PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD 2011-2012"

Transkript

1 Beregnet til PIO-senteret Dokument type Sluttrapport Dato Januar 2013 PIO-SENTERET FØLGEEVALUERING AV FORSØK MED PERSONLIG OMBUD

2 Rambøll Besøksadr.: Hoffsveien 4 Postboks 427 Skøyen 0213 Oslo T F ii

3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag Kort om forsøket Resultater og virkninger av forsøket Veien videre på vei mot en norsk modell for personlige ombud 4 2. Innledning Innledende om forsøket Erfaringer fra Sverige Evalueringens formål og metoder 8 3. Resultater og virkninger av forsøket Ønskede resultater og virkninger på individ- og systemnivå Målgruppen for forsøket hvem har fått hjelp? Hva slags hjelp har målgruppen fått? Perspektiver fra klienter, pårørende og samarbeidspartnere Utdypende om resultater og virkninger et utvalg klienthistorier Samfunnsøkonomiske betraktninger En vurdering av måloppnåelse Sentrale innsatser i forsøket Dialog, samtale og relasjonsbygging Møtevirksomhet og brobygging Fleksibilitet og uavhengighet Konkluderende betraktninger Veien videre på vei mot en norsk modell for personlige ombud Avsluttende innspill til videre arbeid Referanseliste 30 VEDLEGG Vedlegg 1 Resultatkjede en skjematisk oversikt over prosjektet iii

4 1. SAMMENDRAG Rambøll Management Consulting (Rambøll) gir i dette kapittelet et kort sammendrag av hovedpunkter i rapporten. Rapporten presenterer funn fra følgeevalueringen av forsøk med Personlig ombud. Evalueringen er gjennomført i perioden fra januar 2011 til desember 2012 på oppdrag for PIO-senteret. 1.1 Kort om forsøket Pårørende i Oslos (PIO) - ressurssenter for psykisk helse (PIO-senteret) er et partnerskap mellom Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Oslo og Oslo kommune, som åpnet i september PIO-senteret som drives av LPP Oslo, baserer seg på pårørendes erfaringer og arbeider for å bedre forholdene for psykisk syke og deres pårørende i Oslo. Senteret erfarte tidlig at mange psykisk syke ikke får den hjelpen de selv mener de trenger og at pårørende derfor ofte får rollen som omsorgsarbeidere og pådrivere. Selv om det er vedtatt at behandlings- og tjenesteapparatet skal samarbeide med pårørende til psykisk syke, så er dette langt fra innarbeidet i Oslo. Pårørende opptrer mange ganger som koordinator og talsperson for den syke. Undersøkelser foretatt av blant annet Riksrevisjonen i 2008 viser også at tjenestetilbudet til psykisk syke har vært variabelt og til dels mangelfullt 1. Dette var bakgrunnen for at PIO-senteret etablerte et forsøk med personlig ombud i 2010, inspirert av de gode erfaringene i Sverige. Gjennom ordningen med personlig ombud ønsket senteret å bidra til å avlaste pårørende og til å styrke brukerens innflytelse over behandling og tjenester. I Stortingsmelding nr. 25 ( ) Åpenhet og helhet ble det slått fast at brukermedvirkning er et overordnet mål innen helse og sosialtjenester. Brukermedvirkning har vært vektlagt i statlige føringer som opptrappingsplanen for psykisk helse 2 og nå i samhandlingsreformen som en viktig del av regjeringens gjeldende helsepolitikk 3. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet som innebærer at den som benytter seg av et tjenestetilbud skal medvirke i valg, utforming og anvendelse av de tilbud som til en hver tid måtte være tilgjengelig. I samhandlingsreformen er det spesifisert at økt brukerinnflytelse skal bidra til bedre kvalitet på tjenestene og økt opplevelse av mestring hos den enkelte. Det er i denne konteksten personlig ombudsordning har sin betydning: Personlig ombud retter seg mot de som trenger en uavhengig støtteperson ved sin side for å sikre brukerinnflytelse på individnivå i møte med det offentlige hjelpeapparatet Formål, målgruppe og organisering Formålet med forsøket på systemnivå har vært å etablere en fast personlig ombudsordning i Oslo, som er uavhengig av tjenestene, og som gir hjelp med utgangspunkt i klientenes ønsker og behov. På individnivå har formålet vært å bidra til at personer med psykiske helseproblemer får en bedre livssituasjon. Målgruppen for forsøket har derfor vært personer med psykiske helseproblemer, og har vært nærmere definert som: «Personer over 18 år med psykiske funksjonsnedsettelser som gjør at han eller hun har vesentlige vanskeligheter med å utføre aktiviteter på viktige livsområder, og som ønsker hjelp fra PO» Prioriterte personer er personer som er isolerte, som bor sammen med pårørende eller der pårørende har store omsorgsoppgaver, som ikke ønsker kontakt med tjenesteapparatet eller som ikke klarer å nyttiggjøre seg hjelp fra tjenestene, samt personer med tvangsinnleggelsesproblematikk. Organisatorisk er det valgt en uavhengig modell, der ordningen er underlagt PIO-senteret. PIOsenteret fungerer som administrator, arbeidsgiver og støtteapparat for ombudene. Det er ansatt to personlige ombud som for tiden har oppfølging av 46 klienter. Referansegruppen for forsøket har hatt en viktig rolle, og har som mandat å være en rådgivende gruppe for PIO-senteret i forhold til å utvikle en fast personlig ombudsordning i Oslo. Referansegruppen består av representanter for Sagene bydel, WSO, Helseetaten i Oslo kommune, LPP Oslo, Fontenehuset i Oslo, Helse- og sosialombudet, OUS Senter for psykisk helse, samt NAV arbeid og psykisk helse Oslo. 1 Se blant annet Riksrevisjonens Dokument nr. 3:5 ( ) og Dokument nr. 3:7 ( ) 2 Opptrappingsplanen for psykisk helse ( ) 3 Stortingsmelding nr. 47 ( ): Samhandlingsreformen 1

5 1.1.2 Mål for forsøket Det er videre etablert et sett med mål for forsøket, som er ment å bidra til å realisere ovennevnte formål. Sammenhengen mellom mål og formål er illustrert i resultatkjeden som er vedlagt denne rapporten. På et systemnivå har viktige mål vært å sikre eierskap blant tjenester og politikere i både Oslo kommune og bydelene. På individnivå har forsøket satt som mål å bidra til at: Klientene får den hjelpen de ønsker Klientene får en bedre livssituasjon Klientene får økt innflytelse over hjelp og tjenester Samhandlingen mellom tjenestene blir bedre Systemsvikt avdekkes og forhindres Evalueringen viser at innsatser i forsøket har vært egnet og rettet mot å realisere disse målene. Evalueringen viser også at klientene som har fått oppfølging av personlige ombud, i større grad har fått realisert målene som er spesifisert. De har fått økt tilgang på den hjelpen de ønsker, de har fått en bedre livssituasjon og økt innflytelse. Det vurderes også å ha vært en økning i samhandling og koordinering av tjenestene rundt den enkelte klient. Gjennom å sikre klientene tilgang på tjenester og tiltak som de ønsker, og i mange tilfeller har krav på, har ordningen også bidratt til å forhindre at systemet svikter klientene. 1.2 Resultater og virkninger av forsøket Per 1. desember 2012 fremgår det at det totalt er blitt arbeidet aktivt med 85 klienter. Av disse arbeides det fortsatt aktivt med 46 klienter, mens 9 er kategorisert som hvilende og 30 er blitt avsluttet 4. De som kategoriseres som hvilende er stort sett relasjoner der de fleste oppdrag er fullført, og der oppfølgingen er i en avslutningsfase. Når det gjelder de klienter som er avsluttet, fremgår det at det i de fleste tilfeller (19 av 30 klienter) skyldes at klientene har fått fullført sine oppdrag. For øvrige skyldes det avbrutt kontakt, flytting utenbys, soning eller naturlige årsaker. Klientene som har fått oppfølging av personlige ombud, har fått hjelp til å ta tak i eller løse en rekke ulike oppdrag. Det er registrert totalt 266 hovedoppdrag, hvilket gir om lag 3 hovedoppdrag i snitt per klient. Det fremgår at hjelp til å mestre eget liv, og hjelp til å få tilgang på eller beholde tilgang på en tjeneste eller tiltak, er særlige viktige resultater av innsatsene til personlige ombud. Dette gjenspeiles i de hovedoppdragene som er registrert, De mest gjennomgående hovedoppdragene handler om hjelp til selvhjelp, samtale og støtte, økonomi, behandling, bolig, praktiske oppgaver, fritid og aktivitet, utdanning, arbeid og gjeld. Andre hovedoppdrag handler om fastlege, psykisk helsetjenester, fysisk helse, støttekontakt, tvang, IP, barnevern, omsorgsnivå og rus. Samtidig skal det presiseres at hvert hovedoppdrag også består av en rekke mer konkrete underoppdrag. For eksempel vil det i forbindelse med hjelp til å utbedre en boligsituasjon være nødvendig med en rekke tiltak, knyttet blant annet til hjelp til å formulere søknader til diverse offentlige støtteordninger, hjelp til å få oversikt over muligheter på markedet og hjelp til å inngå kontrakt med eventuelle utleiere. Det fremgår at klientene har fått hjelp til å få på plass den støtten de ønsker, og at dette har vært av stor betydning for den enkeltes livssituasjon. Ombudene fyller en viktig rolle i relasjonen til klientene som samtalepartner, motivator og støtteperson. I tillegg har arbeidet ført til at flere klienter har fått tilgang på aktiviteter og nettverk som øker klientenes muligheter til å leve et fullverdig liv. Gjennom å være med klientene i møter med tjenesteapparatet og andre aktører, har klientene fått styrket sine muligheter til å få uttrykt sine behov og ønsker. Klienter oppgir at de blir møtt på en annen måte når de har med seg sine ombud, og at det gir trygghet å ha en person som «står på deres side». Ombudene har vært pådrivere for å få på plass tjenester, tiltak og tilbud som klientene har behov for, og har gjennom dette bidratt til bedre samhandling mellom tjenestene. Å basere hjelpen på klientenes behov, eller å brukerorientere hjelpen, vurderes som en nyttig måte å stimulere til samhandling til beste for klienten. Intervjuer viser at pårørende opplever den koordinerende rollen til ombudene som svært viktig, og vurderer at de her fyller en rolle som det offentlige apparatet ikke har maktet å fylle. Behovet for personlige ombud re- 4 I tillegg til de 85 som er registrert som klienter, har det vært mange henvendelser fra og møter med personer der det på daværende tidspunkt av ulike grunner ikke har vært aktuelt med et personlig ombud. 2

6 flekterer i seg selv at det offentlige hjelpeapparatet har en utfordring med å nå enkelte brukergrupper og å gi dem den hjelpen de trenger. Personlige ombud har gjennom oppsøkende virksomhet overfor både klienter og tjenestene bidratt til at det offentlige hjelpeapparatet makter å oppfylle sine plikter og forpliktelser til brukergruppen Samfunnsøkonomiske betraktninger Da ordningen kun har vært i drift i om lag to år, er det vanskelig å dokumentere de langsiktige samfunnsøkonomiske virkningene av POenes innsats. Funn fra vår undersøkelse viser tendenser til at: Klientene får riktigere bistand, både medisinsk og mtp trygdeytelser POene har bidradd til å motivere og legge til rette for økt jobbdeltakelse og utdanning POene har overtatt rollen som pådriver overfor offentlig tjenesteapparat fra pårørende som tidligere brukte mye tid og ressurser på dette Representanter for øvrige offentlige tjenester oppgir at man i større grad oppnår samarbeid og gode løsninger rundt en klient etter at PO har kommet inn i bildet, noe som både reduserer saksbehandlingstid, men også gir riktigere ytelser til klienten I flere tilfeller har ressursbruken rundt den enkelte klient økt som følge av POenes innsats På kort sikt kan dette øke kostnadene brukt på klienten, men da fordi klientene, etter de personlige ombudenes inntreden, får de tjenester de i utgangspunktet har rett på Ved økt grad av tidlig innsats, vil sannsynligvis ressursbruken på lang sikt reduseres betraktelig slik man har sett i Sverige, der den årlige besparelsen for hver klient er beregnet til svenske kroner Utover de rent økonomiske aspektene, der samfunnet bruker færre ressurser på en bedre måte for å følge opp den enkelte, er kanskje den viktigste gevinsten den menneskelige. Graden av økt livskvalitet som klientene uttrykker etter å ha fått PO er vanskelig å verdsette i kroner og øre, men må allikevel tillegges betydelig vekt også i det samfunnsøkonomiske perspektivet Vurdering av måloppnåelse I tabellen under illustreres sammenhengen mellom hva som vurderes å være oppnådd, og hvordan dette er oppnådd gjennom de personlige ombudenes innsats. Tabell 1.1: Oversikt over hva som er oppnådd på individnivå og hvordan Hva er oppnådd? Klientene har fått økt tilgang på den hjelpen de ønsker Klientene har fått en bedre livssituasjon Klientene har fått økt innflytelse over eget liv og tjenester som de mottar Samhandlingen mellom involverte tjenester er styrket Hvordan er dette oppnådd? Klientene har fått styrket sine muligheter for å sette ord på og formidle egne ønsker og behov PO har ved behov fungert som klientenes talspersoner i møte med det offentlige tjenesteapparatet Klientene har i større grad fått tilgang på andre tilbud som for eksempel utdanning og aktivitet Klientene har fått styrket egne muligheter og ressurser til å ta tak i saker og utfordringer som de selv opplever som viktig Gjennom å få tilgang på nødvendige tjenester og tilbud har klientene fått den hjelpen de trenger Samtale og dialog med PO bidrar til å gi klientene en mer meningsfull hverdag Klientene har i større grad fått tilgang på andre tilbud som for eksempel utdanning og aktivitet Klientene har fått styrket sine muligheter for å sette ord på og formidle egne ønsker og behov PO har ved behov fungert som klientenes talspersoner i møte med det offentlige tjenesteapparatet Klientene har fått styrket sine muligheter for å sette ord på og formidle egne ønsker og behov PO har ved behov fungert som klientenes talspersoner i møte med det offentlige tjenesteapparatet 3

7 Sannsynligheten for at systemet svikter klientene er redusert PO har fungert som en koordinator i dialog og kommunikasjon mellom ulike tjenester Gjennom å få tilgang på nødvendige tjenester og tilbud har klientene fått den hjelpen de trenger PO har ved behov fungert som klientenes talspersoner i møte med det offentlige tjenesteapparatet PO har fungert som en koordinator i dialog og kommunikasjon mellom ulike tjenester Klientene har fått økt informasjon og kunnskap om egne behov og rettigheter Tabellen viser at målene på individnivå i stor grad vurderes å være realisert, og at de ulike målene til dels henger sammen med hverandre. Med dette menes at man ved å realisere et mål kan bidra til å realisere et annet. 1.3 Veien videre på vei mot en norsk modell for personlige ombud Uavhengighet fra tjenesteapparatet vurderes av involverte i prosjektet å være en forutsetning for å få innpass hos flere av klientene, da disse vurderes å ha et problematisk forhold til det offentlige hjelpeapparatet. Dette er også blitt bekreftet gjennom intervjuer med enkelte klienter, som oppgir at de ikke er interessert i å være i kontakt med systemet. De forteller at de har hatt negative erfaringer med ulike tjenester tidligere, og at de ikke har fått den hjelpen de trenger gjennom det ordinære tjenesteapparatet. Et annet særtrekk ved PO ordningen i Norge, er på mange måter gitt av den organisatoriske tilknytningen til en brukerorganisasjon. Dette dreier seg om et nært samarbeid med pårørende, og det fremgår at flere av klientene er kommet i kontakt med PO-ordningen gjennom pårørende. Innholdet i modellen, forstås dermed å henge tett sammen med hvordan modellen er organisert Innhold i modellen Følgende har vært særlig sentrale elementer i rollen som personlig ombud: Samtale, dialog og relasjonsbygging Møtevirksomhet og brobygging Fleksibilitet og uavhengighet Samtale, dialog og relasjonsbygging har vært et viktig element i å etablere et tillitsbasert forhold til klientene, slik at man får kartlagt klientenes faktiske opplevde utfordringer, ønsker og behov. Dette danner altså utgangspunktet for den videre bistanden fra personlige ombud. Dette vurderes å ha gitt en trygghet som det er bygget videre på gjennom at personlige ombud har vært med klientene i møter med offentlige tjenester. Dette har styrket klientenes muligheter til å få fremmet sine behov i møtet med det offentlige hjelpeapparatet, slik at tjenestene i større grad er blitt tilpasset klientenes behov. De personlige ombuds fleksibilitet og uavhengighet av tjenestene, vurderes som en grunnleggende forutsetning for arbeidet Organisering av modellen Ordningen har vært organisert i en brukerorganisasjon, og dette vurderes som nevnt å gi ombudene en uavhengighet som verdsettes av ombudene, klientene og samarbeidspartnere. Ombudene har fått etablert en kontakt og en relasjon til personer som av ulike årsaker ikke er eller ønsker å være i kontakt med det ordinære tjenesteapparatet. En annen viktig del av modellen, har vært etableringen av en referansegruppe som gjennom sin rådgivende funksjon har bidratt til utvikling av prosjektet underveis og til en kritisk og konstruktiv refleksjon rundt personlig ombudsrollen i en norsk virkelighet. Det vurderes som sentralt at referansegruppen har bestått av sentrale aktører med påvirkningskraft innen det lokale psykisk helsefeltet. I en fremtidig norsk personlig ombudsordning tenker man seg at referansegruppen får en mer forpliktende rolle som representanter for tjenestenivået og brukerorganisasjoner på systemnivå. To bydeler er fra og med 2013 involvert i et samarbeid om personlig ombudsprosjektet, der de bidrar med finansiering, og får mulighet til å delta i referansegruppen og henvise klienter. På sikt ser man for seg at flere bydeler inviteres inn i prosjektet som samarbeidspartnere. 4

8 2. INNLEDNING Rambøll Management Consulting (Rambøll) presenterer herved sluttrapport for følgeevalueringen av forsøk med Personlig ombud. Evalueringen er gjennomført i perioden januar 2011-desember 2012 på oppdrag for PIO-senteret. Evalueringen er gjennomført som et samarbeid mellom Rambøll og PIO-senteret, der ansatte i forsøket har hatt ansvar for deler av datainnsamlingen. Rambøll står likevel alene ansvarlig for de funn som presenteres i rapporten, og takker ledere og ansatte ved PIO-senteret for godt samarbeid underveis i evalueringen. 2.1 Innledende om forsøket Forsøket ble etablert i 2010 på bakgrunn av at mange psykisk syke ikke får den hjelpen de selv mener de trenger og at pårørende derfor blir omsorgsarbeidere. Selv om det er vedtatt at behandlings- og tjenesteapparatet skal samarbeide med pårørende til psykisk syke, så er dette langt fra innarbeidet i Oslo. Pårørende får ofte rollen som koordinator og talsperson for den syke. Undersøkelser foretatt av blant annet Riksrevisjonen understøtter dette, og viser at tjenestetilbudet til psykisk syke har vært variabelt og til dels mangelfullt 5. I Stortingsmelding nr. 25 ( ) Åpenhet og helhet ble det slått fast at brukermedvirkning er et overordnet mål innen helse og sosialtjenester. Opptrappingsplanen for psykisk helse ( ) utfordret også tradisjonell tenking og organisering av psykisk helsetjenester gjennom å vektlegge brukerperspektivet. Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet som innebærer at den som benytter seg av et tjenestetilbud skal medvirke i valg, utforming og anvendelse av de tilbud som til en hver tid måtte være tilgjengelig. Brukermedvirkning er også en viktig del av regjeringens gjeldende politikk i samhandlingsreformen. Samhandlingsreformens mål er å sikre en bærekraftig helsetjeneste med god kvalitet: Samhandling er uttrykk for helse- og omsorgstjenestenes evne til oppgavefordeling seg imellom for å nå et felles, omforent mål, samt evnen til å gjennomføre oppgavene på en koordinert og rasjonell måte. 6 Regjeringens viktigste strategier for å nå målet er: Satsing på helsefremmende og forebyggende arbeid, samt habilitering og rehabilitering, som skal gi økt livskvalitet for den enkelte og redusert press på helsetjenesten Økt brukerinnflytelse som skal bidra til bedre kvalitet på tjenestene og økt opplevelse av mestring hos den enkelte Forpliktende samarbeidsavtaler og avtalte behandlingsforløp skal gi mer helhetlige og koordinerte tjenester til brukere og pasienter En større del av helsetjenestene skal ytes i kommunene, forutsatt at kvaliteten er like god eller bedre og at det er kostnadseffektivt. Dette skal gi dempet vekst i bruk av spesialisthelsetjenester Reformen legger således opp til et langt sterkere fokus på lokalbaserte tiltak, forebygging, tidlig intervensjon, lavterskeltilbud og pasientens/brukerens mestring av eget liv. Dette er områder der frivillig sektor, og aktører som PIO-senteret, kan være en viktig støttespiller og samarbeidspartner til både kommunale og statlige tjenester. Brukerorganisasjonene spiller en viktig rolle i å medvirke i utforming av tjenestetilbudet og bidra til å styrke egenmestring, nettverk, møteplasser og brukerstyrte aktiviteter 7. Brukermedvirkning som rettighet fremheves også i nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Formål og målgruppe Formålet med forsøket på systemnivå har vært å etablere en fast personlig ombudsordning i Oslo, som er uavhengig av tjenesteapparatet, og som gir hjelp på grunnlag av klientenes ønsker 5 Se blant annet Riksrevisjonens Dokument nr. 3:5 ( ) og Dokument nr. 3:7 ( ) 6 7 St. meld. nr. 39 ( ) Frivillighet for alle 8 Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

9 og behov. På individnivå har formålet vært å bidra til at personer med psykiske helseproblemer får en bedre livssituasjon. Målgruppen for forsøket har derfor vært personer med psykiske helseproblemer, og har vært nærmere definert som: «Personer over 18 år med psykiske funksjonsnedsettelser som gjør at han eller hun har vesentlige vanskeligheter med å utføre aktiviteter på viktige livsområder, og som ønsker hjelp fra PO» Prioriterte personer er personer som er isolerte, som bor sammen med pårørende eller der pårørende har store omsorgsoppgaver, som ikke ønsker kontakt med tjenester eller som ikke klarer å nyttiggjøre seg hjelp fra tjenestene, samt personer med tvangsinnleggelsesproblematikk Organisering av forsøket Organisatorisk er det valgt en uavhengig modell av personlig ombud der ordningen er underlagt PIO-senteret. PIO-senteret fungerer som administrator, arbeidsgiver og støtteapparat for ombudene. Det er ansatt to personlige ombud som for tiden har oppfølging av 46 klienter. Referansegruppen for forsøket har en viktig rolle, og har som mandat å være en rådgivende gruppe for PIO-senteret i forhold til å utvikle en fast personlig ombudsordning i Oslo. Referansegruppen skal gjennom sin rådgivende funksjon bidra til utviklingen av prosjektet underveis og til en kritisk og konstruktiv refleksjon rundt personlig ombudsrollen i en norsk virkelighet. Referansegruppen består av representanter for Sagene bydel, WSO, Helseetaten i Oslo kommune, LPP Oslo, Fontenehuset i Oslo, Helse- og sosialombudet, OUS Senter for psykisk helse, samt NAV arbeid og psykisk helse Oslo Mål for forsøket Det er videre etablert et sett med mål for forsøket, som er ment å bidra til å realisere ovennevnte formål. På et systemnivå har viktige mål vært å sikre eierskap blant tjenester og politikere i både Oslo kommune og bydelene. På individnivå har forsøket satt som mål å bidra til at: Klientene får den hjelpen de ønsker Klientene får en bedre livssituasjon Klientene får økt innflytelse over hjelp og tjenester Samhandlingen mellom tjenestene blir bedre Systemsvikt avdekkes og forhindres Sammenhengen mellom mål og formål er illustrert i resultatkjeden som er vedlagt denne rapporten. Resultatkjeden utgjør også en skjematisk oversikt over hvilke innsatser som er ment å realisere de ulike målene som er nedsatt Status i forsøket Forsøket og følgeevalueringen har altså pågått i to år, siden årsskiftet Året 2011 kan derfor forstås som en oppstartsperiode, der forsøket ble utviklet og arbeidsmodellen ble prøvd ut. Formålet med evalueringen av denne perioden, var å dokumentere viktige erfaringer samt foreløpige resultater av innsatsen. Den forrige evalueringsrapporten fra 2011 dokumenterer at oppstartsperioden var vellykket. For det første kommer det frem at det tidlig ble bekreftet et behov for en personlig ombudsordning i Oslo. Dette behovet manifesterte seg gjennom stor pågang fra både potensielle klienter og fra pårørende. Personer med ulike grader og former for psykiske helseproblemer har ulike grader og former for behov, og det er derfor nødvendig med en fleksibel tilnærming som i begrenset grad tilbys av det ordinære tjenesteapparatet. Forsøket synliggjorde derfor et udekket hjelpebehov blant personer med psykiske helseproblemer i Oslo, og det ble tydelig at personlige ombud kunne spille en rolle i at psykisk syke fikk den hjelpen de hadde behov for. For det andre ble det etablert en arbeidsmodell som både var basert på erfaringer og retningslinjer fra Sverige, og som ivaretok hensyn til den norske og til storbykonteksten. Den uavhengige rollen, der man er uavhengig av det offentlige tjenestesystemet, ble vurdert som et særlig viktig premiss for arbeidet. For det tredje viste den første evalueringsrapporten at forsøket i stor grad hadde lykkes med å 6

10 etablere tillitsbaserte relasjoner til klientene, og at de personlige ombudene hadde påbegynt arbeidet med å realisere oppdrag i samarbeid med og på vegne av klientene. Denne rapporten viser at det har vært en utvikling i forsøket, særlig med hensyn til at utenforstående, som representanter for offentlige tjenester har fått en økt forståelse for personlige ombuds rolle og innsats. Det har vært et langvarig samarbeid med Bydel Sagene, mens det også har pågått en dialog med bydel Gamle Oslo om å utvide ordningen, og sistnevnte bydel har nå vedtatt politisk å inngå et samarbeid med personlig ombud-ordningen fra I dette inngår planer om å utvide ordningen med flere ombud. Evalueringen viser at nær samtlige som er intervjuet både interne og eksterne aktører oppgir at det er behov for å utvide ordningen, og at det er flere i Oslo som har behov for denne typen bistand. Personlige ombud vurderes som et nyttig og verdifullt bidrag for klientene, pårørende og involverte tjenester. 2.2 Erfaringer fra Sverige Personlig ombud er en svensk modell som ble etablert i forbindelse med den svenske psykiatrireformen. Utgangspunktet er den svenske psykiatriutredningen slutbetänkande Välfärd och Valfrihet (SOU 1992:73) som uttalte at alvorlig psykisk syke trengte støtte, omsorg og hjelp fra en rekke ulike organer for å kunne leve et bra og selvstendig liv ute i samfunnet, og til dette trengtes en samordnende funksjon, nemlig et personlig ombud. Utredningen foreslo at alle alvorlig og langvarige psykisk syke skulle få rett til et personlig ombud, og det ble i 1995 startet et forsøksprosjekt med personlig ombud i 10 kommuner. Det internasjonale forbildet til modellen er case manager fra USA og England, som dreier seg om å skreddersy hjelpen og støtten etter klientens behov, for at personer lettere skal håndtere sin funksjonsnedsettelse. Det unike med den svenske modellen er at personlig ombud jobber på oppdrag fra klienten, klienten er oppdragsgiver. Personlig ombud skal støtte sine klienter slik at de selv kan ta tak i sin egen situasjon, samt stille krav til myndigheter gjennom å melde fra om systemfeil og brister til egen ledergruppe der representanter fra ulike offentlige virksomheter skal sitte. I mai 2000 besluttet den svenske regjering å gi statsbidrag til kommuner for å etablere permanente personlig ombudsordninger, og i 2005 ble det laget en evalueringsrapport som viste en positiv utvikling i ombudets arbeid virksomheten var samfunnsøkonomisk lønnsom, klientenes psykososiale situasjon var bedret, antall innleggelser hadde gått ned og klientene hadde blitt styrket. Resultatet etter 10 år med personlig ombud i Sverige er at 250 av landets 290 kommuner har en slik ordning, og staten velger å øke støtten til ordningen ytterligere. I Sverige regner man ca 1 ombud: innbygger. Et ombud har fra klienter og gjennomsnittlig oppfølgingstid er ett år Om arbeidsmodellen Det fremgår at et personlig ombud har et tredelt oppdrag. For det første skal personlig ombud bistå og støtte personer som har en nedsatt funksjonsevne grunnet psykisk lidelse og som ikke får sine behov ivaretatt. For det andre skal ombudet samarbeide med alle berørte offentlige instanser i arbeidet med klienten. Det innebærer å se til at de ulike instansene tar det ansvaret de har for klienten, at tiltak igangsettes og samordnes på en slik måte at klientens behov blir ivaretatt. For det tredje skal ombudene melde inn systemfeil i det offentlige hjelpeapparatet som de opplever i arbeidet med klienter til PIO-senteret i prosjektperioden. Viktige prinsipper for personlig ombud er følgende: Klienten er oppdragsgiver og styrer prosessen Det er ombudet som velges av klienten, ikke omvendt Arbeidet utgår fra den enkeltes behov og ønsker, ikke fra noe behandlingsperspektiv Ombudet skal fokusere på det friske og se muligheter, ikke symptom, problem og begrensninger Man arbeider ut ifra opplevde behov, ikke fra diagnoser eller sykdomsbilde I blant beskrives ombudet som en veiviser, klientens advokat, eller en forhandler som skal bidra til at ressursene imøtekommer klientens behov. Et sentralt element er at personlig ombud har en frittstående og uavhengig rolle. Erfaringer fra Sverige har vist at det kan øke deres mulighet i å oppnå en allianse med psykisk syke mennesker og ha troverdighet i forhold til å ivareta klientens interesser. Den frittstående rollen gir også større mulighet for å finne mer ukonvensjonelle løsninger i forhold til klientens ønsker enn det som er vanlig innenfor de vanlige offentlige rammene. Ombudet har en rolle som kan minne om andre etablerte ordninger som koordinator, 7

11 kontaktperson etc, men arbeidsmåten og rollen gjør at ordningen skiller seg helt ut fra disse. Personlig ombud kan kontaktes gjennom PIO-senteret pr. telefon, e-post eller direkte oppmøte. Andre som pårørende, behandlingsapparat eller andre instanser, kan også ta kontakt på vegne av klienten. Personlig ombud vil også dra ut til lavterskeltilbud f. eksempel aktivitetshus og - sentre i Oslo. Etter at klienten eller andre nær klienten har meldt et behov vil det personlig ombud avtale tid og sted for et første møte. Arbeidet videre vil ta utgangspunkt i modell og metode fra Sverige med individuelle tilpasninger. I Sverige er det vanlig at personlig ombud jobber ut ifra en modell som har følgende 3 hovedfaser: En innledningsfase der man skaper kontakt og bygger tillit En arbeidsfase der man kartlegger behov, lager en handlingsplan og sørger for at en rekke ting blir utført En avslutningsfase der man vurderer det man har gjort og ser hvordan klienten kan gå videre med støtte i andre nettverk, ikke minst de personlige nettverkene Et personlig ombud har taushetsplikt overfor sine klienter. Et personlig ombud fører ikke journal eller lager rapporter om klienten annet enn for sin egen del. All informasjon om klienten skal makuleres når kontakten opphører. Det skal utvikles et kvantitativt rapporterings/dokumentasjonssystem som ombudene kan bruke i prosjektperioden, som skal si noe om statistikk, hva man ønsket hjelp til og hva som ble gjort. 2.3 Evalueringens formål og metoder Evalueringen har hatt som formål å måle om de arbeidsmetoder og de særtrekk som kjennetegner et personlig ombud bidrar til å nå målsettingene som er satt for prosjektet. Evalueringen har derfor hatt et overordnet fokus på resultater av prosjektet, både på individ- og systemnivå. Samtidig har evalueringen undersøkt hvordan rollen som personlig ombud er blitt utformet, tilpasset og praktisert i norsk kontekst. Rambøll har lagt til grunn en metodisk tilnærming som innebærer innhenting av data fra flere datakilder. Dette bidrar til å styrke reliabiliteten til dataene som innhentes, og til evalueringen i sin helhet, da de ulike datakildene benyttes til å kvalitetssikre hverandre. Det er lagt til grunn en hovedsakelig kvalitativ metodisk tilnærming for oppdragsløsningen, da dette ble vurdert som hensiktsmessig gitt evalueringens problemstillinger og omfang. I 2012 er det i tillegg foretatt vurderinger av samfunnsøkonomiske virkninger av forsøket og arbeidsmodellen. Denne rapporten presenterer samlede funn fra evalueringen i sin helhet, men med særlig vekt på funn knyttet til resultater og virkninger basert på datainnsamling og analyse i Funn fra datainnsamling og analyse i 2011, og fra den første rapporten fra dette året, benyttes imidlertid som et grunnlag for å påvise endring og utvikling. Den viktigste datakilden i evalueringen er imidlertid kvalitative semistrukturerte intervjuer med ulike aktører. Semistrukturerte intervjuer er en intervjuform som baserer seg på en forhåndslaget intervjuguide, men som samtidig åpner for å forfølge spørsmål og temaer som oppstår underveis i dialogen mellom intervjuer og informant. Følgende ble intervjuet i de to rundene: Personlige ombud Prosjektleder Daglig leder PIO-senteret Klienter Pårørende Eksterne samarbeidspartnere 9 Videre benyttes det i denne rapporten data som er samlet inn av ansatte i forsøket, herunder kartlegginger av brukeres livssituasjon, samt personlige ombuds beskrivelser av de saker som de har fått i forsøksperioden. 9 Dette omfatter representanter for prosjektets referansegruppe, samt for samarbeidende tjenester som støttekontaktordningen, spesialisthelsetjeneste, kommunal psykisk helsetjeneste og NAV 8

12 3. RESULTATER OG VIRKNINGER AV FORSØKET I dette kapittelet presenteres hva som er oppnådd i forsøket, og dette innebærer et fokus på resultater og virkninger som er realisert. Innledningsvis skal det presiseres at målgruppen, eller klientene, er blitt fulgt innenfor en relativt begrenset tidsramme. Evalueringen kan derfor ikke med sikkerhet påvise de mer langsiktige virkningene av innsatsene i forsøket, men det gis i stedet noen betraktninger særlig rundt sannsynlige samfunnsøkonomiske virkninger. Evalueringen viser at forsøket til tross for relativt begrensede ressurser og rammer har nådd et betydelig antall personer. Forsøket vurderes å ha fylt et udekket behov, og skiller seg fra det øvrige tjenesteapparatet gjennom: Å gi et tilbud til personer med psykiske helseproblemer som ikke er i kontakt med, eller ønsker å være i kontakt med, det offentlige tjenesteapparatet Å gi et tilbud som er mer fleksibelt og individuelt tilpasset enn den hjelpen som kan tilbys av det offentlige tjenesteapparatet Det presiseres at bistanden fra ombudene er ment å være tidsavgrenset til to år, og formålet med dette er at klientene skal få hjelp som gjør dem i stand til å klare seg uten hjelp fra ombud eller pårørende 10. Dette skal oppnås gjennom å styrke klientenes egne ressurser og handlingskraft (empowerment), samt å knytte klientene til de tjenester og tiltak som de ønsker og har behov for. 3.1 Ønskede resultater og virkninger på individ- og systemnivå Som en del av evalueringen er det utviklet en resultatkjede for forsøket, hvilket er en skjematisk oversikt over sammenhenger mellom målgrupper, innsatser, mål og formål for forsøket. Den skjematiske oversikten foreligger som vedlegg. I tabellen under presenteres målene for forsøket på individ- og systemnivå. Tabell 3.1: Mål og formål på individ- og systemnivå Nivå Mål ønskede resultater på kort sikt Individ Klientene får den hjelpen de ønsker Klientene får en bedre livssituasjon Klienter får økt innflytelse over tjenester og hjelp som de mottar System Økt eierskap blant tjenester og politikere i bydelene Økt eierskap blant tjenester og politikere i kommunen Mål ønskede resultater på mellomlang sikt Bedre samhandling mellom tjenestene Avdekning og forhindring av systemsvikt Bydeler bidrar med finansiering Kommunen bidrar med finansiering Formål - ønskede virkninger på lang sikt Bidra til at personer med psykiske problemer får en bedre livssituasjon Etablere en fast ordning i Oslo som er uavhengig av tjenestene, og som gir hjelp på grunnlag av klientenes ønsker Hovedanliggendet for evalueringen er mål, resultater og virkninger på individnivå, da det er disse som legger grunnlaget for eventuell videre utvikling og etablering av ordningen som et fast tilbud. I evalueringen er derfor lagt vekt på å undersøke hvorvidt forsøket har lykkes med å realisere de målene som er spesifisert på individnivå. 3.2 Målgruppen for forsøket hvem har fått hjelp? Målgruppen for forsøket har som beskrevet tidligere vært definert som: 10 Det fremgår at klientene likevel har mulighet til å gjenoppta kontakten med personlige ombud etter at de formelt sett er blitt «avsluttet». 9

13 «Personer over 18 år med psykiske funksjonsnedsettelser som gjør at han eller hun har vesentlige vanskeligheter med å utføre aktiviteter på viktige livsområder, og som ønsker hjelp fra PO» Evalueringen viser at man i stor grad har lykkes med å nå målgruppen. Per 1. desember 2012 fremgår det at det totalt er blitt arbeidet aktivt med 85 klienter. Av disse arbeides det fortsatt aktivt med 46 klienter, mens 9 er kategorisert som hvilende og 30 er blitt avsluttet 11. De som kategoriseres som hvilende er stort sett relasjoner der de fleste oppdrag er fullført, og der oppfølgingen er i en avslutningsfase. Når det gjelder de klienter som er avsluttet, fremgår det at det i de fleste tilfeller (19 av 30 klienter) skyldes at klientene har fått fullført sine oppdrag. For øvrige skyldes det avbrutt kontakt, flytting utenbys, soning eller naturlige årsaker. Dette gjenspeiler en overordnet målsetting for de personlige ombuds innsats, hvilket er å gjøre seg overflødig slik at klientene kan klare seg selv, eventuelt med støtte i andre nettverk. Registreringer av klientene viser at det har vært en spredning blant klientene både mht kjønn og alder. 44 av 85 klientene er kvinner mens 41 er menn. Klientenes alder vises i tabellen under. Tabell 3.2: Klientenes alder Aldersgruppe Antall Over 65 6 Videre fremgår det at et mindretall av klientene har hatt barn under 18 år (8 klienter). Spredningen i kjønn og alder tyder på at forsøket har nådd og inkludert et relativt stort mangfold av personer med psykiske helseproblemer. Det som oppgis å ha vært avgjørende i rekrutteringen av klienter, er at klientene har hatt et reelt ønske om hjelp fra et personlig ombud, og at vedkommende har uttrykt motivasjon for å ta fatt på egne utfordringer. Videre har man i forsøket vært opptatt av å sikre en god «match» mellom den enkelte personlig ombud og den enkelte klient. Klientenes boformer forteller også noe om hvem som har fått hjelp, og dette fremgår av tabellen under. Tabell 3.3: Klientenes boformer Bosted Antall Eget bosted/leid bolig 56 Kommunal bolig 10 Samlokalisert/omsorgsbolig 7 Overgangsbosted 1 Bofellesskap 0 Hos pårørende 8 Bostedsløs 3 Tabellen viser at de fleste registrert med eget bosted/leid bolig, noen av disse antas å leie en kommunal bolig, men det er flere klienter som i mangel på kommunale boliger må ut på det private markedet, og må leie privat med sosialgaranti. For øvrig bor en del klienter i samlokalisert/omsorgsbolig eller hos pårørende. Denne informasjonen viser at flertallet av klientene er personer som bor for seg selv, og hvis bolig ikke nødvendigvis er knyttet til offentlige tjenester. Dette tyder igjen på at forsøket har nådd personer som ikke nødvendigvis har kontakt, eller ønsker kontakt, med det kommunale tjenesteapparatet. Forsøkets rekkevidde tyder dermed på at personlige ombud kan spille en forebyggende rolle, gjennom å nå personer med psykiske helseproblemer i en tidlig fase, og gjennom det bidra til å 11 I tillegg til de 85 som er registrert som klienter, har det vært mange henvendelser fra og møter med personer der det på daværende tidspunkt av ulike grunner ikke har vært aktuelt med et personlig ombud. 10

14 forhindre og begrense forverring og negativ utvikling i problematikken. Forsøkets geografiske rekkevidde er også relativt stort. Selv om klientene hovedsakelig har tilknytning til bydelene Sagene (15 klienter) og Gamle Oslo (11 klienter), har ordningen klienter fra samtlige bydeler. 3.3 Hva slags hjelp har målgruppen fått? Evalueringen viser at man med begrensede ressurser og to personlige ombud har nådd ut til et relativt stort antall personer. Disse personene har i stor grad fått hjelp til å ta tak i og løse oppdrag av ulik karakter og omfang. Dette illustrerer også at de personlige ombudene har en fleksibel tilnærming til arbeidet, der innsatsen tilpasses den enkelte klients utfordringer, ønsker og behov. Klient om at PO arbeider på oppdrag fra klienten En klient sier følgende om det at PO arbeider på oppdrag fra klienten: Det jeg liker ved PO er at det legges vekt på medbestemmelse. PO overstyrer ikke ville ikke likt å bli bestemt over. Det er stor egenverdi å få bestemme over eget liv, selv om det ikke blir optimalt. POen trer ikke løsninger nedover hodet på meg. I tabellen under gis en oversikt over hovedoppdrag som har ligget til grunn for innsatser i forsøket. Tabell 3.4: Hovedoppdrag i forsøket Hovedoppdrag Antall Hjelp til å mestre eget liv 71 Samtaler/støtte/veiledning 48 Økonomi(trygd/bostøtte/forvaltning) 35 Behandling psykisk helse (DPS/Sykehus) 30 Bolig 24 Praktiske oppgaver 23 Fritid/aktivitet/nettverk 21 Studier/utdanning 14 Arbeid/sysselsetting 14 Gjeld 12 Fastlege 9 Tjenester psykisk helse bydel 8 Fysisk helse 6 Støttekontakt 6 Tvangsproblematikk 5 Individuellplan (IP)/ansvarsgruppe 5 Barnevernet 2 Høyere omsorgsnivå 2 Rus 2 Denne tabellen viser hvilke oppdrag som personlige ombud og klienter i fellesskap har kommet frem til at det skal tas tak i. Disse oppdragene er således innsatsområder som er påbegynt ila forsøksperioden. Tabell 3.4 understøtter inntrykket av at klientene har hatt et mangfold av behov og ønsker i forbindelse med hjelpen fra personlige ombud. De mest gjennomgående hovedoppdragene handler om hjelp til selvhjelp, samtale og støtte, økonomi, behandling, bolig, praktiske oppgaver, fritid og aktivitet, utdanning, arbeid, og gjeld. Andre hovedoppdrag handler som illustrert om fastlege, psykisk helsetjenester, fysisk helse, støttekontakt, tvang, IP, barnevern, omsorgsnivå og rus. Det er registrert totalt 266 hovedoppdrag, hvilket gir om lag 3 hovedoppdrag i snitt per klient. Samtidig skal det presiseres at hvert hovedoppdrag også består av en rekke mer konkrete underoppdrag. For eksempel vil det i forbindelse med hjelp til å utbedre en boligsituasjon være nødvendig med en rekke tiltak, knyttet blant annet til hjelp til å formulere søknader til diverse of- 11

15 fentlige støtteordninger, hjelp til å få oversikt over muligheter på markedet, og hjelp til å inngå kontrakt med eventuelle utleiere. Et hovedområde er som illustrert av tabell 3.4 hjelp til å mestre eget liv. Hjelp til å mestre eget liv, eller empowement, kan også gripe over andre oppdrag ved at det handler om å delta i samtaler med klienter, være en støtte, vise ved eksempel hvordan noe skal gjøres en første gang, være med i samtaler med andre aktører og tjenester, og få tydeliggjort hva som er klientenes faktiske behov og utfordringer. Om empowerment En viktig del av PO-arbeidet er å bistå klienten til å skaffe seg og/ eller gjenvinne egenmakt eller empowerment. Når klientene blir mer selvstendige, trenger de stadig mindre bistand, noe som igjen fører til besparelse for samfunnet. Et eksempel som illustrerer dette er en tidligere klient som, før han fikk PO, hadde angst for å ta telefonen. En av oppgavene ombudet hjalp denne klienten med var å finne bolig. Klienten ringte nylig ombudet fordi han hadde fått et krav om innbetaling av husleierestanse. Ombudet foreslo en løsning for hvordan dette kunne håndteres mellom klienten og innkrevingsselskapet. Men det var klienten selv som ringte innkrevingsselskapet og fikk til en løsning med dem. Dette er noe han ikke ville klart før han fikk ombud, og er en stor seier for både klient og ombud. Et annet hovedområde dreier seg om å hjelpe klienten med å få tilgang på, eller beholde tilgang på, en tjeneste eller et tiltak avhengig av hva som er klientens ønske, behov og oppdrag. Dette kan berøre alt fra økonomi, bolig, utdanning og arbeid til aktivitet og nettverk. Dette kan således dreie seg om å bidra i å formulere og sende søknader til offentlige myndigheter, delta i møter og dialog med tjenester, og bidra til at klientenes behov og ønsker blir tatt på alvor og imøtekommet av representanter for det offentlige tjenesteapparatet. 3.4 Perspektiver fra klienter, pårørende og samarbeidspartnere Innsatsene har som beskrevet i stor grad vært basert på den enkeltes ønsker og behov. Dette betyr at arbeidet i stor grad har vært brukerorientert, der brukerne har hatt stor anledning til å innvirke på den hjelpen de mottar. Representanter for forsøket prosjektleder og personlige ombud vurderer at forsøket har bidratt til å avdekke og forhindre systemsvikt gjennom å være en pådriver på vegne av klientene. Erfaringer knyttet til situasjoner der enkeltklienter opplever å bli sviktet av tjenestene er blitt dokumentert og meldt tilbake til aktuelle tjenester. Samtidig kan forsøket og det opplevde behovet for en personlig ombudsordning også forstås som et resultat av at mange klienter faller imellom eller utenfor rekkevidden til ordinære tjenester Klienter og pårørendes opplevelser Klientene som er intervjuet i evalueringen, oppgir alle å ha fått stor hjelp fra de personlige ombudene. Ombudene beskrives som en svært viktig hjelp og ressurs for klientene, selv om hjelpen har hatt svært ulik form på tvers av klientene. Det fremgår at de personlige ombudene, fra klientenes side, oppleves som en viktig støttespiller som representerer en annen rolle og en annen bistand enn ordinære tjenester. De fremhever de personlige ombudenes uavhengighet av det ordinære tjenesteapparatet som en viktig faktor for at de har vært interessert i å ha et personlig ombud og at de har klart å nyttiggjøre seg av deres bistand. Her fremheves det at ombudene oppleves som en instans som hjelper dem med å tale sin sak, og som står på deres «side» i møtet med tjenestene. Bistanden fra personlige ombud, fører ifølge klientene til at de selv blir møtt og hørt på annen og mer respektfull måte av tjenestene. Dette bidrar til at de i større grad får fremmet sin sak og sine behov, og disse i større grad blir ivaretatt i planlegging og utføring av tjenestene. 12

16 Klient om POs betydning På spørsmål om hva som virket ved POs rolle, svarte en klient følgende: Det virker når du er mobil og tilgjengelig, nær meg. Det virker når du er rolig og oppmerksom og lyttende medmenneskelig og ikke dømmende i en svært vanskelig tid. Kunne sagt mye mer men tom hjerne nå. Resultatene for den enkeltes livssituasjon er mange og varierte. Flere klienter oppgir å ha fått betydelig psykologisk hjelp, herunder hjelp til å komme seg gjennom vanskelige perioder i forbindelse med negative hendelser eller opplevelser. Flere oppgir å ha fått hjelp til å få på plass økonomiske støtteordninger som er avgjørende for at de skal kunne klare seg selv, og til å få oversikt over sin egen økonomiske situasjon. Klientene legger også vekt på at de har fått hjelp til å klare seg selv, og at dette har bidratt til at ting ikke har «forverret seg». Dette synliggjør det forebyggende aspektet ved innsatsen til de personlige ombudene, der de har fått etablert kontakt med personer hvis problemer kan være i ferd med å utarte seg, og der de har bidratt til å begrense denne negative utviklingen. Et annet sentralt resultat av innsatsene til de personlige ombudene, dreier seg om at klientene har fått hjelp til å få på plass den hjelpen som de har krav på fra det offentlige hjelpeapparatet. Dette har dreid seg om alt fra boligrelaterte tjenester til psykiske helsetjenester, og er illustrert tidligere i beskrivelsen av gjennomførte oppdrag i forsøket. Pårørende er også blitt intervjuet i evalueringen, og disse bekrefter at de personlige ombudene har vært svært viktig for både klientene og for dem som pårørende. Det oppgis at personlige ombud har bidratt til å «avlaste» dem som pårørende og pådrivere, og det vurderes at de personlige ombud har fylt en rolle som de har savnet i kontakt med det offentlige hjelpeapparatet. Flere beskriver at de personlige ombudene har fylt en koordinerende rolle, som de i utgangspunktet hadde forventet skulle inngå i eksempelvis det offentliges rolle som koordinator i forbindelse med IP-arbeid. De pårørende opplever en generell mangel på samhandling og koordinering i det offentlige hjelpeapparatet, som de personlige ombudene bidrar til å redusere Et eksternt blikk I evalueringen er det videre gjennomført intervjuer med eksterne samarbeidspartnere, herunder representanter for forsøkets referansegruppe og representanter for samarbeidende tjenester. Gjennomgående vurderer også samarbeidspartnerne de personlige ombuds uavhengighet som en svært viktig del av forsøket, som bidrar til å gi personlige ombud tillit blant klientene og fleksibilitet i arbeidet. Det at ombudene arbeider på vegne av klientene, og ikke på vegne av systemet, vurderes som sentralt for utøvelsen av rollen og arbeidet. De som har samarbeidet med personlige ombud i enkeltsaker ser også stor verdi av arbeidet for den enkelte klient. Klientene vurderes å ha fått betydelig gevinst gjennom blant annet å få på plass den hjelpen de har behov for. Forsøket vurderes dermed som et tiltak som forhindrer systemsvikt gjennom å opprette og vedlikeholde kanalene mellom tjenestene og klientene. En historie fra en ekstern samarbeidspartner, beskriver arbeidet rundt en klient som det var svært utfordrende å finne riktig tiltak til. Vedkommende hadde behov for en del bistand, men ønsket selv ikke hjelp fra psykiske helsetjenester. Etter samtale med klienten, ble det besluttet at støttekontakt var det rette tiltaket. Dette viste seg heller ikke å være enkelt å få på plass, da det var vanskelig å finne en god «match» mellom støttekontakt og klienten. Etter hvert ble et personlig ombud rekruttert av klienten selv, og ombudet deltok aktivt i arbeidet med å rekruttere en støttekontakt i samarbeid med tjenesteapparatet. Gjennom dialog og samarbeid ble det til slutt funnet en støttekontakt som passet godt til vedkommende. Representanten for tjenesteapparatet vurderer at ombudets rolle som pådriver i prosessen, var helt avgjørende for at klienten ikke falt utenfor systemet og at en passende støttekontakt til slutt ble rekruttert. 3.5 Utdypende om resultater og virkninger et utvalg klienthistorier I dette avsnittet presenterer et utvalg klienthistorier, som viser mangfoldet både i målgruppen for bistanden til personlige ombud, og i bistanden som gis. 13

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE På oppdrag for Helsedirektoratet Rapport 29. november 2012 RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE RAPPORT KUNNSKAP OM BEHOV FOR OG TILDELING AV BRUKERSTYRT PERSONLIG

Detaljer

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011

Plan for koordinering av tjenester. Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Plan for koordinering av tjenester Overordnet plan for personer med behov for langvarige og sammensatte tjenester 2008 2011 Tromsø kommune januar 2008 1 1 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 MÅLGRUPPE

Detaljer

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN

EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Asbjørn Kaasa og Beate Jelstad NYTTER DET? EVALUERING AV HOME-START FAMILIEKONTAKTEN Rapport 02/2009 Diakonhjemmet Høgskole FORFATTERNE Asbjørn Kaasa, Førsteamanuensis, Avdeling for sosialt arbeid, Diakonhjemmet

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Rehabilitering ved Lønnås bo- og rehabiliteringssenter Forvaltningsrevisjon 24.01.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Hva er rehabilitering?... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Særlig om Bærum kommunes

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn

VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn VEDLEGG 1 Metodisk fremgangsmåte - analyseprosess i flere trinn For å systematisere og strukturere materialet, og da særlig i forhold til fase to, har vi tatt utgangspunkt i en analysemetode: Systematisk

Detaljer

TILRETTELAGTE TJENESTER

TILRETTELAGTE TJENESTER Nordre Land kommune Ekte landsbyliv og levende grender med åpenhet, nærhet og skaperglede TILRETTELAGTE TJENESTER UTVIKLINGSPLAN 2015-2019 Versjon 1 til handlingsplanseminar 9. og 10. juni 1 [Skriv inn

Detaljer

FoU-rapport 6/2010. Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid. Ingunn Kvamme. Torbjørn Hodne.

FoU-rapport 6/2010. Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid. Ingunn Kvamme. Torbjørn Hodne. FoU-rapport 6/2010 Plan med plan? Om bruk av individuell plan i individuelt oppfølgingsarbeid Ingunn Kvamme Torbjørn Hodne Nina Jentoft Ann Christin Eklund Nilsen Tittel Forfattere Plan med plan? Om bruk

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID

HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Beregnet til Halden kommune Dokument type Sluttrapport Dato April, 2011 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT ARBEID Fotograf: Arild Brunvand Foto 1 Foto 2 HALDEN KOMMUNE FORANALYSE AV BOLIGSOSIALT

Detaljer

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser

Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser Sluttevaluering av utviklingsarbeidet Utsatte unge 17 23 år i overgangsfaser INGER-HEGE KRISTIANSEN ANNA SKÅRBERG Rapport nr 14/10 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Sluttevaluering

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Re-/habiliteringsplan 2013-2015

Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Re-/habilitering og samhandling - to sider av samme sak Re-/habiliteringsplan 2013-2015 Behov i livets ulike faser Fysisk, Kognitivt og Sosialt 67 år Barn og Unge 18-67 år Helse og omsorg 15-18 år Pensjonist

Detaljer

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v.

Utkast til lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester m.v. HØRINGSNOTAT OM OMORGANISERING AV FYLKESKOMMUNENS ANSVAR FOR INSTITUSJONER FOR SPESIALISERTE SOSIALE TJENESTER OG OMSORG FOR RUSMIDDELMISBRUKERE (RUSREFORM II) OG OM RETT TIL INDIVIDUELLE PLANER I SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Rus, fattigdom og bolig FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Rus, fattigdom og bolig Sarpsborg kommune 24.1.2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...4 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6 4 REVISJONSKRITERIER...7

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Beregnet til Halden kommune Dokument type Notat Dato Juni 0 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE - VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Rambøll

Detaljer

HUSBANKEN HOUSING FIRST MULIGHETER OG HINDRINGER FOR IMPLEMENTERING I NORGE

HUSBANKEN HOUSING FIRST MULIGHETER OG HINDRINGER FOR IMPLEMENTERING I NORGE Beregnet til Husbanken Dokument type Sluttrapport Dato Februar 2012 HUSBANKEN HOUSING FIRST MULIGHETER OG HINDRINGER FOR IMPLEMENTERING I NORGE HUSBANKEN HOUSING FIRST MULIGHETER OG HINDRINGER FOR IMPLEMENTERING

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer