Kommunikasjon i praksis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunikasjon i praksis"

Transkript

1 Kommunikasjon i praksis Utfordringer i hverdagen NIRFs årskonferanse 5. juni 2012 Tor Steenfeldt-Foss Konsernrevisor i DNB

2 Agenda Utfordringer med kommunikasjon i hverdagen Hva ønsker vi å oppnå Hva er vår rolle og våre mål? Hvem kommuniserer vi med? Hvem er kunden og hvordan er relasjonene Forstår vi hverandre? Vi må snakke samme språk og være opptatt av det samme Hvordan kommuniserer vi Blir vi sett og hørt og hvordan vet vi om vi lykkes?

3 Strategidokument for Konsernrevisjonen i DNB Forretningsidé Kunden Hvem er våre kunder Hva skal vi bidra med Posisjon Hva skal vi være Hva gjør oss unike Verdier Hva vi står for Posisjon og ambisjon Hvilken kompetanse skal vi besitte Hva skal KR være gode på Interne prosesser Kunde HR Hva ønsker vi å utvikle i KR for å understøtte vår forretningsidé Hvordan jobber vi og hva vi måler Organisering Rutiner og retningslinjer Metodikk Operative dokumenter 3

4 Forretningsidé Konsernrevisjonen skal gjennom objektive tilbakemeldinger aktivt bidra til at styret og konsernsjef når sine mål Hva mener vi med aktivt? Bruke kunnskap vi tilegner oss gjennom revisjon til å bidra til trygghet og tillit, forebygge uønskede hendelser og bidra til forbedring Risikosituasjonen er dynamisk, og vi må være flinke til å revurdere planer og derigjennom være proaktive 4

5 Kunden Hva skal vi bidra med Konsernrevisjonens instruksfestede rolle På vegne av holdingstyret og konsernsjef samt styrene i finanskonsernet se etter hvorvidt det i hele finanskonsernet er etablert og gjennomføres en tilstrekkelig og effektiv risikostyring og intern kontroll (revisjon) Gjennom objektive tilbakemeldinger bidra til at styret og konsernsjef når sine mål (bidra til måloppnåelse) Vi skal gjennom vår rolle som revisor bidra til Trygghet og tillit Faktabasert revisjon metodisk tilnærming Objektivitet og uavhengighet Åpen kommunikasjon og korte rapporteringslinjer Forebygge uønskede hendelser Risikoidentifikasjon Initiere preventive tiltak Følge opp etterlevelse av omforente tiltak Forbedring Identifisere problemområder anbefale gode løsninger Kvalitet og effektivitet i prosesser Følge opp rammer for og etterlevelse av god virksomhetsstyring 5

6 Posisjon Hva skal vi være KR skal være DNB-konsernets hovedleverandør av assurance tjenester Primæroppgaven er internrevisjon og tilhørende tjenester Operasjonell og finansiell revisjon basert på fastsatt metodikk Lovpålagte revisjonsoppgaver Utredningsoppgaver Andre bekreftelsesoppgaver Sekundæroppgaver Gjennom rollen som revisor være en uavhengig sparringspartner og forbedringsagent (risikobasert) 6

7 Agenda Utfordringer med kommunikasjon i hverdagen Hva ønsker vi å oppnå Hva er vår rolle og våre mål? Hvem kommuniserer vi med? Hvem er kunden og hvordan er relasjonene Forstår vi hverandre? Vi må snakke samme språk og være opptatt av det samme Hvordan kommuniserer vi Blir vi sett og hørt og hvordan vet vi om vi lykkes?

