A. Endring av medlemskontingenten Det er utarbeidet forslag til endringer i medlemskontingent, i tråd med diskusjoner foretatt i forrige styremøte.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A. Endring av medlemskontingenten Det er utarbeidet forslag til endringer i medlemskontingent, i tråd med diskusjoner foretatt i forrige styremøte."

Transkript

1 RESYME AV STYREMØTER I PERIODEN Styre har bestått av følgende: Bjørn Sletvold Trond Trolsrud Tine Trolsrud Tommy Kleiven Steinar Eriksen Bjørn Enerud fra og med Ingar Haugerud til og med INFO STYREMØTE kl , Sandehallen Saker til behandling: 1. Forslag til årsmøte: A. Endring av medlemskontingenten Det er utarbeidet forslag til endringer i medlemskontingent, i tråd med diskusjoner foretatt i forrige styremøte. B. Årsberetning Forslag til årsberetning ble utarbeidet, og godkjent av styret. C. Årsberetning Ungdomsutvalget. Pga. situasjonen i ungdomsutvalget har styret utarbeidet forslag til Årsberetning Ungdomsutvalget. D. Forslag fra Lisbeth Teien og Bjørn Enerud. Styret støtter forslag. E. Forslag fra Helge Faret. Styret har i styremøte tidligere vedtatt at det skal legges ut en styret informerer side på hjemmesiden. Styret går inn for at denne løsningen vedtas. F. Forslag fra Trine Teien. Styret støtter forslaget. G. Forslag fra styret om å bruke skytterlagets midler til og forskutere kommunale midler. Styret har i forrige møte blitt enige om å utarbeide forslag til årsmøte om og forskutere kommunale midler, i forbindelse med utbyggingen av elektronikk 100M. Dette er nødvendig, da de kommunale midlene ikke blir utbetalt til skytterlag innen de frister som ble forventet, da søknaden ble levert. Dette medfører at skytterlaget alternativt kan ta opp et lån med kommunal garanti for å kunne finansiere kostnadene ved utviklingen av prosjektet. Motivet for styrets forslag er å spare skytterlaget for renter i perioden, frem til de kommunale midlene blir utbetalt.

2 INFO STYREMØTE kl , Sandehallen Saker til behandling: Saker til årsmøtet: 1. Styrets forslag om økning av kontingenten for 2009 til årsmøtet. Arbeidet med 100M elektronikk er i gang, og i 2009 vil skytterlaget ha både elektronikk på 200M, 100M og 15M. Utvidet bruk av elektroniske skiver, gjør at man kan forvente økte vedlikeholdsutgifter i årene som kommer. Vi vet allerede nå at det må forventes et vedlikehold på skivene på 200M som vil beløpe seg på ca ,-, da gummibånd og fremskiver må byttes ut. For å dekke opp for disse økte utgiftene er det i styret foreslått å øke kontingenten med kr 25,- for jegermedlemmer og seniormedlemmer. Familie medlemskap foreslås økt med kr. 50,-. Juniormedlemskap foreslås å stå uendret. Videre er det foreslått at Jegere skal betale en elektronikk avgift på kr. 50,-, og at det skal betales kr. 100,- i tillegg pr. aktive medlem. Endelig forslag utarbeides av styret, og vedtas i neste styremøte. 2. Styrets forslag om økning av pris på 30 treningsskudd i kal 22. Prisen på 30 skudd i kaliber 22 solgt til medlemmer under trening foreslås økt fra kr. 15,- til kr. 20,-. Forslaget er enstemmig. 3. Forslag fra styret om å bruke skytterlagets midler til og forskutere kommunale midler. Skytterlaget er nå informert om at man ikke får mer kommunale midler utbetalt i forbindelse med etableringen av elektronikk på 100M før i 2009/2010. For å kunne fortsette arbeidet med utbygging av elektronikk 100M, vil man måtte velge en av to løsninger. Alternativ 1: Skytterlaget tar opp et kortsiktig likviditetslån med kommunal garanti, frem til kommunale midler blir utbetalt. Alternativet vil påføre skytterlaget mer kostnader i form at betydelige renter. Alternativ 2: Skytterlaget bruker av egne midler. Alternativet vil medføre at skytterlaget vil ha lav likviditet i perioden. Styret har enstemmig vurdert det slik at skytterlaget er tjent med å velge alternativ 2. Det vil bli utarbeidet forslag til årsmøtet om denne løsningen. 4. Handlingsplan/sportslig plan 2009 Styret har satt opp følgende sportslig handlingsplan - Videreutvikle skyttere på alle nivåer - Arrangere temakvelder - Legge til rette for innskyting felt (skytterstyrets anbefaling/krav 2009)

3 Styret videreutvikler denne, samt setter opp handlingsplan frem til neste styremøte. 5. Forslag fra medlemmer til årsmøtet Det er innlevert følgende forslag til årsmøtet fra medlemmer - Forslag fra Trine Teien om å avvikle årsmøtet og årsmøtefesten separat Styret går inn for en slik ordning. - Forslag fra Lisbeth Teien og Bjørn Enerud om subsidiering av skyttere Styret går inn for en slik ordning. - Forslag fra Lisbeth Teien vedrørende handlingsplan. Styret går inn for en slik ordning. - Forslag fra Helge Faret vedrørende offentliggjøring av styrets referater. Styret går inn for en slik ordning. INFO STYREMØTE kl , Skarsløkka Saker til behandling: Elektronikk 100m: Arbeids komité` er etablert, med David Davidsen og Trond Torgersen styret er ansvarlige for innkalling til dugnader ol. 2. Gjennomgang av brevjournal Brevjournalen ble gjennomgått. Ett brev ble kommentert fra leder: Sande kommune- Høring, tilskudd til frivillige organisasjoner. 3. Økonomi Kasserer redegjorde for skytterlagets økonomi. Ingen betydelige endringer siden forrige møte 4. Forberedelse til årsmøtet Forslag til årsmøtet. Styret utarbeider et forslag ang. betaling av monitorer. Vi har penger på driftskontoen til dette, i stedet for å låne penger i banken mot kommunal garanti. Dette fordi kommunen ikke kan betale ut tilskudd til oss i år, men har utsatt dette til neste år. Innkalling annonsering i Sande Avis, styret setter inn annonse 16. oktober. Brev til valgkomiteen om å sette i gang arbeidet sendes snarest. Kjøkken komité må planlegge bespisning osv. Saker til behandling: frist 3. november Neste styremøte skal også behandle neste års budsjett 5. Handlingsplan/sportslig plan 2009 Fortsette vedlikehold av skytterhuset, maling utvendig, elektronikk 100 m som allerede planlagt, bytte ut gamle våpen. Styret formulerer del om sportslig aktivitet, frem til senere styremøte

4 6. Info. fra styret - til hjemmesida Vedtak: En oppsummering av styremøtene blir lagt ut på hjemmesiden under nytt punkt info fra styret. Eventuelt Brukere av hjemmeside Bjørn Enerud er opplært i administrasjon av hjemmesiden. Det er besluttet at oppsummering fra styremøtene blir lagt ut til generell informasjon. Det er avviklet ett kurs i bruk av Megalink / oppsett av stevner/trening, flere kurs kommer. Vaktliste for høsten 08 og stevnet 9.11 blir sendt ut. Samlaget har innkalt til møte om rekrutterings arbeid i lagene. Vi er oppfordret til å sende "så mange som mulig" for å henge erfaring og diskutere aktivitet for nye skytter, hvordan opprettholde interessen for ferske skyttere, samlinger, rekruttering av foreldre. Vedr. treningsmedlemskap, vi må ha en skriftlig veiledning for dette. Bestemannsmerket: Statutter. Styrets leder ser på dette i protokollen. INFO REFERAT STYREMØTE Saker til behandling: 1. Ref. fra forrige styremøte Referatet fra forrige styremøte ble gjennomgått, uten spesielle anmerkninger utover: - Til behandling på forrige styremøte kom det inn forsalg til sponsing av utøvere i klubben. Nåværende vedtak som det er referert til i forrige styremøte gjelder innskudd og ammunisjon ved deltakelse på landsdelkretsstevne og Landskytterstevne, samt lagskytinger. Styret leder utarbeider et eget skriv til ungdomsutvalget med gjeldende regler, slik at de kan vurdere om de ønsker å fremme forslag utover det som allerede foreligger. Kasserer og styreleder skal gjennomgå, og få utbetalt dette for foregående periode til utøvere. - Vedrørende publikasjon på hjemmeside- blir dette tatt på neste styremøte. - Vedrørende innkjøp av ny oppvaskmaskin, skal styret innhente flere tilbud. 2. Gjennomgang av brevjournal Brevjournalen ble gjennomgått. Styreleder kommenterte følgende brev: I19- Skytterlaget har fått en henvendelse fra Sande videregående skole (idrettslinja) vedrørende muligheter for gjennomføring av skyting for enkelte av skolens elever. Styreleder og Bjørn Enerud skal foreta et innledende møte med Finn H. Solberg ved Sande VGS i denne forbindelse. I20- Det har kommet en høring vedrørende tilskudd til frivillige lag og organisasjoner. Styrets medlemmer skal se igjennom denne, og komme med innspill/forslag i denne forbindelse. I21- Ny driftsmodell har startet i Sandehallen og vil være tilsyn, som gjennomføres av HK72.

5 3. Økonomi Kasserer redegjorde for skytterlagets økonomi. Det gjenstår vesentlig med midler, som ikke er utbetalt i forbindelse med rehabilitering av skytterhuset. Dette vil man få dersom prosjektet blir godkjent av kommunen. Det ble forespurt om en oversikt over fordringer skytterlaget har mot sine medlemmer. Tallene forelå ikke på styremøte, og må tas på et senere tidspunkt. 4. Evaluering av samlagsstevnet og høststevnet Evaluering samlagsstevne: Det har kommet negative tilbakemeldinger fra medlemmer vedrørende sen utsending av vaktlister, mens det har vært flere positive på selve stevnet. Ved gjennomføringen av stevnet opplevde man flere overslag av tilleggsverdier på skivene, dette ble løst løpende under stevne etter gjeldende regelverk. Det kom inn en klage som ble behandlet av juryen samlet, og avgjørelse ble gjort i samsvar med reglementet. Det ble også satt opp en standpassleder som ikke gjennomførte skytingen på korrekt måte, den ble raskt byttet ut. Dette ødela fortrinnsvis for to av våre egne skyttere. Stevne ledelsen tar erfaringene med seg og sørger for at man setter opp erfarne standplassledere på kommende stevner. Evaluering høststevne: Ved gjennomføringen på torsdagen opplevde man overslag på skivene, heldigvis skjedde dette på skiven til en av våre egne skyttere. Det ble umiddelbart iverksatt arbeid for å rette feilen slik at skivene ble i orden til lørdag, da hovedskytingen var. Rettingen ser ut til å være vellykket, men man vil teste dette ytterligere ved klubbmesterskapet. Det kom inn en klage vedrørende at skytingen tok for lang tid, fra en av våre egne skyttere. Stevneleder redegjorde med engang klagen kom, om gjeldende regelverk. Og det ble gitt tilbakemelding om at skytter må ta klagen med engang på standplass. Stevneleder forespurte to andre fra laget om skytetiden, og den ene av disse syns det var greit, men en annen synes det var noe omstendelig. Standplass leder viste til at innstikk måtte tas ned å vises fram, samt at en av skytterne måtte ha hjelp av foresatt i forbindelse med reimen, men at det utover dette ikke skjedde forhold som skulle medføre forlenget skytetid. Generelt: Det vil bli iverksatt utdanning av personell til standplassledelse, da skytterlaget har behov for flere kvalifiserte medlemmer. Jf. Senere pkt. Videre ble det vurdert at man bør sette en deadline for oppmøte, som blir annonsert sammen med stevne for å gjøre at man får bedre tid til å ordne lagene i systemet før avviklingen av skytingen, samt at man kan få inn nye skyttere dersom noen ikke har møtt. Dette bør gjennomføres til neste stevne. Det har kommet klager på påmeldingssystemet - forslag om å endre det, dette vil bli vurdert på senere styremøte.

6 Grunnlagspokalen: Styreleder tar denne til gullsmed og får inngravert alle vinnere på den. 5. Elektronikk 100m 20 september er siste gang vi skytter på 100m, og det må opprettes en handlingsplan for gjennomføringen av prosjektet. Det kom forslag fra Bjørn Enerud om å holde kasserer utenfor jobbingen, da denne har så mye å gjøre i sitt ordinære virke for skytterlaget. Styret er enige i dette. Det bør settes ned en komité som har ansvaret for gjennomføringen og planleggingen av prosjektet. Da det ennå ikke foreligger endelig forslag på medlemmer i til den oppgaven, ble styret enige om at sittende styre fungerer som komité i startfasen og tar et møte for å lage handlingsplan, og sette sammen en komité. Møtet blir satt til den kl.1830 Bjørn Enerud la til at man må ta med skivetralle for jegere med i vurderingen på dette møtet. 6. Handlingsplan/sportslig plan 2009 Medlemmene i styret skal tenke over dette til neste styremøte, og notere seg hva man mener man skal gjøre. 7. Utdanning Kurs innen megalink, samt standplassleder kurs ble fastsatt til den kl Bjørn Enerud sender ut invitasjon til aktuelle kandidater. 8. Fordeling av arbeidsoppgaver i administrasjonsprogrammet. Styret ble enige om at man foretar en fordeling av arbeidsoppgaver i admin programmet slik at flere blir kjent med systemet. Det kom forslag om at styret får tilgang. Det var enighet i styret om dette. Bjørn Enerud skal avhjelpe kasserer med registrering av resultater i systemet. 9. Leie av betalingsautomat Styret mener at det er hensiktsmessig med en betalingsautomat for å kunne ta imot kortbetaling under stevner samt ved salg av ammunisjon, og kontingent. Dette vil også minske arbeidet med å sende ut faktura til medlemmene. Interessen er til stede i styret og kasserer innhenter tilbud på både portabel og stasjonær enhet. Oppgaven med å sjekke mulighet for internett samt ip telefon på skytterhuset ble delegert til Stig Helge Lian. 10. Rapport driftsutgifter til SIR 2007 Styre leder redegjorde for tidligere og nåværende praksis ved søknad om refusjon av driftsutgifter. Tidligere fylte man ut et skjema / med alle reelle utgifter som man sendte inn. I år har SIR ikke sendt ut et slikt skjema. Kommunen sier at det er kun reelle kommunale utgifter som skal

7 ligge tilgrunn. Kasserer har likevel laget et skjema i likhet med tidligere år, og sendt dette inn. 11. Eventuelt Rehabilitering av skytterhus Gjenstående arbeider er utvendig beising, listing langs gulv, noe gulvlegging, samt elektrisk arbeid før prosjektet er ferdigstilt. Dette arbeidet må bli gjort så fort som mulig da bygget skal besiktiges av kommunen. Terminfestet dugnad + sikkerhetsinspeksjon den 27 sept. Styret må lage liste og ringe rundt. Bjørn S sender ut påminnelse å be om bekreftelse fra medlemmene. Styreleder snakker m/ Stig eventuelt Rikard vedrørende gjenværende elektriske arbeider, samt sørger for dugnad i Sande avis. Brukere av hjemmeside Vi må prøve å få flere som kan administrere hjemmesidene våres! Dette skal følges videre opp. Nøkler Styret ble enige om at vi skal benytte et todelt nøkkelsystem basert på 1 og 7 gradering på låsene på skytterhuset. 7 går til bom samt skytterhuset (-kontordelen) og benyttes til de som leier lokalene, og 1 går til alle låser på skytterhuset. Det må anskaffes to nye 7 lås sylindere i denne sammenhengen. Bjørn S følger dette opp videre da han sitter på nøkkelsett listen. Det kom innspill for at man på sikt bør bruke samme gradering på standplass slik at man kun trenger en nøkkel til skyteanlegget. Forslaget tas opp senere da vedtak ikke ble fattet. Det må skaffes et nytt nøkkelsett til Sande hallen. Styreleder følger dette opp. Medlemskap Styret ble informert av Tommy E, Kleiven om at han ønsket å trekke seg fra styret på årsmøtet, i forbindelse med stesønnens overgang til annet skytterlag. Det ble korte trekk diskutert rundt årsaker til fratredelsen. Bakgrunn fra skyternes side er i korte trekk: - Manglende/ sene tilbakemeldinger på innsendte forslag. - Manglende oppfølging og prioritering av ungdomsarbeidet i klubben. - Dårlig organisering av ungdomsarbeidet, som resulterte i at kun J. Elstad deltok på ungdomsstevnet i Rollag og Veggli. - Manglende økonomisk prioritering i forhold til subsidiering av ammunisjon. - Hendelser der man er kalt inn til dugnad, og får beskjed om at kjøkkenkomiteen ikke trenger hjelp likevel. Bjørn Enerud presiserte at han mente medlemmene burde revurdere sin beslutning, og tenke seg nøye om før de gikk til et så drastisk skritt. Det ble også presisert at Tommy E, Kleiven selv må ta sin del av kritikken, i egenskap av hans verv som styremedlem.

8 I forbindelse med saken kom Tommy E. Kleiven med forslag om at det opprettes instrukser for de fleste verv i skytterlaget for å sikre at de som påtar seg verv i skytterlaget blir informert om hvilke oppgaver de har. INFO STYREMØTE Saker til behandling: 1. Behandling av sak 4 fra forrige styremøte På bakgrunn av vedtak gjort i forrige styremøte, har styret innkalt vararepresentantene til styret for å få sluttført saken. Tommy E. Kleiven :49 Slettet: Styreleder informerte kort om bakgrunn for saken, da verken Bjørn Enerud eller Runar var til stede ved forrige styremøte. Styrereferatet ble deretter gjennomgått. Saken har ført til at ungdomsleder Ingar Haugerud trakk seg etter styremøte Både Bjørn Enerud og styreleder har i kjølvannet av de nevnte hendelser forhørt seg med andre skytterlag og foreninger, samt enkelte medlemmer. Alle de forespurte har uttalt seg negativt om saken, og ment at det er en ikke akseptabel løsning. Det ble foretatt omfattende diskusjoner og vurderinger i styret Det ble deretter stemt over om vedtaket fra forrige styremøte skulle oppheves. Vedtaket fra forrige styremøte ble enstemmig opphevet med 5/5 stemmer, styreleder brukte ikke sin dobbelstemme. Tommy Kleiven er inhabil i saken. Bjørn Sletvold lager utkast til svar på forslaget til medlemmene. I forbindelse med styrets vurdering av sin egen behandling av saken ovenfor, er styret av den oppfatning at det ikke foreligger feil eller kritikkverdige forhold under saksgangen. Saken ble grundig drøftet, partene innkalt til møte, det ble fremmet to forslag til vedtak som det ble stemt over på ordinær måte. De som stemte for, er imidlertid enige i at deres konklusjon under forrige vedtak var feil. 2. Valg av nytt styremedlem I forbindelse med at styremedlem Ingar Haugerud trakk seg etter forrige styremøte, må styret finne et nytt styremedlem som skal fungere fram til årsmøtet. Det ble spurt fra Enerud, om Ingar var spurt om å gjeninnta posten. Tommy Kleiven redegjorde for at dette var en helt uakseptabel løsning i og med at det å trekke seg ikke skal være et verktøy for å få igjennom sine meninger. Han må eventuelt stille til valg ved neste årsmøtet. Noe som Ingar gjorde klart da ha trakk seg etter forrige styremøte.

9 Styret ble enige om at et av varamedlemmer går inn i styret frem til årsmøtet. 3. Eventuelt - Fremvisningsutstyr I forbindelse med prosjekt elektronikk del 2 er det søkt om midler til projektor fremvisning. Tilbud er innhentet Enstemmig vedtak om at dette skal kjøpes inn. - Bestilling av klubbeffekter. Det er innhentet tilbud på t- skjorter, Windbreaker jakke, Softshell jakke, og treningsdress. Nestleder fortsetter sitt arbeid med dette. - Forslag om at styrereferatene publiseres på hjemmesiden. Helge Faret har fremmet forslag om at referat fra styremøter skal publiseres på web. Dette ble behandlet på forrige styremøte, og Styreleder trodde styret hadde fattet vedtak. Dette imidlertid ikke gjort. Styret mener en skal opprette en spalte, der styret informerer på websiden. - Møte med ungdomsutvalget Det må velges ny ungdomsleder. Fremmøtte fra ungdomsutvalget var: Morten Elstad, og Torbjørn Sletvold. Wenche Torp møtte ikke på tross av skriftlig innkalling, uten å melde i fra. Man ble enige om at ungdomsutvalget selv velger en i utvalget som fungerer som leder frem til årsmøtet. Ungdomslederen vil ha møte og tale rett i styret, men ikke stemmerett. Styre leder innkaller til møte i ungdomsutvalget. INFO STYREMØTE Saker til behandling: 1. Ref. fra forrige styremøte Referatet fra forrige styremøte ble gjennomgått, og kommentert. 2. Gjennomgang av brevjournal Brevjournalen ble gjennomgått. Styreleder kommenterte brev I11, I12 og I16, vedrørende Byhaven Bingo. I følge muntlig tilbakemelding fra Wenche Torp, er saken ordnet opp i. Feilen er at lotteri- og stiftelsestilsynet har fordelt midlene på for få foreninger. Styret avventer skriftlig tilbakemelding.

10 3. Økonomi Kasserer redegjorde for skytterlagets økonomi. Økonomien muliggjør start av prosjektet 100M elektronikk til høsten. Innbetalinger fra annonsører, synes å gå bedre enn forventet, da det tidligere har vært flere som har unnlatt å betale. 4. Vedtak: Økonomisk kompensasjon for snekker arbeidet. Styret har i dag fattet vedtak vedrørende innkommet forslag behandlet på forrige styremøte datert Styreleder og Trond Trolsrud har gjennomført møte med de aktuelle medlemmer, for å kunne foreta en avklaring, slik at styret kan ha mulighet til å fatte vedtak på dette styremøte. Det har vært foretatt omfattende diskusjoner i styret. Vedtak om det skal ytes kompensasjon: Styret holder avstemming om hvorvidt det skal ytes kompensasjon i forhold til innkommet forslag. Styret vedtar med 3for og 2 imot at det skal ytes kompensasjon. Tommy er ansett som inhabil i saken. Leder brukte ikke sin dobbeltstemme 5. Forslag om at styrereferatene publiseres på hjemmesiden. Helge Faret har fremmet forslag om at referat fra styremøter skal publiseres på Web. Styre leder har sjekket på nettet og kan ikke se at dette er vanlig praksis blant skytterlaget. Styret er enstemmig av den oppfatning at dette er vanskelig å gjennomføre, pga. personvern i forbindelse med enkelte saker som blir behandlet i styremøte. Det vil medføre mye jobb å anonymisere partene, og i de fleste saker vil det være umulig, da skytterlaget er lite og gjennomsiktlig. En annen mulighet vil være å opprette en spalte, der styret informerer. Dette må behandles på et senere tidspunkt. 6. Fremdriftsplan rehabilitering av skytterhus. Eneste som gjenstår er gulvlister, beising utvendig og elektrisitet. Styre leder tar det elektriske opp med Stig Lian. Skytterlaget må handle nå dersom utgiften skal være med i prosjektet. Fargevalg: Husmanns rød ble enstemmig valgt. Ingar Haugerud skal forespørre om pris, og ta dette videre opp med kasserer, før innkjøp. 7. Bestilling av klubbeffekter.

11 Nestleder tar seg av dette. Forslaget gjelder i hovedsak hettegenser, Windbreaker, t- skjorter, og bukser. Nestleder innhenter priser, og produktlister. 8. Ny oppvaskmaskin Skytterlaget må i forbindelse med sin utleie av skytterhuset gå til anskaffelse av en ny oppvaskmaskin. Det er innhentet tilbud på ny Miele maskin inkludert montering m/ 2 års garanti. I forbindelse med montering må ny 3 fas strømkurs installeres. Styret mener man trenger å innhente flere tilbud, før endelig avgjørelse tas. Kasserer skal innhente flere tilbud. 9. Eventuelt Forslag om sponsing av unge utøvere i klubben. Det er mottatt forslag fra Morten Elstad og Tommy Kleiven om at styret bør vurdere å bruke noe av bingo midlene til å hjelpe unge skyttere klubben gjennom sponsing under representasjon av skytterlaget i stevner. Styret er av den oppfatning at slik sponsing allerede er vedtatt. Da de nye styremedlemmene ikke er informert om dette tidligere, ser styret et behov for klargjøre de gjeldende retningslinjer for medlemmene i klubben. Styre leder skal lage en oversikt over hvilke retningslinjer som gjelder og hva som skal bli dekket slik at klubbens medlemmer blir klar over hvilke stevner, utgifter som blir dekket opp helt eller delvis av skytterlaget. Dersom forslaget innebærer mer enn det som allerede er vedtatt, må ungdomsutvalget selv vurdere forslaget, og på nytt fremme et konkret forslag til styret. REFERAT STYREMØTE Saker til behandling: 1. Ref. fra forrige styremøte Referatet fra forrige styremøte ble gjennomgått, uten spesielle anmerkninger utover: - Elektronikk er montert og fungerer i Sandehallen. - Viken er Felt ble arrangert 9. mars, og var vellykket, med bra innsats fra dugnadsgjengen i Sande Skytterlag. Av resultater kan nevnes 9. Plass på Trond Haugerud med 41/ stk. rekruttrifle er anskaffet og anskaffelse av ytterligere våpen er utsatt inntil skytterlaget har tilfredsstillende likviditet til dette. - Fremdriftsplan skytterhuset, se egen behandling i dette styremøtet. - Kursing vedrørende standplass elektronikk skal følges opp før høstsesongen, da vi snart er ferdige med inne sesongen. - Skyteskolen, se behandling dette styremøte.

12 Det er mottatt rundskriv vedrørende reglement for kule fanger innendørs. Kommunen har vedtatt å bytte ut disse tidligst i Styre leder sørger for å sende rundskrivet til kulturetaten for å prøve å få fortgang i saken. 2. Gjennomgang av brevjournal Brevjournalen ble gjennomgått. Styre leder deltok på årsmøte i Sande idrettsråd, ingen spesielle saker til behandling. Styre leder har sendt inn søknad om kulturmidler. 3. Økonomi Kassereren redegjorde for skytterlagets økonomi. Vi har måttet låne penger fra driftskonto, for å anskaffe elektronikk innendørs. Det er lenge siden vi har mottatt regning fra Teien Sag. Vi er litt usikre på hvor mye som er pådratt i denne forbindelse pga. diverse omstendigheter som er redegjort for senere i styrebehandlingen. 4. Ny driftsmodell Sandehallen Styret er som tidligere i utgangspunktet negative til denne. Styre leder skal imidlertid på møte i denne forbindelse for å skaffe mer info rundt modellen. Slik at styret kan ta endelig stilling til saken. 5. Fremdriftsplan rehabilitering av skytterhus. Eneste som gjenstår er gang. Dette vil bli gjort ferdig av Per og Morten i uke 24. Det vil etter dette bli klart til å begynne male + legging av gulv. Når det elektriske er ferdig skal Sande Elektriske AS gå i gjennom og sende inne godkjenning. Farge valg: Tak - halvblank hvit, Vegger: S1005-Y30R Gulv: Klikk gulv, Trond Trolsrud og Ingar Haugerud skal innhente priser i samarbeid for å få det billigst mulig. Legging av gulv: I opprinnelig søknad om spillemidler ble det besluttet at det opprinnelige gulvet i salen skulle slipes, den delen der nye gulvplater måtte legges skulle man ha parkett eller lignende. Det er imidlertid foretatt opplekting, isolering og med nye gulvplater i hele den opprinnelige salen i skytterhuset. Dette arbeidet er gjort uten styrets godkjenning. Dette er arbeidet er det ikke budsjettert med, og kan være et problem for skytterlaget. Det ser imidlertid ut som om skytterlaget likevel klarer dette med egne midler, i hovedsak på grunn av gunstige priser ved innkjøp og iherdig dugnads innsats i arbeidet med renovering av de gamle kontorene og kjøkkenet Styret er svært kritiske til at dette har skjedd, og må iverksette rutiner for at slike hendelser ikke skjer igjen. Styret har bestemt at Trond Trolsrud skal ha ansvaret for alle innkjøp til skytterlaget. Dette betyr at alle innkjøp nå skal godkjennes av denne før det foretar innkjøp. I behandlingen av ovennevnte sak er sekretær Tommy E. Kleiven å anse som inhabil og har ikke stemmerett. Jf. Behandling av kompensasjon til dugnadsarbeidere behandlet senere i styremøtet.

13 6. Dugnad Det skal foretas dugnad den 12/4 med maling av tak og vegger, flytting av møbler, og sikkerhetsinspeksjon av banen. Trond tar ansvaret for sikkerhetsinspeksjonen. Tine tar ansvaret for maling, og Tommy og Ingar tar seg av organisering av flytting av møbler. Bjørn sender ut melding om dugnad m/ beskjed om at de som ikke kan gir beskjed til Tine. Skytterhuset må være ferdige til juni. Noe man må anta og klare. Da dugnaden kolliderer med ungdomssamlingen i Asker er Bjørn så opptatt med dette at Tine skal bistå med koordineringen. 7. Elektronikk 100M- Fremdriftsplan Det skal bygges om på 100m slik at man kan sette opp elektroniske skiver innen I forbindelse med dette må det nåværende skiveanlegget rives, og det må graves ut, og pukkes opp slik at det kan støpes opp fundament til skivecontainere. Arbeidet kan begynnes etter 20/9-2008, og tas opp videre på senere styremøter. 8. Samlagsstevne 16-17/ Vi er tekniske arrangører ved samlagsstevne på bane. Vi må skaffe gavepremier, og mannskap. Det kreves mest folk på hundre meter banen, og vaktlistene må bli ferdig tidlig slik at man får mulighet til å tilpasse mannskapet. 9. Eventuelt Kompensasjon til medlemmer for arbeider utført på skytterhuset: Det er mottatt brev fra to medlemmer med krav om kompensasjon for det arbeidet de har utført på skytterhuset utover vanlig dugnadsinnsats. Styret synes saken er veldig vanskelig å behandle, ikke minst da en av partene er et æresmedlem i skytterlaget, som har stått på for skytterlaget i en årrekke, med uttallige dugnadstimer. Bjørn Sletvold foreslo å kalle partene inn til møte med han og kasserer, og diskutere dette forslaget samt de arbeider som er gjort på skytterhuset. Innkvartering LS 2008: Det er fremmet forslag om innkvartering på en plass 2,2 mil fra Førde. Det er tilgang til strøm/toalett, men ingen dusj. Prisen er 500,- pr. vogn. Styret foreslo at Ingar Haugerud sendte ut e-post til de som pleier å være med, Med bekreftelse innen 10. April om plassen er akseptabel. Og at plassen bestilles etter dette. Geværer fra Sande Papermill: Skytterlaget har fått 4 NFS geværer av typen Anschutz av tidligere Sande Paper Mill. Styret må skaffe våpen kort til disse. Bjørn Sletvold tar kontakt med Bjørn Enerud, og Festad som er bestyrer ved Sande Paper Mill, for å få dette i orden. Når våpenkort er i orden skal Tommy E. Kleiven ta med seg et av våpnene til Stenvaag, og

14 forespørre om det er hensiktsmessig å bygge de om til DFS skyting. Anschutz (DNB NOR Våpen): Skytterlaget har en cal 22 rifle som ikke er i orden. Tommy E. Kleiven skal ta med seg dette til Stenvaag så fort som mulig å forespørre om det er mulig å reparere det. Forslag om trening med 22kal på mandager (Skarsløkka): Ingar Haugerud foreslo at styret flytter trening for nybegynnere med 22kal til mandager på Skarsløkka skytebane. Bakgrunnen for forslaget er at man skal kunne ha mer tid til nybegynnere denne dagen, og at de som er viderekomne kan få bedre treningsmuligheter på Torsdager. Styret er enige i vurderingen og vedtok forslaget. Skyteskolen: Tine Trolsrud redegjorde for status i skyteskolen. Det er 9 unger, 9 kvelder inkludert baneåpningen. Bjørn Enerud skal ha våpenlære. Systemet fungerer bra, og ungdomsutvalget stiller med personell i tillegg til Tine, samt enkel bevertning. Tine skal følge med på treningskarusellene for å kunne følge opp skyteskole elever videre. Utlånserklæringer: Praksis vedrørende utlån ved våpen og utdeling av utlånsdokumenter ble diskutert. Ny hjemmeside: Styreleder ber om styrets tillatelse til å følge opp ny hjemmeside innen for gitte kostnadsrammer. Vedtatt av styret. Nytt medlemskap: Det er kommet henvendelse fra et tidligere medlem som er ekskludert pga. manglende betaling av et familie medlemskap, som ønsker å melde seg inn igjen. Styret er enige i at forutsetning for medlemskap i skytterlaget er at medlemmene betaler. Det er imidlertid noe usikkert om man kan holde den angitte person ansvarlig for familie medlemskap som hans foresatte ikke har betalt, når han nå ønsker å melde seg inn som egen myndig person. Styre leder skal følge opp saken videre. Forsvarsmerket: Bjørn og Tine skal sette seg inn i vilkårene og statuttene for forsvarsmerket innen 15. Mai. Østlandscup: Bjørn Enerud har foreslått at vi stiller lag til Østlandscup. Dette er greit for styret dersom Bjørn Enerud klarer å skaffe deltagere til laget. Oppmerksomhet til æresmedlemmer etc.:

15 Det har meldt seg et behov for å lage retningslinjer for hvordan man kan følge opp æresmedlemmer etc. på en hensiktsmessig måte, slik at man sikrer at man behandler de likt. Styre vil ta dette opp i neste styremøte. Andre saker ble ikke behandlet. INFO STYREMØTE Saker til behandling: 1. Info fra styre leder: Det er planlagt flytte dugnad av stoler og bord fra Oslo den Det vil sannsynligvis være behov for en kassebil og henger med kapell for flyttingen. Hvem som vil foreta flyttingen er ennå ikke avklart. Styreleder har sendt e-post til klubbens medlemmer uten å få mye respons, skal også kontakte Trine Teien, får avtale om henting og videre oppfølging. Det kommer elektronikk inne med 12 skiver, der totalprisen vil bli NOK ,- Venter på kontrakten, og levering vil antageligvis bli i uke Styreleder følger dette opp. Sande skytterlag skal være med på å arrangere Viken 1 Felt den 9. mars. Vi må stille med 10 personer utover de som allerede sitter i samlagsstyret. Det er planlagt å anskaffe flere nye lags våpen. Forslaget var at man skal anskaffe 2 nye jr. sauer 22.kal og 1 rekruttrifle. Styret vedtok at man skal anskaffe 1 stk. rekruttrifle forløpig og utsette anskaffelse av ytterligere våpen inntil skytterlaget har tilfredsstillende likviditet til dette. Det antas at man har tilstrekkelig med lags våpen til gjennomføring av skyteskolen ved dette tiltak. 2. Effektuering av årsmøtets vedtak: Styret effektuerer årsmøtets vedtak og kasserer og styreleder sørger for å endre 8 ihht. Årsmøtets vedtak. 3. Terminliste: Terminlisten ble vedtatt enstemmig. 4. Fremdriftsplan skytterhuset: Tidsmessig ligger man nå foran skjemaet pga. bra dugnadsinnsats på avholdte felles dugnader, og bra innsats fra Per Teien og Morten Elstad som også har vært mye på skarsløkka også på dagtid. En del arbeid gjenstår og styret vedtok at man velger malte tak staver - kasserer tar kontakt med Per Teien og avklarer bestilling av disse, samt behovet for ytterligere dugnadsinnsats fra øvrige medlemmer. Da taket på skytterhuset er i dårlig forfatning ble det bestemt at man skal begynne å arbeide for å søke om spille midler for å reparere dette da det antas å være kostbart. Styret vil imidlertid ikke sende inn dette før de allerede pågående prosjekter er avsluttet.

16 5. Eventuelt Kursing ved rørende standplass: I forbindelse med innføring av elektronikk både på 15m og etter hvert på 100m, vil det være behov for kursing av standplass leder. Styret vil arbeide videre med dette. Skyteskolen: Rapportering av skyteskolen 2007 er ikke innsendt. Bjørn Sletvold følger opp att dette følges. Det viser seg at det er enkelte som ikke betalte for deltakelse på skyteskolen, og styret diskuterte at man skal benytte andre betalingsrutiner for skyteskolen Det ble foreslått at kursavgiften skal betales senest innen 2 kurs dag kontant, slik at kursledelsen enkelt kan se hvem som har betalt og ekskludere de som ikke betaler.

Oppegård Skytterlag Referat fra styremøte nr 5 2012

Oppegård Skytterlag Referat fra styremøte nr 5 2012 Møte dato 01.10.2012 Sted Kurud Tid 18.00 21.00 Neste møte 07.01.2013 Sted Kurud Tid 18.30 21.00 Distr. Deltakere Meldt forfall Forfall Tom Robert Sletta (TRS) Franck Sommerlyst (FS) Øivind Johnsen (ref)

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

Referat Styremøte 13. apr 2015 Til stede: Rolf Støre, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Magnus S Jensen,

Referat Styremøte 13. apr 2015 Til stede: Rolf Støre, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Magnus S Jensen, Referat Styremøte 13. apr 2015 Til stede: Støre, Jonny Ellingsen, Åse Strand, Svein Andreassen, Stig Sørensen, Magnus S Jensen, Saksnr Sak 34/15 Godkjenning referat 02.03.15 Godkjent uten kommentarer 35/15

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag 08.03.16 Postboks 210 9615 Hammerfest Hammerfest@skytterlag.no www.dfs.no/hammerfest Til stede: Meldt forfall: Stina, Siv Bente, Idar, Are, Børge, Linda May

Detaljer

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548

FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 FANNEFJORD PISTOLKLUBB Stiftet 13.02.1978 Tilsluttet Norges Skytterforbund Postboks 49, 6454 Hjelset Postgiro 0530 22 06548 post@fpk.no www.fpk.no ÅRSMØTE 2007 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG

VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG 01.11.2010 VEDTEKTER FOR RØVASSDALEN SKYTTERLAG Skytterlagets vedtekter er utarbeidet innenfor de rammer som er gitt i skytterboka kap. 1.11 Grunnregler (grl) og kap 1.12 Lover for skytterlag (lfs). Det

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag

Møteprotokoll for Sunndal Skytterlag. Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag Referat fra styremøte i Sunndal skytterlag Dato: 25.11.2010 Sted: Skytterhuset på Gravem Til stede: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem: Leder i ungdomsutvalget: Olav Aasen Håkon T. Gravem Arve Holmeide

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte I/2009 Tid (dato, klokkeslett): 09.03.09 kl.19.00 Sted: Andebu Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Jon Berg (Tønsberg), Christian Henrik Dahl

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

Årsmøte Målselv skytterlag 20. oktober 2016 SAKSLISTE

Årsmøte Målselv skytterlag 20. oktober 2016 SAKSLISTE Årsmøte Målselv skytterlag 20. oktober 2016 SAKSLISTE 1. Åpning v/leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Årsmelding fra styret 6. Årsmelding fra ungdomsutvalget

Detaljer

SKYTTERHUSET KL. 18:30

SKYTTERHUSET KL. 18:30 STIFTET 18. JUNI 1871 SKJEBERG SKYTTELAG ÅRSMØTE 24. OKTOBER 2014 SKYTTERHUSET KL. 18:30 DAGSORDEN 1. Godkjenning av innkalling 2. Godkjening av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av årsmøtereferent

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF)

VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) VEDTEKTER FOR STATSAUTORISERTE TRANSLATØRERS FORENING (STF) vedtatt på årsmøtene i 1969, 1970, 1973, 1980, 1985, 1988, 1992, 1994, 1998, 1999, sist endret i 2011 1 Translatørforeningen ble stiftet den

Detaljer

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00

Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Årsmøte i Solgløtt 2006 Sted: Hilde Undheims hage, Gyldenløves gate 61, Kristiansand Tid: Fredag 28.7 kl 20.00 Sak 1 - Valg av møteleder og referent. Årsmøtet valgte Hanne som møteleder og Mona som referent.

Detaljer

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012

Skarpskytten Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 og budsjett 2012 Regnskap 2011 Skydeselskabet har i 2011 hatt inntekter på kr 747 021,- og oppnådde et overskudd på kr 269 654,- De største inntektspostene i 2011 er medlemskontingent (108

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet

ÅRSMØTE 2013. Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet ÅRSMØTE 2013 Torsdag 28.Februar Kl. 1900 Miljørommet Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter

Detaljer

Det er ikke adgang til å la seg representere ved fullmakt på årsmøtet.

Det er ikke adgang til å la seg representere ved fullmakt på årsmøtet. STYRETS FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER 4-4 Tale- og stemmerett Det er bare personer som har betalt medlemskontingent senest 1. oktober året før det året årsmøtet holdes, og som også har betalt medlemskontingent

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2009 Tid (dato, klokkeslett): 03.10.09 kl.09.00 Sted: Sandefjord Motorhotell Ordstyrer: Knudsen Referent: Ann Kristin Å. Vikhagen Deltakere: Håkon Bøe (Tønsberg), Christian

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014

REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Målselv skytterlag REFERAT FRA ÅRSMØTET I MÅLSELV SKYTTERLAG 23.OKTOBER 2014 Møtested: Antall fremmøtte: Adm.bygget, Sentralskytebanen 20 stk SAKSLISTE: 1. Åpning v/leder Leder ønsket hjertelig velkommen

Detaljer

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1.

2-1 Medlemskap Alle som vil kan være medlemmer av Storsalen menighet, så lenge de gir sin tilslutning til menighetens formål og basis, jf. 1-1. Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1 Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til å tro på, tilbe og følge Jesus Kristus, og tjene andre mennesker.

Detaljer

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016

Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 Statutter for Norsk Plastikkirurgisk Forening Vedtatt ved Generalforsamling 27. oktober 2016 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk plastikkirurgisk forening, forkortet NPKF. På engelsk betegnes

Detaljer

Skedsmo Skytterlag Referat Styremøte

Skedsmo Skytterlag Referat Styremøte Skedsmo Skytterlag Referat Styremøte 04-2017 Deltagerliste Vara repr. Formann: Åsmund Ottershagen, n.form/kasserer Jonny Granøe, sekretær; Ingrid Tvedt, styremedl. Tor Håkon Sætermoen, styremedl. M. Kjus,

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011

Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Referat fra Styremøte i Norsk American Akita Klubb 05 januar 2011 Møtet ble avholdt på Skype. Wenche ringte opp alle i styret kl 20.00. Med på møtet var: Leder: Wenche Ulleberg-Bøhmer Nest Leder: Friedrich

Detaljer

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre.

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. 1.120 Lover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET

UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET UNGDOMSUTVALGET I SKYTTERLAGET www.dfs.no ÅRSHJUL: Informasjon om de ulike fristene finner du på dfs.no/frister. Når Hva 15. mars Rapport skolenes landskonkurranse i geværskyting Vinter Vår/sommer/høst

Detaljer

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8

Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 KLEPPE Org. Nr. :985 453 233 BÅTLAG Bank nr.: 3470 44 62001 Vedtekter for Kleppe Båtlag Av 2. Desember 1983 Revidert.2014 Vedtekter revisjon 8 1. Kleppe båtlag er en ideell, frivillig, ikke fortjenestebærende

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00

Sandefjord Ballklubb. Referat Årsmøte Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Referat Årsmøte 24.02.2016 Sted:. Klubbhuset Tid: 19.00 Dagsorden Sak nr Tema 1 Fastsettelse av stemmetall Det møtte opp 14. medlemmer til årsmøtet. Fra styret møtte det 5. medlemmer. Totalt antall stemmeberettigede

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger:

RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: RIFLEKOMITEEN V/ LØVENSKIOLDBANEN Består av følgende foreninger: Akademisk / Oslo Jeger og Fisker Forening / Skarpskytten / Østre Bærum Skytterlag GENERELLE TRENINGSTIDER - LØVENSKIOLDBANEN Bane Dag(er)

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte

Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte Vedtekter for Storsalen menighet Vedtatt på årsmøte 22.04.2012 Kapittel 1 Formål, basis og tilknytning 1-1Formål og basis Storsalen menighet vil være et varmt og åpent fellesskap som kaller mennesker til

Detaljer

VEDTEKTER FOR.. VEILAG

VEDTEKTER FOR.. VEILAG Vedtatt på 1. ordinære årsmøte 2001. VEDTEKTER FOR.. VEILAG 1 Formål Veilaget skal stå for den daglige driften av de veiene som er omfattet av veilaget, jf 2. Veilaget skal sørge for at veiene er i forsvarlig

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb

2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb 2015 Årsmøte Gyland Pistolklubb Rygg skytebane. Lørdag 21. Februar Gyland Pistolklubb Årsmøte Saksliste 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsrapport (vedlagt

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14

Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Styremøte Nidelv IL Agenda HS 1-14 Dato: Onsdag 29. januar 2014 Sted: AS Rørfunn, Hoeggen Tid: 19:30 Til stede: Olaf Løberg, Martin Hoem, Anne Q Sveberg, Heidi Selboe, Tove Beate Malvik, Arvid Løberg,

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013.

Saksliste 1. Åpning og valg av møteleder og godkjenning av saksliste. Vedlegg til sakslisten: Årsmelding og årsregnskap 2013. Lødingen Pistolklubb Postboks 97 8411 Lødingen Lødingen 12.november 2014 Til medlemmer i Lødingen Pistolklubb Saksliste til årsmøte 2014 Møtet avholdes som tidligere annonsert Onsdag den 19. november kl

Detaljer

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15

Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Styremøte Nidelv IL Referat FS 2-15 Dato: Onsdag 11. mars 2015 Sted: Klubbhuset, Tempe Tid: 19:30 Til stede: Espås, Magda Johansen, Tove Beate Malvik, Bjørn Johnsen, Hege Paulsen, Kari Løberg, Nordtvedt,

Detaljer

MØTEDATO: STAD: REF.: 07.06.2010, kl. 20 Grendahuset

MØTEDATO: STAD: REF.: 07.06.2010, kl. 20 Grendahuset REFERAT: Styremøte Kolnes Grendahus A/L FORFALL: Heidi Werenfels DELTAKERAR: Anita Vikingstad, Sørgård, Helga Kjetland, Vikane, Ingvar Fagerland, Hilde Frøiland, Emberland, Grethe Smistad (observatør Grendautvalget)

Detaljer

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2016 ANSV. 100m/FINFELT/15M

TERMINLISTE FELT/ BANE OG 15 METER 2016 ANSV. 100m/FINFELT/15M LØR 02.01.2016 TRENING FELT ALLE ONS 06.01.2016 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR ONS 13.01.2016 STYREMØTE KL. 19:30 STYRET ONS 20.01.2016 TRENING 15 METER A/R/ER/J UNGDOMSGR LØR 23.01.2016 TRENING FELT

Detaljer

Re' ' 'Årsmøte t2.rl.tl (Møtestart kl 18.15) c) Medlemskontingent 2012 (vedlegg 4c)

Re' ' 'Årsmøte t2.rl.tl (Møtestart kl 18.15) c) Medlemskontingent 2012 (vedlegg 4c) Re' ' 'Årsmøte 2071 Sted: Dato: KI: Sak l. Saksliste Slqrtterhuset V interv e i skaret t2.rl.tl 18.00 (Møtestart kl 18.15) Konstituering. a) Valg av dirigent og møtesekretær b) Godkjenning av innkalling

Detaljer

Referat årsmøte 19. mars 2OL5.

Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Referat årsmøte 19. mars 2OL5. Sted: ÅrsmØtet ble holdt på Rotator. Saksliste: 1. Årsmelding 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Medlemskontingent 5. Valg 6. SØr cup/løpsdager 7. Medlemmer 8. Aktivitetsledere /

Detaljer

Statutter samlagsmesterskap

Statutter samlagsmesterskap 15M BANE FELT Arrangeres av Narvik Skytterlag. Andre lag som ønsker å arrangere stevnet må søke samlaget innen tidsfristen for terminliste arbeide året før kunngjøres senest 1 mnd. før Tildeles etter turnus,

Detaljer

MØTEREFERAT # SAK VEDTAK ANSVARLIG FRIST STATUS

MØTEREFERAT # SAK VEDTAK ANSVARLIG FRIST STATUS Beskrivelse: Styremøte Dato: 31. Mars 2011 Sted: Rolf Stenberg, Berger Tilstede: regersen, Hege Berge, Per Ove Sjøl, Rolf Stenberg, Morten Engnes, Jan Sjøl, Maria Moss, Flemming Vestergaard Ikke tilstede:

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset

Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset Agenda for årsmøtet 02.mars 2013 kl 17:00 på Styrhuset 1. Åpning ved Styreleder og godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av protokollvitner 4. Gjennomgang av årsberetningen

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999 og 2011 Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse

Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse Vedtekter for Norsk Forening for Prosjektledelse 1. Navn og formål 1.1 Foreningens navn er "Norsk Forening for Prosjektledelse". Engelsk betegnelse er "Norwegian Association of Project Management". Forkortet

Detaljer

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret

Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Møtereferat Agder Bandykrets kretsstyret Dato: 26. september 2012 Tid: 20:00 Sted: Skype Navn Initialer Innkalt Tilstede Meldt forfall Ikke møtt Kopi Møte ansv. Referent Bjørn T. Knutsen BTK x x x Bernt-Thomas

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Lørdag 28. feb. Kl. 18.00 PÅ Fagernes Gjestegård Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2015 6. Budsjett for 2015 7. Fastsetting

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

ÅRSMØTET I NMK VALDRES

ÅRSMØTET I NMK VALDRES ÅRSMØTET I NMK VALDRES Torsdag 13. feb. Kl. 19.00 PÅ Fagernes Quality Hotell Trykk sponset av: SAKSLISTE: 1. Konstituering 2. Årsmelding 3. Regnskap 4. Valg 5. Handlingsplan 2014 6. Budsjett for 2014 7.

Detaljer

Oppegård Skytterlag Referat fra styremøte nr 2 2012

Oppegård Skytterlag Referat fra styremøte nr 2 2012 Møte dato 14.03.2012 Sted Olaus Hansens vei 4 Tid 19:30 21.30 Neste møte 23.04.2012 Sted Kurud Tid 18.30 21.00 Distr. Deltakere Meldt forfall Forfall Tom Robert Sletta (TRS) Franck Sommerlyst (FS) Øivind

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Referat Styremøte 23. april 2014

Referat Styremøte 23. april 2014 Møtt: Referat Styremøte 23. april 2014 Saksnr Sak Ansvarlig Gjennomgang forrige referat Nye datoer på utsatte interfeltstevner som følger; Avholdes i mai 2 ettermiddager. 22. mai i Saltstraumen Internstevne

Detaljer

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets

Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) Nord-Trøndelag Skytterkrets. Sør-Trøndelag Skytterkrets Statutter er oppdatert med spesialfelt og skal gjelde fra 1.1.2009 Statutter for avvikling av MIDT-NORSK MESTERSKAP (MNM) for Møre og Romsdal Skytterkrets Nord-Trøndelag Skytterkrets Sør-Trøndelag Skytterkrets

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2011 USKEKALVEN VEL Tirsdag 20.mars 2012 kl 18-19 Allservice lokaler på Åsen. Protokoll fra årsmøte 2011 i Uskekalven Vel Side 2 av 8 Møtet ble åpnet av styrets leder, Arne Oscar

Detaljer

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009

Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmelding 2009 Vatne 14.10.2009 Årsmøte Gann Skytterlag 14.10.2009 Saksliste 1. Åpning 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av referent 4. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokoll 5. Styrets årsberetning

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015

VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 VEDTEKTER FOR MESNA ROTARYKLUBB Org. nr. 996 144 917 Vedtatt av Mesna Rotaryklubb 5. januar 2015 Sist endret den 5. januar 2015 1 - Formål Rotarys formål er Service above self. Mesna Rotaryklubb vil etter

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2012 Tid (dato, klokkeslett): 22.09.12, kl 10.00-15.30 Sted: Sandar og Sandefjord skl Ordstyrer: Tom Knudsen Referent: Linda Herland Deltakere: Tom Knudsen (leder),

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 8 april 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 8 april 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Roald Kristiansen,

Detaljer

HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG

HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG DEL 2 HÅNDBOK FOR ÅDAL SKYTTERLAG Sist revidert 26.03.15 VEDLEGG til DEL 1 Rutiner for Leder i Ådal skytterlag 1. Leder velges av årsmøtet og velges for ett år. 2. Leder har det overordnede lederansvaret

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

;v4 rr.#?. PROTOKOLL KONSTITUERING SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014. ANSOPPOJøRET FOR 2014 SAK 3

;v4 rr.#?. PROTOKOLL KONSTITUERING SAK 2 ARSEERCTNING FOR 2014. ANSOPPOJøRET FOR 2014 SAK 3 PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling Kurland 1 Borettslag avholdt 25. mars 2015 kl. 18:00 på Kurland grendehus. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører Bori møtte: Agnar Ryan Ingen fremmøtte Den oppsatte

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING Stiftet 15. juni 1896. Digitalisert 12.02.2017 Vedtekter for LILLEHAMMER OG OMEGNS JÆGER- OG FISKERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er LILLEHAMMER

Detaljer

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening

Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening Styremøte protokoll for Kirkenes Båtforening 6 mai 2014 1 Det ble avholdt styremøte i Kirkenes Båtforening 6 mai 2014, klokken 1830 i foreningens lokaler Tilstede; Jonny Andersen, Geir Braathu,, Lars Even

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Møtereferat Ofoten skyttersamlag

Møtereferat Ofoten skyttersamlag Styremøter 2016 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 08.02.2016... 4 Sak 1: Konstituering av styret. Valg av utdanningskontakt. Oppdatering av epostadresser og telefonnummer.... 4 Sak 2: Statutter SM

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2014 Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Onsdag 19. mars kl. 19.00 Dagsorden 1) Konstituering

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

7. Årsmøtet. Innholdsfortegnelse

7. Årsmøtet. Innholdsfortegnelse Side 1 av 6 7. Årsmøtet Innholdsfortegnelse Side Lover for skytterlag 2 Tidspunkt 2 Ekstraordinært årsmøte 2 Innkalling 3 Saksliste 3 Valg 4 Møteledelse 4 Drøftinger 4 Protokoll 5 Diverse forhold om årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller Innkalling til årsmøte for 2012

Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller  Innkalling til årsmøte for 2012 Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket postboks 101, 7091 Tiller http://www.orvtt.no Innkalling til årsmøte for 2012 Styret for Velforeningen Ole Ross vei / Torvtaket innkaller herved velforeningens medlemmer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II

Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Velkommen til årsmøte for Søra Bråde Velforening II Dato: Torsdag 11. mai 2017 Sted: Kantinen, Revheim Skole Tid: Kl. 20:00 Saker til behandling 1. Åpning 2. Valg av møteleder og referent 3. Gjennomgang

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer