Innhold: NØKKELTALL. (I hele 1000 kr)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold: NØKKELTALL. (I hele 1000 kr)"

Transkript

1 2005 Å R S B E R E T N I N G

2 NØKKELTALL Innhold: Nøkkeltall 03 På fallrepet 04 Prosjekter 07 Sentralsystemet 07 Organisasjon 07 Årsberetning 08 Regnskap 10 Noter 13 Revisjonsberetning år på 3 minutter 18 Bompengeringen i Bergen 20 Bompengeringen i Tønsberg 21 Bomringen på Nord Jæren 21 E 134 Rullestadjuvet 22 Trekantsambandet 22 Askøybroen 23 Bjorøytunnelen 23 Rv 4 Oppland 24 Namdalsprosjektet 24 Rv 9 Setesdalsveien 25 Rv 35 Hadelandsveien 25 Svinesundsforbindelsen 26 B&T og ITS 27 Bro & Tunnelselskapet AS ble etablert i 1953 med formål å finansiere, bygge og drive samferdselsprosjekt. Selskapets primære virksomhetsområde er i dag drift og administrasjon av bompengeanlegg. Bompengedrift er et fagområde under rask utvikling fra manuell innkreving til automatiske anlegg basert på IT-systemer og moderne kommunikasjonsteknologi. Bro & Tunnel-selskapet er kontinuerlig opptatt av teknologisk kompetanseheving for å bedre kvaliteten av våre tjenester og øke konkurranseevnen (I hele 1000 kr) OMSETNING DRIFTSRESULTAT ÅRSRESULTAT ANTALL ANSATTE 53 ANTALL ÅRSVERK 46 PROSJEKTER (DRIFTSINNTEKTER, mill kroner avrundet) Bomringen i Bergen 238 E 134 Rullestadjuvet 18 Bjorøytunnelen (Avsluttet januar 05) - Trekantsambandet 117 Askøybroen 118 Folgefonntunnelen 10 Rv 4 Oppland (midl. stoppet) - Rv 9 Setesdalsveien 11 Rv 35 Hadelandsveien 19 Bomringen på Nord-Jæren 205 Bomringen i Tønsberg 149 Svinesundforbindelsen 55 Sum 940 3

3 PÅ FALLREPET På fallrepet Ja, tenke det, ønske det, ville det med,- men gjøre det? I Ibsen-året 2006 kan dette sitatet fra «Peer Gynt» stå som en passende beskrivelse av de utfordringer vi har stått overfor i Bro & Tunnelselskapet de siste ni-ti årene. For å komme der vi er idag har vi både måttet tenkt, ønsket, villet og gjort. Det var ikke uten betenkeligheter jeg i sin tid tok imot tilbudet om å jobbe for Bro & Tunnelselskapet. Selskapets fremtid var meget usikker. Bompengeringen vår omtrent eneste aktivitet hadde kun et par år igjen før avvikling, og det var åpenbart at tiden for lengst var gått fra selskapets opprinnelige mål og mening. Vi hadde i realiteten bare en vei videre, nemlig å satse på det fagområdet man kunne best. Høsten 1997 ble det tatt viktige prinsippavgjørelser om å starte det møysommelige arbeidet med oppgradering av utstyr, personell og kompetanse. Resten er, som det heter, historie. Kortversjonen av denne historien kan leses annet steds i årsberetningen. Etter et 2004 som best kan karakteriseres som hyperaktivt, med oppstart av de nye bomringene i Bergen og Tønsberg, overtakelse av ringen på Nord-Jæren og forberedelsene til Svinesundprosjektet, har 2005 vært et år for konsolidering og effektivisering av virksomheten. Vår leveranse av drift og sentralsystem på Svinesundsforbindelsen ble gjennomført i henhold til timeplanen, og til oppdragsgivers tilfredshet har vært et merkeår for Bro & Tunnelselskapet på mange måter. Aldri har vi hatt ansvaret for større bompengeinntekter, aldri har vi hatt høyere omsetning eller større vekst i antall ansatte. Vår AAA kreditt-rating fra Dun & Bradstreet er uforandret, men etter innarbeiding i regnskapet av vedtatte pensjonsforpliktelser er årets driftsresultat blitt noe lavere enn fjorårets. Vi håndterer brikkebrukere over hele landet og har ansvar for innkreving av nærmere en milliard kroner årlig - inntektene fra 100 millioner passeringer. Oppdragsgiverne har vist oss tillit. Vi ha vunnet de fleste anbudskonkurranser og fått ros for dyktighet, fleksibilitet og en service-minded innstilling. På vegdirektoratets rankingliste over bomprosjekter med de laveste driftskostnadene har vi flere prosjekter høyt oppe - med bomringen i Bergen på topp. Man skal gi seg mens leken er god. For egen del synes jeg derfor dette kan være et passende tidspunkt å takke for meg, akkurat nå, før selskapet skal i gang med neste brattheng. Det ligger en rekke nye prosjekter i løypen fremover, både på drift og sentralsystem. Men fremtiden kommer som kjent ikke, den må skapes. En begrunnelse for at jeg nå takker av er vissheten om at denne stillingen krever en kontinuerlig innsatsvilje, arbeidskapasitet og motivasjon som over tid kan være vanskelig å opprettholde, og for egen del en erkjennelse av at man ikke lenger har den samme energien som før. Jeg innser også etter hvert egen begrensning i forhold til aktuelle utfordringer og oppgaver. Litt for spøk har jeg pleid å si til mine medarbeidere at målet hele tiden har vært å gjøre meg selv overflødig - og konstaterer for hver dag som går at jeg faktisk er i ferd med å bli det. For selskapets del tror jeg også det kan være gunstig med et lederskifte. Vi har i den tiden jeg har vært leder beveget oss fra å være et selskap under oppbygging til nå å befinne oss i en typisk drifts og konsolideringssituasjon. Hver fase i et selskaps liv har sine utfordringer, arbeidsoppgaver og spesielle lederbehov. Gründerfasens behov for en intuitiv og søkende lederstil hvor målet er å etablere plattformen, plukke dyktige medarbeidere og stake ut kursen, erstattes av behov for en annen og fastere lederform hvor det blir mer fokus på den daglige drift. Målet nå er å få bedret og dokumentert bedriftens organisering, intern arbeids-og ansvarsdeling, de daglige prosesser og rutiner, kort sagt å få en mer strømlinjet driftsorganisasjon. Bro & Tunnelselskapet har etter min oppfatning nå først og fremst behov for en slik systematisk og strukturert ledelse. Jeg vil takke styret for solidarisk å ha støttet opp under den linjen vi har valgt for selskapet og de satsingsområder vi har ønsket å prioritere i disse årene. Å ha tillit fra styret har vært helt avgjørende for å kunne konsentrere seg om den jobben som skulle gjøres, og ha kontinuitet i det vi har arbeidet med. Vi har sluppet å måtte kaste oss på den bølge av mer eller mindre gjennomtenkte ideer som kommer fra byens rike fauna av prosjektmakere. Jeg vil også takke våre eiere, oppdragsgivere og alle de som jeg er blitt kjent med i fagmiljøet ellers for interessante, utviklende og fremfor alt hyggelige samarbeidsperioder gjennom disse årene. Dette har på alle måter vært en viktig og inspirerende fase i mitt liv. Det var med blandete følelser jeg gikk til denne jobben- og det er med blandete følelser jeg nå sier takk for meg. Jeg har i disse snart ti årene fått delta i en rivende utvikling innen fagområdet bompengedrift, fra de gamle betjente stasjonene til de spissteknologiske løsninger som vi i dag benytter i Bergen og Tønsberg. Blandete følelser fordi jeg forlater et selskap i full utvikling med mange interessante oppgaver foran seg, og fordi jeg sier farvel til alle de dyktige medarbeiderne som jeg har lært å kjenne, og som er blitt mine gode venner. Også dem vil jeg takke. Det har vært mange lange kvelder og netter med felles innsats i kampen om anbudene - og en solidaritet til jobben og til selskapet som jeg aldri tidligere har opplevd. Dette kommer jeg til å savne. Til slutt har jeg lyst til å si følgende: Våre eiere er viktige, markedet er viktig, forholdet til oppdragsgivere er viktig, selskapets økonomi er viktig. Men viktigst av alt har det vært for meg at vi som arbeider her har en trivelig arbeidsplass, gode kolleger, en interessant og inspirerende jobb å gå til og ikke minst en klar følelse av at vi bruker tiden til noe som er nyttig. Og at vi har det litt greitt underveis. Det kan derfor være passende å avslutte med et annet Ibsensitat som jeg benyttet ved en tilsvarende anledning like etter at jeg hadde startet i denne virksomheten. Sitatet, hentet fra «Kjærlighetens komedie», må gjerne stå som inspirasjonskilde for mine etterfølgere i selskapet: Kan hende jeg seiler min skute på grunn; men så er det dog deilig å fare. Takk for meg! Tore Skulstad 4 5

4 ORGANISASJON OG PROSJEKTER Ledergruppen: Ledergruppen: Vidar Raa Systemansvarlig IT Vidar Raa Systemansvarlig Trond ITJuvik Teknisk sjef Trond Juvik Teknisk sjef Grethe Kleppe Driftssjef Grethe Kleppe Driftssjef Tore Skulstad Adm. direktør Tore Skulstad Adm. direktør Helge Kvinge Økonomisjef Helge Kvinge Økonomisjef Irit nulluptatie commodo do cortis diatem zzrit et wis nibh eugue consequis dit ut num nonulla con eu facidunt inibh el irillaore modolor ad doleniam zzrilit amcon exerci blam, consequatet nim vel estions equat. Adm dir. Tore Skulstad TEKNISK AVDELING Teknisk sjef Trond Juvik Drift / vedlikehold IT, teknisk utstyr Kommunikasjon Teknisk overvåking Planlegging / prosjektutvikling Support driftssentral DRIFTSAVDELING Driftssjef Grethe Kleppe Abonnementsreg. Fakturering Videokontroll Gebyrer Inkasso Publikumskontakt Resepsjon / sentr. bord ØK/ADM AVDELING Økonomisjef Helge Kvinge Kontoradm. funksj. Budsjett / regnskap / lønn / personal Økonomistyring/ kapitalforvaltning Arkiv mv. Rekvisita / innkjøp Avtaler / kontrakter Support driftssentral Rullestad juvet Bjorøy Trekantsamb. Bergen Askøybroen Folgef. tunnelen Rv 4 Rv 9 Rv 35 Tønsberg Nord Jæren Svinesund forbind. Bomstasjoner Bomstasjon Bomstasjon/ Lokal repr. Bomstasjon/ Lokal repr. Bomstasjoner Bomstasjon Bomstasjoner Bomstasjon Bomstasjon Bomstasjoner Bomstasjoner Bomstasjoner SENTRALSYSTEMET Bro & Tunnelselskapets egenutvi til nye sentralsystem i Norge. De Betaling), sikkerhetsarkitektur, in bompengeløsning for Bergensrin Sentralsystemet er utviklet med behovet for løpende driftsregnsk har stilt til bompengeprosjekt. Sentralsystemets oppbygning ha mellom-værende mellom abonn Databasen brukes kontinuerlig a innbetalinger mv. 6 7

5 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING Bjart Nygaard Tore Skulstad Sigurd Hille (Styreformann) Torill Tysnes Lund Truls Pettersen Gustav Bahus Kjell Sørensen Virksomhetens art og hvor den drives Bro & Tunnelselskapet AS er 51 % offentlig eid selskap hvis hovedaktiviteter er utvikling, drift og administrasjon av bompengeanlegg samt systemutvikling/salg og rådgivningsvirksomhet innen dette og tilgrensende fagområder. Selskapet har ansvar for drift og/eller systemleveranser for i alt tretten forskjellige bompengeanlegg i Norge, hvorav seks i Hordaland, de øvrige i hhv Oppland, Nord-Trøndelag, Aust-Agder, Akershus, Vestfold, Rogaland og Østfold. Virksomheten drives fra Bergen, med bredbånds teleforbindelse til de forskjellige anlegg. sammenheng med innarbeiding i regnskapet av vedtatte pensjonsforpliktelser. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr 35,73 mill, sammenliknet med kr 25,88 mill året før. Egenkapitalandelen pr var på 35,6 % - mot 45,1 % pr De samlete investeringer gjort av Bro & Tunnelselskapet i 2005 har utgjort kr 5,4 mill. Selskapets likviditetsbeholdning var pr på kr 12,3 mill - mot kr 3,3 mill pr Etter styrets oppfatning gir det fremlagte årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Likestilling Styre og administrasjon er innforstått med samfunnets forventning om likestilling i arbeidslivet. Selskapet kan skilte med en meget høy kvinneandel blant de ansatte, ca 75%, i styret er den ca 17%. Disponering av årets overskudd Etter finansposter og skattekostnad er årets regnskap gjort opp med et overskudd på kr Styret foreslår overskuddet disponert således: Til utbytte kr Avsatt til annen egenkapital kr Sum disponert kr Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved vurdering av selskapet. Fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. De inngåtte driftskontrakter er stort sett av tre års varighet, sentralsystemkontraktene går over fem år. Alle kontrakter har opsjon om forlengelse. Selskapet er i en sunn finansiell situasjon. Utvikling og resultat Selskapets driftsinntekter økte fra kr 48,67 mill i 2004 til kr 63,75 mill i 2005, en økning på 31%. Årsresultatet ble redusert med 14% - fra kr 1,64 mill i 2004 til kr 1,41 mill i Dette har Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Selskapet driver i stor utstrekning outsourcing av bomvakttjenester, og HMS-arbeidet er i den forbindelse hovedsakelig tillagt våre underleverandører. I 2005 har det ikke vært tatt opp saker av alvorlig miljømessig art. Sykefraværet i 2005 var på 5,2%, en liten økning forhold til 4,4% året før. Økningen kan delvis tilskrives langtidssykemeldinger i tilknytning til svangerskapspermisjoner. Ytre miljø Bro & Tunnelselskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Det kan hevdes at bompengeinntektene fører til en raskere utbygging av transportsystemet, med miljøgevinster som konsekvens. Bergen, 12.mai 2006 Kjell Sørensen Sigurd Hille Gustav Bahus Styreformann Torill Tysnes Lund Truls Pettersen Bjart Nygaard Tore Skulstad adm. direktør 8 9

6 RESULTAT BALANSE NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE EIENDELER Salgsinntekter Sum driftsinntekter , 9 Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 6 Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler 8 Maskiner, inventar og systemløsninger Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Aksjeutbytte Verdiendring av markedsbaserte omløpsmidler Finanskostnader Netto finansresultat Resultat før skattekostnad Skattekostnad ÅRSRESULTAT Andelskapital Norvegfinans , 9 Pensjonsmidler , 9 Andre finansielle instrumenter Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer 1 Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer OVERFØRINGER Avsatt til annen egenkapital Foreslått utbytte SUM OVERFØRINGER Markedsplasseringer Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 BALANSE NOTER NOTE EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital 2 Aksjekapital (550 aksjer á kr 5.500) Beholdning av egne aksjer Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser 1, 9 Pensjonsforpliktelser Sum avsetninger for forpliktelser Kortsiktig gjeld Kreditorer Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Foreslått utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bergen, 12. mai 2006 I styret for BRO & TUNNELSELSKAPET AS Kjell Sørensen Sigurd Hille Gustav Bahus styreformann Torill Tysnes Lund Bjart Nygaard Truls Pettersen Tore Skulstad adm. dir. Note 1: Regnskapsprinsipper Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med regnskapslov av 1998 og god regnskapsskikk i Norge for små foretak. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper og klassifiseringen av eiendeler og gjeld følger regnskapslovens definisjoner. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inntektsførings- og kostnadsføringstidspunkt - sammenstilling Inntekt resultatføres som hovedregel når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Alle leieavtaler kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Markedsplassering Markedsplassering vurderes til markedsverdi. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsen og pensjonsmidlene (korridor). Virkningen av endringer i pensjonsplan fordeles over gjenværende opptjeningstid. Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. I tillegg til den ytelsesbaserte kollektiv pensjonsavtalen, har selskapet en kollektiv avtale for Avtalefestet Pensjon (AFP). Aktuarberegnet forpliktelse er innarbeidet i regnskapet. Skatt Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden er fordelt på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Note 2: Antall aksjer, aksjeeiere Aksjekapitalen er på kr , fordelt på 550 aksjer. Alle pålydende kr Selskapets aksjonærer: Antall aksjer Eierandel Hordaland fylkeskommune ,27% Bergen kommune ,18% DnB NOR ASA ,00% Rieber & Søn A/S 53 9,64% Sparebank 1 Vest A/S 36 6,55% Nordea Bank Norge ASA 24 4,36% Handelsbanken 12 2,18% G. C. Rieber & Co. A/S 10 1,82% Bro & Tunnelselskapet AS 6 1,09% AS J. E. Mowinckel 4 0,73% Jan-Erik Kjeseth 3 0,55% Harald Aase jr. 3 0,55% AS Eidsvåg Fabrikker 2 0,36% Florvåg Eiendom A/S 2 0,36% Morten Mowinckel 1 0,18% Rita Barman 1 0,18% Sum ,00% Generalforsamlingen har gitt styret fullmakt til å la selskapet erverve egne aksjer med en pålydende verdi inntil kr ,- tilsvarende 10% av selskapets samlede registrerte aksjekapital. Selskapet ervervet i aksjer à kr , samlet vederlag kr og 2 aksjer i 2003 for samlet vederlag kr Note 3: Egenkapital Aksje Egne Annen SUM kapital aksjer egenkap. Pr Årets resultat Foreslått til utbytte Pr Note 4: Bundne midler Av totale bankinnskudd er kr ,- bundet til skattetrekk

8 NOTER NOTER Note 5: Markedsplasseringer Kostpris Markedsverdi Bokført verdi Avanse Sikring - kombinasjonsfond Note 7: Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader, se note Andre ytelser Note 6: Skatt Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller, jfr spes. under Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte 0 0 Betalbar skatt på årets resultat Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat For lite avsatt skatt forrige år Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel: Forskjeller som utlignes: Endring Anleggsmidler Markedsbaserte omløpsmidler Fordringer Gevinst -og tapskonto Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelser Regnskapsmessig avsetn. kostnader Sum forskjeller Underskudd til fremføring Grunnlag utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Godtgjørelser (i kroner) Adm. dir. Lønn Annen godtgjørelse Administrerende direktør har en avtale om førtidspensjon fra fylte 62 år til 67 år. Pensjonen utgjør 10 gangerfolketrygdens grunnbeløp på fratredelsestidspunktet. Det foreligger ingen annen avtale for daglig leder om etterlønn eller aksjeopsjoner. Styret Styrehonorar Annen godtgjørelse - - Revisor Kostnader til revisor. Lovpålagt revisjon Sum Note 8: Varige driftsmidler Interaktiv Sentral- Maskiner Transport Sum Kostpris og ordinære avskr. internettløsn. system inventar midler Kostpris tilgang i året avgang i året Kostpris Akk. ordinære avskrivninger årets ordinære avskrivninger akk. ord. avskrivninger solgte driftsm Akk. ordinære avskrivninger Regnskapsmessig bokført verdi Det er benyttet lineære avskrivninger 33% 33% 20-33% 15-20% Levetid 3-4 år 3-4 år 3-5 år 5-7 år For IT-investeringer inkl. aktiverte systemløsninger fom 2002 har selskapet fastsatt økonomisk levetid til 3 år. Tidligere års investeringer følger opprinnelig avskrivningsplan på 5 år

9 NOTER REVISJONSBERETNING Note 9: Pensjonskostnader, -midler og -forpliktelser Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 59 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidigeytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder ogstørrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap. I tillegg til den ytelsesbaserte kollektive pensjonsavtalen, har selskapet etablert en kollektiv avtale for avtalefestet pensjon (AFP). Ordningen gjelder for 53 ansatte. Videre har selskapet balanseført avtalen som gir adm.dir. rett til førtidspensjon, jfr. note 7. Forpliktelsen er satt til kr og er kostnadsført i sin helhet i Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført estimeringstap/(gevinst) Netto amortisering 0 Administrasjonsomkostninger Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Sikrede Usikrede (kollektive) (AFP) Sum Sum Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Periodisert arbeidsgiveravgift Forskuddsbetalt pensjon (netto pensjonsforpliktelser) Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 5,5% 6,0% Forventet lønnsregulering/pensjonsøkning 3,0% 3,0% Forventet G-regulering 2,5% 2,5% Forventet avkastning på fondsmidler 6,5% 6,0% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er det lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 10: Garantistillelser Garantiansvar

10 10 ÅR - PÅ 3 MINUTTER I brotårnet på Trekantsambandet 1999, Hordalands første bomprosjekt med AutoPASS En glad gjeng med ansvar for 20 mill bompengekroner hver 10 år - på 3 minutter 1997 Nytt styre og leder. Selskapet formulerer ny strategi, konsentrerer seg om kjernevirksomheten, forbereder plan for oppgradering av infrastruktur og personell. Det settes forretningsmessige krav til virksomheten Flytter til nye kontorlokaler i Industrihuset. Starter oppbygging av datasystemer- og anlegg, ansetter teknisk sjef. Det satses på kompetanseoppbygging. Iverksetter en rekke tekniske forbedringer av bomringen, innfører abonnementsystem og ny videoovervåking som gir bedre kontroll og økte inntekter Videre oppbygging av teknisk avdeling, utvikling av kvalitetssystemer og dokumentasjon. Vinner anbudet på Trekantsambandet, det første AutoPASS-anlegg i Hordaland. Tar initiativet til og gjennomfører samarbeidsprosjekt med vegvesen og kommune om utvikling av fremtidig elektronisk innkreving i Bergen. Lanserer tanken om felles elektronisk bomdrift regionalt Vinner anbud om drift av Askøybroen. Ny organisasjonsplan/ ansvarsfordeling, etablering av ledergruppe, nye stillinger; driftssjef og økonomisjef. Utvikler førsteutgaven av vårt sentralsystem for bruk på Trekantsambandet, som åpnes samme år. Selskapet har etter hvert bedret sin økonomi, økte driftsresultater og egenkapital. Vi får AAA-rating fra Dun & Bradstreet. Innfører som det første bompengeselskap interaktiv telefonsvaretjeneste og internettsider for kundene Vi har nå ansvaret for 75% av all bompengeinnkreving i Hordaland. Deltar for første gang i anbud på drift og sentralsystem for prosjekter utenfor vår region. Vinner anbudene Rv4 Oppland, Rv 35 Akershus, Rv 70 Møre og Romsdal (senere lokalpolitisk stoppet), og Namdalsringen (sentralsystem). Neste generasjon AutoPASS med ny funksjonalitet utvikles for disse prosjektene. Inngår kontrakt på drift av Folgefonntunnelen. Vår aksjekapital økes fra kr til 3 mill ved overføring fra annen egenkapital Ny milepel for B&T; etter omfattende anbudskonkurranser tegnes kontrakter på leveranse og drift av Europas første helautomatiske bomringer i Bergen og Tønsberg. Prosjektene krever omfattende videreutvikling av vårt sentralsystem. Vinner også anbud på Rv 9 Setesdalen Bro & Tunnelselskapet feirer sitt 50-årsjubileum, med bl.a jubileumsbok skrevet av Kjartan Rødland. Oppstart av prosjektene i Namdal og Setesdalen, forberedelse av overgang til automatisk bomdrift i Bergen. Store endringsprosesser, mange nyansettelser på teknisk og drift, tunge investeringer i hardware og systemutvikling av dataanlegg. Ny stilling som ITansvarlig i ledergruppen. Vi vinner anbudskonkurranse om drift av bomringen på Nord-Jæren B&T er nå den største uavhengige bompengeoperatør i Norge, kun Fjellinjen håndterer flere trafikanter. Avvikling av all manuell bomvakttjeneste i Bergen. I februar starter driften av pionerprosjektene Bergen og Tønsberg, prosjektene viser seg å bli betydelig større (flere brukere) enn forutsatt. Innføring av ASB (AutoPASS Samordnet Betaling). Stor vekst i antall ansatte, vi må utvide våre kontorlokaler i Industrihuset. Overtakelse av driften på Nord-Jæren også et stort prosjektkrever ytterligere nyansettelser. I konkurranse med store utenlandske aktører vinner vi det prestisjefylte anbudet på drift og sentralsystem for den nye Svinesundsforbindelsen, det første prosjekt med NORITS/europeisk funksjonalitet Et konsolideringsår, det gjøres en rekke tilpasninger med finpuss på systemer og driftsprosesser ved de nye prosjektene. Vi forbereder Svinesundprosjektet, som åpnes høytidelig av den norske og den svenske kongen i juli samme år. De automatiske bomringene i Bergen og Tønsberg viser seg å være meget kostnadseffektive, og vi inviteres til internasjonale konferanser for å presentere tekniske løsninger og bakgrunnen for prosjektene. I samarbeid med styret videreføres selskapets strategiarbeid og det settes i gang utviklingsprosjekt for å forbedre våre systemer og forberede oss på nye krav og utfordringer Bro & Tunnelselskapet har nå ansvar for innkreving av 1 mrd bompengekroner pr år. Stadig nye prosjekter i løypen; vegvesenet innbyr til anbudskonkurranse om nytt felles sentralsystem for alle bomprosjekt i Norge. Det utlyses også anbud på drift av en rekke nye bomanlegg, og B&T inviteres til deltakelse på bomprosjekter utenlands. Alt dette vil kreve ressurser og videre utbygging av systemer. Flytting til større kontorlokaler planlegges. Det går mot lederskifte og virksomheten vil måtte utvides med flere medarbeidere. B&T står igjen overfor en rekke nye muligheter. Ringen er sluttet

11 PROSJEKTER PROSJEKTER Bomringen i Bergen Bomringen i Tønsberg Trafikktall Bomringen i Bergen Etter at Bergen har hatt sin bomring helt siden 1986, er det besluttet å videreføre ordningen som ledd i finansieringen av Bergensprogrammet. Ny teknisk løsning (AutoPASS) er innført fra 2.februar 2004, med økte takster og utvidet innkrevingstid. De gamle bomstasjonene er nedlagt, og nye er etablert på de samme lokaliseringene, i tillegg er det etablert en ny stasjon ved Straume. Bro & Tunnelselskapet drifter bomringen med det helkommunale Bergen Bompengeselskap AS som oppdragsgiver. Grunntaksten er satt til kr 15 for lette og kr 30 for tunge kjøretøy. Brukere av AutoPASS har siden oppstart fått 30, 40 eller 50% rabatt avhengig av innbetalt forskuddsbeløp. Bilister uten elektronisk brikke registreres ved fotografering av nummerskiltene og faktureres etterskuddsvis uten rabatt. Brukere av brikkere har fordel av timesregel (maks en passering pr time) og månedstak (maks 50 passeringer pr mnd). Dette, sammen med de gunstige rabattsatsene, har medvirket til at inntektene har blitt vesentlig lavere enn det som har vært forutsatt fra myndighetenes side. Fra april 2006 er derfor den høyeste rabattsatsen fjernet, samtidig som det er innført innkreving hver dag hele året, i ht Stortingsvedtak Den nye løsningen med helautomatiske bomstasjoner har gitt reduserte driftskostnader samt en bedre og tryggere trafikkavvikling enn tidligere. Pr årsskiftet var det i Bergen registrert brikkebrukere, disse utgjør en gjennomsnittlig brikkeandel i den daglige trafikken på ca 90%. Av abonnentene har 46% valgt 50% rabatt (350 passeringer), 24% har valgt 40% rabatt (175 pass.) og 25% har 30% rabatt (25 pass.). De resterende 5% omfatter kunder med 10% rabatt etterskuddsvis, fribrikker og anonyme brikker. Bompengeringen i Tønsberg ble startet opp samme dato og etter så godt som helt identiske prinsipper som foran beskrevne løsning for Bergen. Månedstaket er her satt til 60 turer. I ennå større grad enn i Bergen har bomringen i Tønsberg fått vesentlig lavere inntekter enn opprinnelig forutsatt fra vegmyndighetene. Hovedårsakene er de samme; rabattstruktur, timesregel og månedstak. Pr årsskiftet var det i Tønsberg registrert brikkebrukere, disse utgjør en gjennomsnittlig brikkeandel i den daglige trafikken på ca 85%. Av abonnentene har 58% valgt 50% rabatt (350 passeringer), 20% har valgt 40% rabatt (175 pass.) og 17% har 30% rabatt (25 pass.). De resterende 5% omfatter kunder med fribrikker og anonyme brikker Trafikkinntektene har i 2005 utgjort ca kr 149 mill. Registrert trafikk gjennom bomsnittene i innkrevingstiden har vært 16,3 mill kjøretøy, som tilsvarer gjennomsnittlig kjøretøy pr døgn.. Bomringen på Nord-Jæren Bro & Tunnelselskapet AS har siden april 2004 hatt driftsansvaret for bomstasjonene på Nord-Jæren. Bompengeordningen på Nord-Jæren, som skal finansiere prosjekter i Transportplan for NordJæren , består av 21 bomstasjoner ved kommunegrensene til Klepp, Stavanger, Sola, Sandnes og Randaberg kommuner. Stasjonene er ubetjente og man betaler ved hjelp av AutoPASS eller myntautomater. Fra har det vært døgnkontinuerlig innkreving. Trafikktall Bomringen i Tønsberg Trafikkinntektene har i 2005 utgjort ca kr 238 mill. Registrert trafikk gjennom bomsnittene i 2005 har i innkrevingstiden vært 29,5 mill kjt., som tilsvarer gjennomsnittlig kjt pr døgn. I 2005 passerte i alt ca 34,84 mill kjøretøy bomringen på Nord- Jæren, en gjennomsnittlig registrert døgntrafikk på kjøretøy. Driftsinntektene i 2005 var kr 204,8 mill. Trafikktall Bomringen på Nord-Jæren 20 21

12 PROSJEKTER PROSJEKTER E134 Rullestadjuvet Askøybroen Bro & Tunnelselskapet AS har driftsansvaret for Åkra bomstasjon på E134 ved Åkrafjorden. Fra desember 2001 er bompengedriften ved denne stasjonen overført til finansieringen av neste fase; Rullestadjuvet. Oppdragsgiver er Hordaland fylkeskommune. Bomstasjonen drives av syv lokalt ansatte vakter og er en viktig arbeidsplass i sitt lokalområde. Sum driftsinntekter i 2005 har vært kr 17,535 mill, en økning på 2,9% i forhold til Det har passert betalende kjøretøy gjennom bomstasjonen i Regnet pr døgn har gjennomsnittlig betalende trafikk økt fra 1161 i 2004 til 1212 i 2005, en økning på 4,4%. Askøybroen, som åpnet i 1993, har gitt Askøy med sine ca innbyggere fast vegforbindelse til Bergen. Broen har en lengde på 1057 m og er et viktig ledd i regionens hovedvegnett. Bro & Tunnelselskapet har hatt driftsansvar for bompengeinnkrevingen siden Askøybroen fikk i 2004 innført AutoPASS-løsning for de betalende samtidig med den nye løsningen for Bomringen i Bergen. Dette har gitt lavere driftskostnader og bedre trafikkavvikling. Trafikktall Askøybroen Trafikktall E 134 Rullestadjuvet Trekantsambandet Bro & Tunnelselskapet AS er ansvarlig for bomepengedriften av Trekantsambandet i Sunnhordland. Oppdragsgiver er Sunnhordland Bru- og Tunnelselskap AS. Securitas AS er underleverandør av bomvakttjenester i bomstasjonen. Driftsinntektene i 2005 var ca kr mill. Gjennomsnittlig trafikk pr døgn var kjøretøy, en økning på 10,3% i forhold til Andelen brikkebrukere er ca 82%. Trafikktall Trekantsambandet Trekantsambandet omfatter Europas lengste undersjøiske vegtunnel, to hengebroer og en lavbro. Vegprosjektet gir de innbyggerne i øykommunene Bømlo, Stord og Fitjar fast vegforbindelse til fastlandet på Sveio. I løpet av året passerte kjøretøy bomstasjonen på Føyno. Dette gir en døgntrafikk på kjøretøy. Rabattandelen er ca 52%. Driftsinntektene i 2005 var ca kr 117 mill Bjorøytunnelen Bjorøytunnelen er en undersjøisk tunnel som forbinder Bjorøy og Tyssøy til Bergen ved ytre Laksevåg. Oppdragsgiver er Fastlandssambandet Tyssøy-Bjorøy AS. Prosjektet ble nedbetalt i januar Driftsinntektene for 2005 utgjorde ca kr Inntekter Askøybroen 22 23

13 PROSJEKTER PROSJEKTER Folgefonntunnelen Rv 9 Setesdalsvegen Trafikktall Folgefonntunnelen Den 11 km lange tunnelen gjennom fjellmassivet under Folgefonna gir forbindelse mellom Kvinnherad og Odda kommuner. Bro & Tunnelselskapet AS har driftsansvar for bompengeinnkrevingen. Oppdragsgiver er Folgefonntunnelen AS. Bomstasjonen bemannes av egne bomvakter og personell fra Vakt Service Hardanger AS. Rabattordningen er basert på kjøp av klippekort. Det er inntil videre innkreving kun på dagtid, i vinterhalvåret kl 06-22, i sommerhalvåret kl I løpet av 2005 passerte kjøretøy gjennom bomstasjonen. Det gir en døgntrafikk på 464 kjøretøy, som er så godt som identisk med trafikken året før. Driftsinntektene var kr 9,3 mill. Bro & Tunnelselskapet AS er ansvarlig for bompengedriften av Rv9 Setesdalsveien. Oppdragsgiver er Setesdal Vegfinans AS. To bomstasjoner er plassert i Setesdalen, den ene like nord for grensen mellom Bygland kommune og Valle kommune og den andre like nord for grensen mellom Evje og Hornnes og Bygland kommune. Målet med bompengeprosjektet er sammenhengende tofeltsvei gjennom hele Setesdalen. Innkrevingen skjer parallelt med utbyggingen og startet 4. juni I 2005 passerte kjøretøy gjennom bomstasjonene, som gir en døgntrafikk på 1322 kjøretøy, mot 1246 året før. Driftsinntektene i 2005 var ca kr 10,5 mill. Rv 35 Hadelandsvegen Trafikktall Rv 9 Setesdalsveien Rv 4 Oppland Prosjektet omfatter ny veg mellom Gjøvik og Raufoss. Vår oppdragsgiver er Oppland Bompengeselskap AS. Etter ca ett års drift ble innkrevingen stoppet midlertidig sommeren Det ble besluttet at vegen bygges vha. lånefinansiering, hvoretter innkrevingen skal startes opp igjen i august Namdalsprosjektet Bro & Tunnelselskapet AS er ansvarlig for bompengedriften av Rv35 Hadelandsvegen. Oppdragsgiver er Hadelandsvegen AS. Bomstasjonen er plassert på Brovoll, mellom Lunner og Gardermoen. Veien gir kommunikasjonsmessig forbedring for Hadeland og Ringerike, samt for hele Vest-Oppland og Romerike. Innkrevingen startet 20. oktober I 2005 passerte kjøretøy gjennom bomstasjonen, dvs en døgntrafikk på 1871 kjøretøy mot 1479 i fjor. Driftsinntektene i 2005 var kr 19,15 mill Bro & Tunnelselskapet er leverandør av sentralsystem for drift av dette bompengeprosjektet som omfatter Rv 769 og Fv 459 i Nord-Trøndelag. Selve driften håndteres av Trøndelag Vegfinans AS. Prosjektet startet opp i januar 2003, og omfatter fire ubetjente bomstasjoner. Forventet varighet av bompengeinnkrevingen er 14 år. Trafikktall Rv 35 Hadelandsveien 24 25

14 PROSJEKTER Bro & Tunnelselskapet og Intelligente transportsystemer og tjenester. Av Helge Jensen, ITS Norge * rushtrafikkperiodene øker i utstrekning. Trafikkstyring kan bidra til trafikkflyt, uten at det kommer nye veilenker med økt kapasitet. Det planlegges nye strekninger, men det vil ta tid å få disse bygget. Vi må ha gode løsninger i mellomperiodene. Tjenester fra B&T kan naturlig finne sin plass som grunnlag for effektive trafikkstyrings-systemer. Trafikktall Svinesundsforbindelsen Svinesundsforbindelsen Svinesundsforbindelsen består av totalt 6,5 kilometer firefelts motorveg, hvorav den nye Svinesundsbrua er 704 meter, med et spenn over Svinesund på 247 meter. Prosjektet ble åpnet 1. juli 2005 av den svenske og norske kongen i fellesskap. Bro & Tunnelselskapet AS er ansvarlig for driften av bompengeinnkrevingen på Svinesundsforbindelsen. Oppdragsgiver er Svinesundsforbindelsen AS. Falck Norge AS er underleverandør av bomvakttjenester i bomstasjonene. Siden åpningen i 2005 har 2,35 mill kjøretøy passert gjennom bomstasjonen, dvs en døgntrafikk på kjøretøy Det er et spennende og sammensatt produkt som Bro & Tunnelselskapet leverer i det norske markedet, gjennom det egenutviklede sentralsystem som styrer brikker med over 100 millioner registrerte transaksjoner, årlig. Det er store og fine tall i nasjonal sammenheng, og det er ikke rent lite i internasjonal målestokk. Norge er et foregangsland innen elektroniske betalingssystemer for veitrafikken, og ledende i arbeidet med interoperable løsninger. Autopass systemet benytter B&T sine tjenester. Det er i ferd med å bli innført nordisk interoperabilitet. Trafikantene kan kjøre med Autopass brikkene i Norge, Sverige og i Danmark. Da er vi kommet langt! Det er greitt å være Autopass bruker der B&T har systemdriften. B&T som operatør gir den meste kostnadseffektive driften på landbasis (Aftenposten ), og det tror vi også er på verdensbasis. Dette er ny tekologi og nye tjenester for framtiden, satt i system. Systemer og tjenester fra Bro & Tunnelselskapet er synonymt med ITS Intelligente transportsystemer og tjenester. Det er å utytte teknologisk utvikling til beste for samfunnsøkonomiske og sikre løsninger for trafikantene. I Norge har vi flere nisjer innen ITS; det er trafikantbetaling, sensorer, kommunikasjonsløsninger, sikkerhet og overvåking av veitrafikken. Kompetansemiljøene våre bidrar til å styrke norsk konkurranseevne både for nasjonalt marked og internasjonale markeder. Det er store oppgaver i EU landene. Vi kan konkurrere i disse markedene. I Norge er vi flinke til å etablere samarbeid mellom næringslivet, forskningen og myndighetene. Selskaper som B&T bidrar i hele verdiskapningkjeden fra utvikling til drift, med gevinst. Det representerer spennet for ITS: operativ bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi. B&T har et velutviklet driftsapparat møter også publikum på godt og vondt, som det heter. Publikum har forstått det gode med praktiske løsninger basert på ny teknologi. Fri og uhindret flyt (og nesten ikke synlig) gjennom betalingspunktene bidrar til å høyne akseptansenivået.. Myndighetene er på jakt etter helhetlige løsninger for sikker og effektiv trafikk i veinettet. Vi har sett at brikkesystemet kan utnyttes til trafikkinformasjon. Strekningen på E18 fra Larvik til Lysaker har nå en unik trafikkreisetidstjeneste ved hjelp av Autopass brikkeregistreringer. Det er en web-basert tjeneste fra Statens vegvesen og som får mye treff fra radiostasjoner, transportører og folk flest. Datafangst er en av de viktigste forutsetningene for en god trafikant-informasjon. Den gir også grunnlag for styring av veitrafikken. ITS Norway er overbevist om at veikapasiteten kan utnyttes bedre enn i dag for en optimal trafikkflyt. Flere byområder har køer i rushtrafikken, og Kollektive trafikkløsninger er også viktige i dette perspektivet. Kollektivtrafikantene har behov for effektive betalingsløsninger og god informasjon om trafikken (både individtrafikken og den kollektive) Sammenhengene er helt åpenbare; trafikkøkning på hovedveinettet gjør at flere vil velge kollektivtrafikk for sine arbeidsreiser. Kollektivtrafikken har et stort potensial for forbedringer gjennom effektiv datafangst for planlegging av rutene og for gjennomføring av dagens trafikk. Den samme trafikkstyringen som skal styre veinettet, skal også benyttes til å avvikle den veibaserte kollektivtrafikken. - I kollektivtrafikken har vi publikum og betaling, eller billettering som vi gjerne kaller det i den sektoren. Vi har interoperable løsninger på gang innen kollektivtrafikken på samme måte som Autopass. Systemene krever gode sentralsystemer med datafangst. Billetterings-systemene krever nye driftsløsninger. - I kollektivtrafikken er det et økende behov for trafikkdata for å tilby bedre framkommelighet i bytrafikknettet. Bomringene kan bidra sterkt med trafikkdata. Det kan være duket for veiprising og som vil kreve omfattende registreringer i sanntid. Det ligger til rette for at Bro & Tunnelselskapet kan utvide sine tjenesteområder fra satsingen på intelligente betalingssystemer til en større satsing innenfor en framtidsrettet intelligent infrastruktur. * ITS Norge er en medlemsforening for selskaper og virksomheter som arbeider med multimodale, intelligente transportsystemer og tjenester innenfor samtlige transportformer: bane, luft, sjø og veg. ITS Norge bygger profesjonelle nettverk for medlemmene, og skal fremme norske ITS-selskapers muligheter på verdensmarkedet

15 Bro & Tunnelselskapet AS Bredalsmarken 15/17 Postboks 2623 Møhlenpris N-5836 Bergen Tlf.: Faks: E-post: Foretaksreg: NO MVA oktanpuls Foto: Studio5

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Innhold: Nøkkeltall 03. Gi meg en B... 04. Prosjekter 06. Sentralsystemet 06. Organisasjon 07. Årsberetning 08. Regnskap 10.

Innhold: Nøkkeltall 03. Gi meg en B... 04. Prosjekter 06. Sentralsystemet 06. Organisasjon 07. Årsberetning 08. Regnskap 10. ÅRSBERETNING 2004 Innhold: Nøkkeltall 03 Gi meg en B... 04 Prosjekter 06 Sentralsystemet 06 Organisasjon 07 Årsberetning 08 Regnskap 10 Noter 13 Revisjonsberetning 17 Helautomatiske løsninger 18 Bompengeringen

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2010 2009 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3.955.575 4.235.562 Gaver 3.430.984 4.982.023 Messer, basarer og lotteri 444.199 557.367 Tilskudd 363.921

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning

2016 Deliveien 4 Holding AS - under avvikling Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering 2016 Årsberetning Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet har bestått i å investere

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2014 Organisasjonsnummer: 997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Annen driftsinntekt 1 429 595 206 901 Sum driftsinntekter 429 595 206 901 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001.

Styret fastsetter det framlagte forslaget som Stiftelsen NINA*NIKU s årsregnskap for 2001. Stiftelsens finansregnskap for 2001 med noter Tallmaterialet er gjennomgått av revisor. Oppsummering av revisors arbeid vil komme i form av et brev til stiftelsen s styre, som vil bli framlagt i styremøtet.

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening

Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Årsregnskap 2012 for Neskollen Velforening Organisasjonsnr. 986408819 Utarbeidet av: Vorma Økonomi og Regnskap SA Autorisert regnskapsførerselskap Sparebankgården 2C 2150 ÅRNES Organisasjonsnr. 971455012

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer