Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 079/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 8/20 Arkivsak 0 20/33/033 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/20. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/20 til orientering. 1

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER Driften preges fremdeles av høy aktivitet langt over aktivitetsbudsjettet og lang over bestillingen fra eier. Ventetidsutviklingen og fristbruddssituasjonen er i langsom forbedring, men tallene viser at det også fremover er behov for at foretaket leverer pasientbehandling med et volum høyere enn bestillingen. I denne situasjonen er det særlig viktig å ha stort fokus på kostandskontroll, da inntektene for meraktiviteten stort sett ikke gir inndekning for merkostnadene. Meraktivitet innen psykisk helsevern gir i liten grad inntekt, mens meraktivitet i somatikken godtgjøres med 40% av beregnet gjennomsnittskostnad for behandlingen. Videre er kostnadene for vår meraktivitet ofte langt høyere enn for den ordinære aktiviteten, da en betydelig del av denne aktiviteten må særorganiseres som prosjekter, ekstra operasjonsdager i helg eller som ekstrapoliklinikk utenfor vanlig arbeidstid. Administrerende direktør er svært oppmerksom på dette risikobildet og vil i tråd med styrets tidligere føringer søke å balansere driften slik at vi i størst mulig grad utnytter foretakets fulle kapasitet parallelt med å minimere risikoen for negative budsjettavvik. Å løse denne oppgaven vil kreve mye av ledelsen på divisjons- og avdelingsnivå, og administrerende direktør vil følge tett opp. 2 VIRKEMIDLER 2.1 Strategier Prosjekt sykehusutbygging Det vises til egen sak til dette styremøte. Utbyggingsprosjekter Prosjekt ny barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Prosjektet er ferdigstilt i henhold til framdriftsplan og økonomi. Det nye BUPA-bygget ble offisielt åpnet , og bygget er gradvis tatt i bruk siden Prosjekt Stavanger DPS Prosjektet er i fasen for detaljering og programmering. Det ble lyst ut konkurranse for rivning av gamle bygninger på tomten. Leverandør er nå valgt, og riveoppdraget vil starte i løpet av september måned og sluttføres innenfor en periode på fire uker. Byggingen på nytt bygg er fortsatt beregnet å starte i november/desember 20. Alle oppgaver utføres i henhold til framdriftsplanen, og det er på dette tidspunkt ikke meldt om uforutsette problemstillinger for prosjektet. Prosjekt ny intensivavdeling og isolater MOBA2 Byggearbeidene er avsluttet. Det meste av kjente feil og mangler er rettet opp og restanser følges opp til alt er som forutsatt. 2

3 Fastmontert brukerutstyr intensivsøyler er levert og montert. Resterende brukerutstyr forøvrig, herunder medisinsk teknisk utstyr, tas i mot i uke 36. Anskaffelse av noe brukerutstyr er satt «på vent» for å sikre at kostnadsrammen overholdes. Dette er ikke til hinder for at lokalene tas i bruk. Lokaler og utstyr er klar til å tas i bruk i uke 37. Dette omfatter: 9 intensivplasser 2 kombinerte intensivplasser og luftsmitteisolat 3 kombinerte intensivplasser og kontaktsmitteisolat 1 luftsmitteisolat. Til sammen er det altså 14 intensivplasser. Ytterligere 4 intensivplasser kan utstyres senere, når det er behov for det og når det foreligger finansiering for utstyrsbehovet i disse 4 plassene. Prosjektet gjennomføres innenfor kostnadsrammen på kr. 36,5 mill. Prosjektet har tatt lengre tid å gjennomføre enn opprinnelig planlagt. Det skyldes spesielle utfordringer knyttet til anskaffelse av brukerutstyr. Den nye avdelingen vil bli tatt i bruk og pasienter vil bli overflyttet fra gammel intensivavdeling den Ny intensivavdeling med isolater ble offisielt åpnet den av Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Prosjekt kardiologisk intervensjon MOBA 3 Prosjekt kardiologisk intervensjon MOBA3 er i arbeid. Oppstartsmøte for prosjektet var , og det er siden avholdt 3 styringsgruppemøter. Prosjektet skulle etter planen fullføres innen utgangen av 20, men det er nå avklart at det vil være vanskelig eller umulig å holde den tidsplanen. Det er brukt ekstra tid for å utrede vektbelastningen på utstyret som skal inn i lokalene og om vekten vil være tilpasset byggets bærekraft. Det foreligger nå en positiv avklaring på disse spørsmålene. Det er nå valgt leverandør for tømmer- og elektrofagene, som har vært utlyst, mens de andre fagområdene vil bli avropt på rammeavtaler. Byggearbeidene vil starte i oktober. Parallelt med planleggingen av innredningen har det pågått arbeid med innkjøp av medisinsk teknisk utstyr. Tilbyder er nå valgt og prosjektet samarbeider med innkjøp og leverandør for å tilpasse innredningen til utstyret. Styringsgruppen vil ha et sterkt fokus på framdrift, kvalitet og økonomisk ramme. På dette tidspunkt er det framdrift som synes å være den største utfordringen - idet eksisterende medisinsk teknisk utstyr snart trenger utskifting. 3

4 Renoveringsprosjekt Mikrobiologi Alt arbeid er nå sluttført og leverandørene vil også være ferdig med opprydding og nedrigging innen utgangen av september. Regnskapet er blitt fulgt detaljert og pr. utgangen av august er det fortsatt en sluttprognose for gammelt og nytt prosjekt på totalt ca. kr. 47 mill. Bekreftet sluttsum vil foreligge når prosjektet formelt er avsluttet. Evalueringsrapport vil bli utarbeidet og sluttført i løpet av september/oktober måned. 2.2 Medarbeidere HMS Siden forrige driftsorientering har det vært arbeidet med bl.a. følgende oppgaver: Deltakelse på Grunnkurs for bedriftshelsepersonell i regi av STAMI. Deltakelse ved dialogmøte 1 og i enkeltsaker. Helseovervåking av nattevakter ved flere enheter. Oppfølging av arbeidsmedisinske sykdomstilstander i samarbeid med arbeidsmedisiner. Sykefraværsanalyser for enheter. Risikovurdering Stavanger DPS og Kardiologisk laboratorium. Debriefing etter arbeidsrelaterte traumer. Pågående arbeid: Det arbeides med stoffkartoteket, ergonomisk tilrettelegging i enkeltsaker og i byggeprosjekter, vurdering av møbler og utstyr, yrkeshygieniske problemstillinger i byggesaker, oppfølging av sykmeldte og tilretteleggingsarbeid, helseovervåking, undervisning og bistand for ledere, avdelinger og grupper, bistand i forbindelse med planlagt ISO sertifisering. Oppfølging av ansattskader i Psykiatrisk divisjon, Spesialavdeling for voksne Det vises til informasjon gitt i adm. direktørs driftsorientering nr. 6/20 (sak 059/ O) om at det var gjennomført HMS-revisjon av ansattskader meldt i Synergi ved Psykiatrisk divisjon, Spesialavdeling for voksne. Det ble vist til at handlingsplan var under utarbeidelse. Denne handlingsplan er nå utarbeidet innen Psykiatrisk divisjon og følges opp i samarbeid med de ansattes representanter. Planen omfatter bl.a. følgende tiltak: Divisjonen har i sommer reorganisert arbeidet med Terapeutisk mestring av aggresjon (TMA), og lagt TMA-konsulenten direkte inn i en av driftsavdelingene. Arbeidet med TMA-undervisning til eksterne vil bli trappet noe ned i en periode mens en konsentrerer seg om det interne behovet. Det arbeides med å øke antall fast ansatte på bekostning av innleie. Bedre risikoanalyser med mer avansert metodikk skal settes i gang, med hjelp fra bedriftshelsetjenesten. I neste års budsjett planlegger divisjonen å styrke TMA-arbeidet. Behovet for å se på bemanningsfaktoren i utsatte sengeposter er også til stede 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling mellom Helse Stavanger HF og kommunene Oppfølging av lovpålagte avtaler mellom kommunene og Helse Stavanger HF 4

5 Inngåtte lovpålagte avtaler mellom Helse Stavanger HF og kommunene skal og om nødvendig revideres innen årets utgang. Det er enighet mellom partene at dette skal foregå gjennom følgende prosess: September november Interne prosesser i helseforetaket og kommunene hvor partene hver seg gjennomgår avtalene og gir innspill til hvilke avtaler og hva en ser behov for å revidere. September I regi av Avd. for fag- og foretaksutvikling (FFU) ble det den avholdt møte mellom aktuelle avdelingsoverleger i helseforetaket og praksiskonsulentene for å se nærmere på hvilke rutiner som skal foreligge for fastlegers og legevaktslegers mulighet for å konsultere spesialisthelsetjenesten i forkant av en eventuell innleggelse i sykehuset. Arbeidsgruppe er nedsatt for utarbeidelse av retningslinjer. FFU v/seksjon for samhandling arrangerte møte med kommunekontaktene i foretakets divisjoner, hvor tema var gjennomgang av alle delavtalene. Oktober Det vil bli holdt oppfølgingsmøte med kommunekontaktene (etter møte avholdt ). I dette møte skal tema være gjennomgang av avvikshåndtering, praktiske erfaringer med implementering av avtalene i divisjonene samt innspill til revisjon av avtalene. Det vil bli avholdt avklaringsmøte med Helse Vest RHF i forhold til private avtalespesialisters rolle i habiliteringsavtalen (delavtale 2b). November - desember Det er planlagt tre møter i forhandlingsutvalget med kommunene for gjennomgang av avtaler partene alt nå er enig om å revidere. Dette gjelder delavtale 2b (habilitering), delavtale 2c (rehabilitering), delavtale 3 (ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter) og delavtale 5 (ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialhelsetjenesten). Januar 2013 Styrebehandling av forslag til reviderte avtaler. Samhandlingsutvalgets rolle i oppfølging av avtalene Avtalene vil etter revisjon ivaretas og følges opp av samhandlingsutvalget. Utvalget hadde møte hvor avtalene ble fordelt mellom utvalgets medlemmer, for å identifisere utfordringer i avtalene som utvalget må følge opp på systemnivå. Leieavtale Randaberg DPS Det har vært ført forhandlinger med Randaberg kommune om å prolongere leieavtalen for Randaberg DPS. Avtalen er sagt opp av kommunen og vil utløpe pr dersom den ikke forlenges. Kommunen har foreslått en betydelig prisøkning ved en prolongering av avtalen for 10 nye år. Partene er av den grunn ikke kommet til enighet i forhandlingene. Adm. direktør arbeider med å finne alternative lokaler for å ivareta pasientenes behov for spesialisthelsetjenester dersom enighet ikke oppnås. Det kan derfor ikke utelukkes at foretaket finner det mest hensiktsmessig å flytte fra lokalene på Randaberg og etablere tjenesten på annen lokasjon. 5

