Helhetsplan Bekkestua nord

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Helhetsplan Bekkestua nord"

Transkript

1 N Y T T N R Helhetsplan Bekkestua nord Informasjonsmøte mandag 6. oktober, se side 4 Ta godt vare på boligen Se side 9 Gavekort fra Stena Line Se side 14 Matsiden Se side 21

2 2 ABBL NYTT NR MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR Ansvarlig utgiver: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Postboks 385, 1301 Sandvika Telefon: Ansvarlig redaksjonskomité: Søren Pedersen og Irene Nøbben Abonnement: Bladet er gratis for medlemmer. Abonnement kr 40 per år. Grafisk produksjon: 07 Gruppen AS, Oslo Innhold: 2 Bruk forkjøpsretten 3 Leder 4 Nye planer for Bekkestua 9 Ta godt vare på boligen 12 Stena Line 14 Aktuelle tjenester 17 Nytt om navn 18 Når detaljjene teller! 21 Mattips VED KJØP AV BOLIG - BRUK FORKJØPS- RETTEN! Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. Forkjøpsretten kan benyttes ved kjøp av andelsleilighet i tilknyttede borettslag. Her finner du boliger i alle størrelser fra 25 og opp til 100 m 2. Tilknyttede andelsboliger er andelsboliger som ligger i borettslag tilknyttet ABBL. For å kunne bli eller være andelseier av en slik leilighet, må man være medlem av boligbyggelaget. Ved overdragelse av slike leiligheter har først andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige medlemmene av boligbyggelaget forkjøpsrett. Hvordan benytter jeg meg av forkjøpsretten? Anne Marie Nesse Knudsen Forkjøpsrettsboligene utlyses i Budstikka hver mandag. De blir også lagt ut på ABBL s hjemmeside: Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum på hjemmebane! «ABBL nytt» medlemsblad for Asker og Bærum boligbyggelag utgis fire ganger per år og har et opplag på ca eksemplarer. Kontakt oss nå for et godt tilbud på annonsering i kommende utgaver i Annonsesalg: Rune Wold mobil e-post: ADD Media AS - P.b Grønland Oslo Fordelen ved å kjøpe bolig på forkjøpsrett, er at du slipper å delta i budrunden. Isteden kan du, etter at budrunden er avsluttet, vurdere om du ønsker å gå inn i høyeste bud. Er det flere medlemmer som ønsker å benytte seg av forkjøpsretten, avgjøres retten etter ansiennitet i boligbyggelaget. For mer informasjon om bruk av forkjøpsretten ta kontakt med vår saksbehandler Anne Marie Nesse Knudsen tlf HVEM FÅR ABBL NYTT? ABBL er et medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag AL. Bladet distribueres fire ganger i året til boligbyggelagets medlemmer og husstander hvor ABBL er forretningsfører. Samlet opplag for ABBL nytt er ca eksemplarer, noe som dekningsmessig stiller oss på linje med de store abonnementavisene i vårt område, Aftenposten og Budstikka.

3 ABBL NYTT NR INVESTOR UTEN OPPGJØRSEVNE Adm. dir. Søren Pedersen Så lenge vi hadde en ukontrollert prisstigning på nye boliger, var det fristende for investorer med marginal egenkapital, å kjøpe boliger i nye boligprosjekter. Med kun 10 % i håndpenger og forfall av restkjøpesummen først ved overlevering, kunne man oppnå betydelige gevinster gjennom liten eller ingen egenkapital. Flere prosjektmeglere holdt nær kontakt med investorene og oppnådde derfor imponerende salgstall. I mange tilfeller så megler for seg et nytt salg med dobbel meglerprovisjon. Utbygger var fornøyd. Salget gikk raskt og 60 % kravet som byggelånsbanken stilte for oppstart, ble lett oppfylt. Faktisk var meglere som kunne skaffe flest investorer, de mest populære blant utbyggerne. Men, «etter den søte kløe kommer den sure svie.» Flere investorer klarer ikke å selge leilighetene før overtakelse. De klarer heller ikke å finansiere restkjøpesummen. Betaling overfor utbygger misligholdes. Utbygger må begjære dekningssalg. Det siste kommer på toppen av at utbygger muligens fortsatt sitter igjen med egne usolgte boliger. Boligene blir klare for overtakelse og de som er reelle kjøpere, må flytte inn i boliger uten naboer. Ikke noen god start for bomiljøet. Hvordan det går med utbygger i en slik situasjon, kan nok variere. De store og profesjonelle utbyggerne klarer seg nok selv om de må døyve betydelige tap. For mindre solide utbyggere kan situasjonen bli fullstendig håpløs, med fare for ikke å kunne avslutte prosjektet. ABBL har sett faren lenge og rådet utbyggere til å være ytterst forsiktige med å selge boliger til investorer som ikke er i stand til å dokumentere oppgjørsevne. Ofte er vi da blitt møtt med at ABBL er alt for trauste og at man bare må akseptere at nye boliger benyttes som spekulasjonsobjekter. For de som har kjøpt bolig i prosjekter gjennom ABBL, er det imidlertid en trygghet at man som medlem av ABBL kun får kjøpt én bolig og at medlemskapet blir slettet ved tildeling. Dermed reduseres spekulasjonsmomentet til et minimum og kjøperne kan være trygge på at de får naboer ved innflytting. For de utbyggere som har valgt ABBL som samarbeidende megler, er det en trygghet å føle at de salg som er gjennomført, virkelig er reelle og at man ved overlevering av boligene, ikke sitter igjen med «Svarte Per».

4 4 ABBL NYTT NR NYE PLANER FOR BEKKESTUA 50 boliger under bygging Vi inviterer til informasjonsmøte på Bekkestua bibliotek. Mandag den 6. oktober kl

5 ABBL NYTT NR Bærum kommune legger i disse dager ut forslag til planprogram for Bekkestua sentrum nord. Planprogrammet skal legges til grunn for den videre utvikling av Bekkestua sentrum nord, slik at denne delen av sentrum skal kunne oppgraderes til samme standard som den søndre delen av Bekkestua. Til å orientere om planprogrammet har vi invitert leder for kommunens plan- og miljøavdeling, Arthur Wöhni. De andre grunn eierne innenfor Bekkestua sentrum nord, som har sendt inn innspill, er også invitert. ABBLs samarbeid med Peab Bolig AS ABBL har inngått en samarbeidsavtale med Peab Bolig som omfatter flere boligområder i Asker og Bærum, inkludert de arealer Peab Bolig eier eller har etablert utbyggingsretter til på Bekkestua. Konkret gjelder samarbeidsavtalen blant annet «SIGNATUR BEKKESTUA», Salg av 50 boliger under bygging, på hjørnet av Nadderudveien/Gamle Ringeriksvei. SOLLIGÅRDEN MED OMGIVELSER, ABBL er medeier sammen med Peab Bolig. Sistnevnte eiendommer inngår i helhetsplanen for Bekkestua. Planområdets avgrensning Helhetsplanen for Bekkestua nord vil omfatte følgende områder: Solligården med omgivelser (se forrige punkt). coop Mega-eiendommen Meglergården Bekkestua bibliotek Bekkestua brannstasjon samt de tilknyttede trafikkarealer i Jens Rings vei, Nadderudveien og Gamle Ringeriksvei. Dette er en foreløpig planavgrensing som kan bli endret under planarbeidet. Signatur Bekkestua, som allerede er ferdig regulert, ligger utenfor selve planområdet og vil bidra til et helhetlig preg for denne delen av Bekkestua. Planens bakgrunn Kommunen ønsker en helhetlig utvikling av Bekkestua sentrum nord. Flere av de andre grunneierne i området, inkludert Bærum kommune selv, ønsket også en videreutvikling av sine bebygde tomter og 24. januar 2008 besluttet kommunens Plan- og miljøutvalg å få utarbeidet en helhetlig reguleringsplan for Bekkestua sentrum nord. Samtidig ble grunneierne invitert til å komme med sine innspill overfor kommunen.denne prosessen har munnet ut i utkast til foreliggende planprogram. Vedtatt planprogram vil danne grunnlag for reguleringsplan for området. Kort om PEAB/ABBLs innspill På vegne av PEAB/ABBL har Puls arkitekter v/siv. ark. Tim Resen (arkitekten for Signatur Bekkestua) fremmet et innspill, som tar sikte på å knytte Bekkestua nord sammen med det øvrige sentrum, ved å skape en møteplass i stedet for dagens trafikkbaner. Innspillet går i korthet ut på å føre mesteparten av dagens gjennomgangstrafikk over til de eksisterende omkjøringsveier, hvor det allerede er kapasitet. De to rundkjøringene i planområdet nedjusteres og vei-/gateløpene rettes ut, for å tilpasse en mer urban situasjon. Da oppstår muligheten til å opprette et fotgjengervennlig torg, beliggende i områdets sentrum, som binder de ulike eiendommene sammen. Veiene over torget integreres i utformingen. Bilistene skal få en følelse av at de kjører over torget, slik man opplever det i den søndre delen av Bekkestua. Dette fører til at hastigheten senkes og at trafikken skjer på fotgjengernes premisser. Busstrafikken som i dag går over planområdet kan beholdes, men alternative ruter gjennom Bekkestua bør vurderes. Reduksjon av trafikk- og parkerings arealer kan frigjøre områder til offentlig torg og etablering av nye bygninger. Meglergården og COOP MEGA har kommet med innspill for sine eiendommer. Ny brannstasjon? En viktig premiss for innspillet er at Bærum kommune får frigjort arealene som i dag disponeres av Bekkestua brannstasjon. Bekkestua brannstasjon ble bygd i Lokaliseringen er uheldig for sentrumsutviklingen. Den opptar verdifulle arealer og har allerede i dag utrykning over et sentrumspreget område med stor gang- og biltrafikk. Det er også behov for oppgradering av stasjonen og kommunen arbeider sammen med Brannvesenet om å utrede en mulig flytting.

6 6 ABBL NYTT NR Fremdriftsplan for planarbeidet August 2008 Forslag til planprogram utarbeides September/oktober 2008 Oktober/november 2008 Desember 2008 Januar/mai 2009 Juni 2009 August/september 2009 Januar 2010 Høsten 2010 Høring i 6 uker Gjennomgang av merknader Planprogram vedtas Utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning Politisk 1. gangs behandling Høring i 6 uker Politisk ferdig behandling av reguleringsplanen Forventet salgsstart nye boliger Signatur Bekkestua Nadderudveien Solligården Meglergården Åpent torg Jens Ringsvei Gml Ringeriksvei COOP MEGA Brannstasjonen Biblioteket Slik kan Bekkestua sentrum nord se ut, med et åpent torg mellom bygningene. Utkast til situasjonsplan utarbeidet av Puls arkitekter ved Tim Resen.

7 ABBL NYTT NR FORRETNINGSFØRSEL ET GODT TILBUD TIL BOLIGSAMEIER ABBL er forretningsfører for ca boliger i Asker, Bærum, Røyken og Oslo Vest Våre samvittighetsfulle forretningsførere sørger for at boligselskapene får den oppfølging de trenger ABBL tilbyr, foruten vanlig forretningsførsel, teknisk og juridisk bistand, revisjon og inkasso Vi kan også forestå prosjektledelse og bygge ledelse av større vedlikehold- og rehabiliteringssaker Tlf RENHOLD - VAKTMESTERTJENESTER - HÅNDVERKSTJENESTER NSC gjør arbeidet komplett! Vi kaller det totalpakke. Nordisk Service Consult AS ble etablert i 1997 og er i dag totalleverandør innen bygg og eiendomsdrift, med hovedfokus på renhold, vaktmestertjenester og håndverkstjenester. Vårt slagord er Vi gjør arbeidet komplett fordi vi legger stor vekt på å gjøre arbeidet godt, og HELT ferdig. Industriveien Sandvika Telefon: Faks: E-post: -

8 Driftssikkerhet og enkel betjening, Typisk Miele! Miele Professional har i en årrekke installert vaskerimaskiner hos borettslag over hele landet. Stikkordene er kvalitet, driftssikkerhet og gode økonomiske løsninger på lang sikt. Miele Professional leverer vaskemaskiner, tørketromler, tøyruller, betalingssystemer (kort eller kontant) og elektroniske reservasjonstavler / reservasjon via internett. I tillegg kan adgangskontroll med kortleser installeres for å forhindre fremmedvask og innbrudd. Miele tar gjerne hånd om alt fra planlegging og innredning til installasjon og all etterservice. Enkelt og greit! Miele AS, Løxaveien 13 Postboks 183, 1309 RUD Telefon Telefaks E-post: Internett:

9 ABBL NYTT NR TA GODT VARE PÅ BOLIGEN Boligen er husstandens viktigste investeringsobjekt Asker og Bærum opplever stor aktivitet når det gjelder rehabilitering og vedlikehold av eksisterende boligmasse. Planmessig vedlikehold øker eiendommens verdi. Mange av ABBLs boligselskaper ser verdien av å investere i boligmassen. Hvert femte år utarbeider ABBL en vedlikeholdsrapport og en vedlikeholdsplan for boligselskapene. Denne benyttes som grunnlag for langsiktig vedlikeholds planlegging. Ikke minst er det viktig for boligselskapene å bygge opp en egen kapital, som kan legges i bunnen når fremtidige, større vedlikeholds oppgaver og rehabiliterings oppgaver skal finansieres gjennom lånopptak. VIKTIG Å PLANLEGGE FØR MAN SETTER I GANG Før man setter i gang med et større vedlikeholdsprosjekt, er det viktig med grundig planlegging. Her er ABBLs vedlikeholdsplan et nyttig redskap. Gjennom vedlikeholdsplanen kan styret i boligselskapet beslutte en teknisk og økonomisk fremdriftsplan for når arbeidene bør gjennomføres. Deretter bør det utarbeides en beskrivelse og et anbudsgrunnlag. Her kan ABBL gi god bistand gjennom vår seksjon «Nybygg- og rehab.» Dersom tiltaket krever byggesøknad, har ABBL sentral godkjenning og kan stå som ansvarlig søker. Seksjon «Nybygg og rehab.» kan også bistå med forprosjektering og byggeledelse. På denne måten er boligselskapet sikret en god og kontinuerlig oppfølging gjennom hele byggeprosessen. BESLUTNING OM IGANGSETTELSE Det er styret i boligselskapet som har det fulle ansvar for at eiendommen blir tilfredsstillende vedlikeholdt. Generalforsamling eller sameiermøte kan ikke overprøve styret i slike spørsmål. Når det gjelder standard hevinger og fornyelser, må imidlertid generalforsamling og sameiermøte spørres først. Her kan det ofte være vanskelige grensesnitt og er styret i tvil, vil ABBL anbefale at det innkalles til generalforsamling eller sameiermøte. Gjelder tiltaket ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten, som etter forholdene går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, kreves det i borettslag og sameier to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Skal tiltaket finansieres gjennom lånopptak, bør alltid generalforsamling eller sameiermøte innkalles før beslutning fattes. GODE AVTALER MED ENTREPRENØR Når beslutning er fattet og arbeidene skal igangsettes, er det viktig å benytte avtalestandarder og entrepriseformer som passer til det arbeidet som skal utføres. Det er av stor betydning hvordan en avtale med entreprenør er utformet. Vær oppmerksom på at et avtaleutkast utarbeidet av entreprenøren kan være vektet til dennes fordel. Det er også viktig å sjekke entreprenørens referanser, gjennomføringsevner, garantier m.m. Gjennom ABBL kan boligselskapet få tilgang til standardavtaler og tilpassede avtaler. ABBL kan også engasjeres til å gjennomføre kontraktsforhandlinger. OPPFØLGING UNDER VEIS Det er viktig at byggearbeidene følges opp under veis og det er ikke nok å bare godkjenne sluttresultatet.

10 10 ABBL NYTT NR Vær sikker på at oppfølgingen er profesjonell nok til å fange opp feil og mangler. Kontrollerer man kun sluttresultatet på f.eks. en dreneringsjobb, oppdager man ikke hva som lå i grøften før den ble fylt igjen. Gjennom seksjon «Nybygg og rehab.» kan boligselskapet velge ABBL som rådgiver for hele gjennomføringsprosessen. ABBL kjenner boligselskapene godt gjennom forretningsføreravtalen og kan derfor gjennomføre slike tiltak til rimelige priser. Våre ingeniører på seksjon «Nybygg og rehab.» dekker de fleste fagområder innenfor vedlikehold av boligbygg og innehar betydelig bruker erfaring. SEKSJON NYBYGG OG REHAB ABBL har etablert en egen seksjon for «Nybygg og rehab.» Foruten oppfølging av nye boligprosjekter, foreslår avdelingen rådgivning, prosjektledelse og byggeledelse for større vedlikehold- og rehabiliteringsprosjekter. Seksjonen er bredt sammensatt med erfaring og kompetanse fra flere områder og har sentral godkjenning innenfor alle relevante fagområder. Vår prosjektsjef, Mette Heidi Kirksæther, er arkitekt og har eferaring fra kommunal byggesaksbehandling og planlegging. Avdeling Nybygg og rehab, fra venstre: Senioringeniør/byggeleder Daniel Koren, Ingeniør/byggeleder Tor Audun Andreassen, Ingeniør/saksbehandler Liv Oddrun Hustveit, Seksjonsleder Berit Knudsen, Prosjektsjef Mete Heidi Kirksæther.

11 ABBL NYTT NR Fornøyd Boligsameie med sans for planlegging! Granåsen Boligsameie fullførte en fasade rehabilitering for tre år siden. Mange vinduer var ødelagte på grunn av råte og fasadene begynte å bli slitte. Sameiet valgte å ta en samordnet rehabilitering fremfor å flikke og reparere underveis. Utbyttet ble at de fikk en mindre belastning i byggeperioden, økonimisk gevinst ved samordning og god planlegging. Etter isolering og innglassing av balkongene har gitt bedre lydisolering og bedre energiøkonomi og ikke minst: fornøyde beboere! Her representert ved styreleder Arne Nordhagen og styremedlem Vigdis Rosseland. Tenk deg at det begynner å brenne hjemme hos deg, eller hos naboen... Visste du at nå kan hele boligsameiet tilknyttes med brannalarm til Asker og Bærum brannvesen? Da er alle i boligsameiet sikret øyeblikkelig utrykning. Raskere går det ikke. Ta kontakt på telefon for mer informasjon og tilbud.

12 12 ABBL NYTT NR Vi har i samarbeid med Stena Line fornøyelsen av å invitere deg på et MiniCruise for inntil 4 personer! Vedlagt bladet følger et gavekort fra Stena Line. Tilbudet inneholder et 24/36-timers MiniCruise tur/retur på linjen Oslo Frederikshavn for inntil 4 personer i en 4-sengs økonomilugar. Gavekortet er gyldig til 20. desember 2008, og gjelder utreise alle dager, men for utreise fredager og lørdager beregnes et tillegg. Ved forhåndsbestilling av middagsbuffét eller Arne Brimi meny på utreisen, får du en standard lugar med vindu, uten tillegg. Oppgi kode NXMAT40. For oppgradering til andre lugartyper og forhåndsbestilling av mat, se baksiden av gavekortet. Reisen kan enten bestilles via internett, pr. telefon eller ved innsendelse av kupongen. Gøy på vannet! «Gøy på vannet» er det nye slagordet til Stena Line som nå pryder Stena Sagas langsider. Bak dette slagordet ligger grunntanken til Stena Line nettopp at alle gjester skal ha det gøy på vannet når de reiser med Stena Line. Mye har skjedd om bord i det siste. Bl.a. er Stena Saga nå blitt helt røykfri innendørs. Nå som det ikke lenger er vanlig å røyke inne noe sted på land, har stadig flere reagert på røykingen om

13 ABBL NYTT NR bord. Stena Line håper og tror at flere gjester vil bli fornøyde med et røykfritt innemiljø. Røykere henvises til et nytt og flott uteområde. Velværeavdeling Videre er åpningstidene i velværeavdelingen blitt utvidet, og avdelingen er nå åpen hver dag. Her tilbys ulike behandlinger i behagelige omgivelser, som f. eks aromaterapi, ansiktsbehandling, antirynkebehandling, Hawaiansk massasje, sjokolademassasje, massasje med varme lavasteiner, pedicure, manicure, fotspa og styling og klipp hos frisør. Shopping Under Stena Sagas dokkingsperiode på nyåret ble det foretatt en stor ombygning som har blitt veldig godt mottatt; taxfree-butikken på dekk 4 ble flyttet opp til dekk 7. Butikkområdet ble dermed utvidet til totalt ca. 900m² på samme dekk! Utvalget i butikken har blitt større og inneholder nå bl.a. accessoirer og klær. Tettpakket underholdningsprogram Høstens program har mye spennende å by på. «Absolutt Fredag» er jentenes favorittcruise. Lørdager er «Absolutt Cruise» med ulike temaer og kjente og populære artister, og søndager skifter mellom jazz og danseband. Jazzcruisene blir stadig mer populære og flere reiser nå på søndager for å oppleve kvalitets-jazz om bord. Utreise søndager innebærer 2 nattseilinger og en hel dag til disposisjon i land. Denne høsten kan man oppleve både Absolutt Elvis 20. september, Absolutt Swing 11. oktober og Absolutt Pink 18. oktober. 25. oktober blir det stort 80-talls party med Katarina fra Katarina & the Waves, og 1. november er det Absolutt Halloween. 8. november er det som seg hør og bør i disse ABBA-tider, Absolutt ABBA om bord. Barnas Båt i høstferien (f.o.m ) I alle skoleferier gjøres Stena Saga om til Barnas Båt. I høstferien, fra 26. september til 4. oktober, kan barna bli med på aktiviteter, lek og moro i Matrosklubben og i lekeland på dekk 9. Julens Båt 2008 (f.o.m ) Fra 14. november er Stena Saga pyntet til jul, bufféen står dekket med deilige juleretter, 900m 2 med butikker bugner av juletilbud og juleunderholdningen er på plass!

14 14 ABBL NYTT NR A K T U E L L E T J E N E S T E R ANNONSESALG Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum i ABBL-nytt! BYGNINGSSKADER EL-INNSTALLASJON OG SERVICE Vi utfører alt innen sterkstrøm og svakstrøm. Som ABBL medlem har du rabatter på våre produkter og installasjonsarbeid. Elfagsjekk av ditt anlegg? Varmesystemer? Lys og varme? Alarmer? Telefoni? Porttelefon? Ring hytta varm? FARGEHANDLERE HÅNDVERK MALERE CONTAINERUTLEIE Bestill container i dag TAKSERING Din totalleverandør innen avfallsbehandling Telefon

15 ABBL NYTT NR MASKINENTREPRENØRER Vi hjelper deg med klargjøring av B Graverservice-59X80.indd Comfort-59X80.indd 13:12: :29:43 vinterredskapen RØRLEGGERE RØRLEGGERE Meisingset Vegard-59X40.indd :17:19 A K T U E L L E T J E N E S T E R B_Rørlegger-59X40.indd :05:54 ANNONSESALG Andenæs VVS-59X40.indd :36:42 VAKTMESTERTJENESTER ero_vinter-59x80.indd :29:09 Vaktmestertjenester Garasjefeiing Gressklipping Thomas Land-59X80.indd :03:25 Treff lokalmarkedet i Asker og Bærum i ABBL-nytt! Faks: Mob:

16 16 ABBL NYTT NR NOPRO Markedets beste strøsandkasser! Merdeveien Notodden Tlf Faks liter 200 liter Se våre nettsider 350 liter 550 liter 730 liter GRAVSTEINER NAVNETILFØYELSER OG OMARBEIDELSER Ingen fordyrende mellomledd Oslo-distriktets største utvalg Alle prisklasser Ring og få tilsendt GRATIS katalog 12% rabatt ved henvisning til annonsen AVDELING GRORUD: TRONDHEIMSV. 457, OSLO TLF: AVDELING SANDVIKA: INDUSTRIV. 10, SANDVIKA TLF:

17 ABBL NYTT NR nytt om navn BYGNINGSINSPEKTØR TEKNISK FORVALTNING GEIR HÅSTEIN er ansatt som bygningsinspektør fra 25. august Geir er 34 år og utdannet tømrer. Han har flere års erfaring som tømrer og vil i hovedsak arbeide med oppfølging og rådgivning omkring vedlikeholdsarbeider samt utarbeide vedlikeholdsrapporter og vedlikeholdsplaner. INKASSOMEDARBEIDER KARIANNE SVALUND er ansatt som inkassomedarbeider fra 4. august Karianne er 26 år og har bachelorgrad i eiendomsmegling fra BI og bachelorgrad i økonomi og ledelse fra University of Queensland i Australia. Hennes hovedarbeidsoppgaver vil være oppfølging og inndriving av husleie/fellesutgifter m.v. på inkassoavdelingen. IT-KONSULENT ANDREAS VIK OSLAND er ansatt som it-konsulent fra 1. oktober Andreas er 22 år og har fagbrev IKT driftsfag fra Mo og Jølster Videregående skole. Han har det siste året jobbet som kundekonsulent i Enivest AS, hovedsakelig med teknisk kundestøtte. Hans hovedoppgaver vil være drifting av nettverk og servere m.v. og for øvrig være en ressursperson for bedriften og kollegaer i den daglige driften. Spar penger som medlem i ABBL Gjennom samarbeidet mellom Lefdal Installasjon AS og Asker og Bærum Boligbyggelag AL har du som medlem fordeler. Vi gir deg rabatter som virkelig monner: 20% på våre materialpriser 10% på våre timepriser For deg i ditt hjem utfører vi blant annet: Energisparing - råd for lavere strømregninger EL-sjekken - kontroll av el-anlegget Servicebiler - rask betjening med stort lager Elektrikere - fagfolk med lang erfaring For oppdrag i Asker og Bærum, ring Åge Wiik på Nydelig design, smakfulle farger og en kvalitet vi gir 20 års garanti på. Spesialpris til alle ABBL- medlemmer. huseby-as.no Vi gir deg LIVSTIDSGARANTI Rådm. Halmrastsvei 18, 1337 SANDVIKA. Tlf

18 18 ABBL NYTT NR Når detaljene teller! Tekst og foto: Scritto/Hilde Bringsli Marianne Granly har et stort utvalg av knotter og knagger i sin butikk Vollywood i Asker. Alle kan møblere et rom, men ikke alle greier å skape det rommet de virkelig ønsker seg. Marianne Granly vet hvordan stemninger skapes. Her er hennes tips. Tenk funksjon Begynn alltid med å tenke på hvilken funksjon rommet du skal pusse opp eller fornye skal fylle, og velg møbler, belysning og farger i henhold til dette. Tar du ikke hensyn til funksjon vil du neppe bli fornøyd med endringene i det lange løp, mener Marianne. For den som ikke har all verdens plass har hun følgende tips: Slipp inn lyset og ikke ha for mye framme. Et overmøblert eller overdekorert hjem vil ofte fremstå som rotete, og minsker romfølelsen. Det er også viktig å velge møbler som tar hensyn til rommets størrelse. Velg for eksempel stoler som står på høye ben, og som har åpne armlene. Da tar de visuelt sett mindre plass enn om de var «tette». Bord i glass fungerer fint i små rom, og speil kan også bidra til å skape mer romfølelse. Lyse farger på vegger og møbler gir også en «romsligere følelse» fordi lyse farger reflekterer lyset. Gammelt og nytt Marianne har en forkjærlighet for å blande nytt og gammelt. Kombinasjonen av gamle og nye møbler er gjerne det som gjør rommet unikt og gir det sjel. Og er du ikke fornøyd med det gamle avlastningsbordet, krakken eller for eksempel kommoden, hva med å pusse det opp selv? Ønsker du en shabby chic stil, det vil si et «slitt» uttrykk, kan du f. eks male møblet med hvit grunning og pusse møblet forsiktig med sandpapir på steder det ville vært naturlig at det var slitt, sier Marianne og legger til: Det kan være fint å bruke blank maling på enkelte møbler, men husk at ujevnheter blir ekstra synlige med denne type maling. Marianne har også sansen for å hente fram gamle gjenstander og bilder når hun skal innrede. Et sølvfarget fat, kan bli et lekkert stilleben sammen med levende blomster, lysestaker i ulike størrelser, bilde av mormor og kanskje et av hennes perlekjeder. Når du skal lage denne type stilleben, eller når du skal freshe opp sofaen med nye puter eller sette opp knagger, husk å tenke i oddetall, Det er mer estetisk «riktig» enn om du bare velger en eller to, råder Marianne. Bruk av sjablonger har skutt fart. Mange velger figurer og symboler. Marianne er glad i fine sitater som hun blant annet plasserer på gamle møbler. Har du lyst til å lage noe helt personlig? Hva med å montere knagger på en gammel treplanke?

19 ABBL NYTT NR Speil er lekkert i seg selv, og kan også i enkelte tilfeller gi mer romfølelse. Ønsker du en shabby chic stil, kan du male utvalgte møbler med grunning for så å pusse det forsiktig med sandpapir på steder det ville vært naturlig at det var slitt. Et sølvfarget fat, kan bli et lekkert stilleben sammen med levende blomster, lysestaker i ulike størrelser, bilde av mormor og et av hennes perlekjeder. Knotter og knagger til begjær Knotter og knagger har Marianne et stort utvalg av i butikken sin. Det å skifte ut gamle knotter på skap og kommoder kan skape en uant og veldig fin effekt, og det er en enkel og rimelig fornyelse. Det samme gjelder nye knagger. Har du lyst til å lage noe helt personlig, kan du for eksempel skru fast knaggene på en gammel treplanke. Kanskje har du gjort noen fine funn i fjæra i sommer? I så fall kan du jo lime skjell på også, sier Marianne, som liker å ta vare på gode sommerminner. Bruk av tekstiler og sjablong Tekstiler gjør mye med et rom. Bytt ut puter, gardiner, håndklær og sengetøy fra tid til annen, og gjerne i takt med årstidene. Det er en billig form for fornyelse som kan gi stor effekt. Og hva med å skaffe et overkast til en gammel stol eller en sofa som ikke lenger passer i fargen eller har blitt slitt, oppfordrer Marianne og legger til: Bruk gjerne ulike teksturer eller overflater når du skal innrede noe rufsete, noe blankt, noe glatt osv. Rå kontraster gir gjerne en spennende effekt og bidrar til at hjemmet ditt får personlighet. Bruk av sjablonger har skutt fart. Mange velger figurer og symboler. Marianne er glad i fine sitater som hun blant annet plasserer på gamle møbler og på vegger. På denne måten får du et møbel eller en veggdekor som er helt unik. Dessuten liker jeg å lese de små visdomsordene som det er så mye sant i. Og nå som vi går mot mørkere tider: Bruk masse stearinlys, gjerne med duft og ha friske blomster i hus det gir en god atmosfære, avslutter Marianne Granly. Mariannes inspirasjonstips: Gå i brukt- og antikkbutikker. Du kan gjør store funn! Let etter møbler og gjenstander på Også her kan du gjøre scoop! Ta turen innom IKEA. De er utrolig dyktige på å lage praktiske løsninger. Ta en titt på (Informasjonskontoret for farge og interiør) for tips og råd vedrørende oppussing Les interiørmagasiner og bli inspirert!

20

21 ABBL NYTT NR Mattips Oppskrift: Opplysningskontoret for melk. Foto: Bård Ek. Vinanbefaling: Scritto/Hilde Bringsli. Fransk lakseform Tidsforbruk: min Vanskelighetsgrad: lett Porsjoner: 4 Fremgangsmåte:: Skjær laksen i 2 x 2 cm store biter. Krydre fisken med salt. Skjær purren i skiver og eplene i terninger. Legg alt i en smurt ildfast form. Bland matfløte og sennep. Hell dette over fisken. Stek formen midt i ovnen på 225 C i 15 minutter. Server gjerne med kokte poteter og grønnsaker. Vinanbefaling Her har vi laks, frukt (sødme og syre), sennep («hot») og grønnsaker. Morsom kombinasjon som enkelt kan kombineres med hvitvin. En tommelfingerregel kan være at man skal søke etter de samme elementer i vinen som i maten. Denne retten bruker en del epler. Modne røde epler kan kombineres med en Chardonnay som har noe av de samme elementer, men spør etter en vin uten eller med lite fatpreg. Er det grønne syrlige epler kan en riesling være et godt alternativ. Hvis sennepen bidrar med styrke i retten må man ha noe sødme for å dempe det «hotte». Den nye vinverden, som omfatter Australia, New Zealand, Sør-Afrika og Sør-Amerika kan bidra med alle disse elementene både i riesling og Chardonnay. En tysk riesling er også et godt alternativ. Men siden dette er en Fransk lakseform og du kanskje ønsker å kjøre fransk, kan du forsøke en moden riesling fra Alsace, helst med noe sødme i (10 12 gram). Eller en moden chardonnay fra Burgund. Hadde det vært hvit fisk kunne man kombinere dette med rødvin også, men på grunn av fettet i fisken vil rødvin virke «metallisk» i smaken. Ingredienser 500 g laksefilet 1 ts salt 1 stk purre 2 stk epler 3 dl matfløte 2 ts sennep fransk, tørr type

22 22 ABBL NYTT NR ALT I GLASSARBEID Alltid gode tilbud Dører og vinduer Energispareglass Verandaskjerming Bly/messinginnfatning Speil etter mål Dusj-løsninger Helglassdører Glassrekkverk Henvis til annonsen og få ABBL-rabatt Malling gt.11, 3044 Drammen Tlf.: Fax: FFV FAGRÅDET FOR VÅTROM GODKJENT BEDRIFT

23 ABBL NYTT NR Kostnadsfritt hjemmebesøk Book et hjemmebesøk, så får du profesjonell rådgivning med planlegging av ditt kjøkken - helt uten kostnad. Få et nytt kjøkken ferdig montert på under en dag! Til deres eksisterende stammer og nåværende planløsning måltilpasser vi et helt nytt kjøkken med nye moderne løsninger. Følgende inngår: Nye fronter Nye heldempende hengsler Nye moderne skuffesystem Nye beslag Montering på en dag Fem års garanti Kontakt Mikael Abrahamsson for et kostnadsfritt hjemmebesøk

24 B-BLAD Returadresse: Asker og Bærum Boligbyggelag AL Leif Tronstads plass 7, Postboks 385, 1301 SANDVIKA

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23

Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no. - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 N Y T T 1 2 0 0 8 Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no - forsikring TrygVesta side 20 - minicruise Stena Line side 22 - fasttelefoni Vitel side 23 2 ABBL NYTT NR 1 2008 Asker og Bærum

Detaljer

Ungdomsboliger Gullhella B3

Ungdomsboliger Gullhella B3 N Y T N R 2 0 0 Ungdomsboliger Gullhella B3 Hus 1 Hus 2 ing Visn ten om på t og 23. g r a d r lø janua. 4 2 ag sønd 0. 130 KL Solhaugveien Borettslag 50 år Se side 6 Illustrasjon: Sjur M. Moe For Selvaag

Detaljer

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler

ABBL flytter. ABBL eiendomsmegling 25 år N R 4. Jubileumstilbud, se side 7. se side 4 se side 4. Gaver som varmer se side 16. ABBLs nye kontorlokaler N Y T T N R 4 2 0 0 8 1 5 2 6 3 4 ABBL eiendomsmegling 25 år 1) Johannes Rivertz - daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF 2) Erik Kvam Johansen - eiendomsrådgiver 3) Ole Kvigne - eiendomsrådgiver

Detaljer

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet

N R 1. Bondivann. SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn. SIDE 5 - Bondivann. SIDE 22 - Orden på rommet N Y T T N R 1 2 0 0 6 Bondivann SIDE 5 - Bondivann SIDE 12 - Peter Zeiner: Om å bo på Rykkinn SIDE 22 - Orden på rommet 2 ABBL NYTT NR 1 2006 MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG NR 1-2006 Ansvarlig

Detaljer

UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN

UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN N Y T N R 2 0 1 UTLYSNING AV BONDISTRANDA, 1. BYGGETRINN VISNINGSDAT OER: TORSDAG 2. SEPTEMB ER KL. 18 LØRDAG 4. SEPTEMB ER KL. 14 Se side 4 og 5 samt midtoppslag SØKNADSFRIST: 9. SEPTEMBER 2010 SØNDAG

Detaljer

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN

N Y T T N R 3 2 0 0 9 Bondistranda VisNiNg på TomTeN N Y T N R 2 0 0 T 3 9 Bondistranda Visning på tomt e lørdag den n 17. oktober og søndag den 18. oktober Spørreundersøkelse se midtoppslag Hjerter som banker for Rykkinn! se side 4 5 Nytt liv i furua se

Detaljer

KIRKEVEIEN 71, HASLUM

KIRKEVEIEN 71, HASLUM N Y T N R 2 0 1 KIRKEVEIEN 71, HASLUM FORHÅNDSVISNING: lørdag 20. november kl. 1300 søndag 21. november kl. 1300 Norddalplassen Boligsameie Se side 7 Medlemstilbud fra Stena Line Se side 10 Interiørtrender

Detaljer

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes

Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes N Y T T N R 1 2 0 0 9 Hauger stasjon/kolsåsbanen Skal Kolsåsbanen kunne utvikles med et utvidet rutetilbud, må trafikkgrunnlaget rundt stasjonene styrkes Se ABBLs bemerkninger til kommuneplanutkastet side

Detaljer

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett.

Som medlem i ABBL har du mulighet til å kjøpe bolig ved bruk av forkjøpsrett. N Y T T N R 2 2 0 0 9 Arne Kristiansen Jan Erik Reenskaug Ole Kvigne Stian Nyblin Erichsen Eksamen bestått se side 2 Asker utvidet kildesortering se side 9 Boligministeren svarer se side 6 Reiseforsikring

Detaljer

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3

N R 2. Se side 2. ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien. SIDE 18 Ferietips: Langsom tid på. SIDE 4 Boliger under planlegging: SIDE 3 N Y T T N R 2 2 0 0 8 BJØRNEKOLLEN BORETTSLAG 50 ÅR Se side 2 ABBL flytter til: Victoriagården, inngang fra Kinoveien SIDE 3 ABBL FLYTTER SIDE 4 Boliger under planlegging: Boliger for unge på gullhella

Detaljer

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER.

VI HAR OVERSIKTEN! N R 1 ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. N Y T T N R 1 2 0 0 7 VI HAR OVERSIKTEN! ALLE VET AT VI ER BEST PÅ SALG AV BORETTSLAGSLEILIGHETER. VI ER MINST LIKE GODE PÅ SELVEIERLEILIGHETER. SIDE 6-7 SIDE 10 og 12 Årets medlemstilbud SIDE 24 og 25

Detaljer

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12.

Nytt. Utlysning av Bondistranda. Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag. Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. Nr. 2-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Utlysning av Bondistranda Byggetrinn 3, lavblokk se midtoppslag Visning: 6. og 7. april kl. 13.00 Søknadsfrist: 12. april 2013 2 Medlemsblad for Asker

Detaljer

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ

NYTT. Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år. Direktørskifte i ABBL se side 4 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nr. 4-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Medlemmer og forretningsforbindelser ønskes god jul og godt nytt år Direktørskifte i ABBL se side 4 2 ABBL NYTT nr. 4 2014 Medlemsblad for Asker og

Detaljer

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24

Nytt. Elnes i Vollen. nytt boligområde under planlegging, se side 6 NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 4-2012. Vakre bord Se side 24 Nr. 4-2012 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Elnes i Vollen nytt boligområde under planlegging, se side 6 2012 Sikrer nærmiljøet med livbøyer Se side 4 Endring av tildelingsreglene Se side 18

Detaljer

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen.

Kirkeveien 71 N R 1 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG. Medlemskort for 2010. Tilbud til ABBL-medlemmer: Vårtur til Skagen. N Y T T N R 1 2 0 1 0 Kirkeveien 71 SPØRREUNDERSØKELSE SE MIDTOPPSLAG Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 00 www.abbl.no Resultater fra spørreundersøkelse Bondistranda. Se side 4 Medlemskort for

Detaljer

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag

NYTT. UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag Nr. 1-2013 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ UTLYSNING Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 SØKNADSFRIST: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter

Informasjonsmøte om nye boligprosjekter N Y T T N R 2 2 0 1 2 Informasjonsmøte om nye boligprosjekter 24. april kl. 19.30, se side 4. Foto: Karl Braanaas, Budstikka 2012 Innflytting etter Rykkinn-brannen Se side 8 Medlemskort for 2012 / Rabattavtaler

Detaljer

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11.

Nytt medlemskort. for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel. Billige billetter til ABBLmedlemmer. Se side 10-11. Nr. 1-2015 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Nytt medlemskort for 2015 MEDLEMSFORDELER: Flyttetips og medlemsfordel Se side 10-11 Billige billetter til ABBLmedlemmer Se side 18-19 NYTT MEDLEMS-

Detaljer

Nytt. Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag. VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00

Nytt. Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum. se midtoppslag. VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 Nr. 1-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ Utlysning Kirkeveien 71 F, Haslum se midtoppslag VISNING: Lørdag 9. og søndag 10. februar kl. 13.00 Søknadsfrist: Fredag 15. februar (se søknadsblankett

Detaljer

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA

BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA N Y T N R 2 0 0 T 2 6 BOLIGTILBUD UNGDOMSBOLIGER GULLHELLA Søknadsfrist 19. juni Postboks 385, 1301 Sandvika Tlf.: 67 57 40 www.abbl. 00 no 0('/(0 6.257 HUSK Medlemskontigenten Forfall 20. juni SIDE 9-11

Detaljer

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8

Nytt. SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag. Korpåsen Boligsameie 10 år Se side 8 Nr. 3-2013 Nytt NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ SISTE UTLYSNING BONDISTRANDA Tredje byggetrinn, «Kløver 7», se midtoppslag VISNING: Søndag 22.09.2013 kl. 14.00 Mandag 23.09.2013 kl. 18.00 SØKNADSFRIST:

Detaljer

Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. NY renovasjonsordning i Bærum. se side 10

Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. NY renovasjonsordning i Bærum. se side 10 Nr. 3-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ NY renovasjonsordning i Bærum se side 10 2 ABBL NYTT nr. 3 2014 Medlemsblad for Asker og Bærum Boligbyggelag NR 3-2014 Ansvarlig utgiver: Asker og

Detaljer

UTLYSNINGer SØKNADSFRIST: 8. JUNI 2012 N R 3. BONDISTRANDA, SAMEIE 4 (KLØVER) Visning på tomten onsdag 30. mai kl. 1800 og søndag 3. juni kl.

UTLYSNINGer SØKNADSFRIST: 8. JUNI 2012 N R 3. BONDISTRANDA, SAMEIE 4 (KLØVER) Visning på tomten onsdag 30. mai kl. 1800 og søndag 3. juni kl. N Y T T N R 3 2 0 1 2 BONDISTRANDA, SAMEIE 4 (KLØVER) Visning på tomten onsdag 30. mai kl. 1800 og søndag 3. juni kl. 1500 UTLYSNINGer SØKNADSFRIST: 8. JUNI 2012 jongskollen nye boliger Visning søndag

Detaljer

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september.

Boligtilbud Bondihagen. Tilbud om nye ungdomsboliger N R 3. Søknadsfrist mandag 4. september. Søknadsfrist mandag 4. september. N Y T T N R 3 2 0 0 6 oligtilbud ondihagen Søknadsfrist mandag 4. september Se midtoppslag Tilbud om nye ungdomsboliger i Asker Søknadsfrist mandag 4. september Side 4-7 SIDE 11-12 Dame med engasjement

Detaljer

N R 2 VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE. SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps. SIDE 8-9 Kommunevalg. SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn

N R 2 VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE. SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps. SIDE 8-9 Kommunevalg. SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn N Y T T N R 2 2 0 0 7 VÅRDUGNAD I JUTERUDÅSEN BOLIGSAMEIE SIDE 4-5 Bondihagen 2. byggetrinn SIDE 8-9 Kommunevalg SIDE 11 Mattips: Kyllingwraps 2 ABBL NYTT NR 2 2007 MEDLEMSBLAD FOR ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAG

Detaljer

Nye boliger Bekkestua

Nye boliger Bekkestua N Y T T N R 4 2 0 0 7 Nye boliger Bekkestua Foto Bekkestua: Nye boliger på Bekkestua Se vedlagte medlemsundersøkelse SIDE 15 18 Ungdomsboliger for utleie Heimdal Ungdomsboliger Heimdal Søknadsfrist 15.

Detaljer

Bondistranda Byggearbeidene har startet

Bondistranda Byggearbeidene har startet N Y T T N R 2 2 0 1 1 Bondistranda Byggearbeidene har startet Se side 4 og 5 Nye Hellerudveien 2. Spørreundersøkelse. Se midtoppslag Medlemskort for 2011 Gunstig innboforsikring for medlemmer. Se side

Detaljer

VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010

VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010 N Y T T N R 2 2 0 1 0 VISNINGSPLAN SOMMEREN 2010 (se side 4 9 samt midtoppslag) NORDDALPLASSEN BOLIGSAMEIE Visning mandag 31. mai og tirsdag 1. juni kl. 1800 BONDISTRANDA Visning onsdag 2. og torsdag 3.

Detaljer

NYTT. God sommer! NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 2-2014. Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16. Rekordår for sykkeltyverier Se side 15

NYTT. God sommer! NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ. Nr. 2-2014. Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16. Rekordår for sykkeltyverier Se side 15 Nr. 2-2014 NYTT NYTT FRA ASKER OG BÆRUM BOLIGBYGGELAḠ God sommer! ABBL Eiendomsmegling Se side 4 Rekordår for sykkeltyverier Se side 15 Pottepryd hagetrender 2014 Se side 16 2 ABBL NYTT nr. 2 2014 Medlemsblad

Detaljer

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE

Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE NBBO ET MEDLEMSBLAD FOR NEDRE BUSKERUD BOLIGBYGGELAG - UTGAVE 2-2014 Vi ønsker alle våre medlemmer en fantastisk sommer! Lokale perler presenterer PORTÅSEN-WILDENVEYS RIKE Side 51-55 13 sider Terrasse,

Detaljer