Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Side nr. PS 2012/40 Godkjenning av innkalling PS 2012/41 Godkjenning av saksliste PS 2012/42 Godkjennin av protokoll fra forrige møte PS 2012/43 Oppfølging av vedtak i sak PS 2012/34 - Lønnsreduksjoner 2012/713 PS 2012/44 Frigjøring av overførte bevilgninger til Trafikksikkerhet og prioritering av bevilgning til samme formål for /1325 PS 2012/45 Frigjøring av midler til utbedring og oppgradering av kommunale lekeplasser 2011/2828 PS 2012/46 Brosten kontra asfalt i Rødsveien fra Herregårdsveien til Marcus Thranesgate. Tilleggsbevilgning 2011/4901 PS 2012/47 Endring av kjøremønsteret i Storgata på nordsiden 2012/356 Yngvar Holt utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Yngvar Holt Leder SP Erlan Aastebøl Nestleder H Inger Elisabeth Blomsnes Medlem H Hans Jan Bjerkely Medlem MDG Inger Olsen Medlem V Svein Olaussen Medlem AP Mona Bråthen Medlem AP Vegar Johansen Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Jenny Hovland Johanson MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Ulf-Torben Redi Jenny Hovland Johanson AP Merknader Han Jan Bjerkely hadde sendt mail til postmottak om forfall til forrige møte. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Åsmund Bråtekas Rådmannens representant/kommunalsjef teknisk og kultur Kåre Edvardsen Koordinator renovasjon Side 3

4 Kirsti Rørmyr Ansattes representant Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Yngvar Holt Utvalgsleder Ellen Szefer Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2012/33 PS 2012/34 PS 2012/35 PS 2012/36 PS 2012/37 PS 2012/38 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr Asfaltarbeider Prioriteringsliste 2012/2804 Vaktlagstyrke Halden Brannvesen 2012/2867 Rokke avfallsanlegg - utvidelse av deponi 2009/2379 Side nr. Yngvar Holt utvalgsleder Side 5

6 PS 2012/33 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Innkallingen enstemmig godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2012/34 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Referatsak «Tista senter valg av tak materialer» gjort om til PS 2012/39. Saklisten enstemmig godkjent med endringer. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2012/35 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Hans Jan Bjerkely, MDG, hadde meldt forfall til forrige møte per mail til postmottak. Kopi av mail ble fremlagt. Bjerkely, MDG, ba om følgende protokoll tilførsel: «Forfall var meldt i god tid. Mailen ble rotet bort på Rådhuset, slik at vara ikke ble innkalt». Protokollen enstemmig godkjent. Vedtak: Protokollen godkjent. Protokolltilførsel fra Hans Jan Bjerkely, MDG: «Forfall var meldt i god tid. Mailen ble rotet bort på Rådhuset, slik at vara ikke ble innkalt». Side 6

7 PS 2012/36 Asfaltarbeider Prioriteringsliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Inger Blomsnes, H, fremmet følgende tilleggsforslag: «Under prioriteringer av gater og veier som foreslås asfaltert «Diverse større lappinger» Atomveien, øverste del». Rådmannen innstilling med tillegg av Blomsnes forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedtak: Ber om at kr.5 mill. til asfaltering og kr.1 mill. til opprustning av grusveien frigjøres. Asfalteringsarbeidet og opprustning av grusveiene gjennomføres etter den framlagte prioriteringslista. «Under prioriteringer av gater og veier som foreslås asfaltert «Diverse større lappinger» Atomveien, øverste del». PS 2012/37 Vaktlagstyrke Halden Brannvesen Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Forslag til vedtak fra Svein Olaussen, AP: Følgende setning utgår i forslag til vedtak: «Samtidig som vaktlagene ved brannvesenet reduseres til minimum 4 mannskaper på vakt for å tilfredsstille kravet om redusert bruk av vikarer og overtid». Forslag til vedtak og Rådmannens innstilling ble satt opp mot hverandre under votering. Rådmannens innstilling vedtatt mot 3 stemmer; Olaussen, AP, Bråthen, AP og Redi, AP. Ulf Torben Redi, AP ba om følgende protokolltilførsel: «Det forutsettes at det som iverksettes er innenfor lov, regel og forskrift slik at sikkerheten til de som trenger bistand er ivaretatt fullt ut». Vedtak: Det engasjeres en ekstern konsulent for å forestå en brannteknisk statusrapport for Borettslagene Bockramløkka, Snippen og Stangeløkka. Dersom branntekniske utbedring er påkrevet for at kravet til stigebilberedskap skal bortfalle fremmes saken for finansiering og revisjon av brannordningen i Halden Kommune. Arbeidet igangsettes umiddelbart og forutsettes å ta under 3 mnd. samtidig som vaktlagene ved brannvesenet reduseres til minimum 4 mannskaper på vakt for å tilfredsstille kravet om redusert bruk av vikarer og overtid. Videre ansettes det vakant stilling i brannforebyggende avdeling ved intern utlysning blant brannvesenets personell. Side 7

8 Protokolltilførsel fra Redi, AP: «Det forutsettes at det som iverksettes er innenfor lov, regel og forskrift slik at sikkerheten til de som trenger bistand er ivaretatt fullt ut». PS 2012/38 Rokke avfallsanlegg - utvidelse av deponi Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Deponiet på Rokke avfallsanlegg utvides med ca m2. Kostnadene, inntil 1,5 mill dekkes ved omprioritering av allerede avsatte bevilgninger til investeringer på Rokke avfallsanlegg for PS 2012/39 Tista senter - valg av takmaterialer Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Inger Blomsnes, H, fremmet følgende forslag til vedtak: «Vedtak i tilleggsforslag sak 2012/13 oppheves». Forslaget enstemmig vedtatt. Vedtak: «Vedtak i tilleggsforslag sak 2012/13 oppheves». PS 2012/40 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Utvalgsleder avga svar. FO 2012/5 Mangel på økonomisk rapportering til hovedutvalget - Svein Olausssen AP Side 8

9 PS 2012/40 Godkjenning av innkalling PS 2012/41 Godkjenning av saksliste PS 2012/42 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 9

10 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Roar Vevelstad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2012/ Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Oppfølging av vedtak i sak PS 2012/34 - Lønnsreduksjoner Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Kommunestyret vedtok i sak 12/34 et generelt kutt på 67 mkr. Rådmannen følger opp dette i denne saken. Rådmannens innstilling: 1. Saken tas til orientering 2. Kravet om 67 mkr innsparing på lønn fordeles slik: Område Årsverk Kroner Rådmannen 2, Pers, øk, utv 3, NAV 7, Undervisning og oppvekst 33, Helse og omsorg 86, Side 10

11 Kultur 6, Teknisk 2, Til sammen 142, Saksutredning: Bakgrunn I kommunestyre den i sakene 12/34 og sak 12/35 ble det vedtatt konkrete kutt i utgifter og økning av inntekter tilsvarende 49,3 millioner kroner. I sak 12/34 vedtok kommunestyret videre et generelt kutt i kommunens lønnskostnader tilsvarende 67 millioner kroner på årsbasis. Kuttene skal være gjennomført innen 31. desember Administrasjonen i Halden kommune arbeider for tiden med å gjennomføre de konkrete utgiftskuttene og inntektsøkningene. Rapportering i fht status for gjennomføringen av disse tiltakene er innarbeidet i kommunens rapporteringsrutiner, på lik linje med rapportering i fht gjennomføringen av tiltakene som ligger til grunn for kommunens vedtatte budsjett. Analyser av de seneste års regnskap viser en sterkere vekst i kommunens inntekter enn de andre byene i Østfold, og landet som helhet. Dette skyldes i stor grad engangsinntekter. I lys av at kommunen har hatt høyere inntekter bør det kunne forventes at kommunen kan koste på seg en høyere utgiftsside. Utgiftene i en kommune har preg av å være langsiktige; dvs. at når det blir vedtatt innført et nytt tilbud, eller styrket allerede eksisterende tjenestetilbud, medfører det langsiktige forpliktelser i form av utgifter som er vanskelig å redusere på kort sikt. Et typisk eksempel på dette er lønnsutgifter. Siden utgiftssiden er langsiktig, er det viktig at inntektssiden også er langsiktig. Analyser av inntektene viser at dersom man isolerer engangsinntekter, har ikke inntektssiden til Halden kommune vært høyere enn inntektene i sammenlignbare kommuner. Det dokumenteres også av at inntektene i 2011 er sterkt fallende, og pr. utgangen av 2011 er nesten hele forspranget Halden kommune har hatt på øvrige Østfoldbyer, og landet som helhet, borte og kommunens inntekter svarer i stor grad til gjennomsnittet i kommune-norge. Grunnlaget for en høyere utgiftsside i Halden kommune enn i andre kommuner, må derfor sies ikke å ha vært til stede. Analyse av regnskapets utgiftsside i de senere årene viser at utgiftene har økt betydelig sammenlignet med øvrige byer i Østfold, og landet som helhet. Særlig lønnsutgifter har økt sterkt i forhold til andre. I hovedsak kan det være to årsaker til denne økningen; a) at kommunens administrasjon ikke har hatt kontroll på lønnsbudsjettet, eller b) at det er fattet politiske vedtak som innebærer økte utgifter for kommunen, begge deler på tross av at det ikke har vært inntekter som gir grunnlag for en slik utvikling. Rådmannen kommer ikke på eget initiativ til å bruke tid på å ta stilling til årsaken til den utviklingen i lønnsutgifter som har vært i Halden kommune, men heller rette fokus mot løsninger for å få lønnsutgiftene ned i tiden som kommer. En ting kan imidlertid slås fast; denne utviklingen kom ikke som en overraskelse i Analyser dokumenterer at utviklingen har skjedd over flere år. På grunn av bortfall av engangsinntekter i 2011, i kombinasjon med at brorparten av kommunens fondsmidler var benyttet for å dekke underskudd i tidligere år, ble utviklingen tydeliggjort i form av et formidabelt underskudd for regnskapsåret Side 11

12 Det er derfor rådmannens oppfatning at vedtaket om å redusere kommunens lønnsutgifter er nødvendig og riktig, om enn smertefullt og vanskelig både for kommunens ansatte og for brukerne av kommunens tjenester. Det er derfor viktig at kontrollen med lønnsutgiftene gjenopprettes i en bred prosess som engasjerer hele kommuneorganisasjonen. Rådmannen kommer derfor til å bruke den tiden kommunestyret har gitt gjennom sitt vedtak, der det fastslås at fristen for å gjennomføre tiltakene for å redusere lønnsutgiftene blir satt til 31. desember Enheten for innovasjon og forskning i Kommunenes Sentralforbund har mye forskningsmateriale rundt effektiviseringsarbeid i kommuner. KS FoU definerer fem kriterier som er til stede i alle kommuner som lykkes med effektiviseringsarbeidet: 1. Kommunen har god oversikt over sin ressursbruk og tjenesteyting. 2. Ledelsen kommuniserer prioriteringene tydelig og sikrer at de er forankret det vil si forstått og akseptert i hele organisasjonen. 3. Ledelsen praktiserer stor åpenhet og skaper en kultur for utvikling, prøving og feiling. 4. Kommunen praktiserer utstrakt delegering av myndighet og ansvar, med systematisk rapportering og oppfølging i henhold til mål og resultater. 5. Kommunen benytter rekruttering og praksisnær kompetanseutvikling i alle ledd. Dette skal gjøre ledere og ansatte i stand til å yte tjenester med høy kvalitet innenfor de ressursene de disponerer. Administrasjonen vil i tiden som kommer ha fullt fokus på å øke omstillingsevnen i Halden kommune og berede grunnen for at også Halden kommune tilfredsstiller kriteriene som karakteriserer effektive kommuner. For å komme dit hvor Halden kommune som organisasjon kan krysse av positivt til alle de fem kriteriene, kommer administrasjonen til å jobbe med tre hovedoppgaver i tiden som kommer: 1. Innføring av styringssystem med styringsindikatorer som følges opp jevnlig 2. Organisasjonsutvikling 3. Lederutvikling En av hovedutfordringene vil bli å få til dette i en tid da kommunens økonomiske handlefrihet er meget begrenset etter flere år med utgifter som overstiger inntektene. I dette arbeidet blir det derfor viktig å finne samarbeidspartnere som kan bidra uten av utgiftssiden kommer ytterligere ut av kontroll. Typiske samarbeidspartnere som administrasjonen allerede har opprettet kontakt og samarbeid med er KS, fylkesmannen i Østfold og andre kommuner som gjennom KOSTRAtallene kan vise at de har lykkes på ett eller flere områder. Rådmannen vil komme tilbake med en grundig presentasjon og dokumentasjon av utviklingen i inntekter og utgifter, samt satsingsområdene i en presentasjon for kommunestyret 28. juni. Parallelt med arbeidet med de strukturelle tiltakene for å øke organisasjonens omstillingsevne, jobbes det med konkrete prosjekter/ tiltak for å få ned utgiftene i kommunen. Prosjektene/ tiltakene vil bli fremmet for politisk behandling etter hvert som de er klare. Hovedprioritering framover blir likevel arbeidet med de strukturelle tiltakene. Fordeling av reduksjon i lønnskostnader Rådmannen foreslår en fordeling av reduksjonen mellom de ulike kommunalavdelinger. Utgangspunktet har vært områdenes netto budsjettandeler. Videre er det lagt vekt på hvilket omfang sektoren er berørt av «kuttpakken» i sak 12/34 (KS). Dette har også medført at rådmannen har måttet berøre sektorer som var «fredet» i formannskapets vedtak ifht reduksjon på 67 mkr. Disse sektoren, kultur og undervisning, har imidlertid blitt mer «skånsomt behandlet». Side 12

13 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Lars T. Larsen Roar Vevelstad Side 13

14 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: Q / Egil Hult Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Utsendte vedlegg 1 Vedelgg 1 HBPTsak Vedlegg 2 Innkomne uttalelser 3 Vedlegg 3 HBPTsak Ikke utsendte vedlegg Frigjøring av overførte bevilgninger til Trafikksikkerhet 2011 og prioritering av bevilgning til samme formål for 2012 Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Det ble fra år 2011 overført kr av årets trafikksikkerhetsmidler. I tillegg ble det for 2012 bevilget ytterligere kr.5,0 mill. til dette formålet. Det vil si at det står kr til disposisjon til Trafikksikkerhetstiltak. Rådmannens innstilling: Det gjenstående overførte beløp, avsatt til trafikksikkerhet, pluss ny bevilgning i 2012 til sammen kr ,- frigjøres til bruk som beskrevet i saksframlegget. Saksutredning: Bakgrunn Det ble fra år 2011 overført kr av det årets trafikksikkerhetsmidler. I tillegg ble det for 2012 bevilget ytterligere kr.5,0 mill. til dette formålet. Det vil si at det står kr til disposisjon til Trafikksikkerhetstiltak. Gjennom vedtak i Trafikksikkerhetsplan for Halden for perioden og senere vedtak i forbindelse med trafikksikkerhet (HBPT 10/14 og HBTP 11/44 Disse sakene følger vedlagt.) er det foretatt følgende prioriteringer: Side 14

15 Prosjektnavn Reguleringsplaner for gang-/sykkel Berg skole til forbi bebyggelsen mot Lundestad Kost nad Vedtak Innvilget Tilskudd Prioritert TS-plan 0,5 TS-plan Etter 2012 Sponvikaveien fra Skansen til Torget 0,5 TS-plan 2008 Eskevikveien fra «Jugern» til 0,5 TS-plan 2008 Kalvehaugen Torpedalsveien/Asakveien fra Asak skole 0,5 TS-plan Etter 2012 til Grønlund Asakveien fra Tosterød til Grønlund 0,3 Ny Etter 2012 Iddeveien fra Idd prestegård til Fagerholt 0,3 TS-plan 2009 Sum reguleringsplaner 2,6 Netto utg. 2,6 Sum ,3 Sum etter ,3 30 km/time i boligområder Skilting av 30 km/time boligsoner 0,5 Måling av hastighet etter skilting 0,5 Innføring av fysiske tiltak (humper) 6,0 Sum 30 km/time i boligsoner 7,0 Netto utgift 7,0 Sum ,4 Sum etter ,6 Fysiske TS-tiltak Kryssutbedring Glenneveien x Rødsveien 0,2 TS-plan Avslag tilskudd Kryssutbedring Våkemark x Gr.høgda 1, Ikke søkt Sum fysiske TS-tiltak Sum tilskudd 0 Netto utg. 1,7 Gatelysprosjekter Gatelys fra Iddeveien til Øberg skole over 0,2 TS-plan 0, Tilskudd 2010 Sofienlund Belysning av gangfelt 0,3 0 Sum gatelysprosjekter 0,5 Netto utg Totalsum trafikksikkerhetsprosjekter kr Totalsum trafikksikkerhetsprosjekter etter 2012 kr Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Prosjektene bør være hjemlet i trafikksikkerhetsplanen. Løsningene bør oppfylle kravene i universell utforming. Hastighetsnivået må oppfylle kravene for anleggelse av fysiske tiltak Side 15

16 Konklusjon Vi kan da sette opp etterfølgende status og oversikt over bevilgninger og kapitalbehov for trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen: Bevilgninger 2011 Trafikksikkerhetsmidler kr Trafikksikkerhetsmidler kr Sum bevilgede midler kr Kapitalbehov (pr mars 2012) Utarbeidelse, behandling og godkjenning av reg. planer kr Opparbeidelse av TS-prosjekter kr Belysningsprosjekter fratrukket tilskudd kr Skilting av 30km/time soner kr Måling av hastighet i skiltede 30km soner kr Bygging og merking av humper etter måling kr Sum kapitalbehov kr Da kapitalbehovet er større enn de hittil bevilgede midler vil vi foreslå å utsette utarbeidelsen av reguleringsplaner for 1,3 mill. til 2013 og etablering av resterende humper til 2013 og Tilsammen utgjør dette en kostnad på kr Dette får ingen konsekvenser da måling av hastighet og innføring av humper (fysiske tiltak) vil måtte fortsette også i 2013 og litt in i 2014, p.g.a. kapasitetsmangel på målinger. Dette beløpet kan da bevilges i 2013 og Teknisk forvaltning vil be om at de gjenstående bevilgede beløp avsatt til trafikksikkerhetstiltak i 2011 og 2012 til sammen kr , frigjøres til bruk som beskrevet foran. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas John Kvalvik Side 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Andreas Brække Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Formannskapet Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Frigjøring av midler til utbedring og oppgradering av kommunale lekeplasser Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Halden kommune har omtrent 50 kommunale lekeplasser rundt om i kommunen hvor ansvaret for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold slik at sikkerhetsegenskaper er opprettholdt ligger hos Halden kommune. I tillegg til de omtrent 50 lekeplassene finnes omtrent 10 balløkker som skal vedlikeholdes. De siste år er det ikke bevilget midler til utbedring og oppgradering av lekeplasser. Teknisk forvaltning og Teknisk drift kan ikke gjøre annet enn å fjerne defekte lekeapparater slik at alvorlige skader unngås. Nye lekeplasser innfor kommunale utbyggingsområder blir etablert, men uten at det bevilges midler til vedlikehold av disse og de øvrige lekeplasser/balløkker. Det nevnes at Brekkerød 1 har 6 lekeplasser og Brekkerød 2 har 10 lekeplasser. Disse er pr. i dag ikke overtatt av Halden kommune, men Halden kommune vi få vedlikeholdsansvar på disse etter hvert. For å gjøre lekeplasser og balløkker attraktive og brukervennlige anbefalte rådmannen at det bevilges kr ,- (kronerenmillion) til utbedring og oppgradering av disse i Deretter en årlig bevilgning på kr ,- (kronertohundreogfemtitusen) til drift av disse. Denne sum skal dekke reparasjon og utskifting av lekeapparater og innleid arbeidskraft til utførelsen. Utvalget for bygg, plan og teknisk drift vedtok den : Utvalg for bygg, plan og teknisk drift vedtar å bevilge kr ,- (kronerenmillion) til drift og vedlikehold av kommunale lekeplasser og balløkker inneværende år. Beløpet må være i denne størrelsesordenen for å oppgradere lekeplassene til akseptabel standard, da det de senere år ikke er blitt bevilget midler til dette formål. Etter 2011 bevilges det hvert år kr ,- (kronertohundreogfemtitusen) til drift og vedlikehold av lekeplasser og balløkker. Bevilgningene vil dekke utgifter til reparasjon og utskifting av lekeapparater og leie av arbeidskraft til utførelse Side 39

40 da Halden kommune ikke har kapasitet til dette arbeid. Beløpet dekkes over utvalgets midler som kommunestyret har vedtatt er til disposisjon. Rådmannens innstilling: Midlene bevilget den samt de avsatte midlene for 2012 til sammen kr frigjøres til brukt til innkjøp av nye lekeapparater. I tillegg bevilges også de til drift og vedlikehold, jf. vedtak fattet av utvalget for bygg, plan og teknisk drift i sak PS2011/81 Saksutredning: Bakgrunn Eier av lekeplass er ansvarlig for å føre tilsyn med denne og utbedre feil og mangler slik at krav til sikkerhetsegenskaper er tilfredsstilt. Mangle/avvik som avdekkes ved tilsyn må utbedres. Halden kommune har kr fra 2011 samt kr fra budsjettet for Her er noen av de registrerte feil og mangler registrert etter tilsyn juni 2010: Diamantveien lekeplass: 2 seter huskestativ er for lite til 2 seter. Fare for å slå bort i sidestolper. Impregnering? Krom og arsen? Bør fjernes. Friggsvei lekeplass: Sklie mangler fallunderlag og sikkerhetssone. Fjernes flyttes til et bedre egnet sted. Hjortefartet lekeplass: 2 seter huskestativ har gjengrodd fallunderlag, 2 slitte seter og 4 slitte oppheng. Bør males. Tårn med sklie har gjengrodd fallunderlag og bør males. Sandkasse er gjengrodd. Margrethe Schweigårdsgate lekeplass: Tårn med sklie har for lite sand, ca. 10 cm og bør males. 2 seter huskestativ har for mye sand, ca 15 cm og slitte seter og oppheng. Hageveien lekeplass: 2 seter huskestativ har gjengrodd fallunderlag, råte i toppstokken og 2 slitte seter. Bør fjernes. Piruett har slitt toppgummi. Sklie mangler fallunderlag og sikkerhetssone. Kilefare under ved start. 2 stk. vippedyr er utslitt og bør fjernes. Basket er utslitt og bør fjernes. Sandkasse er gjengrodd. Huginsvei lekeplass: Vippedyr er noe malingsslitt. Oskleiva lekeplass: 2 seter huskestativ mangler fallunderlag og sikkerhetssone. Seter og oppheng er slitt. Sandkasse er gjengrodd. Sommerro lekeplass: Tårn med sklie har gjengrodd fallunderlag og bør skiftes/freses. Bør males. 2 seter huskestativ har gjengrodd fallunderlag som bør skiftes/freses. Slitte seter og oppheng. Bør males. Side 40

41 Tistedal lekeplass: 2 seter huskestativ har slitte seter og oppheng som må skiftes. Gjengrodd fallunderlag. Wiboveien lekeplass: Sandkassen er gjengrodd. Festningen lekeplass: Tårn med sklie har for liten sikkerhetssone. Skal være min. 1,5 meter. Bør vurderes flyttet til et bedre egnet sted. Bør males. 2 seter huskestativ har slitte seter og oppheng. Bør males. Klatrestativ bør males. Området må etterfylles med cm sand. Stangs plass lekeplass: Klatrestativ mangler fallunderlag og bør males. 2 seter huskestativ mangler fallunderlag. Sandkasse er gjengrodd. Vold Skog lekeplass: 2 seter huskestativ mangler plastbelegg på kjetting ved seter. Bart stål på stolper. Gjengrodd fallunderlag. Piruett har sikkerhetssone som overlapper med klatrestativ. Flytting bør vurderes. Klatrestativ har gjengrodd fallunderlag og sikkerhetssone. Sandkasse er gjengrodd. Blåklokkeveien lekeplass: Tårn med sklie er mye slitt og mangler fallunderlag og sikkerhetssone. Noe råte forekommer. Bør fjernes. Sandkasse er gjengrodd. Fjellstua lekeplass: 2 seter huskestativ mangler fallunderlag. Slitte seter og oppheng. Tårn med sklie mangler fallunderlag og bør males. Sandkasse er gjengrodd. Harestien lekeplass: Tårn med sklie har gjengrodd fallunderlag som bør skiftes/freses. Bør males. 2 seter huskestativ har slitte seter og oppheng, gjengrodd fallunderlag og bør males. Ingerila lekeplass: Sandkasse er gjengrodd. Knardal lekeplass: Lekehus med sklie må fjernes. Lekehus må fjernes. 2 seter huskestativ har gjengrodd fallunderlag som bør skiftes/freses samt slitte seter og oppheng. Armgang bør fjernes. Vippedyr er montert for lavt slik at klem- og knusefare oppstår. Slark i innfesting. Bør fjernes. Klatrevegg mangler fallunderlag og sikkerhetssone (min. 2,9 meter). Veggen bør flyttes til et bedre egnet sted med kun 2 platehøyder. Basket er ødelagt og bør fjernes, evt. montere ny plate og kurv. 1 mål er ødelagt, 2 nett er ødelagt. Side 41

42 Tistasenteret lekeplass: Multipondo har slark i markfeste, slitte gummilager og gummibeskyttelse. 2 seter huskestativ har slitt toppstokk, slitte oppheng, slitte seter og bør fjernes. Tårn med sklie har sklie mot sol, 1 vegg bør skiftes og kjøpedisk bør skiftes. Wadtvedt lekeplass: 2 seter huskestativ har noe råte, slitte seter og bør fjernes. Tårn med sklie har gjengrodd fallunderlag. Klatrestativ har gjengrodd fallunderlag. Mål er usikret, 2 stk. Sandkasse er gjengrodd. Konklusjon Midlene bevilget den samt de avsatte midlene for 2012 til sammen kr frigjøres til brukt til innkjøp av nye lekeapparater. I tillegg bevilges også de til drift og vedlikehold, jf. vedtak fattet av utvalget for bygg, plan og teknisk drift i sak PS2011/81 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas John Kvalvik Side 42

43 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: Q / Lene Bergstrøm Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Utsendte vedlegg 1 Vedtak i Hovedutvalget for teknisk drift og byggesak Ikke utsendte vedlegg Økte utgifter ved å legge brosteinsbelegg fra Rødsveien til Marcus Thranes gate. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Det skal legges nye VA-ledninger fra krysset Bjerkeveien/Rødsveien og ned til Legangersgate. I den forbindelse ble det planlagt å legge hovedstrekket i Rødsveien. Rødsveien består i dag av ca.100 meter med brostein og ca. 75 meter asfalt i den aktuelle VA-traseen. Hovedsakelig var det påtenkt at vegen skulle reetableres med asfalt som toppdekke, og at dagens brostein skulle demonteres og leveres til Halden kommune. I forbindelse med nabovarsling av anlegget , kom det innsigelser/protester fra naboer til anlegget. Flere naboer ønsket å beholde dagens brostein, samt utvide belegningen til å omfatte hele Rødsveien helt opp til krysset i Marcus Thranes gate. Saken ble derfor sendt til politisk behandling i Halden kommune. Hovedutvalget for teknisk drift og byggesak vedtok at hele Rødsveien skal ha brostein som toppdekke, også den siste biten fra krysset Bjerkeveien/Rødsveien og opp til krysset i Marcus Thranesgate, der vi ikke skal grave og legge nye VA-ledninger.(dette utgjør ca. 45 meter.) Rådmannens innstilling: P.g.a. ekstrautgifter ved legging av brosteinsbelegg kontra asfaltbelegg på strekningen krysset Rødsveien/Herregårdsveien til Marcus Thranes gate, gis det en ekstrabevilgning på kr ,- til prosjektet P6345J Bjerkeveien Legangers gate. Side 43

44 Saksutredning: Viktige hensyn og krav som må tilfredsstilles ved valg av løsning Økonomi Prisene er erfaringspriser gitt av entreprenører som har sitt virke i Østfold. Asfalt (Agb 11), 6cm tykkelse: ca 135,- pr m 2 Legging av brosten (inkl. settelag, eks kostnader for sten): ca. 625,- pr m 2 Ny gatesten: ca. 375,- pr m 2 Brukt gatesten: kan raskt komme opp i ,- pr m 2 Vegbredden er på ca.6,5m Alternative løsninger Ved asfaltering av nødvendig areal etter graving i veg på ca. 500 m 2 fra krysset Rødsveien/Herregårdsveien til krysset Rødsveien/Bjerkeveien vil rehabiliteringen av toppdekke veg koste ca. kr ,- Ved å legge brostein fra krysset Rødsveien/Herregårdsveien og opp til Marcus Thranes gate, vil arealet av vegdekke øke til ca. 800 m 2. Pris på ny brostein med setting av denne utgjør kr pr. m 2. Prisen på vegdekke med brostein blir da ca. kr ,-. Det vil koste ca. kr ,- mer for toppdekke med brostein på strekningen krysset Rødsveien/Herregårdsveien til Marcus Thranes gate. Der det i dag er brosteinsdekke, ca.100 meter i Rødsveien hvor det var planlagt ny VA-trase gjøres om, og VA-traseen legges i eksisterende VA-trase. Da unngår vi den brosteinsbelagte veien. Konklusjon I følge vedtak legges det brostein fra krysset Rødsveien/Herregårdsveien og opp til Marcus Thranesgate. Den planlagte VA-traseen i den delen av Rødsveien som i dag har brosteinsbelegg, endres og legges i eksisterende VA-trase gjennom hager fram til Legangersgate. Da unngår vi den brosteinsbelagte delen av Rødsveien og unngår ekstrautgifter med resetting av brostein. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas John Kvalvik Side 44

45 Side 45

46 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: Q / Andreas Brække Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Utsendte vedlegg 1 Svar på høringsutsendelse - Endring av kjøremønteret i Gågata på nordsiden 2 Kommentarer/innspill - Nytt kjøremønster ved bussholdeplassen i Parken, Halden 3 Svar på høring om gågate 4 Innspill til forslag om endring av kjøremønster i sentrum på Nordsiden 5 Høringssvar - Endring av kjøremønsteret i Gågata på nordsiden. 6 OPPTURER OG NEDTURER I GÅGATA 7 Høringsnotat 8 Endring av kjøringsmønsteret i gågata på Nordsiden 9 Svar på høringsutkast vedrørende endring av kjøremønster i Gågata på nordsiden 10 Endring av kjøremønsteret i Gågata på nordsiden 11 Innspill til høring om endring av kjøremønster 12 Innspill - Endringer i gågatesystemet i sentrum 13 Følgebrev 14 Innspill til høring om endring av kjøremønster 15 Høringsuttalelse - Rådet for funksjonshemmede 16 Høringsuttalelse - Halden Gårdeierforening/Handel i Halden Ikke utsendte vedlegg Endring av kjøremønsteret i Storgata på nordsiden Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Hovedutvalget for teknisk drift og byggesak vedtok i møte 8. februar med følgende vedtak: Forslagene til tiltak sendes ut på høring til relevante interessenter og myndigheter. Rådmannen gis fullmakt til å fremme alternative forslag til tiltak. Etter høring legges saken fram for politisk behandling. HNU i møte tar rådmannens innstilling til vedtak i utvalgssak 2012/14 i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak til etterretning. HNU anmoder Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak i sitt møte om å beslutte: Side 46

47 Gratis korttidsparkering 30 min (kfr. innspill 3) i aktuelle sidegater (antall plasser stk) til Storgata inkl. Svenskegata etableres omgående uten høringsrunde. Ordningen vedtas som en prøveordning for anslagsvis ett år. Tidsperiode for saken legges frem for politisk behandling bør begrenses til maksimalt 2 måneder. Forslagene om kjøremønsteret i Storgata går i tre hovedretninger. Beholde dagens kjøremønster i og rundt Storgata. Åpne for enveiskjøring i Storgata med kjøring fra nord til syd. Åpne for enveiskjøring i Storgata med kjøring fra syd til nord. Rådmannens innstilling: Hovedutvalget for plan, miljø og landbruk vedtar å åpne Storgata for trafikk slik Alternativ 1 beskriver med en prøvetid på ett år. Det bevilges kr ,- for å dekke kostnaden med skilt, oppmerking osv. Saksutredning: Høring: Saken ble i henhold til vedtaket sent ut på høring 29. april med svarfrist 31. mars Høringene ble annonsert i Halden Arbeiderblad 5. mars Saken ble også sendt til følgende instanser: Eldrerådet Halden Politistasjon Halden Taxi Rådet for Funksjonshemmede Nettbuss Halden Halden Brannvesen Servicesenter Halden kommune I tillegg er det kommet inn uttalelser fra: Østfold fylkeskommune Erlandsens Conditori AS Lykke i Halden, Kildebo blomster, H. Andersen bokhandel Apotek 1 Svanen, Halden Bergstrøm kjøtt og delikatesse AS Køhn Libris Benedikte Holm-Olsen Alle Tiders Halden Gårdeierforening/Handel i Halden Innkommende uttalelser etter høringsutsendelse av endring av kjøremønsteret i Storgata på nordsiden. Halden kommune brann og feiervesen datert Ingen innsigelser på overnevnt og ser dette kun som en fordel i forhold til utrykningskjøretøyenes tilgjengelighet til den enkelte bygning i Storgata. Side 47

48 Østfoldfylkes kommune datert Ber om at det ikke åpnes for øvrig ferdsel, men at gateløpet fortsatt forbeholdes taxi og buss. 3. Med kjøring fra sør til nord opp Storgata bør trafikken fra Nils Ankers gate gis forkjørsrett. 4. I dette perspektivet ser vi de foreslåtte endringene som særdeles motstridende. Erlandsens Conditori AS datert Parkering på høyreside slik at det fortsatt er litt plass til uteservering. 6. Åpne for innkjøring ved Wiels plass. 7. Tiltaket må bli varig, slik at det er forutsigbart og man trykt kan investere i sin butikk. 8. Korttidsparkering i og rundt Storgate med en time gratis organisert med parkeringsskive eller få ut en gratis lapp. Lykke i Halden, Kildebo blomster, H.Andersen bokhandel datert Miljøgata må starte fra Wiels plass eller fra toppen av gata ved Rema 1000 på Busterud. 10. Støtter forslaget til arbeidsgruppen nedsatt av gårdeierforeningen i Halden og Handel i Halden. 11. Maks 30km/t. 12. Fortsette med varelevering til gitte tidspunkt. 13. Ikke åpent for tungtrafikk. 14. Brosteinen beholdes. 15. Enveiskjøring slik at det blir god plass til brede fortau og plass til vareeksponering. 16. Flere krakker og benker. 17. En miljøgate må ha trær og beplantning. Ønsker en helhet fra parken og ned til havneområdet. 18. Lekeplass i Busterudparken og på torget. 19. Viktig å beholde den gamle belysningen. 20. Skråparkering ved Busterudparken. 21. Enkelt parkeringsplasser i miljøgaten (Stop & Shop) 22. Parkering i sidegatene. 23. Gratis to timers parkering. 24. Mulighet for å betale parkeringsavgift med SMS eller kredittkort når du kommer og reiser. Apotek 1 Svanen, Halden datert Støtter de skisserte planene til Halden kommune datert Bergstrøm kjøtt og delikatesse datert Støtter forslaget til arbeidsgruppen nedsatt av gårdeierforeningen i Halden og Handel i Halden. 27. Innkjøring til Storgata fra en av hoved fartsårene. 28. Et skilt som viser hvor handlegata er. 29. Minst en halv time gratis parkering, helst en time. Nettbuss datert Sikkerhetsmessig mener vi at Parken er et område hvor biltrafikk i mellom alle gående og busser kan føre til trafikkfarlige situasjoner. 31. Storgata er smal forbi holdeplassen i Parken. Derfor bør trafikken ledes inn Os Allé, og kun busser bør ha gjennomkjøring opp gata videre med utkjøring på Rv I krysset Nils Ankers gate / Storgata bør trafikken som kommer opp Storgate ha vikeplikt for trafikken som kommer i fra Nils Ankers gate og skal opp Storgata. Dette for å redusere hastigheten for kjørende opp Storgata slik at sikkerheten blir best mulig ivaretatt. Side 48

49 Halden eldreråd datert Halden eldreråd ser positivt på de foreslåtte forslag til endret kjøremønster i Storgata. 34. Etableres flere korttidsparkeringsplasser i øvre del av Storgata. 35. Foreslår at kommunen forsøker å erverve parkeringsplassen ved Samfunnet, som vel i dag er privat. Køhn Libris datert Positiv til åpning av gågata uansett hvilken kjøreretning som blir valgt. 37. Med kjøreretning fra syd til nord kan neste steg være å åpne for innkjøring fra Wiels plass. 38. Kjøreretning fra nord til syd har sine fordeler med at det er lett å komme inn i Storgata for de som ikke er kjent. Benedikte Holm-Olsen datert Korttids gratis skråparkeringsplasser foran Holm-Olsen Glassmagasin. Alle Tiders datert Gå gata gjøres om til miljøgate med skråparkeringer. 41. Parkeringsautomater som tar kort. Trekker kortet når man kommer, mottar kvittering og trekker kortet når man drar. 42. Flere boliger sentrumsnært. 43. Mer aktiv bruk av parken. Halden Gårdeierforening/Handel i Halden datert Busterudgaten Storgaten. Kjøreretningen i Storgaten snus fra syd-nord til nord-syd, og Busterudgaten åpnes fra Ekstrands Blomsterforretning, og skiltes for innkjøring til SENTRUM. Bussene, som kommer inn i Storgaten fra Nils Ankersgate og har sine holdeplasser vis å vis Køhn, kjører opp Busterudgaten. Her vil de møte sydgående trafikk (personbiler), men gatebredden vil ikke gi problemer i så måte. Fra krysset Nils Ankersgate/Storgaten og sydover blir det ensrettet trafikk helt forbi Berg Sparebank, der bilene kan kjøre til høyre ned Tordenskjoldsgate og ut av systemet. Det blir tillatt å svinge inn Kristian Augustsgate, men ikke inn Nils Ankersgate, der bussene kommer ut. Tordenskjoldsgate beholder dagens kjøremønster, bortsett fra ovennevnte utkjøring fra Storgaten. 45. Parallellgatene til Storgaten. Violgaten beholder dagens kjøremønster men åpnes for toveiskjøring «foran BOBhuset». Parkeringsplassene på den ene siden av dette gatestykket fiernes. Svenskegaten blir, som i dag, enveiskjørt fra Jacob Stuartsgate til Jacob Bloksgate, toveiskjørt frem til Olaus Peltz gate og enveiskjørt resten mot Tungegården, der gaten forbindes med Tordenskjoklsgate rundt «Tungespissen». På den måten blir det en smidig «utluftning» av Svenskegaten og Lilletorget. 46. Tverrgatene. Teatergaten - Olaus Peltzgate (vest-øst) og Jacob Bloksgate - Repslagergaten (øst - vest) åpner området med enveiskjøring. Der de krysser Storgaten er det kun tillatt å svinge sydover.nils Ankersgate fra krysset med Violgaten frem til Storgaten beholder dagens trafikkmønster, og her blir det mulig - tillegg til å svinge sydover - også å svinge nordover i Storgaten for biler som skal til Bikkjetorget og Jacob Stuartsgate gate (som er enveiskjørt mot Svenskegaten).Kristian Augustsgate er toveiskjørt frem til parkeringsplassen ved Finnestad. Derfra er det ikke tillatt å kjøre ut i Storgaten. Det skal være redusert kjørefart i hele området, og sperret for tungtrafikk. Tidsregulert varelevering som i dag. 47. Parkering. P.g.a. meget kort høringsfrist foreslår vi at en mer detaljert oppstilling for å løse parkeringsproblematikken i sentrum på såvel nord- som sydside, ut over de tiltak som allerede er satt i gang, utsettes til etter påske. Her arbeider vi etter prinsippet Side 49

50 «Stopp&Shopp» I utgangspunktet støtter vi pkt. 3 og mener det bør være fullt mulig å etablere korttidsplasser i enveiskjørte gater og ved Busterudparken. Tilgjengelighet må hele tiden være malen. 48. Prøvetid. Ett år er for kort tid for en prøveordning. Det tar alltid tid før ting «setter seg», og dessuten gjenstår et stort arbeid med å vitalisere sentrum på både syd- og nordside. Det er mange ledige lokaler, og flere igangværende sentrumsbutikker driver tungt. Etablerere står heller ikke i kø. Vi vil derfor foreslå tiltak for såvel gårdeiere som handlende. For å skape forutsigbarhet for dem som nå ønsker å satse under nye og bedre forutsetninger, må prøvetiden være tre år. Råd for funksjonshemmede datert Rådet for funksjonshemmede er usikker på om dette tiltaket vil bidra til at gaten igjen blir en livlig handlegate. Derfor foreslår rådet at gaten i første omgang endres til miljøgate i en prøveperiode. Etter evaluering endres gaten enten permanent til en miljøgate eller føres tilbake som gågate. 50. Rådet forutsetter lav kjørehastighet i Gågata. Rådet ønsker seg helst en maksimumshastighet i gaten på 20 km/t, og aksepterer ikke høyere maks fart enn 30 km/h. Biler som kjører i Jacob Blochs gate gjennom den trange passasjen ve uteserveringen kan ikke ha høyere maks hastighet enn 20 km/t. 51. I tidsrommet mellom klokken 8-10 på hverdager er ikke gågaten åpen for annen kjørbar trafikk enn vareleveranser. 52. Langs gågaten er det markert med heller et gangfelt nær butikkvinduene. Dette er i mange sammenhenger for trangt og det bør utvides ved at man også benytter det brosteinsbelagte feltet mellom gangfeltet og kjørefelt. Utvidelsen av bredden for fotgjengerfelt er først og fremst med tanke på at man lettere skal kunne bevege seg med rullestol, rullator og barnevogn. Denne utvidelsen betyr også at uteplass beregnet for utstilling av varer og skilting nærmest må oppheves. Det er heller ikke rom for uteservering i gaten. 53. Fortauene i «miljøgaten» bør utformes i overensstemmelse med Vegvesenets veiledning om «Universell utforming av veger og gater» der det om fortau bl.a. står at «Veggsonen bør normalt ha en bredde på cm» og «Ferdselssone for gående bør være minst 2 meter og fri for hindringer». 54. Gangfelt uten fortauskant, slik som det kommer til å bli i gågata, er svært vanskelig for blinde å ferdes i. Rådet vil derfor foreslå at det legges ned en ledelinje for blinde langs gangfeltet. Denne linjen må holdes rein for søppel, løv, snø og is. 55. Snørydding av i gågata om vinteren må bli adskillig bedre enn dagens praksis. 56. Noen av de nye parkeringsplassene må reserveres til bruk for funksjonshemmede. Side 50

51 Drøfting av de innkomne forslag. Forslagene om kjøremønsteret i Storgata går i tre hovedretninger. Beholde dagens kjøremønster i og rundt Storgata. Åpne for enveiskjøring i Storgata med kjøring fra nord til syd. Åpne for enveiskjøring i Storgata med kjøring fra syd til nord. Dagens kjøremønster er den beste løsningen med tanke på trafikksikkerhet og trafikkfremkommelighet for varelevering, buss og taxi. Gående og syklister kan trykt ferdes opp og ned Storgata. Kjøring fra nord til syd med innkjøring fra Vognmakergata vil det bli et problem med fremkommeligheten ved Kristian Vs plass. Her har bussene flere holdeplasser. Skal vi ha motgående trafikk nedover gata blir dette veldig trangt og det går ut over trafikksikkerheten og trafikkfremkommeligheten. Skal trafikken gå nedover gata må fortauet på vestsiden av Busterudgata fjernes fra Busterudgata 2 til krysset Nils Ankes gata/storgata. Dette for å få en akseptabel veibredde. Bussene skal ha nok plass til å kunne kjøre forbi hverandre ved holdeplassene. Skal man ha kjøring fra nord til syd må man ha innkjøring fra Nils Ankers gate. Med kjøring fra syd til nord unngår man å kjøre mot bussene og man kan beholde dagens fortau på vestsiden av Busterudgata. Det anbefales likevel ikke å ha kjøring opp Busterudgata. I stede bør trafikken ledes ut Jacob Stuarts gate. Når det gjelder parkeringsplassene i området rundt Storgata er det omtrent 278 kommunale p- plasser inkludert HC-plasser og plasser med gratis 30min. Av de 278 p-plassene er det 39 p- plasser med gratis 30min. Det er mulig å ha parkeringsplasser ved Busterudparken, men da forsvinner de oppmerkede plassene til bodene. Plassen utenfor Busterudparken er en av få sosiale arenaer på nord siden som er viktig å beholde. Videre nedover Storgata er bredden grei for kjøring, men det er ikke nok plass til å ha enkelte parkeringsplasser foran butikkene. Det vil gå utover trafikkfremkommeligheten og vanskeliggjøre varelevering i tillegg til at områdene brukt til vareeksponering forsvinner. Side 51

52 Vurdering av løsningsmulighetene Storgata er den naturlige veien for gående og syklister som skal over gangbrua. Med trafikk i Storgata kan det føre til en del konflikter mellom kjøretøy og myke trafikanter. Under er det skissert 4 mulige løsninger av kjøremønsteret i og rundt Storgata. Pilene viser påbudt kjøreretning. Strekene på tvers av veibanen illustrerer innkjøring forbudt. De svarte og grønne stipla strekene skal illustrere parkeringsplasser. De svarte strekene er vanlige avgiftsparkering og de grønne strekene er 30 min gratis parkering. P-plassene er de samme på alle alternativene. Alternativ 0. Illustrasjonen under viser dagens situasjon av kjøremønsteret og parkeringsmuligheter i og rundt Storgata. Dagens løsning har man to mulige kryssinger av Storgata. Fra øst til vest på Nils Ankers gata og fra vest til øst på Teatergata. Storgata er den naturlige veien for gående og syklister som skal over på sørsiden. Side 52

53 Alternativ 1. Illustrasjonen under viser innkjøring til Storgata fra Tordenskjolds gate. Trafikken ledes opp Storgata og ut Jacob Stuarts gate. Fra Tordenskjolds gate kan man kjøre rundt tungespissen og opp Svenskegata. Tverrgaten Kristian Augusts gate forblir stengt da det her til tider er svært stor trafikk av skoleelever og kollektivreisende. Nils Ankes gate, Repslagergata og Teatergata forblir uendret. Busterudgata blir fortsatt forbeholdt kollektivtrafikk og taxi. Side 53

54 Andre alternativer. Andre 1. Illustrasjonen under viser en mulig løsning med åpne tverrgater. Kjøreretningene i tverrgatene kan endres. Side 54

55 Andre 2. Illustrasjonen under viser kjøring fra krysset Nils Ankers gata og sørover i Storgata. Trafikken ledes rundt tungespissen og opp Svenskegata. Side 55

56 Konklusjon Storgata åpnes for trafikk ut fra alternativ 1 med ett års prøvetid. Storgata skiltes, merkes og sikres slik at alle grupper kan ferdes trygt. Skilter, oppmerking osv. er kostnadsberegnet til kr ,- Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas John Kvalvik Side 56

57 NLD Halden kommune Brann og feiervesen Halden kommune v/ teknisk forvaltning Postboks HALDEN Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ Q00 Jens Lindstrøm, Svar på: Høringsutsendelse - Endring av kjøremønsteret i Gågata på nordsiden Halden Brannvesen har ingen innsigelser på ovennevnte og ser dette kun som en fordel i forhold til utrykningskjøretøyenes tilgjengelighet til den enkelte bygning i Storgata. Med hilsen s indstrøm annsjef Kopi til: Egil Hult Teknisk Forvaltning Postadresse: Besoksadresse: Telefon: Bank: Postboks 150, 1751 Halden Wiels pl E-post: Internett: Telefaks: Org.nr: Side 57

58 Østfoldfirlkeskommune 2 i MARS 2012 //111(3, Halden kommune Postboks HALDEN Vår ref.: 2012/ /2012 Deres ref.:dato: Kommentarer/innspill vedrørende nytt kjøremønster ved bussholdeplasseni Parken, Halden. Det vises til annonse i Halden Arbeiderblad, den 6. mars, vedrørende omlegging av kjøremønster i Halden sentrum. østfold kollektivtrafikk er ansvarlig for rutegående busstrafikk i fylket, og mener å være en naturlig høringsinstans, ved omlegging av kjøremønster i en kollektivgate. Derfor kommer vi med innspill i denne saken. Slik vi forstår, planlegges det for ordinær ferdsel i den eneste gaten i Halden, som i dag er forbeholdt kollektivtrafikk. Ved holdeplassen i Parken, har bussene desidert flest av og påstigninger. Selv med nåværende løsning er det til visse tider trangt for bussene på dette stedet. Av nevnte grunner ber vi om at det ikke åpnes for øvrig ferdsel, men at gateløpet fortsatt forbeholdes buss og taxi. Vi nevner også problemstillingen i forhold til forkjørsretten i krysset Nils Ankersgate og Storgata. Her mener vi at trafikken fra Nils Ankersgate bør gis forkjørsrett. østfold fylkeskommune har på lik linje med de øvrige fylkene i landet, en målsetting om å øke antall kollektivreisende, betydelig. I dette perspektivet ser vi de foreslåtte endringene som særdeles motstridende. Med hilse ume et er elektronisk godkjent av ørre ohnsen Lars Erik Haug dire ør trafikksjef Kopi: Leder for HPML, øivind Holt østfold kollektivtrafikk Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg E-post: Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett: Telefon: , Telefaks: Org.nr.: Side 58

59 Side 59

60 Side 60

61 Lykke i Halden 2 6 Kildebo blomster H.Andersen bokhandel YeLi Halden, 23. mars 2012 Teknisk forvaltning Pb Halden Innspill til forslag om endring av kjøremønster i sentrum på Nordsiden Wøremønster Vi er for innføring av miljøgate, men for at dette skal ha en effekt for haldenserne og for oss som driver i sentrum må dette gjøres skikkelig med en gang! For at sentrum skal bli lett tilgjengelig må starten på miljøgaten enten være fra Wiels Plass eller fra toppen av gaten ved Rema 1000 på Busterud. Fortsetter vi å forvente at brukerne av sentrum skal snirkle seg inn i nettverket av smågater tror vi at effekten av endringene blir minimale! Gårdeierforeningen har nedsatt et utvalg som også jobber med disse utfordringene og vi velger å støtte de løsningene de kommer fram til som de beste for sentrum! Det er viktig at sentrum nå vurderes helhetlig og vi er positive til at fagfolk trekkes inn i avgjørelsen om kjøreretningen bør være sydgående eller nordgående! Vi er også veldig for at sidegatene åpnes for trafikk! Det viktigste for oss er at kundene enklere finner fram til sentrum med eller uten bil! Når haldenserne og tilreisende får anledning til å kjøre i Storgaten i en miljøgate som er tilrettelagt for enkel parkering, vil de gjenoppdage alle de fine butikkene og serveringsstedene som finnes her! Maks 30 km/t gjør at bilister og gående kan leve side om side! Fortsette med varelevering til gitte tidspunkt! Ikke åpent for tungtrafikk. Side 61

62 Utformin avmiiø ate Brosteinen beholdes skal være en stemningsgate! Enveiskjøring slik at det blir plass til gode brede fortau til kunder og vareeksponering! Krakker og benker må settes ut og gatene må pyntes med blomster. vi kan pynte med flagg og vimpler gjennom året. Flaggstenger må beholdes slik at En miljøgate må ha trær og beplantning. Viktig med grønne lunger. Ønsker helst en helhet fra parken og helt ned til havneområdet. Lekeplass i Busterudparken og på torget! Mulighet til å stenge av miljøgaten ved spesielle anledninger for eksempel 17 - mai, Haldendagen og Høstmarkedet. Viktig å beholde den gamle belysningen må holde på stemningen fra Gågaten! Parkering Mulige løsninger: Skråparkering ved Busterudparken Enkelte parkeringsplasser i miljøgaten (Stop & Shop) Parkering i sidegatene Gratis to timer da folk må rekke å gjøre sine ærend og slik får vi også sirkulasjon på parkeringsplassene (se til Drøbak) Mulighet for å betale parkeringsavgift med SMS eller kredittkort når du kommer og når du reiser! (se til Lillestrøm) Denne prosessen er veldig viktig for utviklingen av Halden sentrum. Med vennlig hilsen Lillian Galborgen Nina EspelundElse-Marie A Guldahl Lykke i Halden Kildebo blomsterh.andersen bok-og papir Sign. Side 62 1-\JKSI Airditiw1 6'LliCLk

63 Svannen Svanen, Halden Teknisk forvaltning Postboks Halden Vår ref: Dato: /GS Viser til Høringsutsendelse datert , Endring av kjøremønsteret i Gågata på nordsiden. Som driver av en kjedeforretning innen faghandel i Gågata (apotek), ser jeg ingen betenkeligheter med opprettelse av miljøgate og endrede kjøremønster i henhold til beskrivelsene. Gågata er bred, og det er således plass til både gående og kjørende. Begrenset kjøreretning og fart gjør at jeg heller ikke tror dette vil by på problemer for gående i aktuelle tverrgater, som beskrevet i utsendelsen. Jeg er av den klare oppfatning av at det vil være i alles interesse å åpne sentrum bedre også for biltransport. Vår forretning har en kundekrets med variabel helse og varierende fysisk mobilitet, og vi opplever at flere uttrykker behov for ytterligere parkeringsplasser i tilknytning til apoteket. I vår nærhet er det også flere forretninger som kan dra nytte av felles parkeringsplasser for eksempel tverrstilte plasser i Gågata/Storgata. Støtter med dette både de skisserte planene og at denne saken legges fram for politisk behandling så snart som mulig, og senest innen 2 måneder. Med vennlig hilsen Grete Solberg Apoteker Apotek 1 Svanen, Halden, Storgt. 12, Postboks 223, 1752 Halden, Telefon , Faks , Org. nr , Side 63

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Fayegården Dato: 24.10.2012 Tidspunkt: 16:30 17:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Yngvar

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.08.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kirsti Brække Myrli MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 18.05.2016 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ L12 Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/ L12 Morten Høvik, Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 2012/4252-35 L12 Morten Høvik, 26.11.2014 Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder H Willy K. Aagaard Wenche Ludvigsen

Råd for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder H Willy K. Aagaard Wenche Ludvigsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede, Rådhuskantinen Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapsalen, Halden rådhus Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 08.06.2011 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04. Tidspunkt: 16:30 17:30 Følgende faste medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Byggesaksavd. (1.etg.), Storgt. 7 Dato: 22.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.08.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Storgata 7 Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 17:50 18:35 Hovedutvalg for administrasjon - arbeidsgiver Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan-Erik Erichsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Vegar Johansen MEDL FRP Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 24.08.2016 Tidspunkt: 17:15-18:40 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 16.11.2016 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 13.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Fayegården Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind Holt

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roar Lund MEDL H Odd Riise MEDL AP Tove Kristin Fager MEDL FRP Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 28.04.2010 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Kantina, Risum ungdomsskole Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.03.2016 Tidspunkt: 18:30 19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Kantina, Risum ungdomsskole Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Møterom 2, Storgata 7, Wielgården. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 14.01.2016 Tidspunkt: 12:30 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møterom 2, Storgata 7, Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00

Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 13:00 Halden kommune Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2017 66769/2017 2017/3580 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/9 Råd for funksjonshemmede 16.11.2017 17/11 Bodø eldreråd 20.11.2017 17/48 Komite for

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur

Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.05.2016 Tidspunkt: 18:30 Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.04.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Cathrine Eng Skotnes MEDL AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 14.09.2016 Tidspunkt: 17:30 20:15 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Tove Kristin Fager MEDL FRP Roar Lund MEDL H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Formannsskapsalen, Halden rådhus Dato: 08.12.2010 Tidspunkt: 17:00 18:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2016/ Kommunestyret 2016/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-705 2016/78-29 12.05.2016 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/ Morten Høvik,

Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/ Morten Høvik, Halden kommune Plan «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Deres ref: Vår ref: Arkivkode: Saksbehandler: Dato: «REF» 2014/5534-25 694 Morten Høvik, 25.06.2015 Varsel om vedtak - Fastsetting

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.06.2010 Tid: Kl 09.00 15.30 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.03.2011 Tidspunkt: 17:00 17:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mariann Melhus Faraasen MEDL H Villemo Marie Svendsen Medlem AP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 25.01.2017 Tidspunkt: 17:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.02.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling.

Forslag til detaljregulering for Studentboliger Remmen - 2. gangs behandling. Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: G-0679 2012/6104-26 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/47 20.08.2013

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer John Østensvig Leder AP Roy Eilertsen Medlem SV Else-Kathrine Hveding Medlem H Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 08.06.2010 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling

Forslag til detaljregulering for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter 2. gangs behandling Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/5808-30 03.07.2013 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Råd for funksjonshemmede 2013/46 20.08.2013

Detaljer