Budsjett UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi. Bergen, 24. februar Til alle ansatte. Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2004. UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi. Bergen, 24. februar 2004. Til alle ansatte. Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi Bergen, 24. februar 2004 Til alle ansatte Budsjett 2004 Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag 2004 blir et overgangsår for finansieringen av BIO: 4 institutt-tradisjoner for annuumsfordeling skal slås sammen til 1 Ny modell for fakultetstildeling i 2004, der vi tildeles midler til lønn og husleie. Flere av postene som fakultetet disponerte før, han de også sendt over til instituttene (f. eks. støtte til feltarbeid for hovedfagsstudenter). Fakultetet har også gitt beskjed om at det vil endre resultatkomponenten fra og med 2005, derfor blir 2004 et mellomår. Økte overheadsatser fra Forskningsrådet fra og med 2004 for å dekke større del av institusjonens merkostnader ved eksternt finansiert virksomhet. Forskergrupper skal dannes i høst, undervisningsgrupper denne våren BIO skal lage strategiplan. Behovet for nye stillinger må motiveres ut fra denne. Budsjett-konsekvenser for i år: Ledelsen har mer enn nok med å klare å slå sammen de gamle instituttene og å forberede husbyggingen. Budsjettet er derfor i meget liten grad basert på nye strategier. Det eneste nye er fokuset på forskergrupper som budsjettenhet. Alle andre tiltak er forsøk på å jevne ut forskjeller i spilleregler mellom instituttene, og å ta hensyn til de nye finansieringsvilkårene. Men vi har ikke oversikt over alle ujevnheter, og først 2005-budsjettet vil bli enhetlig for BIO. Budsjettet må revideres etter et halvt år, siden det er usikkerheter knyttet både til utgifter og inntekter. Flat per capita-sats til alle grupper, lik for alle vitenskapelig ansatte Belønningsmidler for 2003 etter gammel budsjettmodell fordeles denne våren til de gamle gruppene. Ingen muligheter for å ansette i ledige stillinger Bare utlysninger i stipendiat-stillinger, med sikte på tilsetting i januar Unntatt er en fast stilling i botanisk økologi, som har vært holdt ledig lenge. Også i denne vil ansettelsen ikke skje før i Betydelige ekstraordinære IT-kostnader knyttet til IT-avdelingens nye krav til maskiner på UiBs nett, og til fakultetets krav til overgang til klientdrift. Felles regler Kopi, porto, telefon, klientdrift, standard programvare dekkes av BIO sentralt. Felles forbruksvarer i alle lab-er dekkes av BIO sentralt. BIOs teknikere vil få i oppgave å definere hva som er fellesutgifter i hver av labene. Ingen penger fordeles til individer. Om gruppene vil dele pengene seg i mellom, vil BIO ikke hjelpe til med bokføringen Postadresse: Postboks 7800 N-5020 Bergen Norge Besøksadresse: Bioblokken, 3. etg. Høyteknologisenteret i Bergen. Thormøhlensgate 55 Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

2 Til høsten Samme per capita-sats til høsten Nye grupper arver gjenstående bevilgning fra i vår, avhengig av hvor medlemmene i vårens grupper fordeler seg i forskergrupper. Såkornsmidler på kan brukes i forbindelse med oppstart av nye grupper til høsten. Seminar-midler på kan brukes i vår til å finne ut av samarbeidskonstellasjoner. Forskergruppelederne blir økonomisk ansvarlig for alle interne og eksterne inntekter i sin forskergruppe. Innledning Instituttet har for 2004 fått tildelt en ramme på i interne midler. Egne inntekter og overføringer er på I tillegg forventes det eksterne inntekter i størrelsesorden 75 millioner. Med et totalbudsjett på 155 millioner, og totalt 210 ansatte er instituttet universitetets største, og på størrelse med et middels stort fakultet. Årets første måneder har gått med til å starte arbeidet med å samordne og samorganisere vår økonomi og administrasjon. Instituttet har fått sin første store fellesbevilgning fra fakultetet, men å skaffe seg oversikt og å harmonisere tildelinger/avsetninger er en omfattende oppgave. I dette budsjettet behandles kun den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten vår, samt de eksterne inntekter som styrker denne delen av budsjettet. Den eksternt finansierte virksomheten budsjetteres prosjekt for prosjekt, og bør på sikt også trekkes inn i utarbeidelse av et totalbudsjett for Institutt for biologi. Midlertidig budsjettmodell Budsjettet som nå fremlegges er et utgangspunkt for årets drift, men av flere årsaker er det besluttet at det vil foretas en omfattende revisjon i forbindelse med fremleggelse av instituttets halvårsregnskap. En av grunnene er at det er knyttet noe usikkerhet til hvordan kostnadsutviklingen vil bli, særlig når det gjelder lønnskostnader og revisjoner. Det presiseres imidlertid at dette forslaget er laget også på bakgrunn av regnskapstall fra En annen årsak er at vi håper at i løpet av våren vil arbeidet med å danne nye forskergrupper vil være kommet så langt at det er naturlig at gruppetildelingene for høsten følger disse nye konstellasjonene. Behandling av budsjettet Instituttets leder har fått delegert myndighet til disponering av instituttets rammer, og ansvar for instituttets totalbudsjett. Leder er dermed den som har den endelige beslutningsmyndighet vedrørende budsjett og disposisjon av instituttets midler. Årets forslag er utarbeidet av leder i samarbeid med administrasjonen. Underveis i prosessen har ledergruppen vært konferert, det samme har også studieadministrasjonen og andre sentrale aktører. Ledergruppen har sluttet seg til budsjettets hovedlinjer. 2

3 Under normale omstendigheter ville forslaget også ha vært lagt frem til orientering for Rådet før utsendelse, men ettersom Rådet ennå ikke er valgt er det nå foretatt en avvikende behandling. Rådet vil imidlertid være på plass i tide til orientering om revidert budsjett. Generelt om de interne rammene Instituttet har fått sin tildeling på bakgrunn av de tidligere rammene som tilfalt hvert av de fire gamle instituttene. I tillegg har vi fått noen justeringer som følge av tidligere bevilgede stillinger, samt relativt god uttelling på resultatmidler og kvalitetsreformmidler. Dessuten har vi fått en del øremerkede overføringer. Instituttets inntektsgrunnlag 2004: Rammetildeling fra fakultetet Husleiekostnader * Resultatmidler Kvalitetsreformen Forskerutdanning * Felt og seminarstøtte * Studiestyret (Bachelor) Espegrend * Kval.reform adm.ass. (Bachelor) NIFES * NIFES resultatmidler * Annuum instituttleder * Stedfortreder * Postdoc inkl drift (leder) * Sum fakultetstildeling Resultat * Inntekter Saldering eksternfin.prosj.04 og dekn.bidr * Forventede lønnsref. 3% Husleieinntekter Sum andre inntekter Totale inntekter *Inntekter merket med stjerne er i all hovedsak øremerkede midler UTKAST TIL BUDSJETT 2004 (bevilgningsfinansiert virksomhet) Inntekter Utgifter Lønnsbudsjett Husleie Direkte avsetninger Drift felles Avsetninger til forskergruppene vår Avsatt til forskergrupper høst Resultatmidler Dr.grad Undervisning Stimuleringsmidler RESULTAT 0 3

4 Kommentarer: Generelt Tildelingen fra fakultetet er en rammetildeling, hvor det ikke skilles mellom lønn og andre driftskostnader. Instituttet gis full disposisjonsrett og ansvar for egen ramme. Formelt sett er denne myndigheten overført instituttleder. Lønnsbudsjettet Det skilles altså ikke mellom tildeling til lønn og drift, men om en ser på historien som ligger til grunn for tildelingen kan man spore andel gitt med basis i lønnsutgifter: (tildeling basert på lønn) (om en foretar et påslag for lønnsvekst-04 på 2% vil det historiske tallet være , som er tallet det er naturlig å bruke for sammenligning med årets budsjett) En konsekvens av rammetildeling er at det ikke lengre anses å foreligge faste stillingshjemler ved det enkelte institutt. Den opprinnelige tildelingen basert på stillinger tok utgangspunkt i besatte stillinger pr , pålagt et kutt på 11%, og er her oppgitt med påslag for senere tildelte stillinger. Unntak fra dette er gjort for rekrutteringsstillinger, som i henhold til pålegg fra fakultetet er å regne som stillingshjemler som instituttet kun i begrenset utstrekning har adgang til å holde ledig. Rekrutteringsstillinger som blir ledig fom skal som hovedregel lyses ut innen seks måneder fra ledighet oppstår. For øvrige stillinger er det opp til instituttet selv, på basis av faglige og økonomiske vurderinger, å avgjøre om utlysning skal foretas. En gjennomgang av fullbudsjettert lønnsbudsjett viste at det ved instituttet ville være behov for vel 54 millioner (eks. lønnsvekst) om alle opprinnelige stillinger skal besettes. Hvilket ville være helt urealistisk innenfor rammene. Det er derfor besluttet å holde ledighet i alle stillinger hvor det nå er naturlig ledighet, i påvente av at det utarbeides en faglig strategi og et langsiktig budsjett for instituttet. Lønnsbudsjett 2004 BIO Mange rekrutteringsstillinger er blant de ledige stillingene, og det vil i løpet av våren bli utarbeidet en faglig-strategisk plan for utlysning av disse stillingene. Stillingene vil bli sendt til utlysning innen , og vil bli besatt fra

5 Resultat 2003 Inngående balanse for instituttet er Av dette beløpet er øremerkede midler, så instituttet må sies å starte med tilnærmet blanke ark når det gjelder fellesbudsjettet. Andre inntekter Den eksterne porteføljen ved instituttet er på vel 75 millioner, hvilket utgjør et svært betydelig tilskudd til den ordinære driften både når det gjelder stillinger, utstyr og drift. I tillegg får instituttet styrket sin annuumsramme gjennom dekningsbidragsinntekt/administrativ påslag. Disse inntektene er budsjettert til 2,8 millioner i Gjennomgang av årets fellesposter Instituttets driftsbudsjett er satt opp med bakgrunn i regnskapstallene fra 2003 for de fire tidligere institutter, samt noen nye avsetninger. Nedenfor følger en gjennomgang av noen av postene. Drift (alle poster) Porto og frakt Rekvisita og kontorutstyr Diverse (Telefon mv) Tekn./adm. Reiser, kurs mv Forskningsadministrative reiser HMS, sikkerhet, inventar IT-utgifter Laboratorier, diverse fellesutg Vedlikehold vitenskapelig utstyr Trykking og kopiering Biler Tegnerommet Dykkerutstyr STIM/studentorganisasjoner Diverse- reserve drift Dr.gradsutg Reiseutgifter disputaser Løslønn felles HI (Sarsia) Bibliotek * SUM Utgifter til Porto og frakt er nå felles utgifter. Det samme gjelder Rekvisita/kontorutstyr, Kopiering/print for ansatte og Telefon. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for belastning av studentenes bruk av kopimaskiner og printere. 5

6 Standardutgifter på laboratoriene er også fellesutgifter. Nærmere spesifikasjon av hvilke kostnader dette gjelder vil bli utarbeidet i samråd med teknisk personale og sendt de innkjøpsansvarlige. Det er satt at til vedlikehold av vitenskapelig utstyr. Samme beløp ( *2) er avsatt til Forskningsadministrative reiser og Kurs/reiser for teknisk/administrativt personale. Søknad om støtte stiles til instituttleder er avsatt til kostnader knyttet til Doktordisputaser. Disse midlene skal dekke kandidatens trykkekostnader, gave fra instituttet samt enkel lunsj. I tillegg er det avsatt til dekning av reiseutgifter for opponenter. Nytt av året er egen stor tildeling til IT-kostnader på totalt 1,3 millioner. Dette beløpet er langt større enn summen av de fire gamle institutters kostnader. Økningen skyldes to forhold: 1) fakultetsstyret går inn for at alle institutter skal legge om driftingen av den ordinære maskinparken til klientdrift. BIO er nå i forhandlinger med IT-avdelingen om en klientdriftavtale. Årlige driftskostnader ved klientdrift mot IT-avdelingen vil koste oss ca kr. Ekstra-kostnader i 2004 for å etablere klientdrift vil beløpe seg til nesten , derav nesten til utstyr for backup av alle data fra alles maskiner. Gevinsten vi får for investeringer og løpende kostnader i klient-drift, er økt sikkerhet mot tap av data og avbrudd i forskningen, samt at vårt eget IT-personell får mer tid til faglig IT-support til forskergruppene og studentene. 2) Vi må også sette av et betydelig beløp for å få alle maskiner opp på et nivå som ITavdelingen aksepterer. Dette måtte vi gjort uansett klient-drift, siden IT-avdelingen stiller sikkerhetskrav til alle maskiner som skal være i UiBs nettverk fra sommeren Det er satt av til drift av bibliotek i Samtidig er det utpekt et bibliotekutvalg med representanter fra alle de opprinnelige institutter, som har fått i mandat å foreta en vurdering av hvilken politikk vi skal føre i fremtiden når det gjelder egne bibliotek. Tildeling til forskergrupper Modell for utregning: I forbindelse med Giskes trontaler ble det understreket at driftsbevilgninger til forskning ville bli videreført til gruppene i samme omfang som for 2003, med to unntak: Tildelingene vil bli gitt gruppevis En større andel av løpende utgifter vil bli ansett å være fellesutgifter Etter fratrekk for andel til fellesutgifter viste det seg at det var en del variasjoner mellom de gamle instituttene når det gjaldt omfanget av annuumstildelinger. For å harmonisere behandlingen av forskergruppene ble standarden for årets tildeling satt tilsvarende den gruppen som i fjor hadde høyest tildeling. Avsetningene til forskningsgrupper er dermed totalt sett økt. Merk at bevilgningen til forskergruppene er ment å gå til særskilte forskningsrelaterte utgifter, og at en del utgifter som tidligere ble dekket av forskergruppene nå defineres som fellesutgifter, og dekkes over instituttets felles driftsbudsjett. Dette gjelder: 6

7 Telefonutgifter Kopiering/printerutskrifter Standard laboratorieutstyr (felles forbruksvare, enkle kjemikalier) Standardutgifter til IT, som del av klientdriften Modellen gir følgende tildeling for første halvår: Avsetning til grupper vår 2004 Zoologer ved Bergen museum Akvakultur Fiskehelse Fiskesykdommer Kvalitet og foredling av sjømat Marinbiologi Ressursbiologi Celle- og utviklingsbiologi Biodiversitet, evolusjon & økologi Botanisk økologi Vegetasjonshistorie Botanisk systematikk Mikrobiologi SUM Den enkelte budsjettgruppe får en samlet tildeling, og lederen i hver gruppe får budsjettansvar for tildelingen. Gruppen vil i tillegg få tilført eventuelle resultatmidler. Driftsmidler for stipendiater og post.doc vil også bli lagt inn i gruppens annuum. Det vil ikke gis noen personlige tildelinger, alle tildelinger kommer til gruppene. Men gruppene har så klart anledning til å splitte beløpet opp i mindre enheter. BIOs administrasjon vil imidlertid ikke bidra til budsjettkontroll i underenheter av gruppene. Det anbefales av gruppeleder utarbeider et eventuelt budsjett for gruppen. Gruppeleder skal attestere fakturaer, reiseregninger og eventuelle timelister. Det vil bli lagt ut månedsvise web-baserte rapporter for hver gruppe. Disse er basert direkte på universitetets økonomisystem, og opplæring i bruk av disse vil bli gitt. Det er satt av samme totalbeløp til forskergruppene i andre halvår, og pengene fordeles etter samme per capita-metode som denne våren. De gruppene som ikke bruker opp pengene i våren, får disse midlene overført (proporsjonalt per person i gruppa) til de forskergruppene de flytter til i andre halvår. Resultatmidler Resultatmidler doktorgrader Instituttet har fått tildelt i resultatmidler, basert på vår gjennomsnittlige produksjon av doktorgrader i perioden Fra fakultetets side er dette ment som en generell styrking av instituttets ramme. Tidligere fikk instituttene tildelinger basert på bare siste års produksjon, og det var dermed en enkel sak å dele disse midlene ned til de respektive veiledningsmiljøene. Fakultets nye metode innebærer for det første langt høyere belønningsbeløp for hver avlagt grad ( for mannlige og for kvinnelige), men 7

8 også en erkjennelse av at hele instituttet har vært med på å dele kostnadene ved å ha stipendiatene. Utjevning over flere år fører også til at resultatmidlene blir lettere å budsjettere med for instituttene. De gamle belønningsmidlene slik vi kjenner dem er altså nå falt bort, men det legges i dette budsjettet opp til at vi også i år foretar utdeling av for menn og for kvinner som disputerte i Resultatmidlene vil våren 2004 bli tilført budsjettgruppen som kandidaten og veileder tilhørte. For utgifter knyttet til disputaser, se under Drift felles. Framtidig resultatmodell 2004 vil være et interimår når det gjelder resultatelementer i tildelingene til instituttene, og også internt på vårt institutt. Fakultetet behandler sin nye resultatmodell i september, og vårt interne resultatsystem vil hente noen elementer derfra. Nye regler for hvordan forskergruppene i framtida skal belønnes for kandidatproduksjon, må utarbeides av ledergruppa og instituttrådet i 2004, med budsjettvirkning fra Studiebudsjettet Emneundervisning BIOxxx og MIKxxx Emneundervisning MARxxx Bachelor i biologi, fellesutgifter BIO 110 Innføring i evolusjon og økologi BIO111 Zoologi BIO 112 Botanikk BIO 113 Mikrobiologi BIO114 Fysiologi BIO 201 Økologi BIO 202 Marine økosystemer Mastergradseksamener Studiebudsjettet er fastsatt på basis av de allerede foreliggende planer for hvilken undervisning som skal avholdes ved instituttet i Vedlagt følger liste over tildeling til de enkelte kurs. Instituttet kjører mye og relativt kostbar undervisning, og på sikt er det nødvendig å se på mulighetene for samordning og effektivisering av undervisningstilbudet som skal tilbys. Studieprogrammet Bachelor i biologi koster oss nesten 1,8 millioner kroner. Dette skyldes dels at lønnen til studiekonsulenten for laveregradsstudentene (Cathrine Strøm) er dekket direkte av programmet (mens de andre studiekonsulentene ligger i BIOs lønnsbudsjett). Dels skyldes det at felt- og lab-kurs og intensiv kollokvering er svært kostbart. Samtidig er dette sterkt kvalitetsøkende elementer av undervisningen vår. Et strategiarbeid på undervisningssiden må gjennomføres i løpet av året. Dette skjer i regi av Hovedprogramstyret. I den interne rammen ligger det betydelige studierelaterte inntekter Kvalitetsreformen Programstyret (Bachelor i biologi) Opprinnelig tildeling til studentassistanse Totalt er disse inntektskildene antatt summert til 2,65 millioner. Eksakte tall er vanskelig å trekke ut, men årets bevilgning til studieprogrammet er på , mens andre 8

9 kvalitetsreformmidler og midler innbakt i tidligere ramme er estimert til 1,4 millioner. Årsaken til at fakultetet har en egen budsjettkomponent til bachelor-graden, er at programstyret for bachelorgraden fikk separat tildeling fra fakultetet den tida det fantes 4 biologiske institutt som samarbeidet om laveregradsutdanningen. Det er verd å merke seg at tildeling knyttet til Kvalitetsreformen er på 1,184 millioner, og at dette er midler som ikke er varig innbakt i instituttrammen. Stimuleringsmidler Interne seminarer "Såkornsmidler" Reserve I forbindelse med opprettelsen av vårt nye institutt, og etablering av nye forskergrupper, er det satt av en egen bevilgning for å kunne legge til rette for aktiviteter for å oppnå positive faglige ringvirkninger av sammenslåingen. Det er satt av til interne seminarer/møter, samt såkalte såkornsmidler som forskningsgruppe kan søke tildelinger fra. Budsjettet har også en reserve på Dette anses som nødvendig pga. de relativt store usikkerhetene som er knyttet til budsjettet. Det vil eventuelt om mulig være aktuelt å omdisponere disse i forbindelse med revisjonen av budsjettet. Mer om ansvar for budsjettoppfølging Dette budsjettet er utarbeidet av instituttleder i nært samarbeid med administrasjonen. Kontorsjef vil ha det overordnede daglige ansvaret for oppfølgning av budsjett og regnskap, og administrasjonens ansatte har fått tildelt ansvar for ulike oppgaver innen økonomifeltet. Oversikt over ansvarsfordelingen følger nedenfor. Ansvar for de ulike budsjettposter nedenfor fordeles slik: Overordnet ansvar: Instituttleder Daglig ansvar: Kontorsjef i samarbeid med administrasjonen Forskergruppenes annuum: Gruppelederne Studieemnenes budsjett: Leder i programstyrene Fellesposter: Administrasjonen Særskilte tildelinger: Følger av tildelingsbrev Administrasjonen vil assistere når det gjelder oppfølging av det ansvaret som ligger i å ha fått tildelt budsjettansvar, blant annet ved at de vil sørge for at den enkelte budsjettansvarlige får månedlig rapportering. Rapporteringen vil være web-basert. I tillegg vil alle økonomimedarbeidere kunne svare på spørsmål forhåpentlig vis av alle slag. Om fakturabehandling 9

10 Fakturabehandling vil i all hovedsak skje på HIB, men for fakturaer og timelister som kommer inn til ekspedisjonene i Jahnebakken og Realfagbygget er noe av arbeidet delegert til lokalt administrativt personale. Fakturaer skal som hovedregel attesteres av budsjettansvarlig, eller av administrasjonen på fullmakt fra denne. Anvisning foretas av kontorsjef eller insituttleder. Vår eksterne virksomhet Som nevnt innledningsvis er vår eksternt finansierte prosjektportefølje anslått til 75 millioner i Det arbeides nå med overføring av alle prosjekter til vårt nye ansvarssted, og med utarbeidelse av felles rutiner for behandling av dem. Rekrutteringsprosjektene anses som en del av vår ordinære virksomhet, og stillingsinnehaverne vil fra 2004 inngå som medlemmer i en av forskergruppene. Dette innebærer blant annet at driftsmidlene som følges disse stillingene ikke lengre anses å være personlige, men vil legges inn i den enkelte forskergruppes tildeling. Stillingsinnehaverne betraktes også på lik linje med ordinært ansatte når det gjelder tilgang på fellestjenester. Standard dekningsbidragssats er 40% på alle eksterne prosjekter. Prosjekter som ikke innbringer 40% DB vil bli belastet med 3% administrativt gebyr. Alle potensielle prosjektledere anmodes om å ta kontakt med administrasjonen for assistanse vedrørende utforming av budsjett i forbindelse med søknadsskriving. Spesielt om prosjektsalderingene på I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2003 ble et betydelig antall prosjekter saldert, og ført inn på instituttets annuum. Endelig avklaring vedrørende disse prosjekt-saldi er ikke tatt, men midlene er i budsjettet satt av som øremerkede midler. Fremtidige prosjektsalderinger vil styrke instituttets annuum. Rutiner for bestilling av varer: Vårt nye navn og faktura-adresse må oppgis til våre leverandører: UiB, Institutt for biologi, Postboks 7800, 5020 Bergen. Husk samtidig å be leverandørene å merke fakturaen med bestillers navn og hvor varen skal leveres. For de som bestiller varer for UNIFOB må fakturaen stiles til: UNIFOB, Institutt for biologi, Postboks 7800, 5020 Bergen. Internrevisjonen tillater ikke at så mange som i dag innehar bestillingsfullmakt, disse vil derfor bli revidert etter samtale med de forskjellige forskergruppene. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det er spesielle regler ved bestilling av kjemikalier, gass og isotoper. I disse tilfellene tas kontakt med ansvarshavende for dette på de respektive avdelingene. 10

11 Rekvisisjonsskjema som tidligere er sendt ut brukes stort sett der man selv går direkte til en butikk og henter varene selv. Universitetet ved Kontor for budsjett og innkjøp har inngått en rekke rammeavtaler/rabattavtaler med forskjellige leverandører av varer og tjenester. Alle innkjøp skal så langt det lar seg gjøre, foretas hos de leverandører som har rammeavtaler med UiB. Liste over varer og leverandører finnes i Innkjøpsguiden på våre nettsider. Hvem gjør hva innen økonomi? Instituttets administrasjon er under omorganisering. Denne vil bli fullført i løpet av våren, og endelig organisering skal etter planen tre i kraft fra Følgende ansvarsfordeling gjelder innen økonomiområdet våren -04: Overordnet budsjettansvar: Instituttleder Jarl Giske (anvisende myndighet) Ansvar for overordnet budsjettoppfølgning: Fungerende kontorsjef Kristine Breivik (anvisende myndighet) Bevilgningsfinansiert virksomhet (annuum mv.): Førstekonsulent Eva Toppe Jensen Eksternt finansiert virksomhet (prosjekter mv.): Førstekonsulent Kari Eeg Konsulent Eva Beate Hårklau Praktisk regnskapsarbeid (herunder fakturabehandling, reiseregninger, reiseforskudd, timelister): Førstesekretær Annike Lygren Sekretær Reidun Juvik Lokal økonomiassistanse: Førstesekretær Borghild Hagesæther (Jahnebakken) Konsulent Eva Hårklau (Realfagbygget) Innkjøp: Delegering av ansvar for innkjøp vil bli foretatt. Inntil videre foretas innkjøp etter de retningslinjer som angitt ovenfor, av de som tidligere hadde dette ansvar ved de enkelte avdelinger. Rapporter: Eva Toppe Jensen har ansvar for utvikling og distribusjon av rapporter til gruppeledere og andre med særskilt tildelt budsjettansvar når det gjelder den bevilgningsfinansierte virksomheten. Kari Eeg og Eva B. Hårklau har tilsvarende ansvar ovenfor prosjektledere. 11

12 VEDLEGG 1: SAMLET KOSTNADSOVERSIKT INNTEKTER Rammetildeling fra fakultetet Husleie * Resultatmidler Kvalitetsreformen Forskerutdanning * Felt og seminarstøtte * Studiestyret Kval.reform - adm. ass Espegrend * NIFES * NIFES resultatmidler * Annuum styrer * Stedfortreder * Postdoc inkl drift(leder) * Sum fakultetstildeling Resultat * Inntekter Saldering eksternfin.prosj.04 og dekn.bidr * Forventede lønnsrefusjoner 3 % Husleie - ekstra inntekter Sum andre inntekter Totale inntekter UTGIFTER Lønnsbudsjett Forventet lønnsvekst 2 % * Totalt lønn Husleie Direkte avsetninger Espegrend NIFES Annuum styrer Annuum stedfortreder Forskerutdanning Felt- og seminarstøtte Post. Doc (leder) Øremerket utstyr (Geffen, Schander) Geffen drift Schander drift Annuum Fossen (Norgesnett) Rapp (reise) Overføring Locus "IFM"

13 Dekn.bidr. Gr. Akvakultur saldering Dekn.bidr. Gr. Fiskehelse Dekn.bidr. Gr. Fiskesykdommer Dekn.bidr. Gr. Kvalitet og foredling Dekn.bidr. Marinbiologi Dekningsbidrag Ressursbiologi Ekman Birks Zoologisk- pågående prosjekter * Mikrobiologi * SUM Drift Porto frakt Rekvisita kontorutstyr Diverse (Telefon mv) Tekn./adm. Reiser,kurs mv Forskningsadministrative reiser HMS,sikkerhet,inventar IT-utgifter Laboratorier, diverse fellesutg Vedlikehold vitenskapelig utstyr Trykking og kopiering Biler Tegnerommet Dykkerutstyr STIM Diverse Dr.gradsutg Reiser opponenter Løslønn felles HI (Sarsia) Bibliotek * SUM Avsetning til forskergrupper vår 2004 Zool museum Akvakultur Fiskehelse Fiskesykdommer Kvalitet og foredling Marinbiologi Ressursbiologi Celle og utvikl.biologi,zool Biodiversitet,evolusj & økologi Zool Økologigr Bot Veg.histgr, Bot Systematikk Forskergr, IM SUM Avsatt til forskergrupper høst

14 Resultatmidler Dr.grad Undervisning Emneundervisning BIOxxx og MIKxxx Emneundervisning MARxxx Grunnemnet felles BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO Mastergradseksamen, sensur mv Stimuleringsmidler Interne seminarer "Såkornsmidler" Reserve TOTALE UTGIFTER RESULTAT 0 VEDLEGG 2: STUDIEBUDSJETTET 2004 BIO 140 Anvendt landskapsøkologi BIO 210 Evolusjonsbiologi BIO 231 Terrestrisk og limnisk faunistikk BIO 232 Systematisk zoologi BIO 241 Generell adferdsøkologi BIO 250 Palaeoøkologi BIO 260 Kulturlandskapene i Norden BIO 262 Nordens natur BIO 300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett BIO 302 Biologisk dataanalyse II BIO 331 Lichenologi BIO 333 Biotoper og livssamfunn BIO 343 Høyfjellsøkologi BIO 344 Vinterøkologi BIO 352 Makrofossiler i palaeoøkologi BIO 362 Fra feltobservasjon til vegetasjonskart GIS i praksis BIO363 Vegetasjon og fjernmåling BIO270 Vertebratenes anatomi BIO280 Fiskebiologi I Systematikk og anatomi BIO290 Fysiologi BIO291 Fiskebiologi II Fysiologi BIO305 Metoder i celle- og utviklingsbiologi BIO370 Celle- og utviklingsbiologi

15 BIO380 Komparativ fiskeanatomi BIO381 Fiskehistopatologi BIO390 Fiskelarvens fysiologi MIK200 Prokaryot mikrobiologi MIK201 Eukaryot mikrobiologi MIK203 Mikrobiell genetikk MIK210 Elektronmikroskopi Sum emneundervisning BIOxxx og MIKxxx MAR251 Etikk og velferd hos akvatiske organismer V MAR252* Praksisperiode, lovverk og forvaltning V MAR254 Sjømat og produktutvikling V MAR350 Hovedfagskurset Akvakultur U MAR351 Marin yngelproduksjon H MAR354 Kvalitet av sjømat H MAR270 Fiskesykdommer-parasitter H MAR271 Fiskesykdommer-virologi V MAR272* Fiskesykdommer-bakteriologi V MAR 273 Fiskesykdommer - Immunologi H MAR301 (301) Fiskeri- og mar.biol. metodikk H Sum emneundervisning MARxxx Grunnemnet felles BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO Sum studieprogrammet Mastergradseksamen, sensur mv SUM

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 30 Saksnr.: 2015/1086 Møte: 7. mai 2015 FORSKNINGSMELDING, UTDANNINGSMELDING OG FORSKERUTDANNINGSMELDING

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift

Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging for fagskoletilbud og kostnader ved fagskoledrift Kyrre Lekve, Svein Erik Moen og Rune Borgan Reiling Rapport 15/2014 Fylkeskommunene og fagskolen: tilrettelegging

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten

REVISJONSRAPPORT. Forvaltningsrevisjonsprosjektet. Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten REVISJONSRAPPORT Forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet og kompetanse i barnevernstjenesten 1 Forord Bergen kommunerevisjon har gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Økonomi, kapasitet

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser

Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkrykode: Styresak: Sak nr.: zoly Møte: 30.10.2014 Gjennomgang av studieprogram med færre enn 20 plasser Bakgrunn Det vises til Styresak 54114 om studieprogram

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse R Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse Rapport 2012-06 Proba-rapport nr. 2012-06, Prosjekt nr. 11065 ISSN: 1891-8093 AG, TT, SK, LEB, 11. juni 2012 Rapport 2012-06 Samfunnsøkonomisk analyse av Ny sjanse

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene

Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene Administrativ endring i høyere utdanning i 1990-årene Åse Gornitzka og Ingvild Marheim Larsen Norsk institutt for studier av forskning og høyere utdanning På oppdrag fra Forskerforbundet ved UiO Forord

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Sluttrapport plattformprosjektet

Sluttrapport plattformprosjektet Sluttrapport plattformprosjektet Til: Styringsgruppa plattformprosjektet Fra: Prosjektleder Bjørn Jacobsen, Helse Nord IKT Dato: 8.10.2012 Innhold Bakgrunn... 5 Om arbeidet... 5 Sammendrag... 6 Hovedprosjekt...

Detaljer

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge

Rapport 2007-123. Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge Rapport 2007-123 Mulige konsekvenser av NDLA for utviklingen av læremidler i Norge ECON-rapport nr., Prosjekt nr. 55480 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-7645-939-5 AEN/pil, OSH, 22. november 2007 Offentlig

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer