ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE. Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten i Word-format eller DAISY-format.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE. Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten i Word-format eller DAISY-format."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten i Word-format eller DAISY-format.

2 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se

3 INNHOLD ULOBAs visjon og verdier...s bud om BPA...s. 5 Hva er ULOBA?...s. 6 Styrets beretning...s. 7 Regnskap...s. 23 Balansen...s. 24 Noter...s. 27 Kontantstrømanalyse...s. 33 Revisjonsberetning...s. 35 Organisasjonskart...s. 36

4 ULOBA skal gi borgere med assistansebehov muligheter til livsutfoldelse Visjon ULOBA skal rive samfunnsskapte barrierer slik at borgere med assistansebehov får frihet til å leve selvstendig ULOBAs viktigste verdier er respekt ansvarlighet solidaritet engasjement ULOBA skal bygge på Independent Living-ideologien være best på BPA i Norge utvikle BPA som et verktøy for myndiggjøring tilby lederopplæring, rådgivning og administrative tjenester for BPA 4

5 10 bud om Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) 1. Borgeren skal ha assistanse som gir et helhetlig liv Borgerens hjemkommune må fatte et enkeltvedtak om BPA som omfatter assistansetimer for de ulike assistansebehovene borgeren har; f. eks. gjøre innkjøp, personlig hygiene, husarbeid, lese posten og fritid. 2. Borgeren skal ha et fleksibelt og variert liv Borgeren må fritt og fleksibelt gjennom et helt år selv kunne disponere sine tildelte assistansetimer. Det skal være mulig å leve et liv med variasjoner. 3. Borgeren og arbeidsgiveren må ha klare avtaler seg imellom Borgeren og hans/hennes arbeidsgiver (kommune/bydel eller et andelslag) må ha en klar skriftlig avtale som regulerer samarbeidet dem imellom. 4. Borgeren må få lederopplæring Arbeidsgiver har plikt til å tilby borgeren grunnopplæring i ledelse og gi et reelt tilbud om videreutvikling og oppfølging i arbeidslederrollen. Å ha et assistansebehov er ikke ensbetydende med det å ha gode egenskaper som leder. Arbeidsledelse må læres og videreutvikles. 5. Borgeren må tilbys, men ikke påtvinges, veiledning og råd Et liv med assistanse er et liv i lederrollen. En arbeidsgiver må ha kontinuerlig og kompetent veiledning tilgjengelig. Veiledning og råd skal ytes når borgeren ønsker det. Man skal helst unngå å gi veiledning og råd til dem som ikke ber om det. 6. Borgerstyringen må være reell Borgeren må selv kunne annonsere etter nye assistenter, intervjue søkere og velge ut og ansette de(n) som passer best. Borgeren må selv fritt kunne velge om arbeidsgiver skal opptre i annonse, intervju eller utvelgelse. 7. Borgeren må ha det reelle ansvaret for assistanseordningen Borgeren har selv det hele og fulle ansvaret for opplæring av sine personlige assistenter i arbeidet. Arbeidsgiver skal ikke stå for denne opplæringen. Arbeidsledelse blir en sentral del av livet for borgere med BPA. Følgelig må det hele og fulle ansvar ligge hos den som lever dette livet. 8. Borgeren må få arbeidsgivers støtte i arbeidslederrollen Borgeren må i samarbeid med sin arbeidsgiver kunne si opp assistenter som ikke fungerer. Borgere som får tilværelsen forringet av dårlig assistanse må tilbys råd fra arbeidsgiver om hvordan problemet kan løses. 9. Borgeren må ha forutsigbarhet Arbeidsgiver må gi borgerne løpende orientering om forbruk av assistansetimer, slik at borgeren kan planlegge sitt eget liv - f. eks. kurs, fritid etc. 10. Borgeren skal ikke påføres merutgifter Det må være klare regler for dekking av merutgifter i forbindelse med assistansen. En borger skal ikke betale stillingsannonser av egen lomme. Den som har assistansebehov på kino, skal slippe å betale assistentens kinobillett. Copyright ULOBA BA 5

6 ULOBA er Norges eneste andelslag (samvirke) for Borgerstyrt personlig assistanse ULOBA bygger sin virksomhet på prinsippene til den internasjonale Independent Living-bevegelsen ULOBA eies av folk med assistansebehov og drives på nonprofit-basis ULOBA tilbyr sine tjenester i hele landet Alle mennesker er født frie med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep. (FNs verdenserklæring om menneskerettighetene, artikkel 1 og 12) 6

7 STYRETS BERETNING 2008 Utvikling i 2008: 826 andelseiere (712 i 2007) 445 abonnenter (496 i 2007) 153 kontraktskommuner/bydeler (154 i 2007) 71 årsverk i administrasjonen (50 i 2007) 5029 personer mottok lønn og/eller feriepenger (4278 i 2007) 148 nye andelseiere fullførte kurs i lederutvikling (77 i 2007) Aktiviteter i 2008: Arbeidet for rettighetsfesting av BPA Etter årelang kamp fra blant andre ULOBA startet endelig Helse- og omsorgsdepartementet høringsrunden om å rettighetsfeste BPA. En rettighetsfesting av BPA betyr at kommuner ikke lengre kan nekte funksjonshemmede med assistansebehov muligheten til å styre sitt eget liv og sin egen assistanse. I dag er loven slik at det er opp til kommunens skjønn å innvilge BPA. Mange får avslag, og hundre kommuner har fortsatt ikke BPA i det hele tatt. På Stortinget er det flertall for en lovendring som sikrer funksjonshemmede retten til å styre eget liv og egen assistanse. Da høringssvarene forelå i begynnelsen av 2008 var konklusjonen at hele 70% av høringsinstansene støtter stortingsflertallet og departementet i å gjøre BPA til en individuell rettighet. Det var en solid støtte (57%) for å rettighetsfeste BPA også til barn, personer med intellektuell funksjonsnedsettelse og andre som trenger assistanse i lederrollen. Omtrent halvparten (48%) av høringssvarene støtter også tanken om å lovfeste fritt valg av arbeidsgivermodell. ULOBA tok initiativ til en leserbrevkampanje. Andelseiere ble oppfordret til å sende inn leserbrev til sine lokalaviser og aktuelle publikasjoner med et krav om at høringsrunden måtte føre til en lovfesting av BPA. Innlegg sto på trykk landet over og viste at dette er noe som opptar personer over hele Norge. En endelig lovfesting ser ut til å realiseres, men vi vet fortsatt ikke når, så ULOBA må fortsette kampen. Sterke, stolte og synlige i Stolthetsparaden! Det var en historisk mønstring av funksjonshemmede da Stolthetsparaden! 2008 gikk gjennom Oslo sentrum lørdag 7. juni. På ULOBAs initiativ samlet hundrevis av funksjonshemmede fra mange organisasjoner og miljøer seg under slagordet Sterk! Stolt! Synlig! i paraden som gikk fra Youngstorget til Spikersuppa. Dette er den største mønstringen av funksjonshemmede noen sinne i Norge. Paraden var for og med funksjonshemmede og ble arrangert på initiativ av ULOBA inspirert av Disability Pride Parade i USA. Stolthetsparaden! gjorde en sommervarm Karl Johan til en festgate med musikk fra reaggeband på en vogn som ble trukket av to fjordhester, gjøglere som blåste ild og gikk på stylter, og ikke minst engasjerte deltakere. Det ble ropt slagord og båret plakater med tekster som: «Funkiser blir glade med Stolthetsparade» og «Frihet. Likhet. Brorskap». Viktige budskap ble formidlet med store smil og høy stemning. Paraden ble avsluttet med appeller av Tove-Anita Moen Flaaum og Aage Gjesdal, henholdsvis regionleder og BPA-rådgiver i ULOBA. Begge er også aktivister i Independent Living-bevegelsen i Norge og sterkt engasjerte i anti-diskrimineringsarbeid. Det var også en prisoverrekkelse der daglig leder i ULOBA Knut Flaaum overrakte Mari Storstein et kunstverk av Bente Larsen. Kunstverket forestilte frihetsgudinnen i rullestol. Mari Storstein fikk Stolthetsprisen! for sitt arbeid mot IPLOS-registreringen. Hun var med og laget en dokumentarfilm, der hun medvirker selv, som heter «Jakten på Sylvia B». I filmen vil hun ha statsråd Sylvia Brustad til å stå til rette for et diskriminerende og nedverdigende offentlig registreringssystem av funksjonshemmede som Storstein selv har blitt krenket av. Europeisk konferanse mot institusjonalisering European Coaliation for Community Living (ECCL) la sitt Europa-seminar til Norge og Drammen i september med ULOBA som vertskap og ENIL (European Network on Independent Living) som arrangør. Seminaret «Living Independently and Being Included» drøftet strategier for å implementere FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, med fokus på: Funksjonshemmede ut av institusjoner! Dette er et høyst aktuelt tema for svært mange funksjonshemmede i Europa. I flere europeiske land har funksjonshemmede ingen andre boalternativer enn institusjoner eller hjemme hos sine foreldre. 7

8 Oslofolk demonstrerer for retten til ULOBAs BPA. 8

9 Forhandlinger med Oslo kommune Rett før jul, etter mer enn to års forhandlinger, kom endelig den politiske delen av en fornyet BPA-avtale mellom ULOBA og Oslo kommune på plass. Ved årets inngang gjensto kun prisforhandlingene. Viktige prinsipper om ULOBAs BPA sto på spill. Det var avgjørende å holde på disse prinsippene for at friheten BPA gir ikke skulle begrenses for å passe inn i en kommunes strenge rammer for «innkjøp av tjenester». Mye forhandlingstid har gått med på å understreke at ULOBAs BPA er ikke en «tjeneste» kommuner kjøper til sine innbyggere på linje med renovasjon og parkstell, men et verktøy for den enkelte borger til å oppnå frihet. Avtalen er en seier for fortsatt frihet for Oslo-folk som vil ha ULOBAs BPA. Europeere for felles sak i ENIL ULOBA er sentrale og aktive i European Network on Independent Living (ENIL). ENIL er et europeisk nettverk av Independent Living-organisasjoner. ENIL mener at fullt borgerskap og oppfyllelse av menneskerettigheter for funksjonshemmede bare kan oppnås gjennom bevisstgjøring, å utfordre tradisjonell omsorgstenkning og å skape positive debatter i Europa og internasjonalt. ULOBAs nestleder i styret, Bente Skansgård, og ULOBAs assisterende daglige leder, Vibeke Marøy Melstrøm, er henholdsvis president og styremedlem i ENIL. Samarbeid over landegrenser Andelslaget ULOBA har siden stiftelsen i 1991 bygget en organisasjon som andre land som ønsker å bygge opp sin borgerstyrte personlige assistanse gjerne vil høste erfaring fra. ULOBAs arbeid for BPA basert på et Independent Living-fundament som fungerer i praksis, har satt Norge på kartet. Representanter fra ULOBA har vært i Danmark og holdt foredrag. Danmark har fått sin egen lov om rettighetsfesting av BPA. B i BPA står i dansk lov for «Borgerstyrt» slik vi i ULOBA mener det skal være, i motsetning til norske myndigheter som foretrekker «Brukerstyrt». Danmark har ingen kommunal BPA-ordning, der er BPA tilgjengelig gjennom private firmaer, andelslag eller at arbeidsleder fungerer som arbeidsgiver. ULOBA har sammen med svensker og finner besøkt Latvia og vært gjester i parlamentet, her har vi presentert våre ulike modeller for BPA. Island inviterte ULOBA for å presentere Independent Living-ideologien og ULOBA-modellen, dette førte til at det ble satt i gang et prosjekt for å bygge opp en assistanseordning i stedet for å satse på institusjonsdrift. ULOBA mottok gjester fra Bulgaria i juni anført av det bulgarske styremedlemmet i ENIL, Kapka Panayotova, som informerte om situasjonen for funksjonshemmede i Bulgaria. Bulgaria har få alternativer ut over institusjoner som boliger for personer med assistansebehov. Sofia, hovedstaden i Bulgaria, har en assistanseordning som fungerer dårlig både på grunn av kommunen og mangel på opplæring og oppfølging. ULOBA kunne dele sin erfaring med hvordan vi baserer hele BPA-ordningen på likemannsarbeid. Internasjonalt solidaritetsarbeid ULOBA støtter en større gruppe funksjonshemmede elever og studenter i Gambia, og en interesseorganisasjon for funksjonshemmede i Guinea. ULOBA blir løpende oppdatert om arbeidet av kolleger i begge landene. Nytt andelslag Styret i ULOBA ga våren 2008 administrasjonen fullmakt til å etablere et prosjekt som skal danne et nytt andelslag for personer som ikke leder BPA-ordningen selv. Andelslaget skal være non profit-basert og fundamentert på Independent Living-ideologien. Innehaver av assistansebehovet skal ha den avgjørende innflytelse i andelslaget. Prosjektet skal legge frem vedtekter for andelslaget hvor det forutsettes styrerepresentasjon fra ULOBA og JAG. JAG står for Jämlikhet, Assistans, Gemenskap og er en svensk ideell riksdekkende organisasjon som arbeider for å forbedre vilkårene for medlemmene som alle har omfattende funksjonsnedsettelser. Det ble klart at JAG er villige til å sitte i styret. Prosjektet har gjort forarbeider til et stiftelsesmøte berammet første kvartal

10 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se 10

11 Datterselskap i ULOBA-konsernet ULOBA BA Freedom Express AS bryt lenkene as Assistanse eiendom AS Assistanse eiendomsutvikling AS Freedom Express A/S busselskap som ikke diskriminerer Freedom Express er et datterselskap i ULOBA-konsernet, stiftet 10. mars 2008, som primært er opprettet for å dekke ULOBAs transportbehov. Selskapet tilbyr transportmuligheter tilgjengelig for alle passasjerer. De fleste transportmidler er ikke tilgjengelige for eksempelvis rullestolbrukere, og kan i beste fall transportere kun en eller to personer av gangen. Bussene til Freedom Express kan innredes etter de reisendes behov og ønsker. Bruk av kontrastfarger og LED- ledelys i gulv og trapper hjelper for fremkommelighet og trygghet for svaksynte. Taktilt kart kan tilbys blinde og svaksynte. Teleslynge er installert i bussen. Rullestolheisen er plassert midt på bussen og har en kapasitet på 450 kg. Toalett er tilgjengelig for alle passasjerer. Alle reisende har mulighet til å ta i bruk hele bussen og kan velge selv hvor de ønsker å sitte. Setene kan flyttes eller tas enkelt ut. Gulvet har ingen forhøyninger. Freedom Express tilbyr reiser og busstransport med unike fleksible løsninger basert på kundens behov. ULOBA har tegnet avtaler med selskapet som sikrer prioritet for alle medarbeidere og forbindelser med funksjonsnedsettelser. Bryt Lenkene A/S Magasinet Selvsagt! får sagt det I 2008 ble det første norske magasinet basert på Independent Living-ideologien lansert. Magasinet gis ut av ULOBAs datterselskap Bryt Lenkene A/S. Selvsagt! er et magasin som skal øke funksjonshemmedes bevissthet og kunnskap om diskriminering og undertrykking. Selvsagt! tar opp aktuelle emner som angår diskriminering av funksjonshemmede med stor bredde og dybde og skal bidra til bevisstgjøring av leserne. Funksjonshemmede trenger usminket informasjon. Medias fremstilling av funksjonshemmede er som regel stereotyp og preget av gammeldagse holdninger og forståelser. Politikere som er beslutningstagere har ofte begrensete kunnskaper om funksjonshemmedes utfordringer og tar derfor ofte beslutninger som både går på tvers av synspunkter og høringsuttalelser fra dem det gjelder. Selvsagt! skal gi ideer, verktøy og inspirasjon og har funksjonshemmede selv som primær målgruppe. Selskapet Bryt Lenkene A/S ble stiftet 2. januar Assistanse Eiendom A/S Dette datterselskapet forvalter og leier ut eksisterende eiendomsmasse til moderselskapet. Assistanse Eiendomsutvikling A/S Dette datterselskapet har som oppgave å håndtere moderselskapets framtidige eiendomsbehov. 11

12 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se 12

13 ULOBAs styre valgt på generalforsamlingen 7. juni 2008 Styreleder: Jan Kåre Stura. Styremedlemmer: Karin Dørstad, Eli Knøsen, Eiliv Mæhle, Henrik Mæland, Bente Skansgård, Harald Aas 1. varamedlem: Tor Olaf Aamodt 2. varamedlem: Synnøve Nordeng 3. varamedlem: Thomas Ulven ULOBAs styre besto av fire menn og tre kvinner. I løpet av 2008 ble det avholdt 7 styremøter. 50 saker ble behandlet. Styret ble på Generalforsamlingen 2008 utvidet med 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. Andelseiere og abonnenter pr 31. desember 2008: Andelseiere: 826 (2007: 712) Abonnenter: 445 (2007: 496) Fylker Fylker Akershus Oslo Aust-Agder 8 6 Rogaland Buskerud Sogn og Fjordane 6 6 Finnmark 1 0 Sør-Trøndelag Hedmark Telemark Hordaland Troms Møre og Romsdal Vest-Agder 7 6 Nordland Vestfold Nord-Trøndelag 4 4 Østfold Oppland Sum

14 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se 14

15 Kontraktskommuner per Alstadhaug Halden Nittedal Stjørdal * Alvdal Hamar Nord-Aurdal Stokke Andebu Harstad Norddal Stord Arendal Haugesund Nordre Land Stryn Asker Hol (Buskerud) Nordreisa* Sula Askøy Herøy * Nøtterøy Svelvik Aure* Hurum Odda Sykkylven Aurskog Høland Jevnaker Oppegård Søgne Austevoll Karlsøy Os (Hordaland) Sømna Averøy Karmøy Oslo (14 bydeler) Tinn Bergen Kongsberg Porsgrunn Tjøme Brønnøy Kongsvinger Randaberg Tranøy Bærum Krødsherad Rana Tromsø Drammen Kvam Re Trondheim Drangedal Kvinesdal Ringerike Tønsberg Dønna Kvæfjord Ringsaker Ullensaker Eid Lardal Rollag Ulstein Eidsberg Lebesby* Rygge Vefsn* Eidsvoll Lenvik Rælingen Verran Elverum Lier Røros* Vestby* Evje og Hornes Lierne Røyken Vestre Toten Fauske Lillehammer Råde Vinje* Fitjar Lindås Sande (Vestfold) Volda Fjell Lunner Sandefjord Voss Flekkefjord Lyngdal Sandnes Værøy Flå * Lørenskog Sarpsborg Vågan* Fredrikstad Malvik* Skaun Våler (Hedmark) Froland Mandal Skedsmo Østre Toten Førde Meldal * Ski Øvre Eiker Gausdal Midsund Skien Øygarden Gjesdal Modum Skiptvet Ål Gjøvik Molde Sogndal Ålesund Gloppen Moss Spydeberg Åmot Gol Nedre Eiker Stange Årdal Gran Nes (Akershus) Stavanger Ås Hadsel Nes (Buskerud) Steinkjer *) Nye i

16 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se 16

17 Ansatte Antall ansatte økte også i desember var 82 personer i jobb i administrasjonen fordelt på 71 årsverk. Det ble sendt ut til sammen 5029 lønns- og trekkoppgaver for Dette representerer det antall personer som i løpet av året har mottatt lønn og/eller feriepenger fra ULOBA Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er, etter styrets oppfatning, godt. ULOBA har et lavt sykefravær; 3% i 2008 (korttidsfravær). Det har ikke blitt meldt om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i 2008 der det har vært store materielle skader eller personskader. Det ble gjennomført en klimaundersøkelse i ULOBAs administrasjon høsten Klimaundersøkelsen skal være et grunnlag for videre arbeid med avdelingsvise handlingsplaner for å opprettholde og eventuelt forbedre arbeidsmiljøet. Miljøforurensing Styret er ikke kjent med forhold ved ULOBAs virksomhet som kan medføre vesentlig påvirkning av det ytre miljøet. Avfall fra kontoret i Drammen kildesorteres. Brukte tonerkassetter og blekkpatroner samles inn for resirkulering. Medlemskap ULOBA er med i: European Network on Independent Living (ENIL) Menneskerettsalliansen Drammen Næringslivsforening Det Kgl. Selskap for Norges Vel Annet ULOBA støtter arbeidet til Amnesty International (Amnesty supporter). Økonomisk resultat Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år Resultat og disposisjoner: Årsregnskapet viser et overskudd på kr Styret anbefaler at årets overskudd disponeres slik: Til reservefond kr Til annen egenkapital kr Sum kr

18 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se 18

19 Omsetningsutvikling Omsetningsøkningen fra 2007 til 2008 har vært på 23% ( : 30%). Økningen vil si 102,9 millioner kroner Millioner kroner Fond og egenkapital Det er et mål for styret å bygge opp en kapitalreserve i ULOBA. Virksomhetens store omfang, og ikke minst ansvaret ved å være arbeidsgiver for et meget stort antall ansatte (2008: 5029 personer), gjør det helt nødvendig å ha en betydelig kapitalreserve. Reservefond i millioner kr: 62,6 Annen egenkapital i millioner kr: 28, Millioner kroner Reservefond Annen egenkapital

20 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se 20

21 6000 Millioner kroner Egenkapital Egenkapitalen er 91, 7 mill. kroner Egenkapitalandelen er nå 34,3% (2007: 33,8%). 35% 30% Prosent 25% 20% 15% 10% 5% ,55% 19,34% 9,16% 12,30% 13,61% 20,70% 25,83% 24,74% 33,80% 34,33% Drammen, 13. mars 2009 Jan Kåre Stura Styreleder Bente Skansgård Nestleder Karin Dørstad Eli Knøsen Henrik Mæland Styremedlem Styremedlem Styremedlem Harald Aas Styremedlem Eiliv Mæhle Styremedlem 21

22 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se 22

23 Regnskap 2008 Resultatregnskap 2008 ULOBA BA med datterselskap ULOBA BA RESULTATREGNSKAP KONSERN Note Driftsinntekter Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader 9, Avskrivning varige driftsmidler Nedskrivning på varige driftsmidler Administrasjonskostnader 9, Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinnt. fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT Disponering av årsresultat Overført fra / til annen egenkapital Overført fra / til reservefond

24 ULOBA BA med datterselskap ULOBA BA BALANSE KONSERN Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Varige driftsmidler 0 0 Bygninger, fast eiendom 1, Tomter 1, Leasingavtaler 1, Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Lån til datterselskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

25 ULOBA BA med datterselskap ULOBA BA BALANSE KONSERN Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Reservefond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld 0 0 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen, 13. mars 2009 Jan Kåre Stura Styreleder Bente Skansgård Nestleder Karin Dørstad Eli Knøsen Henrik Mæland Styremedlem Styremedlem Styremedlem Harald Aas Styremedlem Eiliv Mæhle Styremedlem 25

26 Byråd Jøran Kallmyr og ULOBA forhandler om ny BPA-avtale i Oslo. 26

27 ULOBA BA med datterselskap NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2008 REGNSKAPSPRINSIPPer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet ULOBA BA og følgende datterselskap: Assistanse Eiendom AS 100% Assistanse Eiendomsutvikling AS 100% Bryt Lenkene AS 100% Freedom Express AS 100% Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester og leieinntekter skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Datterselskap Investeringer i datterselskap vurderes etter kostmetoden. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Leasing Leieavtaler behandles som finansiell leieavtale. Eiendelen er oppført til anskaffelseskost og avskrives i samsvar med avdragene. Rentedelen av finansieringskostnadene er behandlet som ordinære finanskostnader. 27

28 NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER ULOBA BA Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Driftsløsøre mv 2-9 år Konsern Leasingavtaler Bygninger, fast eiendom Tomter Driftsløsøre Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Akk. nedskrivninger Bokført verdi Sum Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Driftsløsøre 2-9 år * Bygninger og annen fast eiendom 50 år * Tomter avskrives ikke * Leasingavtaler Over leieperioden NOTE 2 Aksjer Datterselskap ULOBA BA Forretningskontor Eierandel/ stemmerett Selskapets egenkapital Selskapets resultat Assistanse Eiendom AS Drammen 100 % Assistanse Eiendomsutvikling AS Drammen 100 % Bryt Lenkene AS Drammen 100 % Freedom Express AS Drammen 100 %

29 NOTE 3 Fordringer og gjeld ULOBA BA Fordringer med forfall senere enn ett år Lån til datterselskaper Sum Det er ingen gjeld med forfall senere enn 5 år. Det er ingen gjeld sikret ved pant. Konsern Det er ingen fordringer med forfall senere enn 1 år. Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Øvrig langsiktig gjeld Sum Gjeld sikret ved pant Øvrig langsiktig gjeld Sum Pantsatte eiendeler Tomter, bygninger og fast eiendom Sum Leasingforpliktelse sikret ved pant Leasinggjeld Sum Pantsatte eiendeler: Leaset anleggsmiddel Sum Leasingforpliktelse med forfall i løpet av ett år Leasinggjeld Sum Leasingforpliktelse med forfall i løpet av 2-5 år Leasinggjeld Sum Leasingforpliktelse med forfall senere enn 5 år Leasinggjeld Sum

30 NOTE 4 BETALINGSMIDLER Bundne innskudd i ULOBA BA Skattetrekksmidler Sum Bundne innskudd i konsern Skattetrekksmidler Sum NOTE 5 ANDELSKAPITAL ULOBA BA og konsern Antall Pålydende Balanseført Andelskapital NOTE 6 ANNEN EGENKAPITAL ULOBA BA Annen egenkapital Andel av årets resultat Sum annen egenkapital Konsern Annen egenkapital Andel av årets resultat Andre endringer Egenkapital NOTE 7 RESERVEFOND ULOBA BA Reservefond Avsetning 3% av omsetning kontrakter Sum reservefond Konsern Reservefond Avsetning 3% av omsetning kontrakter Sum reservefond

31 NOTE 8 SKATT Det er ingen skatt i ULOBA BA. Konsern Skattekostnad Betalbar skatt (28%) 0 0 Endring utsatt skattefordel Skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt (28%) 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Midlertidige forskjeller Netto midlertidige forskjeller Forskjeller som ikke motregnes 0 0 Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel Bokført utsatt skattefordel NOTE 9 LØNNSKOSTNAD ULOBA BA Konsern Lønnskostnad ULOBA BA / Konsern Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Det har blitt utført totalt årsverk i Uloba BA i Det har blitt utført totalt årsverk i konsernet i Ytelser til ledende personer i ULOBA BA Daglig leder Styret Lønn og andre ytelser Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Revisor Revisjonshonoraret for 2008 er kostnadsført med kr og kr for hhv mor/konsern. I tillegg er det kostnadsført kr og for annen bistand. 31

32 NOTE 10 PENSJON Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Sikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført. Det er personer innmeldt i ordningen. Det er i 2008 betalt inn kr i årets pensjonspremie. NOTE 11 GITTE GAVER, TILSKUDD Selskapet har for 2008 vedtatt å støtte mange av de samme formålene som i Prinsippet for når disse kostnadsføres er endret i Tidligere år er det gjort avsetninger i regnskapet for gaver, tilskudd til vedtatte formål. Fra og med 2008 blir disse bokført i det året de faktisk utbetales. ULOBA BA Konsern Gaver, tilskudd Stopp Diskrimineringen Union Handicap de Guinee Ed Roberts Campus Sum NOTE 12 SOLIDARITETSFOND Balanseført som annen kortsiktig gjeld i årsregnskapet. Avsetning som skal brukes til opplysning og opplæring av andelseiere i BPA. Årets bevegelser på kontoen har vært: 2008 Saldo pr Overføring ubrukte driftsmidler andelshavere Lederutviklingskurs Stolthetsparaden Andre reisekostnader Lønn og driftsmidler assistenter Avsluttede ordninger Saldo

33 ULOBA BA med datterselskap ULOBA BA Kontantstrømanalyse KONSERN Likvider tilført / brukt på virksomheten: Resultat før skatt Utbetalt betalbar skatt Ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Investering i datterselskap Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: Tilført andelskapital Tilført aksjekapital Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

34 Oslopolitiker Erling Folkvord støtter ULOBA under forhandlingene om ny BPA-avtale i Oslo. 34

35 35

36 Administrasjonen Ved utgangen av 2008 hadde administrasjonen 82 ansatte fordelt på 71 årsverk. 50 er kvinner og 32 menn. 45 av de ansatte er selv BPA-arbeidsledere. Når nye ansatte rekrutteres, arbeides det systematisk for å oppnå så jevn balanse mellom kjønnene som mulig. ULOBA har som prinsipp at personer med assistansebehov skal favoriseres ved ansettelser. Målet er at minst halvparten av de ansatte i administrasjonen har et assistansebehov. Dette gjelder både administrasjonen sett under ett og for den enkelte avdeling hver for seg. 55 av de ansatte har ULOBAs hovedkontor i Drammen som sin hovedarbeidsplass. BPA-rådgiverne jobber ved hjemmekontorer fra Nord-Trøndelag til Vest-Agder og driver likemannsarbeid for andelseiere og abonnenter bosatt over hele landet. DAGLIG LEDER ASS. DAGLIG LEDER Sekretariat konsern REGION 4 JURIDISK REGION 3 KOMMUNIKASJON REGION 2 HR REGION 1 SERVICE ØKONOMI og finans Sekretariat BPA BPA-ADMINISTRASJON 36

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2009. ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2009 ULOBA - Andelslag for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! ÅRSRAPPORT 2009 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten

Detaljer

Ulobas årsrapport 2011

Ulobas årsrapport 2011 Ulobas årsrapport 2011 Denne utgaven av ULOBAs årsrapport 2010 er laget med tanke på fungere best mulig i forhold til leselist og syntetisk tale. Gå med høyrepil et par steg inn i linja på den artikkelen

Detaljer

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET!

Årsrapport 2012. Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Årsrapport 2012 Uloba Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse FOLK FOR FRIHET! Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Kontakt Uloba dersom du ønsker årsrapporten i Word-format eller

Detaljer

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift

Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift ÅRSRAPPORT 2014 SORT CMYK: 0-0-0-100 HVIT BUNN Samvirke for Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) Årsrapporten finnes i følgende format: Trykt versjon Tilgjengelig PDF DAISY Punktskrift 1. BPA - EN VIKTIG

Detaljer

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006

4tech ASA med datterselskap. Årsregnskap 2006 4tech ASA med datterselskap Årsregnskap 2006 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2006 2005 Note 2006 2005 Driftsinntekter 13 785 114 15 164 782 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 15 315 733 16 548

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives...

ÅRSRAPPORT 2014. der folk trives... ÅRSRAPPORT 2014 der folk trives... Innholdsfortegnelse 2014 ble et godt år for Byggtek med et årsresultat på kr. 1.238.351,- 1. Styrets beretning Hovedtrekk...4 Markedsområdene 2014...6 Fakta om og datterselskapene...8

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. 2009 årsberetning 1 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Styrets årsberetning 2011

Styrets årsberetning 2011 Styrets årsberetning 2011 2011 var et merkeår i Forskningsparkens historie. Vårt siste store bygg, Hus 5, ble ferdigfinansiert og igangsatt. Vi etablerte et nytt investeringsfond med vår egen og ekstern

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid

Årsrapport 2009. Storgata 1-5. Utvikling gjennom samarbeid Årsrapport 2009 Storgata 1-5 Utvikling gjennom samarbeid Kirkegaten 14 Atrium 2 Storgata 8 LillestrømBanken Eiendom AS Torvet 5, Lillestrøm Tlf. 63 80 42 00 Faks: 63 80 42 01 www.lbeiendom.no Utvikling

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26

Innhold. Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 årsrapport 14 Innhold Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 25 Revisors beretning 26 Foto: Oscar Egeberg, Helene Næss, Marianne B. Hansen, Sven O. Nylænder

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010

Nøkkeltall 2010. Høydepunkter 2010 Årsrapport 2010 Nøkkeltall 2010 2010 2009 2008 Driftsinntekter 291 457 310 294 032 229 459 203 199 Driftsresultat (EBIT) 5 115 080 16 014 050 29 345 881 Årsresultat før skatt 7 381 692 16 520 186 31 699

Detaljer

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor.

Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2009 2 Anne-Marthe Nikolaisen ble medlem nummer 30.000 i SBBL i fjor. ÅRSBERETNING 2009 Stavanger Boligbyggelag ( SBBL ) er et medlemseid andelslag. Vårt formål er å skaffe medlemmene

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2012 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.

Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite. årsrapport. Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 3 innhold Boligbygge lagenes Partner AS Nye eiere. Nytt styre.

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2011 3 innhold Leder 1 Styrets årsberetning 2 Nøkkeltall Fordelskortet

Detaljer

Nøkkeltall 2009. Høydepunkter 2009

Nøkkeltall 2009. Høydepunkter 2009 Årsrapport 2009 Nøkkeltall 2009 2009 2008 2007 Driftsinntekter 294.032.229 459.203.199 231.072.277 Driftsresultat (EBIT) 16.014.050 29.345.881 12.542.286 Årsresultat før skatt 16.520.186 31.699.665 13.237.419

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin

I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2008 2 I 2008 startet arbeidene med tekniske hovedanlegg på Myklaberget i Sola kommune. Salg av første byggetrinn starter i 2009. Mange av boligene får fin utsikt. KORT OM STAVANGER

Detaljer

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014

ÅRSRAPPORT ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 20 14 ÅRSRAPPORT 2014 1 2014 ble nok et begivenhetsrikt år for BoligPartner og alle selskapets medarbeidere. Gjennom målrettet arbeid i tråd med vår strategi, oppnådde vi en solid volumvekst

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer