Interkommunalt Helsesamarbeid Helgeland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Interkommunalt Helsesamarbeid Helgeland"

Transkript

1 Interkommunalt Helsesamarbeid Helgeland Bindal Vevelstad Brønnøy Sømna Vega Træna Grane Leirfjord Alstahaug Dønna Hattfjelldal Nesna Rødøy Rana Herøy Lurøy Vefsn Hemnes 1

2 Innhold: Innledning 3 1. Legevakt Dagens ordning Myndighetskrav Utfordringer Interkommunal legevakt hvorfor? Forutsetninger for interkommunal legevakt Andre legevaktordninger i landet - eksempler Modeller for Helgeland Dansk modell tilpasset Helgeland Økonomi Oppsummering / veien videre / anbefalinger Miljørettet helsevern Nettverksarbeid 23 Konklusjon 24 Kilder Vedlegg 2

3 Innledning: Prosjekt interkommunalt helsesamarbeid Helgeland ble til på bakgrunn av arbeidsutvalget for kommunelege 1 forum på Helgeland, hvor alle kommunene på Helgeland er representert. Prosjektets målsetting er å utvikle samarbeidstiltak mellom helsetjenesten i kommunene. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene på Helgeland og fylkesmannen i Nordland. Sommeren 2005 ble det gjennomført et forprosjekt for å kartlegge de mest aktuelle samarbeidsområder. Kartleggingen skjedde gjennom en spørreundersøkelse til kommunelege 1 eller tilsvarende i alle kommuner. Innspill og synspunkter ble også innhentet fra andre fagområder i kommunehelsetjenesten. 16 av 18 kommuner besvarte spørreundersøkelsen. Bindal har siden gitt beskjed om at et samarbeid for dem på legevaktsiden er interessant kun sørover mot Namdalen. Spørreundersøkelsen viste at det er stor tro på at interkommunalt samarbeid kan styrke kommunenes evne til å gi befolkningen en bedre tjeneste. Allmenlegetjenesten og samfunnsmedisin er de områder flest kommuner synes er utfordrende. Rekruttere, beholde, faglig miljø, faglig utvikling og høyt arbeidspress ble trukket fra som spesielt utfordrende. Nesten halvparten av kommunene sier at mer interkommunalt legevaktsamarbeid er aktuelt å vurdere. I samfunnsmedisinsk arbeid nevner flere kommuner at mangel på fagpersonell gjør behovet for interkommunalt samarbeid nødvendig for å ha fagpersonell som kan gi råd til kommunene. Potensialet for mer samarbeid på Helgeland er stort, spesielt innenfor legevaktsamarbeid og miljørettet helsevern. Arbeidsutvalget i kommunelege 1 forum gikk derfor videre med forprosjektet inn i et hovedprosjekt hvor de to forannevnte områder skulle sees nærmere på. Det finnes allerede i dag en god del eksempler på interkommunalt samarbeid på de to utvalgte områdene i andre norske kommuner. Erfaringene fra disse kommunene kan overføres til arbeidet på Helgeland. Dette vil bl.a. omfatte: utdypning av eksempler og erfaringer fra pågående interkommunalt samarbeid innenfor de to nevnte områder. Se på omfang, oppgaveløsning, bemanning, finansiering drøfte organisasjonsmodeller for samarbeid på Helgeland. Fordeler og ulemper. Drøfte hvilke oppgaver innenfor de to områdene som kan legges inn i et interkommunalt samarbeid, konsekvenser av ulike løsninger. Det er i dag også etablert samarbeid mellom enkelte kommuner på Helgeland både når det gjelder legevakt og miljørettet helsevern. Det er ønskelig å se på nye samarbeidskonstellasjoner, og om allerede etablerte områder kan utvides. I forprosjektet ble det gjort en spørreundersøkelse blant kommunelegene. I hovedprosjektet ble det supplert med en ny og enkel spørreundersøkelse til kommunene ( rådmenn og ordførere) Her ble kommunene utfordret til å være konkrete på område ( legevakt eller MHV), oppgaver ( konkret innenfor aktuelle område) og hvilke kommuner det er aktuelt å samarbeide med. 3

4 Organisering, bemanning, styring: For å få gjennomført prosjektet ble det ansatt en prosjektleder med god kjennskap til Helgeland og fagmiljøene. Ansettelsen gjaldt fra 22.oktober 2006 til 21.oktober Leirfjord kommune er vertskommune og ivaretar ansettelse, budsjett og regnskap. Styringsgruppe for prosjektet var arbeidsutvalget for kommunelege 1 forum, fylkeslegen i Nordland, representanter fra regionrådene på Helgeland og tidligere kommunelege 1 i Leirfjord, konsultativ medlem: Illka Heiskanen, kommunelege 1 Nesna Per Iver Øksne, kommunelege 1 Vefsn Torbjørn Uhre, kommunelege 1 Alstahaug Rolv-Jørgen Bredesen, kommunelege 1 Sømna, leder kommunelege 1-forum Henning Aanes, Fylkesmannen i Nordland, fylkeslege Einar Silset, Sør-Helgeland Regionråd Steinar Horsgård, Helgeland Regionråd Kjell Arne Odden, Indre Helgeland Regionråd Asplan Viak har vært engasjert i forprosjektet, bl.a. med en spørreundersøkelse til kommunelegene. Økonomi: Med bakgrunn i prosjektet er det gitt tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland på kr ,00 for Det ble i tillegg søkt om ,00 for Disse midlene skulle å dekke lønn prosjektleder ( inkl. sosiale utgifter), reisebudsjett, studietur og konferanse. Det er ikke avholdt konferanse, men det er forbrukt til lønn med sosiale utgifter i 9,5 måneder, legevaktkonferanse og ca 3 4 tjenestereiser. Gjenstående økonomiske ressurser øremerkes videre arbeid blant annet samarbeidsseminar, og står på konto i Leirfjord kommune, helse. Møteplasser: Helgeland er en vanskelig region å samle mennesker. Styringsgruppen har vært innkalt til 3 møter, ett er avholdt. En del informasjon har gått via e-post og telefon. Prosjektleder har deltatt på alle møter i kommunelege 1 forum for orientering om framdriften i prosjektet. Informasjon til politikere og administrativ ledelse i kommunene har vært i Helgeland Regionråd, Sør-Helgeland Regionråd og Helgelandskonferansen på Nesna i mai. 4

5 1. Legevakt: I lov om helsetjenesten i kommunen av 19.desember 1982 fikk kommunene ansvar for å sørge for allmenlegetjenesten og legevaktordninger. Kommunene har etter kommunelegeavtalen mellom KS og DNLF ( den norske legeforening) ansvar for å planlegge, organisere legevakttjenesten, herunder også ansvar for lokaler, utstyr, hjelpepersonell og beredskapsgodtgjørelser til leger. Kommunal legevaktordning består av følgende elementer: - et fast legevaktnummer, lege i vaktberedskap og eventuelt legevaktsentral. I tiden fram til midten av 1990-tallet har mange legevakter fungert godt og tilfredsstillende, og landets allmenleger har bidratt til ansvar og trygghet for befolkningen. Med de store reformer på 90-tallet fikk bl.a. kommunehelsetjenesten etterlengtet løft og revisjon. Det ble bl.a. økt fokus på utfordringene i helsetjenesten og behovet for å se nærmere på organisering av akuttjenesten og ressurssituasjonen i den prehospitale akuttkjeden. I løpet av de siste ti år er det gjort flere utredninger, undersøkelse og prosjekter for å se på belastninger på legevakt, legevaktsamarbeid og utfordringer økonomisk med samarbeidsformer. Det er også skrevet en veileder for etablering og drift av interkommunale legevaktordninger. Legevakt er en av kommunehelsetjenestelovens forpliktelser som egner seg godt for interkommunalt samarbeid. Her er det snakk om praktisk samarbeid og ikke delegasjon av offentlig myndighet fra en kommune til en annen. Slikt samarbeid koster, døgnet har 24 timer og en god kvalitativ tjeneste er aldri billig. Det har tross mange forsøk rundt om i landet vist seg vanskelig å få til et bredt interkommunalt samarbeid bl.a på grunn av kostnadene. Tiden er moden for å ta dette temaet opp igjen, og landsstyret i legeforeningen vedtok en resolusjon i mai 2006 som bl.a sier: - interkommunal legevakt gir bedre kvalitet, tilgjengelighet og større stabilitet for hele befolkningen. Landsstyret i legeforeningen oppfordrer myndighetene til å få fortgang i arbeidet med å sikre muligheten for etablering av interkommunale legevaktsamarbeid. Legeforeningen mener interkommunale legevakter må sikres statlig finansiering, slik at kommunene finner det hensiktsmessig å inngå interkommunale samarbeidsordninger. 1.1 Dagens ordning: På Helgeland har vi 18 kommuner ( inkludert Bindal) og totalt i disse kommunene finnes det 95 legehjemler ( inkludert turnusleger ). Av disse er så mange som 18 fritatt for legevakt i en eller annen form. I dag får alle kommuner unntatt Rødøy og Vega sin legevaktformidling via tre sentraler i Helgelandssykehuset. I tillegg har Herøy og Dønna, Alstahaug og Leirfjord, Grane og Hattfjelldal legevakt samarbeid fra , på hverdager og hele døgnet i helg og høytider. Av mer tilfeldig samarbeid er Alstahaug sin oppdekning i Vevelstad når den faste legen er borte, det samme for Lurøy som dekker opp i Træna. Alle kommunene unntatt Vega og Rødøy er tilknyttet legevaktsentral er i Helgelandssykehuset. På legevaktsentralene mottaes alle henvendelser fra publikum, vurderes i henhold til rutine og videreformidles til vakthavende lege i den enkelte kommune. Slik fungerer det ellers i landet og. 5

6 Statistisk er det en legevakthenvendelse pr.1000 innbygger i døgnet. Hvis halvparten siles bort etter samtale med lege, betyr det at ca 40 henvendelser på Helgeland må snakkes nærmere med eller få legetilsyn. 1.2 Myndighetskrav: Når det gjelder legevakt finnes det i dag ingen normgivende regler for legevakt annet enn faglig forsvarlighet. Det arbeids for å få til retningslinjer og sentralstyret i Legeforeningen skal oppnevne en arbeidsgruppe som skal utarbeide faglige, organisatoriske retningslinjer for legevakt og legevaktsamarbeid. Arbeidsgruppen skal også utrede juridiske, økonomiske og avtalemessige konsekvenser for framtidig legevaktstruktur. Arbeidsgruppen skal være ressursgruppe for Legeforeningens representanter i nasjonale arbeidsgrupper vedrørende legevaktspørsmål. Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus ( ) sier ingen ting om hvor hurtig verken ambulanser eller lege skal nå befolkningen. Akuttmeldingen ( St.meld.nr ) gir følgende veiledende krav til responstid for ambulanseoppdrag: Akuttoppdrag: 12 min for 90 % av befolkningen i byer og tettsteder 25 min for 90 % av befolkningen i grisgrente strøk Hasteoppdrag: 30 min for 90 % av befolkingen i byer og tettsteder 40 min for 90 % av befolkningen i grisgrente strøk Departementet anslår byer/ tettsteder å bestå av mellom innbyggere. Da er det knapt to byer/tettsteder på Helgeland. Legevakthenvendelser som ikke går under kategorien haster og akutt, går under kategorien vanlig, og krever ikke så hurtig respons som beskrevet over. Legeforeningen har skissert en reisetid for pasienter inn til legevakt på ca. 60 min som akseptabelt. Avstanden beregnes fra kommunesenter til legesenter. Bor publikum lenger unna må det vurderes bakvakt i tillegg til vakthavende legevaktslege. I interkommunale legevaktområder ellers i landet, har det vist seg at utkall av bakvakt er lite brukt, men den er en ekstra trygghet for befolkningen. 1.3 Utfordringer: Legevaktsarbeid er krevende, og i store deler av landet må legene rykke ut til alle døgnets tider og det kommer på toppen av vanlig jobben på kontoret. Legene står ikke i kø for å jobbe på legevakt, og legestanden blir eldre. Nye tall fra Arbeids og velferdsforvaltningen viser at om 5 år vil ca 40 % av legene være mellom 55 og 60 år. Ved 55 år kan en søke om fritak fra legevakttjeneste og ved 60 år kan en kreve det. Konsekvensen enda færre leger på vakt ute i kommunene. 6

7 Unge leger prioriterer annerledes i dag, de vil ha et vanlig familie og privatliv. Både Legeforeningen og Almenlegeforeningen mener at kommunene nå må gi legevaktslegene bedre arbeidsvilkår og mindre nattevakt. Befolkningen krever lettere tilgang til egen lege på dagtid, noe som er nødvendig for at legevakten ikke skal belastes for hardt. Utfordringen blir i hvordan organisere legevakttjenesten slik at den ivaretar legenes behov for bedre regulert arbeidstid og privatliv, kontra det å ha en tjeneste som ivaretar befolkningen på en god måte. 1.4 Interkommunal legevakt hvorfor? En bedre legevaktordning vil får stor betydning for rekruttering av leger. Det er kjent at uhensiktsmessig og dårlig organisert legevakt er en viktig faktor for problemene med å rekruttere fastleger til distriktene og dermed ustabil legedekning. Med god rekruttering får kommunene stabilitet i legekorpset og bedre tilgjengelige fastleger på dagtid. Det blir bedre kontinuitet i legearbeidet. Bedre vaktordninger med færre nattevakter gir uthvilte leger på dagtid når størstedelen av publikum søker lege. Ved etablering av fast legevakt, vil legen arbeide med hjelpepersonell, noe som styrker sikkerheten for legen ved at hun / han ikke er alene. 1.5 Forutsetninger for interkommunal legevakt Dagens legevaktdistrikt på Helgeland er tuftet på kommunegrensene. I de senere år er det blitt endringer i kommunikasjon og bosetningsmønster. Vi har fått bruer, bedre veier og endringer i samferdsel. Stasjonering av legeskyss / ambulansebåttjenesten er i endring, og kompetansehevingen i bilambulansetjenesten har hatt en rivende utvikling de siste år. Forutsetning for å få til større legevaktdistrikt er at det i bunnen ligger gode ordninger som sikrer befolkningen en trygg helsetjeneste, selv om vakthavende legevakt befinner seg i en annen kommune. Der det blir lengre avstand for befolkningen enn 1 times kjøring til legevakt, må det være mulighet for bakvakt, med klare retningslinjer for utkalling av denne. Vi har i dag på Helgeland en oppegående ambulansetjeneste, som stadig er i utvikling. Denne tjenesten må påregne en noe økt aktivitet på oppgaver som vil være av observerende og behandlende karakter for legevaktslegen. I tillegg må det være muligheter for uthenting av enkelte medisiner på kveld,natt og helg for befolkningen fra sykehjem eller hjemmetjenesten. Dette etter klar ordinasjon fra vakthavende lege. En annen og vesentlig ting som er avgjørende for at interkommunale legevakter skal fungere etter hensikten er at det kommer en adferdsendring i befolkningen i bruk av legevakten. 7

8 Legevakten skal kun brukes ved akutte medisinske tilstander av en slik alvorlighetsgrad at det ikke er forsvarlig å vente til neste dag. Dette betinger at det er rom hos fastlegene for øyeblikkelig hjelp på dagtid. I tillegg er det hensiktsmessig at pasienten kommer til legen og ikke motsatt. Dette både for å spare tid for legen ved konsultasjoner, men også at legestasjonen er mer hensiktsmessig hva angår prøvetaking, undersøkelser og behandling. 8

9 1.6 Eksempler interkommunale legevakter i Norge Det finnes etter hvert andre modeller for legevaktsamarbeid i Norge som jeg har sett til. Ikke alle er like overførbare til Helgeland, spesielt på grunn av geografiske og klimatiske forhold. Namdal har valgt å gjøre en to-deling av sin legevakt, en modell for ettermiddag ( ) på hverdager og helge- og høytidsdager ( ) og en modell for natt ( ). Før kl 2300 er Midtre-Namdal legevakt en sammenslutning av 7 kommuner som betjenes fra legevakt stasjonert i tilknytning til sykehuset i Namsos. Denne legevakten betjener innbyggere. Det er kommunene Flatanger, Fosnes, Namdalseid, Namsos, Overhalla i tillegg til Osen og Roan i Sør-Trøndelag. Ordningen er opprettet og organisert med hjemmel i lov av 25.september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, 27. Det er inngått formelle avtaler mellom kommuner, vertskommune, legeforening og sykehuset Namsos. Kommunene har felles kommuneoverlege. LINA legevakten i Namdal ble startet i 1999, etter et grundig forarbeid med statlig støtte. Denne legevakten ivaretar de 7 overnevnte kommuner, i tillegg til 6 andre kommuner i Namdalen; - Vikna, Nærøy, Namsskogan, Røyrvik, Lierne og Grong mellom kl Dette gir et innbyggertall på og legen har nattevakt hvert 24 døgn. Legevaktsentralen ble etablert ved sykehuset i Namsos der en almenlege er tilstede og kan gi råd pr telefon eller ta inn pasienter fra deltagende kommuner. Her er også et rom som kan brukes til observasjon av pasienter som trenger ekstra tilsyn. Området består av kommuner med både kystklima og typisk innlandsklima. Meterologiske forhold gjør det tidvis problematisk med helikoptertransport. Fjellovergang mellom Røyrvik og Namsskogan er i perioder stengt om vinteren, og noen småsteder i Vikna, Flatanger og Fosnes er avhengig av ferge. Dette prosjektet ble evaluert etter et år, både leger og kommuner var stort sett fornøyd og det var ikke holdepunkter for at nedleggelsen av den primære legevakten på natta medførte 9

10 vesentlige ulemper eller var medisinskfaglig uforsvarlig. Flere ble kanalisert til legekontor på dagtid og staten sparte penger i reduserte trygderefusjoner. Det er etablert bakvakt i fire områder, men det er svært sjelden det er behov for utrykning fra disse. Lav stabilitet blant lege i enkelte kommuner bidrog til at helsefaglige områder som forebyggende helsearbeid / miljørettet helsevern, smittevern og beredskapshensyn ble nedprioritert. I dag fungerer ordningen bra; - legevaktsentralen i Namsos har lav terskel for å slippe gjennom telefoner til vakthavende lege. Kommunelegen er tilstede ved siden av akuttmottaket og får dermed nærhet til kollegaer på sykehuset og kan lettere benytte seg av fasilitetene. I tillegg er AMK / legevaktsentralen nær og er behjelpelig med det som trengs av logistikk. Nord-Hordaland legevakt: - består av 7 kommuner med til sammen innbyggere fordelt i tettsteder, fjorder og øykommunen Fedje ( Modalen 354 og Lindås 13826). Vaktsammarbeidet er fra alle dage + helg og høytider. Egen nattevakt. Her er det ca 24 leger som deler på vaktene. Lindås kommune er vertskommune, legevaktstasjonen er lokalisert i Knarvik sammen med ambulansestasjon. Legevakthenvendelser går via legevaktsentralen i Lindås ( sykepleierbetjent). Lengst unna er kommunesentret i Modalen kommune, ca 8 mil og Fedje som betjenes via ferge. Har ikke legeskyss - / ambulansebåt. 10

11 1.7 Modeller for Helgeland Få områder i Norge er direkte sammenlignbar med Helgeland når det gjelder befolkning og geografi. Helgeland er ca km2 ( på størrelse med Sogn og Fjordane)og har ca innbyggere fordelt på byer, tettsteder, fjorder og øyer. Når det skal sees på modeller for legevaktsamarbeid tar jeg utgangspunkt i dagens ordning. Tidsforbruk ved bruk av båt er dagens legeskyssbåter og bilkjøring i 60 km/t. Befolkningsgrunnlag er fra Statistisk sentralbyrå pr 1.juli Det er bare fantasi og avstand som begrenser modellvalg. Tradisjon har vært å ha samarbeid med nabokommunen. For kommunene i vest, midt på Helgeland kan følgende tre alternativer skisseres : Modell 1: - Herøy, Dønna, Alstahaug og Leirfjord med innbyggere og 17 legeårsverk til å dele vaktbelastningen. Transporttid inn til legevakt er innenfor rammen av det som har vært skissert tidligere nemlig ca en times transport for publikum fra kommunesentra og inn til legevakt. Modell 2: - Hald-kommunene i tillegg til Nesna og eventuelt Vevelstad. Dette området vil bestå av innbyggere og ha 23 legeårsverk til disposisjon ( hvis ingen er på fritak) Avstanden inn til legevakt øker betraktelig for de kommuner som ligger lengst unna. Hvis legevakt er stasjonert i for eksempel Sandnessjøen vil innbyggerne i Vevelstad få fra minutters reisetid avhengig av transportmiddel. Dette er vanlig i dag når Alstahaug dekker opp for Vevelstad. Fra Nesna og til Sandnessjøen er det ca 1 time med ferge og kjøring. Alternativ båt fra Nesna og til Sandnessjøen. 11

12 Modell 3: - Herøy, Dønna og Nesna. Reiseavstanden blir noenlunde som for alternativ 2 ( mellom 30 og 40 min Bjørn Nesna), men det blir færre leger å dele vaktbelastningen på enn for alternativ en og to. Anbefaling: - Hald kommunene og Nesna etablerer en modell med felles legevakt på natt i første omgang. Stasjonert i Sandnessjøen, eller hjemmevakt på sen kveld og natt. Det er naturlig å se på mulighet for samlokalisering med sykehus, eller andre samarbeidsprosjekter som det arbeides med ( intermediæravdeling). Legevakt for kommunene nord-vest på Helgeland: - tar for seg kommunene Lurøy, Rødøy og Træna. 12

13 Modell 1: Felles legevakt for de tre kommunene. Dette området er stort i utstrekning, med mange bebodde øyer og fjorder. Til gjengjeld er dområdet lavt befolket, til sammen i de tre kommunene 3718 innbyggere. Til sammen er det 6 legeårsverk i området. Træna er den kommunen som ligger lengst ut og er mest sårbar for vind og vær. Med dagens legeskyssbåt Æskulap vil det ta ca 60 min fra Lurøy til Træna, fra Rødøy ( Vågaholmen) til Træna ca 90 min. Felles løsning for de tre kommunene gir stor avstand. Mulighet for bakvakt må vurderes. Men, i dag dekker Lurøy opp for Træna med legevakt i spesielle tilfeller. Modell 2: - Rødøy, Lurøy og Nesna deltar i legevaktsamarbeid. Dette gir åtte legeårsverk til å del vaktbelastningen. Avstanden mellom Lurøy ( Onøy) og Nesna er ca 35 min. Befolkningsmessig gir det 5028 innbyggere. Avstanden mellom Rødøy og Nesna blir 30 nautiske mil, og vil på en alminnelig værdag gi 1 time og 25 min med båt. Høsten 2007 har kommunene Lurøy og Rødøy prøvd ut felles legevakt fra fredag ettermiddag til mandag morgen. Dette har gått over 8 helger. Analysen av prøveprosjektet foreligger ikke enda, men vil kunne gi svar på en del spørsmål. Anbefaling avhengig hva som kommer fram i Legevaktdistrikt i nord-øst: - Rana, Hemnes og Nesna. Nesna er tidligere nevnt i tilknytning både til kommunene sør for Nesna og med et samarbeid med Lurøy/ Rødøy. 13

14 Dette området har fjellovergang, fjorder, øyer og store områder innland og grensestrøk. Området har Helgelands største befolkning med innbyggere. I dette området er det 27 legeårsverk, av disse har 6 fritak for legevakt. Avstanden mellom legevakten på Mo og ut til sentra i Korgen / Hemnes og Nesna er akseptabel. Men det er her som i de andre områdene at den delen av befolkningen som har lang avstand til legevakt, får enda lengre vei ved denne modellen. For Nesna sin del blir det kortere avstand med andre modeller, selv om transporten foregår sjøveien. Anbefaling: - Hemnes og Rana er i gang med forberedende arbeid mot felles legevakt og bør fortsette for å få til en felles legevakt knyttet til dagens legevakt ved Helgelandssykehuset Rana. Kommunene øst på Helgeland: - Hattfjelldal, Grane og Vefsn utgjør et stort areal, med innbyggere. Spredt befolkning i deler av alle tre kommunene med 16 legeårsverk og av disse har 7 fritak fra vakt. Området består av store avstander. Fra sentrum av kommunene og inn til FAM i Mosjøen tar det ca minutter avhengig av trafikkhastighet. I dag har Grane og Hattfjelldal legevaktsamarbeid. Anbefaling: - første trinn til utvidet samarbeid; - Grane og Vefsn inngår samarbeid og Hattfjelldal knytter seg til på natt. 14

15 Sør Helgeland består her av kommunene Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad. Bindal ser naturlig nok sørover til Nord-Trøndelag når det gjelder legevaktsamarbeid. Befolkningsmessig blir dette området det fjerde største med innbyggere. Her er 16 årsverk til disposisjon for legevakt, av disse har 5 fritak. I dag har Sømna og Brønnøy legevaktsamarbeid. Om Vega finner det hensiktsmessig å gå med i et større legevaktsamarbeid, vil avhenge av reiseavstand. Ved en legevakt stasjonert i Brønnøysund vil det bli ca 60 min med båt inn til legevakt. Vevelstad vil også få økt transporttid i forhold til i dag; - 45 min til Brønnøysund og 60 min til Sandnessjøen, avhengig av hvilken legevakt og transportløsning som velges. Sømna og Brønnøy har hatt felles legevakt siden september Tilbudet til befolkningen ser ut til å fungere tilfredsstillende. Fortsatt kan det gjøres en del forbedringer når det gjelder opplæring, rutiner, kvalitetssikring etc. ordningen med felles legevakt har vært evaluert og en del signaler for videre arbeid er skissert. Anbefaling: - det etableres interkommunal legevakt mellom Sømna, Brønnøy og Vevelstad. Vega slutter seg til på natt i første omgang, eventuelt sesongavhengig. Legevakten etableres i Brønnøysund, i tilknytning til eksisterende helsetilbud. Det må vurderes nær lokalisering med ambulansetjenesten for sambruk av personell til nytte både for legevakten og ambulansetjenesten.. En slik legevakt bør ha hjelpepersonell deler av vakten. Areal for soverom og matlaging. I forbindelse med prosjektet sendte jeg ut et spørreskjema til alle ordførere og rådmenn på Helgeland. Svarprosenten var lav ( til tross for gjentatte purringer), men de fleste som svarte så for seg samarbeid på legevakt med nærmeste nabo ( naboer). Det er ingen som ser for seg Træna og Vega i et større samarbeidsområde. 15

16 1.8. Dansk modell tilpasset Helgeland Den danske legevaktsmodellen er ikke direkte sammenlignbar / overførbar til Helgeland. Danmark har betydelig større befolkning, annerledes inndeling av legevaktene og en annen geografi. Men, når vi ser på organiseringen av visitasjonslege og kjørelege er det kanskje mulig å overføre noe. I Danmark var det tidligere slik at alle legevakthenvendelser gikk til et kontor for mottak og formidling av henvendelser. Dette medførte at nesten 100% av oppkallene resulterte i sykebesøk. Det var ikke lagt opp til at det skulle gies råd eller se pasientene på legekontor. 1.januar 1993 trådte en ny vaktordning i kraft. Når befolkningen ringer legevaktsentralen får de en spesialist i almenmedisin i tale. Mange av henvendelsene stopper her, men lar ikke problemet seg løse over telefon blir innringer henvist enten til egen fastlege neste dag, konsultasjon på legevakten, sykebesøk eller innleggelse. Kun pasienter som ikke kan transporteres til legevakten skal ha besøk, og de som er alvorlig syke legges inn direkte uten å ha vært tilsett av lege. For øyeblikket er en videreutviklet modell ute til høring i Danmark. Etter overgang fra amter( 14 ) til regioner, vil det være 5 regionale legevaktordninger i Danmark. Legevaktsentralen bemannes av spesialister ( gjerne 4-5 stk ) og legevakten er som regel lokalisert til et sykehus. Men som tidligere følger legevakten LEON prinsippet ( lavest effektive omsorgsnivå ). Honoreringen deles i fire forskjellige nivå, avhengig av hva som blir gjort; -. telefonkonsultasjon, telefonisk visitasjon til konsultasjon eller sykebesøk, konsultasjon, legebesøk Ingen får møte opp på legevakten til konsultasjon uten å ha snakket med legen på legevaktsentralen først. Da legevakten anses for å være fastlegens stedfortreder, overføres pasientens journalnotat elektronisk til pasientens egen lege. Det føres i tillegg et eget notat i legevaktjournalen. Kjørelegene får mobile Pcer for løpende journalskriving og GPSsystem for styring av sykebesøk. Hvordan overføre den danske modellen til Helgeland? Helgeland har få innbyggere sett i forhold til arealet. Legene er færre enn i Danmark, så å plassere en lege på vaktsentral og en annen til legevaktkjøring / konsultasjoner blir ressurskrevende. For å få til en tilnærmet modell kan det la seg gjøre at den legen som har vakt ved de etablerte FAM, er tilstede i legevaktsentralen deler av vakten når han ikke er opptatt med pasienter. Dette vil gi nyttig erfaring, men vil ikke gi reduksjon i bruken av personell på legevaktsentralen, men gi en kvalitetsheving. 16

17 1.9. Økonomi Det er vanskelig å gå konkret inn i hva en interkommunal legevakt vil medføre av utgifter for den enkelte kommune. Nedenfor stilles opp hva som må inn i beregningene, og noen kommentarer til de enkelte punkt: Alle kommunene unntatt Rødøy og Træna får i dag sin legevaktformidling gjennom Helgelandsykehusets legevaktsentraler. Prisen pr innbygger varierer. Beredskapstillegg for legene er avhengig av hvilken vaktklasse legevakten er i ( over og under innbyggere). Arbeid ved legevaktsentral honoreres ekstra. Det taes stilling til om legene skal ha beredskapstillegg fra alle kommunene, i tillegg kommer et distriktstillegg for de fleste kommuner på Helgeland. Arbeid i interkommunal legevakt betinger avlønning etter Særavtalens 8. Husleie til eier av legevaktstasjon / FAM. Beløpets størrelse avhengig av utstyr og hjelpepersonell. Reiseutgifter for de legene som skal delta i legevaktsordningen. Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste ved avspasering dagen etter vakt. Refusjon Trygden og egenandeler fra pasientene/fastlønn for legene. Avlønning av legene er et forhandlingsspørsmål. Tallmaterialet i overenskomster / tariffavtaler er i endring, så det er vanskelig å skissere en sluttsum. Økonomi mal Legevaktformidling Beredskapstillegg Reiseutgifter Husleie FAM / legevaktstasjon( inkl. hjelpepersonell) Refusjon trygd / egenandel til legene eller fastlønn Større distrikt = lavere utgifter Forhandlinger med legene 17

18 1.10. Sammendrag / veien videre / anbefalinger: Bakgrunn for å se på endrede samarbeidsformer for legevakt er skissert i rapporten, men det som peker seg ut er høy vaktbelastning spesielt og med forholdsvis lite å gjøre å gjøre på vakter i enkelte områder. Vaktene binder likevel opp mye av den tiden andre har fri, og i enkelte områder er det vanskelig å rekruttere til stabil legedekning. Kommunen skal organisere legevakttjenesten i henhold til kommunehelseloven, fastlegeforskriften og forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Med blant annet dette som bakteppe har jeg skissert modeller for store geografiske områder med til dels spredt befolkning. Hovedargumentet mot en slik ordning vil være at ordningen svekker tilbudet til pasienten når de har behov for akutt hjelp, og vil måtte vente lenge på legevaktslegen. Legevaktsutvalget i Dnlf ( legeforeningen) har gått inn for at det kan være opp til 60 minutters responstid, eventuelt max 10 mil fra legevaktslege til distriktets ytterkant. Her må man som i dag stole på at den enheten i ambulansetjenesten ( bil / båt / helikopter) som kommer først fram, kan gi nødvendig førstehjelp og eventuell annen behandling i samråd med lege. Et viktig moment for at legevakten skal fungere etter intensjonene og være effektiv, er at legetilbudet på dagtid ikke er mangelfullt. I dag er det lav legedekning ved enkelte kontor, noe som gjør at det blir overheng til legevakten. Fastlegene må ha kapasitet og forplikte seg til å ta hånd om øyeblikkelig hjelp henvendelser på dagtid, eller at det er en form for daglegevakt. Hvordan har det gått i de områder der interkommunale legevakter har fungert en stund? I Namdalsområdet har henvendelser til legevakten gått ned og antall kontakter med lege er redusert. Flere henvendelser blir håndtert av sykepleier på AMK sentralen ( som også er legevaktsentral), men samtidig er terskelen lavere for å la publikum snakke direkte med legen. Legevaktslegen er som tidligere nevnt tilstede i legevaktstasjon lokalisert til Sykehuset Namsos. Nord Salten legevakt betjener kommunene Steigen, Hamarøy og Tysfjord med til sammen ca 7600 innbyggere. Her har de valgt en modell der hver kommune dekker egne innbyggere mellom 08 22, men mellom 22 08, i helg og høytider betjenes innbyggerne av interkommunal legevakt lokalisert på Innhavet i Hamarøy. Her er det lange avstander, og befolkningen på østsiden av Tysfjord, Musken og noen veiløse bygder er avhengige av legeskyssbåten. Fra Kjøpsvik og til Drag er det ca 20 minutter med båt. Avtale med UNN Narvik gjør at pasienter på østsiden av fjorden, som via telefonen er i en slik tilstand at de trenger innleggelse, legges inn uten legetilsyn. På Steigentunet er det en observasjonsseng ( ofte er både to og tre i bruk). Det har ikke vært noen uheldige episoder som følge av legevaktorganiseringen og legene har vært stabile siden ordningen trådte i kraft i Her er pasienthenvendelsene halvert, i gjennomsnitt er det 1 konsultasjon hver 3 4 natt. Både befolkningen og helsepersonell er fornøyd. Det er i dag klare sentrale føringer om et tettere samarbeid mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, også når det gjelder fysisk nærhet. Lokalsykehusmeldingen og redegjørelsen fra tidligere fagdirektør i Helse Nord, Tor Ingebrigtsen, sier at et samlet FAM ( felles akuttmottak) og legevakt er naturlig å lokalisere til lokalsykehusene. Dette forutsetter imidlertid at legevakttjenesten kan tilbys akseptable vilkår ved lokalsykehusene. En 18

19 legevaktstasjon/ FAM bemannet med lege og støttepersonell vil gi en standardheving av legevakten. På bakgrunn av de modeller til legevaktsamarbeid jeg har skissert, anbefaler jeg at arbeidsutvalget i kommunelege 1-forum tar ansvar for å få til en start på veien videre mellom aktuelle kommuner ( fagfolk, politisk og administrativ ledelse). Hvordan gå videre: Arrangere arbeidsseminar for kommunene på Helgeland, med innhold fra prosjektrapporten. Diskuter skisserte modeller, lag en plan for det videre arbeidet i forhold til hvem det er mest hensiktsmessig å samarbeide med. Spørsmål i forhold til tidspunkt på døgnet for samarbeid, stasjonering av legevakt, observasjonssenger på sykehjem der det er lang avstand til sykehus kan diskuteres. Økonomisk skisse av aktuelle samarbeidsmodeller Innledere fra legevaktordninger av forskjellig størrelse som fungerer bra i dag, for eksempel Namdalen, Steigen og Vesterålen. Når modeller er valgt; - foreta risiko og sårbarhetsanalyser. Analysere muligheten for uheldige episoder. Behandling i kommunale organer Informasjon forslag til informasjonsbrosjyre bla vedlagt Kommunelege 1 og rådmann må være ansvarlig for å følge opp det videre arbeidet, og både legene og kommuneledelsen må delta aktivt hvis noe av dette skal bli en realitet. 19

20 2. Miljørettet helsevern: Landets kommuner skal sørge for at alle som bor eller oppholder seg midlertidig i kommunen skal ha nødvendig tilgang til helsetjenester. Kommunens helsetjeneste skal omfatte tiltak for å fremme helse og forebygge sykdom, lyte eller skade, organisert gjennom miljørettet helsevern, helsestasjoner og så videre jfr Lov om helsetjenesten i kommuner 1-3. Miljørettet helsevern (MHV) er en del av det sykdomsforebyggende og helsefremmende arbeidet og omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid har innvirkning på helsen vår, enten direkte eller indirekte. Nære arbeidsoppgaver i samme gate er smittevern, folkehelsekoordinering, saksbehandling/ rådgiving, statistikk og beredskapsplanlegging. I forprosjektet kom det og fram i spørreundersøkelsen at kommunelegene hadde problemer for å få nok tid til arbeidet med miljørettet helsevern. Med bakgrunn i dette har jeg sett litt på hvordan noen kommuner / områder har organisert arbeidet. For å starte i vårt eget område; - HALD - kommunene har felles ordning for miljørettet helsevern. Det vil si de har ansatt en felles miljøvernkonsulent, lønnet med 80% etter folketall og 20 % fast. Eget budsjett til den interkommunale delen som dekker lønn, kurs, reiser, inventar bla. Konsulenten er samlokalisert med Mattilsynet, og har kontor ved Helsesentret i Sandnessjøen. I Namdalsregionen har de valt å følge samme modell som for legevaktsamarbeidet. Det vil si at kommunene Namsos, Fosnes, Overhalla, Flatanger og Namdalseid deler på konsulent i MHV i 100% stilling og kommuneoverlege i 50% stilling. Kommuneoverlegen arbeider to dager i uken med følgende oppgaver: miljørettet helsevern, smittevern og helsemessig beredskap helsestatistikk og epidemiologi organisasjon, ledelse og kvalitetssikring sosialmedisinske funksjoner kunnskap og anvendelse av helserett medvirkning og rådgiving iht. kommunehelsetjenesteloven Konsulentens oppgaver er som skissert nedenfor i tillegg til revisjoner, saksbehandling og risiko og sårbarhetsanalyser i alle kommuner: tilsyn med drikkevann ( samarbeid med mattilsynet) tilsyn med badeanlegg og bassenganlegg forskrift for miljørettet helsevern ( tilsyn med campingplasser, hoteller, herberger, serveringssteder, forsamlingslokaler) 20

21 tilsyn med barnehager, skoler, frisørsalonger og solarier tilsyn med røyking på utesteder opplysning knyttet til ernæring Miljøvernkonsulenten er samlokaliser med Mattilsynet i Namsos og der er også kommuneoverlegen stasjonert i sin 50% stilling. Samlokalisering med mattilsynet er naturlig da det er mange felles faglige utfordringer og man får et tverrfaglig miljø. Kommunene har prosentvis del i kommuneoverlegen. Dette interkommunale samarbeidet har et styre på 5 medlemmer + vara og sekretær. Namsos er vertskommune og økonomien er fordelt 40 % likt og 60% etter innbyggertall. Etter hva jeg forstår er det en del kommuner som sliter med å få miljørettet helsevern på plass i det daglige arbeidet og få arbeidsoppgaver som hører inn under kommuneoverlegen på plass i en travel hverdag. Min anbefaling er at man kan organisere miljørettet helsevern og stillingen for kommuneoverlege etter mal fra Namdalsmodellen. Det vil med andre ord si at der det velges å utvide legevaktdistrikt kan en enten: la oppgaver for MHV og kommuneoverlege følge grensene for interkommunalt legevaktsamarbeid hvis det ikke velges et utvidet område for legevaktssamarbeid kan oppgavene i forhold til MHV og kommuneoverlege løses ved at flere kommuner går sammen å ansetter miljøvernkonsulent og kommuneoverlege. Miljøvernkonsulenten bør være høyskoleutdannet innen fagområdet miljørettet helsevern ( Høyskolen Bø i Telemark utdanner denne type kandidater). 21

22 3. Nettverk for helsearbeidere: I kommunene arbeider det forskjellige kategorier helsepersonell. De vanligste er pleierpersonell, hjelpepleiere, sykepleiere og vernepleiere med forskjellig spesialutdannelse. I tillegg finnes det fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og ernæringsfysiologer. For å finne ut hvordan det står til i kommunene på Helgeland sendte jeg ut et spørreskjema hvor jeg ba om oversikt over de forskjellige helsepersonellkategorier. Svarprosenten var lav, under 50%. Om dette er et utslag av god dekning i kommunene på helsepersonell eller motsatt vites ikke. Av de kommunene som svarte ser det ut til å være en del ubesatte stillinger på sykepleiersiden. Det er god dekning av helsesøstre og fysioterapeuter. Mange kommuner rundt Helgelandssykehusets fødeenheter kjøper jordmortjeneste her. Noen kommuner har ergoterapeuter, men jeg ser ikke at det finnes ernæringsfysiologer. For å rekruttere helsepersonell og ikke minst beholde disse over tid er det noen ingredienser i personellpleien som er viktig: - å se og møte de ansatte! små stillingsbrøker er ikke attraktive, og der hvor det ikke er behov for fulle stillinger kan kommunene gå sammen om ansettelse. Det må være mulig å se på fellesløsninger kommunene i mellom, likeleses tenke litt utradisjonelt. Enhver ansatt har behov for faglig påfyll, og møte andre i samme situasjon. Som eksempel kan nevnes helsesøstrene på Sør-Helgeland som møtes hver måned. Noe av samme trenden er det lengre nord på Helgeland hvor helsesøstrene i HALD - kommunene + Nesna møtes hver 6 uke. Felles møtepunkter for lederne på linje med kommunelege 1 forum. Det hadde vært ønskelig med større oppmøteprosent, men tilbudet er i hvert fall der. 22

23 Konklusjon: Får å få en utvikling i gode løsninger for helsetjenestene på Helgeland og samtidig følge utviklingen som skjer i samfunnet, er klare og felles mål, med god forankring og vilje til samarbeid viktige faktorer for å lykkes. Omorganisering og omlegging av tjenester og spesielt helsetjenester, vil medføre frykt for uheldige episoder, redsel for nedlegging av tjenester og tap av arbeidsplasser. I området er det store sesongmessige variasjoner i befolkningen, sommersesongen på kysten og vinteren i innlandet, noe som er krevende for disposisjonen av helseressurser. Men, likevel ser jeg at det er mulig å ta noen grep for organisering av legevaktsamarbeid og miljørettet helsevern. Anbefalingene som er skissert i rapporten er ikke radikale, men på linje med det som skjer ellers i Norge. 23

24 Kilder: Nasjonalt Kompetansesenter for legevaktmedisin NTNU Trondheim: Legevakt i Namdalen, evaluering Legevakten i Danmark, Niels Berntzen Sosial - og helsedirektoratet: Veileder for etablering og drift av interkommunale legevakter Sosial - og helsedirektoratet: Veileder i miljørettet helsevern Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus NOU 1998:9 hvis det haster SINTEF økonomiske konsekvenser av interkommunal legevakt Tidsskriftet Norsk legeforening DNLF fastlegetariff normaltariff Diverse relevante helselover Statistisk sentralbyrå Telefonkatalogens Gule Sider Nord-Hordaland Legevakt Midtre Namdalen Legevakt / LINA, Per Tvete Nord Salten Legevakt, Fred Andersen MHV, Namdalen MHV, HALD-kommunene AMK-Nord Trøndelag Utposten Vesterålen Regionråd Hemne Kommune Ellers stor takk til alle som velvillig har stilt opp for spørsmål av forskjellig karakter i forhold til legevakt, MHV og helsepersonell i kommunene, utregninger og møter! Det har vært noen lærerike måneder. Åse Senning Sign. 24

25 Vedlegg 1: Felles legevakt åpnet Av Edna M. Hovden, HEMNE: -En milepæl. Det sier Torger Aarvaag i Hemne kommune om oppstart av felles legevaktordning tirsdag. Åpninga av legevaktordninga for de sju kommunene Hemne, Orkdal, Agdenes, Snillfjord, Meldal, Rindal og Skaun var et faktum tirsdag. Det betyr at legekontakt utenom ordinær kontortid altså fra og på helg skal skje hit. Du skal fortsatt ringe legevaktsentralen på , og en erfaren sykepleier vil vurdere hva som er riktig type hjelp. Legevaktens oppgave er kort sagt å yte hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid. Legevaktsamarbeid er ikke nytt. En rekke kommuner har samarbeidet tidligere, blant annet Hemne og Orkdal. Nå slås fire vaktsamarbeid sammen til ett, og den største endringen er at det hele stasjoneres i Orkdal. For hemnværingene betyr det at henvendelser og legebesøk etter kontortid medfører en kjøretur til Orkdal, og ikke lenger skjer ved legekontoret i Hemne. En av ordningens store fordeler vil være direkte nærhet til spesialisttjenesten ved sykehuset. Mens det tidligere har vært fire leger på vakt i området, blir det nå én lege i et område med vel innbyggere. Både de 21 legene i vaktsamarbeidet og arbeidsgruppa som har arbeidet intenst med ordningen i 2 år, mener dette er forsvarlig. I snitt kan en forvente 4 telefonhenvendelser og 13 konsultasjoner totalt på kveld/natt. Erfaringstall viser at én lege kan betjene et slikt antall innbyggere. Men ved epidemier er det muligheter for å kalle ut ekstra bemanning, opplyser Torger Aarvaag i Hemne kommune. Han kaller ordningen en milepæl, som ikke minst vil sørge for atskillig mer stabil legedekning i kommunene. Tidligere vaktordninger har gitt stor slitasje på legene. I Hemne har vi i flere år strevd med stabil legedekning, og vært prisgitt vikarer og kortsiktige løsninger. Den nye ordningen er direkte årsak til at vi fra 15. oktober for første gang har fire fastleger i Hemne, påpeker Aarvaag. Hemne er den kommunen som har stilt flest spørsmål ved den nye ordningen, både politisk og fra publikum. En lege i bakvakt er vurdert, men har ikke fått flertall blant politikerne. Men vi etablerer en lokal backupløsning i forhold til Pleie- og omsorg med enkelt medisinsk utstyr, og spesielt med tanke på samtidighetskonflikter, sier Torger Aarvaag. -Heves terskelen for å ta kontakt med lege på kveld/helg med en slik ordning? Ønsker felles legevakt velkommen. Fra venstre daglig leder ved Orkdal sjukehus Ida Lise Salberg, Torger Aarvaag i Hemne kommune, og lege Bjørn Heggløv som blir faglig ansvarlig for den nye legevaktordninga. Folk skal forholde seg akkurat som før til legevakten. Men samtidig oppfordres man til å ta kontakt med lokalt legekontor på dagtid når det er mulig, og ikke vente med henvendelser i det lengste, sier lege Bjørn Heggløv, som blir faglig ansvarlig for ordninga. De som skal konsultere lege på vakt skal benytte hovedinngangen ved sykehuset, og ta kontakt med resepsjonen. Daglig leder ved OSS, Ida Lise Salberg, forteller at man ønsker tilbakemeldinger på ordningen fra publikum, og vil gi mulighet for alle til å fylle ut evalueringsskjema. 25

26 Vedlegg 2: Spørreskjema til ordførere og rådmenn KOMMUNEHELSESAMARBEID HELGELAND Arbeidsutvalget for kommunelege 1 i de 18 kommunene på Helgeland tok i fjor initiativ til et utviklingsprosjekt om interkommunalt samarbeid innen kommunehelsetjenesten. Prosjektets målsetting er å bidra til utvikling av samarbeidstiltak mellom helsetjenesten i kommunene. I 2005 ble det gjennomført et forprosjekt der det ble kartlagt hvilke områder det er aktuelt å samarbeide om. Etter spørreundersøkelse blant kommunelegene i de 18 Helgelandskommunene, viser det seg at interkommunal legevakt og miljørettet helsevern er de to områdene som er særlig utfordrende. I løpet av 2006 var det informasjon til alle regionrådene på Helgeland. Med bakgrunn i overnevnte er det startet et kommuneprosjekt, hvor Leirfjord kommune er vertskommune. Prosjektleder er ansatt, styringsgruppe oppnevnt og fylkesmannen i Nordland går inn med prosjektstøtte. For videre utredning av de to overnevnte områder er det behov for konkret tilbakemelding fra kommunene på samarbeidsområder. Svarene på denne spørreundersøkelsen er på ingen måte bindende for en framtidig deltagelse i gjennomføring av konkrete prosjekt. Kommunelegene er enig at dette er verdt å se nærmere på. Spørsmål til ordfører og administrativ ledelse blir da som følger: Kommune:.. Spørsmål 1: Legevaktsamarbeid: Tidspunkt på døgnet: Hvilke kommuner er det hensiktsmessig å samarbeide med:.. Spørsmål 2: Miljørettet helsevern: Konkrete oppgaver å samarbeide om:.. 26

27 Hvilke kommuner er det hensiktsmessig å samarbeide med: Andre oppgaver i kommunehelsetjenesten hvor det er naturlig å samarbeide? - for eksempel miljøleder, jordmor og helsesøstertjeneste, miljøvernleder, nettverk for interkommunale tjenester: Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt med prosjektleder: Åse Senning Mobil: E-post: eller Håper på svar fra dere innen 18.desember 2006, og kan sendes på e-post eller til nedenforstående: Åse Senning Boks Sandnessjøen 27

28 Vedlegg 3: Forslag til brosjyre for legevakt kan lastes ned gratis fra Nasjonalt Kompetansesenter for legevaktmedisin. Nyttige telefonnumre Apotek åpningstider Tannlegevakt åpningstider enhet åpningstider enhet åpningstider enhet åpningstider enhet åpningstider Giftinformasjon hele døgnet Når liv og helse står på spill, ring medisinsk nødnummer 113 In case of emergency remain calm call 113 If you are in need of medical help/advice call the local emergency service: legevaktnummer Evt. Kart/ bilde Til deg som tilrettelegger brosjyren i Word etter lokale forhold: Vær OBS på at formateringen i Word er noe ustabil og bare tenkt til de som ikke har mulighet å bruke vår trykkfil i InDesign-format som de fleste trykkerier kan håndtere. Du må huske å forandre en del før du printer ut brosjyren: Navn på legevakt, navn på din kommune, evt navn på de interkommunale samarbeidskommuner Navn på de kontorer / samarbeidspartnere du vil informere om på baksiden med tlf.nr. og åpningstider. Vi anbefaler å kontrollere opplysningene nøyaktig før brosjyren printes ut. OBS: vær oppmerksom på at det står Hvis du betaler kontant evt: eller med kort, unngår du faktureringsgebyr. Dvs. at du må enten klippe hele evt. eller med kort eller spissparentes før du printer ut, alt etter om legevakten tilbyr kortbetaling eller ikke OBS: Husk tlf.nr. i den engelske teksten navn på legevakt evt.for kommunene navn, navn og navn Tlf Åpen for telefonhenvendelser hele døgnet 28

29 Utarbeidd av Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin. Finansiering: Sosial- og helsedirektoratet. Slik bruker du legevakten best Når du bør kontakte legevakten Råd og hjelp på telefon Ventetid på legevakten Betaling og refusjon navn på legevakt evt.for kommunene navn, navn og navn Tlf Åpen for telefonhenvendelser hele døgnet Når liv og helse står på spill, ring medisinsk nødnummer

30 Vi hjelper deg når det haster Legevaktens oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som ikke kan vente til vanlig kontortid. Her er noen eksempler: smerter i brystet eller magen pustevansker akutt sykdom eller alvorlig forverring nedsatt allmenntilstand hos barn alvorlig psykisk sykdom mistanke om komplikasjoner i svangerskap kuttskader som må syes Legevakten er ikke ment for deg som har en vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring. Når liv og helse står på spill, ring medisinsk nødnummer 113 Fastlegen kan også gi hjelp raskt Hvis du trenger hjelp på dagtid, skal du ringe fastlegen din og spørre om du kan få en time. Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time på dagen hvis situasjonen krever det. Du skal alltid henvende deg til fastlegen din når det gjelder: sykmelding fornying av resept varige plager uten akutt forverring 30

31 Ring oss og spør! Ring og spør dersom du er usikker. Vi er her for å hjelpe deg! Sammen kan vi finne ut hvilken hjelp du trenger. I mange tilfeller vil vi kunne hjelpe deg på telefon, så du slipper å reise til legevakten. For å kunne hjelpe deg på best mulig måte trenger vi ofte informasjon om tilstanden din, eventuell feber, om tidligere sykdommer og faste medisiner. Dette kan være lurt å ha i huset: termometer febernedsettende stikkpiller/tabletter til barn smertestillende tabletter nesespray plaster/bandasje Telefonrådgivning er gratis. andre trenger hjelpen raskere Hvis du må vente, er det fordi Hvis du må vente, er det fordi andre trenger hjelpen raskere. På legevakten hjelper vi alltid de sykeste først. Pågangen varierer, og legen kan også bli kalt ut til akutte hendelser. Derfor kan vi ikke gi deg en fast time. Hvis du må vente, er det fordi vi prioriterer andre som kanskje er i livsfare. 31

32 Betaling på legevakten Legevakten krever betaling etter faste takster. Hvis du betaler kontant evt: eller med kort, unngår du faktureringsgebyr. Ta med eventuelt frikort. I noen tilfelle kan du få refundert transportutgifter. Det kommer an på hvor alvorlig tilstanden din er. Telefonrådgiving er gratis. 32

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2008/3063-13 Saksbehandler: Bodil Dyrstad Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite omsorg Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

Saksframlegg. Saksopplysninger

Saksframlegg. Saksopplysninger Saksframlegg Arkivnr. G21 Saksnr. 2010/545-8 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Eldres råd Kommunalt råd for funksjonshemmede Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Detaljer

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig

Hjelp oss å hjelpe deg bruk legevakten riktig Gjøvik interkommunale legevakt Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten Hverdag: 15 08 Helg og høytid: hele døgnet Nordre Land, Søndre Land, Gran og Lunner 23 08 Disse kommuner har lokal legevakt fram til kl

Detaljer

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.09.2017 Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Detaljer

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av:

AMBULANSEBEREDSKAP. Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke. - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: AMBULANSEBEREDSKAP Konsekvenser ved valg av ulike akuttilbud i Nord-Trøndelag fylke - Innspill til strategiprosessen i HNT og HMN - Utarbeidet av: Rune Modell - Klinikkleder Prehospital klinikk HNT Jens

Detaljer

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift

Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Høringssvar forslag til ny akuttmedisinforskrift Kommunen erfarer, i lys av siste tids hendelser, regjeringens mål om sentralisering av sykehus i Norge og dermed fjerne det lokale spesialisthelsetilbudet

Detaljer

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt.

Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig helsetilbud, vi tror vi driver rasjonelt. Orienteringsmøte LINA-kommunene 190615 LEGEVAKTSSAMARBEIDET I NAMDALEN HISTORIKK: http://tidsskriftet.no/article/313162 STATUS PRESENS: Vi tror befolkningen er fornøyd, vi tilbyr et godt faglig forsvarlig

Detaljer

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE LEGEVAKTORGANISERING I NORGE RAPPORT FRA EN REGISTERSTUDIE Sammendrag Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. Det har så langt ikke eksistert

Detaljer

Elektronisk utveksling av helseopplysninger

Elektronisk utveksling av helseopplysninger Elektronisk utveksling av helseopplysninger Storskala utbredelse Prosjekt FUNNKe region nord 2010-14 www.telemed.no/funnke Eirin Rødseth, prosjektmedarbeider Samhandlingskonferanse Sandessjøen 25.04.2013

Detaljer

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010

Visjon legevakt Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Visjon legevakt 2015 Ingeniørenes hus, Oslo 17. februar 2010 Jesper Blinkenberg Forsker, Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin Spesialist i allmennmedisin, fastlege og legevaktlege Askøy Medredaktør

Detaljer

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling

Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling HELGELANDSSYKEHUSET HF Samarbeids avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-,

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015

Kommuneoverlegen i Midtre Namdal. Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Kommuneoverlegen i Midtre Namdal Orientering fra prosjektleder 19.6.2015 Bakgrunn/vedtak - MNS Samkommunestyrevedtak fra 14.11.2014: «Gjennomføre en konsekvensanalyse for den interkommunale legevakten

Detaljer

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte

Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang. Østre Agder styremøte Akuttutvalgets delrapport Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus En gjennomgang Østre Agder styremøte 28.11.2014 Oppnevnt høsten 2013 Leder: Mandat: Delrapport: 31.10.2014 Sluttrapport: 01.12.2015 Akuttutvalget

Detaljer

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN

ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN KOMMUNELEGEN I DØNNA 8820 DØNNA Dønna 13.04.12 Rådmann Tore Westin Utskrift til: Hovedtillitsvalgt Ole Salomonsen ARB3EIDSNOTAT VEDRØRENDE UTGIFTSREDUKSJONER I HELSESEKTOREN Innledningsvis finner kommunelege

Detaljer

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM

AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Til Helse- og omsorgs departementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Dato: 16.12.2014 AKUTTUTVALGETS DELRAPPORT HØRINGSUTTALELSE FRA NORSK LEGEVAKTFORUM Det vises til høringsbrev datert 4.11.2014 vedrørende

Detaljer

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing

Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Lisbeth Annie Nymo Saksmappe: 2017/3905-33031/2017 Arkiv: G21 Legevaktsordning i Øvre Eiker. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 142/17 Kommunestyret

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF

HELGELANDSSYKEHUSET HF HELGELANDSSYKEHUSET HF Avtale om levering av Legevaktformidling Mellom Helgelandssykehuset og følgende kommuner på Helgeland: Hattfjelldal-, Grane-, Vefsn-, Leirfjord-, Alstahaug-, Dønna-, Herøy-, Vevelstad,-

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn:

SAKSFREMLEGG Planlagt behandling: Administrasjonens innstilling: Saksutredning: Bakgrunn: SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/1521-1 Arkiv: G21 Saksbehandler: Kenneth Johansen Sakstittel: LEGEBEREDSKAP NATT Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonens

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

TURNUSTJENESTE I KOMMUNEHELSETJENESTEN PÅ HELGELAND

TURNUSTJENESTE I KOMMUNEHELSETJENESTEN PÅ HELGELAND TURNUSTJENESTE I KOMMUNEHELSETJENESTEN PÅ HELGELAND INFORMASJON TIL TURNUSLEGER FORDELING OG VALGORDNING Turnustjenesten består av 12 måneders tjeneste ved sykehus og 6 måneders tjeneste i kommune. Ved

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2014/7273-60 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Etablering av øyeblikkelig hjelp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TOHO-14/7869-2 78107/14 21.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 03.09.2014 Kommunalstyret for

Detaljer

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger

UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger UTVIKLINGSPROSJEKT Redusere somatiske senger på sykehuset ved å omgjøre de til kommunale senger Nasjonalt topplederprogram Johannes Lindheim STHF 06.04.12 1 Bakgrunn og organisatorisk forankring Sykehuset

Detaljer

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen?

Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Nasjonal prehospital akuttmedisin i støpeskjeen? Innlegg på kommunelegemøtet 5. februar 2015 Utvalgsleder Ann-Kristin Olsen Det er mye på gang. Akuttutvalget Ny akuttforskrift Kvalitetsindikatorer AMK-sentralene

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H06 Arkivsaksnr.: 10/478 AMBULANSEBÅTTJENESTEN Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre tilslutter seg samhandlingsgruppas forslag til kostnadsfordeling

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik Fosnes kommune Fellesfunksjoner Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Strandveien 38 7734 Steinkjer Att. Snorre Aurstad Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/9643-3 Knut O. Dypvik 74286470 15.01.2008 Interkommunalt

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler.

Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Norsk Sykepleierforbund Molde Sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Styret i Helse Midt-Norge HF Høringsuttalelse Prehospital Plan og antall AMK-sentraler. Spørsmål. 1 Tjenestens art tilsier at ambulansetjenesten

Detaljer

INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag INTERKOMMUNAL SAMFUNNSMEDISINER I SIO Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Innledning til diskusjon Regionrådet i Orkdalsregionen 13.12.2013 Hvorfor samarbeid om samfunnsmedisiner? Etter innføring av kommunehelsetjenesteloven

Detaljer

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET

ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET ! ÅRSMELDING 2015 FOR MOSSEREGIONENS LEGEVAKT EN LEGEVAKT FOR RÅDE, RYGGE, VÅLER, VESTBY OG MOSS FAGLIGHET- TILGJENGELIGHET- TRYGGHET! 1 Innhold 1 - Eierskap, lokalitet og åpningstider 2 - Befolkningen

Detaljer

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Høring - Akuttutvalgets rapport. Trondheim kommune. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Saksframlegg Høring - Akuttutvalgets rapport Arkivsak.: 14/54636 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet avgir på vegne av Trondheim kommune følgende høringsuttalelse

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter

Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter En plass mellom kommunehelsetjenesten og sykehuset Helsetjeneste på rett sted, til rett tid og med riktig innhold Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter (NGLMS)

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009

Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009 Legevaktorganisering i Norge Rapport fra Nasjonalt legevaktregister 2009 Rapport nr. 8-2009 Tittel Institusjon Ansvarlig Forfattere ISBN Legevaktorganisering i Norge. Rapport fra Nasjonalt legevaktregister

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester

Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester Senjalegen interkommunalt samarbeid om legetjenester Samhandlingskonferanse i Mosjøen 15. oktober 2009 Svein Steinert Spesialist i allmennmedisin, MPH Først litt om NSDM Erfaringer ved utplassering av

Detaljer

Fastlegeordningen Ingrid K. Rebnord

Fastlegeordningen Ingrid K. Rebnord Fastlegeordningen Ingrid K. Rebnord Opprettet i 2001 Ca. 4 800 fastleger i Norge (2013) 3-4 % er danske! 18 fastleger i Fjell Fastlegeordningen Hver fastlege kan ha 600 til 2 500 pasienter. Det mest vanlige

Detaljer

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat

Telefon som kontakt med legevakta i framtida. Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat Telefon som kontakt med legevakta i framtida Oslo 02.09.2011 Elisabeth Holm Hansen Sykepleier, MPH, PhD-kandidat På tide med fokus på legevaktsentral! Viktig og sårbar del av legevakttjenesten Avgjørelser

Detaljer

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga

Høstkonferansen Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Høstkonferansen 2017 Guri Adelsten Iversen, utdanningsdirektør, Oppvekst- og utdanningsavdelinga Nytt kapittel 9a i opplæringslova Et trygt og godt læringsmiljø Formålet er: Styrke rettighetene til elever

Detaljer

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL

LEGEVAKTFORMIDLINGSSENTRAL Skånland kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Fjelldal samfunnshus Møtedato: 08.03.2010 Tid: 11.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

Utfordringer for helsearbeidet i Fjellregionen eller - det gode liv på fjellet helsetjenestens bidrag i fremtiden

Utfordringer for helsearbeidet i Fjellregionen eller - det gode liv på fjellet helsetjenestens bidrag i fremtiden Utfordringer for helsearbeidet i Fjellregionen eller - det gode liv på fjellet helsetjenestens bidrag i fremtiden Helge Lund, spesialist i allmennmedisin og samfunnsmedisin Kommuneoverlege Os og Røros

Detaljer

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/228-8 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008

Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Rapport, oktober 2008 Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006 Rapport, oktober 2008 Tittel Kartlegging av pasienttilstrømming til Porsgrunn legevakt 2006. Institusjon Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin,

Detaljer

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin

Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Interkommunal legevakt? Knut A. Omdal Kommuneoverlege Spesialist i allmennmedisin Formål med forslaget til ny legevakt Gi Saudabuen en legetjeneste preget av kvalitet. Gi en stabil legedekning i Sauda

Detaljer

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009

Vår dato 08.10.2008 Deres dato. Første fordeling av ordinært skjønnstilskudd 2009 é Fylkesmannen i ~ Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Ingfrid Albrethson, 75 53 16 16 ial~fmno.no Vår dato 08.10.2008 Deres dato Vår referanse 2008/4242 Deres referanse Vår arkivkode 331.2

Detaljer

Akuttutvalgets rapport - høring

Akuttutvalgets rapport - høring Saknr. 14/11095-2 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Akuttutvalgets rapport - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet slutter seg til hovedtrekkene i Akuttutvalgets delrapport og understreker følgende:

Detaljer

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18.

Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117. Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Status etter innføring av Nasjonalt legevaktnummer 116 117 Terje Olav Øen Primærhelsetjenestedivisjoen Allmennhelseavdelinga 18. Nov 2015 16 110 Forskrift 20. mars 2015 nr. 231 om krav til og organisering

Detaljer

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å:

Kommunen har ansvar for å organisere en legevaktordning som sikrer befolkningens behov for øyeblikkelig hjelp hele døgnet, herunder å: SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200601043 : E: G21 &85 : Gudrun R Thorsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse og sosial 29.01.2008 4/08 Bystyret 26.02.2008

Detaljer

Samhandling i Øst-Finnmark

Samhandling i Øst-Finnmark Berlevåg kommune Båtsfjord kommune Deanu gielda Samhandling i Øst-Finnmark Beskrivelse av et fellesprosjekt for å møte samhandlingsreformens utfordringer Sør-Varanger kommune Januar 2011 Unjárgga gielda

Detaljer

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp VEDLEGG til delavtale nr. 4 Særavtale vedr. Stavanger kommunes tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og Stavanger kommune 1 Innhold 1 Parter 3 Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Klageadgang: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kirsten Toft Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak

-Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Svarer akuttforskriften på fremtidens utfordringer for AMK og nødmeldetjenesten? -Medisinsk kompetanse -Samhandling mellom kommune og foretak Kirsten Mo Haga avdelingssjef Medisinsk nødmeldetjeneste og

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret oppretter en tredje legehjemmel ved legekontoret. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2018.

Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret oppretter en tredje legehjemmel ved legekontoret. Utgiftene innarbeides i budsjett for 2018. Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Eldrerådet 25.10.2017 Råd for likestilling av funksjonshemmede 24.10.2017 Levekårsutvalget 25.10.2017 Formannskapet 02.11.2017

Detaljer

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø

Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø Reisepolitikk i Helgelandssykehuset HF ALSTAHAUG KOMMUNE Reise til/fra Transportmiddel Sist endret: Bodø 1. Hurtigbåt 2. Fly til Bodø hurtigbåt i retur /evt. tog 3. Tog T/R 4. Egen bil Tromsø Trondheim

Detaljer

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt

Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Orientering til formannskapt og kommunestyret Innføring av felles legevaktsnummer 116117 nasjonalt. Felles legevaktsnr regionalt Bakgrunn for nødnettprosjektet Stortinget vedtok 18.12.2006 at Justis- og

Detaljer

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen

FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen FREMTIDENS PRIMÆRHELSETJENESTE linjegymnastikk for fastleger, bedre helse for alle, eller begge deler? Jan Emil Kristoffersen Side 2 Side 3 Regjeringens hovedføringer «Fremtidens kommunehelsetjeneste skal

Detaljer

Interkommunal legevakt

Interkommunal legevakt Interkommunal legevakt Fastlegeordningen er under press HDIR «Styringsdata vedr. Fastlegeordningen mai 2017 ; sterk økning i tall lister som er drevet av vikar. Andel av befolkning som ikke har plass på

Detaljer

Samhandling Helgeland. Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015

Samhandling Helgeland. Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015 Samhandling Helgeland Samhandlingssjef Iren Ramsøy 10 11 juni 2015 2 3 Senter for samhandling, Helgelandssykehuset HF PKO ( Praksiskonsulentkoordinator) LMS (Læring og Mestring) KE (Koordinerende enhet)

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Flatanger kommune Rådmann Flatanger Saksmappe: 2009/5931-1 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14

Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Hallingdal legevaktråd v/øystein Lappegard kommuneoverlege 3570 Ål Ål, 09.09.14 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Høringssvar Forslag til ny akuttmedisinforskrift På vegne av kommunene

Detaljer

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud

Samarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud amarbeid og kommunikasjon kommune fastleger ved utvikling av øyeblikkelig hjelp døgntilbud Innledning til diskusjon amfunnsmedisinsk forum fylkeslege Jan Vaage Helse- og omsorgstjenesteloven 3-5 Kommunens

Detaljer

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering.

AKUTTMEDISIN. 2009) 3 Statens Helsetilsyn: Kartlegging av bemanning og kompetanse i ambulansetjenesten sommeren 2009- oppsummering. AKUTTMEDISIN Nasjonalt Kompetansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (KoKom) har som mandat å monitorere og videreutvikle medisinsk nødmeldetjeneste (www kokom.no). KoKom vil i netthøringen

Detaljer

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE

LEGEVAKTORGANISERING I NORGE LEGEVAKTORGANISERING I NORGE RAPPORT FRA NASJONALT LEGEVAKTREGISTER 2007 Sammendrag Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin skal etablere og kvalitetssikre registre innen fagfeltet. I 2005 startet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk

Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk Samarbeid mellom sykehus og kommune - krav om felles planverk Seniorrådgiver og tidligere sekretariatsleder i Akuttutvalget Jan Magne Linnsund Helsedirektoratet Akuttutvalgets mandat Utvalget skal se på:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Ytre Helgeland Regionråd behandlet sak vedr. kommunerevisjonen i møte den , sak 46/ 15, og fattet følgende vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt

Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Årsrapport 2011 Livskrisehjelpen Bergen Legevakt Innholdsfortegnelse 1. Funksjonsbeskrivelse s. 3 2. Personale s. 4 3. Aktivitet s. 4 4. Kompetanseutvikling s. 7 5. Informasjon, undervisning og veiledning

Detaljer

5 Praksiskompensasjon - fravær fra allmennpraksis pga kommunal deltidsstilling

5 Praksiskompensasjon - fravær fra allmennpraksis pga kommunal deltidsstilling Leger og turnusleger i kommunehelsetjenesten, herunder leger i fastlegeordningen (SFS 2305) 1 Forholdet til hovedtariffavtalen og andre avtaler 1.1 Særavtalen er inngått med hjemmel i HTA kap 0. HTAs bestemmelser

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4130-6 Arkiv: H06 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: NØDNETT - OPPSTART NASJONAL UTBYGGING Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Administrasjonsutvalget Formannskapet

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune

Oslo kommune ditt sikkerhetsnett - alltid. Fremtidens Storbylegevakt i Oslo. Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Oslo kommune Legevakten - ditt sikkerhetsnett - alltid Fremtidens Storbylegevakt i Oslo Et samarbeidsprosjekt mellom Helse Sør-Øst og Oslo kommune Jon Ørstavik Prosjektkoordinator/overlege Mars 2011 Status

Detaljer

SAMARBE1DSAVTALE OM DR1FT AV LEGEVAKTSENTRAL. mellom ST. OLAVS HOSPITAL HF ØRLAND KOMMUNE

SAMARBE1DSAVTALE OM DR1FT AV LEGEVAKTSENTRAL. mellom ST. OLAVS HOSPITAL HF ØRLAND KOMMUNE ST. OLAVS HOSP1TAL UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM Sentral stab Enhet for administrasjon Harald Hardrådes gt. 14, Trondheim Telefon: +47 72571372 Telefaks: +47 72571350 www.stolav.no post.adm.dir@stolav.no

Detaljer

Omorganisering av lederstruktur og ambulanseområder. Bilambulansetjenesten Helgelandssykehuset.

Omorganisering av lederstruktur og ambulanseområder. Bilambulansetjenesten Helgelandssykehuset. Omorganisering av lederstruktur og ambulanseområder. Bilambulansetjenesten Helgelandssykehuset. Nasjonalt topplederprogram Odd Magne Rønning Utviklingsprosjekt, NTP Prosjektopplysninger Prosjektnavn Oppdragsgiver/Prosjekteier

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13. Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral Saksutskrift Arkivsak-dok. 12/02555-5 Arkivkode. --- Saksbehandler Geir Olav Garthus Saksgang Møtedato Saknr 1 Helse- og sosialutvalget 24.10.2013 31/13 Nødnett fase 2, kostnader for døgnbemannet legevaktsentral

Detaljer

REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING

REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING REISEMÅTER FOR PASIENTER PÅ HELGELAND SOM SKAL TIL / FRA BEHANDLING Innholdsfortegnelse: Reisepolitikk for pasienttransport i Helse Nord...3...3 Drosje/turvogn...3 Fly...3 Alstahaug kommune...4 Bindal

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013

VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 VELKOMMEN TIL FELLESSAMLINGEN 07.01.2013 DRIVKRAFTEN FOR FELLESSAMLINGEN «Det må vere god forståing av rollene og godt samspel mellom aktørane i eigenkontrollen, det vil seie kommunestyret, kontrollutvalet,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Åse Holden Arkiv: G21 Arkivsaksnr.: 09/2116 SENJALEGEN - FRAMTIDIG ORGANISERING AV LEGETJENESTEN Vedlegg: Uttalelse fra allmennlegeutvalget i Lenvik. Ikke vedlagt: Senjalegen

Detaljer

Komite barn, helse og velferd

Komite barn, helse og velferd Møteinnkalling Utvalg: Komite barn, helse og velferd Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 16.06.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller

Detaljer

Erfaringer med KAD /ØHD

Erfaringer med KAD /ØHD rfaringer med KAD /ØHD rfaringskonferansen 24.11.2015 Olav Bremnes,Samhandlingssjef HNT Intensjon Intensjonen med KAD-tilbud var å bidra til døgnåpne kommuner ndret seg fra 1.12.12 ved oppstart av reformen

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/ Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/02998-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 01.11.2017 Formannskapet 08.11.2017

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT

AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT AVTALE OM INTERKOMMUNAL LEGEVAKT Rissa Leksvik legevakt Mellom Rissa kommune og Leksvik kommune 1. Etablering Rissa Leksvik legevakt er etablert som en interkommunal legevaktstjeneste mellom Rissa og Leksvik

Detaljer

Styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland

Styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland Styresak 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland Møtedato: 31.08.16 Møtested: Scandic Syv Søstre, Sandnessjøen Formål med saken: Vedta hvilke kriterier som skal

Detaljer

Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm)

Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Om Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) er et kompetansesenter innen kommunal legevaktmedisin og overgrepsmottak. Nklm ble etablert

Detaljer

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen.

Nordlands andel av befolkningen i Norge, samt de årlige endringene i denne andelen. 1,5 Årlig vekstrate Befolkning 260 000 255 000 0,04 0,02 7,5 7,0 1,0 250 000 245 000 0,00 6,5 0,5 240 000-0,02 6,0 235 000-0,04 0,0 230 000-0,06 5,5 225 000-0,08 5,0-0,5 220 000 215 000-0,10 Endring andel

Detaljer

Kompetansekrav til legevaktlegene!

Kompetansekrav til legevaktlegene! besøksadresse Kalfarveien 31, Bergen postadresse Postboks 7810, N-5020 Bergen telefon +47 55 58 65 00 telefaks +47 55 58 61 30 web legevaktmedisin.no epost legevaktmedisin@uni.no organisasjonsnummer 985

Detaljer

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons

Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons Lege/ ambulansealarm i helseradionettet -bruk, tilgjengelighet og respons En undersøkelse gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin (Nklm) og Nasjonalt kompetansesenter for helsetjenestens

Detaljer

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak.

3. AMK-sentraler Samkommunestyret mener at det bør være en AMK-sentral for hvert foretak. 44.-+ e Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/1932-1 Saksbehandler: Hege Sørlie Saksframlegg Prehospitale tjenester - uttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre

Detaljer

skal opprettholde og videreutvikle et sykehus som gir helgelendingene gode og framtidsretta spesialisthelsetjenester.

skal opprettholde og videreutvikle et sykehus som gir helgelendingene gode og framtidsretta spesialisthelsetjenester. skal opprettholde og videreutvikle et sykehus som gir helgelendingene gode og framtidsretta spesialisthelsetjenester. To langsiktige mål og rammebetingelsene: 1. Sikre helgelendingene gode spesialisthelsetjenester

Detaljer

Rådmannsmøte Østre Agder

Rådmannsmøte Østre Agder Rådmannsmøte Østre Agder Arendal 25. august 2014 Rune Holbæk og Svein Lyngroth Agenda for rådmannsmøte 25.august 1) Innledning ved leder av rådmannsforum ved Pål Frydenberg 2) Utredning av Arendal interkommunale

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: G01 &13 Arkivsaksnr.: 15/10687-3 Dato: 01.03.2016 Høring - NOU 2015:17 Først og fremst - Trygghet ved akutt sykdom og skade â INNSTILLING

Detaljer