FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER"

Transkript

1 FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.:

2 Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten Spara manualen för framtida bruk. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Kodläsarens delar Säkerhetsinstruktioner Föreberedelser före test Placering av datalänk-kontakten Läsa diagnostiska felkoder Använda kodläsaren Läsa felkoder Radera felkoder INTRODUKTION Felkodsläsaren är speciellt framtagen till de flesta VW och Audi modeller av årsmodell 1996 och nyare som har 16-polig OBDII-liknande DTC-anslutning (Data Link Connector). Instrumentet passar till Audi, Seat, Skoda, Jetta, Golf, Beetle, Touareg, GTI, Passat m.fl. och används för att läsa och radera diagnostiska felkoder som detekterats av fordonets ECU. FELKODSLÄSARE VAG Observera följande Varje diagnostisk felkod varnar för ett problem eller symptom som uppstått i ett system, inte i en specifik del. Fordonets ECU kan bara rapportera fel som indikerats av systemet olika sensorer. Det finns exempel på att sensorer kan verka trasiga även om de inte är det. Orsaken kan vara: Dåliga anslutningar, trasiga kablar eller kortslutningar kan orsaka felaktiga sensorsignaler till styrboxen. Fel i ett system kan påverka sensorerna i ett annat system som då resulterar i en felaktig signal till styrboxen. Vi rekommenderar att man har tillgång till bilens servicemanual vid felsökningsprocessen. Nästa steg i diagnostiseringsprocessen är att testa de system som misstänks vara felaktiga. När felet är identifierat och reparerat kan kodläsaren användas för att radera koderna från fordonets styrbox. Felindikeringslampan släcks när felkoderna är raderade. 2

3 KODLÄSARENS DELAR Display. Visar instruktioner och diagnostiska koder Knappen ENTER. Läsa in felkoder och bläddra i felkodslistan. Knappen SCROLL Byta funktion och radera felkoder. OBDII-hankontakt Ansluts till OBDIIkontakten på fordonet. SÄKERHETSINSTRUKTIONER För att förhindra olyckor med allvarliga personskador, skador på fordonet eller testutrustningen ska säkerhetsinstruktionerna följas. När motorn är igång bildas avgaser som innehåller kolmonoxid. Se till att ventilationen är tillfredställande. Andas aldrig in avgaser. Bränsleånger är mycket brandfarliga. Förhindra gnistbildning, öppen eld och rökning i närheten av fordonet. När motorn är igång är det många delar som snurrar med hög hastighet t ex fläktrem. Håll alltid ett säkerhetsavstånd till dessa delar. Bär inte löst sittande kläder eller smycken vid arbete med motorn. Löst sittande kläder kan fastna i rörliga delar. Smycken kan bli strömförande och ge brännskador. Se till att handbromsen är åtdragen innan motorn startas för test och felsökning. Har bilen automatisk växellåda, lägg den i läge P. Bil med manuell växellåda läggs i friläge. Blockera alltid de drivande hjulen så att bilen inte kan börja rulla. Lämna aldrig bilen utan uppsikt. Delar av motorn blir mycket heta när motorn är igång. Rör aldrig heta motordelar. 3

4 Lägg aldrig verktyg på bilbatteriet. Det kan orsaka kortslutning vilket kan skada dig, verktyget eller batteriet. Undvik kontakt med högspänningskomponenterna (tändpolar, strömfördelarlock, tändkablar och tändstift) när motorn är igång. Slå alltid ifrån tändningen innan felkodsläsaren ansluts. Se till att en brandsläckare finns tillgänglig under arbetet. FÖRSIKTIGHET: En del fordon är utrustade med krockkudde. Följ försiktighetsåtgärderna enligt fordonets servicemanual vid arbete i närheten av komponenter och kablar till krockkudden. Följs inte instruktionerna kan krockkudden lösa ut och orsaka personskador. Krockkudden kan lösa ut flera minuter efter att tändningen slagits ifrån eller bilbatteriet kopplats bort eftersom krockkudden har en speciell modul för reservspänning. Följ alltid tillverkarens försiktighetsåtgärder och serviceprocedurer. Föreberedelser före test Placering av OBDII-kontakten Datalänk-kontakten är en standardiserad J1962-kontakt som används i alla fordon med OBDII-system. Specifikationen för J1962-kontakten definierar även placeringen av OBDIIkontakten i fordonet. Se nedanstående figur. 4 Art LÄSA DIAGNOSTISKA FELKODER När en kontrollenhet känner igen och identifierar ett problem lagras en diagnostisk felkod i styrboxen. Dessa felkoder hjälper användaren att hitta orsaken till problemet. Tolka diagnostiska felkoder Det första tecknet i felkoden identifierar i vilket huvudsystem felet uppstått (drivlina, kaross, chassi eller nätverk). Det andra tecknet identifierar typ av kod, generisk eller tillverkarspecifik. Det tredje tecknet identifierar det system där problemet uppstått. Det fjärde och femte tecknet identifierar vilken del av systemet som inte fungerar. Exempel på tolkning av felkoder P Bx=Kaross Cx=Chassi Px=Drivlina Ux=Fordonets Nätverk x=1, 2 eller 3 Identifierar det system där problemet uppstått. Identifierar vilken del av systemet som inte fungerar Exempel P0101 Problem med luftkylningen Koder för drivlina P0xxx Generisk (SAE) P1xxx Tillverkarspecifik P2xxx Generisk (SAE) P30xx P33xx Tillverkarspecifik P34xx P39xx Generisk (SAE)

5 Koder för Chassi C0xxx Generisk (SAE) C1xxx Tillverkarspecifik C2xxx Tillverkarspecifik C3xxx Generisk (SAE) Koder för Kaross B0xxx Generisk (SAE) B1xxx Tillverkarspecifik B2xxx Tillverkarspecifik B3xxx Generisk (SAE) Koder för nätverkskommunikation U0xxx Generisk (SAE) U1xxx Tillverkarspecifik U2xxx Tillverkarspecifik U3xxx Generisk (SAE) Fordonsspecifika system 1. Bränsle- och luftmätning 2. Bränsle- och luftmätning (endast fel i bränsleinsprutning) 3. Tändningssystem eller misständning 4. Extra avgaskontrollsystem 5. Fordonets hastighetskontroll och tomgångskörning 6. Styrboxens utgångskretsar 7. Transmission 8. Transmission ANVÄNDA FELKODSLÄSAREN Se till att alla mekaniska problem som låg oljenivå, skadade slangar, kablar och elektriska anslutningar är åtgärdade innan felkodsläsaren ansluts och används på fordonet. Den här typen av fel kan generera felaktiga diagnostiska felkoder. Kontrollera följande innan testen startas: Kontrollera nivån på motorolja, olja till servostyrning, transmissionsolja, kylarvätska och andra vätskor. Kontrollera att luftslangarna är hela och att luftfiltret är rent. Se till att kuggremmen är hel och korrekt spänd. Se till att tändstiften är rengjorda och i gott skick. Kontrollera även att tändkablarna är hela och korrekt anslutna. Se till att alla mekaniska länkar till motorsensorerna (gasreglage, växelposition) är väl anslutna. Se service manualen för placering. Kontrollera alla elektriska kablar så att de är korrekt anslutna och väl isolerade. Kontrollera alla gummislangar och stålrör (vakuum och bränsle) så att de inte läcker, är igensatta eller skadade. Kontrollera motorkompression och tändning. För information om service- och reparationsprocedurer hänvisas till fordonets servicemanual. LÄSA AV FELKODER 1. Slå ifrån tändningen innan testutrustningen ansluts. 2. Leta upp OBDII-kontakten och anslut felkodsläsaren. 3. Nu visas VW AUDI / VAG TOOL på displayen. 4. Slå på tändningen utan att starta motorn. Tryck ENTER. 5. När MENU 1.ENGINE visas på displayen, tryck ENTER. Nu visas READ på displayen. Tryck på ENTER för YES (för att göra en inläsning) och tryck SCROLL för att återgå. 5

6 Visas LINKING ERROR i displayen, slå ifrån tändningen i ca 10 minuter och kontrollera att OBDII-kontakten är ordentligt ansluten innan tändningen slås på igen. Upprepa från steg 5. Visas LINKING ERROR fortfarande kar instrumentet problem att kommunicera med fordonet. Art RADERA FELKODER De diagnostiska felkoderna kan raderas från fordonets styrbox med kodläsaren. Använd funktionen endast då fordonet har testats och reparerats. 1. Tryck på ENTER för att radera aktuell felkod. Nu visas ERASE? YES NO på displayen. Tryck på SCROLL för att växla till MENU 2.A/T. Tryck ENTER för att visa innehållet i menyn eller tryck SCROLL för att gå till SRC eller ABS (airbag system). 1. Läs diagnostiska felkoder på displayen. Finns inga felkoder visas NO CODES Har flera felkoder detekterats visas total antal koder samt den senaste koden. 2. Tryck ENTER för att radera aktuell felkod. 3. När felkoden är raderad visas DONE Visas LINKING ERROR i displayen, slå ifrån tändningen i ca 10 minuter och kontrollera att OBDII-kontakten är ordentligt ansluten innan tändningen slås på igen. Upprepa från steg 2. Visas LINKING ERROR fortfarande kar instrumentet problem att kommunicera med fordonet. 2. Tryck ENTER för att läsa felkoden. Felkoden visas på första raden och totala antalet felkoder visas på andra raden. Tryck på knappen ENTER för att stega genom listan av felkoder. När den visat sista koden börjar den om från början igen [bild, menyruta från originalmanual].. 3. Leta upp visad felkod i felkodslistan för att läsa förklaring. 6

7 FEILKODELESER VAG Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Kodeleserens deler Sikkerhetsinstruksjoner Forberedelser før test Plassering av diagnosekontakt Lese diagnostiske feilkoder Bruke kodeleseren Lese feilkoder Slette feilkoder INNLEDNING Feilkodeleseren er spesielt framstilt for de fleste VW- og Audi-modeller av årsmodell 1996 og nyere som har 16-polet OBDII-lignende DTC-tilkobling (Data Link Connector). Instrumentet passer til Audi, Seat, Skoda, Jetta, Golf, Beetle, Touareg, GTI, Passat m.fl. og brukes for å lese og slette diagnostiske feilkoder som er funnet av bilens ECU. VÆR KLAR OVER FØLGENDE: Hver diagnostisk feilkode varsler om et problem eller symptom som har oppstått i et system, ikke i en spesifikk del. Bilens ECU kan kun rapportere feil som er indikert av systemets forskjellige sensorer. Det finnes eksempler på at sensorer kan se ut til å være defekte selv om de ikke er det. Årsaken kan være: Dårlige koblinger, defekte kabler eller kortslutninger kan forårsake feilaktige sensorsignaler til databoksen. Feil i ett system kan påvirke sensorene i et annet system, som igjen resulterer i et feilaktig signal til databoksen. Man bør ha tilgang til bilens servicehåndbok ved feilsøkingsprosessen. Neste trinn i diagnostiseringsprosessen er å teste de systemene der man tror feilen ligger. Når feilen er identifisert og reparert, kan kodeleseren brukes for å slette kodene fra bilens databoks. Feilindikeringslampen slukkes når feilkodene er slettet. 7

8 FEILKODELESERENS DELER Display. Viser instruksjoner og diagnostiske koder Knappen ENTER. Lese inn feilkoder og bla i feilkodelisten. Knappen SCROLL. Skifte funksjon og slette feilkoder. OBDII-hankontakt Kobles til OBDIIkontakten på bilen. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å hindre ulykker med alvorlig personskade og skader på bil eller testutstyr, følg sikkerhetsinstruksjonene nedenfor. Når motoren er i gang, dannes det eksos som inneholder karbonmonoksid. Sørg for god ventilasjon. Pust aldri inn eksos. Drivstoffdamper er svært brannfarlige. Hindre gnistdannelse, åpen ild og røyking i nærheten av bilen. Når motoren er i gang, er det mange deler som snurrer rundt med høy hastighet, f.eks. vifteremmen. Hold alltid en sikker avstand til slike deler. 8 Ha ikke på løstsittende klær eller smykker ved arbeid med motoren. Løstsittende klær kan sette seg fast i bevegelige deler. Smykker kan bli strømførende og gi brannskader. Pass på at håndbremsen er satt på før motoren startes for test og feilsøking. Har bilen automatgir, sett den i posisjon P. Bil med manuelt gir settes i fri. Blokker alltid drivhjulene, slik at bilen ikke kan begynne å rulle. Gå aldri fra bilen uten tilsyn. Deler av motoren blir svært varme når motoren er i gang. Berør aldri varme motordeler.

9 Legg aldri verktøy på bilbatteriet. Dette kan forårsake kortslutning som kan skade deg selv, verktøyet eller batteriet. Unngå kontakt med høyspenningsdelene (coil, strømfordelerlokk, tennkabler og tennplugger) når motoren er i gang. Slå alltid av tenningen før feilkodeleseren tilkobles. Sørg for at det er en brannslukker tilgjengelig under arbeidet. FORSIKTIG: En del biler er utstyrt med kollisjonspute. Iaktta forsiktighetstiltakene i bilens servicehåndbok ved arbeid i nærheten av komponenter og kabler til kollisjonsputen. Dersom instruksjonene ikke iakttas, kan kollisjonsputen løses ut og forårsake personskade. Kollisjonsputen kan løses ut flere minutter etter at tenningen er slått av eller bilbatteriet er frakoblet, fordi den har en spesiell modul for reservespenning. Iaktta alltid produsentens forsiktighetstiltak og serviceprosedyrer. Forberedelser før test Plassering av OBDII-kontakten Diagnosekontakten er en standardisert J1962-kontakt som brukes i alle biler med OBDII-system. Spesifikasjonen for J1962-kontakten definerer også plasseringen av OBDII-kontakten i bilen. Se figur nedenfor. Lese diagnostiske feilkoder Når en kontrollenhet gjenkjenner og identifiserer et problem, lagres en diagnostisk feilkode i databoksen. Disse feilkodene hjelper brukeren å finne årsaken til problemet. Tolke diagnostiske feilkoder Det første tegnet i feilkoden identifiserer i hvilket hovedsystem feilen har oppstått (drivlinje, karosseri, chassis eller nettverk). Det andre tegnet identifiserer kodetype, generisk eller produsentspesifikk. Det tredje tegnet identifiserer systemet der problemet har oppstått. Det fjerde og femte tegnet identifiserer hvilken del av systemet som ikke fungerer. Eksempel på tolking av feilkoder P Bx=Karosseri Cx=Chassis Px=Drivlinje Ux=Bilens nettverk x=1, 2 eller 3 Identifiserer systemet der problemet har oppstått. Identifiserer hvilken del av systemet som ikke fungerer. Eksempel P0101 Problem med luftkjølingen Koder for drivlinje P0xxx Generisk (SAE) P1xxx Produsentspesifikk P2xxx Generisk (SAE) P30xx P33xx Produsentspesifikk P34xx P39xx Generisk (SAE) 9

10 Koder for chassis C0xxx Generisk (SAE) C1xxx Produsentspesifikk C2xxx Produsentspesifikk C3xxx Generisk (SAE) Koder for karosseri B0xxx Generisk (SAE) B1xxx Produsentspesifikk B2xxx Produsentspesifikk B3xxx Generisk (SAE) Koder for nettverkskommunikasjon U0xxx Generisk (SAE) U1xxx Produsentspesifikk U2xxx Produsentspesifikk U3xxx Generisk (SAE) Kjøretøyspesifikke systemer 1. Drivstoff- og luftmåling 2. Drivstoff- og luftmåling (kun feil i drivstoffinnsprøyting) 3. Tenningssystem eller feiltenning 4. Ekstra eksoskontrollsystem 5. Bilens hastighetskontroll og tomgangskjøring 6. Databoksens utgangskretser 7. Transmisjon 8. Transmisjon BRUKE FEILKODELESEREN Se til at alle mekaniske problemer som lavt oljenivå, skadede slanger, kabler og elektriske tilkoblinger er utbedret før feilkodeleseren kobles til og brukes på bilen. Denne typen feil kan generere feilaktige diagnostiske feilkoder. Kontroller følgende før testen igangsettes: Kontroller nivået på motorolje, olje til servostyring, transmisjons-/girolje, frostvæske og andre væsker. Art Kontroller at luftslangene er hele, og at luftfilteret er rent. Se til at tannremmen er hel og riktig strammet. Se til at tennpluggene er rengjort og i god stand. Kontroller også at tennkablene er hele og riktig tilkoblet. Se til at alle mekaniske forbindelser til motorsensorene (gassregulator, girposisjon) er godt tilkoblet. Se servicehåndbok for plassering. Kontroller at alle elektriske kabler er riktig tilkoblet og godt isolert. Kontroller alle gummislanger og stålrør (vakuum og drivstoff), slik at de ikke lekker, er tilstoppet eller skadet. Kontroller motorkompresjon og tenning. For informasjon om service- og reparasjonsprosedyrer, se bilens servicehåndbok. LESE AV FEILKODER 1. Slå av tenningen før testutstyret tilkobles. 2. Let opp OBDII-kontakten og koble til feilkodeleseren. 3. Nå vises VW AUDI / VAG TOOL i displayet. 4. Slå på tenningen uten å starte motoren. Trykk ENTER. 5. Når MENU 1.ENGINE vises i displayet, trykk ENTER. Nå vises READ i displayet. Trykk på ENTER for YES (for å gjøre en innlesing) og trykk SCROLL for å gå tilbake. 10

11 Dersom LINKING ERROR vises i displayet, slå av tenningen i ca. 10 minutter, og kontroller at OBDIIkontakten er ordentlig tilkoblet før tenningen slås på igjen. Gjenta fra trinn 5. Dersom LINKING ERROR fortsatt vises, har instrumentet problemer med å kommunisere med bilen. Slette feilkoder De diagnostiske feilkodene kan slettes fra bilens databoks med kodeleseren. Bruk funksjonen kun når bilen har blitt testet og reparert. 1. Trykk på ENTER for å slette aktuell feilkode. Nå vises ERASE? YES NO i displayet. Trykk på SCROLL for å veksle til MENU 2.A/T. Trykk ENTER for å vise innholdet i menyen, eller trykk SCROLL for å gå til SRC eller ABS (airbag system). 1. Les diagnostiske feilkoder i displayet. Dersom det ikke er funnet feilkoder, vises NO CODES Dersom flere feilkoder er funnet, vises totalt antall koder samt den siste koden. 2. Trykk ENTER for å slette aktuell feilkode. 3. Når feilkoden er slettet, vises DONE. Dersom LINKING ERROR vises i displayet, slå av tenningen i ca. 10 minutter og kontroller at OBDIIkontakten er ordentlig tilkoblet før tenningen slås på igjen. Gjenta fra trinn 2. Dersom LINKING ERROR fortsatt vises, har instrumentet problemer med å kommunisere med bilen. 2. Trykk ENTER for å lese feilkoden. Feilkoden vises på første rad, og totalt antall feilkoder vises på andre rad. Trykk på knappen ENTER for å gå gjennom listen av feilkoder. Når den har vist den siste koden, begynner den om igjen fra begynnelsen. 3. Let opp den viste feilkoden i feilkodelisten for å lese forklaring. 11

12 VIRHEKOODIEN LUKULAITE VAG Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Virhekoodien lukulaitteen osat Turvaohjeet Valmistelut ennen testaamista Tietolinkkiliitännän sijoittaminen Diagnosoitujen vikakoodien lukeminen Koodienlukulaitteen käyttäminen Virhekoodien lukeminen Virhekoodien poistaminen JOHDANTO Virhekoodien lukulaite on tarkoitettu useimpiin VW- ja Audi-vuosimalleihin alkaen vuodesta 1996, joissa on 16-napainen OBDII-tyyppinen DTCliitäntä (Data Link Connector). Mittalaite sopii esimerkiksi Audi-, Seat-, Skoda-, Jetta-, Golf-, Beetle-, Touareg-, GTI- tai Passat-merkkisiin autoihin. Sen avulla luetaan ja nollataan diagnostiikan virhekoodeja, jotka auton ECU on tunnistanut. OTA HUOMIOON Diagnosoidut virhekoodit varoittavat koko järjestelmässä havaitusta ongelmasta tai oireesta mutta eivät yksittäisistä osista. Ajoneuvon ECU raportoi vain erilaisten tunnistimien havaitsemat viat. Tunnistimet voivat vaikuttaa viallisilta, vaikka ne ovat ehjiä. Syynä voi olla: huono liitos, vioittunut johto tai oikosulku, jonka vuoksi tunnistin lähettää ohjausyksikköön virheellisiä tietoja yhden järjestelmän tunnistinvika, joka vaikuttaa toiseen järjestelmään. Tällöin ohjausrasiaan lähetetään virheellinen signaali. On suositeltavaa katsoa lisätietoja auton huolto-oppaasta, kun vikaa etsitään. Seuraava diagnosoinnin vaihe on virheellisiksi epäiltyjen järjestelmien testaaminen. Kun virhe on tunnistettu ja korjattu, virhekoodien lukulaitteen avulla voidaan nollata koodit ajoneuvon ohjausyksiköstä. Merkkivalo sammuu, kun virhekoodit on nollattu. 12

13 VIRHEKOODIEN LUKULAITTEEN OSAT Näyttö. Ohjeiden ja diagnosoitujen koodien näyttäminen ENTER-painike. Virhekoodien lukeminen ja virhekoodiluettelon selaaminen SCROLL-painike. Toimintojen vaihtaminen ja virhekoodien nollaaminen OBDII-urosliitin Yhdistetään ajoneuvon OBDII-liitäntään. TURVAOHJEET Turvaohjeita on noudatettava vakavien henkilövahinkojen tai auton tai testausvälineen vaurioitumisen estämiseksi. Kun moottori käy, muodostuu häkää sisältävää pakokaasua. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä. Älä hengitä pakokaasua sisään. Polttoainehöyry syttyy erittäin helposti. Auton lähellä ei saa esiintyä kipinöintiä. Avotuli tai tupakointi on kielletty. Kun moottori käy, monet sen osat toimivat suurella nopeudella, kuten puhaltimen hihna. Jätä niihin turvallisuusetäisyys. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja käsitellessäsi moottoria. Löysät vaatteet voivat tarttua liikkuviin osiin. Korut voivat johtaa sähköä ja aiheuttaa palovammoja. Tarkista ennen moottorin käynnistämistä, että käsijarru on kiristetty kunnolla. Jos autossa on automaattivaihteisto, aseta vaihteenvalitsin P-asentoon. Jos autossa on käsivaihteisto, aseta vaihde vapaalle. Estä vetopyörien liikkuminen, jotta auto pysyy paikallaan. Älä jätä autoa ilman valvontaa. Tietyt moottorin osat voivat kuumentua voimakkaasti, kun moottori käy. Älä koske kuumiin osiin. 13

14 Älä koskaan laske työkaluja auton akun päälle. Muutoin voi aiheutua oikosulku, jolloin voi aiheutua henkilövahinko. Lisäksi työkalu tai akku voi vaurioitua. Kun moottori käy, vältä koskemasta korkeajännitteisiin osiin, kuten sytytyspuoliin, virranjakajan kanteen, sytytyskaapeleihin tai sytytystulppiin. Katkaise aina sytytysvirta ennen virhekoodien lukulaitteen yhdistämistä. Varmista, että lähellä on palonsammutin. VAROTOIMET Tietyissä ajoneuvoissa on törmäystyynyt. Jos työskentelet törmäystyynyjen osien tai johtojen lähellä, ryhdy auton huolto-ohjekirjassa mainittuihin varotoimiin. Muutoin törmäystyyny voi laueta, jolloin voi aiheutua henkilövahinkoja. Törmäystyyny voi laueta useiden minuuttien kuluttua sytytysvirran katkaisemisesta tai akun irrottamisesta, sillä siinä on oma varavirtalähde. Noudata aina valmistajan turva- ja huolto-ohjeita. Valmistelut ennen testaamista OBDII-liitännän sijoittaminen Tietolinkkiliitäntä on standardin mukainen J1962-liitäntä, jota käytetään kaikissa OBDII-järjestelmällä varustetuissa ajoneuvoissa. J1962-liitännän määritykset sisältävät myös ajoneuvon OBDII-liitännän sijainnin. Ks. kuva. Art DIAGNOSOITUJEN VIKAKOODIEN LUKEMINEN Kun ohjausyksikkö havaitsee ongelman ja tunnistaa sen, siihen tallennetaan diagnosoitu vikakoodi. Nämä vikakoodit auttavat löytämään ongelman syyn. Diagnosoitujen vikakoodien tulkitseminen Vikakoodin ensimmäinen merkki ilmaisee, missä järjestelmässä vika esiintyy (voimansiirto, kori, alusta tai verkko). Toinen merkki ilmaisee koodin tyypin: yleinen tai valmistajakohtainen. Kolmas merkki ilmaisee järjestelmän, jossa ongelma esiintyy. Neljäs ja viides merkki ilmaisevat, mikä järjestelmän osa ei toimi. Esimerkki vikakoodien tulkitsemisesta P Bx = kori Cx = alusta Px = voimansiirto Ux = ajoneuvon verkko x = 1, 2 tai 3 Ilmaisee järjestelmän, jossa ongelma esiintyy. Ilmaisee, mikä järjestelmän osa ei toimi. Esimerkki P0101 ongelma ilman jäähdytyksessä Voimansiirron koodit P0xxx yleinen (SAE) P1xxx valmistajakohtainen P2xxx yleinen (SAE) P30xx P33xx valmistajakohtainen P34xx P39xx yleinen (SAE) 14

15 Alustan koodit C0xxx yleinen (SAE) C1xxx valmistajakohtainen C2xxx valmistajakohtainen C3xxx yleinen (SAE) Rungon koodit B0xxx yleinen (SAE) B1xxx valmistajakohtainen B2xxx valmistajakohtainen B3xxx yleinen (SAE) Verkon tietoliikenteen koodit U0xxx yleinen (SAE) U1xxx valmistajakohtainen U2xxx valmistajakohtainen U3xxx yleinen (SAE) Ajoneuvokohtainen järjestelmä 1. Polttoaineen ja ilman syöttö 2. Polttoaineen ja ilman syöttö (vika vain polttoaineenruiskutuksessa) 3. Sytytysjärjestelmä tai sytytysvirhe 4. Pakokaasujen valvonnan lisäjärjestelmä 5. Ajoneuvon nopeudenhallinta ja tyhjäkäynti 6. Ohjausyksikön lähtöpiirit 7. Voimansiirto 8. Voimansiirto VIRHEKOODIEN LUKULAITTEEN KÄYTTÄMINEN Varmista ennen virhekoodien lukulaitteen yhdistämistä ajoneuvoon ja käyttämistä, että kaikki mekaaniset ongelmat, kuten vähäinen öljyn määrä sekä vaurioituneet letkut, johdot tai sähköliitännät on korjattu. Tällaiset viat voivat aiheuttaa virheellisiä diagnostiikkakoodeja. Tee seuraavat tarkistukset ennen testin aloittamista. Art Tarkista moottorin, ohjaustehostimen ja voimansiirron öljyn, jäähdytysnesteen ja muiden nesteiden määrät. Tarkista, että ilmaletkut ovat ehjät ja että ilmansuodatin on puhdas. Varmista, että hammashihnat ovat ehjiä ja että niiden kireys on oikea. Varmista, että sytytystulpat ovat puhtaat ja hyvässä kunnossa. Tarkista myös, että sytytyskaapelit ovat ehjät ja yhdistetty oikein. Varmista, että kaikki mekaaniset moottorin tunnistimien liitännät on yhdistetty oikein, kuten kaasun säädön ja vaihteenvalinnan tunnistimet. Lisätietoja niiden sijainnista on käyttöohjeessa. Tarkista, että kaikki sähköjohdot on yhdistetty oikein ja eristetty hyvin. Tarkista, että mitkään kumiletkut tai teräsputket (tyhjiö ja polttoaine) eivät vuoda tai ole vaurioituneet. Tarkista moottorin ilmansyöttö ja sytytys. Lisätietoja on ajoneuvon huoltoohjeessa. VIRHEKOODIEN LUKEMINEN 1. Katkaise sytytysvirta ennen testauslaitteen yhdistämistä. 2. Paikanna ajoneuvon OBDII-liitäntä. Yhdistä virhekoodien lukulaite siihen. 3. Näyttöön tulee VW AUDI / VAG TOOL. 4. Kytke sytytysvirta käynnistämättä moottoria. Paina ENTER. 5. Kun näytössä näkyy MENU 1.ENGINE, paina ENTER. Näyttöön tulee READ. Paina ENTER (jolloin tiedot lisätään), ja jatka painamalla SCROLL. 15

16 Jos näkyviin tulee LINKING ER- ROR, katkaise sytytysvirta noin 10 minuutiksi ja tarkista, että OBDIIliitin on kunnolla yhdistetty. Kytke sytytysvirta uudelleen. Toista toimet vaiheesta 5. Jos LINKING ERROR näkyy edelleen, laite ei pysty muodostamaan yhteyttä ajoneuvoon. VIRHEKOODIEN POISTAMINEN Diagnosoidut virhekoodit voidaan poistaa ajoneuvon ohjausyksiköstä koodienlukulaitteen avulla. Tätä toimintoa saa käyttää vain kun ajoneuvo on testattu ja korjattu. 1. Voit poistaa virhekoodin painamalla ENTER. Näyttöön tulee ERASE? YES NO. Paina SCROLL ja siirry kohtaan MENU 2.A/T. Näet valikon sisällön painamalla ENTER. Voit siirtyä SRCtai ABS-vaihtoehtoon painamalla SCROLL. 1. Lue diagnosoidut virhekoodit näytöstä. Jos virhekoodeja ei ole, näkyviin tulee NO CODES Jos virhekoodeja on tunnistettu useita, niiden määrä ja uusin koodi näytetään. 2. Voit poistaa virhekoodin painamalla ENTER. 3. Kun virhekoodi on poistettu, näkyviin tulee DONE. Jos näkyviin tulee LINKING ERROR, katkaise sytytysvirta noin 10 minuutiksi ja tarkista, että OBDIIliitin on kunnolla yhdistetty. Kytke sytytysvirta uudelleen. Toista toimet vaiheesta 2. Jos LINKING ERROR näkyy edelleen, laite ei pysty muodostamaan yhteyttä ajoneuvoon. 2. Lue virhekoodi painamalla ENTER. Virhekoodi näkyy ensimmäisellä rivillä. Virhekoodien kokonaismäärä näkyy toisella rivillä. Voit siirtyä virhekoodiluettelossa painamalla ENTER. Kun viimeinen koodi on tullut näkyviin, luettelo alkaa alusta 3. Näet virhekoodin selityksen paikantamalla koodin luettelosta. 16

17 Denne manual indeholder væsentlige informationer om produktets brug samt eventuelle sikkerhedsfarer. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidigt brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Kodelæserens dele Sikkerhedsinstruktioner Forberedelser før test Placering af datalink-kontakten Aflæsning af diagnostiske fejlkoder Brug af kodelæseren Læs fejlkoder Slet fejlkoder INTRODUKTION Fejlkodelæseren er specielt produceret til de fleste VW og Audi modeller fra årgang 1996 og nyere, som har 16-polet OBDII-lignende DTC-tilslutning (Data Link Connector). Instrumentet passer til Audi, Seat, Skoda, Jetta, Golf, Beetle, Touareg, GTI, Passat m.fl. og anvendes til at aflæse og slette diagnostiske fejlkoder, som køretøjets ECU har detekteret. FEJLKODELÆSER VAG Vær opmærksom på følgende Hver diagnostisk fejlkode advarer om et problem eller symptom, som er opstået i et system, ikke i en specifik del. Køretøjets ECU kan kun rapportere om fejl, som indikeres af systemets forskellige sensorer. Der er eksempler på, at sensorer kan virke træge, selv om de ikke er det.årsagen kan være: Dårlige tilslutninger, ødelagte kabler eller kortslutninger kan forårsage forkerte sensorsignaler til kontrolboksen. Fejl i ét system kan påvirke sensorerne i et andet sytem, som så resulterer i et forkert signal til kontrolboksen. Vi anbefaler, at man har adgang til bilens servicemanual, når der fejlsøges. Næste trin i diagnostiseringsprocessen er at teste de systemer, som mistænkes for at være fejlagtige. Når fejlen er identificeret og repareret, kan kodelæseren bruges til at slette koderne fra bilens kontrolboks. Fejlindikeringslampen slukkes, når fejlkoderne er slettet. 17

18 KODELÆSERENS DELE Display. Viser instruktioner og diagnostiske koder Knappen ENTER. Indlæser fejlkoder og bladre i fejlkodelisten. Knappen SCROLL. Skifter funktion og sletter fejlkoder. OBDII-hankontakt Sluttes til OBDIIkontakten på køretøjet. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER For at forebygge ulykker, som kan føre til alvorlige personskader, beskadigelse af køretøjet eller testudstyret, skal sikkerhedsinstruktionerne følges. Når motoren kører, dannes der udstødningsgasser, som indeholder kulmonoxid. Sørg for, at ventilationen er tilfredsstillende. Indånd aldrig udstødningsgas. Brændstofdampe er meget brandfarlige. Undgå gnistdannelser, åben ild og rygning i nærheden af køretøjet. Når motoren kører, er der mange dele, som kører rundt med høj hastighed, f.eks. ventilatorremmen. Hold altid en sikkerhedsafstand til disse dele. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, når du arbejder med motoren. Løstsiddende tøj kan sidde fast i de bevægelige dele. Smykker kan være strømførende og forårsage brandskader. Sørg for, at håndbremsen er trukket ordentligt, inden motoren startes, når der skal testes og fejlsøges. Hvis bilen har automatgear, skal den stå i position P. Biler med manuelt gear skal stå i frigear. Bloker altid hjulene, så bilen ikke begynder at rulle. Lad aldrig bilen være uden opsyn. Visse dele på motoren bliver meget varme, når motoren kører. Rør aldrig ved varme motordele. 18

19 Læg aldrig værktøj på bilbatteriet. Dette kan forårsage kortslutning, som kan skade dig, værktøjet eller batteriet. Undgå kontakt med højspændingskomponenterne (tændspole, strømfordelerdæksel, tændkabler og tændrør), når motoren kører. Sluk altid for tændingen, inden fejlkodelæseren tilsluttes. Sørg for, at der er en brandslukker til rådighed under arbejdet. FORSIGTIG: En del biler er udstyret med airbags. Følg sikkerhedsforanstaltningerne iht. bilens servicemanual, når du arbejder i nærheden af komponenter og kabler til airbaggen. Hvis instruktionerne ikke følges, kan airbaggen udløses og forårsage personskader. Airbaggen kan udløses flere minutter efter, at tændingen er slået fra eller efter at bilens batteri er frakoblet, da airbaggen har et specielt modul til reservespænding. Følg altid producentens sikkerhedsanvisninger og serviceprocedurer. Forberedelser før test Placering af OBDII-kontakten Datalink-kontakten er en standardiseret J1962-kontakt, som anvendes i alle køretøjer med OBDII-system. Specifikationen for J1962-kontakten definerer også placeringen af OBDIIkontakten i køretøjet. Se nedenstående figur. AFLÆSNING AF DIAGNOSTISKE FEJLKODER Når en kontrolenhed genkender og identificerer et problem, lagres en diagnostisk fejlkode i kontrolboksen. Disse fejlkoder hjælper brugeren med at finde årsagen til problemet. Tolkning af diagnostiske fejlkoder Det første tegn i fejlkoden identificerer, i hvilket hovedsystem, fejlen er opstået (drivrem, karosseri, chassis eller netværk). Det andet tegn identificerer kodens type, generisk eller producentspecifik. Det tredje tegn identificerer det system, hvor problemet er opstået. Det fjerde og femte tegn identificerer, hvilken del af systemet, der ikke fungerer. Eksempel på tolkning af fejlkoder P Bx=Karosseri Cx=Chassis Px=Drivrem Ux=Køretøjets Netværk x=1, 2 eller 3 Identificerer det system, hvor problemet er opstået. Identificerer, hvilken del af systemet, der ikke fungerer. Eksempel P0101 Problem med luftkølingen Koder til drivrem P0xxx Generisk (SAE) P1xxx Producentspecifik P2xxx Generisk (SAE) P30xx P33xx Producentspecifik P34xx P39xx Generisk (SAE) 19

20 Koder til chassis C0xxx Generisk (SAE) C1xxx Producentspecifik C2xxx Producentspecifik C3xxx Generisk (SAE) Koder til karosseri B0xxx Generisk (SAE) B1xxx Producentspecifik B2xxx Producentspecifik B3xxx Generisk (SAE) Koder til netværkskommunikation U0xxx Generisk (SAE) U1xxx Producentspecifik U2xxx Producentspecifik U3xxx Generisk (SAE) Køretøjsspecifikt system 1. Brændstof- og luftmåling 2. Brændstof- og luftmåling (kun fejl i brændstofindsprøjtning) 3. Tændingssystem eller fejltænding 4. Ekstra udstødningskontrolsystem 5. Køretøjets hastighedskontrol og tomgang 6. Kontrolboksens udgangskredsløb 7. Transmission 8. Transmission BRUG AF FEJLKODELÆSEREN Sørg for, at alle mekaniske problemer som for lidt olie, beskadigede slanger, kabler og elektriske tilslutninger er afhjulpet, inden fejlkodelæseren tilsluttes og bruges på køretøjet. Denne type fejl kan generere fejlagtige diagnostiske fejlkoder. Kontroller følgende, inden testen påbegyndes: Kontroller niveauet for motorolie, olie til servostyring, transmissionsolie, kølervæske og andre væsker. Art Kontroller, at luftslangerne er hele, og at luftfiltret er rent. Sørg for, at tandremmen er hel og spændt korrekt. Sørg for, at tændrørene er rene og i god stand. Kontroller også, at tændkablerne er hele og korrekt monterede. Sørg for, at alle tilslutninger til motorsensorerne (gasregulering, gearposition) er sluttet ordentligt til.find placeringen i servicemanualen. Kontroller, at alle elektriske kabler er korrekt tilsluttet og godt isoleret. Kontroller alle gummislanger og stålrør (vakuum og brændstof), så de ikke lækker, er tilstoppede eller beskadigede. Kontroller motorkompression og tænding. Information om service- og reparationsprocedurer henvises til bilens servicemanual. AFLÆSNING AF FEJLKODER 1. Slå tændingen fra, inden testudstyret tilsluttes. 2. Find OBD-kontakten og tilslut fejlkodelæseren. 3. Nu vises VW AUDI / VAG TOOL på displayet. 4. Sæt tændingen til uden at starte motoren. Tryk på ENTER. 5. Når MENU 1.ENGINE vises på displayet, trykkes på ENTER. Nu vises READ på displayet. Tryk på ENTER for YES (for at foretage en indlæsning) og tryk på SCROLL for at vende tilbage. 20

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual FELKODSLÄSARE Denna manual innehåller

Detaljer

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VOLVO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Detaljer

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER

VARVRÄKNARE TURTELLER KIERROSLUKUMITTARI OMDREJNINGSTÆLLER VARVRÄKNARE för dieselmotorer TURTELLER for dieselmotorer KIERROSLUKUMITTARI diesel-motoreihin OMDREJNINGSTÆLLER til dieselmotorer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen.

TURBOTIMER. INSTALLATION 1. Koppla bort minuspolen från batteriet. 2. Utför installationen enligt skissen. 3. Anslut minuspolen till batteriet igen. TURBOTIMER VARNING! Ska endast användas i tävlingssammanhang. Missbruk av produkten kan medföra fara för personer och egendom. Produkten får inte användas inomhus. Personer som saknar förståelse för funktionen

Detaljer

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman.

Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Monteringsanvisning Biltema ansvarar inte för felaktiga installationer utan rekommenderar att installation utförs av fackman. Ø 3/16" (5 mm) Ø 3/16" (10 mm) Förlängningsdel Mutter Spännskruv Insexnyckel

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2009 Biltema Nordic Services AB Nollställningsverktyg Servicelampa

Detaljer

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR

TAKFÄSTE UNIVERSAL FÖR PROJEKTOR TAKFESTE UNIVERSAL FOR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOFTBESLAG TIL PROJEKTOR 24-735 manual 131016.indd 2013-10-16, 10.25.23 Art. 24-735 TAKÄSTE UNIVERSAL ÖR PROJEKTOR TAKESTE UNIVERSAL OR PROJEKTOR YLEISKÄYTTÖINEN KATTOKIINNIKE PROJEKTORIA VARTEN UNIVERSALT LOTBESLA TIL PROJEKTOR

Detaljer

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper

Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper Nollställningsverktyg servicelampa Nullstillingsverktøy servicelampe Merkkivalon nollaustyökalu Nulstillingsværktøj til kontrollamper 2008 Biltema Nordic Services AB Modell IOR-403 (V4.0) för VW/Audi &

Detaljer

Art CR-101 OBDII Biltema Nordic Services AB

Art CR-101 OBDII Biltema Nordic Services AB CR-101 OBDII felkodsläsare feilkodeleser virhekoodien lukulaite fejlkodelæser 1 CR-101 OBDII felkodsläsare Innehållsförteckning Introduktion Vad gör CR-101 kodläsare? Kodläsarens delar Säkerhetsinstruktioner

Detaljer

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender

Stavmikser. Sauvasekoitin Stavblender Stavmixer Stavmikser Sauvasekoitin Stavblender 2009 Biltema Nordic Services AB Stavmixer Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan stavmixern används första gången. Kontrollera att spänning

Detaljer

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS

SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS SENSORLAMPA MED NÖDLJUS SENSORLAMPE MED NØDLYS HÄTÄVALOLLA JA TUNNISTIMELLA VARUSTETTU VALAISIN SENSORLAMPE MED NØDLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Detaljer

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler

Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Oljetrykkmåler Öljynpainemittari Olietryksmåler Oljetrycksmätare Specifikationer Mätområde: 0~7 bar Anslutning: Endast. Analog mätare med 270 skala som visar oljetrycket. 1. Oljetrycksmätaren

Detaljer

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER

BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER 19-1551 Manual 120601.indd 2012-06-1, 14.38.11 Art. 19-1551 BROMSLUFTARE BREMSELUFTER JARRUJEN ILMAUSLAITE BREMSEUDLUFTER Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB BROMSLUFTARE Bromsluftaren är avsett

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18584 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Detaljer

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger

CLUTCH TOOL. Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger CLUTCH TOOL Kopplingsverktyg för SAC-kopplingar Clutchverktøy for SAC-clutch Liitostyökalu SAC-liitoksille Koblingsværktøj til SAC-koblinger Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66

Detaljer

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING

FJÄRRSTRÖMBRYTARE FJERNBRYTER KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN FJERNBETJENING FJÄRRSTRÖMBRYTARE För utomhusbruk, IP FJERNBRYTER For utendørs bruk, IP KAUKO-OHJATTAVA VIRTAKATKAISIN Ulkokäyttöön, IP FJERNBETJENING Til udendørs bruk, IP Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan,

Detaljer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Detaljer

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin

Fasadebelysning LED. LED-julkisivuvalaisin Fasadbelysning LED med markspjut Fasadebelysning LED med bakkespyd LED-julkisivuvalaisin maapiikillä Facadelampe LED med jordspyd 1 2010 Biltema Nordic Services AB Fasadbelysning LED med markspjut Läs

Detaljer

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter

408-084. Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter 408-084 Bruksanvisning för fjärrströmbrytare Bruksanvisning for fjernstrømbryter SE - Bruksanvisning i original NO - Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) PL - Instrukcja obsługi (Tłumaczenie

Detaljer

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler

Lufttrycksmätare Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Lufttrykksmåler Ilmanpainemittari Lufttryksmåler Lufttrycksmätare Egenskaper Batteridrift Tydlig LCD-display Mätenheter: psi, bar, kpa Automatisk avstängning efter 5 sekunder LED-belysning

Detaljer

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art

SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander. Art SLÄP TILHENGER PERÄKÄRRY TRAILER med cementblandare/med sementblander jossa betonimylly/med cementblander SE SLÄP MED CEMENTBLANDARE Innan släpet/cementblandaren börjar användas, läs noga igenom denna

Detaljer

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt.

75191 Språkleken. Rekommenderas från 4 år och uppåt. 75191 Språkleken Syftet med detta spel är att skapa kommunikations situationer där barnen måste lära sig att använda beskrivande ord och på detta sätt utveckla sitt språk och språkförståelse. Inlärningsdelar:

Detaljer

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning

CHAR. Instruction manual MODEL 69005. DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning. NO Verkstedlader 3 Bruksanvisning. SE Verkstadsladdare 4 Bruksanvisning MODEL 69005 1 Instruction manual DK Værkstedslader 2 Brugsanvisning NO Verkstedlader 3 SE Verkstadsladdare 4 SF Latauslaite 5 Käyttöohje Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark.

Detaljer

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Detaljer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer

Digital febertermometer Digitalt febertermometer Digitaalinen kuumemittari Digitalt febertermometer Digital febertermometer Digitaalinen kuumemittari SE Digital febertermometer Tekniska specifikationer Temperaturområde:...32,0 C 43,0 C Lägsta mått:...0,1 C Exakthet:... ± 0,1 C (35,5 C 42,0 C); ± 0,2

Detaljer

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB

Art. 14-332. 2010 Biltema Nordic Services AB SE Sköt om dina målade trämöbler, så håller de mycket längre! Måla Dessa möbler är gjorda av massiv akacia och är målade med en utomhus polyuretanfärg som skyddar träet mot bl.a. UV-ljus. Färglagret kommer

Detaljer

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak

Art. 45-932. Inställning av kombinationslåset. Ändringsspak. Ändringsspak Inställning av kombinationslåset Ändringsspak Ändringsspak Kombinationslåset är fabriksinställt på 000 men du kan byta till en egen kod genom att följa följande instruktioner: 1. Tryck på öppningsknappen

Detaljer

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE

TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE TRÄGUNGA TREHUSKE PUUKEINU TRÆGYNGE Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: +47-32 84 91

Detaljer

Relätestare. Relætester. Reletesteri

Relätestare. Relætester. Reletesteri Relätestare Relétester Reletesteri Relætester Relätestare Funktion: För enkel test av olika typer av Mini-ISO-reläer hos motorfordon. Kontrollerar om reläet fungerar på korrekt sätt och om dess ingångsresp.

Detaljer

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet

Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Stativ till tablet Stativ til nettbrett Teline taulutietokoneelle Stativ til tablet Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Detaljer

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09

SL4. Monteringsveiledning. Monteringsanvisning. Rotorkassett / Rotorrem og børstelist. Rotorkassett / Rotorrem och borstlist 94278-07 2014-09 94278-07 2014-09 SL4 Monteringsveiledning Rotorkassett / Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett / Rotorrem och borstlist ART.NR.: 98737 98739 ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT

XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT 42-375 42-376 42-377 Manual.indd 2012-03-23, 14.06.41 Art. 42-375, 42-376, 42-377 XENON HDI KONVERTERINGSKIT XENON HDI KONVERTERINGSSETT KSENON HDI -MUUNNOSSARJA XENON HDI KONVERTERINGSKIT Original manual

Detaljer

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari

Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari Zoomkikare Zoomkikkert Zoomattava kiikari 20 60x60 zoomkikare Instruktioner 1. Stativfäste. För stabil placering av zoomkikaren, använd stativet. 2. Zoomhjul. 3. Fokuseringshjul. Linjera zoomkikaren med

Detaljer

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER

ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER mini ELDRIVEN FYRHJULING ELDREVET FIREHJULING SÄHKÖKÄYTTÖINEN MÖNKIJÄ ELDREVET FIRHJULER Original manual ELDRIVEN FYRHJULING Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER OBD-II/EOBD+CAN SE OBS! Denna felkodsläsare läser och släcker endast felkoder lagrade i bilens motorstyrenhet på i princip alla bilar med

Detaljer

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera

Webbkamera. Webkamera. Web-kamera. Webkamera Webbkamera för laptop Webkamera for laptop Web-kamera kannettaviin tietokoneisiin Webkamera til laptop 1 2008 Biltema Nordic Services AB Webbkamera för laptop Behåll dessa instruktioner för framtida behov.

Detaljer

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning

TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard. EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning TB-615 / TB-617 Wireless slim keyboard EN User guide SE Användarhandledning FI Käyttöohje DK Brugervejledning NO Bruksanvisning EN User guide You have bought a wireless keyboard to use with Windows XP,

Detaljer

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude

Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude Bälteskudde Beltepute Istuinkoroke Selepude UNIVERSAL 15-36 kg E9 044007 ECE R44/04 2012 Biltema Nordic Services AB Bälteskudde VIktIgt Läs instruktionerna noga innan ni använder bälteskudden, följ dem

Detaljer

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper

721-296. Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper 721-296 Snabbguide till robotgräsklippare Hurtigveiledning til robotgressklipper VIKTIGT FÖRE INSTALLATION Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder robotgräsklipparen.

Detaljer

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT

KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT 87-7885_manual.indd 2012-04-27, 10.09.09 Art. 87-7885 KASSASKÅP, BRANDSÄKERT SAFE, BRANNSIKKER KASSAKAAPPI, PALONKESTÄVÄ PENGESKAB, BRANDSIKKERT EN-1047 NT FIRE 017-60 paper NORDTEST ISO834 2012 Biltema

Detaljer

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo.

Instruction manual. Babyfix ECE R44 / 04. Babyfix babysete. For barn som veier opp til 13 kilo. Instruction manual Babyfix Babyfix babysete For barn som veier opp til 13 kilo. Tested Testet and og godkjent approved i according henhold til to ECE R44 / 04 Viktig informasjon Takk for at du har valgt

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER OBD-II/EOBD+CAN SE OBS! Denna felkodsläsare läser och släcker felkoder på i princip alla bilar med OBD-II eller EOBD + CAN, det vill säga

Detaljer

/ 8 0 / 008086 S FI DK N INJUSTRING AV LUFTFLÖDN ILMAVIRTOJ SÄÄTÖ INDRGULRING AF LUFTMÆNGDN INJUSTRING AV LUFTSTRØMMN / 8 0 / 008086 S INJUSTRING AV LUFTFLÖDN SPJÄLLINSTÄLLNING Justering av luftflöden

Detaljer

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android.

Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. Komma igång med e-control mobilapplikation för ios och Android. SVENSKA/NORSK Version 1.0.1 Step 1. Ladda ner mobilapplikationen. Ladda ner från Apple Appstore eller Google Play. Sök på Broadlink eller

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven lampa OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara manualen

Detaljer

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH

ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPPS DISKBÄNKSBLANDARE MED DUSCH ETTGREPS KJØKKENBATTERI MED HÅNDDUSJ TISKIALLASSEKOITIN, YKSIOTEMALLI, JOSSA KÄSISUIHKU 1-GREBS KØKKENARMATUR MED BRUSER PS 1405 VA 1.42/18874 SC 0418-09 1 2012-12-13

Detaljer

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5")

Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5) [Item no. 133-45] Rev. 13.12.07 ENGLISH Sandberg USB 2.0 to SATA Link (2.5") SUOMI DANSK SVENSKA NORSK ENGLISH 1 Introduction The Sandberg USB 2.0 to SATA Link (referred to as the box ) enables you to

Detaljer

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIKAKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER OBD-II/EOBD+CAN/NEW UDS SE OBS! Denna felkodsläsare läser och släcker felkoder på i princip alla bilar med OBD-II eller EOBD + CAN, det vill

Detaljer

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt:

Sol & Vindvakt ASA. Inkoppling av Sol & Vindvakt: Sol & Vindvakt ASA Inkoppling av Sol & Vindvakt: Avståndet mellan motor och Sol & Vindvakt måste vara minst 30 cm. Apparater som använder samma frekvens kan störa Sol & Vindvaktens funktion Endast en Sol

Detaljer

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring

Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring Powerline Online-kit Connect your Viasat-box to the Internet using your existing electrical wiring x2 x2 Fast grønn: Strømtilkobling er på. Blinkende oransje: Adapteret er i strømsparingsmodus. Blinkende

Detaljer

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT

FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT 87-3858 manual 150202.indd 2015-03-16, 10.09.05 Art. 87-3858 FRÅNLUFTSFLÄKT AVTREKKSVIFTE POISTOILMAPUHALLI VENTILATOR TIL AFGANGSLUFT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Detaljer

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA

EXTRA KAMERA EKSTRA KAMERA LISÄKAMERA EKSTRA KAMERA EXTRA KAMERA Passar till 43-167 Passer til 43-167 LISÄKAMERA Sopii 43-167 Passar til 43-167 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2017-09-20 Biltema

Detaljer

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB

Art. 84-109. Elvisp Håndmixer. 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Håndmikser Sähkövatkain Håndmixer 2009 Biltema Nordic Services AB Elvisp Bruksanvisning Säkerhetsinstruktioner Läs bruksanvisningen noga innan elvispen används första gången. Får endast användas

Detaljer

Strömbrytarpanel Bryterpanel

Strömbrytarpanel Bryterpanel Strömbrytarpanel Bryterpanel Katkaisinpaneeli Strømafbryderpanel 25881 258810 SE Montering (25-881) 1. Gör håltagningen enligt bifogad mall. 2. Anslut (+) från säkringshållare via skarvdon (medföljer)

Detaljer

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029

Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag S-2, S-3, S-3, M-3 och S-3 ANV029 Anvisning till traktorväxlar för kraftuttag 560-20380S-2, 560-30380S-3, 560-30380M-3 och SV Rekommenderad olja: SAE 90EP GL5 Kontrollera oljenivån regelbundet och byt efter 30/50 timmar eller senast var

Detaljer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer

Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler. Turbomanometer Turbotrycksmätare Turbotrykkmåler Ahtopainemittari Turbomanometer Turbotrycksmätare Art. 32-265 Specifikationer Mätområde: -1,0 ~ +2,0 bar Anslutning. Endast. Analog mätare med 270 skala som visar turbotrycket.

Detaljer

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1

Stenella. Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Stenella Personvåg Personvægt Personvekt MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL 1 Svenska Svenska Din nya elektroniska personvåg är konstruerad för att på ett riktigt sätt visa din viktökning eller minskning

Detaljer

Bruksanvisning för elmätare

Bruksanvisning för elmätare Bruksanvisning för elmätare Artikelnummer 406-102 2010-03-24 Läs bruksanvisningen noggrant innan användning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Anslut inte elmätaren om strömmen överstiger 16 A. Se till att elmätaren

Detaljer

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus.

Lystiden är 5 8 timmar. Superstarka lysdioder ger starkt ljus. Solcellsdriven markbelysning OBS: Användarmanualen beskriver hur du använder produkten på korrekt sätt och förlänger livslängden. Läs och förstå den här manualen innan du använder solcellslamporna. Spara

Detaljer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Detaljer

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04

FLEXIT SL4. Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist. Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist 94278-06 2013-04 FLEXIT SL4 94278-06 2013-04 ART.NR.: 98737 98739 Monteringsveiledning Rotorkassett Rotorrem og børstelist Monteringsanvisning Rotorkassett Rotorrem och borstlist ! Før man foretar service eller vedlikehold,

Detaljer

Trådlös handkontroll för PS3

Trådlös handkontroll för PS3 Trådlös handkontroll för PS3 Introduktion Detta är en trådlös handkontroll för PS3 och PC. Frekvens: 2,4 GHZ. Förpackningens innehåll 1 st trådlös handkontroll 1 st RF-mottagare 1 st användarmanual Egenskaper

Detaljer

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS

HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS 84-132_manual.indd 2012-04-2, 13.54.44 Art. 84-132 HUSHÅLLSVÅG, GLAS HUSHOLDNINGSVEKT, GLASS KEITTIÖVAAKA, LASIA HUSHOLDNINGSVÆGT, GLAS Original manual 2012 Biltema Nordic Services AB HUSHÅLLSVÅG, GLAS

Detaljer

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER

KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER KAJAK/KANOTHÅLLARE KAJAKK-/KANOHOLDER KAJAKIN-/KANOOTINPIDIKE KAJAK/KANOHOLDER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS,

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE

MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE MOBILE BROADBAND Gateway D-35 Quick Guide DK NO SE Tak for dit valg af Gateway D-35 Tak for dit valg af Gateway D-35 og velkommen til et mobilt bredbånd med pålidelig og overlegen geografisk dækning i

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD

TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD TERMOSTATBLANDARE BAD TERMOSTATBATTERI BAD TERMOSTAATTIHANA KYLPYAMMETTA VARTEN TERMOSTATBLANDINGSBATTERI BAD VTT-RTH-00095-10 SC 0420-09 VA 1.42/18876 1 PS 1407 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB INSTALLATION

Detaljer

Montering och inkoppling av M

Montering och inkoppling av M Montering och inkoppling av 66021151M SV OBS: Tänk på att detta är en maringenerator med isolerad jord som måste anslutas! Tänk på vid montering av generator... För att förvissa sig om att få rätt funktion

Detaljer

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner

Tips & Idéer. Stjärnor/Stjerner Tips & Idéer Stjärnor/Stjerner 600228 Stjärnor/Stjerner SE Till en stjärna behöver du 12 remsor. Stjärnan görs i 2 delar som sedan flätas ihop. DK Til en stjerne skal du bruge 12 stjernestrimler. Stjernen

Detaljer

Bordstativ til tablet. Bordstativ til nettbrett Pöytäteline taulutietokoneelle

Bordstativ til tablet. Bordstativ til nettbrett Pöytäteline taulutietokoneelle Bordsstativ till tablet Bordstativ til nettbrett Pöytäteline taulutietokoneelle Bordstativ til tablet 7" 12" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør:

Detaljer

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper

Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper Golvdimmer Gulvdimmer Lattiahimmennin Gulvlysdæmper 40 300 W Transparent/Läpinäkyvä 1 2008 Biltema Nordic Services AB Golvdimmer Allmänt Elektronisk, steglös ljusreglering av vanliga glödlampor. Inbyggd

Detaljer

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi

Säkerhetsväst. Sikkerhedsvest. Turvaliivi Säkerhetsväst Sikkerhetsvest Turvaliivi Sikkerhedsvest EN 13158:2000-LEVEL 3 Säkerhetsväst CE Denna säkerhetsväst, modell RPB-630, är konstruerad och tillverkad i överensstämmelse med följande direktiv

Detaljer

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER

BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER BLUETOOTH-HÖGTALARE BLUETOOTH-HØYTTALER BLUETOOTH-KAIUTIN BLUETOOTH-HØJTALER SE - El-avfall Förbrukade elektriska och elektroniska produkter, däribland alla typer av batterier, ska lämnas till avsett insamlingsställe

Detaljer

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001

SmartDial. Trådløs. Bruksanvisning. -no. Dokument oversatt fra engelsk 2014-04-22 A001 Trådløs Dokument oversatt fra engelsk -no 2014-04-22 A001 Innhold 1 Produktbeskrivelse... 1 2 Retningslinjer for installasjon... 2 3 Drift... 2 4 Beskrivelse av grensesnitt... 3 4.1 Displaysymboler...

Detaljer

Etanolkamin BiopEis Etanolikamiina Ethanolkamin

Etanolkamin BiopEis Etanolikamiina Ethanolkamin 87-9103_manual.indd 2011-11-7, 15.07.53 Art. 87-9103 Etanolkamin BiopEis Etanolikamiina Ethanolkamin 2011 Biltema Nordic Services AB Etanolkamin Denna manual innehåller viktig information om hur produkten

Detaljer

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV

English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV English - EN Dansk - DA Suomi - FI Norsk - NO Svenska - SV Push upward to open battery door, insert batteries as shown. Pair your mouse with your Windows device: A: On the underside of the mouse, press

Detaljer

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI

[Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH. Sandberg FM Link DANSK NORSK SVENSKA SUOMI [Item no. 134-03] Rev. 08.10.15 ENGLISH Sandberg FM Link SUOMI DANSK SVENSKA NORSK Display Power/memory Frequency selector Audio input 12V power socket 2 ENGLISH Connect the audio cable from the Sandberg

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise

Rev.nr 150318. Vertikalmarkis / Vertikalmarkise Rev.nr 150318 Vertikalmarkis / Vertikalmarkise A2 Brytplatta inkl skruv A3 Brytrulle A4 Bandlås Båndlås A6 Bandknopp Båndklokke A8 3,5x9,5 mm A10 3,5x25 mm 4st A2 - A10 gäller enbart markiser med banduppdrag

Detaljer

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER

HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER HÄNGANDE TERASSVÄRMARE HENGENDE TERRASSEVARMER RIIPUSTETTAVA TERASSILÄMMITIN HÆNGENDE TERRASSEVARMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør:

Detaljer

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler

KAPITEL 7 Konfigurationsfiler KAPITEL 7 Konfigurationsfiler Alle indstillingerne i ZoomText kan gemmes og hentes frem efter behov. Konfigurationsfilerne indeholder indstillingerne inklusiv forstørrelsen, typen af zoomvindue, skærmfremhævningerne,

Detaljer

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla Arbejdsbelysning, lavenergi 2010 Biltema Nordic Services AB Arbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Detaljer

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300

306 040-02 03.2013 ENGINEERING ADVANTAGE. Thermostatic Control TRV 300 luft radiatorn 306 040-02 03.2013 Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE TRV 300 Inställningsskala/Innstillingsskala/Säätöasteikot/Indstillingsskalaer Termostat med inbyggd givare / termostat med lös

Detaljer

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne.

25-772 25-770 25-771. Art. 25-770-772. Lanterna. Lanterna. Lanterne. Lanterne. Venelyhty. Venelyhty. Lanterne. Lanterna. Lanterne. Lanterna med inskjutbar stång Lanterne med innskyvbar stang Venelyhty jossa teleskooppinen tanko Lanterne med indskydelig stang Lanterna med rostfri stång Lanterne med rustfri stang Venelyhty jossa ruostumaton

Detaljer

Bältesstol Beltestol Turvavyöistuin Barnestol

Bältesstol Beltestol Turvavyöistuin Barnestol Art. 9-98 Bältesstol Beltestol Turvavyöistuin Barnestol 007 Biltema Nordic Services AB SE Art. 9-98 Bältesstol FELAKTIG MONTERING AV BÄLTESSTOLEN KAN VARA DIREKT LIVSFARLIG. LÄS DÄRFÖR DENNA TEXT NOGGRANT

Detaljer

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.!

WST-916. Manual! Installation! 1. Skruva eller tejpa upp mottagaren på väggen.! 2. Tryck dit ramen.! 3. Tryck dit knappen.! WST-916 Manual WST-916 Envägs väggsändare med timer. En trådlös envägs strömbrytare som enkelt placeras på vägg med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp. Fungera både med på/av mottagare och dimmer

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER

SIKKERHET OG RIKTIG BRUK SIKKERHETSINSTRUKSER OG ADVARSLER 1 INSTALLASJONSANVISNINGER 11-2015 SIKKERHET OG RIKTIG BRUK For å sikre en trygg og varig ytelse av dette produktet, må de vedlagte instruksjonene overholdes. Garantien er ikke gyldig hvis instruksjonene

Detaljer

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine

Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine 28-3240_manual.indd 2015-01-28, 08.38.41 Art. 28-3240 Kaffebryggare Kaffetrakter Kahvinkeitin Kaffemaskine Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Detaljer

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE

NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NEO BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE USER GUIDE NO/DK: side 1 8 SV: sida 9 16 FI: sivu 17 24 GB/AU: page 25 32 1 5 2 3 4 6 7 1 Indikator for dagsenking 2 Ønsket Temperatur 3 Indikator for varmeavgivelse 4 Indikator

Detaljer

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin

Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Brödrost Brødrister Leivänpaahdin Tillverkat för Biltema Sweden AB, Box 567, 581 07 Linköping. Tel: +46 77 520 00 00. Importør: Biltema Norge AS, Industrivegen 17, 2069 Jessheim. Tlf: +47 32 84 91 10.

Detaljer

Bluetooth keyboard case

Bluetooth keyboard case IPD2-240, IPD2-24 luetooth keyboard case EN SE FI DK NO User Manual Användarhandledning Käyttöohje rugervejledning rukerveiledning EN User Manual SE Användarhandledning This wireless luetooth keyboard

Detaljer

BionX bruksanvisning

BionX bruksanvisning BionX bruksanvisning Forholdsregler Vi vil at du skal ha en morsom tur, men også en trygg tur. Les nøye gjennom følgende informasjon. Benytt anledningen til å bli kjent med hvordan systemet virker før

Detaljer

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2

Dörrklocka, trådlös, modell 2. Dørklokke, trådløs, model 2 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Dørklokke, trådløs, modell 2 Ovikello, langaton, malli 2 Dørklokke, trådløs, model 2 1 Art. 35-389 Dörrklocka, trådlös, modell 2 Trådlös dörrklocka med 32 olika ljudsignaler

Detaljer

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber

Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Knivsliper Veitsenteroitin Knivsliber Knivslip Läs och spara denna manual. Översiktsbild 1. Strömbrytare 2. Gummiplatta 3. Sliphus 4. Finslipsfåra 5. Grovslipsfåra 6. Fin slipsten 7. Grov slipsten

Detaljer