Innhold: NØKKELTALL. (I hele 1000 kr)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: NØKKELTALL. (I hele 1000 kr)"

Transkript

1 2005 Å R S B E R E T N I N G

2 NØKKELTALL Innhold: Nøkkeltall 03 På fallrepet 04 Prosjekter 07 Sentralsystemet 07 Organisasjon 07 Årsberetning 08 Regnskap 10 Noter 13 Revisjonsberetning år på 3 minutter 18 Bompengeringen i Bergen 20 Bompengeringen i Tønsberg 21 Bomringen på Nord Jæren 21 E 134 Rullestadjuvet 22 Trekantsambandet 22 Askøybroen 23 Bjorøytunnelen 23 Rv 4 Oppland 24 Namdalsprosjektet 24 Rv 9 Setesdalsveien 25 Rv 35 Hadelandsveien 25 Svinesundsforbindelsen 26 B&T og ITS 27 Bro & Tunnelselskapet AS ble etablert i 1953 med formål å finansiere, bygge og drive samferdselsprosjekt. Selskapets primære virksomhetsområde er i dag drift og administrasjon av bompengeanlegg. Bompengedrift er et fagområde under rask utvikling fra manuell innkreving til automatiske anlegg basert på IT-systemer og moderne kommunikasjonsteknologi. Bro & Tunnel-selskapet er kontinuerlig opptatt av teknologisk kompetanseheving for å bedre kvaliteten av våre tjenester og øke konkurranseevnen (I hele 1000 kr) OMSETNING DRIFTSRESULTAT ÅRSRESULTAT ANTALL ANSATTE 53 ANTALL ÅRSVERK 46 PROSJEKTER (DRIFTSINNTEKTER, mill kroner avrundet) Bomringen i Bergen 238 E 134 Rullestadjuvet 18 Bjorøytunnelen (Avsluttet januar 05) - Trekantsambandet 117 Askøybroen 118 Folgefonntunnelen 10 Rv 4 Oppland (midl. stoppet) - Rv 9 Setesdalsveien 11 Rv 35 Hadelandsveien 19 Bomringen på Nord-Jæren 205 Bomringen i Tønsberg 149 Svinesundforbindelsen 55 Sum 940 3

3 PÅ FALLREPET På fallrepet Ja, tenke det, ønske det, ville det med,- men gjøre det? I Ibsen-året 2006 kan dette sitatet fra «Peer Gynt» stå som en passende beskrivelse av de utfordringer vi har stått overfor i Bro & Tunnelselskapet de siste ni-ti årene. For å komme der vi er idag har vi både måttet tenkt, ønsket, villet og gjort. Det var ikke uten betenkeligheter jeg i sin tid tok imot tilbudet om å jobbe for Bro & Tunnelselskapet. Selskapets fremtid var meget usikker. Bompengeringen vår omtrent eneste aktivitet hadde kun et par år igjen før avvikling, og det var åpenbart at tiden for lengst var gått fra selskapets opprinnelige mål og mening. Vi hadde i realiteten bare en vei videre, nemlig å satse på det fagområdet man kunne best. Høsten 1997 ble det tatt viktige prinsippavgjørelser om å starte det møysommelige arbeidet med oppgradering av utstyr, personell og kompetanse. Resten er, som det heter, historie. Kortversjonen av denne historien kan leses annet steds i årsberetningen. Etter et 2004 som best kan karakteriseres som hyperaktivt, med oppstart av de nye bomringene i Bergen og Tønsberg, overtakelse av ringen på Nord-Jæren og forberedelsene til Svinesundprosjektet, har 2005 vært et år for konsolidering og effektivisering av virksomheten. Vår leveranse av drift og sentralsystem på Svinesundsforbindelsen ble gjennomført i henhold til timeplanen, og til oppdragsgivers tilfredshet har vært et merkeår for Bro & Tunnelselskapet på mange måter. Aldri har vi hatt ansvaret for større bompengeinntekter, aldri har vi hatt høyere omsetning eller større vekst i antall ansatte. Vår AAA kreditt-rating fra Dun & Bradstreet er uforandret, men etter innarbeiding i regnskapet av vedtatte pensjonsforpliktelser er årets driftsresultat blitt noe lavere enn fjorårets. Vi håndterer brikkebrukere over hele landet og har ansvar for innkreving av nærmere en milliard kroner årlig - inntektene fra 100 millioner passeringer. Oppdragsgiverne har vist oss tillit. Vi ha vunnet de fleste anbudskonkurranser og fått ros for dyktighet, fleksibilitet og en service-minded innstilling. På vegdirektoratets rankingliste over bomprosjekter med de laveste driftskostnadene har vi flere prosjekter høyt oppe - med bomringen i Bergen på topp. Man skal gi seg mens leken er god. For egen del synes jeg derfor dette kan være et passende tidspunkt å takke for meg, akkurat nå, før selskapet skal i gang med neste brattheng. Det ligger en rekke nye prosjekter i løypen fremover, både på drift og sentralsystem. Men fremtiden kommer som kjent ikke, den må skapes. En begrunnelse for at jeg nå takker av er vissheten om at denne stillingen krever en kontinuerlig innsatsvilje, arbeidskapasitet og motivasjon som over tid kan være vanskelig å opprettholde, og for egen del en erkjennelse av at man ikke lenger har den samme energien som før. Jeg innser også etter hvert egen begrensning i forhold til aktuelle utfordringer og oppgaver. Litt for spøk har jeg pleid å si til mine medarbeidere at målet hele tiden har vært å gjøre meg selv overflødig - og konstaterer for hver dag som går at jeg faktisk er i ferd med å bli det. For selskapets del tror jeg også det kan være gunstig med et lederskifte. Vi har i den tiden jeg har vært leder beveget oss fra å være et selskap under oppbygging til nå å befinne oss i en typisk drifts og konsolideringssituasjon. Hver fase i et selskaps liv har sine utfordringer, arbeidsoppgaver og spesielle lederbehov. Gründerfasens behov for en intuitiv og søkende lederstil hvor målet er å etablere plattformen, plukke dyktige medarbeidere og stake ut kursen, erstattes av behov for en annen og fastere lederform hvor det blir mer fokus på den daglige drift. Målet nå er å få bedret og dokumentert bedriftens organisering, intern arbeids-og ansvarsdeling, de daglige prosesser og rutiner, kort sagt å få en mer strømlinjet driftsorganisasjon. Bro & Tunnelselskapet har etter min oppfatning nå først og fremst behov for en slik systematisk og strukturert ledelse. Jeg vil takke styret for solidarisk å ha støttet opp under den linjen vi har valgt for selskapet og de satsingsområder vi har ønsket å prioritere i disse årene. Å ha tillit fra styret har vært helt avgjørende for å kunne konsentrere seg om den jobben som skulle gjøres, og ha kontinuitet i det vi har arbeidet med. Vi har sluppet å måtte kaste oss på den bølge av mer eller mindre gjennomtenkte ideer som kommer fra byens rike fauna av prosjektmakere. Jeg vil også takke våre eiere, oppdragsgivere og alle de som jeg er blitt kjent med i fagmiljøet ellers for interessante, utviklende og fremfor alt hyggelige samarbeidsperioder gjennom disse årene. Dette har på alle måter vært en viktig og inspirerende fase i mitt liv. Det var med blandete følelser jeg gikk til denne jobben- og det er med blandete følelser jeg nå sier takk for meg. Jeg har i disse snart ti årene fått delta i en rivende utvikling innen fagområdet bompengedrift, fra de gamle betjente stasjonene til de spissteknologiske løsninger som vi i dag benytter i Bergen og Tønsberg. Blandete følelser fordi jeg forlater et selskap i full utvikling med mange interessante oppgaver foran seg, og fordi jeg sier farvel til alle de dyktige medarbeiderne som jeg har lært å kjenne, og som er blitt mine gode venner. Også dem vil jeg takke. Det har vært mange lange kvelder og netter med felles innsats i kampen om anbudene - og en solidaritet til jobben og til selskapet som jeg aldri tidligere har opplevd. Dette kommer jeg til å savne. Til slutt har jeg lyst til å si følgende: Våre eiere er viktige, markedet er viktig, forholdet til oppdragsgivere er viktig, selskapets økonomi er viktig. Men viktigst av alt har det vært for meg at vi som arbeider her har en trivelig arbeidsplass, gode kolleger, en interessant og inspirerende jobb å gå til og ikke minst en klar følelse av at vi bruker tiden til noe som er nyttig. Og at vi har det litt greitt underveis. Det kan derfor være passende å avslutte med et annet Ibsensitat som jeg benyttet ved en tilsvarende anledning like etter at jeg hadde startet i denne virksomheten. Sitatet, hentet fra «Kjærlighetens komedie», må gjerne stå som inspirasjonskilde for mine etterfølgere i selskapet: Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare. Takk for meg! Tore Skulstad 4 5

4 ORGANISASJON OG PROSJEKTER Ledergruppen: Ledergruppen: Vidar Raa Systemansvarlig IT Vidar Raa Systemansvarlig Trond ITJuvik Teknisk sjef Trond Juvik Teknisk sjef Grethe Kleppe Driftssjef Grethe Kleppe Driftssjef Tore Skulstad Adm. direktør Tore Skulstad Adm. direktør Helge Kvinge Økonomisjef Helge Kvinge Økonomisjef Irit nulluptatie commodo do cortis diatem zzrit et wis nibh eugue consequis dit ut num nonulla con eu facidunt inibh el irillaore modolor ad doleniam zzrilit amcon exerci blam, consequatet nim vel estions equat. Adm dir. Tore Skulstad TEKNISK AVDELING Teknisk sjef Trond Juvik Drift / vedlikehold IT, teknisk utstyr Kommunikasjon Teknisk overvåking Planlegging / prosjektutvikling Support driftssentral DRIFTSAVDELING Driftssjef Grethe Kleppe Abonnementsreg. Fakturering Videokontroll Gebyrer Inkasso Publikumskontakt Resepsjon / sentr. bord ØK/ADM AVDELING Økonomisjef Helge Kvinge Kontoradm. funksj. Budsjett / regnskap / lønn / personal Økonomistyring/ kapitalforvaltning Arkiv mv. Rekvisita / innkjøp Avtaler / kontrakter Support driftssentral Rullestad juvet Bjorøy Trekantsamb. Bergen Askøybroen Folgef. tunnelen Rv 4 Rv 9 Rv 35 Tønsberg Nord Jæren Svinesund forbind. Bomstasjoner Bomstasjon Bomstasjon/ Lokal repr. Bomstasjon/ Lokal repr. Bomstasjoner Bomstasjon Bomstasjoner Bomstasjon Bomstasjon Bomstasjoner Bomstasjoner Bomstasjoner SENTRALSYSTEMET Bro & Tunnelselskapets egenutvi til nye sentralsystem i Norge. De Betaling), sikkerhetsarkitektur, in bompengeløsning for Bergensrin Sentralsystemet er utviklet med behovet for løpende driftsregnsk har stilt til bompengeprosjekt. Sentralsystemets oppbygning ha mellom-værende mellom abonn Databasen brukes kontinuerlig a innbetalinger mv. 6 7

5 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING Bjart Nygaard Tore Skulstad Sigurd Hille (Styreformann) Torill Tysnes Lund Truls Pettersen Gustav Bahus Kjell Sørensen Virksomhetens art og hvor den drives Bro & Tunnelselskapet AS er 51 % offentlig eid selskap hvis hovedaktiviteter er utvikling, drift og administrasjon av bompengeanlegg samt systemutvikling/salg og rådgivningsvirksomhet innen dette og tilgrensende fagområder. Selskapet har ansvar for drift og/eller systemleveranser for i alt tretten forskjellige bompengeanlegg i Norge, hvorav seks i Hordaland, de øvrige i hhv Oppland, Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Akershus, Vestfold, Rogaland og Østfold. Virksomheten drives fra Bergen, med bredbånds teleforbindelse til de forskjellige anlegg. sammenheng med innarbeiding i regnskapet av vedtatte pensjonsforpliktelser. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 35,73 mill, sammenliknet med kr 25,88 mill året før. Egenkapitalandelen pr var på 35,6 % - mot 45,1 % pr De samlete investeringer gjort av Bro & Tunnelselskapet i 2005 har utgjort kr 5,4 mill. Selskapets likviditetsbeholdning var pr på kr 12,3 mill - mot kr 3,3 mill pr Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Likestilling Styre og administrasjon er innforstått med samfunnets forventning om likestilling i arbeidslivet. Selskapet kan skilte med en meget høy kvinneandel blant de ansatte, ca 75%, i styret er den ca 17%. Disponering av årets overskudd Etter finansposter og skattekostnad er årets regnskap gjort opp med et overskudd på kr Styret foreslår overskuddet disponert således: Til utbytte kr Avsatt til annen egenkapital kr Sum disponert kr Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved vurdering av selskapet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. De inngåtte driftskontrakter er stort sett av tre års varighet, sentralsystemkontraktene går over fem år. Alle kontrakter har opsjon om forlengelse. Selskapet er i en sunn finansiell situasjon. Utvikling og resultat Selskapets driftsinntekter økte fra kr 48,67 mill i 2004 til kr 63,75 mill i 2005, en økning på 31%. Årsresultatet ble redusert med 14% - fra kr 1,64 mill i 2004 til kr 1,41 mill i Dette har Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Selskapet driver i stor utstrekning outsourcing av bomvakttjenester, og HMS-arbeidet er i den forbindelse hovedsakelig tillagt våre underleverandører. I 2005 har det ikke vært tatt opp saker av alvorlig miljømessig art. Sykefraværet i 2005 var på 5,2%, en liten økning forhold til 4,4% året før. Økningen kan delvis tilskrives langtidssykemeldinger i tilknytning til svangerskapspermisjoner. Ytre miljø Bro & Tunnelselskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det kan hevdes at bompengeinntektene fører til en raskere utbygging av transportsystemet, med miljøgevinster som konsekvens. Bergen, 12.mai 2006 Kjell Sørensen Sigurd Hille Gustav Bahus Styreformann Torill Tysnes Lund Truls Pettersen Bjart Nygaard Tore Skulstad adm. direktør 8 9

6 RESULTAT BALANSE NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE EIENDELER Salgsinntekter Sum driftsinntekter , 9 Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 6 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 8 Maskiner, inventar og systemløsninger Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Aksjeutbytte Verdiendring av markedsbaserte omløpsmidler Finanskostnader Netto finansresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT Andelskapital Norvegfinans , 9 Pensjonsmidler , 9 Andre finansielle instrumenter Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 1 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital Foreslått utbytte SUM OVERFØRINGER Markedsplasseringer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 BALANSE NOTER NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 2 Aksjekapital (550 aksjer á kr 5.500) Beholdning av egne aksjer Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 1, 9 Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Kreditorer Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Foreslått utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, 12. mai 2006 I styret for BRO & TUNNELSELSKAPET AS Kjell Sørensen Sigurd Hille Gustav Bahus styreformann Torill Tysnes Lund Bjart Nygaard Truls Pettersen Tore Skulstad adm. dir. Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov av 1998 og god regnskapsskikk i Norge for små foretak. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Markedsplassering Markedsplassering vurderes til markedsverdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplan fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. I tillegg til den ytelsesbaserte kollektiv pensjonsavtalen, har selskapet en kollektiv avtale for Avtalefestet Pensjon (AFP). Aktuarberegnet forpliktelse er innarbeidet i regnskapet. Skatt Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordelt på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Note 2: Antall aksjer, aksjeeiere Aksjekapitalen er på kr , fordelt på 550 aksjer. Alle pålydende kr Selskapets aksjonærer: Antall aksjer Eierandel Hordaland fylkeskommune ,27% Bergen kommune ,18% DnB NOR ASA ,00% Rieber & Søn A/S 53 9,64% Sparebank 1 Vest A/S 36 6,55% Nordea Bank Norge ASA 24 4,36% Handelsbanken 12 2,18% G. C. Rieber & Co. A/S 10 1,82% Bro & Tunnelselskapet AS 6 1,09% AS J. E. Mowinckel 4 0,73% Jan-Erik Kjeseth 3 0,55% Harald Aase jr. 3 0,55% AS Eidsvåg Fabrikker 2 0,36% Florvåg Eiendom A/S 2 0,36% Morten Mowinckel 1 0,18% Rita Barman 1 0,18% Sum ,00% Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å la selskapet erverve egne aksjer med en pålydende verdi inntil kr ,- tilsvarende 10% av selskapets samlede registrerte aksjekapital. Selskapet ervervet i aksjer à kr , samlet vederlag kr og 2 aksjer i 2003 for samlet vederlag kr Note 3: Egenkapital Aksje Egne Annen SUM kapital aksjer egenkap. Pr Årets resultat Foreslått til utbytte Pr Note 4: Bundne midler Av totale bankinnskudd er kr ,- bundet til skattetrekk

