ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE. Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten i Word-format eller DAISY-format.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE. Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten i Word-format eller DAISY-format."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2008 ANDELSLAG FOR BORGERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE Kontakt ULOBA dersom du ønsker denne årsrapporten i Word-format eller DAISY-format.

2 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se

3 INNHOLD ULOBAs visjon og verdier...s bud om BPA...s. 5 Hva er ULOBA?...s. 6 Styrets beretning...s. 7 Regnskap...s. 23 Balansen...s. 24 Noter...s. 27 Kontantstrømanalyse...s. 33 Revisjonsberetning...s. 35 Organisasjonskart...s. 36

4 ULOBA skal gi borgere med assistansebehov muligheter til livsutfoldelse Visjon ULOBA skal rive samfunnsskapte barrierer slik at borgere med assistansebehov får frihet til å leve selvstendig ULOBAs viktigste verdier er respekt ansvarlighet solidaritet engasjement ULOBA skal bygge på Independent Living-ideologien være best på BPA i Norge utvikle BPA som et verktøy for myndiggjøring tilby lederopplæring, rådgivning og administrative tjenester for BPA 4

5 10 bud om Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) 1. Borgeren skal ha assistanse som gir et helhetlig liv Borgerens hjemkommune må fatte et enkeltvedtak om BPA som omfatter assistansetimer for de ulike assistansebehovene borgeren har; f. eks. gjøre innkjøp, personlig hygiene, husarbeid, lese posten og fritid. 2. Borgeren skal ha et fleksibelt og variert liv Borgeren må fritt og fleksibelt gjennom et helt år selv kunne disponere sine tildelte assistansetimer. Det skal være mulig å leve et liv med variasjoner. 3. Borgeren og arbeidsgiveren må ha klare avtaler seg imellom Borgeren og hans/hennes arbeidsgiver (kommune/bydel eller et andelslag) må ha en klar skriftlig avtale som regulerer samarbeidet dem imellom. 4. Borgeren må få lederopplæring Arbeidsgiver har plikt til å tilby borgeren grunnopplæring i ledelse og gi et reelt tilbud om videreutvikling og oppfølging i arbeidslederrollen. Å ha et assistansebehov er ikke ensbetydende med det å ha gode egenskaper som leder. Arbeidsledelse må læres og videreutvikles. 5. Borgeren må tilbys, men ikke påtvinges, veiledning og råd Et liv med assistanse er et liv i lederrollen. En arbeidsgiver må ha kontinuerlig og kompetent veiledning tilgjengelig. Veiledning og råd skal ytes når borgeren ønsker det. Man skal helst unngå å gi veiledning og råd til dem som ikke ber om det. 6. Borgerstyringen må være reell Borgeren må selv kunne annonsere etter nye assistenter, intervjue søkere og velge ut og ansette de(n) som passer best. Borgeren må selv fritt kunne velge om arbeidsgiver skal opptre i annonse, intervju eller utvelgelse. 7. Borgeren må ha det reelle ansvaret for assistanseordningen Borgeren har selv det hele og fulle ansvaret for opplæring av sine personlige assistenter i arbeidet. Arbeidsgiver skal ikke stå for denne opplæringen. Arbeidsledelse blir en sentral del av livet for borgere med BPA. Følgelig må det hele og fulle ansvar ligge hos den som lever dette livet. 8. Borgeren må få arbeidsgivers støtte i arbeidslederrollen Borgeren må i samarbeid med sin arbeidsgiver kunne si opp assistenter som ikke fungerer. Borgere som får tilværelsen forringet av dårlig assistanse må tilbys råd fra arbeidsgiver om hvordan problemet kan løses. 9. Borgeren må ha forutsigbarhet Arbeidsgiver må gi borgerne løpende orientering om forbruk av assistansetimer, slik at borgeren kan planlegge sitt eget liv - f. eks. kurs, fritid etc. 10. Borgeren skal ikke påføres merutgifter Det må være klare regler for dekking av merutgifter i forbindelse med assistansen. En borger skal ikke betale stillingsannonser av egen lomme. Den som har assistansebehov på kino, skal slippe å betale assistentens kinobillett. Copyright ULOBA BA 5

6 ULOBA er Norges eneste andelslag (samvirke) for Borgerstyrt personlig assistanse ULOBA bygger sin virksomhet på prinsippene til den internasjonale Independent Living-bevegelsen ULOBA eies av folk med assistansebehov og drives på nonprofit-basis ULOBA tilbyr sine tjenester i hele landet Alle mennesker er født frie med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep. (FNs verdenserklæring om menneskerettighetene, artikkel 1 og 12) 6

7 STYRETS BERETNING 2008 Utvikling i 2008: 826 andelseiere (712 i 2007) 445 abonnenter (496 i 2007) 153 kontraktskommuner/bydeler (154 i 2007) 71 årsverk i administrasjonen (50 i 2007) 5029 personer mottok lønn og/eller feriepenger (4278 i 2007) 148 nye andelseiere fullførte kurs i lederutvikling (77 i 2007) Aktiviteter i 2008: Arbeidet for rettighetsfesting av BPA Etter årelang kamp fra blant andre ULOBA startet endelig Helse- og omsorgsdepartementet høringsrunden om å rettighetsfeste BPA. En rettighetsfesting av BPA betyr at kommuner ikke lengre kan nekte funksjonshemmede med assistansebehov muligheten til å styre sitt eget liv og sin egen assistanse. I dag er loven slik at det er opp til kommunens skjønn å innvilge BPA. Mange får avslag, og hundre kommuner har fortsatt ikke BPA i det hele tatt. På Stortinget er det flertall for en lovendring som sikrer funksjonshemmede retten til å styre eget liv og egen assistanse. Da høringssvarene forelå i begynnelsen av 2008 var konklusjonen at hele 70% av høringsinstansene støtter stortingsflertallet og departementet i å gjøre BPA til en individuell rettighet. Det var en solid støtte (57%) for å rettighetsfeste BPA også til barn, personer med intellektuell funksjonsnedsettelse og andre som trenger assistanse i lederrollen. Omtrent halvparten (48%) av høringssvarene støtter også tanken om å lovfeste fritt valg av arbeidsgivermodell. ULOBA tok initiativ til en leserbrevkampanje. Andelseiere ble oppfordret til å sende inn leserbrev til sine lokalaviser og aktuelle publikasjoner med et krav om at høringsrunden måtte føre til en lovfesting av BPA. Innlegg sto på trykk landet over og viste at dette er noe som opptar personer over hele Norge. En endelig lovfesting ser ut til å realiseres, men vi vet fortsatt ikke når, så ULOBA må fortsette kampen. Sterke, stolte og synlige i Stolthetsparaden! Det var en historisk mønstring av funksjonshemmede da Stolthetsparaden! 2008 gikk gjennom Oslo sentrum lørdag 7. juni. På ULOBAs initiativ samlet hundrevis av funksjonshemmede fra mange organisasjoner og miljøer seg under slagordet Sterk! Stolt! Synlig! i paraden som gikk fra Youngstorget til Spikersuppa. Dette er den største mønstringen av funksjonshemmede noen sinne i Norge. Paraden var for og med funksjonshemmede og ble arrangert på initiativ av ULOBA inspirert av Disability Pride Parade i USA. Stolthetsparaden! gjorde en sommervarm Karl Johan til en festgate med musikk fra reaggeband på en vogn som ble trukket av to fjordhester, gjøglere som blåste ild og gikk på stylter, og ikke minst engasjerte deltakere. Det ble ropt slagord og båret plakater med tekster som: «Funkiser blir glade med Stolthetsparade» og «Frihet. Likhet. Brorskap». Viktige budskap ble formidlet med store smil og høy stemning. Paraden ble avsluttet med appeller av Tove-Anita Moen Flaaum og Aage Gjesdal, henholdsvis regionleder og BPA-rådgiver i ULOBA. Begge er også aktivister i Independent Living-bevegelsen i Norge og sterkt engasjerte i anti-diskrimineringsarbeid. Det var også en prisoverrekkelse der daglig leder i ULOBA Knut Flaaum overrakte Mari Storstein et kunstverk av Bente Larsen. Kunstverket forestilte frihetsgudinnen i rullestol. Mari Storstein fikk Stolthetsprisen! for sitt arbeid mot IPLOS-registreringen. Hun var med og laget en dokumentarfilm, der hun medvirker selv, som heter «Jakten på Sylvia B». I filmen vil hun ha statsråd Sylvia Brustad til å stå til rette for et diskriminerende og nedverdigende offentlig registreringssystem av funksjonshemmede som Storstein selv har blitt krenket av. Europeisk konferanse mot institusjonalisering European Coaliation for Community Living (ECCL) la sitt Europa-seminar til Norge og Drammen i september med ULOBA som vertskap og ENIL (European Network on Independent Living) som arrangør. Seminaret «Living Independently and Being Included» drøftet strategier for å implementere FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter, med fokus på: Funksjonshemmede ut av institusjoner! Dette er et høyst aktuelt tema for svært mange funksjonshemmede i Europa. I flere europeiske land har funksjonshemmede ingen andre boalternativer enn institusjoner eller hjemme hos sine foreldre. 7

8 Oslofolk demonstrerer for retten til ULOBAs BPA. 8

9 Forhandlinger med Oslo kommune Rett før jul, etter mer enn to års forhandlinger, kom endelig den politiske delen av en fornyet BPA-avtale mellom ULOBA og Oslo kommune på plass. Ved årets inngang gjensto kun prisforhandlingene. Viktige prinsipper om ULOBAs BPA sto på spill. Det var avgjørende å holde på disse prinsippene for at friheten BPA gir ikke skulle begrenses for å passe inn i en kommunes strenge rammer for «innkjøp av tjenester». Mye forhandlingstid har gått med på å understreke at ULOBAs BPA er ikke en «tjeneste» kommuner kjøper til sine innbyggere på linje med renovasjon og parkstell, men et verktøy for den enkelte borger til å oppnå frihet. Avtalen er en seier for fortsatt frihet for Oslo-folk som vil ha ULOBAs BPA. Europeere for felles sak i ENIL ULOBA er sentrale og aktive i European Network on Independent Living (ENIL). ENIL er et europeisk nettverk av Independent Living-organisasjoner. ENIL mener at fullt borgerskap og oppfyllelse av menneskerettigheter for funksjonshemmede bare kan oppnås gjennom bevisstgjøring, å utfordre tradisjonell omsorgstenkning og å skape positive debatter i Europa og internasjonalt. ULOBAs nestleder i styret, Bente Skansgård, og ULOBAs assisterende daglige leder, Vibeke Marøy Melstrøm, er henholdsvis president og styremedlem i ENIL. Samarbeid over landegrenser Andelslaget ULOBA har siden stiftelsen i 1991 bygget en organisasjon som andre land som ønsker å bygge opp sin borgerstyrte personlige assistanse gjerne vil høste erfaring fra. ULOBAs arbeid for BPA basert på et Independent Living-fundament som fungerer i praksis, har satt Norge på kartet. Representanter fra ULOBA har vært i Danmark og holdt foredrag. Danmark har fått sin egen lov om rettighetsfesting av BPA. B i BPA står i dansk lov for «Borgerstyrt» slik vi i ULOBA mener det skal være, i motsetning til norske myndigheter som foretrekker «Brukerstyrt». Danmark har ingen kommunal BPA-ordning, der er BPA tilgjengelig gjennom private firmaer, andelslag eller at arbeidsleder fungerer som arbeidsgiver. ULOBA har sammen med svensker og finner besøkt Latvia og vært gjester i parlamentet, her har vi presentert våre ulike modeller for BPA. Island inviterte ULOBA for å presentere Independent Living-ideologien og ULOBA-modellen, dette førte til at det ble satt i gang et prosjekt for å bygge opp en assistanseordning i stedet for å satse på institusjonsdrift. ULOBA mottok gjester fra Bulgaria i juni anført av det bulgarske styremedlemmet i ENIL, Kapka Panayotova, som informerte om situasjonen for funksjonshemmede i Bulgaria. Bulgaria har få alternativer ut over institusjoner som boliger for personer med assistansebehov. Sofia, hovedstaden i Bulgaria, har en assistanseordning som fungerer dårlig både på grunn av kommunen og mangel på opplæring og oppfølging. ULOBA kunne dele sin erfaring med hvordan vi baserer hele BPA-ordningen på likemannsarbeid. Internasjonalt solidaritetsarbeid ULOBA støtter en større gruppe funksjonshemmede elever og studenter i Gambia, og en interesseorganisasjon for funksjonshemmede i Guinea. ULOBA blir løpende oppdatert om arbeidet av kolleger i begge landene. Nytt andelslag Styret i ULOBA ga våren 2008 administrasjonen fullmakt til å etablere et prosjekt som skal danne et nytt andelslag for personer som ikke leder BPA-ordningen selv. Andelslaget skal være non profit-basert og fundamentert på Independent Living-ideologien. Innehaver av assistansebehovet skal ha den avgjørende innflytelse i andelslaget. Prosjektet skal legge frem vedtekter for andelslaget hvor det forutsettes styrerepresentasjon fra ULOBA og JAG. JAG står for Jämlikhet, Assistans, Gemenskap og er en svensk ideell riksdekkende organisasjon som arbeider for å forbedre vilkårene for medlemmene som alle har omfattende funksjonsnedsettelser. Det ble klart at JAG er villige til å sitte i styret. Prosjektet har gjort forarbeider til et stiftelsesmøte berammet første kvartal

10 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se 10

11 Datterselskap i ULOBA-konsernet ULOBA BA Freedom Express AS bryt lenkene as Assistanse eiendom AS Assistanse eiendomsutvikling AS Freedom Express A/S busselskap som ikke diskriminerer Freedom Express er et datterselskap i ULOBA-konsernet, stiftet 10. mars 2008, som primært er opprettet for å dekke ULOBAs transportbehov. Selskapet tilbyr transportmuligheter tilgjengelig for alle passasjerer. De fleste transportmidler er ikke tilgjengelige for eksempelvis rullestolbrukere, og kan i beste fall transportere kun en eller to personer av gangen. Bussene til Freedom Express kan innredes etter de reisendes behov og ønsker. Bruk av kontrastfarger og LED- ledelys i gulv og trapper hjelper for fremkommelighet og trygghet for svaksynte. Taktilt kart kan tilbys blinde og svaksynte. Teleslynge er installert i bussen. Rullestolheisen er plassert midt på bussen og har en kapasitet på 450 kg. Toalett er tilgjengelig for alle passasjerer. Alle reisende har mulighet til å ta i bruk hele bussen og kan velge selv hvor de ønsker å sitte. Setene kan flyttes eller tas enkelt ut. Gulvet har ingen forhøyninger. Freedom Express tilbyr reiser og busstransport med unike fleksible løsninger basert på kundens behov. ULOBA har tegnet avtaler med selskapet som sikrer prioritet for alle medarbeidere og forbindelser med funksjonsnedsettelser. Bryt Lenkene A/S Magasinet Selvsagt! får sagt det I 2008 ble det første norske magasinet basert på Independent Living-ideologien lansert. Magasinet gis ut av ULOBAs datterselskap Bryt Lenkene A/S. Selvsagt! er et magasin som skal øke funksjonshemmedes bevissthet og kunnskap om diskriminering og undertrykking. Selvsagt! tar opp aktuelle emner som angår diskriminering av funksjonshemmede med stor bredde og dybde og skal bidra til bevisstgjøring av leserne. Funksjonshemmede trenger usminket informasjon. Medias fremstilling av funksjonshemmede er som regel stereotyp og preget av gammeldagse holdninger og forståelser. Politikere som er beslutningstagere har ofte begrensete kunnskaper om funksjonshemmedes utfordringer og tar derfor ofte beslutninger som både går på tvers av synspunkter og høringsuttalelser fra dem det gjelder. Selvsagt! skal gi ideer, verktøy og inspirasjon og har funksjonshemmede selv som primær målgruppe. Selskapet Bryt Lenkene A/S ble stiftet 2. januar Assistanse Eiendom A/S Dette datterselskapet forvalter og leier ut eksisterende eiendomsmasse til moderselskapet. Assistanse Eiendomsutvikling A/S Dette datterselskapet har som oppgave å håndtere moderselskapets framtidige eiendomsbehov. 11

12 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se 12

13 ULOBAs styre valgt på generalforsamlingen 7. juni 2008 Styreleder: Jan Kåre Stura. Styremedlemmer: Karin Dørstad, Eli Knøsen, Eiliv Mæhle, Henrik Mæland, Bente Skansgård, Harald Aas 1. varamedlem: Tor Olaf Aamodt 2. varamedlem: Synnøve Nordeng 3. varamedlem: Thomas Ulven ULOBAs styre besto av fire menn og tre kvinner. I løpet av 2008 ble det avholdt 7 styremøter. 50 saker ble behandlet. Styret ble på Generalforsamlingen 2008 utvidet med 2 styremedlemmer og 1 varamedlem. Andelseiere og abonnenter pr 31. desember 2008: Andelseiere: 826 (2007: 712) Abonnenter: 445 (2007: 496) Fylker Fylker Akershus Oslo Aust-Agder 8 6 Rogaland Buskerud Sogn og Fjordane 6 6 Finnmark 1 0 Sør-Trøndelag Hedmark Telemark Hordaland Troms Møre og Romsdal Vest-Agder 7 6 Nordland Vestfold Nord-Trøndelag 4 4 Østfold Oppland Sum

14 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se 14

15 Kontraktskommuner per Alstadhaug Halden Nittedal Stjørdal * Alvdal Hamar Nord-Aurdal Stokke Andebu Harstad Norddal Stord Arendal Haugesund Nordre Land Stryn Asker Hol (Buskerud) Nordreisa* Sula Askøy Herøy * Nøtterøy Svelvik Aure* Hurum Odda Sykkylven Aurskog Høland Jevnaker Oppegård Søgne Austevoll Karlsøy Os (Hordaland) Sømna Averøy Karmøy Oslo (14 bydeler) Tinn Bergen Kongsberg Porsgrunn Tjøme Brønnøy Kongsvinger Randaberg Tranøy Bærum Krødsherad Rana Tromsø Drammen Kvam Re Trondheim Drangedal Kvinesdal Ringerike Tønsberg Dønna Kvæfjord Ringsaker Ullensaker Eid Lardal Rollag Ulstein Eidsberg Lebesby* Rygge Vefsn* Eidsvoll Lenvik Rælingen Verran Elverum Lier Røros* Vestby* Evje og Hornes Lierne Røyken Vestre Toten Fauske Lillehammer Råde Vinje* Fitjar Lindås Sande (Vestfold) Volda Fjell Lunner Sandefjord Voss Flekkefjord Lyngdal Sandnes Værøy Flå * Lørenskog Sarpsborg Vågan* Fredrikstad Malvik* Skaun Våler (Hedmark) Froland Mandal Skedsmo Østre Toten Førde Meldal * Ski Øvre Eiker Gausdal Midsund Skien Øygarden Gjesdal Modum Skiptvet Ål Gjøvik Molde Sogndal Ålesund Gloppen Moss Spydeberg Åmot Gol Nedre Eiker Stange Årdal Gran Nes (Akershus) Stavanger Ås Hadsel Nes (Buskerud) Steinkjer *) Nye i

16 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se 16

17 Ansatte Antall ansatte økte også i desember var 82 personer i jobb i administrasjonen fordelt på 71 årsverk. Det ble sendt ut til sammen 5029 lønns- og trekkoppgaver for Dette representerer det antall personer som i løpet av året har mottatt lønn og/eller feriepenger fra ULOBA Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er, etter styrets oppfatning, godt. ULOBA har et lavt sykefravær; 3% i 2008 (korttidsfravær). Det har ikke blitt meldt om alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i 2008 der det har vært store materielle skader eller personskader. Det ble gjennomført en klimaundersøkelse i ULOBAs administrasjon høsten Klimaundersøkelsen skal være et grunnlag for videre arbeid med avdelingsvise handlingsplaner for å opprettholde og eventuelt forbedre arbeidsmiljøet. Miljøforurensing Styret er ikke kjent med forhold ved ULOBAs virksomhet som kan medføre vesentlig påvirkning av det ytre miljøet. Avfall fra kontoret i Drammen kildesorteres. Brukte tonerkassetter og blekkpatroner samles inn for resirkulering. Medlemskap ULOBA er med i: European Network on Independent Living (ENIL) Menneskerettsalliansen Drammen Næringslivsforening Det Kgl. Selskap for Norges Vel Annet ULOBA støtter arbeidet til Amnesty International (Amnesty supporter). Økonomisk resultat Styret bekrefter at forutsetningen for fortsatt drift er til stede og årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser for år Resultat og disposisjoner: Årsregnskapet viser et overskudd på kr Styret anbefaler at årets overskudd disponeres slik: Til reservefond kr Til annen egenkapital kr Sum kr

18 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se 18

19 Omsetningsutvikling Omsetningsøkningen fra 2007 til 2008 har vært på 23% ( : 30%). Økningen vil si 102,9 millioner kroner Millioner kroner Fond og egenkapital Det er et mål for styret å bygge opp en kapitalreserve i ULOBA. Virksomhetens store omfang, og ikke minst ansvaret ved å være arbeidsgiver for et meget stort antall ansatte (2008: 5029 personer), gjør det helt nødvendig å ha en betydelig kapitalreserve. Reservefond i millioner kr: 62,6 Annen egenkapital i millioner kr: 28, Millioner kroner Reservefond Annen egenkapital

20 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se 20

21 6000 Millioner kroner Egenkapital Egenkapitalen er 91, 7 mill. kroner Egenkapitalandelen er nå 34,3% (2007: 33,8%). 35% 30% Prosent 25% 20% 15% 10% 5% ,55% 19,34% 9,16% 12,30% 13,61% 20,70% 25,83% 24,74% 33,80% 34,33% Drammen, 13. mars 2009 Jan Kåre Stura Styreleder Bente Skansgård Nestleder Karin Dørstad Eli Knøsen Henrik Mæland Styremedlem Styremedlem Styremedlem Harald Aas Styremedlem Eiliv Mæhle Styremedlem 21

22 Bli med på Stolthetsparaden! i Oslo 13. juni Se 22

23 Regnskap 2008 Resultatregnskap 2008 ULOBA BA med datterselskap ULOBA BA RESULTATREGNSKAP KONSERN Note Driftsinntekter Driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader 9, Avskrivning varige driftsmidler Nedskrivning på varige driftsmidler Administrasjonskostnader 9, Tap på fordringer Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinnt. fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT Disponering av årsresultat Overført fra / til annen egenkapital Overført fra / til reservefond

24 ULOBA BA med datterselskap ULOBA BA BALANSE KONSERN Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Utsatt skattefordel Varige driftsmidler 0 0 Bygninger, fast eiendom 1, Tomter 1, Leasingavtaler 1, Driftsløsøre, inventar, verktøy o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Lån til datterselskaper Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 0 0 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd og kontanter Bankinnskudd og kontanter Sum bankinnskudd og kontanter Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

25 ULOBA BA med datterselskap ULOBA BA BALANSE KONSERN Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Reservefond Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Annen langsiktig gjeld 0 0 Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Drammen, 13. mars 2009 Jan Kåre Stura Styreleder Bente Skansgård Nestleder Karin Dørstad Eli Knøsen Henrik Mæland Styremedlem Styremedlem Styremedlem Harald Aas Styremedlem Eiliv Mæhle Styremedlem 25

26 Byråd Jøran Kallmyr og ULOBA forhandler om ny BPA-avtale i Oslo. 26

27 ULOBA BA med datterselskap NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2008 REGNSKAPSPRINSIPPer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De benyttede regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år. Konsolideringsprinsipper Konsernregnskapet omfatter morselskapet ULOBA BA og følgende datterselskap: Assistanse Eiendom AS 100% Assistanse Eiendomsutvikling AS 100% Bryt Lenkene AS 100% Freedom Express AS 100% Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av tjenester og leieinntekter skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som de leveres. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. Datterselskap Investeringer i datterselskap vurderes etter kostmetoden. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt beregnes med 28% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Leasing Leieavtaler behandles som finansiell leieavtale. Eiendelen er oppført til anskaffelseskost og avskrives i samsvar med avdragene. Rentedelen av finansieringskostnadene er behandlet som ordinære finanskostnader. 27

28 NOTE 1 VARIGE DRIFTSMIDLER ULOBA BA Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Bokført verdi Årets avskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Driftsløsøre mv 2-9 år Konsern Leasingavtaler Bygninger, fast eiendom Tomter Driftsløsøre Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost Akk. avskrivninger Akk. nedskrivninger Bokført verdi Sum Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Selskapet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for driftsmidlene er beregnet til: * Driftsløsøre 2-9 år * Bygninger og annen fast eiendom 50 år * Tomter avskrives ikke * Leasingavtaler Over leieperioden NOTE 2 Aksjer Datterselskap ULOBA BA Forretningskontor Eierandel/ stemmerett Selskapets egenkapital Selskapets resultat Assistanse Eiendom AS Drammen 100 % Assistanse Eiendomsutvikling AS Drammen 100 % Bryt Lenkene AS Drammen 100 % Freedom Express AS Drammen 100 %

29 NOTE 3 Fordringer og gjeld ULOBA BA Fordringer med forfall senere enn ett år Lån til datterselskaper Sum Det er ingen gjeld med forfall senere enn 5 år. Det er ingen gjeld sikret ved pant. Konsern Det er ingen fordringer med forfall senere enn 1 år. Langsiktig gjeld med forfall senere enn 5 år Øvrig langsiktig gjeld Sum Gjeld sikret ved pant Øvrig langsiktig gjeld Sum Pantsatte eiendeler Tomter, bygninger og fast eiendom Sum Leasingforpliktelse sikret ved pant Leasinggjeld Sum Pantsatte eiendeler: Leaset anleggsmiddel Sum Leasingforpliktelse med forfall i løpet av ett år Leasinggjeld Sum Leasingforpliktelse med forfall i løpet av 2-5 år Leasinggjeld Sum Leasingforpliktelse med forfall senere enn 5 år Leasinggjeld Sum

30 NOTE 4 BETALINGSMIDLER Bundne innskudd i ULOBA BA Skattetrekksmidler Sum Bundne innskudd i konsern Skattetrekksmidler Sum NOTE 5 ANDELSKAPITAL ULOBA BA og konsern Antall Pålydende Balanseført Andelskapital NOTE 6 ANNEN EGENKAPITAL ULOBA BA Annen egenkapital Andel av årets resultat Sum annen egenkapital Konsern Annen egenkapital Andel av årets resultat Andre endringer Egenkapital NOTE 7 RESERVEFOND ULOBA BA Reservefond Avsetning 3% av omsetning kontrakter Sum reservefond Konsern Reservefond Avsetning 3% av omsetning kontrakter Sum reservefond

31 NOTE 8 SKATT Det er ingen skatt i ULOBA BA. Konsern Skattekostnad Betalbar skatt (28%) 0 0 Endring utsatt skattefordel Skattekostnad Betalbar skatt i balansen Betalbar skatt (28%) 0 0 Sum betalbar skatt 0 0 Midlertidige forskjeller Netto midlertidige forskjeller Forskjeller som ikke motregnes 0 0 Grunnlag for beregning av utsatt skattefordel Bokført utsatt skattefordel NOTE 9 LØNNSKOSTNAD ULOBA BA Konsern Lønnskostnad ULOBA BA / Konsern Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Det har blitt utført totalt årsverk i Uloba BA i Det har blitt utført totalt årsverk i konsernet i Ytelser til ledende personer i ULOBA BA Daglig leder Styret Lønn og andre ytelser Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillese til daglig leder, styreformann eller andre nærstående parter. Revisor Revisjonshonoraret for 2008 er kostnadsført med kr og kr for hhv mor/konsern. I tillegg er det kostnadsført kr og for annen bistand. 31

32 NOTE 10 PENSJON Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Sikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført. Det er personer innmeldt i ordningen. Det er i 2008 betalt inn kr i årets pensjonspremie. NOTE 11 GITTE GAVER, TILSKUDD Selskapet har for 2008 vedtatt å støtte mange av de samme formålene som i Prinsippet for når disse kostnadsføres er endret i Tidligere år er det gjort avsetninger i regnskapet for gaver, tilskudd til vedtatte formål. Fra og med 2008 blir disse bokført i det året de faktisk utbetales. ULOBA BA Konsern Gaver, tilskudd Stopp Diskrimineringen Union Handicap de Guinee Ed Roberts Campus Sum NOTE 12 SOLIDARITETSFOND Balanseført som annen kortsiktig gjeld i årsregnskapet. Avsetning som skal brukes til opplysning og opplæring av andelseiere i BPA. Årets bevegelser på kontoen har vært: 2008 Saldo pr Overføring ubrukte driftsmidler andelshavere Lederutviklingskurs Stolthetsparaden Andre reisekostnader Lønn og driftsmidler assistenter Avsluttede ordninger Saldo

33 ULOBA BA med datterselskap ULOBA BA Kontantstrømanalyse KONSERN Likvider tilført / brukt på virksomheten: Resultat før skatt Utbetalt betalbar skatt Ordinære avskrivninger Årets nedskrivninger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført / brukt på investeringer: Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgssum) Investering i datterselskap Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført / brukt på finansiering: Tilført andelskapital Tilført aksjekapital Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd per Kontanter og bankinnskudd per

34 Oslopolitiker Erling Folkvord støtter ULOBA under forhandlingene om ny BPA-avtale i Oslo. 34

35 35

36 Administrasjonen Ved utgangen av 2008 hadde administrasjonen 82 ansatte fordelt på 71 årsverk. 50 er kvinner og 32 menn. 45 av de ansatte er selv BPA-arbeidsledere. Når nye ansatte rekrutteres, arbeides det systematisk for å oppnå så jevn balanse mellom kjønnene som mulig. ULOBA har som prinsipp at personer med assistansebehov skal favoriseres ved ansettelser. Målet er at minst halvparten av de ansatte i administrasjonen har et assistansebehov. Dette gjelder både administrasjonen sett under ett og for den enkelte avdeling hver for seg. 55 av de ansatte har ULOBAs hovedkontor i Drammen som sin hovedarbeidsplass. BPA-rådgiverne jobber ved hjemmekontorer fra Nord-Trøndelag til Vest-Agder og driver likemannsarbeid for andelseiere og abonnenter bosatt over hele landet. DAGLIG LEDER ASS. DAGLIG LEDER Sekretariat konsern REGION 4 JURIDISK REGION 3 KOMMUNIKASJON REGION 2 HR REGION 1 SERVICE ØKONOMI og finans Sekretariat BPA BPA-ADMINISTRASJON 36

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer