0. INNHALD FORORD... 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "0. INNHALD... 2 1. FORORD... 5"

Transkript

1

2 0. INNHALD 0. INNHALD FORORD TRAFIKKSIKRINGSPLAN Innleiing Dette gjeld oss alle Lokale løysingar Ikkje berre fysiske tiltak Reell risiko og utryggleik Kva må gjerast fyrst? Ny trafikksikringsplan Vidareføring av førre plan Kommunedelplan Årleg evaluering, prioritering og tildeling av midlar Rullering kvart fjerde år Oppbygging av planen Trafikksikringsvisjon for Stord STORD KOMMUNE Regionsenter i Sunnhordland Stord kommune Kommunikasjonar Busetting og folketal Jamn auke i folketalet Ungdommeleg kommune Konsentrert busetnad Næringsliv Vegnett og trafikkmønster Stort og samansett offentleg vegnett Køyrety Særleg auke i talet på tohjulingar Skular og barnehagar Gjeld mange Ligg nokså spreitt Trafikksikringsarbeid i dag Stord kommune Lensmannen i Stord Statens vegvesen Trygg Trafikk Andre ANALYSE OG GRUNNLAG Innleiing Definisjonar Trafikkulukke Trafikkuhell ÅDT (årsdøgntrafikk)... 18

3 4.2.4 Ulukkesfrekvens Personskadeulukke års-utval Feil og underrapportering Ulukkesnivået i Stord kommune har auka Jamt over året Trafikantgrupper og skadegrad Tre av ti ulukke på E Oppsummering Ulukkeskart Ulykkespunkt og -strekningar Ulukkesstrekningar Ulukkespunkt Utryggleik Opplegg mot skular, barnehagar og lag Nærare 100 merknader Planen legg grunnlag for sakshandsaming DEI IKKJE-FYSIE TILTAKA Inndeling av tiltak Felles mål, men ulike typar tiltak Dette kapittelet gir oversyn Ikkje-fysiske tiltak Kvifor? Kva kjenneteiknar desse? Svært mykje føregår allereie Framleis innanfor mange område Samarbeid med andre Opplæring og informasjon Å så langsiktige frø også blant vaksne Opplæring i skulen Informasjon, kampanjar Ikkje-fysiske tiltak Planlegging, forvalting, kontroll Kommunen legg sjølv korta Overordna planar og vedtak Detaljplanar og byggesaker Budsjett Overvaking/kontroll/målingar Vita meir om slike tiltak? MÅL Steg for steg mot visjonen Hovudmål Delmål: TILTAK HANDLINGSPLAN Kort oppsummering Personskadeulukke og materielle uhell Utryggleik Om tiltaka i planen Basert på ulukke, uhell og utryggleik Ein del sakshandsaming i etterkant... 34

4 7.2.3 Tiltak knytt til skulen Todeling av tiltaka Prioriteringskriteria Ikkje alt kan gjennomførast med ein gong Prioriteringskriteria som er brukt Oppsummeringskapittel for ikkje-fysiske tiltak Oppsummeringskapittel for fysiske tiltak Større fysiske tiltak (F) Europaveg og Fv 544 og 545 Strakstiltak (fem er prioriterte) Andre fylkesvegar - Større fysiske tiltak ( tre er prioriterte) Fylkesvegane - Strakstiltak (fem er prioriterte) Kommunale vegar - Større fysiske tiltak (tre er prioriterte) Kommunale vegar - Strakstiltak (fem er prioriterte) Tiltak retta spesielt mot skulen Del av samla vurdering Sentral med omsyn til ikkje-fysiske tiltak Fysiske tiltak Kriteria for nokre ulike trafikksikringstiltak i Stord kommune VEDLEGG Utryggleiksregistreringar

5 1. FORORD Fylkestinget vedtok Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland I tiltaksdelen for , pkt. 10.3, vart det her lagt til grunn at alle kommunar i Hordaland skal utarbeida ein eigen trafikksikringsplan innan år Med Trafikksikringsrapport frå 1996, har Stord kommune allereie hatt ein slik plan å arbeida etter. Det vart i 2003 laga ein plan for planperioden Føreliggjande rapport er ei oppdatering av denne planen kor både struktur og innhald er likt. Det er laga ny ulykkesanalyse og ny rundspørjing til lag og foreiningar og det er gjort ei rydding i tiltakslista kor både utførte prosjekt er tatt ut og nye har kome inn i tillegg til dei som ikkje var utførte i førre periode. Stord kommune sin trafikksikringsplan har status som kommunedelplan etter føresegnene i Plan- og bygningslova. Planen er utarbeidd etter Statens vegvesen si Handbok 209, Kommunale trafikksikringsplaner. Norconsult Bergen laga planen for og Rambøll i Trondheim har stått for arbeidet i Det viktigaste med trafikksikringsplanen er at han skal samanfatta og oppsummera problema med ulukke og utryggleik i Stord og vera eit handlingsretta verkty med prioriterte tiltak det skal satsast på i åra framover. Hovudeltakarar i arbeidsgruppa for trafikksikringsplanen har vore: Stord kommune: Kjell Nesbø, prosjektleiar Ove Kvalnes, leiar regulering, byggjesak, oppmåling Harald Oddvar Sæbø, fagsjef veg og parkering Sylve Rusten, utviklingsgruppa Statens vegvesen: Solfrid Agdestein, Region vest I tillegg har desse vore involvert deler av tida: Arne Aase, Trygg Trafikk Hordaland Mikal Bjønvik, Stord lensmannskontor Nærare opplysingar om trafikksikringsarbeidet i kommunen og om denne planen kan ein få ved å venda seg til: Stord kommune Stord veg, trafikk og parkering v/fagsjef Harald Oddvar Sæbø, tlf eller internett: Stord, oktober 2012

6 2. TRAFIKKSIKRINGSPLAN Innleiing Dette gjeld oss alle Trafikkulukke og -uhell er noko me alle høyrer og les om. Dagleg er det meldingar om små og store uhell og ulukke med meir eller mindre alvorleg utfall, uansvarleg framferd i trafikken osb. Dette gjeld også her i Stord kommune. Me har likevel alle litt lett for å gøyme oss bak haldningar om at "dette gjeld ikkje meg eller "ein må berre godta at trafikkulukke skjer og det er ikkje så mykje å gjere med. I eit samfunnsperspektiv viser statistikken at nærare menneske vert skadde eller drepne i trafikken i Noreg pr år. Det har vore ein markert nedgang i heile landet dei fire siste åra. I tillegg må ein rekna med nokså store mørketal som aldri vert registrert. Talet på dødsulukke har og vorte sterkt redusert. Dei siste åra har talet på trafikkdrepne kome under 200. I Hordaland må ein kvart år rekne med mellom 15 og 20 drepne. Stord har dei siste ti åra hatt sin del av desse dødsulukkene. vegljos er sjølvsagt sentrale, men trafikksikringsarbeid må også handla om brukarane, haldningar og åtferd i trafikken, kommunal arealplanlegging og ei rekkje andre ikkje-fysiske tiltak. Mange gode tiltak kan gjerast med forholdsvis enkle midlar Reell risiko og utryggleik Utryggleik er ei side ved trafikksikring som er vanskeleg. I mange kommunar, også her i Stord, er det ofte ikkje samsvar mellom stadene folk føler seg utrygge og der det faktisk skjer ulukke. Generelt er det slik at dei reelle ulukkespunkta og strekningane er viktigast for å få redusert talet på ulukke og alvorsgrad for dei ulukkene som skjer. Ein kjem ikkje vekk ifrå at det er talet på drepne og skadde som utgjer hovudkriteriet på om ein har lukkast. Samstundes må trafikksikringsarbeidet også fange opp og vektleggja tryggleik og trivnad for innbyggjarane i sine nærområde Lokale løysingar I Nasjonal transportplan har trafikksikring vore fremja som ein av dei absolutt viktigaste utfordringane i norsk transport. Det er likevel viktig å presisera at løysingane ligg lokalt. Sentral satsing og finansiering er viktig, men ein kjem ikkje langt utan lokale tiltak og vilje til å gjere noko. Det er ulukkene her i Stord me kan påverke, og det er her problema må løysast. Denne trafikksikringsplanen er såleis Figur 1 Fv 67 Litlabø barneskule 2009 (h-avis.no) Stord kommune og Statens vegvesen sin arbeidsreiskap i vidareføringa av trafikksikringsarbeidet i kommunen Kva må gjerast fyrst? Ikkje berre fysiske tiltak Ei vanleg oppfatning er gjerne at trafikksikring er noko vegvesenet og/eller kommunen har ansvaret for, og at dette handlar om å byggja noko. Dette er berre dels riktig. Fysiske tiltak som vegutviding, gangvegar, fartshumpar og I tid handlar trafikksikring både om mindre strakstiltak, og om større tiltak som ofte kan ta lengre tid å få gjennomført. Alt kan ikkje gjerast på ein gong, og prioriteringar av tiltak må her gjerast ut frå ei rekkje omsyn. Dette er nærare omtala i tiltaksdelen av planen. Det er også viktig å arbeida etter langsiktige planar på tiltak som opplæring og

7 haldningsskaping der effekten ikkje kan målast med ein gong. Vidare er det og truleg ein del å henta på lang sikt ved at trafikksikring i enda større grad vert premissgjevar og tankegang i kommunal arealplanlegging og utbyggingspolitikk Årleg evaluering, prioritering og tildeling av midlar Oppfølging og evaluering av ulukkesutviklinga og måloppnåing bør ein gong i året rapporterast til kommunestyret i samband med handsaminga av årsbudsjett og økonomiplanen Rullering kvart fjerde år Hovudrullering av planen og prioriterte tiltakslister skal skje kvart fjerde år. Planen bør leggja tilrette for eit kostnadseffektivt rulleringssystem der det viktigaste vert oppjustering av handlingsplanen med nye tiltakslister. For å prioritera tiltak må ein likevel i nødvendig grad også oppdatera analysegrunnlaget. Figur 2 Oppslag i bt.no Ny trafikksikringsplan Vidareføring av førre plan Stord kommune sitt arbeid med trafikksikring har dei siste åra vorte styrt etter Trafikksikringsplan for Stord kommune vedteken i Det er i denne perioden gjennomført eller påbyrja ei rekkje tiltak ut frå dei prioriteringslistene som den gong vart vedtekne. Trafikksikring er likevel ein kontinuerleg prosess, og det er framleis svært mange uløyste og nye trafikksikringsoppgåve i kommunen. Denne nye planen skal difor følgja opp den førre, og konkludere med nye prioriteringslister det skal arbeidast etter i perioden Visjon og målsettingar må likevel sjåast i eit noko lenger perspektiv, og ein har valt å knyte desse til ein tiårsperiode. Figur 3 Heiane 2011 (BA.no) Kommunedelplan Trafikksikringsplanen har status som kommunedelplan, og vert utarbeidd etter retningsliner for kommunale trafikksikrings - planar gitt i Statens vegvesen si Håndbok 209.

8 2.2.5 Oppbygging av planen I tillegg til dette innleiingskapittelet er Trafikksikringsplanen delt opp i desse hovudkapitla: Kap. 2 Stord kommune er ein kort presentasjon av Stord kommune, med dei viktigaste fakta om vegnett, trafikktal og liknande. I tillegg vert det gjeve eit kort oversyn over kva trafikksikringsarbeid som føregår i dag. Kap. 3 Analyse og grunnlag inneheld analysegrunnlaget for tiltaka i planen. Her vert det mellom anna synleggjort kvar trafikksikringsproblema er ved å kartleggja: Politirapporterte personskadeulukke Forsikringsuhell (materiell skade) Utryggleik Samla vurderingar av dette materialet er viktige i høve til prioritering av tiltak. Kap. 4 Dei "ikkje-fysiske" tiltaka presenterer ulike former for ikkje-fysiske tiltak som kan vera aktuelle å satsa på i Stord. Kap. 5 Mål inneheld konkrete målsettingar for å betra trafikktryggleiken i Stord med bakgrunn i dei problema som er avdekka i analysearbeidet. Kap. 6 Tiltak - handlingsplan er den aktive delen av trafikksikringsplanen, med ein handlingsplan for perioden Med bakgrunn i det analysearbeidet som er gjort, er det her sett opp tiltaksforslag i tre kategoriar: Ikkje-fysiske tiltak Større fysiske tiltak (fordelt på vegtype) Mindre strakstiltak (fordelt på vegtype) Det er også trekt ut ein eigen "skulehandlingsplan" for tiltak som i hovudsak gjeld trafikksikring ved skule/skuleveg. Vedlegg I vedlegg finn ein: Detaljerte kart over registrerte ulukke og uhell Oversikt over innkomne merknader/utryggleik Trafikksikring er ei blanding av: - fysiske og ikkje-fysiske tiltak - tiltak med kort og langt tidsperspektiv - tiltak retta mot faktisk og følt risiko - offentleg og privat ansvar og innsats 2.3 Trafikksikringsvisjon for Stord Stord skal vera ein god og trygg kommune å leva i, og sikring av alle trafikantar er eit viktig element i å oppnå dette. Stord kommune ynskjer å leggja null-visjonen som grunnlag i trafikksikringsarbeidet. I korte trekk går denne ut på at ingen skal verta varig skadde eller drepne i trafikken. Ein trafikksikringsvisjon som dette kan virka noko luftig og urealistisk i nær framtid. Likevel kan det kanskje vera lurt å formulera ein idealtilstand me bør nærme oss på sikt. Alle har ein "nullvisjon" for seg sjølv og familien. Me vil utvida denne til å gjelda heile Stord. For å nærma oss nullvisjonen må innsatsen særleg rettast mot: Visjon: Stord skal vera ein god og trygg kommune å leva i, med trygge nærområde og skulevegar. Ulukkesnivået skal verta så lågt at talet på drepne og varig skadde er For vidare sakshandsaming av søknader og merknader, i første rekkje knytt til sekundærvegnettet, er det også sett opp kriteria for ulike typar tiltak.

9 3. STORD KOMMUNE 3.1 Regionsenter i Sunnhordland Stord kommune Stord kommune ligg i Sunnhordland. Kommunen dekkjer den sørlege halvdelen av Stordøy, i tillegg til øyane Huglo og Føyno og nokre andre mindre øyar. Samla areal er omlag 144 km 2. Nabokommunane er Fitjar i nord, Tysnes og Kvinnherad i aust, Sveio i sør, og Bømlo i vest. Kommunen fekk bystatus i Kommunesenteret er Leirvik som og er regionsenter for Sunnhordland Kommunikasjonar Stord er knytt til fastlandet (Sveio) og Bømlo med Trekantsambandet som vart opna i Ferjesamband finn ein mot Os/Bergen og Austevoll i nord, og mot Tysnes og Kvinnherad i aust. Stord har eigen regionflyplass på Sørstokken. Gjennomgåande ekspressbussar går langs hovudåra E 39. Elles utgjer ferje- og hurtigbåttrafikken ein viktig del av transporttilbodet til og frå kommunen. Figur 4 Stord kommune med hovudvegnett 3.2 Busetting og folketal Jamn auke i folketalet Ved årsskiftet 2012 var det i alt innbyggjarar i kommunen. Dette er 153 fleire enn året før, og Stord har hatt ein sterk og jamn vekst i folketalet det siste tiåret. Figur 5 Alderssamansetjing 2012 (SSB)

10 3.2.2 Ungdommeleg kommune 3.3 Vegnett og trafikkmønster Stord kommune har markert fleire innbyggjarar under 25 år enn landsgjennomsnittet, og tilsvarande færre i aldersgruppene frå 30 år og oppover. Det bur litt fleire menn enn kvinner i kommunen. Som naturleg er dominerer menn aldersgruppene opp til 55 år og kvinner frå 55 år og oppover Konsentrert busetnad Busettingsmønsteret i kommunen er forholdsvis konsentrert. Flest menneske bur kring regionsenteret Leirvik, men også Sagvåg og Rommetveit er folkerike område. Langs E 39 og fylkesvegane er det elles ein del spreidd busetnad. Ev Stort og samansett offentleg vegnett Hovudstamme og gjennomfartsåre nord-sør gjennom heile kommunen, er E 39 Kyststamvegen. Denne er særs viktig både for lokal- og gjennomgangstrafikk. Vidare er hovudvegnettet sett saman av Fv 545 på vestsida av Stordøy, og Fv 544 som knyter Leirvik sentrum til E 39 frå to kantar. Ei rekkje ulike fylkesvegar (med ei lengd på til saman meir enn 34 km), og kommunale vegar, knyter dei ulike delane av kommunen til hovudvegnettet. Innbyggjartal og busettingsmønster gjer at Stord har ein relativt stor del av kommunale (bustad)vegar samanlikna med ein del andre kommunar utanfor Bergensområdet. I alt er det omlag 139 km kommunal veg. 20 km (16,4 %) av desse har fartsgrense 40 km/t eller lågare, noko som er ein litt mindre del enn fylkesgjennomsnittet. Omlag 80 km av det kommunale vegnettet har vegljos. Stord kommune har i dag ansvar for omlag 54 km gang- og sykkelveg (KOSTRA, SSB). Veg Km Strekning Ev 39 32,8 Fitjar grense Sveio grense Fv 545 Ev39 Figur 6 Europaveg og fylkesvegar Næringsliv Fv 544 Industri- og serviceverksemd er viktige næringar i kommunen. Verksemdene Kværner Stord, Aker Solutions, Apply Leirvik og Wärtsilä er dei største industriarbeidsplassane. Næringslivet i kommunen omfattar elles ei rekkje produksjons-, handels- og serviceverksemder som i hovudsak er lokaliserte i Sagvåg, Eldøyane, Leirvik og på Heiane. Fv 544 3,0 Ådland - Leirvik sentrum - Vabakkjen Fv ,9 Heiane - Sagvåg- Fitjar grense Fv 542 1,6 Føyno - Bømlo grense Fv 56 8,6 Huglo Fv 57 6,8 Leirvik-Rommetveit-Førlandskr. Fv 58 1,6 Ådland x E 39 Haga x Fv 61 Fv 59 3,0 Tveita x E 39 Eldøyane Fv 61 11,1 Skrivarvn x Fv 544 Førland x E 39 Fv 65 1,3 Saghaugen - Kjøtteinsvegen Fv 66 0,7 Sagvåg str x Fv 545- Sagvåg kai Fv 67 6,3 Nysætervegen - Litlabøvegen Fv 68 1,0 Ådlandsvegen-Tysevegen Fv 70 2,0 Jensanesvegen - Vikanesvegen Fv 71 2,4 Flyplassvegen Fv 72 1,3 Dåfjordsvegen Kv 139,7 Alle komm. vegar. 20 km med fortau Pv 110,0 Alle private vegar over 50m Tabell 1 Veglengder i Stord kommune 2011

11 ÅDT i Stord kommune 2011

12 Figur 7 Årsdøgntrafikk 2011 i Stord kommune (NVDB) Andre fakta om vegnettet i Stord (år 2011) Komm. vegar/gater med vegljos - kommunalt ansvar Vegljoskostnader - komm.veg/gate - kommunalt ansvar Talet på lyspunkt langs riks- og fylkesvegar kommunalt ansvar Vegljoskostnader - riks-/fylkesveg kommunalt ansvar Gang- og sykkelvegar- kommunalt ansvar Kommunale vegar/gater med fartsgrense 40 km/t eller lågare Tabell 2 Fakta om vegnettet 2011, KOSTRA 3.4 Køyrety 125 km 1,65 mill.kr ,56 mill.kr 85 km 30 km Særleg auke i talet på tohjulingar Køyretyparken i Stord kommune har auka jamt og trutt, både som følgje av auka folketal og auka bilhald. Det siste tiåret har det særleg vore ein kraftig vekst i talet på motorsyklar og dels mopedar. Stord har no 4,9% av alle motoriserte tohjulingar i fylket, noko som er ein klar overrepresentasjon i høve til folketalet (3,6% av innb. i Hordaland). problema folk er opptekne av nettopp er knytt til skuleveg og tryggleik for borna. Rett til kommunal skuletransport følgjer standard reglar (2/4km avstand), eller spesielle vedtak om "farleg skuleveg" (td. Hornelandsvegen vinterstid). Ved skuleskyss er tilhøva for av-og påstiging ofte eit problem. Utfordringane gjeld ikkje minst også bringing og henting av elevar med privatbil. Ideelt sett har borna best av å gå til skulen, men der biltransport likevel er naudsynt, bør av- og påstiging skje eit stykke frå skuleområdet. Kommunen har her eit ansvar for tilrettelegging, men foreldre må også bli flinkare til å følgje dei reglane som gjeld Ligg nokså spreitt Kommunen har ein nokså spreidd og desentralisert skulestruktur for grunnskulen. Det er i dag 8 barneskular i kommunen. Barnehagane er også fordelt rundt i kommunen. Mange born har difor gang- eller sykkelavstand til skule/ barnehage. Ungdomstrinnet er fordelt på tre ungdomsskular. I tillegg har ein vidaregåande skule og høgskule. Type Tabell 3 Køyretyparken frå 2002 til 2012 (www.vegvesen.no) 3.5 Skular og barnehagar Gjeld mange Køyrety pr. 1/ Auke frå 1/ Personbil % Varebil % Lastebil % Kombibil % Buss % Traktor % Motorsykkel % Moped % Figur 8 Litlabø skule ULEYSS - FARLEGE ULEVEGAR Skulevegar med stor gjennomgangstrafikk og som følgjer/ kryssar E 39 eller fylkesveg 545 på strekningar utan fysisk skjerming av mjuke trafikantar, kan etter vedtak i komité for oppvekst og utdanning definerast som farlege i skyss-samanheng. Elles gjeld standard reglar for skuleskyss (2/4 km avstand) Skulen på Huglo Skular og barnehagar er viktige i høve til trafikksikring og utryggleik. Særleg dei yngste borna er ofte usikre i trafikken. Erfaringsmessig veit ein at mange av dei

13 Figur 9 Skular 2011 Figur 10 Barnehagar 2011

14 3.6 Trafikksikringsarbeid i dag Mange einingar og organisasjonar er involvert i trafikksikringsarbeidet i Stord. Desse vil sjølvsagt også framover ha eit hovudansvar for å betra trafikktryggleik i kommunen. Med denne trafikksikringsplanen ynskjer ein likevel også å understreka at kvar enkelt innbyggjar har eit ansvar og kan vera viktige støttespelarar i arbeidet for ein tryggare kommune Lensmannen i Stord Langeland skule Lensmannskontoret har ei tredelt rolle i trafikksikringsarbeidet: 1. Førebyggjande arbeid Omfattar besøk i barnehagar, undervising i skulen, deltaking på foreldremøte, besøk i ungdomsklubbar og ulike fora. 2. Trafikkontrollar Politiet gjennomfører kontrollar på fart, rus, åtferd og sikringsutstyr Stord kommune Einingar og kommunale føretak innan teknisk sektor står ansvarleg for tryggleik på det kommunale vegnettet gjennom planlegging, bygging og vedlikehald av dei kommunale vegane. Oppsetting og drift av vegljos langs kommunale vegar vert i hovudsak kosta av kommunen. Langs fylkesvegar, riksvegar og europavegar tek fylket kostnadane. Kommunen utarbeider kommuneplan, kommunedelplanar og handsamar og vedtek privat fremja reguleringsplanar, og legg såleis også viktige langsiktige føringar for utviklinga når det gjeld trafikksikring. Skuleverket og kommunale barnehagar har ansvaret for førebyggjande trafikksikringsarbeid som til dømes opplæring og haldningsskapande tiltak. I barneskulen får elevane opplæring i trafikkåtferd, sykkelbruk, hjelmbruk, refleks ol. I dag er det litt opp til den enkelte skule/lærar korleis dette vert gjort. I ungdomsskulen er trafikkopplæringa meir organisert med eige valfag i 10.klasse ("trafikk og moped"). Ved Stord ungdomsskule underviser ein køyreskulelærar årleg elevar i teoretisk trafikkunnskap. Same opplegg vert gjennomført med ein klasse på Nysæter ungdomsskule. Praktisk øvingskøyring for mopedførarbevis må elevane i dag sjølve betale/gjennomføre ved køyreskule. Ved Stord vidaregåande skule har elevane tilbod om eit nasjonalt valfag "trafikk og bilføraropplæring". Kring 100 elevar tek dette. 3. Etterforsking Politiet etterforskar lovbrot i trafikken og trafikkulukke med personskade Statens vegvesen Statens vegvesen planlegg, byggjer og held vedlike riksvegar, fylkesvegar og gang og sykkelvegar langs desse vegane, samt regulerer avkøyrsler. Vedlikehald gjeld til dømes brøyting, strøing, salting, siktrydding, rekkverk, asfaltering, skilting mv. Statens vegvesen har såleis ansvar for trygg ferdsel for alle trafikantgrupper på riks- og fylkesvegar. Etaten har ansvar for ulukkesregisteret STRAKS, der alle personskadeulukke på vegnettet vert registrert. Ved Stord Trafikkstasjon vert det også utført tungbilkontroll med sjekking av vekt, last og dokument. Det vert også utført oppkøyring til førarkort, teoriprøvar og registrering/ omregistrering av køyrety Trygg Trafikk Trygg Trafikk har eit særskilt ansvar for å formidla ynskje frå publikum, skular og frivillige organisasjonar når det gjeld gjennomføring av trafikksikringstiltak. I Hordaland er det fylkessekretær og distriktssekretærar som tek seg av dette arbeidet. Dei driv også oppsøkjande verksemd ovanfor skulane med hovudvekt på haldningsskapande opplæringstiltak. 16

15 Trygg Trafikk har utvikla mykje undervisningsmateriell retta mot skuleverket og frivillige lag og organisasjonar Andre Velforeiningar, private barnehagar, og ulike lag og organisasjonar er viktige støttespelarar i trafikksikringsarbeidet i kommunen. God kjennskap til nærområda og "kvar skoen trykkjer" er avgjerande for å få kartlagt problema. Eigeninnsats og merksemd kring trafikksikring rundtom i bustadområda utfyller også tiltak frå kommune og vegvesen. Andre organisasjonar som er viktige i trafikksikringsarbeidet er til dømes transportselskapa, køyreskulane, Stord brannvesen (ma. årleg opplegg med vidaregåande skule med foredrag/demonstrasjon av redningsaksjon) forsikringsselskap, og lokalpressa (informasjon). I vidaregåande skule er dessutan russen ein svært viktig medspelar og målgruppe for tiltak. Figur 11 Politikontroll 17

16 4. ANALYSE OG GRUNNLAG 4.1 Innleiing 4.2 Definisjonar Som grunnlag for prioriteringar og tiltak i planen, er det viktig å ha eit best mogleg bilete av trafikksikringssituasjonen og - problema i Stord kommune. Skal ein nærma seg visjonen er det viktig å ta fatt i problema i ei fornuftig rekkefylgje. Ved å sjå nærare på det som er den faktiske ulukkessituasjonen og dei opplevde problema, kan ein trekkje ut tendensar som kan vera viktige ved val og prioritering av tiltak. Analysen i dette kapittelet er basert på: Politirapporterte personskadeulukke PPU Utryggleik i trafikken Data om ulukke og uhell er henta data frå Statens vegvesen sitt ulukkesregister (STRAKS), politiet sine ulukkesrapportar, og frå kopiar av skademeldingar frå forsikringsselskapa. For utryggleik er det gjennomført eit større opplegg mot skular, lag og velforeiningar som har kome med innspel til planarbeidet Trafikkulukke Politiregistrert personskadeulukke i trafikken (STRAKS-registeret) Skadekategoriane er drepne, svært alvorleg skadde, alvorleg skadde og lettare skadde Trafikkuhell Uhell utan personskade men med materielle skadar på køyrety slik at det vert registrert med skademelding i TRAST-registeret (Norges Forsikringsforbund) ÅDT (årsdøgntrafikk) Samla tal på køyrety som passerer (begge retningar) eit snitt på vegen i løpet av eit år, dividert med Ulukkesfrekvens Mål som fortel noko om ulukkesrisiko på ei vegstrekning (eller i eit kryss). For ei strekning er dette vanlegvis talet på ulukke per 1 million vognkilometer: U f = U x 10 6 ÅDT x 365 x L x t U = ulukkestalet i registreringsperioden L = lengde på strekninga t = registreringsperioden i heile år Figur 12 Litlabø 2011 Definisjonar på alvorsgrad: Lettare skadd: skade krev berre kortare medisinsk behandling, og gjev ingen varige mein. Alvorleg skadd: ikkje livstrugande, men gjev varige mein, 0-30 prosent invaliditet. Svært alvorleg skadd: skade som trugar liv eller gjev meir enn 30 prosent varig invaliditet Drepne: død innan 30 dagar etter ulukkestidspunkt som følgje av trafikkulukka. 18

17 4.3 Personskadeulukke års-utval Data frå politirapporterte personskadeulukke for er brukt i analysen i dette delkapitlet Feil og underrapportering Ved lesing av dette kapittelet må ein vera merksam på følgjande: Vanlegvis må ein rekne med ei vesentleg underrapportering av trafikkulukke. I snitt reknar ein med at rapporteringsgraden kan liggje heilt ned mot 30 prosent for alle ulukke totalt (høgare for alvorlege ulukke) Figur 13 Politirapporterte personskadeulukke Det er store variasjonar frå år til år, men ikkje noko trend. Sett saman med tala frå 80 og 90-talet er det ei auke i gjennomsnittleg tal på ulukke pr år frå 11 på slutten av 80-talet, 14 på 90-talet til 22 mellom 2001 og Spesielt reknar ein med store mørketal for eineulukke med moped og sykkel. Samanlikningar med resten av fylket (utanom Bergen) må lesast som tendensar og ikkje som prov. Det statistiske utvalet er (heldigvis) lite til å trekkja bastante konklusjonar Jamt over året Ulukkesnivået i Stord kommune har auka I tiårsperioden blei det i alt registrert 136 personskadeulukke i Stord kommune, av desse 8 dødsulukke. I perioden har talet auka til 223 ulukke med 5 dødsulukke. Kommunen har gått frå 14 ulukke pr år på 90-talet til 22 ulukke pr år etter År Ulukke Drepne/ skadde Drepne Hardt skadde Lettare skadde Figur 14 Fordeling over året Ulukkene fordeler seg jamt over året. Det er ingen særskilte toppar knytt til sommartrafikk, vintertilhøve eller andre årsaker Trafikantgrupper og skadegrad Trafikantgruppe Drepne/ skadde Drepne Hardt skadde Letter skadde Bilførar Bilpassasjer Person lett MC Person annen MC Person moped Person sykkel Fotgjengar Aker Andre Tabell 4 Politirapporterte personskadeulukker Tabell 5 Trafikantgruppe og skadegrad 19

18 Dei største gruppene skadde er bilførarar og bilpassasjerar. Deretter er det jamn fordeling mellom førarar av tung motorsykkel, moped og sykkel. Innafor desse gruppene er det førarar av tung motorsykkel som har største del hardt skadde. Figur 15 Trafikantgruppe og skadegrad I dei 53 ulukkene med drepne og hardt skadde i perioden, fordeler talet på drepne og hardt skadde seg slik på dei ulike vegane i kommunen: Strekning: Drepne/h.skadd Ev 39 (Fitjar Skjers.) 27 Fv 545 (Heiane-Fitjar) 6 Fv 67 (Litlabøvegen) 4 Fv 57 (Sentr-Rommetveit) 4 Fv 65 (Saghaugen) 3 Fv 61 2 Fv 59 (Verftsvegen) 1 Fv 68 1 Komm/Priv 10 Det er E 39 som har dei mest alvorlege ulukkene. I høve til førre planperiode er det størst nedgang i dei alvorlege ulukkene på Fv 544 det talet på drepne og hardt skadde har gått frå 10 til 0 pr 10 år. Figur 16 Alder og skadegrad Det er dei unge førarane som har dei fleste ulukkene med hardt skadde og drepne. Merk at det er tre års intervall for år og år Tre av ti ulukke på E Oppsummering Frå den førre rapporten ( ) var det gjort ei meir detaljert ulukkesanalyse. Der var hovudkonklusjonane: - problemstrekning E 39 Vabakkjen Ådland med uvant høg ulukkesfrekvens og med kryssulukke som dominerte - E 39 Ådland Sandvikvåg inkl Fitjar mange alvorlege ulukke - fleire kryssulukke enn resten av fylket - fleire ulukke med fotgjengarar enn resten av fylket Figur 17 Hardt skadde og drepne på vegtype Det er E 39 som har dei fleste hardt skadde og drepne. 65 av dei 223 ulukkene i perioden har skjedd på E 39 med 27 av dei 53 drepne og hardt skadde. Desse konklusjonane står seg framleis med data frå ulukke i heile tiåret

19 4.5 Ulukkeskart Figur 18 Politirapporterte personskadeulukke

20 4.6 Ulykkespunkt og -strekningar Figur 19 Ulukkespunkt og ulukkesstrekningar Ulukkesstrekningar Det er to strekningar som har så mange ulukke at dei kjem inn under vegvesenet sin definisjon av ulykkesstrekning. Det er: Nordre halvdelen av E 39 frå Heiane til Vabakkjen Fv 544 Vikastemmo frå Saghaugen gjennom sentrum til Torget Desse har meir enn 10 politirapporterte ulukker (PPU) innafor 5 år på kvar km Ulukkespunkt Det er tre ulukkespunkt. Alle ligg i kryss langs E 39: E 39/Fv 544 Vabakkjenkrysset E 39/Fv 67 Gruvevegen E 39/Fv 544 Sækrysset Begge kryssa med Fv 544 er kanaliserte kryss med vikeplikt frå sideveg. Krysset med Fv 67 er vikepliktsregulert utan kanalisering. Figur 20 E 39 Sækrysset, Gruvevegen, Vabakkjen 22

21 4.7 Utryggleik I tillegg til data om ulukke og forsikringsuhell, har ei viktig kjelde i arbeidet med trafikksikringsplanen vore kartlegging av utryggleik. Generelt kan det ofte vera lite samsvar mellom kvar folk føler seg utrygge og kvar det faktisk skjer ulukke. Dette er også dels tilfelle i Stord. Likevel er det viktig å ta på alvor at born og vaksne føler seg utrygge i eige nærmiljø og på skuleveg. problem og tiltak. Sjå handlingsdelen for nærare omtale av desse kriteria. Detaljert liste i vedlegg Opplegg mot skular, barnehagar og lag Det har vore gjennomført eit omfattande innsamlingsopplegg, der ein har bede skular, barnehagar, foreldreutval, velforeiningar og ulike lag og organisasjonar om å kartleggje problemstader og kome med forslag til tiltak. I tillegg har oppstart av planarbeidet vore annonsert i avisa med oppmoding til alle om å koma med innspel Nærare 100 merknader Det har vore svært stor respons på opplegget, noko som indikerer at trafikksikring er noko born og vaksne i Stord er opptekne av. Det er registrert og kartfesta nærare 100 merknader med ulike forslag til tiltak. Nokre gjeld sjølvsagt dei same stadene og problema, men det er likevel stor spreiing både geografisk og temamessig. Stort sett er dei fleste deler av kommunen representert, og materialet gir truleg eit nokolunde dekkjande bilete av opplevd utryggleik i kommunen Planen legg grunnlag for sakshandsaming Med så mange søknader og innspel har det vore uråd å drive sakshandsaming av enkeltsaker i arbeidet med planen. Det er likevel lagt ned eit omfattande arbeid i registrering og kartfesting, der ein har kategorisert og gruppert ulike problem og ynskje om tiltak. Særleg for bustadvegar og kommunalt vegnett med mindre trafikk, har målet i trafikksikringsplanen difor i første rekkje vore vurdering og oppsett av kriteria for vidare sakshandsaming av ulike typar 23

22 5. DEI IKKJE-FYSIE TILTAKA 5.1 Inndeling av tiltak Felles mål, men ulike typar tiltak trafikksikring ligg både hjå det offentlege og hjå kvar enkelt av oss. Eit særskilt ansvar gjeld omsynet til born i trafikken. Grunnlagsanalysen for ulukke, uhell og utryggleik i Stord (kap.3) understrekar at det er behov for eit breitt spekter av trafikksikringstiltak i kommunen. Slike tiltak kan kategoriserast på mange måtar, til dømes etter ansvar for gjennomføring, storleik (kostnad, naudsynt tid), målgruppe/trafikantgruppe, om dei er enkelttiltak eller kontinuerlege o.l. Ei eller anna form for sortering er naudsynt i ein plan som denne. I trafikksikringsplan for Stord er det valt eit hovudskilje mellom fysiske tiltak og ikkje-fysiske tiltak. Innanfor dette hovudskiljet har ein så forsøkt å fange opp mange av dei andre dimensjonane som til dømes ansvar for gjennomføring, spesielle målgrupper, og skilje mellom strakstiltak og langsiktige tiltak Dette kapittelet gir oversyn I utgangspunktet er det nok mange som oppfattar trafikksikringsarbeid som tiltak på vegnettet, at kommunen eller vegvesenet fysisk skal byggja eller utbetra noko. Dette er berre delvis rett. Sjølv om mange av tiltaka i handlingsplanen er av denne typen, er det også ei rekkje viktige trafikksikringstiltak som ikkje er knytt til ein bestemt geografisk stad eller strekning. Dette kapittelet vil difor gje eit oversyn over slike ikkje-fysiske tiltak som er, eller kan vera aktuelle i Stord. I handlingsplanen er trekt fram dei tiltaka ein i fyrste omgang finn mest viktige å gjennomføre. 5.2 Ikkje-fysiske tiltak Kvifor? Forsking viser at det er eit stort potensial for å gjera noko med ulukkestala og talet på drepne og skadde i trafikken med tiltak retta mot haldningar og åtferd til trafikantane eller i andre ikkje-fysiske tiltak. Ansvaret for Kva kjenneteiknar desse? Dei ikkje-fysiske tiltaka er meir generelle og gjerne meir av kontinuerleg karakter enn fysiske (enkelt)tiltak på vegnettet. Tiltaka er altså særleg retta mot å skape betre trafikantåtferd og haldningar som på sikt vil gje færre ulukke. Opplæring, informasjon og kontroll er nokre sentrale stikkord for ikkje-fysisk trafikksikring. Dette er tiltak som kan vera retta mot mange ulike trafikantgrupper eller aldersgrupper. Inkluderast i omgrepet må også til dømes kommunal (areal)planlegging som legg langsiktige føringar for trafikk- og ulukkessituasjonen i kommunen. Stord vil framover leggje vekt på ikkjefysiske tiltak innan: Opplæring og informasjon Planlegging, forvalting og kontroll Svært mykje føregår allereie Det er med ein gong viktig å påpeike at det allereie pågår svært mykje god ikkje-fysisk trafikksikring i Stord. Som vist i kapittel 2 er skuleverket, politiet, vegvesenet, kommunen og mange andre organisasjonar dagleg engasjert i dette. Sjølv om kommunen med denne planen ynskjer auka fokus på slike tiltak, er det difor ikkje snakk om noko heilt nytt. Mykje gjeld vidareføring eller utvikling av eksisterande arbeid, nokre tiltak vil ein forsterke, og i tillegg ynskjer ein å prøve nokre heilt nye tiltak. 24

23 5.2.4 Framleis innanfor mange område Skuleverket og opplæring i skule/barnehage må også vidare ha ei sentral rolle i dette arbeidet. Betre samordning og utnytting av andre aktørar er også ei utfordring. Stord kommune bør sjølv gå føre med eit godt eksempel ved i større grad å innarbeida trafikksikring i eiga planlegging og aktivitet. Eit viktig mål må vera at ikkje-fysisk trafikksikring vert knytt opp mot budsjett på linje med fysiske tiltak. Ein bør og konsentrera innsatsen mot målgrupper der effekten av tiltaka er størst Samarbeid med andre Innanfor feltet ikkje-fysisk trafikksikring ligg alt vel tilrette for å samarbeida med andre kommunar, etatar og organisasjonar. Slik kan ein både hausta av andre sine erfaringar, og truleg også redusera kostnader. For Stord sin del kan det i første rekkje vera naturleg å søkje samarbeid med Fitjar. Aktuelle oppgåve kan til dømes vera: Trafikkundervising/-opplegg i skulen. Samordna kontakt mot lensmann, vegvesen, Trygg Trafikk, presse, aksjonsdagar mv. Samarbeid om rutinar og ressursar til utrykking, redningsteneste og måleutstyr 5.3 Opplæring og informasjon Å så langsiktige frø også blant vaksne At haldningar og åtferd i trafikken kan påverkast er det liten tvil om. Gjennom heile oppveksten vert barn sosialisert til bilkøyring og åtferd i ulike trafikantroller. Me vaksne tenkjer dessverre ikkje alltid over at me er rollemodellar for barna. Det hjelper ikkje om skulen formidlar gode trafikkunnskapar og haldningar om foreldre og vaksne ikkje fylgjer opp med tilsvarande fornuftig åtferd i trafikken. Opplæring og informasjon må difor rettast mot alle aldersgrupper og trafikantroller. Dette må skje ved: Langsiktige, kontinuerlege opplærings- og informasjonstiltak Kampanjar aksjonsretta tiltak Tiltaka må setjast inn i eit langsiktig perspektiv. Med dette er også meint at ein set i system deltaking i og gjennomføring av ulike kortsiktige kampanjar/ aksjonar. Det vil her vera viktig at ikkje-fysisk trafikksikring vert knytt opp mot budsjett på linje med fysiske tiltak. Ein føresetnad for gjennomføring er sjølvsagt og at dei valde tiltaka er innarbeidd i planar som gjeld skular, barnehagar, lensmann osb. Tiltaka må og rettast mot å styrkja det individuelle ansvaret. Til sjuande og sist er det kvar enkelt som må følgja trafikkreglane (fart, rus mv.), rydda sikt på eigen eigedom osb Opplæring i skulen For opplæring i trafikksikker åtferd og trafikksikre haldningar må grunnarbeidet, som i dag, gjerast i barnehage og grunnskulen. Opplæringa tek utgangspunkt i dei aktuelle trafikantrollane ein etterkvart møter (fotgjengar, syklist, mopedist, bilist og passasjer). Dette er altså eit felt der Stord allereie har etablerte opplegg og der utfordringa er å utvikle dette vidare. Som del av undervisingstid som vert brukt til trafikkopplæring, har skulane ma. faste årlege opplegg med lensmann og Trygg Trafikk. Døme på meir "kvardagssikring" kan vera Litlabø skule der ein har eigen sykkelavtale 25

24 som regulerer bruk av sykkel til og frå skulen, hjelm, trafikkreglar, to på ein sykkel, m.m. I Stord kan ein likevel generelt seia at haldningsskapande trafikksikringsarbeid i barnehage/skule i dag er litt tilfeldig og avhengig av den enkelte skule/barnehage og lærar. Det må difor vera eit mål at dette i enda sterkare grad skal bli ein fast "raud tråd" gjennom heile oppveksten. Svært mykje materiell er tilgjengeleg for alle klassetrinn (td. frå Trygg Trafikk), det gjeld berre å ta det i bruk. Kanskje ein "trafikkansvarleg" ved kvar skule kunne vera ein ide for å få betre tilrettelegging av materiell og ressursar til undervisinga. Kunnskapsløftet I ny læreplan er det sett klare kompetansemål til kunnskap og trening knytta til trafikktryggleik etter 4., 7. og 10. trinn. Læreplanen skal gje eit løft for trafikkopplæring og sikre betre utvikling og framgang gjennom heile grunnopplæringa. Kompetansemål trinn: Eleven skal kunne følgje trafikkreglane som gjeld gåande og syklande. Kompetansemål trinn: Eleven skal kunne sykle trygt. Kompetansemål trinn: Eleven skal kunne gjere greie for korleis trafikktryggleiksutstyr kan hindre eller minske skade ved uhell og ulukke. Eleven skall kunne gjere greie for omgrepa fart og akselerasjon, kunne måle med enkle hjepemiddel og gje eksempel på korleis kraft er knytta til akselerasjon. Eleven skal kunne gjennomføre forsøk med lys, syn og farger, og kunne gjere greie for resultat frå forsøka. Eleven skal kunne gjere greie for korleis bruk av rusmiddel kan føre til helseskader og kunne drøfte korleis den enkelte og samfunnet skal førebygge skader. Samarbeid med andre kommunar er nemnt. For å utvikla dette vidare kan det også vera lurt å sjå på erfaringar frå grunnskulen i andre kommunar i Hordaland. I tillegg til i barnehage/skule, er opplæring også svært aktuelt i andre fora og for andre målgrupper. Døme er: Mopedopplæring. Nye reglar vert truleg innført slik at mopedførarbevis vert erstatta av eit "førarkort" (må ha bestått ein teoriprøve) Køyretrening for åringar (med foreldre/ køyreskule). Frå 1/ vart det innført eit 16-timars obligatorisk "trafikalt grunnkurs" for å få lov til å øvingskøyre. Eit mål her burde også vera å inkludere foreldre som skal øvingskøyre med borna. Køyreskulane har tidlegare forsøkt med slike kurs til foreldre, men desse har hatt laber oppslutning i Stord. Trafikksikring og (køyre)opplæring som del av HMS-arbeid internt i kommunen eller i større verksemder Trafikk-kurs retta mot vaksne og eldre (vedlikehald og oppdatering av kunnskap), førstehjelpskurs o.l. Det vert i dag arrangert frivillige 65+-kurs. Samla for kommunane Stord, Bømlo, Fitjar og Tysnes er det ca eldre som årleg gjennomfører dette kurset. Det må vera eit mål å få fleire med. Målt i forhold til opphald i trafikken, har eldre bilførarar ein høg ulukkesrisiko. 26

25 5.3.3 Informasjon, kampanjar I tillegg til den kontinuerlege påverkinga ved opplæring, trengs også meir kampanjeretta tiltak omkring trafikksikring, både generelt og retta mot spesielle problem. Lokale initiativ ut frå lokale hendingar og akutte behov har fleire stader vist seg svært effektive. For Stord sin del bør ei prioritert oppgåve vera vidare samarbeid med Statens vegvesen, lensmannen og td. Fitjar kommune om informasjons- og kampanjetiltak. Fokus bør her ma. vera: dei mange ulukkene på E 39 ulukke med unge sjåførar/passasjerar. samarbeid om lokal trafikksikringsinformasjon i lokalpressa. Ei fast trafikkspalte i avisa med jamne mellomrom kunne halde saka varm og informere stordabuane om trafikkreglar, aktuelle problemstader, ulukkesstatistikk siste månad osb. Bruk av kommunen sine eigne internettsider kan vera eit supplement til dette. Statens vegvesen, Trygg Trafikk og andre dreg også med jamne mellomrom i gang ulike aksjonar ein kan hekta seg på. Nokre døme kan vera: Figur 21 Kampanjar frå Statens vegvesen Meir informasjon om aktuelle kampanjar og aksjonar kan ein finna på: Aktuelle tiltak oversikt basert på målgruppe Oversikta som her vert gitt er ikkje utfyllande. Framstillinga tek utgangspunkt i ei liste utvikla av Kvam kommune, tilpassa for Stord, der ein har valt å gruppera tiltaka etter målgruppe der alder gjerne inneber viktige milepælar for ulike trafikantroller og samspel med andre i trafikken. Nokre slike målgrupper/milepælar er: "Aksjon skulestart" - lensmann/politi deltek aktivt i årleg aksjonsveke for å sikra 6-åringane som skal ut på skuleveg. "Skuleteljing" - bilbeltebruk, sykkelhjelm Pass farten - ikkje for fort, ikkje for seint "Sei ifrå" - døme på fylkeskampanje retta mot ungdom og passasjerar til uvettuge bilførarar (sei nei til fart og alkohol). Gjennomført med hell fleire år i Sogn og Fjordane, no også aktuell i Hordaland. Spedbarn: foreldre med spedbarn i trafikken Barnehage: mellom heim og barnehage 6-åringar/1. klasse: nye på skulevegen 10- åringar/5. klasse: sykkel på skuleveg 16-åringar/10. klasse: moped/ motorsykkel, start øvingskøyring med bil år: ferske MC/bilførarar med passasjerar, viktig gruppe. Vaksne og eldre: foreldrerolle, førebilete, vedlikehald og oppdatering av kunnskapar Bilbelteaksjon 27

26 5.4 Ikkje-fysiske tiltak Målgruppe Døme på tiltak som kan vera aktuelle: Ansvar Spedbarn Helsesøster informerer om: Helsesøster Sikring av barn i bil Barnevogn i trafikken Barnehage (barn, tilsette, foreldre) Trafikksikring som tema i årsplanen Aksjonar/opplæring: refleks, buss, skilt, gangfelt, Eigar av barnehage Styrar gåtrening, til dømes med "5-års-klubb". Materiell frå Trygg Trafikk Sikring av barn i bil Refleksvestar for uteleik og mørkegåing Introduksjon av "Barnas Trafikklubb" Styrar Styrar Styrar klasse (barn, foreldre) Trafikksikring som tema i årsplanen Aksjonar/opplæring: korleis gå til skulen, Skuleadm. Rektor "følgjesvenn/fadder", refleks, sikring i bil Lærar med på skulebuss fyrste veka Refleksvestar til alle nye elevar Utnemne elevane til bilbelte-o g reflekspoliti Rektor Rektor Rektor/lensmann Trafikksikringstema på foreldresamlingar Temakassar for trafikk (som på Askøy) Rektor Skuleadm klasse (barn, foreldre) Trafikksikring som tema i årsplanen Aksjon i 5.klasse: sykling til skulen, sykkelhjelm, stell av Skuleadm. Rektor sykkel. osb. Blest om "fylkesfinalen" i sykling Positivt gruppepress for korrigering av åtferd (t.d. Rektor Rektor bruk av teater/drama) Rusmidlar og trafikk, tema i 7. klasse Rektor/Trygg Trafikk/lensmann klasse (foreldre, barn) Trafikksikring som tema i årsplanen Sei frå -aksjon (barn/ungdom seier frå til foreldre og Skuleadm. Vegvesenet andre sjåførar om farleg åtferd) Førstehjelpskurs Prosjektarbeid om trafikk / rollespel 10. kl. med lensmannen på trafikk-kontroll Vitjing av trafikkskadd i 10.klasse Rektor/Røde Kors Rektor Lensmann Rektor Rektor/trafikkskule Trafikk/mopedopplæring for 10. klasse. Vurdere ledsagerstøtta bilkøyring som alternativ når elevane har fylt 16 år Siste halvår av 10. klasse: informasjonskveld for Rektor/foreldreutval/lensmann/ trafikkskule/vegvesen foreldre og 16-åringar om privat øvingskøyring. 28

27 Målgruppe Døme på tiltak som kan vera aktuelle: Ansvar Vidaregåande skular "Ungdom og trafikk - ungdom og rus" Kommune/lensmann/Trygg Høgskulen Rebusløp for russen (velprøvd i Bergen) Trafikk/brannvesen/ vegstasjon Gratis kontroll av russebilar Stord vegstasjon Kontakt med høgskulen kring moglege prosjekt/tema om trafikksikring i Stord Kommunen/Høgskulen Vidareføring/utvikling av obligatorisk trafikkundervising ved høgskulen Høgskulen Gjennomføre samla aksjonsdagar der alle aktørar er med og set fokus på trafikksikring i Stord Alle åringar Kampanjar gjennom lokalpressa, t.d om festkøyring og "militærkøyring", retta mot bilførarar, motorsyklistar og passasjerar ("sei ifrå") Ulukkesoversikter, risiko og artiklar om lokale trafikkproblem, drepne, skadde og pårørande. Kommunen/samarbeid med nabokommunar/lensmann/avis Kommunen/samarbeid med nabokommunar/lensmann/ vegvesen/avis Vaksne og eldre Påverking av foreldre til å bli gode førebilete "Korleis øvekøyra med dei håpefulle?" Tilbod om trafikkoppfriskingskurs ("65+") Førstehjelpskurs Kampanjar retta mot råkøyring og sikring av barn i bil. Barnehagar/skular/avis mv. Traf.skular/ vegvesenet Skulen/vegvesenet/trafikkskule Trafikkskule Røde Kors Lensmann/avis mv. Kommunen, verksemder, Trafikksikringsopplæring for lærarar og Kommunen/Skuleadm./ kurssekretær i næringsdrivande og barnehagetilsette, utnemne "trafikkansvarleg" ved regionen yrkessjåførar kvar skule mogleg tilskot frå FTR Køyreopplæring og trafikksikring som del av internt Kommunen HMS-arbeid. Kommunen bør sjølv gå framfor med eit godt eksempel. Betra rutinar for av- og påstiging ved skuleskyss. Rutebilselskap/Kommunen 29

28 5.5 Planlegging, forvalting, kontroll fartsnivået ikkje vert høgare enn 30 km/t i nye bustadfelt Kommunen legg sjølv korta Den langsiktige utviklinga og bruk av areal legg vesentlege føringar også for trafikksikring. Der ein ukritisk har lagt ut nye bustadområde langt frå eksisterande busetnad, har mange kommunar opplevd kostbare krav om gang- og sykkelveg eller andre sikringstiltak i etterkant. For planlegging og utbyggingspolitikk i Stord kommune er det sjølvsagt mange tilhøve og avvegingar som gjeld. For utviklinga på lang sikt er det likevel viktig at trafikksikring får ein meir formell status som eitt av elementa nye arealplanar og vedtak skal sjekkast mot. Eit tiltak i trafikksikringsplanen er difor å utvikla kriteria og sjekklister i høve til arealplanar på ulike plannivå Budsjett For å sikra gjennomføring av tiltak og grunnlag for tilskot om statlege trafikksikringsmidlar, har Stord innarbeidd trafikksikring som eigen post i kommunen sitt budsjett (ca kr, hovudsakleg til fysiske tiltak). Øyremerking av midlar til ikkje-fysiske tiltak kan vera eit mål å få til. Statlege tilskot til trafikksikringstiltak er basert på årlege søknader for tiltak som er prioriterte i trafikksikringsplanen. Ein ide i høve til aktivisering og engasjement, kan også vera å øyremerka midlar til ein eigen dugnadspott der velforeiningar mv. kan søkja midlar til gjennomføring av tiltak i eige nærområde Overordna planar og vedtak På overordna nivå er Rikspolitiske retningsliner for samordna areal- og transportplanlegging sentral. Samla trafikkvolum er ein viktig faktor som påverkar talet på ulukke. Lokalisering av bustader, skule, arbeidsplassar og fritidstilbod, vil kvar for seg og i høve til kvarandre påverka dette. Bruk av plan- og bygningslova er sentral med omsyn til lokalisering, rekkefylgje av tiltak osb. I tillegg til samla trafikkvolum bør ein også sjå på andre element som bør inn i sjekklister for overordna planar, til dømes tilknyting til eksisterande infrastruktur, at næringsområde ikkje skapar trafikkpress i bustadområde og liknande Detaljplanar og byggesaker Vidare skal det utgreiast oppretting av eit fond for trafikksikring i bustadområde i samband med fortetting Overvaking/kontroll/målingar For riks- og fylkesvegnettet vil det i første rekkje vera lensmann/politi og vegvesen som har ansvar for slike tiltak. Kommunen bør vera med og be om prioriteringar i høve til spesielle problem, strekningar og grupper. Døme på aktuelle tiltak er: Fartskontroll og fartsmålingar Promillekontroll Bilbeltekontroll "Pass farten"-aksjon Informasjonstavler som viser farten ein held Her bør kommunen utvikla sjekklister med eit sett av kriteria som sikrar at planane tilfredsstiller omsynet til trafikksikring i nærmiljøet og bustadområda. Viktige element å sjå på her kan vera prioritering av mjuke trafikantar i bustadfelt, skilje av harde og mjuke trafikantar, fartssoning og fartsdempande tiltak, gjennomgangstrafikk, krav til avkøyrsler/ sikt/vegetasjon mv., tilrettelegging av busslommer osb. Utbyggjar er generelt også ansvarleg for at Søkje FTR om støtte Alle, inkl. kommunar, skular, barnehagar, lag og enkeltpersonar kan søkje Fylkets trafikksikringsråd (FTR) om midlar til gjennomføring av ikkje-fysiske tiltak. Adressa er: Hordaland fylkeskommune, samferdsavd v/ftr, PB 7900, 5020 Bergen. 30

Stord kommune. kommunedelplan

Stord kommune. kommunedelplan Stord kommune kommunedelplan Trafikksikringsplan 2004-2007 FORORD Fylkestinget vedtok 17.02.98 Handlingsplan for trafikksikringsarbeidet i Hordaland 1998-2007. I tiltaksdelen for 1998-2001, pkt. 10.3,

Detaljer

Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012

Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012 Ullensvang herad Trafikksikringsplan 2009 Tiltaksplan for 2012 2 Føreord Heradsstyret i Ullensvang gjorde 04.10.1999, sak 65/99, vedtak om å utarbeida trafikksikringsplan etter nye retningsliner og signal

Detaljer

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015

Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Trafikksikringsplan for Kvam 2012-2015 Periode 2012-2015 Foto: Olav Bjørkum Utarbeidd 25.07.2012 Revidert: 12.11.12 Godkjent: 11.12.12 (etter høyringsrunde) Av Prosjektgruppgruppe Prosjekt- Heradsstyret

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING

TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING Meland kommune TILTAKSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING 2012-2016 Godkjent i Meland kommunestyre 12.09.2012, sak 079/12 1 SAMANDRAG Meland kommune ligg rett nord for Bergen og opplever sterk folkevekst. Samtidig

Detaljer

Kommunedel plan trafikksikring

Kommunedel plan trafikksikring 1 VAKSDAL KOMMUNE Trafikksikringsplan, Kommunedelplan trafikksikring 2009-2013 Analyse av ulykker, uhell og utryggleik Forslag og prioritering av tiltak Oppdatert juli 2010. 2 FORORD styre har i møte 26.10.09

Detaljer

Kvam på trygg veg 2009

Kvam på trygg veg 2009 Trafikksikringsplan for Kvam TIL UTTALE Frist 31 januar 2006 Planperiode: 2006-2008 Kvam på trygg veg 2009 Utarbeidd: 27.12.05 Revidert: xx.xx.06 Godkjent: xx.xx.06 (etter høyringsrunde) Av: Prosjektgruppe

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Kommunedelplan for trafikk- trygging 2014-2017

Kommunedelplan for trafikk- trygging 2014-2017 1 Kommunedelplan for trafikk- trygging 2014-2017 Planutkasst til offentleg ettersyn frå 12.06.2014 til 15.08.2014 Saksbehandlar: Espen Skagen 2 Forord Trafikktryggingsplanen har som hensikt å auke og samordne

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKRING I HORDALAND 2010-2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201001515-10 Arkivnr. 8.T73 Saksh. Grude, Nils Egil Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.09.2010 29.09.2010-30.09.2010

Detaljer

E39 over Stord Ulykkesanalyse, vurdering av risikobilde og vurdering av tiltak som kan gje færre ulykker og/eller redusert skadeomfang RAPPORT

E39 over Stord Ulykkesanalyse, vurdering av risikobilde og vurdering av tiltak som kan gje færre ulykker og/eller redusert skadeomfang RAPPORT E39 over Stord Ulykkesanalyse, vurdering av risikobilde og vurdering av tiltak som kan gje færre ulykker og/eller redusert skadeomfang RAPPORT Statens vegvesen Region vest November 21 1 Forord Etter fleire

Detaljer

Kvam herad. Vegplan for Kvam. Arkiv: 561 Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Jan Tjosås. Arkivsaknr 2003000078

Kvam herad. Vegplan for Kvam. Arkiv: 561 Objekt: Avgjerd av: Saksh.: Jan Tjosås. Arkivsaknr 2003000078 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for utvikling 28.04.03 021/03 JATJ Kvam heradsstyre 13.05.03 055/03 JATJ Avgjerd av: Saksh.: Jan Tjosås Vegplan

Detaljer

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL

GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL GRØNTSTRUKTUR, TURVEGAR OG GANG- SYKKELVEGAR PÅ STORD DELPROSJEKT TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL DEL I GRØNTSTRUKTUR OG TURVEGAR DEL II HOVUDNETT FOR GANG- OG SYKKELVEGAR PROSJEKTRAPPORT - 30.08.2010 1

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 16.03.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Trafikksikringsplanen for Lom kommune blir utarbeidd frå ein disposisjon delt i fire grupper: Trafikant Køyrety Veg og vegmiljø Trafikkstyring

Trafikksikringsplanen for Lom kommune blir utarbeidd frå ein disposisjon delt i fire grupper: Trafikant Køyrety Veg og vegmiljø Trafikkstyring INNLEIING/FORORD Trafikkulykker er noko som rammar dei som ferdast etter vegane - også i Lom. Det er mange ting som kan vera årsak til ulykkene, som råkar alle slag trafikantar. Kvart år blir det for heile

Detaljer

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024

SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLAN 2014-2024 AUSTRHEIM KOMMUNE SAMMFUNNSDEL Kommuneplan 2014-2024 INNHALD: Innhald Ordføraren har ordet 3 Austrheim viktige verdiar 4 Visjon 5 Forventningar fram

Detaljer

Regional transportplan 2014 2023. Analysar og utfordringar

Regional transportplan 2014 2023. Analysar og utfordringar Regional transportplan 2014 2023 Analysar og utfordringar www.sfj.no Vedteke av fylkestinget des.ember 2013 INNHALD 1. SAMANDRAG... 3 2. BAKGRUNN OG RAMMER FOR REGIONAL TRANSPORTPLAN... 5 2.1 Bakgrunn...5

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

HØYRINGSDOKUMENT. Planprogram til Regional plan for folkehelse 19.03.2014. Høyringsfrist

HØYRINGSDOKUMENT. Planprogram til Regional plan for folkehelse 19.03.2014. Høyringsfrist HØYRINGSDOKUMENT 19.03.2014 Planprogram til Regional plan for folkehelse Høyringsfrist 20.05.2014 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Rammer og føringar...3 2.1 Omgrepsavklaring folkehelse...3 2.2 Lovgrunnlag...3

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Fjell kommune. Mobilitetsplan Bildøyna. Utgave: 1 Dato: 2014-10-31

Fjell kommune. Mobilitetsplan Bildøyna. Utgave: 1 Dato: 2014-10-31 Mobilitetsplan Bildøyna Utgave: 1 Dato: 2014-10-31 Mobilitetsplan Bildøy 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan Bildøyna Utgave/dato: 1 / 31. okt. 2014 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13

Tilstandsrapport. Vidaregåande opplæring 2012/13 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2012/13 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Hovudfunn... 4 Læringsmiljø... 4 Læringsresultat... 4 Gjennomføring... 5 Fagskulane... 5 Klasseleiing... 6 Vurdering...

Detaljer

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012

Regional transportplan Hordaland 2013 2024. Høyringsframlegg mars 2012 Regional transportplan Hordaland 2013 2024 Høyringsframlegg mars 2012 innhald 3 Innhald 1. Samandrag 5 2. Bakgrunn og rammer for regional transportplan 10 2.1. Bakgrunn 10 2.2. Overordna rammer og mål

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for plan og miljø Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for

Detaljer

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE

IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE Sogndal kommune KOMMUNAL PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV, FYSISK AKTIVITET OG FOLKEHELSE 2009-2012 Høyringsframlegg september 2008 Framsidefoto: Tor Yttri 2 Overordna mål Sogndal kommune vil leggje til rette

Detaljer

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet

Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014. Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet Søknad om løyve til delvis bompengefinansiering av Nordhordlandspakken 03.03.2014 Utkast til førehandskontroll, Vegdirektoratet 1 FORORD Nordhordlandspakken AS er eigd av Regionrådet Nordhordland IKS,

Detaljer

Regional plan for attraktive senter i Hordaland

Regional plan for attraktive senter i Hordaland Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel Høyringsfrist 22. august 2014 Innspel skal merkast med 2014/14561 og sendast til: hfk@hfk.no eller Hordaland fylkeskommune,

Detaljer