Budsjett UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi. Bergen, 24. februar Til alle ansatte. Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2004. UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi. Bergen, 24. februar 2004. Til alle ansatte. Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag"

Transkript

1 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi Bergen, 24. februar 2004 Til alle ansatte Budsjett 2004 Hovedlinjer i årets budsjett - sammendrag 2004 blir et overgangsår for finansieringen av BIO: 4 institutt-tradisjoner for annuumsfordeling skal slås sammen til 1 Ny modell for fakultetstildeling i 2004, der vi tildeles midler til lønn og husleie. Flere av postene som fakultetet disponerte før, han de også sendt over til instituttene (f. eks. støtte til feltarbeid for hovedfagsstudenter). Fakultetet har også gitt beskjed om at det vil endre resultatkomponenten fra og med 2005, derfor blir 2004 et mellomår. Økte overheadsatser fra Forskningsrådet fra og med 2004 for å dekke større del av institusjonens merkostnader ved eksternt finansiert virksomhet. Forskergrupper skal dannes i høst, undervisningsgrupper denne våren BIO skal lage strategiplan. Behovet for nye stillinger må motiveres ut fra denne. Budsjett-konsekvenser for i år: Ledelsen har mer enn nok med å klare å slå sammen de gamle instituttene og å forberede husbyggingen. Budsjettet er derfor i meget liten grad basert på nye strategier. Det eneste nye er fokuset på forskergrupper som budsjettenhet. Alle andre tiltak er forsøk på å jevne ut forskjeller i spilleregler mellom instituttene, og å ta hensyn til de nye finansieringsvilkårene. Men vi har ikke oversikt over alle ujevnheter, og først 2005-budsjettet vil bli enhetlig for BIO. Budsjettet må revideres etter et halvt år, siden det er usikkerheter knyttet både til utgifter og inntekter. Flat per capita-sats til alle grupper, lik for alle vitenskapelig ansatte Belønningsmidler for 2003 etter gammel budsjettmodell fordeles denne våren til de gamle gruppene. Ingen muligheter for å ansette i ledige stillinger Bare utlysninger i stipendiat-stillinger, med sikte på tilsetting i januar Unntatt er en fast stilling i botanisk økologi, som har vært holdt ledig lenge. Også i denne vil ansettelsen ikke skje før i Betydelige ekstraordinære IT-kostnader knyttet til IT-avdelingens nye krav til maskiner på UiBs nett, og til fakultetets krav til overgang til klientdrift. Felles regler Kopi, porto, telefon, klientdrift, standard programvare dekkes av BIO sentralt. Felles forbruksvarer i alle lab-er dekkes av BIO sentralt. BIOs teknikere vil få i oppgave å definere hva som er fellesutgifter i hver av labene. Ingen penger fordeles til individer. Om gruppene vil dele pengene seg i mellom, vil BIO ikke hjelpe til med bokføringen Postadresse: Postboks 7800 N-5020 Bergen Norge Besøksadresse: Bioblokken, 3. etg. Høyteknologisenteret i Bergen. Thormøhlensgate 55 Telefon: Telefaks: E-post: Internett:

2 Til høsten Samme per capita-sats til høsten Nye grupper arver gjenstående bevilgning fra i vår, avhengig av hvor medlemmene i vårens grupper fordeler seg i forskergrupper. Såkornsmidler på kan brukes i forbindelse med oppstart av nye grupper til høsten. Seminar-midler på kan brukes i vår til å finne ut av samarbeidskonstellasjoner. Forskergruppelederne blir økonomisk ansvarlig for alle interne og eksterne inntekter i sin forskergruppe. Innledning Instituttet har for 2004 fått tildelt en ramme på i interne midler. Egne inntekter og overføringer er på I tillegg forventes det eksterne inntekter i størrelsesorden 75 millioner. Med et totalbudsjett på 155 millioner, og totalt 210 ansatte er instituttet universitetets største, og på størrelse med et middels stort fakultet. Årets første måneder har gått med til å starte arbeidet med å samordne og samorganisere vår økonomi og administrasjon. Instituttet har fått sin første store fellesbevilgning fra fakultetet, men å skaffe seg oversikt og å harmonisere tildelinger/avsetninger er en omfattende oppgave. I dette budsjettet behandles kun den bevilgningsfinansierte delen av virksomheten vår, samt de eksterne inntekter som styrker denne delen av budsjettet. Den eksternt finansierte virksomheten budsjetteres prosjekt for prosjekt, og bør på sikt også trekkes inn i utarbeidelse av et totalbudsjett for Institutt for biologi. Midlertidig budsjettmodell Budsjettet som nå fremlegges er et utgangspunkt for årets drift, men av flere årsaker er det besluttet at det vil foretas en omfattende revisjon i forbindelse med fremleggelse av instituttets halvårsregnskap. En av grunnene er at det er knyttet noe usikkerhet til hvordan kostnadsutviklingen vil bli, særlig når det gjelder lønnskostnader og revisjoner. Det presiseres imidlertid at dette forslaget er laget også på bakgrunn av regnskapstall fra En annen årsak er at vi håper at i løpet av våren vil arbeidet med å danne nye forskergrupper vil være kommet så langt at det er naturlig at gruppetildelingene for høsten følger disse nye konstellasjonene. Behandling av budsjettet Instituttets leder har fått delegert myndighet til disponering av instituttets rammer, og ansvar for instituttets totalbudsjett. Leder er dermed den som har den endelige beslutningsmyndighet vedrørende budsjett og disposisjon av instituttets midler. Årets forslag er utarbeidet av leder i samarbeid med administrasjonen. Underveis i prosessen har ledergruppen vært konferert, det samme har også studieadministrasjonen og andre sentrale aktører. Ledergruppen har sluttet seg til budsjettets hovedlinjer. 2

3 Under normale omstendigheter ville forslaget også ha vært lagt frem til orientering for Rådet før utsendelse, men ettersom Rådet ennå ikke er valgt er det nå foretatt en avvikende behandling. Rådet vil imidlertid være på plass i tide til orientering om revidert budsjett. Generelt om de interne rammene Instituttet har fått sin tildeling på bakgrunn av de tidligere rammene som tilfalt hvert av de fire gamle instituttene. I tillegg har vi fått noen justeringer som følge av tidligere bevilgede stillinger, samt relativt god uttelling på resultatmidler og kvalitetsreformmidler. Dessuten har vi fått en del øremerkede overføringer. Instituttets inntektsgrunnlag 2004: Rammetildeling fra fakultetet Husleiekostnader * Resultatmidler Kvalitetsreformen Forskerutdanning * Felt og seminarstøtte * Studiestyret (Bachelor) Espegrend * Kval.reform adm.ass. (Bachelor) NIFES * NIFES resultatmidler * Annuum instituttleder * Stedfortreder * Postdoc inkl drift (leder) * Sum fakultetstildeling Resultat * Inntekter Saldering eksternfin.prosj.04 og dekn.bidr * Forventede lønnsref. 3% Husleieinntekter Sum andre inntekter Totale inntekter *Inntekter merket med stjerne er i all hovedsak øremerkede midler UTKAST TIL BUDSJETT 2004 (bevilgningsfinansiert virksomhet) Inntekter Utgifter Lønnsbudsjett Husleie Direkte avsetninger Drift felles Avsetninger til forskergruppene vår Avsatt til forskergrupper høst Resultatmidler Dr.grad Undervisning Stimuleringsmidler RESULTAT 0 3

4 Kommentarer: Generelt Tildelingen fra fakultetet er en rammetildeling, hvor det ikke skilles mellom lønn og andre driftskostnader. Instituttet gis full disposisjonsrett og ansvar for egen ramme. Formelt sett er denne myndigheten overført instituttleder. Lønnsbudsjettet Det skilles altså ikke mellom tildeling til lønn og drift, men om en ser på historien som ligger til grunn for tildelingen kan man spore andel gitt med basis i lønnsutgifter: (tildeling basert på lønn) (om en foretar et påslag for lønnsvekst-04 på 2% vil det historiske tallet være , som er tallet det er naturlig å bruke for sammenligning med årets budsjett) En konsekvens av rammetildeling er at det ikke lengre anses å foreligge faste stillingshjemler ved det enkelte institutt. Den opprinnelige tildelingen basert på stillinger tok utgangspunkt i besatte stillinger pr , pålagt et kutt på 11%, og er her oppgitt med påslag for senere tildelte stillinger. Unntak fra dette er gjort for rekrutteringsstillinger, som i henhold til pålegg fra fakultetet er å regne som stillingshjemler som instituttet kun i begrenset utstrekning har adgang til å holde ledig. Rekrutteringsstillinger som blir ledig fom skal som hovedregel lyses ut innen seks måneder fra ledighet oppstår. For øvrige stillinger er det opp til instituttet selv, på basis av faglige og økonomiske vurderinger, å avgjøre om utlysning skal foretas. En gjennomgang av fullbudsjettert lønnsbudsjett viste at det ved instituttet ville være behov for vel 54 millioner (eks. lønnsvekst) om alle opprinnelige stillinger skal besettes. Hvilket ville være helt urealistisk innenfor rammene. Det er derfor besluttet å holde ledighet i alle stillinger hvor det nå er naturlig ledighet, i påvente av at det utarbeides en faglig strategi og et langsiktig budsjett for instituttet. Lønnsbudsjett 2004 BIO Mange rekrutteringsstillinger er blant de ledige stillingene, og det vil i løpet av våren bli utarbeidet en faglig-strategisk plan for utlysning av disse stillingene. Stillingene vil bli sendt til utlysning innen , og vil bli besatt fra

5 Resultat 2003 Inngående balanse for instituttet er Av dette beløpet er øremerkede midler, så instituttet må sies å starte med tilnærmet blanke ark når det gjelder fellesbudsjettet. Andre inntekter Den eksterne porteføljen ved instituttet er på vel 75 millioner, hvilket utgjør et svært betydelig tilskudd til den ordinære driften både når det gjelder stillinger, utstyr og drift. I tillegg får instituttet styrket sin annuumsramme gjennom dekningsbidragsinntekt/administrativ påslag. Disse inntektene er budsjettert til 2,8 millioner i Gjennomgang av årets fellesposter Instituttets driftsbudsjett er satt opp med bakgrunn i regnskapstallene fra 2003 for de fire tidligere institutter, samt noen nye avsetninger. Nedenfor følger en gjennomgang av noen av postene. Drift (alle poster) Porto og frakt Rekvisita og kontorutstyr Diverse (Telefon mv) Tekn./adm. Reiser, kurs mv Forskningsadministrative reiser HMS, sikkerhet, inventar IT-utgifter Laboratorier, diverse fellesutg Vedlikehold vitenskapelig utstyr Trykking og kopiering Biler Tegnerommet Dykkerutstyr STIM/studentorganisasjoner Diverse- reserve drift Dr.gradsutg Reiseutgifter disputaser Løslønn felles HI (Sarsia) Bibliotek * SUM Utgifter til Porto og frakt er nå felles utgifter. Det samme gjelder Rekvisita/kontorutstyr, Kopiering/print for ansatte og Telefon. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for belastning av studentenes bruk av kopimaskiner og printere. 5

6 Standardutgifter på laboratoriene er også fellesutgifter. Nærmere spesifikasjon av hvilke kostnader dette gjelder vil bli utarbeidet i samråd med teknisk personale og sendt de innkjøpsansvarlige. Det er satt at til vedlikehold av vitenskapelig utstyr. Samme beløp ( *2) er avsatt til Forskningsadministrative reiser og Kurs/reiser for teknisk/administrativt personale. Søknad om støtte stiles til instituttleder er avsatt til kostnader knyttet til Doktordisputaser. Disse midlene skal dekke kandidatens trykkekostnader, gave fra instituttet samt enkel lunsj. I tillegg er det avsatt til dekning av reiseutgifter for opponenter. Nytt av året er egen stor tildeling til IT-kostnader på totalt 1,3 millioner. Dette beløpet er langt større enn summen av de fire gamle institutters kostnader. Økningen skyldes to forhold: 1) fakultetsstyret går inn for at alle institutter skal legge om driftingen av den ordinære maskinparken til klientdrift. BIO er nå i forhandlinger med IT-avdelingen om en klientdriftavtale. Årlige driftskostnader ved klientdrift mot IT-avdelingen vil koste oss ca kr. Ekstra-kostnader i 2004 for å etablere klientdrift vil beløpe seg til nesten , derav nesten til utstyr for backup av alle data fra alles maskiner. Gevinsten vi får for investeringer og løpende kostnader i klient-drift, er økt sikkerhet mot tap av data og avbrudd i forskningen, samt at vårt eget IT-personell får mer tid til faglig IT-support til forskergruppene og studentene. 2) Vi må også sette av et betydelig beløp for å få alle maskiner opp på et nivå som ITavdelingen aksepterer. Dette måtte vi gjort uansett klient-drift, siden IT-avdelingen stiller sikkerhetskrav til alle maskiner som skal være i UiBs nettverk fra sommeren Det er satt av til drift av bibliotek i Samtidig er det utpekt et bibliotekutvalg med representanter fra alle de opprinnelige institutter, som har fått i mandat å foreta en vurdering av hvilken politikk vi skal føre i fremtiden når det gjelder egne bibliotek. Tildeling til forskergrupper Modell for utregning: I forbindelse med Giskes trontaler ble det understreket at driftsbevilgninger til forskning ville bli videreført til gruppene i samme omfang som for 2003, med to unntak: Tildelingene vil bli gitt gruppevis En større andel av løpende utgifter vil bli ansett å være fellesutgifter Etter fratrekk for andel til fellesutgifter viste det seg at det var en del variasjoner mellom de gamle instituttene når det gjaldt omfanget av annuumstildelinger. For å harmonisere behandlingen av forskergruppene ble standarden for årets tildeling satt tilsvarende den gruppen som i fjor hadde høyest tildeling. Avsetningene til forskningsgrupper er dermed totalt sett økt. Merk at bevilgningen til forskergruppene er ment å gå til særskilte forskningsrelaterte utgifter, og at en del utgifter som tidligere ble dekket av forskergruppene nå defineres som fellesutgifter, og dekkes over instituttets felles driftsbudsjett. Dette gjelder: 6

7 Telefonutgifter Kopiering/printerutskrifter Standard laboratorieutstyr (felles forbruksvare, enkle kjemikalier) Standardutgifter til IT, som del av klientdriften Modellen gir følgende tildeling for første halvår: Avsetning til grupper vår 2004 Zoologer ved Bergen museum Akvakultur Fiskehelse Fiskesykdommer Kvalitet og foredling av sjømat Marinbiologi Ressursbiologi Celle- og utviklingsbiologi Biodiversitet, evolusjon & økologi Botanisk økologi Vegetasjonshistorie Botanisk systematikk Mikrobiologi SUM Den enkelte budsjettgruppe får en samlet tildeling, og lederen i hver gruppe får budsjettansvar for tildelingen. Gruppen vil i tillegg få tilført eventuelle resultatmidler. Driftsmidler for stipendiater og post.doc vil også bli lagt inn i gruppens annuum. Det vil ikke gis noen personlige tildelinger, alle tildelinger kommer til gruppene. Men gruppene har så klart anledning til å splitte beløpet opp i mindre enheter. BIOs administrasjon vil imidlertid ikke bidra til budsjettkontroll i underenheter av gruppene. Det anbefales av gruppeleder utarbeider et eventuelt budsjett for gruppen. Gruppeleder skal attestere fakturaer, reiseregninger og eventuelle timelister. Det vil bli lagt ut månedsvise web-baserte rapporter for hver gruppe. Disse er basert direkte på universitetets økonomisystem, og opplæring i bruk av disse vil bli gitt. Det er satt av samme totalbeløp til forskergruppene i andre halvår, og pengene fordeles etter samme per capita-metode som denne våren. De gruppene som ikke bruker opp pengene i våren, får disse midlene overført (proporsjonalt per person i gruppa) til de forskergruppene de flytter til i andre halvår. Resultatmidler Resultatmidler doktorgrader Instituttet har fått tildelt i resultatmidler, basert på vår gjennomsnittlige produksjon av doktorgrader i perioden Fra fakultetets side er dette ment som en generell styrking av instituttets ramme. Tidligere fikk instituttene tildelinger basert på bare siste års produksjon, og det var dermed en enkel sak å dele disse midlene ned til de respektive veiledningsmiljøene. Fakultets nye metode innebærer for det første langt høyere belønningsbeløp for hver avlagt grad ( for mannlige og for kvinnelige), men 7

8 også en erkjennelse av at hele instituttet har vært med på å dele kostnadene ved å ha stipendiatene. Utjevning over flere år fører også til at resultatmidlene blir lettere å budsjettere med for instituttene. De gamle belønningsmidlene slik vi kjenner dem er altså nå falt bort, men det legges i dette budsjettet opp til at vi også i år foretar utdeling av for menn og for kvinner som disputerte i Resultatmidlene vil våren 2004 bli tilført budsjettgruppen som kandidaten og veileder tilhørte. For utgifter knyttet til disputaser, se under Drift felles. Framtidig resultatmodell 2004 vil være et interimår når det gjelder resultatelementer i tildelingene til instituttene, og også internt på vårt institutt. Fakultetet behandler sin nye resultatmodell i september, og vårt interne resultatsystem vil hente noen elementer derfra. Nye regler for hvordan forskergruppene i framtida skal belønnes for kandidatproduksjon, må utarbeides av ledergruppa og instituttrådet i 2004, med budsjettvirkning fra Studiebudsjettet Emneundervisning BIOxxx og MIKxxx Emneundervisning MARxxx Bachelor i biologi, fellesutgifter BIO 110 Innføring i evolusjon og økologi BIO111 Zoologi BIO 112 Botanikk BIO 113 Mikrobiologi BIO114 Fysiologi BIO 201 Økologi BIO 202 Marine økosystemer Mastergradseksamener Studiebudsjettet er fastsatt på basis av de allerede foreliggende planer for hvilken undervisning som skal avholdes ved instituttet i Vedlagt følger liste over tildeling til de enkelte kurs. Instituttet kjører mye og relativt kostbar undervisning, og på sikt er det nødvendig å se på mulighetene for samordning og effektivisering av undervisningstilbudet som skal tilbys. Studieprogrammet Bachelor i biologi koster oss nesten 1,8 millioner kroner. Dette skyldes dels at lønnen til studiekonsulenten for laveregradsstudentene (Cathrine Strøm) er dekket direkte av programmet (mens de andre studiekonsulentene ligger i BIOs lønnsbudsjett). Dels skyldes det at felt- og lab-kurs og intensiv kollokvering er svært kostbart. Samtidig er dette sterkt kvalitetsøkende elementer av undervisningen vår. Et strategiarbeid på undervisningssiden må gjennomføres i løpet av året. Dette skjer i regi av Hovedprogramstyret. I den interne rammen ligger det betydelige studierelaterte inntekter Kvalitetsreformen Programstyret (Bachelor i biologi) Opprinnelig tildeling til studentassistanse Totalt er disse inntektskildene antatt summert til 2,65 millioner. Eksakte tall er vanskelig å trekke ut, men årets bevilgning til studieprogrammet er på , mens andre 8

9 kvalitetsreformmidler og midler innbakt i tidligere ramme er estimert til 1,4 millioner. Årsaken til at fakultetet har en egen budsjettkomponent til bachelor-graden, er at programstyret for bachelorgraden fikk separat tildeling fra fakultetet den tida det fantes 4 biologiske institutt som samarbeidet om laveregradsutdanningen. Det er verd å merke seg at tildeling knyttet til Kvalitetsreformen er på 1,184 millioner, og at dette er midler som ikke er varig innbakt i instituttrammen. Stimuleringsmidler Interne seminarer "Såkornsmidler" Reserve I forbindelse med opprettelsen av vårt nye institutt, og etablering av nye forskergrupper, er det satt av en egen bevilgning for å kunne legge til rette for aktiviteter for å oppnå positive faglige ringvirkninger av sammenslåingen. Det er satt av til interne seminarer/møter, samt såkalte såkornsmidler som forskningsgruppe kan søke tildelinger fra. Budsjettet har også en reserve på Dette anses som nødvendig pga. de relativt store usikkerhetene som er knyttet til budsjettet. Det vil eventuelt om mulig være aktuelt å omdisponere disse i forbindelse med revisjonen av budsjettet. Mer om ansvar for budsjettoppfølging Dette budsjettet er utarbeidet av instituttleder i nært samarbeid med administrasjonen. Kontorsjef vil ha det overordnede daglige ansvaret for oppfølgning av budsjett og regnskap, og administrasjonens ansatte har fått tildelt ansvar for ulike oppgaver innen økonomifeltet. Oversikt over ansvarsfordelingen følger nedenfor. Ansvar for de ulike budsjettposter nedenfor fordeles slik: Overordnet ansvar: Instituttleder Daglig ansvar: Kontorsjef i samarbeid med administrasjonen Forskergruppenes annuum: Gruppelederne Studieemnenes budsjett: Leder i programstyrene Fellesposter: Administrasjonen Særskilte tildelinger: Følger av tildelingsbrev Administrasjonen vil assistere når det gjelder oppfølging av det ansvaret som ligger i å ha fått tildelt budsjettansvar, blant annet ved at de vil sørge for at den enkelte budsjettansvarlige får månedlig rapportering. Rapporteringen vil være web-basert. I tillegg vil alle økonomimedarbeidere kunne svare på spørsmål forhåpentlig vis av alle slag. Om fakturabehandling 9

10 Fakturabehandling vil i all hovedsak skje på HIB, men for fakturaer og timelister som kommer inn til ekspedisjonene i Jahnebakken og Realfagbygget er noe av arbeidet delegert til lokalt administrativt personale. Fakturaer skal som hovedregel attesteres av budsjettansvarlig, eller av administrasjonen på fullmakt fra denne. Anvisning foretas av kontorsjef eller insituttleder. Vår eksterne virksomhet Som nevnt innledningsvis er vår eksternt finansierte prosjektportefølje anslått til 75 millioner i Det arbeides nå med overføring av alle prosjekter til vårt nye ansvarssted, og med utarbeidelse av felles rutiner for behandling av dem. Rekrutteringsprosjektene anses som en del av vår ordinære virksomhet, og stillingsinnehaverne vil fra 2004 inngå som medlemmer i en av forskergruppene. Dette innebærer blant annet at driftsmidlene som følges disse stillingene ikke lengre anses å være personlige, men vil legges inn i den enkelte forskergruppes tildeling. Stillingsinnehaverne betraktes også på lik linje med ordinært ansatte når det gjelder tilgang på fellestjenester. Standard dekningsbidragssats er 40% på alle eksterne prosjekter. Prosjekter som ikke innbringer 40% DB vil bli belastet med 3% administrativt gebyr. Alle potensielle prosjektledere anmodes om å ta kontakt med administrasjonen for assistanse vedrørende utforming av budsjett i forbindelse med søknadsskriving. Spesielt om prosjektsalderingene på I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2003 ble et betydelig antall prosjekter saldert, og ført inn på instituttets annuum. Endelig avklaring vedrørende disse prosjekt-saldi er ikke tatt, men midlene er i budsjettet satt av som øremerkede midler. Fremtidige prosjektsalderinger vil styrke instituttets annuum. Rutiner for bestilling av varer: Vårt nye navn og faktura-adresse må oppgis til våre leverandører: UiB, Institutt for biologi, Postboks 7800, 5020 Bergen. Husk samtidig å be leverandørene å merke fakturaen med bestillers navn og hvor varen skal leveres. For de som bestiller varer for UNIFOB må fakturaen stiles til: UNIFOB, Institutt for biologi, Postboks 7800, 5020 Bergen. Internrevisjonen tillater ikke at så mange som i dag innehar bestillingsfullmakt, disse vil derfor bli revidert etter samtale med de forskjellige forskergruppene. Vi gjør samtidig oppmerksom på at det er spesielle regler ved bestilling av kjemikalier, gass og isotoper. I disse tilfellene tas kontakt med ansvarshavende for dette på de respektive avdelingene. 10

11 Rekvisisjonsskjema som tidligere er sendt ut brukes stort sett der man selv går direkte til en butikk og henter varene selv. Universitetet ved Kontor for budsjett og innkjøp har inngått en rekke rammeavtaler/rabattavtaler med forskjellige leverandører av varer og tjenester. Alle innkjøp skal så langt det lar seg gjøre, foretas hos de leverandører som har rammeavtaler med UiB. Liste over varer og leverandører finnes i Innkjøpsguiden på våre nettsider. Hvem gjør hva innen økonomi? Instituttets administrasjon er under omorganisering. Denne vil bli fullført i løpet av våren, og endelig organisering skal etter planen tre i kraft fra Følgende ansvarsfordeling gjelder innen økonomiområdet våren -04: Overordnet budsjettansvar: Instituttleder Jarl Giske (anvisende myndighet) Ansvar for overordnet budsjettoppfølgning: Fungerende kontorsjef Kristine Breivik (anvisende myndighet) Bevilgningsfinansiert virksomhet (annuum mv.): Førstekonsulent Eva Toppe Jensen Eksternt finansiert virksomhet (prosjekter mv.): Førstekonsulent Kari Eeg Konsulent Eva Beate Hårklau Praktisk regnskapsarbeid (herunder fakturabehandling, reiseregninger, reiseforskudd, timelister): Førstesekretær Annike Lygren Sekretær Reidun Juvik Lokal økonomiassistanse: Førstesekretær Borghild Hagesæther (Jahnebakken) Konsulent Eva Hårklau (Realfagbygget) Innkjøp: Delegering av ansvar for innkjøp vil bli foretatt. Inntil videre foretas innkjøp etter de retningslinjer som angitt ovenfor, av de som tidligere hadde dette ansvar ved de enkelte avdelinger. Rapporter: Eva Toppe Jensen har ansvar for utvikling og distribusjon av rapporter til gruppeledere og andre med særskilt tildelt budsjettansvar når det gjelder den bevilgningsfinansierte virksomheten. Kari Eeg og Eva B. Hårklau har tilsvarende ansvar ovenfor prosjektledere. 11

12 VEDLEGG 1: SAMLET KOSTNADSOVERSIKT INNTEKTER Rammetildeling fra fakultetet Husleie * Resultatmidler Kvalitetsreformen Forskerutdanning * Felt og seminarstøtte * Studiestyret Kval.reform - adm. ass Espegrend * NIFES * NIFES resultatmidler * Annuum styrer * Stedfortreder * Postdoc inkl drift(leder) * Sum fakultetstildeling Resultat * Inntekter Saldering eksternfin.prosj.04 og dekn.bidr * Forventede lønnsrefusjoner 3 % Husleie - ekstra inntekter Sum andre inntekter Totale inntekter UTGIFTER Lønnsbudsjett Forventet lønnsvekst 2 % * Totalt lønn Husleie Direkte avsetninger Espegrend NIFES Annuum styrer Annuum stedfortreder Forskerutdanning Felt- og seminarstøtte Post. Doc (leder) Øremerket utstyr (Geffen, Schander) Geffen drift Schander drift Annuum Fossen (Norgesnett) Rapp (reise) Overføring Locus "IFM"

13 Dekn.bidr. Gr. Akvakultur saldering Dekn.bidr. Gr. Fiskehelse Dekn.bidr. Gr. Fiskesykdommer Dekn.bidr. Gr. Kvalitet og foredling Dekn.bidr. Marinbiologi Dekningsbidrag Ressursbiologi Ekman Birks Zoologisk- pågående prosjekter * Mikrobiologi * SUM Drift Porto frakt Rekvisita kontorutstyr Diverse (Telefon mv) Tekn./adm. Reiser,kurs mv Forskningsadministrative reiser HMS,sikkerhet,inventar IT-utgifter Laboratorier, diverse fellesutg Vedlikehold vitenskapelig utstyr Trykking og kopiering Biler Tegnerommet Dykkerutstyr STIM Diverse Dr.gradsutg Reiser opponenter Løslønn felles HI (Sarsia) Bibliotek * SUM Avsetning til forskergrupper vår 2004 Zool museum Akvakultur Fiskehelse Fiskesykdommer Kvalitet og foredling Marinbiologi Ressursbiologi Celle og utvikl.biologi,zool Biodiversitet,evolusj & økologi Zool Økologigr Bot Veg.histgr, Bot Systematikk Forskergr, IM SUM Avsatt til forskergrupper høst

14 Resultatmidler Dr.grad Undervisning Emneundervisning BIOxxx og MIKxxx Emneundervisning MARxxx Grunnemnet felles BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO Mastergradseksamen, sensur mv Stimuleringsmidler Interne seminarer "Såkornsmidler" Reserve TOTALE UTGIFTER RESULTAT 0 VEDLEGG 2: STUDIEBUDSJETTET 2004 BIO 140 Anvendt landskapsøkologi BIO 210 Evolusjonsbiologi BIO 231 Terrestrisk og limnisk faunistikk BIO 232 Systematisk zoologi BIO 241 Generell adferdsøkologi BIO 250 Palaeoøkologi BIO 260 Kulturlandskapene i Norden BIO 262 Nordens natur BIO 300 Biologisk dataanalyse og forsøksoppsett BIO 302 Biologisk dataanalyse II BIO 331 Lichenologi BIO 333 Biotoper og livssamfunn BIO 343 Høyfjellsøkologi BIO 344 Vinterøkologi BIO 352 Makrofossiler i palaeoøkologi BIO 362 Fra feltobservasjon til vegetasjonskart GIS i praksis BIO363 Vegetasjon og fjernmåling BIO270 Vertebratenes anatomi BIO280 Fiskebiologi I Systematikk og anatomi BIO290 Fysiologi BIO291 Fiskebiologi II Fysiologi BIO305 Metoder i celle- og utviklingsbiologi BIO370 Celle- og utviklingsbiologi

15 BIO380 Komparativ fiskeanatomi BIO381 Fiskehistopatologi BIO390 Fiskelarvens fysiologi MIK200 Prokaryot mikrobiologi MIK201 Eukaryot mikrobiologi MIK203 Mikrobiell genetikk MIK210 Elektronmikroskopi Sum emneundervisning BIOxxx og MIKxxx MAR251 Etikk og velferd hos akvatiske organismer V MAR252* Praksisperiode, lovverk og forvaltning V MAR254 Sjømat og produktutvikling V MAR350 Hovedfagskurset Akvakultur U MAR351 Marin yngelproduksjon H MAR354 Kvalitet av sjømat H MAR270 Fiskesykdommer-parasitter H MAR271 Fiskesykdommer-virologi V MAR272* Fiskesykdommer-bakteriologi V MAR 273 Fiskesykdommer - Immunologi H MAR301 (301) Fiskeri- og mar.biol. metodikk H Sum emneundervisning MARxxx Grunnemnet felles BIO BIO BIO BIO BIO BIO BIO Sum studieprogrammet Mastergradseksamen, sensur mv SUM

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000)

Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) UNIVERSITETET I BERGEN Universitetsmuseet Arkivkode: Styresak: 04/2014 Saksnr.: Møte: 5.februar Budsjettfordeling 2014 grunnbevilgningen (GB) (prosjekt 00000) Saksdokumenter: - Budsjettramme for 2014 for

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME OG BUDSJETT FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 46/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 4.12.2012 Sakstype: Vedtakssak Notat: Maren Kristine

Detaljer

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer)

Budsjett INNTEKTER Årlig inntekt Overført fra i fjor Sum inntekter (inkl. overføringer) Til: Styret ved TIK Fra: Administrativ leder Sakstype Vedtakssak 09/02 Møtedato: 10. februar 2009 Notatdato: 3. februar 2009 Saksbehandler: Jon Holm Budsjett 2009 Tildeling og forventede inntekter i 2009:

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2016 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 10.desember 2015 1. Oppsummering Fakultetet er pålagt å avvikle akkumulert underskudd

Detaljer

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet

Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sak nr.: 52/2014 Møtedato: 25. november 2014 Notatdato: 17. november 2014 Sakstype: Diskusjonssak

Detaljer

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK

BUDSJETTARBEID OG RAMMER FOR 2015 VED IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Styret i IMK Sak nr: 34/2014 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 07.10.2014 Notatdato: 01.10.2014 Sakstype: Orienteringssak

Detaljer

Budsjettmodellens virkemåte

Budsjettmodellens virkemåte Til: Det medisinske fakultetsstyre og instituttledelsen Fra: Dekanus Saksbehandler: Mette Groseth Langballe Oslo, 25. april 2013 Budsjettmodellens virkemåte Budsjettmodellen Budsjettfordelingsmodellen

Detaljer

Kontorsjef ved et Mat nat fakultetinstitutt. Bjørnefjorden 9. feb 2005 Bjørn Åge Tømmerås

Kontorsjef ved et Mat nat fakultetinstitutt. Bjørnefjorden 9. feb 2005 Bjørn Åge Tømmerås Kontorsjef ved et Mat nat fakultetinstitutt erfaringer fra BIO Bjørnefjorden 9. feb 2005 Bjørn Åge Tømmerås Fra arbeidsbeskrivelsen Instituttledermodellen som er vedtatt ved Det matematisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnummer: 47/2015 ephorte: Møtedato: 02. desember 2015 Notatdato: 20. november 2015

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK

BUDSJETT OG FORDELING FOR 2012 IMK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 39/2011 Fra: Espen Ytreberg Møtedato: 15.11.2011 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren Kristine Moen

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/214 Møtenr. 7 Møtedato: 27. oktober 214 Notatdato: 22. oktober 214 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012:

Fakultetsstyret fattet følgende vedtak om fordeling på møtet 30. oktober 2012: Det medisinske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: MED HELSAM Institutt for helse og samfunn Dato: 06.11.2012 Saksnr..: 2012/3359 METTEGR DISPOSISJONSSKRIV 2013 - INSTITUTT FOR HELSE OG SAMFUNN Det

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: 1.1.213 Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme

Detaljer

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo

Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo Det teologiske fakultet Universitetet i Oslo FAKULTETETS BUDSJETT FOR 2017 TIL: Fakultetsstyret FRA: Fakultetsledelsen DATO: 2.desember 2016 1. Innledning 2017 representerer en stor overgang for fakultetet.

Detaljer

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015

Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Revidert budsjettfordelingsmodell for Det helsevitenskapelige fakultet Implementeres fra budsjettåret 2015 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 1. Innledning

Detaljer

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet

Budsjett Notat til instituttrådsmøtet Innledning Bakgrunn Prinsipper for fordeling innad på instituttet Budsjett 2012-2016 Notat til instituttrådsmøtet 24.11.2011 Fra: Knut Tore Stokke Innledning Blant sakene som instituttrådet er pålagt å behandle er instituttets budsjett. Etter en omlegging i fjor er det

Detaljer

2010/6455-STVE

2010/6455-STVE U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetsdirektøren Fakultetene Administrative avdelinger Senter for farmasi Bergen Museum Universitetsbiblioteket Odontologisk Universitetsklinikk Referanse

Detaljer

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF.

Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, Sak Budsjettfordeling Budsjett Oppsummering. Fakultetsrådet ved DMF. Rådsak 28-08, Fakultetsråd ved DMF, 25.11.08 Til: Fra: Signatur: Fakultetsrådet ved DMF Dekanus Nils J. Isachsen/Nina Melum Sak 28-08 Budsjettfordeling 2009 Forslag til tilrådning: Fakultetsrådet støtter

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 16/17 21.03. Dato: 13.03. Arkivsaksnr: /3446- ANDDA Regnskap per februar Vedlegg: Februar

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-Sak 2 Møtenr. Møtedato: 15.1.214 Notatdato: 8.1.214 Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN/IR/KR

Detaljer

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018

Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Forslag til fordeling for Det humanistiske fakultet 2018 Endringer i forslag til fordeling siden styremøtet 27.09.2017. 5,1 millioner kroner er trukket ut av fordelingen til enhetene og øremerket på fakultetet

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: 73/2017 Møtenr. 10/2017 Møtedato: 13. november 2017 Notatdato: 1. november 2017

Detaljer

INNKALLING STYREMØTE. Instituttstyrets møte nr. 4 / , kl.13.30, rom Forslag til vedtak: innkallingen godkjennes.

INNKALLING STYREMØTE. Instituttstyrets møte nr. 4 / , kl.13.30, rom Forslag til vedtak: innkallingen godkjennes. INSTITUTT FOR MOLEKYLÆR BIOVITENSKAP ADMINISTRASJONEN INNKALLING STYREMØTE. Instituttstyrets møte nr. 4 / 2012 18.10.2012, kl.13.30, rom 2217. V-SAK 23/2012 V-SAK 24/2012 GODKJENNING AV INNKALLING. Forslag

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2015 Møtedato: 08.10.2015 Notatdato: 30.09.2015 Saksbehandler: JSC Økonomisk ramme for

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Griegakademiet Institutt for musikk INSTITUTTRÅDET Sak nr.: 2/17 Sakstype VEDTAKSSAK ephorte saksnummer: Møte: 1/17 Foreløpig budsjett for 2017 Budsjettramme 2017 Fakultetsstyret

Detaljer

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012

Budsjett og fordeling for ILN. 1 Bakgrunn, tidligere vedtak og diskusjoner. 2 Strategi og satsinger. Overordnede satsinger i 2012 Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtedato: 5 desember 2012 Notatdato: 23. november 2012 Saksbehandler: Gro Samdal Sak xx/2011 Budsjett og fordeling for 2012 -ILN 1 Bakgrunn,

Detaljer

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009

SAK FS FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 SAK FS 11-09 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 26.02.2009 Arkivref: 2009/457 KHE000/ FORDELING AV BEVILGNING TIL TANNLEGEUTDANNINGEN 2009 BAKGRUNN En viktig sak for Det medisinske fakultet (DMF) i 2008 var

Detaljer

Forslag til budsjett 2015

Forslag til budsjett 2015 NOTAT Til: Instituttleder/styret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 3 Møtedato: 20.01.2015 Notatdato: 14.01.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil Olsbu/Jørund Støre Bergrem Forslag til budsjett

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 69/216 Møtenr. 8/216 Møtedato: 1. oktober 216 Notatdato: 26. september 216 Arkivsaksnr.:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 21 Møtedato: 19. juni 2006 Notatdato: 2. juni 2006 Saksbehandler: Jan E Aldal REGNSKAP

Detaljer

Effekt av omfordeling av resultatmidler: Delen til resultatmidlar er auka frå 6% til 8% Auka utgift til IT-avdelinga

Effekt av omfordeling av resultatmidler: Delen til resultatmidlar er auka frå 6% til 8% Auka utgift til IT-avdelinga 12. JANUAR 2007 Budsjettildeling for 2007 Gjest frå Hong Kong Påminningar ved undervisingsstart (Les dette!) Opning av pauserommet Instituttet fekk i går offisielt tildelingsbrev for 2007. Her er nokre

Detaljer

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016

BUDSJETT IMK BASISVIRKSOMHETEN 2016 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret IMK Sak nr: 4/2015 Møtedato: 2.10.2015 Notatdato: 22.10.2015 Sakstype: Diskusjonssak Sakstittel: Budsjett IMK 2016 Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

Budsjett for BIO 2009

Budsjett for BIO 2009 UNIVERSITETET I BERGEN Institutt for biologi Bergen, 30. januar 2009 Saksframlegg til møte 2. februar 2009 i BIOs ledergruppe Budsjett for BIO 2009 Behandling av budsjettet Rådet ved Institutt for biologi

Detaljer

Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef. Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO)

Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef. Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO) Oppgave- og rolledeling mellom instituttleder og kontorsjef Sett i en instituttleders perspektiv (Jarl Giske, BIO) Universitetsstyret v/rektor Universitetsdirektør Fakultetsstyret v/dekanus Fakultetsdirektør

Detaljer

Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013

Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013 Kommentarer til tiltaksregnskapet for 2013 Generelt om regnskap og budsjettering Universitetet budsjetterer og regnskapsfører på art og tiltak. I tillegg knyttes postene til en stedkode og eventuelt en

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole

Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole Fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole 1. INNLEDNING Dette dokumentet omhandler fullmaktsstrukturen ved Norges musikkhøgskole (NMH) og gir en beskrivelse av roller, definisjoner, utøvelse og ansvarsforhold

Detaljer

Forslag til fordeling for HF i 2017

Forslag til fordeling for HF i 2017 Forslag til fordeling for HF i 2017 HF har mottatt foreløpig disponeringsskriv for 2017 fra UiO. Dette viser en tildeling på 596,626 mill. kroner, noe som er en reduksjon på 15,7 mill. fra 2016. (vedlegg

Detaljer

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB

DMF. Budsjettfordeling 2010 og LTB 1 DMF Budsjettfordeling 2010 og LTB 2010-2013 2 Langtidsbudsjett 2010-2013 Art Prognose 2009 Langtidsbudsjett 650000 - Det medisinske fakultet Budsjett 2010 Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 2162

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 17/ 2013 16.04.2013 Arkivsaksnr: 12/5076 Regnskap per februar 2013 I bevilgningsbrevet fra Universitetsdirektøren

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13

S T Y R E S A K # 51/12B STYREMØTET DEN 08.04.14 BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 S T Y R E S A K # 51/12B Vedrørende: STYREMØTET DEN 08.04.14 Forslag til vedtak: BUDSJETT 2014: DISPONERING AV UFORDELTE MIDLER PR. 31.12.13 Styret godkjenner det fremlagte forslaget til disposisjon av

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 9/4/213 Møtedato: 28.1.13 Notatdato: 21.1.13 Saksbehandler: DRN /JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: Møtenr. Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: DRN Økonomisk ramme for ILOS

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sak: D-sak 1 Møtenr.: 7/217 Møtedato: 19. oktober 217 Notatdato: 12. oktober 217 Saksbehandler: JC/KMH Økonomisk

Detaljer

Regnskapsrapport per september 2016

Regnskapsrapport per september 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet 46/16 20.10.2016 Dato: 12.10.2016 Arkivsaksnr: 2016/4486- ANDDA Regnskapsrapport per september 2016 Vedlegg:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Saksnr.: 5/6/2012 Møtedato: 22.10.12 Notatdato: 15.10.12 Saksbehandler: DRN/JANUN Økonomisk ramme

Detaljer

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet

Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet Retningslinjer for forskergrupper ved Det juridiske fakultet - Det juridiske fakultet http://www.jus.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/fa/forskergrupper/retningslinjer.html Page 1 of 3 10.03.2010 Retningslinjer

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Fra HF Økonomisk ramme for IAKH 2017 Bakgrunn Universitetsstyret vedtok 21.-22. juni fordeling av antatt statsbevilgning for 2017 og årsplan for treårsperioden

Detaljer

Til instituttrådet ved LLE. Merknader til sak 7/12

Til instituttrådet ved LLE. Merknader til sak 7/12 Til instituttrådet ved LLE Merknader til sak 7/12 Dette er foreløpig budsjettforslag, til diskusjon. Merk at regnskapet for 2011 ikke er lagt ned, hvilket betyr av mange summer (f.eks. overføringer) ikke

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 41/11 13.09.2011 Dato: 29.08.2011 Arkivsaksnr: 2010/6927-KAFU Regnskapsrapport

Detaljer

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet

Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 1 av 6 12.12 12.12.2013 Saksnotat til Fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet Til: Fakultetsstyret ved DMF Kopi til: Fra: Dekanus Stig A. Slørdahl Signatur: KAK S-SAK 11-13 Budsjett 2014 Forslag til

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Saksnr.: 33/14 Fra: Instituttleder Møtedato: 1. desember 2014 Sakstype: Vedtakssak Notat: 27.

Detaljer

Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016

Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016 Vedlegg til sak S- 15/31 På styremøte i CREE 23. november 2015 Økonomisk prognose for 2015 og budsjett for 1. og 2. halvdel 2016 Forslag til vedtak: Prognose 2015: CREE øker den administrative delen av

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 47/2017 Møtenr. 6/207 Møtedato: 09.11.2017 Notatdato: 02.11.2017 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Møtesaksnr.: 80/2017 Møtenr. 11/2017 Møtedato: 4. desember 2017 Notatdato: 24. november 2017

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo IFIKKs budsjett 217 trinn 1 Notatet til dette møtet er første trinn i budsjettprosessen: Det angir det vi vet om de økonomiske rammene og resultatene på det

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Sak nr. 05/6480/MN KBR G:\OKONOMI\Budsjettforslagene\2006\Rundskriv institutt2006.doc Bergen, 17. juni 2005 Institutter og avdelinger

Detaljer

ved IMB Budsjettfordelingsmodell

ved IMB Budsjettfordelingsmodell Ny budsjettfordelingsmodell ved IMB Budsjettfordelingsmodell fakultet, 2016 Budsjettfordelingsmodell IMB, 2017 Instituttets samfunnsoppdrag Er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin

Detaljer

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter

Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 03/2011 Sak nr.: /6455 Møtedato: 10.02. 2011 Budsjett 2011 for UB fordeling på hovedposter 1. Hovedmål og oppgaver Med utgangspunkt

Detaljer

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D 1/6/16 Møtenr.: 6/216 Møtedato: 1. oktober

Detaljer

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet, Institutt for kulturstudier og orientalske språk Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 43/212 Møtenr.: 8/212 Møtedato: 25.1.212

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtenr. 6/2014 Møtedato: 13.11.2014 Notatdato: 05.11.2014 Saksbehandler: TN/JC Budsjett 2015: LTB

Detaljer

Langtidsbudsjett

Langtidsbudsjett 1 Langtidsbudsjett 2011-2014 Runde 1 ferdig15. juni Runde 2 frist 5. oktober Styremøte DMF 21.09.2010 2 Langtidsbudsjett 2011-2014 - Runde 1 (15. juni) Driftsbevilgning (RD) Aktivitetsnivå 2010 videreført

Detaljer

Kostn Kostn Kostn Millioner

Kostn Kostn Kostn Millioner Tabell 2 viser samlede inntekter og kostnader i andre tertial de fire siste årene. Det siste året er inntektene økt med 13,7% Veksten innenfor GB må ses i sammenheng med utstyrmidlene til odontologibygget

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 19/2014 Møtenr. 7/2014 Møtedato: 11.12.2014 Notatdato: 04.11.2014 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK

ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER- OG MINDRFORBRUK UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Ullandhaug, 12. februar 2016 FSHUM sak 3/16 ÅRSREGNSKAP 2015 MED DISPONERING AV MER OG MINDRFORBRUK Årsregnskapet per 31. desember 2015 for Det humanistiske

Detaljer

Budsjett og fordeling for 2012

Budsjett og fordeling for 2012 Saksnotat 21.10.2011 Budsjett og fordeling for 2012 1 Bakgrunn Det vises til diskusjonssak (D-sak 1) i forrige FS-møte 30.09.2011, notat 19.8.11 vedlagt brosjyre om HFs budsjett- og fordelingsmodell og

Detaljer

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet

ÅRSPLAN. Det medisinske fakultet ÅRSPLAN Det medisinske fakultet 2009 2009...1 1 GENERELT...3 1.1 INNLEDNING...3 1.2 MÅL- OG RESULTATKRAV...4 1.2.1 BEMANNING...4 1.2.3 BUDSJETT...5 2.0. BEMANNINGSPLAN (KAP3. I DL 200803296-1, VEDLEGG3)...6

Detaljer

Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer:

Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Notat 04.06.2009 Ny budsjettmodell HF kort beskrivelse 1) Oversikt over foreslått modell Den foreslåtte budsjettmodell ved HF har følgende hovedelementer: Basisdel Studieplasser (forskningsbasert utdanning)

Detaljer

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet.

Budsjettfordelingsmodellen legger vekt på at fordelingen av ressurser i størst mulig grad skal tildeles målrettet. Fakultetet har siden fakultetsstyremøte, 22.9.11, FS Helsefak 37-11, Foreløpig budsjettfordeling, kvalitetssikret innmeldte budsjettbehov. Budsjettfordelingen er justert og det legges fram et budsjett

Detaljer

Fakultet for kjemi og biologi. Instituttstyret ved Kjemisk prosessteknologi

Fakultet for kjemi og biologi. Instituttstyret ved Kjemisk prosessteknologi NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for kjemi og biologi Institutt for kjemisk prosessteknologi Møteinnkalling Til: Fra: Gjelder: Instituttstyret ved Kjemisk prosessteknologi Instituttleder

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo

Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Naturhistorisk museum Universitetet i Oslo Til: Styret for Naturhistorisk museum Sakstype: Vedtak Saksnr.: V-sak 4 Journalnr.: 15/294 Møtedato: 26. november 2015 Saksansvarlige: Lindheim, Rogstad, Vollelv

Detaljer

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler

Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Retningslinjer for tildeling og bruk av interne forskningsmidler Vedtatt av instituttstyret i sak 01/15. Gjeldende fra 01.01.2015 1. Basismidler 1.1. Hvem ordningen omfatter: Basismidler vil bli tildelt

Detaljer

Introduksjon til instituttøkonomien med særlig vekt på eksternfinansiert

Introduksjon til instituttøkonomien med særlig vekt på eksternfinansiert Introduksjon til instituttøkonomien med særlig vekt på eksternfinansiert virksomhet ved IOR Presentasjon fra kontorsjef for nye medlemmer av instituttrådet på IOR ifm rådsmøtet 29.2.2016 Noen grunnbegreper:

Detaljer

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning

Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning Universitetet i Oslo ARENA Senter for europaforskning NOTAT Til: Styret Fra: Administrativ leder Sakstype: Økonomi Saksnr: O-sak 3 Møtedato: 23.05.2016 Notatdato: 13.05.2015 Saksbehandler: Fredrik Emil

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 95/2016 Møtenr. 11/2016 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato: 27. november 2016 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: V-sak Møtesaksnr.: 6/5/2013 Møtenr. : 5 Møtedato: 09.12.13 Notatdato: 02.12.13 Saksbehandler: grosa/janun

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: S 1/7/15 Møtenr.: 7/215 Møtedato: 9. november 215 Notatdato: 2. november 215 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Tabell 1 Budsjett og regnskap for bevilgningsøkonomien per 31. august 2016 (alle beløp i hele tusen)

Tabell 1 Budsjett og regnskap for bevilgningsøkonomien per 31. august 2016 (alle beløp i hele tusen) Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref.: 2016/2283 SJO126 Dato: 14.09.2016 SAK FS BFE 29-16 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 21.09.2016 oppfølging per 31. august 2016 Regnskapet ved BFE viser

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 27/11 21.06.2011 Dato: 03.06.2011 Arkivsaksnr: 2010/6927-KAFU Regnskapsrapport

Detaljer

Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014 til 2018

Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett 2014 til 2018 U N I V E R S I T E T E T I O S L O DET TEOLOGISKE FAKULTET Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsledelsen Dato: 12.desember 2013 Sak: V-3 i møte 17.desember 2013 Fakultetets budsjett 2014 og langtidsbudsjett

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Institutt for lingvistiske og nordiske studier Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: D-2 Møtenr. 5/214 Møtedato: 2.1.214 Notatdato:

Detaljer

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN). Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 35/08 Møtedato: 27.10.08 Notatdato: 15.10.08 Saksbehandler: Mona Bratlie Sakstittel: Organisering av Satsning i materialvitenskap og nanoteknologi (SMN).

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Møtested: Rom 231, låven 2 etg. Sak Utvikling av bachelorstudiet i filosofi- orientering om status v/erling Skjei

Møtested: Rom 231, låven 2 etg. Sak Utvikling av bachelorstudiet i filosofi- orientering om status v/erling Skjei 1 av 2 Det humanistiske fakultet Institutt for filosofi og religionsvitenskap Dato 26.11.2015 Referanse 2014/5544/KBB Møteinnkalling Til: Institutt for filosofi og religionsvitenskap Gjelder: Innkalling

Detaljer

Rammetildeling Lønnskostnader Drift

Rammetildeling Lønnskostnader Drift Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2014/4698 Dato: 27.11.2014 Saksnr: KF 20-14 SAK KF 20-14 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 05.12.2014 BUDSJETT 2015 ENHETER KUNSTFAK Innstilling

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt

Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per Fakadm Avvik per protype Kontoklasse Regnskap Budsjett Avvik Totalt Vedlegg Avviksforklaring til økonomirapport per 30.9.12 Vedlegget viser avviksforklaringer på alle budsjettenheter per 30.9.2012 310000-310214 Fakadm 3 - Inntekter -84 206 062-77 210 148-6 995 914-6 974

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 34/ 2014 17.06.2014 Dato: 02.06.2014 Arkivsaksnr: 2013/4655-HEH Regnskap 1. tertial

Detaljer