Nettverk og møteplasser i Kristiansand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverk og møteplasser i Kristiansand"

Transkript

1 Prosjektrapport nr. 14/2006 Nettverk og møteplasser i Kristiansand Erik Lyngdal og May-Linda Magnussen

2

3 Tittel Forfattere Nettverk og møteplasser i Kristiansand Erik Lyngdal og May-Linda Magnussen Rapport Prosjektrapport nr. 14/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer Trykkeri Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand Pris 100 Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Serviceboks 415, N-4604 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside ii

4 Forord Våren 2006 satte Sørlandets Kompetansefond og Cultiva ned en arbeidsgruppe som skal arbeide frem og iverksette tiltak for å få flere kvinner inn i ledelse og styrer på Sørlandet. Gruppen består av Hilde Tallaksen, Judit Premak, Åkki Lidi og May-Linda Magnussen, og kaller seg Jentejunta. Denne rapporten er bestilt av gruppa som en del av bakgrunnskunnskapen for deres arbeid. Kristiansand, 30.september 2006 Erik Lyngdal Prosjektleder iii

5 Kort om formål og fremgangsmåte Formålet med denne kartleggingen har vært å få en oversikt over sentrale nettverk/møteplasser i Kristiansand. Kartleggingen er ikke uttømmende, men utarbeidet med et spesielt fokus. En arbeidsgruppe satt ned for å jobbe for flere kvinner i styrer og ledelse på Agder har bestilt rapporten. Fokus har dermed vært på å finne frem til nettverk hvor der enten er et potensiale for å kunne oppfordre flere kvinner til å delta (dvs. relativt åpne, formelle nettverk), eller til nettverk en kan oppfordre til en økt bevissthet i forhold til kjønn og likestilling (disse kan i større grad være lukkede). Nettverksoversikten i denne rapporten vil altså kunne brukes til å få flere kvinner inn på sentrale møteplasser både direkte (ved å oppfordre kvinner til deltakelse) og indirekte (via økt bevissthet hos de som sitter i nettverket i dag). Sørlandets kompetansefond og Cultiva har finansiert oppdraget, og finansierer arbeidsgruppas innsats også på andre områder. Vår metodiske angrepsvinkel i denne kartleggingen har vært snøballmetoden. Det innebærer at vi har startet med nettverk kjent via media og offentlig debatt, og bedt kontaktpersoner i disse vise oss videre til andre nettverk og så videre. Telefonintervjuer og nettsider har vært brukt for å få data om de ulike nettverkene. Bruk av nettsider som data innebærer muligheten for å referere utdatert informasjon på enkelte områder, men dette må i så fall stå for de enkelte nettverkenes/møteplassenes regning. Bruk av snøballmetode innebærer en fare for at de nettverkene som presenteres i rapporten på ulike måter kan gi et skjevt bilde. At der er mange menn i næringslivet generelt kan for eksempel innebære at vi i for liten grad har kommet i kontakt med nettverk med et større innslag av kvinner. Vi har imidlertid ikke hatt ressurser til en større, kvantitativ kartlegging (med for eksempel bruk av spørreskjema), samtidig som der ville vært utfordringer også til et slikt metodisk design. Med vår metodiske inngangsvinkel har vi hatt liten tilgang til de mest uformelle og/eller lukkede nettverkene (f. eks. syforeninger eller frimurerlosjen). Vi har også lagt mest vekt på nettverk i privat sektor, ettersom det er her vi finner bedriftsstyrer og her det er lavest andel kvinnelige ledere. Politiske partier/møteplasser (kommunalutvalg, Agderråd, kulturstyre osv.), menigheter og andre religiøse nettverk/møteplasser, idrettslag og andre foreninger i den frivillige sektor og fagforeninger har vi ikke hatt mulighet til å kartlegge. 1

6 Ulike møteplasser/nettverk 1 Næringslivets lokale bransjeforeninger Næringslivets ulike bransjer har sine landsforeninger, og en del av disse har lokalforeninger i Kristiansand. Se oversikt på På denne siden kan du lese mer om en del foreninger vi ikke har kommet i kontakt med i arbeidet med denne kartleggingen. De ulike bransjene har egne opplæringskontorer. Se oversikt på ( utdanning, fagopplæring, opplæringskontorer ). 2 Sydspissen Kontaktperson: Daglig leder Svend Olav Leirvaag (Tlf , Etableringsår: 1999 Formål: Sydspissen skal koordinere fellesinteressene for Sørlandets næringsforeninger, bransjeforeninger og næringshager. Sydspissen kan dermed karakteriseres som foreningenes forening, men har også mange av regionens største bedrifter som medlemmer og støttespillere. Sydspissen skal bidra til at regionen blir kjent for kompetanse og nyskaping og synliggjøre regionen som en av de ledende innen prosessindustri, skipsfart, olje og gass og etter hvert IKT. Nettverket skal også jobbe for å bedre infrastrukturen på Sørlandet. Gjennom prosjekter er det også et mål å få næringslivet, det offentlige og akademia til å samhandle enda bedre enn i dag. Medlemsmasse: Medlemmer fra privat og offentlig sektor. Alle bransjer. Fokus på kompetanse og nyskaping. Blant medlemmene til Sydspissen finnes andre nettverk på Sørlandet, store private bedrifter og små og mellomstore bedrifter. Aktivitet: Arbeidet i Sydspissen foregår gjennom arbeid i prosjekter. Blant prosjektene finner vi prosjektkomite, konferansekomite for den årlige konferansen Felles mål for Sørlandet, bredbåndskomite, stryingskomite for drilling coast (som etter hvert har blitt prosjektet NODE), styringskomite for HiA/næringslivet/studentene, prosjektkomite for offentlig sektor/næringslivet og foresight prosjektkomite. Nettverket arrangerer ingen 2

7 møteplasser for mennesker i medlemsorganisasjonene og har derfor satset på samarbeid om opprettelse av ny næringslivsorganisasjon med Kompetansering Sør. På Sydspissens egne årsmøter anslås det at rundt 80 prosent av deltakerne er menn. Styre: - Knut C. Gjermundsen, Agder Energi (leder) - Vigdis Pettersen, Hegland Trykkeri - Kristen Strat, Sørlandets Teknologisenter - Kjell G. Knutsen, Applica. - Bernard U. Olsen, Telenor Norge, bedriftsmarked - Inger Vollstad, økonomisjef, Agderforskning Rekruttering: Sydspissen oppfordrer foreninger, bedrifter og andre virksomheter til å melde seg inn i nettverket. Nettverket får en del nye medlemmer gjennom prosjekter og aktiviteter som foregår i deres regi. Internettadresse: 3 IKON Forum Kontaktperson: Leder Kjell Rune Nakkestad (Tlf / , Etableringsår: IKON-prosjektet ble etablert 2002, og videreføres nå i IKON Forum, startet Formål: IKON Forum er baserer seg på hovedprioriteringene og erfaringene fra IKON-prosjektet. IKON var et utviklingsprosjekt for Sørlandet, finansiert av både Vest- og Aust-Agder. Prosjektet tok opp de virkninger som det offentliges innkjøpsordninger har for det sørlandske næringsliv og de konsekvenser som endringer i innkjøpsordningene kan føre til. Forumet er basert på et mer generelt grunnlag; å arbeide med leverandørutvikling på Sørlandet knyttet til strukturering av anskaffelser, påvirkning av innkjøps- og leverandørmiljøer, samt utvikling av handel og handelskanaler. Forumet er ikke bare tenkt rettet mot offentlige innkjøp, men også mot bedriftsrettede innkjøp som struktureres på tilsvarende måte som offentlige innkjøp. IKON Forums hovedmål er å bidra til at sørlandske leverandører får økte leveranser gjennom salg til offentlige og private kunder. Delmålene er: - Å bidra til at sørlandske leverandører blir mer konkurransedyktige i forhold til leveranser mot offentlige og private kunder 3

8 - Å bidra til økt verdiskaping på Sørlandet - Å bidra til regional innovasjon og utvikling Medlemsmasse: IKON-prosjektet mobiliserte til sammen rundt 600 medlemmer. Disse får nå informasjon per mail om IKON Forums aktiviteter. På forumets arrangementer varierer antallet deltakere veldig etter type arrangement, fra rundt 180 på de største arrangementene til rundt 12 på enkelte workshops. Kvinneandelen blant deltakerne er relativt høy i forhold til kvinneandelen i medlemsbediftene, men det er likevel en overvekt av menn. Aldersmessig ligger kjernen blant de mellom 35 og 45 år. Aktivitet: IKON Forum skal dyktiggjøre sine medlemmer og gjøre dem sterkere i konkurransen med andre bedrifter. Det gjennomføres opplæring, kurs og undervisning i samarbeid med HiA. IKON Forum legger også til rette for nettverk blant sine medlemmer og til tett samarbeid med næringshager, næringsråd og næringsforeninger. Det gjennomføres jevnlig medlemsmøter og kurs. IKON Forum gjennomfører 2 arenamøter i året. Der er introduksjonskurs hvert kvartal, og det samme gjelder kurs som tar opp aktuelle faglige tema. Totalt sett er der rundt 1 aktivitet per måned. Forumet har et sterkt faglig fokus, og legger ikke opp til særskilte sosiale aktiviteter. Styre: - Leif Kåre Spartveit, Vest-Agder fylkeskommune (leder) - Unni Farestveit, Agder Energi Tjenester - Kristian Fossheim, Snøgg Industri AS - Kathrine Bjerke, Kristiansand Næringsforening - Siren M. Neset, HiA, Næringsrettet høgskolesatsing - Roger Pedersen, Picomed - Sven Olav Leirvaag (observatør), Sydspissen - Kjell Rune Nakkestad, IKON Forum, KRNCoaching AS Rekruttering: IKON Forum samarbeider med mange andre organisasjoner/nettverk, og har dermed fått en bred kontaktflate mot relevante miljøer. I tillegg prøver de å få pressedekning på sine arrangementer. Internettadresse: 4

9 4 Kompetansering Sør Kontaktperson: Prosjektleder Håkon Øgaard (Tlf , Etableringsår: 1989 Formål: Kompetansering Sør ble etablert med fokus rundt internasjonale spørsmål og forholdet til EU. I 1997 ble gjeldende visjon etablert: Kompetansering Sør skal fokusere på og bidra til kompetanseutvikling til beste for medlemmene og derigjennom et stadig mer livskraftig Sørland. Kompetansering Sør skal være drivkraft til kompetansebasert økonomisk vekst i samspillet mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer på Sørlandet. Målet er også å skape et nasjonalt anerkjent læringsnettverk for kompetanseutvikling mellom næringsliv og høyskole/kunnskapsmiljø og dermed bidra til å synliggjøre Sørlandets rolle i det nasjonale innovasjonssystemet. Kompetansering Sør deler også ut Sørlandets Kompetansepris. Medlemsmasse: Offentlige og private medlemmer. Alle bransjer. Blant medlemmene til Kompetansering Sør finnes alt fra små og mellomstore bedrifter til de største bedriftene på Sørlandet. Nettverket har medlemmer fra det offentlige på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Alt i alt er det en hovedvekt av menn som møter på Kompetanseringens arrangementer. Aktivitet: Innenfor Kompetansering Sør finnes ulike nettverk og møteplasser med forskjellige aktiviteter. Enkelte av arrangementene er for medlemmer av Kompetansering Sør mens andre også inkluderer ikke- medlemmer. Møtefrekvensen varierer for de ulike aktivitetene/møteplassene, men ligger ofte på en 4-6 samlinger i året. Styre: - Tom Chr. Bredesen, Rambøll Unico (leder) - Jan Willy Føreland, PTL - Kristin Berthelsen, ActivePeople - Sven Erik Knoph, Agder Energi - Inger Holen, Sørlandet Sykehus - Siri Mathiesen, NHO Agder - Harald Knutsen, HiA - Kenneth Andresen, Agderforskning 5

10 Rekruttering: Rekruttering til nettverket foregår gjennom direkte kontakt med interessante virksomheter og bedrifter. Internettadresse: Ulike nettverk og møteplasser innenfor Kompetansering Sør er: 4.1 Topplederforum Topplederforum er en møteplass for toppledere i privat og offentlig sektor. Det gjennomføres både kveldsarrangementer og frokostmøter med fokus på lederskapsutøvelse og andre tidsaktuelle faglige tema. Arrangementene samler mellom 15 og 40 deltakere. Mest menn deltar i topplederforum, og deltakerne er eldre enn i de andre forumene. 4.2 Next og X-Next Next er et lederutviklingsprogram for mellomledere i privat og offentlig sektor. Next arrangeres i 2006 for femte gang med 14 deltakere. Programmets bærebjelker er lederskap, forretningsforståelse og nettverksbygging. Ulike tema belyses gjennom foredrag, diskusjon, bedriftsbesøk, casedrøfting og egenvurderinger. Hovedfokuset har vært ulike faglige områder rundt lederskap men kan også tilpasses i noen grad rundt deltakernes ønsker. Det arrangeres også X-Next samlinger for tidligere Next-deltakere der formålet er å vedlikeholde og videreutvikle kontakten mellom deltakerne og holde et fortsatt fokus på temaer av verdi for målgruppen. Next 06 har noe overvekt av menn, og aldersmessig ligger hovedvekten sent i 30-årene. Dette har også vært trenden for tidligere Next-kull. 4.3 Personalforum Personalforum er en møteplass for personer innenfor HR og personal. Møtene legges ofte til medlemsbedriftene og relateres til et tema av aktualitet for vertsbedriften. Dette kan være incentivordninger, belønningssystemer, trender innen HR, den nye arbeidsmiljøloven osv. Enkelte av møtene arrangeres sammen med økonomiforum. Møtene har en varighet på omkring to timer, og har ofte rundt 15 deltakere. Siden møtene er for medlemmer i Kompetansering Sør avhenger tema av 6

11 hvem virksomhetene sender. Fordelingen av kvinner og menn på møtene er vanligvis relativt lik. 4.4 Økonomiforum Økonomiforum har samlinger for økonomiansvarlige i medlemsvirksomhetene til Kompetansering Sør. Målet er å ta opp temaer som er av særlig interesse for målgruppen. Økonomiforum har enkelte ganger arrangert seminarer med Personalforum og Siviløkonomiforeningen. Også her er det noe overvekt av menn. Aldersmessig er deltakerne Mentorforum Mentorforum er møteplass for de som er mentorer for Next og Female Future prosent av mentorene er menn, men det sies å bli flere kvinner nå fremover. Gjennomsnittsalderen er relativt høy og ligger rundt 55 år. 5 Sydspissen, IKON og Kompetansering Sør Ny næringslivsorganisasjon Kompetansering Sør, IKON og Sydspissen har gått sammen om å etablere en ny næringslivsorganisasjon for Sørlandet. Planer for utviklingen av foreningen vil være arbeidsoppgavene til interimstyret for den nye organisasjonen. Dette består av: - Siri Mathiesen, NHO - Knut C. Gjermundsen, Agder Energi - Tom Bredesen, Kristiansand Eiendom - Olaf Stalsberg, GE Healthca.re - Terje With Andersen, NORDEA 6 Female Future Agder Kontaktperson: Helen E. Stie (Tlf , Etableringsår: 2004 Formål: Female Future mobilisere talent er et NHO-program som er blitt gjennomført i 12 regioner. Hensikten til programmet er å øke andelen kvinner i ledende stillinger og styrer i arbeids- og næringslivet. Ved hjelp av kvalifisering, motivering og synliggjøring skal Female Future bidra til at flere kvinner tar på seg lederansvar og styreverv. 7

12 Medlemsmasse: Kvinner i offentlige og private virksomheter fra alle bransjer er deltakere. De skal samtidig være ledere eller potensielle ledere ( kvinnelige talenter ). Tyngepunktet aldersmessig er år. Aktivitet: Programmet omfatter kursing i både ledelse og styrearbeid og andre relevante temaer knyttet til personlighets- og kompetanseutvikling. Dette skjer gjennom kursing, forelesninger og gruppearbeid i regi av ulike fagpersoner. I tillegg legges det vekt på samarbeid og samtaler i grupper, nettverksbygging og sosiale tilstelninger. Alle deltakere får også en mentor. Deltakerne i Female Future kan registrere seg i en NHO-database med dyktige kandidater til styreverv, råd og utvalg. Møtefrekvensen er ca. hver uke. Programmene varer i 2 år, og det første kullet var ferdige sommeren Rekruttering: Rekruttering til Female Future foregår gjennom at potensielle deltakere søker om opptak. Interessen for Female Future har vært meget god. Internettadresse: Les mer om Female Future på blant annet NHOs hjemmeside: 7 Kompetansenett Agder Kontaktperson: Rachel-Iren Mentzoni (Tlf , Etableringsår: 2006 Formål: Ved opptak til ny runde av Female Future Agder våren 2006 fikk 70 kvinner i regionen avslag på søknaden. Disse har dannet Kompetansenett Agder, og er i dialog med NHO om en del av samme tilbud som deltagere i Female Future får, samt med BI om kurs i styrekompetanse og med NEXT lederutviklingsprogram. Nettverket har følgende målsettinger: - Åpne for nye arenaer for videre karriereutvikling - Gi impulser og motivasjon til nye utfordringer - Være møteplass for kvinner som vil noe - Synliggjøre medlemmene slik at de blir sett og vurdert når styreposisjoner og lederstillinger skal besettes - Øke medlemmenes faglige kompetanse - Være en arena for samtale og erfaringsutveksling 8

13 Interimstyre: - Rachel-Iren Mentzoni, Romsdal Fellesbank, p.t. Masterstudent BI - Hanne Juul, Aust-Agder Fylkeskommune - Inger Johanne Eliassen, Grimstad kommune - Jorunn Aarrestad, Andersson & Co. - Marit Løvland, Hellvik Hus AS 8 Dataforeningen Sørlandet Kontaktperson: Leder Erik Rostoft, International Trading (Tlf , Etableringsår: 1953 Formål: Dataforeningen er en nasjonal organisasjon med lokalavdelinger. Foreningen skal være et samlende fagmiljø for utøvere og brukere av ITfagene. De ulike fora og arrangementene i regi av foreningen skal fungere som den foretrukne møteplassen for styrking av egen kompetanse og for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling. Dataforeningen har som sine viktigste oppgaver å fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og synspunkter med mellom personer og virksomheter som er opptatt av IT. Foreningen har også som mål å belyse problemstillinger rundt IT for å bidra til at det generelle kunnskapsnivået heves. Dataforeningen skal også sette lys på de menneskelige, organisasjonsmessige og samfunnsmessige konsekvensene av informasjonsteknologien. Medlemsmasse: Dataforeningen lokalt har to typer medlemskap, bedriftsmedlemskap og medlemskap for enkeltpersoner. Medlemsbedriftene er typisk teknologibaserte, og enkeltpersoner er for eksempel IT-ansvarlige i bedrifter. De senere årene har foreningen også fått et økende innslag av personer uten IT-bakgrunn, for eksempel konsulenter innen strategi og ledelse. Også brukermiljøer er representert i medlemsmassen. Foreningen har mellom personer til stede på nettverkstreff, på konferanser opp til 150 personer, også personer som ikke er medlemmer. Medlemsantallet lokalt er ca Foreningen har et ganske godt innslag av kvinner, og har vært opptatt av å mobilisere og synliggjøre kvinner. De gjennomførte prosjekt om kvinner og data allerede på 1980-tallet og er i dialog med Female Future. Aldersmessig er medlemmene over 30, og tyngdepunktet ligger mellom 40 og 50 år. 9

14 Aktivitet: Foreningen gjennomfører jevnlige nettverkstreff med ulike temaer. Fokus er både på faglig og sosialt innhold. Kurs, konferanser og seminarer er en bærebjelke i foreningens aktivitet. Styre: Dataforeningen er organisert med ulike distriktsforeninger med styre av frivillige tillitsvalgte og flere faggrupper. På Sørlandet er styret sammensatt av følgende personer: - Tore Fuglestad, Ella kommunikasjon (leder) - Janis Gailis, Høgskolen i Agder - Tore Hansen, Hennig-Olsen Is AS - Håkon Olsen, Alfra-Data AS - Lise Kristiansen Pauchon, Ella kommunikasjon Rekruttering: Dataforeningen nasjonalt markedsfører mye. Bruker Computer World (medlemsavis) til markedsføring. Rekrutterer medlemmer på seminarer, konferanser og møter. Mailer tilbud om medlemskap etter seminarer. Internettadresse: Dataforeningen Sørlandet har per dags dato tre faggrupper: Bredbånd, Grunder Link og Medierike applikasjoner og IP-telefoni. 9 Møteplassen Kontaktperson: Leder Erik Rostoft, International Trading (Tlf , Etableringsår: 2002 Formål: Møteplassen er et samarbeid mellom Dataforeningen, tidligere ITringen og Sydspissen. Dataforeningen har for tiden prosjektledelsen. Formålet med Møteplassen er å samle alle næringslivsinteresser på Agder til nyttige fellesarrangementer 6 ganger i året. Møteplassen ser det som viktig å knytte bånd på kryss av etablerte nettverk. Medlemsmasse: Møteplassen har ikke medlemmer, bare deltakere. Deltakerne kommer fra de samarbeidende organisasjonene og fra IT-interesserte utenfor disse. Det er rundt deltakere på møtene. Kjønnsbalansen i de som kommer på møtene varierer veldig, men det er en overvekt av menn. Ofte er det personer mellom 40 og 60 år som kommer. Møteplassen har også et utstrakt samarbeid med mange av regionens foreninger og organisasjoner. 10

15 Aktivitet: Møtestedene veksler mellom Arendal, Grimstad og Kristiansand. Møtene er åpne for alle interesserte og inneholder foredrag, diskusjoner og mulighet for å møte andre representanter fra virksomheter på Agder. Innholdet for møtene varierer. Eksempler på berørte temaer er Human Resources, Har bankene noen rolle i den regionale utviklingen?, En grunders erfaringer, HiAs satsing på entreprenørskap, Internett og mediesatsing, Nyskaping og frisk satsing osv. Møteplassen er sponset av Innovasjon Norge og Vest-Agder- og Aust-Agder fylkeskommune. Styringsgruppe: Styringsgruppemedlemmene velges ikke, men sitter som representanter for Styreakademiet Agder, Sydspissen, Dataforeningen og gamle IT-ringen. I tillegg sitter en representant som var med på å starte Møteplassen, som nå jobber i Aust-Agder fylkeskommune, Rekruttering: Gjennom nettverkene i de samarbeidende organisasjonene. Internettadresse: (Trykk organisasjon, Sørlandet ). 10 Sørlandsparken næringsforening Kontaktperson: Leder Erik Rostoft, International Trading (Tlf , Etableringsår: 1996 Formål: Sørlandsparken næringsforening er en videreføring av det som fra gammelt av var Randesund Industriforening. Næringsforeningen skal gi medlemsbedriftene gode avtaler på ulike områder, være en høringsside mot offentlige myndigheter og jobbe for bedre nettverk i Sørlandsparken. Medlemsmasse: Næringsdrivende i Sørlandsparken utgjør medlemsmassen. Antallet som møter til arrangementer kommer an på tema, men det kommer ofte mellom 25 og 40 mennesker. Alderen er fra 25 år og oppover. Det er en overvekt av menn som deltar. Rundt 200 bedrifter er medlemmer på nåværende tidspunkt. Aktivitet: De månedlige medlemsmøtene har både faglig og sosialt innhold. Stort fokus på nettverksbygging og sosiale aktiviteter. Styre: - Geir Magne Lundstøl, Sørlandssenteret (leder) 11

16 - Mari Bjelland, ActivePeople - Hans Almedal, Kjemico AS - John Lunde, Ole Lunde AS - Gunnar Løken, ORAS Agder AS - Reidar Fuglestad, Kristiansand Dyrepark ASA - Are M. Bjørklund, Quality Resort Hotell Kristiansand - Ole Nygaard, Nygaard Eiendom AS Komiteen har mulighet til å supplere seg selv ytterligere med kvinnelige medlemmer. Rekruttering: De økonomiske fordelene ved medlemskap gjør at rekrutteringen går av seg selv. Internettadresse: 11 Maritimt Forum Sørøst Kontaktperson: Daglig leder Helge Grobæk (Tlf , Etableringsår: 1990 Formål: Maritimt Forum er en nasjonal stiftelse som representerer hele den maritime næringen i Norge. På landsbasis er omkring 600 maritime bedrifter og organisasjoner medlemmer. Visjonen er at Norge skal være det mest attraktive stedet i EØS-området å drive, eie og utvikle maritim virksomhet. For å nå dette målet har Maritimt Forum etablert seg i hele Norge, deriblant Sør- Øst-Norge. Organisasjonen driver folkeopplysning og informasjonsarbeid, politisk påvirkning av de næringspolitiske fellesinteressene og bidrar til styrking av samarbeid mellom aktører. Medlemsmasse: 140 medlemsbedrifter fra maritim næring. Det er ledere og mellomledere som møter. Begge kjønn er representert, men det er en overvekt av menn. Aldersmessig ligger deltakerne mellom 30 og 60 år. Aktivitet: Forumet holder medlemsmøter 2-3 ganger i året, og har både faglig og sosialt fokus. Det arrangeres julemøter hvor det sosiale står i høysetet. Ellers har det de senere år blitt et økt fokus på konferanser eller kontaktbørser med faglig innhold og muligheter for nettverksbygging. Disse konferansene skjer innenfor et nordisk nettverk, og konferansene er dermed ofte utenlands. 12

17 Styre: - Odd W. Boye, tidligere Statoil (leder) - Øivind O. Larsen, OSM Group - Marit Eggen, Sca.ndinavian Shipping Gazette - Fritjof Bettum, Nordic American Tankers - Brynjulf Mosland, Norcon Engineering AS - Karl Johan Brevik, Aker Yards - Laila Volldal, Color Line Rekruttering: Medlemsbedrifter rekrutterer andre bedrifter. Internettadresse: 12 Vest-Agder Rederiforening Kontaktperson: Sekretariatet ved Bjørn Vaboen (Tlf , Etableringsår: Vest-Agder Rederiforening er en fusjon av Christianssands Rederforening, stiftet 1909, og Farsund Kreds av Norges Rederforbund, stiftet Foreningen har sitt sete i Kristiansand. Formål: Foreningens formål er å samle medlemmenes representanter til faglig samvær og til å arbeide for skipsfartens og offshorenæringens interesser. Medlemsmasse: Medlemsmassen består av rederier og offshore-foretak hjemmehørende i kretsen. I tillegg har foreningen en assosiert medlemsmasse. Denne består av selskaper eller organisasjoner innen skipsfinansiering, sjøforsikring, skipsmegling eller annen skipsfartsrelatert virksomhet. Menn i alderen år utgjør hoveddelen av deltakerne på foreningens arrangementer. Rederiene og offshoreforetakene er representert ved i alt 52 personer. Aktivitet: I løpet av året holdes det 6-7 møter med foredragsholdere fra innog utland. Møtene etterfølges av en middag, og det sosiale aspektet ved samlingene betyr mye. Til sammenkomstene inviteres Fylkesmannen i Vest- Agder, Kristiansands ordfører, Kristiansands næringssjef og medlemmene i Aust-Agder Rederiforening. 13

18 Styre: - Harald Arntsen, Siem Offshore AS (formann) - Gunnar Brøvig, Brøvigs Rederi AS - Kjell Abrahamsen, Mosvold Farsund AS - Øivind Stærk, OSM Ship Management AS - Kurt Mosvold, Mosvold Maritime A Rekruttering: Foreningen driver ikke rekruttering. Alle rederiene er medlemmer. Internettadresse: Nei 13 Næringsforeningen for Kristiansandsregionen Kontaktperson: Fred Bjerke (Tlf , Etableringsår: 2003 Formål: Næringsforeningen består av tidligere Industriforeningen, Handelsstanden og Handelskammeret. Deres fokus er følgende: - Infrastruktur i regionen - Utviklingsmuligheter innen næringsliv og vekst i regionen - Å stå samlet rundt saker av stor felles interesse for næringslivet - Å være et politisk høringsorgan for saker som måtte angå næringslivet - Å ha aktiv kontakt med politiske fora på alle nivåer, lokalt, regionalt og nasjonalt - Å være en databank for dem som måtte ønske å kjøpe tjenester av eller handle med internasjonale bedrifter Målet for næringsforeningen er å posisjonere det lokale næringslivet både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, å bidra til etablering av nettverk, å ta initiativ og være pådriver for næringslivsspørsmål og prosjekter og å være næringslivets talerør. Medlemsmasse: Rundt 350 bedrifter med til sammen rundt årsverk. Mye store bedrifter, gjennomsnittlig med 35 personer ansatt. Av de som deltar på møter, varierer kvinneandelen veldig etter tema. På enkelte møter er der gjerne halvparten kvinner, men ofte er der overvekt av menn. På foreningens fredagslunsjer er alderen på deltakerne gjerne fra 30 år og oppover. 14

19 På møtene som holdes for bedriftsledere er hovedvekten aldersmessig år. Her er det også i større grad overvekt av menn. Aktivitet: Næringsforeningen arrangerer fredagslunsj med inviterte foredragsholdere hver fredag utenom feriene. Disse arrangementene er åpne også for ikke-medlemmer. I tillegg arrangeres det månedlige møter for lederne i medlemsbedriftene. Her får lederne kunnskapspåfyll på ulike relevante tema. Nettverksbygging er viktig for foreningen. Styre: - Wiggo Svendsen, Falconbridge (leder) - Gunnar S. Sædberg, Næringsmegleren AS - Birger Skeie, National Oilwell - Torunn Lauvdal, Agderforskning - Asbjørn Knutson, Malermester Knutson AS - Esben Albert, Dampbageriet - Lasse Kvinlaug, Sparebanken Pluss - Trond Backer, Kristiansand Dyrepark - Geir Magne Lundstøl, Sørlandssenteret Rekruttering: Har egen stilling med ansvar for rekruttering. Internettadresse: Næringsforeningen har en rekke ressursgrupper som gir mulighet for faglig spissing og dialog mellom ulike deler av næringslivet og offentlige instanser: 13.1 Ressursgruppe for kultur og næring Kontaktperson: Leder Terje With Andersen, Nordea (Tlf , 13.2 Ressursgruppe for utdanning og næring Kontaktperson foreløpig: Fred Bjerke (Tlf , 13.3 Ressursgruppe for innovasjon Kontaktperson: Fred Bjerke (Tlf , 15

20 13.4 Ressursgruppe for reiseliv Kontaktperson foreløpig: Fred Bjerke (Tlf , 13.5 Ressursgruppe for infrastruktur Kontaktperson: Leder Erik Nyhuus, Tlf Ressursgruppe for Tall Shpis Race 2010 Kontaktperson: Leder Bjarne Ugland, 13.7 Ressursgruppe for Europakontor i Brussel Kontaktperson: Ingebjørg Sveen Brunborg, 13.8 Ressursgruppe for profilering av Kristiansand Kontaktperson: Kathrine Kvannes, 14 Elinor Kontaktperson: Øistein Rosen, styreleder (Tlf , Etableringsår: 2001 Formål: Elinors mål er å videreutvikle Sørlandet som den ledende regionen for e-læring i Norge. Sørlandet utgjør en næringsklynge innen e-læring, og Elinor ønsker å bidra til å sementere denne situasjonen. Foreningen er mer fokusert mot det pedagogiske aspektet knyttet til e-læring enn foreninger mer opptatt av databaserte verktøy. Foreningen skal gi medlemmene økt kunnskap om e-læring og bidra til nettverksbygging. Medlemsmasse: Medlemmene i Elinor består av både store og små e- læringsbedrifter på Sørlandet, mange av dem i Kristiansand. Noen har e- læring som hovedaktivitet, mens andre også tilbyr andre tjenester. Høgskolen i Agder er en viktig samarbeidspartner. Det anslås at ca. 30 prosent av møtedeltakerne er kvinner. Aldersmessig utgjør gruppa år hoveddelen. 16

21 Aktivitet: Foreningen gjennomfører medlemsmøter med ulike faglige tema presentert av inviterte foredragsholdere. Foreningen legger også vekt på nettverkbygging mellom kunder og leverandører. Møtefrekvensen varierer, men ligger på rundt 6-8 møter i året. Styre: - Øistein Rosen, Høgskolen i Agder (leder) - Harald Berntsen, Valero - Siri Ida Ovanger, Norsk Interaktiv - Frank Egeland, Høgskolen i Agder - Per Arvid Lid, Eurocert - Bjørn Tore Rosendahl, Stiftelsen Arkivet - Atle Slotnes, BI Rekruttering: Oppfordrer til rekruttering på hjemmesiden. Markedsfører programmet i miljøet. Internettadresse: 15 Markedsføringsforeningen Kontaktperson: Leder Geir Hammersmark, Tlf , Etableringsår: 1952 Formål: Å gi faglig og sosialt påfyll til folk innenfor markedsføringsbransjen. Mottoet for foreningen er at medlemsskap i Markedsføringsforeningen skal gi medlemmene kunnskap og kontakt for fremgang. Medlemsmasse: Bedrifter og privatpersoner. 200 medlemsbedrifter på Sørlandet. Medlemmer i foreningen kan være personer som i sitt daglige virke er tilknyttet markedsføring; firmaer, institusjoner, studenter og elever. Det avhenger veldig av type arrangement hvem som kommer. Jo mer fagspesifikt det blir, jo mer faglig rettet mot markedsføring er de som kommer. Det er nokså jevnt med kvinner og menn på møtene, og folk fra årene og oppover. Aktivitet: Organisasjonen har månedlige møter. De gjennomfører samlinger med dyktige foredragsholdere innen markedsføringsfeltet og legger til rette for relasjonsbygging, diskusjon og sosialt samvær. Styre: 17

22 - Geir Hammersmark, Proffice (leder) - Kjell-Ove Klauset, Høyskoleforlaget - Lena Skeie, Sinvest - Geir M. Lundstøl, Vital - Fredrik Nordland, North Corporation - Kristin Hamre, K2 Profil - Nils Tore Augland, Agder Energi - Ann-Lisbeth Reisænen, Kristiansand Havn Rekruttering: Har ikke gjort noe spesielt i det siste. Internettadresse: 16 Petroleumsforeningen for Sørlandet Kontaktperson: Jørgen Pettersen, Tlf , Etableringsår: 1972 Formål: Norsk petroleumsforening har lokalavdelinger i hele Norge, blant annet Petroleumsforeningen for Sørlandet. Foreningen driver med nettverkbygging, faglig aktivitet og informasjonsformidling. Hovedfokus for avdelingen på Sørlandet er å ha tidsaktuelle møter for medlemmer og interesserte i regionen. Støttespillerne er petroleumsnæringens egne folk og enkeltpersoner som jobber i tilknytning til næringen. Medlemsmasse: Rundt 2000 medlemmer innenfor petroleum på landsbasis. Møtene er åpne for alle som ønsker uformell kontakt og informasjonsutveksling på tvers av fag, industri og tjenesteyting, store, små, private og offentlige aktører. Det er overvekt av menn som deltar på møter, med hovedvekten på 40 år og oppover. Aktivitet: Det arrangeres jevnlige medlemsmøter med faglige foredrag og nettverksbygging. Faglig sett kan det gjerne være foredrag som ikke er altfor bransjespesifikke, men som har relevans for bransjen. Styre: - Jørgen Pettersen, Imaco AS (leder) - Tor Ove Bråthen (nestleder), Origo Engineering AS - Jan Skomedal, Air Products - Siren Neset, HiA 18

23 - Anita Karlsen, Sense EDM - Bjørn R Saltermark, Maritime Pusnes - Atle Korsmo, Future Production AS Rekruttering: Foreningen annonserer møtene i avisen, samt at de appellerer til medlemmer i forhold til rekruttering fra egen bedrift. Internettadresse: 17 Trainee Sør Kontaktperson: Gunnar Andreas Nordby (Tlf , Etableringsår: 2004 Formål: Sørlandets Kompetansefond, Kristiansand kommune, Høgskolen i Agder og Agder Energi står bak trainee-ordningen, men flere offentlige og private virksomheter deltar. Kompetansering Sør er med som administrator av programmet. Formålet med prosjektet er å legge til rette for at den mest kvalifiserte arbeidskraften blir på Sørlandet etter endt utdanning, samtidig som nettverk mellom bedrifter og mellom bedrifter og akademia på Sørlandet styrkes. Medlemsmasse: Traineeprogrammet er for nyutdannede kandidater innenfor økonomi, IKT og offentlig administrasjon. Medlemsvirksomhetene er større offentlige og private aktører på Agder. Av de fra bedriftene som deltar på samlingene, anslås 1/3 å være kvinner og 2/3 menn. Kun ca. 10 prosent av deltakerne fra bedriftene anslås å være under 35 år. Gruppen år utgjør hovedtyngden, mens andelen over 50 anslås til rundt 25 prosent. Aktivitet: Gjennom Trainee Sør tilbys studenter traineeplass i 2-3 bedrifter på Sørlandet gjennom 18 måneder. Gjennom å knytte kontakter i flere bedrifter, og i tillegg ha felles samlinger med representanter fra de ulike bedriftene til stede, bygges det opp et nettverk som alle parter vil kunne dra fordel av. Samarbeidet bedriftene imellom, og mellom næringslivet og akademia, styrkes. Et element i traineeprogrammet er at både traineene og representanter fra deltakerbedriftene deltar i et management-program i regi av Høgskolen i Agder. Bedriftene blir oppdatert på nyere forskning innen organisasjon og 19

24 ledelse, mens traineene får dra nytte av praktiske case fra bedriftenes toppledere. I tillegg til faglige samlinger omfatter managementprogrammet en til to studieturer til utlandet for hvert trainee-kull. Alle traineene deltar i en mentorordning, samt at de har faddere internt i bedriftene de er i. Det er mange sosiale aktiviteter knyttet til opplegget. Styre: - Terje With Andersen, Nordea (leder) - Jon P. Knudsen, HiA - Finn R Johansen, Agder Energi - Anne-Marit Reme, Umoe Mandal - Sofie Ringen, Dyreparken - Arvid Håkonsen, Kristiansand kommune - Hilde Warp, Rambøll, tidligere trainee - Mari H. Frøysnes, trainee Rekruttering: Rekrutteringen av medlemsbedrifter skjer mest gjennom nettverk, som for eksempel gjennom næringsforeningen, eller etter referanser fra andre. Internettadresse: 18 Ulike laug Det finnes ulike laug hvor representanter fra bedrifters/organisasjoners sponsorer/eiere møtes jevnlig til laugssamlinger. Disse samlingene er gjerne knyttet til selve hovedaktiviteten i de ulike organisasjonene (fotballkamper, teaterforestillinger, konserter med mer), men en del arrangerer også ting som ligger utenfor dette (for eksempel reiser, restaurantbesøk, julefester). Oversikten er ikke uttømmende. Laug Medlemmer Kontakt Start Toppfotball AS sponsorlaug 105 bedrifter (regner med 250 fra neste år). Se for oversikt. Markedssjef Arne Ranneberg- Nilsen (Tlf , Teaterlauget Agder Energi, NORDEA, HiA og Fevennen Nina Hammersmark, markedssjef i Agder Teater (Tlf , Nordiske Kommuner og be- Daglig leder Kjell Rune Nakkestad 20

25 Sommernetters sponsorlaug drifter på Sørlandet (Tlf , 19 Baktanken Kontaktperson: Koordinator Line Bergram Ås, produsent/assistent i Kirkefestspillene (Tlf ) Etableringsår: 2005 Formål: Opera Sør, Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater, De Internasjonale Kirkefestspill og Sørlandets Kunstmuseum har gått sammen om å etablere Baktanken. Baktanken er et forum for de som vil vite mer om tanken bak kunsten i musikken og musikken i kunsten. Hver måned gir Baktanken små drypp fra kunstområder som musikk, billedkunst, arkitektur, teater, litteratur og filosofi. Baktanken er den nye møteplassen for de som vil være bedre forberedt den dagen nytt konsert- og teaterhus åpner på Silokaia. Medlemsmasse: Bransjefolk og publikum. Lik kjønnsfordeling, høy gjennomsnittsalder. De er oppmerksomme på dette, og lurer for eksempel på et samarbeid med HiA for å trekke flere unge. Aktivitet: Lengre foredrag med mulighet for spørsmål og diskusjon etterpå. Av og til kulturelle innslag i forbindelse med foredragene. Arbeidsgruppe: - Erlend Høyersten, Sørlandets kunstmuseum - Frøydis Lind, Kirkefestspillene - Nina Hammersmark, Agder Teater - Frode Marum, Kristiansand Symfoniorkester - Ketil Akerø, Opera Sør Rekruttering: Annonsering og pressemelding i Fevennen og e-post til personlige kontakter i de ulike institusjonene. Det ligger link til nettsiden på de ulike institusjonenes nettsider. Internettadresse: 21

26 20 Kvadraturen i Kristiansand AS (Kvadraturforeningen) Kontaktperson: Daglig leder Sigurd Tvedt (Tlf , Etableringsår: 1987 Formål: Organisasjonens målsetting er å markedsføre byen som et aktiv og spennende handelssentrum. De gjennomfører også samlinger for sine egne medlemmer, dvs. mer innadrettet virksomhet. Medlemsmasse: Organisasjonen regnes på mange måter som det som tidligere kaltes handelsstanden. Butikker, banker, hoteller, restauranter, Agder Teater og andre institusjoner i sentrum er medlemmer. Medlemskap er aktuelt for de som trenger kunder. Av de som sendes på medlemsmøtene (butikksjefene) er det mange unge mellom år. Veldig mange er kvinner, og det blir stadig flere kvinner som kommer til. Foreningen ha 312 medlemmer totalt. Aktivitet: Organisasjonen samkjører markedsføring rundt handelsaktiviteter i Kvadraturen. De har også aktiviteter for medlemsbedriftene, og den innadrettede virksomheten betegnes som større enn den utadrettede. De har generalforsamling en gang i året, styremøter en gang i måneden og ca. 4 medlemsmøter i året. Ellers er der kommunikasjon via post. På medlemsmøtene er der foredragsholdere av forskjellig art, for eksempel innenfor markedsføring. Der er også mye interne diskusjoner om ulike temaer. Kvadraturen i Kristiansand har også fått etablert Byforum, en møteplass hvor representanter for organisasjonen møter politikere og byråkrater for diskusjon av aktuelle temaer. Byforum møtes annenhver måned. Styre: - Cay Knudsen, Torjesen Jernvare (leder) - Åsa Grønningsæter Aglen, Christianssands Glasmagasin - Rasmus Tallaksen, Rasmus Tallaksen - Magne Lund, Reisemagasinet - Camilla Dversnes, Ca.millas Blomsterdesign - Leiv Rune Sangesland, Bandagisten Rekruttering: Enten personlig besøk i bedriften eller at de tar kontakt. 22

27 Internettadresse: 21 Styreakademiet Agder Kontaktperson: Leder Mogens L. Møller, Advance Consulting AS (Tlf , Etableringsår: 1993 Formål: Styreakademiet er en landsdekkende forening som skal initiere aktiviteter, tilrettelegge og skape nettverk mellom engasjerte og kompetente krefter som bidrar til å oppfylle foreningens visjon: Verdiøkning gjennom kompetent styrearbeid". Styreakademiet er en møteplass for erfaringsutveksling rundt sentrale spørsmål styrer og styremedlemmer bør stille seg og ha kunnskaper om. Foreningen er opptatt av dagens relativt homogene styresammensetningen, og ønsker å bidra til at styrer representerer et større mangfold av kompetanse og erfaringsbakgrunn, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. BI er en viktig samarbeidspart både på regionalt og nasjonalt nivå. Medlemsmasse: Over 60 medlemmer lokalt. Ofte tidligere næringslivsledere og nåværende styremedlemmer, som har mye erfaring og vil gi noe videre til andre. Medlemsmøtene er overrepresentert av menn, men god kvinnerepresentasjon (ca. 40 prosent) på åpen styredag Aldersmessig ligger deltakerne hovedsakelig over 40 år og oppover. Aktivitet: Arrangerer medlemsmøter 5-6 ganger per år, kun for medlemmer. Medlemsmøtene har både faglig og sosialt fokus. Arrangerer åpen styredag mars-april hvert år. Styre: - Mogens L. Møller, Advance Consulting AS (leder) - Sissel Schwabe-Hansen, Hødnebø Home AS - Lilly Tönnevold Stakkeland, Tönnevold Forretningsbygg AS - Erik Rostoft, International Trading - Berit Ahlbäck, Berit Ahlbäck Konsulenttjenester i praksis - Tom Refsdal, Ortopedi Service Handelshøyskolen BI Kristiansand, representert ved Atle Slotnes, utgjør foreningens sekretariat. Rekruttering: Gjennom egne nettverk og i forbindelse med den årlige styredagen. 23

28 Internettadresse: 22 Kommunikasjonsforeningen Agder Kontaktperson: Leder Jo Vegard Aardal (Tlf , Etableringsår: 2000 Formål: Norsk kommunikasjonsforening skal arbeide for å skape bevissthet om at all informasjon skal baseres på kommunikasjon mellom likeverdige parter og være pålitelig, resultatrettet, etisk forsvarlig og lett tilgjengelig. Foreningen skal arbeide for innsyn i offentlig virksomhet og for at offentlighetsprinsippet styrkes, og skal med sin faglige og kritiske aktivitet være en pådriver i utviklingen av offentlig informasjon som en demokratisk rettighet. Norsk kommunikasjonsforening skal arbeide for å styrke medlemmenes faglige dyktighet og bidra til nettverksbygging. Lokalforeningen har et spesielt fokus på nettverksbygging, fordi miljøet lokalt er ganske lite. Medlemsmasse: Åpent for personer som arbeider med kommunikasjon eller informasjon i bedrifter eller organisasjoner. Har 50 medlemmer i dag. De fleste som kommer på møtene er mellom 30 og 50 år, og kvinneandelen anslås til rundt prosent. Aktivitet: Foreningen organiserer to arrangementer i halvåret. En gang i året arrangerer de et faglig seminar med overnatting og fokus på sosial aktivitet. Ellers er de resterende møtene frokost- eller kveldsmøter med faglig innhold. Styre: - Jo Vegard Aardal, Kristiansand kommune (leder) - Kristina Nilsen, Ordkraft AS - Kjetil Faye Lund, IMM PR&Media AS - Gabriel Romero, Norges Røde Kors - Christian Altmann, Dale+Bang Kommunikasjon - Kari Elisabeth Tønnesland, Kristiansand kommune - Elisabeth Sørbøe Aarsæther, Post- og Teletilsynet - Sveinung Wiig-Andersen, Utdanningsdirektoratet/Communica.re Rekruttering: Har vært lite fokus på det, skal bli mer bevisste fremover. Vil ta direkte kontakt med potensielle medlemmer. Internettadresse: 24

29 23 Damene i byen Kontaktperson: medlemskontakt Anne Fraser Brøvig, daglig leder Hansen & Co. (Tlf , Etableringsår: 2005 Formål: Formålet med nettverket er at kvinner som eier og driver butikk i Kristiansand kan treffe hverandre og utveksle erfaringer og inspirere og støtte hverandre. Som butikkeier- og driver er der mye en lurer på, og nettverket er etablert som svar på et savn etter likesinnede å snakke med. Nettverket ønsker videre å inspirere andre rundt seg ved å ta initiativ til at positive ting skjer i Kristiansand. Kvinnene samarbeider om å gjøre seg mer synlige gjennom profilering. Medlemsmasse: Medlemmene er kvinner som eier og driver butikk i Kristiansand sentrum. Aktivitet: Kvinnene møtes månedlig til innlegg fra andre næringsdrivende eller veldedige organisasjoner, og diskuterer også konkrete saker, annonsering, ting vi de ønsker å arrangere, intern organisering. De har blant annet arrangert show med innsamling til veldedig formål. Etter de vanlige møtene er over er det opp til den enkelte å bli igjen og snakke med andre mer på tomannshånd. Styringsgruppe: - Anne Fraser Brøvig, Hansen & Co. - Grete Arntsen, Lyspunktet - Hege Stoltenberg, Mani, Galleri Albert - Ragnhild Naglestad, Lulu s - Eva Lise Akselsen, Løkka klær - Pia Jakobsen, Majas Frisør - Åkki Lidi, Frk. Larsen, Robin s Hood Rekruttering: Foreløpig har ikke nettverket tatt inn nye medlemmer, fordi de fremdeles konstituerer seg selv og driver med indre organisering. Internettadresse: 25

30 24 Destinasjon Sørlandet Kontaktperson: Reiselivsdirektør Ronny Andersen (Tlf , Etableringsår: Organisasjonen har eksistert i over 40 år. Formål: Destinasjon Sørlandet er det tidligere reisetrafikklaget. Formålet med organisasjonen er å profilere kommunene og bedriftene som er medlemmer. Organisasjonen fungerer som et slags turistkontor, samtidig som de driver produktutvikling, salg og markedsføring. Fokus er på reiseliv og turisme. Organisasjonen ønsker å være samlingspunktet for de deltakende kommunene/bedriftene. Medlemsmasse: Kommuner lengst sør er medlemmer, sammen med mange bedrifter og bransjer innenfor reiselivsbransjen. Medlemmene møtes jevnlig til faglige og sosiale sammenkomster. Også ikke-medlemmer inviteres med ved en del sammenhenger. Det er hovedsakelig ledere som møter på arrangementer/møter. Aldersmessig er deltakerne fra eldre aldersgrupper. Menn er overrepresentert, men det er også en del kvinner. Organisasjonen har organisert undernettverk for ulike faggrupper. Aktivitet: Organisasjonen gjennomfører medlemsmøter hvor forslag, planer, og produktutvikling er oppe til diskusjon. Medlemsmøter gjennomføres i hvert fall 3 ganger i året. I tillegg arrangeres møter for egne grupper, for eksempel knyttet til dykking. Styre: 5 valgte fra næringen: - Espen Albert, Dampbageriet - Odd Grønberg, Color Line - Siri Sannes, Kristiansand Kino - Steinar Solli, tidl. Skottevig Feriesenter - Øystein Lund, Rica Hotell Norge 5 oppnevnt politisk av Knutepunkt Sørlandet: - Bjørg Wallevik, Kristiansand kommune (leder) - Eli Løite, Søgne kommune - Harald Vestøl, Birkenes kommune - Johnny Greibesland, Songdalen kommune - Tor Åge Fjukstad, Pragma - 26

31 1 ansatt fra Destinasjon Sørlandet sitter i styret: Liv Karin Åneland. Rekruttering: Rekrutteringen går stort sett gjennom prosjekter organisasjonen drar i gang. Internettadresse: 25 Kristiansand Håndverkerforening Kontaktperson: Formann Lars Knut Aske, Rørleggermester (Tlf , Etableringsår: 1847 Formål: Foreningen består av en rekke håndverkerlaug og -foreninger. Foreningens formål er: - Å arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser. - Ved foredrag og diskusjonsmøter samt ved selskapelige sammenkomster og stevner å samle medlemmene, utvikle det indre samhold og det gode kameratskap samt fremme og utvikle interesse for godt håndverk. - Å medvirke til dannelse av faggrupper som underavdelinger innen hovedforeningen og bistå disse på beste måte. Medlemsmasse: Selvstendig næringsdrivende i Kristiansand og Omland innen håndverk og annen beslektet virksomhet. Håndverkere må ha mesterbrev eller tilsvarende. Også personer i Kristiansand og Omland som på grunn av sin utdannelse, stilling eller virksomhet har tilknytning til næringen. På medlemsmøtene møter i hovedsak menn i årsalderen. De prøver å få inn flere jenter, men synes det er vanskelig, både fordi det er ganske få av dem og fordi de ofte ikke har så lyst til å bli med. 27

32 Medlemslaug: Laug/foreninger Kontakt Kokkenes Mesterlaug Sørlandet Oldermann Lars T. Ca.rlsen Tlf: Kristiansand Blikkenslagermester Laug Oldermann Einar Jahnsen Tlf / Kristiansand Byggmesterforening Formann Frank Dovland, Tlf Kristiansand Byggsnekkerlaug Formann Tor Justnæs, Tlf / Kristiansand Kjøttlaug Formann Tore Lykke Apelnes Kristiansand Malermester Laug Oldermann Per Langeland, Tlf Kristiansand Murmesterforening Formann Lars Willy Sørensen, Tlf Kristiansand og omland frisørmesterlaug Formann Jørn Rytting Kristiansand Urmakerlaug Formann Alf Svein Abrahamsen, Tlf / NELFO Sørlandet Formann Dreng Krossen, Tlf Norske Rørleggerbedrifters laug avd. Formann Gunnar Løken, Tlf. Agder Sørlandets Baker- og Konditormestres Formann Espen Albert, Tlf. Sammenslutning Sørlandets gullsmedmesterlaug Oldermann Erik Peersen, Tlf Sørlandske Fotograflaug Oldermor Mona Haldorsen, Tlf Aktivitet: Foreningen skal samkjøre aktivitet i forhold til kommunale myndighene og påvirke næringslivsutviklingen og utbyggingen av infrastruktur i en gunstig retning. Men foreningen har aller mest et sosialt formål for medlemmene. En møtes til sosiale sammentreff hvor en også gjerne har noe faglig innhold. Det kan for eksempel gjelde orientering om nye forskrifter og regler. Foreningen arrangerer også enkelte kurs for medlemmene. 2 ganger i året er der faglige samlinger, og så arrangeres det også en del utelukkende sosiale arrangementer. Foreningen har en egen klubb dannet av gamle håndverksmestre. De heter Klubb Luihn. 28

33 Styre: - Preben Langeland, malermester - Vidar Salvesen, elektroinstallatør - Vidar Sannes, ass. kjøkkensjef - Terje Roland, byggmester - Lars Knut Aske, rørleggermester - Jon Eriksen, elektroinnstallatør - Arild Storm Larsen, byggmester - Renato Langfelt, fotografmester (vara) - Pia K. Jacobsen, frisør (vara) - Rune Hansen, blikkenslagermester (vara) - Frode Lindgren, murmester (vara) Rekruttering: Mest munn til munn, ingen aktiv oppsøking. Internettadresse: 26 Nettverk for virksomhetsstyring Kontaktperson: Sekretær Miriam Høgseth Joakimsen, Tlf , Etableringsår: 2005 Formål: Formålet er å lage nettverk av bedrifter og organisasjoner rundt temaet virksomhetsstyring. Initiativet til å lage nettverket kom under en større konferanse omkring Mandal kommunes erfaringer med balansert målstyring, et prosjekt støttet av Sørlandets kompetansefond. Hovedfokus for nettverket faglig sett er å få mer kunnskap om hvilken styringsinformasjon en kan få ut av ulike verktøy og metoder. Dette gjøres i hovedsak ved å legge til rette for erfaringsutveksling medlemmene imellom. Medlemsmasse: Offentlige aktører og private bedrifter er medlemmer. De fleste medlemmene er relativt store organisasjoner/bedrifter. Rundt 20 bedrifter er medlemmer. De som møter fra bedriftene er på mellomledernivå, gjerne økonomisjefer, kontrollere og lignende. Det er noe overvekt av menn blant deltakerne, men der er en del kvinner også. Alderen er Aktivitet: Nettverket har et mål om 4 medlemsmøter i året. Den ene av disse gjøres til en større konferanse hvor det inviteres bredt. På medlemsmøtene inviteres en lokal foredragsholder til å holde et faglig innlegg, samtidig det 29

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

STYRETS ÅRSBERETNING

STYRETS ÅRSBERETNING STYRETS 2008 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2008 1. STYRETS BERETNING 1.1 OPPRETTELSEN AV AGDERING Fusjonen mellom Sydspissen og Kompetansering Sør ble formelt gjennomført 10. mars 2008. Formålet med foreningen

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Hva er Female Future?

Hva er Female Future? Female Future Hva er Female Future? Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for bedriftenes egne talenter Female Future er NHOs satsing for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer.

Detaljer

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling

Hovedmål og delmål. Hovedmål: utvikle høgskolens rolle som aktør i forskningsbasert regional næringsutvikling Næringsrettet HøgskoleSatsing - nhs Interimstyre: Alf Holmelid, HiA Johan Pensgård, VA-f.kom. John Mjåvatn, AA-f.kom Per Kyrkjeeide, Innovasjon Norge Kristen Strat, Sydspissen og Agder IKT-senter Per Kristian

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004. Fin RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2004 Fin A Poeng 1 Kjetil Bromark Modum PK Buskerud 8 9 10 10 9 10 11 10 11 12 100 ppx Innertreff > 6 5 6 5 3 5 1 3 4 3 2 Arne Johnny Gill Kristiansand Vest-Agder 8 9 10

Detaljer

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling

Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling Årsberetning for Tekna Vest-Agder avdeling 2006 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 2006 Et nytt år...3 Styrets beretning...4 Avdelingens ledelse...5 Styret...5 Valgkomite...6 Fagrådet i Agder...6

Detaljer

KOMPETANSENETT AGDER ÅRSMELDING FOR AKTIVITETSÅRET 2013

KOMPETANSENETT AGDER ÅRSMELDING FOR AKTIVITETSÅRET 2013 KOMPETANSENETT AGDER ÅRSMELDING FOR AKTIVITETSÅRET 2013 Hovedmålet til KAN er å ha fokus på synliggjøring, nettverksbygging, samt det å utvikle KAN ytterligere som et solid profesjonelt nettverk med aktive

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag

Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag Styresammensetning for Halden Styrkeidrettslag År HSI-verv Fornavn Etternavn År HSI-verv Fornavn Etternavn 1962 Formann: Magne Føleide 1963 Formann: Sturla Okstad 1962 Sekretær: Bjørn Bråthen 1963 Sekretær:

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer

Vår dato Vår referanse FYLKESKONSERVATOREN. 02.10.2013 11/06268-4 : 130 Saksbehandler: Rune Holbek Deres dato Deres referanse

Vår dato Vår referanse FYLKESKONSERVATOREN. 02.10.2013 11/06268-4 : 130 Saksbehandler: Rune Holbek Deres dato Deres referanse 1 av 5 Vår dato Vår referanse FYLKESKONSERVATOREN 02.10.2013 11/06268-4 : 130 Saksbehandler: Rune Holbek Deres dato Deres referanse MØTEREFERAT Referat fra : Møte i faggruppe kultur Møtedato : 1/10.2013

Detaljer

1. VINTERKARUSELL KM MENN klasse år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36

1. VINTERKARUSELL KM MENN klasse år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36 1. VINTERKARUSELL - 99 3KM klasse 17 18 år 1 Tommy Aanensen MHI 10.36 klasse junior/senior 1 Arvid Fredriksen KIF 09.57 2 Ulf Bergersen Kvikk Mat 09.58 3 Joar Kvaase KIF 10.11 4 Ulf Hansen MHI 10.19 5

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Fra enestående bedrifter til suverent samspill på Sørlandet

Fra enestående bedrifter til suverent samspill på Sørlandet Fra enestående bedrifter til suverent samspill på Sørlandet NODE visjon: Utvikle en klyngekultur for å bidra til at olje- og gassnæringen på Sørlandet forblir verdensledende, uansett konkurranse. Lokomotivene

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb

TILE. Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb TILE Aktivitetsplan Levanger Rotaryklubb 1. Rotarys formål: Å gagne andre 2. I-presidentens tema: Light up Rotary (+ hvordan vi i Rotary lever, tenker, føler og jobber) 3. Guvernørens hovedmål for distriktet:

Detaljer

NHH-professor Paul Gooderham, som har vært ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen, sier at han i utgangspunktet var skeptisk til slike kurs.

NHH-professor Paul Gooderham, som har vært ansvarlig for den norske delen av undersøkelsen, sier at han i utgangspunktet var skeptisk til slike kurs. Lederutvikling gir resultater Hvis bedriftene sender sjefene på lederkurs, kan de vise til bedre økonomiske resultater, bedre arbeidsmiljø og økt effektivitet. Det viser ny forskning fra Bergen. Undersøkelsen

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland

En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN. jobber for å utvikle Helgeland En annerledes park KUNNSKAPSPARKEN jobber for å utvikle Helgeland Aktiv og annerledes Samspill skaper vekst Vekst kommer ikke av seg selv. Kompetanse regnes som en av de For å oppnå vekst, er det nødvendig

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

:generator for vekstkraft

:generator for vekstkraft :generator for vekstkraft Stein Berg Oshaug, dgl leder Oshaug Metall leder ikubens styringsgruppe Børge Gjeldvik, dgl leder Axess leder ikuben Internasjonalt forum RB 25. mai 2010 19 teknologidrevne

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside:

Egersund PK Postboks Egersund Telefon: Epost: Hjemmeside: PK Postboks 23 379 Telefon: 1308716 Epost: egerpk@gmail.com Hjemmeside: www.egersundpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1212072 Bane: Fotland Alf Reidar Eik, Hans Stevneleder: Petter Helland

Detaljer

Hva er NODE Eyde Women?

Hva er NODE Eyde Women? Hva er NODE Eyde Women? NEW er et nettverk for kvinner i GCE NODE og NCE Eyde på Sørlandet. Vi jobber for å styrke kvinner i industrien, øke antall kvinner på alle nivå i operative stillinger, samt skape

Detaljer

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P

VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P VINTERKARUSELLEN 1998 1.L P GUTTER 15-16 R 1. Tommy Aanensen MHI 10.31 2. Christian Aas S gne 14.55 1. Ulf Hansen MHI 09.53 2. Edvin Syvertsen Kvrner 10.34 3. Arne Aanensen MHI 10.58 4. Kristian Kleppan

Detaljer

Satsingsområdene. Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle. Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet

Satsingsområdene. Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle. Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Satsingsområdene Klima: Høye mål lave utslipp Det gode livet: Agder for alle Utdanning: Verdiskaping bygd på kunnskap Kommunikasjon: De viktige veivalgene Kultur: Opplevelser for livet Peker ut landsdelens

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006

Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 Årsmelding Strinda Frivillighetssentral 2006 En takk til alle frivillige ved Strinda Frivillighetssentral. Takk for godt samarbeid til Trondheim kommune, Peterson Ranheim papirfabrikk, Lerkendal dagtilbud

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5668/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie FEMALE FUTURE - SØKNAD OM STØTTE 2008/2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri?

Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Trenger helsesektoren en innovativ leverandørindustri? Hvordan standardisering, samspill og innovasjon i en klynge kan bidra til å bygge en bærekraftig og innovativ leverandørindustri som leverer gode

Detaljer

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.

Sandefjord Øst Rotary Klubb RYLA 2008. 13. til 16. februar 2008. TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk. Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3. Sandefjord Øst Rotary Klubb inviterer til RYLA 2008 13. til 16. februar 2008 TEMA: Ledelse, Team-Building, Etikk Aldersgruppe: 18 25 år Pris: Kr. 3.600,- Prisen dekker opphold og arrangørklubbens utgifter,

Detaljer

Forankring og samarbeid

Forankring og samarbeid Forankring og samarbeid Vedtatt i begge fylkestingene juni 2010 Grunnlag for regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen (jf. Plan- og bygningsloven 8-2).

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Resultater fra 1. løp i Vinterkarusellen, Søgne 5. januar 2002

Resultater fra 1. løp i Vinterkarusellen, Søgne 5. januar 2002 Resultater fra 1. løp i Vinterkarusellen, Søgne 5. januar 2002 3 KM Gutter 15 16 1. Preben Staldvik IK Våg 10.55 2. Remi A. Brækken KIF 17.36 Jenter 15 16 1. Adele Johannessen Oddersjaa 12.55 2. Elisabeth

Detaljer

Styringsdokument

Styringsdokument Namsos Rotaryklubb Styringsdokument 2012-2013 President Odd Arne Flasnes ROTARY INTERNATIONAL THEME 2012/13: Peace through service. Formål : ROTARYS MÅL ER Å GAGNE ANDRE Namsos Rotary sin målsetting 2012-2013:

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 15/ Dato: VALG AV STYREMEDLEMMER TIL KOMMUNALE FORETAK (KF) FOR PERIODEN

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 15/ Dato: VALG AV STYREMEDLEMMER TIL KOMMUNALE FORETAK (KF) FOR PERIODEN DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2514-1 Dato: 01.06.15 VALG AV STYREMEDLEMMER TIL KOMMUNALE FORETAK (KF) FOR PERIODEN 2015-2017 ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013

GLOBAL FUTURE BUSKERUD. Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 GLOBAL FUTURE BUSKERUD Cecilie Møller Endresen, Partssammensatt samarbeid 11.mars, 2013 AGENDA NHO Buskerud hvem er vi? Hvorfor satser vi på Global Future? Hva er Global Future? Dette er NHO Norges største

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg

Økt fokus på faglige. aktiviteter. Faglig årsmøte 18-19/1-2008. President Marianne Harg Økt fokus på faglige aktiviteter President Marianne Harg Faglig årsmøte 18-19/1-2008 Større faglig fokus Hovedstyret har vedtatt å styrke den faglige virksomheten og øke ressursene Var sterkt ønsket av

Detaljer

MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY MID-NORWAY CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Visjon Vi skal bidra til at Midt-Norsk næringsliv blir landets sterkeste Verdier Ryddig Offensiv Samlende ROS Løfter Samle næringslivet i et lønnsomt felleskap

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra

08:30 Kaffe og registrering. 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra Tidspunkt 08:30 Aktivitet Kaffe og registrering 09:00 Velkommen ved ITS Norge og Integra Trond Hovland, daglig leder, ITS Norge og Erik Pilgaard, daglig leder, Integra 09:10 Betingelser, krav og forventninger

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester

Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Åpen konkurranse om levering av kurs- og kompetansetjenester Forenklet konkurransegrunnlag Innledning Lofotrådet, ved ungdomsprosjektet, arbeider med å opprette en traineeordning for Lofoten. Ordningen

Detaljer

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune

Styrer, råd og utvalg. Med medlemmer og varamedlemmer. i Songdalen kommune Styrer, råd og utvalg Med medlemmer og varamedlemmer 2011 2015 i Songdalen kommune Utvalg Side Formannskap 4 Kontrollutvalg.. 4 Valgnemnd. 4 Kultur- og utviklingskomitè og planutvalg.... 5 Tjeneste- og

Detaljer

HERRE - STØRST FANGST

HERRE - STØRST FANGST HERRE - STØRST FANGST 1 02 Tom Berve shk Herre 275,31 2 26 Roy Mienna shk Herre 274,84 3 20 Frank Soleng - - - Herre 262,79 4 48 Trond Sæle Bergen Hf Herre 237,3 5 44 Aksel Larsen Bergen Hf Herre 227,78

Detaljer

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2011 5. Planlagte aktiviteter 2012 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse 1. Om

Detaljer

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling

Konstituering. Energi til forandring. Forbundsstyrets innstilling Energi til forandring Konstituering s innstilling EL & IT Forbundets 3. ordinære landsmøte - 10. - 14. mars 2011 - Oslo Kongressenter, Folkets Hus Egne notater Konstituering Forslagshefte 2 Forslagshefte

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012

Narvikregionen Næringsforening. Ofoten regionråd 19.oktober 2012 Narvikregionen Næringsforening Ofoten regionråd 19.oktober 2012 1 NRNF Etablert 1992 (NHF, NRL, NHIF) Forening og Servicekontor (BA) Styret: Frank Sundermeier (styreleder) Elling Berntsen (nestleder) Styremedlemmer:

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Foreløpig plan for utvidet havromssatsing OCEAN NETWORK. v/styreleder Nils Erik Pettersen. Marin Arena, Kristiansund 17.

Foreløpig plan for utvidet havromssatsing OCEAN NETWORK. v/styreleder Nils Erik Pettersen. Marin Arena, Kristiansund 17. Foreløpig plan for utvidet havromssatsing OCEAN NETWORK v/styreleder Nils Erik Pettersen Marin Arena, Kristiansund 17. januar 2017 Innhold Historikk Status ON Foreløpig plan for utvidet havromssatsing

Detaljer

GOD JOBB - GODE FORELDRE?

GOD JOBB - GODE FORELDRE? GOD JOBB - GODE FORELDRE? KAN PARTNERKARRIERE OG FAMILIE KOMBINERES? GEIR MIKALSEN, MARKEDSSJEF BERGEN NÆRINGSRÅD Hvorfor så få kvinnelige partnere? Kartlegging av kjønnsbalansen i advokatfirma og rådgivningsselskaper

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 3.april 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 31.mars 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002

RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN 2002 Birkenes & Lillesand Sportsskytterlag Boks 47 4791 Lillesand Svein Bratberg tlf 371184 brats@online.no Stevne nummer 10013 1FGMR Flakkeloner 20.05.02 Stevneleder: Arne Myrland RESULTATLISTE FOR PINSESMELLEN

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 23.januar 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 20.januar 2017 i Arendal kultur- og ra dhus. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian Lunden, Risør kommune,

Detaljer

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014

Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Lederskapsplan (KLP) Stokke Rotaryklubb 2014/2015 - Komiteer, sammensetninger og oppgaver Vedtatt i styremøte 20.03.2014 Jfr. artikkel 9 og 10 i vedtektene Styre President : Ole Sverre Lund Sekretær :

Detaljer

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling. Mars 2006-mars 2007. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Årsberetning for Tekna Aust-Agder Agder avdeling Mars 2006-mars 2007 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2006 Et år med høy aktivitet...3 Styrets beretning...3 Medlemsutviklingen...3

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato:

Møteprotokoll. Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: Møteprotokoll Utvalg: Styret i Regionalt forskningsfond Agder Møtested: Scandic Hotel Bystranda, Kristiansand Dato: 24.09.2014 Tid: 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Brautaset

Detaljer

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug

Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Presentasjon for NID 16.01.06 Nyskapingsprogrammet Innovasjon for alle, v/prosjektleder Onny Eikhaug Universal design is the design of products and environments to be usable by all people, to the greatest

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil gå fram av tilsagnsbrevet. Hamar, Njål S. Føsker fylkesrådsleder Saknr. 12/347-2 Ark.nr. 223 Saksbehandler: Turid Lie GLOBAL FUTURE KULL II SØKNAD OM STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER

UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER UNG ARBEIDSGLEDE UNGE FORBILDER AGDER 1 Bakgrunn 1) Det store antall unge som ikke gjennomfører videregående opplæring 2) Fafo rapport 2010 Gull av gråstein Tiltak for å redusere frafall i videregående

Detaljer

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Årsmelding 2013 - Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2012/2013 5. Planlagte aktiviteter 2014 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse

Detaljer

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard

RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard RYLA 2010 Onsdag 3. til lørdag 6. mars 2010 Vindfjelltunet Gjestegaard -Etablering -Igangsetting/Ledelse -Etikk Hva er RYLA? RYLA står for Rotary Youth Leadership Award, dvs.rotarys Ledelsesseminar for

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Styrets årsberetning for 2010

Styrets årsberetning for 2010 Lokallaget Buskerud Vestfold - Telemark Styrets årsberetning for 2010 1. Styrets arbeid Styret 2010 har bestått av: Navn Arbeidsgiver Fylke Eivinn Ueland (leder) Anne Malm Monstad (nestleder) Consilio

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Referat fra siste møte i sekretariatet Referat fra forrige møte i PSG Referat og orienteringssaker tas til orientering

Referat fra siste møte i sekretariatet Referat fra forrige møte i PSG Referat og orienteringssaker tas til orientering AGENDA Rådmannsgruppen Dato/tid: 15.01.13 kl. 12.30 16.00 ( lunsj i 1. etg. fra kl. 11.45) Møtested: Sørlandets Kunnskapshavn, Kystvegen 2, Arendal, Eurekabygget 3. Etg. Møterom: 325 Sokrates Møte innkalt

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Medlem LE-H Ove Vollan Medlem RI-HØ

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug Medlem LE-H Ove Vollan Medlem RI-HØ Møteprotokoll Utvalg: Partssammensatt utvalg Indre Fosen Møtested: Møterom Nord, LIV-bygget, Vanvikan Dato: 25.10.2016 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Steinar Saghaug

Detaljer