Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad"

Transkript

1 Relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling av Thomas Katla Austad Denne artikkelen bygger på en eksamensbesvarelse fra SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram. Her redegjør jeg for hva begrepene relasjonsbehandling, brukermedvirkning og integrert behandling betyr i daglig arbeid overfor mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser. Jeg kommer også inn på utfordringer og dilemma som kan oppstå i dette arbeidet. Videre ser jeg på ROP-retningslinjen og konsekvenser den kan ha for fagfeltet. Alle personer som er nevnt med navn er anonymisert, både hva kjønn, alder og geografisk tilhørighet angår. Kort om noen sentrale begreper ROP-lidelse brukes om mennesker med samtidig rus- og psykisk lidelse. Helsedirektoratet (2012) forholder seg også til denne definisjonen, i likhet mye av litteraturen for øvrig. Parallellbehandling er behandling som tar for seg både rusproblemer og psykiske problemer, men behandlingene er delt og foregår på hver sin institusjon/avdeling med hvert sitt behandlingsapparat. Disse er ofte lite samkjørt, og ofte brukes forskjellige behandlingsteorier (Mueser, Noordsy, Drake og Fox 2006). Sekvensiell behandling behandler ikke hele ROP-lidelsen samtidig. Først behandler man den ene lidelsen, altså ruslidelsen eller den psykiske lidelsen, dernest den andre. (Mueser et. al. 2006). Relasjonsbehandling Relasjonsbehandling i psykisk helsevern er et begrep hvor man aktivt bruker relasjonen mellom pasient og hjelper i behandlingen. Thorgaard og Haga (2009) peker blant annet på at måten behandleren forholder seg til pasienten på, er avgjørende for pasientens følelse av det å bli møtt. Dette vil igjen ha direkte innvirkning på pasientens tilfriskningsprosess, fordi pasientens selvfølelse dermed også vil bedres. Mange pasienter peker på at for å få en god relasjon er det viktig at de føler seg som et medmenneske, at de har verdi og at det tas tid til dem. Det spesielle ved 18

2 å være innlagt på en sengepost kan ispes hverdagslige momenter som humor, omsorg og sosialt samvær uten en spesifikk agenda. Det at personalet velger å bruke tiden sammen med pasienten blir sett på som viktig (Borg og Topor 2007). Begrepet omhandler empati, alminneliggjøring, håp, mestring og selvfølgelig relasjoner. Det er viktig å skape en god relasjonell dynamikk, og ikke et behandler pasient forhold som er preget av at behandler «vet best», men at man i fellesskap kommer fram til løsninger som kan skape bedring. «[...] en relationsbehandler går ind for at tage hånd om noget i den syges væsen, noget i dennes eksistens, som er truet, og som ifølge sit væsen kun kan hjælpes inden for rammen af medmenneskelighed» (Thorgaard og Haga 2009:31). Pasienten må være trygg på hjelperne sine. Først når hjelperen er bevisst på relasjonens natur og dens virkemåte, kan (relasjons)behandlingen utføres etisk forsvarlig. I en relasjonsbehandling er det viktig for behandleren å være klar over sine definerte roller. Hvem man er overfor pasienten, i hvilken kontekst man arbeider, både fysisk og psykisk (på en sykehusavdeling med låste dører vs. ute på en benk), og hva som egentlig forventes av behandleren. En god, åpen dialog er essensielt, og man skal aldri devaluere pasienten eller hans synspunkter. Alle mennesker har en frisk del i seg, og det er viktig å forholde seg til og snakke med denne (Thorgaard og Haga 2009). Dersom pasienten kun blir sett som en diagnose og noe som må fikses, vil ikke utgangspunktet for relasjonell behandling være til stede. Ved å ha en genuin interesse for pasienten som person og ikke kun en diagnose, vil behandler og pasient i fellesskap få større muligheter til å kunne utforske hva som skaper symptomene på sykdom, og hva dette gjør med pasienten (Møller, Cullberg, Hagen, Øie, og Mandelid 2009). Her fordrer det at den gode relasjonen er på plass, at det skapes håp og gis muligheter for mestring. Brukermedvirkning «Brukermedvirkning enten det er på system-, eller individnivå innebærer at brukeren er med på å utforme tilbudet sammen med fagfolk.» (Sosial og helsedirektoratet [SHD] 2006: 7). Forskjellige brukere og brukerorganisasjoner vil ha ulike definisjoner på hva begrepet brukermedvirkning omfatter. Betydningen vil uansett i hovedsak være at brukeren og de pårørende skal bli hørt, og kunne si noe om hva de mener kan være til hjelp i behandlingsforløpet. Tjenesten eller behandlingsapparatet skal da ta dette til etterretning. Dette vil også være motiverende for 19

3 den som trenger hjelp, og samtidig styrke selvfølelsen (Møller et.al. 2009). Retten til brukermedvirkning er lovbestemt i pasientrettighetsloven, psykisk helsevernloven, spesialisthelsetjenesteloven, sosialhelsetjenesteloven m.fl. (SHD 2006). Brukermedvirkning deles gjerne inn i forskjellige nivåer; individnivå, tjenestenivå og systemnivå (Bøe og Thomassen 2007), eller individ-, system- og politisk nivå (Ulvestad og Henriksen 2007; SHD 2006). Tjenestenivå beskrives som behandling gitt ved en avgrenset avdeling eller enhet, mens systemnivå er mer overordnet; lokalt (eks. kommunalt), regionalt (eks. helseforetak) eller nasjonalt (eks. departement) (Bøe og Thomassen 2007). Systemnivå og politisk nivå glir fort inn i hverandre, og det gjør tjeneste- og systemnivå også. I det følgende begrenses tenkningen til individnivå og systemnivå. Individnivå i brukermedvirkning brukes som regel om den behandlingen som direkte angår pasienten (Bøe og Thomassen 2007). Pasienten har da muligheten til å si noe om hvordan akkurat hans behandling kan tilpasses, endres eller forbedres. Det er denne formen for brukermedvirkning vi som miljøarbeider har mest direkte kontakt med. Pårørende har også sitt å si ved brukermedvirkning (SHD 2006). De har rett på informasjon, og ser pasienten i perioder som ikke er preget av sykdom, i motsetning til hva helsevesenet ofte gjør (Borg og Topor 2007). Systemnivå betyr at brukerorganisasjoner og interesseorganisasjoner er med på utforming av tjenester på regionalt og nasjonalt nivå. I utforming av ROPretningslinjen har for eksempel Mental Helse og Rusmisbrukernes interesseorganisasjon vært representert (Helsedirektoratet 2012). Organisasjonene kan også tale den enkelte brukers sak eksempelvis via nyhetsbildet eller på et politisk plan. Integrert behandling Utdannelsen retter seg mot pasienter som har alvorlige psykiske lidelser og/eller ruslidelser. Noe av det viktigste ved integrert behandling med denne pasientgruppen, er at man ikke skiller mellom rusproblem og psykisk problem, men ser på dem begge som et felles hovedproblem (Mueser et. al. 2006). Når man skal hjelpe personer med ROP-lidelser er det viktig at man tenker helhetlig. For å få til en bedringsprosess er det nødvendig å integrere flere aspekter enn kun de som går på behandling av sykdom. Skal brukeren ha en mulighet til å leve et verdig og selvstendig liv, trengs bolig, økonomisk forutsigbarhet og et trygt sosialt miljø, gjerne med konstruktive aktiviteter som jobb, dagsenter o.l. I 20

4 tillegg trengs en plan over hva som skal gjøres, og av hvem, dersom noe skulle gå galt eller brukeren selv har behov for hjelp. Øvrige tiltak som nevnes er sosial ferdighetstrening, familieopplæring og at brukeren får oppsøkende hjelp hjemme (Mueser et.al., 2006). Integrert behandling kombinert med et langsiktig perspektiv og psykososiale tiltak har vist seg å øke antall som blir rusfri hvert år til omkring det dobbelte sammenlignet med tradisjonell behandling. I tillegg ser man at mange pasienter kan framstå umotiverte til å ta tak i rusproblemene under behandling av psykiske lidelser. Det er da viktig å utforske denne motivasjonen, å få tak i hvordan man kan hjelpe brukeren til å ønske en endring i sitt rusmiddelbruk (Mueser et. al., 2006). Et annet viktig moment er at brukeren opplever behandlingen som oversiktlig og helhetlig, og at det ikke er for mange personer å forholde seg til. Pasienten skal hele tiden ha muligheten til å påvirke beslutninger som tas rundt sin behandling (Helsedirektoratet 2012). De begrepene som er beskrevet over er noe vi som helsepersonell må forholde oss til hele tiden, uavhengig av om vi er ansatt i et helseforetak, en kommunal etat eller et tverretatlig team. I tillegg til å forholde oss til pasienten og hans pårørende, er vi som helsearbeidere omfattet av en rekke lover, regler og føringer. Likevel er det viktig at vi ikke lar alt dette styre vårt pasientrettede arbeid, men at det brukes mer som en slags overordnet ramme for hvordan vi best kan hjelpe pasienten til bedring. Utfordringer i relasjonsbehandling Relasjonsbehandling er vel så mye en holdning som en behandlingsmåte (Thorgaard og Haga 2009). Om dette er en styrende arbeidsform så vil man helle mot det relasjonelle, behandler og pasient skal være et team. For å skape denne relasjonen er det viktig at pasienten møtes med respekt, åpenhet og muligheter for å bli hørt (Borg og Topor 2007). Bøe og Thomassen (2007) snakker om at medikamentell behandling oftest har påviselig god effekt der hvor pasienten har et godt forhold til sin behandler, at relasjonen har stor betydning for hvorvidt annen type behandling fungerer. Dette ser man også når det gjelder psykoterapi. Her refererer Bøe og Thomassen (2007) igjen til flere studier som tyder på at relasjonen mellom behandler og pasient faktisk har mer å si på bedringsprosessen enn de spesifikke teknikker og metoder som brukes under terapien. I en artikkel av John Erling Gaarder (2007) er det intervju med to 21

5 ROP-pasienter. De har begge store rusproblemer og psykiske problemer, og har hatt samme behandler ved samme ROP-avdeling. Behandleren har hatt samtaler med pasientene inne på avdeling, men også deltatt på aktiviteter og samtaler utenfor institusjon. Begge disse pasientene sier på sin måte at relasjonen de hadde med sin behandler var avgjørende for det de selv opplevde som bedring. Spesielt gikk det på ting som ikke direkte omhandlet behandling, men mer hverdagslige ting det som av noen oppfattes som ikke-profesjonelt. I tillegg var det viktig at mye av behandlingen foregikk på deres premisser. De var ikke nødt til å komme på et kontor å prate hver gang, men kunne møtes på kafé, hjemme eller lignende. Den oppsøkende virksomheten var en viktig faktor for at pasientene ønsket å fortsette behandlingen, i motsetning til tidligere polikliniske forsøk. Det ble vanskeligere å finne unnskyldninger for å avslutte behandlingen, og de følte de var verdt behandlerens tid og bryderi. En utfordring med den relasjonelle behandlingsmåten er at relasjonen kan blir for tett, eller oppleves for tett. I eksemplet ovenfor sier den ene pasienten at hun fikk et for tett bånd til sin behandler, «Turid ble som en mor for meg» (Gaarder 2007:20). Dette var i og for seg ikke et problem under behandlingen, men tapsfølelsen ble stor for pasienten da behandlingen ble avsluttet. Pasienten hadde tidligere hatt store relasjonelle tapsopplevelser, og bruddet med behandler føltes som et slikt tap. Det at pasienten hadde latt seg selv komme så nær et annet menneske, hadde til syvende og sist gjort vondt, fordi det for henne viste at det ikke var mulig å ha en tett og god relasjon til noen uten at den tok slutt. Videre forteller hun at hun da ble mer innesluttet og reservert overfor andre, og var helt bevisst på å ikke skape tette bånd til noen igjen. Mye av dette skylder hun på behandleren. Det at behandler lot pasienten bli så tett knyttet til seg, opplever pasienten i etterkant som uprofesjonelt og vondt. Vi ser her at relasjonens betydning er helt avgjørende for at pasienten skulle kunne oppleve bedring, det sier hun også selv. På den annen side blir det problematisk når relasjonen til behandler er den eneste trygge relasjonen en pasient har. Det vil derfor være viktig å skille mellom hva som er profesjonelt og hva som er privat, for man bør gi litt av seg selv som person i en behandlingsrelasjon (Bøe og Thomassen 2007). Mange pasienter hevder at det nettopp er det uprofesjonelle som er til hjelp for bedringen (Gaarder 2007), men jeg tror det er viktig å ha et bevisst forhold til hvor tett man kan og bør gå i relasjon med pasienter. En annen måte er å sørge for at 22

6 pasienten oppretter andre trygge relasjoner utenfor behandlingssystemet. Det kan være tidligere brutte familiebånd, prøve å få pasienten til å ta del i nye aktiviteter og miljøer eller andre relasjoner som pasienten kan ha framover i tid. Eksempler på relasjonsbehandling fra egen praksis Fra egen arbeidshverdag har jeg sett andre måter relasjonsbehandling har vært styrende på. En pasient underlagt tvunget psykisk helsevern følte han ikke kom overens med sin behandlende lege, og ville ikke lenger samarbeide om behandlingen slik legen ønsket. Han ble beskrevet som vanskelig, med manglende motivasjon og lite sykdomsinnsikt. En relativt fersk psykolog fikk god uformell kontakt med denne pasienten, da disse hadde en del felles interesser og ikke skilte så mye i alder. De kunne sitte i miljøet og prate om helt dagligdagse og ufarlige temaer som dataspill, fotball, biler m.m. Pasienten syntes å sette pris på dette, og følte seg trygg på psykologen. Etter hvert kunne de trekke seg litt unna de andre, og snakke om ting som bekymret pasienten. Han begynte å snakke om stemmene han hørte, hva de fortalte ham og hvordan han opplevde det. Psykologen viste en genuin interesse for dette, og lot pasienten fortelle om sine opplevelser i sitt tempo. Strukturen for samtalen var ikke så formell og stiv som pasienten hadde følt det tidligere med andre behandlere, og tillot etter hvert at psykologen spurte litt tilbake og kom med sine refleksjoner. Etter hvert kom også pasienten inn på temaer som omhandlet omsorgssvikt og overgrep, temaer man hele tiden hadde trodd lå i bunn hos pasienten, men som man ikke var kommet i posisjon til å snakke om. Det at psykologen gav rom for å snakke om alt, og det at pasienten kjente på tiltro og en kjærlig holdning, gjorde at han åpnet seg mer og mer. Det ble etter hvert gjort slik at psykologen skulle overta den daglige behandlingen mens legen hadde det medisinske og formelle ansvaret. Pasienten var veldig fornøyd, og følte seg hørt og tatt på alvor. Etter hvert som det terapeutiske arbeidet gikk framover, sa pasienten seg enig i at det kunne være lurt med medisiner, og legen kom inn som en slags andre-behandler, kun på det medikamentelle. Det var da lettere for pasienten å forholde seg til legen, da han så at legen kun hadde en konkret oppgave å gjøre, nemlig å vurdere medisiner. Psykoterapien ble ivaretatt av psykologen. Relasjonen som grunnlag for behandling Her ser vi hvordan dannelsen av en relasjon gir et helt nytt grunnlag for at behandling skal kunne finne 23

7 sted. Bøe og Thomassen (2007) skriver om hvordan pasienter, sånn som alle andre, lettere knytter seg til noen mennesker framfor andre. Det bør legges til rette for at de av personalet som pasienten føler seg bekvem med og stoler på, kan bli en del av behandlingshverdagen. Det vil da være veldig viktig at personalet klarer å håndtere denne formen for utvelgelse. Rent faglig sett tenker man ofte at personal innenfor samme profesjon i utgangspunktet vil ha de samme forutsetningene for å behandle en pasient. Når det blir slik at pasienten kan «velge» sin behandlingsgruppe, er det fort å tenke at det skapes splid i personalgruppen, pasienter kan manipulere eller rett og slett ikke ha de rette forutsetningene grunnet sykdom til å ta slike valg. Under en forelesning om Basal eksponeringsterapi fortalte Didrik Heggdal (2013) om hvordan slike situasjoner kunne håndteres. Ved hans arbeidsplass var de helt bevisst på såkalt «splitting» i personalgruppen, og personalet brukte aktivt de rollene pasientene gav dem, snille som slemme. Pasienten skulle ikke ha dårlig samvittighet eller korrigeres for å handle ut ifra sin opplevelse av virkeligheten, men heller gjennom terapi og behandling se at relasjonene kunne skapes på sunnere og mer naturlige måter. Da var det opp til personalgruppen å støtte og veilede hverandre. Brukermedvirkning i praktisk miljøterapi Det er nok på individnivå vi som miljøarbeidere oftest ser de mest konkrete resultatene av brukermedvirkning, slik jeg ser i min praksis. Om pasienten ikke er fornøyd med noe ved et behandlingsopplegg kan dette muligens justeres, medisinering kan endres og behandlergruppen kan omrokeres. Dette gir mer kontroll over egen behandling og eget liv. Et eksempel på dette er en bruker som gikk til jevnlige ruskontroller for å se at han holdt seg rusfri. Det var nedfelt i hans Individuelle Plan (IP) at han skulle ta urinprøve (etter eget ønske) hos sin kommunale ruskonsulent mandag- og torsdag morgen innenfor vanlig kontortid, altså før kl. 16:00. Etter hvert fikk han seg en kjæreste som bodde utenbys. Han måtte da ta buss for å besøke henne, og det var derfor ubeleilig med disse tidspunktene. Det ble gjort avtale med en annen kommunal helseetat at han kunne avgi prøver hos dem på kveldstid før kl. 22:00. Brukeren var fornøyd med ordningen, og resultatet på urinprøvene endret seg ikke. Det finnes nok av eksempler hvor brukermedvirkningen kan bli utfordret, eksempelvis der hvor brukers ønsker og tanker om behandlingen strider mot hva tjenesteyter eller behandler mener er formålstjenlig. SHD (2006) sier at dersom dette 24

8 oppstår, er det viktig at bruker og behandler finner en minste felles målsetning, da behandlingen sjeldent vinner fram om den er i strid med brukerens mål. Dette kan man se når pasienter bruker rusmidler. Ofte har de ikke noe ønske om å slutte å ruse seg, mens tradisjonen er at vi i helsevesenet mener totalavhold er det beste (Jordahl og Repål 2009). Da må man finne ut hva man kan enes om. Veien dit krever samarbeid, og en måte å komme dit på kan være å sette opp mål og delmål underveis. Hva er problemene dine? Hva skaper disse problemene? Hvis både pasient og behandler ser at problemene er relatert til rusmiddelbruk, kan man snakke om å kutte ut noen typer rusmidler. Her er dialogen viktig, og pasienten må få komme med sine ønsker. Det er tross alt ikke mulig å skape endring og bedring med mindre pasienten vil det selv (Gjermo, Lømo og Lundgaard 2007). Helsevesenets mål om totalavholdenhet kan heller møte pasientens ønsker på halvveien, og man kan enes om å «foretrekke» noen rusmidler framfor andre, og prøve å redusere mengden. Pasienten vil da føle seg møtt, og han kan da kanskje selv over tid se at jo mindre bruken er, jo bedre blir det (Mueser, et. al., 2006). Tvangsproblematikk og brukermedvirkning Når pasienter er underlagt tvunget psykisk helsevern (TPHV), kan det fort bli vanskelig å møte pasienten på mange av hans ønsker. Når TPHV gjennomføres er det som kjent fordi pasienten er preget av sykdom eller symptomer i så stor grad at han er til fare for seg selv eller andre, og ikke ønsker frivillig behandling (Helse- og omsorgsdepartementet 1999). Det at pasienten behandles mot sin vilje, vil ofte føles veldig krenkende, men kan dessverre være nødvendig. Likevel er det flere elementer som kan bedre pasientens opplevelse av å være på tvang, og brukermedvirkning på individnivå kan her spille en stor rolle. For selv om pasienten ikke er innlagt frivillig, kan man prøve å legge til rette for at deler av behandlingen gjennomføres som et samarbeid. Her blir det veldig viktig å få til gode allianser og relasjoner, og lytte til hva pasienten har å si og hva han ønsker. Et eksempel kan være utgang fra en sykehusavdeling. Der jeg jobber var det en ung mann med veldig paranoide trekk som var innlagt. Han hadde konspirasjonsteorier som var ganske omfattende, og ofte involverte disse tankene oss i personalgruppen. Pasienten kunne da bli veldig redd og viste dette i form av aggresjon, han skrek og truet, og både medpasienter og enkelte 25

9 av personalet ble redde. Han hadde ingen historie med vold, så etter noen dager med denne uroen ble det foreslått for ham å ta en tur ut. Pasienten nektet, og ble enda mer sint, kontaktpersonen var jo tross alt noe av det han var redd for. Han ville ut alene. Dette hadde behandlingsgruppen diskutert samme morgen, og om spørsmålet skulle komme opp, skulle vi lage en konkret avtale med ham. Han ble imøtekommet på at han kunne gå ut alene, men vi måtte avtale hvor lenge han ble ute. Pasienten dro ut, og kom tilbake mye roligere. Etter hvert klarte pasienten å selv si han ville ut, før han ble så sint og redd. Her ser vi viktigheten av å møte pasienten på det han sier, og gjennomføre de ønsker som vi tror er gjennomførbare. Et annet eksempel med samme pasient er medisineringen. Han fikk et tvangsmedisineringsvedtak, noe han var veldig imot. Medisinen kjente han fra før i tablettform, men han var redd for sprøyter. De første injeksjonene var vanskelig for både ham og personalet. Han nektet, og måtte til slutt holdes. Etter en måned ønsket han at avdelingssykepleieren skulle sette den, selv om disse hadde hatt minimalt med hverandre å gjøre gjennom oppholdet. Dette gikk veldig fint, og avdelingssykepleieren satte resten av injeksjonene under oppholdet. Hjemme hadde han personal i kommunen han stolte på, så der var det ikke noe problem. I de foregående eksemplene har brukermedvirkningen ligget på individnivå. På systemnivå jobbes det litt annerledes. Å samarbeide med brukerorganisasjoner er en god måte å få gjennomført brukermedvirkning på systemnivå. De kommer med sine innspill til nasjonale retningslinjer og føringer som omhandler det feltet de arbeider innenfor. Dette ser vi er gjort blant annet i de siste retningslinjene fra Helsedirektoratet når det kommer til utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (Helsedirektoratet, 2013) og ROP-lidelser (Helsedirektoratet, 2012). Det er også tilfeller hvor mennesker med brukererfaring innenfor psykisk helsevern blir ansatt i kommune eller helseforetak. Disse kan hjelpe brukere direkte som en støtte, men også være med å forme behandlingstilbudet på systemnivå. Universitetssykehuset Nord-Norge har en slik erfaringskonsulent som i hovedsak skal hjelpe brukere og pårørende når det gjelder informasjon, dialog med helseforetaket samt sørge for at deres perspektiv bringes inn i virksomheten (Helland 2008). Integrert behandling Denne måten å tenke behandling på er relativt nytt i Norge. Man ser fra andre land at dette har fungert bedre enn parallell- eller sekvensiell behandling, og det er ønskelig 26

10 at ROP-pasienter skal behandles på denne måten (Helsedirektoratet 2012). I tillegg trengs det oppsøkende tjenester, motiveringsarbeid og langt tidsperspektiv (Mueser, et. al. 2006; Helsedirektoratet 2012). Tidligere tok jeg for meg en artikkel av Gaarder (2007) som omhandlet behandlingen av pasienter ved en ROP-avdeling. Her ser vi hvordan integrert behandling fungerer i praksis. Pasienten fikk hjelp med både rus-problematikken og de psykiske symptomene. I tillegg oppsøkte behandler pasienten, de møttes der pasienten var. Det blir også beskrevet hvordan behandleren hjalp pasienten med dagligdagse problemer som sosialtjenester og relasjoner til familien. Det kommer tydelig fram hvordan hele det samlede arbeidet hadde effekt. Pasienten sier selv at relasjonen var det viktigste, men mye av de argumentene hun underbygger det med kommer nettopp av den integrerte og tverrfaglige jobben som utføres. Pasienten nevner også hvor viktig det var å ha egen bolig, det at hun hadde sitt eget sted hun kunne kalle hjemme. For at pasienter skal få hjelp av den integrerte behandlingen og kunne nyttiggjøre seg den bedringen som oppnås, er det viktig med stabile rammer som egen bolig. Dersom brukeren opplever bedring i egen bolig, er det viktig at han kan fortsatte å bo i denne boligen hvor mestrings- og bedringsfølelsen oppstår (Helsedirektoratet 2012). Utfordringene her er når pasientene er bostedsløse, eller ikke har en egnet bolig. Det er kommunens ansvar å sørge for at personer med sosiale- og helsemessige problemer får tilgang til egnet bolig (Helse- og omsorgsdepartementet 2013). Likevel ser vi at dette ofte ikke er på plass, og at kommunene sliter med å skaffe egnede boliger. Det kan være vanskelig å vite hva som trengs av fasiliteter, oppfølging o.l. Mangel på bolig gjør mye av behandlingen nytteløs, skal vi tro Mueser et. al. (2006). En pasienthistorie som illustrerer den integrerte behandlingen På en psykiatrisk sengepost er det en ung mann, Kalle Nilsen (heretter Kalle), som venter på utskrivning etter å ha vært innlagt sammenheng-ende i ca. to og et halvt år. For 8 år siden fikk han diagnosen paranoid schizofreni, samt at han da allerede hadde brukt amfetamin i 3 4 år. Han ble definert som ferdigbehandlet fra sykehusets side for halvannet år siden, men kommunen hadde ikke et passende botilbud til ham. I påvente av ny bolig må Kalle fortsatt være innlagt. Under innleggelsen har han ruset seg på amfetamin når han har hatt utgang alene, og dette gjør at hans psykiske 27

11 form forverres dramatisk han blir utilgjengelig, tøffer seg og blir høylytt. Hans psykotiske symptomer blir også mer tydelige, og hans allerede lave fungeringsevne svekkes ytterligere. Kalle sier selv at han ikke er syk, bare «stressa av og til». På sengeposten har Kalle blitt oppfattet som en «kroniker med rusproblemer» og hans adferd har nok gjort at han har blitt sett på som en tung pasient. Fremmedgjøringen har helt tydelig vært til stede, hvilket ikke har vært lett for hverken Kalle eller de av personalet som er sterkt engasjert i hans sak. Kalle på sin side gir utad ikke noe direkte utrykk av å plages med dette, da han ofte sier han bare vil vekk fra avdelingen, eller at han er en «hotellgjest som personalet skal høre på». Pårørende uttrykker forståelse for at det er vanskelig å jobbe med Kalle, samtidig som de er frustrert over at han er så lenge innlagt. Kalle selv vil også komme seg ut til sin nye bolig. Den første tiden Kalle var innlagt, forsøkte man å samkjøre behandlingen mellom flere etater. Han fikk medikamentell og kognitiv behandling på avdelingen, og hadde jevnlige møter med en behandler fra sykehusets rusenhet som han kjente fra tidligere. I tillegg ønsket man at de miljøkontaktene han hadde et godt forhold til i den gamle boligen skulle opprettholde kontakten og drive med aktiviteter utenfor sykehuset. Samlet hadde dette mye å si for Kalle. Han fikk økt selvtillit og ble etter hvert mindre symptompreget. Spesielt var kombinasjonen turer ut med personal fra avdelingen og kontaktene fra kommunens boligtjeneste veldig godt for ham, han følte seg sett og fikk muligheten til å handle, gå på kafé og gjøre andre ting han likte. Han deltok også på et fotballag for ungdom med rusproblematikk. Familien til Kalle sier at de ser en klar forbedring fra tiden før innleggelsen. Han kan være alene med dem flere timer om gangen selv om han er tydelig preget av sykdom. Noen av problemene som dukket opp var at Kalle ikke lenger ønsket kontakt med rusbehandleren sin, og det var ikke noen andre fra enheten som fikk kontakt med ham. Dette gjorde at selve rusbehandlingen falt bort, eller ble noe vi på avdelingen skulle videreføre. Kalle selv sier han ikke bruker stoff, men det viser seg at rusmiddelsuget blir for stort for ham når mulighetene byr seg. I tillegg trappet kommunen ned på antall timer aktivitet Kalle fikk tildelt, og dermed ble kontakten med boligtjenesten kraftig redusert. Fra å ha hatt flere samkjørte tilbud, ble han nå mest sittende på avdelingen i påvente av å komme til sin nye bolig. Han sluttet på fotballen og ble mere innesluttet. De gangene folk 28

12 fra bolig-tjenesten kom for å ta ham med ut, var det ikke alltid han ville være med. Det ble også et økende problem at han ikke tok medisiner. Dette var svært viktig for hans fungering, han fikk blant annet økt symptomtrykk og dårligere søvn. Her ser vi forskjellene integrert behandling kan medføre. Da Kalle hadde flere samkjørte tilbud, fungerte han bedre sosialt og hadde mindre symptomer, han hadde bedre selvtillit og var lettere å kommunisere med. Etter at tilbudene falt bort, ble han sittende mer på avdelingen, og brukte rusmidler når han fikk muligheten. Han hadde også mindre kontakt med familien. De synes han var blitt sykere og var urolig for å ta ham med ut alene, mens han sier han ikke følte seg i form for å dra ut med dem. I det store og det hele var det veldig uheldig for Kalle å være innlagt over så lang tid. Noe av det vanskeligste for Kalle var mangelen på informasjon. Datoen for innflytting i leiligheten var utsatt gang på gang, og han følte seg innesperret og uønsket. Dette ble en stor påkjenning for både Kalle, familien hans og personalet ved avdelingen. Andre utfordringer ved integrert behandling Det er mye som er godt med integrert behandling, og det er nok her framtiden ligger. For å komme dit at dette kan implementeres i en felles helsefaglig arbeidshverdag tror jeg det er mye som kan forbedres. Det er fortsatt slik at det er vanskelig å kommunisere på tvers av etater. Opplevelsen av byråkrati er stor, og spesielt når pasientene faller mellom to stoler. ROP-pasienter gjør nettopp dette, fordi det ofte diskuteres om pasientene skal inn under tverrfaglig spesialisert behandling eller psykisk helsevern. Da er det forskjellige instanser som har ansvar for de forskjellige lidelsene, og det blir vanskelig å jobbe med alt under ett. Vi ser også at samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene ofte er vanskelig. Det kan virke som at forventningene etatene imellom ikke samsvarer med hverandre, og at det ikke alltid er enighet om hvem som skal gjøre hva. Dette ser vi i eksemplet med Kalle, og er noe som oppleves jevnlig ellers i praksis. Avsluttende kommentarer Å differensiere de begrepene vi har sett på her faller ikke alltid helt naturlig. Det er viktig å se alt under ett, og behandlingen blir aldri optimal om man kun bruker den ene eller andre arbeidsmetoden. Jeg tror at ved en ordentlig gjennomføring av integrert behandling, vil både brukermedvirkning og relasjonsbehandling automatisk komme tydeligere fram. Dersom behandlingen legges 29

13 opp rundt hver enkelt pasient, og de forskjellige behandlingsdeltakere blir mer samkjørt, vil pasienten få et mer oversiktlig opplegg å forholde seg til, hvilket igjen vil gjøre det lettere å få sagt hva som hjelper og hva han føler han trenger hjelp til. Når det kommer til de utfordringer vi møter i arbeidet, er det jeg har presentert her bare et lite knippe av en ellers så kompleks hverdag. Forskjellige arbeidsplasser vil tilsi forskjellige utfordringer, men mye vil gå igjen. Det har jeg prøvd å eksemplifisere her. Uavhengig av hva slags utfordringer vi helsearbeidere møter, er det viktig at vi hele tiden er opptatt av pasientens beste. Det blir fort et jag etter effektivitet og resultater, og vi må ikke glemme å høre hva pasienten har å si oppi det hele. Thomas Katla Austad psykiatrisk sykepleier Subakutt Nord, UNN HF Litteratur Borg, M. & Topor, A. (2007). Virksomme relasjoner: Om bedringsprosesser ved alvorlige psykiske lidelser (2. rev. utg.) Oslo: Kommuneforlaget. Bøe, T.D. & Thomassen, A. (2007). Fra psykiatri til psykisk helsearbeid. Om etikk, relasjoner og nettverk. Oslo: Universitetsforlaget. Gaarder, J. E. (2007). Om evnen til å tåle nærhet og evnen til å be om hjelp: Aspekter ved mennesker med rusavhengighet og psykoselidelse og betydninger av disse i deres møter med ROP. Dialog: Bulletin for SEPREP, 17(1), Gjermo, H., Lømo, B. og Lundgaard, R. (2007). Brukermedvirkning i rusbehandling er det mulig? I Ulvestad, A. K., Henriksen, A. K., Tuseth, A-G. og Fjeldstad, T. (red.) (2007) I Klienten den glemte terapeut. Brukerstyring i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. Heggdal, D. (2013). Basal eksponeringsterapi en innføring. Forelesing SEPREP, Tromsø Helland, B. M. (2008). Erfaringskonsulent i Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn. Hentet fra den Helsedirektoratet. (2012). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig rus og psykiske lidelser ROP lidelser. (Nasjonale faglige retningslinjer IS-1948). Oslo: Direktoratet. 30

14 Helse- og omsorgsdepartementet. (2013). Helse- og omsorgstjenesteloven. Helse- og omsorgsdepartementet. (1999). Psykisk helsevernloven. Jordahl, H. og Repål, A. (2009). Mestring av psykose: Psykososiale tiltak for pasient, pårørende og nærmiljø (revidert utgave). Bergen: Fagbokforlaget. Mueser, K. T., Noordsy, D. L., Drake, R. E., & Fox, L. (2006). Integrert behandling av rusproblemer og psykiske lidelser. Oslo: Universitetsforlaget. Møller, P., Cullberg, J., Hagen, R., Øie, M., & Mandelid, L. J. (2009). Psykosens anatomi: skisse til en subjektivitetsmodell. Dialog: Bulletin for SEPREP, 19(2) Erstatningstrykk, Norsk Rikskringkasting. (2012). Østnytt. Hentet fra tsnyheter-oestnytt/dkop / #t=3m33s den Sosial- og helsedirektoratet. (2006). Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse. (Rapport IS-1315). Oslo: Direktoratet. Thorgaard, L., og Haga, E. (2009). Relationsbehandling i psykiatrien: Bind 1. Gode relationsbehandlere og god miljøterapi. Stavanger: Hertervig forlag. Ulvestad, A. K. og Henriksen, A. K. (2007). I skyggen av elfenbenstårnet. I Ulvestad, A. K., Henriksen, A. K., Tuseth, A-G. og Fjeldstad, T. (red.) (2007) I Klienten den glemte terapeut. Brukerstyring i psykisk helsearbeid. Oslo: Gyldendal Akademisk. 31

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit

Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret. Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune. Ragnhild Fugletveit Vi er ambulante og sitter ikke på kontoret Oppfølgingstjenesten, bydel Alna, Oslo Kommune Ragnhild Fugletveit Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven

Detaljer

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet

Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Introduksjon til menneskerettigheter innen psykisk helsefeltet erfarings kompetanse.no 2010:4 1 Gro Hillestad Thune Siri Blesvik erfarings

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse

Sett fra et brukerog fagperspektiv. Ressurshefte. Alternativer til tvang I. Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse Alternativer til tvang I Sett fra et brukerog fagperspektiv Ressurshefte Dagfinn Bjørgen, Aina Storvold, Reidun Norvoll og Tonje Lossius Husum

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

Innhold: Litteraturliste...32

Innhold: Litteraturliste...32 1 Innhold: Del 1: Innledning og bakgrunn...3 1.1: Hvorfor var det relevant å gjennomføre dette prosjektet?...3 1.2: Problemstilling og avgrensning...3 1.3: Kort presentasjon av avdelingen og rammen for

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF

Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF - Åpen Evaluering av Rusakuttmottaket ved Oslo Universitetssykehus HF Forfattere Jan-W. Lippestad Sissel Steihaug SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling Helse 2015-08-11 SINTEF Teknologi og samfunn Avdeling

Detaljer

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes

«LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen. Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes «LIEN» Et tilrettelagt botilbud i Bergen Gunnar Vold Hansen Sissel Landsnes Online-versjon (pdf) Det må ikke kopieres fra rapporten i strid med åndsverkloven og fotografiloven eller i strid med avtaler

Detaljer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer

Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer Astrid Skatvedt og Marit Edland-Gryt Øyeblikksomsorg et verktøy for bedring Evaluering av 24SJU et lavterskeltilbud til personer med dårlig psykisk helse og rusmiddelproblemer SIRUS-rapport nr. 4/2012

Detaljer

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG

Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG SOR Rapport NR. 3 2008 54. ÅRGANG Sett navn på følelser Om å vokse opp på Nordnes Myndighetenes krav og forventning til tjenestene «Når vi mangler et felles språk!» Slik kan det gjøres» Jeg ønsker at dere

Detaljer

Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse. Åpne dialoger i nettverksmøter

Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse. Åpne dialoger i nettverksmøter Nasjonalt senter for erfarings kompetanse innen psykisk helse ODIN Open Dialogues in Network meetings Åpne dialoger i nettverksmøter En modell for samhandlende tjenester til personer med rusmiddelmisbruk

Detaljer

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport

En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn. Rapport En for alle - alle for En! Et tiltak for å redusere sosial ulikhet i helse for rusavhengige i Fredrikstad og omegn Rapport Avdeling for Helse- og sosialfag Juli 2012 Finn Mikaelsen og Trude Tonholm Red.

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer

Botreningssenteret Bergen kommune. Rapport nr 1-2012. Prosjekt Overgang

Botreningssenteret Bergen kommune. Rapport nr 1-2012. Prosjekt Overgang Botreningssenteret Bergen kommune Rapport nr 1-2012 Prosjekt Overgang Erfaringer og resultater fra prosjektarbeid 2008-2011 Innhold 1. Innledning - Prosjekt Overgang i et nøtteskall... 2 2. Bakgrunn for

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer

LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID

LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID LØSNINGSSKAPENDE RUSARBEID Løsningsfokusert tilnærming (i Norge kjent som LØFT) i rusarbeid tilbyr en måte å bistå rusavhengige med å skape et bedre liv, selv om personen ikke er villig til å erkjenne

Detaljer

I velferdsstatens randsone

I velferdsstatens randsone HiT notat nr 3/2008 I velferdsstatens randsone Evaluering av Boteam, Porsgrunn Heidi Haukelien På oppdrag fra Høgskolen i Telemark Høgskolen i Telemark Porsgrunn 2008 HiT notat nr 3/2008 ISSN 1501-8520

Detaljer

Individuell plan for palliative pasienter

Individuell plan for palliative pasienter FORDYPNINGSOPPGAVE I PALLIATIV OMSORG, TRINN 2 Individuell plan for palliative pasienter - et nyttig redskap? KANDIDATNUMMER: 940604, 081083, 080173 Høgskolen i Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

Prosessrapport Bruker Spør Bruker. Namdalseid kommune 2008

Prosessrapport Bruker Spør Bruker. Namdalseid kommune 2008 1 Prosessrapport Bruker Spør Bruker Bruker Spør Bruker Namdalseid kommune 2008. Randi Røvik Heidi Westerlund Dagfinn Bjørgen 2 ISBN 978-82-93265-13-9 3 Bakgrunn for undersøkelsen, målsetninger og problemstillinger...

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer