Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg"

Transkript

1 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg Møtedato: Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling. Saksliste Sak nr. Sakstittel 026/13 Spørsmål og informasjon 027/13 Fylkesmannen i Vestfold sitt tilsyn med Introduksjonsordningen i Nøtterøy kommune. 028/13 Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge. Nøtterøy kommunes høringsuttalelse. 029/13 Bosetting av flyktninger i /13 Veierland produkter/dagros - skjenkebevilling inntil 2016 Orienteringer: Trygghetsalarmer, antall v/ Bårf Feltmann Aslesen Orientering om mottatte prosjektmidler, barnefattigdom og innvandrerkvinner v/ NAV Nøtterøy Elisaberth L. Aasland utvalgsleder Side 1 av2

2 Side 2 av2

3 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/23732 Arkiv: FE- Saksbehandler: Mette Fjelldal, Telefon: Sekretariatsseksjonen Spørsmål og informasjon Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Spørsmål til spørretimen <skriv inn? her>

4 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/23022 Arkiv: FE- Saksbehandler: Monica Lill Svendsen, Telefon: / 65 Sosialtjenesten Fylkesmannen i Vestfold sitt tilsyn med Introduksjonsordningen i Nøtterøy kommune. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Rådmannens innstilling Saken tas til orientering

5 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Varsel om tilsyn - kommunens forvaltning av introduksjonsloven 2. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - Introduksjonsloven 3. Foreløpig tilsynsrapport 4. Tilsyn - kommunens forvaltning av introduksjonsloven - Endelig tilsynsrapport 5. Tilsynsrapporten 6. Tilsyn med kommunens forvaltning av introduksjonsloven - tilbakemelding på kommunens plan for retting av lovbrudd 7. Tilsyn - tiltak etter tilbakemelding fra FM.doc 8. Tilsyn - tiltak ved lovbrudd.doc Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Introduksjonsloven gir i 23 Fylkesmannen hjemmel til å føre tilsyn med kommunenes oppfyllelse av pliktene etter kapitlene 2 til 4 og 25 tredje og fjerde ledd. Tilsynshjemmelen omfatter også forskrifter gitt i medhold av disse bestemmelsene. Bestemmelsen trådte i kraft 1. september I november 2012 varslet Fylkesmannen i Vestfold gjennomføring av pilottilsyn med Nøtterøy kommunes forvaltning av introduksjonsloven fra våren 2012 til våren Tema for tilsynet Tilsynet omfattet kommunens forvaltning av introduksjonsloven, 2 til 6, samt forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak knyttet til disse paragrafene, det vil si: at nyankomne innvandrere som har rett og plikt tilbys introduksjonsprogram innen fastsatt frist et individuelt tilpasset introduksjonsprogram at det utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogrammet at introduksjonsprogrammet er helårlig og på fulltid Formålet med tilsynet er å bidra til økt etterlevelse av loven og kvalitet i den kommunale tjenesteproduksjonen. Brudd på introduksjonsloven kan ha rettssikkerhetsmessige konsekvenser for deltakerne og samfunnsøkonomiske konsekvenser gjennom forsinkelser i den enkeltes overgang til utdanning og arbeid. Gjennomføring av tilsynet Fylkesmannen i Vestfold ga en presentasjon av tilsynet i et formøte med kommunen I møtet ble det bedt om innsendelse av en skriftlig redegjørelse over kommunens organisering av arbeidet med introduksjonsordningen med tilhørende dokumentasjon (heriblant rutiner og samarbeidsavtale med Tønsberg Voksenopplæring (TVO)), samt 5 saksmapper innen Ut ifra en oversikt over deltakere i Introduksjonsordningen i Nøtterøy kommune i tilsynsperioden tok Fylkesmannen et tilfeldig utvalg av 15 saker som skulle gjennomgås under tilsynet Intervjuer med saksbehandlere, teamkoordinator, avdelingsleder, NAVleder og kommunaldirektør ble gjennomført etter åpningsmøtet Fylkesmannen hadde møte med TVO , bl.a. med sikte på å avklare TVOs arbeid med aktivitets- og årsplaner. Foreløpig tilsynsrapport forelå fra Fylkesmannen og kommunen hadde ingen merknader til den. Rapporten ble gjennomgått i sluttmøtet og endelig tilsynsrapport forelå Endelig tilsynsrapport funn Tilsynet er basert på gjennomgang av et utvalg deltakermapper, redegjørelse fra kommunen, skriftlig dokumentasjon og intervjuer. Derfor er konklusjonene i rapporten bare et uttrykk for hva

6 Fylkesmannen har sett gjennom den dokumentasjonen som forelå ved tilsynet. Rapporten sier heller ikke noe om kommunens forvaltning av introduksjonsordningen på andre områder enn de som er undersøkt gjennom tilsynet. I rapporten brukes følgende betegnelser for avvik: Lovbrudd - som er mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Merknad - er et kritikkverdig forhold som ikke omfattes av definisjonen for lovbrudd, men der tilsynet med utgangspunkt i krav fra myndighetene avdekker praksis som potensielt kan føre til lovbrudd. Lovbrudd skal rettes, mens merknader er noe kommunen selv kan velge om man vil ta hensyn til. Lovbrudd og merknader: Det er påvist følgende lovbrudd (rapportens kapittel 4): Ett vedtak om introduksjonsordning er fattet etter fristen på tre måneder etter bosetting Programmet er ikke helårlig for den gruppen som tar grunnskolefag Programmet er ikke på fulltid for noen av de gruppene som får opplæring Det er gitt følgende merknad knyttet til lovbrudd 3: For den gruppen som får norskopplæring med samfunnsfag må kommunen ha oppmerksomhet på variasjoner fra år til år i antall fridager knyttet til høytider slik at ferien ikke blir mer enn 25 virkedager. I rapporten og ved gjennomgang av denne kommenterer Fylkesmannen følgende som særlig positivt: «Nøtterøy kommune har fyldige rutiner som beskriver arbeidet med introduksjonsordningen. Her foreligger det prosedyrer for arbeidet med viktige deler i loven.» Etter at alle tilsynene er gjennomført konkluderer Fylkesmannen i sluttmøtet med at «Nøtterøy kommune er beste kommune på å beskrive innholdet i individuell plan og vedtak. Nøtterøy kommune viser god praksis i utarbeidelse, oppfølging og oppdatering av individuell plan.» Tiltak NAV Nøtterøy har etter gjennomgang av endelig tilsynsrapport og våre rutiner kommet frem til og igangsatt følgende tiltak for å korrigere lovbruddene: i. NAV Nøtterøy har gjennomgått samarbeidsavtalen med Tønsberg Voksenopplæring (TVO) for å sikre at tilbudet til deltakerne i introduksjonsprogrammet blir godt nok og fyller kravet om fulltidstilbud 30-37,5 timer pr uke, 52 5 uker i året. Samarbeidsavtalen med TVO er sagt opp pr NAV Nøtterøy er en del av et 6-kommunesamarbeid (6K) sammen med hhv. Tjøme, Re, Andebu, Stokke og Tønsberg. Samtlige kommuner uten Tønsberg (som er leverandør av tjenesten) har gjort som Nøtterøy kommune. NAV Nøtterøy har påpekt mangler i avtalen og TVO har fått frist til med å utbedre manglene. Dersom manglene utbedres vil NAV Nøtterøy kunne trekke oppsigelsen av avtalen. ii. Samarbeidsavtalen med TVO må legges ut for anbud med virkning fra , jfr Lov om offentlige anskaffelser. Dette gir et godt utgangspunkt for nøye oppfølging av leveranser ihht ny avtale mellom 6K og TVO. iii. NAV Nøtterøy har gitt tilbakemelding til TVO vedrørende tilbud om undervisningstimer for deltakere i introduksjonsprogrammet, jfr. minimumskravet om 30 timer undervisning pr uke med dokumenterbart etterarbeid i 7,5 timer pr uke, og bedt om at undervisningstilbudet justeres ihht dette. Dersom TVO ikke kan gi fulltidsprogram fra oppstart høst-2013 vil NAV Nøtterøy gi lokale tilbud til deltakerne i

7 introduksjonsprogrammet for å sørge for et fulltidstilbud. Oppsigelsen av avtalen med TVO vil da opprettholdes, jfr. pkt 1. iv. NAV Nøtterøy har bedt om at TVO oversender aktivitetsplanene for deltakere i introduksjonsprogrammet forskuddsvis til NAV Nøtterøy slik at NAV Nøtterøy kan kontrollere at aktivitetsplanene fyller kravet om fulltidstilbud, jfr. pkt 2, og har mulighet til å sørge for at det gis tilbud om full tid i perioden. v. NAV Nøtterøy har justert sine rutiner etter tilsynet spesielt med tanke på å sikre oppfølging av program på full tid for deltakere i introduksjonsprogram, enten de tar grunnskolefag eller annet. Som et resultat av lovbruddet der ett vedtak er fattet for sent (lovbrudd 1) har NAV Nøtterøy gjennomgått rutinen for inntak i introduksjonsprogrammet i flyktningteamet og drøftet hvilke alternativer vi har for behandling av søknader i slike saker. NAV Nøtterøy har konkludert med at vi i slike tilfeller vil behandle søknaden ihht våre rutiner, men innvilge permisjon til søkerens situasjon er avklart og oppstart i introduksjonsprogram kan skje. Det er ikke nødvendig med endringer i rutinene ifm dette lovbruddet. I brev av opplyser Fylkesmannen at lovbrudd 1 anses som rettet. For lovbrudd 2 og 3, tilbud om fulltids program, skal kommunen innen sende inn dokumentasjon som viser at deltakerne får et program som er på fulltid, jfr. tiltak ii - iv. Fylkesmannen ber også om en utredelse for hvordan deltakere som tar grunnskolefag fra skolestart 2013 sikres et program som er helårlig. Redegjørelsen er sendt til Fylkesmannen , men fylkesmannen tar ikke stilling til hvorvidt tiltakene er tilstrekkelige før de har mottatt dokumentasjonen knyttet til lovbrudd 2. Konklusjon: Nav Nøtterøy har som følge av påviste lovbrudd iverksatt tiltak i form av nye rutiner internt, samt stilt større krav til TVO for å kunne oppfylle lovens krav om helårlig opplegg vedrørende undervisningsprogrammet.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78 NAV Nøtterøy Fylkesmannen i Vestfold v/odd Endresen Anton Jenssensgate TØNSBERG Tilsyn på Introduksjonsordningen ved NAV Nøtterøy. Viser til tilbakemelding på kommunens plan for retting av lovbrudd av der det står: Lovbrudd 2: Programmet er ikke helårlig for den gruppen som tar grunnskolefag tilsynet avdekket at deltakere som tar grunnskolefag, følger skoleruta som har aktivitet i 38 uker. Det betyr at det mangler ni uker for å kunne regne introduksjonsprogrammet som helårlig for disse deltakerne. Videre står det: 2. Vi ber kommunen snarest mulig orientere oss om - TVOs frist for å utbedre mangler - hvordan deltakere som tar grunnskolefag fra skolestart høsten 2013, sikres et program som er helårlig 3. Innen 15.september sender kommunen dokumentasjon som viser at deltakerne får et program som er på fulltid. 2: Orientering fra kommunen TVOs frist for å utbedre mangler er satt til NAV Nøtterøy har i juni gitt tilbud om sommerprogram for introdeltakere i grunnskolen i 2 uker (uke 26-27) før ferieavvikling og i to uker før skolestart (uke 32-33) sendte NAV Nøtterøy en henvendelse til Tønsberg Voksenopplæring (TVO) med presisering av fulltidskravet og en forespørsel om oversendelse av aktivitetsplaner og eventuelle tilbud i høstferien for deltakere med grunnskolefag (se vedlegg 1). Det er ferieavvikling på TVO, slik at denne dokumentasjonen ikke vil kunne foreligge før tidligst i august NAV Nøtterøy vil følge opp dette og informerer Fylkesmannen så fort informasjonen foreligger. Dersom TVO ikke har tilbud til denne gruppen i høstferien (uke 40) vil NAV Nøtterøy tilby deltakerne aktivitet i denne perioden. Som et ledd i å ha ekstra fokus på introduksjonsdeltakere med grunnskolefag er HS-NAV-Rutiner for Individuell Plan (IP) for deltakere i Introduksjonsprogrammet og HS-NAV-Kontroll og utbetaling av introduksjonsstønad igjen revidert med en spesifisering av denne gruppen (vedlegg 2). NAV Nøtterøy Postadresse :Postboks 40 // 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Tinghaugveien 16 // 3140 Nøtterøy Tlf.: // Fax:

79 NAV Nøtterøy 3: Innsending av ytterligere dokumentasjon NAV Nøtterøy vil sende inn dokumentasjon som viser at deltakere som tar grunnskolefag er sikret et program som er helårlig innen Med vennlig hilsen NAV Nøtterøy Monica L. Svendsen Avdelingsleder Lise C. Thomassen NAV-leder Kopi: Rådmannen Vedlegg: 1. Utskrift av e-post til TVO av Revidert rutiner NAV Nøtterøy Postadresse :Postboks 40 // 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Tinghaugveien 16 // 3140 Nøtterøy Tlf.: // Fax:

80 NAV Nøtterøy Fylkesmannen i Vestfold v/odd Endresen Anton Jenssensgate TØNSBERG Tilsyn på Introduksjonsordningen ved NAV Nøtterøy. Viser til endelig tilsynsrapport og følgebrev av der det står: Det er påvist følgende lovbrudd (rapportens kapittel 4): Ett vedtak om introduksjonsordning er fattet etter fristen på tre måneder etter bosetting Programmet er ikke helårlig for den gruppen som tar grunnskolefag Programmet er ikke på fulltid for noen av de gruppene som får opplæring NAV Nøtterøy har etter gjennomgang av tilsynsrapporten og våre rutiner kommet frem til følgende tiltak for å korrigere lovbruddene: 1. NAV Nøtterøy har gjennomgått samarbeidsavtalen med Tønsberg Voksenopplæring (TVO) for å sikre at tilbudet til deltakerne i introduksjonsprogrammet blir godt nok og fyller kravet om fulltidstilbud 30-37,5 timer pr uke, 52 5 uker i året. Samarbeidsavtalen med TVO er sagt opp pr NAV Nøtterøy er en del av et 6-kommune-samarbeid (6K) sammen med hhv. Tjøme, Re, Andebu, Stokke og Tønsberg. Samtlige kommuner uten Tønsberg (som er leverandør av tjenesten) har gjort som Nøtterøy kommune. NAV Nøtterøy har påpekt mangler i avtalen og TVO har fått frist til med å utbedre manglene. Dersom manglene utbedres vil NAV Nøtterøy kunne trekke oppsigelsen av avtalen. Samarbeidsavtalen med TVO må legges ut for anbud med virkning fra , jfr Lov om offentlige anskaffelser. Dette gir et godt utgangspunkt for nøye oppfølging av leveranser ihht ny avtale mellom 6K og TVO. 2. NAV Nøtterøy har gitt tilbakemelding til TVO vedrørende tilbud om undervisningstimer for deltakere i introduksjonsprogrammet, jfr. minimumskravet om 30 timer undervisning pr uke med dokumenterbart etterarbeid i 7,5 timer pr uke, og bedt om at undervisningstilbudet justeres ihht dette. Dersom TVO ikke kan gi fulltidsprogram fra oppstart høst-2013 vil NAV Nøtterøy gi lokale tilbud til deltakerne i introduksjonsprogrammet for å sørge for et fulltidstilbud. Oppsigelsen av avtalen med TVO vil da opprettholdes, jfr. pkt NAV Nøtterøy har bedt om at TVO oversender aktivitetsplanene for deltakere i introduksjonsprogrammet forskuddsvis til NAV Nøtterøy slik at NAV Nøtterøy kan kontrollere at aktivitetsplanene fyller kravet om fulltidstilbud, jfr. pkt 2, og har mulighet til å sørge for at det gis tilbud om full tid i perioden. 4. NAV Nøtterøy har justert sine rutiner etter tilsynet spesielt med tanke på å sikre oppfølging av program på full tid for deltakere i introduksjonsprogram, enten de tar grunnskolefag eller annet. De reviderte rutinene ligger vedlagt. NAV Nøtterøy Postadresse :Postboks 40 // 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Tinghaugveien 16 // 3140 Nøtterøy Tlf.: // Fax:

81 NAV Nøtterøy Som et resultat av lovbruddet der ett vedtak er fattet for sent har NAV Nøtterøy gjennomgått rutinen for inntak i introduksjonsprogrammet i flyktningteamet og drøftet hvilke alternativer vi har for behandling av søknader i slike saker. NAV Nøtterøy har konkludert med at vi i slike tilfeller vil behandle søknaden ihht våre rutiner, men innvilge permisjon til søkerens situasjon er avklart og oppstart i introduksjonsprogram kan skje. Det er ikke nødvendig med endringer i rutinene ifm dette lovbruddet. NAV Nøtterøy vil følge tett opp i forhold til å sikre at de nye rutinene vil ha den tiltenkte effekten ift å sikre fullt program for deltakerne i introduksjonsprogrammet. Endringene er allerede trådt i kraft. På bakgrunn av overnevnte tiltak anser vi, med unntak av pkt.1 og 2, at lovbruddene er rettet. Med vennlig hilsen NAV Nøtterøy Monica L. Svendsen Avdelingsleder Lise C. Thomassen NAV-leder Kopi: Rådmannen Vedlegg: reviderte rutiner NAV Nøtterøy Postadresse :Postboks 40 // 3163 Nøtterøy Besøksadresse: Tinghaugveien 16 // 3140 Nøtterøy Tlf.: // Fax:

82 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/22833 Arkiv: FE- Saksbehandler: Bent Hagberg-Olsen, Telefon: Sosialtjenesten Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge. Nøtterøy kommunes høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Rådmannens innstilling Nøtterøy kommune støtter en endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge. Rådmannen anbefaler alternativ 1 i forslaget. Rådmannen får fullmakt til å utforme selve høringssvaret.

83 Dokumentoversikt: Vedlegg 1. Høringsuttalelse forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge.doc Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Gjennom Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge 1, annet ledd (Forskrift ) er kommunen pliktig til å yte tjenester i en nødsituasjon, også dersom søker ikke har lovlig opphold i Norge. Kommunen er dermed satt i en situasjon med motstridende hensyn. Kommunen skal være lojal mot regelverk vedtak fattet av statlige innvandringsmyndigheter, og være lojale overfor formålet med lov om sosiale tjenester, samt menneskerettslige forpliktelser. Samtidig skal ikke velferdstjenestene forsøkes brukt som et virkemiddel for å løse problemer knyttet til illegal innvandring. Utkast til ny forskrift har kommet i kjølvannet av en sak i Telemark, hvor en person utvist fra Schengen og dømt for alvorlige forbrytelser, fikk innvilget økonomisk stønad og midlertidig botilbud etter å ha klaget til fylkesmannen. Saken kom opp i stortingets spørretime både 27/2 (dok 15:874) og 7/3 (dok 15:905), hvor arbeidsminister Huitfeldt varsler en gjennomgang av forskrift for å vurdere om mulighetene for misbruk i tilstrekkelig grad er lukket. 1.0 Gjeldende rett Gjeldende bestemmelse om sosiale tjenester for personer uten lovlig opphold står i forskrift som trådte i kraft , og lyder: 4. Personer som ikke har lovlig opphold i riket Personer som ikke har lovlig opphold i riket har ikke krav på individuelle tjenester etter loven, med unntak av opplysning, råd og veiledning. Hvis en person som nevnt i første ledd ikke kan sørge for sitt livsopphold, og heller ikke kan få statlig innkvartering, har vedkommende i en nødssituasjon rett til økonomisk stønad og hjelp til å finne midlertidig botilbud i henhold til loven. Hjelp gis inntil vedkommende i praksis kunne forlatt landet. Første ledd er hovedregel. Andre ledd er unntaket som kommer til anvendelse når søker er i en nødssituasjon. Gjeldende 4 andre ledd pålegger kommunene en plikt til å hjelpe mennesker i akutt nød mens de får litt tid til å ordne utreise, men ikke en plikt til å finansiere langvarige ulovlige opphold. Hjelpeplikten er begrenset til tiden frem til vedkommende i praksis kunne forlatt landet. Lengden på hjelpeplikten er derfor først og fremst styrt av tiden det tar å skaffe nødvendige reisedokumenter enten til hjemlandet, eller til et annet land. Problemer kan oppstå når en person oppholder seg ulovlig i Norge i lang tid, og dette skyldes at han eller hun ikke selv gjør det som er nødvendig for å ordne utreise, samtidig som vedkommende er helt uten midler. Hvis Nav-kontoret i vedtaket om nødhjelp ikke har stilt et vilkår om aktivitetsplikt og samtidig presisert at retten til hjelp bortfaller hvis ikke mottakeren har gjort det som er nødvendig for å ordne utreise, vil det kunne bli nødvendig å gi mottakeren en ny mulighet. Etter utløpet av dette vedtaket kan hjelpen stanses, forutsatt at utreise faktisk er mulig og beror på vedkommendes egeninnsats. Dette følger av formålet med bestemmelsen, og av at en nødssituasjon forutsetter at det ikke finnes alternative utveier. Det fremgår imidlertid ikke direkte av gjeldende forskriftsbestemmelse. Hjelpeplikten gjelder ikke personer med tilbud om statlig innkvartering. Personer som har fått endelig avslag på søknad om asyl, kan få tilbud om statlig innkvartering. I dag får alle dette tilbudet i samsvar med instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet, og de får dermed ivaretatt grunnleggende livsopphold der. Personer som har et slikt tilbud, kan henvises til dette tilbudet dersom de søker om økonomisk stønad til livsopphold. Bestemmelsen er i samsvar

84 både med den ansvarsdeling mellom stat og kommune som er besluttet når det gjelder personer som søker beskyttelse i Norge, og med lovens utgangspunkt om økonomisk stønad som en subsidiær ytelse. At en person av ulike grunner ikke ønsker å benytte det statlige tilbudet, er uten betydning. Denne gruppen berøres ikke av det fremlagte forslaget. 2.0 Alternative løsninger Regjeringen legger derfor frem to ulike alternativer. Det ene alternativet er å oppheve forskriftsreguleringen av retten til nødhjelp, mens det andre alternativet er å presisere i forskriften at hjelpen skal være kortvarig og begrenset. Departementet ønsker høringsinstansenes syn på hvilket alternativ som eventuelt vil være mest hensiktsmessig. Det bes også om synspunkter på eventuelle utilsiktede virkninger av forslagene. Alternativ 1: oppheving av bestemmelsen Dette alternativet innebærer at andre ledd i forskriftens 4 oppheves, slik at personer som oppholder seg ulovlig i Norge ikke vil ha en regulert rett til sosiale tjenester. Det blir dermed ikke noen regulerte unntak fra hovedregelen i 4 første ledd, som bestemmer at personer som oppholder seg ulovlig i landet ikke har krav på andre individuelle tjenester etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen enn opplysning, råd og veiledning. En opphevelse vil imidlertid ikke få virkning for Norges forpliktelser i henhold til internasjonale konvensjoner, til å sikre en (etter forholdende) tilfredsstillende levestandard for alle som oppholder seg i landet. Norges internasjonale forpliktelser er bl.a. tydeliggjort i lov nr.30 om styrking av menneskerettighetenes stilling i norsk rett 2 og 3, og er førende for all nasjonal lovgivning. Denne forpliktelsen opphører ikke selv om forskriftsreguleringen oppheves, og samfunnet har fortsatt en hjelpeplikt overfor personer i nød. Før 2012 ble dette løst gjennom at kommunene som omtalt ovenfor i punkt 2.1 ble bedt om å yte nødvendig bistand til personer som oppholdt seg i kommunen og som var i en nødssituasjon. Kommunene gjorde dette, og regnskapsførte kostnadene på ulike måter. Dersom denne løsningen velges, vil det være nødvendig for staten, på annen måte enn i forskrift, å veilede kommunene om hvor langt forpliktelsene etter konvensjonene rekker og hvordan kommunene kan oppfylle disse. Fordelen med dette alternativet er at forskriften da ikke vil gi muligheter for å påføre kommunene større forpliktelser enn de faktisk har, for personer som oppholder seg ulovlig i landet. Det vil fortsatt være mulig å klage på avslag om stønad, men siden avslaget vil være begrunnet alene med at søker ikke har lovlig opphold, skal det ikke foretas noen skjønnsmessige vurderinger, verken av Nav-kontoret eller av fylkesmannen som klageinstans. Dette vil lette saksbehandlingen og skape større forutsigbarhet. Antallet henvendelser til Nav-kontoret fra personer uten lovlig opphold kan antas å bli noe redusert. Dette vil da også kunne gjelde personer som uansett ville hatt rett til hjelp, uavhengig av forskriftsregulering (rett etter internasjonale konvensjoner). Norge må være forberedt på å møte kritikk for manglende ivaretakelse av grunnleggende behov for personer uten lovlig opphold fra Europarådet og FN dersom denne løsningen velges. Alternativ 2: presisering av bestemmelsen Dette alternativet går ut på å beholde forskriftsreguleringen, men å endre bestemmelsen slik at det tydelig fremgår at Nav-kontorets plikt er begrenset i tid, evt. at det angis et bestemt antall dager. Det kan også tas inn i forskriften at Nav-kontoret kan stille krav om aktivitet med sikte på rask utreise i forbindelse med at stønad ytes. Slik aktivitet kan for eksempel være kontakt med eget lands ambassade for utstedelse av pass, eller kontakt med Politiets utlendingsmyndighet med sikte på tvungen retur. Presiseringen av at retten til nødhjelp gjelder for en kort periode er primært en tydeliggjøring i forskriften av gjeldende rett, da dette i dag bare fremgår av forarbeider og rundskriv. Dette vil bidra til klarhet, samtidig som man unngår å gå tilbake til en rettstilstand hvor det skulle tildeles økonomisk støtte til enkeltpersoner uten tydelig hjemmel i lov eller forskrift. Tillegget om krav til

85 aktivitet innebærer at personer som ikke medvirker til å skaffe seg reisedokumenter og for øvrig ordne utreise, mister retten til bistand. En slik bestemmelse kan for eksempel få følgende ordlyd: 4. Personer som ikke har lovlig opphold i riket Personer som ikke har lovlig opphold i riket har ikke krav på individuelle tjenester etter loven, med unntak av opplysning, råd og veiledning. Hvis en person som nevnt i første ledd ikke kan sørge for sitt livsopphold, og heller ikke kan få statlig innkvartering, har vedkommende i en nødssituasjon rett til økonomisk stønad og hjelp til å finne midlertidig botilbud i henhold til loven i en kort periode. Hjelp gis inntil vedkommende i praksis kunne forlatt landet. Det kan stilles krav om å bidra til å muliggjøre egen retur. Bestemmelsen vil ikke innebære endring i det som er gjeldende rett og vil trolig ikke medføre vesentlige endringer i det som er praksis i de fleste saker i dag, men det vil komme tydelig frem at personer som oppholder seg langvarig ulovlig i landet ikke vil ha krav på bistand over tid. Presiseringen kan gi økt likebehandling i kommuner og fylker. 3.0 Konklusjon Rådmannen anbefaler at Nøtterøy kommune støtter alternativ 1 om oppheving av bestemmelsen som regulerer rettigheter til sosiale ytelser for personer som ikke har gyldig opphold i riket. Administrasjonen gis fullmakt til å utforme selve høringssvaret.

86 HØRINGSUTTALELSE: Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge. Frist: 22/ Bakgrunn: Gjennom Forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge 1, annet ledd (Forskrift ) er kommunen pliktig til å yte tjenester i en nødsituasjon, også dersom søker ikke har lovlig opphold i Norge. Kommunen er dermed satt i en situasjon med motstridende hensyn. Kommunen skal være lojal mot regelverk vedtak fattet av statlige innvandringsmyndigheter, og være lojale overfor formålet med lov om sosiale tjenester, samt menneskerettslige forpliktelser. Samtidig skal ikke velferdstjenestene forsøkes brukt som et virkemiddel for å løse problemer knyttet til illegal innvandring. Utkast til ny forskrift har kommet i kjølvannet av en sak i Telemark, hvor en person utvist fra Schengen og dømt for alvorlige forbrytelser, fikk innvilget økonomisk stønad og midlertidig botilbud etter å ha klaget til fylkesmannen. Saken kom opp i stortingets spørretime både 27/2 (dok 15:874) og 7/3 (dok 15:905), hvor arbeidsminister Huitfeldt varsler en gjennomgang av forskrift for å vurdere om mulighetene for misbruk i tilstrekkelig grad er lukket. Nøtterøy kommunes (NK) uttalelse til forskriften: NK ser behovet for en presisering og klargjøring av kommunens hjelpeplikt, og hilser derfor forskriften velkommen. Det primære med presisering er ikke at det nødvendigvis vil føre til færre henvendelser eller mindre utgifter til denne gruppen. Vi tror ikke dette vil få store konsekvenser verken i omfang eller utgifter, samtidig som det er vanskelig å vite hvor mange dette dreier seg om, og uforutsigbart om og når disse personene henvender seg. Det primære ønske er å få avklaringer som gjør det mulig for NAV å forholde seg til disse personene på en ryddig og respektfull måte, som er i tråd med stortingets intensjoner og gjeldende lover og regler, og ikke settes i et krysspress mellom ulike departementers føringer. Prinsippet om at velferdstjenestene ikke skal forsøkes brukt som virkemiddel for å løse problemer knyttet til illegal innvandring er viktig. Slik forskriften er foreslått mener NK at den kun i liten grad vil bidra til å avklare flere problematiske forhold. NK ønsker derfor å presentere noen problemstillinger knyttet til utkastet: Første utfordring for NAV er å avklare hvorvidt en person som henvender seg har lovlig opphold (dvs rett til å være i Norge), og dernest om vedkommende har rett på økonomisk ytelser ihht Lov om sosiale tjenester. Vi har erfart at personer som oppsøker NAV har fått endelig avslag på søknad om asyl (og dermed ikke har rett til å være i mottak), men venter på

87 svar hvor de søker familiegjenforening. Hvilke rettigheter er da gjeldende? Hvor har NAV anledning til å henvende seg vedr dette, uten å bryte taushetspliktbestemmelsene? Det er en vesentlig utfordring at NAV i hht STL ikke kan utveksle informasjon over kommunegrenser. Personer uten lovlig opphold er ikke registrert i folkeregisteret. NAV har derfor ingen oversikt over om disse personene som ikke har fast bopel reiser fra kommune til kommune og søker støtte. Det er politiets oppgave å drive etterforskning, ikke NAV. «Lengden på hjelpeplikten er først og fremst styrt av tiden det tar for å skaffe nødvendige reisedokumenter «(Utkast til ny forskrift kapittel 2, under 4): Å skaffe reisedokumenter kan ta svært lang tid, og spesielt dersom personen ikke ønsker å samarbeid om å få dette til. NAV er etter forskriften pliktig til å gi råd og veiledning, og det kan evt åpnes for at NAV kan bistå med å finansiere hjemreise. Det er delvis umulig, og delvis svært tungvint, at det er NAV som skal gi råd og veiledning om hvilke reisedokumenter disse vil trenge, hvor lang tid dette vil ta, om de har rett til stønad til reise, eller kan ha rett på finansiering fra andre instanser, f.eks fra IOM (International Organisation for Migration, FN). NAV vet ikke om disse personen har mottatt «frivillig reisetilskudd» fra staten tidligere, men kan ha kommet tilbake. NAV kan eller ikke avklare om disse har rett på statlig innkvartering uten å være i kontakt med politi eller utlendingsmyndigheter. Dersom NAV yter reisetilskudd vil NAV ikke kunne kontrollere at personen faktisk reiser ut av landet, eller om personen drar videre til en annen kommune. NAV kan gi råd og veiledning om at personen skal henvende seg til politiets utlendingsenhet (PU) for frivillig utreise, men kan ikke kontrollere om personen faktisk reiser. NAV har ingen rolle i tvangsutsendelser. Samtidig har NAV en utvidet taushetsplikt som forhindrer samarbeid og utveksling av informasjon mellom NAV og politi, ref Fylkesmannen i Telemarks særskilte tilførsel i saken: ««for ordens skyld minner vi om at NAV ikke har hjemmel til å gi politiet opplysninger om personer som oppholder seg i Norge uten oppholdstillatelse». (TA : «Utvist fra Norge får støtte fra NAV») NK etterlyser en presisering og avklaring på kommunens rett og plikt til å samarbeide med politi og utlendingsmyndigheter uten hinder av dagens gjeldende taushetsplikt. Det er UDI som har ansvar for utsendelse av disse personene, og PU har det operative ansvaret. Et pliktmessig samarbeid med PU (i praksis det lokale politiembete) vil sikre raskere og riktigere hjemsendelse, og PU må ivareta å sikre at primære behov dekkes frem til utsendelse ved transport til statlig innkvartering: «personer som har fått endelig avslag på søknad om asyl, kan få tilbud om statlig innkvartering. I dag får alle dette tilbudet i samsvar med instruks fra Justis- og beredskapsdepartementet» (Utkast til ny forskrift kap 2, 4, siste avsnitt). «Utenlandske borgere som oppholder seg ulovlig i Norge skal i utgangspunktet forlate landet. NAV-kontoret verken kan eller skal vurdere hvorvidt en person som oppholder seg ulovlig i landet har gode grunner for å gjøre det,» (Utkast til ny forskrift kap 3, første avsnitt): Personer uten lovlig opphold kan oppsøke NAV og be om bistand til livsopphold og midlertidig bolig. NAV erfarer også at f.eks en ektefelle/samboer søker hjelp på NAV-

88 kontoret, mens personen uten lovlig opphold ikke søker hjelp, men bor sammen med familien. NAV vet da, eller mistenker, at en person faktisk bor sammen med sin familie, mens NAV samtidig ikke kan utmåle stønad basert på dette. NAV vil ikke få ut bank- eller ligningsopplysninger på denne personen, vet ikke om denne personen får inntekter som ikke oppgis, og vil dermed ikke vite på hvilket grunnlag stønad faktisk skal ytes til den ektefellen som har lovlig opphold. Dette er spesielt utfordrende i familier hvor det er barn, da NAV ikke vet om tilskudd som ytes faktisk må deles på en person mer, og dermed vil kunne ramme barn utilsiktet. I tillegg til dette kommer at ektefelle kan ha rett til/ikke rett til overgangsstønad og dobbel barnetrygd som enslig forsørger hvordan forholder dette seg når den andre ektefellen på papiret ikke skal være her, men likevel faktisk oppholder seg her? NK mener NAV bør ha plikt til å ta kontakt med PU når NAV får kjennskap til, eller mistanke om, at personer oppholder seg ulovlig. NAV kan ikke gi rett og forsvarlig hjelp til en person/familie uten å ha reell informasjon om de faktiske forholdene. NAV kan ikke lukke øynene for at den ene ektefellen faktisk er nærværende, ved formelt å ikke ta dette med i beregningsgrunnlaget for hjelpeinnsatsen. NAV har i dag en utvidet taushetsplikt som hindrer samarbeid med PU (jfr STL 44, presisert av Fylkesammen i Telemark som tidligere sitert), et samarbeid som er nødvendig for å få avklart familiens/personens totale situasjon. Som presisert i forskriftsforslaget skal ikke NAV vurdere om grunnene til å bli værende i Norge er gode eller ikke, men NAV er alltid pliktig til å vurdere helhetssituasjonen til personer/familier for å komme til med rett hjelp. En pliktmessig informasjon til PU virker derfor til å være nødvending for å komme ut av denne lojalitetsfellen, hvor NAV står mellom ulike statlige lover og føringer. NK mener NAV bør ha en minimal rolle i slike saker. Det bør overlates til PU å følge opp disse personene. Vil tilliten til velferdssystemet svekkes gjennom en pliktmessig kontakt med PU? Det er viktig å være innforstått med at noen av de som er i Norge uten lovlig opphold også er ofre for menneskesmugling, trafficking, tvangsekteskap el.l. Vil disse bli lidende fordi terskelen for å søke hjelp blir høyere når det pliktmessig etableres kontakt med PU, som har myndighetsutøvelse som sin oppgave? NK har vurdert dette aspektet med stort alvor. NK mener likevel at dette ikke endrer det faktiske og prinsipielle i at ulovlig opphold må håndteres av politimyndighetene, jfr som presisert i høringsutkastet: «NAV-kontoret verken kan eller skal vurdere hvorvidt en person som oppholder seg ulovlig i landet har gode grunner for å gjøre det,» (Utkast til ny forskrift kap 3, første avsnitt). Konklusjon: NK mener på bakgrunn av ovenstående at retten til hjelp etter STL bør tas bort. Mennesker må, uansett status og situasjon, kunne få livsnødvendig hjelp. Denne hjelpen bør for de uten lovlig opphold ivaretas av UDI ved PU. Det bør være PU`s oppgave å utrede og utføre alle forhold vedrørende utreise, uansett tidsaspekt. I påvente av utreise bør PU sørge for nødvendig livsnødvendig hjelp til disse personene. NK anbefaler derfor alternativ 1.

89 Vedlegg: forskrift/horingsnotat.html?id=732874http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/hoeringer/hoerin gsdok/2013/horing-av-utkast-til-endring-i-forskrift/horingsnotat.html?id=732874

90 Nøtterøy kommune JournalpostID: 13/22900 Arkiv: FA-F30 Saksbehandler: Bent Hagberg-Olsen, Telefon: Sosialtjenesten Bosetting av flyktninger i Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg /13 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling Nøtterøy kommune bosetter 20 flyktninger per år i perioden , totalt 60 personer inklusiv enslige mindreårige i kommende 3 års periode.

91

92 Dokumentoversikt: Tegninger/øvrige saksdokumenter er tilgjengelige på kommunens hjemmeside. Kortversjon Nøtterøy kommune har mottatt brev med anmodning fra IMDI om å bosette 90 flyktninger inklusiv 2 enslige mindreårige pr. år i perioden fra Høsten 2010 ble det fattet et vedtak for 3 år, som går ut i Det har de siste 3 årene også kommet tilleggsanmodning for bosetting av flyktninger. Nøtterøy kommune har ikke fulgt tilleggsanmodningene til IMDI. Nøtterøy kommune v/ Nav har bosatt det som er vedtatt å bosette, dvs 60 flyktninger for perioden (IMDI teller ikke med disse i sine tall). Ved vurdering av om Nøtterøy skal ta i mot flere flyktninger må det tas hensyn til følgende særlige utfordringer: Boligsituasjon Arbeidsmarkedet, kvalifisering og utdanning Oppfølgingskapasitet Etter en samlet vurdering av disse faktorene anbefaler rådmannen ikke å imøtekomme anmodningen fra IMDI om å bosette til sammen 90 personer for kommende 3 års periode. Rådmann anbefaler at 60 personer inklusiv 6 enslige mindreårige kan bosettes i perioden. Innledning Integrering og Mangfolds direktoratet (IMDI) anmoder i sitt brev av om bosetting av 30 flyktninger for 2014 på Nøtterøy, så 60 personer i perioden fra 2015 til Det er fortsatt et økende behov for bosetting av personer i kommunene og behovet antas å være like høyt de kommende 3 årene. I anmodningsbrevet fra IMDI beskrives bosettingsbehovet for flyktninger har blitt høyere de siste årene. Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger (representanter fra kommune/ KS/ fylkesmann/ UDI og IMDI) har vurdert og oppjustert bosettingsbehovet på landsbasis fra ca 7000 i 2012, i kommuneplasser og mener å ha grunn til å anta at det vil ligge på samme antall også Nå i 2013 anslås bosettingsbehov for kommune plasser å være ca for år 2014 og 9000 pr år for perioden fra 2015 til Som det har vært de siste 5-6 årene er de fleste personer som har fått oppholdstillatelse i Norge som flytninger eller opphold på humanitært grunnlag fra Somalia, Eritrea og Afghanistan, med hovedvekt av enslige, i tillegg øker antallet fra Sudan og Syria. Bosetting av flyktninger er ingen lovpålagt oppgave for kommunene. Dagens bosettingsordning ble sendt ut på høring høsten 2011 og førte ikke til noen endring i kommunenes adgang til selv å bestemme antall bosatte. Samarbeidet om bosetting av flyktninger er imidlertid nedfelt i egen avtale mellom KS og IMDI. Nasjonalt utvalg for mottak og bosetting angir måltall for bosetting totalt i landet, mens IMDI etter forståelse med KS ut fra det anmoder kommunene om antall. I samfunnsdelen av Nøtterøy kommunes kommuneplan 2011 til 2023 konstateres det at Nøtterøy kommune har blitt et flerkulturelt samfunn. Litt over 10,4 % av befolkningen på Nøtterøy har innvandrerbakgrunn (jfr. tall ssb pr ). I vedtatte bolig- sosial handlingsplan for perioden skal det skaffes til veie flere kommunale boliger til vanskeligstilte, herunder flyktninger. Kommunen mottar integreringstilskudd ved bosetting av flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag. Tilskuddet fordeles over en periode på fem år. Kommunen mottar også tilskudd for familiegjenforente med disse gruppene. For familiegjenforente utbetales det kun tilskudd for de 3 første årene.

93 Det er i statsbudsjettet for 2013 vedtatt følgende satser for integreringstilskudd i Til sammen utgjør tilskuddet pr voksen person, pr barn og for enslige voksne fordelt på en 5 års periode. Bosettes en enslig voksen mottas , jfr. tabell Stortinget har fastsatt følgende satser for integreringstilskudd i 2013: Type tilskudd/ År Sats kr (voksen)* År-1 (2012) kr (barn)* kr (enslig voksen) kr (enslig mindreårig) År-2 (2011) kr År-3 (2010) kr År-4 (2009) kr År-5 (2008) kr Skoletilskudd kr Barnehagetilskudd kr (engangstilskudd) Eldretilskudd kr (engangstilskudd) Særskilt tilskudd enslige mindreårige(em) kr Tilskudd 1: kr (engangstilskudd) Personer med kjente funksjonshemminger Tilskudd 2: Inntil kr i inntil 5 år *Personer regnes som voksne fra og med året de fyller 18 år. Tilskudd til norsk og samfunnskunnskap Til opplæring i norsk og samfunnskunnskap gis det et eget tilskudd. Tilskuddet blir fordelt over fem år for de som kom inn i ordningen før 2010 og 3 år etter dette. Pr er satsene justert slik: Tilskuddsår Lav sats Høy sats År 1 (2013) År 2 (2012) År 3 (2011) År 4 (2010) 0 0 År 5 (2009) Tilskuddet gis til personer som er over 16 år. Lav sats gis til personer fra Vest- Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand. I tillegg gis det et resultattilskudd for beståtte norskprøver og et grunntilskudd til kommuner med under 150 personer med rett og plikt til norskopplæring. Ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger mottar kommune de samme tilskudd som over. I tillegg gis det statsrefusjon for barnevernstiltak utover en egenandel på kr per barn. Husbanken kan i tillegg gi tilskudd med inntil 40 % av totalkostnadene ved kjøp og tilpasning av bolig. Vurderinger Det er flere faktorer som avgjør kommunens vurdering av å ta i mot flytninger. De viktigste er kapasitet til oppfølging av den enkelte flyktning, mulighet for skolegang for voksne og barn, kvalifiseringstiltak, mulighet for å finne bolig, barnehage, helsetjenester med mer. Det er i dag ca 50 % av de som følges opp er av ulike årsaker ikke er deltakere i introduksjonsprogrammet. Dette skyldes at flyktninger følges opp av flyktningteamet i fem år, mens introstønaden gis for to år, i særskilte tilfeller tre år. Etter disse årene er det fortsatt flere som har behov for oppfølging dersom de ikke har kommet seg i jobb eller er i et utdanningsløp, eller som trenger avklaring ifht helse og fremtidige muligheter. I tillegg er det noen som søker permisjon fra introduksjonsprogrammet av ulike grunner (svangerskap, sykdom, sosiale grunner) og som fortsatt trenger oppfølging. BOLIGSITUASJON:

94 Å ha tilgjengelige boliger er en forutsetning for å kunne bosette flyktninger og innvandrere. Kommunen bruker følgende strategier for boligframskaffelse; tildeling av kommunalt eide boliger, kjøp av nye kommunale boliger og benyttelse av det private leiemarkedet. Det har de siste årene blitt få tilgjengelige boliger på det private markedet. Det mottas tilbakemeldinger direkte fra utleiere og leietakere på søk etter bolig at det ikke godtas sikkerhet i kommunal garanti for depositum ved forhandling om mulige leieavtaler. I perioden 2011 og 2012 ble det bosatt 40 flyktninger inklusiv familiegjenforeninger og enslige mindreårige. Det forutsettes også bosetting av det vedtatte antall på 20 flyktninger for Det er pr. d.d bosatt 7 flyktninger etter avtale med IMDI, i tillegg har det kommet 1 stk på familiegjenforening med flyktningfamilie bosatt på Nøtterøy. Det ventes ytterligere 1 bosetting + på 8 personer på familiegjenforening i løpet av året. EM teamet melder at de har bosatt 5 enslige mindreårige i år og sannsynligvis vil bosette 2 til i løpet av høsten for å få fult belegg i de 3 bofellesskapene. Til sammen vil dette utgjøre 25 personer. (8+ 7 bosatte etter avtale med IMDI) Det har i perioden fra vært satset på å få tilgang på flere boliger. Dersom det skal bosettes ytterligere flyktninger i 2014 og 2 år videre må det oppjusteres tilgang på tilsvarende antall boliger. Det anses som lite realistisk å klare å skaffe til veie ytterligere boliger, da det er mange vanskeligstilte som har behov for bolig i et svært presset boligmarked på Nøtterøy KVALIFISERING, UTDANNING OG ARBEID Alle bosatte over 16 år (med oppholdstillatelse som kan danne grunnlag for fast opphold) har rett til norskopplæring. Ungdommer går gjerne på grunnskole etter et visst grunnleggende norsk språknivå. Bosatte over 18 år til 55 år har rett og plikt til deltakelse i programmet og deltar i dette etter en individuell plan. Programmet skal ha som mål å kvalifisere deltakerne i programmet mot videre utdanning eller tilknytning til arbeidslivet. En del av deltakerne i introduksjonsprogrammet deltar i grunnskoleundervisning, andre deltar i ordinært introduksjonsprogram med norskundervisning, samfunnsfagundervisning og språkpraksis. Nøtterøy kommune/ Nav Nøtterøy kjøper tiltakene i introduksjonsprogrammet av Tønsberg voksenopplæring. For deltakere i introduksjonsprogram med mål om arbeid avsluttes siste del av introduksjonsprogrammet med aktuelle tiltak knyttet opp mot arbeidslivet f.eks. arbeidspraksis eller jobbsøkerkurs. Det er Nav som har hovedansvar for disse tiltakene. Det var fram til våren 2012 i praksis vært løpende tiltak for det Nav Vestfold kaller fremmedspråklige for inntak til jobbsøkerkurs i regi av Velle utvikling. Etter dette har flere andre tiltaksarrangører fått tilslag på anbudsrunde for å holde disse kursene. Tiltaket er pr. d.d. (august 2013) hos Reaktorskolen, men usikkert om det fortsetter til høsten.. Det er behov for nye tiltaksplasser tilpasset minoritetsspråklige med behov for tett oppfølging i praksisplasser og jobbsøking for å kunne få utnyttet deres ressurser på en best mulig måte. Nøtterøy kommunes gode resultater etter endt introduksjonsprogram fra de første årene etter ordningen begynte i 2004 har blitt noe lavere de siste årene. Ved gjennomgang av resultater pr. d.d. var 78,1 % av alle deltakerne som har avsluttet introduksjonsprogram vært i arbeid, utdanning eller tiltak mot arbeidslivet etter endt introduksjonsprogram, høsten 2012 var det 77,8 %, mens tallet ved gjennomgang i sak om anmodning høsten 2009 var på 91 %. Tabellen viser situasjon etter endt introduksjonsprogram. År Arbeid Utdanning Statlige Navytelser Uten tiltak/ syk uavklart Flyttet Totalt Sum

95 Årsaken til dette er sammensatt, her spiller både arbeidsmarkedet inn, flyktningenes ressurser når de kommer, og kommunens kompetanse og kapasitet til drive godt oppfølgingsarbeid. KAPASITET TIL OPPFØLGING Det har de siste årene vært vedtak om bosetting av 20 flyktninger pr år, i tillegg følges det til enhver tid opp ca som av ulike grunner ikke er i introduksjonsordningen. Nøtterøy har lang erfaring med å følge opp flyktninger, og erfaringene viser at dette er en tidkrevende oppgave. Mange av de som kommer har store behov, forventninger og ønsker, samtidig som mange mangler grunnleggende forståelse for norske samfunnsstrukturer og norske systemer. I tillegg er det store kulturforskjeller og språkbarrierer som til sammen gjør at det er tidkrevende å samhandle kvalitativt godt for å få til vellykket integrering i samfunnet. Det kreves tid og spesiell kompetanse på området for å få til gode resultater. Det er NAV som har ansvar for å bosette og følge opp flyktningene i Nøtterøy kommune. I en etableringsfase for å bli NAV-kontor har hele kontoret måttet gjennomgå mye omstrukturering og opplæring på nye felt for å bli et helhetlig og samordnet kontor til beste for Nøtterøys befolkning. Det er avsatt ca 2,5-3 årsverk til å følge opp flyktningarbeidet, basert på erfaring fra tidligere års oppfølgingsarbeid. I praksis har NAV hatt redusert bemanning i 2011, 2012 og 2013 pga permisjoner og sykefravær i flyktningteamet og prioriteringer i oppfølgingsteamet og i praksis hatt mellom 1,5 til 2,1 årsverk avsatt til flyktningarbeid. NAV har forsøkt å kompensere dette med opplæring av nye personer, men dette er tidkrevende, og går på bekostning av andre oppgaver som skal løses av NAV. Nøtterøy kommune hadde inntil november 2011 avtale med Røde kors om flyktningguide, en ordning hvor frivillige benyttes som faddere for flyktninger. Røde Kors hadde over tid problemer med å rekruttere frivillige, og ordningen ble derfor formelt avviklet november Det ble signert ny avtale med Røde kors, sommeren 2013, da Nøtterøy Røde kors mener de vil kunne drive flyktningguiden igjen og kunne rekruttere nok frivillig til at ordningen vil fungere godt. Samarbeidet med Røde kors «flyktningguide» og andre frivillige som Sanitetskvinnenes SESAM, antas å være verdifullt i oppfølgingsarbeidet videre mot integrering i lokalsamfunnet på Nøtterøy. Å ha plass i barnehage er viktig for både barn og for at foreldre skal kunne tilpasse seg det norske samfunnet raskest mulig. Foreldrene har rett og plikt til å starte i introduksjonsordningen innen 3 måneder etter bosetting. Frem til høsten 2011 har introduksjonsdeltakernes barnehagebarn ved Tønsberg Voksenopplæring (TVO) fått plass i TVOs barnehage inntil de får plass i ordinær barnehage. Barnehagen ved TVO har ikke lenger status som velkomstbarnehage, og dette skaper nye utfordringer. Det er i Nøtterøy kommune kun et barnehageopptak i året, noe som medfører forsinkelse i oppstart i introduksjonsprogrammet, brudd på intensjonen til introduksjonsprogrammet med krav om oppstart i programmet innen 3 måneder etter bosetting, evt. familiegjenforening. Utfordringen gjelder ikke mange i antall (2 familier 2013), men betyr store konsekvenser for den enkelte familie og medfører lengre sosialstønadsperiode før deltaker blir kvalifisert til arbeid og øker Navs kommunale utgifter. Dette må det fokuseres på og søkes løsninger for i det videre arbeidet. Å skulle følge opp 10 personer mer enn tidligere år vil ikke være forsvarlig kvalitativt godt arbeid og anbefales ikke ut fra dagens bemanningssituasjon i Nav og dagens boligmarked på Nøtterøy. For 2014 vil kapasiteten være tilpasset vedtak på mottak av 20 personer, samt oppfølging av de som er i 5-årsperioden med tilskudd, men som av ulike grunner ikke er på introduksjonsordning.

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat

Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Arbeidsdepartementet juli 2013 Høringsnotat Forslag om at 4 andre ledd i forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge presiseres eller oppheves. 1 Forslag om at 4 andre ledd i forskrift

Detaljer

Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge

Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &13 Arkivsaksnr.: 13/2037 Høring - Utkast til endring i forskrift om sosiale tjenester til personer uten fast bopel i Norge Saksnr.: Utvalg Møtedato 82/13

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE 2014-2016 Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/1447-21 RÅDMANNENS INNSTILLING: Askøy

Detaljer

Vestby kommune Kommunestyret

Vestby kommune Kommunestyret Vestby kommune Kommunestyret MØTEINNKALLING Tilleggsliste Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 11.12.2009 Tid: 17:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Tilsynssamling om introduksjonslova

Tilsynssamling om introduksjonslova Tilsynssamling om introduksjonslova Molde, 19. juni 2013 Liv Marie Opstad liv.marie.opstad@fylkesmannen.no 1 Jf. tilsynssamlinga 18.09.2012 Vedtak om innføring av statlig tilsyn (15.06.11) Lovendring fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Unni With Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/680 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Karlsøy kommune vil bosette to familier

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Re kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste

Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd. Saksliste EIDSBERG KOMMUNE Møtedato: 16.09.2014 Møtested: Heggin 3, 3. etasje Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Hovedutvalg for helse og velferd Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen fredag 12.09.14. Varamedlemmer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Hovedutvalg Folk 82/ Formannskapet 127/ Kommunestyret Arkivsak. Nr.: 2015/1697-14 Saksbehandler: Bente Molde Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 82/16 15.11.2016 Formannskapet 127/16 16.11.2016 Kommunestyret Anmodning om bosetting av

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 13/11294-1 Dato: 26.09.13

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 13/11294-1 Dato: 26.09.13 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/11294-1 Dato: 26.09.13 HØRING - UTKAST TIL ENDRING I FORSKRIFT OM SOSIALE TJENESTER TIL PERSONER UTEN FAST BOPEL I NORGE â INNSTILLING

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 05.09.2012 kl. 09.00 STED: NORDRE LAND LÆRINGSSENTER Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Narvik kommune

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Narvik kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Narvik kommune 18. desember 2013 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune.

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Kragerø kommune. ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Kragerø kommune Januar 2018 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger Integreringstilskuddet - - tilskudd til norskopplæring, VO re Husbankens ordninger Tilskudd

Detaljer

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett

Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Fagdag Stavanger 1. september Sosialtjenestelovens virkeområde Utlendingers rett Arbeids- og velferdsdirektoratet v/stine Glosli Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Lov 2009-12-18

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Christian Hjulstad Arkiv: F31 Arkivsaksnr.: 15/1534 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 09.12.2015 Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2016 OG RAMMEVEDTAK FOR 2017-2019

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/1050 Arkivkode: F31 Saksbehandler: Arne Tregde Saksgang Saksnr Møtedato Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Økt bosetting av flyktninger 2014 og 2015 Administrasjonens

Detaljer

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2

SAKSFREMLEGG BOSETTING AV FLYKTNINGER Saksbehandler: Hilde Korbi Arkiv: /F31/&73 Arkivsaksnr.: 13/635-2 Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2017 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til IMDi Anmodningsbrev om bosetting av flyktninger 2014-2016. IMDi - Tilskudd (2013) IMDi - Integreringstilskudd

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Flesberg kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen,

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid ENDELIG TILSYNSRAPPORT Deltakeres rett til helårig introduksjonsprogram på full tid Rennebu kommune 1. november 2015 1 Innhold Innhold... 2 1. Tilsynets tema og formål... 3 Formålet med tilsynet... 3 Hjemmel

Detaljer

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja

Rødøy kommune Saksdokument Side 1. Saksbehandler: Kitt Grønningsæter. Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja Rødøy kommune Saksdokument Side 1 24515 K-sak 099/2015 Sakens hjemmelsgrunnlag: Saksbehandler: Kitt Grønningsæter Jnr. ref: Arkiv: Klageadgang: nei Off. dok: ja ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2016-2019

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rune Gjelvold rune.gjelvold@verdal.kommune.no Arkivref: 2015/44 - /F30 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015

Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 Saksframlegg Dokumentnr.: 14/01661-4 Saksbehandler: Nina Gran Dato: 30.01.2015 Sak nr. Behandles av: Møtedato Rådmannsutvalget 11.02.2015 Hovedstyret 19.02.2015 BOSETTING AV FLYKTNINGER Forslag til vedtak

Detaljer

Flyktningarbeidet i Karlsøy

Flyktningarbeidet i Karlsøy Flyktningarbeidet i Karlsøy Ha på plass minimum en boligsosial plan skal kunne brukes i praktisk arbeid i kommunen og i forhold til Husbankens retningslinjer Ha på plass en plan for flyktningarbeidet skal

Detaljer

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw. Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 16/2367 Lnr.: 21066/16 Ark.: F30 Saksbehandler: tjenesteleder Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw Bosetting av flyktninger 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar følgende

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015

Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Bosetting og integrering av flyktninger status og behov Samling om asyl- og bosettingssituasjonen Førde 16. desember 2015 Halwan Ibrahim Assisterende regiondirektør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet,

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 001 &73 Arkivsaksnr.: 13/244 EVENTUELL BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2014. Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar at Dønna kommune ikke skal inngå avtale

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Musikkrommet Tynset barneskole Møtedato: 26.08.2014 Tid: Kl. 18.00 TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 43/14 ANMODNING OM BOSETTING AV FLYKTNINGER 2014-2016

Detaljer

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår.

Notat INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Barn og familie 20.03.2014. Sak nr. 2013/2143-7. Utvalg for oppvekst og levekår. Barn og familie 20.03.2014 Sak nr. 2013/2143-7 Notat Til: Fra: Utvalg for oppvekst og levekår Therese Hope INTERGRERING AV FLYKTNINGER I ASKØY KOMMUNE. Flyktningtjenesten er bedt om redegjøre for hvordan

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato:

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 10. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: Grane kommune Side 1 av 10 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 10.12.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ida Cathrin Olsen Møteinnkalling (kunngjøring) 4. desember

Detaljer

Kvalifisering og velferd

Kvalifisering og velferd Alle som mottar økonomisk sosialhjelp skal få tilbud om meningsfulle arbeidsrettede tiltak. I 2016 var det 20 prosent av mottakerne under 30 år som ventet på aktive tiltak. Norskopplæringen ved Voksenopplæringen

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 26.10.2015 Tid:

Detaljer

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Den norske bosettingmodellen grunnlag for integrering Nina Gran, Fagleder KS «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» 850 000 innvandrere i Norge fra 223 land 16% av befolkningen Innvandring - årsaker

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: ass.rådmann Arkiv: F00 &73 Arkivsaksnr.: 03/01594-002 BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2004 Saksdokumenter: Brev fra UDI K-sak 82/02 Saksopplysninger: UDI anmoder i brev av 12. mai

Detaljer

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN

ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN ORGANISERING AV ARBEIDET MED INTEGRERING AV FLYKTNINGER - FLYKTNINGTJENESTEN Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 04.12.2013 Saksbehandler: Therese Hope Arkivsaknr.: 2013/10126-1

Detaljer

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid

Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Nasjonalt tilsyn etter introduksjonsloven 2013-2015 Om deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Deltakere fra Fylkesmannen Tore Haugnes Margareth Halle Bakgrunn for tilsynet

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Sigdal Kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.09.2012 Tid: 16.00 Det innkalles med dette til møte i Sigdal Kommunale råd for

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret /16

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Hattfjelldal kommune ArkivKode: FA - F35, TI - &73 Arkivsak: JournalpostID: 16/8444 Saksbehandler: Janne-Britt Nilsskog Dato: 23.11.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland

Introduksjonsloven 4. 27. oktober 2014. Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland Introduksjonsloven 4 27. oktober 2014 Karen Hansson Lura Fylkesmannen i Rogaland 1 TILSYN 4 annet ledd har vært og er tilsynstema for Fylkesmannens tilsyn år 2013 2015 Introduksjonsprogrammet skal være

Detaljer

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet.

Bjugn. SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten. kommune 1 / Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Bjugn kommune 1 / SAMARBEIDSAVTALE mellom NAV Bjugn og Flyktningenheten Samarbeid mellom kommunen og NAV om deltakerne i introduksjonsprogrammet. Innledning Grunnlaget for avtalen er Rundskriv 0-27/2015

Detaljer

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger

Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak for raskere bosetting av flyktninger 2 ASKER KOMMUNE L.nr.: 18303/11 S.nr.: 09/777 Arkivnr.: /F30/&13 Dato: 27.04.2011 Saksbeh.:Kari Madssen Utvalg Kommunestyret Møtedato 26.04.2011 Utvalgssak 37/11 Saksprotokoll: Høring - Forslag til tiltak

Detaljer

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 2 ( ) Om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 2 (2004 2005) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) 1 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet fremmer

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

Bosetting av flyktninger 2017

Bosetting av flyktninger 2017 Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 28.10.2016 81217/2016 2016/6838 F30 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 23.11.2016 Bystyret 08.12.2016 Bosetting av flyktninger

Detaljer

Introduksjonslova og tilsyn

Introduksjonslova og tilsyn Introduksjonslova og tilsyn Samling for kommunene i M&R Molde, 18.09.2012 Liv Marie Opstad Tlf. 71 25 88 22 / Mobil: 993 66 989 E-post: liv.marie.opstad@fmmr.no 1 Tilsyn med introduksjonsprogrammet Vedtak

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skien kommune.

TILSYNSRAPPORT. Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere. Skien kommune. TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Skien kommune November 2015 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Dato: 10. juni Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen

Dato: 10. juni Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen Dato: 10. juni 2011 Byrådssak 1292/11 Byrådet Høring - Utkast til forskrift til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen SOSE SARK-03-201100086-26 Hva saken gjelder: Arbeidsdepartementet

Detaljer

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan

Studiedager med ren egenaktivitet ikke kan gis som en del av programtiden. Studiedager kan Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Pb. 8059 Dep 0031 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14-02790 13/1010 17.12.2014 Prinsipielle avklaringer av spørsmål til introduksjonsloven med forskrifter ifb. med fylkesmennenes

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport

Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen. Tilsynsrapport Fylkesmannen i Buskerud Oppvekst- og utdanningsavdelingen Tilsynsrapport Tilsyn med Gol kommunes gjennomføring av kravene i introduksjonsloven om fulltid og helårlig introduksjonsprogram Drammen, 25. januar

Detaljer

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS

RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk. Nina Gran, Fagleder, KS RAMMEBETINGELSER PÅ FLYKTNINGEFELTET Økonomi og regelverk Nina Gran, Fagleder, KS Viktige tilskuddsordninger - e Integrerings- Tilskuddet 5år - tilskudd til norskopplæring, VO 3 år Tilskudd til funksjonshemmede

Detaljer

Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune. Februar mai 2015

Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune. Februar mai 2015 Endelig rapport fra tilsyn med Stokke kommune Februar mai 2015 Tilsyn med kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Tilsynstema:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato TYDAL KOMMUNE Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2014/403-1 Saksbehandler: Dortea Østbyhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Kommunestyret Bosetting av flyktninger Vedlegg:

Detaljer

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET

SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, Anne Berit Wang, orientere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla kommunestyre 76/09 19.10.2009 Overhalla kommune Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2009/7129-2 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Bosetting av flyktninger 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 75/09 13.10.2009 Overhalla

Detaljer

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Ballangen kommune

FYLKESMANNEN I NORDLAND. Tilsynsrapport. Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid. Ballangen kommune FYLKESMANNEN I NORDLAND Tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på fulltid Ballangen kommune 22. januar 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg Folk Møtested: Inderøyheimen, møterom: Kantina, 3. etg. Dato: 20.10.2009 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210.

Detaljer

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven

Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Deres ref Vår ref Dato 15/996-06.07.2015 Vedrørende begrepet undervisningstime, samt beregningen av introduksjonsprogram på fulltid etter introduksjonsloven Vedrørende begrepet undervisningstime i introduksjonsloven

Detaljer

SAKSPAPIRER M/VEDTAK

SAKSPAPIRER M/VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: Tirsdag 03.05.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER M/VEDTAK DRIFTSSTYRET Før behandlingen av den ordinære møtesaken vil enhetsleder HRO, ANNE BERIT WANG,

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere

A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere A-27/2007 Samarbeid mellom kommunen og Arbeids- og velferdsetaten om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere Rundskriv Dato: 21.04.2008 Nr:A-27/2007 Dette rundskrivet beskriver forpliktelser og

Detaljer

Anmodning om bosetting av flyktninger i

Anmodning om bosetting av flyktninger i Arkivsaksnr.: 14/1212-1 Arkivnr.: Saksbehandler: tjenesteleder, Ingvill Alisøy-Gjerløw Anmodning om bosetting av flyktninger i 2014-2017 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret opprettholder vedtaket

Detaljer

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven

Ot.prp. nr. 23 ( ) Om lov om endringer i introduksjonsloven Ot.prp. nr. 23 (2005 2006) Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 10. november 2005, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Innledning og sammendrag Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen ANMODNING OM ØKT BOSETTING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/4494-1 Arkiv: F00 &73 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: ANMODNING OM ØKT BOSETTING Planlagt behandling: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1. Innledning 1.1 Formålet med tilsynet s. 3 1.2 Fylkesmannens tilsynshjemmel... s. 3 1.3 Forholdet til kommuneloven... s. 3

1. Innledning 1.1 Formålet med tilsynet s. 3 1.2 Fylkesmannens tilsynshjemmel... s. 3 1.3 Forholdet til kommuneloven... s. 3 Side 1 TILSYNSRAPPORT Kommunens forvaltning av lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere Siljan kommune April 2014 Utdannings- og vergemålsavdelingen Sosial- og helseavdelingen

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/75-4 Arkiv: F30 SAKSFRAMLEGG Dato: 31.05.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn

Endringsforslaget: 1. Bakgrunn Endringsforslaget: 1. Bakgrunn 1.1 Kort om dagens introduksjonslov Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) regulerer to ordninger,

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre

Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Høringsuttalelse til forslag til endringer i utlendingslovgivningen Kristiansand Venstre Bakgrunn Det vises til høringsnotatet datert 28.12.2015 med en rekke forslag om endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften

Detaljer

Kort innføring i introduksjonsprogrammet

Kort innføring i introduksjonsprogrammet Kort innføring i introduksjonsprogrammet Sadegh Nazarzadeh IMDi Øst 46432060 23.01.2017 1 Tema for i dag: Formålet med introduksjonsloven Hvem kan delta i introduksjonsprogram «Kan-gruppen» Sentrale byggestener

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester *v.7* 94425. Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Byrådens sak Byrådens sak nr.: 18/2013 Vår ref. (saksnr.): 201303337-3 Vedtaksdato: 30.10.2013 Arkivkode: 300 HØRING - UTKAST TIL

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE

FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE FYLKESMANNEN I VEST-AGDER Utdanningskontoret RAPPORT FRA TILSYN MED VENNESLA KOMMUNE 1) TILBUD OM INTRODUKSJONSPROGRAM INNEN FASTSATT FRIST 2) INNHOLD I OG ORGANISERING AV INTRODUKSJONSPROGRAMMET Obligatoriske

Detaljer

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold

Flyktningsituasjonen. Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold Flyktningsituasjonen Fylkesmannen i Vestfold og KS Vestfold 27.11.2015 1 Bosetting 2010 2017, Norge 25000 Vedtak og faktisk bosetting av flyktninger i Norge 2010 2015, behov for bosetting 2016 og -17 20000

Detaljer

Endelig tilsynsrapport

Endelig tilsynsrapport FYLKESMANNEN I NORDLAND Endelig tilsynsrapport Deltakerne får et introduksjonsprogram som er helårlig og på full tid Bodø kommune 29. april 2014 Innhold 1. Innledning... 2 Formålet med tilsynet... 2 Fylkesmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05.

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE NR 5 Del 2. 61/15 15/4429 Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningekrise. Ringerike kommune, 11.05. Ringerike kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.05.2015 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger

Kvalifisering av flyktninger Kvalifisering av flyktninger Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 28.10.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Lovens virkeområde Utlendingers rett

Lovens virkeområde Utlendingers rett Lovens virkeområde Utlendingers rett Dette skal vi snakke Lovens virkeområdet Lovlig opphold Fast bopel Gjennomgang av forskriftsbestemmelsene NAV, 15.05.2013 Side 2 Lovens virkeområde Lovens bestemmelser

Detaljer

Endelig TILSYNSRAPPORT

Endelig TILSYNSRAPPORT Endelig TILSYNSRAPPORT Myndighetsansvar Hol kommune Desember 2016 Side 1 av 7 Fylkesmannen i Buskerud Besøksadresse: Grønland 32 Drammen Postadresse: Postboks 1604 3007 Drammen Telefon: 32 26 66 00 E-post:

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 10.09.2015 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Bosetting av flyktninger ny anmodning fra IMDi Selbu kommune Arkivkode: F70 Arkivsaksnr: 2013/552-130 Saksbehandler: Ingeborg Sandvik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Bosetting av flyktninger 2016 - ny anmodning fra

Detaljer

TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN Regelverksamling

TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN Regelverksamling TILSYN INTRODUKSJONSLOVA PILOTERING AV TILSYN 2012 OPPDRAG OM TILSYN 2013-15 Regelverksamling 28.8.2013 1 Viktige utviklingstrekk Styring av offentlig sektor Mål- og resultatstyring Desentralisering og

Detaljer

Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø kommune

Endringer i introduksjonsloven - høringssvar fra Bodø kommune Flyktningkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 06.01.2015 1003/2015 2014/4864 X63 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/5 Komitè for levekår 27.01.2015 15/9 Formannskapet 28.01.2015 Endringer i introduksjonsloven

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 27.05.2015 kl. 18:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE

FAUSKE KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FAUSKE KOMMUNE OG NAV FAUSKE SENTRALADMINISTRASJONEN Flyktningekontoret Saksbehandler: Steinar Johansen Telefon: 75649800 - Telefax: 75649802 - Besøksadresse: Storgt. 39 mobil 95927666 e-post steinar.johansen@fauske.kommune.no Deres

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN. Fredrikstad kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT INTRODUKSJONSLOVEN Fredrikstad kommune 2016 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Formålet med tilsynet... 3 Fylkesmannens tilsynshjemmel... 3 Kommunens internkontrollplikt...

Detaljer

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017

Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 Økt bosetting i årene frem over 18 000 flyktninger må bosettes i 2016 21 000 flyktninger må bosettes i 2017 1 Anmodningstallene for 2016 Plantall for 2017 0121 Rømskog Kommune Anmodning 2016 Plantall 2017

Detaljer

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap

Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og sammfunnskunnskap Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: 14/4310-4/IKH 05.02.2015 Høringsuttalelse fra UDI - Økt kvalitet og bedre gjennomføring av introduksjonsprogrammet

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Møteinnkalling for Formannskapet. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 30.10.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 17:30 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 33402010 epost postmottak@notteroy.kommune.no

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: F30 Arkivsaksnr.: 13/1258 ANMODNING OM BOSETTING AV FLUKTNINGER 2014-2016 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling:

Detaljer

Høring Forslag til ny utlendingsforskrift, kapitlene 1-3,5og7-16

Høring Forslag til ny utlendingsforskrift, kapitlene 1-3,5og7-16 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET MOTTATT 15 MAI?309 Deres ref 200900911-/KEAB Vår ref.: 09/2562-LM

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 15/889-1 Ark.: F30 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 46/15 Kommunestyret 07.05.2015 Saksbehandler: Ingvill Wessel Alisøy-Gjerløw, tjenesteleder BOSETTING AV FLYKTNINGER 2015-2016

Detaljer

Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21

Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21 Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21 Til kommuner som skal fatte vedtak etter lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16

Saksframlegg. Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksframlegg Ark.: F30 Lnr.: 4955/15 Arkivsaksnr.: 13/499-16 Saksbehandler: Rannveig Mogren BOSETTING AV FLYKTNINGER Vedlegg: Brev fra statsråd i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Brev

Detaljer

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Barne-, likestillings-og inkluderingsdepartementet Arbeids- og sosialdepartementet Rundskriv Alle landets kommuner Arbeids- og velferdsdirektoratet Nr. Vår ref Dato Q-20/2015 14/2807-4.5.2015 Rundskriv

Detaljer

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene

Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Bosettingsutfordringer, forventninger og muligheter i kommunene Østfold, 07.02.2013 Randi Kleven Regiondirektør IMDi Øst 14. september 2012 1 Disposisjon Utfordringer Forventninger Muligheter 2 - Livet

Detaljer

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte,

Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid. Kurs for nyansatte, Kvalifisering av flyktninger - Introduksjonsloven som rammeverk for kommunalt integreringsarbeid Kurs for nyansatte, 12.04.16 Introloven- en lov, to ordninger Introduksjonsordningen (introduksjonsprogram)

Detaljer

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen

Saksutskrift. Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksutskrift Tilleggsbosetting av flyktninger med bakgrunn i flyktningkrisen Saksbehandler: Robabeh Afshari Saksnr.: 15/00294-7 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 42/15 27.05.2015 Formannskapets

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG SAKSPAPIR BOSETTING AV FLYKTNINGER I 2010 SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JoumalpostID: 10/1183 I Arkiv sakid.: 09/2326 Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre II Sak nr.: 015/10 I DRIFTSUTVALG I I Saksbehandler: Steinar Johansen I Dato: 03.03.2010

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: 144 &73 Arkivsaksnr.: 08/1584 BOSETTING AV FLYKTNINGER Rådmannens innstilling: Herøy kommune inngår avtale med IMDi om bosetting av flyktninger.

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager

RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager RISØR KOMMUNE Enhet for barnehager Arkivsak: 2010/1642-170 Arkiv: F30 Saksbeh: Søs Østgaard Nysted Dato: 23.10.2016 Bosetting av flyktninger 2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Komité for barnehage,

Detaljer