8 KRs rapporteringslinjer Valgkomité Generalforsamling Ekstern revisor Finanstilsynet Representantskap Kontrollkomité Styret i DNB Konsernrevisjon Kompensasjonsutvalg Revisjonsutvalg Selskapsstyrer (Bank, Livsforsikring, Skadeforsikring, Boligkreditt,DNB Asset Management) Konsernsjef Konsernledelse og ledere i konsernet Konsernfinans og risikostyring 8

9 Kunden - Hvem er våre kunder Styrene er vår primære kunde Holding, Bank, Boligkreditt, Livsforsikring m.v. KR deltar i styremøter i Holding og viktigste døtre Administrasjonen er vår sekundærkunde Konsernsjef og konserndirektører Divisjonsdirektører og ledere av geografiske enheter Adm. dir. i sentrale datterselskaper Stab/støtte sentralt: KFR, Operations, HR, CC, MOK Stab/støtte i FOer: Compliance/ORO, Controllere m.v. 9

10 Kunden Hvem er våre kunder Styrene Vår oppdragsgiver (Holding, Bank, Liv, KF, BK/NK) Mål kunderelasjon: Delta i alle møter i sentrale selskaper KLM Konsernsjef og konserndirektører Mål kunderelasjon: Konsernsjef: Ca. hver 6. uke Konserndirektører: Kvartalsvis Linjeledelse Divisjonsdirektører og ledere av geografiske enheter Adm. dir. i sentrale datterselskaper Mål kunderelasjon: Halvårlig (planprosess/oppdatering) Stab/støtte Stab/støtte sentralt: KFR, Operations, HR, CC, MOK Stab/støtte i FOer: Compliance/ORO, ansvarlig for rapportering/controller Mål kunderelasjon: Kvartalsvis/halvårlig (avklares for hver personalgruppe)

11 Hoveprosessansvarlige Vi må ha relasjonene og kompetansen! KRs matriseorganisasjon Kundeansvarlige Retail Norge HR Marked og komm. Thor Ivar Waarum Storkunder og Internasjonal Baltikum & Polen Morten Breili Markets Forsikring og kapitalforvaltning Morten Monsrud IT Operations Corporate Center Erik Nordli KFR Tor Steenfeldt-Foss/ Morten Breili Kreditt BM/storkunder: Arnstein Opdal Kreditt PM: Sverre Chr. Bruun Kreditt Finans og Kort: Ivar Engeli Sparing og plassering: Kristine Ramnæs Kapitalforvaltningsprosessen: Siv Rosseland (permisjon fra ultimo mai 2012) Betalingsformidling: Tommie Gallefoss Livsforsikring: Helge Skotheim Skadeforsikring: Samuel Höglund Verdipapirer: Morten Hamran Forretningsprosesser Kundehandel og trading: Risikostyring: Finansiell styring og kontroll: Compliance Norge/Internasjonalt: IT: Utredning: Morten Monsrud Per Ove Skog Mathias Bruvik Siv Rosseland/Tom Alm Gaute Brynildsen Ole Hansen Stabs-/ sttøtteprosess MARS 2012

12 Verdier - Hva vi står for Uavhengighet og objektivitet skal kjennetegne KRs arbeide Vi skal sørge for å ivareta vår faglige integritet gjennom: - Åpenhet i kommunikasjonen - Forutsigbarhet i hva vi kommuniserer - Fasthet i måten vi kommuniserer på 12

13 Agenda Utfordringer med kommunikasjon i hverdagen Hva ønsker vi å oppnå Hva er vår rolle og våre mål? Hvem kommuniserer vi med? Hvem er kunden og hvordan er relasjonene Forstår vi hverandre? Vi må snakke samme språk og være opptatt av det samme Hvordan kommuniserer vi Blir vi sett og hørt og hvordan vet vi om vi lykkes?

14 Hva risikostyring og kvalitet? Kjært barn har mange navn Engelsk Corporate Governance Risk Management Internal Control Total Quality Management Continuous Improvement Process Improvement Lean Six Sigma Norsk Virksomhetsstyring Risikostyring Internkontroll Kvalitetsledelse Kontinuerlig forbedring Prosessforbedringer Lean Six Sigma

15 Søk bilder total quality management

16 Søk bilder risk management

17 Hva risikostyring og kvalitet? Hva er risikostyring og kvalitet? Ikke entydig definert i akademisk litteratur Et fagområde i løpende utvikling Betydelige regulatoriske krav for finansnæringen Behov for å utvikle et robust rammeverk for DNB Grunnmuren er på plass (virksomhetsstyringsdokumentet)......men implementering og detaljeringsnivå er en kontinuerlig prosess - Dvs. hvordan jobbe praktisk og ensartet med prosesser

18 Risikostyring og kvalitet i DNB V for Virksomhetsstyring «Gjennom Ett konsern ønsker vi å fremstå mer enhetlig i møte med kundene og samtidig tilrettelegge for effektive og profesjonelle prosesser. Til grunn for Ett konsern ligger en felles forståelse av hvordan vi styrer, leder og opptrer i DNB. Det er dette vi mener med virksomhetsstyring.» Konsernsjef Rune Bjerke Virksomhetsstyring i DnB NOR 18

19 Risikostyring og kvalitet i DNB Virksomhetsstyringssystemet i DNB består av fem hoveddeler Visjon og Verdier angir ønsket retning og hva som kjennetegner det vi gjør Styringsprinsipper beskriver hvordan vi styrer i forhold til våre viktigste interessenter Konsernpolicyer omhandler hva som regulerer våre handlinger og beslutninger Styrende organer beskriver hvordan vår virksomhet er organisert og beslutninger tas Styringsprosessen omhandler hvordan vi styrer og arbeider i praksis 19

20 Risikostyring og kvalitet i DNB For å oppnå god kvalitet er det en forutsetning at roller og ansvar er tydelige og godt forankret Styringsprosessen Virksomheten er inndelt i forretningsområder, støtteområder og konsernstaber. Roller og ansvar defineres og fordeles for å ivareta konsernets beste: Kunde- og resultatansvar Ansvar for interne leveranser Konsernansvar Prosessansvar Prosjektansvar Fagutvalg og komiteer Kilde: Virksomhetsstyringsdokumentet, side

21 Risikostyring og kvalitet i DNB Enhver leder er ansvarlig for å kjenne og styre den operasjonelle risikoen innenfor eget ansvarsområde Ledernes ansvar innebærer kunnskap om - det faktiske risikobildet i virksomheten - hvilke virkemidler som benyttes for å begrense eller kontrollere risikoen Leder har også ansvar for: - at medarbeiderne har den nødvendige kompetanse innenfor arbeidet med operasjonell risiko - å motivere til de riktige holdninger i risikostyringen i enheten 21

22 Samarbeid Dialog Risikostyring og kvalitet i DNB Roller og ansvar innen operasjonell risikostyring og compliance: første-, andre- og tredjelinjeforsvar Styret Forretnings- og stabs-/ støtteomåde RSK/Operasjonell risiko og compliance Konsernrevisjonen Ansvarlig for operasjonell risiko i FO/SO Risikostyring tilpasses kompleksiteten i virksomheten Identifisere, vurdere, etablere, implementere og evaluere risikoreduserende tiltak Rapportere Bidra til kvalitets- og prosessforbedringer Uavhengig av forretningsvirksomheten Konsernpolicyer og - retningslinjer Infrastruktur, metode, verktøy, datafangst og beslutningsstøtte Støtte til FO/SO/ Bidrag til konsistent utøvelse Uavhengig evaluering og rapportering av risikonivå og risikoreduserende tiltak Forsikringsprogram Taps- og hendelsesdatabase Evaluering, testing og rapportering av hvorvidt risikostyring og intern kontroll er hensiktsmessig og effektiv På vegne av styret 22

23 Agenda Utfordringer med kommunikasjon i hverdagen Hva ønsker vi å oppnå Hva er vår rolle og våre mål? Hvem kommuniserer vi med? Hvem er kunden og hvordan er relasjonene Forstår vi hverandre? Vi må snakke samme språk og være opptatt av det samme Hvordan kommuniserer vi Blir vi sett og hørt og hvordan vet vi om vi lykkes?

24 Blir og sett og hørt Har vi en kommunikasjonsplan? Metodikken som utgangspunkt for kommunikasjonsplan Planlegging (overordnet) Gjennomføring enkeltoppdrag Rapportering (overordnet) Internrevisjonens metodikk for operasjonell revisjon Planlegging: Omforent med styret og ledelsen: o Formålet med internrevisjonen o Risikobildet o Prioritering av ressurser o Årsplan Gjennomføring: Grundig planlegging - målrettet innsats Faktabasert - objektive observasjoner Rapportering til revidert enhet og rapportoversikt til styre/ledelsen Rapportene bør være intuitive/ pedagogiske og skal gi innsikt og trygghet på revidert område Rapportering: Kommunikasjonsplan - Årshjul Oversiktlig/gjenkjennelig rapportering som gir: o Styret et oversiktsbilde og innsikt i vår vurdering av konsernet o Forbedringsforslag som kan gi bedre risikostyring og intern kontroll

25 Formell rapportering og kommunikasjon Rapportering til styret, revisjonsutvalg og KLM Månedlig rapportoversikt med karakterer Halvårsrapport for hele DNB status RM/IK sett fra revisjonen En rekke lovpålagte revisjoner (ICAAP, IRB Compliance mv.) Enkeltrevisjoner Revisjonsrapporter med omforente tiltak til leder av revidert enhet Vesentlige uoverensstemmelser løftes konsekvent til høyere nivå Vesentlige svakheter rapporteres til konserndirektør/konsernsjef 25

26 Månedlige rapportoversikter...

27 Men blir annen kommunikasjon vel så viktig? Formell forankring Instruks Rapporteringslinjer Skriftlig rapportering Formelle møteplasser Styremøter Deltagelse i konsernledermøter og med ledelsen for øvrig Møter med øvrige funksjoner innen risikostyring og IK Mindre formelle møteplasser Periodiske mindre formelle møter Lunsjmøter mv. Øvrig kommunikasjon (telefon, epost, sosialt)

28 ...og hvordan er trendene Tiden blir knappere Rapportene blir kortere og mer visuelle Ny teknologi gir nye muligheter Skriftlig rapportering suppleres med annen kommunikasjon Verden endrer seg raskere nye trusler Kontrollmiljø, etikk og holdninger blir viktigere Internrevisjon og kommunikasjon blir mer krevende men også mer spennende!

29 Posisjon Hva gjør oss unike Vi skal kontinuerlig jobbe for å ivareta vår unike posisjon i DNB-konsernet Nær beslutningsorganer og -takere Stabilitet over tid Verdibasert innfallsvinkle se ting på tvers Stor kunnskap om virksomheten Fordeling av spesialkompetanse tilpasset virksomheten 29

30 Og hvordan vet vi om vi lykkes? Målstyring i Konsernrevisjonen (2011 året) Dimensjon Mål Oppfølging Kommentar Score Kunde Bidra til konsernsjefens og styrets måloppnåelse Høy anseelse Gjennomføring av plan I all hovedsak gjennomført plan 2011 Rapportering i tide Oppfølging av tiltak Kvartalsvis møte styret/kl Under måltall Fremgang, gamle funn må løftes Gjennomført i henhold til plan Brukerundersøkelse revidert enhet Score 4,39 av 5 (100 % svar) Brukerundersøkelse styret, KLM og lignende Styret ønsker å gi muntlig feed-back Årlig HR Kompetanseutvikling Medarbeidersamtaler Gjennomført i hht. plan Registreres Paga Interne prosesser Gjennomført kompetansedag i KR Gjennomført i hht. plan Trivsel Personalgruppemøter Gjennomført i hht. plan Drive iht anerkjent metodikk og praksis Individuell trivsel MAT: 72 (75 i 2010) Kvalitetskontroll i TeamMate Uavhengig kvalitetskontroll av revisjonsarbeidet og rapporten, inkl. forenkling Brukerundersøkelse Resultat fra intern kvalitetskontroll: Behov for å styrke dokumentasjon av arbeid Gjennomføres 20xx (siste i 20yy) Score 4,39 av 5 (100 % svar) Effektivitet Andel tid til revisjon/oppdrag Noe lavere enn målsatt på prosjekt Gjennomføre plan iht budsjett Timeregistrering Fortsatt budsjettoverskridelser på enkeltoppdrag I hovedsak à jour, enkelte forsinket Hvert 5. år

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER

VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER VERDISKAPENDE INTERNREVISJON I MINDRE BANKER Trondheim 17. september 2012 Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom, og skal ikke kopieres eller videredistribueres

Detaljer

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess

Styring og kontroll. Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess Styring og kontroll Styrets styringsfunksjon i praksis Revisors kritiske blikk Innspill for å bedre grunnlaget for styrets beslutningsprosess 24. september 2013 Innhold Slide 6 Virksomhetsstyring 9 Sentrale

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SMN omfatter de verdier, mål og overordnede prinsipper som konsernet styres og kontrolleres etter og legger grunnlaget for langsiktig

Detaljer

www.pwc.no Styreboken 2012

www.pwc.no Styreboken 2012 www.pwc.no Styreboken 2012 2 Styreboken 2012 Innhold Styrets rolle 6 Styrets rolle i strategiarbeid 24 En effektiv styringsmodell for å realisere strategiske mål styrets involvering 32 Egenevaluering av

Detaljer

KPMGs åpenhetsrapport 2013. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2013. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2013 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI OG HOVEDMÅL. Landkreditt konsern 2014 2016

OVERORDNET STRATEGI OG HOVEDMÅL. Landkreditt konsern 2014 2016 OVERORDNET STRATEGI OG HOVEDMÅL Landkreditt konsern 2014 2016 OVERORDNET STRATEGIPLAN LANDKREDITT KONSERN 2014 2016 1 EIERSTYRING 2014-16 Sikre medlemsdemokrati Skape møteplasser og medlemsnytte SIDE 6

Detaljer

KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no

KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no KVALITET OG INTEGRITET KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no Innhold Åpenhetsrapport KPMG 2012 Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Våre

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst

Risikostyring i Helse Sør-Øst Risikostyring i Helse Sør-Øst Versjon 3.1 pr 070808 En veileder for arbeidet med risikostyring i Helse Sør-Øst Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...2 Forord...3 Sammendrag...4 1 Mål og hensikt med

Detaljer

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav

Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav UTK Rapport 2/2012 Regional revisjon av helseforetakenes styringssystem for eierkrav Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 9.1 2012 Rapport nr. 2/2012 Revisjonsperiode oktober 2010 september 2011 Virksomhet

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 Innholdsfortegnelse Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse /01/ 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2013 /02/ 2. Virksomhet/03/

Detaljer

Ledelse og styring i Asker kommune

Ledelse og styring i Asker kommune Ledelse og styring i Asker kommune asker mulighetenes kommune Ledere viser vei, griper mulighetene og oppnår resultater sammen med andre 1 2 Innledning Vår visjon er Asker - mulighetenes kommune. Vi skal

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 6 STYRING I DnB NOR DnB NOR Årsrapport 2010 EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE LEDELSEN OG STYRET I DnB NOR vurderer årlig prinsippene for eierstyring og selskapsledelse og hvordan de fungerer i konsernet.

Detaljer

Årsrapport 2014. Eika Gruppen

Årsrapport 2014. Eika Gruppen Årsrapport 2014 Eika Gruppen Forside Innhold Konsernsjefens ord Foretaksstyring Årsberetning Årsregnskap English summary Kontakt oss 2 /62 Ved din side. Forside Innhold Konsernsjefens ord Foretaksstyring

Detaljer

intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2010 17. årgang MED LUFT UNDER VINGENE

intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2010 17. årgang MED LUFT UNDER VINGENE intern revisoren Nr 1 / SOMMER 2010 17. årgang MED LUFT UNDER VINGENE REDAKTØRENS SPALTE I dette nummeret av Internrevisoren fortsetter vi den røde tråden fra forrige nummer og viser noe mer av bredden

Detaljer

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner

Rapport 3/2010. Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Rapport 3/2010 Revisjon av intern styring og kontroll i Sykehuspartner Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst, 01.07.2010 Rapport nr. 3/2010 Revisjonsperiode Oktober 2009 - april 2010 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

www.pwc.no Styreboken 2014

www.pwc.no Styreboken 2014 www.pwc.no Styreboken 2014 Redaksjonen for Styreboken 2014 har bestått av Signe Moen, Geir Haglund og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan hentes under publikasjoner på

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2014

ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 3 INNHOLD 5 6 7 8 11 17 Innledning av administrerende direktør Åpenhetsrapport Visjon og verdigrunnlag Leder revisjon Organisasjon og eierskap Levering av kvalitet

Detaljer

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse

Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter. Versjon: 1.0 Dato: November 2013. www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse Selvevaluering av anskaffelsesarbeid i offentlige virksomheter Versjon: 1.0 Dato: November 2013 www.anskaffelser.no/styring- og -ledelse 1 INTRODUKSJON For å gjennomføre selvevalueringen foreligger det

Detaljer

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2014 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer

Konsept for internkontroll

Konsept for internkontroll Konsept for internkontroll Helse Vest RHF April 2008 39089.DOC side 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Forord... 4 2 Helse Vest RHFs roller og hovedoppgaver... 5 3 Mål og hensikt med dette

Detaljer

Risikostyring i staten

Risikostyring i staten Risikostyring i staten Risikostyring stat Det foregår en rekke endringer innenfor statlig økonomistyring som samlet utgjør en reform av måten statlige virksomheter driver sin styring på. Behovet for god

Detaljer

Veileder. Veileder i internkontroll

Veileder. Veileder i internkontroll Veileder Veileder i internkontroll DFØ 04/2013, 1. opplag Forord God internkontroll understøtter styringen og bidrar til at virksomhetens mål og krav blir oppfylt. Internkontroll handler om å sikre kvalitet

Detaljer

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA

Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Årsregnskap og årsberetning 2012 for Gjensidige Forsikring ASA Styret i Gjensidige Forsikring ASA fastsatte årsregnskapet og årsberetning for 2012 i styremøte onsdag 6. mars 2013. Årsregnskapet ble fastsatt

Detaljer

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser

Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Veileder Mål, strategi og resultatstyring av offentlige anskaffelser Forord Vi håper at denne veilederen vil sette flere innkjøpsvirksomheter i stand til å sette mål for sine anskaffelser og ta ut effektiviseringspotensialet.

Detaljer

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en

Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en Uavhengig attestasjonsoppdrag for Norges Banks representantskap vedrørende risikostyringen i Norges Bank Investment Management. Oppdraget omfatter en gjennomgang av utforming og implementering av organisasjonsstruktur

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Veiledning- policy for internkontroll

Veiledning- policy for internkontroll Veiledning- policy for 1. Bakgrunn Statlige virksomheter forvalter fellesskapets midler og leverer produkter og tjenester som er av stor betydning både for den enkelte samfunnsborger og for samfunnet som

Detaljer

Vedtatt i styremøte 11.04.2011

Vedtatt i styremøte 11.04.2011 Vedtatt i styremøte 11.04.2011 Organisasjonsstrategi for NOKUT 2011 2014 1. Innledning NOKUT har de siste årene fått et bredere mandat og flere oppgaver, samtidig som etterspørselen etter våre tjenester

Detaljer