Afrika: miljøtiltak i perioden 1999 til 2003, til totalt 2 520,3 millioner kr. Vurderingen av om prosjektene er riktig kategorisert i forhold til miljøinnsats er basert på data som brukes av UD/Norad i deres eget klassifiseringssystem og rapportering til norske myndigheter. De ulike tiltakene tillegges verdiene 0, 1 eller 2. Verdien 0 betyr at tiltaket ikke er miljørelatert, og disse er derfor helt utelatt i undersøkelsen. Verdien 1 betyr at miljø er en integrert del av tiltaket, et såkalt delmål (delmål er målsettinger som er vesentlige, men ikke nødvendige, for igangsettingen av en aktivitet). Verdien 2 betyr at det er et spesifikt miljøtiltak, hvor miljø er et såkalt hovedmål (hovedmål er grunnleggende for hvordan aktivitetene utarbeides og implementeres, og hovedårsaken til at aktiviteten settes i gang). Prosjektenes innhold ble vurdert i forhold til klassifiseringen som miljøprosjekt ut fra UDs/Norads eget klassifiseringssystem med tildeling av miljøkode 1 - miljø som delmål, eller 2 - miljø som hovedmål. Kriteriene som vi la til grunn for at et prosjekt skulle kunne vurderes som et prosjekt med miljø som hovedmål var at ett eller flere miljøaspekter kommer til uttrykk i hovedmålsformuleringen til prosjektet. For at et prosjekt skulle kunne vurderes som et delmålsprosjekt måtte miljø være uttrykt som ett av delmålene/aspektene ved prosjektet. Kontaktpersoner: Rasmus Hansson, generalsekretær, WWF / Svein Erik Hårklau, leder program for miljø og utvikling, WWF / Anne Martinussen, rådgiver miljø og utvikling, WWF /

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom I NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom NORADs viktigste oppgave er å bidra i det internasjonale arbeidet for å bekjempe fattigdom. Dette er hovedfokus i NORADs strategi mot år 2005. Regjeringen

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

Layout: Zignal Tekst og redigering: Anne Martinussen. WWF-Norge Kr. August gate 7A Pb. 6784 St. Olavs plass N-0130 Oslo

Layout: Zignal Tekst og redigering: Anne Martinussen. WWF-Norge Kr. August gate 7A Pb. 6784 St. Olavs plass N-0130 Oslo Forsidefotos: WWF-Canon / Martin Harvey, WWF-Canon / Sandra Mbanefo Obiago, WWF-Canon / Meg Gawler, Tom Schandy Denne brosjyren er utarbeidet med økonomisk støtte fra Det norske utenriksdepartementet Layout:

Detaljer

Fattigdom, miljø og utvikling intensjoner og praksis i norsk miljøbistand FOTO: (C) WWF-CANON/MICHEL GUNTHER

Fattigdom, miljø og utvikling intensjoner og praksis i norsk miljøbistand FOTO: (C) WWF-CANON/MICHEL GUNTHER Den tørre bunnen av en innsjø etter en tørke i 1997 i Ichkeul nasjonalpark, Tunisia. Fattige, særlig på landsbygda i utviklingsland, er mest direkte avhengige av miljøet, naturressursene og det biologiske

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

Innst. 74 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:9 (2014 2015)

Innst. 74 S. (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:9 (2014 2015) Innst. 74 S (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:9 (2014 2015) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

-Utkast- Biodiversitetskonvensjonen. revisjonskriterier for norsk bistand. Notat /01

-Utkast- Biodiversitetskonvensjonen. revisjonskriterier for norsk bistand. Notat /01 -Utkast- Notat /01 Biodiversitetskonvensjonen og revisjonskriterier for norsk bistand ECON-notat nr. /01, Prosjekt nr. 35330 HLI/OKJ/,, 7. september 2005 Ikke offentlig Biodiversitetskonvensjonen og revisjonskriterier

Detaljer

WWF-Norges posisjoner og krav til 11. partsmøte under Konvensjonen om biologisk mangfold, COP 11

WWF-Norges posisjoner og krav til 11. partsmøte under Konvensjonen om biologisk mangfold, COP 11 WWF-Norge Postboks 6784 St. Olavs plass 0130 Oslo Org.nr.: 952330071MVA Tlf: 22 03 65 00 www@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Miljøverndepartementet Birthe Ivars Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 3.10.2012

Detaljer

Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner. Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11

Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner. Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11 Våtmarksrestaurering i internasjonale miljøkonvensjoner Maja Stade Aarønæs, Direktoratet for Naturforvaltning, 15.11.11 Verdien av verdens våtmarker Våtmarker bidrar med sentrale økosystemtjenester Vannsikkerhet,

Detaljer

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD

INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD INSTRUKS FOR VIRKSOMHETS- OG ØKONOMISTYRINGEN I SAKER SOM GJELDER KLIMA- OG SKOGSATSINGEN I NORAD Instruksen er fastsatt av Klima- og miljødepartementet i medhold av 3 i Reglement for økonomistyring i

Detaljer

Evaluering av fremme av funksjonshemmedes rettigheter i norsk utviklingssamarbeid. Oppfølgingsplan.

Evaluering av fremme av funksjonshemmedes rettigheter i norsk utviklingssamarbeid. Oppfølgingsplan. Notat Til: Kopi: Fra: Assisterende utenriksråd Christian Syse Utviklingspolitisk direktør Hege Hertzberg Avdeling for regionale spørsmål og utvikling Norad/EVAL Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Kuttene i budsjettforslaget for 2016 Konsekvenser for forskning om utvikling og for

Detaljer

Utviklingsfondet sår håp

Utviklingsfondet sår håp Utviklingsfondet sår håp Hvert år produseres det nok mat for å dekke ernæringsbehovet til alle som lever på jorda. Likevel sulter 850 millioner av de 6,3 milliarder menneskene som bor her. Til tross for

Detaljer

[708] Notat. Norges bistand til urfolk. En realitetsorientering. Anita Haslie Indra Øverland. No. 708 2006

[708] Notat. Norges bistand til urfolk. En realitetsorientering. Anita Haslie Indra Øverland. No. 708 2006 [08] Notat Norges bistand til urfolk En realitetsorientering Anita Haslie Indra Øverland No. 08 2006 Norwegian Institute of International Affairs Norsk Utenrikspolitisk Institutt Utgiver: Copyright: ISSN:

Detaljer

land Statistikk som samfunnsbistand får SSB-bistand

land Statistikk som samfunnsbistand får SSB-bistand 7 land får SSB-bistand SSBs internasjonale engasjement Statistikk som samfunnsbistand Statistisk sentralbyrå har i over 20 år jobbet internasjonalt med å hjelpe utvalgte land til å sette opp nasjonale

Detaljer

regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid

regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid regjeringens handlingsplan for miljørettet utviklingssamarbeid juni 2006 innholdsfortegnelse 1. Premisser... 7 2. Strategisk profil... 8

Detaljer

DET KONGELEGE UTANRIKSDEPARTEMENT

DET KONGELEGE UTANRIKSDEPARTEMENT DET KONGELEGE UTANRIKSDEPARTEMENT Miljø- og utviklingsministeren Leder Anders Anundsen Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Stortinget 0026 Oslo Jeg viser til ditt brev av 18.mars 2010 vedrørende

Detaljer

slik at jeg kan undervise

slik at jeg kan undervise 03 Årsrapport 2003 Tema Jeg går på Peinar, i matematikk-klassen. Jeg vil bli lærer, slik at jeg kan undervise andre barn. Velasques (13 år), Guatemala Norske fagmiljøer er viktige partnere i den faglige

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er et alvorlig globalt problem som bidrar til overfiske, skjeve konkurransevilkår og undergraver bærekraftige

Ulovlig, urapportert og uregulert fiske er et alvorlig globalt problem som bidrar til overfiske, skjeve konkurransevilkår og undergraver bærekraftige Naturkriminaliteten har økt voldsomt i omfang, og må håndteres som et spørsmål som handler om global sikkerhet. Naturkriminaliteten er en reell trussel mot utvikling i mange land, og kan føre til at blant

Detaljer

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Oversikt Målene for bærekraftig utvikling Dette er en forsmak på et Fafo-notat som kommer i oktober

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand

Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand Dokument nr. 3:2 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater

Detaljer

Naturindeks - kunnskap og politikk

Naturindeks - kunnskap og politikk Foto: Ingeborg Wessel Finstad, WWF-Norge Naturindeks - kunnskap og politikk Rasmus Hansson Ingeborg W Finstad WWF-Norge 23.9.2010 - et tilbakeblikk Idé utviklet av WWF Basert på internasjonal WWF rapport

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende regjeringens miljørapportering til Stortinget

Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende regjeringens miljørapportering til Stortinget Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende regjeringens miljørapportering til Stortinget 2 Forord Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende regjeringens miljørapportering til Stortinget sendes ikke Stortinget

Detaljer

Skogvern til leie. - Muligheter i en stagnert prosess. Arnodd Håpnes WWF

Skogvern til leie. - Muligheter i en stagnert prosess. Arnodd Håpnes WWF Skogvern til leie - Muligheter i en stagnert prosess Arnodd Håpnes WWF Spørreundersøkelse i 12 europeiske land (WWF, februar-mars 2003): - 86 prosent av nordmenn mener skogvern er viktig eller meget viktig.

Detaljer

Meld. St. 35 (2014 2015) Sammendrag bokmål. Sammen om jobben. Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet

Meld. St. 35 (2014 2015) Sammendrag bokmål. Sammen om jobben. Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet Meld. St. 35 (2014 2015) Sammendrag bokmål Næringsutvikling innenfor utviklingssamarbeidet Innhold 1 En styrket og strategisk innrettet støtte... 5 1.1 Katalytisk og effektiv bistand... 6 2 Globale endringer...

Detaljer

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014

Plansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014 Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et

Detaljer

Norad resultater i kampen mot fattigdom

Norad resultater i kampen mot fattigdom Norad resultater i kampen mot fattigdom 1 Norad - Direktoratet for utviklingssamarbeid VI JOBBER FOR AT NORSK BISTAND SKAL VIRKE BEST MULIG Virker norsk bistand? Får de fattige i utviklingslandene og norske

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

- Norsk bistand må legges om slik at den rettes inn mot å oppfylle FNs nye bærekraftmål

- Norsk bistand må legges om slik at den rettes inn mot å oppfylle FNs nye bærekraftmål WWF-Norge Postboks 6784 St. Olavs plass 0130 Oslo Org.nr.: 952330071MVA Tlf: 22 03 65 00 wwf@wwf.no www.wwf.no facebook.com/wwfnorge Utenriksdepartementets budsjett: - Norsk bistand må legges om slik at

Detaljer

Oppfølgingsnotat. Evaluering av norsk og svensk støtte til fremme av barns rettigheter

Oppfølgingsnotat. Evaluering av norsk og svensk støtte til fremme av barns rettigheter Til: Ass. utenriksråd, Utenriksdepartementet Via: Norads direktør Kopi: Utenriksdepartementet: Utviklingsministerens sekretariat Avdeling for regionale spørsmål og utvikling Afrika I Det sentrale, sørlige

Detaljer

Kap.post165.70 Regelverk for program for kapasitetsutvikling for høyere utdanning og forskning for utvikling

Kap.post165.70 Regelverk for program for kapasitetsutvikling for høyere utdanning og forskning for utvikling Godkjent for oversendelse til UD: Villa Kulild, 13.11.2013 Godkjent av Utenriksdepartementet: 20.3.2014 Kap.post165.70 Regelverk for program for kapasitetsutvikling for høyere utdanning og forskning for

Detaljer

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon

NHO Næringslivets Hovedorganisasjon og V NHO Næringslivets Hovedorganisasjon Tori N. Tveit Sekretariat for næringsutviklingi sør 1 Fra Bistand til Business Næringsliv skaper utvikling: NHOs sekretariat for næringsutvikling i sør Verden og

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Norad. Notat. Oppfølgingsnotat.Evalueringav norskutviklingssamarbeidtil fremmeav funksjonshemmedesrettigheter. 1. Innledning. Via: Norad, direktø

Norad. Notat. Oppfølgingsnotat.Evalueringav norskutviklingssamarbeidtil fremmeav funksjonshemmedesrettigheter. 1. Innledning. Via: Norad, direktø Norad Til: Utenriksdepartementet v/ assisterende utenriksråd Vår ref.: 1100212 Arkivkode: Via: Norad, direktø ato: 20.04.2012 Fra: Evalueringsavdelingen, No Vår saksbeh.: AnetteHaug Kopi : Utenriksdepartementet:

Detaljer

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER

ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER MD-IRC. NORGE Nils W. Ørum ORGANISASJON, RAPPORTERING OG KONTAKTPERSONER Ajour per nov 2015 1. Hensikt med oversikten. Oversikten er laget for å hjelpe klubber, enkeltmedlemmer, soner og distrikter, for

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 100 197 Inntektskapittel: 3101

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 100 197 Inntektskapittel: 3101 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 100 197 Inntektskapittel: 3101 Innhold Del I Hovedinnledning... 9 1 Innledning... 11 2 Tabelloversikter over budsjettforslaget... 13 3

Detaljer

Kraftig bistand? Ensidig satsing på vannkraft i norsk energibistand. Februar 2008

Kraftig bistand? Ensidig satsing på vannkraft i norsk energibistand. Februar 2008 Kraftig bistand? Ensidig satsing på vannkraft i norsk energibistand Februar 2008 Rapport utarbeidet av Framtiden i våre hender og Forum for utvikling og miljø (ForUM) Temagruppen for klima og energi ForUMs

Detaljer

Etatsrapport. Etatsrapport 2004. Fra Norad til Utenriksdepartementet. 31. mai 2005

Etatsrapport. Etatsrapport 2004. Fra Norad til Utenriksdepartementet. 31. mai 2005 E T A T S R A P P O R T 2 0 0 4 Etatsrapport Etatsrapport 2004 Fra Norad til Utenriksdepartementet 31. mai 2005 E T A T S R A P P O R T 2 0 0 4 Innhold 1 Oppsummering... 5 2 Organisering, bemanning og

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet

Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Levende landbruk og levende kulturlandskap i bærekraftig bruk i hele landet Nasjonal konferanse om forvaltning av biologiske og genetiske verdier i kulturlandskapet 12. juni 2007 Per Harald Grue Landbruket

Detaljer

How to stay cool.. Klima for miljø Globale utfordringer lokalt ansvar. WWF vil ha løsninger World Wide Fund for Nature/ Verdens naturfond

How to stay cool.. Klima for miljø Globale utfordringer lokalt ansvar. WWF vil ha løsninger World Wide Fund for Nature/ Verdens naturfond How to stay cool.. Klima for miljø Globale utfordringer lokalt ansvar Miljøledelse 09 3.11.2009 Rasmus Hansson, WWF WWF vil ha løsninger World Wide Fund for Nature/ Verdens naturfond verdens største uavhengige

Detaljer

Oppfølgingsnotat: Evaluering av norsk utviklingssamarbeid gjennom norske frivillige organisasjoner i Øst-Afrika

Oppfølgingsnotat: Evaluering av norsk utviklingssamarbeid gjennom norske frivillige organisasjoner i Øst-Afrika Til: Utenriksdepartementet v/assisterende utenriksråd Via: Norad, direktøren Vår ref.: Arkivkode: 1000195 Click here to enter text. Dato: 20.04.2012 Fra: Evalueringsavdelingen, Norad Kopi: Utenriksdepartementet:

Detaljer

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002

Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden Norges formannskap 2002 Morgendagens Norden I vårt program for det nordiske formannskapet i 2002 har vi valgt å prioritere områder som er meget viktige for utviklingen av Morgendagens

Detaljer

Innspill til 21.konsesjonsrunde

Innspill til 21.konsesjonsrunde WWF-Norge Kristian Augusts gate 7a Pb 6784 St. Olavs plass 0130 OSLO Norge Tlf: 22 03 65 00 Faks: 22 20 06 66 info@wwf.no www.wwf.no Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen Olje- og energidepartementet

Detaljer

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne?

Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? Evalueringsavdelingen i Norad Har norsk bistand inkludert personer med nedsatt funksjonsevne? En studie Bilde av barn som går til skolen i Nepal (foto: Redd Barna Norge) Har norsk bistand inkludert personer

Detaljer

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013

Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Inger Elise Iversen Daglig leder Kavlifondet 15. November 2013 Kavli - en annerledes virksomhet Det som skiller Kavli fra de fleste andre private virksomheter er at Kavli og Q-Meieriene eies av en allmennyttig

Detaljer

St.prp. nr. 83 (1999-2000)

St.prp. nr. 83 (1999-2000) St.prp. nr. 83 (1999-2000) Om samtykke til at Norge deltar i en kapitalpåfylling i Nordisk Utviklingsfond Tilråding fra Utenriksdepartementet av 9. juni 2000, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1

Detaljer

Næringsutvikling innen fornybar energi i Uganda: Samarbeid mellom internasjonale og lokale bedrifter

Næringsutvikling innen fornybar energi i Uganda: Samarbeid mellom internasjonale og lokale bedrifter Næringsutvikling innen fornybar energi i Uganda: Samarbeid mellom internasjonale og lokale bedrifter Gründernes hus 16.april Åse Lekang Sørensen Norges Vel Stikkord Om Norges Vel og energiaktiviteten vår

Detaljer

INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING. Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006.

INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING. Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006. INSTRUKS FOR EVALUERINGSVIRKSOMHETEN I NORSK BISTANDSFORVALTNING Godkjent av Utenriksråden 29. mai 2006. Instruks for Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) fastslår at en av direktoratets hovedoppgaver

Detaljer

RAMMEAVTALE MELLOM NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE OG DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID - NORAD

RAMMEAVTALE MELLOM NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE OG DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID - NORAD RAMMEAVTALE MELLOM NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE OG DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID - NORAD FORMAL OG REPRESENTASJON Avtalens formål er å regulere formene for Utenriksdepartementets (UD) og Direktoratet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD) SENTER FOR INTERNASJONALISERINGAV. HØYERE UTDANNING (SIU) Om

SAMARBEIDSAVTALE. mellom DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD) SENTER FOR INTERNASJONALISERINGAV. HØYERE UTDANNING (SIU) Om SAMARBEIDSAVTALE mellom DIREKTORATET FOR UTVIKLINGSSAMARBEID (NORAD) og SENTER FOR INTERNASJONALISERINGAV HØYERE UTDANNING (SIU) Om NORADS KULTURUTDANNINGSPROGRAM 1. Formål 1.1. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

September 2006. Evalueringsprogram 2006 2008

September 2006. Evalueringsprogram 2006 2008 September 2006 Evalueringsprogram 2006 2008 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Norwegian Agency for Development Cooperation Pb. 8034 Dep, 0030 OSLO Ruseløkkveien 26, Oslo, Norge Tlf.: 22 24 20

Detaljer

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2012-2014

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2012-2014 Evalueringsavdelingen Evalueringsprogrammet for 2012-2014 Norad Direktoratet for utviklingssamarbeid Postboks 8034 Dep, 0030 Oslo Ruseløkkveien 26, Oslo, Norge Tel: +47 23 98 00 00 Faks: +47 23 98 00 99

Detaljer

E T A T S R A P P O R T 2 0 0 4. Etatsrapport. Etatsrapport 2005. Fra Norad til Utenriksdepartementet. 4. mai 2006

E T A T S R A P P O R T 2 0 0 4. Etatsrapport. Etatsrapport 2005. Fra Norad til Utenriksdepartementet. 4. mai 2006 E T A T S R A P P O R T 2 0 0 4 Etatsrapport Etatsrapport 2005 Fra Norad til Utenriksdepartementet 4. mai 2006 200600978 / 04.05.2006 Norads etatsrapport 2005 Innhold 1 Oppsummering...1 2 Organisering

Detaljer

Representantforslag. S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer. Bakgrunn

Representantforslag. S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer. Bakgrunn Representantforslag. S (2009-2010) fra stortingsrepresentanten(e) Trine Skei Grande og Abid Q. Raja Dokument 8: S (2009-2010) Representantforslag om styrking av miljøhensyn ved bygging av kraftlinjer Til

Detaljer

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene Utenriksdepartementet Seksjon for menneskerettigheter og demokrati P.B. 8114 Dep 0032 Oslo Oslo, 4. mars, 2014 Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007

EUs klimapolitikk og kvotehandel. Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs klimapolitikk og kvotehandel Miljøråd, Agnethe Dahl Energigruppe fra Trøndeland 7. mai 2007 EUs miljøpolitikk - EU/EØS som premissleverandør for norsk miljøpolitikk EU har utvidet kompetanse på miljø,

Detaljer

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014

A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Ungt Entreprenørskap Norge Postboks 5250 Majorstua 0303 OSLO Deres ref Vår ref Dato A.K. Slungård 14/9177-1 23.desember 2014 Statsbudsjettet 2015 - Tilsagnsbrev 1. INNLEDNING Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Innst. S. nr. 199. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen

Innst. S. nr. 199. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen Innst. S. nr. 199 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen Innstilling fra utenrikskomiteen om bistandsavtaler som trådte i kraft i 2002 Til Stortinget SAMMENDRAG Stortingets presidentskap

Detaljer

Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok

Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Resultatrapport 2007 Bistanden virker men ikke godt nok Forord Virker bistanden? Forsvinner pengene i korrupsjon? Hvorfor er det fremdeles fattigdom og krig etter mange års bistand og utviklingspolitikk

Detaljer

Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar. Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra

Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar. Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra Ernæring i norsk utviklingspolitikk Alles ansvar og ingens ansvar Liv Elin Torheim, Marina M de Paoli & Riselia Duarte Bezerra Hva var oppdraget? Bidra til grunnlaget for Redd Barna Norges ernæringsstrategi

Detaljer

RAPPORT 2013/31. Hvem skal få? Partienes forslag til statsbudsjettet 2013 og konsekvenser for bistanden. Av Rasmus Reinvang

RAPPORT 2013/31. Hvem skal få? Partienes forslag til statsbudsjettet 2013 og konsekvenser for bistanden. Av Rasmus Reinvang RAPPORT 2013/31 Hvem skal få? Partienes forslag til statsbudsjettet 2013 og konsekvenser for bistanden Av Rasmus Reinvang Hvem skal få? Partienes forslag til statsbudsjettet 2013 og konsekvenser for bistanden.

Detaljer

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015)

Representantforslag. S (2014 2015) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag. S (2014 2015) fra stortingsrepresentanten(e) Dokument 8: S (2014 2015) Representantforslag fra stortingsrepresentanten(e) om å nedsette ekspertutvalg for å utrede muligheten for å

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NORGES SAMARBEID MED ANGOLA 2006 2010

RETNINGSLINJER FOR NORGES SAMARBEID MED ANGOLA 2006 2010 GODKJENT AV : UTVIKLINGSMINISTER ERIK SOLHEIM 13. NOVEMBER 2006 RETNINGSLINJER FOR NORGES SAMARBEID MED ANGOLA 2006 2010 Sammendrag Etter borgerkrigens slutt i 2002, har den politiske og sikkerhetsmessige

Detaljer

IATIs krav og ambisjoner

IATIs krav og ambisjoner Til: Utenriksdepartementet Seksjon for utviklingspolitikk Postboks 8114 Dep. 0032 Oslo Fra: Avdeling for metode og resultater Click here to enter text. Vår ref.: 1201161-4 Dato: 21.09.2012 Vår saksbeh.;

Detaljer

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016

Tiltaksstrategi for. Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Tiltaksstrategi for Spesielle miljøtiltak i jordbrukets kulturlandskap (SMIL-midler) for Lyngdal kommune 2014 2016 Lyngdalsku på beite Innledning: Fra 01.01.2004 er ansvaret for flere oppgaver innen landbruksforvaltningen

Detaljer

Grunnlag for strategiarbeidet

Grunnlag for strategiarbeidet Grunnlag for strategiarbeidet SIUs profileringseminar 28. september 2011 Stig Helge Pedersen 1 Oppdrag fra Kunnskapsdepartementet I St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning heter det

Detaljer

Rapport 1999:23. Gjennomgang av Memorandum of Understanding på miljøfeltet

Rapport 1999:23. Gjennomgang av Memorandum of Understanding på miljøfeltet Rapport 1999:23 Gjennomgang av Memorandum of Understanding på miljøfeltet 1 Forord Statskonsult har på oppdrag fra Utenriksdepartementet foretatt en gjennomgang av MoU (Memorandum of Understanding) på

Detaljer

UDs oppfølging av anti-korrupsjonsarbeid, herunder Norads rådgivning: Oppfølgingspunkter og norsk innsats

UDs oppfølging av anti-korrupsjonsarbeid, herunder Norads rådgivning: Oppfølgingspunkter og norsk innsats STATUSRAPPORT UDs oppfølging av anti-korrupsjonsarbeid, herunder Norads rådgivning: Oppfølgingspunkter og norsk innsats (1) Legge mer vekt på å få fram kunnskap og støtte informasjon om korrupsjon i landene,

Detaljer

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2015-2017

Evalueringsavdelingen. Evalueringsprogrammet for 2015-2017 Evalueringsavdelingen Evalueringsprogrammet for 2015-2017 Evalueringsavdelingens virksomhet er styrt av en egen instruks for evalueringsvirksomhet i norsk bistands-forvaltning, gitt av utenriksråden 29.

Detaljer

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND

STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND STRATEGI FOR AUST-AGDER UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEFOND Vedtatt på styremøte 24. mai 2013 1. INNLEDNING... 3 2. MÅLSETTINGER... 3 3. SATSINGSOMRÅDER... 4 4. PRIORITERING AV MIDLER... 5 5. TILDELINGSKRITERIER...

Detaljer

Miljøinnsatsen til multilaterale organisasjoner - en syntese av tidligere evalueringer

Miljøinnsatsen til multilaterale organisasjoner - en syntese av tidligere evalueringer Direktoratet for utviklingssamarbeid Norwegian Agency for Development Cooperation Postadresse/ Postal address: Pb. 8034 Dep, NO-0030 OSLO, Norway Kontoradresse/ Office address: Ruseløkkveien 26, Oslo Telefon/

Detaljer

Ordningsregelverk Fredskorpset, sør-sør-programmet

Ordningsregelverk Fredskorpset, sør-sør-programmet Ordningsregelverk Fredskorpset, sør-sør-programmet Ansvarlig avd./seksjon:fredskorpset Programområde: 03 - Ordningen faller inn under OECD/DAC-direktivenes kriterier for ODA-støtte Kap.post(er): 160.77

Detaljer

Norske selskapers etableringer i Afrika

Norske selskapers etableringer i Afrika Norske selskapers etableringer i Afrika Tekna Forum for Teknologi og Utviklingssamarbeid Oslo, 25. februar 2014 Marius Nordkvelde, Prosjektleder: Norske selskapers etableringer i Afrika Institutt for strategi

Detaljer

Kommunikasjonsplan Norad SIU 1

Kommunikasjonsplan Norad SIU 1 !""# Kommunikasjonsplan Norad 1 1. Bakgrunn Forhistorie Norad finansierer flere programmer innen området høyere utdanning og forskning som forvaltes av. Disse er NUFU-programmet (Nasjonalt program for

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Innst. 265 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:8 (2012 2013)

Innst. 265 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. 1. Sammendrag. Dokument 3:8 (2012 2013) Innst. 265 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument 3:8 (2012 2013) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av

Detaljer

Rappor t. Rapport nr. 2/00. Om Agenda 21 og norsk tosidig bistandsforvaltning UNIVERSITETET I OSLO. Av Else Skjønsberg

Rappor t. Rapport nr. 2/00. Om Agenda 21 og norsk tosidig bistandsforvaltning UNIVERSITETET I OSLO. Av Else Skjønsberg UNIVERSITETET I OSLO Rapport nr. 2/00 Om Agenda 21 og norsk tosidig bistandsforvaltning Av Else Skjønsberg Rappor t Program for forskning og utredning for et bærekraftig samfunn Senter for utvikling og

Detaljer

Ass. Utenriksråd, Avdeling for regionale spørsmål og utvikling Kopi til: Olje for utvikling - oppfølging av evalueringen

Ass. Utenriksråd, Avdeling for regionale spørsmål og utvikling Kopi til: Olje for utvikling - oppfølging av evalueringen Notat Til: Via: Ass. Utenriksråd, Avdeling Kopi til: Fra: Saksbehandler: Seksjon for spolitikk Elin Bergithe Rnlie Dato: 23.05.2013 Saksnr.: 11/03200-88 Olje for - oppfølging av evalueringen Oppfølgingsnotatet

Detaljer

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset

Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Evaluering Fra kontroll i etterkant til et element i utviklingen fremover Klynge caset Knut Senneseth Utvärderingsnätverket Stockholm 27 mai 2015 Formål: Innovasjon Norge er staten og fylkeskommunenes

Detaljer

Vedtekter for Atlas-alliansen

Vedtekter for Atlas-alliansen Vedtekter for Atlas-alliansen Sist endret 09.02.2012 Den alminnelige stiftelsen Atlas-alliansen ble etablert med basis i midler innsamlet gjennom Norsk Rikskringkastings TV-innsamlingsaksjon ET NYTT LIV

Detaljer

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Thorbjørn Gilberg, leder for enhet for internasjonale programmer og nettverk Cathrine Strømø - opptaksleder 2 Kort om UMB s engelske studietilbud UMB har

Detaljer

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste

Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker. Lions Norge Hva er Lions? 24.09.2013. Til tjeneste Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones. Lions har 45.000

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2010-2011

ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 Vedtatt på Landsmøtet i Bergen 21-23. august 2009 INNLEDNING Arbeidsprogrammet legger rammene for Norges Naturvernforbunds satsingsområder innen miljøpolitikk og styrking av organisasjonen.

Detaljer

04.06.2015. Til tjeneste

04.06.2015. Til tjeneste 04.06.2015 Hva er Lions? Én god handling gjør mer nytte enn tusen gode tanker The International Association of Lions C lubs ble stiftet i C hicago, USA, 7. juni 1917 av forretningsmannen Melvin Jones.

Detaljer

Norad. Samarbeidsavtale. mellom Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) og Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) om

Norad. Samarbeidsavtale. mellom Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) og Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) om Norad Samarbeidsavtale mellom Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) og Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) om Norads Program for Masterstudier (NOMA) [Norad s Programme for

Detaljer

Om evaluering av norsk bistand

Om evaluering av norsk bistand Om evaluering av norsk bistand Av Vegard Bye, Scanteam Evalueringskonferansen 2012 5. september 1 Norads lange evalueringshistorie Norad s evalueringsenhet (Evalfo) aktiv fra 1978 Den første Evalueringshåndboka

Detaljer

Utviklingspolitikk i endring? Helge Hveem Professor emeritus Institutt for statsvitenskap, UiO

Utviklingspolitikk i endring? Helge Hveem Professor emeritus Institutt for statsvitenskap, UiO Utviklingspolitikk i endring? Helge Hveem Professor emeritus Institutt for statsvitenskap, UiO Utviklingspolitikk «.. summen av de politiske grep og verktøy Norge aktivt benytter for å påvirke faktorene

Detaljer

Miljøplan- Trinn 1 Kart over jordbruksarealene (eget/leid areal) Gjødslingsplan Jordprøver Sprøytejournal Sjekkliste Tiltaksplan for å etterkomme off. krav Dokumentasjon på gjennomføring av tiltak Miljøplankart

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet. Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson

Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet. Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson Medisinsk og helsefaglig forskning i Forskningsrådet Møteplass kliniske studier 22. januar 2014 Henrietta Blankson Forskningsrådets hovedroller Rådgiver om strategi Hvor, hvordan og hvor mye skal det satses?

Detaljer

Bærekraftig utvikling Statens koordineringsansvar

Bærekraftig utvikling Statens koordineringsansvar Bærekraftig utvikling Statens koordineringsansvar 27. mai 2009 Avdelingsdirektør Bjarne Stakkestad Sekretariatet for bærekraftig utvikling Finansdepartementet Regjeringens arbeid med bærekraftig utvikling

Detaljer

HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN. Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse til NOU 2003:22.

HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN. Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse til NOU 2003:22. Oslo, 15.1.2004 Finansdepartementet Økonomiavdelingen Postboks 8008 Dep. 0030 OSLO HØRING NOU 2003:22 FORVALTNING FOR FREMTIDEN Norges Naturvernforbund vil herved, som høringsinstans, avgi en uttalelse

Detaljer

Norads årsrapport 2008

Norads årsrapport 2008 Norads årsrapport 2008 1 2 Innhold 1. Hovedpunkter 5 2. Faglig rådgivning 7 Noen utviklingstrekk 7 Norads tilnærming til faglig rådgivning 7 Miljø og klima 7 Olje for utvikling 8 Energi, vann og infrastruktur

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

BRUK AV POLICY MARKØRER - MILJØ RAPPORT FRA ANALYSE AV ET UTVALG TILTAK

BRUK AV POLICY MARKØRER - MILJØ RAPPORT FRA ANALYSE AV ET UTVALG TILTAK Norwegian Agency for Development Cooperation (Norad) BRUK AV POLICY MARKØRER - MILJØ RAPPORT FRA ANALYSE AV ET UTVALG TILTAK RAPPORT 06 MARS 2006 JENS CLAUSSEN, ERLEND SIGVALDSEN OG STEIN HANSEN Innhold

Detaljer