6 Gave til Helse Stavanger HF fra Oilers, Oilers Invest v/eier og styreleder Tore Christiansen Oilers, Oilers Invest v/eier og styreleder Tore Christiansen har dedikert en losje til Helse Stavanger HF i den nye DNB Arena som er under oppføring på Madla. Styringsgruppen i Oilers Invest har vært i løpende dialog med representanter fra Helse Stavanger HF når det gjelder tilpasninger i losjen med hensyn til tilrettelegging for pasienter. Som eksempler på dette er, egen tilkomst med heis, bredere døråpning, lukket rom med egen luft og tilrettelagt uttak for eventuelt nødvendig medisinsk utstyr. Adm. direktør vil på vegne av Helse Stavanger HF uttrykke stor takknemlighet for gaven fra Oilers, og vil gå i dialog med brukerutvalget om hvordan gaven best kan komme pasientene til gode. Helse Stavanger HF er tildelt Offentlige forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)-midler for delfinansiering av forprosjektet i eseng Helse Stavanger HF er tildelt kr ,- i støtte fra Innovasjon Norge til gjennomføring av eseng 2015 forprosjekt. Forprosjektperiode: mai-desember 20. Bakgrunnen for søknaden om OFU-midler fra Innovasjon Norge var Helse Stavangers satsing på innovasjon gjennom eseng. Det overordnete målet med prosjektet eseng er å utvikle nyere teknologiske løsninger som bygger på eksisterende nettbrett-teknologi. eseng 2015 skal være pådriver til utvikling av helse- og velferdsteknologiske løsninger som understøtter organisasjonens behov for å yte sikre, effektive og kvalitativ gode helsetjenester. Løsninger vil bidra til økt samhandling, tilgjengelighet til helseinformasjon og økt pasientmedvirkning, og er i tråd med forventninger som ligger i samhandlingsreformen. Målsetningen med forprosjektet er å legge grunnlag for videre arbeid med eseng og vurdere leverandørpartner for hovedprosjekt (OFU). Samtidig vil prosjektet legge grunnlag for prosessen med å kartlegge og tilrettelegge for nye innovasjonsprosjekt. Prosjekt eseng 2015 skal frambringe tjenester på nettbrett som støtter: Informasjon til pasienter og pasientopplæring. Dialog og brukermedvirkning. Pasientunderholdning. Mobil terminal for helsepersonell. Videre skal prosjektet etablere pasientrom ved Helse Stavanger HF som tar i bruk velferdsteknologi som kan styres ved hjelp av nettbrett. Forprosjektet har Kick-off , og oppstart med utprøving av nettbrett for pasienter på pilotavdelingen 2K fra september/oktober. Det vil bli redegjort nærmere for prosjektet i temasaken om innovasjon i dette styremøtet. 2.4 Prosesser Pasientbehandling og relaterte støtteprosesser Flytting av dokumentavdelingen 6

7 Dokumentavdelingen startet flytting til «nye» leide lokaler i Lagårdsveien 78 (tidligere Statens Hus) i slutten av juli (uke 30). Flytting av medarbeidere og dagligarkivet forventes ferdigstilt i løpet av september/oktober 20. Dette omfatter totalt 30,95 årsverk fordelt på 32 stillinger. Så langt har en omfattende flytteprosess parallelt med daglig drift gått veldig bra og avdelingen er allerede i gang med opplæring av medarbeiderne for å få en mer fleksibel og smidig drift. Ca hyllemeter skal flyttes, og videre prosess er å flytte resterende arkiver som fjernarkiv, morsarkiv og røntgenarkiv. Dette arbeidet er planlagt å starte opp på nyåret 2013 og forventes ferdigstilt i løpet av sommeren Flytting av Dokumentavdelingen frigir ca. 940 m 2 på sykehusområdet. Saksbehandlingsprosesser Tilsyn Det vises til vedlagte matrise med oversikt over tilsyn i august måned 20. Høringsuttalelser Helse Stavanger HF har avgitt uttalelse til Helse Vest RHF i følgende sak: Fellesrundskriv om rusmestringsenhetene. Høringsuttalelse avgitt RESULTATER 3.1 Pasientresultater Korridorpasienter, utskrivningsklare pasienter og interne gjestepasienter Den sentrale styringsinformasjon i rapporten omfatter andel korridorpasienter, gjennomsnittlig antall utskrivningsklare pasienter og gjennomsnittlig antall interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon. Hovedpunkter er følgende: Trenden er fortsatt at andelen korridorpasienter i somatikken er synkende, men representerer en betydelig utfordring for foretaket. Som opplyst i adm. direktørs driftsorienteringer nr. 7/20 (sak 068/ O) vurderer adm. direktør om foretaket skal sette i gang et lignende prosjekt som det Drammen sykehus har gjennomført, og som der i betydelig grad har redusert problemet med korridorpasienter. Innen psykiatrisk divisjon forekommer det fortsatt korridorpasienter, men tallet er nærmere 0. Trendkurven på utviklingen i antall utskrivningsklare pasienter i somatikken viser fortsatt en klar nedgang. Foretaket arbeider videre sammen med kommunene for helt å unngå utskrivningsklare pasienter. Innen psykiatrien er fortsatt trendkurven på utskrivningsklare pasienter synkende, men det kreves fortsatt et aktivt samarbeid med og innsats fra kommunene på det boligsosiale område for å få antallet redusert. Trenden viser at antall interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon er svakt økende, men antallet gjestepasienter er meget lavt. 7

8 8

9 9

10 Epikrisetid Epikrisetiden innen somatikk baserer seg nå på data fra det pasientadministrative systemet DIPS mot tidligere fra Helsefagkuben. Det er grunn til å glede seg over en positiv resultatutvikling innen somatikken de siste månedene, dette vil kunne bidra til å snu en svakt negativ trendkurve det siste året. Epikrisetidsutviklingen innen psykiatrien viser en langsom bedring. Arbeidet med å få på plass tiltak for å forbedre epikrisetiden vil fortsette. 10

11 Liggetiden i akuttmottaket Styret er tidligere gjort kjent med krevende forhold i akuttmottaket. Fylkesmannen opprettet tidligere i år en tilsynssak vedrørende situasjonen i akuttmottaket. Temaet for tilsynet var om tildelte ressurser stod i rimelig forhold til oppgavemengde og forsvarlighet. I ROS-analysen som foretaket selv utviklet ble det spesielt anført krevende forhold på natt og i helger. Foretaket har i flere brev redegjort til Fylkesmannen om tiltak som er eller blir gjennomført for å sikre god pasientbehandling og god forsvarlighet. Ett av disse tiltakene var beslutningen om at foretaket i perioden fra 1. mai til 1. september 20 skal ha en maksimal liggetid i akuttmottaket i helg på 3 timer, for å redusere belastningen på medarbeiderne i akuttmottaket og for å bedre den pasientopplevde kvaliteten. Det ble utviklet en egen prosedyre for å realisere dette. Det har vært en god og konstruktiv dialog mellom divisjonene for å redusere denne liggetiden mest mulig. Figuren nedenfor viser gjennomsnittlig liggetid per helgedag (lørdag og søndag). Stolper markert med rødt er før innføringen, mens de blå viser resultat hver lørdag og søndag etterpå. Det er flere helger at en ikke helt klarer målet på 3 timer i snitt, men figuren viser likevel at liggetiden i akuttmottaket generelt har blitt betydelig redusert.

12 19.lør 18.lør 17.lør 16.lør 15.lør 14.lør 13.lør.lør.lør 10.lør 9.lør 8.lør 7.lør 6.lør 5 lør 4 lør 3 lør 2. lør 1. lør før lør Gjennomsnittlig liggetid i akuttmottaket pr 8. og 9. september Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 ble fra 1. juli 20 flyttet fra tilsynsmyndigheten til Kunnskapssenteret. Ordningen er etter dette ment å være et rent rapporterings- og læringssystem hvor informasjonen om betydelig skade på pasient, eller forhold som kunne ført til betydelig skade, brukes til å kartlegge og analysere risiko for at skader oppstår. Varslingen til Kunnskapssenteret skjer elektronisk via avvikssystemet Synergi. Det gjenstår ennå en del tilpasninger i Synergi for at ordningen skal fungere optimalt og dette arbeides det med fortløpende i en regional arbeidsgruppe. Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. Det ble sendt en umiddelbar varsling i august måned. Statens helsetilsyn foretok ikke utrykning i saken. Antall meldinger sendt til Helsetilsynet pr. måned i 20: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 3.3 meldinger Overføring til kunnskapssenteret Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn

13 Antall pasientrelaterte avvik registrert i Synergi pr. mnd. i 20 og 20 Tabellen ovenfor viser at det i 20 ble det registrert 2158 pasientrelaterte saker i Synergi. Så langt i 20 er det registrert 1819 hendelser sammenlignet med 1424 hendelser i 20. De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser som rapporteres er fall og legemiddelfeil. I diagrammet nedenfor følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. I 20 ble det registrert 394 fallhendelser. Til nå i 20 er det registrerte 182 fall i foretaket, mens tilsvarende tall for 20 var 257. Antall legemiddelfeil var totalt 594 i 20. Ved utgangen av august 20 var det registrert 420 legemiddelfeil. Tilsvarende tall for 20 var 386. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender der Helse Stavanger HF deltar, har innsatsområder som retter seg både mot legemiddelbruk og fall. 13

14 Samstemming av legemiddellister når pasienter legges inn og skrives ut av sykehuset, er ett av tiltakene i kampanjen. I Helse Stavanger HF er en pilot gjennomført og rutinene for samstemming innføres nå i Medisinsk divisjon, før utrulling i hele foretaket. I pasientsikkerhetskampanjen er det skissert en rekke tiltak for å redusere antall fall i sykehus. Helse Stavanger HF vil i løpet av september etablere en tverrfaglig prosjektgruppe, fra Medisinsk divisjon og Kirurgisk divisjon, for tilrettelegging og implementering av disse tiltakene. Resultat prevalensmåling av sykehusinfeksjoner ved Helse Stavanger HF, somatisk del Prevalensmåling av sykehusinfeksjoner er en nasjonal kvalitetsindikator. Målingen innebærer registrering av utvalgte infeksjoner hos innlagte pasienter. Registreringen gir et øyeblikksbilde av hvor mange pasienter som har en infeksjon. Prevalensraten oppgis i prosent, og er andelen pasienter som har en infeksjon i forhold til alle innlagte, eventuelt alle opererte pasienter. Disse resultatene er egnet til å prioritere iverksetting av smitteverntiltak. De er mindre egnet til å si noe om årsakssammenhenger eller vurdere effekten av tiltakene. Resultatene må leses med varsomhet, tallmaterialet er lite og resultatene er sårbare for variasjoner i registreringsmåter, liggetid og pasientsammensetning. Det legges derfor mest vekt på trender som varer over tid. Målingene viser en reduksjon av forekomsten av sykehusinfeksjoner ved Helse Stavanger HF i løpet av de siste årene. Forekomsten av sykehusinfeksjoner registrert er 4,2 % (egne infeksjoner). Trendlinjen viser nedgang i utviklingen. Trenden viser også at vi ligger under den nasjonale prevalensen. Det er nærliggende å koble denne positive utviklingen til det systematiske arbeid Helse Stavanger HF i en årrekke har nedlagt for å forebygge sykehusinfeksjoner. Dette arbeidet har de senere år også blitt et satsingsområde regionalt og nasjonalt det siste nå også som del av pasientsikkerhetskampanjen. Prevalens av sykehusinfeksjoner etter infeksjonstype sammenliknet med nasjonal prevalens, lokale tall fra de fire siste målingene. Infeksjonstype Prevalens Stavanger universitetssykehus HF (%) Nasjonal Prevalens vår (%) 95% kl* Urinveisinfeksjoner 1,0 1,0 1,6 0,6 1,1 (0,9-1,3) Nedre luftveisinfeksjoner 1,2 1,5 2,0 1,9 1,6 (1,3-1,8) Septikemier 0,2 0,3 0,7 0,5 0,6 (0,5-0,8) Postoperative sårinfeksjoner ** 1,2 1,9 1,2 1,2 2,0 (1,7-2,3) Postoperative sårinfeksjoner 5,4 8,7 6,1 5,4 8,3 (7,3-9,4) *** Totalt 3,7 4,5 5,2 4,2 5,4 (4,9-5,8) Nasjonale prevalens vår 20 i prosent * I forhold til alle inneliggende ** I forhold til alle opererte *** Registreringen inkluderte 742 pasienter. Resultatet viser at 31 pasienter hadde en eller flere sykehusinfeksjoner. 164 av pasientene er operert. Med egne infeksjoner menes infeksjoner som er oppstått ved dette sykehuset, med andre menes infeksjoner som er oppstått ved annen institusjon. 14

15 3.2 Medarbeiderresultater Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 6,3 % i juli 20. Dette er en nedgang på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 20 (6,9 %). I juli tas det forbehold om at sykemeldingsprosenten påvirkes av ferieavviklingen. Utregningen av sykefravær gjør at når mange ansatte er på ferie skal det færre sykemeldte til for å få en høy sykemeldingsprosent, enn i resten av året. 15

16 Sykmeldt fravær var 5,5 % (6,2 % 20). Dette er 0,7 prosentpoeng lavere enn juli 20. Egenmeldt fravær var 0,8 % (0,7 % 20). Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på kort tid og Juli 20 Juli 20 lang tid Kort tid 3,0 % 2,7 % 1-3 dager 1,0 % 0,8 % 4-8 dager 0,8 % 0,8 % 9-16 dager 1,2 % 1,1 % Lang tid 3,3 % 4,2 % dager 2,8 % 3,6 % > 56 dager 0,5 % 0,6 % Divisjons- /enhetsvise oversikter 16

17 Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr. juni 2010 justert måltallet opp fra 4,5 % til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for juli 20 var 67,2 %. Alle divisjonene, utenom Divisjon for Medisinsk service, har hatt et lavere sykefravær i juli 20 sammenlignet med samme periode året før. Figuren nedenfor viser at sykefraværet i Helse Stavanger HF ligger på samme nivå som i Helse Fonna HF og 0,1 % lavere enn i Helse Førde HF. Helse Stavanger HF er dermed et av helseforetakene i Helse Vest RHF som har det laveste sykefraværet i juli 20. Skadestatistikk ansatte Helse Stavanger HF Ansattskader Månedlig oversikt Antall skader J F M A M J J A Ant fraværsskader Tot.ant personskader H1 per måned 5 0 1,2 2,5 2,5 3,7 3,4 0 3, ,4 0 2,4 2,4 2,4 2,4 1,2 1,1 2,3 H2 per måned 7,6 3,7 5 3,7 3,7 4,9 3,4 0 3,6 2,4 6 3,6 3,6 4,8 8,3 5,9 3,6 5,9 3,4 S O N D J F M A M J J A S O N D Frekvens Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr 4. september 20 17

18 Kommentarer: Ansattskade med fravær rapportert i Synergi etter periodekutt for juli og for august: Skulder-, nakke-, brystskader pga vold fra pasient. Sykmeldt 3 uker (juli). Voldstrussel, sykmeldt dager (august). Multiple skader pga fall, sykmeldt dager (august). Ansattskader med medisinske behandling rapportert i Synergi etter periodekutt for juni og juli, inkl august. Ribbensbrudd i forbindelse med TMA kurs (juni). Hode-, ansikt- og nakkeskade pga vold fra pasient (juli). Øyeskade pga sprut fra kjemikalie (juli). 2 stk: Røykforgiftning etter branntilløp (påtent) (juli). Kutt i finger ved utpakking av kniv (august). Helse Stavanger HF Ansattskader 20 - Konsekvens Skade, fravær Skade, medisinsk beh. Skade, førstehj. Skade, uten beh Kutt suturnål/skalpell/etc Biologisk blod/kroppsvæske Stikk Vold, Skade, fravær Vold, Skade, førstehj.. Vold, Skade, medisinsk beh. Vold, Skade, uten beh. Vold, Trussel J F M A M J J A S O N D Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil for august: 2 skader med fravær og 1 skade med medisinsk behandling. Se kommentar under graf. 1 skade med førstehjelpsbehandling: Ankelskade pga fall. 1 skade uten behandling: Multiple skader etter å ha blitt truffet av gjenstand som falt. 5 stikkskader. 1 biologisk HLR uten hjelpemiddel til munn-til-munn. 9 vold trusler, hvorav flere alvorlige trusselepisoder som har involvert flere medarbeidere. 13 vold - skader u/behandling hvorav flere påført under mer alvorlige omstendigheter. Erfaringsmessig er det er forventet en økning av antall rapporterte ansattskader, da skadetilfeller blir rapportert etter utløpt tidsfrist for månedlig innrapportering. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt Det vises til vedlagte Forskernytt september

19 Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte. POSITIVE Helseministeren åpnet ny intensivavdeling Den nye intensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus ble åpnet av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. De nye lokalene ligger i andreetasjen i bygningen til Mottak- og behandlingsavdelingen (MOBA). Her vil pasienter og ansatte få mer plass og mer lys, forklarer oversykepleier ved intensivavdelingen Siv Karin Malmin, til RA. I de gamle lokalene hadde vi fire pasienter på 50 kvadratmeter, i ny avdeling vil bare to pasienter dele samme areal. Da vil vi bedre kunne ivareta personvernet, det vil redusere smittefaren og det blir mer verdige forhold for både pasienter og pårørende, understreker Malmin. I tillegg står fem nye og topp moderne isolat klare til bruk, deriblant to luftsmitteisolat, som sykehuset ikke har hatt tidligere. Åpningen og arrangementet som fulgte, ble satt stor pris på av ministeren og alle i hennes følge fra departement og Helse Vest. Mandag. 18. september tar avdelingen imot sin første pasient. RA BUPA-bygget skaper langt bedre tilbud Mandag møter de første pasientene i nybygget til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Stavanger. Det koster 255 millioner kroner og ble opprinnelig vedtatt bygget i Psykolog Lars Conrad Moe som er leder av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUBA) til Stavanger universitetssjukehus (SUS), sier at de i mange år har tilbudt barn og unge med alvorlige lidelser behandling i svært dårlige lokaler. -Nybygget gir oss økte behandlingsmuligheter overfor barn, familier og ungdom. Vår avdeling har hatt tilhold i leide lokaler på fire forskjellige plasser i Stavanger. Hillevåg, Bekkefaret, St. Svithun og Våland. For pasienter som har vært utagerende, har vi ikke hatt gode lokaler. Men med lang planleggingstid har vi også fått en mulighet til å skreddersy bygget til vårt formål, sier Moe. Aftenbladet Enorm interesse for Gulliver Over 100 personar har kome med pengar slik at Arvid Mæland skal vinna auksjonen og få hovudet til Gulliver til Huse på Jæren. -Det kom tre stykk syklande innom med ein 1000-lapp her om dagen. Det er det meste eg har fått på ein gong, seier cowboyen. Han vil ikkje gå ut med kor mykje han har fått til no. Det er litt hemmeleg, for eg fryktar at folk byr i mot meg då, seier han. Kongeparken auksjonerer bort Gulliver på QXL og inntektene går til barneavdelingen på Stavanger Universitetssjukehus. Jærbladet Hiv-svar på ett minutt på SUS En hurtigtest som gir svar på om man er hiv-smittet, blir nå tatt i bruk både på Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og andre sykehus i de største byene i Norge. I fjor fikk 296 nordmenn påvist hiv. 96 av disse var menn som har sex med menn, det høyeste noensinne. Tidligere har dette vært et Oslofenomen, men nå ser helsemyndighetene at smitten sprer seg til de store byene. Dette bekymrer helsemyndighetene. I disse dager går derfor Helsedirektoratet ut med 19

20 tilbud rettet spesielt for denne gruppen i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Kampanjen heter «bedre å vite» og skal hindre hivsmitte blant menn som har sex med menn. Utvalgte klinikker tar i bruk en hurtigtest som gir hiv-svar i løpet av et minutt. Teststedet i Stavanger er Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner ved hudavdelingen på SUS. Aftenbladet/nett NØYTRALE Prislapp på nytt sykehus: 10 milliarder Videre utbygging på Våland i Stavanger er beregnet til 9,3 milliarder, mens nytt sykehus på kvadratmeter tomt er stipulert til 10,8 milliarder kroner. SUS styret skal i september vedta en plan for utbygging. Milliardene vil rulle når rogalendingenes framtidige sykehus skal bygges. Styret for Stavanger Universitetssjukehus (SUS) fikk onsdag presentert de første modeller og økonomiske tanker om sykehusutbyggingen fram mot 2025 og videre til Sykehusdirektør Bård Lilleeng kunne på styremøtet i går presentere de første beregninger som er foretatt i forbindelse med sykehusutbyggingen. Befolkningsveksten i regionen gjør det tvingende nødvendig med en arealmessig utvidelse. Etter at styret i september har drøftet og vedtatt en bygningsmessig utviklingsplan, så kommer saken opp også på styremøte i oktober der en idefaserapport skal foreligge for utbyggingen. Aftenbladet 20

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. august 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 81/15 Rapportering fra virksomheten august

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 05/16 Rapportering fra virksomheten Desember

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. juli 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.09.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 68/15 Rapportering fra virksomheten juli 2015

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato:.3.1 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 5/1 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/1 Arkivsak 1/33/33

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 099/ Trykte vedlegg: Ingen Saksfremlegg Fristbrudd og ventetider Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 17.11.11 Harald Noddeland 97424 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 99/ 24.11.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.06.2017 Sak nr: 037/2017 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2017 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. oktober 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 19.11.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 93/15 Rapportering fra virksomheten pr. oktober

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 17.01.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Risikovurdering av overordnede styringsmål 2016 - evaluering av måloppnåelse ved

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254

SAKSFREMLEGG. Sak 36/09 HMS-rapportering Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/ Arkiv: 254 SAKSFREMLEGG Sak 36/09 HMS-rapportering 2009 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Sol-Bjørg Hagen Arkivsak: 09/4838-2 Arkiv: 254 Innstilling Styret ved St. Olavs Hospital HF tar HMS-rapporten

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des

Ventetid fra NPR. Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Ventetid i dager Målområde 1: PASIENTBEHANDLING 85 80 75 70 65 60 55 50 Ventetid fra NPR 2012 Mål 2012 HiÅ avviklet 2012 HiÅ fortsatt ventende 2012 Avviklet pr mnd 2011 HiÅ avviklet HSØ har igjennom høsten

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.6.14 Sak nr: 31/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. mai 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.03.2016 SAKSBEHANDLER: Gunnhild Haslerud, Øystein Fjelldal, m.fl. SAKEN GJELDER: Virksomhetsrapportering per februar 2016 ARKIVSAK:

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 3.3.17 Sak nr: /17 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering ruar 17 Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. desember 2014 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Iren Brathetland Styresak 5/15 B Virksomhetsrapport pr. 31.12.2014, samt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.2016 Sak nr: 030/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 1. tertial 2016 Trykte vedlegg: ingen Hensikten med saken:

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 31.10.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 091/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 9/20 Arkivsak

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 089/

Styret ved Vestre Viken HF 089/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 19.1.11 Jan Reidar Bergwitz-Larsen 913 67 53 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 89/

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Juli 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Stavanger HF GÅR TIL: FORETAK: STYRESAK GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 12.09.2016 SAKSBEHANDLER: Kjersti Heie SAKEN GJELDER: Styresak 67/16 Tiltaksplan vold og trusler ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 67/16 STYREMØTE:

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold

Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold Resultat- og tiltaksrapport kvalitet - Februar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten

Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Detaljert oversikt over tiltak direkte rettet mot avvikling av korridorpasienter. Status 16. mars 2015. Kategori 1: Bedre bruk av spesialisthelsetjenesten Ansvarlig avdeling / Aktivitet / Tiltak Indikatorer

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 30. april 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 53/15 Rapportering fra virksomheten april

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 074/

Styret ved Vestre Viken HF 074/ Saksfremlegg Reduksjon av fristbrudd og ventetid Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 18.08.11 Harald Noddeland 974 02 040 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 074/2011 25.08.11

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1

Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden... 1 Resultat og tiltaksrapport kvalitet - Januar 2014 Innhold 1. Ventelister... 1 Oversikt 1: Gjennomsnittlig ventetid for alle pasienter som har fått helsehjelp i perioden.... 1 Oversikt 2: Ventetid fordelt

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder Møtedato: 27. mai 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Rune Sundset, 75 51 29 00 Bodø, 16.5.2014 Styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering av enkeltområder

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 27. april 2017 SAK NR 038-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR OG MARS 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-,

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 16.11.2016 Sak nr: 059/2016 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2016 Trykte vedlegg: Ingen Hensikten med saken:

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4

Administrerende direktørs orientering til styret nr. 7/2016 pkt. 4 NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse HF DATO: 01.12.2016 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen og Anne Sofie Øye Gjerde SAKEN GJELDER: Rapportering av tilsynssaker ARKIVSAK:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng

Helse Stavanger 2.0. Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Helse Stavanger 2.0 Healthworld 2012. Adm. direktør Bård Lilleeng Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF Stavanger universitetssjukehus Helse Stavanger HF 7000 ansatte 900 senger 60.000 innleggelser

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte PROTOKOLL

Styresak. Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte PROTOKOLL Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.08.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Tungland Styresak 081/11 B Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.06.2011 Arkivsak 0

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 31.03.16 Sak nr: 011/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst

Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Ledelsesrapport Helse Sør-Øst Januar 2017

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 14. februar 2013 Saksbehandler: Medisinsk direktør Einar S. Hysing Vedlegg: Prosjektdirektiv Regional EPJ ved Oslo universitetssykehus Gjennomføringsfasen

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015

Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17. juni 2015 Møtedato: 31. august 2016 Saksnr.: Saksbeh./tlf.: Sted/dato: Hanne Husom Haukland, 75512900 Bodø, 19.8.2016 Styresak 95 2016 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen oversikt, oppfølging fra styremøte 17.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne.

SAKSFREMLEGG. Innstilling Styret vedtar fremlagt milepælsplan og gir administrerende direktør mandat til å gjennomføre planleggingen i tråd med denne. SAKSFREMLEGG Sak 28/13 Finansiering nytt bygg Østmarka Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital Hf Dato: 19.09.13 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 10/6002-90 Arkiv: 030.1 Innstilling Styret vedtar

Detaljer

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi

Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.

Detaljer

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2

Rapportering frå verksemda per august Vedlegg 2 Rapportering frå verksemda per august 2017 Vedlegg 2 Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014.

Styresak. Dette dokumentet viser resultatene for noen av de viktigste indikatorene, med utvikling fra 1.terial 2013 til 1.terial 2014. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.10.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Øystein Fjelldal, Øyvind Aas Styresak 69/14 O Nasjonale kvalitetsindikatorer

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak

Styresak Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Geir Tollåli / 90945509 Bodø, 18.8.2017 Styresak 82-2017 Alvorlige hendelser i foretaksgruppen - oversikt, oppfølging av styresak 95-2016 Formål

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg

Rapportering frå verksemda per april Vedlegg Rapportering frå verksemda per april 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF

NOTAT. GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: Helse Stavanger HF NOTAT GÅR TIL: Styremedlemmer FORETAK: DATO: 20.06.2015 FRA: Administrerende direktør SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oversikt over tilsyn 03.09.2015 ARKIVSAK: 2015/ STYRESAK: /15 STYREMØTE:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19. oktober 2017 SAK NR 096-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013

Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 Resultat og tiltaksrapport kvalitet Finnmarkssykehuset - desember 2013 1.0 Bakgrunn Finnmarkssykehusets kvalitetsstrategi skal gi økt fokus på kvalitet, og sikre detaljerte kvalitets - resultater til de

Detaljer