Styrket markedsposisjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styrket markedsposisjon"

Transkript

1 Årsrapport

2 Innhold Administrerende direktør har ordet Administrerende direktør har ordet Styrket markedsposisjon Innovasjon Conectohistorien En historie om gjenvinning... 4 Produkter og tjenester Conecto og markedsutviklingen Conectos organisering Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Styrets årsberetning Selvbetjening - enklere for alle parter Regnskapsåret 2006 ble preget av fortsatt høye investeringer i innovasjon og utvikling. Et positivt trekk er at vårt kontinuerlige utviklingsarbeid har gitt svært gode salgs- og markedsmessige resultater. Det er inngått flere samarbeidsavtaler med nye kunder enn på mange år. Med disse kontraktene befester Conecto posisjonen som morgendagens inkassobyrå, samtidig som vi for alvor blir å regne med som en av de fem store. Omsetningsveksten vil først komme inntektsåret 2007 til gode. Budsjettmessig har vi en omsetningsøkning på 38 % for 2007, mens store deler av oppstartkostnadene for de nye kontraktene påløp i Sammen med økte lønns- og pensjonskostnader, har dette samlet gitt et lavere driftsresultat for 2006 enn året før. Budsjettmessig forventer vi et driftsresultat for 2007 på nærmere 10 mill. Driftsåret 2006 ble som foregående år, sterkt påvirket av vårt viktigste strategivalg langsiktig og kontrollert vekst med en sterk leveranse til vår kunder og vekt på produktutvikling og innovasjon en langsiktig vekststrategi. Et slikt strategivalg betinger større investering i produktutvikling og innovasjon enn andre mer kortsiktige strategier. Samtidig investeres det i en løpende langsiktig sterk leveranse til våre kunder. Vi ser fremdeles ingen grunn til å endre denne strategien. Inkassomarkedet er fremdeles preget av stagnasjon, men vi ser nå økning i antall inkassosaker i 2006 i forhold til i Økningen er imidlertid ikke stor nok til å åpne markedet for ny, generell vekst. Vi vil fortsatt være avhengig av å overta portefølje fra konkurrentene våre for å kunne fortsette veksten. Det vil vi ha et bevisst forhold til. Vår vekststrategi er klar - og skal gjennomføres der veksten er å hente! Vi takker både nye og eksisterende kunder og samarbeidspartnere for et spennende driftsår og retter oppmerksomheten fremover. Sverre O. Helsem Administrerende direktør 2

3 Innovasjon Ordet innovasjon stammer fra latin og betyr fornyelse gjennom forandring. Med andre ord er det snakk om videreutvikling av noe bestående, men i en ny retning eller på en ny måte. Omdømmeplattform og konkurransefortrinn I Conecto er innovasjon en omdømmeplattform som vi bygger våre konkurransefortrinn på. Innovasjon er med andre ord noe vi benytter bevisst for å differensiere oss fra våre konkurrenter. Dersom vi slutter å utvikle oss blir vi før eller siden forbigått. Derfor satser vi bevisst på kontinuerlig videreutvikling av oss selv og våre leveranser, til glede for både kunder, skyldnere og egne ansatte. Innovative løsninger Gode teknologiske løsninger betyr mye for kvaliteten i våre leveranser. I 2006 har vi særlig lagt vekt på å utvikle innovative selvbetjeningsløsninger som gjør skyldner mer selvhjulpen. Det innebærer videreutvikling av Conecto SkyldnerWeb, som er et eget servicesenter for skyldner på internett. Hensikten med SkyldnerWeb er at skyldner selv skal settes i stand til å løse inkassosaken. Som første inkassobyrå introduserte Conecto derfor i 2006 en løsning for kortbetaling via web. Det er en enkel, men genial løsning, bygget på samme lest som kortbetaling av varer eller tjenester over internett. En annen, smart løsning utviklet i 2006 har vært å gi skyldner tilgang til originalfaktura direkte fra SkyldnerWeb. Kultur for innovasjon Enda viktigere enn de nye løsningene er trolig den generelle holdningen og kulturen til innovasjon i Conecto. Flere nye oppdragsgivere har det siste året lagt vekt på nettopp dette når de har begrunnet hvorfor Conecto er blitt foretrukket som samarbeidspartner. For å opprettholde en bærekraftig innovasjonsstrategi også i fremtiden har ledelsen i Conecto stilt ressurser tilgjengelig for å videreutvikle den gode, interne kulturen for entreprenørskap blant de ansatte. Dette skal bidra til at vi fremover kan fremstå som enda mer innovativ i våre leveranser, i vår kommunikasjon og i våre initiativer og strategier. Innovasjon som fundament for Conecto sitt omdømme og som et vesentlig konkurransefortrinn skal bidra til vår langsiktige suksess. 3

4 Conectos visjon er å gjenvinne mer av oppdragsgivers utestående verdier. Gjennom å gjenvinne mer av oppdragsgivers utestående verdier verdier som ikke bare er penger, men også omdømme og tillit sørger vi for at flere skyldnere oppfyller sine forpliktelser Conectohistorien En historie om gjenvinning Dermed oppfyller vi også vår misjon som er å sørge for at skyldner innfrir sine forpliktelser før de påtar seg nye forpliktelser. Bak vår visjon og misjon ligger en bedriftskultur tuftet på tre grunnleggende verdier: ansvar, kommunikasjon og medmenneskelighet. Conecto er synonymt med ansvar Inkasso er for Conecto ikke bare et fag og en forretningsvirksomhet inkasso er først og fremst et ansvar som må forvaltes til beste for våre oppdragsgivere, skyldnere og ansatte. Ansvar er derfor Conectos superverdi. Conecto har et ansvar for at våre oppdragsgivere får gjenvunnet mest mulig av sine verdier. Men vi har også et like stort ansvar for våre oppdragsgiveres omdømme og tillit. Conecto har også et ansvar for at skyldnerne gjør opp sine forpliktelser, og at de skal kunne gjenvinne sin selvrespekt. Vårt ansvar er derfor å gjenopprette omdømmet, tilliten og kundeforholdet mellom våre oppdragsgivere og skyldnere, og å ivareta Conectos tillit og omdømme overfor kunder og skyldnere. Ansvar har vært den bærende verdien i all Conectos virksomhet siden selskapet ble etablert i Selskapets to gründere har bakgrunn fra etterforskningsarbeid i politiet. Grunntanken bak Conecto var, den gang som nå, å ta med seg gründernes egne etiske normer og en løsningsorientert innstilling for å kunne levere en annerledes og bedre inkassotjeneste. Inkasso er en situasjon svært få ønsker å være i. Samtidig er inkasso, i mange tilfeller, nødvendig for å få stoppet en ond skyldnerspiral. Når Conecto tar ansvar for en inkassosak handler det derfor om å få til en løsning som er til det beste for oppdragsgiver, skyldner, samfunnet og Conecto. Kommunikasjon til alles beste Gode løsninger oppnås best gjennom kommunikasjon og de fleste inkassosaker løses ved hjelp av gode kommunikasjonsferdigheter. Kommunikasjon er en toveis prosess for å finne en felles forståelse av situasjon, muligheter og begrensninger. I vår arbeidshverdag handler kommunikasjon om evnen til å lytte, vise empati og skape tillit for derved å finne løsninger. Gjennom å utvikle medarbeidernes kommunikasjonsferdigheter øker sannsynligheten for å løse saker på en positiv måte. Conecto skaper dialog med skyldner, og får i stand løsninger i samarbeid med skyldner og oppdragsgiver. Conectos løsninger finnes dermed i samspillet mellom rådgiverrollen og dialogen med skyldner og oppdragsgiver. Medmenneskelighet en avgjørende ressurs Bak enhver inkassosak skjuler det seg et ansikt, en skjebne, et menneske. Det er ikke mulig å få til gode løsninger uten å være medmenneskelig i møtet med oppdragsgiver og skyldner. Conecto har en bevisst rekrutteringspolitikk hvor medmenneskelighet er et sentralt krite- 4

5 Produkter og tjenester rium ved selskapets ansettelser. Conecto investerer også betydelige ressurser i utvikling av medarbeidernes medmenneskelige kvaliteter. Resultatet er dyktige, kunnskapsrike, engasjerte og empatiske medarbeidere som sørger for at oppdragsgiver oppnår høyere gjenvinning, og at skyldner får en løsning tilpasset sin situasjon. Medarbeiderne vil alltid være Conectos viktigste ressurs og vårt mest verdifulle produkt. Conectos credo Ansvar er kjerneverdien og forutsetningen for at Conecto skal oppfylle sin visjon og misjon. Kommunikasjon er en ferdighet og kvalitet som fører frem til den beste løsning for alle parter. Medmenneskelighet er en egenskap og ressurs som sikrer oss evnen til å ta vare på kolleger, oppdragsgivere og skyldnere. Læringsvillighet er et redskap for utvikling av evner tilpasset en hverdag i konstant endring. Glede og engasjement i alle ledd er en forutsetning for å lykkes. Kredittopplysninger Gode kredittopplysningsrutiner sikrer kontrollert risiko. Gjennom vår samarbeidspartner Credit- Inform, tilbyr vi markedets beste kredittopplysningstjenester. efaktura I et samarbeid med EDB Business Partner tilbyr vi efakturaløsning og fakturahotell. Dette gir våre kunder effektiv fakturahåndtering og reduserte kostnader. ProCredit - fakturaadministrasjon ProCredit er vårt navn på fakturaadministrasjon. Pro, fordi profesjonalitet og produktivitet er forutsetningene. Credit, fordi vi overtar hele ansvaret for oppfølgingen av alle kreditter bedriften yter sine kunder. PreInkasso - utenrettslig inkasso Vår klare målsetning er å finne frivillige løsninger. Vi gjør alt vi kan for at skyldneren skal fortsette som kunde, også etter at pengene er betalt. Det beste for alle parter er å finne en løsning uten å blande inn rettsapparatet. Rettslig inkasso Conectos rettslige fagmiljø er tett integrert med kundeteamene. Det hindrer tap av tid og gir effektiv overgang fra PreInkasso til rettslig inkasso. Rask reaksjon, handlekraft og løsningsorienterte prosesser kjennetegner vår rettslige avdeling. Overvåk I noen tilfeller er skyldner midlertidig ute av stand til å gjøre opp for seg. Allikevel kan det være håp om løsning en gang i fremtiden. Conecto har et eget team som jobber utelukkende med overvåkningssaker og nedbygging av misligholdsporteføljer. Conecto Global - utenlandsinkasso Vi har en egen avdeling for innkreving av utestående fordringer i utlandet. Avdelingen består av personer med mange års erfaring fra utenlandsinkasso, og tilbyr innkreving gjennom samarbeidspartnere lokalisert i store deler av verden. Conecto Legal - juridiske tjenester Conecto tilbyr juridiske tjenester gjennom vårt samarbeidende in-house advokatfirma, Glosimot & Co. Dette gir rask og enkel tilgang til denne ekspertisen både for våre oppdragsgivere og Conectos ansatte. Conecto Academy Conecto Academy er et eget forretningsområde som tilbyr foredrag, kurs og seminarer. Produktet er utviklet for kunder og ansatte som vil lære mer. Kundesenter Kundesenteret har ofte den aller første kontakten med skyldner. Derfor er imøtekommenhet og løsningsorientert innstilling avgjørende. Kundesenteret utfører både inngående og utgående oppdrag, enten tilknyttet saksbehandlingen eller som selvstendige tjenester. Oppsøkstjeneste Conecto tilbyr en landsdekkende oppsøkstjeneste med utgangspunkt i egne ansatte og samarbeidspartnere med bakgrunn fra politi og namsmyndighet. Tjenesten dekker både innland og utland. 5

6 Conecto og markedsutviklingen Etter tre år med utflating og lett stagnasjon, økte sakstilgangen i det norske inkassomarkedet markant igjen i Etter en nedgang i 2005 på 5 %, viste 2006 en økning på 11,3 %. Selv om Kredittilsynet påpeker en viss sammenheng mellom disse to årene, kan det tyde på at markedet er i ferd med å ta seg opp igjen. Det for tidlig å si om denne veksten ene og alene kan tilskrives økningen i rentenivået, men at dette er en vesentlig faktor er ganske sikkert. Conecto økte sin sakstilgang med 13,6 % i 2006, og økte således mer enn bransjen også dette året. Dette gir Conecto nok et år med større sakstilgang enn bransjen. Kontrakter inngått i 2006 vil øke Conectos sakstilgang med mellom 30 og 40 % i Kilde: Tall fra Kredittilsynet Conecto tok tidlig en posisjon i markedet som det inkassoselskapet som gjenvinner mest av oppdragsgivers utestående verdier. Dette er mye av årsaken til den kontinuerlige veksten selskapet har hatt siden etableringen i De siste årene har vi videreutviklet verdibegrepet til også å omfatte oppdragsgivers immaterielle verdier, som omdømme og merkevare. Inkassoselskapet er oppdragsgivers ansikt utad, og flere og flere ser verdien av god skyldnerbehandling, både økonomisk og i forhold til potensielle merkevarekriser. Her finner vi mye av grunnlaget for Conectos videre vekst. Conectos organisering Conecto er organisert ut fra en overbevisning om at nøkkelen til løsning ligger i kommunikasjonen med skyldner. Uten skyldnerens vilje løses saker vanskelig. Like viktig er forholdet mellom oppdragsgiver og skyldner, der det har oppstått en midlertidig konflikt på grunn av manglende betaling. Det er her Conecto har sin funksjon, som megler i trekantforholdet med oppdragsgiver og skyldner. Målet er å gjenvinne mest mulig av oppdragsgivers utestående verdier, samtidig som kundeforholdet kan fortsette til glede for begge parter. Våre oppdragsgivere har i omdømmemålinger fortalt oss at det betyr svært mye for dem å ha et godt omdømme blant skyldnerne. Conectos evne til å være en god megler samtidig som vi sørger for markedets høyeste gjenvinning, vil således være vårt viktigste konkurransefortrinn også i fremtiden. 6

7 Resultatregnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Resultat av finansposter (67 045) ( ) Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Ekstraordinære inntekter og kostnader Årsoverskudd (Årsunderskudd) Overføringer Avsatt til utbytte Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

8 Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

9 Note Egenkapital og gjeld Innskutt egenkapital Aksjekapital 1500 á Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Østerås, 14. februar 2007 Øyvind Aas Styreformann Sverre Olav Helsem Styremedlem 9

10 Noter Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med gjeldende regnskapsregler. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år, er uansett klassifisert som omløpsmidler. Tilsvarende er benyttet for klassifisering av langsiktig og kortsiktig gjeld. Inntekter fra inkassosaker inntektsføres ved løpende avregning til utfaktureringsverdi. Inkassosaker under arbeid pr er beregnet på gruppebasis for grupper av ensartede saker, og med en beregnet fullføringsgrad på 50%. Denne beregningen bygger på pålitelige estimater. Varige driftsmidler avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Kundefordringene er nedskrevet med påregnelig tap. Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring utsatt skatt. Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån mv. Lønn og sosiale kostnader: Lønnskostnader Folketrygdavgift Pensjonskostnader Øvrige personalkostnader Sum lønn og sosiale kostnader Selskapet har etablert obligatorisk tjenestepensjon i tråd med lovens krav. Antall årsverk i 2006 har vært ca 66. Ytelser til ledende personer: Daglig leder Styreformann inklusiv bil og andre naturalytelser (fri bil) Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2006 utgjør kr Herav referer kr seg til lovbestemt revisjon. Beløpene er eksklusiv mva. Note 3 - Klientmidler Klientmidler Klientansvar Overdekning

11 Note 4 - Varige driftsmidler Maskiner, Påkost Biler inventar lokaler Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Balanseført verdi Årets avskrivning Lineære avskrivninger 5 år 3-5 år 10 år Påkostning lokaler avskrives over leiekontrakten som løper frem til Note 5 - Skatter Beregning av årets skattegrunnlag: Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Bruk av fremførbart underskudd Årets skattegrunnlag Betalbar Skatt 28% Betalbar Skatt Årets skattekostnad: Betalbar skatt Endring i skattefordel Sum Negative midlertidige forskjeller: Endring Driftsmidler Kundefordringer Uopptjent inntekt Fremførbart underskudd Sum negative forskjeller Netto midlertidige forskjeller % skatt av netto midlertidige forskjeller, skattefordel

12 Note 6 - Aksjonærfordeling Selskapets aksjekapital består av aksjer á Selskapets aksjer eies med 50% av Conus As og 50% av Øyaas AS. Conus AS eies av daglig leder, mens Øyaas AS eies av styreleder. Note 7 - Leasingkontrakter Selskapet har leasingavtaler som utgjør ca ,- pr år i 2-3 år. Note 8 - Egenkapital Aksje Annen kapital egenkapital Sum IB Årets resulat Avsatt utbytte UB Note 9 - Pantstillelser Selskapet har et lån i DnB Nor på kr ,-. Som sikkerhet for lånet har selskapet pantsatte kundefordringer på kr ,-. 12

13 Revisjonsberetning 13

14 Styrets årsberetning Virksomheten Selskapets næringsvirksomhet er å tilby reskontrooppfølging, innsigelsesbehandling, fordringsadministrasjon, utenomrettslig og rettslig inkasso. Conecto AS har forretningsadresse i Grini Næringspark 17, Postboks 85, 1332 Østerås. Forutsetningene for fortsatt drift i selskapet bekreftes å være tilstede. Årets driftsresultat er svakere enn fjorårets resultat. Dette skyldes i hovedsak økte lønnsog pensjonskostnader og en bevisst satsing på oppbygging av selskapet for å møte en betydelig høyere vekst i Selskapet har inngått flere nye kontrakter med oppstart primo Kontraktstilgangen vil i 2007 øke selskapets driftsomsetning med 38 % og driftsresultat til nærmere NOK 10 mill. Disponering av resultat for 2006 fremgår av regnskapet. Det er besluttet å øke selskapets egenkapital med årets overskudd pålydende kr ,-. Indre og ytre miljø Conecto AS har gjennomsnittlig hatt 66 fast heltidsansatte og 3 deltidsansatte i regnskapsåret Som følge av flere nye kontrakter med oppstart i januar 2007, var antall ansatte ved utgangen av året øket til 78 fast heltidsansatte og 3 deltidsansatte. Andel sykefravær av total arbeidstid utgjør 6,64 %. Det har vært 0,21 % nedgang i sykefraværet i Det er ikke registrert noen ulykker eller skader knyttet til arbeidet. Selskapet har godt arbeidsmiljø. Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Selskapet er opptatt av likestilling. Kjønnsfordelingen i ledergruppen er 50 % kvinner og 50 % menn. Bedriften har overvekt av kvinnelige ansatte. I rekrutteringen legges det derfor vekt på rekruttering av menn. Selskapet legger vekt på videreutdanning av medarbeiderne. Gjennom karriereplanlegging oppfordres medarbeiderne til å søke videreutdanning. Selskapet gir økonomisk støtte til semester/kursavgifter og læremateriell. Selskapet har felles lønnsstige for menn og kvinner og har således lik lønn for likt arbeid. Østerås, 14. februar 2007 Øyvind Aas Styreformann Sverre Olav Helsem Styremedlem 14

15 Selvbetjening enklere for alle parter I Conecto jobber vi kontinuerlig med utvikling av smarte og brukervennlige selvbetjeningsløsninger. Foreløpig har dette arbeidet blant annet resultert i SkyldnerWeb Online fakturavisning Betaling med kort Betaling med mobiltelefon Kredittinformasjon integrert i ConectoWeb 800Inkasso Vi vet ikke hva som blir den neste selvbetjeningsløsningen men vi tror at Conecto lanserer den først 15

16 visjon & misjon Conectos visjon er å gjenvinne mer av oppdragsgivers utestående verdier. Verdier er ikke bare penger, men også omdømme og tillit. Ved å gjenvinne mer av oppdragsgivers verdier sørger vi for at flere skyldnere oppfyller sine forpliktelser. Conectos misjon er å sørge for at skyldner innfrir sine forpliktelser før de påtar seg nye forpliktelser. Bak vår visjon og misjon ligger en bedriftskultur tuftet på tre grunnleggende verdier: - ansvar - kommunikasjon - medmenneskelighet Conecto AS, Grini Næringspark 17, Postboks 85, 1332 Østerås Telefon: , Telefaks: ,

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde

Årsrapport. Conecto. Skyldner. Kunde Årsrapport 2007 Conecto Kunde Skyldner Innhold Administrerende direktør har ordet Vekst i trådt marked Administrerende direktør har ordet... 2 Begivenheter i 2007... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse...

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST

ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST ÅRSBERETNING & REGNSKAP KREDITORFORENINGEN VEST Kreditorforeningen Vest har satset på Vest-Norge siden 1898 I 2010 hadde vi ca. 1.300 oppdragsgivere i Vestlandsfylkene Hordaland, Rogaland, Sogn og Fjordane

Detaljer

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm

Innhold. Styrets beretning 2014. Resultater og tall. Bransjespesialisering og skreddersøm Årsrapport 2014 Innhold 03 Tettere på en ny tid for nye Kredinor ved Tor Berntsen, adm direktør 04 Strategi, visjon, verdier, kundetilfredshet 06 Tettere på og regional organisering 08 Roller og menneskelige

Detaljer

Kreditor- foreningen Vest under endring

Kreditor- foreningen Vest under endring årsrapport 2012 1 Forsiden: Utsikt fra Smøla, Møre og Romsdal, Foto: Terje Rakke, Nordic life. Denne siden: Trollplattformen under slep i Rogaland, Foto: Pål Christensen. Utsikt fra Fløien, Bergen, Foto:

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan

ÅRSRAPPORT. It s easier to leaseplan ÅRSRAPPORT 2011 It s easier to leaseplan LEDERGRUPPEN LEASEPLAN NORGE AS Trond Nordal Driftsdirektør Anders Jørgensen IT-direktør Marius Paus Markedsdirektør Pål Balke Direktør forretningsutvikling Anders

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Backe Bygg AS Årsrapport 2013

Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS Årsrapport 2013 Backe Bygg AS 1 2 Forside: Fasade Maersk. 1: Fasade ProServ. 2: Møterom ProServ. Maersk-bygget Byggherre: Base Properrty/Håkull Eiendom Arkitekt: Eder Diesel Arkitekter AS

Detaljer

Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22

Innhold. Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22 Årsrapport 2013 Innhold Adm direktør 03 Markedsutsikter 05 Medisinsk årsrapport 07 Årsberetning 11 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Noter 16 Revisors beretning 22 ADM DIREKTØR Vertikal Helse investering

Detaljer

forny AS Årsrapport 2013

forny AS Årsrapport 2013 forny AS Årsrapport 2013 forny AS Paviljong, Fornebuveien 7-13. Miljø: BREEAM NOR-sertifiseres Opprinnelsesår: 1994. 1998 og 2001 Areal: 9.000 kvm kontor + 5000 kvm kjeller Byggekost: Ca 100 MNOK INVESTERE

Detaljer

Nøkkeltall 2009. Høydepunkter 2009

Nøkkeltall 2009. Høydepunkter 2009 Årsrapport 2009 Nøkkeltall 2009 2009 2008 2007 Driftsinntekter 294.032.229 459.203.199 231.072.277 Driftsresultat (EBIT) 16.014.050 29.345.881 12.542.286 Årsresultat før skatt 16.520.186 31.699.665 13.237.419

Detaljer

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling

Styrets beretning 2012. 1. Bakgrunn og historie. 2. Selskapets virksomhet. 3. Rammevilkår og markedsutvikling Styrets beretning 2012 1. Bakgrunn og historie ECOHZ AS ble stiftet 8. oktober 2002, og feiret 10 års jubileum høsten 2012. Selskapets navn var ved etablering Enviro Energi ASA, men ble endret til ECOHZ

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no

Styrets beretning. Regnskapsåret 2008. KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo. Tlf. 22 00 91 00. marked@kredinor.no KrediNor Pb 782 Sentr. 0106 Oslo 08 Tlf. 22 00 91 00 Styrets beretning 2008 marked@kredinor.no Regnskapsåret 2008 www.kredinor.no Om virksomheten Design: GRID design www.grid.no Trykk: Lobo Media AS rune

Detaljer

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning

Innhold. 2 Innhold. 3 Fakta og nøkkeltall. 4 Analytisk informasjon. 5 Torp Computing Group ASA. 6 Itegra AS. 8 MPX.no AS. 10 Styrets årsberetning Innhold 2 Innhold 3 Fakta og nøkkeltall 4 Analytisk informasjon 5 Torp Computing Group ASA 6 Itegra AS 8 MPX.no AS 10 Styrets årsberetning 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Regnskapsprinsipper 17 Noter

Detaljer

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014

BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS Årsrapport 2014 BACKE ØSTFOLD AS ØSTSIDEN SYKEHJEM Byggherre: Fredrikstad kommune Arkitekt: Espen Aursand Arkitektkontor Byggestart: Oktober 2013Ferdigstillelse: Des. 2014 + prøvedrift

Detaljer

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group

Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group årsrapport 2012 INNHOLD Konsernsjefen har ordet 4 Konserledelsen 6 Om selskapet 7 Peppes Pizza AS 8 King Food AS 10 American Bistro AS 12 Blender AS 14 Umoe Restaurant Group Coffee AS 16 Visjon, verdier

Detaljer

FORNY AS Årsrapport 2014

FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS Årsrapport 2014 FORNY AS SANDAKERVEIEN 99 Sted: Storo, Oslo Areal: ca. 7020 kvm Opprinnelsesår: 1986 Byggekost: ca. 120 MNOK I februar 2015 står brakkeriggen klar ved Sandakerveien 99. Her skal

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Selskapet og organisering Innhold

Selskapet og organisering Innhold Årsrapport 2010 Selskapet og organisering Innhold Forord fra konst. konsernsjef s. 4 Forretningsutvikling s. 6 Stange Energi MARKED AS s. 7 Stange Energi NETT AS s. 8 BEKKELAGET ILSENG Stange Energi AUS

Detaljer

AASEN BYGG AS Årsrapport 2014

AASEN BYGG AS Årsrapport 2014 AASEN BYGG AS Årsrapport 2014 AASEN BYGG AS Brannåsen barnehage er fint plassert i landskapet. Når Høvdingen står ferdig i 2015, vil bygget fremstå like flott som på illustrasjonene. ILLUSTRASJONSBILDE

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12

Daglig leder har ordet 3. Resultatregnskap 7. Balanse 8. Kontantstrømoppstilling 10. Regnskapsprinsipper 11. Noter til regnskapet 12 årsrapport 2008 Innhold Daglig leder har ordet 3 Styrets beretning 2008 4 Nøkkeltall siste 5 år 6 Resultatregnskap 7 Balanse 8 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 11 Noter til regnskapet 12

Detaljer

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9

Historikk 3. Organisasjonskart 4. Client Computing Europe ASA 5. Nøkkeltall 6. Administrerende direktørs rapport 7. Styrets årsberetning 9 1 Årsrapport 27 2 INNHOLD Konsernoversikt Historikk 3 Organisasjonskart 4 Client Computing Europe ASA 5 Nøkkeltall 6 Administrerende direktørs rapport 7 Styrets årsberetning 9 Resultatregnskap 12 Balanse

Detaljer

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014

BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Årsrapport 2014 BACKE BYGG AS Fasade Finnestadveien 44. Fasade Viking Redningstjeneste. Forsiden: Detalj fra Sørbø skole. FINNESTADVEIEN 44 (TOTAL) Arkitekt: Rambøll/Aros Byggherre: Norwegian

Detaljer

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport

INNHOLD. Side. Konsernoversikt. Historikk. Konsernstruktur og adresser. Om Client Computing konsernet. Nøkkeltall. Administrerende direktørs rapport ÅRSRAPPORT 28 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Administrerende direktørs rapport Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

MOT INNHOLD. Traconets verdier er tuftet på engasjement, respekt og mot.

MOT INNHOLD. Traconets verdier er tuftet på engasjement, respekt og mot. TRACONET ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 4 Regnskapsåret oppsummert 6 Menneskene og teamet i Traconet 8 Kommunikasjonsplattformer 2015 10 Årsberetning og resultatregnskap 12 Balanse 14 Noter til regnskapet 2014

Detaljer

Kort om bladcentralen

Kort om bladcentralen Årsrapport 2009 Kort om bladcentralen Virksomheten Bladcentralen distribuerer og markedsfører noen av de sterkeste merkevarene i Norge. Bestselgerne i 2009 var Se og Hør, Se og Hør Weekend, Her og Nå,

Detaljer