Mjøndalen Idrettsforening MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN"

Transkript

1 Mjøndalen Idrettsforening MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

2 Forord Høsten 2007 vedtok kommunestyret i Nedre Eiker kommune å overdra et område på ca 30 mål til Mjøndalen Idrettsforening - MIF. Som en av flere betingelser for overdragelsen skal MIF bygge og drive ny forballstadion og andre idrettsanlegg, og ellers bruke arealene på en måte som imøtekommer foreningens og samfunnets interesser. Bermingrud prosjektutvikling og arkitektselskapet Link Signatur har etter avtale med Mjøndalen Idrettsforening arbeidet intenst med reguleringsplanen og tilhørende utredninger. Takket være deres kompetanse og engasjement tror vi at vi legger fram et forslag til arealbruk som også bidrar positivt til utvikling av stasjonsbyen Mjøndalen og ikke bare tjener idrettslige formål. Det har vært et utfordrende og krevende planarbeid. Kommunens plankrav stilt gjennom den administrative og politiske behandlingen har krevet omfattende faglige utredninger. Ikke minst for å imøtekomme ulike interesser ønsker å behov ved en så omfattende utbygging som det legges opp til. Arbeidet med planleggingen har vært gjennomført etter en stram tidsplan. I Mjøndalen Idrettsforening tror vi ikke tempoet har gått ut over kvaliteten i utarbeidede dokumenter, og vi har lagt vekt på å oppfylle mer enn bare de formelle kravene til informasjon og åpenhet i prosessen. Reguleringsarbeidets første fase er med dette avsluttet, og det er stor grunn til å takke alle som har bidratt til at vi er kommet dit vi er nå. Foreliggende samlede planforslag overleveres til videre behandling i Nedre Eiker kommune. Det er en stor milepel for oss, og gir oss samtidig en enda større utfordring i å realisere dette store utbyggingsprosjektet. Det vil vi gjøre med både respekt og glede fordi vi både håper og tror at dette vil være viktig, ikke bare for Mjøndalen Idrettsforening men for hele lokalsamfunnet. Mjøndalen Idrettsforening Kjell E. Johansen Leder 2

3 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING side Bakgrunn for tiltaket side Oppbygging av KU-dokumentene side 5 2. SAMMENDRAG side 6 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDDET OG PLANFORSLAGET side Planområdet side Planens hovedgrep side Beskrivelse av planforslaget side GJENNOMFØRING AV PLANPROSESSEN side Planprosessen side Innkomne merknader til kunngjøring av planarbeid side Tiltakshavers kommentar til momenter i tidligere kommunale vedtak i saken side Samråd, informasjon og deltakelse i planprosessen side NØDVENDIGE TILLATELSER FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER OG UTBYGGINGSAVTALE side FORHOLDET TIL RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER/ -BESTEM- MELSER, KOMMUNALE- OG FYLKESKOMMUNALE PLANER side Rikspolitiske retningslinjer/ -bestemmelser side Fylkesdelplan for handel, service og senterstruktur side Kommuneplanens arealdel/ sentrumsplan side Gjeldende reguleringsplaner side Tiltaket i forhold til rikspolitiske retningslinjer, kommunaleog fylkeskommunale planer side ALTERNATIVET side Beskrivelse av 0-alternativet side KONSEKVENSER FOR NATUR, MILJØ- OG SAMFUNNSFORHOLD side Natur side Støy side Luftforurensing side Forurenset grunn side Landskapsvirkning, estetikk og forhold til tilgrensende bebyggelse side 39 3

4 8.6 Handel side Barn og unges interesser side Teknisk infrastruktur side Trafikk side Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS-analyse) side Alternativ energi side Universell utforming tilgjengelighet for alle side Nyere tids kulturminner side KONKLUSJON OG SAMMENLIGNING side Hovedalternativet i forhold til 0-alternativet side Forslag til avbøtende tiltak side Tiltakshavers begrunnelse for planforslaget side OVERSIKT OVER VEDLEGG side 81 4

5 1. INNLEDNING 1.1 Bakgrunn for tiltaket Bakgrunn for tiltaket Mjøndalen Idrettsforening (MIF) har i lengre tid vurdert mulighetene for en større utbygging av stadionområdet i Mjøndalen. I kommunestyremøte den sak 68/07 Nedre Eiker Stadion ble det besluttet å overdra Nedre Eiker stadion med tilliggende arealer, i alt ca m2, til Mjøndalen Idrettsforening. Forutsetning for overdragelsen er at MIF bygger og driver ny stadion, eventuelt idrettshall samt utvikler og forvalter mulige nærings- og forretningsarealer innenfor det totale arealet. MIF har vedtatt følgende hovedmål for prosjektet: Utvikle og drive idrettsanlegg til lavest mulig kostnad for idretten i MIF. Etablere et bærekraftig, økonomisk grunnlag for eiendomsdrift med mulig tilhørende virksomhet som skal sikre MIF en stabil plattform. Til å bistå seg i utviklings- og byggeperioden har MIF inngått avtale med Bermingrud Entreprenør Konsern. BEK har blant annet hovedansvar for gjennomføring av reguleringsplan. BEK har opprettet et eget planleggingsteam for gjennomføring av planprosessen. Igangsetting av planarbeid er kunngjort, Planutvalget har i 30 sak anbefalt reguleringsarbeidet og forslag til planprogram ble deretter lagt ut til offentlig ettersyn. Etter at Kommunestyret i Nedre Eiker fastsatte planprogrammet har programmet vært tiltakshavers og forslagstillers oppskrift for utarbeiding av reguleringsplanforslag med konsekvensutredning. Det ferdige materialet sendes nå inn til kommunen for 1.gangsbehandling KU-plikt Stortinget vedtok 25. mai 2004 nye bestemmelser om konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven. Forskrift om konsekvensutredninger trådte i kraft 1. april De vedtatte lovendringene innebærer bl.a. at konsekvensutredninger inngår som en integrert del av reguleringsplanprosessen. Det fremgår følgende av oppfangskriteriene i forskrift om konsekvensutredninger: I vedlegg I - Planer for tiltak og tiltak som alltid skal konsekvensutredes etter 2- fremgår det at næringsbygg med en investeringskostnad på mer enn 500 mill eller et bruksareal på mer enn m2 alltid skal konsekvensutredes. P.g.a. at tiltaket planlegges med et areal som overstiger m2 stiller forskriften krav om konsekvensutredning. Tiltakshaver skal gjennomføre utredningen. Nedre Eiker kommune er ansvarlig myndighet og kommunestyret skal godkjenne konsekvensutredningen. Planprogram for tiltaket ble vedtatt av Kommunestyret i Nedre Eiker kommune Oppbygging av KU-dokumentene Det er utarbeidet egne rapporter på temaene trafikk, ROS, radon, grunnforhold og handel. I dette dokumentet er det gjort oppsummering av de enkelte rapportene. 5

6 Temarapportene vil sammen med forslag til reguleringsplankart, forslag til reguleringsbestemmelser, tilhørende illustrasjoner og dette dokumentet, danne forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for Mjøndalen stadion. Den planlagte utbyggingen omtales i det videre dokumentet både som planforslaget, tiltaket og hovedalternativet (i sammenligning med 0-alternativet). KU-dokumentet er bygd opp etter malen som er lagt i vedtatt planprogram. Et par kapitler er imidlertid plassert andre steder enn oppsatt i planprogrammet. Den største endringen er at planprogrammets kap. 5. ikke er et eget kapittel i KU-dokumentet. Iht. det kapittelet skal det gjøres en beskrivelse av miljø, natur og samfunnsforhold innefor planområdet og for tilgrensende områder /influensområdet i den grad det er relevant for hvert enkelt tema. Beskrivelsene er gjort i kapittel 3.1 samt i forbindelse med de enkelte temaene i kapittel 8. Begrunnelsen for at dette kapittelet er fordelt omkring i dokumentet er naturlig tilhørlighet, dokumentets lesbarhet og for å slippe for mange gjentakelser. Temaene støy, trafikk, ROS-analyse og luftforurensing er utarbeidet av Rambøll Norge AS. Handelsanalyse utarbeidet av Vista Analyse AS, radonrapport er utarbeidet av Radontech T Elvestad og grunnundersøkelser foretatt av Bjørn Strøm AS. Link Signatur AS har utarbeidet reguleringsplanforslag med tilhørende illustrasjonsmateriale og denne hovedrapporten for regulering og konsekvensutredning. Alle illustrasjoner (og bilder) uten annen kildehenvisning er utarbeidet av Link Signatur AS. 2. SAMMENDRAG I kommunestyremøte den ble det besluttet å overdra Nedre Eiker stadion med tilliggende arealer, i alt ca m 2, til Mjøndalen Idrettsforening. Forutsetning for overdragelsen er at MIF bygger og driver ny stadion, eventuelt idrettshall samt utvikler og forvalter mulige nærings- og forretningsarealer innenfor det totale arealet. Planområdet ligger i ytterkant/ sydøstre del av Mjøndalen sentrum, med kort gangavstand til både buss- og togstasjon. Planforslaget omfatter for det meste dagens stadionanlegg med tilhørende arealer og eksisterende, offentlige veiarealer. Planens hovedgrep innebærer bygging av et nytt stadionanlegg i tillegg til en flerbrukshall, hotell, forretning og kontor/ service. Parkering i tre plan planlegges syd for Mjøndalshallen. Eksisterende bygninger og konstruksjoner tilknyttet eksisterende fotballbane planlegges revet. Tiltakets konsekvenser er sammenlignet med et 0-alternativ. 0-alternativet tar utgangspunkt i forventet fremtidig utvikling innenfor planområdet/influensområdet, dersom tiltaket i hovedalternativet ikke gjennomføres. Utbygging i Åsen er planlagt uavhengig av utbygging av Mjøndalen stadion og trafikkøkning som følge av Åsenutbyggingen er en del av i 0-alternativet. 0- alternativet er for de temaene hvor det er relevant fremskrevet på den samme måte som hovedalternativet, slik at sammenligning blir mest mulig korrekt. Hvor lang tid fremskrivingen er gjort, avhenger av tema og myndighetskrav. Det er lite aktivitet og flere tomme lokaler i dagens Mjøndalen sentrum. 0-alternativet for tema handel er en 5 års fremskriving av en situasjon der utvikling innenfor stadionområdet ikke finner sted. Det er ingenting som skulle tilsi at den negative trenden for Mjøndalen sentrum skulle snu i 0- alternativet. En ytterligere forvitring av sentrum er mer nærliggende. Å etablere forretning/ handel iht. planforslaget vurderes ikke å påvirke eksisterende handel i Mjøndalen sentrum negativt. Etablering av tiltaket vurderes som positivt ved at det fører ny kapital inn i sentrum, tiltaket vil 6

7 kunne gi ringvirkninger og vil være med på å styrke og vitalisere sentrum. Således har hovedalternativet en positiv konsekvens sammenlignet med 0-alternativet når det gjelder handel. For trafikk, støy (og luftforurensing) er sammenligningsgrunnlaget mellom 0-alternativ og hovedalternativ satt til For veitrafikkstøy så øker støyen fra 0-alternativet til hovedalternativet, men ikke så mye at det vurderes som merkbart. Støyen øker ei heller så mye at det er krav om støyreduserende tiltak for bebyggelse eller uteområder verken innenfor eller utenfor planområdet. Hovedalternativet vurderes som bedre enn 0-alternativet for trafikkfremkommelighet (mindre kø). Hovedalternativet medfører mange flere myke trafikanter og kryssinger i tillegg til økning i biltrafikken i området. Hele trafikkbildet blir mer sammensatt og komplekst og antall konfliktpunkter øker. Selv om det gjøres tiltak for å sikre kryssingspunktene og holde farten nede, antas ulykkesrisikoen å øke. Tiltakets utbygging av fotgjengertraseer, nye fortau og sikre kryssinger øker myke trafikanters fremkommelighet i området. Dette er positivt for barn og unge på lik måte som at økt ulykkesrisiko er negativt. Foruten disse momentene og at det er positivt at idrettsfasilitetene forbedres betraktelig fra dagens situasjon, anses ikke tiltaket å ha vesentlige konsekvenser for barn og unge. Flom, grunnforhold og fare for brann og radongasstråling var de forhold som ble identifisert som mulig risikofaktorer for tiltaket. ROS-analysen konkluderer med at foreliggende kunnskap tilsier at prosjektet trygt kan gjennomføres med kjente risikoreduserende tiltak. Tiltaket er vurdert til ikke å ha vesentlige konsekvenser for det overordnede landskapsbildet og viktige landskapselementer. Tiltaket vil gi noe skyggevirkning til noen av de helt nærmeste eneboligene. Planforslaget vil ikke ha negative konsekvenser for luftforurensing og ikke negativ innvirkning for nyere tids kulturminner. For nyere tids kulturminner vil planforslaget sikre et anlegg for bevaring. Det skal ikke være noe i veien for at tiltaket og tilliggende utendørsområder skal kunne tilrettelegges for universell utforming. Eksisterende ledningsnett for teknisk infrastruktur med planlagte endringer vil gi tilstrekkelig kapasitet for planlagt utbygging. 7

8 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET OG PLANFORSLAGET 3.1 Planområdet Lokalisering planområdet Illustrasjon 3.1. Oversiktskart som viser planområdets lokalisering i Mjøndalen sentrum. Kartkilde: Nedre Eiker kommune Planområdet ligger i ytterkant/ sydøstre del av Mjøndalen sentrum slik sentrum er definert i sentrumsplanen til kommuneplanens arealdel (vedtatt ). 8

9 Hokksund, 8km Krokstadelva Mjøndalen jernbanestasjon Drammen, 12km Tiltaket Illustrasjon 3.2. Oversiktskart som viser tiltakets lokalisering i Mjøndalen sentrum. Kartkilde: Nedre Eiker kommune. Det er god tilgjengelighet til planområdet via Fylkesvei 51/ Drammensveien, som knytter området opp mot det overordnede veinettet med rundkjøringer til E 134. Gangavstanden fra Mjøndalen jernbanestasjon og holdeplass for ekspressbuss er drøye 5 minutter Planavgrensning Planområdet omfatter det meste av kvartalet i forbindelse med stadionanlegget. En eksisterende boligeiendom og EB Netts koblingsstasjon er inkludert i planområdet i tillegg til arealer i forbindelse med eksisterende stadion. På grunn av at tiltaket vil påvirke veinettet i nærområdet med økt trafikk er Hagatjernveien, en del av Skolegata samt en del sv Drammensveien og de to kryssene mellom de tre gatene tatt med i planforslaget. En del eksisterende boligbebyggelse nord for stadionområdet lå innenfor planavgrensningen når igangsetting av regulering ble kunngjort. Disse eiendommene foreslås nå ikke som en del av planforslaget ettersom det ikke planlegges tiltak i dette området. I syd og øst for Hagatjernveien er areal som i dag blant annet brukes til bakkeparkering i forbindelse med Mjøndalshallen og Vassenga også med innenfor planavgrensningen. 9

10 3.1.3 Eiendomsforhold Følgende eiendommer er helt eller delvis innebefattet i planområdet. Gnr. Bnr. Eier Tunet AS Global Eiendom AS Mjøndalen Sport og kultursenter EB Nett AS Tunet AS Kåre og Sidsel Johansen Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Tunet AS Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Marie Landsverk Mjøndalen Indremisjon Hafife Simsek Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune 15 5 Knut Pettersen Nedre Eiker kommune Nedre Eiker kommune I tillegg til overnevnte eiendommer inngår også offentlig veiareal i planforslaget Planområdet og nærområdet Av bygninger og anlegg innenfor planområdet i dag, så består dagens Nedre Eiker stadion av forholdsvis enkle tribunefasiliteter med fotballbane i gress og løpebaner rundt. I tillegg er det flere tilhørende bygninger, grusbane og parkeringsplass syd for Mjøndalshallen. Planområdet er omgitt av boligbebyggelse, i all hovedsak eneboliger. I tillegg er Mjøndalen skole og Mjøndalshallen/MIF-huset nærmeste naboer. På den andre siden av Drammensveien i nord preges området av noe høyere sentrumsbebyggelse. 10

11 Bilde 3.1. Området sett fra nord, i Skolegata. Mjøndalen skole til høyre, eksisterende stadionanlegg rett frem med noe av bebyggelsen i Åsen i bakgrunnen. Bilde 3.2. Dagens stadionfasiliteter. Banens vestside med speakerbod og tribune. Mjøndalen skole bak. Bilde 3.3. Oversiktbilde fra syd. Eksisterende stadionanlegg ses midt i bildet. Mjøndalshallen til høyre. Nærområdet i øst, vest og syd er i stor grad preget av eneboliger. 11

12 Bilde 3.4. Hagatjernveien langs eksisterende stadions østside. Bildet er tatt mot nord med krysset med Drammensveien i enden. 3.2 Planens hovedgrep Som grunnlag for planforslaget er det utarbeidet et illustrasjonsprosjekt (det konkret planlagte tiltaket). Illustrasjonsprosjektet er mer detaljert enn det de juridisk bindende plandokumentene; reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. Illustrasjonsprosjektet viser hvordan en utbygging iht. planforslaget kan bli utformet, og dette er gjengitt i illustrasjonsplanen. I den følgende beskrivelsen av planforslaget beskrives også noen momenter med en detaljeringsgrad iht illustrasjonsprosjektet som ikke er fastsatt i planforslaget. Det er imidlertid presisert hva som er fastsatt i bestemmelser/plan, og ikke. Det er for øvrig viktig at de juridiske delene av planforslaget (plankart og bestemmelser) legger rammer som er litt fleksible. Det er det lagt opp til i dette planforslaget. De maksimalt tillatte byggehøyder jfr. forslag til reguleringsbestemmelser vises i full høyde i vedlagte illustrasjoner som snitt og i sol/skyggediagrammene. Planens hovedgrep innebærer nybygging av et nytt stadionanlegg så å si der dagens Nedre Eiker stadion ligger. Selve fotballbanen planlegges med kunstgress og foreslås forskjøvet 40-50m mot syd i forhold til dagens bane. Eksisterende bygninger og konstruksjoner tilknyttet eksisterende fotballbane planlegges revet. I forbindelse med stadionutbyggingen planlegges det også å etablere en flerbrukshall, hotell, forretning og kontor/ service. Parkering i tre plan planlegges syd for Mjøndalshallen for å tilfredsstille tilstrekkelig parkeringskapasitet som følge av utbyggingen. Flere tilgrensende veier, kryss og planlagt parkering på bakkeplan er også inkludert i planforslaget. Det samme gjelder EB Netts koblingsstasjon og ny kommunale pumpestasjon. Etter innspill fra kommune og fylkeskommune er boligen på gbnr. 15/5 tatt inn i planforslaget og regulert til spesialområde bevaring. 12

13 Illustrasjon 3.3. Illustrasjonsplan. Illustrasjonsplanen ligger vedlagt i målestokk 1: Beskrivelse av planforslaget Beskrivelse av planforslaget er delt opp etter formålsoppdelingen på plankartet etter plan- og bygningsloven. 13

14 Illustrasjon 3.4. Forslag til reguleringsplankart. Plankartet ligger vedlagt i målestokk 1: Bolig/spesialområde bevaring av anlegg Etter innspill fra kommune og fylkeskommune er boligen på gbnr. 15/5 tatt inn i planforslaget og regulert til spesialområde bevaring. Bestemmelser knyttet til bevaringsformålet er tatt inn slik Fylkeskommunen har bedt om. Det er videre ikke satt bestemmelser om maksimal tomteutnyttelse eller byggehøyde for eiendommen. 14

15 3.3.2 Bolig/spesialområde frisikt Det er ikke foreslått andre bestemmelser enn de som foreslås felles for alle frisiktsonene innenfor dette området Offentlige trafikkområder Av offentlige trafikkområder omhandler planen fylkesveg F51/ Drammensveien, med kryssområder mot Arbeidergata/Hagatjernveien og Nedre Torggate/Skolegata. De kommunale veiene Skolegata og Hagatjernveien med fortau og gang/sykkelvei er også regulert i planforslaget, i tillegg til eksisterende gang- og sykkelvei øst-vest gjennom søndre del av planområdet. Veg Alle vegbredder er 6 meter + breddeutvidelse i kurver mellom kantstein. Drammensveien, Skolegata og store deler av Hagatjernveien er regulert der de ligger idag. Arbeidergata, Nedre Torggate og nordligste del av Hagatjernveien bøyes inn mot nye rundkjøringer i Drammensveien. Det tas sikte på å tilpasse seg eksisterende veg og fortau i størst mulig grad. Skolegata syd for adkomst inn til felt P1 blir en ren vareleveransevei med bredde 5,50 meter frem til den stenges. Malegata stenges i syd der den ender i felt P1. Kryss Det er lagt til grunn minirundkjøring med diameter 15 meter i begge kryssene med Drammensveien. For å få gjennom større kjøretøy er det lagt inn et overkjørbart rumlefelt i en del høyresvinger. Det er dimensjonert for buss inn Arbeidergata og Nedre Torggate og lastebil inn Hagatjernveien, Skolegata og Drammensveien vest for Nedre Torggate. Store kjøretøy må bruke motgående kjørefelt for å komme ut av rundkjøringen. Fortau og gang- og sykkelveger Langs Hagatjernveiens vestside blir det gs-veg på 3,00 + 0,25 meter bredde atskilt fra kjørebanen med 0,50 meter rabatt. På østsiden blir det et fortau inntil eiendomsgrensene/gjerdene på mellom 1,5 2,5 meter. Ved bensinstasjonen i krysset Hagatjenveien/Drammensveien er det en konflikt med et trappehus til underjordisk pumpestasjon som hindrer full sammenhengende bredde på fortauet. Dette huset foreligger det imidlertid planer om å flytte til andre siden av Hagatjernveien. I Skolegata er det lagt opp til 2,50 meter bredt fortau langs vestsiden. Fra skolens personalinngang er fortauet ca. 2 meter bredt videre sørover til forbi vareleveringen. Alle fotgjengerkrysninger rundt rundkjøringene planlegges som opphøyde gangfelt. I Nedre Torggate blir det 3 meter bredt fortau på nordsiden og 3 meter bred gs-veg på sydvestsiden ut av krysset med Drammensveien. I Arbeidergata blir det nytt fortau på 3 meter bredde på begge sider ut av krysset med Drammensveien. I Drammensveien er det planlagt anlagt nytt fortau på 3 meter bredde over eksisterende busslomme øst for krysset med Nedre Torggate. Busstopp vil skje i veibanen noe som er iht. til normalene og hva som er under planlegging andre steder i nærområdet. Kjørebanebredder og bredde på gang- og sykkelveier/fortau er ikke fastsatt i reguleringsplan eller bestemmelser. Den totale bredden på trafikkarealene er imidlertid regulert med en bredde som muliggjør de beskrevne breddene. Det anses av både tiltakshaver og kommuneadministrasjonen som en fordel at den eksakte plasseringen av rabatter og kjøre-/gangarealer gjøres i den videre prosjekteringen. Trafikkforholdene samt mer utfyllende om trafikkanleggene er beskrevet i kapittel 8.9 og i vedlagte trafikkanalyse. 15

16 Opparbeidelse Jfr. forslag til reguleringsbestemmeler skal minirundkjøring i krysset Skolegata/ Drammensveien/ Nedre Torggate med fotgjengeroverganger etableres før brukstillatelse gis for hotell og forretning. Det samme gjelder nytt fortau langs Skolegata. Rekkefølgebestemmelsen gjelder dog ikke hvis Nedre Eiker kommune ikke har lagt om kommunaltekniske anlegg i Skolegata. Unntaket er tatt med for å unngå dobbelt anleggsarbeid i Skolegata. Minirundkjøringen i krysset Hagatjernveien/ Drammensveien/ Arbeidergata skal opparbeides nå kommunen har flyttet sin pumpestasjon. Begrunnelsen for at dette bør gjøres i denne rekkefølgen er den samme som for unntaket i avsnittet over. Oppgradering av fortau og gang- og sykkelvei i Hagatjernveien skal gjøres før brukstillatelse gis for kontorbebyggelsen. Kostnadsfordeling av veiutbygginger vil bli tema i utbyggingsavtale Spesialområde - Privat adkomst og parkering (P1, P2, P3) Formålet er satt av tre steder innenfor planområdet med forskjelling benevning. P1 har adkomst fra både Skolegata og Hagatjernveien og vil være den naturlige parkeringsplassen for gjester til hotellet og kunder til forretningene. Illustrasjonsplanen viser at det kan bli plass til om lag 150 parkeringsplasser her. I den søndre delen av P1 eller i nordre delen av felt I/F/H skal det etableres en minimum 3m bred trafikksikker forgjengertrase. Denne traseen skal ivareta myke trafikanters behov for gjennomgang gjennom planområdet fra Skolegata og Hagatjernsveien. P2 er satt av til ansatteparkering til Mjøndalen skole. Skolen parkerer i dag på kommunens tomt (som gjennom gavedisposisjonen blir MIFs tomt) øst for Skolegata vis a vis skolen. For å erstatte de parkeringsplassene skolen mister som følge av utbyggingen, avsettes felt P2. Det er vist 50 biloppstillingsplasser innenfor dette feltet i illustrasjonsplanen, men det vil kunne bli plass til flere. Det er imidlertid kun 30 plasser som settes av til skolen, de resterende vil evt. bli opparbeidet til brukere av stadion, flerbrukshallen eller noen av de resterende formålene innenfor planområdet. Adkomsten til dette området fra nord vil kunne skje via Stadiongata eller Midtveien da Skolegata vil bli opprettholdt som stengt. På P3 planlegges det parkering både på bakkeplan og i flere plan (parkeringshus). Byggegrenser og maks byggehøyde begrenser utbyggingen av parkeringshus. De satte høydebegrensningene muliggjør parkering i tre plan der det øverste planet ikke er overbygget. Som en følge av bygging av to parkeringshus på P3 må adkomsten til Vassenga, øst for planområdet, flyttes om lag 40m nordover. Det er tatt inn som krav i forslag til reguleringsbestemmelser at ny overgang over bekken må bygges før bruk av eksisterende overgang umuliggjøres som følge av utbygging av parkeringshus. Adkomsten til P3 vil bli via eksisterende avkjørsel til eiendommene gbnr. 13/66, 13/467 m.fl. Adkomst fra den samme adkomstveien til eiendommene utenfor planområdet er ivaretatt med adkomstpiler på plankartet og veibredden er satt til minimum 4 m. 200 sykkelparkeringsplasser skal etableres innenfor planområdet. I illustrasjonsplan er disse skissert å kunne etableres innenfor P1/utenfor hotell/forretning, P2, P3 og syd for kontorbebyggelsen/på torgarealet Spesialområde - Privat torgareal og parkering Innenfor feltet er det planlagt opparbeidet som et myldretorg og møteplass for de som ferdes til fots i området. Foreløbige planer legger også opp til at en av hovedinngangene til stadion legges i dette området. Ettersom dette torget ligger svært sentralt i forhold til både stadion og flerbrukshallen 16

17 reguleres det i tillegg til parkering slik at det kan anlegges HC parkeringsplasser på en del av dette feltet Spesialområde - Idrettsanlegg Innenfor feltet planlegges det etablert fortballstadionanlegg og flerbrukshall. Byggegrenser og maksimale byggehøyder setter rammene for utbyggingen. På grunn av at den nordre og østre tribunene er delvis kombinert med andre formål, inngår de henholdsvis i feltene I/F/H og I/K/A. Forslag til bestemmelser definerer at det i tillegg til stadionanlegg og flerbrukshall, tillates også alle tilhørende fasiliteter til slike anlegg. Tilhørende fasiliteter kan være tribuneanlegg, garderober, mindre serveringssteder/kiosk, presse/mindre konferanserom m.m. Det er tatt inn i bestemmelsene at ubebygde deler av feltet skal opparbeides tiltalende og parkmessig ved hjelp av vegetasjon og gress. Det skal anlegges en jordvoll mot stadionanleggets vestside der det er plass til det mellom stadion og Skolegata. Vollen anlegges for å tone ned inntrykket av den 100m lange bakveggen på denne langsiden. Det er også tatt inn i forslag til bestemmelser at en tilrettelegging for lek og opphold innenfor disse parkområdene vil være et positivt element så lenge det ikke går for mye på bekostning av at disse områdene skal ha et utpreget grønt preg. Deler av feltet ligger for øvrig innenfor skravur som indikerer midlertidig trafikkområde parkering. I en midlertidig situasjon før Mjøndalen stadion er fullt utbygget, tillates parkering i dette området Spesialområde - Parkbelte Det er lagt inn et 2m bredt parkbelte langs felt P3s østre side. Parkbeltet er lagt inn som en smal buffer mot parkeringsområdet fra bekken i øst og ballbanene på Vassenga. Det er tatt inn i bestemmelsene at det skal anlegges beskyttende vegetasjon før midlertidig brukstillatelse gis for begge parkeringshusene innenfor felt P3, i den grad årstiden tillater opparbeidelse Spesialområde - Pumpestasjon Det ligger i dag en kommunal pumpestasjon under terreng i dagens kryss mellom Hagatjernveien og Drammensveien. Trappehuset ned til pumpestasjonen ligger rett øst/syd-øst for dagens kryss. Kommunen ønsker å flytte pumpestasjonen. Det er i henhold til avtale med kommuneadministrasjonen satt av et felt til spesialområde pumpestasjon øst for nytt kryss mellom Hagatjernveien/Drammensveien/Arbeidergata. Området er plassert på utsiden frisiktsonen og har en størrelse som kan romme et bygg på 4,5m x 4,5m med 1,5m på hver side jfr. kommuneadministrasjonens ønske Spesialområde - Koblingsstasjon Det er ikke konkrete planer om endringer i EB Netts eksisterende koblingsstasjon inntil dagens stadionanlegg. Allikevel vil utbygger ikke utelukke at det kan bli behov for ombygging av koblingsstasjonen som følge av utbygging av Mjøndalen Stadion. Det er tatt inn i bestemmelsene at en eventuell ombygging skal vurderes i samarbeid med EB Nett AS Spesialområde - Frisikt Det er lagt til grunn 40 km/t i Drammensveien og 30 km/t på øvrige veier ved uttegning av frisiktsoner. Frisiktsoner er vist på plankart bortsett fra der siktsonene kun vil berøre asfaltert/kjørbart areal der det ikke vil kunne komme sikthinder og bortsett fra der siktsonene iht vegnormalen ikke lar seg gjennomfør som følge av eksisterende bebyggelse. 17

18 Det er tre eiendommer som har eksisterende bebyggelse som hindrer fri sikt iht. vegnormalen. Det er Drammensveien 13 og 15 samt Smedgata Kombinerte formål - Idrettsanlegg/ Forretning / Hotell (I/F/H) Innenfor feltet planlegges forretning, hotell og den nordre tribunen til fotballstadion. De planlagte variable byggehøydene innenfor feltet for de forskjellige formålene er delt opp med byggegrenser med tilknytning til ulike maksimale høyder. Forretningsdelen kan bygges i maksimalt to etasjer, hotellet i maksimalt seks etasjer mens selve tribuneanlegget vil kunne bli omtrent 5m høyt. Tribuneanlegget vil bli overbygget på alle fire kanter med tak og den maksimale høyden på dette vil kunne bli 13,50m. Det er tatt inn i forslag til reguleringsbestemmelser at den sjette etasjen på hotellet skal være inntrukket. Det er foreslått kombinerte formål for hele feltet, men sett i forhold til de forskjellige høydebegrensningene er forretning planlagt mot nordvest og hotellet mot nordøst. Tribunen ligger naturlig nok lengst mot syd i feltet og mot fotballbanen. Det kan også være aktuelt å innpasse enkelte funksjoner tilknyttet idrettsanlegget, som for eksempel VIP-losjer, i hotelldelen. En fordel med å ha kombinerte formål på hele feltet gjør at man ikke behøver å sette nøyaktige grenser mellom formålene før byggene er detaljprosjektert. Noe som er svært fordelaktig for å slippe mindre endringer av reguleringsplanen i etterkant. Forslagsstiller mener reguleringsplanen med de fastsatte byggegrenser gir en detaljert og konkret fastsettelse av arealbruken for området. Foran (nord for) forretning og hotell skal det anlegges en trafikksikker fotgjengertrase gjennom planområdet mellom Skolegata og Hagatjernveien. Varelevering til foretninger og hotell betjenes fra Skolegata og derfor unngår man at fotgjengertraseen i forkant av bebyggelsen behøver å bli berørt av biltrafikk Kombinerte formål -Idrettsanlegg/ Kontor/ Allmennyttig undervisning (I/K/A) I likhet med felt I/F/H er også dette et felt der en kombinasjon av flere formål foreslås. I tillegg til idrettsanlegg, kontor og undervisningsformål er det tatt inn i forslag til bestemmelser at det kan tillates service innenfor feltet. Med service ser en for seg noe utadrettet virksomhet som ved etablering i 1.etasje kan bidra til med aktivitet mot gateplan på Hagatjernveien. Ved å ta med allmennyttig undervisning i formålet ønsker tiltakshaver å muliggjøre en eventuell fremtidig undervisningsinstitusjon på området. Det er i dag ikke konkrete planer eller avtaler om dette, men det ville være en god beliggenhet å etablere for eksempel undervisningslokaler knyttet mot idrettsfag i dette området. Det vil ikke være aktuelt å etablere en offentlig barneskole med uteoppholdsarelbehov innenfor planområdet. Det er tatt inn i forslag til bestemmelser at parkering kan tillates under tribuneanlegget. Parkering under tak her vil kunne være en alternativ måte å utnytte arealene under tribuneanlegget ettersom disse arealene er vanskelig å gi god lystilgang fra utsiden. Det er derfor ønskelig å holde denne muligheten åpen i reguleringsplanen. Biladkomst til eventuelle parkering under den østre tribunen vil skje fra Hagatjernveien. Deler av feltet ligger innenfor skravur som indikerer midlertidig trafikkområde parkering. I en midlertidig situasjon før området er fullt utbygget tillates overflateparkering i dette området. 18

19 4. GJENNOMFØRING AV PLANPROSESSEN 4.1 Planprosessen Gjennomført del av planprosessen I kommunestyremøte den sak 68/07 Nedre Eiker Stadion ble det besluttet å overdra Nedre Eiker stadion med tilliggende arealer, i alt ca m2, til Mjøndalen Idrettsforening. Forutsetning for overdragelsen er at MIF bygger og driver ny stadion, eventuelt idrettshall, samt utvikler og forvalter mulige nærings- og forretningsarealer innenfor det totale arealet. Den formelle planprosessen tok til da varsel av oppstart av arbeid med reguleringsplan ble kunngjort Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale ble kunngjort samtidig. Høringsfristen ble satt til Den samme dato behandlet Planutvalget i Nedre Eiker sak som fastsatte at kommunen vurderte tiltaket å være iht. forskrift om konsekvensutredninger. Etter administrasjonens ønske behandlet Planutvalget deretter reguleringsspørsmålet/ 30-sak jfr. plan- og bygningsloven den Følgende vedtak ble da fattet: Med hjemmel i Plan- og bygningslovens 30, 1 ledd, anbefaler planutvalget at det utarbeides reguleringsplan for Nedre Eiker stadion. Planutvalget gir følgende råd for videre arbeid med konsekvensutredning / reguleringsplan: 1. Forslag til planavgrensning anbefales. 2. Forslag om å avvike fra byggehøyder i Sentrumsplanen anbefales. 3. Tiltakshaver anbefales å vurdere noe lavere etasjehøyder for kontorbygg og hotell, eventuelt flytte kontorbygg vest for stadion. Dette fordi boligene i Hagatjernveien skal få beholde kveldssola. 4. Tiltakshaver anbefales å vurdere konsekvenser av å flytte idrettshallen. 5. Sol- og støyforhold må videreutvikles og evt. tiltak må innarbeides i planforslaget. 6. Om boliger skal inngå i planen må planløsning for funksjonelt lekeareal/ sandlekeplass utarbeides 7. Lokal trafikkanalyse må utarbeides; særlig med hensyn til atkomster og trafikksikkerhet 8. Tilstrekkelig parkeringskapasitet må opparbeides innenfor planområdet slik at nabobebyggelse skånes mest mulig for fremmedparkering av besøkende til stadion-området. 9. Flomfare og evt. tiltak mot flom må utredes og innarbeides i planen. 10. Grunnundersøkelser må utføres for å avklare om det er kvikkleiere i grunnen 11. Energiutredning må gjøres. Bruk av vannbåren varme og energisparende løsninger anbefales. 12. Universell utforming av både inne- og uteareal skal tilstrebes. 13. Øvrige plantema som skal utredes skal avklares gjennom planprogram for konsekvensutredningen. Begrunnelsen for vedtaket er prosjektets potensiale for stor samfunnsmessig nytte, samt mulighet for å få bygget et hotell. Dette ansees å kunne bli et viktig bidrag i utvikling av Mjøndalen jfr. strategi i kommuneplanen om fortetting i sentrum. Vedtaket kan ikke påklages, men tiltakshaver kan kreve forslaget fremstilt for kommunestyret. 19

20 Umiddelbart deretter ble forslag til planprogram lagt ut til offentlig ettersyn. Etter gjennomført høring som hadde frist , ble planprogrammet behandlet av Planutvalget og fastsatt av Kommunestyret i følgende vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33.1 og 16.2 fastsettes planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for Nedre Eiker stadion, datert , med følgende endringer: 0-alternativet i pkt. 6 i planprogrammet må tilpasses en eventuell trafikkøkning som kan skje uavhengig av om utbygging av Nedre Eiker stadion finner sted. Utredning omkring flytting av trafo tas inn som eget tema i punkt angående teknisk infrastruktur. Beskrivelsen av punkt angående trafikk utvides til å omfatte trafikksikkerhet for gangog sykkeltrafikk i kryssområder. Radongasstråling tas inn som eget tema i punkt angående ROS-analyse. Beskrivelsen av punkt angående universell utforming utvides til at det skal gjøres rede for tiltakets forhold til høringsutkast til rpr for universell utforming. Nytt tema kalt Nyere tids kulturminner opprettes hvor beskrivelsen blir som følger: Det skal redegjøres for tiltakets forhold til nyere tids kulturminner. I tillegg skal følgende legges til grunn for videre arbeid med reguleringsplan: 1. Ny bebyggelse skal være i tråd med intensjonen i Sentrumsplanen og må: - A. Være orientert mot gate. - B. Være åpen i 1. etasje ut mot gate. Lukkede fasader mot gate tillates ikke. - C. Ha høy kvalitet på både fasader og utforming av utearealer. 2. Det skal legges vekt på god fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk. Det skal legges til rette for kort gang- og sykkelavstand til og gjennom området. 3. Det skal legges vekt på å veve planområdet, både fysisk og aktivitetsmessig, sammen med resten av Mjøndalen sentrum Videre fremdrift Fastsatt planprogram er styringsdokumentet for videre plan- og utredningsarbeid i saken. I samråd med kommuneadministrasjonen har tiltakshaver som mål at saken 1. gangsbehandles Med påfølgende 6 ukers offentlig ettersyn vil endelig vedtak bli mulig før sommerferien Ansvarlig myndighet/kommunen avgjør, bl.a. på grunnlag av det offentlige ettersynet, om utredningsplikten er oppfylt. Tiltaket planlegges utbygget over flere byggetrinn. Byggetrinnene er ikke fastsatt i forslag til reguleringsbestemmelser, men det planlegges at fotballstadion, hotellet og forretningene bygges først. I byggetrinn to planlegges kontordelen langs Hagatjernsveien, og til sist flerbrukshall. Parkeringshusene vil bli bygget når en dekning av parkeringskravene iht. kommunens norm vil kreve det. Ettersom det planlegges midlertidig parkering på flerbrukshall-tomten før denne bygges, så antas det på nåværende tidspunkt at parkeringshuset vil bli bygget i byggetrinn tre. 4.2 Innkomne merknader til kunngjøring av planarbeid Oppstart av reguleringsarbeid ble varslet i to aviser , og ved brev til naboer og andre berørte. Forslagsstiller mottok 7 merknader. Merknadene er listet opp og kommentert i tabellen nedenfor (de kan leses i sin helhet i vedlegg 3). Merknader ble for øvrig kommentert av kommunen i forbindelse med behandling av 30-sak for tiltaket , sak 13/08. 20

21 Avsender Innspill /Merknad Kommentar Ønsker at nye byggeområder vurderes i større sammenheng og har grunnlag i kommuneplan. Hensyn til trygg skolevei, løsninger for kollektivtrafikk og universell utforming må ivaretas. Støyforhold må dokumenteres og nødvendige tiltak må innarbeides i planen. Statens vegvesen, Buskerud fylkeskommune, Ber om redegjørelse for trafikkforhold i området. Er det god nok kapasitet på veinett og i rundkjøringer? Minner om at det må avsettes tilstrekkelig med sykkelparkering, lekeareal for barn og grøntareal (og at dette sikres gjennom rekkefølgebestemmelser), samt at det redegjøres for skolevei og barnehage- og skolekapasitet. Grunnundersøkelser må avklare behov for tiltak mot flom, ras og radon. Viser til Sentrumsplanen som krever fellesparkering og at nye parkeringsplasser legges under grunnplan eller i bygg. Prinsipp for universell utforming må legges til grunn i byggeprosjektet. At brukerrepresentant brukes ved endelig valg av løsninger. Energisparende løsninger bør vektlegges. Fylkeskommunen kan bistå med råd. Tre er et miljøvennlig materiale. Ber om at tekst om automatisk fredete kulturminner tas inn. Ber om at tre SEFRAK-registrerte bygninger i Malegaten og deres umiddelbare omgivelser ikke påvirkes av evt. utbygging. Ønsker Foreslått tiltak er, med unntak av byggehøyder, i tråd med Sentrumsplanen. Det er tatt hensyn til at det er skolevei i nærområdet, dette er nærmere omhandlet i kapitlene 8.7 og 8.9. Jfr. sistnevnte kapittel anses ikke tiltaket å påvirke kollektivtrafikk i særlig grad. For universell utforming vises det til kap Vår trafikkonsulent har konkludert med at tiltaket ikke medfører nødvendige støytiltak. Ang. trafikkforhold vises det til kap. 8.9 og vedlagte trafikkanalyse. Det er sikret 200 sykkelparkeringsplasser i forslag til bestemmelser, dette antallet er anbefalt i trafikkanalysen. Det åpnes ikke for boliger i tiltaket og settes derfor heller ikke av spesifiserte lekeareal for barn. Ang. skolevei, se kommentar til Vegvesenet. Barnehage- og skolekapasitet er ikke tema som er tatt inn i det fastsatte planprogrammet og er således ikke utredet. Det er gjennomført grunnundersøkelse, rapport for radon og en ROSanalyse. Kapittel 8.10 (ROS) konkluderer med at tiltaket kan gjennomføres med kjente risikoreduserende tiltak. Syd for Mjøndalshallen (felt P3) er parkering i bygg foreslått. Det åpnes også for parkering under stadions østre tribune. Ut over det er det overflateparkering innenfor planområdet. Bl.a. på grunn av flom/grunnvannsproblematikk er det lite ønskelig med 21

22 Norges vassdragsog energidirektorat (NVE), EB Nett, Øivind Hanslien, Nabogruppa til MIF stadion, Består av fire personer: - Øivind Hanslien - Anne Lise at dette sikres i reguleringsbestemmelser. Viser til Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. Viser til ledningsnett sør for Mjøndalshallen og langs Hagatjernveien. Påpeker at tiltakshaver må bekoste en eventuell omlegging av ledninger. Ønsker tilbakemelding på forventet effektbehov i nybygg og om det skal benyttes alternativ energiforsyning. Se merknad nedenfor. Øivind Hanslien er del av Nabogruppa til MIF stadion og de to merknadene er identiske. Mener at idrettshall sør for ny kunstgressbane vil bli støyende (konsert/spinning) og visuelt sjenerende. Foreslår at hallen bygges på parkeringsareal sør for Mjøndalshallen. Ønsker ikke at kunstgressbanen heves da dette fører til at tribunene blir høyere. parkeringskjeller. Ved hotell og forretningsbebyggelse er ønske om et visst antall overflateplasser. Universell utforming; se kap Det er ikke satt krav til bruk av brukerrepresentant. Lokale handicapforbund og bindeforbund er for øvrig på varslingslisten og vil få brev om offentlig ettersyn. Det er ikke satt krav i bestemmelsene om som fordrer bruk av energisparende materialer. Bestemmelsene i Byggeforskriftene vil bli fulgt. Tekst om automatisk fredede kulturminner er tatt inn i forslag til bestemmelser. Se ny uttalelse fra Fylkeskommunen lenger ned ang. de SEFRAK registrerte bygningene. Konsulenten som har utarbeidet ROS-analysen har ikke benyttet seg av denne veilederen, men forholdt seg til flomsonekartene og foretatt risikovurdering ut fra det. Tas til etterretning. Se kommentar nedenfor. Bygging av idrettshall er en del av avtalen med kommunen om overtakelse av tomten. Det viser seg imidlertid vanskelig å få nok bruk av hallen til at den kan la seg løse økonomisk, men den er allikevel regulert inn. Begrunnelse for lokalisering 22

23 Gommerud - Inger Andersen - Helge Johansen Buskerud fylkeskommune, (merknad innsendt i etterkant og ble ikke kommentert i kommunens 30sak) Trygg skolevei og tilstrekkelig parkeringskapasitet må sikres og trafikktiltak må ta av utbyggers eiendom. Hevder at arealutnyttelse og bebyggelse er for høy og kaster skygge på nabobebyggelse. Vurdering av verneverdien til de SEFRAK-registrerte bygningene. Det er kun Malagata 4 som vurderes å ha verneverdi, og denne bør reguleres til spesialområde bevaring med tilhørende bestemmelser som ivaretar verneverdien. (tre bestemmelser er foreslått) er nærmere kommentert i kap Lokalisering syd for ny stadion anses som den beste plassering. Kunstgressbanen foreslås ikke hevet. Ang. trygg skolevei og parkeringskapasitet så vises det til kap. 8.7 og 8.9 og trafikkanalyse. Private eiendomsinngrep i forbindelse med trafikktiltak er unngått så langt det har latt seg gjøre. Hvilke eiendommer som helt eller delvis inngår i planområdet er listet opp i kap Det vises til kap 8.5 om konsekvenser for nabobebyggelse og sol/skyggekart. Området er regulert iht. til fylkeskommunens ønske og deres forslag til bestemmelser er tatt inn. Det kom forøvrig inn 10 merknader til offentlig ettersyn av planprogram. Disse er ivaretatt i utvalgssak 75/08 da planprogram ble fastsatt av Kommunestyret. Den ble det sendt ut et begrenset varsel om utviding av plangrensen i krysset Hagatjernveien/Drammensveien/Arbeidergata. Berørte naboer og regionale myndigheter (Fylkesmann, Fylkeskommune, Vegvesen) fikk tilsendt varselet med tre ukers høringsfrist. Det kom inn merknader fra tre parter. Merknadene er lagt ved i sin helhet i vedlegg 3. Avsender Innspill /Merknad Kommentar Mener det er unødvendig å erverve det areal som Link Signatur oppgir. Lysregulert kryss vil være dyrt og mindre smidig enn en rundkjøring. Det er ikke korrekt at en rundkjøring vil ta et større areal enn lysregulert kryss. En liten rundkjøring vil være billigere, mer effektiv, ta mindre plass og ha lave vedlikeholdskostnader. Mener det Erling Thomas von Düring, (3 mailer) Den valgte løsningen for krysset er en minirundkjøring. Det er ikke behov for å erverve grunn fra eindommen Drammensveien 15. Denne eiendommen er dermed ikke en del av planområdet i det forslag som sendes inn til kommunen for behandling. 23

24 Mjøndalen Indremisjon, Buskerud Fylkeskommune, og foreliggende forslag fra Link signatur tar et noe feilaktig utgangspunkt for det er ikke best, tvert i mot dyrest for Nedre Eiker kommune. Minirundkjøring kan bygges i meget liten diameter. Den minste rundkjøringen i Oslo ligger utenfor Regjeringsbygget og har så vidt en (1) meter i diameter og fungere meget bra. Gjør oppmerksom på at det foreligger en samlet tinglyst festekontrakt på eiendommene Drammensvn 15 m.fl. Mener kommunen må være ansvarlig for at både festegiver og festetager holdes 100% skadesløse. Eier og bruker Bedehuset gbnr. 14/64. Bygningen ble bygget 1876 og betraktes som Mjøndalens eldste og bevarte bygg som til daglig er i bruk. På grunn av byggets opprinnelse, alder, historie og hva det har representert, må det vurderes som verneverdig. Indremisjon og det kristne miljøet var drivkraften til etableringen av bedehuset og har vært og er et åndelig kraftsenter i Mjøndalen. Styret i Bedehuset anmoder på det sterkeste å finne løsninger på nytt veikryss som ikke berører Bedehuset. Mener aktuelle kryssløsninger kan være rundkjøring, X-kryss eller minirundkjøring. Har ingen innvendinger mot utvidet plangrense. Planområdet omfatter to eiendommer med verneverdig bebyggelse, Drammensveien 13 og 15. Det anbefales at området blir satt av til spesialområde bevaring Fylkeskommunen har ikke kjennskap til automatisk freda kulturminner innenfor planområdet. Valgte kryssløsning fordrer ikke at Bedehuset blir berørt, annet enn at trafikkarealene kommer noe nærmere bygningen enn det er i dag. Minirundkjøring som er den valgte kryssløsningen, krever langt mindre eiendomsinngrep enn de større kryssløsningene som har vært vurdert. Det vil derfor ikke være behov for å innlemme Drammensveien 13 og 15 i planområdet. 24

25 4.3 Tiltakshavers kommentar til momenter i tidligere kommunale vedtak i saken Som det fremgår av kapittel har den planlagte utbyggingen av ny Mjøndalen stadion allerede blitt behandlet ved flere anledninger i Nedre Eiker kommune. I de vedtak som er gjort ble det bl.a. gitt råd om å vurdere spesielle momenter i det videre planarbeidet. Under er noen av momentene tatt opp og besvart. De resterende momentene fra de to tidligere behandlingene er i sin helhet imøtekommet og/eller er en del av kapittel 8. Tiltakshaver ble bedt om å vurdere lavere etasjehøyder på kontorbygg og hotell. Etasjehøydene er senket på både hotell og kontordelen. Høydene på kontordelen har blitt senket 2 meter, fra 17 til 15 m. På hotellet der er det tatt inn en 6. tilbaketrukket etasje i tillegg til de fem tidligere antydede etasjene. Ettersom etasjehøydene er senket er den maksimale byggehøyden allikevel kun 2,5m høyere enn høydeantydningen på 20m i 30-saken. Alle byggehøyder vil etter all sannsynlighet bli lavere enn de maksimale tillatte høydene angitt i forslag til reguleringsbestemmelser. Ettersom tiltaket ikke er detaljprosjektert er det viktig at byggehøyder (så vel som byggegrenser) i reguleringsplanen ikke er for stramme slik at mindre justeringer kan foretas i prosjekteringsfasen og de mest tilpassede og beste løsningene muliggjøres. Det ble bedt om å vurdere å flytte kontordelen fra østsiden av stadion til vestsiden. Ved å ha kontordelen på østsiden (som foreslått) vender kontordelen mot Hagatjernveien. Dette er en trafikkert gjennomfartsgate i motsetning til Skolegata på vestsiden av stadion. Skolegata er stengt i dag og stenging foreslås opprettholdt. I tillegg til kontor i denne delen av bebyggelsen foreslås å kunne etableres service. Dette er mer utadrettet virksomhet enn ren kontor noe som vil være i tråd med Sentrumsplanen om å skape aktivitet på gateplan. Det er viktig for lokaliseringen av kontor og service at det etableres mot en gate med aktivitet i. Ettersom Skolegata ikke er den samme type gjennomfartsgate er det ikke ønskelig å etablere den type virksomhet vest for stadion. Lokalisering av flerbrukshallen har også vært vurdert i planprosessen. Det har i uttalelse fra naboer blitt reist spørsmål om å plassere flerbrukshallen syd for den eksisterende Mjøndalshallen fordi den kan bli støyende og visuelt sjenerende for naboer syd for ny stadion. Området syd for Mjøndalshallen er i smaleste laget til både flerbrukshall og adkomstvei til eksisterende virksomheter syd for planområdet. Hvis flerbrukshallen plasseres syd for Mjøndalshallen vil parkering måtte bygges i flere plan syd for ny stadion. Dette vurderes ikke som noen mindre ulempe for berørte naboer. Et parkeringshus vil nok få en lavere byggehøyde enn flerbrukshallen hvis den plasseres her, men støy med trafikken til og fra et parkeringshus vurderes som mer sjenerende enn støy fra en idrettshall. Det vil ikke bli skyggevirkning mot eksisterende bebyggelse som følge av utbygging av verken flerbrukshall eller parkeringshus syd for ny stadion. Det er for øvrig en viss økonomisk usikkerhet i forbindelse med hallen. Det vil i dag ikke være grunnlag for bygging av flerbrukshallen. Ut fra foreløpige vurderinger regnes det ikke med at hallen kan bygges før tidligst i perioden Dette vil kunne endres dersom nye brukergrupper gjør bygging økonomisk forsvarlig. Det er i illustrasjonsprosjektet til planforslaget lagt opp til langt fler bilparkeringsplasser innenfor planområdet enn det som er kommunens krav i sentrumsplanen. Flere plasser innenfor planområdet enn kommunens krav skulle være en ekstra betryggelse for at nabobebyggelsen sikres mot fremmedparkering av besøkende til stadionområdet. 25

Mjøndalen Idrettsforening 19.02.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Mjøndalen Idrettsforening 19.02.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 19.02.2009 Mjøndalen Idrettsforening MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forord Høsten 2007 vedtok kommunestyret i Nedre Eiker kommune å overdra et område

Detaljer

Nedre Eiker stadion - forhåndsvurdering etter 30 i Plan- og bygningsloven. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 11.03.

Nedre Eiker stadion - forhåndsvurdering etter 30 i Plan- og bygningsloven. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 11.03. NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Steen Jacobsen L.nr.: 3875/2008 Arkivnr.: 20070013/L12 Saksnr.: 2008/101 Utvalgssak Nedre Eiker stadion - forhåndsvurdering etter 30 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Plankode: 20070013 Sonekode: MJ 22.02 Dato: 09.10.2009 Vedtatt: xx.xx.09

Plankode: 20070013 Sonekode: MJ 22.02 Dato: 09.10.2009 Vedtatt: xx.xx.09 NEDRE EIKER KOMMUNE Bestemmelser til reguleringsplan for: MJØNDALEN STADION Plankode: 20070013 Sonekode: MJ 22.02 Dato: 09.10.2009 Vedtatt: xx.xx.09 I medhold av plan- og bygningslovens 27-2 av 14. juni

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT

Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx. Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Myklerudveien 118. PlanID xxx. Saksnummer xx/xxx Forslag til reguleringsbestemmelser. 1 GENERELT Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for nytt legesenter på Fagerstrand med tilliggende arealer

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12

Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 SANDE KOMMUNE Bestemmelser til detaljreguleringsplan for: HANEKLEIVA NÆRINGSOMRÅDE Plankode: Sonekode:. xx.xx Sist revidert DD.MM.2012 Reguleringsplan vedtatt: xx.xx.12 I medhold av 12-12 i Plan- og bygningsloven

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Reguleringsplan Vuku - Coop Marked Saksbehandler: E-post: Tlf.: Thomas Møller thomas.moller@innherred-samkommune.no Arkivref: 2010/427 - /L12 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Ole Christian Øvrebø L.nr.: 11784/2017 Arkivnr.: 20170002/L12 Saksnr.: 2017/408 Utvalgssak Endring av reguleringsplan for Stadionkvartalet - politisk

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER

FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER VESTMOEN, NODELAND, GNR. 110, DEL AV BNR. 1, M.FL. PLAN NR. xxxx SONGDALEN KOMMUNE 1 FELLESBESTEMMELSER Planområdet er avgrenset på reguleringskart med plangrense. Området

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Trygve Johnsen Arkiv: PLA 246 Arkivsaksnr.: 04/00568-025 Dato: 22.02.05 LERPEVEIEN 19 OG 25, NY REGULERINGSPLAN. SLUTTBEHANDLING. INNSTILLING TIL: Formannskapet 15.03.05 Bystyret

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE Side 1 av 5 DRAMMEN KOMMUNE Saksnr Arealplan-ID Sist datert Vedtaksdato Sak 14/331 193 08.04.2014 FORSLAG TIL: BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KOBBERVIKDALEN SØR NÆRINSOMRÅDE FORMÅL Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

STRAND KOMMUNE Møtebok

STRAND KOMMUNE Møtebok STRAND KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Saksnr. Utvalg Dato 063/10 Forvaltningsutvalget 02.09.2010 Arkivkode Saksbehandler Arkivsak/j.post Tungland Hans Erik Schultz 10/310 10/13913 PRIVAT REGULERINGSFORSLAG FOR

Detaljer

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14).

LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget (sak 24/14). LINGELEMVEIEN 17 (gbnr. 46/9). PlanID 20100010. Rettet i henhold til vedtak i Plan- og utbyggingsutvalget 19.03.14 (sak 24/14). Reguleringsbestemmelser Bestemmelsene gjelder for regulert område vist med

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE

PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR 3 MANNSBOLIG PRESTEGÅRDSVEIEN 1 GNR 12 BNR 525 EIGERSUND KOMMUNE Utbygger Skandsen Bygg A/S Egersund Spinnerigaten 15 4370 Egersund Tlf 40623240 Oversiktskart ikke i målestokk 2 INNHOLD

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Dokument lagret:

Dokument lagret: Notat Emne: Konsekvensutredning Skorpa og Meløya Dokument lagret: 29.03.2012 Skrevet av: Timon Linderud Revidert konsekvensutredning for Meløya I det følgende er det utført utfyllende konsekvensutredninger

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE

REGULERINGSPLAN. -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Vedlegg 1 REGULERINGSPLAN -Detaljplan for Rømme Øvre, del av eiendommen gnr. 5 bnr. 5 ORKDAL KOMMUNE Planbeskrivelse Planområdet Området som skal reguleres ligger sentralt til på Rømme Øvre (Orkanger)

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313

KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Forslag til Bestemmelser til reguleringsplan for: KIWI SEMSMOEN, Semsmoveien, Røren: gnr. 73, bnr. 112, 163, 178, 275, 298, 313 Plankode: xxxx Sonekode: xxxxx Sist revidert 20.11.2014 Reguleringsplan vedtatt:

Detaljer

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elise Alfheim Arkiv: PLANID 353 Arkivsaksnr.: 14/5552-47 Dato: 06.04.2016 GNR/BNR 111/307 M.FL. BRANDENGEN SKOLE OG FLERBRUKSHALL - DETALJREGULERING, SLUTTBEHANDLING

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/ R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 17/00842-10 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser

Planbeskrivelse. Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Mindre endring: Råholtbråtan gnr/bnr 95/6 Plan ID023729500 Planbeskrivelse Dato: 15.02.2017. Revidert 20.04.17 Arkitektkontoret GASA AS Flyfoto av eksisterende barnehage og omgivelser Planbeskrivelse Gnr

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 23.05.2013 Sak: 74/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Uglavegen 72, 77 C og 79, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 11/53632 VEDTAK: Bystyret

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla. Saksframlegg Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/9344-30 Saksbehandler: Kine Marie Bangsund Saksframlegg 1.gangs behandling - Reguleringsplan for Ranemsletta:

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE

SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE SØLVER EIENDOM REGULERINGSPLAN GYLDENTANN TERRASSE PLANBESKRIVELSE Steinkjer 27. april 2012 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon / bakgrunn... 3 2 Planstatus... 3 3 Beskrivelse av planområdet... 3 4 Eiendomsforhold...

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

FORENKLET PLANBESKRIVELSE

FORENKLET PLANBESKRIVELSE Forslagstillers logo e.l. Tiltakshavers logo e.l. viser felt som må fylles ut med riktig informasjon. Tekst i kursiv er veiledningstekst for utfylling og skal slettes før innlevering. FORENKLET

Detaljer

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune

Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR Gnr 30 /Bnr 23, 30,104 og 112. Underlia i Vestfossen Øvre Eiker Kommune Dato for siste revisjon av plankartet: 11.04.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass.

Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. Fosnes kommune Plan og utvikling Forslag til reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass. I medhold av plan- og bygningslovens 12-10 og 12-11 vedtok Fosnes formannskap 25.06.14 å legge forslag

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Kristiansand, 08.05. 2009

Kristiansand, 08.05. 2009 Kristiansand, 08.05. 2009 Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse.... 1 1. Innledning... 2 2. Planbeskrivelse... 2 2.1 Dagens situasjon... 2 2.2 Planstatus... 2 2.3 Planforslag og alternativer... 2 2.3.1

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET

REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER nr. 0605_314-01, detaljregulering for BRUTORGET Sist revidert 28.09.2012 Kunngjøring av oppstart 05.03.05 1.gangs behandling i planutvalget 26.06.2006, sak 123/06

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015 Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2014001 Arkivsaksnr: 2014/1018-15 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 16/15 23.02.2015 Kommunestyret 16/15 23.02.2015

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK

Planbestemmelser ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Planbestemmelser 2085 - ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK Arkivsak: 15/1558 Arkivkode: PLANR 2085 Sakstittel: DETALJREGULERING FOR ÅKRA BARNESKOLE, KULTUR- OG IDRETTSPARK gnr. 15/2078 mfl. Godkjent

Detaljer

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum

Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen sentrum NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Thorbjørn Faber Geirbo L.nr.: 2419/2016 Arkivnr.: 20130008/L12 Saksnr.: 2013/3077 Utvalgssak Fastsetting av planprogram for områderegulering for Mjøndalen

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Saksframlegg med vedtak

Saksframlegg med vedtak Saksframlegg med vedtak Sluttbehandling - egengodkjenning av Detaljreguleringsplan for Opsahlåsveien 1, Europris Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Eva Karina Johansen Riiser GBNR - 57/422 15/238 Saksnr Utvalg

Detaljer

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato /94 ESARK HHBJ ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingen@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget

Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Planbeskrivelse Planbestemmelser Reguleringsplan for Solheimstorget Referanse: 07/426-48 Arkivkode: PLAN 0533-2009-0004 Sakstittel: Reguleringsplan for Solheimstorget Vedtatt av kommunestyret K-sak 60/09,

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVEIEN BOLIG OG NÆRBUTIKK

DELEGASJONSVEDTAK - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR TØMMERVEIEN BOLIG OG NÆRBUTIKK Samfunnsutvikling Kommune og arealplanlegging Roald Johansen as Postboks 2248 9508 ALTA Deres ref: Vår ref Arkvkode Sak/Saksb Dato 657/13 PLNID 20100011 12/4629-8/NADO ALTA, 24.01.2013 DELEGASJONSVEDTAK

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger

Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Dato; 15.01.04 Revidert: 15.12.05 Vedtatt; 26.01.06 GENERELT. Oversikt Planbeskrivelse Reguleringsplan for Ekhaugen, Hesseng i Sør-Varanger Planområdet er lokalisert ved Bjørkheimkrysset/Ekhaugen på Hesseng

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR KLEVELANDTOMTA MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Plankart sist revidert 29.10.05 Bestemmelser sist revidert 29.01.06 1 GENERELT 1.1 OMRÅDET REGULERES FOR FØLGENDE

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/2752 SAMLET SAKSFRAMSTILLING BEBYGGELSESPLAN FOR NORSK TIPPING - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 213/08 HAMAR FORMANNSKAP 04.06.2008

Detaljer

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17.

2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. Plan. REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN 2011102 GAND VIDEREGÅENDE SKOLE OG PILABAKKEN 1-17. I medhold av 12-7 og 12-12 i plan- og bygningsloven av 27.6.2008 nr. 71 har Plan. Sandnes

Detaljer

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser.

Vedlegg nr. 5. Tatt inn i forslag til planbestemmelser. SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER Forslag til detaljregulering for Løkentunet og del av Fv. 115, g/bnr 53/353 m.fl. m.fl. Plan-ID: : 20150002 Dato: 7.2.2016. Østfold Fylkeskommune, datert 27.2.2015 Barnerepresentantens

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer