0. INNHALD FORORD... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0. INNHALD... 2 1. FORORD... 5"

Transkript

1

2 0. INNHALD 0. INNHALD FORORD TRAFIKKSIKRINGSPLAN Innleiing Dette gjeld oss alle Lokale løysingar Ikkje berre fysiske tiltak Reell risiko og utryggleik Kva må gjerast fyrst? Ny trafikksikringsplan Vidareføring av førre plan Kommunedelplan Årleg evaluering, prioritering og tildeling av midlar Rullering kvart fjerde år Oppbygging av planen Trafikksikringsvisjon for Stord STORD KOMMUNE Regionsenter i Sunnhordland Stord kommune Kommunikasjonar Busetting og folketal Jamn auke i folketalet Ungdommeleg kommune Konsentrert busetnad Næringsliv Vegnett og trafikkmønster Stort og samansett offentleg vegnett Køyrety Særleg auke i talet på tohjulingar Skular og barnehagar Gjeld mange Ligg nokså spreitt Trafikksikringsarbeid i dag Stord kommune Lensmannen i Stord Statens vegvesen Trygg Trafikk Andre ANALYSE OG GRUNNLAG Innleiing Definisjonar Trafikkulukke Trafikkuhell ÅDT (årsdøgntrafikk)... 18

3 4.2.4 Ulukkesfrekvens Personskadeulukke års-utval Feil og underrapportering Ulukkesnivået i Stord kommune har auka Jamt over året Trafikantgrupper og skadegrad Tre av ti ulukke på E Oppsummering Ulukkeskart Ulykkespunkt og -strekningar Ulukkesstrekningar Ulukkespunkt Utryggleik Opplegg mot skular, barnehagar og lag Nærare 100 merknader Planen legg grunnlag for sakshandsaming DEI IKKJE-FYSIE TILTAKA Inndeling av tiltak Felles mål, men ulike typar tiltak Dette kapittelet gir oversyn Ikkje-fysiske tiltak Kvifor? Kva kjenneteiknar desse? Svært mykje føregår allereie Framleis innanfor mange område Samarbeid med andre Opplæring og informasjon Å så langsiktige frø også blant vaksne Opplæring i skulen Informasjon, kampanjar Ikkje-fysiske tiltak Planlegging, forvalting, kontroll Kommunen legg sjølv korta Overordna planar og vedtak Detaljplanar og byggesaker Budsjett Overvaking/kontroll/målingar Vita meir om slike tiltak? MÅL Steg for steg mot visjonen Hovudmål Delmål: TILTAK HANDLINGSPLAN Kort oppsummering Personskadeulukke og materielle uhell Utryggleik Om tiltaka i planen Basert på ulukke, uhell og utryggleik Ein del sakshandsaming i etterkant... 34

4 7.2.3 Tiltak knytt til skulen Todeling av tiltaka Prioriteringskriteria Ikkje alt kan gjennomførast med ein gong Prioriteringskriteria som er brukt Oppsummeringskapittel for ikkje-fysiske tiltak Oppsummeringskapittel for fysiske tiltak Større fysiske tiltak (F) Europaveg og Fv 544 og 545 Strakstiltak (fem er prioriterte) Andre fylkesvegar - Større fysiske tiltak ( tre er prioriterte) Fylkesvegane - Strakstiltak (fem er prioriterte) Kommunale vegar - Større fysiske tiltak (tre er prioriterte) Kommunale vegar - Strakstiltak (fem er prioriterte) Tiltak retta spesielt mot skulen Del av samla vurdering Sentral med omsyn til ikkje-fysiske tiltak Fysiske tiltak Kriteria for nokre ulike trafikksikringstiltak i Stord kommune VEDLEGG Utryggleiksregistreringar

5 1. FORORD Fylkestinget vedtok Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland I tiltaksdelen for , pkt. 10.3, vart det her lagt til grunn at alle kommunar i Hordaland skal utarbeida ein eigen trafikksikringsplan innan år Med Trafikksikringsrapport frå 1996, har Stord kommune allereie hatt ein slik plan å arbeida etter. Det vart i 2003 laga ein plan for planperioden Føreliggjande rapport er ei oppdatering av denne planen kor både struktur og innhald er likt. Det er laga ny ulykkesanalyse og ny rundspørjing til lag og foreiningar og det er gjort ei rydding i tiltakslista kor både utførte prosjekt er tatt ut og nye har kome inn i tillegg til dei som ikkje var utførte i førre periode. Stord kommune sin trafikksikringsplan har status som kommunedelplan etter føresegnene i Plan- og bygningslova. Planen er utarbeidd etter Statens vegvesen si Handbok 209, Kommunale trafikksikringsplaner. Norconsult Bergen laga planen for og Rambøll i Trondheim har stått for arbeidet i Det viktigaste med trafikksikringsplanen er at han skal samanfatta og oppsummera problema med ulukke og utryggleik i Stord og vera eit handlingsretta verkty med prioriterte tiltak det skal satsast på i åra framover. Hovudeltakarar i arbeidsgruppa for trafikksikringsplanen har vore: Stord kommune: Kjell Nesbø, prosjektleiar Ove Kvalnes, leiar regulering, byggjesak, oppmåling Harald Oddvar Sæbø, fagsjef veg og parkering Sylve Rusten, utviklingsgruppa Statens vegvesen: Solfrid Agdestein, Region vest I tillegg har desse vore involvert deler av tida: Arne Aase, Trygg Trafikk Hordaland Mikal Bjønvik, Stord lensmannskontor Nærare opplysingar om trafikksikringsarbeidet i kommunen og om denne planen kan ein få ved å venda seg til: Stord kommune Stord veg, trafikk og parkering v/fagsjef Harald Oddvar Sæbø, tlf eller internett: Stord, oktober 2012

6 2. TRAFIKKSIKRINGSPLAN Innleiing Dette gjeld oss alle Trafikkulukke og -uhell er noko me alle høyrer og les om. Dagleg er det meldingar om små og store uhell og ulukke med meir eller mindre alvorleg utfall, uansvarleg framferd i trafikken osb. Dette gjeld også her i Stord kommune. Me har likevel alle litt lett for å gøyme oss bak haldningar om at "dette gjeld ikkje meg eller "ein må berre godta at trafikkulukke skjer og det er ikkje så mykje å gjere med. I eit samfunnsperspektiv viser statistikken at nærare menneske vert skadde eller drepne i trafikken i Noreg pr år. Det har vore ein markert nedgang i heile landet dei fire siste åra. I tillegg må ein rekna med nokså store mørketal som aldri vert registrert. Talet på dødsulukke har og vorte sterkt redusert. Dei siste åra har talet på trafikkdrepne kome under 200. I Hordaland må ein kvart år rekne med mellom 15 og 20 drepne. Stord har dei siste ti åra hatt sin del av desse dødsulukkene. vegljos er sjølvsagt sentrale, men trafikksikringsarbeid må også handla om brukarane, haldningar og åtferd i trafikken, kommunal arealplanlegging og ei rekkje andre ikkje-fysiske tiltak. Mange gode tiltak kan gjerast med forholdsvis enkle midlar Reell risiko og utryggleik Utryggleik er ei side ved trafikksikring som er vanskeleg. I mange kommunar, også her i Stord, er det ofte ikkje samsvar mellom stadene folk føler seg utrygge og der det faktisk skjer ulukke. Generelt er det slik at dei reelle ulukkespunkta og strekningane er viktigast for å få redusert talet på ulukke og alvorsgrad for dei ulukkene som skjer. Ein kjem ikkje vekk ifrå at det er talet på drepne og skadde som utgjer hovudkriteriet på om ein har lukkast. Samstundes må trafikksikringsarbeidet også fange opp og vektleggja tryggleik og trivnad for innbyggjarane i sine nærområde Lokale løysingar I Nasjonal transportplan har trafikksikring vore fremja som ein av dei absolutt viktigaste utfordringane i norsk transport. Det er likevel viktig å presisera at løysingane ligg lokalt. Sentral satsing og finansiering er viktig, men ein kjem ikkje langt utan lokale tiltak og vilje til å gjere noko. Det er ulukkene her i Stord me kan påverke, og det er her problema må løysast. Denne trafikksikringsplanen er såleis Figur 1 Fv 67 Litlabø barneskule 2009 (h-avis.no) Stord kommune og Statens vegvesen sin arbeidsreiskap i vidareføringa av trafikksikringsarbeidet i kommunen Kva må gjerast fyrst? Ikkje berre fysiske tiltak Ei vanleg oppfatning er gjerne at trafikksikring er noko vegvesenet og/eller kommunen har ansvaret for, og at dette handlar om å byggja noko. Dette er berre dels riktig. Fysiske tiltak som vegutviding, gangvegar, fartshumpar og I tid handlar trafikksikring både om mindre strakstiltak, og om større tiltak som ofte kan ta lengre tid å få gjennomført. Alt kan ikkje gjerast på ein gong, og prioriteringar av tiltak må her gjerast ut frå ei rekkje omsyn. Dette er nærare omtala i tiltaksdelen av planen. Det er også viktig å arbeida etter langsiktige planar på tiltak som opplæring og

7 haldningsskaping der effekten ikkje kan målast med ein gong. Vidare er det og truleg ein del å henta på lang sikt ved at trafikksikring i enda større grad vert premissgjevar og tankegang i kommunal arealplanlegging og utbyggingspolitikk Årleg evaluering, prioritering og tildeling av midlar Oppfølging og evaluering av ulukkesutviklinga og måloppnåing bør ein gong i året rapporterast til kommunestyret i samband med handsaminga av årsbudsjett og økonomiplanen Rullering kvart fjerde år Hovudrullering av planen og prioriterte tiltakslister skal skje kvart fjerde år. Planen bør leggja tilrette for eit kostnadseffektivt rulleringssystem der det viktigaste vert oppjustering av handlingsplanen med nye tiltakslister. For å prioritera tiltak må ein likevel i nødvendig grad også oppdatera analysegrunnlaget. Figur 2 Oppslag i bt.no Ny trafikksikringsplan Vidareføring av førre plan Stord kommune sitt arbeid med trafikksikring har dei siste åra vorte styrt etter Trafikksikringsplan for Stord kommune vedteken i Det er i denne perioden gjennomført eller påbyrja ei rekkje tiltak ut frå dei prioriteringslistene som den gong vart vedtekne. Trafikksikring er likevel ein kontinuerleg prosess, og det er framleis svært mange uløyste og nye trafikksikringsoppgåve i kommunen. Denne nye planen skal difor følgja opp den førre, og konkludere med nye prioriteringslister det skal arbeidast etter i perioden Visjon og målsettingar må likevel sjåast i eit noko lenger perspektiv, og ein har valt å knyte desse til ein tiårsperiode. Figur 3 Heiane 2011 (BA.no) Kommunedelplan Trafikksikringsplanen har status som kommunedelplan, og vert utarbeidd etter retningsliner for kommunale trafikksikrings - planar gitt i Statens vegvesen si Håndbok 209.

8 2.2.5 Oppbygging av planen I tillegg til dette innleiingskapittelet er Trafikksikringsplanen delt opp i desse hovudkapitla: Kap. 2 Stord kommune er ein kort presentasjon av Stord kommune, med dei viktigaste fakta om vegnett, trafikktal og liknande. I tillegg vert det gjeve eit kort oversyn over kva trafikksikringsarbeid som føregår i dag. Kap. 3 Analyse og grunnlag inneheld analysegrunnlaget for tiltaka i planen. Her vert det mellom anna synleggjort kvar trafikksikringsproblema er ved å kartleggja: Politirapporterte personskadeulukke Forsikringsuhell (materiell skade) Utryggleik Samla vurderingar av dette materialet er viktige i høve til prioritering av tiltak. Kap. 4 Dei "ikkje-fysiske" tiltaka presenterer ulike former for ikkje-fysiske tiltak som kan vera aktuelle å satsa på i Stord. Kap. 5 Mål inneheld konkrete målsettingar for å betra trafikktryggleiken i Stord med bakgrunn i dei problema som er avdekka i analysearbeidet. Kap. 6 Tiltak - handlingsplan er den aktive delen av trafikksikringsplanen, med ein handlingsplan for perioden Med bakgrunn i det analysearbeidet som er gjort, er det her sett opp tiltaksforslag i tre kategoriar: Ikkje-fysiske tiltak Større fysiske tiltak (fordelt på vegtype) Mindre strakstiltak (fordelt på vegtype) Det er også trekt ut ein eigen "skulehandlingsplan" for tiltak som i hovudsak gjeld trafikksikring ved skule/skuleveg. Vedlegg I vedlegg finn ein: Detaljerte kart over registrerte ulukke og uhell Oversikt over innkomne merknader/utryggleik Trafikksikring er ei blanding av: - fysiske og ikkje-fysiske tiltak - tiltak med kort og langt tidsperspektiv - tiltak retta mot faktisk og følt risiko - offentleg og privat ansvar og innsats 2.3 Trafikksikringsvisjon for Stord Stord skal vera ein god og trygg kommune å leva i, og sikring av alle trafikantar er eit viktig element i å oppnå dette. Stord kommune ynskjer å leggja null-visjonen som grunnlag i trafikksikringsarbeidet. I korte trekk går denne ut på at ingen skal verta varig skadde eller drepne i trafikken. Ein trafikksikringsvisjon som dette kan virka noko luftig og urealistisk i nær framtid. Likevel kan det kanskje vera lurt å formulera ein idealtilstand me bør nærme oss på sikt. Alle har ein "nullvisjon" for seg sjølv og familien. Me vil utvida denne til å gjelda heile Stord. For å nærma oss nullvisjonen må innsatsen særleg rettast mot: Visjon: Stord skal vera ein god og trygg kommune å leva i, med trygge nærområde og skulevegar. Ulukkesnivået skal verta så lågt at talet på drepne og varig skadde er For vidare sakshandsaming av søknader og merknader, i første rekkje knytt til sekundærvegnettet, er det også sett opp kriteria for ulike typar tiltak.

9 3. STORD KOMMUNE 3.1 Regionsenter i Sunnhordland Stord kommune Stord kommune ligg i Sunnhordland. Kommunen dekkjer den sørlege halvdelen av Stordøy, i tillegg til øyane Huglo og Føyno og nokre andre mindre øyar. Samla areal er omlag 144 km 2. Nabokommunane er Fitjar i nord, Tysnes og Kvinnherad i aust, Sveio i sør, og Bømlo i vest. Kommunen fekk bystatus i Kommunesenteret er Leirvik som og er regionsenter for Sunnhordland Kommunikasjonar Stord er knytt til fastlandet (Sveio) og Bømlo med Trekantsambandet som vart opna i Ferjesamband finn ein mot Os/Bergen og Austevoll i nord, og mot Tysnes og Kvinnherad i aust. Stord har eigen regionflyplass på Sørstokken. Gjennomgåande ekspressbussar går langs hovudåra E 39. Elles utgjer ferje- og hurtigbåttrafikken ein viktig del av transporttilbodet til og frå kommunen. Figur 4 Stord kommune med hovudvegnett 3.2 Busetting og folketal Jamn auke i folketalet Ved årsskiftet 2012 var det i alt innbyggjarar i kommunen. Dette er 153 fleire enn året før, og Stord har hatt ein sterk og jamn vekst i folketalet det siste tiåret. Figur 5 Alderssamansetjing 2012 (SSB)

10 3.2.2 Ungdommeleg kommune 3.3 Vegnett og trafikkmønster Stord kommune har markert fleire innbyggjarar under 25 år enn landsgjennomsnittet, og tilsvarande færre i aldersgruppene frå 30 år og oppover. Det bur litt fleire menn enn kvinner i kommunen. Som naturleg er dominerer menn aldersgruppene opp til 55 år og kvinner frå 55 år og oppover Konsentrert busetnad Busettingsmønsteret i kommunen er forholdsvis konsentrert. Flest menneske bur kring regionsenteret Leirvik, men også Sagvåg og Rommetveit er folkerike område. Langs E 39 og fylkesvegane er det elles ein del spreidd busetnad. Ev Stort og samansett offentleg vegnett Hovudstamme og gjennomfartsåre nord-sør gjennom heile kommunen, er E 39 Kyststamvegen. Denne er særs viktig både for lokal- og gjennomgangstrafikk. Vidare er hovudvegnettet sett saman av Fv 545 på vestsida av Stordøy, og Fv 544 som knyter Leirvik sentrum til E 39 frå to kantar. Ei rekkje ulike fylkesvegar (med ei lengd på til saman meir enn 34 km), og kommunale vegar, knyter dei ulike delane av kommunen til hovudvegnettet. Innbyggjartal og busettingsmønster gjer at Stord har ein relativt stor del av kommunale (bustad)vegar samanlikna med ein del andre kommunar utanfor Bergensområdet. I alt er det omlag 139 km kommunal veg. 20 km (16,4 %) av desse har fartsgrense 40 km/t eller lågare, noko som er ein litt mindre del enn fylkesgjennomsnittet. Omlag 80 km av det kommunale vegnettet har vegljos. Stord kommune har i dag ansvar for omlag 54 km gang- og sykkelveg (KOSTRA, SSB). Veg Km Strekning Ev 39 32,8 Fitjar grense Sveio grense Fv 545 Ev39 Figur 6 Europaveg og fylkesvegar Næringsliv Fv 544 Industri- og serviceverksemd er viktige næringar i kommunen. Verksemdene Kværner Stord, Aker Solutions, Apply Leirvik og Wärtsilä er dei største industriarbeidsplassane. Næringslivet i kommunen omfattar elles ei rekkje produksjons-, handels- og serviceverksemder som i hovudsak er lokaliserte i Sagvåg, Eldøyane, Leirvik og på Heiane. Fv 544 3,0 Ådland - Leirvik sentrum - Vabakkjen Fv ,9 Heiane - Sagvåg- Fitjar grense Fv 542 1,6 Føyno - Bømlo grense Fv 56 8,6 Huglo Fv 57 6,8 Leirvik-Rommetveit-Førlandskr. Fv 58 1,6 Ådland x E 39 Haga x Fv 61 Fv 59 3,0 Tveita x E 39 Eldøyane Fv 61 11,1 Skrivarvn x Fv 544 Førland x E 39 Fv 65 1,3 Saghaugen - Kjøtteinsvegen Fv 66 0,7 Sagvåg str x Fv 545- Sagvåg kai Fv 67 6,3 Nysætervegen - Litlabøvegen Fv 68 1,0 Ådlandsvegen-Tysevegen Fv 70 2,0 Jensanesvegen - Vikanesvegen Fv 71 2,4 Flyplassvegen Fv 72 1,3 Dåfjordsvegen Kv 139,7 Alle komm. vegar. 20 km med fortau Pv 110,0 Alle private vegar over 50m Tabell 1 Veglengder i Stord kommune 2011

11 ÅDT i Stord kommune 2011

12 Figur 7 Årsdøgntrafikk 2011 i Stord kommune (NVDB) Andre fakta om vegnettet i Stord (år 2011) Komm. vegar/gater med vegljos - kommunalt ansvar Vegljoskostnader - komm.veg/gate - kommunalt ansvar Talet på lyspunkt langs riks- og fylkesvegar kommunalt ansvar Vegljoskostnader - riks-/fylkesveg kommunalt ansvar Gang- og sykkelvegar- kommunalt ansvar Kommunale vegar/gater med fartsgrense 40 km/t eller lågare Tabell 2 Fakta om vegnettet 2011, KOSTRA 3.4 Køyrety 125 km 1,65 mill.kr ,56 mill.kr 85 km 30 km Særleg auke i talet på tohjulingar Køyretyparken i Stord kommune har auka jamt og trutt, både som følgje av auka folketal og auka bilhald. Det siste tiåret har det særleg vore ein kraftig vekst i talet på motorsyklar og dels mopedar. Stord har no 4,9% av alle motoriserte tohjulingar i fylket, noko som er ein klar overrepresentasjon i høve til folketalet (3,6% av innb. i Hordaland). problema folk er opptekne av nettopp er knytt til skuleveg og tryggleik for borna. Rett til kommunal skuletransport følgjer standard reglar (2/4km avstand), eller spesielle vedtak om "farleg skuleveg" (td. Hornelandsvegen vinterstid). Ved skuleskyss er tilhøva for av-og påstiging ofte eit problem. Utfordringane gjeld ikkje minst også bringing og henting av elevar med privatbil. Ideelt sett har borna best av å gå til skulen, men der biltransport likevel er naudsynt, bør av- og påstiging skje eit stykke frå skuleområdet. Kommunen har her eit ansvar for tilrettelegging, men foreldre må også bli flinkare til å følgje dei reglane som gjeld Ligg nokså spreitt Kommunen har ein nokså spreidd og desentralisert skulestruktur for grunnskulen. Det er i dag 8 barneskular i kommunen. Barnehagane er også fordelt rundt i kommunen. Mange born har difor gang- eller sykkelavstand til skule/ barnehage. Ungdomstrinnet er fordelt på tre ungdomsskular. I tillegg har ein vidaregåande skule og høgskule. Type Tabell 3 Køyretyparken frå 2002 til 2012 (www.vegvesen.no) 3.5 Skular og barnehagar Gjeld mange Køyrety pr. 1/ Auke frå 1/ Personbil % Varebil % Lastebil % Kombibil % Buss % Traktor % Motorsykkel % Moped % Figur 8 Litlabø skule ULEYSS - FARLEGE ULEVEGAR Skulevegar med stor gjennomgangstrafikk og som følgjer/ kryssar E 39 eller fylkesveg 545 på strekningar utan fysisk skjerming av mjuke trafikantar, kan etter vedtak i komité for oppvekst og utdanning definerast som farlege i skyss-samanheng. Elles gjeld standard reglar for skuleskyss (2/4 km avstand) Skulen på Huglo Skular og barnehagar er viktige i høve til trafikksikring og utryggleik. Særleg dei yngste borna er ofte usikre i trafikken. Erfaringsmessig veit ein at mange av dei

13 Figur 9 Skular 2011 Figur 10 Barnehagar 2011

14 3.6 Trafikksikringsarbeid i dag Mange einingar og organisasjonar er involvert i trafikksikringsarbeidet i Stord. Desse vil sjølvsagt også framover ha eit hovudansvar for å betra trafikktryggleik i kommunen. Med denne trafikksikringsplanen ynskjer ein likevel også å understreka at kvar enkelt innbyggjar har eit ansvar og kan vera viktige støttespelarar i arbeidet for ein tryggare kommune Lensmannen i Stord Langeland skule Lensmannskontoret har ei tredelt rolle i trafikksikringsarbeidet: 1. Førebyggjande arbeid Omfattar besøk i barnehagar, undervising i skulen, deltaking på foreldremøte, besøk i ungdomsklubbar og ulike fora. 2. Trafikkontrollar Politiet gjennomfører kontrollar på fart, rus, åtferd og sikringsutstyr Stord kommune Einingar og kommunale føretak innan teknisk sektor står ansvarleg for tryggleik på det kommunale vegnettet gjennom planlegging, bygging og vedlikehald av dei kommunale vegane. Oppsetting og drift av vegljos langs kommunale vegar vert i hovudsak kosta av kommunen. Langs fylkesvegar, riksvegar og europavegar tek fylket kostnadane. Kommunen utarbeider kommuneplan, kommunedelplanar og handsamar og vedtek privat fremja reguleringsplanar, og legg såleis også viktige langsiktige føringar for utviklinga når det gjeld trafikksikring. Skuleverket og kommunale barnehagar har ansvaret for førebyggjande trafikksikringsarbeid som til dømes opplæring og haldningsskapande tiltak. I barneskulen får elevane opplæring i trafikkåtferd, sykkelbruk, hjelmbruk, refleks ol. I dag er det litt opp til den enkelte skule/lærar korleis dette vert gjort. I ungdomsskulen er trafikkopplæringa meir organisert med eige valfag i 10.klasse ("trafikk og moped"). Ved Stord ungdomsskule underviser ein køyreskulelærar årleg elevar i teoretisk trafikkunnskap. Same opplegg vert gjennomført med ein klasse på Nysæter ungdomsskule. Praktisk øvingskøyring for mopedførarbevis må elevane i dag sjølve betale/gjennomføre ved køyreskule. Ved Stord vidaregåande skule har elevane tilbod om eit nasjonalt valfag "trafikk og bilføraropplæring". Kring 100 elevar tek dette. 3. Etterforsking Politiet etterforskar lovbrot i trafikken og trafikkulukke med personskade Statens vegvesen Statens vegvesen planlegg, byggjer og held vedlike riksvegar, fylkesvegar og gang og sykkelvegar langs desse vegane, samt regulerer avkøyrsler. Vedlikehald gjeld til dømes brøyting, strøing, salting, siktrydding, rekkverk, asfaltering, skilting mv. Statens vegvesen har såleis ansvar for trygg ferdsel for alle trafikantgrupper på riks- og fylkesvegar. Etaten har ansvar for ulukkesregisteret STRAKS, der alle personskadeulukke på vegnettet vert registrert. Ved Stord Trafikkstasjon vert det også utført tungbilkontroll med sjekking av vekt, last og dokument. Det vert også utført oppkøyring til førarkort, teoriprøvar og registrering/ omregistrering av køyrety Trygg Trafikk Trygg Trafikk har eit særskilt ansvar for å formidla ynskje frå publikum, skular og frivillige organisasjonar når det gjeld gjennomføring av trafikksikringstiltak. I Hordaland er det fylkessekretær og distriktssekretærar som tek seg av dette arbeidet. Dei driv også oppsøkjande verksemd ovanfor skulane med hovudvekt på haldningsskapande opplæringstiltak. 16

15 Trygg Trafikk har utvikla mykje undervisningsmateriell retta mot skuleverket og frivillige lag og organisasjonar Andre Velforeiningar, private barnehagar, og ulike lag og organisasjonar er viktige støttespelarar i trafikksikringsarbeidet i kommunen. God kjennskap til nærområda og "kvar skoen trykkjer" er avgjerande for å få kartlagt problema. Eigeninnsats og merksemd kring trafikksikring rundtom i bustadområda utfyller også tiltak frå kommune og vegvesen. Andre organisasjonar som er viktige i trafikksikringsarbeidet er til dømes transportselskapa, køyreskulane, Stord brannvesen (ma. årleg opplegg med vidaregåande skule med foredrag/demonstrasjon av redningsaksjon) forsikringsselskap, og lokalpressa (informasjon). I vidaregåande skule er dessutan russen ein svært viktig medspelar og målgruppe for tiltak. Figur 11 Politikontroll 17

16 4. ANALYSE OG GRUNNLAG 4.1 Innleiing 4.2 Definisjonar Som grunnlag for prioriteringar og tiltak i planen, er det viktig å ha eit best mogleg bilete av trafikksikringssituasjonen og - problema i Stord kommune. Skal ein nærma seg visjonen er det viktig å ta fatt i problema i ei fornuftig rekkefylgje. Ved å sjå nærare på det som er den faktiske ulukkessituasjonen og dei opplevde problema, kan ein trekkje ut tendensar som kan vera viktige ved val og prioritering av tiltak. Analysen i dette kapittelet er basert på: Politirapporterte personskadeulukke PPU Utryggleik i trafikken Data om ulukke og uhell er henta data frå Statens vegvesen sitt ulukkesregister (STRAKS), politiet sine ulukkesrapportar, og frå kopiar av skademeldingar frå forsikringsselskapa. For utryggleik er det gjennomført eit større opplegg mot skular, lag og velforeiningar som har kome med innspel til planarbeidet Trafikkulukke Politiregistrert personskadeulukke i trafikken (STRAKS-registeret) Skadekategoriane er drepne, svært alvorleg skadde, alvorleg skadde og lettare skadde Trafikkuhell Uhell utan personskade men med materielle skadar på køyrety slik at det vert registrert med skademelding i TRAST-registeret (Norges Forsikringsforbund) ÅDT (årsdøgntrafikk) Samla tal på køyrety som passerer (begge retningar) eit snitt på vegen i løpet av eit år, dividert med Ulukkesfrekvens Mål som fortel noko om ulukkesrisiko på ei vegstrekning (eller i eit kryss). For ei strekning er dette vanlegvis talet på ulukke per 1 million vognkilometer: U f = U x 10 6 ÅDT x 365 x L x t U = ulukkestalet i registreringsperioden L = lengde på strekninga t = registreringsperioden i heile år Figur 12 Litlabø 2011 Definisjonar på alvorsgrad: Lettare skadd: skade krev berre kortare medisinsk behandling, og gjev ingen varige mein. Alvorleg skadd: ikkje livstrugande, men gjev varige mein, 0-30 prosent invaliditet. Svært alvorleg skadd: skade som trugar liv eller gjev meir enn 30 prosent varig invaliditet Drepne: død innan 30 dagar etter ulukkestidspunkt som følgje av trafikkulukka. 18

17 4.3 Personskadeulukke års-utval Data frå politirapporterte personskadeulukke for er brukt i analysen i dette delkapitlet Feil og underrapportering Ved lesing av dette kapittelet må ein vera merksam på følgjande: Vanlegvis må ein rekne med ei vesentleg underrapportering av trafikkulukke. I snitt reknar ein med at rapporteringsgraden kan liggje heilt ned mot 30 prosent for alle ulukke totalt (høgare for alvorlege ulukke) Figur 13 Politirapporterte personskadeulukke Det er store variasjonar frå år til år, men ikkje noko trend. Sett saman med tala frå 80 og 90-talet er det ei auke i gjennomsnittleg tal på ulukke pr år frå 11 på slutten av 80-talet, 14 på 90-talet til 22 mellom 2001 og Spesielt reknar ein med store mørketal for eineulukke med moped og sykkel. Samanlikningar med resten av fylket (utanom Bergen) må lesast som tendensar og ikkje som prov. Det statistiske utvalet er (heldigvis) lite til å trekkja bastante konklusjonar Jamt over året Ulukkesnivået i Stord kommune har auka I tiårsperioden blei det i alt registrert 136 personskadeulukke i Stord kommune, av desse 8 dødsulukke. I perioden har talet auka til 223 ulukke med 5 dødsulukke. Kommunen har gått frå 14 ulukke pr år på 90-talet til 22 ulukke pr år etter År Ulukke Drepne/ skadde Drepne Hardt skadde Lettare skadde Figur 14 Fordeling over året Ulukkene fordeler seg jamt over året. Det er ingen særskilte toppar knytt til sommartrafikk, vintertilhøve eller andre årsaker Trafikantgrupper og skadegrad Trafikantgruppe Drepne/ skadde Drepne Hardt skadde Letter skadde Bilførar Bilpassasjer Person lett MC Person annen MC Person moped Person sykkel Fotgjengar Aker Andre Tabell 4 Politirapporterte personskadeulukker Tabell 5 Trafikantgruppe og skadegrad 19

18 Dei største gruppene skadde er bilførarar og bilpassasjerar. Deretter er det jamn fordeling mellom førarar av tung motorsykkel, moped og sykkel. Innafor desse gruppene er det førarar av tung motorsykkel som har største del hardt skadde. Figur 15 Trafikantgruppe og skadegrad I dei 53 ulukkene med drepne og hardt skadde i perioden, fordeler talet på drepne og hardt skadde seg slik på dei ulike vegane i kommunen: Strekning: Drepne/h.skadd Ev 39 (Fitjar Skjers.) 27 Fv 545 (Heiane-Fitjar) 6 Fv 67 (Litlabøvegen) 4 Fv 57 (Sentr-Rommetveit) 4 Fv 65 (Saghaugen) 3 Fv 61 2 Fv 59 (Verftsvegen) 1 Fv 68 1 Komm/Priv 10 Det er E 39 som har dei mest alvorlege ulukkene. I høve til førre planperiode er det størst nedgang i dei alvorlege ulukkene på Fv 544 det talet på drepne og hardt skadde har gått frå 10 til 0 pr 10 år. Figur 16 Alder og skadegrad Det er dei unge førarane som har dei fleste ulukkene med hardt skadde og drepne. Merk at det er tre års intervall for år og år Tre av ti ulukke på E Oppsummering Frå den førre rapporten ( ) var det gjort ei meir detaljert ulukkesanalyse. Der var hovudkonklusjonane: - problemstrekning E 39 Vabakkjen Ådland med uvant høg ulukkesfrekvens og med kryssulukke som dominerte - E 39 Ådland Sandvikvåg inkl Fitjar mange alvorlege ulukke - fleire kryssulukke enn resten av fylket - fleire ulukke med fotgjengarar enn resten av fylket Figur 17 Hardt skadde og drepne på vegtype Det er E 39 som har dei fleste hardt skadde og drepne. 65 av dei 223 ulukkene i perioden har skjedd på E 39 med 27 av dei 53 drepne og hardt skadde. Desse konklusjonane står seg framleis med data frå ulukke i heile tiåret

19 4.5 Ulukkeskart Figur 18 Politirapporterte personskadeulukke

20 4.6 Ulykkespunkt og -strekningar Figur 19 Ulukkespunkt og ulukkesstrekningar Ulukkesstrekningar Det er to strekningar som har så mange ulukke at dei kjem inn under vegvesenet sin definisjon av ulykkesstrekning. Det er: Nordre halvdelen av E 39 frå Heiane til Vabakkjen Fv 544 Vikastemmo frå Saghaugen gjennom sentrum til Torget Desse har meir enn 10 politirapporterte ulukker (PPU) innafor 5 år på kvar km Ulukkespunkt Det er tre ulukkespunkt. Alle ligg i kryss langs E 39: E 39/Fv 544 Vabakkjenkrysset E 39/Fv 67 Gruvevegen E 39/Fv 544 Sækrysset Begge kryssa med Fv 544 er kanaliserte kryss med vikeplikt frå sideveg. Krysset med Fv 67 er vikepliktsregulert utan kanalisering. Figur 20 E 39 Sækrysset, Gruvevegen, Vabakkjen 22

21 4.7 Utryggleik I tillegg til data om ulukke og forsikringsuhell, har ei viktig kjelde i arbeidet med trafikksikringsplanen vore kartlegging av utryggleik. Generelt kan det ofte vera lite samsvar mellom kvar folk føler seg utrygge og kvar det faktisk skjer ulukke. Dette er også dels tilfelle i Stord. Likevel er det viktig å ta på alvor at born og vaksne føler seg utrygge i eige nærmiljø og på skuleveg. problem og tiltak. Sjå handlingsdelen for nærare omtale av desse kriteria. Detaljert liste i vedlegg Opplegg mot skular, barnehagar og lag Det har vore gjennomført eit omfattande innsamlingsopplegg, der ein har bede skular, barnehagar, foreldreutval, velforeiningar og ulike lag og organisasjonar om å kartleggje problemstader og kome med forslag til tiltak. I tillegg har oppstart av planarbeidet vore annonsert i avisa med oppmoding til alle om å koma med innspel Nærare 100 merknader Det har vore svært stor respons på opplegget, noko som indikerer at trafikksikring er noko born og vaksne i Stord er opptekne av. Det er registrert og kartfesta nærare 100 merknader med ulike forslag til tiltak. Nokre gjeld sjølvsagt dei same stadene og problema, men det er likevel stor spreiing både geografisk og temamessig. Stort sett er dei fleste deler av kommunen representert, og materialet gir truleg eit nokolunde dekkjande bilete av opplevd utryggleik i kommunen Planen legg grunnlag for sakshandsaming Med så mange søknader og innspel har det vore uråd å drive sakshandsaming av enkeltsaker i arbeidet med planen. Det er likevel lagt ned eit omfattande arbeid i registrering og kartfesting, der ein har kategorisert og gruppert ulike problem og ynskje om tiltak. Særleg for bustadvegar og kommunalt vegnett med mindre trafikk, har målet i trafikksikringsplanen difor i første rekkje vore vurdering og oppsett av kriteria for vidare sakshandsaming av ulike typar 23

22 5. DEI IKKJE-FYSIE TILTAKA 5.1 Inndeling av tiltak Felles mål, men ulike typar tiltak trafikksikring ligg både hjå det offentlege og hjå kvar enkelt av oss. Eit særskilt ansvar gjeld omsynet til born i trafikken. Grunnlagsanalysen for ulukke, uhell og utryggleik i Stord (kap.3) understrekar at det er behov for eit breitt spekter av trafikksikringstiltak i kommunen. Slike tiltak kan kategoriserast på mange måtar, til dømes etter ansvar for gjennomføring, storleik (kostnad, naudsynt tid), målgruppe/trafikantgruppe, om dei er enkelttiltak eller kontinuerlege o.l. Ei eller anna form for sortering er naudsynt i ein plan som denne. I trafikksikringsplan for Stord er det valt eit hovudskilje mellom fysiske tiltak og ikkje-fysiske tiltak. Innanfor dette hovudskiljet har ein så forsøkt å fange opp mange av dei andre dimensjonane som til dømes ansvar for gjennomføring, spesielle målgrupper, og skilje mellom strakstiltak og langsiktige tiltak Dette kapittelet gir oversyn I utgangspunktet er det nok mange som oppfattar trafikksikringsarbeid som tiltak på vegnettet, at kommunen eller vegvesenet fysisk skal byggja eller utbetra noko. Dette er berre delvis rett. Sjølv om mange av tiltaka i handlingsplanen er av denne typen, er det også ei rekkje viktige trafikksikringstiltak som ikkje er knytt til ein bestemt geografisk stad eller strekning. Dette kapittelet vil difor gje eit oversyn over slike ikkje-fysiske tiltak som er, eller kan vera aktuelle i Stord. I handlingsplanen er trekt fram dei tiltaka ein i fyrste omgang finn mest viktige å gjennomføre. 5.2 Ikkje-fysiske tiltak Kvifor? Forsking viser at det er eit stort potensial for å gjera noko med ulukkestala og talet på drepne og skadde i trafikken med tiltak retta mot haldningar og åtferd til trafikantane eller i andre ikkje-fysiske tiltak. Ansvaret for Kva kjenneteiknar desse? Dei ikkje-fysiske tiltaka er meir generelle og gjerne meir av kontinuerleg karakter enn fysiske (enkelt)tiltak på vegnettet. Tiltaka er altså særleg retta mot å skape betre trafikantåtferd og haldningar som på sikt vil gje færre ulukke. Opplæring, informasjon og kontroll er nokre sentrale stikkord for ikkje-fysisk trafikksikring. Dette er tiltak som kan vera retta mot mange ulike trafikantgrupper eller aldersgrupper. Inkluderast i omgrepet må også til dømes kommunal (areal)planlegging som legg langsiktige føringar for trafikk- og ulukkessituasjonen i kommunen. Stord vil framover leggje vekt på ikkjefysiske tiltak innan: Opplæring og informasjon Planlegging, forvalting og kontroll Svært mykje føregår allereie Det er med ein gong viktig å påpeike at det allereie pågår svært mykje god ikkje-fysisk trafikksikring i Stord. Som vist i kapittel 2 er skuleverket, politiet, vegvesenet, kommunen og mange andre organisasjonar dagleg engasjert i dette. Sjølv om kommunen med denne planen ynskjer auka fokus på slike tiltak, er det difor ikkje snakk om noko heilt nytt. Mykje gjeld vidareføring eller utvikling av eksisterande arbeid, nokre tiltak vil ein forsterke, og i tillegg ynskjer ein å prøve nokre heilt nye tiltak. 24

23 5.2.4 Framleis innanfor mange område Skuleverket og opplæring i skule/barnehage må også vidare ha ei sentral rolle i dette arbeidet. Betre samordning og utnytting av andre aktørar er også ei utfordring. Stord kommune bør sjølv gå føre med eit godt eksempel ved i større grad å innarbeida trafikksikring i eiga planlegging og aktivitet. Eit viktig mål må vera at ikkje-fysisk trafikksikring vert knytt opp mot budsjett på linje med fysiske tiltak. Ein bør og konsentrera innsatsen mot målgrupper der effekten av tiltaka er størst Samarbeid med andre Innanfor feltet ikkje-fysisk trafikksikring ligg alt vel tilrette for å samarbeida med andre kommunar, etatar og organisasjonar. Slik kan ein både hausta av andre sine erfaringar, og truleg også redusera kostnader. For Stord sin del kan det i første rekkje vera naturleg å søkje samarbeid med Fitjar. Aktuelle oppgåve kan til dømes vera: Trafikkundervising/-opplegg i skulen. Samordna kontakt mot lensmann, vegvesen, Trygg Trafikk, presse, aksjonsdagar mv. Samarbeid om rutinar og ressursar til utrykking, redningsteneste og måleutstyr 5.3 Opplæring og informasjon Å så langsiktige frø også blant vaksne At haldningar og åtferd i trafikken kan påverkast er det liten tvil om. Gjennom heile oppveksten vert barn sosialisert til bilkøyring og åtferd i ulike trafikantroller. Me vaksne tenkjer dessverre ikkje alltid over at me er rollemodellar for barna. Det hjelper ikkje om skulen formidlar gode trafikkunnskapar og haldningar om foreldre og vaksne ikkje fylgjer opp med tilsvarande fornuftig åtferd i trafikken. Opplæring og informasjon må difor rettast mot alle aldersgrupper og trafikantroller. Dette må skje ved: Langsiktige, kontinuerlege opplærings- og informasjonstiltak Kampanjar aksjonsretta tiltak Tiltaka må setjast inn i eit langsiktig perspektiv. Med dette er også meint at ein set i system deltaking i og gjennomføring av ulike kortsiktige kampanjar/ aksjonar. Det vil her vera viktig at ikkje-fysisk trafikksikring vert knytt opp mot budsjett på linje med fysiske tiltak. Ein føresetnad for gjennomføring er sjølvsagt og at dei valde tiltaka er innarbeidd i planar som gjeld skular, barnehagar, lensmann osb. Tiltaka må og rettast mot å styrkja det individuelle ansvaret. Til sjuande og sist er det kvar enkelt som må følgja trafikkreglane (fart, rus mv.), rydda sikt på eigen eigedom osb Opplæring i skulen For opplæring i trafikksikker åtferd og trafikksikre haldningar må grunnarbeidet, som i dag, gjerast i barnehage og grunnskulen. Opplæringa tek utgangspunkt i dei aktuelle trafikantrollane ein etterkvart møter (fotgjengar, syklist, mopedist, bilist og passasjer). Dette er altså eit felt der Stord allereie har etablerte opplegg og der utfordringa er å utvikle dette vidare. Som del av undervisingstid som vert brukt til trafikkopplæring, har skulane ma. faste årlege opplegg med lensmann og Trygg Trafikk. Døme på meir "kvardagssikring" kan vera Litlabø skule der ein har eigen sykkelavtale 25

24 som regulerer bruk av sykkel til og frå skulen, hjelm, trafikkreglar, to på ein sykkel, m.m. I Stord kan ein likevel generelt seia at haldningsskapande trafikksikringsarbeid i barnehage/skule i dag er litt tilfeldig og avhengig av den enkelte skule/barnehage og lærar. Det må difor vera eit mål at dette i enda sterkare grad skal bli ein fast "raud tråd" gjennom heile oppveksten. Svært mykje materiell er tilgjengeleg for alle klassetrinn (td. frå Trygg Trafikk), det gjeld berre å ta det i bruk. Kanskje ein "trafikkansvarleg" ved kvar skule kunne vera ein ide for å få betre tilrettelegging av materiell og ressursar til undervisinga. Kunnskapsløftet I ny læreplan er det sett klare kompetansemål til kunnskap og trening knytta til trafikktryggleik etter 4., 7. og 10. trinn. Læreplanen skal gje eit løft for trafikkopplæring og sikre betre utvikling og framgang gjennom heile grunnopplæringa. Kompetansemål trinn: Eleven skal kunne følgje trafikkreglane som gjeld gåande og syklande. Kompetansemål trinn: Eleven skal kunne sykle trygt. Kompetansemål trinn: Eleven skal kunne gjere greie for korleis trafikktryggleiksutstyr kan hindre eller minske skade ved uhell og ulukke. Eleven skall kunne gjere greie for omgrepa fart og akselerasjon, kunne måle med enkle hjepemiddel og gje eksempel på korleis kraft er knytta til akselerasjon. Eleven skal kunne gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og kunne gjere greie for resultat frå forsøka. Eleven skal kunne gjere greie for korleis bruk av rusmiddel kan føre til helseskader og kunne drøfte korleis den enkelte og samfunnet skal førebygge skader. Samarbeid med andre kommunar er nemnt. For å utvikla dette vidare kan det også vera lurt å sjå på erfaringar frå grunnskulen i andre kommunar i Hordaland. I tillegg til i barnehage/skule, er opplæring også svært aktuelt i andre fora og for andre målgrupper. Døme er: Mopedopplæring. Nye reglar vert truleg innført slik at mopedførarbevis vert erstatta av eit "førarkort" (må ha bestått ein teoriprøve) Køyretrening for åringar (med foreldre/ køyreskule). Frå 1/ vart det innført eit 16-timars obligatorisk "trafikalt grunnkurs" for å få lov til å øvingskøyre. Eit mål her burde også vera å inkludere foreldre som skal øvingskøyre med borna. Køyreskulane har tidlegare forsøkt med slike kurs til foreldre, men desse har hatt laber oppslutning i Stord. Trafikksikring og (køyre)opplæring som del av HMS-arbeid internt i kommunen eller i større verksemder Trafikk-kurs retta mot vaksne og eldre (vedlikehald og oppdatering av kunnskap), førstehjelpskurs o.l. Det vert i dag arrangert frivillige 65+-kurs. Samla for kommunane Stord, Bømlo, Fitjar og Tysnes er det ca eldre som årleg gjennomfører dette kurset. Det må vera eit mål å få fleire med. Målt i forhold til opphald i trafikken, har eldre bilførarar ein høg ulukkesrisiko. 26

25 5.3.3 Informasjon, kampanjar I tillegg til den kontinuerlege påverkinga ved opplæring, trengs også meir kampanjeretta tiltak omkring trafikksikring, både generelt og retta mot spesielle problem. Lokale initiativ ut frå lokale hendingar og akutte behov har fleire stader vist seg svært effektive. For Stord sin del bør ei prioritert oppgåve vera vidare samarbeid med Statens vegvesen, lensmannen og td. Fitjar kommune om informasjons- og kampanjetiltak. Fokus bør her ma. vera: dei mange ulukkene på E 39 ulukke med unge sjåførar/passasjerar. samarbeid om lokal trafikksikringsinformasjon i lokalpressa. Ei fast trafikkspalte i avisa med jamne mellomrom kunne halde saka varm og informere stordabuane om trafikkreglar, aktuelle problemstader, ulukkesstatistikk siste månad osb. Bruk av kommunen sine eigne internettsider kan vera eit supplement til dette. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og andre dreg også med jamne mellomrom i gang ulike aksjonar ein kan hekta seg på. Nokre døme kan vera: Figur 21 Kampanjar frå Statens vegvesen Meir informasjon om aktuelle kampanjar og aksjonar kan ein finna på: Aktuelle tiltak oversikt basert på målgruppe Oversikta som her vert gitt er ikkje utfyllande. Framstillinga tek utgangspunkt i ei liste utvikla av Kvam kommune, tilpassa for Stord, der ein har valt å gruppera tiltaka etter målgruppe der alder gjerne inneber viktige milepælar for ulike trafikantroller og samspel med andre i trafikken. Nokre slike målgrupper/milepælar er: "Aksjon skulestart" - lensmann/politi deltek aktivt i årleg aksjonsveke for å sikra 6-åringane som skal ut på skuleveg. "Skuleteljing" - bilbeltebruk, sykkelhjelm Pass farten - ikkje for fort, ikkje for seint "Sei ifrå" - døme på fylkeskampanje retta mot ungdom og passasjerar til uvettuge bilførarar (sei nei til fart og alkohol). Gjennomført med hell fleire år i Sogn og Fjordane, no også aktuell i Hordaland. Spedbarn: foreldre med spedbarn i trafikken Barnehage: mellom heim og barnehage 6-åringar/1. klasse: nye på skulevegen 10- åringar/5. klasse: sykkel på skuleveg 16-åringar/10. klasse: moped/ motorsykkel, start øvingskøyring med bil år: ferske MC/bilførarar med passasjerar, viktig gruppe. Vaksne og eldre: foreldrerolle, førebilete, vedlikehald og oppdatering av kunnskapar Bilbelteaksjon 27

26 5.4 Ikkje-fysiske tiltak Målgruppe Døme på tiltak som kan vera aktuelle: Ansvar Spedbarn Helsesøster informerer om: Helsesøster Sikring av barn i bil Barnevogn i trafikken Barnehage (barn, tilsette, foreldre) Trafikksikring som tema i årsplanen Aksjonar/opplæring: refleks, buss, skilt, gangfelt, Eigar av barnehage Styrar gåtrening, til dømes med "5-års-klubb". Materiell frå Trygg Trafikk Sikring av barn i bil Refleksvestar for uteleik og mørkegåing Introduksjon av "Barnas Trafikklubb" Styrar Styrar Styrar klasse (barn, foreldre) Trafikksikring som tema i årsplanen Aksjonar/opplæring: korleis gå til skulen, Skuleadm. Rektor "følgjesvenn/fadder", refleks, sikring i bil Lærar med på skulebuss fyrste veka Refleksvestar til alle nye elevar Utnemne elevane til bilbelte-o g reflekspoliti Rektor Rektor Rektor/lensmann Trafikksikringstema på foreldresamlingar Temakassar for trafikk (som på Askøy) Rektor Skuleadm klasse (barn, foreldre) Trafikksikring som tema i årsplanen Aksjon i 5.klasse: sykling til skulen, sykkelhjelm, stell av Skuleadm. Rektor sykkel. osb. Blest om "fylkesfinalen" i sykling Positivt gruppepress for korrigering av åtferd (t.d. Rektor Rektor bruk av teater/drama) Rusmidlar og trafikk, tema i 7. klasse Rektor/Trygg Trafikk/lensmann klasse (foreldre, barn) Trafikksikring som tema i årsplanen Sei frå -aksjon (barn/ungdom seier frå til foreldre og Skuleadm. Vegvesenet andre sjåførar om farleg åtferd) Førstehjelpskurs Prosjektarbeid om trafikk / rollespel 10. kl. med lensmannen på trafikk-kontroll Vitjing av trafikkskadd i 10.klasse Rektor/Røde Kors Rektor Lensmann Rektor Rektor/trafikkskule Trafikk/mopedopplæring for 10. klasse. Vurdere ledsagerstøtta bilkøyring som alternativ når elevane har fylt 16 år Siste halvår av 10. klasse: informasjonskveld for Rektor/foreldreutval/lensmann/ trafikkskule/vegvesen foreldre og 16-åringar om privat øvingskøyring. 28

27 Målgruppe Døme på tiltak som kan vera aktuelle: Ansvar Vidaregåande skular "Ungdom og trafikk - ungdom og rus" Kommune/lensmann/Trygg Høgskulen Rebusløp for russen (velprøvd i Bergen) Trafikk/brannvesen/ vegstasjon Gratis kontroll av russebilar Stord vegstasjon Kontakt med høgskulen kring moglege prosjekt/tema om trafikksikring i Stord Kommunen/Høgskulen Vidareføring/utvikling av obligatorisk trafikkundervising ved høgskulen Høgskulen Gjennomføre samla aksjonsdagar der alle aktørar er med og set fokus på trafikksikring i Stord Alle åringar Kampanjar gjennom lokalpressa, t.d om festkøyring og "militærkøyring", retta mot bilførarar, motorsyklistar og passasjerar ("sei ifrå") Ulukkesoversikter, risiko og artiklar om lokale trafikkproblem, drepne, skadde og pårørande. Kommunen/samarbeid med nabokommunar/lensmann/avis Kommunen/samarbeid med nabokommunar/lensmann/ vegvesen/avis Vaksne og eldre Påverking av foreldre til å bli gode førebilete "Korleis øvekøyra med dei håpefulle?" Tilbod om trafikkoppfriskingskurs ("65+") Førstehjelpskurs Kampanjar retta mot råkøyring og sikring av barn i bil. Barnehagar/skular/avis mv. Traf.skular/ vegvesenet Skulen/vegvesenet/trafikkskule Trafikkskule Røde Kors Lensmann/avis mv. Kommunen, verksemder, Trafikksikringsopplæring for lærarar og Kommunen/Skuleadm./ kurssekretær i næringsdrivande og barnehagetilsette, utnemne "trafikkansvarleg" ved regionen yrkessjåførar kvar skule mogleg tilskot frå FTR Køyreopplæring og trafikksikring som del av internt Kommunen HMS-arbeid. Kommunen bør sjølv gå framfor med eit godt eksempel. Betra rutinar for av- og påstiging ved skuleskyss. Rutebilselskap/Kommunen 29

28 5.5 Planlegging, forvalting, kontroll fartsnivået ikkje vert høgare enn 30 km/t i nye bustadfelt Kommunen legg sjølv korta Den langsiktige utviklinga og bruk av areal legg vesentlege føringar også for trafikksikring. Der ein ukritisk har lagt ut nye bustadområde langt frå eksisterande busetnad, har mange kommunar opplevd kostbare krav om gang- og sykkelveg eller andre sikringstiltak i etterkant. For planlegging og utbyggingspolitikk i Stord kommune er det sjølvsagt mange tilhøve og avvegingar som gjeld. For utviklinga på lang sikt er det likevel viktig at trafikksikring får ein meir formell status som eitt av elementa nye arealplanar og vedtak skal sjekkast mot. Eit tiltak i trafikksikringsplanen er difor å utvikla kriteria og sjekklister i høve til arealplanar på ulike plannivå Budsjett For å sikra gjennomføring av tiltak og grunnlag for tilskot om statlege trafikksikringsmidlar, har Stord innarbeidd trafikksikring som eigen post i kommunen sitt budsjett (ca kr, hovudsakleg til fysiske tiltak). Øyremerking av midlar til ikkje-fysiske tiltak kan vera eit mål å få til. Statlege tilskot til trafikksikringstiltak er basert på årlege søknader for tiltak som er prioriterte i trafikksikringsplanen. Ein ide i høve til aktivisering og engasjement, kan også vera å øyremerka midlar til ein eigen dugnadspott der velforeiningar mv. kan søkja midlar til gjennomføring av tiltak i eige nærområde Overordna planar og vedtak På overordna nivå er Rikspolitiske retningsliner for samordna areal- og transportplanlegging sentral. Samla trafikkvolum er ein viktig faktor som påverkar talet på ulukke. Lokalisering av bustader, skule, arbeidsplassar og fritidstilbod, vil kvar for seg og i høve til kvarandre påverka dette. Bruk av plan- og bygningslova er sentral med omsyn til lokalisering, rekkefylgje av tiltak osb. I tillegg til samla trafikkvolum bør ein også sjå på andre element som bør inn i sjekklister for overordna planar, til dømes tilknyting til eksisterande infrastruktur, at næringsområde ikkje skapar trafikkpress i bustadområde og liknande Detaljplanar og byggesaker Vidare skal det utgreiast oppretting av eit fond for trafikksikring i bustadområde i samband med fortetting Overvaking/kontroll/målingar For riks- og fylkesvegnettet vil det i første rekkje vera lensmann/politi og vegvesen som har ansvar for slike tiltak. Kommunen bør vera med og be om prioriteringar i høve til spesielle problem, strekningar og grupper. Døme på aktuelle tiltak er: Fartskontroll og fartsmålingar Promillekontroll Bilbeltekontroll "Pass farten"-aksjon Informasjonstavler som viser farten ein held Her bør kommunen utvikla sjekklister med eit sett av kriteria som sikrar at planane tilfredsstiller omsynet til trafikksikring i nærmiljøet og bustadområda. Viktige element å sjå på her kan vera prioritering av mjuke trafikantar i bustadfelt, skilje av harde og mjuke trafikantar, fartssoning og fartsdempande tiltak, gjennomgangstrafikk, krav til avkøyrsler/ sikt/vegetasjon mv., tilrettelegging av busslommer osb. Utbyggjar er generelt også ansvarleg for at Søkje FTR om støtte Alle, inkl. kommunar, skular, barnehagar, lag og enkeltpersonar kan søkje Fylkets trafikksikringsråd (FTR) om midlar til gjennomføring av ikkje-fysiske tiltak. Adressa er: Hordaland fylkeskommune, samferdsavd v/ftr, PB 7900, 5020 Bergen. 30

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Stord kommune. kommunedelplan

Stord kommune. kommunedelplan Stord kommune kommunedelplan Trafikksikringsplan 2004-2007 FORORD Fylkestinget vedtok 17.02.98 Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 1998-2007. I tiltaksdelen for 1998-2001, pkt. 10.3,

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2008 2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon, trafikkontroll m.m. Dokumentet er

Detaljer

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012

FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 FJELL KOMMUNE Plan- og utbyggingssjefen Dato: 06.03.2012 Referat Frå: Marit Selberg Sigurdson, Samfunnsplan Gjeld: Møtereferat 29. februar 2012 - Utval for førebyggande og haldningsskapande tiltak i kdp

Detaljer

6-åringar på skuleveg

6-åringar på skuleveg 6-åringar på skuleveg Rettleiing til foreldre med barn som skal begynne på skulen Førsteklassingane som trafikantar Det er store forskjellar i modning og erfaring hos barn på same alder. Vi ser likevel

Detaljer

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg

FORELDREHEFTE. 6-åringar på skuleveg FORELDREHEFTE 6-åringar på skuleveg G J W Sjå til begge sider - og framover! Før vi kryssar vegen skal vi sjå til begge sider. Det veit både born og foreldre. Trafikkopplæring handlar likevel om meir enn

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029

Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 Til Sogn og Fjordane fylkeskommune V/ samferdsleavdelinga. Att.: Dina Lefdal Frå Trygg Trafikk i Sogn og Fjordane Dato: 18.5.2016 v/ Audun Heggestad Innspel til stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Hovudutval for plan, teknisk og næring 30.05.00 027/00 EJB Heradsstyre 08.06.00 038/00 EJB Hovudutval for plan, teknisk og næring 17.04.02

Detaljer

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune

Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune Planprogram for trafikksikkerhetsplan Tysvær kommune - Kommuneplanutvalet 28.03.2017 1. Innledning Tysvær kommune sin trafikksikringsplan blei vedtatt i kommunestyret den 26.10.2010, og er gjeldande i

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Trafikksikringsplan Moster skule

Trafikksikringsplan Moster skule Trafikksikringsplan Moster skule 8. 10. trinn 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 3 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 4

Detaljer

Trafikksikringsplan Hillestveit skule

Trafikksikringsplan Hillestveit skule Trafikksikringsplan Hillestveit skule 8.- 10. trinn 8. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:...

Detaljer

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx

Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019. Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Trafikktryggingsplan for Gaular kommune 2016-2019 BILETE Vedteken av kommunestyret xx.xx.xxxx i sak xxx/xxx Innhald Innleiing... 3 sitt ansvar for trafikktrygging... 3 Mål og satsingsområde... 3 Trafikk-

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012

Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012 Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012 2 Føreord Heradsstyret i Ullensvang gjorde 04.10.1999, sak 65/99, vedtak om å utarbeida trafikksikringsplan etter nye retningsliner og signal

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020

Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 Planprogram: Kommunedelplan for trafikksikring 2011-2015/2020 11.juni 2011 Fjell kommune Plan og utbyggingssjefen v/ Samfunnsplan Marit Selberg Sigurdson 1. Innleiing 1.1 Kvifor utarbeidar vi eit planprogram?

Detaljer

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS

SAKSPAPIR. Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS Kommunestyret 023/17 Levekårsutvalet PS SAKSPAPIR Saksnr Utval Type Dato 028/17 Formannskapet PS 23.03.2017 Kommunestyret PS 023/17 Levekårsutvalet PS 21.03.2017 Saksbehandlar ArkivsakID Irene Wilhelmsen 16/1352 Godkjenning av "Kommunedelplan

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD

PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD PROSJEKTPLAN FOR SYKKELBYEN STORD 1. Mål og rammer 1.1 BAKGRUNN Stord kommune signerte 22.januar 2013 avtale om Stord som sykkelby. Avtalen er mellom Vegvesenet, Hordaland Fylkeskommune og Stord kommune.

Detaljer

Ulvik herad TRAFIKKSIKRINGSPLAN. Kommunedelplan 2003-2012

Ulvik herad TRAFIKKSIKRINGSPLAN. Kommunedelplan 2003-2012 Ulvik herad TRAFIKKSIKRINGSPLAN Kommunedelplan 2003-2012 FØREORD Det er lagt opp til at alle kommunar i Hordaland skal utarbeida ein eigen trafikksikringsplan innan 2001, jf vedtak i Hordaland fylkesting

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020

Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Fjell kommune BERGEN KOMMUNE Postboks 7700 5020 BERGEN Høyringsbrev: Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram for kommunedelplan for trafikksikring 2017-2020 Dokumentet følgjer vedlagt. Dokumentet

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE

KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN TRAFIKKTRYGGING HERØY KOMMUNE 2013-2016 PLANPROGRAM Planprogram, sist revidert 24.5.2012 1. Planprogram I samsvar med plan- og bygningslova 5-1 skal dette planprogrammet vere eit verkty

Detaljer

Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020

Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020 Høyringsutkast: Kommunedelplan for trafikksikring 2013 2016/2020 Fjell kommune 1 Forord Trafikksikkerhet er et tema som berører alle og som mange er opptatt av, spesielt når det gjelder barnas skolevei.

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling

FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10. Elevvurdering, eksamen og klagebehandling FORELDREMØTE 10. TRINN ONSDAG 22.02.10 Elevvurdering, eksamen og klagebehandling Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis

Detaljer

Trafikksikringsplan Hillestveit skule

Trafikksikringsplan Hillestveit skule Trafikksikringsplan Hillestveit skule 1. 7. trinn 8. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:...

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet FLORA KOMMUNE Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 17.02.2015 Møtestad: Flora Samfunnshus Møtetid: 12:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 567 Saksmappe: 2016/24-12416/2016 Sakshandsamar: Marit Selberg Sigurdson Dato: 23.05.2016 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 55/16 Komité for drift og forvaltning 07.06.2016 Kommunedelplan

Detaljer

Ullensvang herad Sakspapir

Ullensvang herad Sakspapir Ullensvang herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, del. vedtaksmynde. Møtedato Saksnr Sakshands. Plan- og ressursutval 04.12.2012 058/12 KHAK Endeleg vedtak i: Plan- og ressursutvalet Saksansv.: Kent Geirmund

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015

10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 STRYN KOMMUNE Avdeling for kart og oppmåling NOTAT Dok. ref. Dato: 10/1363-46/K2-L32//AEM 27.05.2015 Adresseforskrift for Stryn kommune 1. Føremål og omfang Føremålet med forskrifta er å legge til rette

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare.

Etter uttale/initiativ frå politiet/kommunen er formannskapet vedtaksmyndigheit for kommunale vegar med fartsgrense 50 km/t eller lågare. Kriteriar for utvalde trafikksikringstiltak i Høyanger kommune Ved handsaming av søknader/ynskje om ulike trafikksikringstiltak, legg Høyanger kommune og Statens vegvesen ma. kriteriane i denne lista til

Detaljer

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune

Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringsarbeid i Hordaland fylkeskommune Trafikksikringskonferanse for kommunane, 22.11.2011 Øivind Hauge Støle, leiar Fylkestrafikksikringsrådet Grunnlaget Fylkeskommunene sitt ansvar for trafikksikring,

Detaljer

Håndbok V127 Gangfeltkriterier

Håndbok V127 Gangfeltkriterier Håndbok V127 Gangfeltkriterier Kva føringar ligg til grunn? Tore Bergundhaugen, senioringeniør Trafikksikkerheitsseksjonen, Region vest 06.02.2015 Fagdag om gangfelt Nullvisjonen Nullvisjonen byggjer på

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Trafikksikringsplan 2016-2025 Vedtatt i Time kommunestyre 10.11.2015 22 Trafikksikkerthetsplan Innhald Innleiing 4 Ulykkessitasjonen i Rogaland 5 Visjonar, overordna mål og prioriteringar

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD

HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD HØYRING OM SKULESTRUKTUR I STRANDA TETTSTAD Utgangspunktet for saka er budsjettvedtak i KOM 21.12.2011 der innsparing ved nedlegging av Helstad skule ligg som føresetnad for balanse i framlagt budsjett.

Detaljer

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune

Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning. Førde kommune Forskrift for namnsetjing, adressering og adresseforvaltning Førde kommune Heimel: Fastsett av Førde Bystyre dd. månad 20xx med heimel i lov 17. juni 2005 nr. 101 om eigedomsregistrering (matrikkellova)

Detaljer

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal

Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Risiko- og sårbarheitsanalyse for detaljereguleringsplan for Helsehuset i Øvre Årdal Analysen er utarbeida av administrasjonen i Årdal kommune og høyrer saman med planomtale med føresegner og plankart

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016

TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016 TRAFIKKTRYGGINGSPLAN FOR VIK KOMMUNE 2012-2016 Høyringsdokument. Høyringsfrist: 11.09.2012 Forord: Planen gjeld vegnettet i heile kommunen og omfattar både fysiske tiltak og tiltak innan opplæring, informasjon,

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer

Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer Samferdsel nasjonale og regionale retningslinjer Samferdselsavdelinga har ansvaret for: Nærare 3000 km fylkesveg (drift, vedlikehald, investeringar) Kollektivtilbod (strategiske val, planlegge rutetilbod

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018. Trafikksikker barnehage

Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018. Trafikksikker barnehage Sauafjellet FUS barnehage 2017/2018 Trafikksikker barnehage 1 Innholdsfortegnelse Om Sauafjellet FUS barnehage.3 Kriterier for trafikksikker barnehage. 6 Tiltak.7 Foreldresamarbeid.8 Trafikkopplæring barnehage

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

Trafikksikringsplan Moster skule

Trafikksikringsplan Moster skule Trafikksikringsplan Moster skule 1. 7. trinn 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 3 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 4 4.1.

Detaljer

Kommunedelplan for Trafikksikring 2010-2022 Godkjent i Lindås kommunestyre 28.10.2010, sak 95/10.

Kommunedelplan for Trafikksikring 2010-2022 Godkjent i Lindås kommunestyre 28.10.2010, sak 95/10. Kommunedelplan for Trafikksikring 2010-2022 Godkjent i Lindås kommunestyre 28.10.2010, sak 95/10. Lindås kommune Side 1 (43) Oppdraget sitt namn: Trafikksikringsplan, Lindås kommune Dokumentet sitt namn:

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning

Bømlopakken - Gang- og sykkelveg langs Fv 542 Stokkabekken/Siggjarvåg - ny løysing treng godkjenning SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/297-2 Saksbehandlar: Helge Inge Johansen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 12.02.2014 Fylkesutvalet 19.02.2014 Bømlopakken - Gang- og sykkelveg

Detaljer

Statens vegvesen. Oversending av klage på vedtak. Gnr. 15 bnr Askøy kommune

Statens vegvesen. Oversending av klage på vedtak. Gnr. 15 bnr Askøy kommune Statens vegvesen Hordaland fylkeskommune - Samferdsleavdelinga Postboks 7900 5020 BERGEN Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Sigmund Bødal /

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og. PS samfunnsutvalet Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 017/17 Plan- og PS 16.05.2017 samfunnsutvalet Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Heidi Dyrøy ARP - 20160109, K2 - L12 16/1824 Offentleg ettersyn av Detaljreguleringsplan

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018

Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Trafikksikringsplan for Vindafjord kommune 2009-2018 Vedtatt av kommunestyret 27.oktober 2009, saksnr 058/09 1 INNLEIING 1.1 Vindafjord kommune Vindafjord kommune ligg nord i Rogaland og grensar nord og

Detaljer

Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune

Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune Retningsliner for skuleskyss i Gol kommune Vedtekne i Gol kommunestyre 21. mars 2017 k-sak 24/17. Retningslinene gjeld frå 1. august 2017. 1. Innleiing Retningslinene viser korleis kommunen praktiserer

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Trafikksikringsplan Foldrøy skule

Trafikksikringsplan Foldrøy skule Trafikksikringsplan Foldrøy skule 6. februar 2017 Rådmannen Innhaldsliste: 1. Kort om skulen:... 3 2. Målsetting:... 3 3. Tiltak:... 4 4. Kompetansemål frå læreplanen Kunnskapsløftet:... 5 4.1. Kompetansemål

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534. Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Handegård Arkivsaksnr.: 05/1534 Arkiv: L12 Reguleringsplan Hafslo sentrum - 3. gongs handsaming. Godkjenning. Rådmannen si tilråding: 1. Plan- og forvaltningsstyret sluttar

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610

Saksframlegg. Saksnr Utval Type Dato 005/15 Eldrerådet PS 27.04.2015. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Norunn Malene Storebø 15/610 Austevoll kommune Innkalling Eldrerådet Møtestad: Kommunestyersal Møtedato: 27.04.2015 Møtetid: 10:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins

Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Innbyggarhøyring i Nesse skulekrins Knytt til spørsmålet om grensejustering ved endring i kommunestrukturen i området BENT A. BRANDTZÆG OG AUDUN THORSTENSEN TF-notat nr. 1/2018 Tittel: Innbyggarhøyring

Detaljer