INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE NORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE NORD 29.04.08."

Transkript

1 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Regionalt brukerutvalg INNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG HELSE NORD Det innkalles til møte i Regionalt brukerutvalg: Møtedato: 29. april 2008 Tidspunkt: Start etter konferansens avslutning. Møtet vil vare til ca. kl Sted: Rica hotell, Alta Eventuelle forfall meldes snarest til rådgiver Arnborg Ramsvik, på tlf eller e-post slik at vi kan innkalle aktuelle varamedlemmer. Alle medlemmer og varamedlemmer får tilsendt innkalling og utvidet saksliste pr. post. Møtende medlemmer får også alle vedlegg tilsendt pr. post. Ikke møtende vil kun få alle vedlegg pr. e-post til orientering. Vedlagt følger sakspapirer til møtet. Vennlig hilsen Lars Vorland Adm.dir. Arnborg Ramsvik Rådgiver Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: Helse Nord RHF Sjøgata Epost: 8038 BODØ Organisasjonsnummer:

2 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: Arnborg Ramsvik tlf Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SAK 10 / 2008 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Møtedato: Sak 10 /2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 11 / 2008 Presentasjonsrunde Sak 12 / 2008 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 18. februar 20 Sak 13 / 2008 Orienteringer Sak 14 / 2008 Oppnevning av representanter Sak 15 / 2008 Plan for prioriteringer / plan for brukermedvirkning. Sak 16 / 2008 Tilskudd til brukerorganisasjoner Klagesaker Sak 17 / 2008 Forespørsel om økonomisk støtte Sak 18 / 2008 Referatsaker Sak 19 / 2008 Møteplan Sak 20 / 2008 Eventuelt Side 2 2

3 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: Arnborg Ramsvik tlf Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 11 / 2008 PRESENTASJONSRUNDE NYTT UTVALG Møtedato: Side 3 3

4 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: Arnborg Ramsvik tlf Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 12 / 2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Møtedato: REGIONALT BRUKERUTVALG - RETT PROTOKOLL FRA MØTE Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF avholdte møte 18.februar 2008 kl på SAS-hotellet i Tromsø. Til stede: Hans Austad, FFO Arnfinn Sarilla, FFO Else Andreassen, FFO Asle Sletten FFO Mari-Tove Ådal, SAFO Halgeir Holthe, SAFO Bjørnar Østgård, fylkeseldrerådene Forfall: Ragnar Moan, RIO Nord (vara kunne ikke møte) Edel Hætta Eriksen (1. og 2.vara innkalt, kunne ikke møte) Sissel Brufors Jenssen (forfall meldt , vara ikke innkalt på så kort varsel). På grunn av at Hans Austad var forsinket på grunn av flyforbindelsene, ble Arnfinn Sarilla konstituert som møteleder fra møtestart til ca Fra administrasjonen i Helse Nord RHF: Rådgiver Ingvild Røe (sekretær). Administrerende direktør Lars Vorland (fra møtestart til kl.12.00). Prosjektleder kronikersatsingen habilitering/rehabiliteringen, Merete Blankholm (fra møtestart til kl.12.) Pasientombudet i Finnmark, Marit Krystad, deltok som tilhører fra møtestart til kl Saksliste: Sak 01/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 02/2008 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg Sak 03/2008 Årlig melding Plan Sak 04/2008 Budsjett 2008 for Regionalt brukerutvalg Sak 05/2008 Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjonene i Helse Nord 2008 Sak 06/2008 Deltakelse i prosjekter/grupper oppnevning av representanter fra RBU Sak 07/2008 Orienteringer Sak 08/2008 Referatsaker Sak 09/2008 Eventuelt Side 4 4

5 Sak 01/2008 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent med følgende merknad: Nummerering på sak 01 og 02 rett år skal være Spørsmål fra Else Andreassen tas opp under sak 07/2008 orienteringer. Sak 02/2008 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I RBU Vedtak: Protokollen ble godkjent. Det nye brukerutvalget må gjøres oppmerksom på prioriteringene som ble besluttet i Sak 49/2008 når det blir oppnevnt. Sak 03/2008 ÅRLIG MELDING PLAN Ingvild Røe orienterte om status for arbeidet med årlig melding. Notat med oppsummering av punkter knyttet til brukermedvirkning og brukerutvalgets virksomhet i 2007 ble utdelt i møtet. Vedtak: Regionalt brukerutvalg tok mal for årlig melding samt notat utdelt i møtet til orientering, og behandler mer utførlig utkast til årlig melding i telefonmøte fredag kl Deltakelsen i møtet er frivillig. Det sendes egen innkalling til møtet. Sak 04/2008 BUDSJETT 2008 FOR REGIONALT BRUKERUTVALG Vedtak: Det foreslåtte budsjettet tas til etterretning. Det nye regionale brukerutvalget må følge opp arbeidet med å sikre at tilskuddet til brukermedvirkning økes på nivå med øvrige regioner. Sak 05/2008 TILDELING AV TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONENE I HELSE NORD 2008 Utvalget gjennomgikk arbeidsutvalgets forslag til tildeling av tilskudd til brukerorganisasjonene for 2008 og diskuterte følgende endringsforslag: Endringsforslag fra Mari-Tove Ådal: I henhold til kriteriene for tilskuddet skal tilskudd ikke gis til lokallag, disse må søke via fylkesledd. Forslaget til tildeling må dermed endres, for å følge opp dette prinsippet fullt ut. Enstemmig vedtatt. Endringsforslag fra Arnfinn Sarilla: Tilskudd til FFO Finnmark økes fra kr til kr. FFO Region Nord økes fra kr til kr. Økningen dekkes inn ved reduksjon av tilskudd til de øvrige søkere/eventuelle udisponerte midler. Forslaget falt mot to stemmer. Endringsforslag fra Bjørnar Østgård: Tilskuddet til FFO Finnmark økes med kr. Forslaget ble frafalt. Endringsforslag fra Hans Austad: Side 5 5

6 Det ytes et ekstraordinært tilskudd til FFO Finnmark med kr for Dette bør også ses som et signal til øvrige offentlige tilskuddsytere om at tilskuddet til FFO Finnmark bør økes ved en senere anledning. Tildelingene endres i tråd med dette. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Regionalt brukerutvalg støtter arbeidsutvalgets forslag til tildeling med de endringer som fremkom i møtet. Utvalget understreker kriteriene om at lokallag må søke via fylkes- eller regionalt ledd, og forslaget til tildeling endres i tråd med dette. Det ytes et ekstraordinært tilskudd til FFO Finnmark med kr for Dette bør også ses som et signal til øvrige offentlige tilskuddsytere om at tilskuddet til FFO Finnmark bør økes ved en senere anledning. Tildelingene endres i tråd med dette. Det nye brukerutvalget bør se på om søknadsfristen bør skyves på, slik at tildelingen kan skje så tidlig som mulig på nyåret. Sak 06/2008 DELTAKELSE I PROSJEKTER/GRUPPER OPPNEVNING AV REPRESENTANTER FRA RBU Vedtak: Else Andreassen oppnevnes som representant i styringsgruppen for prosjekt desentralisering av polikliniske kontroller. Hvis Andreassen ikke blir gjenvalgt i utvalget, oppnevnes alternativt ny leder i RBU. Nils Gunnar Kristoffersen, LTN bes om å representere RBU i Regionalt nettverk innen traumatisk hjerneskade. Utvalget ber om en årlig orientering om deltakelsen i nettverket. Utgiftene til deltakelse i nettverket dekkes fra RBUs budsjett (ca ett møte per år). Sak 07/2008 ORIENTERINGER Administrerende direktør orienterte og svarte på spørsmål om følgende saker: - Vedtak og krav i oppdragsdokument fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Nord RHF og oppdragsdokument til helseforetakene i regionen. Problemstillinger knyttet til oppfølging av ulike krav til Helse Nord og helseforetakene. - Økonomisk situasjon 2008 arbeid med tiltaksplaner og sikring av økonomisk balanse Dette er den største utfordringen. Faglig utvikling har Helse Nord generelt fulgt opp. - Finansieringsmodellene i dag tilrettelegger ikke optimalt for å styre prioriteringen av ulike pasientgrupper, og andre modeller er under vurdering/skal vurderes: rammefinansiering for lokalsykehus bør kanskje vurderes nærmere, finansieringsmodeller for habilitering og rehabilitering og de som ligger lenge og aktivitetsbaserte tilskudd innenfor psykisk helse er under utredning/vurdering nasjonalt. - Gjennomgang og diskusjon vedrørende byggeplaner i regionen. Brukermedvirkning i forhold til byggeplaner: hvor godt involvert er brukerutvalg og brukerorganisasjonene? Administrasjonen sjekker ut dette. - Geriatrisatsingen og oppfølging av denne: det er etablert flere tilbud, men dette vil ta tid (f eks utdanning av spesialister). Merete Blankholm, prosjektleder for kronikersatsingen innen habilitering og rehabilitering orienterte om status og utfordringer på området i Helse Nord. Det vises til vedlagt presentasjon. Side 6 6

7 Leder og sekretær orienterte om følgende tema: - Status for planlegging av brukerkonferansen Utvalget kom med innspill på innhold i program og praktisk tilrettelegging. Tema blir lokalsykehusstrategi og brukermedvirkning: status og utfordringer knyttet opp mot samarbeidet brukerutvalg/brukerorganisasjoner. I den forbindelse vil sentrale organisasjoner bli kontaktet for innspill. - Møte med ledere og sekretærer for regionale brukerutvalg i Bodø Vedtak: Regionalt brukerutvalg tar orienteringene til etterretning. Regionalt brukerutvalg ber arbeidsutvalget om å jobbe videre med innholdet i den regionale brukerkonferansen, i samarbeid med administrasjonen, i tråd med innspillene som fremkom i møtet. Når det gjelder utdeling av brukerpris, vil utvalget be om at det nye brukerutvalget vurderer opprettingen med sikte på utdeling i Det ble foreslått at prisen kun bør utgjøres av et kunstverk (ca kr). Foreslåtte kriterier for prisen ble ellers støttet. Sak 08/2008 REFERATSAKER Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering med følgende merknader: - Til referatsak 2: RBU vil henstille om at legene testes for hepatitt C jf forslag i sak 32/07 i møte i brukerutvalget ved UNN. Det vises også til referatsak 4 som omtaler samme tema. - Til referatsak6: Dette må følges videre opp av nytt brukerutvalg. Brevet var ikke sendt direkte til leder. Postrutinene i Helse Nord RHF sjekkes på dette punktet. - Til referatsak 7: RBU påpeker at UNN muligens burde gjort tiltak for å finne vikar når stillingen ble stående ledig så lenge. Utvalget håper prosjektet blir gjennomført som forutsatt. Sak 09/2008 EVENTUELT Vedtak: Ingen saker til eventuelt. Protokoll utskrevet Ingvild Røe Rådgiver, sekretær RBU Protokollen sendes til: Regionalt brukerutvalg jf liste Kopi på e-post til: HRI, LHV, OL, KIF Helseforetakene i Helse Nord v/direktører og brukerutvalg Brukerorganisasjonene i Nord-Norge jf e-postliste Pasientombudene i Nord-Norge jf e-postliste Vedlegg: Presentasjon habilitering/rehabilitering fra Merete Blankholm Side 7 7

8 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: Arnborg Ramsvik tlf Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 13 / 2008 ORIENTERINGER Møtedato: Leder av regionalt brukerutvalg Sissel Jensen og rådgiver Arnborg Ramsvik, Helse Nord RHF orienterer om 1. Rutiner i forbindelse med møter i brukerutvalget 2. Eventuelle andre orienteringer Side 8 8

9 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: Arnborg Ramsvik tlf Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 14 / 2008 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER Møtedato: Oppnevning til styret i Helse Nord RHF - Observatør - 2 vararepresentanter jfr. styresak 22/2008 Oppnevning av nytt brukerutvalg Ordningen med observatør fra Regionalt brukerutvalg til styret videreføres, med to vararepresentanter. Enstemmig vedtatt. 2. Oppnevning av representant til prosjekt pasienttransport I foretaksmøte med HOD januar 2008 fikk Helse Nord RHF krav om å forberede overtakelse av saksbehandlingsoppgaver knyttet til reiseplanlegging/rekvisisjoner, reiseoppgjør og informasjon om pasienttransport. Dato for overtakelse skal fastsettes av regionene/nav i fellesskap innen 1. april. Ledermøtet i Helse Nord RHF og direktørmøtet i foretaksgruppen har behandlet saken, og besluttet prosjektorganisering. Vedlagt følger kopi av notat til direktørmøtet som gir informasjon om oppgaven som skal overtas, og hvordan prosjektet skal organiseres. Legger også med sluttrapport for forprosjektet våren 2007 som helseregionene mfl utarbeidet i fellesskap. Det regionale brukerutvalget og konserntillitsvalgte inviteres til å foreslå en person til den regionale styringsgruppa. ORGANISERING AV PROSJEKT OVERTAKELSE ENKELTOPPGJØR Historikk Helseregionene overtok ansvar for pasienttransport fra trygdeetaten I 2004 og 2005 kjøpte vi oppgjørstjenester overfor transportører fra NAV, fra overtok Side 9 9

10 helseforetakene dette selv. Fremdeles kjøpes tjenester knyttet til saksbehandling overfor enkeltpersoner fra NAV. Disse oppgavene kan kort oppsummeres til: - Informasjon og veiledning til pasienter om rettigheter ifht reise til og fra behandling - Utsteding av rekvisisjoner på fly samt på drosje av kommunikasjonsmessige grunner - Veiledning til pasienter mht reiseplanlegging - Oppgjør av utlegg pasienten har hatt i forbindelse med reise/opphold For disse tjenestene betaler helseregionene samlet om lag 130 mill kr, herav HN ca 30 mill kr. Våren 2007 gjennomførte helseregionene et felles forprosjekt som utredet modell for fremtidig organisering av enkeltoppgjør for pasienttransport. Rapporten ble overlevert HOD Det ble gitt følgende hovedanbefalinger: - Enkeltoppgjør organiseres med regionalt eierskap, og et eget (nasjonalt) selskap som på oppdrag fra RHFene ivaretar fellesoppgaver, samordningsoppgaver og transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver (mottak, skanning, elektronisk distribusjon av krav til saksbehandlende enheter samt utbetaling). (Det ble tatt forbehold om selskapsform i påvente av utredning fra HOD mht om dette er spesialisthelsetjeneste, merverdi etc.). - De regionale helseforetakene må beslutte en hensiktsmessig fordeling og antall enheter som skal ivareta saksbehandling av enkeltoppgjørskrav og saksspesifikk informasjon. Det anbefales imidlertid at det etableres enheter med robuste kompetansemiljøer som i størst mulig grad ivaretar lik forvaltningspraksis. Alternativene for operativ organisering (kap. 8.3) kan brukes som et utgangspunkt for vurderingene - Det åpnes imidlertid for at de enkelte RHF kan velge å legge ytterligere oppgaver til selskapet. Dette kan for eksempel være saksbehandling av krav og informasjon om status i saker Forprosjektet la til grunn en tidsramme på ca 18 mnd fra beslutning om overføring ble tatt, til helseregionene kunne være oppe å gå med en løsning. Tidslegget skyldes i hovedsak utvikling av IKT-system, men også beslutning lokalisering, etablere lokaler og rekruttering/opplæring tar tid. Foretaksmøte Foretaksmøte med HOD januar 2008 følger opp forprosjektet, og legger til grunn at konklusjoner og anbefalinger i denne utredningen følges opp. Følgende vedtak ble fattet i foretaksmøtet: Foretaksmøtet til viste til protokoll fra foretaksmøte februar 2007 og sluttrapport oversendt fra Helse Sør-Øst RHF datert 29. juni Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at overføring av enkeltoppgjør for pasienttransport fra AV etaten til regionale helseforetak gjennomføres i løpet av Foretaksmøtet påpekte at det er viktig med et nært samarbeid med så vel AV etaten som organisasjoner for brukere og behandlere i det videre arbeidet for å forberede overføringen. Det må legges vekt på å ha en informasjonsstrategi og at det etableres gode overgangsordninger mellom AV etaten og de regionale helseforetakene. Saksbehandlingsløsningen, herunder IKT-løsning, må utredes nærmere og risiko knyttet til IKT-løsning må tillegges stor vekt i vurderingen av når overføring faktisk kan skje. Det ble vist til brev fra Arbeids- og velferdsdirektoratet datert 14. november 2007 om forutsetninger knyttet til elektronisk egenandelsinformasjon til egenandelsregisteret i NAV. Foretaksmøtet påpekte at organisering og lokalisering av regionale saksbehandlerenheter bør avklares så raskt som mulig, slik at det legges til rette for rekruttering av nødvendig kompetanse fra AV etaten. Side 10 10

11 Foretaksmøtet la til grunn at det etableres en enhetlig organisering av enkeltoppgjør for hele landet: Det skal etableres en felles enhet for de fire regionale helseforetakene som skal ivareta fellesoppgaver, samordningsoppgaver og transaksjonstunge saksbehandlingsoppgaver. Det skal også etableres flere enheter innen hver helseregion for å ivareta saksbehandleroppgaver. Organiseringen regionalt bør sees i sammenheng med organiseringen av kjørekontor og oppgjørstjenester. Det foreslåtte brukergrensesnittet med reiseregning/konvoluttløsning, kombinert med felles telefonnummer for service og informasjon og en felles hjemmeside for pasienttransport, legges til grunn for det videre arbeidet. Helse Nord RHF må innen 1. april 2008, i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene og AV etaten, avklare endelig dato for når ansvarsoverføring skal skje. Prosjektets kompleksitet Dette er et stort og komplekst prosjekt som vil kreve store ressurser og bred kompetanse i planleggingsfasen. På landsbasis er det snakk om 1-1,5 millioner utbetalinger til pasienter. Det er i tillegg et stort antall henvendelser knyttet til informasjon, veiledning om rettigheter og reiseplanlegging, utsteding av rekvisisjoner på fly og drosje, samt spørsmål og evt. klagebehandling i etterkant. I underkant av 200 årsverk (fordelt på et mye større antall personer) + ledelse/støttefunksjoner brukes i dag i AV etaten. Det må etableres en IKT-løsning som håndterer et stort volum reiseregninger og med kobling til system for pasienttransport (bestilling, oppgjør transportører og statistikk), kobling til økonomisystemer, betalingssystemer, til frikortregister m.m. Det må etableres rutiner som er rasjonelle, fremtidsrettede og hensiktsmessige for både pasienter og helseforetak i forhold til utsteding av rekvisisjoner og levering/behandling av krav. Dette kan påvirke arbeidsfordeling mellom helseforetakene. Innføring av nye kontaktpunkter, kontaktmåter og rutiner for pasienter må tillegges nødvendig vekt. Tjenester som i dag utføres ved fysiske kontorer i alle kommuner skal erstattes med fjerntjenester og evt. nye servicetjenester på den enkelte sykehusenhet. Forprosjektet har anbefalt følgende prosjektorganisasjon, og en prosjektperiode på 18 mnd: - nasjonal prosjektledelse - regional implementeringsgruppe for etablering driftsorganisasjon i hver region - implementeringsgruppe for etablering av felles nasjonalt selskap og IKT-løsning o herunder etablering av en funksjonell arbeidsgruppe med ansvar for kravspesifikasjon, valg av leverandør, kvalitetssikring leveranser Samlet er prosjektkostnadene beregnet til 28,5 mill kr, anskaffelse av IKT-løsning, inventar og utstyr 30 mill kr. I tillegg er det beregnet pukkelkostnader på 40 mill kr (NAV/regionene). Organisering i Helse Nord Det opprettes en regional prosjektorganisasjon som er linket til det nasjonale hovedprosjektet. Prosjektets størrelse, kompleksitet samt risiko tilsier at personer må fristilles helt eller delvis til deltakelse i prosjektet. Side 11 11

12 Prosjektledelse regionalt legges til Helse Nord RHF. Dette av hensyn til at dette er et nasjonalt prosjekt med etablering av felles nasjonalt selskap og IKT-løsning, og ensartede løsninger for de deler av oppgavene som skal legges til helseforetakene. Det er avgjørende at dette prosjektet forankres godt i hele foretaksgruppen, og at det er tette koblinger mellom prosjektorganisasjonen og aktuelle funksjoner og nivåer i helseforetakenes linjeorganisasjoner. Samtlige helseforetak blir involvert i prosjektet. De nye oppgavene hører naturlig sammen med de oppgavene helseforetakene i vår region allerede har (samlet ansvar for pasienttransport herunder oppfølging av interne og eksterne rekvirenter og transportører samt for tiltak som bidrar til overføring av ressurser fra transport til behandling, transportkoordinering og oppgjør mot transportører). Samlet vil pasienttransportorganisasjonen ved det enkelte helseforetak bli større og mer robust, og dermed også i større grad muliggjøre kompetanseløft. Overtakelse av enkeltoppgjør er nært knyttet til regnskap, og prosjektet må dermed gjennomføres i grensesnittet mellom pasienttransport og regnskap med deltakelse fra begge fagområder. Forslag til konkret organisering i Helse Nord: Nasjonalt prosjekt Prosjekteier og prosjektledelse Helse Sør-Øst RHF (???) Prosjekt Helse Vest Prosjekt Helse Midt-Norge Prosjekt Helse Sør-Øst Prosjekteier Helse Nord RHF v/ Irene Skiri Implementeringsgruppe nasjonalt selskap og felles IKT-løsning Nasjonal funksjonell arbeidsgruppe IKT-løsning (deltakelse alle RHF) Styringsgruppe RHF og HF Regional prosjektleder i Helse Nord RHF 100 % stilling (rekrutteres) Deltar forpliktende i nasjonal prosjektgruppe RHF-gruppe: Regnskapssjef Rådgiver pasienttransport IKT Personal (rekruttering/opplæring) HF prosjektleder ved hvert HF Fast ressurs (50 % (?) økende etter hvert?) Rapporterer til regional prosjektleder. Deltar forpliktende i regional prosjektgruppe HF-gruppe: Regnskapssjef Ansvarlig pasienttransport Transportkontor Oppgjørsenhet transportører Personal Drift (lokaler) Pasienttransportansvarlig ved det enkelte helseforetak bør ha en sentral rolle i helseforetakets prosjektorganisasjon. Dette for å sikre at de samlede oppgaver og ressurser knyttet til pasienttransport blir organisert på en hensiktsmessig, effektiv og pasientvennlig måte. Dvs at overtakelse av denne oppgaven vil berøre også hvordan dagens oppgaver blir utført og organisert. Dette må også ses i sammenheng med vedtak i foretaksmøte (HOD pkt 6.2 og 6.3) hvor det stilles krav om å sikre: Side 12 12

13 - tilstrekkelig kapasitet, tilgjengelighet og service ved transportkontorene - utnyttelse av mulighetene for automatisering gjennom IKT-systemet - etablere kostnadseffektive og tilpassede transportløsninger med god tilgjengelighet - innføre automatisk oversendelse av egenandelsopplysninger til frikortregister Det kan/vil være hensiktsmessig at pasienttransportansvarlig også er prosjektleder for overtakelse av enkeltoppgjør i det enkelte HF, evt. med tilknyttet prosjektkompetanse. Alternativt bør pasienttransportansvarlig ha en svært sentral rolle i prosjektgruppen i HFet. Dette begrunnet med at overtakelse av denne oppgaven henger så tett sammen med øvrige aktiviteter på pasienttransportområdet og kan ikke ses isolert. Det regionale forum for pasienttransport vil bli et sentralt forum, og det vil være behov for langt hyppigere møter med konkret agenda enn tilfelle til nå. Likeledes er det behov for å etablere forum på tvers i regionen for områdene transportkontor og oppgjørskontor. Det regionale regnskapslederforumet må involveres og forpliktes. Det er over fastsatt at regnskapsleder inngår i prosjektgruppen i det enkelte HF. I tillegg bør det regionale (og nasjonale) regnskapsledermøtet ha overtakelse av enkeltoppgjør som fast tema og ha fokus på ivaretakelse av de regnskapsmessige sidene knyttet ved oppgjørene. Herunder lovmessige krav, kontrollrutiner og sikkerhet, integrasjon med økonomisystem mv. Det regionale økonomisjefforumet bør også være involvert, og ha status, fremdrift og risikovurderinger som fast punkt på agendaen. Økonomisjefforumet kan evt. være styringsgruppe, men da må det suppleres med annen nødvendig kompetanse i forhold til oppgaven som skal overtaes. Deltakelse nasjonalt Regional prosjektleder vil inngå i nasjonal prosjektgruppe. Det er sannsynlig at hver region i tillegg må stille i arbeidsgrupper nasjonalt. Deltakere her bør (i hovedsak) komme fra helseforetakene og være fra prosjektorganisasjonen som etableres ved det enkelte helseforetak. Omfang og valg av personer vil være avhengig av hvilke grupper som besluttes opprettet. I første omgang er hver region bedt om å stille med en person i en nasjonal arbeidsgruppe som skal arbeide med anskaffelse av egnet IKT-løsning (ny modul av NISSY som er den felles nasjonale IKT-løsningen for pasienttransport rullet ut i 2007). Arbeidsgruppen skal ha følgende hovedoppgaver: - aktivt delta i utarbeidelsen av kravspesifikasjoner - bistå i evaluering og valg av leverandører - bidra i arbeidet til øvrige leveranser i prosjektet - kvalitetssikring av alle leveranser Helse Nord er forespurt om å stille med generell, overordnet pasienttransportkompetanse, for å få en bredest mulig sammensetning og for også å inkludere kompetanse fra anskaffelse av NISSY. For å sikre at IKT-løsningen og de funksjonelle kravene til denne ikke får leve sitt eget liv, foreslås at vår deltaker i denne nasjonale gruppen i tillegg forpliktes til å bruke den regionale prosjektorganisasjonen som referansegruppe aktivt. Dvs at prosjektleder ved det enkelte helseforetak, pasienttransportansvarligforum i region (hvis dette avviker fra prosjektlederne) samt regnskapslederne involveres aktivt i utforming av kravspesifikasjon. Deltaker i nasjonal funksjonsgruppe for IKT-løsning må i denne saken rapportere til regional prosjektleder. Side 13 13

14 Regional prosjektleder skal ha det samlede ansvaret for at hele prosjektet holder sammen, og at det er fremdrift og kvalitet. Funksjonalitet til IKT-løsningen er en kritisk faktor med høy risiko og store konsekvenser dersom den ikke oppfyller behov og lovmessige krav. 3. Oppnevning av arbeidsutvalg til regionalt brukerutvalg Helse Nord - leder - nestleder - medlem Side 14 14

15 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: Arnborg Ramsvik tlf Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 15 / 2008 PLAN FOR PRIORITERINGER / PLAN FOR BRUKERMEDVIRKNING. Møtedato: Formål/sammendrag Regionalt brukerutvalg vedtok høsten 2006 Plan for brukermedvirkning inkludert handlingsprogram for perioden Etter en gjennomgang av status for hvor langt utvalget hadde kommet med gjennomføringen av handlingsprogrammet, vedtok RBU i november 2007 å rullere handlingsprogrammet (jf sak 49/2007). Handlingsprogrammet for Regionalt brukerutvalg for 2008 ser etter dette slik ut: 1. Sikre brukerkompetansen i styrende ledd: Følge opp etablert ordning med observatør til styret og brukerutvalgets time. Bidra til evaluering av ordningen. 2. Styrke kontakt og samhandling mellom lokale og regionalt brukerutvalg: Etablere gode rutiner for å samhandle om aktuelle saker og felles utfordringer Videreutvikle gode, felles møtepunkt (felles møter og brukerkonferanse) 3. Bedre medvirkning i Helse Nord RHFs plan og budsjettprosesser og økte bevilgninger til brukermedvirkning Bidra til å etablere konkrete rutiner for medvirkning. Arbeide for å øke tilskudd til brukerorganisasjoner 4. Følge opp kvaliteten på tjenestene Følge opp hvilke rutiner helseforetakene har for å oppnå målsettinger for ulike nasjonale kvalitetsindikatorer (særlig viktig epikrisetid, individuelle planer). Følge med at Helse Nord RHF iverksetter sine egne planer kronikersatsing, rus og psykisk helse, gjennom jevnlig kontakt med prosjektledelsen. Bidra i arbeid med regional kvalitetsstrategi. 5. Økt kunnskap og forståelse for spesialisthelsetjenestens utfordringer: Etablering av introduksjonspakke for nye brukerrepresentanter 6. Utvikle møteplasser og arena for erfaringsutveksling og samarbeid Arrangere årlig regional brukerkonferanse Etablere pris for brukermedvirkning Arbeide med å utnytte Helse Nords hjemmesider for å synliggjøre brukermedvirkning Siden dette er det oppnevnt nytt utvalg, og det er derfor naturlig at det brukerutvalget setter seg inn i handlingsprogrammet og gjør eventuelle justeringer ut fra egne ønsker og prioriteringer. Side 15 15

16 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: Arnborg Ramsvik tlf Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 16 / 2008 TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONENE KLAGESAKER Møtedato: Tilskudd til brukerorganisasjonene ble tildelt i møte februar Det har i etterkant kommet 2 klager på vedtaket 1. Fra Landsforeningen for slagrammede i Nordland tilsluttet Norges Handikapforbund på vegne av 8 landsforeninger i Nord Norge. Se kopi av vedlagt e-post av fra Randi Nesje. 2. Fra Mental Helse Nordland. Se kopi av brev av fra Frits Jan Strømnes Side 16 16

17 Side 17

18 Side 18

19 Side 19

20 Side 20

21 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: Arnborg Ramsvik tlf Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 17 / 2008 FORESPØRSEL OM ØKONOMISK STØTTE Møtedato: Fra Landsforeningen for Huntingtons sykdom.skal arrangere fagdag og søker om økonomisk støtte jfr e-post av fra Øyvind Østvoll Side 21 17

22 Side 22

23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: Arnborg Ramsvik tlf Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 18 / 2008 REFERATSAKER Møtedato: Fra Voksne for Barn, mottatt , vedrørende informasjon om voksne for barn sine talspersoner 2. Fra Mental helse Kvæfjord, mottatt , vedrørende årsmøteuttalelse fra Mental helse Kvæfjord. 3. Kopi av brev til Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, dater , Troms fylkes eldreråd`s uttalelse om sykehusene. 4. Møtereferat brukerutvalget for pasienter og pårørende ved UNN Kopi av brev fra Eldrerådet i Nordland fylkeskommune til Andøy kommune, Eldrerådet, datert Fellesuttalelse fra Eldrerådene i Vesterålen. 6. Fra Balsfjord kommune, datert Forslag om å legge ned døgnenheten ved Distrikspsykiatrisk senter på Storsteinnes. 7. Kopi av brev fra UNN, almennpsykiatrisk avd. til kommunehelsetjenesten i Troms og Finnmark og DPS i Troms og Finnmark, datert nedleggelse av korttidstilbudet i almennpsykiatrisk avdeling. 8. Kopi av brev fra LPP til Helsetilsynet i Troms, dater Bekymringsmelding. 9. Fra Rådet for psykisk helse til Helse Nord RHF, datert Økonomiske kutt ved sykehusene - skjermes psykisk helse? 10. Fra Leve, datert Etablering av et nasjonalt nettverk for etterlatte ved selvmord, invitasjon til stiftelsesmøte, samt brev datert : Stiftelsesmøte i nasjonalt nettverk. 11. Brev datert fra Rådet for psykisk helse vedlagt rapport: Med livet som kompetanse. Side 23 18

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Side 48

49 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: Arnborg Ramsvik tlf Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 19 / MØTEPLAN Møtedato: Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: Helse Nord RHF Sjøgata Epost: Side BODØ Organisasjonsnummer:

50 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler: Arnborg Ramsvik tlf Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Sak 20 / EVENTUELT Møtedato: Side 50 2

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 01112007 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 01.11.2007 200300249-350 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 07062006 Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.06.2006 200300249-233 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: REGIONALT BRUKERUTVALG

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-62/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 28.02.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 24.02.2011 Regionalt brukerutvalg

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. FEBRUAR 2010. Regionalt brukerutvalg hadde møte i Bodø 8. Februar 2010

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. FEBRUAR 2010. Regionalt brukerutvalg hadde møte i Bodø 8. Februar 2010 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 11.02.2010 200800072-104 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PROTOKOLL FRA

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-72/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 10.06.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 8. juni 2011 Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. OKTOBER 2009. Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. oktober 2009

PROTOKOLL FRA MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 8. OKTOBER 2009. Regionalt brukerutvalg avholdt møte i Tromsø 8. oktober 2009 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.10.2009 200800072-89 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Adressatene PROTOKOLL

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve)

Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHF s lokaler, Bodø. 8. mai 2013 Regionalt brukerutvalg (reserve) Protokoll Vår ref.: 2012/351-14/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.3.2013 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 13. mars 2013 Møtested: Helse Nord RHF s lokaler,

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson BLU hotell, Tromsø. Navn: Tittel: Organisasjon: Bjørn Helge Hansen Protokoll Vår ref.: 2013/308/012 Referent/dir.tlf.: Hanne Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 12.11.2014 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 12. november 2014 Møtested: Radisson BLU

Detaljer

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Saksbehandler: diverse STYRESAK 92-2009 REFERATSAKER Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.10.2009 200900005-73 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Møtedato: 22.

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-52/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 21.01.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011 Regionalt

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-41/012 Bodø, 15.5.2013 Styresak 67-2013/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 8. mai 2013 Sakspapirene var ettersendt. Se

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Scandic Ishavshotell, Tromsø / telefonmøte Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 18.5.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 18. mai 2016 Møtested: Scandic Ishavshotell,

Detaljer

MØTEINNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL REGIONALT BRUKERUTVALG 13.03.2009. Bodø, Helse Nord RHF, møterom Oversikten (styrerommet)

MØTEINNKALLING OG SAKSPAPIRER TIL REGIONALT BRUKERUTVALG 13.03.2009. Bodø, Helse Nord RHF, møterom Oversikten (styrerommet) Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.02.2009 200800072-64 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Adresseliste MØTEINNKALLING

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. APRIL 2004

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. APRIL 2004 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2004 200300113-191 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF

Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Styresak 38/2014: Brukerutvalg 2014-2016 for Helgelandssykehuset HF Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Helgelandssykehuset oppnevnte sitt første brukerutvalg i 2002.

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016

Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-15/012 Karin Paulke, 906 88 713 Bodø, 12.2.2016 Styresak 13-2016 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. februar 2016 Vedlagt oversendes

Detaljer

INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 19.08.2009

INNKALLING OG SAKSDOKUMENTER TIL MØTE I REGIONALT BRUKERUTVALG 19.08.2009 Saksbehandler: Arnborg Ramsvik, tlf. 75 51 29 23 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.08.2009 200800072-84 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Adresseliste INNKALLING

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Sakspapirene var ettersendt.

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-51/012 Saksbeh/tlf: Dato: 15.6.2012 Styresak 83-2012/4 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 13. juni 2012 Se vedlagt kopi. side 74 Protokoll

Detaljer

Møte i Regionalt Brukerutvalg 9. juni 2010, innkalling og saksdokumenter

Møte i Regionalt Brukerutvalg 9. juni 2010, innkalling og saksdokumenter Medlemmer og varamedlemmer i Regionalt Brukerutvalg Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-14/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 12.05.2010 Møte i Regionalt Brukerutvalg

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00

MØTEREFERAT. Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015. Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø. Tid: 13:00 16:00 MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra møte i Brukerutvalget - 25.08.2015 Møtested : Nordlandssykehuset, Bodø Tid: 13:00 16:00 Møterom/sted: Vår ref.:2014/2830

Detaljer

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013

Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-33/012 Bodø, 19.4.2013 Styresak 54-2013/5 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, den 17. april 2013 Se vedlagt

Detaljer

Styresak /5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016

Styresak /5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Møtedato: 23. november 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2016/32-101/012 Bodø, 11.11.2016 Styresak 143-2016/5 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 9. november 2016 Se vedlagt kopi. Side 94

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat:

Utvalgets medlemmer pr. 31.12.2008 var: Britt-Sofie Illguth - nestleder Tromsø, Troms. Varamedlemmer: Sekretariat: Utvalgets sammensetning og aktivitet Fra 2008 har Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetak hatt ett brukerutvalg, som har fått navnet Brukerutvalget UNN HF. Det er også gjennomført endring i utvalgets

Detaljer

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015

Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 Møtedato: 16. desember 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Linn Gros/Jon Tomas Finnsson Bodø, 9.12.2015 Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag

Detaljer

Organisering av lærlinger i Helse Nord

Organisering av lærlinger i Helse Nord Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove C. Kristensen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 153-2012 Organisering av lærlinger i Helse Nord Formål/sammendrag I prosjektplanen

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 16. MARS 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 16. 3.2005 200400457-23 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015

Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Møtedato: 30. september 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-65/012 Bodø, 17.9.2015 Styresak 103-2015/1 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 16. september 2015 Se vedlagt kopi. side 49

Detaljer

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene

Årsrapport Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF. Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene Årsrapport 2012 Brukerutvalget Helse Sør Øst RHF Pasientens behov skal være førende for struktur og innhold i tjenestene 1 Brukerutvalgets årsrapport Brukerutvalget har i 2012 hatt 15 medlemmer. Rammen

Detaljer

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen

MØTEREFERAT. Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14. Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45. Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen. Samhandlingsavdelingen MØTEREFERAT Samhandlingsavdelingen Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Referat fra Brukerutvalgets møte 12.5.14 Sted: Bodø Tid: 12:30 15:45 Møterom/sted: Vår ref.:2013/716 /SPP Deltagere : Tilstede Forfall

Detaljer

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD

Arbeidsplan PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD PSYKISK HELSE - OPPFØLGING AV STYRESAK OM TRAUMEBEHANDLING I HELSE NORD Psykisk helsevern - Oppfølging av styresak traumebehandling i Helse Nord Sist lagret: 24.02.2014 07:52:00 Side: 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011

Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Møtedato: 21. og 22. juni 2011 Arkivnr.: 2010/916-56/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 10.6.2011 Styresak 64-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25. mai 2011 Protokoll styremøte

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg

Møte i Regionalt brukerutvalg Protokoll Vår ref.: 2014/717 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 10.6.2015 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 10. juni 2015 Møtested: Radisson Blu Hotel, Tromsø

Detaljer

Innkallingen sendes kun elektronisk til mottakernes e-postadresser. FORETAKSMØTE, DEN 6. DESEMBER 2007 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF

Innkallingen sendes kun elektronisk til mottakernes e-postadresser. FORETAKSMØTE, DEN 6. DESEMBER 2007 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.12.2007 200700006-8 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Nordlandssykehuset

Detaljer

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland

Utvalgets medlemmer pr var: Jon Arne Østvik - nestleder Narvik, Nordland Utvalgets sammensetning og aktivitet 2007 ble det gjennomført endring i utvalgets ledelse og sammensetning; ny leder ble Cathrin Carlyle og med Jon Arne Østvik som nestleder. Videre har Bjørn Thrane Sandnes

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø

Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, Møte i Regionalt brukerutvalg. Helse Nord RHFs lokaler, Bodø Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Sted/Dato: Bodø, 8.6.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 8. juni 2016 Møtested: Helse Nord RHFs lokaler,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

STYREMØTE 1. JULI 2005

STYREMØTE 1. JULI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 23.8.2005 200400457-66 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015

Brukermedvirkning. Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Brukermedvirkning Brukerutvalget for Helgelandssykehuset Strategiplan 2014-2015 Dato: 12. 12.2013 1. Sammendrag En arbeidsgruppe i regi av Helse Nord med representanter fra helseforetakene i regionen,

Detaljer

Styresak Brukerutvalget oppnevning av medlemmer og valg av leder og nestleder

Styresak Brukerutvalget oppnevning av medlemmer og valg av leder og nestleder Direktøren Styresak 37-2016 Brukerutvalget oppnevning av medlemmer 2016-2018 og valg av leder og nestleder Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Saksnr.: 2015/2727 Dato: 19.04.2016 Dokumenter i saken:

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13. SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/12/13 SAK NR 55-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 23.10.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge (HMN) RHF. Notat om arbeidsform om arbeidsoppgaver

Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge (HMN) RHF. Notat om arbeidsform om arbeidsoppgaver Regionalt brukerutvalg (RBU) i Helse Midt-Norge (HMN) RHF. Notat om arbeidsform om arbeidsoppgaver 2016-2017 1. Medlemmer: Snorre Ness, leder NFU Namsos Arthur Mandahl, nestleder ADHD Norge Malvik Steinar

Detaljer

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m.

Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper for dekning av tapt arbeidsfortjeneste, ledsagertjeneste m. m. Møtedato: 28. november 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 00 Bodø, 16.11.2012 Styresak 140-2012 Regionalt Brukerutvalg og brukerutvalg i helseforetakene felles prinsipper

Detaljer

STYRESAK 21-2010 ENKELTOPPGJØR PASIENTREISER OVERTAKELSE, ØKTE KOSTNADER OG STATUS SAKSBEHANDLINGSTID

STYRESAK 21-2010 ENKELTOPPGJØR PASIENTREISER OVERTAKELSE, ØKTE KOSTNADER OG STATUS SAKSBEHANDLINGSTID Saksbehandler: Irene M. Skiri, tlf. 75 51 29 06 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 200800636-100 011 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 21-2010

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13. SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/04/13 SAK NR 21-2013 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 04.03.13 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no. Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Sak Sak 109-2012 Protokoll Møte: Dato Tid: Tilstede: Brukerutvalget Helse Sør-Øst RHF 20.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 94/15 Oppnevning av medlemmer i Regionalt brukerutvalg 2016-2017 Saksbehandler Ansvarlig direktør Kjell Åge Nilsen Ingerid Gunnerød Saksmappe 2014/501 Dato for styremøte

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF. Møtetype: Scandic Ishavshotell, Tromsø. Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested: Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2014/711-75/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Tromsø, 28.10.2015 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 28. oktober 2015 - kl. 8.30 Møtested:

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 21. mars 2012 Møtedato: 28. mars 2012 Saksbehandler: Førstekonsulent Leif Arne Asphaug-Hansen Sak nr: 21/2012 Navn på sak: Brukerutvalget i Helse Finnmark

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF

Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Protokoll fra styremøte i Nasjonal IKT HF Tid: 09.01.2014 Møtested: Video- / telefonkonferanse Deltakere fra styret Herlof Nilssen Thomas Bagley Erik M. Hansen Meetali Kakad Torbjørg Vanvik Jan Eirik Thoresen

Detaljer

Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012

Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012 Møtedato: 27. september 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2011/308-69/012 Bodø, 20.9.2012 Styresak 106-2012/2 Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg i Helse Nord RHF, den 19. september 2012 Se

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø

Møte i Regionalt brukerutvalg. Radisson Blu Hotel, Tromsø Protokoll Vår ref.: 2016/8/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 00 Sted/Dato: Tromsø, 19.10.2016 Møtetype: Møte i Regionalt brukerutvalg Møtedato: 19. oktober 2016 Møtested: Radisson Blu Hotel,

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/15 SAK NR 22-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøtene 25.03.15 og 15.04.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra Mental Helse Nordland, Troms og Finnmark Psykisk helse og rusbehandling i Mental Helse Nordland Mental Helse Troms Mental Helse Finnmark (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10.12.2009 SAK NR 102-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS PROSJEKT PASIENTREISER Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om status

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 74-2011

Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser, oppfølging av styresak 74-2011 Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Kristian Fanghol, 75 51 29 11 Dato: 14.10.2011 Styresak 124-2011 Brukermedvirkning i Helse Nord styrking av brukermedvirkning og økonomiske ressurser,

Detaljer

Offentlig journal Periode:30062008-30062008

Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-79 Dok.dato: 26062008 Grad: 0 Par.: I Fra: Regionalt

Detaljer

Styresak 29/2012: Brukerutvalg Helgelandssykehuset HF

Styresak 29/2012: Brukerutvalg Helgelandssykehuset HF Styresak 29/2012: Brukerutvalg 2012 2014 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 16.04.12 Møtested: Telefon Innledning Brukeutvalget for helseforetaket skal etter tidligere vedtak følge samme valgterminer som

Detaljer

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord

Svar på deres brev til helse- og omsorgsminister Bent Høie fra om Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord LPP - Sendes kun til LPP@lpp.no med kopi til postmottak@hod.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 2014/731 Saksbehandler/dir.tlf.: Forbergskog/Nohr, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Svar på deres brev

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Valg av styrer i helseforetakene , jf. helseforetaksloven 21

Valg av styrer i helseforetakene , jf. helseforetaksloven 21 Møtedato: 6. april 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol, 75 51 29 00 Bodø, 18.3.2016 Styresak 30-2016 Valg av styrer i helseforetakene 2016-2018, jf. helseforetaksloven 21 Saken behandles

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/04/14 SAK NR 22-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 10.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 VEDTAK:

SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 044 2016 REFERAT FRA MØTE I BRUKERUTVALGET FOR SYKEHUSET INNLANDET HF 1. JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: Styret tar referat fra møtet i Brukerutvalget for

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

VEDTEKTENES 9 LÅNERAMMER, JF. STYRESAK 99-2009 BUDSJETT 2010 FORETAKSGRUPPEN RAMMER OG FØRINGER

VEDTEKTENES 9 LÅNERAMMER, JF. STYRESAK 99-2009 BUDSJETT 2010 FORETAKSGRUPPEN RAMMER OG FØRINGER Saksbehandler: Jann-Georg Falch, tlf.75 51 29 21 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 200800807-29 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 7-2010

Detaljer

styremedlem forlot styremøtet kl , etter behandling av styresak /4 observatør fra Regionalt brukerutvalg

styremedlem forlot styremøtet kl , etter behandling av styresak /4 observatør fra Regionalt brukerutvalg Presseprotokoll Vår ref.: 2012/338-27/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 21.3.2013 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 21. mars 2013 kl. 13.00 Møtested: Rica Diplomat

Detaljer

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007

Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest. Årsmelding for 2007 Det regionale brukerutvalget i Helseregion Vest Årsmelding for 2007 2 1. Sammensetning av utvalget Det regionale brukerutvalget ble vedtatt opprettet av styret for Helse Vest RHF 27. mai 2002. Sammensetningen

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12. SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 18/01/12 SAK NR 01-2012 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 08.12.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen «Ein sjuk mann veit mangt som den sunne ikkje anar» ArneGarborg En som henvender seg til helsetjenesten

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 015-2009 ORIENTERINGSSAK: ORGANISERING AV DELPROSJEKT NASJONALT SELSKAP FOR PASIENTREISER Forslag til: V E

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF

PROTOKOLL. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 20. mars 2014 Astrid Balto Olsen / Administrasjonssekretær 20.03.2014 Side 2 Deres ref: Vår ref: 2014/173-4 Dato: 20.3.2014 Ulf Syversen Styreleder Til stede

Detaljer

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012.

Helsenettverket ber om at det utarbeides en sak som kan behandles i alle kommunestyrene i forbindelse med budsjettforslaget 2012. Helsenettverk Lister Møtedato: 24.8.2011 Sak 6.11 Implementering Lister brukerutvalg Tidligere behandlet: Helsenettverk Lister 18.5.2011 Lister brukerutvalg 9.5.2011 Forslag fra Lister brukerutvalg vedtatt

Detaljer

Svenn A. Nielsen. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Medlem Meldt forfall

Svenn A. Nielsen. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Merknad Jan Eivind Pettersen Medlem Meldt forfall PRESSEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Rica Hotel Bergen Dato: 13. og 14.11.2012 Tid: 09:00-10.00 (13.12.på Haukeland) og 9:00-13:30 (14.12.2012) Faste medlemmer

Detaljer

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling

Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: T. Pålsrud (HSØ)/H. Rolandsen (HN) Bodø, 14.11.2014 Styresak 137-2014/5 Felleseide selskap - organisering og utvikling Nasjonale fellestjenester

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg.

Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. Brukermedvirkning på systemnivå i Helse Stavanger HF retningslinjer for brukerutvalg. 1 Innledning Dette dokumentet inneholder retningslinjer og rammer for brukerutvalget i Helse Stavanger HF. Dokumentet

Detaljer

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot.

Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Regionalt Nyhetsbrev Nr 2/02/09 Enhet for pasienttransport (ERP) Orkdal skal være nasjonal pilot. Fra den nasjonale prosjektledelsen kom det for en tid siden forespørsel om Helse Midt-Norge generelt og

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes

PROTOKOLL STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015. Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 3. september 2015 på Evenes Luftambulansetjenesten ANS Postboks 235 8001 Bodø Tlf. 75 54 9950 PROTOKOLL Vår dato: 7. september 2015 Arkivnr.: 012 STYREMØTE 3. SEPTEMBER 2015 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 30. APRIL 2002

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 30. APRIL 2002 PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 30. APRIL 2002 Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Bodø, den 30. april 2002. Til stede var: Styreleder Olav Helge Førde, nestleder Nils Moe(fratrådte kl. 1300), styremedlemmene

Detaljer

Styresak Årsmelding Brukerutvalget i Nordlandssykehuset

Styresak Årsmelding Brukerutvalget i Nordlandssykehuset Direktøren Styresak 23-2016 Årsmelding 2015 - Brukerutvalget i Nordlandssykehuset Saksbehandler: Steinar Pleym Pedersen Saksnr.: 2015/2727 Dato: 29.02.2016 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsmelding

Detaljer

Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF

Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF Regionalt Brukerutvalg Helse Nord RHF ÅRSMELDING 2012 1 ÅRSMELDING 2012 Regionalt Brukerutvalg (RBU) i Helse Nord RHF ble besluttet opprettet i styresak 22/2002 Etablering av brukerutvalg i Helse Nord

Detaljer

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Clarion Collection Hotel Grand Olav, Trondheim. Tilstede.

Presseprotokoll. Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Clarion Collection Hotel Grand Olav, Trondheim. Tilstede. Presseprotokoll Vår ref.: 2011/308-71/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Trondheim, 27.9.2012 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 27. september 2012 kl. 13.00 Møtested:

Detaljer

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder

Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder Brukermedvirkning i helseforetak i Helse Nord forslag til veileder Rapport fra arbeidsgruppe November 2012 1 1. Sammendrag 2. Bakgrunn og gjennomføring av arbeidet 2.1 Generelt I oppdragsdokument for 2012

Detaljer

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser

Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013. forbedringsprosser Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 15.2.2013 Styresak 15-2013 Nasjonalt samarbeid om innkjøp og forbedringsprosser Innledning/bakgrunn Bakgrunnen

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 9. DESEMBER 2003

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 9. DESEMBER 2003 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 09.12.2003 200300113-163 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012

Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012 Møtedato: 9. januar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond A. Wilhelmsen, 75 51 29 03 Bodø, 2.1.2013 Styresak 2-2013 Anskaffelse pasientreiser landeveistransport 2013, oppfølging av styresak 161-2012

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 31. august 2011 kl Møtested: Skjærbrygga i Stamsund.

Presseprotokoll. Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 31. august 2011 kl Møtested: Skjærbrygga i Stamsund. Presseprotokoll Vår ref. 2010/916-70/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Stamsund, 31.8.2011 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 31. august 2011 kl. 11.15 Møtested: Skjærbrygga

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer