A. Endring av medlemskontingenten Det er utarbeidet forslag til endringer i medlemskontingent, i tråd med diskusjoner foretatt i forrige styremøte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "A. Endring av medlemskontingenten Det er utarbeidet forslag til endringer i medlemskontingent, i tråd med diskusjoner foretatt i forrige styremøte."

Transkript

1 RESYME AV STYREMØTER I PERIODEN Styre har bestått av følgende: Bjørn Sletvold Trond Trolsrud Tine Trolsrud Tommy Kleiven Steinar Eriksen Bjørn Enerud fra og med Ingar Haugerud til og med INFO STYREMØTE kl , Sandehallen Saker til behandling: 1. Forslag til årsmøte: A. Endring av medlemskontingenten Det er utarbeidet forslag til endringer i medlemskontingent, i tråd med diskusjoner foretatt i forrige styremøte. B. Årsberetning Forslag til årsberetning ble utarbeidet, og godkjent av styret. C. Årsberetning Ungdomsutvalget. Pga. situasjonen i ungdomsutvalget har styret utarbeidet forslag til Årsberetning Ungdomsutvalget. D. Forslag fra Lisbeth Teien og Bjørn Enerud. Styret støtter forslag. E. Forslag fra Helge Faret. Styret har i styremøte tidligere vedtatt at det skal legges ut en styret informerer side på hjemmesiden. Styret går inn for at denne løsningen vedtas. F. Forslag fra Trine Teien. Styret støtter forslaget. G. Forslag fra styret om å bruke skytterlagets midler til og forskutere kommunale midler. Styret har i forrige møte blitt enige om å utarbeide forslag til årsmøte om og forskutere kommunale midler, i forbindelse med utbyggingen av elektronikk 100M. Dette er nødvendig, da de kommunale midlene ikke blir utbetalt til skytterlag innen de frister som ble forventet, da søknaden ble levert. Dette medfører at skytterlaget alternativt kan ta opp et lån med kommunal garanti for å kunne finansiere kostnadene ved utviklingen av prosjektet. Motivet for styrets forslag er å spare skytterlaget for renter i perioden, frem til de kommunale midlene blir utbetalt.

2 INFO STYREMØTE kl , Sandehallen Saker til behandling: Saker til årsmøtet: 1. Styrets forslag om økning av kontingenten for 2009 til årsmøtet. Arbeidet med 100M elektronikk er i gang, og i 2009 vil skytterlaget ha både elektronikk på 200M, 100M og 15M. Utvidet bruk av elektroniske skiver, gjør at man kan forvente økte vedlikeholdsutgifter i årene som kommer. Vi vet allerede nå at det må forventes et vedlikehold på skivene på 200M som vil beløpe seg på ca ,-, da gummibånd og fremskiver må byttes ut. For å dekke opp for disse økte utgiftene er det i styret foreslått å øke kontingenten med kr 25,- for jegermedlemmer og seniormedlemmer. Familie medlemskap foreslås økt med kr. 50,-. Juniormedlemskap foreslås å stå uendret. Videre er det foreslått at Jegere skal betale en elektronikk avgift på kr. 50,-, og at det skal betales kr. 100,- i tillegg pr. aktive medlem. Endelig forslag utarbeides av styret, og vedtas i neste styremøte. 2. Styrets forslag om økning av pris på 30 treningsskudd i kal 22. Prisen på 30 skudd i kaliber 22 solgt til medlemmer under trening foreslås økt fra kr. 15,- til kr. 20,-. Forslaget er enstemmig. 3. Forslag fra styret om å bruke skytterlagets midler til og forskutere kommunale midler. Skytterlaget er nå informert om at man ikke får mer kommunale midler utbetalt i forbindelse med etableringen av elektronikk på 100M før i 2009/2010. For å kunne fortsette arbeidet med utbygging av elektronikk 100M, vil man måtte velge en av to løsninger. Alternativ 1: Skytterlaget tar opp et kortsiktig likviditetslån med kommunal garanti, frem til kommunale midler blir utbetalt. Alternativet vil påføre skytterlaget mer kostnader i form at betydelige renter. Alternativ 2: Skytterlaget bruker av egne midler. Alternativet vil medføre at skytterlaget vil ha lav likviditet i perioden. Styret har enstemmig vurdert det slik at skytterlaget er tjent med å velge alternativ 2. Det vil bli utarbeidet forslag til årsmøtet om denne løsningen. 4. Handlingsplan/sportslig plan 2009 Styret har satt opp følgende sportslig handlingsplan - Videreutvikle skyttere på alle nivåer - Arrangere temakvelder - Legge til rette for innskyting felt (skytterstyrets anbefaling/krav 2009)

3 Styret videreutvikler denne, samt setter opp handlingsplan frem til neste styremøte. 5. Forslag fra medlemmer til årsmøtet Det er innlevert følgende forslag til årsmøtet fra medlemmer - Forslag fra Trine Teien om å avvikle årsmøtet og årsmøtefesten separat Styret går inn for en slik ordning. - Forslag fra Lisbeth Teien og Bjørn Enerud om subsidiering av skyttere Styret går inn for en slik ordning. - Forslag fra Lisbeth Teien vedrørende handlingsplan. Styret går inn for en slik ordning. - Forslag fra Helge Faret vedrørende offentliggjøring av styrets referater. Styret går inn for en slik ordning. INFO STYREMØTE kl , Skarsløkka Saker til behandling: Elektronikk 100m: Arbeids komité` er etablert, med David Davidsen og Trond Torgersen styret er ansvarlige for innkalling til dugnader ol. 2. Gjennomgang av brevjournal Brevjournalen ble gjennomgått. Ett brev ble kommentert fra leder: Sande kommune- Høring, tilskudd til frivillige organisasjoner. 3. Økonomi Kasserer redegjorde for skytterlagets økonomi. Ingen betydelige endringer siden forrige møte 4. Forberedelse til årsmøtet Forslag til årsmøtet. Styret utarbeider et forslag ang. betaling av monitorer. Vi har penger på driftskontoen til dette, i stedet for å låne penger i banken mot kommunal garanti. Dette fordi kommunen ikke kan betale ut tilskudd til oss i år, men har utsatt dette til neste år. Innkalling annonsering i Sande Avis, styret setter inn annonse 16. oktober. Brev til valgkomiteen om å sette i gang arbeidet sendes snarest. Kjøkken komité må planlegge bespisning osv. Saker til behandling: frist 3. november Neste styremøte skal også behandle neste års budsjett 5. Handlingsplan/sportslig plan 2009 Fortsette vedlikehold av skytterhuset, maling utvendig, elektronikk 100 m som allerede planlagt, bytte ut gamle våpen. Styret formulerer del om sportslig aktivitet, frem til senere styremøte

4 6. Info. fra styret - til hjemmesida Vedtak: En oppsummering av styremøtene blir lagt ut på hjemmesiden under nytt punkt info fra styret. Eventuelt Brukere av hjemmeside Bjørn Enerud er opplært i administrasjon av hjemmesiden. Det er besluttet at oppsummering fra styremøtene blir lagt ut til generell informasjon. Det er avviklet ett kurs i bruk av Megalink / oppsett av stevner/trening, flere kurs kommer. Vaktliste for høsten 08 og stevnet 9.11 blir sendt ut. Samlaget har innkalt til møte om rekrutterings arbeid i lagene. Vi er oppfordret til å sende "så mange som mulig" for å henge erfaring og diskutere aktivitet for nye skytter, hvordan opprettholde interessen for ferske skyttere, samlinger, rekruttering av foreldre. Vedr. treningsmedlemskap, vi må ha en skriftlig veiledning for dette. Bestemannsmerket: Statutter. Styrets leder ser på dette i protokollen. INFO REFERAT STYREMØTE Saker til behandling: 1. Ref. fra forrige styremøte Referatet fra forrige styremøte ble gjennomgått, uten spesielle anmerkninger utover: - Til behandling på forrige styremøte kom det inn forsalg til sponsing av utøvere i klubben. Nåværende vedtak som det er referert til i forrige styremøte gjelder innskudd og ammunisjon ved deltakelse på landsdelkretsstevne og Landskytterstevne, samt lagskytinger. Styret leder utarbeider et eget skriv til ungdomsutvalget med gjeldende regler, slik at de kan vurdere om de ønsker å fremme forslag utover det som allerede foreligger. Kasserer og styreleder skal gjennomgå, og få utbetalt dette for foregående periode til utøvere. - Vedrørende publikasjon på hjemmeside- blir dette tatt på neste styremøte. - Vedrørende innkjøp av ny oppvaskmaskin, skal styret innhente flere tilbud. 2. Gjennomgang av brevjournal Brevjournalen ble gjennomgått. Styreleder kommenterte følgende brev: I19- Skytterlaget har fått en henvendelse fra Sande videregående skole (idrettslinja) vedrørende muligheter for gjennomføring av skyting for enkelte av skolens elever. Styreleder og Bjørn Enerud skal foreta et innledende møte med Finn H. Solberg ved Sande VGS i denne forbindelse. I20- Det har kommet en høring vedrørende tilskudd til frivillige lag og organisasjoner. Styrets medlemmer skal se igjennom denne, og komme med innspill/forslag i denne forbindelse. I21- Ny driftsmodell har startet i Sandehallen og vil være tilsyn, som gjennomføres av HK72.

5 3. Økonomi Kasserer redegjorde for skytterlagets økonomi. Det gjenstår vesentlig med midler, som ikke er utbetalt i forbindelse med rehabilitering av skytterhuset. Dette vil man få dersom prosjektet blir godkjent av kommunen. Det ble forespurt om en oversikt over fordringer skytterlaget har mot sine medlemmer. Tallene forelå ikke på styremøte, og må tas på et senere tidspunkt. 4. Evaluering av samlagsstevnet og høststevnet Evaluering samlagsstevne: Det har kommet negative tilbakemeldinger fra medlemmer vedrørende sen utsending av vaktlister, mens det har vært flere positive på selve stevnet. Ved gjennomføringen av stevnet opplevde man flere overslag av tilleggsverdier på skivene, dette ble løst løpende under stevne etter gjeldende regelverk. Det kom inn en klage som ble behandlet av juryen samlet, og avgjørelse ble gjort i samsvar med reglementet. Det ble også satt opp en standpassleder som ikke gjennomførte skytingen på korrekt måte, den ble raskt byttet ut. Dette ødela fortrinnsvis for to av våre egne skyttere. Stevne ledelsen tar erfaringene med seg og sørger for at man setter opp erfarne standplassledere på kommende stevner. Evaluering høststevne: Ved gjennomføringen på torsdagen opplevde man overslag på skivene, heldigvis skjedde dette på skiven til en av våre egne skyttere. Det ble umiddelbart iverksatt arbeid for å rette feilen slik at skivene ble i orden til lørdag, da hovedskytingen var. Rettingen ser ut til å være vellykket, men man vil teste dette ytterligere ved klubbmesterskapet. Det kom inn en klage vedrørende at skytingen tok for lang tid, fra en av våre egne skyttere. Stevneleder redegjorde med engang klagen kom, om gjeldende regelverk. Og det ble gitt tilbakemelding om at skytter må ta klagen med engang på standplass. Stevneleder forespurte to andre fra laget om skytetiden, og den ene av disse syns det var greit, men en annen synes det var noe omstendelig. Standplass leder viste til at innstikk måtte tas ned å vises fram, samt at en av skytterne måtte ha hjelp av foresatt i forbindelse med reimen, men at det utover dette ikke skjedde forhold som skulle medføre forlenget skytetid. Generelt: Det vil bli iverksatt utdanning av personell til standplassledelse, da skytterlaget har behov for flere kvalifiserte medlemmer. Jf. Senere pkt. Videre ble det vurdert at man bør sette en deadline for oppmøte, som blir annonsert sammen med stevne for å gjøre at man får bedre tid til å ordne lagene i systemet før avviklingen av skytingen, samt at man kan få inn nye skyttere dersom noen ikke har møtt. Dette bør gjennomføres til neste stevne. Det har kommet klager på påmeldingssystemet - forslag om å endre det, dette vil bli vurdert på senere styremøte.

6 Grunnlagspokalen: Styreleder tar denne til gullsmed og får inngravert alle vinnere på den. 5. Elektronikk 100m 20 september er siste gang vi skytter på 100m, og det må opprettes en handlingsplan for gjennomføringen av prosjektet. Det kom forslag fra Bjørn Enerud om å holde kasserer utenfor jobbingen, da denne har så mye å gjøre i sitt ordinære virke for skytterlaget. Styret er enige i dette. Det bør settes ned en komité som har ansvaret for gjennomføringen og planleggingen av prosjektet. Da det ennå ikke foreligger endelig forslag på medlemmer i til den oppgaven, ble styret enige om at sittende styre fungerer som komité i startfasen og tar et møte for å lage handlingsplan, og sette sammen en komité. Møtet blir satt til den kl.1830 Bjørn Enerud la til at man må ta med skivetralle for jegere med i vurderingen på dette møtet. 6. Handlingsplan/sportslig plan 2009 Medlemmene i styret skal tenke over dette til neste styremøte, og notere seg hva man mener man skal gjøre. 7. Utdanning Kurs innen megalink, samt standplassleder kurs ble fastsatt til den kl Bjørn Enerud sender ut invitasjon til aktuelle kandidater. 8. Fordeling av arbeidsoppgaver i administrasjonsprogrammet. Styret ble enige om at man foretar en fordeling av arbeidsoppgaver i admin programmet slik at flere blir kjent med systemet. Det kom forslag om at styret får tilgang. Det var enighet i styret om dette. Bjørn Enerud skal avhjelpe kasserer med registrering av resultater i systemet. 9. Leie av betalingsautomat Styret mener at det er hensiktsmessig med en betalingsautomat for å kunne ta imot kortbetaling under stevner samt ved salg av ammunisjon, og kontingent. Dette vil også minske arbeidet med å sende ut faktura til medlemmene. Interessen er til stede i styret og kasserer innhenter tilbud på både portabel og stasjonær enhet. Oppgaven med å sjekke mulighet for internett samt ip telefon på skytterhuset ble delegert til Stig Helge Lian. 10. Rapport driftsutgifter til SIR 2007 Styre leder redegjorde for tidligere og nåværende praksis ved søknad om refusjon av driftsutgifter. Tidligere fylte man ut et skjema / med alle reelle utgifter som man sendte inn. I år har SIR ikke sendt ut et slikt skjema. Kommunen sier at det er kun reelle kommunale utgifter som skal

7 ligge tilgrunn. Kasserer har likevel laget et skjema i likhet med tidligere år, og sendt dette inn. 11. Eventuelt Rehabilitering av skytterhus Gjenstående arbeider er utvendig beising, listing langs gulv, noe gulvlegging, samt elektrisk arbeid før prosjektet er ferdigstilt. Dette arbeidet må bli gjort så fort som mulig da bygget skal besiktiges av kommunen. Terminfestet dugnad + sikkerhetsinspeksjon den 27 sept. Styret må lage liste og ringe rundt. Bjørn S sender ut påminnelse å be om bekreftelse fra medlemmene. Styreleder snakker m/ Stig eventuelt Rikard vedrørende gjenværende elektriske arbeider, samt sørger for dugnad i Sande avis. Brukere av hjemmeside Vi må prøve å få flere som kan administrere hjemmesidene våres! Dette skal følges videre opp. Nøkler Styret ble enige om at vi skal benytte et todelt nøkkelsystem basert på 1 og 7 gradering på låsene på skytterhuset. 7 går til bom samt skytterhuset (-kontordelen) og benyttes til de som leier lokalene, og 1 går til alle låser på skytterhuset. Det må anskaffes to nye 7 lås sylindere i denne sammenhengen. Bjørn S følger dette opp videre da han sitter på nøkkelsett listen. Det kom innspill for at man på sikt bør bruke samme gradering på standplass slik at man kun trenger en nøkkel til skyteanlegget. Forslaget tas opp senere da vedtak ikke ble fattet. Det må skaffes et nytt nøkkelsett til Sande hallen. Styreleder følger dette opp. Medlemskap Styret ble informert av Tommy E, Kleiven om at han ønsket å trekke seg fra styret på årsmøtet, i forbindelse med stesønnens overgang til annet skytterlag. Det ble korte trekk diskutert rundt årsaker til fratredelsen. Bakgrunn fra skyternes side er i korte trekk: - Manglende/ sene tilbakemeldinger på innsendte forslag. - Manglende oppfølging og prioritering av ungdomsarbeidet i klubben. - Dårlig organisering av ungdomsarbeidet, som resulterte i at kun J. Elstad deltok på ungdomsstevnet i Rollag og Veggli. - Manglende økonomisk prioritering i forhold til subsidiering av ammunisjon. - Hendelser der man er kalt inn til dugnad, og får beskjed om at kjøkkenkomiteen ikke trenger hjelp likevel. Bjørn Enerud presiserte at han mente medlemmene burde revurdere sin beslutning, og tenke seg nøye om før de gikk til et så drastisk skritt. Det ble også presisert at Tommy E, Kleiven selv må ta sin del av kritikken, i egenskap av hans verv som styremedlem.

8 I forbindelse med saken kom Tommy E. Kleiven med forslag om at det opprettes instrukser for de fleste verv i skytterlaget for å sikre at de som påtar seg verv i skytterlaget blir informert om hvilke oppgaver de har. INFO STYREMØTE Saker til behandling: 1. Behandling av sak 4 fra forrige styremøte På bakgrunn av vedtak gjort i forrige styremøte, har styret innkalt vararepresentantene til styret for å få sluttført saken. Tommy E. Kleiven :49 Slettet: Styreleder informerte kort om bakgrunn for saken, da verken Bjørn Enerud eller Runar var til stede ved forrige styremøte. Styrereferatet ble deretter gjennomgått. Saken har ført til at ungdomsleder Ingar Haugerud trakk seg etter styremøte Både Bjørn Enerud og styreleder har i kjølvannet av de nevnte hendelser forhørt seg med andre skytterlag og foreninger, samt enkelte medlemmer. Alle de forespurte har uttalt seg negativt om saken, og ment at det er en ikke akseptabel løsning. Det ble foretatt omfattende diskusjoner og vurderinger i styret Det ble deretter stemt over om vedtaket fra forrige styremøte skulle oppheves. Vedtaket fra forrige styremøte ble enstemmig opphevet med 5/5 stemmer, styreleder brukte ikke sin dobbelstemme. Tommy Kleiven er inhabil i saken. Bjørn Sletvold lager utkast til svar på forslaget til medlemmene. I forbindelse med styrets vurdering av sin egen behandling av saken ovenfor, er styret av den oppfatning at det ikke foreligger feil eller kritikkverdige forhold under saksgangen. Saken ble grundig drøftet, partene innkalt til møte, det ble fremmet to forslag til vedtak som det ble stemt over på ordinær måte. De som stemte for, er imidlertid enige i at deres konklusjon under forrige vedtak var feil. 2. Valg av nytt styremedlem I forbindelse med at styremedlem Ingar Haugerud trakk seg etter forrige styremøte, må styret finne et nytt styremedlem som skal fungere fram til årsmøtet. Det ble spurt fra Enerud, om Ingar var spurt om å gjeninnta posten. Tommy Kleiven redegjorde for at dette var en helt uakseptabel løsning i og med at det å trekke seg ikke skal være et verktøy for å få igjennom sine meninger. Han må eventuelt stille til valg ved neste årsmøtet. Noe som Ingar gjorde klart da ha trakk seg etter forrige styremøte.

9 Styret ble enige om at et av varamedlemmer går inn i styret frem til årsmøtet. 3. Eventuelt - Fremvisningsutstyr I forbindelse med prosjekt elektronikk del 2 er det søkt om midler til projektor fremvisning. Tilbud er innhentet Enstemmig vedtak om at dette skal kjøpes inn. - Bestilling av klubbeffekter. Det er innhentet tilbud på t- skjorter, Windbreaker jakke, Softshell jakke, og treningsdress. Nestleder fortsetter sitt arbeid med dette. - Forslag om at styrereferatene publiseres på hjemmesiden. Helge Faret har fremmet forslag om at referat fra styremøter skal publiseres på web. Dette ble behandlet på forrige styremøte, og Styreleder trodde styret hadde fattet vedtak. Dette imidlertid ikke gjort. Styret mener en skal opprette en spalte, der styret informerer på websiden. - Møte med ungdomsutvalget Det må velges ny ungdomsleder. Fremmøtte fra ungdomsutvalget var: Morten Elstad, og Torbjørn Sletvold. Wenche Torp møtte ikke på tross av skriftlig innkalling, uten å melde i fra. Man ble enige om at ungdomsutvalget selv velger en i utvalget som fungerer som leder frem til årsmøtet. Ungdomslederen vil ha møte og tale rett i styret, men ikke stemmerett. Styre leder innkaller til møte i ungdomsutvalget. INFO STYREMØTE Saker til behandling: 1. Ref. fra forrige styremøte Referatet fra forrige styremøte ble gjennomgått, og kommentert. 2. Gjennomgang av brevjournal Brevjournalen ble gjennomgått. Styreleder kommenterte brev I11, I12 og I16, vedrørende Byhaven Bingo. I følge muntlig tilbakemelding fra Wenche Torp, er saken ordnet opp i. Feilen er at lotteri- og stiftelsestilsynet har fordelt midlene på for få foreninger. Styret avventer skriftlig tilbakemelding.

10 3. Økonomi Kasserer redegjorde for skytterlagets økonomi. Økonomien muliggjør start av prosjektet 100M elektronikk til høsten. Innbetalinger fra annonsører, synes å gå bedre enn forventet, da det tidligere har vært flere som har unnlatt å betale. 4. Vedtak: Økonomisk kompensasjon for snekker arbeidet. Styret har i dag fattet vedtak vedrørende innkommet forslag behandlet på forrige styremøte datert Styreleder og Trond Trolsrud har gjennomført møte med de aktuelle medlemmer, for å kunne foreta en avklaring, slik at styret kan ha mulighet til å fatte vedtak på dette styremøte. Det har vært foretatt omfattende diskusjoner i styret. Vedtak om det skal ytes kompensasjon: Styret holder avstemming om hvorvidt det skal ytes kompensasjon i forhold til innkommet forslag. Styret vedtar med 3for og 2 imot at det skal ytes kompensasjon. Tommy er ansett som inhabil i saken. Leder brukte ikke sin dobbeltstemme 5. Forslag om at styrereferatene publiseres på hjemmesiden. Helge Faret har fremmet forslag om at referat fra styremøter skal publiseres på Web. Styre leder har sjekket på nettet og kan ikke se at dette er vanlig praksis blant skytterlaget. Styret er enstemmig av den oppfatning at dette er vanskelig å gjennomføre, pga. personvern i forbindelse med enkelte saker som blir behandlet i styremøte. Det vil medføre mye jobb å anonymisere partene, og i de fleste saker vil det være umulig, da skytterlaget er lite og gjennomsiktlig. En annen mulighet vil være å opprette en spalte, der styret informerer. Dette må behandles på et senere tidspunkt. 6. Fremdriftsplan rehabilitering av skytterhus. Eneste som gjenstår er gulvlister, beising utvendig og elektrisitet. Styre leder tar det elektriske opp med Stig Lian. Skytterlaget må handle nå dersom utgiften skal være med i prosjektet. Fargevalg: Husmanns rød ble enstemmig valgt. Ingar Haugerud skal forespørre om pris, og ta dette videre opp med kasserer, før innkjøp. 7. Bestilling av klubbeffekter.

11 Nestleder tar seg av dette. Forslaget gjelder i hovedsak hettegenser, Windbreaker, t- skjorter, og bukser. Nestleder innhenter priser, og produktlister. 8. Ny oppvaskmaskin Skytterlaget må i forbindelse med sin utleie av skytterhuset gå til anskaffelse av en ny oppvaskmaskin. Det er innhentet tilbud på ny Miele maskin inkludert montering m/ 2 års garanti. I forbindelse med montering må ny 3 fas strømkurs installeres. Styret mener man trenger å innhente flere tilbud, før endelig avgjørelse tas. Kasserer skal innhente flere tilbud. 9. Eventuelt Forslag om sponsing av unge utøvere i klubben. Det er mottatt forslag fra Morten Elstad og Tommy Kleiven om at styret bør vurdere å bruke noe av bingo midlene til å hjelpe unge skyttere klubben gjennom sponsing under representasjon av skytterlaget i stevner. Styret er av den oppfatning at slik sponsing allerede er vedtatt. Da de nye styremedlemmene ikke er informert om dette tidligere, ser styret et behov for klargjøre de gjeldende retningslinjer for medlemmene i klubben. Styre leder skal lage en oversikt over hvilke retningslinjer som gjelder og hva som skal bli dekket slik at klubbens medlemmer blir klar over hvilke stevner, utgifter som blir dekket opp helt eller delvis av skytterlaget. Dersom forslaget innebærer mer enn det som allerede er vedtatt, må ungdomsutvalget selv vurdere forslaget, og på nytt fremme et konkret forslag til styret. REFERAT STYREMØTE Saker til behandling: 1. Ref. fra forrige styremøte Referatet fra forrige styremøte ble gjennomgått, uten spesielle anmerkninger utover: - Elektronikk er montert og fungerer i Sandehallen. - Viken er Felt ble arrangert 9. mars, og var vellykket, med bra innsats fra dugnadsgjengen i Sande Skytterlag. Av resultater kan nevnes 9. Plass på Trond Haugerud med 41/ stk. rekruttrifle er anskaffet og anskaffelse av ytterligere våpen er utsatt inntil skytterlaget har tilfredsstillende likviditet til dette. - Fremdriftsplan skytterhuset, se egen behandling i dette styremøtet. - Kursing vedrørende standplass elektronikk skal følges opp før høstsesongen, da vi snart er ferdige med inne sesongen. - Skyteskolen, se behandling dette styremøte.

12 Det er mottatt rundskriv vedrørende reglement for kule fanger innendørs. Kommunen har vedtatt å bytte ut disse tidligst i Styre leder sørger for å sende rundskrivet til kulturetaten for å prøve å få fortgang i saken. 2. Gjennomgang av brevjournal Brevjournalen ble gjennomgått. Styre leder deltok på årsmøte i Sande idrettsråd, ingen spesielle saker til behandling. Styre leder har sendt inn søknad om kulturmidler. 3. Økonomi Kassereren redegjorde for skytterlagets økonomi. Vi har måttet låne penger fra driftskonto, for å anskaffe elektronikk innendørs. Det er lenge siden vi har mottatt regning fra Teien Sag. Vi er litt usikre på hvor mye som er pådratt i denne forbindelse pga. diverse omstendigheter som er redegjort for senere i styrebehandlingen. 4. Ny driftsmodell Sandehallen Styret er som tidligere i utgangspunktet negative til denne. Styre leder skal imidlertid på møte i denne forbindelse for å skaffe mer info rundt modellen. Slik at styret kan ta endelig stilling til saken. 5. Fremdriftsplan rehabilitering av skytterhus. Eneste som gjenstår er gang. Dette vil bli gjort ferdig av Per og Morten i uke 24. Det vil etter dette bli klart til å begynne male + legging av gulv. Når det elektriske er ferdig skal Sande Elektriske AS gå i gjennom og sende inne godkjenning. Farge valg: Tak - halvblank hvit, Vegger: S1005-Y30R Gulv: Klikk gulv, Trond Trolsrud og Ingar Haugerud skal innhente priser i samarbeid for å få det billigst mulig. Legging av gulv: I opprinnelig søknad om spillemidler ble det besluttet at det opprinnelige gulvet i salen skulle slipes, den delen der nye gulvplater måtte legges skulle man ha parkett eller lignende. Det er imidlertid foretatt opplekting, isolering og med nye gulvplater i hele den opprinnelige salen i skytterhuset. Dette arbeidet er gjort uten styrets godkjenning. Dette er arbeidet er det ikke budsjettert med, og kan være et problem for skytterlaget. Det ser imidlertid ut som om skytterlaget likevel klarer dette med egne midler, i hovedsak på grunn av gunstige priser ved innkjøp og iherdig dugnads innsats i arbeidet med renovering av de gamle kontorene og kjøkkenet Styret er svært kritiske til at dette har skjedd, og må iverksette rutiner for at slike hendelser ikke skjer igjen. Styret har bestemt at Trond Trolsrud skal ha ansvaret for alle innkjøp til skytterlaget. Dette betyr at alle innkjøp nå skal godkjennes av denne før det foretar innkjøp. I behandlingen av ovennevnte sak er sekretær Tommy E. Kleiven å anse som inhabil og har ikke stemmerett. Jf. Behandling av kompensasjon til dugnadsarbeidere behandlet senere i styremøtet.

13 6. Dugnad Det skal foretas dugnad den 12/4 med maling av tak og vegger, flytting av møbler, og sikkerhetsinspeksjon av banen. Trond tar ansvaret for sikkerhetsinspeksjonen. Tine tar ansvaret for maling, og Tommy og Ingar tar seg av organisering av flytting av møbler. Bjørn sender ut melding om dugnad m/ beskjed om at de som ikke kan gir beskjed til Tine. Skytterhuset må være ferdige til juni. Noe man må anta og klare. Da dugnaden kolliderer med ungdomssamlingen i Asker er Bjørn så opptatt med dette at Tine skal bistå med koordineringen. 7. Elektronikk 100M- Fremdriftsplan Det skal bygges om på 100m slik at man kan sette opp elektroniske skiver innen I forbindelse med dette må det nåværende skiveanlegget rives, og det må graves ut, og pukkes opp slik at det kan støpes opp fundament til skivecontainere. Arbeidet kan begynnes etter 20/9-2008, og tas opp videre på senere styremøter. 8. Samlagsstevne 16-17/ Vi er tekniske arrangører ved samlagsstevne på bane. Vi må skaffe gavepremier, og mannskap. Det kreves mest folk på hundre meter banen, og vaktlistene må bli ferdig tidlig slik at man får mulighet til å tilpasse mannskapet. 9. Eventuelt Kompensasjon til medlemmer for arbeider utført på skytterhuset: Det er mottatt brev fra to medlemmer med krav om kompensasjon for det arbeidet de har utført på skytterhuset utover vanlig dugnadsinnsats. Styret synes saken er veldig vanskelig å behandle, ikke minst da en av partene er et æresmedlem i skytterlaget, som har stått på for skytterlaget i en årrekke, med uttallige dugnadstimer. Bjørn Sletvold foreslo å kalle partene inn til møte med han og kasserer, og diskutere dette forslaget samt de arbeider som er gjort på skytterhuset. Innkvartering LS 2008: Det er fremmet forslag om innkvartering på en plass 2,2 mil fra Førde. Det er tilgang til strøm/toalett, men ingen dusj. Prisen er 500,- pr. vogn. Styret foreslo at Ingar Haugerud sendte ut e-post til de som pleier å være med, Med bekreftelse innen 10. April om plassen er akseptabel. Og at plassen bestilles etter dette. Geværer fra Sande Papermill: Skytterlaget har fått 4 NFS geværer av typen Anschutz av tidligere Sande Paper Mill. Styret må skaffe våpen kort til disse. Bjørn Sletvold tar kontakt med Bjørn Enerud, og Festad som er bestyrer ved Sande Paper Mill, for å få dette i orden. Når våpenkort er i orden skal Tommy E. Kleiven ta med seg et av våpnene til Stenvaag, og

14 forespørre om det er hensiktsmessig å bygge de om til DFS skyting. Anschutz (DNB NOR Våpen): Skytterlaget har en cal 22 rifle som ikke er i orden. Tommy E. Kleiven skal ta med seg dette til Stenvaag så fort som mulig å forespørre om det er mulig å reparere det. Forslag om trening med 22kal på mandager (Skarsløkka): Ingar Haugerud foreslo at styret flytter trening for nybegynnere med 22kal til mandager på Skarsløkka skytebane. Bakgrunnen for forslaget er at man skal kunne ha mer tid til nybegynnere denne dagen, og at de som er viderekomne kan få bedre treningsmuligheter på Torsdager. Styret er enige i vurderingen og vedtok forslaget. Skyteskolen: Tine Trolsrud redegjorde for status i skyteskolen. Det er 9 unger, 9 kvelder inkludert baneåpningen. Bjørn Enerud skal ha våpenlære. Systemet fungerer bra, og ungdomsutvalget stiller med personell i tillegg til Tine, samt enkel bevertning. Tine skal følge med på treningskarusellene for å kunne følge opp skyteskole elever videre. Utlånserklæringer: Praksis vedrørende utlån ved våpen og utdeling av utlånsdokumenter ble diskutert. Ny hjemmeside: Styreleder ber om styrets tillatelse til å følge opp ny hjemmeside innen for gitte kostnadsrammer. Vedtatt av styret. Nytt medlemskap: Det er kommet henvendelse fra et tidligere medlem som er ekskludert pga. manglende betaling av et familie medlemskap, som ønsker å melde seg inn igjen. Styret er enige i at forutsetning for medlemskap i skytterlaget er at medlemmene betaler. Det er imidlertid noe usikkert om man kan holde den angitte person ansvarlig for familie medlemskap som hans foresatte ikke har betalt, når han nå ønsker å melde seg inn som egen myndig person. Styre leder skal følge opp saken videre. Forsvarsmerket: Bjørn og Tine skal sette seg inn i vilkårene og statuttene for forsvarsmerket innen 15. Mai. Østlandscup: Bjørn Enerud har foreslått at vi stiller lag til Østlandscup. Dette er greit for styret dersom Bjørn Enerud klarer å skaffe deltagere til laget. Oppmerksomhet til æresmedlemmer etc.:

15 Det har meldt seg et behov for å lage retningslinjer for hvordan man kan følge opp æresmedlemmer etc. på en hensiktsmessig måte, slik at man sikrer at man behandler de likt. Styre vil ta dette opp i neste styremøte. Andre saker ble ikke behandlet. INFO STYREMØTE Saker til behandling: 1. Info fra styre leder: Det er planlagt flytte dugnad av stoler og bord fra Oslo den Det vil sannsynligvis være behov for en kassebil og henger med kapell for flyttingen. Hvem som vil foreta flyttingen er ennå ikke avklart. Styreleder har sendt e-post til klubbens medlemmer uten å få mye respons, skal også kontakte Trine Teien, får avtale om henting og videre oppfølging. Det kommer elektronikk inne med 12 skiver, der totalprisen vil bli NOK ,- Venter på kontrakten, og levering vil antageligvis bli i uke Styreleder følger dette opp. Sande skytterlag skal være med på å arrangere Viken 1 Felt den 9. mars. Vi må stille med 10 personer utover de som allerede sitter i samlagsstyret. Det er planlagt å anskaffe flere nye lags våpen. Forslaget var at man skal anskaffe 2 nye jr. sauer 22.kal og 1 rekruttrifle. Styret vedtok at man skal anskaffe 1 stk. rekruttrifle forløpig og utsette anskaffelse av ytterligere våpen inntil skytterlaget har tilfredsstillende likviditet til dette. Det antas at man har tilstrekkelig med lags våpen til gjennomføring av skyteskolen ved dette tiltak. 2. Effektuering av årsmøtets vedtak: Styret effektuerer årsmøtets vedtak og kasserer og styreleder sørger for å endre 8 ihht. Årsmøtets vedtak. 3. Terminliste: Terminlisten ble vedtatt enstemmig. 4. Fremdriftsplan skytterhuset: Tidsmessig ligger man nå foran skjemaet pga. bra dugnadsinnsats på avholdte felles dugnader, og bra innsats fra Per Teien og Morten Elstad som også har vært mye på skarsløkka også på dagtid. En del arbeid gjenstår og styret vedtok at man velger malte tak staver - kasserer tar kontakt med Per Teien og avklarer bestilling av disse, samt behovet for ytterligere dugnadsinnsats fra øvrige medlemmer. Da taket på skytterhuset er i dårlig forfatning ble det bestemt at man skal begynne å arbeide for å søke om spille midler for å reparere dette da det antas å være kostbart. Styret vil imidlertid ikke sende inn dette før de allerede pågående prosjekter er avsluttet.

16 5. Eventuelt Kursing ved rørende standplass: I forbindelse med innføring av elektronikk både på 15m og etter hvert på 100m, vil det være behov for kursing av standplass leder. Styret vil arbeide videre med dette. Skyteskolen: Rapportering av skyteskolen 2007 er ikke innsendt. Bjørn Sletvold følger opp att dette følges. Det viser seg at det er enkelte som ikke betalte for deltakelse på skyteskolen, og styret diskuterte at man skal benytte andre betalingsrutiner for skyteskolen Det ble foreslått at kursavgiften skal betales senest innen 2 kurs dag kontant, slik at kursledelsen enkelt kan se hvem som har betalt og ekskludere de som ikke betaler.

HAKAVIK VEL DOKUMENTER

HAKAVIK VEL DOKUMENTER HAKAVIK VEL DOKUMENTER ÅRSBERETNING 2005, Havik hygga vel Styret har bestått av: Formann: Hanne Løken Nestformann: Erik Løken Kasserer: Arne Grimnes Sekretær: Tove Holmbekk Styremedlem: Gro Agerup Festkomite:

Detaljer

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25

Årsmøte Hammerfest skytterlag 2014 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014. -Side 1 av 25 ÅRSMØTE 2014 BREILIA, 22. OKTOBER 2014 -Side 1 av 25 INNKALLING/SAKSLISTE Det er innkalt til årsmøte i Hammerfest Skytterlag på Breilia 22. oktober 2014 kl. 18.00 Møtet er annonsert på hjemmesiden til

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 28. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten Bjerknæs

Detaljer

RAPPORT UNDERSØKELSE

RAPPORT UNDERSØKELSE www.vefik.no RAPPORT UNDERSØKELSE Juni 2013 Hammerfest Eiendom KF og Parkgata 18 HAMMERFEST KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 13. februar 2013 117. Driftsår sesongen 2012 Side 1 av 84 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 4 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 8.-9. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNING Jarle

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL -

Selskapskontroll av. Selbu Trykk AS. Selbu kommune. Februar 2015 - TITTEL - Selskapskontroll av Selbu Trykk AS Selbu kommune Februar 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra Selbu kommunes kontrollutvalg i perioden november 2014 februar

Detaljer

Referat for regions møte den 14 juni 2014

Referat for regions møte den 14 juni 2014 Referat for regions møte den 14 juni 2014 Presentasjonsrunde: Tilstede stykker: Nestleder, Varakasserer, Sekretær, Vara sekretær, RKM Vest, Vara RKM Vest, RKM Midt, RKM Nord, RKM Øst, RKM Øst2, Vara RKM

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. OG 6. DESEMBER KIELFERJA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle Tvinnereim

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

Protokoll www.dfs.no

Protokoll www.dfs.no Protokoll www.dfs.no Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting på Quality Hotell Residence i Sandnes fredag 30. juli og lørdag 31. juli 2004. Åpningen av Skyttertinget fant sted fredag 30. juli klokken

Detaljer

HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING Stiftet 8.februar 1908 2 INNHOLD SIDE Endringer av bestemmelser 3 KIFs lover 4 Mal for årsberetninger 12 Valgkomité 13 Vedtekter for æresmedlemskomité 14 Retningslinjer

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud.

STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. STYREMØTE TROMSØ HUNDEKLUBB 02.01.2014 Tilstede: Åse Hansen, Knut Heimen, Aase Jakobsen, Lars Kristoffersen, Hege Thoresen, Beate Smedsrud. 1/2014 Årsmøteforberedelser: - Dato for årsmøte i THK blir satt

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011

REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011 REFERAT FRA STYREMØTE THK PÅ E-POST des.2011 Tilstede: Aase Jakobsen, Knut Heimen, Steinar Lagesen, Hanne Foshaug, Pål Anders Wang, Lona Keskitalo, Heidi Krokmyrdal Sak 34/11: Oppussing For 2011 var det

Detaljer

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen

Åstveitvågen Båtlag. Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30. Sted: Tertnes skole i siloen Til medlemmene Det innkalles herved til Årsmøte Onsdag 21.03 2012. kl. 18.30 Sted: Tertnes skole i siloen Til behandling: 1. Godkjenning av fremmøtte representanter 2. Godkjenne dagsorden 3. Valg på møteleder/referent

Detaljer