Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/2012."

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 079/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 8/20 Arkivsak 0 20/33/033 Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/20. Forslag til vedtak: Styret tar adm. direktørs driftsorienteringer nr. 8/20 til orientering. 1

2 1 OVERORDNEDE VURDERINGER Driften preges fremdeles av høy aktivitet langt over aktivitetsbudsjettet og lang over bestillingen fra eier. Ventetidsutviklingen og fristbruddssituasjonen er i langsom forbedring, men tallene viser at det også fremover er behov for at foretaket leverer pasientbehandling med et volum høyere enn bestillingen. I denne situasjonen er det særlig viktig å ha stort fokus på kostandskontroll, da inntektene for meraktiviteten stort sett ikke gir inndekning for merkostnadene. Meraktivitet innen psykisk helsevern gir i liten grad inntekt, mens meraktivitet i somatikken godtgjøres med 40% av beregnet gjennomsnittskostnad for behandlingen. Videre er kostnadene for vår meraktivitet ofte langt høyere enn for den ordinære aktiviteten, da en betydelig del av denne aktiviteten må særorganiseres som prosjekter, ekstra operasjonsdager i helg eller som ekstrapoliklinikk utenfor vanlig arbeidstid. Administrerende direktør er svært oppmerksom på dette risikobildet og vil i tråd med styrets tidligere føringer søke å balansere driften slik at vi i størst mulig grad utnytter foretakets fulle kapasitet parallelt med å minimere risikoen for negative budsjettavvik. Å løse denne oppgaven vil kreve mye av ledelsen på divisjons- og avdelingsnivå, og administrerende direktør vil følge tett opp. 2 VIRKEMIDLER 2.1 Strategier Prosjekt sykehusutbygging Det vises til egen sak til dette styremøte. Utbyggingsprosjekter Prosjekt ny barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) Prosjektet er ferdigstilt i henhold til framdriftsplan og økonomi. Det nye BUPA-bygget ble offisielt åpnet , og bygget er gradvis tatt i bruk siden Prosjekt Stavanger DPS Prosjektet er i fasen for detaljering og programmering. Det ble lyst ut konkurranse for rivning av gamle bygninger på tomten. Leverandør er nå valgt, og riveoppdraget vil starte i løpet av september måned og sluttføres innenfor en periode på fire uker. Byggingen på nytt bygg er fortsatt beregnet å starte i november/desember 20. Alle oppgaver utføres i henhold til framdriftsplanen, og det er på dette tidspunkt ikke meldt om uforutsette problemstillinger for prosjektet. Prosjekt ny intensivavdeling og isolater MOBA2 Byggearbeidene er avsluttet. Det meste av kjente feil og mangler er rettet opp og restanser følges opp til alt er som forutsatt. 2

3 Fastmontert brukerutstyr intensivsøyler er levert og montert. Resterende brukerutstyr forøvrig, herunder medisinsk teknisk utstyr, tas i mot i uke 36. Anskaffelse av noe brukerutstyr er satt «på vent» for å sikre at kostnadsrammen overholdes. Dette er ikke til hinder for at lokalene tas i bruk. Lokaler og utstyr er klar til å tas i bruk i uke 37. Dette omfatter: 9 intensivplasser 2 kombinerte intensivplasser og luftsmitteisolat 3 kombinerte intensivplasser og kontaktsmitteisolat 1 luftsmitteisolat. Til sammen er det altså 14 intensivplasser. Ytterligere 4 intensivplasser kan utstyres senere, når det er behov for det og når det foreligger finansiering for utstyrsbehovet i disse 4 plassene. Prosjektet gjennomføres innenfor kostnadsrammen på kr. 36,5 mill. Prosjektet har tatt lengre tid å gjennomføre enn opprinnelig planlagt. Det skyldes spesielle utfordringer knyttet til anskaffelse av brukerutstyr. Den nye avdelingen vil bli tatt i bruk og pasienter vil bli overflyttet fra gammel intensivavdeling den Ny intensivavdeling med isolater ble offisielt åpnet den av Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. Prosjekt kardiologisk intervensjon MOBA 3 Prosjekt kardiologisk intervensjon MOBA3 er i arbeid. Oppstartsmøte for prosjektet var , og det er siden avholdt 3 styringsgruppemøter. Prosjektet skulle etter planen fullføres innen utgangen av 20, men det er nå avklart at det vil være vanskelig eller umulig å holde den tidsplanen. Det er brukt ekstra tid for å utrede vektbelastningen på utstyret som skal inn i lokalene og om vekten vil være tilpasset byggets bærekraft. Det foreligger nå en positiv avklaring på disse spørsmålene. Det er nå valgt leverandør for tømmer- og elektrofagene, som har vært utlyst, mens de andre fagområdene vil bli avropt på rammeavtaler. Byggearbeidene vil starte i oktober. Parallelt med planleggingen av innredningen har det pågått arbeid med innkjøp av medisinsk teknisk utstyr. Tilbyder er nå valgt og prosjektet samarbeider med innkjøp og leverandør for å tilpasse innredningen til utstyret. Styringsgruppen vil ha et sterkt fokus på framdrift, kvalitet og økonomisk ramme. På dette tidspunkt er det framdrift som synes å være den største utfordringen - idet eksisterende medisinsk teknisk utstyr snart trenger utskifting. 3

4 Renoveringsprosjekt Mikrobiologi Alt arbeid er nå sluttført og leverandørene vil også være ferdig med opprydding og nedrigging innen utgangen av september. Regnskapet er blitt fulgt detaljert og pr. utgangen av august er det fortsatt en sluttprognose for gammelt og nytt prosjekt på totalt ca. kr. 47 mill. Bekreftet sluttsum vil foreligge når prosjektet formelt er avsluttet. Evalueringsrapport vil bli utarbeidet og sluttført i løpet av september/oktober måned. 2.2 Medarbeidere HMS Siden forrige driftsorientering har det vært arbeidet med bl.a. følgende oppgaver: Deltakelse på Grunnkurs for bedriftshelsepersonell i regi av STAMI. Deltakelse ved dialogmøte 1 og i enkeltsaker. Helseovervåking av nattevakter ved flere enheter. Oppfølging av arbeidsmedisinske sykdomstilstander i samarbeid med arbeidsmedisiner. Sykefraværsanalyser for enheter. Risikovurdering Stavanger DPS og Kardiologisk laboratorium. Debriefing etter arbeidsrelaterte traumer. Pågående arbeid: Det arbeides med stoffkartoteket, ergonomisk tilrettelegging i enkeltsaker og i byggeprosjekter, vurdering av møbler og utstyr, yrkeshygieniske problemstillinger i byggesaker, oppfølging av sykmeldte og tilretteleggingsarbeid, helseovervåking, undervisning og bistand for ledere, avdelinger og grupper, bistand i forbindelse med planlagt ISO sertifisering. Oppfølging av ansattskader i Psykiatrisk divisjon, Spesialavdeling for voksne Det vises til informasjon gitt i adm. direktørs driftsorientering nr. 6/20 (sak 059/ O) om at det var gjennomført HMS-revisjon av ansattskader meldt i Synergi ved Psykiatrisk divisjon, Spesialavdeling for voksne. Det ble vist til at handlingsplan var under utarbeidelse. Denne handlingsplan er nå utarbeidet innen Psykiatrisk divisjon og følges opp i samarbeid med de ansattes representanter. Planen omfatter bl.a. følgende tiltak: Divisjonen har i sommer reorganisert arbeidet med Terapeutisk mestring av aggresjon (TMA), og lagt TMA-konsulenten direkte inn i en av driftsavdelingene. Arbeidet med TMA-undervisning til eksterne vil bli trappet noe ned i en periode mens en konsentrerer seg om det interne behovet. Det arbeides med å øke antall fast ansatte på bekostning av innleie. Bedre risikoanalyser med mer avansert metodikk skal settes i gang, med hjelp fra bedriftshelsetjenesten. I neste års budsjett planlegger divisjonen å styrke TMA-arbeidet. Behovet for å se på bemanningsfaktoren i utsatte sengeposter er også til stede 2.3 Samarbeidspartnere og andre ressurser Samhandling mellom Helse Stavanger HF og kommunene Oppfølging av lovpålagte avtaler mellom kommunene og Helse Stavanger HF 4

5 Inngåtte lovpålagte avtaler mellom Helse Stavanger HF og kommunene skal og om nødvendig revideres innen årets utgang. Det er enighet mellom partene at dette skal foregå gjennom følgende prosess: September november Interne prosesser i helseforetaket og kommunene hvor partene hver seg gjennomgår avtalene og gir innspill til hvilke avtaler og hva en ser behov for å revidere. September I regi av Avd. for fag- og foretaksutvikling (FFU) ble det den avholdt møte mellom aktuelle avdelingsoverleger i helseforetaket og praksiskonsulentene for å se nærmere på hvilke rutiner som skal foreligge for fastlegers og legevaktslegers mulighet for å konsultere spesialisthelsetjenesten i forkant av en eventuell innleggelse i sykehuset. Arbeidsgruppe er nedsatt for utarbeidelse av retningslinjer. FFU v/seksjon for samhandling arrangerte møte med kommunekontaktene i foretakets divisjoner, hvor tema var gjennomgang av alle delavtalene. Oktober Det vil bli holdt oppfølgingsmøte med kommunekontaktene (etter møte avholdt ). I dette møte skal tema være gjennomgang av avvikshåndtering, praktiske erfaringer med implementering av avtalene i divisjonene samt innspill til revisjon av avtalene. Det vil bli avholdt avklaringsmøte med Helse Vest RHF i forhold til private avtalespesialisters rolle i habiliteringsavtalen (delavtale 2b). November - desember Det er planlagt tre møter i forhandlingsutvalget med kommunene for gjennomgang av avtaler partene alt nå er enig om å revidere. Dette gjelder delavtale 2b (habilitering), delavtale 2c (rehabilitering), delavtale 3 (ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter) og delavtale 5 (ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialhelsetjenesten). Januar 2013 Styrebehandling av forslag til reviderte avtaler. Samhandlingsutvalgets rolle i oppfølging av avtalene Avtalene vil etter revisjon ivaretas og følges opp av samhandlingsutvalget. Utvalget hadde møte hvor avtalene ble fordelt mellom utvalgets medlemmer, for å identifisere utfordringer i avtalene som utvalget må følge opp på systemnivå. Leieavtale Randaberg DPS Det har vært ført forhandlinger med Randaberg kommune om å prolongere leieavtalen for Randaberg DPS. Avtalen er sagt opp av kommunen og vil utløpe pr dersom den ikke forlenges. Kommunen har foreslått en betydelig prisøkning ved en prolongering av avtalen for 10 nye år. Partene er av den grunn ikke kommet til enighet i forhandlingene. Adm. direktør arbeider med å finne alternative lokaler for å ivareta pasientenes behov for spesialisthelsetjenester dersom enighet ikke oppnås. Det kan derfor ikke utelukkes at foretaket finner det mest hensiktsmessig å flytte fra lokalene på Randaberg og etablere tjenesten på annen lokasjon. 5

6 Gave til Helse Stavanger HF fra Oilers, Oilers Invest v/eier og styreleder Tore Christiansen Oilers, Oilers Invest v/eier og styreleder Tore Christiansen har dedikert en losje til Helse Stavanger HF i den nye DNB Arena som er under oppføring på Madla. Styringsgruppen i Oilers Invest har vært i løpende dialog med representanter fra Helse Stavanger HF når det gjelder tilpasninger i losjen med hensyn til tilrettelegging for pasienter. Som eksempler på dette er, egen tilkomst med heis, bredere døråpning, lukket rom med egen luft og tilrettelagt uttak for eventuelt nødvendig medisinsk utstyr. Adm. direktør vil på vegne av Helse Stavanger HF uttrykke stor takknemlighet for gaven fra Oilers, og vil gå i dialog med brukerutvalget om hvordan gaven best kan komme pasientene til gode. Helse Stavanger HF er tildelt Offentlige forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)-midler for delfinansiering av forprosjektet i eseng Helse Stavanger HF er tildelt kr ,- i støtte fra Innovasjon Norge til gjennomføring av eseng 2015 forprosjekt. Forprosjektperiode: mai-desember 20. Bakgrunnen for søknaden om OFU-midler fra Innovasjon Norge var Helse Stavangers satsing på innovasjon gjennom eseng. Det overordnete målet med prosjektet eseng er å utvikle nyere teknologiske løsninger som bygger på eksisterende nettbrett-teknologi. eseng 2015 skal være pådriver til utvikling av helse- og velferdsteknologiske løsninger som understøtter organisasjonens behov for å yte sikre, effektive og kvalitativ gode helsetjenester. Løsninger vil bidra til økt samhandling, tilgjengelighet til helseinformasjon og økt pasientmedvirkning, og er i tråd med forventninger som ligger i samhandlingsreformen. Målsetningen med forprosjektet er å legge grunnlag for videre arbeid med eseng og vurdere leverandørpartner for hovedprosjekt (OFU). Samtidig vil prosjektet legge grunnlag for prosessen med å kartlegge og tilrettelegge for nye innovasjonsprosjekt. Prosjekt eseng 2015 skal frambringe tjenester på nettbrett som støtter: Informasjon til pasienter og pasientopplæring. Dialog og brukermedvirkning. Pasientunderholdning. Mobil terminal for helsepersonell. Videre skal prosjektet etablere pasientrom ved Helse Stavanger HF som tar i bruk velferdsteknologi som kan styres ved hjelp av nettbrett. Forprosjektet har Kick-off , og oppstart med utprøving av nettbrett for pasienter på pilotavdelingen 2K fra september/oktober. Det vil bli redegjort nærmere for prosjektet i temasaken om innovasjon i dette styremøtet. 2.4 Prosesser Pasientbehandling og relaterte støtteprosesser Flytting av dokumentavdelingen 6

7 Dokumentavdelingen startet flytting til «nye» leide lokaler i Lagårdsveien 78 (tidligere Statens Hus) i slutten av juli (uke 30). Flytting av medarbeidere og dagligarkivet forventes ferdigstilt i løpet av september/oktober 20. Dette omfatter totalt 30,95 årsverk fordelt på 32 stillinger. Så langt har en omfattende flytteprosess parallelt med daglig drift gått veldig bra og avdelingen er allerede i gang med opplæring av medarbeiderne for å få en mer fleksibel og smidig drift. Ca hyllemeter skal flyttes, og videre prosess er å flytte resterende arkiver som fjernarkiv, morsarkiv og røntgenarkiv. Dette arbeidet er planlagt å starte opp på nyåret 2013 og forventes ferdigstilt i løpet av sommeren Flytting av Dokumentavdelingen frigir ca. 940 m 2 på sykehusområdet. Saksbehandlingsprosesser Tilsyn Det vises til vedlagte matrise med oversikt over tilsyn i august måned 20. Høringsuttalelser Helse Stavanger HF har avgitt uttalelse til Helse Vest RHF i følgende sak: Fellesrundskriv om rusmestringsenhetene. Høringsuttalelse avgitt RESULTATER 3.1 Pasientresultater Korridorpasienter, utskrivningsklare pasienter og interne gjestepasienter Den sentrale styringsinformasjon i rapporten omfatter andel korridorpasienter, gjennomsnittlig antall utskrivningsklare pasienter og gjennomsnittlig antall interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon. Hovedpunkter er følgende: Trenden er fortsatt at andelen korridorpasienter i somatikken er synkende, men representerer en betydelig utfordring for foretaket. Som opplyst i adm. direktørs driftsorienteringer nr. 7/20 (sak 068/ O) vurderer adm. direktør om foretaket skal sette i gang et lignende prosjekt som det Drammen sykehus har gjennomført, og som der i betydelig grad har redusert problemet med korridorpasienter. Innen psykiatrisk divisjon forekommer det fortsatt korridorpasienter, men tallet er nærmere 0. Trendkurven på utviklingen i antall utskrivningsklare pasienter i somatikken viser fortsatt en klar nedgang. Foretaket arbeider videre sammen med kommunene for helt å unngå utskrivningsklare pasienter. Innen psykiatrien er fortsatt trendkurven på utskrivningsklare pasienter synkende, men det kreves fortsatt et aktivt samarbeid med og innsats fra kommunene på det boligsosiale område for å få antallet redusert. Trenden viser at antall interne gjestepasienter fra Medisinsk divisjon er svakt økende, men antallet gjestepasienter er meget lavt. 7

8 8

9 9

10 Epikrisetid Epikrisetiden innen somatikk baserer seg nå på data fra det pasientadministrative systemet DIPS mot tidligere fra Helsefagkuben. Det er grunn til å glede seg over en positiv resultatutvikling innen somatikken de siste månedene, dette vil kunne bidra til å snu en svakt negativ trendkurve det siste året. Epikrisetidsutviklingen innen psykiatrien viser en langsom bedring. Arbeidet med å få på plass tiltak for å forbedre epikrisetiden vil fortsette. 10

11 Liggetiden i akuttmottaket Styret er tidligere gjort kjent med krevende forhold i akuttmottaket. Fylkesmannen opprettet tidligere i år en tilsynssak vedrørende situasjonen i akuttmottaket. Temaet for tilsynet var om tildelte ressurser stod i rimelig forhold til oppgavemengde og forsvarlighet. I ROS-analysen som foretaket selv utviklet ble det spesielt anført krevende forhold på natt og i helger. Foretaket har i flere brev redegjort til Fylkesmannen om tiltak som er eller blir gjennomført for å sikre god pasientbehandling og god forsvarlighet. Ett av disse tiltakene var beslutningen om at foretaket i perioden fra 1. mai til 1. september 20 skal ha en maksimal liggetid i akuttmottaket i helg på 3 timer, for å redusere belastningen på medarbeiderne i akuttmottaket og for å bedre den pasientopplevde kvaliteten. Det ble utviklet en egen prosedyre for å realisere dette. Det har vært en god og konstruktiv dialog mellom divisjonene for å redusere denne liggetiden mest mulig. Figuren nedenfor viser gjennomsnittlig liggetid per helgedag (lørdag og søndag). Stolper markert med rødt er før innføringen, mens de blå viser resultat hver lørdag og søndag etterpå. Det er flere helger at en ikke helt klarer målet på 3 timer i snitt, men figuren viser likevel at liggetiden i akuttmottaket generelt har blitt betydelig redusert.

12 19.lør 18.lør 17.lør 16.lør 15.lør 14.lør 13.lør.lør.lør 10.lør 9.lør 8.lør 7.lør 6.lør 5 lør 4 lør 3 lør 2. lør 1. lør før lør Gjennomsnittlig liggetid i akuttmottaket pr 8. og 9. september Pasientrelaterte uønskede hendelser i Helse Stavanger HF Meldeplikten etter spesialisthelsetjenesteloven 3-3 ble fra 1. juli 20 flyttet fra tilsynsmyndigheten til Kunnskapssenteret. Ordningen er etter dette ment å være et rent rapporterings- og læringssystem hvor informasjonen om betydelig skade på pasient, eller forhold som kunne ført til betydelig skade, brukes til å kartlegge og analysere risiko for at skader oppstår. Varslingen til Kunnskapssenteret skjer elektronisk via avvikssystemet Synergi. Det gjenstår ennå en del tilpasninger i Synergi for at ordningen skal fungere optimalt og dette arbeides det med fortløpende i en regional arbeidsgruppe. Fra juni 2010 har helseforetakene plikt til å varsle Statens helsetilsyn umiddelbart om dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er særlig uventet i forhold til påregnelig risiko. Det ble sendt en umiddelbar varsling i august måned. Statens helsetilsyn foretok ikke utrykning i saken. Antall meldinger sendt til Helsetilsynet pr. måned i 20: Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des 3.3 meldinger Overføring til kunnskapssenteret Umiddelbare meldinger til Statens helsetilsyn

13 Antall pasientrelaterte avvik registrert i Synergi pr. mnd. i 20 og 20 Tabellen ovenfor viser at det i 20 ble det registrert 2158 pasientrelaterte saker i Synergi. Så langt i 20 er det registrert 1819 hendelser sammenlignet med 1424 hendelser i 20. De vanligste hendelsestyper for pasientrelaterte uønskede hendelser som rapporteres er fall og legemiddelfeil. I diagrammet nedenfor følges utviklingen av antall saker knyttet til disse hendelsestypene. I 20 ble det registrert 394 fallhendelser. Til nå i 20 er det registrerte 182 fall i foretaket, mens tilsvarende tall for 20 var 257. Antall legemiddelfeil var totalt 594 i 20. Ved utgangen av august 20 var det registrert 420 legemiddelfeil. Tilsvarende tall for 20 var 386. Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender der Helse Stavanger HF deltar, har innsatsområder som retter seg både mot legemiddelbruk og fall. 13

14 Samstemming av legemiddellister når pasienter legges inn og skrives ut av sykehuset, er ett av tiltakene i kampanjen. I Helse Stavanger HF er en pilot gjennomført og rutinene for samstemming innføres nå i Medisinsk divisjon, før utrulling i hele foretaket. I pasientsikkerhetskampanjen er det skissert en rekke tiltak for å redusere antall fall i sykehus. Helse Stavanger HF vil i løpet av september etablere en tverrfaglig prosjektgruppe, fra Medisinsk divisjon og Kirurgisk divisjon, for tilrettelegging og implementering av disse tiltakene. Resultat prevalensmåling av sykehusinfeksjoner ved Helse Stavanger HF, somatisk del Prevalensmåling av sykehusinfeksjoner er en nasjonal kvalitetsindikator. Målingen innebærer registrering av utvalgte infeksjoner hos innlagte pasienter. Registreringen gir et øyeblikksbilde av hvor mange pasienter som har en infeksjon. Prevalensraten oppgis i prosent, og er andelen pasienter som har en infeksjon i forhold til alle innlagte, eventuelt alle opererte pasienter. Disse resultatene er egnet til å prioritere iverksetting av smitteverntiltak. De er mindre egnet til å si noe om årsakssammenhenger eller vurdere effekten av tiltakene. Resultatene må leses med varsomhet, tallmaterialet er lite og resultatene er sårbare for variasjoner i registreringsmåter, liggetid og pasientsammensetning. Det legges derfor mest vekt på trender som varer over tid. Målingene viser en reduksjon av forekomsten av sykehusinfeksjoner ved Helse Stavanger HF i løpet av de siste årene. Forekomsten av sykehusinfeksjoner registrert er 4,2 % (egne infeksjoner). Trendlinjen viser nedgang i utviklingen. Trenden viser også at vi ligger under den nasjonale prevalensen. Det er nærliggende å koble denne positive utviklingen til det systematiske arbeid Helse Stavanger HF i en årrekke har nedlagt for å forebygge sykehusinfeksjoner. Dette arbeidet har de senere år også blitt et satsingsområde regionalt og nasjonalt det siste nå også som del av pasientsikkerhetskampanjen. Prevalens av sykehusinfeksjoner etter infeksjonstype sammenliknet med nasjonal prevalens, lokale tall fra de fire siste målingene. Infeksjonstype Prevalens Stavanger universitetssykehus HF (%) Nasjonal Prevalens vår (%) 95% kl* Urinveisinfeksjoner 1,0 1,0 1,6 0,6 1,1 (0,9-1,3) Nedre luftveisinfeksjoner 1,2 1,5 2,0 1,9 1,6 (1,3-1,8) Septikemier 0,2 0,3 0,7 0,5 0,6 (0,5-0,8) Postoperative sårinfeksjoner ** 1,2 1,9 1,2 1,2 2,0 (1,7-2,3) Postoperative sårinfeksjoner 5,4 8,7 6,1 5,4 8,3 (7,3-9,4) *** Totalt 3,7 4,5 5,2 4,2 5,4 (4,9-5,8) Nasjonale prevalens vår 20 i prosent * I forhold til alle inneliggende ** I forhold til alle opererte *** Registreringen inkluderte 742 pasienter. Resultatet viser at 31 pasienter hadde en eller flere sykehusinfeksjoner. 164 av pasientene er operert. Med egne infeksjoner menes infeksjoner som er oppstått ved dette sykehuset, med andre menes infeksjoner som er oppstått ved annen institusjon. 14

