Hvilke utfordringer opplever ansatte i sitt arbeid når det gjelder mennesker med utviklingshemning og seksualitet?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilke utfordringer opplever ansatte i sitt arbeid når det gjelder mennesker med utviklingshemning og seksualitet?"

Transkript

1 Hvilke utfordringer opplever ansatte i sitt arbeid når det gjelder mennesker med utviklingshemning og seksualitet? To fokusintervju

2 I dag skrives det mye om homofili, biseksualitet og unge attraktives menneskers seksualitet drøftes. Fra og 70-årene har samfunnet også blitt noe mer åpen for temaet seksualitet og funksjonshemning (Löfgren-Mårtenson, 2004). Mennesker med utviklingshemning får også rettet mer oppmerksomhet mot sin seksualitet i dag.

3 Utviklingshemning Gruppen med diagnosen psykisk utviklingshemning (F70, ICD-10, 2012) utgjør ca 0,45 prosent (Jakobsen, 2007, p. 12) av populasjonen i Norge. Mange bor i kommunale boliger, gruppeboliger og er under tilsyn av andre personer eller bor hjemme med foreldre. Å være en omsorgsmottaker kan påvirke muligheten til kroppskontakt, intimitet, et seksualliv med seg selv eller andre eller familieliv.

4 Offentlige skriv Temaet, seksualitet, fremheves mer i offentlige skriv i dag. Det beskrives rettigheter, til opplæring, privatliv og familieliv. Verdens Helseorganisasjon (WHO, 1975) skriver:..helse har et seksuelt aspekt, seksualitet er en naturlig del av menneskelivet gjennom alle dets faser I 1987 beskrev Stortingsmelding nr. 67 (1987) seksualitet som en viktig del av livskvaliteten NOU 1991:20 (1991) presiserer at alle har rett til et seksualliv. Forholdene skal tilrettelegges slik at utviklingshemmede kan få en harmonisk utvikling. Videre påpekes det at omsorgsytere ikke har plikt til å gjøre noe som strider mot sin egen overbevisning, men likevel har plikt til å tolerere andres seksualitet.

5 World Association of Sexology (WAS, 1999) ga ut erklæringen Declaration of Sexual Rights! som beskriver retten til et seksualliv ut fra egne forutsetninger som en menneskerett. Videre påpekte de at veiledning og opplæring bør ha et livsløpsperspektiv. «Alle, også mennesker med funksjonshemminger, har rett til et seksualliv. Forholdene må legges best mulig til rette for at den enkelte skal få et godt og harmonisk forhold også til denne siden av livet»(nou1991:20). Rapport IS-1692 Handlingsplan for rehabilitering av barn og unge: I tidsperioden ungdom ung voksen, blir også utfordringer knyttet til kjæreste og fremtidig livspartner aktualisert (Lerdal, 2009, p. 30). Forholdene skal tilrettelegges om to personer med utviklingshemning ønsker å leve sammen.

6 Rapporten, Vi vil, vi vil, men får vi det til «For å forebygge seksuelle overgrep og uønskede svangerskap, og for å gi personer med utviklingshemning et godt forhold til egen kropp og egen seksualitet, er det svært viktig å formidle god kunnskap og god veiledning til dem (Jakobsen, 2007). «Seksuelle overgrep omfatter enhver form for fysiske og /eller psykiske seksuelle handlinger eller krenkelser begått av noen offeret kjenner eller ikke kjenner, og som det ikke er i stand til å samtykke i, for eksempel på bakgrunn av alder, modenhet eller trusler» (Barstad, 2006:168; Straffeloven Kap 19)

7 Habiliteringstjenestene har også etablert et fagnettverk Nettverk for funksjonshemmede, seksualitet og samliv (www.nfss.no ) for å styrke sin kompetanse. Habiliteringstjenesten: Denne tjenesten har arbeidet med utviklingshemmede og seksualitet, nettopp fordi man så behovet for mer kunnskap og erfaringsutveksling (Jakobsen, 2007).

8 Hva går galt? Mange personer med utviklingshemning kan ha dårlig tilgang til kjønnsmarkedet (Löfgren-Mårtenson, 2003). Noen mener de er mer utsatt for overgrep, utnyttelse, verbale (psykiske) eller seksuelle overgrep enn andre (Kvam, 1999, 2001, 2003; Muff, 2001; Tharinger, Horton, og Millea, 1990; Vildalen & Eknes, 1995). Overgrep kan bestå av omsorgssvikt, utnyttelse, misbruk, mishandling, trakassering, trusler, tvang, overtalelse til seksuell kontakt, seksuell misbruk og krenkelser (Broadhurst & Corp, 1986). I følge Brown & Turk (1994) er seksuelle overgrep ikke uvanlige.

9 Ammerman, Van Hasselt, Hersen, McGonigle, & Lubetsky (1989) fant at over en tredjedel i alderen 3-19 år, viste tegn på omsorgssvikt, misbruk eller mishandling, av disse var over 30 prosent sannsynligvis utsatt for seksuelle overgrep. Furey, Niesen, & Strauch (1994) hevder at det finnes store mørketall, overgrepssaker blir ofte ikke anmeldt.

10 Hva er problemet? Mennesker med utviklingshemning kan trenge veiledning og opplæring om de skal lykkes i å etablere gode vennskap eller finne en partner (Lunde, in prep). Myrphy & O`Callaghan (2004) skriver at utviklingshemmede har lite kunnskaper på nesten alle seksuelle områder. En person som ikke kan ta vare på seg selv, trenger bistand eller veiledning (Furey, 1994; Furey, et al., 1994).

11 Hva er problemene? Noen mener de er mer utsatt for overgrep, utnyttelse, verbale (psykiske) eller seksuelle overgrep enn andre (Kvam, 1999, 2001, 2003; Muff, 2001; Tharinger, Horton, & Millea, 1990; Vildalen & Eknes, 1995). Noen finner seg ikke en partner på grunn av kunnskapsmangel (Murphy & O'Callaghan, 2004) Mangel på ferdigheter om det å sette grenser, samt til å finne frem til aktuell kandidat (Löfgren-Mårtenson, 2003). Noen mener at utviklingshemmede kan ha vanskeligheter med å skille mellom overgrep og et parforhold (Muff, 2001; Murphy & O'Callaghan, 2004, p. 1347). Furey et.al. (1994) hevder at dårlige språkferdigheter kan hindre en i å melde fra om et overgrep

12 Utfordrende adferd Uakseptabel sosial eller seksuell adferd hører inn under definisjonen av utfordrende adferd (Nøttestad og Søndenaa, 2009, p. 234; Tetzchner, 2003). Mennesker med utviklingshemning kan antaste omsorgsytere, spesielt unge kvinner kan være utsatt (Thompson, Clare, og Brown, 1997; Whittington og Burns, 2005). Øverland og Revis (2009, p. 272) skriver at mange overgrep begått mot utviklingshemmede er utført av andre utviklingshemmede.

13 Graviditet og barn? Utviklingshemmede bør kanskje ikke få ansvar for barn (Fjeld, 2009; Kvam, 2003; Mørch, Skår, Andersgaard, & Syse, 1993). Rapporten Vi vil, vi vil, men får vi det til (Jakobsen, 2007) fremhever at man bør forebygge uønskede svangerskap gjennom god veiledning.

14 Å arbeide i andres hjem Eknes (2000) skriver at ansatte kan være redde for å overskride egne eller andres grenser. Löfgren-Mårtenson (2004) skriver at personalets usikkerhet kan øke i saker hvor det ikke finnes retningslinjer. Ansatte må derfor kunne drøfte hvilket ansvar som kan pålegges dem i arbeid med omsorgsmottakerne (Lunde, in prep).

15 Fokusintervju En gruppe personer som diskuterer et bestemt tema for at forskeren skal få kunnskap om gruppemedlemmenes hensikter, attityder, tanker, synspunkter, opplevelse (Wibeck, 2000). En moderatorer for hver gruppe. Moderator ga kort informasjon om to spørsmål.

16 Spørsmålene En semistrukturert guide med to spørsmål ble benyttet. A: Hvilke utfordringer står dere ovenfor i deres daglige arbeid når det gjelder temaet sexologi? B: Snakk om hvilken støtte dere får fra kolleger og ledere ved ditt arbeidssted.

17 Oppsummering Fremdeles et tabuområde. Informantene opplever mange vanskelige situasjoner. Informanten kan føle seg stigmatisert og ensomme i arbeidet. Informantene ønsket mer opplæring og tydeligere instrukser i forhold som omhandler klientens seksualitet

18 Oppsummering Informantene mener at ansatte må kunne drøfte hvilket ansvar som kan pålegges dem i arbeid med omsorgsmottakerne Informantene mener at forvaltningen må sikre omsorgsmottakerne en bedre omsorg når det gjelder temaet sekualitet.

19 Fremtid En trenger mer forskning på dette området. En trenger flere beskrivelse av «beste praksis».

20 Referanser Abbott, D., og Howarth, J. (2007). Still off-limits? Staff views on supporting gay, lesbian and bisexual people with intellectual disabilities to develop sexual and intimate relationships? [Article]. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 20(2), Ammerman, R. T., Van Hasselt, V. B., Hersen, M., McGonigle, J. J., og Lubetsky, M. J. (1989). Abuse and neglect in psychiatrically hospitalized multihandicapped children. [Case Reports Research Support, U.S. Gov't, Non-P.H.S.]. Child Abuse og Neglect, 13(3), Bannermann, D. J., Sheldon, J. B., Sherman, J. A., og Harchik, A. E. (1990). Balancing the right to habilitation with the right to personal liberties: the rights of people with developmental disabilities to eat too many doughnuts and take a nap. Journal of applied behavior analysis, 23(1), Broadhurst, D., og Corp, D. (1986). Educators, Schools, and Child Abuse.. Chicago: National Committee for Prevention of Child Abuse, Chicago, IL. Brown, H., og Turk, V. (1994). Sexual abuse in adulthood: Ongoing risk for people with learning disabilities. Child Abuse Review, 3, Eknes, J. (2000). Utviklingshemming og psykisk helse. Oslo: Universitetsforl. Eknes, J., og Løkke, J. A. (2009). Utviklingshemning og habilitering: innspill til habiliteringsprosessen. Oslo: Universitetsforlaget. Fjeld, W. (2009). Mennesker med utviklingshemning og seksualitet: hvordan undervise og veilede? Spesialpedagogikk, 74( 3), Furey, E. M. (1994). Sexual abuse of adults with mental retardation: Who and where. Mental Retardation, 32(3), Furey, E. M., og Niesen, J. J. (1994). Sexual abuse of adults with mental retardation by other consumers. Sexuality and Disability, 12(4), Furey, E. M., Niesen, J. J., og Strauch, J. D. (1994). Abuse and neglect of adults with mental retardation in different residential settings. Behavioral Interventions, 9(4), Greenspan, S. (2002). A sex police for adults with "mental retardation"? Comment on Spiecker and Steutel. Journal of Moral Education, 31(2), Haavik, S. F., og Menninger, K. A. (1981). Sexuality; Law and the developmentally disabled persons. Baltimore: Brooks Publishing. ICD-10. (2005). ICD-10: den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Jakobsen, T. (2007). Vi vil, vi vil, men får vi det til?: levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemning (No. Rapport IS-1456). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet.

21 ICD-10. (2005). ICD-10: den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer. Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Jakobsen, T. (2007). Vi vil, vi vil, men får vi det til?: levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemning (No. Rapport IS-1456). Oslo: Sosial- og helsedirektoratet. Kvam, M. H. (1999). Seksuelle overgrep mot barn med funksjonshemming. Kvam, M. H. (2001). Seksuelle overgrep mot døve barn i Norge: en retrospektiv analyse av situasjonen i barndommen for 431 voksne døve (Vol. STF78 A014509). Oslo: SINTEF, Unimed, NIS helsetjenesteforskning [i.e. NIS helseog rehabilitering]. Kvam, M. H. (2003). Seksuelle overgrep mot barn med funksjonshemning: sammendrag basert på fire forskningsrapporter av Marit Hoem Kvam (Vol. 17/03). Oslo: Save the Children. Lerdal, B. (2009). Handlingsplan for habilitering av barn og unge (No. Rapport IS-1692). Oslo: Helsedirektoratet. Lovdata. Löfgren-Mårtenson. (2003). "Får jag lov?": om sexualitet och kärlek i den nya generationen unga med utvecklingsstörning. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs Universitet, Göteborg. Löfgren-Mårtenson. (2004). "May I?" About sexuality and love in the new generation with intellectual disabilities. Sexuality and Disability, 22(3), Malterud, K. (2003). Kvalitative metoder i medisinsk forskning: en innføring. Oslo: Universitetsforl. McCabe, M. P. (1999). Sexual knowledge, experience and feelings among people with disability. Sexuality and Disability, 17(2), McConkey, R., og Ryan, D. (2001). Experiences of staff in dealing with client sexuality in services for teenagers and adults with intellectual disability. Journal of Intellectual Disability Research, 45,

22 Muff, E. K. (2001). Seksuelle overgreb på mennesker med handicap: en litteraturstudie. København: Socialt Udviklingscenter SUS. Murphy, G. H., og O'Callaghan, A. (2004). Capacity of adults with intellectual disabilities to consent to sexual relationships. Psychological Medicine, 34(7), Mørch, W. T., Skår, J., Andersgaard, A. B., og Syse, A. (1993). Seksualitet og psykisk utviklingshemming: opplæring, behandling og juridiske problemstillinger. Oslo: Ad Notam Gyldendal. NFSS. NOU 1991:20. (1991). Rettssikkerhet for mennesker med psykisk utviklingshemming. Oslo: Sosialdepartementet. NSD. Norsk Samfunnsvitenskaplig Datatjeneste AS. Nøttestad, J. A., og Søndenaa, E. (2009). Utagering - utfordrende atferd. In J. Eknes og J. A. Løkke (Eds.), Utviklingshemning og habilitering: innspill til habiliteringsprosessen: Universitetforlaget AS Oslo. St.meld. nr 67 ( ). (1987). Innstilling fra sosialkomiteen om ansvar for tiltak og tjenester for psykisk utviklingshemmede:. Oslo: Sosialkomiteen. Tetzchner, S. v. (2003). Utfordrende atferd hos mennesker med lærehemning: betydning av kommunikasjon, boforhold og tjenester. Oslo: Gyldendal akademisk. Tharinger, D., Horton, C. B., og Millea, S. (1990). Sexual abuse and exploitation of children and adults with mental retardation and other handicaps. [doi: DOI: / (90)90002-B]. Child Abuse og Neglect, 14(3),

23 Thompson, D., Clare, I., og Brown, H. (1997). Not Such an 'Ordinary' Relationship: the role of women support staff in relation to men with learning disabilities who have difficult sexual behaviour. Vildalen, S., og Eknes, J. (1995). Det de aldri lærte!: å undervise psykisk utviklingshemmede om seksualitet Tidsskrift for norsk psykologforening, 32( 4), WAS. (1999). Declaration of sexual rights!, from World Association of Sexology: Whittington, A., og Burns, J. (2005). The dilemmas of residential care staff working with the challenging behaviour of people with learning disabilities. British Journal of Clinical Psychology, 44(1), WHO. (1975). World Health Organization (1975). Education and Treatment in Human Sexuality: TheTraining of Health. Wibeck, V. (2000). Fokusgrupper: om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur. Øverland, S., og Revis, E. (2009). Utviklingshemning og kriminalitet. In J. Eknes og J. A. Løkke (Eds.), Utviklingshemning og habilitering: innspill til habiliteringsprosessen. Oslo: Universitetsforlaget.

UTVIKLINGSHEMMING OG. UTVIKLINGSHEMMING OG SEKSUELLE OVERGREP FOREBYGGING OG OPPFØLGING Et faghefte for habiliteringstjenestene i (gamle) Helse Øst

UTVIKLINGSHEMMING OG. UTVIKLINGSHEMMING OG SEKSUELLE OVERGREP FOREBYGGING OG OPPFØLGING Et faghefte for habiliteringstjenestene i (gamle) Helse Øst UTVIKLINGSHEMMING OG SEKSUELLE OVERGREP FOREBYGGING OG OPPFØLGING Et faghefte for habiliteringstjenestene i (gamle) Helse Øst UTVIKLINGSHEMMING OG SEKSUELLE OVERGREP Kirsten Eggen, fysioterapeut, Sykehuset

Detaljer

Kirsten Eggen Wenche Fjeld Siri Malmo Peter Zachariassen. Utviklingshemning og seksuelle overgrep. rettsvern, forebygging og oppfølging

Kirsten Eggen Wenche Fjeld Siri Malmo Peter Zachariassen. Utviklingshemning og seksuelle overgrep. rettsvern, forebygging og oppfølging Kirsten Eggen Wenche Fjeld Siri Malmo Peter Zachariassen Utviklingshemning og seksuelle overgrep rettsvern, forebygging og oppfølging Kirsten Eggen Wenche Fjeld Siri Malmo Peter Zachariassen Utviklingshemning

Detaljer

De utsatte barna. En kvalitativ studie basert på litteratur og intervju om seksuelle overgrep mot barn og unge med utviklingshemming

De utsatte barna. En kvalitativ studie basert på litteratur og intervju om seksuelle overgrep mot barn og unge med utviklingshemming De utsatte barna En kvalitativ studie basert på litteratur og intervju om seksuelle overgrep mot barn og unge med utviklingshemming Maren Taran Syversen og Stine Sævik Masteroppgave ved Institutt for Spesialpedagogikk

Detaljer

Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming (SUMO-prosjektet)

Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming (SUMO-prosjektet) PROSJEKTRAPPORT: Etablering av rutiner for forebygging, varsling og oppfølging ved overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming (SUMO-prosjektet) Oslo Universitetssykehus, Ullevål, Avdeling for

Detaljer

Snart voksen. En kvalitativ studie av hva jenter med utviklingshemming kan og forstår. om pubertet og seksualitet, og hvordan de tilegner seg dette

Snart voksen. En kvalitativ studie av hva jenter med utviklingshemming kan og forstår. om pubertet og seksualitet, og hvordan de tilegner seg dette Høgskolen i Lillehammer 02.04.12). Masteroppgave Snart voksen En kvalitativ studie av hva jenter med utviklingshemming kan og forstår om pubertet og seksualitet, og hvordan de tilegner seg dette av Anni

Detaljer

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt

Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Rapport 2 / 2013 Yngvil Grøvdal Mellom frihet og beskyttelse? Vold og seksuelle overgrep mot mennesker med psykisk utviklingshemming en kunnskapsoversikt Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk

Detaljer

Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming.

Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming. Fagpersonells forståelse av økt registrert tvangsbruk overfor personer med utviklingshemming. Frode Dragsten og Erik Søndenaa Frode Dragsten, Msc,vernepleier, Habiltieringstjenesten for voksne i Sør-Trøndelag,

Detaljer

Et annerledes og ensomt foreldreskap

Et annerledes og ensomt foreldreskap nøkkelbegreper Barn, funksjonsnedsettelser, familier, stigma, annerledeshet, åpenhet Bente Berg Cand.sociol, rådgiver, Lærings- og mestringssenter for barn, unge og deres familier (LMS-barn) uxbebb2@ous-hf.no

Detaljer

forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt

forskning Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt forskning 02 10 Et tidsskrift fra Fellesorganisasjonen (FO) Fagartikler Bokanmeldelser debatt 1 fagredaksjonen referee Fagredaktør Fontene forskning: Sissel Seim Høgskolen i Oslo sissel.seim@sam.hio.no

Detaljer

Handlingsplan for habilitering av barn og unge

Handlingsplan for habilitering av barn og unge IS-1692 Handlingsplan for habilitering av barn og unge Høringsutkast 23.4.09 1 Heftets tittel: Handlingsplan for habilitering av barn og unge/høringsutkast 23.4.09 Utgitt: Bestillingsnummer: IS-1692 Utgitt

Detaljer

Omsorgssvikt hvor alvorlig er alvorlig nok?

Omsorgssvikt hvor alvorlig er alvorlig nok? Omsorgssvikt hvor alvorlig er alvorlig nok? En kvalitativ studie av pedagogers forståelse av meldeplikten til barnevernet Katrine Evensen Bacheloroppgave ved Høgskolen i Hedmark, grunnskolelærerutdanningen

Detaljer

Fleksibilitet og kreativitet i

Fleksibilitet og kreativitet i Fleksibilitet og kreativitet i en forutsetning for at voksne utviklingshemmede får øve innflytelse på egen livssituasjon Voksne utviklingshemmede synes å ha begrensede muligheter til å øve innflytelse

Detaljer

Overgrep mot eldre i Norge

Overgrep mot eldre i Norge Rapport 3 / 2012 Wenche Jonassen og Astrid Sandmoe Overgrep mot eldre i Norge - erfaringer og løsningsstrategier Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Overgrep mot eldre

Detaljer

Hva kan barnehagen bidra med til barn som har opplevd samlivsbrudd?

Hva kan barnehagen bidra med til barn som har opplevd samlivsbrudd? Hva kan barnehagen bidra med til barn som har opplevd samlivsbrudd? Av Ingunn Størksen, dr. psycol, førsteamanuensis ved Senter for atferdsforsking, Universitetet i Stavanger Innledning Vi har en høy forekomst

Detaljer

Kjærlighetens landskap. Utviklingshemmede og seksualitet Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av fagforbundet Nr. 9-2007

Kjærlighetens landskap. Utviklingshemmede og seksualitet Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av fagforbundet Nr. 9-2007 Utviklingshemmede og seksualitet Yrkesfaglig temahefte for medlemmer av fagforbundet Nr. 9-2007 Kommentar innhold Yrkesfaglig temahefte Seksualvennlig miljø Får jeg lov? 4 Hendene opp og buksene ned 7

Detaljer

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening,

Barn som pårørende. l Husholdning (husarbeid, handle og lage mat, økonomi) l Pleie og omsorg (personlig hygiene, fysiske løft og trening, Barn som pårørende Mange barn og unge er pårørende i korte eller lengre perioder av oppveksten. Når nære omsorgspersoner eller søsken opplever sykdom, skade, avhengighet eller funksjonshemming, påvirkes

Detaljer

Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak

Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak Små barn og samlivsbrudd symptomer og tiltak Hvilke erfaringer har familieterapeuter med symptomer hos små barn som opplever samlivsbrudd, og hvilke tiltak anbefaler de for norske barnehager. Studien som

Detaljer

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner

Handlingsplan. Kongsvinger kommune. Forebygging og bekjempelse av seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Kongsvinger kommune Handlingsplan seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner Vedtatt av kommunestyret den 30. oktober 2014, sak 67/14 Forord Vold skaper utrygghet, kan medføre helseskader som traumer,

Detaljer

Vold og voldtekt i oppveksten

Vold og voldtekt i oppveksten Rapport 1 / 2015 Mia Myhre, Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal Vold og voldtekt i oppveksten En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming

En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse 2013, 40, 133-146 Nummer 2 (Vinter 2013) 133 En multimodal kontekstuell tilnærming til analyse og behandling utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming Høgskolen

Detaljer

Søsken og kompetansesenteret

Søsken og kompetansesenteret Søsken og kompetansesenteret Hvilke tiltak kan et kompetansesenter iverksette som kan være støttende overfor søsken til hørselshemmede med flere funksjonshemminger? HØGSKOLEN I VESTFOLD Master i helsefremmende

Detaljer

Retten til helsehjelp for kvinner med MRKH syndrom:

Retten til helsehjelp for kvinner med MRKH syndrom: Retten til helsehjelp for kvinner med MRKH syndrom: Herunder retten til forsvarlig helsehjelp, medvirkning og informasjon Kandidatnummer: 756 Leveringsfrist: 25. april Antall ord: 17761 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvor mye har atferdsanalytikere forsket på psykiske lidelser? En publikasjonssøk-studie

Hvor mye har atferdsanalytikere forsket på psykiske lidelser? En publikasjonssøk-studie Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse, årgang 33 (2006), nr 1, 1-13 Hvor mye har atferdsanalytikere forsket på psykiske lidelser? En publikasjonssøk-studie Oddbjørn Hove Psykiatrisk klinikk, Helse Fonna

Detaljer

«Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!»

«Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!» VITENSKAP «Dere skal ikke lage avtaler om meg, men med meg!» OM ERFARINGER FRA BRUKERMEDVIRKNING I REHABILITERING ETTER ERVERVET HJERNESKADE Av Eli Langørgen Abstract PURPOSE: This qualitative study sought

Detaljer

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene

Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene Erfaringer fra veien ut og inn i fellesskapene En kvalitativ studie om hva som bidrar til deltakelse i fritidsaktivitet blant mennesker med psykiske lidelser AV: HANNE TRETTERUD LUND OG GRO KILLI HAUGSTAD

Detaljer

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet

Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg. Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro Turid Midjo Veronika Paulsen Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte med barnevernet Jan Tøssebro, Turid Midjo, Veronika Paulsen og Berit Berg Foreldre med kognitive vansker i møte

Detaljer

Å møte en helt ny verden

Å møte en helt ny verden Aud Eva Tjønneland Å møte en helt ny verden Minoritetsforeldres opplevelser av å ha et barn med nedsatt funksjonsevne - En kvalitativ studie Masteroppgave i rehabilitering fordypning barn Høgskolen i Oslo

Detaljer

Vold og voldtekt i Norge

Vold og voldtekt i Norge Rapport 1 / 2014 Siri Thoresen og Ole Kristian Hjemdal (red.) Vold og voldtekt i Norge En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Detaljer

Virksomme relasjoner i psykiatrisk sykepleie

Virksomme relasjoner i psykiatrisk sykepleie 4 Klinisk sygepleje 23. årgang nr. 3 2009 Virksomme relasjoner i psykiatrisk sykepleie Relations in mental health nursing The importance of interaction and participation in nursing practice and of ensuring

Detaljer

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise

Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Uten oss går det ikke pårørendes erfaringer med psykisk krise Marit Borg, Ellinor Haugård og Bengt Karlsson* Ellinor Haugård, Introduksjonssenter for utlendinger, Drammen. Bengt Karlsson, Høgskolen i Buskerud,

Detaljer