FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER"

Transkript

1 FELKODSLÄSARE FEILKODELESER VIRHEKOODIEN LUKULAITE FEJLKODELÆSER VAG Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, Helsingborg. Tel: Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf: Maahantuoja/Importör: Biltema Suomi Oy, Iltaruskontie 2, FIN Helsinki/Helsingfors. Puh.: Importør: Biltema Danmark A/S, Boks 175, 9230 Svenstrup J, Tlf.:

2 Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för att illustrationer och beskrivningar av enstaka detaljer inte alltid stämmer helt överens med produkten Spara manualen för framtida bruk. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion Kodläsarens delar Säkerhetsinstruktioner Föreberedelser före test Placering av datalänk-kontakten Läsa diagnostiska felkoder Använda kodläsaren Läsa felkoder Radera felkoder INTRODUKTION Felkodsläsaren är speciellt framtagen till de flesta VW och Audi modeller av årsmodell 1996 och nyare som har 16-polig OBDII-liknande DTC-anslutning (Data Link Connector). Instrumentet passar till Audi, Seat, Skoda, Jetta, Golf, Beetle, Touareg, GTI, Passat m.fl. och används för att läsa och radera diagnostiska felkoder som detekterats av fordonets ECU. FELKODSLÄSARE VAG Observera följande Varje diagnostisk felkod varnar för ett problem eller symptom som uppstått i ett system, inte i en specifik del. Fordonets ECU kan bara rapportera fel som indikerats av systemet olika sensorer. Det finns exempel på att sensorer kan verka trasiga även om de inte är det. Orsaken kan vara: Dåliga anslutningar, trasiga kablar eller kortslutningar kan orsaka felaktiga sensorsignaler till styrboxen. Fel i ett system kan påverka sensorerna i ett annat system som då resulterar i en felaktig signal till styrboxen. Vi rekommenderar att man har tillgång till bilens servicemanual vid felsökningsprocessen. Nästa steg i diagnostiseringsprocessen är att testa de system som misstänks vara felaktiga. När felet är identifierat och reparerat kan kodläsaren användas för att radera koderna från fordonets styrbox. Felindikeringslampan släcks när felkoderna är raderade. 2

3 KODLÄSARENS DELAR Display. Visar instruktioner och diagnostiska koder Knappen ENTER. Läsa in felkoder och bläddra i felkodslistan. Knappen SCROLL Byta funktion och radera felkoder. OBDII-hankontakt Ansluts till OBDIIkontakten på fordonet. SÄKERHETSINSTRUKTIONER För att förhindra olyckor med allvarliga personskador, skador på fordonet eller testutrustningen ska säkerhetsinstruktionerna följas. När motorn är igång bildas avgaser som innehåller kolmonoxid. Se till att ventilationen är tillfredställande. Andas aldrig in avgaser. Bränsleånger är mycket brandfarliga. Förhindra gnistbildning, öppen eld och rökning i närheten av fordonet. När motorn är igång är det många delar som snurrar med hög hastighet t ex fläktrem. Håll alltid ett säkerhetsavstånd till dessa delar. Bär inte löst sittande kläder eller smycken vid arbete med motorn. Löst sittande kläder kan fastna i rörliga delar. Smycken kan bli strömförande och ge brännskador. Se till att handbromsen är åtdragen innan motorn startas för test och felsökning. Har bilen automatisk växellåda, lägg den i läge P. Bil med manuell växellåda läggs i friläge. Blockera alltid de drivande hjulen så att bilen inte kan börja rulla. Lämna aldrig bilen utan uppsikt. Delar av motorn blir mycket heta när motorn är igång. Rör aldrig heta motordelar. 3

4 Lägg aldrig verktyg på bilbatteriet. Det kan orsaka kortslutning vilket kan skada dig, verktyget eller batteriet. Undvik kontakt med högspänningskomponenterna (tändpolar, strömfördelarlock, tändkablar och tändstift) när motorn är igång. Slå alltid ifrån tändningen innan felkodsläsaren ansluts. Se till att en brandsläckare finns tillgänglig under arbetet. FÖRSIKTIGHET: En del fordon är utrustade med krockkudde. Följ försiktighetsåtgärderna enligt fordonets servicemanual vid arbete i närheten av komponenter och kablar till krockkudden. Följs inte instruktionerna kan krockkudden lösa ut och orsaka personskador. Krockkudden kan lösa ut flera minuter efter att tändningen slagits ifrån eller bilbatteriet kopplats bort eftersom krockkudden har en speciell modul för reservspänning. Följ alltid tillverkarens försiktighetsåtgärder och serviceprocedurer. Föreberedelser före test Placering av OBDII-kontakten Datalänk-kontakten är en standardiserad J1962-kontakt som används i alla fordon med OBDII-system. Specifikationen för J1962-kontakten definierar även placeringen av OBDIIkontakten i fordonet. Se nedanstående figur. 4 Art LÄSA DIAGNOSTISKA FELKODER När en kontrollenhet känner igen och identifierar ett problem lagras en diagnostisk felkod i styrboxen. Dessa felkoder hjälper användaren att hitta orsaken till problemet. Tolka diagnostiska felkoder Det första tecknet i felkoden identifierar i vilket huvudsystem felet uppstått (drivlina, kaross, chassi eller nätverk). Det andra tecknet identifierar typ av kod, generisk eller tillverkarspecifik. Det tredje tecknet identifierar det system där problemet uppstått. Det fjärde och femte tecknet identifierar vilken del av systemet som inte fungerar. Exempel på tolkning av felkoder P Bx=Kaross Cx=Chassi Px=Drivlina Ux=Fordonets Nätverk x=1, 2 eller 3 Identifierar det system där problemet uppstått. Identifierar vilken del av systemet som inte fungerar Exempel P0101 Problem med luftkylningen Koder för drivlina P0xxx Generisk (SAE) P1xxx Tillverkarspecifik P2xxx Generisk (SAE) P30xx P33xx Tillverkarspecifik P34xx P39xx Generisk (SAE)

5 Koder för Chassi C0xxx Generisk (SAE) C1xxx Tillverkarspecifik C2xxx Tillverkarspecifik C3xxx Generisk (SAE) Koder för Kaross B0xxx Generisk (SAE) B1xxx Tillverkarspecifik B2xxx Tillverkarspecifik B3xxx Generisk (SAE) Koder för nätverkskommunikation U0xxx Generisk (SAE) U1xxx Tillverkarspecifik U2xxx Tillverkarspecifik U3xxx Generisk (SAE) Fordonsspecifika system 1. Bränsle- och luftmätning 2. Bränsle- och luftmätning (endast fel i bränsleinsprutning) 3. Tändningssystem eller misständning 4. Extra avgaskontrollsystem 5. Fordonets hastighetskontroll och tomgångskörning 6. Styrboxens utgångskretsar 7. Transmission 8. Transmission ANVÄNDA FELKODSLÄSAREN Se till att alla mekaniska problem som låg oljenivå, skadade slangar, kablar och elektriska anslutningar är åtgärdade innan felkodsläsaren ansluts och används på fordonet. Den här typen av fel kan generera felaktiga diagnostiska felkoder. Kontrollera följande innan testen startas: Kontrollera nivån på motorolja, olja till servostyrning, transmissionsolja, kylarvätska och andra vätskor. Kontrollera att luftslangarna är hela och att luftfiltret är rent. Se till att kuggremmen är hel och korrekt spänd. Se till att tändstiften är rengjorda och i gott skick. Kontrollera även att tändkablarna är hela och korrekt anslutna. Se till att alla mekaniska länkar till motorsensorerna (gasreglage, växelposition) är väl anslutna. Se service manualen för placering. Kontrollera alla elektriska kablar så att de är korrekt anslutna och väl isolerade. Kontrollera alla gummislangar och stålrör (vakuum och bränsle) så att de inte läcker, är igensatta eller skadade. Kontrollera motorkompression och tändning. För information om service- och reparationsprocedurer hänvisas till fordonets servicemanual. LÄSA AV FELKODER 1. Slå ifrån tändningen innan testutrustningen ansluts. 2. Leta upp OBDII-kontakten och anslut felkodsläsaren. 3. Nu visas VW AUDI / VAG TOOL på displayen. 4. Slå på tändningen utan att starta motorn. Tryck ENTER. 5. När MENU 1.ENGINE visas på displayen, tryck ENTER. Nu visas READ på displayen. Tryck på ENTER för YES (för att göra en inläsning) och tryck SCROLL för att återgå. 5

6 Visas LINKING ERROR i displayen, slå ifrån tändningen i ca 10 minuter och kontrollera att OBDII-kontakten är ordentligt ansluten innan tändningen slås på igen. Upprepa från steg 5. Visas LINKING ERROR fortfarande kar instrumentet problem att kommunicera med fordonet. Art RADERA FELKODER De diagnostiska felkoderna kan raderas från fordonets styrbox med kodläsaren. Använd funktionen endast då fordonet har testats och reparerats. 1. Tryck på ENTER för att radera aktuell felkod. Nu visas ERASE? YES NO på displayen. Tryck på SCROLL för att växla till MENU 2.A/T. Tryck ENTER för att visa innehållet i menyn eller tryck SCROLL för att gå till SRC eller ABS (airbag system). 1. Läs diagnostiska felkoder på displayen. Finns inga felkoder visas NO CODES Har flera felkoder detekterats visas total antal koder samt den senaste koden. 2. Tryck ENTER för att radera aktuell felkod. 3. När felkoden är raderad visas DONE Visas LINKING ERROR i displayen, slå ifrån tändningen i ca 10 minuter och kontrollera att OBDII-kontakten är ordentligt ansluten innan tändningen slås på igen. Upprepa från steg 2. Visas LINKING ERROR fortfarande kar instrumentet problem att kommunicera med fordonet. 2. Tryck ENTER för att läsa felkoden. Felkoden visas på första raden och totala antalet felkoder visas på andra raden. Tryck på knappen ENTER för att stega genom listan av felkoder. När den visat sista koden börjar den om från början igen [bild, menyruta från originalmanual].. 3. Leta upp visad felkod i felkodslistan för att läsa förklaring. 6

7 FEILKODELESER VAG Denne bruksanvisningen inneholder viktig informasjon om hvordan produktet brukes og om eventuelle sikkerhetsrisikoer. Vi tar forbehold om at illustrasjoner og beskrivelser av enkelte detaljer ikke alltid stemmer helt overens med produktet. Ta vare på bruksanvisningen for å kunne slå opp i den senere. INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning Kodeleserens deler Sikkerhetsinstruksjoner Forberedelser før test Plassering av diagnosekontakt Lese diagnostiske feilkoder Bruke kodeleseren Lese feilkoder Slette feilkoder INNLEDNING Feilkodeleseren er spesielt framstilt for de fleste VW- og Audi-modeller av årsmodell 1996 og nyere som har 16-polet OBDII-lignende DTC-tilkobling (Data Link Connector). Instrumentet passer til Audi, Seat, Skoda, Jetta, Golf, Beetle, Touareg, GTI, Passat m.fl. og brukes for å lese og slette diagnostiske feilkoder som er funnet av bilens ECU. VÆR KLAR OVER FØLGENDE: Hver diagnostisk feilkode varsler om et problem eller symptom som har oppstått i et system, ikke i en spesifikk del. Bilens ECU kan kun rapportere feil som er indikert av systemets forskjellige sensorer. Det finnes eksempler på at sensorer kan se ut til å være defekte selv om de ikke er det. Årsaken kan være: Dårlige koblinger, defekte kabler eller kortslutninger kan forårsake feilaktige sensorsignaler til databoksen. Feil i ett system kan påvirke sensorene i et annet system, som igjen resulterer i et feilaktig signal til databoksen. Man bør ha tilgang til bilens servicehåndbok ved feilsøkingsprosessen. Neste trinn i diagnostiseringsprosessen er å teste de systemene der man tror feilen ligger. Når feilen er identifisert og reparert, kan kodeleseren brukes for å slette kodene fra bilens databoks. Feilindikeringslampen slukkes når feilkodene er slettet. 7

8 FEILKODELESERENS DELER Display. Viser instruksjoner og diagnostiske koder Knappen ENTER. Lese inn feilkoder og bla i feilkodelisten. Knappen SCROLL. Skifte funksjon og slette feilkoder. OBDII-hankontakt Kobles til OBDIIkontakten på bilen. SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å hindre ulykker med alvorlig personskade og skader på bil eller testutstyr, følg sikkerhetsinstruksjonene nedenfor. Når motoren er i gang, dannes det eksos som inneholder karbonmonoksid. Sørg for god ventilasjon. Pust aldri inn eksos. Drivstoffdamper er svært brannfarlige. Hindre gnistdannelse, åpen ild og røyking i nærheten av bilen. Når motoren er i gang, er det mange deler som snurrer rundt med høy hastighet, f.eks. vifteremmen. Hold alltid en sikker avstand til slike deler. 8 Ha ikke på løstsittende klær eller smykker ved arbeid med motoren. Løstsittende klær kan sette seg fast i bevegelige deler. Smykker kan bli strømførende og gi brannskader. Pass på at håndbremsen er satt på før motoren startes for test og feilsøking. Har bilen automatgir, sett den i posisjon P. Bil med manuelt gir settes i fri. Blokker alltid drivhjulene, slik at bilen ikke kan begynne å rulle. Gå aldri fra bilen uten tilsyn. Deler av motoren blir svært varme når motoren er i gang. Berør aldri varme motordeler.

9 Legg aldri verktøy på bilbatteriet. Dette kan forårsake kortslutning som kan skade deg selv, verktøyet eller batteriet. Unngå kontakt med høyspenningsdelene (coil, strømfordelerlokk, tennkabler og tennplugger) når motoren er i gang. Slå alltid av tenningen før feilkodeleseren tilkobles. Sørg for at det er en brannslukker tilgjengelig under arbeidet. FORSIKTIG: En del biler er utstyrt med kollisjonspute. Iaktta forsiktighetstiltakene i bilens servicehåndbok ved arbeid i nærheten av komponenter og kabler til kollisjonsputen. Dersom instruksjonene ikke iakttas, kan kollisjonsputen løses ut og forårsake personskade. Kollisjonsputen kan løses ut flere minutter etter at tenningen er slått av eller bilbatteriet er frakoblet, fordi den har en spesiell modul for reservespenning. Iaktta alltid produsentens forsiktighetstiltak og serviceprosedyrer. Forberedelser før test Plassering av OBDII-kontakten Diagnosekontakten er en standardisert J1962-kontakt som brukes i alle biler med OBDII-system. Spesifikasjonen for J1962-kontakten definerer også plasseringen av OBDII-kontakten i bilen. Se figur nedenfor. Lese diagnostiske feilkoder Når en kontrollenhet gjenkjenner og identifiserer et problem, lagres en diagnostisk feilkode i databoksen. Disse feilkodene hjelper brukeren å finne årsaken til problemet. Tolke diagnostiske feilkoder Det første tegnet i feilkoden identifiserer i hvilket hovedsystem feilen har oppstått (drivlinje, karosseri, chassis eller nettverk). Det andre tegnet identifiserer kodetype, generisk eller produsentspesifikk. Det tredje tegnet identifiserer systemet der problemet har oppstått. Det fjerde og femte tegnet identifiserer hvilken del av systemet som ikke fungerer. Eksempel på tolking av feilkoder P Bx=Karosseri Cx=Chassis Px=Drivlinje Ux=Bilens nettverk x=1, 2 eller 3 Identifiserer systemet der problemet har oppstått. Identifiserer hvilken del av systemet som ikke fungerer. Eksempel P0101 Problem med luftkjølingen Koder for drivlinje P0xxx Generisk (SAE) P1xxx Produsentspesifikk P2xxx Generisk (SAE) P30xx P33xx Produsentspesifikk P34xx P39xx Generisk (SAE) 9

10 Koder for chassis C0xxx Generisk (SAE) C1xxx Produsentspesifikk C2xxx Produsentspesifikk C3xxx Generisk (SAE) Koder for karosseri B0xxx Generisk (SAE) B1xxx Produsentspesifikk B2xxx Produsentspesifikk B3xxx Generisk (SAE) Koder for nettverkskommunikasjon U0xxx Generisk (SAE) U1xxx Produsentspesifikk U2xxx Produsentspesifikk U3xxx Generisk (SAE) Kjøretøyspesifikke systemer 1. Drivstoff- og luftmåling 2. Drivstoff- og luftmåling (kun feil i drivstoffinnsprøyting) 3. Tenningssystem eller feiltenning 4. Ekstra eksoskontrollsystem 5. Bilens hastighetskontroll og tomgangskjøring 6. Databoksens utgangskretser 7. Transmisjon 8. Transmisjon BRUKE FEILKODELESEREN Se til at alle mekaniske problemer som lavt oljenivå, skadede slanger, kabler og elektriske tilkoblinger er utbedret før feilkodeleseren kobles til og brukes på bilen. Denne typen feil kan generere feilaktige diagnostiske feilkoder. Kontroller følgende før testen igangsettes: Kontroller nivået på motorolje, olje til servostyring, transmisjons-/girolje, frostvæske og andre væsker. Art Kontroller at luftslangene er hele, og at luftfilteret er rent. Se til at tannremmen er hel og riktig strammet. Se til at tennpluggene er rengjort og i god stand. Kontroller også at tennkablene er hele og riktig tilkoblet. Se til at alle mekaniske forbindelser til motorsensorene (gassregulator, girposisjon) er godt tilkoblet. Se servicehåndbok for plassering. Kontroller at alle elektriske kabler er riktig tilkoblet og godt isolert. Kontroller alle gummislanger og stålrør (vakuum og drivstoff), slik at de ikke lekker, er tilstoppet eller skadet. Kontroller motorkompresjon og tenning. For informasjon om service- og reparasjonsprosedyrer, se bilens servicehåndbok. LESE AV FEILKODER 1. Slå av tenningen før testutstyret tilkobles. 2. Let opp OBDII-kontakten og koble til feilkodeleseren. 3. Nå vises VW AUDI / VAG TOOL i displayet. 4. Slå på tenningen uten å starte motoren. Trykk ENTER. 5. Når MENU 1.ENGINE vises i displayet, trykk ENTER. Nå vises READ i displayet. Trykk på ENTER for YES (for å gjøre en innlesing) og trykk SCROLL for å gå tilbake. 10

11 Dersom LINKING ERROR vises i displayet, slå av tenningen i ca. 10 minutter, og kontroller at OBDIIkontakten er ordentlig tilkoblet før tenningen slås på igjen. Gjenta fra trinn 5. Dersom LINKING ERROR fortsatt vises, har instrumentet problemer med å kommunisere med bilen. Slette feilkoder De diagnostiske feilkodene kan slettes fra bilens databoks med kodeleseren. Bruk funksjonen kun når bilen har blitt testet og reparert. 1. Trykk på ENTER for å slette aktuell feilkode. Nå vises ERASE? YES NO i displayet. Trykk på SCROLL for å veksle til MENU 2.A/T. Trykk ENTER for å vise innholdet i menyen, eller trykk SCROLL for å gå til SRC eller ABS (airbag system). 1. Les diagnostiske feilkoder i displayet. Dersom det ikke er funnet feilkoder, vises NO CODES Dersom flere feilkoder er funnet, vises totalt antall koder samt den siste koden. 2. Trykk ENTER for å slette aktuell feilkode. 3. Når feilkoden er slettet, vises DONE. Dersom LINKING ERROR vises i displayet, slå av tenningen i ca. 10 minutter og kontroller at OBDIIkontakten er ordentlig tilkoblet før tenningen slås på igjen. Gjenta fra trinn 2. Dersom LINKING ERROR fortsatt vises, har instrumentet problemer med å kommunisere med bilen. 2. Trykk ENTER for å lese feilkoden. Feilkoden vises på første rad, og totalt antall feilkoder vises på andre rad. Trykk på knappen ENTER for å gå gjennom listen av feilkoder. Når den har vist den siste koden, begynner den om igjen fra begynnelsen. 3. Let opp den viste feilkoden i feilkodelisten for å lese forklaring. 11

12 VIRHEKOODIEN LUKULAITE VAG Tässä käyttöohjeessa on tärkeitä tietoja tuotteen käyttämisestä ja mahdollisista vaaroista. Kuvat ja yksittäisten osien kuvaukset eivät aina vastaa tuotetta täydellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Virhekoodien lukulaitteen osat Turvaohjeet Valmistelut ennen testaamista Tietolinkkiliitännän sijoittaminen Diagnosoitujen vikakoodien lukeminen Koodienlukulaitteen käyttäminen Virhekoodien lukeminen Virhekoodien poistaminen JOHDANTO Virhekoodien lukulaite on tarkoitettu useimpiin VW- ja Audi-vuosimalleihin alkaen vuodesta 1996, joissa on 16-napainen OBDII-tyyppinen DTCliitäntä (Data Link Connector). Mittalaite sopii esimerkiksi Audi-, Seat-, Skoda-, Jetta-, Golf-, Beetle-, Touareg-, GTI- tai Passat-merkkisiin autoihin. Sen avulla luetaan ja nollataan diagnostiikan virhekoodeja, jotka auton ECU on tunnistanut. OTA HUOMIOON Diagnosoidut virhekoodit varoittavat koko järjestelmässä havaitusta ongelmasta tai oireesta mutta eivät yksittäisistä osista. Ajoneuvon ECU raportoi vain erilaisten tunnistimien havaitsemat viat. Tunnistimet voivat vaikuttaa viallisilta, vaikka ne ovat ehjiä. Syynä voi olla: huono liitos, vioittunut johto tai oikosulku, jonka vuoksi tunnistin lähettää ohjausyksikköön virheellisiä tietoja yhden järjestelmän tunnistinvika, joka vaikuttaa toiseen järjestelmään. Tällöin ohjausrasiaan lähetetään virheellinen signaali. On suositeltavaa katsoa lisätietoja auton huolto-oppaasta, kun vikaa etsitään. Seuraava diagnosoinnin vaihe on virheellisiksi epäiltyjen järjestelmien testaaminen. Kun virhe on tunnistettu ja korjattu, virhekoodien lukulaitteen avulla voidaan nollata koodit ajoneuvon ohjausyksiköstä. Merkkivalo sammuu, kun virhekoodit on nollattu. 12

13 VIRHEKOODIEN LUKULAITTEEN OSAT Näyttö. Ohjeiden ja diagnosoitujen koodien näyttäminen ENTER-painike. Virhekoodien lukeminen ja virhekoodiluettelon selaaminen SCROLL-painike. Toimintojen vaihtaminen ja virhekoodien nollaaminen OBDII-urosliitin Yhdistetään ajoneuvon OBDII-liitäntään. TURVAOHJEET Turvaohjeita on noudatettava vakavien henkilövahinkojen tai auton tai testausvälineen vaurioitumisen estämiseksi. Kun moottori käy, muodostuu häkää sisältävää pakokaasua. Varmista, että ilmanvaihto on riittävä. Älä hengitä pakokaasua sisään. Polttoainehöyry syttyy erittäin helposti. Auton lähellä ei saa esiintyä kipinöintiä. Avotuli tai tupakointi on kielletty. Kun moottori käy, monet sen osat toimivat suurella nopeudella, kuten puhaltimen hihna. Jätä niihin turvallisuusetäisyys. Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja käsitellessäsi moottoria. Löysät vaatteet voivat tarttua liikkuviin osiin. Korut voivat johtaa sähköä ja aiheuttaa palovammoja. Tarkista ennen moottorin käynnistämistä, että käsijarru on kiristetty kunnolla. Jos autossa on automaattivaihteisto, aseta vaihteenvalitsin P-asentoon. Jos autossa on käsivaihteisto, aseta vaihde vapaalle. Estä vetopyörien liikkuminen, jotta auto pysyy paikallaan. Älä jätä autoa ilman valvontaa. Tietyt moottorin osat voivat kuumentua voimakkaasti, kun moottori käy. Älä koske kuumiin osiin. 13

14 Älä koskaan laske työkaluja auton akun päälle. Muutoin voi aiheutua oikosulku, jolloin voi aiheutua henkilövahinko. Lisäksi työkalu tai akku voi vaurioitua. Kun moottori käy, vältä koskemasta korkeajännitteisiin osiin, kuten sytytyspuoliin, virranjakajan kanteen, sytytyskaapeleihin tai sytytystulppiin. Katkaise aina sytytysvirta ennen virhekoodien lukulaitteen yhdistämistä. Varmista, että lähellä on palonsammutin. VAROTOIMET Tietyissä ajoneuvoissa on törmäystyynyt. Jos työskentelet törmäystyynyjen osien tai johtojen lähellä, ryhdy auton huolto-ohjekirjassa mainittuihin varotoimiin. Muutoin törmäystyyny voi laueta, jolloin voi aiheutua henkilövahinkoja. Törmäystyyny voi laueta useiden minuuttien kuluttua sytytysvirran katkaisemisesta tai akun irrottamisesta, sillä siinä on oma varavirtalähde. Noudata aina valmistajan turva- ja huolto-ohjeita. Valmistelut ennen testaamista OBDII-liitännän sijoittaminen Tietolinkkiliitäntä on standardin mukainen J1962-liitäntä, jota käytetään kaikissa OBDII-järjestelmällä varustetuissa ajoneuvoissa. J1962-liitännän määritykset sisältävät myös ajoneuvon OBDII-liitännän sijainnin. Ks. kuva. Art DIAGNOSOITUJEN VIKAKOODIEN LUKEMINEN Kun ohjausyksikkö havaitsee ongelman ja tunnistaa sen, siihen tallennetaan diagnosoitu vikakoodi. Nämä vikakoodit auttavat löytämään ongelman syyn. Diagnosoitujen vikakoodien tulkitseminen Vikakoodin ensimmäinen merkki ilmaisee, missä järjestelmässä vika esiintyy (voimansiirto, kori, alusta tai verkko). Toinen merkki ilmaisee koodin tyypin: yleinen tai valmistajakohtainen. Kolmas merkki ilmaisee järjestelmän, jossa ongelma esiintyy. Neljäs ja viides merkki ilmaisevat, mikä järjestelmän osa ei toimi. Esimerkki vikakoodien tulkitsemisesta P Bx = kori Cx = alusta Px = voimansiirto Ux = ajoneuvon verkko x = 1, 2 tai 3 Ilmaisee järjestelmän, jossa ongelma esiintyy. Ilmaisee, mikä järjestelmän osa ei toimi. Esimerkki P0101 ongelma ilman jäähdytyksessä Voimansiirron koodit P0xxx yleinen (SAE) P1xxx valmistajakohtainen P2xxx yleinen (SAE) P30xx P33xx valmistajakohtainen P34xx P39xx yleinen (SAE) 14

15 Alustan koodit C0xxx yleinen (SAE) C1xxx valmistajakohtainen C2xxx valmistajakohtainen C3xxx yleinen (SAE) Rungon koodit B0xxx yleinen (SAE) B1xxx valmistajakohtainen B2xxx valmistajakohtainen B3xxx yleinen (SAE) Verkon tietoliikenteen koodit U0xxx yleinen (SAE) U1xxx valmistajakohtainen U2xxx valmistajakohtainen U3xxx yleinen (SAE) Ajoneuvokohtainen järjestelmä 1. Polttoaineen ja ilman syöttö 2. Polttoaineen ja ilman syöttö (vika vain polttoaineenruiskutuksessa) 3. Sytytysjärjestelmä tai sytytysvirhe 4. Pakokaasujen valvonnan lisäjärjestelmä 5. Ajoneuvon nopeudenhallinta ja tyhjäkäynti 6. Ohjausyksikön lähtöpiirit 7. Voimansiirto 8. Voimansiirto VIRHEKOODIEN LUKULAITTEEN KÄYTTÄMINEN Varmista ennen virhekoodien lukulaitteen yhdistämistä ajoneuvoon ja käyttämistä, että kaikki mekaaniset ongelmat, kuten vähäinen öljyn määrä sekä vaurioituneet letkut, johdot tai sähköliitännät on korjattu. Tällaiset viat voivat aiheuttaa virheellisiä diagnostiikkakoodeja. Tee seuraavat tarkistukset ennen testin aloittamista. Art Tarkista moottorin, ohjaustehostimen ja voimansiirron öljyn, jäähdytysnesteen ja muiden nesteiden määrät. Tarkista, että ilmaletkut ovat ehjät ja että ilmansuodatin on puhdas. Varmista, että hammashihnat ovat ehjiä ja että niiden kireys on oikea. Varmista, että sytytystulpat ovat puhtaat ja hyvässä kunnossa. Tarkista myös, että sytytyskaapelit ovat ehjät ja yhdistetty oikein. Varmista, että kaikki mekaaniset moottorin tunnistimien liitännät on yhdistetty oikein, kuten kaasun säädön ja vaihteenvalinnan tunnistimet. Lisätietoja niiden sijainnista on käyttöohjeessa. Tarkista, että kaikki sähköjohdot on yhdistetty oikein ja eristetty hyvin. Tarkista, että mitkään kumiletkut tai teräsputket (tyhjiö ja polttoaine) eivät vuoda tai ole vaurioituneet. Tarkista moottorin ilmansyöttö ja sytytys. Lisätietoja on ajoneuvon huoltoohjeessa. VIRHEKOODIEN LUKEMINEN 1. Katkaise sytytysvirta ennen testauslaitteen yhdistämistä. 2. Paikanna ajoneuvon OBDII-liitäntä. Yhdistä virhekoodien lukulaite siihen. 3. Näyttöön tulee VW AUDI / VAG TOOL. 4. Kytke sytytysvirta käynnistämättä moottoria. Paina ENTER. 5. Kun näytössä näkyy MENU 1.ENGINE, paina ENTER. Näyttöön tulee READ. Paina ENTER (jolloin tiedot lisätään), ja jatka painamalla SCROLL. 15

16 Jos näkyviin tulee LINKING ER- ROR, katkaise sytytysvirta noin 10 minuutiksi ja tarkista, että OBDIIliitin on kunnolla yhdistetty. Kytke sytytysvirta uudelleen. Toista toimet vaiheesta 5. Jos LINKING ERROR näkyy edelleen, laite ei pysty muodostamaan yhteyttä ajoneuvoon. VIRHEKOODIEN POISTAMINEN Diagnosoidut virhekoodit voidaan poistaa ajoneuvon ohjausyksiköstä koodienlukulaitteen avulla. Tätä toimintoa saa käyttää vain kun ajoneuvo on testattu ja korjattu. 1. Voit poistaa virhekoodin painamalla ENTER. Näyttöön tulee ERASE? YES NO. Paina SCROLL ja siirry kohtaan MENU 2.A/T. Näet valikon sisällön painamalla ENTER. Voit siirtyä SRCtai ABS-vaihtoehtoon painamalla SCROLL. 1. Lue diagnosoidut virhekoodit näytöstä. Jos virhekoodeja ei ole, näkyviin tulee NO CODES Jos virhekoodeja on tunnistettu useita, niiden määrä ja uusin koodi näytetään. 2. Voit poistaa virhekoodin painamalla ENTER. 3. Kun virhekoodi on poistettu, näkyviin tulee DONE. Jos näkyviin tulee LINKING ERROR, katkaise sytytysvirta noin 10 minuutiksi ja tarkista, että OBDIIliitin on kunnolla yhdistetty. Kytke sytytysvirta uudelleen. Toista toimet vaiheesta 2. Jos LINKING ERROR näkyy edelleen, laite ei pysty muodostamaan yhteyttä ajoneuvoon. 2. Lue virhekoodi painamalla ENTER. Virhekoodi näkyy ensimmäisellä rivillä. Virhekoodien kokonaismäärä näkyy toisella rivillä. Voit siirtyä virhekoodiluettelossa painamalla ENTER. Kun viimeinen koodi on tullut näkyviin, luettelo alkaa alusta 3. Näet virhekoodin selityksen paikantamalla koodin luettelosta. 16

17 Denne manual indeholder væsentlige informationer om produktets brug samt eventuelle sikkerhedsfarer. Vi påtager os ikke ansvaret for, at illustrationer og beskrivelser af enkelte detaljer muligvis ikke altid er i fuld overensstemmelse med produktet. Gem manualen til fremtidigt brug. INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion Kodelæserens dele Sikkerhedsinstruktioner Forberedelser før test Placering af datalink-kontakten Aflæsning af diagnostiske fejlkoder Brug af kodelæseren Læs fejlkoder Slet fejlkoder INTRODUKTION Fejlkodelæseren er specielt produceret til de fleste VW og Audi modeller fra årgang 1996 og nyere, som har 16-polet OBDII-lignende DTC-tilslutning (Data Link Connector). Instrumentet passer til Audi, Seat, Skoda, Jetta, Golf, Beetle, Touareg, GTI, Passat m.fl. og anvendes til at aflæse og slette diagnostiske fejlkoder, som køretøjets ECU har detekteret. FEJLKODELÆSER VAG Vær opmærksom på følgende Hver diagnostisk fejlkode advarer om et problem eller symptom, som er opstået i et system, ikke i en specifik del. Køretøjets ECU kan kun rapportere om fejl, som indikeres af systemets forskellige sensorer. Der er eksempler på, at sensorer kan virke træge, selv om de ikke er det.årsagen kan være: Dårlige tilslutninger, ødelagte kabler eller kortslutninger kan forårsage forkerte sensorsignaler til kontrolboksen. Fejl i ét system kan påvirke sensorerne i et andet sytem, som så resulterer i et forkert signal til kontrolboksen. Vi anbefaler, at man har adgang til bilens servicemanual, når der fejlsøges. Næste trin i diagnostiseringsprocessen er at teste de systemer, som mistænkes for at være fejlagtige. Når fejlen er identificeret og repareret, kan kodelæseren bruges til at slette koderne fra bilens kontrolboks. Fejlindikeringslampen slukkes, når fejlkoderne er slettet. 17

18 KODELÆSERENS DELE Display. Viser instruktioner og diagnostiske koder Knappen ENTER. Indlæser fejlkoder og bladre i fejlkodelisten. Knappen SCROLL. Skifter funktion og sletter fejlkoder. OBDII-hankontakt Sluttes til OBDIIkontakten på køretøjet. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER For at forebygge ulykker, som kan føre til alvorlige personskader, beskadigelse af køretøjet eller testudstyret, skal sikkerhedsinstruktionerne følges. Når motoren kører, dannes der udstødningsgasser, som indeholder kulmonoxid. Sørg for, at ventilationen er tilfredsstillende. Indånd aldrig udstødningsgas. Brændstofdampe er meget brandfarlige. Undgå gnistdannelser, åben ild og rygning i nærheden af køretøjet. Når motoren kører, er der mange dele, som kører rundt med høj hastighed, f.eks. ventilatorremmen. Hold altid en sikkerhedsafstand til disse dele. Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, når du arbejder med motoren. Løstsiddende tøj kan sidde fast i de bevægelige dele. Smykker kan være strømførende og forårsage brandskader. Sørg for, at håndbremsen er trukket ordentligt, inden motoren startes, når der skal testes og fejlsøges. Hvis bilen har automatgear, skal den stå i position P. Biler med manuelt gear skal stå i frigear. Bloker altid hjulene, så bilen ikke begynder at rulle. Lad aldrig bilen være uden opsyn. Visse dele på motoren bliver meget varme, når motoren kører. Rør aldrig ved varme motordele. 18

19 Læg aldrig værktøj på bilbatteriet. Dette kan forårsage kortslutning, som kan skade dig, værktøjet eller batteriet. Undgå kontakt med højspændingskomponenterne (tændspole, strømfordelerdæksel, tændkabler og tændrør), når motoren kører. Sluk altid for tændingen, inden fejlkodelæseren tilsluttes. Sørg for, at der er en brandslukker til rådighed under arbejdet. FORSIGTIG: En del biler er udstyret med airbags. Følg sikkerhedsforanstaltningerne iht. bilens servicemanual, når du arbejder i nærheden af komponenter og kabler til airbaggen. Hvis instruktionerne ikke følges, kan airbaggen udløses og forårsage personskader. Airbaggen kan udløses flere minutter efter, at tændingen er slået fra eller efter at bilens batteri er frakoblet, da airbaggen har et specielt modul til reservespænding. Følg altid producentens sikkerhedsanvisninger og serviceprocedurer. Forberedelser før test Placering af OBDII-kontakten Datalink-kontakten er en standardiseret J1962-kontakt, som anvendes i alle køretøjer med OBDII-system. Specifikationen for J1962-kontakten definerer også placeringen af OBDIIkontakten i køretøjet. Se nedenstående figur. AFLÆSNING AF DIAGNOSTISKE FEJLKODER Når en kontrolenhed genkender og identificerer et problem, lagres en diagnostisk fejlkode i kontrolboksen. Disse fejlkoder hjælper brugeren med at finde årsagen til problemet. Tolkning af diagnostiske fejlkoder Det første tegn i fejlkoden identificerer, i hvilket hovedsystem, fejlen er opstået (drivrem, karosseri, chassis eller netværk). Det andet tegn identificerer kodens type, generisk eller producentspecifik. Det tredje tegn identificerer det system, hvor problemet er opstået. Det fjerde og femte tegn identificerer, hvilken del af systemet, der ikke fungerer. Eksempel på tolkning af fejlkoder P Bx=Karosseri Cx=Chassis Px=Drivrem Ux=Køretøjets Netværk x=1, 2 eller 3 Identificerer det system, hvor problemet er opstået. Identificerer, hvilken del af systemet, der ikke fungerer. Eksempel P0101 Problem med luftkølingen Koder til drivrem P0xxx Generisk (SAE) P1xxx Producentspecifik P2xxx Generisk (SAE) P30xx P33xx Producentspecifik P34xx P39xx Generisk (SAE) 19

20 Koder til chassis C0xxx Generisk (SAE) C1xxx Producentspecifik C2xxx Producentspecifik C3xxx Generisk (SAE) Koder til karosseri B0xxx Generisk (SAE) B1xxx Producentspecifik B2xxx Producentspecifik B3xxx Generisk (SAE) Koder til netværkskommunikation U0xxx Generisk (SAE) U1xxx Producentspecifik U2xxx Producentspecifik U3xxx Generisk (SAE) Køretøjsspecifikt system 1. Brændstof- og luftmåling 2. Brændstof- og luftmåling (kun fejl i brændstofindsprøjtning) 3. Tændingssystem eller fejltænding 4. Ekstra udstødningskontrolsystem 5. Køretøjets hastighedskontrol og tomgang 6. Kontrolboksens udgangskredsløb 7. Transmission 8. Transmission BRUG AF FEJLKODELÆSEREN Sørg for, at alle mekaniske problemer som for lidt olie, beskadigede slanger, kabler og elektriske tilslutninger er afhjulpet, inden fejlkodelæseren tilsluttes og bruges på køretøjet. Denne type fejl kan generere fejlagtige diagnostiske fejlkoder. Kontroller følgende, inden testen påbegyndes: Kontroller niveauet for motorolie, olie til servostyring, transmissionsolie, kølervæske og andre væsker. Art Kontroller, at luftslangerne er hele, og at luftfiltret er rent. Sørg for, at tandremmen er hel og spændt korrekt. Sørg for, at tændrørene er rene og i god stand. Kontroller også, at tændkablerne er hele og korrekt monterede. Sørg for, at alle tilslutninger til motorsensorerne (gasregulering, gearposition) er sluttet ordentligt til.find placeringen i servicemanualen. Kontroller, at alle elektriske kabler er korrekt tilsluttet og godt isoleret. Kontroller alle gummislanger og stålrør (vakuum og brændstof), så de ikke lækker, er tilstoppede eller beskadigede. Kontroller motorkompression og tænding. Information om service- og reparationsprocedurer henvises til bilens servicemanual. AFLÆSNING AF FEJLKODER 1. Slå tændingen fra, inden testudstyret tilsluttes. 2. Find OBD-kontakten og tilslut fejlkodelæseren. 3. Nu vises VW AUDI / VAG TOOL på displayet. 4. Sæt tændingen til uden at starte motoren. Tryk på ENTER. 5. Når MENU 1.ENGINE vises på displayet, trykkes på ENTER. Nu vises READ på displayet. Tryk på ENTER for YES (for at foretage en indlæsning) og tryk på SCROLL for at vende tilbage. 20

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser

Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Feilkodeleser Virhekoodien lukulaite Fejlkodelæser Felkodsläsare Denna manual innehåller viktig information om hur produkten används samt eventuella säkerhetsrisker. Vi reserverar oss för

Detaljer

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER

BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 37-736 140527 Manual.indd 2014-06-3, 09.48.40 Art. 37-736 BATTERILADDARE BATTERILADER AKKULATURI BATTERIOPLADER 12 V/24 V, 25 A/12,5 A Original manual BATTERILADDARE 12 V / 24 V TRADITIONELLA SYRAFYLLDA

Detaljer

Minikompresor. Pienoiskompressori

Minikompresor. Pienoiskompressori 15-217 Manual.indd 2011-04-1, 11.46.41 Art. 15-217 Minikompressor Minikompresor Pienoiskompressori 12 V Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Minikompressor 12 V INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Detaljer

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514

SKIDHJÄLM. Klass B. 89/686/EEC Model S1-16. Original manual. 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07. Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 14-510_514 Manual.indd 2012-04-18, 15.39.07 Art. 14-510, 14-511, 14-512, 14-513, 14-514 SKIDHJÄLM Klass B 89/686/EEC Model S1-16 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Detaljer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414

BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 14-413 & 14-414 Art. 4-43, 4-44 BRUKSANVISNING SÄKERHETSNÄT 4-43 & 4-44 INTRODUKTION Hoppning på studsmatta innebär risk för skador, i synnerhet vid felaktig användning. I denna manual finns instruktioner och säkerhetsföreskrifter

Detaljer

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft.

Baddelfin. Art. 45-6503. 1 2014-12-19 Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. SE Baddelfin Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Detaljer

Laerdal AED Trainer 2

Laerdal AED Trainer 2 Laerdal AED Trainer 2 NORSK SVENSKA DANSK SUOMI Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje www.laerdal.com BEREGNET BRUKSOMRÅDE Heartstart FR2 treneren er beregnet på opplæring av utryknings--personell

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 70466-60466-50466 EFT 70405-60405 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning

Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning EFT 540-640-740 EFT 5436-6436-7436 electrolux 3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux,

Detaljer

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET

SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET SCRUBBER-DRYER CA 340/CA 340 ET BETJENINGS- OG VEDLIGEHOLDELSESMANUAL KÄYTTÖ- JA HUOLTOKÄSIKIRJA BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING ANVÄNDAR- OCH UNDERHÅLLSMANUAL 08603372(3)2004-05 B Overensstemmelsescertifikat

Detaljer

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle

Avsedd för hemmabruk i privat trädgård. Huske. Beregnet for hjemmebruk i privat hage. Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle 14-795 manual.indd 2013-01-21, 08.29.28 Art. 14-795 Gunga Avsedd för hemmabruk i privat trädgård Huske Beregnet for hjemmebruk i privat hage Keinu Tarkoitettu kotikäyttöön omalle pihalle Gynge Beregnet

Detaljer

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED

INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED INBYGGNADSSPOT LED INNBYGGINGSSPOT LED UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN INDBYGNINGSSPOT LED 3,5 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema

Detaljer

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VIKTIG - Les bruksanvisningen grundig før bruk av varmeviften,

Detaljer

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8

DK: Brugervejledning på side 4. N: Brukerveiledning på side 8 8428 4128081 1 2 DK: Brugervejledning på side 4 N: Brukerveiledning på side 8 S: Användarhandledning på sidan 12 FIN: Käyttöohje oppaan sivulla 16 UK: Instructions on page 20 P: Manual do utilizador na

Detaljer

Norsk, 61 NBAA 131 NF W

Norsk, 61 NBAA 131 NF W PL DK CZ HU Dansk, 31 Suomi, 41 Svenska, 51 NO Norsk, 61 SF NBAA 131 NF W S PL PL!!!!!! 3mm 2 PL 3 PL 1 2 4 PL 5!!! PL!! MAX WATER LEVEL WATER LEVEL MAX MAX WATER LEVEL!! 6 PL 7 8 PL! PL 9 195051578.05

Detaljer

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54

A82900GNW1 A82900GNB1 A82900GNX1. DA Brugsanvisning 2 FI Käyttöohje 19 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 A8900GNW A8900GNB A8900GNX DA Brugsanvisning FI Käyttöohje 9 NOBruksanvisning 37 SV Bruksanvisning 54 www.aeg.com INDHOLD. SIKKERHEDSANVISNINGER................................................... 3. BETJENINGSPANEL.........................................................

Detaljer

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa

1,6 J 12 V 40 105 ma. Elaggregat för elstängsel. Sähköaggregaatti sähköaitaa Elaggregat för elstängsel Gjerdeapparat for elektrisk gjerde Sähköaggregaatti sähköaitaa varten Elagregat til elhegn 1,6 J 12 V 40 105 ma Max. stängsellängd Maks. gjerdelengde Sähköaidan suurin pituus

Detaljer

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter

VARMEPISTOL. Introduktion. Tekniske data. Særlige sikkerhedsforskrifter DA/NO/SV/FI DA VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager varmepistolen

Detaljer

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning

Grundlæggende betjeningsvejledning. Handbok för grundläggande användning DA FI NO SV Grundlæggende betjeningsvejledning - til brug uden en computer - Peruskäyttöopas - käytettäväksi ilman tietokonetta - Grunnleggende driftshåndbok - for bruk uten datamaskin - Handbok för grundläggande

Detaljer

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6

Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 SE Monteringsanvisning och underhåll av bänkskivor i laminat, kompaktlaminat och trä... 1-6 NO Monteringsveiledning og vedlikehold av trearbeidsplater i laminat, kompakt laminat og tre... 7-12 DK Monterings

Detaljer

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com

KHS 3700 KHS 5200. 462 706 b c d e f 2007. www.al-ko.com KHS 3700 KHS 5200 462 706 b c d e f 2007 www.al-ko.com A 1 2 3 4 5 KHS 3700 8 6 7 B KHS 5200 1 2 3 4 5 8 6 7 9 11 12 10 13 C 1 1 2 1 2 2 3 3 1 4 2 1 5 6 1 2 7 8 1 2 1 max min Vedklyv Säkerhetsanvisningar

Detaljer

Grundlæggende brugervejledning

Grundlæggende brugervejledning Grundlæggende brugervejledning VIDEOKAMERA GZ-E105BE GZ-E100SE LYT2509-002A-M DA Detaljeret brugervejledning Mobile Brugervejledning For yderligere oplysninger om betjening af dette produkt, bedes du henvise

Detaljer

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com

D 12523 D 12513 D 12013. Type 3709 22-72-88-10 020-21 33 21 FIN. Internet: www.oralb.com www.braun.com Oral-B TM D 12523 D 12513 D 12013 powered by Type 3709 DK N S FIN 70 15 00 13 22-72-88-10 020-21 33 21 020 377 877 Internet: www.oralb.com www.braun.com Braun GmbH Frankfurter Straße 145 61476 Kronberg/Germany

Detaljer

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WIE 147 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Detaljer

How to use your Dymo LabelPoint 100

How to use your Dymo LabelPoint 100 LP100 N-EU.qxd 18-06-2001 10:48 Pagina 105 How to use your Dymo LabelPoint 100 What LabelPoint can do for you With the Dymo LabelPoint you can create a wide variety of high-quality self-adhesive labels.

Detaljer

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold.

För säkerhets skull vid användning av AVN726EE / Sikkerhetsanvisninger ved bruk av AVN726EE / Sikkerhed når AVN726EE anvendes. Innhold. Svenska Norsk Dansk MONTERINGSANVISNINGAR INSTALLERINGSHÅNDBOK INSTALLATIONSVEJLEDNING Var noga med att läsa igenom hela denna handbok för monteringsanvisningar före monteringen. Om du använder monteringsmetoder

Detaljer

Elverk IG770. Leverandør:

Elverk IG770. Leverandør: Elverk IG770 Strømaggregat IG770 ART.NR. 570710 MANUAL Leverandør: NORSK VIKTIG! Les bruksanvisningen nøye før bruk og den må følges. Tekniske data Motor: Type : Sylindervolum: Tankvolum: Oljekapasitet:

Detaljer

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark.

INNEHÅLL Elektroniskt huvud, 12 bildbrickor, 8 plastfigurer, etikettark. 40391i179 29/10/03 11:57 am Page 1 s Hallå där doktorn, Sam behöver hjälp! Han har huvudvärk och du måste operera för att han ska må bättre. VAD SPELET GÅR UT PÅ "Operera" Sam och hitta de delar som liknar

Detaljer

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK

HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK HANDTRUCK JEKKETRALLE KÄSITRUKKI HÅNDTRUCK SE HANDTRUCK ALLMÄNT Hydraulisk handtruck med kraftig, helsvetsad konstruktion. Handreglage med tre lägen: lyftning, friläge och sänkning. Fotreglage för sänkning.

Detaljer

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM

SENTRALSTØVSUGER CENTRALDAMMSUGARE CENTRALSTØVSUGER KESKUSPÖLYNIMURI CENTRAL VACUUM SYSTEM SENTRALSTØVSUGER Rørsystem CENTRALDAMMSUGARE Rörsystem CENTRALSTØVSUGER Rørsystem KESKUSPÖLYNIMURI Putkisto CENTRAL VACUUM SYSTEM Pipe system 94014-09 2015-06 Monteringsveiledning Monteringsanvisning Monteringsvejledning

Detaljer