Årsrapport Forskningsinstituttene. Delrapport for de teknisk-industrielle institutter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2003. Forskningsinstituttene. Delrapport for de teknisk-industrielle institutter"

Transkript

1 Årsrapport 2003 Forskningsinstituttene Delrapport for de teknisk-industrielle institutter

2 Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: Telefaks: Publikasjonen kan bestilles via internett: eller grønt nummer telefaks: Internett: X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: Opplag: 400 Oslo, mai 2004 ISBN

3 Forord Forskningsrådets årsrapport for instituttene for 2003 gir en samlet oversikt over hvordan bevilgningene er brukt og hvilke resultater som er oppnådd. Selv om resultatene ses i forhold til målsettinger og føringer i tildelingene fra departementene for 2003, vil resultateksemplene i stor grad skyldes forskningsbevilgninger gitt tidligere år. Årsrapporten vil derfor ikke gi et fullstendig bilde av de samlede samfunnsmessige effekter av forskningsbevilgningene for budsjettåret. Årsrapporten for forskningsinstituttene for 2003 kommer i tillegg til Forskningsrådets ordinære årsrapport og består av én samlerapport og fire delrapporter for følgende instituttgrupperinger: De teknisk-industrielle instituttene, primærnæringsinstituttene, de samfunnsvitenskapelige instituttene og miljøinstituttene og CMI. De medisinske og helsefaglige instituttene er omtalt i samlerapporten. Rapporten omfatter forskningsinstitutter som har forskning som hovedaktivitet og som omfattes av Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter. Forskningsrådet har et strategisk ansvar for utviklingen av disse instituttene, men forskningsinstituttene er selv ansvarlig for sin egen virksomhet. Det henvises til samlerapporten og de fire delrapportene for sektorspesifikke vurderinger. Instituttrapportene er basert på bidrag fra instituttene selv og data innhentet av Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) på oppdrag fra Forskningsrådet. Dataene omfatter finansiering, økonomiske forhold, personale, samarbeid med andre FoU-institusjoner, kontakt med brukere og resultater av forskning og annen faglig virksomhet. NIFU har også bistått Forskningsrådet med analyse av og kommentarer til tallene for 2003 i rapporten. Oslo, mai 2004 Arvid Hallén kst. adm. direktør Knut Haanæs divisjonsdirektør Divisjon for innovasjon 3

4 Innhold 1 Nøkkeltall for NT-instituttenes virksomhet i Sammendrag Inntekter og finansieringskilder Finasieringskilder fra Forskningsrådet Basisfinansiering fra Forskningsrådet Oppdragsinntekter fra Forskningsrådet Driftsregnskap Personale og kompetanse Personale og forskermobilitet Forskernes kompetanse og forskerutdanning ved instituttene Faglig samarbeid med eksterne forskningsmiljøer Prosjektportefølje Publisering og formidling av resultater Andre resultater som følge av forskningen Nyetableringer Lisenser og patenter 12 2 Resultater fra instituttenes virksomhet Chr. Michelsen Research AS Presentasjon av instituttet Eksempler på prosjekt Institutt for energiteknikk Presentasjon av instituttet Eksempler på prosjekt Norges byggforskningsinstitutt Presentasjon av instituttet Eksempler på prosjekt Norges geotekniske institutt Presentasjon av instituttet Eksempler på prosjekt NORSAR Presentasjon av instituttet Eksempler på prosjekt Norsk Regnesentral Presentasjon av instituttet Eksempler på prosjekt 29

5 2.7 NORUT Informasjonsteknologi as Presentasjon av instituttet Eksempler på prosjekt NORUT Teknologi A.S Presentasjon av instituttet Eksempler på prosjekt Rogalandsforskning Presentasjon av instituttet Eksempler på prosjekt SINTEF Presentasjon av instituttet 38 SINTEF Anvendt matematikk 39 SINTEF Bygg og miljø 40 SINTEF Elektronikk og kybernetikk 43 SINTEF Kjemi 45 SINTEF Materialteknologi 48 SINTEF Teknologiledelse 50 SINTEF Tele og data 51 SINTEF Unimed SINTEF Energiforskning AS - SefAS Presentasjon av instituttet Eksempler på prosjekt SINTEF Petroleumsforskning AS Presentasjon av instituttet Eksempler på prosjekt Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS Presentasjon av instituttet Eksempler på prosjekt Norsk Telemark Teknisk-Industrielle Utviklingsenter Presentasjon av instituttet Eksempler på prosjekt 68 3 Vedlegg 70 Nøkkeltall fra de teknisk-industrielle institutters virksomhet

6 1 Nøkkeltall fra NT-instituttenes virksomhet i Sammendrag Divisjon for innovasjon (ID) i Norges forskningsråd har det strategiske ansvaret for den teknisk-industrielle instituttsektoren. Nærings- og handelsdepartementet (NHD) gir budsjettmessige føringer om fordeling av bevilgningen til Norges forskningsråd på virkemidler (grunnbevilgninger, strategiske program og brukerstyrt forskning). Departementet angir videre et sett av resultatmål som skal oppfylles innenfor hvert virkemiddel. Innenfor de rammer som settes fordeler Forskningsrådet midlene slik at de skal bidra til å oppfylle resultatmålene. På samme måte har Olje- og energidepartementet (OED) gitt støtte til strategiske programmer og brukerstyrt forskning. Denne rapporten er ett av underlagene for Forskningsrådet ved utforming og kontroll av disse resultatmålene. Årsrapporten presenterer en vurdering av instituttpolitikken for de teknisk-industrielle instituttene. Følgende 15 institutter er tatt med i denne rapporten: Chr. Michelsen Research A.S CMR Institutt for energiteknikk IFE Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt A/S MARINTEK Norges byggforskningsinstitutt BYGGFORSK Norges Geotekniske Institutt NGI NORSAR NORSAR Norsk Regnesentral NR NORUT Informasjonsteknologi AS NORUT IT NORUT Teknologi AS NORUT TK Rogalandsforskning Stiftelsen for industriell og teknisk forskning SINTEF SINTEF Energiforskning A/S SEfAS SINTEF Petroleumsforskning AS SINTEF Petr Telemark Teknisk-Industrielle Utviklingssenter Tel-Tek Forsvarets forskningsinstitutt FFI Fra og med 1999 samles materiale inn fra alle institutter som er underlagt Retningslinjer for statlig finansiering av forskningsinstitutter. Av hensyn til totalbildet er FFI med selv om dette instituttet ikke mottar grunnbevilgning fra NT. Innsamlingen foretas av NIFU på oppdrag fra Forskningsrådet gjennom spørreskjema til instituttene. Skjemaet er i hovedsak utformet i samsvar med Forskningsrådets henvendelse tidligere år. Tallmaterialet og mesteparten av vurderingen er hentet fra NIFUs rapport til Forskningsrådet. Kapittel 6 gir en rapportering fra instituttene med de mest aktuelle forskningseksempler. I vedlegget gis tallmaterialet basert på instituttenes rapportering. Dette er utarbeidet av NIFU på grunnlag av rapporter fra instituttene. Tabell- og figurverket som presenteres her samsvarer i hovedsak med Forskningsrådets tidligere årsrapporter. Dataene viser tidsserier tilbake til Regnskapstallene for 2003 er for en del av instituttene basert på foreløpig regnskap. 5

7 Tabellen under oppsummerer nøkkeltallene for instituttene 2003: Nøkkeltall alle instituttene ) (Beløp i MNOK) Økonomi Oppdragsrollen Driftsinntekter 2671,7 Fra næringsliv 1097,0 44,5 % Driftsutgifter 2656,0 Fra Forskningsrådet 416,1 16,9 % Driftsresultat (Mål >3%) 15,7 0,6 % Fra andre offentlige kilder 337,7 13,7 % Årsresultat 129,6 Fra utland 511,8 20,8 % Egenkapital (Mål >30 %) 58% Fra andre kilder 101,4 4,1 % Grunnbevilgning 88,9 3,3 % Sum oppdragsinntekter 2464,0 100,0 % Strategiske inst.progr. 105,8 4,0 % Forskningsrollen Andre generelle midler 13,0 0,5 % Antall ansatte med dr.grad 660 Sum basismidler 207,7 7,8 % Ans. m/dr.grad pr. forskerårsv. 0,37 Oppdragsinntekter 2464,0 92,2 % Ant. art. i tidsskr. m/referee 432 Personalressurser Art. m/referee pr. forskerårsv. 0,24 Årsverk ansatte totalt 2659 Rapporter pr. forskerårsv. 1) 2,67 Forskerårsverk 1792 Annen formidl. pr. forskerårsv. Forskerårsverk i % av total 67,4% Kvinneandel av forskere 21,2% Samfunnsrollen Nyskapingsrollen Dr.grad- og HF-stud. / forskerårsv 0,22 Patenter søkt eller meddelt i året 181 Kvinneandel av dr.grad- og HF-stud 25 % Lisensinntekter (1000 kr) Mobilitet (ant forskere til næringsliv ) 2,1 % Antall nyetableringer 6 Oppdragsinntekter/basismidler 11,9 2) 1,75 1) Omfatter rapporter i egen rapportserie, i ekstern rapportserie og rapporter til oppdragsgivere 2) Omfatter fagbøker, lærebøker, kapitler/artikler i bøker, foredrag, populærvitenskapelige artikler m.m. 3) Omfatter NBI, CMR, IFE, MARINTEK, NGI, NORSAR, NORUT IT, NORUT Teknologi, NR, RF, SINTEF, SINTEF Energi, SINTEF Petroleum og TELTEK. I en samlet vurdering av de teknisk-industrielle instituttene understreker Forskningsrådet særlig følgende forhold: - driftsresultatene for 2003 var for flere institutter preget av en betydelig forbedring i forhold til Det samlede driftsresultatet ble 0,6%, resultatet var 1% i 2002, mens det i 2001 var på 3 %. Departementets mål er på 3% samlet for sektoren. - mindre investeringer i patenter fra egen innovasjon og færre nyetableringer enn tidligere, men omtrent på nivå med prosjektfinansiering fra EU var på 175 mill kroner i 2003 mot 202 mill kroner i Instituttene rapporter gjennomgående en for svak økonomisk evne til å delta i EUprosjekter i så stor utstrekning som ønsket så lenge 50%-andelen i for liten grad dekkes opp industripartnere. Instituttenes egenandel i gjennomføringen av EU-prosjektene ligger på hele 32 % i instituttene opplever en svak nedgang i oppdragsinntekter fra norsk næringsliv, sterk vekst i oppdragsinntekter fra Forskningsrådet og vekst i oppdragsinntektene fra utlandet. De totale prosjektinntektene fra utlandet inklusive EU utgjorde 21 %. 6

8 1.2 Inntekter og finansieringskilder I tabell 2 vises instituttenes inntekter i 2003 fordelt på finansieringskilder. De 15 instituttene hadde totale inntekter på over 3,3 milliarder kroner i 2003, noe som var 157 millioner eller nesten 5 prosent mer enn året før. Instituttene mottok basisbevilgninger på over 374 millioner kroner, mens de samlede oppdragsinntekter var på vel 2,8 milliarder kroner. Dessuten hadde instituttene til sammen 117 millioner kroner i finansinntekter og ekstraordinære inntekter. Ser man bort fra FFI, hadde de øvrige 14 teknisk-industrielle instituttene til sammen 2 786,3 millioner kroner i inntekter. Eksklusive finansinntekter og ekstraordinære inntekter, var veksten i inntektene på 3,6 prosent fra året før (tabell 4). FFIs inntekter økte med nær 10 prosent til 518,8 millioner kroner. FFIs spesielle situasjon illustreres ved at instituttet mottok over 167 millioner kroner i samlet basisfinansiering fra Forsvarsdepartementet, og at 90 prosent av oppdragsinntektene ved FFI kom fra offentlige kilder i 2003 (tabell 2). På grunn av instituttets spesielle stilling holdes FFI utenfor når vi i fortsettelsen kommenterer utviklingen ved instituttene. Tabell 7 viser oppdragsinntektenes utvikling over tid. De 14 instituttene har hatt en jevn økning i totale oppdragsinntekter siden Instituttene hadde oppdragsinntekter for til sammen millioner kroner i 2003, en økning på vel 70 millioner kroner eller tre prosent i forhold til Oppdragsinntektene fra offentlig forvaltning økte med 6,9 millioner kroner eller om lag 2 prosent til 337,7 millioner kroner i Den samlede veksten er relativ liten, men det er store variasjoner på instituttnivå. De største prosentvise endringene skjedde ved Norsk Regnesentral og NORUT Teknologi, som begge fikk femdoblet sine inntekter. Næringslivet kjøpte FoU-tjenester fra de teknisk-industrielle instituttene for millioner kroner i Dette var en nedgang på 8,4 millioner kroner fra året før, og lavere enn toppåret 1999, da næringslivet kjøpte FoU-tjenester for millioner kroner. Til tross for liten endring i totalvolumet, har flere institutter relativt store endringer i forhold til året før. SINTEF hadde en nedgang på 27,3 millioner kroner til 431 millioner kroner. Norsk Regnesentral (NR) hadde også en merkbar nedgang med 4,7 millioner kroner til 26,8 millioner kroner. Av institutter med økning i oppdragsinntekter fra næringslivet nevnes SINTEF Petroleumsforskning, som fikk økt sine inntekter med vel 11 millioner kroner til 63,3 millioner kroner, RF med 16 millioner kroner til 99,1 millioner kroner og IFE, der inntektene fra næringslivet økte 8,4 millioner kroner til 84,1 millioner kroner. De andre instituttene hadde mindre endringer. Oppdragsinntektene fra utlandet ble redusert fra 2002 med 24,8 til 511,8 millioner kroner, etter en betydelig vekst året før. Det var særlig nedgangene ved IFE og SINTEF Petroleumsforskning med henholdsvis 18,2 og 9,2 millioner kroner fra utenlandske oppdragsgivere som forklarer dette. CMR og NR hadde også lavere inntekter fra utlandet i 2003 enn året før. De øvrige instituttene hadde små endringer. Oppdragsinntektene fra andre kilder hadde en marginal nedgang på vel en million til 101,4 millioner kroner fra 2002 til Det er her, med ett par unntak, små endringer på instituttnivå Tabell 9 viser totale inntekter per årsverk i perioden 1999 til I hele denne perioden har gjennomsnittsinntekten økt jevnt, fra kroner i 1999 til kroner i Vi finner store variasjoner mellom instituttene. Halvparten av instituttene hadde i 2003 en inntekt per årsverk på over en million kroner. De høyeste inntektene per årsverk finner vi i 7

9 ved SINTEF Petroleumsforskning med kroner per årsverk. Lavest inntekt per årsverk hadde NORUT Teknologi og TELTEK med henholdsvis og kroner per årsverk. Ni av instituttene hadde en oppgang i inntjening per årsverk fra 2002 til Størst økning i inntjening per årsverk i forhold til året før hadde NR, mens NORUT Teknologi og TELTEK hadde størst nedgang. Ved måling av inntekter per årsverk er det viktig å være klar over at inntekter knyttet til faglige aktiviteter som måtte være utført av andre enn instituttets egne medarbeidere, kan inngå. 1.3 Finansiering fra Forskningsrådet Det forskningsstrategiske ansvaret for instituttsektoren er tillagt Norges forskningsråd, og det støtter instituttene gjennom en tredelt finansieringsstruktur. Basisbevilgningen omfatter grunnbevilgning og strategiske instituttprogram (SIP) som skal ivareta en langsiktig kompetansebygging ved instituttene. I tillegg kommer prosjektmidler gjennom forskningsprogrammer og FoU-prosjekter. Disse omtaler vi som oppdragsinntekter. I tabell 5 fremgår Forskningsrådets samlede finansiering av instituttene. Forskningsrådet økte finansieringen med nesten 19 prosent eller 90 millioner kroner til 613,3 millioner kroner fra 2002 til Etter å ha opplevd en nedgang og deretter svak vekst i finansieringen fra Forskningsrådet i femårsperioden, er man nå på vei oppover igjen Basisfinansiering fra Forskningsrådet Tabell 6 viser Forskningsrådets basisfinansiering til instituttene i perioden 1999 til 2003 samt budsjett for 2004 i kroner og som andel av totale inntekter. Tabellen viser at Forskningsrådet bidro med i underkant av 195 millioner kroner i basisfinansiering til de 14 instituttene i Dette var en nedgang fra året før på nesten 8 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig nedgang i basisfinansieringene til SINTEF og IFE som fikk redusert sin basisbevilgning med henholdsvis 12,0 og 8,7 millioner kroner. CMR fikk nesten doblet sin basisfinansiering, fra 4,8 millioner kroner til 8,8 millioner kroner i For resten av instituttene var det mindre endringer i forhold til året før. Andelen basisfinansiering av totale inntekter var i gjennomsnitt 7 prosent i 2003, ett prosentpoeng lavere enn året før. Denne andelen har falt med to prosentpoeng siden På instituttnivå varierer andelen fra 5 prosent (SINTEF og IFE) til 33 prosent (NORUT IT). Basisbevilgning per årsverk vises i tabell 10, med utviklingen over tid siden Vi finner relativt betydelige årlige variasjoner for enkelte institutter, noe som tyder på at oppdragsomfanget og oppdragsinntekter varierer Oppdragsinntekter fra Forskningsrådet I tabell 2 fremgår det at instituttene hadde oppdragsinntekter fra Forskningsrådet på 416 millioner kroner i Dette var en vekst på nesten 100 millioner kroner eller 31 prosent fra året før. Veksten er betydelig, og kompenserer for den svake veksten og nedgangen i oppdragsinntekter fra Forskningsrådet tidlig i perioden. Siden 1999 har oppdragsinntektene fra Forskningsrådet økt med 161 millioner kroner (tabell 7). For instituttene enkeltvis er variasjonene i oppdragsinntekter fra Forskningsrådet store. Alle institutter hadde oppdragsinntekter fra Forskningsrådet i De fleste institutter økte også sine oppdragsinntekter fra 2002 til Institutter med betydelig økning i 8

10 relative eller absolutte inntekter fra Forskningsrådet omfattet blant annet SINTEF, NGI og NORUT IT. 1.4 Driftsregnskap Instituttenes driftsresultat vises i tabell 4 og som andel av totale inntekter i tabell 8. I begge tabellene fremgår også utviklingen over tid. Samlede driftsinntekter for de 14 instituttene var på 2 671,7 millioner kroner i 2003, en økning på 64 millioner kroner fra året før. Omsetningen har hatt en relativt jevn vekst i den siste femårsperioden. Instituttenes samlede driftsresultat i 2003 endte positivt, og utgjorde til sammen 15,7 millioner kroner. Dette var en klar bedring fra et samlet negativt driftsresultat på 23 millioner kroner i Som andel av totale inntekter oppnådde instituttene samlet et resultat på en prosent, eller en forbedring på 2 prosentpoeng i forhold til 2002, som var det dårligste året i siste femårsperiode. I 2001 utgjorde samlet driftsresultat 3 prosent av inntektene, etter at det i de foregående årene hadde vært på 2 prosent. I 2003 hadde 8 av de 14 instituttene positive driftsresultat, to flere enn året før. Av institutter med positiv utvikling i 2003 nevnes SINTEF med 15 millioner kroner i overskudd, SINTEF Petroleumsforskning og SINTEF Energiforskning (begge 8,4 millioner kroner), NGI (7,4 millioner kroner), MARINTEK (3,1 millioner kroner) og NR (0,8 millioner kroner). Av de seks instituttene med negative driftsresultat i 2003, hadde IFE det svakeste resultatet med 19,3 millioner kroner i minus, etterfulgt av CMR med et driftsunderskudd på 7,6 millioner kroner. Som andel av totale driftsinntekter hadde SINTEF Petroleumsforskning det beste resultatet med 7 prosent, etterfulgt av NGI og SINTEF Energiforskning med 4 prosent hver (tabell 8). Dårligst ut kom NORUT Teknologi med -23 prosent av totale inntekter, CMR med -16 prosent og TELTEK med -12 prosent av totale inntekter. De resterende instituttene hadde driftsresultater som utgjorde mellom -5 og 3 prosent av totale driftsinntekter. 1.5 Personale og kompetanse Personale og forskermobilitet I tabell 12 fremgår totale årsverk og forskerårsverk fordelt på kjønn i femårsperioden Det ble utført årsverk ved instituttene i Dette var 44 færre enn året før, og hele 250 færre enn i Forskerårsverkene viste en mindre nedgang i 2003, fra 1803 årsverk i 2002 til 1792 årsverk i I 2003 ble 67 prosent av årsverkene ved instituttene utført av forskere, samme andel som året før. Ved SINTEF Petroleumsforskning ble 90 prosent av årsverkene utført av forskere. Høy andel forskerårsverk av totale årsverk var det også ved CMR, NORUT IT, NGI, NR og SINTEF Energiforskning, som alle hadde andeler over 80 prosent. I motsatt ende finner vi IFE, der bare 34 prosent av årsverkene ble utført av forskere. Andelen årsverk utført av kvinnelige forskere var 21 prosent i 2003, en økning på ett prosentpoeng sammenlignet med året før. Ved de fleste instituttene lå antall totale årsverk og forskerårsverk stabilt fra 2002 til Imidlertid finner vi også eksempler på institutter med relativt store endringer i antall årsverk. Ved SINTEF ble det for eksempel utført 50 færre årsverk i 2003 enn i NR hadde også nedgang i årsverksinnsatsen i 2003, mens antall årsverk økte ved både NGI og SINTEF Energiforskning. 9

11 Antallet forskerårsverk gikk ned med 11 fra 2002 til Dette gjenspeiles i tabell 13, som viser at instituttene samlet ansatte litt færre forskere/fagpersoner i 2003 enn de som sluttet i samme periode. Det ble ansatt 148 personer, mens 162 personer sluttet i forskerstillinger og andre faglige stillinger. Av de 148 nyansatte, kom 56 fra næringslivet, 32 var nyutdannede, 15 hadde bakgrunn fra UoH-sektoren, 20 kom fra andre forskningsinstitutter, 13 fra utlandet, 7 fra offentlig virksomhet og 5 fra kategorien annet. I tabell 14 vises en indikator på mobilitet ved at avgang av forskere og faglig personale blir sett i forhold til antall utførte forskerårsverk. Samlet har denne indikatoren falt fra 0,11 i 2002 til 0,09 i 2003, og det er store variasjoner mellom instituttene. Ved NGI og MARINTEK var avgangen minst, i forhold til antall forskerårsverk (0,02 og 0,03), mens NORUT IT hadde størst avgang (0,21) Forskernes kompetanse og forskerutdanning ved instituttene Tabell 20 viser antallet ansatte i hovedstilling med doktorgrad ved instituttene, samt en indikator for ansatte i hovedstilling med doktorgrad per årsverk utført av forskere/faglig personale. Andelen ansatte med doktorgrad har steget siden 1999, men flater ut etter I 2003 var doktorgradsandelen 0,37 per årsverk utført av forskere/faglig personale, samme nivået som i Denne indikatoren varierer mye fra institutt til institutt. Ved NORUT Teknologi var den 0,73 og ved NORSAR 0,57. I motsatt ende lå TELTEK og CMR med doktorgradsandeler på henholdsvis 0,17 og 0,21 per årsverk utført av forskere og annet faglig personale. Samlet hadde 660 ansatte i hovedstillinger ved de 14 teknisk-industrielle instituttene doktorgrad i Av disse var 541 menn og 119 kvinner. I forhold til utførte årsverk hadde 31 prosent av de kvinnelige forskerne doktorgrad og 38 prosent av de mannlige. I tabell 18 fremgår det at 196 personer, herav 49 kvinner, arbeidet med en doktorgrad ved instituttene i 2003, en nedgang på 18 personer fra året før. Av disse var 146 doktorgradsstipendiater med arbeidsplass ved instituttene. Dette er en også en nedgang fra 2002, da antallet var 170. Flest doktorgradsstipendiater var det ved SINTEF med 66, noe som utgjorde 0,09 stipendiater per årsverk. Ved TELTEK arbeidet 7 personer med en doktorgrad i 2003, og dette ga en andel på 0,39 per forskerårsverk. I tabell 19 går det frem at 21 ansatte ved instituttene avla doktorgraden i Dette var 16 færre enn året før. Halvparten av doktorgradene i 2003 ble tatt av kvinner. Instituttenes medvirkning i veiledning av hovedfags- og diplomstudenter går fram i tabell 17. Til sammen hadde 205 hovedfags- og diplomstudenter arbeidsplass ved instituttene i 2003, 47 flere enn året før. 234 ansatte i hovedstilling veiledet doktorgrads- og hovedfagskandidater. Dette var 6 færre enn i I 2003 ble det avlagt 40 doktorgrader der instituttene bidro med veiledning, og dette var 6 færre enn året før Faglig samarbeid med eksterne forskningsmiljøer Flere av tabellene viser omfanget av instituttenes faglige samarbeid med eksterne forskningsmiljøer i inn- og utland. I tabell 15 går det frem at det samlet ble utført vel 23 årsverk i 2003 i bistillinger ved andre institusjoner av personer med hovedstilling som forskere/faglig personale ved instituttene. 19 av årsverkene ble utført i UoH-sektoren. 10

12 Samtidig utførte forskere i hovedstilling ved instituttene 24,6 årsverk med arbeidsplass ved andre institusjoner. Av disse ble 13 årsverk utført med arbeidsplass i næringslivet. I tabell 16 går det frem at det i 2003 ble utført 60 årsverk i bistillinger ved instituttene av forskere med hovedstilling andre steder. Dette var en økning fra 47 slike årsverk i De aller fleste i bistillinger hadde hovedstilling i UoH-sektoren. Færre årsverk ble utført av forskere med hovedstilling andre steder og med arbeidsplass ved instituttene. Samlet ble det utført vel 19 slike årsverk i 2003, omtrent samme nivå som året før. Tabell 21 viser en oversikt over utenlandske gjesteforskere ved instituttene og oppholdenes varighet. Det var 87 utenlandske gjesteforskere som til sammen oppholdt seg 437 måneder ved de 14 instituttene i 2003, og dette var 10 flere enn året før. Imidlertid sank gjennomsnittlig varighet litt, fra 5,2 måneder til 5 måneder. Som i 2002, hadde spesielt NGI og IFE mange utenlandske gjesteforskere, med henholdsvis 26 og 23 i Tabell 22 viser tilsvarende opphold som forskere fra de 14 instituttene hadde ved utenlandske forskningsinstitusjoner i I alt 38 forskere fra norske institutter hadde forskningsopphold i utlandet i Dette var omtrent samme antall som i Gjennomsnittlig varighet var 4,7 måneder 2003, også det omtrent det samme som året før da varigheten var 4,6 måneder. Også når det gjelder utreiseaktivitet er NGI svært aktive, og instituttets forskere sto alene for halvparten av reisene. Tabell 27 viser omfanget av instituttenes forskningssamarbeid med forskjellige sektorer i Norge og utlandet, målt i årsverk. Samlet ble det utført årsverk i samarbeid med andre institusjoner i Norge og utlandet i prosjekter som omfatter FoU. Det ble totalt sett utført årsverk ved instituttene, så omfanget av prosjektsamarbeid er betydelig. Av samarbeidsårsverkene ble 954, eller 71 prosent, utført i samarbeid med institusjoner i Norge. De resterende 394 årsverkene ble utført i samarbeid med institusjoner i utlandet. Ser man samarbeidet fordelt per sektor, ble 932 årsverk utført i samarbeid med næringsliv, rundt 270 årsverk ble utført i samarbeid med UoH-sektoren og 150 årsverk ble utført i samarbeid med andre forskningsmiljø. 1.6 Prosjektportefølje I tabell 24 fremgår instituttenes prosjektportefølje i 2003 fordelt på fire størrelsesgrupper. Det ble til sammen arbeidet på prosjekter ved de 14 teknisk-industrielle instituttene i 2003, en økning på rundt 200 prosjekter fra Mer enn 63 prosent av prosjektene hadde et volum på inntil kroner, og samtidig utgjorde disse prosjektene bare litt over 7 prosent av instituttenes prosjektinntekter. Instituttene hadde vel prosjekter som lå i størrelsesintervallet kroner, eller ca en fjerdedel i både antall og samlet beløp. Om lag 10 prosent av prosjektene lå i størrelsen kroner, men samtidig utgjorde denne gruppen av prosjekter 36 prosent av instituttenes prosjektinntekter. Antallet rapporterte prosjekter med størrelse over 2 millioner kroner var 259 i Disse prosjektene utgjorde litt over 2 prosent av totalt antall prosjekter, men i kroner utgjorde de en tredjedel av det totale prosjektvolumet. Tabell 23 viser oversikt over instituttenes internasjonale prosjektfinansiering i Samlet var omfanget av internasjonale prosjekter 494 millioner kroner. Det er en nedgang på 56 millioner kroner fra Reduksjonen skyldes dels en nedgang i EU-midler med over 25 millioner kroner fra 2002 til Prosjektmidler fra kategorien andre internasjonale oppdragsgivere var også vesentlig lavere enn i

13 1.7 Publisering og formidling av resultater Tabell 26 gir oversikt over publisering og faglig formidling i Det ble publisert 392 artikler i internasjonale tidsskrifter med referee-ordning, en liten nedgang på 11 artikler i forhold til Instituttene publiserte også 40 artikler i norske tidsskrifter med refereeordning. Dette var 5 flere enn året før. Utviklingen over tid i publisering av vitenskapelige artikler vises i tabell 25. Antallet norske og internasjonale vitenskapelige artikler publisert i referee-tidsskrifter i 2003 var 432, som var 6 færre artikler enn i 2002, men klart flere enn i bunnåret Samlet utgjorde den vitenskapelige publiseringen 0,24 artikler per forskerårsverk i 2003, det samme som året før. Publiseringshyppigheten var dermed høyere enn det nivå instituttene samlet var på i årene 1999 til Det ble videre utgitt 72 fagbøker, lærebøker og andre selvstendige utgivelser i 2003 (tabell 26). Dette var 25 flere enn antallet som ble registrert i Publiserte kapitler, artikler i bøker, lærebøker, allmenntidsskrifter med mer gikk derimot ned med 129 til 569 i Antall rapporter i egen eller ekstern serie og til oppdragsgivere utgjorde nærmere rapporter, en liten nedgang sammenlignet med Det ble publisert 254 ledere, kommentarer, anmeldelser og kronikker i 2003, 62 flere enn i Instituttene medvirket som arrangør ved 210 konferanser av varighet på minst en dag. Dette var 57 flere enn i Instituttenes medarbeidere holdt til sammen faglige foredrag og lignende, og formidlet 380 populærvitenskapelige artikler og foredrag. 1.8 Andre resultater som følge av forskningen Nyetableringer Det ble etablert 6 bedrifter med utgangspunkt i instituttenes virksomhet i 2003, slik det går fram av tabell 28. Disse hadde ved utgangen av året til sammen 8 ansatte. Tilsvarende tall for 2002 var 8 bedrifter med 38 ansatte. Dette er små tall sammenlignet med for eksempel 2000, da 25 bedrifter ble etablert med 100 ansatte. Det var RF, SINTEF, MARINTEK og NR som stod for nyetableringene. RF og SINTEF etablerte to bedrifter hver og MARINTEK og NR en bedrift hver Lisenser og patenter I tabell 29 vises patentsøknader fra instituttene i 2003, samt meddelte patenter og solgte lisenser. Det ble søkt om 18 patenter i Norge og 138 i utlandet i Det var en kraftig økning i patentsøknader til utlandet, hvorav SINTEF Petroleumsforskning stod for de aller fleste. Det ble meddelt 25 patenter i 2003, en liten økning fra året før. Instituttene solgte 107 nye lisenser i 2003, og fikk samlede lisensinntekter på over 22 millioner kroner. Dette var en økning sammenlignet med 2002, da 74 lisenser ble solgt til rundt 16 millioner kroner. 12

14 2 Resultater fra instituttenes virksomhet 2.1 Chr. Michelsen Research AS Presentasjon av instituttet Utgangspunktet for CMRs virksomhet er mulighetene for økt industriell virksomhet gjennom målrettet utvikling og bruk av ny teknologi. Gjennom kundespesifikke oppdrag fra norske og utenlandske kunder tilbyr CMR sin erfaring, ekspertise og kreativitet for utvikling av bedre produkter og tjenester. CMRs målsetning er leveranse av praktiske resultater som kundene kan ta direkte i bruk. I samarbeid med kundene arbeider CMR også aktivt med nyskapning. Målet her er å få de nye løsningene ut i det kommersielle marked, bl.a. gjennom etablering av nye bedrifter. CMR samarbeider universitet og høyskoler, spesielt Universitetet i Bergen, bl.a. for utdanning av dr.grads- og hovedfagskandidater i tilknytning til CMRs oppdragsvirksomhet. CMRs engasjement strekker seg fra teknologisk forskning og utvikling til bygging av prototyper og kommersialisering av ferdige produkter. Dette skjer i samarbeid med våre kunder og datterselskapene Prototech AS og GexCon AS. CMRs hovedmål er å skape resultater gjennom forskningsbasert innovasjon og nyskapning, med andre ord: Omsette forskning til industriell virksomhet. Forretningsområder: Industriell instrumentering Instrumentutvikling for overvåking av industrielle prosesser og miljø som bl.a. omfatter gassmåling, flerfasemåling og prosessmåling, nedihullsinstrumentering og måleutstyr for havbruk og fiske. Ved hjelp av spisskompetanse innen modellering, sensorteknologi, elektronikkutvikling og signalbehandling er målet å få frem nye måleinstrumenter til det kommersielle marked. Datateknologi Programvareutvikling innen informasjonsteknologi med særlig vekt på visualisering og distribuerte systemer. Målet er å utvikle nye systemløsninger som kan bidra til økt verdiskapning gjennom bedre beslutningssystemer i bedrifter og offentlig forvaltning. Forretningsutvikling Teknologirådgivning og teknologiformidling til små og mellomstore bedrifter gjennom aktivt engasjement i det nasjonale teknologiformidlingsprogrammet TEFT, samt kommersialisering av forskningsresultater fra egen virksomhet. 13

15 Datterselskaper: Prototech AS Utvikler og produserer finmekaniske prototyper og spesialutstyr for internasjonal romvirksomhet, olje- og landbasert industri, samt produkter innen energi- og miljøsektoren. Kraftproduksjon basert på brenselceller er et hovedområde. GexCon AS Tilbyr tjenester, programvare og produkter til næringslivet for forebygging og beskyttelse mot støv- og gasseksplosjoner Eksempler på prosjekt Virtual reality brukt for økt olje- og gassutvinning Gjennom bruk av VR-programvare fra CMR har Norsk Hydro planlagt seks nye produksjonsbrønner på Oseberg. På grunn av optimal plassering av brønnene forventer Hydro en gevinst på ca. 500 mill.kr. i økt produksjonsverdi. Programvaren er utviklet av CMR i samarbeid med Hydro og kommersialisert gjennom CMRs datterselskap Inside Reality AS. I 2002 ble Inside Reality kjøpt av det internasjonale selskapet Schlumberger. Virksomheten til Inside Reality videreføres gjennom Schlumberger Norge AS. I samarbeid med Norsk Hydro ASA har Christian Michelsen Research AS (CMR) fra 1997 utviklet et banebrytende dataprogram for visualisering av olje- og gassreserver. Programmet utnytter virtual reality (VR) for å formidle en optimal tredimensjonal forståelse av de geofysiske og geologiske dataene og en ny interaksjonsform med disse dataene, og hvor alt skjer i sanntid. Av bruksområder for programvaren kan nevnes brønnplanlegging, reservoartolkning og geostyring. Gjennom målbevisst satsing har Norsk Hydro innarbeidet nye arbeidsprosesser med grunnlag i den nye programvaren, med vekt på samarbeid på tvers av fagprofesjoner. I 2000 etablerte CMR datterselskapet Inside Reality AS for å kommersialisere programvaren fra prosjektet. Inside Reality ble solgt til Schlumberger i 2002, og derved er programvaren nå blitt globalt tilgjengelig for oljeindustrien. Parallelt med aktivitetene i regi av Schlumberger fortsetter Norsk Hydro og CMR samarbeidet med videreutvikling av ny funksjonalitet og utprøving på nye bruksområder. Ett eksempel er planlegging av nye produksjonsbrønner i kollaborativt samarbeid med deltakere i Bergen, Oslo og Houston, og hvor hver deltager deltar med fysisk adskilte VRinstallasjoner. Dette åpner igjen for nye måter for samvirke mellom ulike fysisk adskilte faggrupper for å løse felles arbeidsoppgaver. 14

16 Programvare for kollaborativt samarbeid mellom fysisk adskilte VRintallasjoner. Alle aktiviteter skjer i sanntid der den andre parts bevegelser er representert med hode og arm med pekestokk. I tillegg er det lydkommunikasjon mellom deltagerne. Bildet viser to deltagere som diskuterer et spesielt utsnitt av et oljefelt. 2.2 Institutt for energiteknikk Presentasjon av instituttet Instituttets hovedformål er å drive forskning og utvikling innenfor energi- og petroleumssektoren og å ivareta nukleærteknologiske oppgaver for Norge. Sikkerhet, konsekvenser og miljøaspekter ved energiproduksjon og -bruk står sentralt i moderne energiforskning. Flere slike områder ligger vel til rette for IFEs faglige spesialiteter, ikke minst gjennom anvendelse av nukleærteknologiske metoder. Instituttet vil i økende grad drive sikkerhets- og miljøforskning knyttet til disse hovedområdene. Konkret skal IFE: - Utvikle lønnsom, sikker og miljøvennlig teknologi for petroleumsutvinning, energiproduksjon og -bruk - Opprettholde og videreutvikle nasjonal kompetanse innenfor reaktorsikkerhet, strålevern og nukleærteknologi basert på Halden- og Jeep II-reaktorene. - Utnytte Instituttets spesielle kompetanse innenfor sikkerhetsteknologi på andre samfunnsområder. - Videreføre Instituttets grunnforskning i fysikk, basert på Jeep II-reaktoren. Instituttet er organisert i fem sektorer: 1 Nukleærteknologi og Fysikk 2 Nukleær Sikkerhet og Pålitelighet 3 Sikkerhet-MTO 4 Energi- og Miljøteknologi 5 Petroleumsteknologi. } Haldenprosjektet 15

17 Høydepunkter og resultater fra forskningsvirksomheten Forskningsreaktoren Jeep II på Kjeller virker som nøytronkilde for Instituttets grunnforskning i fysikk og for bestråling av materialer. Oppgraderingen de senere år har gjort Jeep II-reaktoren til et unikt forskningsinstrument for materialteknologi, også i et internasjonalt perspektiv. Det har de siste 2-3 årene vært en betydelig vekst i forskningsvirksomheten innenfor nye funksjonelle materialer, hydrogenlagring og nanoteknologi. IFEs hydrogenprogram omfatter nå alle hovedfunksjoner innenfor hydrogen som energibærer; produksjon, lagring og systemer. Samarbeidet med norske og internasjonale forskningsmiljøer er styrket i 2003, bl.a. gjennom etableringen av samarbeids-programmet FUNMAT innenfor Funksjonelle Materialer og en rekke nordiske og EU-prosjekter. I april 2003 åpnet Statsråd Kristin Clemet selskapet n-tec AS produksjonsreaktor for nanomaterialer i IFEs lokaler på Kjeller. Nanoreaktoren er den første i sitt slag i Norden. Selskapet n-tec AS og IFE har inngått en samarbeidsavtale om karakterisering og utnyttelse av de produserte karbonnanorørene. IFEs petroleumsforskning har oppnådd svært gode faglige og økonomiske resultater i 2003, med en vekst på over 10% fra året før. Internasjonale oljeselskaper viser stor interesse for Instituttets arbeid med korrosjonskontroll i gasskondensat rørledninger og markedet for IFEs tracervirksomhet er utvidet til flere nye land, bl.a. Kina. IFE har i 2003 gjennomført en rekke prosjekter for gassfelt på norsk sokkel og for flere store gassrørledninger i den Persiske Gulf. IFE har i løpet av de siste årene markert seg som et av de sentrale norske forskningsmiljøer på energi- og miljøteknologi. IFE startet i 2002 arbeidet med å utvikle et nytt konsept for gasskraftverk med CO 2 -håndtering. Arbeidet i 2003 har vært konsentrert om å bygge et pilotanlegg i laboratorieskala for å demonstrere og teste teknologien. Anlegget skal produsere 1 kw elektrisitet og 0,3 Sm3 hydrogen pr. time, og skal stå ferdig ved årsskiftet Det planlegges også et 200kW demonstrasjonsanlegg. IFE arbeider med flere alternative metoder for deponering eller binding av CO 2. Hovedprinsippet er å betrakte CO 2 som en nødvendig råvare i prosesser som både kan gi verdifulle produkter og samtidig binde CO 2 i en stabil mineralfase (karbonater). IFE har bl.a. i 2003 startet utredning av industriell utnyttelse av anorthositt-ressursene i Nærøydalen i Sogn og Fjordane, finansiert av Luna Mineral AS. IFE har de senere årene utviklet en ny type hybrid varmepumpeteknologi. Målet har vært å utnytte spillvarme ved 60 o C til å levere damp/varme ved 120 o C med en varme-faktor på 3. I 2002 ble IFEs fullskala 300 kw prototyp høytemperatur hybrid varme-pumpe startet opp ved TINE Meieri Sør på Nærbø. Anlegget har pr. februar 2004 hatt ca timer problemfri drift og spart over 1.2 GWh energi. Instituttet arbeider nå med å kommersialisere denne teknologien, som også kan ha et stort potensiale internasjonalt. Haldenprosjektet har vist seg å være et effektivt instrument for å knytte Sentral- og Øst- Europa opp mot vestlig sikkerhetsteknologi og -standard. Et særtrekk ved Haldenprosjektet er at land i EU og Øst-Europa samarbeider med land som USA, Japan og Sør- Korea om felles sikkerhetsproblemer. Dette gir Norge internasjonal tyngde i spørsmål om nukleær sikkerhet. Samarbeidet med Kola kjernekraftverk omfatter en rekke oppgaver, i samråd med norske myndigheter. Det er bl.a. levert utstyr for overvåking av vannkjemi og materialintegritet, og for fjernstyrt inspeksjon av kritiske komponenter. Et system for over-våking av kritiske parametere i reaktorkjernen ble installert på reaktorene 3 og 4 i

18 I 2003 ble IFEs nye MTO-laboratorium bygget og ferdigstilt. MTO-bygget integrerer aktivitetene i de tidligere laboratoriene HAMMLAB og VR-senteret. IFEs MTOkompetanse er opprinnelig utviklet i samarbeid med kjernekraftindustrien og denne industrien er fortsatt MTO-sektorens viktigste kunde. Sektoren satser imidlertid i økende grad mot andre markeder, spesielt innenfor petroleums- og transportsektorene. Den europeiske romfartsorganisasjonen ESA tildelte i 2003 IFE en kontrakt på å utvikle en tredimensjonal virtual reality (VR) modell av en romstasjon, med en detaljert innvendig fordeling av radioaktiv bakgrunnsstråling. Den amerikanske romfarts-organisasjonen NASA har også vist interesse for å samarbeide med Instituttet på dette området Eksempler på prosjekt Hydrogenlagring fokusert forskning ved IFEs Grunnforskning i fysikk. Konturene av hydrogensamfunnet blir stadig tydeligere på Kjeller. Gjennom et eget forskningsprogram tar IFE tak i utfordringene knyttet til produksjon, lagring og anvendelse av hydrogen. Resultatene kan bli av stor betydning for Norge som energinasjon. IFE har i løpet av 2003 hatt en betydelig økning i forskningen på nye materialer for lagring av hydrogen, og er nå internasjonalt i fremste rekke innen forskningsfeltet. Spesielt er den gode tilgangen til nøytroner fra JEEP II-reaktoren viktig for denne posisjonen. Hovedfokus av aktivitetene er på de meget de lovende såkalte alanat-forbindelsene, for eksempel LiAlH 4 og NaAlH 4, med opp til ti vektprosent hydrogenlagringskapasitet. IFE har arbeidet intenst med struktur, forståelse av hvordan hydrogen frigjøres og effekt av katalysatorer/doping i denne typen materialer. I 2003 har IFE fortsatt koordineringen og arbeidet innen det EU-finansierte prosjektet HYSTORY for lagring av hydrogen i faste materialer med totalbudsjett 4.2 mill. EURO over tre år og deltakelse fra fem europeiske land. Et nytt forskningsnettverk med deltakere fra de mest sentral miljøene innen hydrogenlagring i de fem nordiske landene startet opp i 2003 med IFE som koordinator. Materials for Hydrogen Technology var et av tre nasjonalt koordinerte prosjekter fra det nasjonale konsortiet FUNMAT, og prosjektet har fått innvilget 42.4 mill. kr. for fra NANOMAT programmet i Norges forskningsråd. Prosjektet blir koordinert av IFE som spesielt deltar i delprosjektet innen lagring av hydrogen. I 2003 har også at nytt prosjekt innen 6. rammeprogram, StorHy, blitt akseptert av EU-kommisjonen. StorHy har deltakere fra alle sentrale bilprodusenter i Europa, og som koordinator for delprosjekt innen hydrogenlagring i faste stoffer er IFE aktiv deltaker også i dette prosjektet. Korrosjonskontroll i olje/gassledninger. Gjennom flere multiklientprosjekter og finansiering fra Forskningsrådet har IFE i løpet av en 10-års periode utviklet en ny metode for korrosjonskontroll i olje/gassledninger som reduserer innvendig korrosjon med opp til 95%. Oljeselskaper over hele verden viser stor interesse dette arbeidet med bruk av ph-stabilisert glykol for korrosjonskontroll i gass/kondensat rørledninger, og metoden har i løpet av få år blitt tatt i bruk i et stort antall rørledninger på felter der gassen må transporteres over lange avstander før endelig prosessering. ph-stabiliseringsteknikken har hittil vært brukt i rørledninger der korrosjonsproblemene forårsakes av CO 2, men metoden blir nå tatt i bruk også for 17

19 rørledninger der gassen i tillegg inneholder store mengder H 2 S. Instituttet har i 2003 gjennomført omfattende forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til en rekke gassfelter på norsk sokkel, deriblant Snøhvit og Ormen Lange og for flere store gassrørledninger i den Persiske Gulf, og i Australia. Instituttet har i dag verdensledende kompetanse på dette området og har utviklet unikt testutstyr og forsøksmetoder som ikke er tilgjengelig andre steder i verden. 2.3 Norges byggforskningsinstitutt Presentasjon av instituttet Norges byggforskningsinstitutt (NBI) skal være en flerfaglig og proaktiv organisasjon for byggenæringen innen forskning, utvikling og innovasjon. NBI skal kunnskapsmessig ligge i front på områder som bidrar til en bærekraftig utvikling, og skal kjennetegnes ved uavhengighet, integritet og innovasjon. Instituttets fag- og virksomhetsområder er: funksjonskrav til bygninger og energieffektivisering og innemiljø installasjoner materialanvendelser og byggeteknikk byggeprosess, kvalitetsstyring prøving og produktutvikling boforhold, boligbehov og boligmarked godkjenning og sertifisering boliger, omsorg og bomiljø analyser av byggskader installasjoner, kommunalteknikk byggforvaltning informasjons- og forlagsvirksomhet Instituttets strategi for er formulert i et eget dokument som revideres hver høst med deltakelse fra styret og ledergruppen. Drøftelsene danner en del av grunnlaget for neste års arbeidsprogram og budsjett. NBI har valgt å presentere følgende tre høydepunkter fra 2003: Utvikling av framtidsrettede byboliger (OIKOS NOMOS) Fleretasjes trehus Evaluering av byggesaksreformen Formål/forretningsidé Norges byggforskningsinstitutt (NBI) skal være en flerfaglig og proaktiv organisasjon for byggenæringen innen forskning, utvikling og innovasjon. NBI skal kunnskapsmessig ligge i front på områder som bidrar til en bærekraftig utvikling, og skal kjennetegnes ved uavhengighet, integritet og innovasjon. 18

20 Organisasjon NBI består av seks avdelinger som utfører FoU-oppdrag for næringsliv og offentlig forvaltning innen følgende fag- og virksomhetsområder: funksjonskrav til bygninger og energieffektivisering og innemiljø installasjoner materialanvendelser og byggeteknikk byggeprosess, kvalitetsstyring prøving og produktutvikling boforhold, boligbehov og boligmarked godkjenning og sertifisering boliger, omsorg og bomiljø analyser av byggskader installasjoner, kommunalteknikk byggforvaltning informasjons- og forlagsvirksomhet NBI har hovedkontor i Oslo og en avdeling lokalisert i Trondheim ved NTNU. Avdelingen skal bidra til en god kontakt med NTNU. Personale NBI har ved årets slutt 170 ansatte (inkludert engasjerte medarbeidere og ti med ulike grader av permisjoner). Instituttet hadde en samlet kapasitet på 146,1 årsverk i Av de ansatte har 113 universitets- og høyskoleutdannelse, 27 har dr.grad og 11 er i gang med dr.studier. I løpet av året ble det ansatt 14 medarbeidere og 7 sluttet. Økonomi NBI vektlegger en sunn økonomi som gir rom for investeringer i kompetanseutvikling og ny virksomhet. NBIs driftsresultat ble i 2003 negativt med kr ( 0,5% av omsetning) med alle planlagte investeringer ivaretatt, mens instituttet hadde budsjettert med 2,5 %. Dette representerer et totalresultat på 3,55 mill. kr. under budsjett. Instituttet arbeider langs flere akser for å rette opp dette i NBI hadde imidlertid et bedre resultat i 2003 enn året før. Virksomheten NBI har i 2003 hatt ca.1500 oppdrag for ca. 900 kunder. Andelen av småoppdrag har fortsatt en synkende tendens til fordel for større prosjekter - hvilket er en ønsket utvikling ut fra faglige prioriteringer og lønnsomhetsbetraktninger. NBI er nå partner i elleve EU-finansierte prosjekter inkludert tematiske nettverk, og fikk i 2003 godkjent to nye prosjekter som starter opp i En søknad er til behandling. Selv om NBI sammen med ENBRI-instituttene og andre engasjerte seg sterkt i å påvirke detaljeringen i EUs 6. RP gjennom innsendelse av en rekke Expressions of Interest, ga ikke dette synlig resultat. Husbanken innledet i 2003 et treårig forskningssamarbeid med Byggforsk og NOVA. Målet er å videreutvikle den boligfaglige kunnskapsbasen i landet og bidra til å utvikle forskerkompetansen på området. Forskningsprogrammet Klima 2000 Klimatilpasning av bygningskonstruksjoner har generert en store aktivitet på instituttet og i samarbeid med andre. Programmet har resultert i flere dr. gradsstudier og vitenskapelige publikasjoner. SIPen Miljøriktig energibruk i bygninger har også ført til stor aktivitet ved instituttet. Programmet skal bidra med kunnskap til utviklingen av mer kostnadseffektiv teknologi, systemer og strategier for miljøriktig energibruk i bygninger, samt bidra til å bygge opp grunnleggende energikompetanse ved NBI. 19

21 Med bakgrunn i byggenæringens store nasjonaløkonomiske betydning mener NBI at det avsettes små forskningsmidler til næringen, og at de midler som avsettes er lite målrettet og gir små muligheter til systematisk oppbygging og vedlikehold av forskningskompetanse/miljøer. NBI har derfor i 2003 i samarbeid med Byggenæringens Landsforening vært svært aktiv i å forsøke å synliggjøre næringens betydning. NBI har i 2003 lagt grunnlaget for nye løft i oppdatering og fremtidsrettet spredning av sine kunnskapsprodukter Eksempler på prosjekt Utvikling av framtidsrettede byboliger (OIKOS NOMOS) Dette er et flerfaglig prosjekt med formål å utvikle mer energi- og miljøeffektive byboliger som samtidig er i tråd med beboernes og samfunnets ønsker og krav til komfort, funksjonalitet og økonomi. Prosjektet gjennomføres i perioden med prosjektpartnere fra Selvaagbygg, OBOS, Siemens og ORAS, mens Byggforsk er prosjektleder og ansvarlig for forsknings- og utviklingsarbeidet. Prosjektet er delfinansiert av Norges forskningsråd og Husbanken. Dokumentasjon av beboeres erfaringer og ønsker knyttet til innemiljø, energi, miljøbevissthet, funksjonalitet og teknisk standard, hvor dette samtidig er knyttet opp til informasjon om betalings- og gjennomføringsvilje, har vært en viktig del av prosjektets første fase. Dette er gjort gjennom en større spørreundersøkelse som vil bli fulgt opp med dybdeintervjuer. Innkomne data er også vurdert i forhold til andre tilgjengelige beboerundersøkelser. Ut fra beboer- og markedskrav, politiske retningslinjer, tilgjengelige tekniske løsninger og økonomisk gjennomførbarhet er det utarbeidet energi- og miljømål for nye utbyggingsprosjekter. Det er også utarbeidet planer for hvordan mål og gjennomføring av tiltak skal sikres organisatorisk, og siden implementeres i vanlige prosjekteringsrutiner. Det er gjort en evaluering av ulike energibesparende tiltak, som tiltak på bygningskropp og installasjoner, styring av effekt- og energiforbruk, alternative løsninger for oppvarming av tappevann og brukerveiledning/informasjon/motivasjon. Tiltakene er vurdert ut fra et bærekraftsperspektiv, hvor det er tatt hensyn til både økologi, samfunns- og sosiale forhold, og ikke minst økonomi. Tiltakenes gjennomførbarhet i industriell boligbygging er et viktig kriterium for videre evaluering. Anbefalte tiltak vil bli vurdert gjennomført i prosjektpartnernes nye utbyggingsprosjekter, som utbygging av Løren, Tjuvholmen og Kværnerbyen. Fleretasjes trehus NBI har forestått utarbeidelsen av Håndbok 51 Fleretasjes trehus. Arbeidet har foregått i en gruppe med representanter fra Boligprodusentene, Norsk Treteknisk Institutt og Byggforsk. Utarbeidelsen er finansiert av SND, Statsbygg, Trefokus og Boligprodusentenes forening, i tillegg til 14 industribedrifter. Fram til nylig har bygninger med bærende tre-konstruksjoner i Norge vært begrenset til småhus i inntil to, unntaksvis tre, etasjer. Det siste tiåret har det, ikke minst i de nordiske landene, vært økende interesse for fleretasjes byggeri med bærende trekonstruksjoner. 20

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd 2PUnGHWIRU QDWXUYLWHQVNDSRJWHNQRORJL cuvudssruw 'HO,9)RUVNQLQJVLQVWLWXWWHQH 'HOUDSSRUWIRU WHNQLVNLQGXVWULHOOHLQVWLWXWWHU Norges forskningsråd Copyright Norges forskningsråd 2001 Norges forskningsråd Postboks

Detaljer

Norges forskningsråd 2004

Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd 2004 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Området for bioproduksjon og foredling. Årsrapport 2002. Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene. Norges forskningsråd

Området for bioproduksjon og foredling. Årsrapport 2002. Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene. Norges forskningsråd Området for bioproduksjon og foredling Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Delrapport for primærnæringsinstituttene Norges forskningsråd Årsrapport 2002: Forskningsinstituttene, Delrapport for primærnæringsintituttene

Detaljer

Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport

Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport Årsrapport 2002 Forskningsinstituttene Samlerapport Norges forskningsråd 2 Årsrapport-instituttene-2002 Årsrapport-instituttene-2002 3 Årsrapport 2002

Detaljer

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene

Årsrapport 2010. Forskningsinstituttene. Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene 10 Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instiuttene Årsrapport 2010 Forskningsinstituttene Delrapport for de samfunnsvitenskapelige instituttene Norges forskningsråd

Detaljer

Årsrapport 2001 Forskningsinstituttene Samlerapport

Årsrapport 2001 Forskningsinstituttene Samlerapport Årsrapport 2001 Forskningsinstituttene Samlerapport Årsrapport 2001. Forskningsinstituttene Samlerapport Norges forskningsråd 2002 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22

Detaljer

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet.

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet. (YDOXHULQJHUDYGH WHNQLVNLQGXVWULHOOHLQVWLWXWWHU JMHQQRPI UWLSHULRGHQ 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen

Detaljer

Universitetenes og forskningsinstituttenes rolle i kommersialisering

Universitetenes og forskningsinstituttenes rolle i kommersialisering ARBEIDSNOTAT 4/6 Magnus Gulbrandsen, Rannveig Røste og Tonje E. Kristiansen Universitetenes og forskningsinstituttenes rolle i kommersialisering NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning

Detaljer

Budsjettforslag 2004

Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Budsjettforslag 2004 Norges forskningsråd 3 Budsjettforslag 2004. Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL

%XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUW MXQL %XGVMHWWIRUVODJ 5HYLGHUWMXQL Norges forskningsråd %XGVMHWWIRUVODJ5HYLGHUWMXQL 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Om de norske forskningsinstituttene Investering

Om de norske forskningsinstituttene Investering Om de norske forskningsinstituttene Investering Om de norske forskningsinstituttene 1 Innledning Forskningsbarometerets temadel identifiserer sentrale trender og utviklingstrekk ved forskningsinstituttene

Detaljer

Årsrapport 2004. Del I: Forskningsstrategisk rapport. Årsrapport 2004 Del I 1

Årsrapport 2004. Del I: Forskningsstrategisk rapport. Årsrapport 2004 Del I 1 Årsrapport 2004 Del I: Forskningsstrategisk rapport Årsrapport 2004 Del I 1 Årsrapport 2004 Norges forskningsråd 2005 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

UTREDNING AV OMSTILLING I HALDEN MED OG UTEN VIDERE- FØRING AV IFES ØVRIGE FORSKNINGSAKTIVITETER ETTER DEKOMMISJONERING AV HALDENREAKTOREN

UTREDNING AV OMSTILLING I HALDEN MED OG UTEN VIDERE- FØRING AV IFES ØVRIGE FORSKNINGSAKTIVITETER ETTER DEKOMMISJONERING AV HALDENREAKTOREN RAPPORT 1310 Helge Bremnes, Knut Peder Heen og Arild Hervik UTREDNING AV OMSTILLING I HALDEN MED OG UTEN VIDERE- FØRING AV IFES ØVRIGE FORSKNINGSAKTIVITETER ETTER DEKOMMISJONERING AV HALDENREAKTOREN Helge

Detaljer

Årsrapport 2014. Teknologi for et bedre samfunn

Årsrapport 2014. Teknologi for et bedre samfunn Årsrapport 2014 Teknologi for et bedre samfunn Omstilling krever forskning og kunnskap Vi lever i en tid med stor omstilling. Forskning, kunnskap og innovasjon er avgjørende for å lykkes. Globalisering,

Detaljer

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet.

Internett: bibliotek@forskningsradet.no X.400: S=bibliotek;PRMD=forskningsradet;ADMD=telemax;C=no; Hjemmeside: http://www.forskningsradet. cuvudssruw 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen kan bestilles via internett: http://www.forskningsradet.no/bibliotek/publikasjonsdatabase/

Detaljer

Høgskolen i Telemark og TEL-TEK

Høgskolen i Telemark og TEL-TEK AFI-rapport 2/2015 Eivind Falkum og Arild H. Steen Høgskolen i Telemark og TEL-TEK Utredning om fremtidig samarbeid Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Teknologi for et bedre samfunn

Teknologi for et bedre samfunn Teknologi for et bedre samfunn Innhold Dette er Unni M. Steinsmo: Forskning som skaper verdier Årsberetning Regnskap Noter til regnskapet Byggforsk IKT Materialer og kjemi Teknologi og samfunn Energi AS

Detaljer

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd.

Forord. Oslo, februar 2004. Christian Hambro Adm. direktør Per Wøien Direktør Administrasjon. Terje Olav Moen Plan-, budsjett- og statistikkavd. Forord Norge står foran store nærings- og samfunnsmessige utfordringer i årene framover. Eksisterende næringsliv må videreutvikles i en stadig sterkere internasjonal konkurranse og ny kunnskapsbasert virksomhet

Detaljer

Små ressurser store utfordringer

Små ressurser store utfordringer RAPPORT 2/2008 Små ressurser store utfordringer Evaluering av MABIT-programmet Siri Brorstad Borlaug, Lene Foss og Olav R. Spilling NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien

Detaljer

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes

Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009. Hovedresultater og dokumentasjon. Ole Wiig Hebe Gunnes Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon Ole Wiig Hebe Gunnes Rapport 50/2010 Ressursbruk til forskning i helseforetakene i 2009 Hovedresultater og dokumentasjon

Detaljer

SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006

SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006 SINTEF Energiforskning AS Årsrapport 2006 Organisering av SINTEF Energiforskning AS Styre Administrerende direktør Stab Elkraftteknikk Energiprosesser Energisystemer Elkraftteknikk Avdelingen arbeider

Detaljer

Store satsinger 2007

Store satsinger 2007 Store satsinger 2007 Store satsinger 2007 Norges forskningsråd 2005 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 bibliotek@forskningsradet.no www.forskningsradet.no/

Detaljer

Veiledning. Nøkkeltall/årsrapportering for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter

Veiledning. Nøkkeltall/årsrapportering for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Veiledning Nøkkeltall/årsrapportering for institutter som omfattes av Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter 2013 Kontaktpersoner: Kristoffer Rørstad, tlf 22 59 51 79, e-post:

Detaljer

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd

6WRUH VDWVLQJHU Norges forskningsråd 6WRUHVDWVLQJHU %XGVMHWWIRUVODJ Norges forskningsråd Store satsinger. Budsjettforslag 2003 1RUJHVIRUVNQLQJVUnG Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen

Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen RAPPORT 28/2007 Faglig utbytte og organisering av eksternt finansiert virksomhet i UoH-randsonen Magnus Gulbrandsen NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo

Detaljer

RAPPORT. Pilotinvest. En vurdering av ordninger med statlig involvering for å stimulere til investeringer i pilot- og demonstrasjonsanlegg

RAPPORT. Pilotinvest. En vurdering av ordninger med statlig involvering for å stimulere til investeringer i pilot- og demonstrasjonsanlegg RAPPORT Pilotinvest En vurdering av ordninger med statlig involvering for å stimulere til investeringer i pilot- og demonstrasjonsanlegg MENON-PUBLIKASJON 13/2014 Av Leo A. Grünfeld, Rasmus Bøgh Holmen

Detaljer

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst

1 Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Norsk FoU og innovasjon i internasjonal kontekst Hovedpunkter....................................... 2 Innledning.......................................... 3. Internasjonale hovedtrender.........................

Detaljer

Medisin og helse. Nøkkeltall. for medisinsk og helsefaglig forskning 2003. Norges forskningsråd

Medisin og helse. Nøkkeltall. for medisinsk og helsefaglig forskning 2003. Norges forskningsråd Medisin og helse Nøkkeltall for medisinsk og helsefaglig forskning 2003 Norges forskningsråd Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks:

Detaljer

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold

Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold RAPPORT 30/2008 Strategiske satsinger ved Høgskolen i Vestfold En vurdering av resultater og virkemidler Ingvild Marheim Larsen, Peter Maassen og Bjørn Stensaker Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier

Detaljer