JAKTEN. Mikael er på rømmen. I hælene har. han 70 soldater og 11 hunder. SIDE 18. AKTUELT Uniformstesten SIDE 28. PORTRETT Torgeir Hagen SIDE 40

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JAKTEN. Mikael er på rømmen. I hælene har. han 70 soldater og 11 hunder. SIDE 18. AKTUELT Uniformstesten SIDE 28. PORTRETT Torgeir Hagen SIDE 40"

Transkript

1 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2011 FORSVARETS FORUM NR OKTOBER AKTUELT Uniformstesten SIDE 28 PORTRETT Torgeir Hagen SIDE 40 KULTUR Garden i Moskva SIDE 64 RETURUKE 44 INTERPRESS NORGE ISSN XKr. 39,- Mikael er på rømmen. I hælene har JAKTEN han 70 soldater og 11 hunder. SIDE 18

2 annonse annonser 2 F OKTOBER

3 annonse F OKTOBER

4 kultur Forsvarets forum vant Fagpressens forsidepris. Gardens Kalinka Forsiden: Mikael er på flukt under escape-øvelse utenfor Hamar. Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ 16 «Det eneste suksesskriteriet er fornøyde veteraner» PER VICTOR NYGAARD, leder for Prosjekt Østerdalen 64 Det er Moskvas dag, og på tribunen sitter president Dmitrij Medvedev. På den røde plass: Hans Majestet Kongens Garde. Foto: ERLING EIKLI 27 «Det vi trenger, er at vi alle engasjerer oss i tiltak som skaper økt forståelse, forsoning og dermed fred» KJELL MAGNE BONDEVIK, leder for Oslo fredssenter Foto: ARNE FLAATEN portrett Foto: ARNE FLAATEN aktiv Foto: WERNER JUVIK 52 «Det er ikkje sikkert at politiet treng å ha eigen helikopterflåte. Det kan vere ei oppgåve for Forsvaret» ARNE JOHANNESSEN, leder for Politiforbundet Valgkjempene aktuelt E-sjef i hagen 40 Langt der nede 62 Løytnant Kristian Berg klatrer, kaptein Birger Lemme (t.h.) sikrer. Det er 60 meter rett ned. Klatring passer alle, uansett fysiske forutsetninger, sier Lemme. FASTE SPALTER 6 Kort fortalt 8 Dette skjer 14 Fotoikoner 44 Teknikk og viten 48 Utland 59 Miniportrett: Silje K. Mikalsen 60 Aktiv 69 Språkspalten 72 Kryssord 75 Forsvarets informasjonssider 34 I Moss kjempet en generalløytnant og sjefen for Tillits mannsordningen om ordførervervet. De var ikke de Torgeir Hagen var etterretningssjef. Nå sitter han eneste fra Forsvaret som sto på valg denne høsten. i 22. juli-kommisjonen. På sikt vil han bli gartner. DETTE BLADET GIKK I TRYKKEN 26. SEPTEMBER 4 F OKTOBER

5 kort fortalt 20 år siden redaksjonelt Er ikke forsvarsansatte interessert i politikk? 6 Skytefeltet i Mauken-Blåtind åpnet Med detonerende lunte og 15 kilo TNT markerte statssekretær Roger Ingebrigtsen åpningen av det utvidede Mauken-Blåtind skyte- og øvingsfelt 22. september. Det nye feltet har kostet 452 millioner kroner. Mauken-vinden tok det meste av smellet og røyken, men de oppmøtte publikummerne fikk inntrykk av både feltets størrelse og betydning for Hæren. Styrket helikopterberedskap. Helikopterskvadronen på Rygge er satt i militær beredskap for å styrke støtten til politiet. I tillegg til støtte fra Bell-helikoptrene legges det til rette for at også Sea King redningshelikoptre kan benyttes til transport av politiets mannskaper ved pre - kære behov, ifølge Forsvarsdepartementet. Vi må sørge for at Forsvarets og politiets ressurser sees i sammenheng og brukes på den mest effektive måten for samfunnet, uttalte forsvarsminister Grete Faremo da beredskapen ble offentliggjort 22. september. Instruksen om prosedyrene ved bistand til politiet gjelder fortsatt. Det er justisministeren og forsvarsministeren som skal sikre at ingen prinsipielle eller administrative hindringer ligger i veien for rask reaksjon hos alle parter ved akutt behov for transportstøtte. Mer samarbeid med Russland. Nå åpnes det for at også mindre enheter i Hæren kan få trene sammen med russiske avdelinger. Dette ble klart etter at statssekretær Roger Ingebrigtsen har hatt politiske samtaler i Moskva med representanter fra Sikkerhetsrådet, Føderasjons - rådet og Forsvarsdepartementet. Nå vil vi videreutvikle det samarbeid vi allerede har etablert med russerne. Vi har gjennomført felles øvelser på havet, og vi har hatt besøk av russiske fly. Nå ser vi på muligheten til å la mindre enheter i Hæren få trene sammen med russiske styrker på land. Dette er en naturlig konsekvens av den gode kontakten vi har med Russland, sier Ingebrigtsen, som i samtalene understreket at Norge er og vil forbli et Nato-land. Men i arbeidet med å forsvare og beskytte ressursene og de sårbare områdene i Arktis må vi stå sammen, sier Ingebrigtsen. Fra før av er de to skytefeltene hver for seg gode til å trene med enkeltvåpen. Nå kan vi både operere flere våpentyper og manøvrere over større områder samtidig. Dette er særlig viktig for utenlandsoperasjonene vi er med på, sa generalmajor Per Sverre Opedal. Fostervollutvalget ville i 1979 gjøre Mauken- Blåtind til et regionfelt. Reindriften har vært den MAUKEN-BLÅTIND: Statssekretær Roger Ingebrigtsen åpnet det nye skyte- og øvingsfeltet. Foto: TORBJØRN LØVLAND store utfordringen, men for fem år siden ble den floken løst med en flerbruksplan. Statssekretær Ingebrigtsen la vekt på at det er et viktig øvingsområde for framtidens utfordringer som nå kan tas i bruk. Vi kjenner ikke framtidens trusler. Derfor må vi bygge et forsvar og et politi som kan møte kjente og ukjente trusler, sa Ingebrigtsen. (tl) Ekstra millioner til veteraner. I alt 30 millioner kroner øremerkes til veteraner. Det er en ekstrabevilgning fra regjeringen. Pengene skal styrke hele Forsvarets apparat til å ivareta veteranene, samt finansiere gjensynstreff og familiesamlinger. 20 millioner av hele beløpet skal blant annet gå til den nyetablerte Forsvarets veterantjeneste, veteransenteret på Bæreia, Forsvarets sanitet og avdelingene som ivaretar arbeidsgiveransvaret for personell i utenlandstjeneste (AFA). Seks millioner skal avsettes til gjensynstreff og fire millioner til familiesamlinger. I tillegg til de 30 millionene vil 16 millioner øremerkes «prosjekt mellomlanding». Det vil si at personell gis opphold på et fredelig sted for debrif og omstilling før man kommer hjem til Norge etter oppdrag i utlandet. Fra kloakk til kultur. En avtale mellom Forsvarsbygg og Festningen Eiendom ble inngått i september. Det betyr at det gamle kloakkrenseanlegget under Akershus festning kan bli gjort om til kino og et kulturelt møtested i løpet av noen år. Renseanlegget ble bygget i perioden 1938 til Siden driften opphørte i 1979, har bygget stått tomt. Planen innebærer at Akershus festning skal ivareta rollen som nasjonalt monument, være hovedsete for Forsvaret og utvikles til byområde for allmennheten, sier arkitekt og prosjektleder Thor Krogh i Forsvarsbygg. Foto: FORSVARSBYGG FAKSIMILE: Forsvarets forum nr. 21, 5. oktober Forsvarets overkommando ville korte ned tjenestetiden i Luft- og Sjøforsvaret. Det ble foreslått å redusere tjenestetiden til 12 måneder i marinen og kystvakten. For luftvern- og kystartilleriet var forslaget ni måneder, mens for andre avdelinger i Luftforsvaret, samt Hæren, ble det foreslått å opprettholde 12 måneders tjeneste. Innsparinger var et viktig argument. Budsjettet for 1992 viser en reduksjon på 250 millioner i reelle kroner i forhold til det budsjettet som ble vedtatt for 1991, sa forsvarssjef Torolf Rein. Derfor er det et synkende forsvarsbudsjett som er lagt fram. Det viser at tiden ikke er inne til å eksperimentere med Forsvaret, sa admiralen. FAKSIMILE: Mannskapsavisa nr. 21, 16. oktober år siden Det hadde gått seks år uten at soldatlønningene ble hevet, og heller ikke det nyeste forsvarsbudsjettet bar bud om mer penger til Ola Soldat. «Ombudsmannen for Forsvaret har tatt opp forslag om heving av innkommanderingstillegget for korporaler og menige. Forsvarsdepartementet har etter forholdene ikke funnet å kunne ta opp forslaget», het det i forsvarsbudsjettet. Forsvarsdepartementet godkjente forslaget fra Forsvarets Kantiner om å anvende kroner av kantinemidlene til anskaffelse av fjernsyns - apparater. Apparatene skulle fordeles til kantinene på Øst- og Vestlandet som fortsatt manglet fjernsyn. Departementet skulle selv følge opp med nye kroner året etter for å skaffe fjernsynsapparater til soldatforlegninger. Årets valg er over. Årets valg er over. Sist måned gikk folk til urnene for å delta i kommune-, fylkestings- og kirkevalg. I dette nummeret av F har vi fulgt valgkampen i et par kommuner. I Moss vant underdirektør Tage Pettersen, sjef for Tillitsmannsordningen i Forsvaret, ordførerduellen for Høyre. Motkandidaten fra Arbeiderpartiet var pensjonert generalløytnant Tomas Colin Archer. Situasjonen i Moss er interessant, men ikke typisk. Det finnes selvsagt offiserer og sivilt tilsatte i Forsvaret som sitter i kommunestyrene i en del av landets 430 kommuner, men påtakelig mange er det ikke. I en uhøytidelig kartlegging vi har gjort, virker det langt mellom nyvalgte kommunestyrerepresentanter særlig sønnafjells. Det kan være flere årsaker til at den partipolitiske aktiviteten blant forsvarsansatte er begrenset. Hyppige jobbskifter og mye flytting for yrkesbefal kan naturlig nok gjøre det vanskelig å etablere seg og delta aktivt i nærmiljøet også partipolitisk. Selv om mange velger å bosette seg ett sted og pendle, blir det ikke nødvendigvis lettere å engasjere seg i lokalsamfunnet. Det er interessant at deltakelsen fra militært og sivilt ansatte i Forsvaret er mer synlig i noen av de forsvarstunge kom - munene i Nord-Norge. En kunne jo tro at pendlerproblematikken ville gjøre større utslag der. En fireårsperiode i et kommunestyre kan være lang og vanskelig å planlegge med hensyn til karriere. «HYPPIGE JOBBSKIFTER OG MYE FLYT- TING KAN GJØRE DET VANSKELIG Å DELTA AKTIVT I NÆRMILJØET» Noen tar det igjen som pensjonister. Tomas Colin Archer ble med i kommunestyret i Moss etter at han var ute av Forsvaret. I Frogn i Akershus er en annen generalløytnant valgt for en ny periode. Høyremannen Dagfinn Danielsen var riktignok leder for lokallaget alt på 70-tallet, men har nå i mange år som pensjonist sittet i kommunestyret. Rent praktisk finnes det gode grunner for at partipolitikk kan være vanskelig å kombinere når en flytter på grunn av stillinger. I tillegg er det spørsmål om alle lederstillinger er lette eller naturlige å kombinere med et partipolitisk engasjement. Høye embetsmenn skal ha tillit hos skiftende forsvarsministre og regjeringer. Dette gjelder ikke bare på topp - nivå. Også sjefer ved Forsvarets avdelinger lokalisert rundt om i landet har gjennom årene opplevd konflikter knyttet til det å være en lojal utøver av re - gjeringens og forsvarssjefens beslutninger når disse står i strid med lokale ønsker. Lokalisering og nedlegging av forsvarsavdelinger har vært synlige eksempler på det. For andre forsvarsansatte med politiske verv kan det også dukke opp slike interessekonflikter, men de er stort sett håndterbare. Vi bør heller bekymre oss for at forsvarsansatte av ulike grunner velger å holde seg unna partipolitikken. Både sentralt og i kommunene trengs den kunnskap og kompetanse som offiserer og sivilt ansatte i etaten har. Pressens Faglige Utvalg, Rådhusgt. 14, 0158 Oslo, Tlf.: Ansvarlig redaktør: TOR EIGIL STORDAHL Redaktør: ERLING EIKLI Kontorleder: GUNN-HILDE KOLSTAD F er utgitt av Forsvarets forum på oppdrag fra Forsvars staben. Bladet har som oppgave å for midle informasjon og debatt. Redaksjonen har en fri og uavhengig stilling i henhold til lov om redaksjonell frihet i media og Redaktørplakaten. Innholdet behøver derfor ikke være et uttrykk for hva den politiske eller militære ledelsen måtte mene. F Forsvarets forum ønsker å rette seg etter regler for god presse - skikk slik disse er nedfelt i Vær Varsom-plakaten. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale i bladet, oppfordres til å kontakte redaksjonen. Det er også anledning å reise klage til: MEDLEM AV European Military Press Association Dette produktet er trykt etter svært strenge miljøkrav og er Svanemerkt, CO2-nøytralt og 100 prosent resirkulerbart. Trykk: Aktietrykkeriet AS F OKTOBER

6 8 dette skjer OKTOBER ENIGMA: Kryptering skal hindre at ei melding blir leseleg for andre enn mottakaren. Denne krypteringsmaskina blei utvikla under siste verdskrig. Foto: KARSTEN SPERLING Kryptonøklar og kodebrikkar Når noko blir kryptisk, blir det gjerne oppfatta som uforståeleg. Kryptokonferansen på Gardermoen blir vonleg ikkje det. Det er fem år sia sist Forsvaret samla folk for å snakke kryptering. No er det sett av plass til 150 deltakarar på Gardermoen to dagar i slutten av oktober. Der skal det gjevast open eller berre lett gradert informasjon om faget. Kryptering er enkelt definert å skjule informasjon når han vert overført på linje, radio eller elektronisk. Og i Forsvaret blir det stadig meir kryptert informasjon. Vi snakkar om online kryptering som skjer på direkten; eller offline, som er koda i forkant og då kan sendast på ugradert nett, fortel major Bjørn Ove Skarmark på INI Ops si avdeling for tryggleik. Nøklar. INI får eit tyngre ansvar for info - trygg leiken, men hovudansvaret ligg i For - svaret si tryggleiksavdeling FSA og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM). Det er for eksempel NSM som godkjenner kryptosystem og forvaltar kryptonøklar: Ein kode må løysast opp, og då brukar ein nøkkel. Det kan vere ei brikke eller ein teip, slik at meldinga kan lesast. Nøkkelen må tilsvare den som blei brukt av avsendaren. Telefonar kan også vere krypterte, påpeiker Skarmark. Enigma. Under siste verdskrigen utvikla Tyskland Enigma, dåtidas elektromekaniske NB! krypteringsmaskin, som skulle vere tryggleiken sjølv. D-dagen kunne blitt ein katastrofe om ikkje dei allierte hadde klart å knekkje Enigma-koden og få tak i vital informasjon frå fienden. Sjølv om mykje er kryptert, er det få menneske som steller med eller har lært krypto i Forsvaret. Det er ingen som lærer faget slik som for nokre tiår tilbake. Dei kan berre bruke utstyret utan å kjenne teknikken, fortel major Skarmark. Sivile etatar. På konferanseprogrammet står tema som «secure voice», kurer - teneste, Galileo, nøkkeldistribusjon og tryggleiks truande hendingar, for å nemne noko. Den største målgruppa er dei som forvaltar krypto i Forsvaret, men også sivile etatar i totalforsvaret er inviterte til Gardermoen 26. og 27. oktober. Det er no i gang eit forprosjekt for å kartleggje kva slags tryggingsmekanismar som vert nytta i offentleg kommunikasjon. Målet er at alle offentlege verksemder skal få rettleiing i sitt arbeid for å skjerme sensitiv informasjon, altså ikkje berre den graderte etter tryggingslova. TORBJØRN LØVLAND MØTE & SEMINAR 10-11/10: OSSE sin middelhavskonferanse i Montenegro /10: Genderseminar ved FOH. 13/10: Konferanse om karriereskifte i Oslo. 14/10: Samlivskurs på Vestlandet. 17/10: IFS-seminar i Oslo om tryggingspolitikken. 24/10: Boklansering ved PRIO: Fredsbygging. 25/10: FFI-forum: Intops i framtida. 26/10: HEL-konferanse i Oslo. 31/10 1/11: Totalforsvarsforum i Oslo. 31/10-1/11: Seminar i verksemdstyring på Gardermoen. 3-4/11: Trafikktryggleikskonferanse på Sessvoll. 3-4/11: Harlan-seminar for marineingeniørar på Os. KULTUR 6/10: Falstadsenteret opnar utstillinga «Fienden blant oss», om angjeveri. 7-9/10: Eurotreff for intops-veteranar i Ålborg. 13/10: Forsvarets musikkorps Nord-Norge i Harstad markerer 100 år /10: Flylitterært seminar på Gardermoen. 20/10: Fransk kveld med Stabsmusikken og Tora Augestad på Akershus festning. 23/10: Luftforsvarets musikkorps og Jannike Kruse Jåtog med barnesongar på Byscenen. 26/10: Kongen avdukar veteranmonument på Bardufoss. 28/10: Luftforsvarets musikkorps med Grand Duo. 5-11/11: Luftforsvarets musikkorps turnerer med «Hujedamej». ØVINGAR 10-14/10: NAX Sverige /10: Kystvakta med på papirøving oljevern Adriahavet /10: Scandex i Skagerak /10: NCAGS Vestlandet. 24/10-5/11: Faryab i indre Troms. 30/10 18/11: Gram, øving i krisehandsaming. 31/10 4/11: Tyr i Oslo, sivil-militær. IDRETT 12/10: NM i infanteriløp på Fossumbanen. ANDRE HENDINGAR 10/10: Auksjon i Lillehammer. 14/10: Norges forsvarsforening dreg på busstur til Frankrike. 14/10: Medaljeparade for OMLT på Akershus festning /10: Commanders Recce for vinterøvinga i Troms /10: NVIO-tur til Libanon. 23/10: Start jenteopptak i befalsskolen for Sjøforsvaret. 23/10: Soldatar deltek på TV-aksjonen for Folkehjelpas minerydding /10: Teknologi-demo på ikkje-dødelege våpen i Ottawa, Canada. 25/10: Svensk forsvarsminister vitjar Noreg. 27/10: Mottak av første NH-90 på Bardufoss. 6/11: Minnedagen. 3. til 7. oktober er forsvarsjefen på rundreise i Norge. 10. til 14. oktober vitjar han Russland, og 22. til 24. oktober er han i Latvia. Mitt mål er at verdigrunnlaget skal være bærende for alt vi gjør i Forsvaret, skriver general Harald Sunde. Respekt, ansvar og mot Sammen med F Forsvarets forum får du denne gangen Forsvarets nye verdigrunnlag. Jeg ønsker at du tar deg tid til å lese gjennom verdigrunnlaget, samtidig som du tenker over hvordan dette skal bli en del av din arbeidshverdag og hele vår virksomhet. Et sterkt forsvar er nemlig mer enn militær kraft. Det er summen av de verdier, holdninger og prinsipper som bor i hver enkelt av oss. Det forrige verdigrunnlaget ble innført for over ti år siden og har bidratt til å definere det etiske rammeverket som skal ligge til grunn for Forsvarets virksomhet. De erfaringene vi har gjort i disse ti årene, blant annet gjennom deltakelse i operasjoner i utlandet, er innarbeidet i det nye verdigrunnlaget som nå innføres. Vårt verdigrunnlag bygger på menneskeverd og Forsvarets legitimitet i samfunnet. Sammen med kjerneverdiene respekt, ansvar og mot (RAM), skal det kjennetegne all vår virksomhet. Mitt viktigste mål med å ha et tydelig verdigrunnlag er å sette oss i stand til å handle riktig og gi styrke til å bære de store belastningene som en tjeneste i Forsvaret kan kreve. Som øverste sjef står jeg helt og fullt inne for at jeg leder en organisasjon som har respekt, ansvar og mot som kjerneverdier. Enkelte vil kanskje mene at deres daglige virke ikke kan relateres direkte til RAM. Jeg tror imidlertid at hvis vi tar innover oss de oppgaver som Forsvaret er gitt, den flotte ungdommen vi er satt til å lede, og det materiell og de budsjetter vi skal disponere på en forsvarlig måte, kan alle kjenne seg igjen i disse kjerneverdiene; respekt for hverandre og andre, ansvar for å løse oppgavene på en best mulig måte samtidig som vi tar vare på hverandre, og mot til å gå løs på oppgaver og oppdrag, men også til å si i fra når vi opplever kritikkverdige forhold. RAM skal være bærebjelken i den jobben vi utfører her hjemme og utenlands, enten det er i møte med sivilbefolkningen i Afghanistan eller for de beslutninger og oppdrag som er gitt. Å arbeide i Forsvaret er et stort ansvar. Jeg opplever at våre ansatte ut - trykker dette gjennom vilje til initiativ, handlekraft, standhaftighet og mot. Mot forutsetter også god dømmekraft. Mot uten dømmekraft fører enten til dumdristighet eller overmot. Resultatet kan bli dårlig, i verste fall katastrofalt, enten man befinner seg ute på skarpt oppdrag, på øvingsfeltet eller «RESPEKT FOR HVERANDRE OG ANDRE, ANSVAR FOR Å LØSE OPPGAVENE PÅ EN BEST MULIG MÅTE SAMTIDIG SOM VI TAR VARE PÅ HVERANDRE OG MOT TIL Å GÅ LØS PÅ OPP - GAVER OG OPPDRAG» håndterer virksomhetens budsjetter og regnskap. Vi må derfor både vise respekt og ta ansvar for å utøve mot. Det er tillit fra samfunnet som gir oss legitimitet. Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i vår, viste at ni av ti synes det er viktig at vi har et forsvar. Syv av ti mener Forsvaret er kompetent, tar ansvar og utviser mot. Jeg er fornøyd med den posisjonen vi har i samfunnet, men vi må hele tiden arbeide for å opprettholde tilliten. Som statens ytterste maktmiddel er vi avhengig av legitimitet og oppslutning i samfunnet. Det viktigste med verdigrunnlaget er ikke papiret det er skrevet på eller bildene som er valgt til å illustrere verdiene, det er at vi alle tar det i bruk og gjør det til vårt eget. Jeg vil at verdiene skal gjøres levende gjennom refleksjon og diskusjon om hvordan de treffer hver og en av oss, og hvordan de skal påvirke våre valg, vår atferd og vår profesjonskultur i alt vi gjør. Vi som er ledere i Forsvaret, har et særskilt ansvar som rollemodeller og viktige kulturbærere. I krevende situasjoner er det viktig at vi går foran med et samlende og tydelig lederskap som er tuftet på våre felles verdier. Det siste året har Forsvarsstaben arbeidet tett sammen med arbeidstakerorganisasjonene for å få verdigrunnlaget ferdig. Delaktighet fra organisasjonene bidrar til at verdigrunnlaget forankres blant personellet og blir den felles plattformen det er ment å være. Jeg er svært glad for det samarbeidet som her er demonstrert. Vi har arbeidet mye med å gjøre verdigrunnlaget gyldig for alle som jobber i Forsvaret, samtidig som det skal reflektere vår særegenhet. Jeg håper at du tar vare på verdigrunnlaget, og at det kan danne grunnlag for gode diskusjoner og refleksjoner i din avdeling. Mitt mål er at verdigrunnlaget skal være bærende for alt det vi gjør i Forsvaret. Vi lykkes med dette når verdiene er blitt en del av vår identitet og profesjonskultur. For alt vi har. Og alt vi er. ledelsen I denne spalten skriver Forsvarets ledelse. F OKTOBER

7 tall 4 videregående skoler og Høgskolen i Agder kan nå få hvert sitt F-5 jagerfly. Både Forsvarets logistikkorganisasjon (Flo) og Forsvarsstaben har godtatt å donere fem slike fly til utdanning av flymekanikere. Et ti år langt forsøk på å selge flyene for 100 millioner kroner har ikke ført til noen avtale, men fortsatt kan de åtte B-modellene og et stort delelager bli solgt. Vi har tre potensielle kjøpere i USA, bekrefter kommandørkaptein Odd-Stein Melsæter i Flo. Et par militære skoler og Flymuseet vil også få F-5-fly. Forsvars - departementet skal nå avgjøre skjebnen til flyene. FORSVARETS MEDIEGRUPPE: Etter store og tragiske hendelser, som den som rammet oss 22. juli, oppstår det et presserende behov for å kartlegge hva som egentlig skjedde. For det første vil kunnskap om årsaksrekken forhåpentlig gjøre oss i bedre stand til å Arkivfoto: TORBJØRN KJOSVOLD/FMS 22. JULI: Heimevernet voktet blant annet Stortinget i etterkant av terrorangrepet 22. juli. Illustrasjonsfoto: ARNE FLAATEN På leting etter svar Etterpåklokskap vil alltid, i større eller mindre grad, forstyrre vår forståelse av det som har skjedd, skriver oberstløytnant Harald Høiback. 5 takle tilsvarende utfordringer i fremtiden. For det andre har pårørende og andre berørte parter et psykologisk behov for å komme til bunns i det som skjedde. Det ligger i vår natur. Vi ønsker å vite. For det tredje ønsker vi kunnskap kystvaktfartøyer kan om få måneder bli overdratt fra to sivile rederier til Forsvaret. Forsvarets logistikkorganisasjon og representanter for rederiene har framforhandlet en avtale om eierskifte på Nornen-klassen, og den fremlegges nå til godkjenning. Hvor økonomisk gunstig dette blir for Forsvaret, er avhengig av tidsperspektivet, men vi vil spare penger på å overta de fire-fem år gamle båtene. Sivilt ansatte om bord vil uavhengig av denne overdragelsen bli konvertert til militær besetning innen utgangen av 2013, sier kommandørkaptein Per Erik Næss i Forsvarsstaben. om hendelsesforløpet med den hensikt å fordele eventuell skyld og ansvar. Spørsmålet er: Hvor lett er det å danne seg et korrekt bilde av hva som egentlig skjedde i slike kaotiske situasjoner, som ofte har involvert mange mennesker og gjerne funnet sted over store avstander? Krigshistorikere kan litt om dette. I 1815, ved Waterloo, sto det som skulle bli et av verdenshistoriens mest kjente slag. Det tok ikke mange timene før man fant de første beskrivelsene av hva som hadde funnet sted denne skjebnesvangre dagen i juni. Ganske raskt utviklet det seg en hel liten industri knyttet til slagets ettermæle. Helten fra slaget, han som senere skulle bli kjent som The Iron Duke, ble temmelig raskt frustrert over hva han så. Slaget hadde funnet sted i fullt dagslys, på et relativt begrenset område, like fullt sprikte beretningene i alle ret- Arkivfoto: YNGVE KRISTIANSEN Arkivfoto: CHRISTIAN BERGHEIM ninger. Hva hadde egentlig foregått? Bare noen uker etter slaget skrev derfor hertugen følgende: «Historien om et slag er ikke ulikt historien om et ball. Noen kan huske alle de små hendelsene som til slutt ledet til seier eller nederlag, men ingen kan huske rekkefølgen på dem, eller nøyaktig når de skjedde, noe som er helt avgjørende med tanke på deres verdi eller viktighet.» 28 nye årsverk til verkstedet på Haakonsvern har Forsvars - departementet gitt Forsvarets logistikk - organisasjon grønt lys til tross det som i praksis er stillingsstopp. Verkstedet har vært nødt til å leie inn arbeidskraft den siste tiden, men får nå flere egne teknikere til å ta vedlikeholdet av et økende antall fartøyer. Det vil gi bedre totaløkonomi. Det er fagarbeidere innen automasjon, artilleri, kommando, krypto og samband vi nå vil ansette, sier Ivar Johan Knudsen, som er sjef for verkstedene i Sjøforsvaret. Forsvarets høgskoles mediegruppe Bistår mediene og andre interesserte med fagmilitære vurderinger i aktuelle konfliktområder. Bidrar med fagmilitære opp - lysninger, kommentarer og analyser i form av seminarer, kurs, fore lesninger og publikasjoner. Skribenten Harald Høiback er doktor i filosofi og oberstløytnant ved Forsvarets stabsskole med militær idéhistorie og dok - trineutvikling som spesialområder. «MÅLET BØR IKKE VÆRE EN SYNTETISK «SUPERSANNHET» SOM BARE FINNES PÅ TEGNEBORDET» For å lykkes bedre neste gang ønsker vi naturlig nok å komme til bunns i det som har skjedd. Men helt til bunns kommer vi aldri. Det er for mange faktorer involvert, og knytningspunktene dem imellom grenser til det uendelige. I tillegg kommer at vi ikke makter å sette all den kunnskapen vi har tilegnet oss om hendelsen etter at den inntraff, helt i parentes. Etterpåklokskapen vil alltid, i større eller mindre grad, forstyrre vår forståelse av det som skjedde. Vi skal fortsatt jakte på sannheten, men målet bør ikke være en syntetisk «supersannhet» som bare finnes på tegnebordet. Det er viktig at vi ikke gjør etterpåklokskapens klare lys så skarpt at det stikker oss i øynene. kommentar nå F inviterer gode skribenter fra norsk presse til å kommentere aktuelle temaer. Denne gang Tove Gravdal, redaksjonssjef i Morgenbladet. Etter ti år i Afghanistan kan vi slå fast at Forsvaret er blitt et utenrikspolitisk verktøy, skriver Tove Gravdal. Et politisk redskap Ti år er gått siden krigen i Afghanistan startet. De første norske minerydderne kom dit i romjulen 2001, den første gruppen spesialsoldater landet der 7. januar Aldri før har Norge deltatt så lenge i en militær konflikt som aktør på den ene siden. Og vi deltar fortsatt, selv om ingen vil påstå at noen grupper i Afghanistan truer norsk suverenitet. I hvert fall er de ikke mer truende enn grupper eller individer i land hvor vi ikke har soldater. Altså er vi i Afghanistan av andre årsaker enn det som inntil nylig var Forsvarets eksistensberettigelse; å verne nasjonens suverenitet. I takt med nedbyggingen av mobiliseringsforsvaret har vi bygget opp et instrument som nå blir flittig brukt av politikerne. Og det nærmest uten politisk debatt. I Afghanistan er det politiske målet å pleie Norges forhold til viktige alliansepartnere, først og fremst USA. I militæraksjonen i «DET ER VIKTIG AT GRANSK - NINGS- KOMMISJONEN ETTER 22. JULI STILLER SPØRS- MÅLENE» Libya var målet å håndheve et prinsipp Norge lenge har talt varmt for i FN: Ansvaret for å beskytte sivile (R2P). FN er en viktig utenrikspolitisk arena for Norge, og å sende seks norske jagerfly til Libya var nødvendig for å vise at det lille, rike landet i nord ikke bare står på FNs talerstol og prater. I september sendte Forsvaret et Orionfly med et mannskap på 40 til Natooperasjonen som bekjemper piratene utenfor Somalia. Ikke fordi piratene truer norsk suverenitet, men fordi store norske økonomiske interesser i shippingbransjen står på spill, og igjen, fordi det kan lønne seg politisk å bidra til fellesskapet. Politikerne er altså ivrige etter å bruke Forsvaret politisk. Men like kjappe til å trykke på den militære instrumentknappen var de ikke da vi faktisk ble rammet av et angrep på norsk jord 22. juli. De greide å få seks jagerfly av gårde til Libya på 48 timer, men greide ikke å sende spesialsoldater fra Rena med helikoptre fra Rygge til Utøya på kort varsel den 22. juli. Dette er et stort tankekors, all den tid regjeringen og Stortinget så ubesværet bruker Forsvaret som et utenrikspolitisk virkemiddel. Det er for tidlig å fastslå at det var politisk vedtatte rutiner og begrensninger som hindret politiet i å tilkalle de i Norge som har mest erfaring med å nedkjempe terrorister, da vi trengte dem som mest. Men det er viktig at granskningskommisjonen etter 22. juli stiller spørsmålene. 10 F OKTOBER

8 Høydepunket Høydepunktet på dagen for meg er når hurtig - ruten forlater kaia. Da tenker jeg for en luksus det er at jeg kan bli, mens andre må dra. Elisabeth Eikeland, kommandant på Vardøhus festning, til Østhavet Arkivfoto: ARNE FLAATEN Enige om verdivalg Forsvaret og arbeidstaker - organisasjonene har arbeidet seg frem til et nytt verdigrunnlag. PÅ LAG: Eigil Jespersen i Norges offisersforbund (f.v.), Hanne Moxness i Forsvarsstaben, Ragnar Dahl i Befalets fellesorganisasjon og Elin Sabel i Krigsskoleutdannede offiserers landsforening. 12 kjappe 4 Hva skjer nå? På oppdrag fra Forsvarsstaben skal vi gjenta samlivsundersøkelsen som ble gjort for fem år siden. Det betyr at vi skal sende ut nesten 4000 spørreskjemaer til befal og deres ektefeller/samboere. Poenget er å finne ut mer om forholdet mellom arbeid og familie i befalsfamiliene. Vi sender også ut skjema til single og vil veldig gjerne at de også svarer slik at vi kan se om det er forskjell mellom de som er par og de som ikke er det. Hva spørres det om? Litt om arbeidsdeling i hjemmet, partneres yrkesdeltakelse, hvilke belastninger det kan medføre å være en forsvarsfamilie, hva det krever av partnere å ha en ektefelle i Forsvaret, og vi har et par spørsmål om Forsvarets familiepolitiske tiltak der man også kan komme med forslag til nye tiltak. Vi spør om samliv og skilsmisser, og det er en egen bolk om internasjonal tjeneste. Ektefeller og samboere får et eget skjema å fylle ut, men med nokså like spørsmål. Hva er målet med undersøkelsen? Det absolutte hovedmålet er å fremskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle familiepolitikken og finne tiltak som treffer. Fem år er gått siden forrige undersøkelse, og Forsvarsstaben mente det var på tide å få et bilde av situasjonen nå. Det kan også være interessant å se på samlivsbrudd. Mange er opptatt av forholdet mellom internasjonal tjeneste og skilsmisser, og undersøkelsen kan bidra til at vi får vite mer om det. Når vil resultatet være klart? I løpet av året. Det er en relativt omfattende undersøkelse, som det tar minutter å svare på. De forsvarsansatte får spørsmålene elektronisk, men ektefellene og samboerne har vi ikke e-postadressene til, så de får spørreskjemaet i posten. TORBJØRN LØVLAND Navn: Hanne Heen (62) Stilling: Seniorforsker, Arbeidsforskningsinstituttet Aktuell: Samlivsundersøkelse Å ta liv Man gjør seg sine tanker om det å ta liv. Jeg vet at dette er noe jeg klipp ikke vil komme helt til bunns i, men har slått meg noenlunde til ro med at dette ikke er å komme utenom i stridsoperasjoner som dette. Ikke navngitt pilot som har deltatt i operasjonene i Libya, i intervju med Vi Menn Kommandohøydene Nato sitter på kommandohøydene ved å bombe i Libya og bombe media med sin statsautoriserte krigsversjon. Peter M. Johansen, kommentator, i Klassekampen Snevert Har vi først bestemt oss for krig, må vi gi krigen en sjanse. I Libya ble militærmakt snevert definert fordi Nato ikke greide å bli enige på det politiske plan. Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i Verdens Gang Fra Utøya til Forsvaret Han forklarer at det var riktig for ham å fortsette med militærtjenesten på KNM Harald Haarfagre som planlagt. - Men det er veldig viktig at alle som har vært gjennom noe sånt, får gjøre det som er viktig for dem. Andreas Bjelland Eriksen, 19, overlevende fra Utøya, til Rogalands Avis Borgerplikt Det var ikke vanskelig å takke ja til dette da jeg ble spurt. Det er en stor opppgave som venter, og jeg ser det som min borgerplikt å delta. Generalløytnant Torgeir Hagen, medlem av 22.juli-kommisjonen, til Østlendingen Veteranene Veteranarbeidet handler om nasjonal selvrespekt; å ivareta alle de som har gjort en stor innsats for demokrati og fred. Generalmajor Robert Mood til Verdens Gang Dyre minner Forsvaret kvitter seg med alle tyskerbrakkene i Hovemoen. 11 millioner koster det å rive i henhold til dagens miljøkrav. Gudbrandsdølen Dagningen Bekymret I Forsvaret må du stå på for å komme dit du selv ønsker, sier han. Tydelig stolt over det Heimvernets skole- og kompetansesenter har oppnådd. HV-skolen står for kvalitet. Det er her de skarpeste marinejegerne søker treningsopphold. HV-skolen er ledende på opplæring i maktanvendelse. På noen år er skolen blitt en enestående institusjon som nå står i fare for å bli nedlagt. Knut Nytun, oberstløytnant og sjef for HV-skolen på Dombås, til Gudbrandsdølen Dagningen Ikke onkelen Tirsdag formiddag opplevde folk i Nesseby kommune at det smalt så det ristet i veggene... Sametingsrepresentant Gunn Britt Retter trodde først det var onkelen som slo i veggene. Jagerflyreportasje i Ságat På piratjakt Dette blir et topp oppdrag å få, og det blir spennende. Orion har vært ute på oppdrag før, men denne vaktstyrken er ny. Vi bygger på det soldatene har lært under verneplikten, og syr det hele sammen under opplæringen nå. Det er en liten styrke, men den blir klar til avreise. Per-Ove Johansen, leder for gruppen som skal drive piratjakt i Adenbukta, til Andøyposten Østersjøen På papperet har Sverige sedan 2007 avgett förklaringar om att solidariskt ställa upp militärt om de baltiska länderna hotas. Men det är nog ingen på någon sida av Östersjön som vill at hållfastheten i det löftet ska behöva prövas på allvar. Mikael Holmström, kommentator, i Svenska Dagbladet Afghanistan Mitt halvår i Afghanistan er bare en bitteliten setning i en lang historie. Oberst Anne Rydning til Budstikka Arbeidet med nytt verdigrunnlag startet i To år senere ble det lagt på is. Hoved - årsaken til dette var at arbeidstakerorganisasjonene ikke hadde vært invitert til å delta i utarbeidelsen av verdigrunnlaget, forteller prosjektleder Hanne Moxness i Forsvarsstaben. Respekt, ansvar og mot. 26. oktober lanserer Forsvaret nytt verdigrunnlag. Det er spisset mot kjerneverdiene respekt, ansvar og mot. Og denne gang er arbeidstakerorganisasjonene med på laget. Prosessen har vært god og viktig, sier Ragnar Dahl i Befalets organisasjon. Forslaget fra 2007 fremsto i alt for stor grad som arbeidsgiverens verdigrunnlag. Det holder ikke og det skjønte også Forsvaret. Dette verdigrunnlaget stiller vi oss 100 prosent bak, sier han. Favner alle. Arbeidet med det nye verdigrunnlaget startet i Det gamle verdigrunnlaget fra 1998 ble utviklet som et basisdokument for den første Møte i Kavaleriklubben 27 oktober Sjæf Etteretningsbataljonen Oblt Skard Jørgensen foredrar over følgende vakre emner: - Etterretningsbataljonens organisasjon og oppdrag. - Etterretningsbataljonen som kavaleri - avdeling. - Krav til en kavalerioffiser. fasen av reell omstilling. Det nye verdigrunnlaget er mer spisset mot Forsvarets særegenhet. Samtidig skal det favne alle. Det skal være noe jeg som sivil kan kjenne meg igjen i, men også noe som treffer en offiser, sier Hanne Moxness. Sted: NB! Tollbugaten 10, Oslo Tid : Åpent fra kl 1800 Ertesuppe & åpen bar Mvdh Rittmester Isachsen NB! Eierskap. Nå er det ikke slik at Forsvaret ikke har hatt verdier bare fordi man ikke har hatt et oppdatert verdigrunnlag. Verdiene er der, sier Elin Sabel i Krigs skole - utdannede offiserers landsforening. Men verdigrunnlaget skal være et fundament å bygge videre på. Dahl, Sabel og Eigil Jespersen i Norges offisersforbund beskriver det nye verdigrunnlaget som enklere og mer overordnet. Nå må vi sørge for at de ansatte får et eierforhold til det. Det er først da man har lykkes. Hvis ikke, blir det fort liggende i en skuff, sier Dahl. Begrepene respekt, ansvar og mot kommer fra Hæren, men ble allerede i 2007 innlemmet i Forsvarets felles - operative doktrine, som Forsvarets kjerneverdier. Fra Hæren. At Forsvaret har adoptert de samme verdiene som i en årrekke har vært Hærens kjerneverdier, er uproblematisk, mener arbeidstakerorganisasjonene. Det er mange som kjenner seg igjen i respekt, ansvar og mot, sier Jespersen. Jeg er fra Sjøforsvaret. For meg spiller det ingen rolle hvor begrepene kommer fra. Er de bra, bruk dem. Begrepene betyr det samme for alle uansett, sier Sabel. Utfordringen er å spre det til de som ikke er i stadig tjeneste, som i Heimevernet, sier Jespersen. Se kommentaren til general Harald Sunde på side 8. OLE KÅRE EIDE Foto: ARNE FLAATEN Hør og se bilder og film av noen av s reportasjer på nett annonser F OKTOBER

9 fotoikoner Foto: HENRI CARTIER-BRESSON Berømte krigsbilder og deres opphav Fotografen: Henri Cartier- Bresson Kanskje den mest innflytelsesrike og spennende fotografen i det 20 århundre. Han ble født i Nord- Frankrike som eldstemann av fem barn. Familien var velstående, og det ga den unge Henri stor frihet i ungdomsårene. Han ble tidlig kunst interessert, forsøkte å lære seg musikk uten hell, ble inspirert av en onkel som var kunstmaler, og begynte på kunstskole da han var 19 år. Han var opptatt av surrealistene og tok dette med seg da han begynte å fotografere. Han tjenestegjorde som soldat da andre verdenskrig brøt ut, ble satt i fangeleir av nazistene, men klarte å rømme etter to mislykkede forsøk. Etter flukten deltok han i den franske motstandsbevegelsen. I 1947 etablerte fotografene Robert Capa, David Seymor, George Rodger og Cartier-Bresson bildebyrået Magnum. Capa ble Cartier-Bressons mentor, og styrte hans karriere over mot fotorealisme. Som del av Magnum fikk Cartier Bresson en rekke spennende oppdrag for Life og andre store tidsskrifter. Han laget reportasjer fra India, Kina, Indonesia og Europa. Han publiserte flere bøker, og hans bok «The Decisive Moment» Et avgjørende øyeblikk, er alle fotobøkers «mor». Tidlig på 70-tallet sluttet Henri Cartier-Bresson å fotografere, han gikk helt over til å tegne og male. DESSAU 1945: Leiren i Dessau ble opprettet av amerikanerne som transittleir for flyktninger, tidligere konsentrasjonsleirfanger, tvangsarbeidere og andre som var på vei i et kaotisk Tyskland etter kapitulasjonen. Cartier-Bresson hadde fått et oppdrag av informasjonskontoret til USAs styrker i Europa om å lage en dokumentarfilm om repatriering av krigsfanger og flyktninger fra Tysklands leirer etter frigjøringen. Han registrerte arbeidet selv som stillfotograf og fanget opp denne hendelsen som om den skulle være regissert. Mannen ved skrivebordet er nederlenderen Wilhelm Henry van der Velden, en medisinstudent som under krigen ble sendt i konsentra- sjonsleir av tyskerne. Amerikanerne utnevnte ham til leder for transittleiren. En Gestapoinformant på flukt hadde forsøkt å gjemme seg i mengden som en av mange flyktninger. Hun blir gjenkjent av en belgisk kvinne, som lar sitt sinne gå fysisk utover henne. I Cartier-Bressons påfølgende bilder kan man se folkemengdens raseri få utløp, men dette første umiddelbare øyeblikket, fanget på et hundredels sekund, er typisk for mange av Cartier-Bressons bilder, mesterlig eksponert i rett øyeblikk. Dette er typisk for hans bilder etter krigen, han går fra å ha et renere kunstnerisk innslag til å holde seg på den sterkt realistiske siden, dog alltid uovertruffent komponert. Bildet ble publisert i mange sammenhenger i tiden etter krigen, og Cartier-Bresson fikk stadig brev fra folk som gjenkjente familie og venner i bildet med spørsmål om han kunne fortelle hvor personene befant seg nå. ARNE FLAATEN KILDER: TIME-LIFE, WIKIPEDIA OG PHAIDON. 14 F OKTOBER

10 aktuelt Arbeidet med familie - ivaretakelse går veldig bra. Når det gjelder jobb og helse, går det tyngre. Prosjektleder Per Victor Nygaard sitter på gangen. Han er på Terningmoen. Det er gått knappe ti måneder siden han fikk oppdraget: Gå ut og bruk de ressursene som finnes lokalt, og bland disse med den kompetansen man har opparbeidet seg sentralt slik at dere best kan ta vare på soldater fra internasjonale operasjoner. Nå har han nettopp holdt brif for Grete Faremo, representanter for de ulike etatene og to ord - førere. Alle har en rolle å spille i Prosjekt Østerdalen. Opp og ned. Prosjektet er delt i tre: familie, jobb og helse. Alle tre er like viktige, og de påvirker hverandre. Så langt har man jobbet med de tre delene parallelt og kommet med forslag til samordninger. Arbeidet med familieivaretakelse går veldig bra. Når det gjelder jobb og helse, går det tyngre, forteller Nygaard. Jeg tror det skyldes at man har ulike oppfatninger om hva veteraner trenger hjelp til. Hva som er årsakene til at de har problemer. Og hvilke tiltak som kan hjelpe. Veteraner kan være opptatt av én ting, etater av noe helt annet. Dette er et pilotprosjekt. Det fører ikke med seg noen dedikerte midler. Vi skal bruke de ressursene som finnes innenfor kommunene Åmot og Elverum. Dette er en utfordring i en presset kommuneøkonomi. Nav i Elverum ble i forkant av prosjektet tildelt to stillinger som skulle danne et kompetansemiljø for håndtering av veteraner. Utover dette ønsker ikke Nav å bruke ressurser eller gjøre endringer i sin organisasjon. Når det gjelder helsedelen, er mangel på informasjonsutveksling et problem. Det som er viktig, er at viklarer å lage et system hvor veteraner som trenger hjelp blir fanget opp. Uansett hvor de måtte være, sier Nygaard. «ÉN LØSNING KAN VÆRE ETT ELLER FLERE SENTER FOR EKSEMPEL ETT HER I ØSTERDALEN OG KANSKJE ETT I INDRE TROMS» PER VICTOR NYGAARD, PROSJEKTLEDER Prosjekt på prøve PROSJEKTLEDER: Det er det en liten andel veteraner som får problemer. Det er denne gruppen pilotprosjektet retter seg mot, sier Per Victor Nygaard, pensjonert oberst og sivilt tilsatt som prosjektleder. Bekymret for helse. Mitt inntrykk er at mange veteraner kvier seg for å ta kontakt med helsevesenet, sier Ole Gustav Narud. Han er avtroppende ordfører i Åmot kommune og følger arbeidet i Prosjekt Østerdalen tett. Han er fornøyd med utviklingen innenfor familie og jobb, men deler Nygaards bekymring når det gjelder helse. Jeg opplever at mange veteraner har en forestilling om at hvis de ber om hjelp, så kan det få konsekvenser for fremtidige oppdrag i Afghanistan. Hvis dette inntrykket er riktig at det er en underrapportering av behov så er det meget uheldig, sier han. Da må vi utbedre det lokale helsetilbudet så vi er i stand til å ta vare på og fange opp veteranene. Er tilbudet i Åmot godt nok slik det er i dag? Det vet jeg ikke. Vi har allerede flere fastleger enn vi har behov for med utgangspunkt i innbyggertall. Det skyldes blant annet at vi skal dekke Forsvaret. Vi burde nok hatt enda flere leger, men det krever også at folk bruker dem. Det er mange som pendler til Rena leir. Flere velger å ha fastlege der de bor, ikke der de jobber. Det gjør det vanskeligere for helsevesenet å fange dem opp. Fremtiden. «Samarbeidsmodellene i pilotprosjektet skal være overførbare til andre kommuner og landsdeler», står det i handlingsplanen. Men det er på langt nær sikkert at prosjektet blir et eksempel til etterfølgelse. Vi er tilbake på gangen. Én løsning kan være ett eller flere senter for eksempel ett her i Østerdalen og kanskje ett i Indre Troms hvor kompetanse samles. Et slikt senter kan fange opp og sørge for at veteraner med problemer blir fulgt opp på en god måte der de skal i vårt helse- og sosialsystem. Alle kommuner kan ikke ha topp kompetanse til å håndtere veteraner. Det er bortkastet bruk av ressurser, sier Nygaard. Har ikke allerede Forsvaret et veteransenter? Bæreia er i dag et rekreasjonssenter. Det veteransenteret vi ser for oss, vil i mye større grad kartlegge hva som er problemet og «følge» veteranene gjennom hjelpeapparatet. Hvor langt har dere kommet når prosjektet nærmer seg slutten om knappe to år? Da håper jeg vi har på plass en god ordning for Prosjekt Østerdalen Etablert i januar 2011 og har en varighet på totre år. Et resultat av Re gjeringens handlingsplan for ivaretakelse av veteraner. Det er en interdepartemental gruppe, under ledelse av Forsvarsdepartementet, som har gitt oppdraget. Gruppen består også av å ivareta veteraner med problemer, som kan nyttes over hele landet. Og at vi er bedre i stand til å forebygge at folk får problemer. Her er familietiltak veldig viktige. Vi ser at mange som tjenestegjør internasjonalt, også har familier. Det eneste suksess kriteriet er fornøyde veteraner. OLE KÅRE EIDE Foto: CHRISTIAN NØRSTEBØ Arbeidsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Involverer Forsvaret, Forsvars departementet, kommunene Åmot og Elverum, Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeids departementet og Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nav og Bufetat, i tillegg til lokale og regionale krefter. I ELVERUM: Grete Faremo og representanter fra tre andre departe ment ble orientert om status i prosjektet av Per Victor Nygaard. «Deler av prosjektet kan være relevant for andre forsvarskommuner» Jeg er optimistisk, sier forsvarsminister Grete Faremo. Gjennom Prosjekt Østerdalen skal vi finne en god og effektiv samarbeidsform mellom Forsvaret, kommunene og det sivile helse- og omsorgsapparatet. Vi så i etterkant av 22. juli at den kompetansen som er i ferd med å bli bygget opp her, også kan komme andre til gode. Det gjør inntrykk, sier Grete Faremo. Hun mener at de har kommet et godt stykke på vei i arbeidet med å iverksette tiltakene i regjeringens handlingsplan. Forsvarets veterantjenester er etablert, og vi har forbedret erstatningsordningen. Den kommer vi til å forbedre ytterligere neste år. Når vil eventuelle samarbeidsformer bli overført til andre deler av landet? Dette er et pilotprosjekt. Vi har heller ikke satt noen deadline på prosjektet. Det er bevisst. Vi ser at deler av prosjektet kan være relevante for andre forsvarskommuner, som Bardu og Målselv, men om det blir mange systematiske kopier rundt omkring i landet, er ikke avklart. 16 F OKTOBER

11 aktuelt DUNKELT: For soldatene som deltok på SERE-kurset ble det meste av dagen tilbrakt i skjul for hundepatruljene som saumfarte skogen. PÅ RØMMEN Løytnant Alfred Lucas skjuler seg blant kvister og kratt. Han er på overlevelseskurs. 18 F OKTOBER

12 OVERLEVELSE aktuelt «For soldater som skal til Afghanistan, er det et krav at de har vært gjennom denne typen trening» BJØRN HURLEN, øvingsleder PÅ JAKT: Hundefører Rasmus Gimse og schæferen Hector følger sporet til en av kursdeltagerne. Hunden kan lukte et menneske på flere hundre meters avstand, forklarer Gimse. Man kan kanskje kalle det en form for midtlivskrise. Til vanlig er jeg stabsoffiser i Panserbataljonen. Dette er en fin måte å komme seg ut av kontoret på, sier løytnant Alfred Lucas (41). Noen meter foran går makkeren Manuel (36) som tilhører en spansk infanteriavdeling. Han vasser med vann opp til anklene på ørkenstøvlene og skyver kvister til siden. Stadig snur han hodet og kaster nervøse blikk over skulderen. De er nemlig ikke alene om å ferdes i den dryppende våte skogen. De jages av 70 soldater og 11 hunder som har som eneste oppgave å finne de to rømlingene. Overlevelse. I starten av september arrangerte Forsvarets vinterskole SERE-instruktørkurs («Survival Evasion Resistance Extraction»). Scenarioet for den avsluttende øvelsen var enkelt. De 20 norske og utenlandske offiserene var avskåret fra egen avdeling i et land som på mange måter ligner Afghanistan. På dagtid måtte de holde seg i skjul for «Hunter Force» som trålet skogen med sporhunder. Og om natten forflytte seg i stummende mørke. I løpet av fem dager beveget kursdeltagerne seg 80 kilometer på nesten tom mage. Og heller ikke værgudene viste noen nåde mot stakkarene på flukt. Dette er nok de verste forholdene «DETTE ER EN FIN MÅTE Å KOMME SEG UT AV KONTORET PÅ» ALFRED LUCAS, LØYTNANT vi har hatt noensinne, sier øvingsleder Bjørn Hurlen, og ser ut av vinduet. Vi befinner oss under tak på Hamar flyplass. Regnet trommer mot ruten, og bekker av vann graver ut dype furer i grusveien utenfor. Et eller annet sted i skogene rundt ligger en håndfull søkk - våte kursdeltagere. Hensikten er å utdanne instruktører innen SERE-faget. For soldater som skal til Afghanistan, er det et krav at de har vært gjennom denne typen trening, forklarer Hurlen. Og øvelsen er laget så realistisk som mulig. Hundepatruljer fra Luft forsvaret har fått frie tøyler til å jakte på kursdeltagerne. Underveis skal soldatene også trene på uthenting og koordinering, blant annet med fly og helikopter. Den største utfordringen er likevel å overleve under åpen himmel, uansett værforhold. Sulten og kald. Det er nesten umulig å få tørket klærne, sier Lucas oppgitt. Sammen med Manuel står han og skjelver i den gjennomvåte bomulls - uniformen. Det magre ansiktet er grimete av møkk og rester etter kamuflasjemaling. Både hender og føtter begynner å få en gråaktig marmor - farge. Instruktør Alexander Strand har sjekket tilstanden til de to kurselevene og konkluderer likevel at alt står bra til. Heldig for dere at journalistene er her. Vi kan jo ikke se ut som noen monstre, ler han og skjenker opp glovarm kaffe til de to frosne soldatene. Lucas smiler og vrir opp sokkene som gir fra seg noen desiliter gjørmevann og fotsvette. Kombinasjonen av hele tiden å være sulten og kald er det verste, sier Manuel og tar en forsiktig slurk av koppen. Hans siste måltid var for over et døgn siden og besto av en kald feltrasjon. Ellers har det bare blitt noen kornaks og diverse spiselige planter. Det aller meste i den norske faunaen kan spises dersom man er sulten nok, forklarer Strand og bøyer seg ned i veikanten. Han holder opp en lang stilk med brune knopper oppover stammen. Grobladfrø. Fulle av fett og proteiner, sier han og skyver en håndfull inn i munnen. Noen minutter senere er helsesjekken over og kaffen drukket. Lucas og Manuel haster videre etter å ha studert fluktkartet som er trykket på et stykke silke. Hvis jeg ikke er i Afghanistan, håper jeg å få med meg vinterdelen av kurset i februar. Det kunne vært artig å lære seg å gå på ski, er det siste Manuel sier før han forsvinner inn i det tette buskaset. 20 F OKTOBER

TERROR? Kan vi forsvare oss mot SIDE 32. AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT I historiske spor SIDE 18 PORTRETT Rune Wenneberg SIDE 42 NR 9 11 SEPTEMBER

TERROR? Kan vi forsvare oss mot SIDE 32. AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT I historiske spor SIDE 18 PORTRETT Rune Wenneberg SIDE 42 NR 9 11 SEPTEMBER FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2011 NR 9 11 SEPTEMBER AKTIV Rio-VM SIDE 62 AKTUELT

Detaljer

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM

AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak SIDE 20. Kampfly på Kreta SIDE 28 NR 5 11 MAI FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 5 MAI 2011 FORSVARETS FORUM NR 5 11 MAI AKTUELT Grete Faremo om 126 veterantiltak

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16

I 2008 hadde tre av ti et positivt inntrykk av Forsvaret. I dag er tallet doblet. SIDE 16 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2011 FORSVARETS FORUM NR 7/8 11 JULI/AUGUST I 2008 hadde tre av ti

Detaljer

EXIT NR 1/2 12 JANUAR/FEBRUAR. I 2013 må afghanere i Faryab sørge for sikkerheten selv. Da har kaptein Rolf Torgals og Forsvaret reist.

EXIT NR 1/2 12 JANUAR/FEBRUAR. I 2013 må afghanere i Faryab sørge for sikkerheten selv. Da har kaptein Rolf Torgals og Forsvaret reist. Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 1/2 JAN/FEB 2012 FORSVARETS FORUM NR 1/2 12 JANUAR/FEBRUAR EXIT I 2013 må afghanere

Detaljer

MITT ÅR I FORSVARET. I ett år fulgte vi førstegangstjenesten til Lisbeth Fekjær. SIDE 24. AKTUELT Piratjegerne SIDE 16

MITT ÅR I FORSVARET. I ett år fulgte vi førstegangstjenesten til Lisbeth Fekjær. SIDE 24. AKTUELT Piratjegerne SIDE 16 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2011 FORSVARETS FORUM NR 12 11 DESEMBER AKTUELT Piratjegerne SIDE 16

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2011

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 1/2 JANUAR/FEBRUAR 2011 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

EKSAMEN B BLAD. Riksrevisjonen reiser Norge rundt for å granske Forsvaret. Vi har fulgt etter. SIDE 30-39

EKSAMEN B BLAD. Riksrevisjonen reiser Norge rundt for å granske Forsvaret. Vi har fulgt etter. SIDE 30-39 annonser annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 3 MARS 2011. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 3 MARS 2011. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30

AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT: Hemmelig jubilé SIDE 30 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 12 12 DESEMBER AKTUELT: Stafettlaget SIDE 18 AKTUELT:

Detaljer

GRENSEVAKT. Vernepliktige vokter Natos yttergrense. SIDE 42 NR 10 12 OKTOBER FORSVARETS FORUM

GRENSEVAKT. Vernepliktige vokter Natos yttergrense. SIDE 42 NR 10 12 OKTOBER FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 10 12 OKTOBER RETURUKE 44 INTERPRESS NORGE ISSN

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37

LÆRETID B BLAD. Forsvaret utdanner dem, men bare én av fem lærlinger fortsetter. Hvorfor? SIDE 30-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

MOTSTRØMS. Forsvarsdykkere lærer seg å overleve i Sjoa. SIDE 4

MOTSTRØMS. Forsvarsdykkere lærer seg å overleve i Sjoa. SIDE 4 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2012 FORSVARETS FORUM NR 7/8 12 JULI/AUGUST AKTUELT Norske soldater

Detaljer

PÅ VEI HJEM. SAMTALEN Spesialstyrkene SIDE 20 NR 9 12 SEPTEMBER. Nå forlater Forsvaret Faryab. Christian Gabrielsen sikrer en av kolonnene.

PÅ VEI HJEM. SAMTALEN Spesialstyrkene SIDE 20 NR 9 12 SEPTEMBER. Nå forlater Forsvaret Faryab. Christian Gabrielsen sikrer en av kolonnene. Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 9 SEPTEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 9 12 SEPTEMBER SAMTALEN Spesialstyrkene SIDE 20

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2011. AKTUELT Spania-oppdraget SIDE 28. DOKUMENT Nettverkskrigen SIDE 36. FOLK Slankedronningen SIDE 54

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2011. AKTUELT Spania-oppdraget SIDE 28. DOKUMENT Nettverkskrigen SIDE 36. FOLK Slankedronningen SIDE 54 Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO F FORSVARETS FORUM NR 6 JUNI 2011 FORSVARETS FORUM NR 6 11 JUNI AKTUELT Spania-oppdraget SIDE 28 DOKUMENT

Detaljer

MOTE. Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen i sivile klær med militær stil. SIDE 20 NR 11 12 NOVEMBER FORSVARETS FORUM

MOTE. Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen i sivile klær med militær stil. SIDE 20 NR 11 12 NOVEMBER FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 11 NOVEMBER 2012 FORSVARETS FORUM NR 11 12 NOVEMBER Vi kledde opp fenrik Kristina Hagen

Detaljer

BARTH EIDE EN BIT AV NR 3 12 MARS. I 30 timer fulgte vi forsvarsministeren. SIDE 18 FORSVARETS FORUM

BARTH EIDE EN BIT AV NR 3 12 MARS. I 30 timer fulgte vi forsvarsministeren. SIDE 18 FORSVARETS FORUM Postabonnement B Returadresse Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO FORSVARETS FORUM NR 3 FORSVARETS FORUM NR 3 12 MARS RETURUKE 14 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,-

Detaljer

Arbeidet som forsvant

Arbeidet som forsvant OKTOBER 26. ÅRGANG portrett Hanne Sophie Greve 10 2005 Arbeidet som forsvant Noe gikk galt da Forsvaret begynte å kjøpe og selge varer til seg selv. innhold FOTO: ARNE FLAATEN 10 Å redde Finnmark AKTUELT:

Detaljer

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37

KALDE SPRELL B BLAD. Midnattsol, torskefiske og fem grader i vannet. Bli med soldater på sommereventyr. SIDE 32-37 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

TILBAKE. AKTUELT: Mammauniform SIDE 32 AKTIV: Vikingløpet SIDE 64 KULTUR: Skriveterapi SIDE 66. Bli med fem veteraner til Sør-Korea.

TILBAKE. AKTUELT: Mammauniform SIDE 32 AKTIV: Vikingløpet SIDE 64 KULTUR: Skriveterapi SIDE 66. Bli med fem veteraner til Sør-Korea. FORSVARETS FORUM AKTUELT: Mammauniform SIDE 32 AKTIV: Vikingløpet SIDE 64 KULTUR: Skriveterapi SIDE 66 NR 9 13 SEPTEMBER RETURUKE 40 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- TILBAKE Bli med fem veteraner

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

F FORSVARETS FORUM NR 4 APRIL 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER SKAPEREN. Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. 39,-

FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER SKAPEREN. Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 INTERPRESS NORGE. ISSN 0809-845X Kr. 39,- FORSVARETS FORUM NR 11 14 NOVEMBER RETURUKE 50 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Nå skal Forsvarets fremtid formes. SIDE 24 SKAPEREN Bildereportasje Den tyske okkupasjonen ble gjenskapt under

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2007. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets respons senter Bygning 65 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonsar og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

F FORSVARETS FORUM NR 3 MARS 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

F FORSVARETS FORUM NR 3 MARS 2010. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 10 OKTOBER 2006. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus N-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

KYPROS KNUTEN NR 6 15 JUNI. Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst FORSVARETS FORUM SIDE 36 INTERPRESS NORGE RETURUKE 27

KYPROS KNUTEN NR 6 15 JUNI. Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst FORSVARETS FORUM SIDE 36 INTERPRESS NORGE RETURUKE 27 FORSVARETS FORUM NR 6 15 JUNI RETURUKE 27 INTERPRESS NORGE ISSN 0809-845X Kr. 39,- Generalmajor Kristin Lund står midt i en 40 år gammel fastlåst konflikt. SIDE 36 KYPROS KNUTEN - KONGSBERG KONGSBERG creates

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 7/8 JULI/AUGUST 2007 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030

FORSVARETS FORUM F FORSVARETS FORUM NR 12 DESEMBER 2009. Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 annonse B BLAD RETURADRESSE: Forsvarets responssenter Bygning 12 Oslo mil/akershus NO-0015 OSLO Tips: Tlf: 23 09 20 40 Mil: 0510 2040 Annonser og abonnement: Tlf: 23 09 20 30 Mil: 0510 2030 F FORSVARETS

Detaljer