8 NOTER NOTER Note 5: Markedsplasseringer Kostpris Markedsverdi Bokført verdi Avanse Sikring - kombinasjonsfond Note 7: Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader, se note Andre ytelser Note 6: Skatt Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller, jfr spes. under Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte 0 0 Betalbar skatt på årets resultat Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat For lite avsatt skatt forrige år Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes: Endring Anleggsmidler Markedsbaserte omløpsmidler Fordringer Gevinst -og tapskonto Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Regnskapsmessig avsetn. kostnader Sum forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser (i kroner) Adm. dir. Lønn Annen godtgjørelse Administrerende direktør har en avtale om førtidspensjon fra fylte 62 år til 67 år. Pensjonen utgjør 10 gangerfolketrygdens grunnbeløp på fratredelsestidspunktet. Det foreligger ingen annen avtale for daglig leder om etterlønn eller aksjeopsjoner. Styret Styrehonorar Annen godtgjørelse - - Revisor Kostnader til revisor. Lovpålagt revisjon Sum Note 8: Varige driftsmidler Interaktiv Sentral- Maskiner Transport Sum Kostpris og ordinære avskr. internettløsn. system inventar midler Kostpris tilgang i året avgang i året Kostpris Akk. ordinære avskrivninger årets ordinære avskrivninger akk. ord. avskrivninger solgte driftsm Akk. ordinære avskrivninger Regnskapsmessig bokført verdi Det er benyttet lineære avskrivninger 33% 33% 20-33% 15-20% Levetid 3-4 år 3-4 år 3-5 år 5-7 år For IT-investeringer inkl. aktiverte systemløsninger fom 2002 har selskapet fastsatt økonomisk levetid til 3 år. Tidligere års investeringer følger opprinnelig avskrivningsplan på 5 år

9 NOTER REVISJONSBERETNING Note 9: Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 59 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidigeytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder ogstørrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. I tillegg til den ytelsesbaserte kollektive pensjonsavtalen, har selskapet etablert en kollektiv avtale for avtalefestet pensjon (AFP). Ordningen gjelder for 53 ansatte. Videre har selskapet balanseført avtalen som gir adm.dir. rett til førtidspensjon, jfr. note 7. Forpliktelsen er satt til kr og er kostnadsført i sin helhet i Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimeringstap/(gevinst) Netto amortisering 0 Administrasjonsomkostninger Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Sikrede Usikrede (kollektive) (AFP) Sum Sum Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpliktelser) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,5% 6,0% Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning 3,0% 3,0% Forventet G-regulering 2,5% 2,5% Forventet avkastning på fondsmidler 6,5% 6,0% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 10: Garantistillelser Garantiansvar

10 10 ÅR - PÅ 3 MINUTTER I brotårnet på Trekantsambandet 1999, Hordalands første bomprosjekt med AutoPASS En glad gjeng med ansvar for 20 mill bompengekroner hver 10 år - på 3 minutter 1997 Nytt styre og leder. Selskapet formulerer ny strategi, konsentrerer seg om kjernevirksomheten, forbereder plan for oppgradering av infrastruktur og personell. Det settes forretningsmessige krav til virksomheten Flytter til nye kontorlokaler i Industrihuset. Starter oppbygging av datasystemer- og anlegg, ansetter teknisk sjef. Det satses på kompetanseoppbygging. Iverksetter en rekke tekniske forbedringer av bomringen, innfører abonnementsystem og ny videoovervåking som gir bedre kontroll og økte inntekter Videre oppbygging av teknisk avdeling, utvikling av kvalitetssystemer og dokumentasjon. Vinner anbudet på Trekantsambandet, det første AutoPASS-anlegg i Hordaland. Tar initiativet til og gjennomfører samarbeidsprosjekt med vegvesen og kommune om utvikling av fremtidig elektronisk innkreving i Bergen. Lanserer tanken om felles elektronisk bomdrift regionalt Vinner anbud om drift av Askøybroen. Ny organisasjonsplan/ ansvarsfordeling, etablering av ledergruppe, nye stillinger; driftssjef og økonomisjef. Utvikler førsteutgaven av vårt sentralsystem for bruk på Trekantsambandet, som åpnes samme år. Selskapet har etter hvert bedret sin økonomi, økte driftsresultater og egenkapital. Vi får AAA-rating fra Dun & Bradstreet. Innfører som det første bompengeselskap interaktiv telefonsvaretjeneste og internettsider for kundene Vi har nå ansvaret for 75% av all bompengeinnkreving i Hordaland. Deltar for første gang i anbud på drift og sentralsystem for prosjekter utenfor vår region. Vinner anbudene Rv4 Oppland, Rv 35 Akershus, Rv 70 Møre og Romsdal (senere lokalpolitisk stoppet), og Namdalsringen (sentralsystem). Neste generasjon AutoPASS med ny funksjonalitet utvikles for disse prosjektene. Inngår kontrakt på drift av Folgefonntunnelen. Vår aksjekapital økes fra kr til 3 mill ved overføring fra annen egenkapital Ny milepel for B&T; etter omfattende anbudskonkurranser tegnes kontrakter på leveranse og drift av Europas første helautomatiske bomringer i Bergen og Tønsberg. Prosjektene krever omfattende videreutvikling av vårt sentralsystem. Vinner også anbud på Rv 9 Setesdalen Bro & Tunnelselskapet feirer sitt 50-årsjubileum, med bl.a jubileumsbok skrevet av Kjartan Rødland. Oppstart av prosjektene i Namdal og Setesdalen, forberedelse av overgang til automatisk bomdrift i Bergen. Store endringsprosesser, mange nyansettelser på teknisk og drift, tunge investeringer i hardware og systemutvikling av dataanlegg. Ny stilling som ITansvarlig i ledergruppen. Vi vinner anbudskonkurranse om drift av bomringen på Nord-Jæren B&T er nå den største uavhengige bompengeoperatør i Norge, kun Fjellinjen håndterer flere trafikanter. Avvikling av all manuell bomvakttjeneste i Bergen. I februar starter driften av pionerprosjektene Bergen og Tønsberg, prosjektene viser seg å bli betydelig større (flere brukere) enn forutsatt. Innføring av ASB (AutoPASS Samordnet Betaling). Stor vekst i antall ansatte, vi må utvide våre kontorlokaler i Industrihuset. Overtakelse av driften på Nord-Jæren også et stort prosjektkrever ytterligere nyansettelser. I konkurranse med store utenlandske aktører vinner vi det prestisjefylte anbudet på drift og sentralsystem for den nye Svinesundsforbindelsen, det første prosjekt med NORITS/europeisk funksjonalitet Et konsolideringsår, det gjøres en rekke tilpasninger med finpuss på systemer og driftsprosesser ved de nye prosjektene. Vi forbereder Svinesundprosjektet, som åpnes høytidelig av den norske og den svenske kongen i juli samme år. De automatiske bomringene i Bergen og Tønsberg viser seg å være meget kostnadseffektive, og vi inviteres til internasjonale konferanser for å presentere tekniske løsninger og bakgrunnen for prosjektene. I samarbeid med styret videreføres selskapets strategiarbeid og det settes i gang utviklingsprosjekt for å forbedre våre systemer og forberede oss på nye krav og utfordringer Bro & Tunnelselskapet har nå ansvar for innkreving av 1 mrd bompengekroner pr år. Stadig nye prosjekter i løypen; vegvesenet innbyr til anbudskonkurranse om nytt felles sentralsystem for alle bomprosjekt i Norge. Det utlyses også anbud på drift av en rekke nye bomanlegg, og B&T inviteres til deltakelse på bomprosjekter utenlands. Alt dette vil kreve ressurser og videre utbygging av systemer. Flytting til større kontorlokaler planlegges. Det går mot lederskifte og virksomheten vil måtte utvides med flere medarbeidere. B&T står igjen overfor en rekke nye muligheter. Ringen er sluttet

11 PROSJEKTER PROSJEKTER Bomringen i Bergen Bomringen i Tønsberg Trafikktall Bomringen i Bergen Etter at Bergen har hatt sin bomring helt siden 1986, er det besluttet å videreføre ordningen som ledd i finansieringen av Bergensprogrammet. Ny teknisk løsning (AutoPASS) er innført fra 2.februar 2004, med økte takster og utvidet innkrevingstid. De gamle bomstasjonene er nedlagt, og nye er etablert på de samme lokaliseringene, i tillegg er det etablert en ny stasjon ved Straume. Bro & Tunnelselskapet drifter bomringen med det helkommunale Bergen Bompengeselskap AS som oppdragsgiver. Grunntaksten er satt til kr 15 for lette og kr 30 for tunge kjøretøy. Brukere av AutoPASS har siden oppstart fått 30, 40 eller 50% rabatt avhengig av innbetalt forskuddsbeløp. Bilister uten elektronisk brikke registreres ved fotografering av nummerskiltene og faktureres etterskuddsvis uten rabatt. Brukere av brikkere har fordel av timesregel (maks en passering pr time) og månedstak (maks 50 passeringer pr mnd). Dette, sammen med de gunstige rabattsatsene, har medvirket til at inntektene har blitt vesentlig lavere enn det som har vært forutsatt fra myndighetenes side. Fra april 2006 er derfor den høyeste rabattsatsen fjernet, samtidig som det er innført innkreving hver dag hele året, i ht Stortingsvedtak Den nye løsningen med helautomatiske bomstasjoner har gitt reduserte driftskostnader samt en bedre og tryggere trafikkavvikling enn tidligere. Pr årsskiftet var det i Bergen registrert brikkebrukere, disse utgjør en gjennomsnittlig brikkeandel i den daglige trafikken på ca 90%. Av abonnentene har 46% valgt 50% rabatt (350 passeringer), 24% har valgt 40% rabatt (175 pass.) og 25% har 30% rabatt (25 pass.). De resterende 5% omfatter kunder med 10% rabatt etterskuddsvis, fribrikker og anonyme brikker. Bompengeringen i Tønsberg ble startet opp samme dato og etter så godt som helt identiske prinsipper som foran beskrevne løsning for Bergen. Månedstaket er her satt til 60 turer. I ennå større grad enn i Bergen har bomringen i Tønsberg fått vesentlig lavere inntekter enn opprinnelig forutsatt fra vegmyndighetene. Hovedårsakene er de samme; rabattstruktur, timesregel og månedstak. Pr årsskiftet var det i Tønsberg registrert brikkebrukere, disse utgjør en gjennomsnittlig brikkeandel i den daglige trafikken på ca 85%. Av abonnentene har 58% valgt 50% rabatt (350 passeringer), 20% har valgt 40% rabatt (175 pass.) og 17% har 30% rabatt (25 pass.). De resterende 5% omfatter kunder med fribrikker og anonyme brikker Trafikkinntektene har i 2005 utgjort ca kr 149 mill. Registrert trafikk gjennom bomsnittene i innkrevingstiden har vært 16,3 mill kjøretøy, som tilsvarer gjennomsnittlig kjøretøy pr døgn.. Bomringen på Nord-Jæren Bro & Tunnelselskapet AS har siden april 2004 hatt driftsansvaret for bomstasjonene på Nord-Jæren. Bompengeordningen på Nord-Jæren, som skal finansiere prosjekter i Transportplan for NordJæren , består av 21 bomstasjoner ved kommunegrensene til Klepp, Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg kommuner. Stasjonene er ubetjente og man betaler ved hjelp av AutoPASS eller myntautomater. Fra har det vært døgnkontinuerlig innkreving. Trafikktall Bomringen i Tønsberg Trafikkinntektene har i 2005 utgjort ca kr 238 mill. Registrert trafikk gjennom bomsnittene i 2005 har i innkrevingstiden vært 29,5 mill kjt., som tilsvarer gjennomsnittlig kjt pr døgn. I 2005 passerte i alt ca 34,84 mill kjøretøy bomringen på Nord- Jæren, en gjennomsnittlig registrert døgntrafikk på kjøretøy. Driftsinntektene i 2005 var kr 204,8 mill. Trafikktall Bomringen på Nord-Jæren 20 21

12 PROSJEKTER PROSJEKTER E134 Rullestadjuvet Askøybroen Bro & Tunnelselskapet AS har driftsansvaret for Åkra bomstasjon på E134 ved Åkrafjorden. Fra desember 2001 er bompengedriften ved denne stasjonen overført til finansieringen av neste fase; Rullestadjuvet. Oppdragsgiver er Hordaland fylkeskommune. Bomstasjonen drives av syv lokalt ansatte vakter og er en viktig arbeidsplass i sitt lokalområde. Sum driftsinntekter i 2005 har vært kr 17,535 mill, en økning på 2,9% i forhold til Det har passert betalende kjøretøy gjennom bomstasjonen i Regnet pr døgn har gjennomsnittlig betalende trafikk økt fra 1161 i 2004 til 1212 i 2005, en økning på 4,4%. Askøybroen, som åpnet i 1993, har gitt Askøy med sine ca innbyggere fast vegforbindelse til Bergen. Broen har en lengde på 1057 m og er et viktig ledd i regionens hovedvegnett. Bro & Tunnelselskapet har hatt driftsansvar for bompengeinnkrevingen siden Askøybroen fikk i 2004 innført AutoPASS-løsning for de betalende samtidig med den nye løsningen for Bomringen i Bergen. Dette har gitt lavere driftskostnader og bedre trafikkavvikling. Trafikktall Askøybroen Trafikktall E 134 Rullestadjuvet Trekantsambandet Bro & Tunnelselskapet AS er ansvarlig for bomepengedriften av Trekantsambandet i Sunnhordland. Oppdragsgiver er Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS. Securitas AS er underleverandør av bomvakttjenester i bomstasjonen. Driftsinntektene i 2005 var ca kr mill. Gjennomsnittlig trafikk pr døgn var kjøretøy, en økning på 10,3% i forhold til Andelen brikkebrukere er ca 82%. Trafikktall Trekantsambandet Trekantsambandet omfatter Europas lengste undersjøiske vegtunnel, to hengebroer og en lavbro. Vegprosjektet gir de innbyggerne i øykommunene Bømlo, Stord og Fitjar fast vegforbindelse til fastlandet på Sveio. I løpet av året passerte kjøretøy bomstasjonen på Føyno. Dette gir en døgntrafikk på kjøretøy. Rabattandelen er ca 52%. Driftsinntektene i 2005 var ca kr 117 mill Bjorøytunnelen Bjorøytunnelen er en undersjøisk tunnel som forbinder Bjorøy og Tyssøy til Bergen ved ytre Laksevåg. Oppdragsgiver er Fastlandssambandet Tyssøy-Bjorøy AS. Prosjektet ble nedbetalt i januar Driftsinntektene for 2005 utgjorde ca kr Inntekter Askøybroen 22 23

13 PROSJEKTER PROSJEKTER Folgefonntunnelen Rv 9 Setesdalsvegen Trafikktall Folgefonntunnelen Den 11 km lange tunnelen gjennom fjellmassivet under Folgefonna gir forbindelse mellom Kvinnherad og Odda kommuner. Bro & Tunnelselskapet AS har driftsansvar for bompengeinnkrevingen. Oppdragsgiver er Folgefonntunnelen AS. Bomstasjonen bemannes av egne bomvakter og personell fra Vakt Service Hardanger AS. Rabattordningen er basert på kjøp av klippekort. Det er inntil videre innkreving kun på dagtid, i vinterhalvåret kl 06-22, i sommerhalvåret kl I løpet av 2005 passerte kjøretøy gjennom bomstasjonen. Det gir en døgntrafikk på 464 kjøretøy, som er så godt som identisk med trafikken året før. Driftsinntektene var kr 9,3 mill. Bro & Tunnelselskapet AS er ansvarlig for bompengedriften av Rv9 Setesdalsveien. Oppdragsgiver er Setesdal Vegfinans AS. To bomstasjoner er plassert i Setesdalen, den ene like nord for grensen mellom Bygland kommune og Valle kommune og den andre like nord for grensen mellom Evje og Hornnes og Bygland kommune. Målet med bompengeprosjektet er sammenhengende tofeltsvei gjennom hele Setesdalen. Innkrevingen skjer parallelt med utbyggingen og startet 4. juni I 2005 passerte kjøretøy gjennom bomstasjonene, som gir en døgntrafikk på 1322 kjøretøy, mot 1246 året før. Driftsinntektene i 2005 var ca kr 10,5 mill. Rv 35 Hadelandsvegen Trafikktall Rv 9 Setesdalsveien Rv 4 Oppland Prosjektet omfatter ny veg mellom Gjøvik og Raufoss. Vår oppdragsgiver er Oppland Bompengeselskap AS. Etter ca ett års drift ble innkrevingen stoppet midlertidig sommeren Det ble besluttet at vegen bygges vha. lånefinansiering, hvoretter innkrevingen skal startes opp igjen i august Namdalsprosjektet Bro & Tunnelselskapet AS er ansvarlig for bompengedriften av Rv35 Hadelandsvegen. Oppdragsgiver er Hadelandsvegen AS. Bomstasjonen er plassert på Brovoll, mellom Lunner og Gardermoen. Veien gir kommunikasjonsmessig forbedring for Hadeland og Ringerike, samt for hele Vest-Oppland og Romerike. Innkrevingen startet 20. oktober I 2005 passerte kjøretøy gjennom bomstasjonen, dvs en døgntrafikk på 1871 kjøretøy mot 1479 i fjor. Driftsinntektene i 2005 var kr 19,15 mill Bro & Tunnelselskapet er leverandør av sentralsystem for drift av dette bompengeprosjektet som omfatter Rv 769 og Fv 459 i Nord-Trøndelag. Selve driften håndteres av Trøndelag Vegfinans AS. Prosjektet startet opp i januar 2003, og omfatter fire ubetjente bomstasjoner. Forventet varighet av bompengeinnkrevingen er 14 år. Trafikktall Rv 35 Hadelandsveien 24 25

14 PROSJEKTER Bro & Tunnelselskapet og Intelligente transportsystemer og tjenester. Av Helge Jensen, ITS Norge * rushtrafikkperiodene øker i utstrekning. Trafikkstyring kan bidra til trafikkflyt, uten at det kommer nye veilenker med økt kapasitet. Det planlegges nye strekninger, men det vil ta tid å få disse bygget. Vi må ha gode løsninger i mellomperiodene. Tjenester fra B&T kan naturlig finne sin plass som grunnlag for effektive trafikkstyrings-systemer. Trafikktall Svinesundsforbindelsen Svinesundsforbindelsen Svinesundsforbindelsen består av totalt 6,5 kilometer firefelts motorveg, hvorav den nye Svinesundsbrua er 704 meter, med et spenn over Svinesund på 247 meter. Prosjektet ble åpnet 1. juli 2005 av den svenske og norske kongen i fellesskap. Bro & Tunnelselskapet AS er ansvarlig for driften av bompengeinnkrevingen på Svinesundsforbindelsen. Oppdragsgiver er Svinesundsforbindelsen AS. Falck Norge AS er underleverandør av bomvakttjenester i bomstasjonene. Siden åpningen i 2005 har 2,35 mill kjøretøy passert gjennom bomstasjonen, dvs en døgntrafikk på kjøretøy Det er et spennende og sammensatt produkt som Bro & Tunnelselskapet leverer i det norske markedet, gjennom det egenutviklede sentralsystem som styrer brikker med over 100 millioner registrerte transaksjoner, årlig. Det er store og fine tall i nasjonal sammenheng, og det er ikke rent lite i internasjonal målestokk. Norge er et foregangsland innen elektroniske betalingssystemer for veitrafikken, og ledende i arbeidet med interoperable løsninger. Autopass systemet benytter B&T sine tjenester. Det er i ferd med å bli innført nordisk interoperabilitet. Trafikantene kan kjøre med Autopass brikkene i Norge, Sverige og i Danmark. Da er vi kommet langt! Det er greitt å være Autopass bruker der B&T har systemdriften. B&T som operatør gir den meste kostnadseffektive driften på landbasis (Aftenposten ), og det tror vi også er på verdensbasis. Dette er ny tekologi og nye tjenester for framtiden, satt i system. Systemer og tjenester fra Bro & Tunnelselskapet er synonymt med ITS Intelligente transportsystemer og tjenester. Det er å utytte teknologisk utvikling til beste for samfunnsøkonomiske og sikre løsninger for trafikantene. I Norge har vi flere nisjer innen ITS; det er trafikantbetaling, sensorer, kommunikasjonsløsninger, sikkerhet og overvåking av veitrafikken. Kompetansemiljøene våre bidrar til å styrke norsk konkurranseevne både for nasjonalt marked og internasjonale markeder. Det er store oppgaver i EU landene. Vi kan konkurrere i disse markedene. I Norge er vi flinke til å etablere samarbeid mellom næringslivet, forskningen og myndighetene. Selskaper som B&T bidrar i hele verdiskapningkjeden fra utvikling til drift, med gevinst. Det representerer spennet for ITS: operativ bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. B&T har et velutviklet driftsapparat møter også publikum på godt og vondt, som det heter. Publikum har forstått det gode med praktiske løsninger basert på ny teknologi. Fri og uhindret flyt (og nesten ikke synlig) gjennom betalingspunktene bidrar til å høyne akseptansenivået.. Myndighetene er på jakt etter helhetlige løsninger for sikker og effektiv trafikk i veinettet. Vi har sett at brikkesystemet kan utnyttes til trafikkinformasjon. Strekningen på E18 fra Larvik til Lysaker har nå en unik trafikkreisetidstjeneste ved hjelp av Autopass brikkeregistreringer. Det er en web-basert tjeneste fra Statens vegvesen og som får mye treff fra radiostasjoner, transportører og folk flest. Datafangst er en av de viktigste forutsetningene for en god trafikant-informasjon. Den gir også grunnlag for styring av veitrafikken. ITS Norway er overbevist om at veikapasiteten kan utnyttes bedre enn i dag for en optimal trafikkflyt. Flere byområder har køer i rushtrafikken, og Kollektive trafikkløsninger er også viktige i dette perspektivet. Kollektivtrafikantene har behov for effektive betalingsløsninger og god informasjon om trafikken (både individtrafikken og den kollektive) Sammenhengene er helt åpenbare; trafikkøkning på hovedveinettet gjør at flere vil velge kollektivtrafikk for sine arbeidsreiser. Kollektivtrafikken har et stort potensial for forbedringer gjennom effektiv datafangst for planlegging av rutene og for gjennomføring av dagens trafikk. Den samme trafikkstyringen som skal styre veinettet, skal også benyttes til å avvikle den veibaserte kollektivtrafikken. - I kollektivtrafikken har vi publikum og betaling, eller billettering som vi gjerne kaller det i den sektoren. Vi har interoperable løsninger på gang innen kollektivtrafikken på samme måte som Autopass. Systemene krever gode sentralsystemer med datafangst. Billetterings-systemene krever nye driftsløsninger. - I kollektivtrafikken er det et økende behov for trafikkdata for å tilby bedre framkommelighet i bytrafikknettet. Bomringene kan bidra sterkt med trafikkdata. Det kan være duket for veiprising og som vil kreve omfattende registreringer i sanntid. Det ligger til rette for at Bro & Tunnelselskapet kan utvide sine tjenesteområder fra satsingen på intelligente betalingssystemer til en større satsing innenfor en framtidsrettet intelligent infrastruktur. * ITS Norge er en medlemsforening for selskaper og virksomheter som arbeider med multimodale, intelligente transportsystemer og tjenester innenfor samtlige transportformer: bane, luft, sjø og veg. ITS Norge bygger profesjonelle nettverk for medlemmene, og skal fremme norske ITS-selskapers muligheter på verdensmarkedet

15 Bro & Tunnelselskapet AS Bredalsmarken 15/17 Postboks 2623 Møhlenpris N-5836 Bergen Tlf.: Faks: E-post: Foretaksreg: NO MVA oktanpuls Foto: Studio5

INNHOLD. Grafisk produksjon: Bodoni AS Tekst: Kime Kommunikasjon AS Forsidefoto: veer.com

INNHOLD. Grafisk produksjon: Bodoni AS Tekst: Kime Kommunikasjon AS Forsidefoto: veer.com 2014 årsberetning INNHOLD Bordet er dekket... 3 Ledergruppen... 4 Segment- og selskapsstruktur... 4 Totalleverandør innen ITS... 6 Historien... 8 BT Signaal i tall 2014... 9 Fakta om BT Signaal... 10 Realiserer

Detaljer

Årsrapport 2013 Fjellinjen

Årsrapport 2013 Fjellinjen Årsrapport 2013 Fjellinjen 1 25 år med byutvikling for god trivsel og ferdsel Fjellinjen AS er et norsk aksjeselskap eiet av Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Selskapet ble etablert 13. februar 1986

Detaljer

EN BRANSJE I FORANDRING

EN BRANSJE I FORANDRING 1 INNHOLD 3 En bransje i forandring 5 Produksjon og dammer 6 Fiber til alle - på vei mot oppfyllelse 8 99.99 % punktlighet til over 9 000 kunder 9 Leverer strøm til 4 300 husstander 10 2014 - et unntaksår

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2012 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2012 FJELLINJEN 1 TUSEN TAKK! I 2012 valgte enda flere av våre kunder å bruke AutoPASS-brikke og elektronisk faktura. Dette er viktige bidrag i arbeidet for å nå Fjellinjens mål; å bli best

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2011 Fjellinjen

Årsrapport 2011 Fjellinjen Årsrapport 2011 Fjellinjen 1 et kundevennlig og effektivt bompengeselskap Fjellinjen er den viktigste bidragsyteren til finansieringen av Oslopakke 3, og på den måten bidrar vi til at Oslo og Akershus

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2

Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2. G a i a T r a f i k k Å r s r a p p o r t 2 0 0 2 Å R S R A P P O R T 2 0 0 2 2 0 : 0 2 1 Ta vare på øyeblikket Hverdagen krever av oss og kundene våre at mye er planlagt på minuttet. Travelheten fører til at vårt fokus ikke er på øyeblikket - men på

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsrapport 2009 Fjellinjen

Årsrapport 2009 Fjellinjen Årsrapport 2009 Fjellinjen 1 bompenger endrer oslo og akershus Fjellinjens historie er uløselig knyttet sammen med by- og regionutviklingen i Oslo og Akershus. I denne årsrapporten trekker vi frem enkelte

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 07:10 07:00 INNHOLD Dette skjedde i 3 4 Vi tenker fremover 7 Trolleybyen Bergen 8 Styrets beretning 10 Regnskap 15 Noter 20 Revisors beretning 29 Divisjon Rutetrafikk 30 Divisjon

Detaljer

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19

Styrets årsberetning // SIDE 01 // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 årsrapport / 2010 // Innhold Styrets årsberetning // SIDE 01 Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisors beretning // SIDE 05 // SIDE 06 // SIDE 08 // SIDE 10 // SIDE 19 Nøkkeltall

Detaljer

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 3

B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 B I R Å R S R A P P O R T 2 0 0 3 Innhold 3 Kunden i fokus 6 Slik skaper vi verdier 8 Dette er BIR 9 Våre kunder bestemmer 12 Årsberetning 16 Regnskap 20 Regnskapsprinsipper 22 Noter 29 Revisjonsberetning

Detaljer

Dette er EDB-konsernet

Dette er EDB-konsernet Dette er EDB-konsernet EDB-konsernet er børsnotert og består av de tre hovedselskapene EDB ASA i Oslo og Drammen, EDB Intech AS på Kongsberg og EDB MaXware AS i Trondheim. Konsernet har over 600 ansatte

Detaljer

Omstilling og posisjonering Dette er Berner Gruppen Nøkkeltall Årsberetning 2007 Års- og konsernregnskap for 2007 Balanse Revisjonsberetning

Omstilling og posisjonering Dette er Berner Gruppen Nøkkeltall Årsberetning 2007 Års- og konsernregnskap for 2007 Balanse Revisjonsberetning BERNER GRUPPEN årsrapport 2007 Innhold Omstilling og posisjonering 3 Dette er Berner Gruppen 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 2007 6 Års- og konsernregnskap for 2007 11 Balanse 12 Revisjonsberetning 23 Nyhetsåret

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Årsrapport 2009 VOKKS

Årsrapport 2009 VOKKS Årsrapport 2009 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Flytogets årsrapport 2005

Flytogets årsrapport 2005 Flytogets årsrapport 2005 Innhold Nøkkeltall/Key figures... 3 Administrerende direktør... 4 Styrets beretning... 6 Årsregnskap 2005... 15 Regnskapsprinsipper... 15 Resultatregnskap... 19 Balanse...20 Kontantstrømoppstilling...22

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49

Innhold. Sikker 32. Punktlig 34. Drivkraft i norsk luftfart 37. Verdiskapende tjenester 41. Statistikk 42. Annual Report 49 Årsrapport 03 Innhold Adm.direktør har ordet 4 Avinors lufthavner 5 Årsberetning 7 Hovedtall for konsernet 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 16 Noter 19 Revisjonsberetning 31 Sikker

Detaljer

Nøkkeltall. Definisjoner. Marked nøkkeltall

Nøkkeltall. Definisjoner. Marked nøkkeltall Årsrapport 2012 Nøkkeltall Omsetning (mill. kr) 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 Driftsinntekter 1 109 1 062 1 167 1 322 1 247 1 087 1 024 941 966 Særavgifter til staten 1 578 1 571 1 550 1

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs!

Administrerende direktør har ordet 4. Om Coop Eiendom 6. Finansielle nøkkeltall 8. Slik jobber vi 9. Etablerte Coop Obs! Årsmelding 2008 INNHOLD Administrerende direktør har ordet 4 Om Coop Eiendom 6 Finansielle nøkkeltall 8 Slik jobber vi 9 Etablerte Coop Obs! på rekordtid 10 Fra nedslitt og gammeldags til nytt og moderne

Detaljer

Årsrapport 2010 VOKKS

Årsrapport 2010 VOKKS Årsrapport 2010 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer