Nettverk og møteplasser i Kristiansand

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nettverk og møteplasser i Kristiansand"

Transkript

1 Prosjektrapport nr. 14/2006 Nettverk og møteplasser i Kristiansand Erik Lyngdal og May-Linda Magnussen

2

3 Tittel Forfattere Nettverk og møteplasser i Kristiansand Erik Lyngdal og May-Linda Magnussen Rapport Prosjektrapport nr. 14/2006 ISBN-nummer ISSN-nummer Trykkeri Edgar Høgfeldt, 4626 Kristiansand Pris 100 Bestillingsinformasjon Utgiver Agderforskning Serviceboks 415, N-4604 Kristiansand Telefon Telefaks E-post Hjemmeside ii

4 Forord Våren 2006 satte Sørlandets Kompetansefond og Cultiva ned en arbeidsgruppe som skal arbeide frem og iverksette tiltak for å få flere kvinner inn i ledelse og styrer på Sørlandet. Gruppen består av Hilde Tallaksen, Judit Premak, Åkki Lidi og May-Linda Magnussen, og kaller seg Jentejunta. Denne rapporten er bestilt av gruppa som en del av bakgrunnskunnskapen for deres arbeid. Kristiansand, 30.september 2006 Erik Lyngdal Prosjektleder iii

5 Kort om formål og fremgangsmåte Formålet med denne kartleggingen har vært å få en oversikt over sentrale nettverk/møteplasser i Kristiansand. Kartleggingen er ikke uttømmende, men utarbeidet med et spesielt fokus. En arbeidsgruppe satt ned for å jobbe for flere kvinner i styrer og ledelse på Agder har bestilt rapporten. Fokus har dermed vært på å finne frem til nettverk hvor der enten er et potensiale for å kunne oppfordre flere kvinner til å delta (dvs. relativt åpne, formelle nettverk), eller til nettverk en kan oppfordre til en økt bevissthet i forhold til kjønn og likestilling (disse kan i større grad være lukkede). Nettverksoversikten i denne rapporten vil altså kunne brukes til å få flere kvinner inn på sentrale møteplasser både direkte (ved å oppfordre kvinner til deltakelse) og indirekte (via økt bevissthet hos de som sitter i nettverket i dag). Sørlandets kompetansefond og Cultiva har finansiert oppdraget, og finansierer arbeidsgruppas innsats også på andre områder. Vår metodiske angrepsvinkel i denne kartleggingen har vært snøballmetoden. Det innebærer at vi har startet med nettverk kjent via media og offentlig debatt, og bedt kontaktpersoner i disse vise oss videre til andre nettverk og så videre. Telefonintervjuer og nettsider har vært brukt for å få data om de ulike nettverkene. Bruk av nettsider som data innebærer muligheten for å referere utdatert informasjon på enkelte områder, men dette må i så fall stå for de enkelte nettverkenes/møteplassenes regning. Bruk av snøballmetode innebærer en fare for at de nettverkene som presenteres i rapporten på ulike måter kan gi et skjevt bilde. At der er mange menn i næringslivet generelt kan for eksempel innebære at vi i for liten grad har kommet i kontakt med nettverk med et større innslag av kvinner. Vi har imidlertid ikke hatt ressurser til en større, kvantitativ kartlegging (med for eksempel bruk av spørreskjema), samtidig som der ville vært utfordringer også til et slikt metodisk design. Med vår metodiske inngangsvinkel har vi hatt liten tilgang til de mest uformelle og/eller lukkede nettverkene (f. eks. syforeninger eller frimurerlosjen). Vi har også lagt mest vekt på nettverk i privat sektor, ettersom det er her vi finner bedriftsstyrer og her det er lavest andel kvinnelige ledere. Politiske partier/møteplasser (kommunalutvalg, Agderråd, kulturstyre osv.), menigheter og andre religiøse nettverk/møteplasser, idrettslag og andre foreninger i den frivillige sektor og fagforeninger har vi ikke hatt mulighet til å kartlegge. 1

6 Ulike møteplasser/nettverk 1 Næringslivets lokale bransjeforeninger Næringslivets ulike bransjer har sine landsforeninger, og en del av disse har lokalforeninger i Kristiansand. Se oversikt på På denne siden kan du lese mer om en del foreninger vi ikke har kommet i kontakt med i arbeidet med denne kartleggingen. De ulike bransjene har egne opplæringskontorer. Se oversikt på ( utdanning, fagopplæring, opplæringskontorer ). 2 Sydspissen Kontaktperson: Daglig leder Svend Olav Leirvaag (Tlf , Etableringsår: 1999 Formål: Sydspissen skal koordinere fellesinteressene for Sørlandets næringsforeninger, bransjeforeninger og næringshager. Sydspissen kan dermed karakteriseres som foreningenes forening, men har også mange av regionens største bedrifter som medlemmer og støttespillere. Sydspissen skal bidra til at regionen blir kjent for kompetanse og nyskaping og synliggjøre regionen som en av de ledende innen prosessindustri, skipsfart, olje og gass og etter hvert IKT. Nettverket skal også jobbe for å bedre infrastrukturen på Sørlandet. Gjennom prosjekter er det også et mål å få næringslivet, det offentlige og akademia til å samhandle enda bedre enn i dag. Medlemsmasse: Medlemmer fra privat og offentlig sektor. Alle bransjer. Fokus på kompetanse og nyskaping. Blant medlemmene til Sydspissen finnes andre nettverk på Sørlandet, store private bedrifter og små og mellomstore bedrifter. Aktivitet: Arbeidet i Sydspissen foregår gjennom arbeid i prosjekter. Blant prosjektene finner vi prosjektkomite, konferansekomite for den årlige konferansen Felles mål for Sørlandet, bredbåndskomite, stryingskomite for drilling coast (som etter hvert har blitt prosjektet NODE), styringskomite for HiA/næringslivet/studentene, prosjektkomite for offentlig sektor/næringslivet og foresight prosjektkomite. Nettverket arrangerer ingen 2

7 møteplasser for mennesker i medlemsorganisasjonene og har derfor satset på samarbeid om opprettelse av ny næringslivsorganisasjon med Kompetansering Sør. På Sydspissens egne årsmøter anslås det at rundt 80 prosent av deltakerne er menn. Styre: - Knut C. Gjermundsen, Agder Energi (leder) - Vigdis Pettersen, Hegland Trykkeri - Kristen Strat, Sørlandets Teknologisenter - Kjell G. Knutsen, Applica. - Bernard U. Olsen, Telenor Norge, bedriftsmarked - Inger Vollstad, økonomisjef, Agderforskning Rekruttering: Sydspissen oppfordrer foreninger, bedrifter og andre virksomheter til å melde seg inn i nettverket. Nettverket får en del nye medlemmer gjennom prosjekter og aktiviteter som foregår i deres regi. Internettadresse: 3 IKON Forum Kontaktperson: Leder Kjell Rune Nakkestad (Tlf / , Etableringsår: IKON-prosjektet ble etablert 2002, og videreføres nå i IKON Forum, startet Formål: IKON Forum er baserer seg på hovedprioriteringene og erfaringene fra IKON-prosjektet. IKON var et utviklingsprosjekt for Sørlandet, finansiert av både Vest- og Aust-Agder. Prosjektet tok opp de virkninger som det offentliges innkjøpsordninger har for det sørlandske næringsliv og de konsekvenser som endringer i innkjøpsordningene kan føre til. Forumet er basert på et mer generelt grunnlag; å arbeide med leverandørutvikling på Sørlandet knyttet til strukturering av anskaffelser, påvirkning av innkjøps- og leverandørmiljøer, samt utvikling av handel og handelskanaler. Forumet er ikke bare tenkt rettet mot offentlige innkjøp, men også mot bedriftsrettede innkjøp som struktureres på tilsvarende måte som offentlige innkjøp. IKON Forums hovedmål er å bidra til at sørlandske leverandører får økte leveranser gjennom salg til offentlige og private kunder. Delmålene er: - Å bidra til at sørlandske leverandører blir mer konkurransedyktige i forhold til leveranser mot offentlige og private kunder 3

8 - Å bidra til økt verdiskaping på Sørlandet - Å bidra til regional innovasjon og utvikling Medlemsmasse: IKON-prosjektet mobiliserte til sammen rundt 600 medlemmer. Disse får nå informasjon per mail om IKON Forums aktiviteter. På forumets arrangementer varierer antallet deltakere veldig etter type arrangement, fra rundt 180 på de største arrangementene til rundt 12 på enkelte workshops. Kvinneandelen blant deltakerne er relativt høy i forhold til kvinneandelen i medlemsbediftene, men det er likevel en overvekt av menn. Aldersmessig ligger kjernen blant de mellom 35 og 45 år. Aktivitet: IKON Forum skal dyktiggjøre sine medlemmer og gjøre dem sterkere i konkurransen med andre bedrifter. Det gjennomføres opplæring, kurs og undervisning i samarbeid med HiA. IKON Forum legger også til rette for nettverk blant sine medlemmer og til tett samarbeid med næringshager, næringsråd og næringsforeninger. Det gjennomføres jevnlig medlemsmøter og kurs. IKON Forum gjennomfører 2 arenamøter i året. Der er introduksjonskurs hvert kvartal, og det samme gjelder kurs som tar opp aktuelle faglige tema. Totalt sett er der rundt 1 aktivitet per måned. Forumet har et sterkt faglig fokus, og legger ikke opp til særskilte sosiale aktiviteter. Styre: - Leif Kåre Spartveit, Vest-Agder fylkeskommune (leder) - Unni Farestveit, Agder Energi Tjenester - Kristian Fossheim, Snøgg Industri AS - Kathrine Bjerke, Kristiansand Næringsforening - Siren M. Neset, HiA, Næringsrettet høgskolesatsing - Roger Pedersen, Picomed - Sven Olav Leirvaag (observatør), Sydspissen - Kjell Rune Nakkestad, IKON Forum, KRNCoaching AS Rekruttering: IKON Forum samarbeider med mange andre organisasjoner/nettverk, og har dermed fått en bred kontaktflate mot relevante miljøer. I tillegg prøver de å få pressedekning på sine arrangementer. Internettadresse: 4

9 4 Kompetansering Sør Kontaktperson: Prosjektleder Håkon Øgaard (Tlf , Etableringsår: 1989 Formål: Kompetansering Sør ble etablert med fokus rundt internasjonale spørsmål og forholdet til EU. I 1997 ble gjeldende visjon etablert: Kompetansering Sør skal fokusere på og bidra til kompetanseutvikling til beste for medlemmene og derigjennom et stadig mer livskraftig Sørland. Kompetansering Sør skal være drivkraft til kompetansebasert økonomisk vekst i samspillet mellom bedrifter og kunnskapsmiljøer på Sørlandet. Målet er også å skape et nasjonalt anerkjent læringsnettverk for kompetanseutvikling mellom næringsliv og høyskole/kunnskapsmiljø og dermed bidra til å synliggjøre Sørlandets rolle i det nasjonale innovasjonssystemet. Kompetansering Sør deler også ut Sørlandets Kompetansepris. Medlemsmasse: Offentlige og private medlemmer. Alle bransjer. Blant medlemmene til Kompetansering Sør finnes alt fra små og mellomstore bedrifter til de største bedriftene på Sørlandet. Nettverket har medlemmer fra det offentlige på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Alt i alt er det en hovedvekt av menn som møter på Kompetanseringens arrangementer. Aktivitet: Innenfor Kompetansering Sør finnes ulike nettverk og møteplasser med forskjellige aktiviteter. Enkelte av arrangementene er for medlemmer av Kompetansering Sør mens andre også inkluderer ikke- medlemmer. Møtefrekvensen varierer for de ulike aktivitetene/møteplassene, men ligger ofte på en 4-6 samlinger i året. Styre: - Tom Chr. Bredesen, Rambøll Unico (leder) - Jan Willy Føreland, PTL - Kristin Berthelsen, ActivePeople - Sven Erik Knoph, Agder Energi - Inger Holen, Sørlandet Sykehus - Siri Mathiesen, NHO Agder - Harald Knutsen, HiA - Kenneth Andresen, Agderforskning 5

10 Rekruttering: Rekruttering til nettverket foregår gjennom direkte kontakt med interessante virksomheter og bedrifter. Internettadresse: Ulike nettverk og møteplasser innenfor Kompetansering Sør er: 4.1 Topplederforum Topplederforum er en møteplass for toppledere i privat og offentlig sektor. Det gjennomføres både kveldsarrangementer og frokostmøter med fokus på lederskapsutøvelse og andre tidsaktuelle faglige tema. Arrangementene samler mellom 15 og 40 deltakere. Mest menn deltar i topplederforum, og deltakerne er eldre enn i de andre forumene. 4.2 Next og X-Next Next er et lederutviklingsprogram for mellomledere i privat og offentlig sektor. Next arrangeres i 2006 for femte gang med 14 deltakere. Programmets bærebjelker er lederskap, forretningsforståelse og nettverksbygging. Ulike tema belyses gjennom foredrag, diskusjon, bedriftsbesøk, casedrøfting og egenvurderinger. Hovedfokuset har vært ulike faglige områder rundt lederskap men kan også tilpasses i noen grad rundt deltakernes ønsker. Det arrangeres også X-Next samlinger for tidligere Next-deltakere der formålet er å vedlikeholde og videreutvikle kontakten mellom deltakerne og holde et fortsatt fokus på temaer av verdi for målgruppen. Next 06 har noe overvekt av menn, og aldersmessig ligger hovedvekten sent i 30-årene. Dette har også vært trenden for tidligere Next-kull. 4.3 Personalforum Personalforum er en møteplass for personer innenfor HR og personal. Møtene legges ofte til medlemsbedriftene og relateres til et tema av aktualitet for vertsbedriften. Dette kan være incentivordninger, belønningssystemer, trender innen HR, den nye arbeidsmiljøloven osv. Enkelte av møtene arrangeres sammen med økonomiforum. Møtene har en varighet på omkring to timer, og har ofte rundt 15 deltakere. Siden møtene er for medlemmer i Kompetansering Sør avhenger tema av 6

11 hvem virksomhetene sender. Fordelingen av kvinner og menn på møtene er vanligvis relativt lik. 4.4 Økonomiforum Økonomiforum har samlinger for økonomiansvarlige i medlemsvirksomhetene til Kompetansering Sør. Målet er å ta opp temaer som er av særlig interesse for målgruppen. Økonomiforum har enkelte ganger arrangert seminarer med Personalforum og Siviløkonomiforeningen. Også her er det noe overvekt av menn. Aldersmessig er deltakerne Mentorforum Mentorforum er møteplass for de som er mentorer for Next og Female Future prosent av mentorene er menn, men det sies å bli flere kvinner nå fremover. Gjennomsnittsalderen er relativt høy og ligger rundt 55 år. 5 Sydspissen, IKON og Kompetansering Sør Ny næringslivsorganisasjon Kompetansering Sør, IKON og Sydspissen har gått sammen om å etablere en ny næringslivsorganisasjon for Sørlandet. Planer for utviklingen av foreningen vil være arbeidsoppgavene til interimstyret for den nye organisasjonen. Dette består av: - Siri Mathiesen, NHO - Knut C. Gjermundsen, Agder Energi - Tom Bredesen, Kristiansand Eiendom - Olaf Stalsberg, GE Healthca.re - Terje With Andersen, NORDEA 6 Female Future Agder Kontaktperson: Helen E. Stie (Tlf , Etableringsår: 2004 Formål: Female Future mobilisere talent er et NHO-program som er blitt gjennomført i 12 regioner. Hensikten til programmet er å øke andelen kvinner i ledende stillinger og styrer i arbeids- og næringslivet. Ved hjelp av kvalifisering, motivering og synliggjøring skal Female Future bidra til at flere kvinner tar på seg lederansvar og styreverv. 7

12 Medlemsmasse: Kvinner i offentlige og private virksomheter fra alle bransjer er deltakere. De skal samtidig være ledere eller potensielle ledere ( kvinnelige talenter ). Tyngepunktet aldersmessig er år. Aktivitet: Programmet omfatter kursing i både ledelse og styrearbeid og andre relevante temaer knyttet til personlighets- og kompetanseutvikling. Dette skjer gjennom kursing, forelesninger og gruppearbeid i regi av ulike fagpersoner. I tillegg legges det vekt på samarbeid og samtaler i grupper, nettverksbygging og sosiale tilstelninger. Alle deltakere får også en mentor. Deltakerne i Female Future kan registrere seg i en NHO-database med dyktige kandidater til styreverv, råd og utvalg. Møtefrekvensen er ca. hver uke. Programmene varer i 2 år, og det første kullet var ferdige sommeren Rekruttering: Rekruttering til Female Future foregår gjennom at potensielle deltakere søker om opptak. Interessen for Female Future har vært meget god. Internettadresse: Les mer om Female Future på blant annet NHOs hjemmeside: 7 Kompetansenett Agder Kontaktperson: Rachel-Iren Mentzoni (Tlf , Etableringsår: 2006 Formål: Ved opptak til ny runde av Female Future Agder våren 2006 fikk 70 kvinner i regionen avslag på søknaden. Disse har dannet Kompetansenett Agder, og er i dialog med NHO om en del av samme tilbud som deltagere i Female Future får, samt med BI om kurs i styrekompetanse og med NEXT lederutviklingsprogram. Nettverket har følgende målsettinger: - Åpne for nye arenaer for videre karriereutvikling - Gi impulser og motivasjon til nye utfordringer - Være møteplass for kvinner som vil noe - Synliggjøre medlemmene slik at de blir sett og vurdert når styreposisjoner og lederstillinger skal besettes - Øke medlemmenes faglige kompetanse - Være en arena for samtale og erfaringsutveksling 8

13 Interimstyre: - Rachel-Iren Mentzoni, Romsdal Fellesbank, p.t. Masterstudent BI - Hanne Juul, Aust-Agder Fylkeskommune - Inger Johanne Eliassen, Grimstad kommune - Jorunn Aarrestad, Andersson & Co. - Marit Løvland, Hellvik Hus AS 8 Dataforeningen Sørlandet Kontaktperson: Leder Erik Rostoft, International Trading (Tlf , Etableringsår: 1953 Formål: Dataforeningen er en nasjonal organisasjon med lokalavdelinger. Foreningen skal være et samlende fagmiljø for utøvere og brukere av ITfagene. De ulike fora og arrangementene i regi av foreningen skal fungere som den foretrukne møteplassen for styrking av egen kompetanse og for kompetanseoverføring og erfaringsutveksling. Dataforeningen har som sine viktigste oppgaver å fremme utveksling av kunnskap, erfaringer og synspunkter med mellom personer og virksomheter som er opptatt av IT. Foreningen har også som mål å belyse problemstillinger rundt IT for å bidra til at det generelle kunnskapsnivået heves. Dataforeningen skal også sette lys på de menneskelige, organisasjonsmessige og samfunnsmessige konsekvensene av informasjonsteknologien. Medlemsmasse: Dataforeningen lokalt har to typer medlemskap, bedriftsmedlemskap og medlemskap for enkeltpersoner. Medlemsbedriftene er typisk teknologibaserte, og enkeltpersoner er for eksempel IT-ansvarlige i bedrifter. De senere årene har foreningen også fått et økende innslag av personer uten IT-bakgrunn, for eksempel konsulenter innen strategi og ledelse. Også brukermiljøer er representert i medlemsmassen. Foreningen har mellom personer til stede på nettverkstreff, på konferanser opp til 150 personer, også personer som ikke er medlemmer. Medlemsantallet lokalt er ca Foreningen har et ganske godt innslag av kvinner, og har vært opptatt av å mobilisere og synliggjøre kvinner. De gjennomførte prosjekt om kvinner og data allerede på 1980-tallet og er i dialog med Female Future. Aldersmessig er medlemmene over 30, og tyngdepunktet ligger mellom 40 og 50 år. 9

14 Aktivitet: Foreningen gjennomfører jevnlige nettverkstreff med ulike temaer. Fokus er både på faglig og sosialt innhold. Kurs, konferanser og seminarer er en bærebjelke i foreningens aktivitet. Styre: Dataforeningen er organisert med ulike distriktsforeninger med styre av frivillige tillitsvalgte og flere faggrupper. På Sørlandet er styret sammensatt av følgende personer: - Tore Fuglestad, Ella kommunikasjon (leder) - Janis Gailis, Høgskolen i Agder - Tore Hansen, Hennig-Olsen Is AS - Håkon Olsen, Alfra-Data AS - Lise Kristiansen Pauchon, Ella kommunikasjon Rekruttering: Dataforeningen nasjonalt markedsfører mye. Bruker Computer World (medlemsavis) til markedsføring. Rekrutterer medlemmer på seminarer, konferanser og møter. Mailer tilbud om medlemskap etter seminarer. Internettadresse: Dataforeningen Sørlandet har per dags dato tre faggrupper: Bredbånd, Grunder Link og Medierike applikasjoner og IP-telefoni. 9 Møteplassen Kontaktperson: Leder Erik Rostoft, International Trading (Tlf , Etableringsår: 2002 Formål: Møteplassen er et samarbeid mellom Dataforeningen, tidligere ITringen og Sydspissen. Dataforeningen har for tiden prosjektledelsen. Formålet med Møteplassen er å samle alle næringslivsinteresser på Agder til nyttige fellesarrangementer 6 ganger i året. Møteplassen ser det som viktig å knytte bånd på kryss av etablerte nettverk. Medlemsmasse: Møteplassen har ikke medlemmer, bare deltakere. Deltakerne kommer fra de samarbeidende organisasjonene og fra IT-interesserte utenfor disse. Det er rundt deltakere på møtene. Kjønnsbalansen i de som kommer på møtene varierer veldig, men det er en overvekt av menn. Ofte er det personer mellom 40 og 60 år som kommer. Møteplassen har også et utstrakt samarbeid med mange av regionens foreninger og organisasjoner. 10

15 Aktivitet: Møtestedene veksler mellom Arendal, Grimstad og Kristiansand. Møtene er åpne for alle interesserte og inneholder foredrag, diskusjoner og mulighet for å møte andre representanter fra virksomheter på Agder. Innholdet for møtene varierer. Eksempler på berørte temaer er Human Resources, Har bankene noen rolle i den regionale utviklingen?, En grunders erfaringer, HiAs satsing på entreprenørskap, Internett og mediesatsing, Nyskaping og frisk satsing osv. Møteplassen er sponset av Innovasjon Norge og Vest-Agder- og Aust-Agder fylkeskommune. Styringsgruppe: Styringsgruppemedlemmene velges ikke, men sitter som representanter for Styreakademiet Agder, Sydspissen, Dataforeningen og gamle IT-ringen. I tillegg sitter en representant som var med på å starte Møteplassen, som nå jobber i Aust-Agder fylkeskommune, Rekruttering: Gjennom nettverkene i de samarbeidende organisasjonene. Internettadresse: (Trykk organisasjon, Sørlandet ). 10 Sørlandsparken næringsforening Kontaktperson: Leder Erik Rostoft, International Trading (Tlf , Etableringsår: 1996 Formål: Sørlandsparken næringsforening er en videreføring av det som fra gammelt av var Randesund Industriforening. Næringsforeningen skal gi medlemsbedriftene gode avtaler på ulike områder, være en høringsside mot offentlige myndigheter og jobbe for bedre nettverk i Sørlandsparken. Medlemsmasse: Næringsdrivende i Sørlandsparken utgjør medlemsmassen. Antallet som møter til arrangementer kommer an på tema, men det kommer ofte mellom 25 og 40 mennesker. Alderen er fra 25 år og oppover. Det er en overvekt av menn som deltar. Rundt 200 bedrifter er medlemmer på nåværende tidspunkt. Aktivitet: De månedlige medlemsmøtene har både faglig og sosialt innhold. Stort fokus på nettverksbygging og sosiale aktiviteter. Styre: - Geir Magne Lundstøl, Sørlandssenteret (leder) 11

16 - Mari Bjelland, ActivePeople - Hans Almedal, Kjemico AS - John Lunde, Ole Lunde AS - Gunnar Løken, ORAS Agder AS - Reidar Fuglestad, Kristiansand Dyrepark ASA - Are M. Bjørklund, Quality Resort Hotell Kristiansand - Ole Nygaard, Nygaard Eiendom AS Komiteen har mulighet til å supplere seg selv ytterligere med kvinnelige medlemmer. Rekruttering: De økonomiske fordelene ved medlemskap gjør at rekrutteringen går av seg selv. Internettadresse: 11 Maritimt Forum Sørøst Kontaktperson: Daglig leder Helge Grobæk (Tlf , Etableringsår: 1990 Formål: Maritimt Forum er en nasjonal stiftelse som representerer hele den maritime næringen i Norge. På landsbasis er omkring 600 maritime bedrifter og organisasjoner medlemmer. Visjonen er at Norge skal være det mest attraktive stedet i EØS-området å drive, eie og utvikle maritim virksomhet. For å nå dette målet har Maritimt Forum etablert seg i hele Norge, deriblant Sør- Øst-Norge. Organisasjonen driver folkeopplysning og informasjonsarbeid, politisk påvirkning av de næringspolitiske fellesinteressene og bidrar til styrking av samarbeid mellom aktører. Medlemsmasse: 140 medlemsbedrifter fra maritim næring. Det er ledere og mellomledere som møter. Begge kjønn er representert, men det er en overvekt av menn. Aldersmessig ligger deltakerne mellom 30 og 60 år. Aktivitet: Forumet holder medlemsmøter 2-3 ganger i året, og har både faglig og sosialt fokus. Det arrangeres julemøter hvor det sosiale står i høysetet. Ellers har det de senere år blitt et økt fokus på konferanser eller kontaktbørser med faglig innhold og muligheter for nettverksbygging. Disse konferansene skjer innenfor et nordisk nettverk, og konferansene er dermed ofte utenlands. 12

17 Styre: - Odd W. Boye, tidligere Statoil (leder) - Øivind O. Larsen, OSM Group - Marit Eggen, Sca.ndinavian Shipping Gazette - Fritjof Bettum, Nordic American Tankers - Brynjulf Mosland, Norcon Engineering AS - Karl Johan Brevik, Aker Yards - Laila Volldal, Color Line Rekruttering: Medlemsbedrifter rekrutterer andre bedrifter. Internettadresse: 12 Vest-Agder Rederiforening Kontaktperson: Sekretariatet ved Bjørn Vaboen (Tlf , Etableringsår: Vest-Agder Rederiforening er en fusjon av Christianssands Rederforening, stiftet 1909, og Farsund Kreds av Norges Rederforbund, stiftet Foreningen har sitt sete i Kristiansand. Formål: Foreningens formål er å samle medlemmenes representanter til faglig samvær og til å arbeide for skipsfartens og offshorenæringens interesser. Medlemsmasse: Medlemsmassen består av rederier og offshore-foretak hjemmehørende i kretsen. I tillegg har foreningen en assosiert medlemsmasse. Denne består av selskaper eller organisasjoner innen skipsfinansiering, sjøforsikring, skipsmegling eller annen skipsfartsrelatert virksomhet. Menn i alderen år utgjør hoveddelen av deltakerne på foreningens arrangementer. Rederiene og offshoreforetakene er representert ved i alt 52 personer. Aktivitet: I løpet av året holdes det 6-7 møter med foredragsholdere fra innog utland. Møtene etterfølges av en middag, og det sosiale aspektet ved samlingene betyr mye. Til sammenkomstene inviteres Fylkesmannen i Vest- Agder, Kristiansands ordfører, Kristiansands næringssjef og medlemmene i Aust-Agder Rederiforening. 13

18 Styre: - Harald Arntsen, Siem Offshore AS (formann) - Gunnar Brøvig, Brøvigs Rederi AS - Kjell Abrahamsen, Mosvold Farsund AS - Øivind Stærk, OSM Ship Management AS - Kurt Mosvold, Mosvold Maritime A Rekruttering: Foreningen driver ikke rekruttering. Alle rederiene er medlemmer. Internettadresse: Nei 13 Næringsforeningen for Kristiansandsregionen Kontaktperson: Fred Bjerke (Tlf , Etableringsår: 2003 Formål: Næringsforeningen består av tidligere Industriforeningen, Handelsstanden og Handelskammeret. Deres fokus er følgende: - Infrastruktur i regionen - Utviklingsmuligheter innen næringsliv og vekst i regionen - Å stå samlet rundt saker av stor felles interesse for næringslivet - Å være et politisk høringsorgan for saker som måtte angå næringslivet - Å ha aktiv kontakt med politiske fora på alle nivåer, lokalt, regionalt og nasjonalt - Å være en databank for dem som måtte ønske å kjøpe tjenester av eller handle med internasjonale bedrifter Målet for næringsforeningen er å posisjonere det lokale næringslivet både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, å bidra til etablering av nettverk, å ta initiativ og være pådriver for næringslivsspørsmål og prosjekter og å være næringslivets talerør. Medlemsmasse: Rundt 350 bedrifter med til sammen rundt årsverk. Mye store bedrifter, gjennomsnittlig med 35 personer ansatt. Av de som deltar på møter, varierer kvinneandelen veldig etter tema. På enkelte møter er der gjerne halvparten kvinner, men ofte er der overvekt av menn. På foreningens fredagslunsjer er alderen på deltakerne gjerne fra 30 år og oppover. 14

19 På møtene som holdes for bedriftsledere er hovedvekten aldersmessig år. Her er det også i større grad overvekt av menn. Aktivitet: Næringsforeningen arrangerer fredagslunsj med inviterte foredragsholdere hver fredag utenom feriene. Disse arrangementene er åpne også for ikke-medlemmer. I tillegg arrangeres det månedlige møter for lederne i medlemsbedriftene. Her får lederne kunnskapspåfyll på ulike relevante tema. Nettverksbygging er viktig for foreningen. Styre: - Wiggo Svendsen, Falconbridge (leder) - Gunnar S. Sædberg, Næringsmegleren AS - Birger Skeie, National Oilwell - Torunn Lauvdal, Agderforskning - Asbjørn Knutson, Malermester Knutson AS - Esben Albert, Dampbageriet - Lasse Kvinlaug, Sparebanken Pluss - Trond Backer, Kristiansand Dyrepark - Geir Magne Lundstøl, Sørlandssenteret Rekruttering: Har egen stilling med ansvar for rekruttering. Internettadresse: Næringsforeningen har en rekke ressursgrupper som gir mulighet for faglig spissing og dialog mellom ulike deler av næringslivet og offentlige instanser: 13.1 Ressursgruppe for kultur og næring Kontaktperson: Leder Terje With Andersen, Nordea (Tlf , 13.2 Ressursgruppe for utdanning og næring Kontaktperson foreløpig: Fred Bjerke (Tlf , 13.3 Ressursgruppe for innovasjon Kontaktperson: Fred Bjerke (Tlf , 15

20 13.4 Ressursgruppe for reiseliv Kontaktperson foreløpig: Fred Bjerke (Tlf , 13.5 Ressursgruppe for infrastruktur Kontaktperson: Leder Erik Nyhuus, Tlf Ressursgruppe for Tall Shpis Race 2010 Kontaktperson: Leder Bjarne Ugland, 13.7 Ressursgruppe for Europakontor i Brussel Kontaktperson: Ingebjørg Sveen Brunborg, 13.8 Ressursgruppe for profilering av Kristiansand Kontaktperson: Kathrine Kvannes, 14 Elinor Kontaktperson: Øistein Rosen, styreleder (Tlf , Etableringsår: 2001 Formål: Elinors mål er å videreutvikle Sørlandet som den ledende regionen for e-læring i Norge. Sørlandet utgjør en næringsklynge innen e-læring, og Elinor ønsker å bidra til å sementere denne situasjonen. Foreningen er mer fokusert mot det pedagogiske aspektet knyttet til e-læring enn foreninger mer opptatt av databaserte verktøy. Foreningen skal gi medlemmene økt kunnskap om e-læring og bidra til nettverksbygging. Medlemsmasse: Medlemmene i Elinor består av både store og små e- læringsbedrifter på Sørlandet, mange av dem i Kristiansand. Noen har e- læring som hovedaktivitet, mens andre også tilbyr andre tjenester. Høgskolen i Agder er en viktig samarbeidspartner. Det anslås at ca. 30 prosent av møtedeltakerne er kvinner. Aldersmessig utgjør gruppa år hoveddelen. 16

21 Aktivitet: Foreningen gjennomfører medlemsmøter med ulike faglige tema presentert av inviterte foredragsholdere. Foreningen legger også vekt på nettverkbygging mellom kunder og leverandører. Møtefrekvensen varierer, men ligger på rundt 6-8 møter i året. Styre: - Øistein Rosen, Høgskolen i Agder (leder) - Harald Berntsen, Valero - Siri Ida Ovanger, Norsk Interaktiv - Frank Egeland, Høgskolen i Agder - Per Arvid Lid, Eurocert - Bjørn Tore Rosendahl, Stiftelsen Arkivet - Atle Slotnes, BI Rekruttering: Oppfordrer til rekruttering på hjemmesiden. Markedsfører programmet i miljøet. Internettadresse: 15 Markedsføringsforeningen Kontaktperson: Leder Geir Hammersmark, Tlf , Etableringsår: 1952 Formål: Å gi faglig og sosialt påfyll til folk innenfor markedsføringsbransjen. Mottoet for foreningen er at medlemsskap i Markedsføringsforeningen skal gi medlemmene kunnskap og kontakt for fremgang. Medlemsmasse: Bedrifter og privatpersoner. 200 medlemsbedrifter på Sørlandet. Medlemmer i foreningen kan være personer som i sitt daglige virke er tilknyttet markedsføring; firmaer, institusjoner, studenter og elever. Det avhenger veldig av type arrangement hvem som kommer. Jo mer fagspesifikt det blir, jo mer faglig rettet mot markedsføring er de som kommer. Det er nokså jevnt med kvinner og menn på møtene, og folk fra årene og oppover. Aktivitet: Organisasjonen har månedlige møter. De gjennomfører samlinger med dyktige foredragsholdere innen markedsføringsfeltet og legger til rette for relasjonsbygging, diskusjon og sosialt samvær. Styre: 17

22 - Geir Hammersmark, Proffice (leder) - Kjell-Ove Klauset, Høyskoleforlaget - Lena Skeie, Sinvest - Geir M. Lundstøl, Vital - Fredrik Nordland, North Corporation - Kristin Hamre, K2 Profil - Nils Tore Augland, Agder Energi - Ann-Lisbeth Reisænen, Kristiansand Havn Rekruttering: Har ikke gjort noe spesielt i det siste. Internettadresse: 16 Petroleumsforeningen for Sørlandet Kontaktperson: Jørgen Pettersen, Tlf , Etableringsår: 1972 Formål: Norsk petroleumsforening har lokalavdelinger i hele Norge, blant annet Petroleumsforeningen for Sørlandet. Foreningen driver med nettverkbygging, faglig aktivitet og informasjonsformidling. Hovedfokus for avdelingen på Sørlandet er å ha tidsaktuelle møter for medlemmer og interesserte i regionen. Støttespillerne er petroleumsnæringens egne folk og enkeltpersoner som jobber i tilknytning til næringen. Medlemsmasse: Rundt 2000 medlemmer innenfor petroleum på landsbasis. Møtene er åpne for alle som ønsker uformell kontakt og informasjonsutveksling på tvers av fag, industri og tjenesteyting, store, små, private og offentlige aktører. Det er overvekt av menn som deltar på møter, med hovedvekten på 40 år og oppover. Aktivitet: Det arrangeres jevnlige medlemsmøter med faglige foredrag og nettverksbygging. Faglig sett kan det gjerne være foredrag som ikke er altfor bransjespesifikke, men som har relevans for bransjen. Styre: - Jørgen Pettersen, Imaco AS (leder) - Tor Ove Bråthen (nestleder), Origo Engineering AS - Jan Skomedal, Air Products - Siren Neset, HiA 18

23 - Anita Karlsen, Sense EDM - Bjørn R Saltermark, Maritime Pusnes - Atle Korsmo, Future Production AS Rekruttering: Foreningen annonserer møtene i avisen, samt at de appellerer til medlemmer i forhold til rekruttering fra egen bedrift. Internettadresse: 17 Trainee Sør Kontaktperson: Gunnar Andreas Nordby (Tlf , Etableringsår: 2004 Formål: Sørlandets Kompetansefond, Kristiansand kommune, Høgskolen i Agder og Agder Energi står bak trainee-ordningen, men flere offentlige og private virksomheter deltar. Kompetansering Sør er med som administrator av programmet. Formålet med prosjektet er å legge til rette for at den mest kvalifiserte arbeidskraften blir på Sørlandet etter endt utdanning, samtidig som nettverk mellom bedrifter og mellom bedrifter og akademia på Sørlandet styrkes. Medlemsmasse: Traineeprogrammet er for nyutdannede kandidater innenfor økonomi, IKT og offentlig administrasjon. Medlemsvirksomhetene er større offentlige og private aktører på Agder. Av de fra bedriftene som deltar på samlingene, anslås 1/3 å være kvinner og 2/3 menn. Kun ca. 10 prosent av deltakerne fra bedriftene anslås å være under 35 år. Gruppen år utgjør hovedtyngden, mens andelen over 50 anslås til rundt 25 prosent. Aktivitet: Gjennom Trainee Sør tilbys studenter traineeplass i 2-3 bedrifter på Sørlandet gjennom 18 måneder. Gjennom å knytte kontakter i flere bedrifter, og i tillegg ha felles samlinger med representanter fra de ulike bedriftene til stede, bygges det opp et nettverk som alle parter vil kunne dra fordel av. Samarbeidet bedriftene imellom, og mellom næringslivet og akademia, styrkes. Et element i traineeprogrammet er at både traineene og representanter fra deltakerbedriftene deltar i et management-program i regi av Høgskolen i Agder. Bedriftene blir oppdatert på nyere forskning innen organisasjon og 19

24 ledelse, mens traineene får dra nytte av praktiske case fra bedriftenes toppledere. I tillegg til faglige samlinger omfatter managementprogrammet en til to studieturer til utlandet for hvert trainee-kull. Alle traineene deltar i en mentorordning, samt at de har faddere internt i bedriftene de er i. Det er mange sosiale aktiviteter knyttet til opplegget. Styre: - Terje With Andersen, Nordea (leder) - Jon P. Knudsen, HiA - Finn R Johansen, Agder Energi - Anne-Marit Reme, Umoe Mandal - Sofie Ringen, Dyreparken - Arvid Håkonsen, Kristiansand kommune - Hilde Warp, Rambøll, tidligere trainee - Mari H. Frøysnes, trainee Rekruttering: Rekrutteringen av medlemsbedrifter skjer mest gjennom nettverk, som for eksempel gjennom næringsforeningen, eller etter referanser fra andre. Internettadresse: 18 Ulike laug Det finnes ulike laug hvor representanter fra bedrifters/organisasjoners sponsorer/eiere møtes jevnlig til laugssamlinger. Disse samlingene er gjerne knyttet til selve hovedaktiviteten i de ulike organisasjonene (fotballkamper, teaterforestillinger, konserter med mer), men en del arrangerer også ting som ligger utenfor dette (for eksempel reiser, restaurantbesøk, julefester). Oversikten er ikke uttømmende. Laug Medlemmer Kontakt Start Toppfotball AS sponsorlaug 105 bedrifter (regner med 250 fra neste år). Se for oversikt. Markedssjef Arne Ranneberg- Nilsen (Tlf , Teaterlauget Agder Energi, NORDEA, HiA og Fevennen Nina Hammersmark, markedssjef i Agder Teater (Tlf , Nordiske Kommuner og be- Daglig leder Kjell Rune Nakkestad 20

25 Sommernetters sponsorlaug drifter på Sørlandet (Tlf , 19 Baktanken Kontaktperson: Koordinator Line Bergram Ås, produsent/assistent i Kirkefestspillene (Tlf ) Etableringsår: 2005 Formål: Opera Sør, Kristiansand Symfoniorkester, Agder Teater, De Internasjonale Kirkefestspill og Sørlandets Kunstmuseum har gått sammen om å etablere Baktanken. Baktanken er et forum for de som vil vite mer om tanken bak kunsten i musikken og musikken i kunsten. Hver måned gir Baktanken små drypp fra kunstområder som musikk, billedkunst, arkitektur, teater, litteratur og filosofi. Baktanken er den nye møteplassen for de som vil være bedre forberedt den dagen nytt konsert- og teaterhus åpner på Silokaia. Medlemsmasse: Bransjefolk og publikum. Lik kjønnsfordeling, høy gjennomsnittsalder. De er oppmerksomme på dette, og lurer for eksempel på et samarbeid med HiA for å trekke flere unge. Aktivitet: Lengre foredrag med mulighet for spørsmål og diskusjon etterpå. Av og til kulturelle innslag i forbindelse med foredragene. Arbeidsgruppe: - Erlend Høyersten, Sørlandets kunstmuseum - Frøydis Lind, Kirkefestspillene - Nina Hammersmark, Agder Teater - Frode Marum, Kristiansand Symfoniorkester - Ketil Akerø, Opera Sør Rekruttering: Annonsering og pressemelding i Fevennen og e-post til personlige kontakter i de ulike institusjonene. Det ligger link til nettsiden på de ulike institusjonenes nettsider. Internettadresse: 21

26 20 Kvadraturen i Kristiansand AS (Kvadraturforeningen) Kontaktperson: Daglig leder Sigurd Tvedt (Tlf , Etableringsår: 1987 Formål: Organisasjonens målsetting er å markedsføre byen som et aktiv og spennende handelssentrum. De gjennomfører også samlinger for sine egne medlemmer, dvs. mer innadrettet virksomhet. Medlemsmasse: Organisasjonen regnes på mange måter som det som tidligere kaltes handelsstanden. Butikker, banker, hoteller, restauranter, Agder Teater og andre institusjoner i sentrum er medlemmer. Medlemskap er aktuelt for de som trenger kunder. Av de som sendes på medlemsmøtene (butikksjefene) er det mange unge mellom år. Veldig mange er kvinner, og det blir stadig flere kvinner som kommer til. Foreningen ha 312 medlemmer totalt. Aktivitet: Organisasjonen samkjører markedsføring rundt handelsaktiviteter i Kvadraturen. De har også aktiviteter for medlemsbedriftene, og den innadrettede virksomheten betegnes som større enn den utadrettede. De har generalforsamling en gang i året, styremøter en gang i måneden og ca. 4 medlemsmøter i året. Ellers er der kommunikasjon via post. På medlemsmøtene er der foredragsholdere av forskjellig art, for eksempel innenfor markedsføring. Der er også mye interne diskusjoner om ulike temaer. Kvadraturen i Kristiansand har også fått etablert Byforum, en møteplass hvor representanter for organisasjonen møter politikere og byråkrater for diskusjon av aktuelle temaer. Byforum møtes annenhver måned. Styre: - Cay Knudsen, Torjesen Jernvare (leder) - Åsa Grønningsæter Aglen, Christianssands Glasmagasin - Rasmus Tallaksen, Rasmus Tallaksen - Magne Lund, Reisemagasinet - Camilla Dversnes, Ca.millas Blomsterdesign - Leiv Rune Sangesland, Bandagisten Rekruttering: Enten personlig besøk i bedriften eller at de tar kontakt. 22

27 Internettadresse: 21 Styreakademiet Agder Kontaktperson: Leder Mogens L. Møller, Advance Consulting AS (Tlf , Etableringsår: 1993 Formål: Styreakademiet er en landsdekkende forening som skal initiere aktiviteter, tilrettelegge og skape nettverk mellom engasjerte og kompetente krefter som bidrar til å oppfylle foreningens visjon: Verdiøkning gjennom kompetent styrearbeid". Styreakademiet er en møteplass for erfaringsutveksling rundt sentrale spørsmål styrer og styremedlemmer bør stille seg og ha kunnskaper om. Foreningen er opptatt av dagens relativt homogene styresammensetningen, og ønsker å bidra til at styrer representerer et større mangfold av kompetanse og erfaringsbakgrunn, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. BI er en viktig samarbeidspart både på regionalt og nasjonalt nivå. Medlemsmasse: Over 60 medlemmer lokalt. Ofte tidligere næringslivsledere og nåværende styremedlemmer, som har mye erfaring og vil gi noe videre til andre. Medlemsmøtene er overrepresentert av menn, men god kvinnerepresentasjon (ca. 40 prosent) på åpen styredag Aldersmessig ligger deltakerne hovedsakelig over 40 år og oppover. Aktivitet: Arrangerer medlemsmøter 5-6 ganger per år, kun for medlemmer. Medlemsmøtene har både faglig og sosialt fokus. Arrangerer åpen styredag mars-april hvert år. Styre: - Mogens L. Møller, Advance Consulting AS (leder) - Sissel Schwabe-Hansen, Hødnebø Home AS - Lilly Tönnevold Stakkeland, Tönnevold Forretningsbygg AS - Erik Rostoft, International Trading - Berit Ahlbäck, Berit Ahlbäck Konsulenttjenester i praksis - Tom Refsdal, Ortopedi Service Handelshøyskolen BI Kristiansand, representert ved Atle Slotnes, utgjør foreningens sekretariat. Rekruttering: Gjennom egne nettverk og i forbindelse med den årlige styredagen. 23

28 Internettadresse: 22 Kommunikasjonsforeningen Agder Kontaktperson: Leder Jo Vegard Aardal (Tlf , Etableringsår: 2000 Formål: Norsk kommunikasjonsforening skal arbeide for å skape bevissthet om at all informasjon skal baseres på kommunikasjon mellom likeverdige parter og være pålitelig, resultatrettet, etisk forsvarlig og lett tilgjengelig. Foreningen skal arbeide for innsyn i offentlig virksomhet og for at offentlighetsprinsippet styrkes, og skal med sin faglige og kritiske aktivitet være en pådriver i utviklingen av offentlig informasjon som en demokratisk rettighet. Norsk kommunikasjonsforening skal arbeide for å styrke medlemmenes faglige dyktighet og bidra til nettverksbygging. Lokalforeningen har et spesielt fokus på nettverksbygging, fordi miljøet lokalt er ganske lite. Medlemsmasse: Åpent for personer som arbeider med kommunikasjon eller informasjon i bedrifter eller organisasjoner. Har 50 medlemmer i dag. De fleste som kommer på møtene er mellom 30 og 50 år, og kvinneandelen anslås til rundt prosent. Aktivitet: Foreningen organiserer to arrangementer i halvåret. En gang i året arrangerer de et faglig seminar med overnatting og fokus på sosial aktivitet. Ellers er de resterende møtene frokost- eller kveldsmøter med faglig innhold. Styre: - Jo Vegard Aardal, Kristiansand kommune (leder) - Kristina Nilsen, Ordkraft AS - Kjetil Faye Lund, IMM PR&Media AS - Gabriel Romero, Norges Røde Kors - Christian Altmann, Dale+Bang Kommunikasjon - Kari Elisabeth Tønnesland, Kristiansand kommune - Elisabeth Sørbøe Aarsæther, Post- og Teletilsynet - Sveinung Wiig-Andersen, Utdanningsdirektoratet/Communica.re Rekruttering: Har vært lite fokus på det, skal bli mer bevisste fremover. Vil ta direkte kontakt med potensielle medlemmer. Internettadresse: 24

29 23 Damene i byen Kontaktperson: medlemskontakt Anne Fraser Brøvig, daglig leder Hansen & Co. (Tlf , Etableringsår: 2005 Formål: Formålet med nettverket er at kvinner som eier og driver butikk i Kristiansand kan treffe hverandre og utveksle erfaringer og inspirere og støtte hverandre. Som butikkeier- og driver er der mye en lurer på, og nettverket er etablert som svar på et savn etter likesinnede å snakke med. Nettverket ønsker videre å inspirere andre rundt seg ved å ta initiativ til at positive ting skjer i Kristiansand. Kvinnene samarbeider om å gjøre seg mer synlige gjennom profilering. Medlemsmasse: Medlemmene er kvinner som eier og driver butikk i Kristiansand sentrum. Aktivitet: Kvinnene møtes månedlig til innlegg fra andre næringsdrivende eller veldedige organisasjoner, og diskuterer også konkrete saker, annonsering, ting vi de ønsker å arrangere, intern organisering. De har blant annet arrangert show med innsamling til veldedig formål. Etter de vanlige møtene er over er det opp til den enkelte å bli igjen og snakke med andre mer på tomannshånd. Styringsgruppe: - Anne Fraser Brøvig, Hansen & Co. - Grete Arntsen, Lyspunktet - Hege Stoltenberg, Mani, Galleri Albert - Ragnhild Naglestad, Lulu s - Eva Lise Akselsen, Løkka klær - Pia Jakobsen, Majas Frisør - Åkki Lidi, Frk. Larsen, Robin s Hood Rekruttering: Foreløpig har ikke nettverket tatt inn nye medlemmer, fordi de fremdeles konstituerer seg selv og driver med indre organisering. Internettadresse: 25

30 24 Destinasjon Sørlandet Kontaktperson: Reiselivsdirektør Ronny Andersen (Tlf , Etableringsår: Organisasjonen har eksistert i over 40 år. Formål: Destinasjon Sørlandet er det tidligere reisetrafikklaget. Formålet med organisasjonen er å profilere kommunene og bedriftene som er medlemmer. Organisasjonen fungerer som et slags turistkontor, samtidig som de driver produktutvikling, salg og markedsføring. Fokus er på reiseliv og turisme. Organisasjonen ønsker å være samlingspunktet for de deltakende kommunene/bedriftene. Medlemsmasse: Kommuner lengst sør er medlemmer, sammen med mange bedrifter og bransjer innenfor reiselivsbransjen. Medlemmene møtes jevnlig til faglige og sosiale sammenkomster. Også ikke-medlemmer inviteres med ved en del sammenhenger. Det er hovedsakelig ledere som møter på arrangementer/møter. Aldersmessig er deltakerne fra eldre aldersgrupper. Menn er overrepresentert, men det er også en del kvinner. Organisasjonen har organisert undernettverk for ulike faggrupper. Aktivitet: Organisasjonen gjennomfører medlemsmøter hvor forslag, planer, og produktutvikling er oppe til diskusjon. Medlemsmøter gjennomføres i hvert fall 3 ganger i året. I tillegg arrangeres møter for egne grupper, for eksempel knyttet til dykking. Styre: 5 valgte fra næringen: - Espen Albert, Dampbageriet - Odd Grønberg, Color Line - Siri Sannes, Kristiansand Kino - Steinar Solli, tidl. Skottevig Feriesenter - Øystein Lund, Rica Hotell Norge 5 oppnevnt politisk av Knutepunkt Sørlandet: - Bjørg Wallevik, Kristiansand kommune (leder) - Eli Løite, Søgne kommune - Harald Vestøl, Birkenes kommune - Johnny Greibesland, Songdalen kommune - Tor Åge Fjukstad, Pragma - 26

31 1 ansatt fra Destinasjon Sørlandet sitter i styret: Liv Karin Åneland. Rekruttering: Rekrutteringen går stort sett gjennom prosjekter organisasjonen drar i gang. Internettadresse: 25 Kristiansand Håndverkerforening Kontaktperson: Formann Lars Knut Aske, Rørleggermester (Tlf , Etableringsår: 1847 Formål: Foreningen består av en rekke håndverkerlaug og -foreninger. Foreningens formål er: - Å arbeide for medlemmenes økonomiske og kulturelle posisjon, arbeide videre for en stadig bedre faglig utdannelse, fremme det gode håndverksarbeid, bevare dets tradisjoner og arbeide for en stadig bedre utbygging av lovverket om håndverk, samt ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser. - Ved foredrag og diskusjonsmøter samt ved selskapelige sammenkomster og stevner å samle medlemmene, utvikle det indre samhold og det gode kameratskap samt fremme og utvikle interesse for godt håndverk. - Å medvirke til dannelse av faggrupper som underavdelinger innen hovedforeningen og bistå disse på beste måte. Medlemsmasse: Selvstendig næringsdrivende i Kristiansand og Omland innen håndverk og annen beslektet virksomhet. Håndverkere må ha mesterbrev eller tilsvarende. Også personer i Kristiansand og Omland som på grunn av sin utdannelse, stilling eller virksomhet har tilknytning til næringen. På medlemsmøtene møter i hovedsak menn i årsalderen. De prøver å få inn flere jenter, men synes det er vanskelig, både fordi det er ganske få av dem og fordi de ofte ikke har så lyst til å bli med. 27

32 Medlemslaug: Laug/foreninger Kontakt Kokkenes Mesterlaug Sørlandet Oldermann Lars T. Ca.rlsen Tlf: Kristiansand Blikkenslagermester Laug Oldermann Einar Jahnsen Tlf / Kristiansand Byggmesterforening Formann Frank Dovland, Tlf Kristiansand Byggsnekkerlaug Formann Tor Justnæs, Tlf / Kristiansand Kjøttlaug Formann Tore Lykke Apelnes Kristiansand Malermester Laug Oldermann Per Langeland, Tlf Kristiansand Murmesterforening Formann Lars Willy Sørensen, Tlf Kristiansand og omland frisørmesterlaug Formann Jørn Rytting Kristiansand Urmakerlaug Formann Alf Svein Abrahamsen, Tlf / NELFO Sørlandet Formann Dreng Krossen, Tlf Norske Rørleggerbedrifters laug avd. Formann Gunnar Løken, Tlf. Agder Sørlandets Baker- og Konditormestres Formann Espen Albert, Tlf. Sammenslutning Sørlandets gullsmedmesterlaug Oldermann Erik Peersen, Tlf Sørlandske Fotograflaug Oldermor Mona Haldorsen, Tlf Aktivitet: Foreningen skal samkjøre aktivitet i forhold til kommunale myndighene og påvirke næringslivsutviklingen og utbyggingen av infrastruktur i en gunstig retning. Men foreningen har aller mest et sosialt formål for medlemmene. En møtes til sosiale sammentreff hvor en også gjerne har noe faglig innhold. Det kan for eksempel gjelde orientering om nye forskrifter og regler. Foreningen arrangerer også enkelte kurs for medlemmene. 2 ganger i året er der faglige samlinger, og så arrangeres det også en del utelukkende sosiale arrangementer. Foreningen har en egen klubb dannet av gamle håndverksmestre. De heter Klubb Luihn. 28

33 Styre: - Preben Langeland, malermester - Vidar Salvesen, elektroinstallatør - Vidar Sannes, ass. kjøkkensjef - Terje Roland, byggmester - Lars Knut Aske, rørleggermester - Jon Eriksen, elektroinnstallatør - Arild Storm Larsen, byggmester - Renato Langfelt, fotografmester (vara) - Pia K. Jacobsen, frisør (vara) - Rune Hansen, blikkenslagermester (vara) - Frode Lindgren, murmester (vara) Rekruttering: Mest munn til munn, ingen aktiv oppsøking. Internettadresse: 26 Nettverk for virksomhetsstyring Kontaktperson: Sekretær Miriam Høgseth Joakimsen, Tlf , Etableringsår: 2005 Formål: Formålet er å lage nettverk av bedrifter og organisasjoner rundt temaet virksomhetsstyring. Initiativet til å lage nettverket kom under en større konferanse omkring Mandal kommunes erfaringer med balansert målstyring, et prosjekt støttet av Sørlandets kompetansefond. Hovedfokus for nettverket faglig sett er å få mer kunnskap om hvilken styringsinformasjon en kan få ut av ulike verktøy og metoder. Dette gjøres i hovedsak ved å legge til rette for erfaringsutveksling medlemmene imellom. Medlemsmasse: Offentlige aktører og private bedrifter er medlemmer. De fleste medlemmene er relativt store organisasjoner/bedrifter. Rundt 20 bedrifter er medlemmer. De som møter fra bedriftene er på mellomledernivå, gjerne økonomisjefer, kontrollere og lignende. Det er noe overvekt av menn blant deltakerne, men der er en del kvinner også. Alderen er Aktivitet: Nettverket har et mål om 4 medlemsmøter i året. Den ene av disse gjøres til en større konferanse hvor det inviteres bredt. På medlemsmøtene inviteres en lokal foredragsholder til å holde et faglig innlegg, samtidig det 29

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen.

Prosjektrapport nr. 3/2007. Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder. May-Linda Magnussen. Prosjektrapport nr. 3/2007 Gode rammer? Utvalgte bedrifters opplevelse av lokale rammebetingelser på Agder May-Linda Magnussen Nina Jentoft Morten Jeppesen Liv Mari Nesje Helge Røed Tittel Forfattere Gode

Detaljer

Prosjektrapport nr. 4/2006. Kristiansandsregionen som bo- og arbeidsmarkedsted

Prosjektrapport nr. 4/2006. Kristiansandsregionen som bo- og arbeidsmarkedsted Prosjektrapport nr. 4/2006 Kristiansandsregionen som bo- og arbeidsmarkedsted Tittel Forfattere Kristiansandsregionen som bo og arbeidsmarkedssted Knut Hidle, Helge Røed, Arild Vangstad, Winfried Ellingsen,

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland Returadresse: Postboks 845 4008 Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen

Detaljer

Melding NÆRINGSSAKER I 2008 AVGJORT ETTER FULLMAKT. Aust-Agder fylkeskommune. Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget. 1. Forslag til vedtak

Melding NÆRINGSSAKER I 2008 AVGJORT ETTER FULLMAKT. Aust-Agder fylkeskommune. Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget. 1. Forslag til vedtak Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 30.03.2009 2006/41-6250/2009 / 243/U30 Melding Saksbehandler: Kari Stenseth Wroldsen Meldingsnr Utvalg Møtedato Fylkesutvalget NÆRINGSSAKER I 2008 AVGJORT ETTER

Detaljer

Innhold. Forside og sisteside: Vannpaviljong, næringslivets gave til byjubileet 2011. Foto: Torbjørn Tandberg

Innhold. Forside og sisteside: Vannpaviljong, næringslivets gave til byjubileet 2011. Foto: Torbjørn Tandberg ÅRSBERETNING 2011 Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Regionale saker 6 Arrangementer 8 Presseklipp 11 Nettverkene 12 Drammen Næringslivsforening 18 Oppdrag stipendiefond priser

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NEW Facts Forprosjekt

NEW Facts Forprosjekt Prosjektrapport nr. 10/2012 NEW Facts Forprosjekt Kartlegging av kvinner i prosess- og olje-/ gassindustri på Sørlandet May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere NEW Facts Forprosjekt.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

Cultivas verdier. Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører

Cultivas verdier. Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører ÅRSRAPPORT MED ÅRSREGNSKAP 2005 INNHOLD Cultivas verdier Vekstskapende ved at man også satser på visjonære og utradisjonelle ideer/aktører Engasjert ved at man deltar aktivt i samfunnsdebatten og fremstår

Detaljer

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS)

Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering av kulturtilbud på arbeidsplassen av Birgitta Ericsson og Hans Olav Bråtå ØF-rapport 04/2013 Arbeidslivets KulturSeilas (AKS) Evaluering

Detaljer

Faglig årsrapport 2009

Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 Faglig årsrapport 2009 2 Innledning anno 2010 Fagsiden i Tekna har fått godt fotfeste de siste par årene, og arbeidet i Fagutvalget blir stadig mer spennende. Et fokus for Fagutvalget

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING

ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING ARNE-PROSJEKTET ÅRSMELDING 2002 1 Innledning... 3 Visjoner og mål... 5 SPESIELLE PROSJEKT I 2002... 5 Prosjekt 1:... 5 Verdiskapingsevnen i fire norske storbyregioner... 5 Prosjekt 2:... 7 Markedsføring

Detaljer

VRI-Agder Rapport fra idedugnad/søkekonferanse 10.-11. mars 2009. James Karlsen Roger Normann

VRI-Agder Rapport fra idedugnad/søkekonferanse 10.-11. mars 2009. James Karlsen Roger Normann VRI-Agder Rapport fra idedugnad/søkekonferanse 10.-11. mars 2009 James Karlsen Roger Normann Prosjektrapport nr. 01/2009 VRI-Agder Rapport fra idedugnad/søkekonferanse 10.- og 11. mars 2009 Forfattet

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert

Styret mener foreningen lever opp til våre kjerneverdier: Troverdig Offensiv Resultatorientert 2 Utfordringene for Narvikregionen har stått i kø også i 2014. Flere bedrifter har lagt ned og mange arbeidsplasser har blitt borte. Det betyr nye kraftanstrengelser for å bidra til at det legges til rette

Detaljer

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm

Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Bærekraftig entusiasme Evaluering av Kunnskapsbyen Lillestrøm Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og utredninger slik at politiske

Detaljer

Styret for Næringsrådet

Styret for Næringsrådet Årsberetning 2011 1 Organisasjon Næringsrådet har i 2011 gjennomgått en omfattende organisasjonsendring. Daglig leder gikk av med pensjon 1. juni. Det hadde en tid vært diskutert et nærmere samarbeid og

Detaljer

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt

Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Evaluering av MedITNor Sluttevaluering av Arena-prosjekt Oxford Research: NORGE Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge Telefon: (+47) 40 00 57 93 post@oxford.no DANMARK Oxford Research A/S

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv!

ÅRSBERETNING ÆR R S ÅD. - veien til et sterkere næringsliv! ÅRSBERETNING 2012 R ING S ÅD LIE ÆR R N - veien til et sterkere næringsliv! Innhold Kort om DNF 3 Organisasjonsforhold 4 Styrets beretning 5 Drammen 6 Lier Næringsråd 8 Nedre Eiker Næringsråd 10 Svelvik

Detaljer

Thor Christian Bjørnstad En evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer

Thor Christian Bjørnstad En evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer Thor Christian Bjørnstad En evaluering av Amnesty International Norges distriktskontorer Institutt for samfunnsforskning Oslo 2007 ISF 2007 Rapport 2007:11 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe

Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program. Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe Bosettingsvirkninger av regionale trainee-program Malin Dahle Gro Marit Grimsrud Ingrid Cecilia Holthe ideas2evidence rapport 1/2011 1 Forord Denne rapporten er en evaluering av hvilke effekter ni regionale

Detaljer