15 3.2 Medarbeiderresultater Sykefravær Helse Stavanger HF hadde et samlet sykefravær på 6,3 % i juli 20. Dette er en nedgang på 0,6 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i 20 (6,9 %). I juli tas det forbehold om at sykemeldingsprosenten påvirkes av ferieavviklingen. Utregningen av sykefravær gjør at når mange ansatte er på ferie skal det færre sykemeldte til for å få en høy sykemeldingsprosent, enn i resten av året. 15

16 Sykmeldt fravær var 5,5 % (6,2 % 20). Dette er 0,7 prosentpoeng lavere enn juli 20. Egenmeldt fravær var 0,8 % (0,7 % 20). Dette er 0,1 prosentpoeng høyere enn for samme periode forrige år. Sykefravær fordelt på kort tid og Juli 20 Juli 20 lang tid Kort tid 3,0 % 2,7 % 1-3 dager 1,0 % 0,8 % 4-8 dager 0,8 % 0,8 % 9-16 dager 1,2 % 1,1 % Lang tid 3,3 % 4,2 % dager 2,8 % 3,6 % > 56 dager 0,5 % 0,6 % Divisjons- /enhetsvise oversikter 16

17 Helse Vest RHF har ifølge helhetlig styringsinformasjon i Agresso, pr. juni 2010 justert måltallet opp fra 4,5 % til 5,5 %. Andel enheter (målt på kostnadssted) i Helse Stavanger HF med et lavere sykefravær enn 5,5 % for juli 20 var 67,2 %. Alle divisjonene, utenom Divisjon for Medisinsk service, har hatt et lavere sykefravær i juli 20 sammenlignet med samme periode året før. Figuren nedenfor viser at sykefraværet i Helse Stavanger HF ligger på samme nivå som i Helse Fonna HF og 0,1 % lavere enn i Helse Førde HF. Helse Stavanger HF er dermed et av helseforetakene i Helse Vest RHF som har det laveste sykefraværet i juli 20. Skadestatistikk ansatte Helse Stavanger HF Ansattskader Månedlig oversikt Antall skader J F M A M J J A Ant fraværsskader Tot.ant personskader H1 per måned 5 0 1,2 2,5 2,5 3,7 3,4 0 3, ,4 0 2,4 2,4 2,4 2,4 1,2 1,1 2,3 H2 per måned 7,6 3,7 5 3,7 3,7 4,9 3,4 0 3,6 2,4 6 3,6 3,6 4,8 8,3 5,9 3,6 5,9 3,4 S O N D J F M A M J J A S O N D Frekvens Fraværskadefrekvens/H1og Personskadefrekvens/ H2 verdi er basert på brutto dagsverk omgjort til timeverk basert på 37,5 t uke Personskadefrekvens/H2 verdi: Antall fraværsskader, antall tilfeller av alternativt arbeid etter skade og andre personskader eksklusiv førstehjelpsskader pr. million arbeidstimer. Kilde: Synergi pr 4. september 20 17

18 Kommentarer: Ansattskade med fravær rapportert i Synergi etter periodekutt for juli og for august: Skulder-, nakke-, brystskader pga vold fra pasient. Sykmeldt 3 uker (juli). Voldstrussel, sykmeldt dager (august). Multiple skader pga fall, sykmeldt dager (august). Ansattskader med medisinske behandling rapportert i Synergi etter periodekutt for juni og juli, inkl august. Ribbensbrudd i forbindelse med TMA kurs (juni). Hode-, ansikt- og nakkeskade pga vold fra pasient (juli). Øyeskade pga sprut fra kjemikalie (juli). 2 stk: Røykforgiftning etter branntilløp (påtent) (juli). Kutt i finger ved utpakking av kniv (august). Helse Stavanger HF Ansattskader 20 - Konsekvens Skade, fravær Skade, medisinsk beh. Skade, førstehj. Skade, uten beh Kutt suturnål/skalpell/etc Biologisk blod/kroppsvæske Stikk Vold, Skade, fravær Vold, Skade, førstehj.. Vold, Skade, medisinsk beh. Vold, Skade, uten beh. Vold, Trussel J F M A M J J A S O N D Oppsummering: Totalt innrapporterte arbeidsrelaterte ansattskader i Synergi hittil for august: 2 skader med fravær og 1 skade med medisinsk behandling. Se kommentar under graf. 1 skade med førstehjelpsbehandling: Ankelskade pga fall. 1 skade uten behandling: Multiple skader etter å ha blitt truffet av gjenstand som falt. 5 stikkskader. 1 biologisk HLR uten hjelpemiddel til munn-til-munn. 9 vold trusler, hvorav flere alvorlige trusselepisoder som har involvert flere medarbeidere. 13 vold - skader u/behandling hvorav flere påført under mer alvorlige omstendigheter. Erfaringsmessig er det er forventet en økning av antall rapporterte ansattskader, da skadetilfeller blir rapportert etter utløpt tidsfrist for månedlig innrapportering. Disse legges fortløpende inn i de grafiske oversiktene og fremgår i kommende månedsoversikter. 3.3 Samfunnsresultater Forskernytt Det vises til vedlagte Forskernytt september

19 Omdømme/medieoppslag sitater fra pressen med vurdering av oppslagets påvirkning av helseforetakets omdømme. Det er ikke tatt stilling til om faktapresentasjonene i oppslagene er korrekte. POSITIVE Helseministeren åpnet ny intensivavdeling Den nye intensivavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus ble åpnet av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. De nye lokalene ligger i andreetasjen i bygningen til Mottak- og behandlingsavdelingen (MOBA). Her vil pasienter og ansatte få mer plass og mer lys, forklarer oversykepleier ved intensivavdelingen Siv Karin Malmin, til RA. I de gamle lokalene hadde vi fire pasienter på 50 kvadratmeter, i ny avdeling vil bare to pasienter dele samme areal. Da vil vi bedre kunne ivareta personvernet, det vil redusere smittefaren og det blir mer verdige forhold for både pasienter og pårørende, understreker Malmin. I tillegg står fem nye og topp moderne isolat klare til bruk, deriblant to luftsmitteisolat, som sykehuset ikke har hatt tidligere. Åpningen og arrangementet som fulgte, ble satt stor pris på av ministeren og alle i hennes følge fra departement og Helse Vest. Mandag. 18. september tar avdelingen imot sin første pasient. RA BUPA-bygget skaper langt bedre tilbud Mandag møter de første pasientene i nybygget til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Stavanger. Det koster 255 millioner kroner og ble opprinnelig vedtatt bygget i Psykolog Lars Conrad Moe som er leder av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUBA) til Stavanger universitetssjukehus (SUS), sier at de i mange år har tilbudt barn og unge med alvorlige lidelser behandling i svært dårlige lokaler. -Nybygget gir oss økte behandlingsmuligheter overfor barn, familier og ungdom. Vår avdeling har hatt tilhold i leide lokaler på fire forskjellige plasser i Stavanger. Hillevåg, Bekkefaret, St. Svithun og Våland. For pasienter som har vært utagerende, har vi ikke hatt gode lokaler. Men med lang planleggingstid har vi også fått en mulighet til å skreddersy bygget til vårt formål, sier Moe. Aftenbladet Enorm interesse for Gulliver Over 100 personar har kome med pengar slik at Arvid Mæland skal vinna auksjonen og få hovudet til Gulliver til Huse på Jæren. -Det kom tre stykk syklande innom med ein 1000-lapp her om dagen. Det er det meste eg har fått på ein gong, seier cowboyen. Han vil ikkje gå ut med kor mykje han har fått til no. Det er litt hemmeleg, for eg fryktar at folk byr i mot meg då, seier han. Kongeparken auksjonerer bort Gulliver på QXL og inntektene går til barneavdelingen på Stavanger Universitetssjukehus. Jærbladet Hiv-svar på ett minutt på SUS En hurtigtest som gir svar på om man er hiv-smittet, blir nå tatt i bruk både på Stavanger Universitetssjukehus (SUS) og andre sykehus i de største byene i Norge. I fjor fikk 296 nordmenn påvist hiv. 96 av disse var menn som har sex med menn, det høyeste noensinne. Tidligere har dette vært et Oslofenomen, men nå ser helsemyndighetene at smitten sprer seg til de store byene. Dette bekymrer helsemyndighetene. I disse dager går derfor Helsedirektoratet ut med 19

20 tilbud rettet spesielt for denne gruppen i Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim og Tromsø. Kampanjen heter «bedre å vite» og skal hindre hivsmitte blant menn som har sex med menn. Utvalgte klinikker tar i bruk en hurtigtest som gir hiv-svar i løpet av et minutt. Teststedet i Stavanger er Poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner ved hudavdelingen på SUS. Aftenbladet/nett NØYTRALE Prislapp på nytt sykehus: 10 milliarder Videre utbygging på Våland i Stavanger er beregnet til 9,3 milliarder, mens nytt sykehus på kvadratmeter tomt er stipulert til 10,8 milliarder kroner. SUS styret skal i september vedta en plan for utbygging. Milliardene vil rulle når rogalendingenes framtidige sykehus skal bygges. Styret for Stavanger Universitetssjukehus (SUS) fikk onsdag presentert de første modeller og økonomiske tanker om sykehusutbyggingen fram mot 2025 og videre til Sykehusdirektør Bård Lilleeng kunne på styremøtet i går presentere de første beregninger som er foretatt i forbindelse med sykehusutbyggingen. Befolkningsveksten i regionen gjør det tvingende nødvendig med en arealmessig utvidelse. Etter at styret i september har drøftet og vedtatt en bygningsmessig utviklingsplan, så kommer saken opp også på styremøte i oktober der en idefaserapport skal foreligge for utbyggingen. Aftenbladet 20

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 31.10.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 091/ O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 9/20 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 7/2013. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.8.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2013/38 Arild Johansen Styresak 068/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/2012.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7..20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 098/ O Adm. direktørs driftsorienteringer nr. 10/20 Arkivsak 0 20/33/033 Bakgrunn:

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 3/2013. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 03.04.13 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 027/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 3/2013 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 01.12.2011 Saksbehandler: Gro Simonsen Saken gjelder: Styresak 130/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 11/2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011

Styresak. Adm. direktør legger herved fram adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 067/11 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 6/2011 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 2/2015.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 2/2015. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 26.3.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 22/15 O Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 2/2015 Arkivsak

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret nr. 4/2014. Bakgrunn: Styresak Går til: Foretak: Dato: 6.5.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 33/14 O Adm. direktørs driftsorienteringer til styret

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2013.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret adm. direktørs driftsorienteringer nr. 9/2013. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 30.10.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2013/38/033 Arild Johansen Styresak 090/13 O Adm. direktørs driftsorienteringer til

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 6/2014. Styresak Går til: Foretak: Dato: 4.9.2014 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2014/2/012 Styremedlemmer Helse Stavanger HF Arild Johansen Styresak 52/14 O Adm. direktørs driftsorientering til styret

Detaljer

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 3/2015.

Styresak. Adm. direktør legger herved fram for styret driftsorientering nr. 3/2015. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.20 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 40/ Adm. direktørs driftsorientering til styret nr. 3/20 Arkivsak 0 20/193/012

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer:

Styresak. Bakgrunn: Adm. direktør legger herved fram styrerapport nr. 3/2010. Kommentarer: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 021/10 O Adm. direktørs rapport til styret nr. 3/2010 Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF

Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12. Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF Forslag til styret i Helse Vest 7.3.12 Årlig melding 2012 for Helse Stavanger HF 0 Innhold 1 Innleiing... 3 1.1 Visjon, verksemdside og verdigrunnlag... 3 1.2 Helse 2020... 3 2 Hovudområde for styring

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 20.11.2014 Sak nr: 065/2014 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Sven-Erik Andersen og Siri Vedeld Hammer Ledelsens gjennomgang 2. tertial 2014 Trykte vedlegg : Eksterne

Detaljer

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015

Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Ingvild Fjellberg, 75 51 29 00 Bodø, 10.6.2015 Styresak 65-2015 Tertialrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål Denne styresaken

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF

Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF Årsmelding 2007 HELSE FINNMARK HF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Styret... 3 2 Innledning... 4 3 Presentasjon av Helse Finnmark HF... 4 3.1 Organisasjon og ledelse... 4 3.2 Presentasjon av klinikkene... 5 4 Aktivitet...

Detaljer

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009

Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 2 Rapport 1. tertial 2009 Helse Sør-Øst RHF Juni 2009 Juni 2009 Rapport 1. tertial 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 1.1 Måltall... 3 1.2 Oppsummering og vurderinger... 4 2 Aktivitet... 5 2.1

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat

beretning 2014, herunder disponering av årsresultat Møtedato: 24. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 24 Bodø, 16.4.2015 Foretaksmøtesak 9-2015 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2014, herunder disponering

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4

1. Sammendrag... 3. 2. Hovedmål og status... 4 April 2015 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedmål og status... 4 3. Månedsrapport pr divisjon... 7 3.1 Kirurgisk divisjon... 7 3.2 Ortopedisk klinikk... 9 3.3 Medisinsk divisjon... 11 3.4 Kvinneklinikken...

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014

Sykehuset Telemark HF. Årlig melding 2013. Skien 30. januar 2014 Sykehuset Telemark HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Skien 30. januar 2014 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG...1 1. Om Sykehuset Telemark HF oppgaver og organisering...1 1.1. Visjon, virksomhetsidé

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14

Sykehuset Innlandet HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Brumunddal 01.03.14 Sykehuset Innlandet HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Brumunddal 01.03.14 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Om Sykehuset Innlandet HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon,

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial 2007

Regnskapsrapport 1. tertial 2007 Vår dato: Vår referanse: 22. mai 2007 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomikonsulent Torunn Engum Kopi til: Helse Nord RHF Sjøgata 10 8038 BODØ Regnskapsrapport 1. tertial 2007 1 Oppsummering

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer