Budsjett UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi. Bergen, 24. februar Til alle ansatte. Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2004. UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi. Bergen, 24. februar 2004. Til alle ansatte. Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi Bergen, 24. februar 2004 Til alle ansatte Budsjett 2004 Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag 2004 blir et overgangsår for finansieringen av BIO: 4 institutt-tradisjoner for annuumsfordeling skal slås sammen til 1 Ny modell for fakultetstildeling i 2004, der vi tildeles midler til lønn og husleie. Flere av postene som fakultetet disponerte før, han de også sendt over til instituttene (f. eks. støtte til feltarbeid for hovedfagsstudenter). Fakultetet har også gitt beskjed om at det vil endre resultatkomponenten fra og med 2005, derfor blir 2004 et mellomår. Økte overheadsatser fra Forskningsrådet fra og med 2004 for å dekke større del av institusjonens merkostnader ved eksternt finansiert virksomhet. Forskergrupper skal dannes i høst, undervisningsgrupper denne våren BIO skal lage strategiplan. Behovet for nye stillinger må motiveres ut fra denne. Budsjett-konsekvenser for i år: Ledelsen har mer enn nok med å klare å slå sammen de gamle instituttene og å forberede husbyggingen. Budsjettet er derfor i meget liten grad basert på nye strategier. Det eneste nye er fokuset på forskergrupper som budsjettenhet. Alle andre tiltak er forsøk på å jevne ut forskjeller i spilleregler mellom instituttene, og å ta hensyn til de nye finansieringsvilkårene. Men vi har ikke oversikt over alle ujevnheter, og først 2005-budsjettet vil bli enhetlig for BIO. Budsjettet må revideres etter et halvt år, siden det er usikkerheter knyttet både til utgifter og inntekter. Flat per capita-sats til alle grupper, lik for alle vitenskapelig ansatte Belønningsmidler for 2003 etter gammel budsjettmodell fordeles denne våren til de gamle gruppene. Ingen muligheter for å ansette i ledige stillinger Bare utlysninger i stipendiat-stillinger, med sikte på tilsetting i januar Unntatt er en fast stilling i botanisk økologi, som har vært holdt ledig lenge. Også i denne vil ansettelsen ikke skje før i Betydelige ekstraordinære IT-kostnader knyttet til IT-avdelingens nye krav til maskiner på UiBs nett, og til fakultetets krav til overgang til klientdrift. Felles regler Kopi, porto, telefon, klientdrift, standard programvare dekkes av BIO sentralt. Felles forbruksvarer i alle lab-er dekkes av BIO sentralt. BIOs teknikere vil få i oppgave å definere hva som er fellesutgifter i hver av labene. Ingen penger fordeles til individer. Om gruppene vil dele pengene seg i mellom, vil BIO ikke hjelpe til med bokføringen Postadresse: Postboks 7800 N-5020 Bergen Norge Besøksadresse: Bioblokken, 3. etg. Høyteknologisenteret i Bergen. Thormøhlensgate 55 Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

2 Til høsten Samme per capita-sats til høsten Nye grupper arver gjenstående bevilgning fra i vår, avhengig av hvor medlemmene i vårens grupper fordeler seg i forskergrupper. Såkornsmidler på kan brukes i forbindelse med oppstart av nye grupper til høsten. Seminar-midler på kan brukes i vår til å finne ut av samarbeidskonstellasjoner. Forskergruppelederne blir økonomisk ansvarlig for alle interne og eksterne inntekter i sin forskergruppe. Innledning Instituttet har for 2004 fått tildelt en ramme på i interne midler. Egne inntekter og overføringer er på I tillegg forventes det eksterne inntekter i størrelsesorden 75 millioner. Med et totalbudsjett på 155 millioner, og totalt 210 ansatte er instituttet universitetets største, og på størrelse med et middels stort fakultet. Årets første måneder har gått med til å starte arbeidet med å samordne og samorganisere vår økonomi og administrasjon. Instituttet har fått sin første store fellesbevilgning fra fakultetet, men å skaffe seg oversikt og å harmonisere tildelinger/avsetninger er en omfattende oppgave. I dette budsjettet behandles kun den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten vår, samt de eksterne inntekter som styrker denne delen av budsjettet. Den eksternt finansierte virksomheten budsjetteres prosjekt for prosjekt, og bør på sikt også trekkes inn i utarbeidelse av et totalbudsjett for Institutt for biologi. Midlertidig budsjettmodell Budsjettet som nå fremlegges er et utgangspunkt for årets drift, men av flere årsaker er det besluttet at det vil foretas en omfattende revisjon i forbindelse med fremleggelse av instituttets halvårsregnskap. En av grunnene er at det er knyttet noe usikkerhet til hvordan kostnadsutviklingen vil bli, særlig når det gjelder lønnskostnader og revisjoner. Det presiseres imidlertid at dette forslaget er laget også på bakgrunn av regnskapstall fra En annen årsak er at vi håper at i løpet av våren vil arbeidet med å danne nye forskergrupper vil være kommet så langt at det er naturlig at gruppetildelingene for høsten følger disse nye konstellasjonene. Behandling av budsjettet Instituttets leder har fått delegert myndighet til disponering av instituttets rammer, og ansvar for instituttets totalbudsjett. Leder er dermed den som har den endelige beslutningsmyndighet vedrørende budsjett og disposisjon av instituttets midler. Årets forslag er utarbeidet av leder i samarbeid med administrasjonen. Underveis i prosessen har ledergruppen vært konferert, det samme har også studieadministrasjonen og andre sentrale aktører. Ledergruppen har sluttet seg til budsjettets hovedlinjer. 2

3 Under normale omstendigheter ville forslaget også ha vært lagt frem til orientering for Rådet før utsendelse, men ettersom Rådet ennå ikke er valgt er det nå foretatt en avvikende behandling. Rådet vil imidlertid være på plass i tide til orientering om revidert budsjett. Generelt om de interne rammene Instituttet har fått sin tildeling på bakgrunn av de tidligere rammene som tilfalt hvert av de fire gamle instituttene. I tillegg har vi fått noen justeringer som følge av tidligere bevilgede stillinger, samt relativt god uttelling på resultatmidler og kvalitetsreformmidler. Dessuten har vi fått en del øremerkede overføringer. Instituttets inntektsgrunnlag 2004: Rammetildeling fra fakultetet Husleiekostnader * Resultatmidler Kvalitetsreformen Forskerutdanning * Felt og seminarstøtte * Studiestyret (Bachelor) Espegrend * Kval.reform adm.ass. (Bachelor) NIFES * NIFES resultatmidler * Annuum instituttleder * Stedfortreder * Postdoc inkl drift (leder) * Sum fakultetstildeling Resultat * Inntekter Saldering eksternfin.prosj.04 og dekn.bidr * Forventede lønnsref. 3% Husleieinntekter Sum andre inntekter Totale inntekter *Inntekter merket med stjerne er i all hovedsak øremerkede midler UTKAST TIL BUDSJETT 2004 (bevilgningsfinansiert virksomhet) Inntekter Utgifter Lønnsbudsjett Husleie Direkte avsetninger Drift felles Avsetninger til forskergruppene vår Avsatt til forskergrupper høst Resultatmidler Dr.grad Undervisning Stimuleringsmidler RESULTAT 0 3

4 Kommentarer: Generelt Tildelingen fra fakultetet er en rammetildeling, hvor det ikke skilles mellom lønn og andre driftskostnader. Instituttet gis full disposisjonsrett og ansvar for egen ramme. Formelt sett er denne myndigheten overført instituttleder. Lønnsbudsjettet Det skilles altså ikke mellom tildeling til lønn og drift, men om en ser på historien som ligger til grunn for tildelingen kan man spore andel gitt med basis i lønnsutgifter: (tildeling basert på lønn) (om en foretar et påslag for lønnsvekst-04 på 2% vil det historiske tallet være , som er tallet det er naturlig å bruke for sammenligning med årets budsjett) En konsekvens av rammetildeling er at det ikke lengre anses å foreligge faste stillingshjemler ved det enkelte institutt. Den opprinnelige tildelingen basert på stillinger tok utgangspunkt i besatte stillinger pr , pålagt et kutt på 11%, og er her oppgitt med påslag for senere tildelte stillinger. Unntak fra dette er gjort for rekrutteringsstillinger, som i henhold til pålegg fra fakultetet er å regne som stillingshjemler som instituttet kun i begrenset utstrekning har adgang til å holde ledig. Rekrutteringsstillinger som blir ledig fom skal som hovedregel lyses ut innen seks måneder fra ledighet oppstår. For øvrige stillinger er det opp til instituttet selv, på basis av faglige og økonomiske vurderinger, å avgjøre om utlysning skal foretas. En gjennomgang av fullbudsjettert lønnsbudsjett viste at det ved instituttet ville være behov for vel 54 millioner (eks. lønnsvekst) om alle opprinnelige stillinger skal besettes. Hvilket ville være helt urealistisk innenfor rammene. Det er derfor besluttet å holde ledighet i alle stillinger hvor det nå er naturlig ledighet, i påvente av at det utarbeides en faglig strategi og et langsiktig budsjett for instituttet. Lønnsbudsjett 2004 BIO Mange rekrutteringsstillinger er blant de ledige stillingene, og det vil i løpet av våren bli utarbeidet en faglig-strategisk plan for utlysning av disse stillingene. Stillingene vil bli sendt til utlysning innen , og vil bli besatt fra

5 Resultat 2003 Inngående balanse for instituttet er Av dette beløpet er øremerkede midler, så instituttet må sies å starte med tilnærmet blanke ark når det gjelder fellesbudsjettet. Andre inntekter Den eksterne porteføljen ved instituttet er på vel 75 millioner, hvilket utgjør et svært betydelig tilskudd til den ordinære driften både når det gjelder stillinger, utstyr og drift. I tillegg får instituttet styrket sin annuumsramme gjennom dekningsbidragsinntekt/administrativ påslag. Disse inntektene er budsjettert til 2,8 millioner i Gjennomgang av årets fellesposter Instituttets driftsbudsjett er satt opp med bakgrunn i regnskapstallene fra 2003 for de fire tidligere institutter, samt noen nye avsetninger. Nedenfor følger en gjennomgang av noen av postene. Drift (alle poster) Porto og frakt Rekvisita og kontorutstyr Diverse (Telefon mv) Tekn./adm. Reiser, kurs mv Forskningsadministrative reiser HMS, sikkerhet, inventar IT-utgifter Laboratorier, diverse fellesutg Vedlikehold vitenskapelig utstyr Trykking og kopiering Biler Tegnerommet Dykkerutstyr STIM/studentorganisasjoner Diverse- reserve drift Dr.gradsutg Reiseutgifter disputaser Løslønn felles HI (Sarsia) Bibliotek * SUM Utgifter til Porto og frakt er nå felles utgifter. Det samme gjelder Rekvisita/kontorutstyr, Kopiering/print for ansatte og Telefon. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for belastning av studentenes bruk av kopimaskiner og printere. 5

6 Standardutgifter på laboratoriene er også fellesutgifter. Nærmere spesifikasjon av hvilke kostnader dette gjelder vil bli utarbeidet i samråd med teknisk personale og sendt de innkjøpsansvarlige. Det er satt at til vedlikehold av vitenskapelig utstyr. Samme beløp ( *2) er avsatt til Forskningsadministrative reiser og Kurs/reiser for teknisk/administrativt personale. Søknad om støtte stiles til instituttleder er avsatt til kostnader knyttet til Doktordisputaser. Disse midlene skal dekke kandidatens trykkekostnader, gave fra instituttet samt enkel lunsj. I tillegg er det avsatt til dekning av reiseutgifter for opponenter. Nytt av året er egen stor tildeling til IT-kostnader på totalt 1,3 millioner. Dette beløpet er langt større enn summen av de fire gamle institutters kostnader. Økningen skyldes to forhold: 1) fakultetsstyret går inn for at alle institutter skal legge om driftingen av den ordinære maskinparken til klientdrift. BIO er nå i forhandlinger med IT-avdelingen om en klientdriftavtale. Årlige driftskostnader ved klientdrift mot IT-avdelingen vil koste oss ca kr. Ekstra-kostnader i 2004 for å etablere klientdrift vil beløpe seg til nesten , derav nesten til utstyr for backup av alle data fra alles maskiner. Gevinsten vi får for investeringer og løpende kostnader i klient-drift, er økt sikkerhet mot tap av data og avbrudd i forskningen, samt at vårt eget IT-personell får mer tid til faglig IT-support til forskergruppene og studentene. 2) Vi må også sette av et betydelig beløp for å få alle maskiner opp på et nivå som ITavdelingen aksepterer. Dette måtte vi gjort uansett klient-drift, siden IT-avdelingen stiller sikkerhetskrav til alle maskiner som skal være i UiBs nettverk fra sommeren Det er satt av til drift av bibliotek i Samtidig er det utpekt et bibliotekutvalg med representanter fra alle de opprinnelige institutter, som har fått i mandat å foreta en vurdering av hvilken politikk vi skal føre i fremtiden når det gjelder egne bibliotek. Tildeling til forskergrupper Modell for utregning: I forbindelse med Giskes trontaler ble det understreket at driftsbevilgninger til forskning ville bli videreført til gruppene i samme omfang som for 2003, med to unntak: Tildelingene vil bli gitt gruppevis En større andel av løpende utgifter vil bli ansett å være fellesutgifter Etter fratrekk for andel til fellesutgifter viste det seg at det var en del variasjoner mellom de gamle instituttene når det gjaldt omfanget av annuumstildelinger. For å harmonisere behandlingen av forskergruppene ble standarden for årets tildeling satt tilsvarende den gruppen som i fjor hadde høyest tildeling. Avsetningene til forskningsgrupper er dermed totalt sett økt. Merk at bevilgningen til forskergruppene er ment å gå til særskilte forskningsrelaterte utgifter, og at en del utgifter som tidligere ble dekket av forskergruppene nå defineres som fellesutgifter, og dekkes over instituttets felles driftsbudsjett. Dette gjelder: 6

7 Telefonutgifter Kopiering/printerutskrifter Standard laboratorieutstyr (felles forbruksvare, enkle kjemikalier) Standardutgifter til IT, som del av klientdriften Modellen gir følgende tildeling for første halvår: Avsetning til grupper vår 2004 Zoologer ved Bergen museum Akvakultur Fiskehelse Fiskesykdommer Kvalitet og foredling av sjømat Marinbiologi Ressursbiologi Celle- og utviklingsbiologi Biodiversitet, evolusjon & økologi Botanisk økologi Vegetasjonshistorie Botanisk systematikk Mikrobiologi SUM Den enkelte budsjettgruppe får en samlet tildeling, og lederen i hver gruppe får budsjettansvar for tildelingen. Gruppen vil i tillegg få tilført eventuelle resultatmidler. Driftsmidler for stipendiater og post.doc vil også bli lagt inn i gruppens annuum. Det vil ikke gis noen personlige tildelinger, alle tildelinger kommer til gruppene. Men gruppene har så klart anledning til å splitte beløpet opp i mindre enheter. BIOs administrasjon vil imidlertid ikke bidra til budsjettkontroll i underenheter av gruppene. Det anbefales av gruppeleder utarbeider et eventuelt budsjett for gruppen. Gruppeleder skal attestere fakturaer, reiseregninger og eventuelle timelister. Det vil bli lagt ut månedsvise web-baserte rapporter for hver gruppe. Disse er basert direkte på universitetets økonomisystem, og opplæring i bruk av disse vil bli gitt. Det er satt av samme totalbeløp til forskergruppene i andre halvår, og pengene fordeles etter samme per capita-metode som denne våren. De gruppene som ikke bruker opp pengene i våren, får disse midlene overført (proporsjonalt per person i gruppa) til de forskergruppene de flytter til i andre halvår. Resultatmidler Resultatmidler doktorgrader Instituttet har fått tildelt i resultatmidler, basert på vår gjennomsnittlige produksjon av doktorgrader i perioden Fra fakultetets side er dette ment som en generell styrking av instituttets ramme. Tidligere fikk instituttene tildelinger basert på bare siste års produksjon, og det var dermed en enkel sak å dele disse midlene ned til de respektive veiledningsmiljøene. Fakultets nye metode innebærer for det første langt høyere belønningsbeløp for hver avlagt grad ( for mannlige og for kvinnelige), men 7

8 også en erkjennelse av at hele instituttet har vært med på å dele kostnadene ved å ha stipendiatene. Utjevning over flere år fører også til at resultatmidlene blir lettere å budsjettere med for instituttene. De gamle belønningsmidlene slik vi kjenner dem er altså nå falt bort, men det legges i dette budsjettet opp til at vi også i år foretar utdeling av for menn og for kvinner som disputerte i Resultatmidlene vil våren 2004 bli tilført budsjettgruppen som kandidaten og veileder tilhørte. For utgifter knyttet til disputaser, se under Drift felles. Framtidig resultatmodell 2004 vil være et interimår når det gjelder resultatelementer i tildelingene til instituttene, og også internt på vårt institutt. Fakultetet behandler sin nye resultatmodell i september, og vårt interne resultatsystem vil hente noen elementer derfra. Nye regler for hvordan forskergruppene i framtida skal belønnes for kandidatproduksjon, må utarbeides av ledergruppa og instituttrådet i 2004, med budsjettvirkning fra Studiebudsjettet Emneundervisning BIOxxx og MIKxxx Emneundervisning MARxxx Bachelor i biologi, fellesutgifter BIO 110 Innføring i evolusjon og økologi BIO111 Zoologi BIO 112 Botanikk BIO 113 Mikrobiologi BIO114 Fysiologi BIO 201 Økologi BIO 202 Marine økosystemer Mastergradseksamener Studiebudsjettet er fastsatt på basis av de allerede foreliggende planer for hvilken undervisning som skal avholdes ved instituttet i Vedlagt følger liste over tildeling til de enkelte kurs. Instituttet kjører mye og relativt kostbar undervisning, og på sikt er det nødvendig å se på mulighetene for samordning og effektivisering av undervisningstilbudet som skal tilbys. Studieprogrammet Bachelor i biologi koster oss nesten 1,8 millioner kroner. Dette skyldes dels at lønnen til studiekonsulenten for laveregradsstudentene (Cathrine Strøm) er dekket direkte av programmet (mens de andre studiekonsulentene ligger i BIOs lønnsbudsjett). Dels skyldes det at felt- og lab-kurs og intensiv kollokvering er svært kostbart. Samtidig er dette sterkt kvalitetsøkende elementer av undervisningen vår. Et strategiarbeid på undervisningssiden må gjennomføres i løpet av året. Dette skjer i regi av Hovedprogramstyret. I den interne rammen ligger det betydelige studierelaterte inntekter Kvalitetsreformen Programstyret (Bachelor i biologi) Opprinnelig tildeling til studentassistanse Totalt er disse inntektskildene antatt summert til 2,65 millioner. Eksakte tall er vanskelig å trekke ut, men årets bevilgning til studieprogrammet er på , mens andre 8

9 kvalitetsreformmidler og midler innbakt i tidligere ramme er estimert til 1,4 millioner. Årsaken til at fakultetet har en egen budsjettkomponent til bachelor-graden, er at programstyret for bachelorgraden fikk separat tildeling fra fakultetet den tida det fantes 4 biologiske institutt som samarbeidet om laveregradsutdanningen. Det er verd å merke seg at tildeling knyttet til Kvalitetsreformen er på 1,184 millioner, og at dette er midler som ikke er varig innbakt i instituttrammen. Stimuleringsmidler Interne seminarer "Såkornsmidler" Reserve I forbindelse med opprettelsen av vårt nye institutt, og etablering av nye forskergrupper, er det satt av en egen bevilgning for å kunne legge til rette for aktiviteter for å oppnå positive faglige ringvirkninger av sammenslåingen. Det er satt av til interne seminarer/møter, samt såkalte såkornsmidler som forskningsgruppe kan søke tildelinger fra. Budsjettet har også en reserve på Dette anses som nødvendig pga. de relativt store usikkerhetene som er knyttet til budsjettet. Det vil eventuelt om mulig være aktuelt å omdisponere disse i forbindelse med revisjonen av budsjettet. Mer om ansvar for budsjettoppfølging Dette budsjettet er utarbeidet av instituttleder i nært samarbeid med administrasjonen. Kontorsjef vil ha det overordnede daglige ansvaret for oppfølgning av budsjett og regnskap, og administrasjonens ansatte har fått tildelt ansvar for ulike oppgaver innen økonomifeltet. Oversikt over ansvarsfordelingen følger nedenfor. Ansvar for de ulike budsjettposter nedenfor fordeles slik: Overordnet ansvar: Instituttleder Daglig ansvar: Kontorsjef i samarbeid med administrasjonen Forskergruppenes annuum: Gruppelederne Studieemnenes budsjett: Leder i programstyrene Fellesposter: Administrasjonen Særskilte tildelinger: Følger av tildelingsbrev Administrasjonen vil assistere når det gjelder oppfølging av det ansvaret som ligger i å ha fått tildelt budsjettansvar, blant annet ved at de vil sørge for at den enkelte budsjettansvarlige får månedlig rapportering. Rapporteringen vil være web-basert. I tillegg vil alle økonomimedarbeidere kunne svare på spørsmål forhåpentlig vis av alle slag. Om fakturabehandling 9

10 Fakturabehandling vil i all hovedsak skje på HIB, men for fakturaer og timelister som kommer inn til ekspedisjonene i Jahnebakken og Realfagbygget er noe av arbeidet delegert til lokalt administrativt personale. Fakturaer skal som hovedregel attesteres av budsjettansvarlig, eller av administrasjonen på fullmakt fra denne. Anvisning foretas av kontorsjef eller insituttleder. Vår eksterne virksomhet Som nevnt innledningsvis er vår eksternt finansierte prosjektportefølje anslått til 75 millioner i Det arbeides nå med overføring av alle prosjekter til vårt nye ansvarssted, og med utarbeidelse av felles rutiner for behandling av dem. Rekrutteringsprosjektene anses som en del av vår ordinære virksomhet, og stillingsinnehaverne vil fra 2004 inngå som medlemmer i en av forskergruppene. Dette innebærer blant annet at driftsmidlene som følges disse stillingene ikke lengre anses å være personlige, men vil legges inn i den enkelte forskergruppes tildeling. Stillingsinnehaverne betraktes også på lik linje med ordinært ansatte når det gjelder tilgang på fellestjenester. Standard dekningsbidragssats er 40% på alle eksterne prosjekter. Prosjekter som ikke innbringer 40% DB vil bli belastet med 3% administrativt gebyr. Alle potensielle prosjektledere anmodes om å ta kontakt med administrasjonen for assistanse vedrørende utforming av budsjett i forbindelse med søknadsskriving. Spesielt om prosjektsalderingene på I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2003 ble et betydelig antall prosjekter saldert, og ført inn på instituttets annuum. Endelig avklaring vedrørende disse prosjekt-saldi er ikke tatt, men midlene er i budsjettet satt av som øremerkede midler. Fremtidige prosjektsalderinger vil styrke instituttets annuum. Rutiner for bestilling av varer: Vårt nye navn og faktura-adresse må oppgis til våre leverandører: UiB, Institutt for biologi, Postboks 7800, 5020 Bergen. Husk samtidig å be leverandørene å merke fakturaen med bestillers navn og hvor varen skal leveres. For de som bestiller varer for UNIFOB må fakturaen stiles til: UNIFOB, Institutt for biologi, Postboks 7800, 5020 Bergen. Internrevisjonen tillater ikke at så mange som i dag innehar bestillingsfullmakt, disse vil derfor bli revidert etter samtale med de forskjellige forskergruppene. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det er spesielle regler ved bestilling av kjemikalier, gass og isotoper. I disse tilfellene tas kontakt med ansvarshavende for dette på de respektive avdelingene. 10

11 Rekvisisjonsskjema som tidligere er sendt ut brukes stort sett der man selv går direkte til en butikk og henter varene selv. Universitetet ved Kontor for budsjett og innkjøp har inngått en rekke rammeavtaler/rabattavtaler med forskjellige leverandører av varer og tjenester. Alle innkjøp skal så langt det lar seg gjøre, foretas hos de leverandører som har rammeavtaler med UiB. Liste over varer og leverandører finnes i Innkjøpsguiden på våre nettsider. Hvem gjør hva innen økonomi? Instituttets administrasjon er under omorganisering. Denne vil bli fullført i løpet av våren, og endelig organisering skal etter planen tre i kraft fra Følgende ansvarsfordeling gjelder innen økonomiområdet våren -04: Overordnet budsjettansvar: Instituttleder Jarl Giske (anvisende myndighet) Ansvar for overordnet budsjettoppfølgning: Fungerende kontorsjef Kristine Breivik (anvisende myndighet) Bevilgningsfinansiert virksomhet (annuum mv.): Førstekonsulent Eva Toppe Jensen Eksternt finansiert virksomhet (prosjekter mv.): Førstekonsulent Kari Eeg Konsulent Eva Beate Hårklau Praktisk regnskapsarbeid (herunder fakturabehandling, reiseregninger, reiseforskudd, timelister): Førstesekretær Annike Lygren Sekretær Reidun Juvik Lokal økonomiassistanse: Førstesekretær Borghild Hagesæther (Jahnebakken) Konsulent Eva Hårklau (Realfagbygget) Innkjøp: Delegering av ansvar for innkjøp vil bli foretatt. Inntil videre foretas innkjøp etter de retningslinjer som angitt ovenfor, av de som tidligere hadde dette ansvar ved de enkelte avdelinger. Rapporter: Eva Toppe Jensen har ansvar for utvikling og distribusjon av rapporter til gruppeledere og andre med særskilt tildelt budsjettansvar når det gjelder den bevilgningsfinansierte virksomheten. Kari Eeg og Eva B. Hårklau har tilsvarende ansvar ovenfor prosjektledere. 11

12 VEDLEGG 1: SAMLET KOSTNADSOVERSIKT INNTEKTER Rammetildeling fra fakultetet Husleie * Resultatmidler Kvalitetsreformen Forskerutdanning * Felt og seminarstøtte * Studiestyret Kval.reform - adm. ass Espegrend * NIFES * NIFES resultatmidler * Annuum styrer * Stedfortreder * Postdoc inkl drift(leder) * Sum fakultetstildeling Resultat * Inntekter Saldering eksternfin.prosj.04 og dekn.bidr * Forventede lønnsrefusjoner 3 % Husleie - ekstra inntekter Sum andre inntekter Totale inntekter UTGIFTER Lønnsbudsjett Forventet lønnsvekst 2 % * Totalt lønn Husleie Direkte avsetninger Espegrend NIFES Annuum styrer Annuum stedfortreder Forskerutdanning Felt- og seminarstøtte Post. Doc (leder) Øremerket utstyr (Geffen, Schander) Geffen drift Schander drift Annuum Fossen (Norgesnett) Rapp (reise) Overføring Locus "IFM"

13 Dekn.bidr. Gr. Akvakultur saldering Dekn.bidr. Gr. Fiskehelse Dekn.bidr. Gr. Fiskesykdommer Dekn.bidr. Gr. Kvalitet og foredling Dekn.bidr. Marinbiologi Dekningsbidrag Ressursbiologi Ekman Birks Zoologisk- pågående prosjekter * Mikrobiologi * SUM Drift Porto frakt Rekvisita kontorutstyr Diverse (Telefon mv) Tekn./adm. Reiser,kurs mv Forskningsadministrative reiser HMS,sikkerhet,inventar IT-utgifter Laboratorier, diverse fellesutg Vedlikehold vitenskapelig utstyr Trykking og kopiering Biler Tegnerommet Dykkerutstyr STIM Diverse Dr.gradsutg Reiser opponenter Løslønn felles HI (Sarsia) Bibliotek * SUM Avsetning til forskergrupper vår 2004 Zool museum Akvakultur Fiskehelse Fiskesykdommer Kvalitet og foredling Marinbiologi Ressursbiologi Celle og utvikl.biologi,zool Biodiversitet,evolusj & økologi Zool Økologigr Bot Veg.histgr, Bot Systematikk Forskergr, IM SUM Avsatt til forskergrupper høst

14 Resultatmidler Dr.grad Undervisning Emneundervisning BIOxxx og MIKxxx Emneundervisning MARxxx Grunnemnet felles BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO Mastergradseksamen, sensur mv Stimuleringsmidler Interne seminarer "Såkornsmidler" Reserve TOTALE UTGIFTER RESULTAT 0 VEDLEGG 2: STUDIEBUDSJETTET 2004 BIO 140 Anvendt landskapsøkologi BIO 210 Evolusjonsbiologi BIO 231 Terrestrisk og limnisk faunistikk BIO 232 Systematisk zoologi BIO 241 Generell adferdsøkologi BIO 250 Palaeoøkologi BIO 260 Kulturlandskapene i Norden BIO 262 Nordens natur BIO 300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett BIO 302 Biologisk dataanalyse II BIO 331 Lichenologi BIO 333 Biotoper og livssamfunn BIO 343 Høyfjellsøkologi BIO 344 Vinterøkologi BIO 352 Makrofossiler i palaeoøkologi BIO 362 Fra feltobservasjon til vegetasjonskart GIS i praksis BIO363 Vegetasjon og fjernmåling BIO270 Vertebratenes anatomi BIO280 Fiskebiologi I Systematikk og anatomi BIO290 Fysiologi BIO291 Fiskebiologi II Fysiologi BIO305 Metoder i celle- og utviklingsbiologi BIO370 Celle- og utviklingsbiologi

15 BIO380 Komparativ fiskeanatomi BIO381 Fiskehistopatologi BIO390 Fiskelarvens fysiologi MIK200 Prokaryot mikrobiologi MIK201 Eukaryot mikrobiologi MIK203 Mikrobiell genetikk MIK210 Elektronmikroskopi Sum emneundervisning BIOxxx og MIKxxx MAR251 Etikk og velferd hos akvatiske organismer V MAR252* Praksisperiode, lovverk og forvaltning V MAR254 Sjømat og produktutvikling V MAR350 Hovedfagskurset Akvakultur U MAR351 Marin yngelproduksjon H MAR354 Kvalitet av sjømat H MAR270 Fiskesykdommer-parasitter H MAR271 Fiskesykdommer-virologi V MAR272* Fiskesykdommer-bakteriologi V MAR 273 Fiskesykdommer - Immunologi H MAR301 (301) Fiskeri- og mar.biol. metodikk H Sum emneundervisning MARxxx Grunnemnet felles BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO Sum studieprogrammet Mastergradseksamen, sensur mv SUM

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Effekt av omfordeling av resultatmidler: Delen til resultatmidlar er auka frå 6% til 8% Auka utgift til IT-avdelinga

Effekt av omfordeling av resultatmidler: Delen til resultatmidlar er auka frå 6% til 8% Auka utgift til IT-avdelinga 12. JANUAR 2007 Budsjettildeling for 2007 Gjest frå Hong Kong Påminningar ved undervisingsstart (Les dette!) Opning av pauserommet Instituttet fekk i går offisielt tildelingsbrev for 2007. Her er nokre

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013

Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013 Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013 Generelt om regnskap og budsjettering Universitetet budsjetterer og regnskapsfører på art og tiltak. I tillegg knyttes postene til en stedkode og eventuelt en

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR

ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Til fakultetsstyret ENDRING PRESISERING AV BUDSJETTMODELLEN FOR FAKULTET FOR Dato: 24. august 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 24/14 Journalnr.: 2014/92 Saksbehandlere: Knut Sverre Bjørndalen Røang SAMFUNNSFAG

Detaljer

2014/5319-SVB 05.06.2014

2014/5319-SVB 05.06.2014 U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Det medisinsk-odontologiske fakultet Det humanistiske fakultet

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Vedtatt av instituttstyret i sak 01/15. Gjeldende fra 01.01.2015 1. Basismidler 1.1. Hvem ordningen omfatter: Basismidler vil bli tildelt

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Til fakultetsstyret HF

Til fakultetsstyret HF Til fakultetsstyret HF Dato: 16. oktober 2012 VEDTAKSSAK Saksnr.: FSHF sak /2012 Journalnr.: 2012/ Saksbehandler: Stefan André Johnsen, Simen Nørstebø REVIDERT BUDSJETT 2012 - FAKULTET FOR HELSEFAG FORSLAG

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Styringsdokument for den ytre forvaltning av kulturminner ved Universitetsmuseet i Bergen i medfør av Kulturminneloven med forskrift

Styringsdokument for den ytre forvaltning av kulturminner ved Universitetsmuseet i Bergen i medfør av Kulturminneloven med forskrift UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet i Bergen Arkivkode: Styresak: 17/2016 Sak nr.: 16/6150 Møte: 14. juni Styringsdokument for den ytre forvaltning av kulturminner ved Universitetsmuseet i Bergen

Detaljer

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT

STRATEGISKE SATSNINGER I BUDSJETT 2014 OG LANGTIDSBUDSJETT Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak 40/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 22.10.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE

INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTRUKS FOR ØKONOMIFORVALTNINGEN VED NORGES HANDELSHØYSKOLE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INSTRUKSENS FORHOLD TIL OVERORDNET ØKONOMIREGELVERK 3 2 ANSVARSFORHOLD 3 3 ØKONOMIFORVALTNING 4 4 PLAN OG BUDSJETT 6 5

Detaljer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer

Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell. FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Forklaring til forslag til budsjettfordelingsmodell FORKLARING TIL BUDSJETTFORDELINGSMODELLEN FOR 2012 Kolonnenummer Kolonnenavn Forklaring 2012 A Institutt/Enhet/tiltak Kolonnen viser de forskjellige

Detaljer

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF

Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet DMF Kapittel 7 Økonomireglement for Studentrådet 7.1 Innledning 7.1.2 Mål Holde Studentrådet s tillitsvalgte orientert om de til enhver tid gjeldende økonomirutiner. 7.1.3 Informasjon Alle nyvalgte medlemmer

Detaljer

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement.

Det er på tide med en revidering av Studenttingets økonomireglement. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Møtedato: 20.11.2014 Saksbehandler: Elena Slydal STi-sak 48/14 Økonomireglement for

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS)

FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) FAGMILJØ OG STUDIETILBUD I ARKEOLOGI (IAS) 1. OVERSIKT OVER FAGMILJØ 1 a. Fast ansatte Født Stilling 1946 Professor 1952 Professor 1960 Professor/Instituttleder 1947 Professor 1955 Professor 1970 Førsteamanuensis

Detaljer

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE

1 av 5. Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte. MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Fakultet for naturvitenskap og teknologi Deres dato Deres referanse 1 av 5 Foreløpig protokoll. Godkjennes av fakultetsstyret påfølgende møte MØTE 03/11 i NTs FAKULTETSSTYRE Rica Hell hotell - Stjørdal

Detaljer

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013.

Samarbeidsavtalen BKK-UiB. Utlysning av midler for tildeling i 2013. U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Forskningsadministrativ avdeling Det humanistiske fakultet Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det juridiske fakultet Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Detaljer

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen

Innledning. Prinsipper for fordeling - budsjettfordelingsmodellen Innledning God økonomistyring gir større muligheter til en mer planmessig strategisk ledelse med fokus på faglig verdier/verdiskapning. Budsjettenhetene har gjennom året hatt dialogmøter rundt sin økonomi

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO

Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO KVALITETSHÅNDBOK Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 10 Økonomi Hovedregler for økonomiforvaltningen ved AHO Hovedreglene er fastsatt av styret ved Arkitekthøgskolen i Oslo i medhold av pkt. 2.2. i Hovedinstruks

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Økonomireglement for Studenttinget NTNU

Økonomireglement for Studenttinget NTNU Økonomireglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på STi-møte 22.05.97 Sist endret på møte 20.11.2014 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis

Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Ragnar Øygard 27.02.13 Prinsipper for endringer i instituttenes Basis Utvalget som foreslo ny budsjettmodell for NMBU, foreslo at instituttenes basisbevilgning bør være langsiktig, men kriteriebasert.

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekan Stig A. Slørdahl Signatur: HR-seksjon DMF/Albert Verhagen O-sak

Detaljer

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012)

Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Utkast til revidert instruks til styret i Helse XX RHF om samarbeidet med universiteter og høyskoler (revidert 2012) Vedtatt av foretaksmøtet i Helse XX RHF, dato xx.xx.xx 1. Formål Formålet med instruksen

Detaljer

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning

Notat. Universitetsbibliotekets budsjett Innledning Notat Universitetsbibliotekets budsjett 2015 Innledning UB er i hovedsak bevilgningsfinansiert. Bevilgningen til UB er delt i mediekjøp, drift og satsinger. Denne oppdelingen gjenspeiler seg i presentasjonen

Detaljer

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet

FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010. Det medisinsk-odontologiske fakultet FORSKERUTDANNINGSMELDING 2010 Det medisinsk-odontologiske fakultet Godkjent av Programutvalg for forskerutdanning 16.03.2011 Vedtatt av Fakultetsstyret 28.03.2011 1) RAPPORTERING KVANTITATIVE INDIKATORER

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 29 Saksnr.: 2012/4726 Møte: 3. mai 2012 BUDSJETT OG BUDSJETTPROSESS FOR 2013 Budsjettprosess 2013 I det

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF

Søknadsstøtte. ved eksternfinansiering ved MOF Søknadsstøtte ved eksternfinansiering ved MOF Det medisinsk-odontologiske fakultet er svært glad for å bistå deg både med søknader og drift av eksternt finansierte prosjekt. Vårt fakultet er avhengig av

Detaljer

Endring i kroner Endring i % ktrl 0

Endring i kroner Endring i % ktrl 0 HiST, AFT Tildeling og fordeling - Vedlegg 1 Alle tall i 1 000 Tildelinger til FT Tildeling 2015 - Prisjustert Tildeling 2016 Endring i kroner Endring i % Realendring i kroner Realendring i % Blå skrift

Detaljer

IMKS BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2020

IMKS BUDSJETT 2016 OG LANGTIDSBUDSJETT 2016-2020 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 56/2015 Møtedato: 1.12.2015 Notatdato: 24.11.2015 Sakstype: Vedtakssak Sakstittel: IMKs strategiske tiltak

Detaljer

Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021)

Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021) Veiledning til prosjektregnskapsrapportering for optimaliseringsprosjekter (BIOTEK2021) Dette er en veiledning for deg som har et optimaliseringsprosjekt innunder BIOTEK2021 og som skal fylle inn en prosjektregnskapsrapport

Detaljer

Budsjettfordeling 2015 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2015 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 22/2014 Saksnr.: Møte: 10.desember 2014 Budsjettfordeling 2015 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme 2015

Detaljer

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år.

Klinmed sitt budsjett for basis er ikke registret i økonomisystemet. Dette gjør det umulig å sammenlikne regnskap og budsjett hittil i år. 1 Fakultetsnotat Til: Det medisinske fakultetsstyre Med.fak.sak: Saksbehandler: Halvor Fahle Oslo, 22. 212 pr 28. 213 Fakultetets basisregnskap viser et overskudd på 65,9 millioner kroner. Dette er høyere

Detaljer

Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Detaljer

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON

HISTORIKK. De 18 stifterne bidro med en stiftelseskapital på kr. 425 000, og stiftelsesmøtet fant sted 29. august 2002. VISJON Årsberetning for 2002 HISTORIKK Norges forskningsråd bevilget i 1999 kr. 150 000 til et forprosjekt som skulle utrede mulighetene for å etablere et vitensenter i landsdelen. Forprosjektet, som også skulle

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 51 / 2015 08.09.2015 Dato: 24.08.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-HEH Regnskap per juli 2015 I bevilgningsbrevet

Detaljer

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls

C:\Users\hhiau\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\AOCXUOTB\Rapport-13-uspesifisert (2).xls S14-Analyseregnskap - Detalj art Rapport avgrenset: År : '2013', Status per måned nr : '12', Sted fom : '112000', Sted tom : '112000', Område : 'GB', Analyse fom : '000000', Analyse tom : '000000', Motpart

Detaljer

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001

DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001 DET ODONTOLOGISKE FAKULTET UNIVERSITETET I BERGEN Styremøte 19.03.02 Sak nr. 33/02 REGNSKAP 2001 1. Innledning I 2001 innførte UiB nettobudsjettering, noe som innebærer at tildelingen utgjør differansen

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport Kartlegging del 2. Vedlegg 2. Gjennomført i april 2005

Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Rapport Kartlegging del 2. Vedlegg 2. Gjennomført i april 2005 Rapport Kartlegging del 2 Vedlegg 2 Lederundersøkelsen -lokale forhold Gjennomført i april 2005 Kartlegging del 2 - Vedlegg 2, side 1 av 18 Innhold Hovedmålsettingen med undersøkelsen... 4 Gjennomføring

Detaljer

FS Helsefak orienteringssak

FS Helsefak orienteringssak Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2012/6137 SHO037 Dato: 30.09.2013 FS Helsefak orienteringssak Til: Fakultetsstyret Møtedato: 9. oktober 2013 Økonomisk utvikling ved Det helsevitenskapelige fakultet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 26. MAI 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PROFESSOR OLAV HANSSENSVEI

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 61 / 2015 27.10.2015 Dato: 16.10.2015 Arkivsaksnr: 2014/4826-LAE Regnskap per august

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 1 Møtenr.: 6/2016 Møtedato: 18. oktober 2016 Notatdato: 7. oktober

Detaljer

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur

Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Universitetet i Oslo Senter for teknologi, innovasjon og kultur Notat Til: Fra: Sakstype: Styret Senterleder Vedtakssak Saksnr: V-sak 17/2013 Møtedato: 3. desember 2013 Notatdato: 28. november 2013 Saksbehandler:

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift NOTAT Til: LS Fra: AU, Jahn-Arne Olsen og Anne Hilde Thue Dato: 13.09.10 Saksnummer: 09-590 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2010 Regnskap 1. halvår 2010 NJ drift Halvårs regnskap kroner

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 16 / 2015 15.04.2015 Dato: 23.03.2015 Arkivsaksnr: 2015/3629-ALMY Tiltak for å

Detaljer

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014

Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Budsjett og kontingent 2015 m/noter Styrets innstilling 25.11.2014 Forslag til kontingent og budsjett 2015 Fra styret 25.11.2014 Forslag til kontingentsatser 2015 Hovedmedlem: kr. 370 ved fornying, kr.

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober.

Fakultetsstyret behandlet Fordeling og hovedprioriteringer for budsjett 2011 og langtidsbudsjett i møtet 25.oktober. DET JURIDISKE FAKULTET UTKAST Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Saksnr: 2 J.nr.:/ 2010/14520 Møtenr: 5/2010 Møtedato: 09.12.2010 Notatdato:29.11.2010 Saksbehandler: Trond Skjeie Sakstittel:

Detaljer

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS

Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS Velferdstingets ØKONOMIINSTRUKS 0 Innledning 0.1 Mål 0.2 Informasjon 0.3 Endringer 0.4 Gyldighet 1 Organisasjonens økonomi 1.1 Definisjoner/forkortelser 1.2 Ansvarsforhold 2 Regnskapsførsel 2.1 Regnskapsførsel

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS

BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS UNIVERSITETET I STAVANGER Institutt for musikk og dans Bjergsted, 20. november 2013 IS-IMD SAK 21/13 BUDSJETT 2014 FOR INSTITUTT FOR MUSIKK OG DANS Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet tildelte

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 7 Det medisinske fakultet Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Signatur: Dekanus Stig A. Slørdahl Raimond Klein Hofmeijer S-SAK 09-11

Detaljer

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland

Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Retningslinjer for eksternfinansiert virksomhet ved Universitetet i Nordland Vedtatt av styret for Universitet i Nordland i styremøte 26.02.2013 1. Fastsettelse av virkeområde Retningslinjene gjelder for

Detaljer

Budsjettnotat Institutt for kultur og litteratur 2013 26.2.2013

Budsjettnotat Institutt for kultur og litteratur 2013 26.2.2013 Budsjettnotat Institutt for kultur og litteratur 2013 26.2.2013 Ved budsjettfordelinga for 2013 på Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning ble IKL tildelt følgende midler, som til orientering

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011

Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 1 av 4 Rektor Dato 25.03.2011 Referanse YN/RHR Retningslinjer for budsjettering ved søknader fra NTNU om nye Sentre for Fremragende Forskning (SFF) våren 2011 Retningslinjene for budsjettering er basert

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Forskerstøtte. Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet. colourbox.com

Forskerstøtte. Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet. colourbox.com Forskerstøtte Forskningsseksjon ved Det psykologiske fakultet colourbox.com Forskningsseksjon som rådgiver Prosjektadministrasjon Kontrakter Søknadsskriving pre-award post-award CV-bygging Prosjektbygging

Detaljer

Forsknings insentiver

Forsknings insentiver Systembeskrivelse NMBUs budsjettmodell Budsjettmodellen ble vedtatt av Fellesstyret i mai 2013 og skal ha virkning fra og med budsjettåret 2015. Modellen er en mekanisme for å fordeles midler til instituttene

Detaljer

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk.

Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte årsverk. KHIB og GA, bakgrunnsdata (Alle data fra DBH) Del 1 Stillinger: Til sammen er har KHIB og GA 154 årsverk per 01.10.2015 fordelt per avdeling som i tabell 1. Begge avdelinger har få eksternt finansierte

Detaljer

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8.

Fakultet for samfunnsfag. Institutt for økonomi og administrasjon. Kommunalt og statlig regnskap Bokmål. Dato: Mandag 8. Fakultet for samfunnsfag Institutt for økonomi og administrasjon Kommunalt og statlig regnskap Bokmål Dato: Mandag 8. desember 2014 Tid: 4 timer / kl. 9-13 Antall sider (inkl. forside og vedlegg): 10 sider

Detaljer

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker

Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker Reglement for delegering av myndighet i budsjettsaker (revidert februar 2013) 1. Innledning 1 1.1 Hjemmel 1 1.2 Rammeområder i Vest-Agder fylkeskommune 1 1.3 Definisjoner 1 2 Driftsbudsjettet 2 2.1 Fylkestinget

Detaljer

US 47/2016 Ubrukte midler 2015

US 47/2016 Ubrukte midler 2015 US 47/2016 Ubrukte midler 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Hans Chr Sundby Arkiv nr: 16/00285 Forslag til vedtak: Universitetsstyret tar redegjørelsen

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Budsjett 2011 - tildeling, justering og rapportering - avregning 2010 - regler for avregning 2011

Budsjett 2011 - tildeling, justering og rapportering - avregning 2010 - regler for avregning 2011 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: Dato: 8. mars 2011 Saksnr.: 201100004-16 Saksbehandler: KJHO Emnekode: SARK-20 Til kommunale barnehager Kopi: Områdeleder Økonomirådgiver

Detaljer

03/12 REPRESENTANTSKAPSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 SAMT ØKONOMIPLAN Går til Representantskapets medlemmer

03/12 REPRESENTANTSKAPSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 SAMT ØKONOMIPLAN Går til Representantskapets medlemmer 03/12 REPRESENTANTSKAPSSAK FORSLAG TIL BUDSJETT 2012 SAMT ØKONOMIPLAN 2012-2015 Går til Representantskapets medlemmer Representantskapsmøte 27. juni 2012 Saksbehandler Gro Eikeland Saksfremlegg Vedlagt

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter

Disponering av investeringsmidler 2010 søknad om finansiering til omstillingsprosjekter Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Oslo universitetssykehus HF Trondheimsveien 235 0514 Oslo Vår referanse: Deres

Detaljer