Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 4 Elektronisk billettering og. informasjonssystemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbudskonkurranse 2014 Vestfold. Vedlegg 4 Elektronisk billettering og. informasjonssystemer"

Transkript

1 og informasjonssystemer Anbudskonkurranse 2014 Vestfold Vedlegg 4 Elektronisk billettering og informasjonssystemer Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 11

2 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 EIERSKAP OG ANSVAR 2.1 Eierskap 2.2 Ansvar 3 DRIFT 3.1 Utøvers ansvar 3.2 Flytting av billettmaskiner 3.3 Midlertidig uttak av busser 3.4 Endring i antall busser 3.5 Omdisponering av busser 4 SERVICE, VEDLIKEHOLD OG SUPPORT 4.1 Ansvarsdeling 4.2 Mindre vedlikehold og service 4.3 Større vedlikehold og service 5 REISEKORT OG BILLETTRULLER 5.1 Elektroniske reisekort 5.2 Billettruller 6 RAPPORTERING 6.1 Rapportering av billettinntekter 6.2 Rapportering som grunnlag for utstedelse / inndragning av sjåførkort 7 OPPLÆRING BILLETTSYSTEM 8 INSTALLASJON AV TERMINAL MOT BAKSYSTEM 9 INSTALLASJON I BUSS 9.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin og depotsystem 9.2 GPS antenne og strøm 9.3 Tilrettelegging for installasjon av billettmaskin 9.4 Retningslinjer for installasjon av enheter tilknyttet billettsystemet eller andre publikumsrettede informasjonssystem 9.5 Montering av billettmaskin 9.6 Forberedelse til oppstart 10 KRAV TIL INSTALLASJON I FORHOLD TIL BILLETTYSTEM 10.1 Fremføring av strømkabel 10.2 Dokumentasjon 10.3 Koblingsskisse for installasjonsarbeidene 11 FORBEREDENDE INSTALLASJON AV ELEKTRONISK UTSTYR TIL RTO 12 UTMONTERING / DEMONTERING Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 2 av 11

3 1 Innledning Registrering og behandling av all reiseinformasjon og inntekter i kontraktsområdet skjer gjennom det elektroniske billettsystemet. Systemet behandler informasjon maskinelt og presenterer denne i tilpassede rapporter. Informasjonen utgjør også grunnlag for regnskap og annen økonomiske styring og benyttes til evaluering og optimalisering av rutetilbudet. Oppdragsgiver setter på denne bakgrunn strenge krav til at utøver setter seg inn i systemet og sikrer at alle busser til enhver tid har fungerende billettmaskiner med tilhørende enheter. Utøver er ansvarlig for at sjåførenes håndtering og daglige drift av billettsystemet og lokal service på enhetene utføres forskriftsmessig og i henhold til oppdragsgivers spesifikasjoner. I tillegg til det elektroniske billettsystemet innføres det våren 2013 et sanntidsinformasjonssystem. Dette muliggjør fortløpende informasjon om ruter og avgangstider til passasjerene gjennom en rekke kanaler, både i og utenfor bussene. Sanntidsinformasjonen vil også gjøres tilgjengelig for utøver for bruk i trafikkstyringssammenheng. Informasjonen gjøres tilgjengelig på det formatet oppdragsgiver bestemmer.sanntidsinformasjon aktualiserer ytterligere kravene om oppfølging av påloggingsrutiner og all annen oppfølging fra utøver i forhold til billettsystemet. 2 Eierskap og ansvar 2.1 Eierskap Alt materiell tilknyttet elektronisk billetteringssystem, herunder også EMV-terminaler for betaling med kredittkort og bankkort, levert av oppdragsgiver eller fra 3. part er oppdragsgivers eiendom. 2.2 Ansvar Utøver er ansvarlig for at billettmaskinene blir benyttet i henhold til oppdragsgivers spesifikasjoner. Uansvarlig, uaktsom eller uforsvarlig behandling av utstyr og system, medfører erstatningsansvar. Utøver er ansvarlig for håndtering av flerbrukerkort som benyttes når en sjåfør har glemt/mistet kortet eller glemt den personlige koden / blokkert kortet. Utøver er ansvarlig for at bussen er forsvarlig låst dersom sjåføren forlater bussen. Avvik kan medføre erstatningsansvar ved et eventuelt tyveri. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 3 av 11

4 3 Drift 3.1 Utøvers ansvar Utøver er ansvarlig for at alle busser som benyttes i trafikk, i oppdrag for oppdragsgiver, har installert og tilkoblet elektronisk billettmaskin. Utøver skal ha hovedansvar for å bytte ut komponenter som ikke fungerer i den daglige drift: Billettmaskin Printer Kortleser Betalingsterminal Oppdragsgiver vil kunne utstyre utøver med ekstra billettmaskiner eller andre komponenter i systemet på hvert stasjoneringssted. Hvis det ved funksjonsfeil likevel ikke er tilgjengelige ekstra billettmaskiner, eks.vis på lørdager og søndager, plikter utøver å bytte til annen buss hvor billettmaskinen fungerer. Byttet skal gjøres uten ugrunnet opphold. 3.2 Flytting av billettmaskiner Dersom utøver finner det nødvendig å bytte en billettmaskin fra en buss til en annen, skal dette rapporteres skriftlig på eget skjema til oppdragsgiver innen 24 timer, via utøvers driftslogg som skal være web-basert (referanse). Utøver skal rapportere serienummer på den enkelte billettmaskin og internt nummer på de bussene hvor denne er hhv. ut- og innmontert. 3.3 Midlertidig uttak av busser Tilfeldig midlertidig uttak av busser pga uforutsette hendelser som skader, kollisjoner, driftsstopp og lignende, og som vil medføre at bussene er ute av drift i mer enn 5 kalenderdager, skal fortløpende meldes oppdragsgiver. 3.4 Endring i antall busser Dersom endringer i avtalen om kjøp av rutetransport mellom oppdragsgiver og utøver medfører at antall busser må økes eller reduseres, dekker oppdragsgiver kostnadene ved installasjon eller utmontering av billettmaskin på disse bussene. 3.5 Omdisponering av busser Ved omdisponering av bussmateriell mellom ulike områder/fylker som ikke har årsak i avtalemessige forhold med oppdragsgiver, eller ved utskiftning av busser på grunn av alder, dekker utøver selv kostnadene med ut- og innmontering av billettmaskiner. Utog innmontering av billettmaskiner skal kun utføres av oppdragsgivers montør eller montør som er godkjent av oppdragsgiver. 4 Service, vedlikehold og support 4.1 Ansvarsdeling Oppdragsgiver er med enkelte unntak ansvarlig for service, vedlikehold, reservedeler og nødvendig support av de elektroniske billettmaskinene. Utøver er ansvarlig for å melde fra til oppdragsgiver dersom det oppstår behov for vedlikehold, service og reparasjoner utover hva som på forhånd er planlagt og avtalt. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 4 av 11

5 4.2 Mindre vedlikehold og service Etter oppdragsgivers spesifikasjon er utøver ansvarlig for å foreta mindre rutinemessige vedlikeholdsoppgaver på billettmaskinene. I all hovedsak dreier dette seg om rengjøring, restart eller bytte av komponenter i billetteringsutstyr. Utøver skal utføre driftsvedlikehold som en del av den daglige driften av billettsystemet, herunder: Tørke støv av skjerm, kortleser og printer Sjekke billettutstyret for skader og rapportere til oppdragsgiver Sjekke kabler og ledninger o for brekkasjer og ytre skader o at ledninger ikke ligger i klem o at kabler er festet til dokkingstasjon, kortlesere og printer Utøver skal utføre og dokumentere periodisk preventivt vedlikehold av billettsystemet, herunder: Tørke av skjerm på billettmaskin og kortlesere med isopropanol 1 gang pr. uke Støvsuge dokkingstasjon inklusive kontakter og vifte, hver 3 mnd Liste over slikt utført vedlikehold som viser buss, dato, signatur og eventuell kommentar lagres og må fremvises ved kontroll. Dersom ikke busser er kontrollert skal dette meldes og godkjennes av oppdragsgiver. Utøver er ansvarlig for justering av klokke på samtlige betalingsterminaler 2 ganger i året ved overgang til sommertid/vintertid. 4.3 Melding av feil, større vedlikehold og service Oppdragsgiver er ansvarlig for større vedlikehold og service på billettmaskinene. Ved feil på billettutstyret skal utøver omgående rapportere til servicepersonale hos oppdragsgiver. Dette gjøres til oppdragsgivers driftsavdeling, på tlf Manglende kontakt skal følges opp inntil oppdragsgiver er orientert. Hendelsen skal også logges inn i utøvers driftslogg. Det skal beskrives dato, linje, internummer på buss og hva som er problemet. (Ref Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelse pkt 3.11 og Kontraktsbestemmelser pkt 7.6) Ved behov for utmontering av billettmaskin pga reparasjon eller vedlikehold utført av oppdragsgiver (eller oppdragsgivers representant) er det oppdragsgivers ansvar at det blir installert en ny billettmaskin for å sikre kontinuitet i den elektroniske billetteringen. Oppdragsgiver vil da ajourføre oversikten som identifiserer billettmaskinens lokasjon. 4.4 Avvik i forhold til oppgaver som er tillagt utøver i dette avsnitt kan danne grunnlag for gebyrer i henhold til Kommersielle forhold. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 5 av 11

6 5 Reisekort og billettruller 5.1 Elektroniske reisekort Utøver er ansvarlig for å ha tilstrekkelig antall kort i egen beholdning og i bussene. Elektroniske reisekort bestilles og betales av oppdragsgiver. Kort leveres ut fortløpende etter innmeldt behov. 5.2 Billettruller Billettruller til billettmaskinene er utøvers ansvar. Utøver skal ha tilstrekkelig antall billettruller i de enkelte bussene, samt bufferlager som dekker behovene i den daglige driftsavviklingen. Billettruller kan bestilles gjennom oppdragsgiver. Det er kun tillatt å benytte billettruller som er spesifisert og godkjent av oppdragsgiver. Oppdragsgiver har rett til å benytte billetter og kort til reklameformål. 6 Rapportering 6.1 Rapportering av billettinntekter Utøver rapporterer billettinntekter slik dette er definert i Kommersielle forhold. 6.2 Rapportering som grunnlag for utstedelse / inndragning av sjåførkort Opplysninger om nye sjåfører som skal kjøre ruter som omfattes av avtalen rapporteres skriftlig til oppdragsgiver senest 7 dager før oppstart slik at oppdragsgiver kan utstede sjåførkort. Det skal rapporteres på fastsatt skjema. Utøver skal senest 7 dager før sjåfører slutter, eller tas ut av kjøring, skriftlig rapportere dette til oppdragsgiver. Det skal rapporteres på fastsatt skjema. Ved ikke planlagt fratredelse, skal oppdragsgiver varsles umiddelbart slik at sjåførkort kan sperres. Utøver er ansvarlig for håndtering av flerbrukerkort som benyttes når en sjåfør har glemt/mistet kortet eller glemt den personlige koden / blokkert kortet. Utøver skal ha et system for registrering og bruk av disse kortene. 7 Opplæring billettsystem 7.1 Utøver er ansvarlig for at alle sjåfører har gjennomgått obligatorisk opplæring på elektronisk billettmaskin i henhold til opplæringsprogram definert av oppdragsgiver. Opplæring skal være utført før en sjåfør settes til å kjøre ruter etter avtale om kjøp av rutetransport mellom oppdragsgiver og utøver. Utøver vil også ha tilgang på opplæringsmaskiner, opplæringsdokumentasjon og support i forhold til opplæring av sjåfører. Oppdragsgiver kan ved behov forestå opplæring av utøvers opplæringsansvarlige i lokaler definert av oppdragsgiver, estimert til en kursdag. Utøver har ansvaret for å oppnevne et tilstrekkelig antall superbrukere, minst èn, som skal ha ansvaret for opplæring av alle sjåfører i forhold til bruk og enkelt vedlikehold av billetteringsutstyret. Superbruker er kontaktpunktet mellom utøver og oppdragsgiver i forhold til billettsystemet. Kostnader ved opplæring av ansatte, eventuelle superbrukere og andre i forhold til billetteringssystemet er utøvers ansvar. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 6 av 11

7 8 Installasjon av terminal mot baksystem 8.1 Utøver har tilgang til sentralsystem med oppkobling via webclient med tilhørende programvare for rapportering av reiser og oppgjør. Oppdragsgiver dekker kostnadene ved konfigurasjon og tilrettelegging av løsning slik dette er beskrevet over. Utøver dekker kostnadene ved ISDN/ADSL 9 Installasjon i buss 9.1 Ansvar for installasjon av billettmaskin og depotsystem Oppdragsgiver er ansvarlig for installasjon av billettmaskiner i bussene og depotsystem hos utøver. I løpet av kontraktsperioden kan billettsystemet og/eller nye enheter/løsninger som knyttes til billett- eller sanntidssystem bli byttet ut. 9.2 GPS antenne og strøm Utøver er ansvarlig for fremlegging av strøm fra batteri og frem til billettmaskin etter oppdragsgivers nærmere spesifikasjoner. Monteringsanvisning er spesifisert i pkt 10, Krav til installasjon. 9.3 Tilrettelegging for installasjon av billettmaskin Utøver skal vederlagsfritt stille sine busser til disposisjon for oppdragsgiver eller oppdragsgivers representant(er) på et på forhånd avtalt tidspunkt og sted for installasjon av utstyr, uten kostnad for oppdragsgiver. Utøver er ansvarlig for å tilrettelegge passende lokaliteter der innmontering kan skje. 9.4 Retningslinjer for installasjon av enheter tilknyttet billett- eller informasjonssystem Følgende retningslinjer gjelder for installasjonen: Installasjonen skal fortrinnsvis skje hverdager mellom kl og 21.00, når den enkelte buss ikke er i trafikk. Utøver bestemmer i samarbeid med oppdragsgiver hvilke busser som skal stilles til disposisjon på den enkelte dag. Det skal til enhver tid være tilgjengelige busser for montering når oppdragsgivers monteringspersonell er på lokasjon for å utføre montering av billettutstyr. Installasjon på buss består av: Billettmaskin med integrert GSM og GPS Dockingstasjon Betalingsterminal Kortleser Kvitteringsprinter Kabling fra strømtilførsel til billettmaskin, kvitteringsprinter og kortleser Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 7 av 11

8 9.5 Montering av billettmaskin Billettmaskinen skal monters på eksisterende vekslebrett som skal være innmontert når bussen stilles til disposisjon for oppdragsgiver. Der hvor vekslebrett ikke finnes skal utøver og oppdragsgiver i felleskap godkjenne plassering av billettmaskin i bussene. Utøver må selv stå for og dekke eventuelle kostnader ved individuelle ergonomiske tilpasninger i bussen utover den standard som oppdragsgiver benytter seg av. 9.6 Forberedelser til oppstart Halvparten av bussene skal være stillet til oppdragsgivers disposisjon minimum 2 uker før oppstart av kontrakten og resten skal være stillet til oppdragsgivers disposisjon senest 1 uke før oppstart. Installasjonen utføres i regi av oppdragsgiver, eller av et installasjonsfirma som oppdragsgiver engasjerer. Når bussene stilles til oppdragsgivers disposisjon, skal de være klargjort for innmontering av billettmaskiner (se pkt 9.2 og pkt 9.5). Utøver er ansvarlig for å tilrettelegge passende lokaliteter der innmontering kan skje. Oppdragsgiver kan iverksette eller kreve igangsatt nødvendige tiltak for å bøte på eventuell manglende tilrettelegging fra utøver. Oppdragsgiver kan kreve utøver for alle ekstrakostnader og kompensasjon for ekstraarbeid og eventuell overtidsarbeid, dersom installasjonen blir forsinket på grunn av utøvers manglende tilrettelegging. Manglende tilrettelegging fra utøver gir oppdragsgiver rett til å ilegge dagbøter ref. kontraktsbestemmelsene. Oppdragsgiver kan kreve utøver for tap av billettinntekter p.g.a. manglende fungerende billettmaskiner om dette kan tilbakeføres til manglende tilrettelegging fra utøvers side. 10 Krav til installasjon i forhold til billettsystem 10.1 Fremføring av strømkabel Fremføring av strømkabel skal føres fra batteriet og frem til vekslebordet ved sjåførene. (Pluss 20 cm til kobling ved billettmaskinen). Den skal kobles via hovedbryter. I de tilfeller hvor hovedstrøm går via tenningsnøkkel skal det være egen bryter merket billettmaskin (som går utenom tenningsnøkkel). Spenning målt på batteriet, skal ikke under noen omstendighet være under 18 V. Utøver plikter å utbedre dette dersom målinger viser spenning under dette nivå. I fremføringen må det brukes en kabel på minimum 2,5 mm 2. Eksisterende fremføringer som er beregnet på elektronisk billetteringsutstyr kan brukes, dog ikke med mindre kabler enn 1,5 mm 2. Fremføringer hvor kabel er under 2,5 mm 2 skal besiktiges og godkjennes av oppdragsgiver. Fremføringen skal sikres med en 10 A sikring, så nært strømkilden som overhode mulig. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 8 av 11

9 Alternativ 1: Fremføringen skal gå direkte fra bussens batteri. Alternativ 2: Fremføring fra en elektrisk koblingstavle i bussen. Ved alternativ løsning skal billetteringsutstyret ha en egen sikringskurs (det må ikke være noe annet utstyr på samme sikringskurs). Dersom dette blir valgt er det utøvers ansvar at dette fungerer og utøver kan bli pålagt å endre dette til alternativ 1, dersom spenningen blir ustabil Dokumentasjon Det forutsettes at det framskaffes dokumentasjon over de installasjonsløsningene som er valgt for hver buss. Minimum informasjon pr. buss er: bussens vognnummer type buss type strømkabel benyttet (2,5mm 2 eller 1,5mm 2 ) er strømkabel trukket direkte til batteri eller til strømtavle på egen sikringskurs test av installasjon iht. kontrollskjema signering av installatør 10.3 Koblingsskisse for installasjonsarbeidene Kablene, med sikring, fra batteriet trekkes frem, dog må ikke kobles til batteriet. Alle enheter skal fremføres til vekslebordet ved sjåføren. GPRS og GPS-sensor er integrert i billettmaskin. 11 Forberedende installasjon av elektronisk utstyr til RTO 11.1 Oppdragsgiver planlegger å innføre et system hvor kundene gis informasjon om avgang og neste holdeplass i buss, som også innebærer integrert styring av utvendige destinasjonsskilt på holdeplass og mobile applikasjoner. Et slikt system krever opplegg av kabler og utstyr som skal installeres i bussene. Utøver har ansvaret for slik tilrettelegging og installasjon før bussene settes i drift. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 9 av 11

10 11.2 Utøver har ansvar for tilrettelegging og installasjon før oppstart av kontrakt. Alle komponenter i forhold til kabling er utøvers ansvar og kostnad. Bussenes Destinasjonsskilt er utøvers ansvar og anbefalt løsning er Mobitec Switch Box CE Annen leverandør kan benyttes dersom det er tilsvarende kompatibelt med FARA. Utøver er ansvarlig for at alle kabelstrekk skal ha tilstrekkelig lengde for at komponentene kan bli plassert riktig. Det skal derfor være lagt inn god sikkerhetsmargin i kablenes lengde. Alle strømforsyningskabler skal først tilsluttes når enhetene monteres i buss. De ulike komponentene i RTO-systemene er oppdragsgivers ansvar: Fara TN (Billettmaskin) FARA RTI Display og Audio controller Ethernet Switch TFT Display Utøver skal tilrettelegge for oppdragsgivers installasjonen av slikt utstyr før oppstart Montering av FARA RTI Display og Audio Controller skal ikke være lengre enn 5m unna billettmaskinen da USB signalet ikke har lengre rekkevidde. Boksen vil bli montert nærme forsterkeren slik at audiokablingen tar opp så lite forstyrrelser som mulig. Enheten skal ikke monters i materialgruppe 5 og 7. Boksen har målene 206 x 36 x 170 mm, og vekt 687 gram. Alle kabler til og fra boksen skal strekkavlastes i stripsskinnen til boksen. Oppdragsgiver har ansvaret for å installere selve boksen. Power til FARA RTI Display og Audio Controller FARA RTI Display & Audio Controller skal forsynes med 24 V DC med et kabel som har Molex stikk i den ene enden og løse ledninger i den andre enden. De løse endene skal kobles til 24 V DC. Det skal monteres en 5 A sikring på 24 V DC kabelen, og sikringen skal sitte i nærheten av det punkt som spenningen tas fra. Utøver er ansvarlig for slik montering. Styring af FARA RTI Display & Audio Controller Kabelforbindelsen mellom FARA TN og FARA RTI Display & Audio Controller: USB kabel med Standard A plug cable connector i den ene enden (FARA TN) og Standard B plug cable connector i den andre enden (FARA RTI Display & Audio Controller). Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 10 av 11

11 Kabelforbindelsen mellem FARA RTI Display & Audio Controller og Mobitec Switch Box CE312023: RS485 datakabel med DSUB 9-pin female stik i den ene ende (FARA RTI Display & Audio Controller) og IL AG5-5S-S3C1 stikk i den andre enden (Mobitec Switch Box CE312023) Informasjonsskjermene (TFT) skal monteres bak fører og i midten av bussen i materialgruppe 1, 2, 3 og 4. I materialgruppe 6 skal det kun monteres bak fører. Det skal være tilstrekkelig kabel til power slik at det finnes fleksibilitet til å justere displayet i høyde og lengderetning. Power til Informasjonsskjermene Begge skjermene skal forsynes med 24 V DC. Det skal monteres en 5 A sikring på 24 V DC kabel og sikringen skal sitte i nærheten av det punkt som spenningen tas fra. Kablene ved monitorerne skal ha løse ender. Signal til Informasjonsskjermene Kabelforbindelsen mellom FARA TN og Informasjonsskjermene skal være skjermet CAT5 kabel eller bedre kvalitet. Kablen skal gå fra FARA TN og opp igjennom et rom hvor det er plass til en Ethernet switch videre til forreste skjerms monteringsposition og derfra videre til bakerste skjerms monteringsposition. Begge de to kabelene skal ha montert RJ45 stikk i begge ender Lyd for holdeplassannonseringvia eksisterende lydsystem gjelder for materialgruppe 1, 2, 3 og 4, og skal tilrettelegges med Kabelforbindelser mellom FARA RTI Display & Audio Controller og eksisterende lydanlegg i bussen: Lydkabel Lydkabelen er en audiokabel med RCA stikk i den ene enden (FARA RTI Display & Audio Controller) og løse ledninger i den andre enden. De løse ledninger skal forbindes til det eksisterende lydsystem så lyden kommer ut av bushøyttalerne når forsterkeren aktiveres. Styrekabel Styrekabelen er en kabel med TE Connectivity stik i den ene enden (FARA RTI Display & Audio Controller) og løse ledninger i den andre enden. De løse ledningene skal forbindes til det eksisterende lydsystem som en kontakt som åpner for lyden, når kontakten aktiveres. 12 Utmontering / demontering 12.1 Ved avslutning eller terminering av denne kontrakt skal billettmaskinene og eventuelle andre enheter eid av oppdragsgiver utmonteres på alle busser. Utøver plikter å stille alt materiell / utstyr til disposisjon for utmontering / demontering etter oppdragsgivers anvisning, uten kostnad for oppdragsgiver, en uke før og inntil en uke etter kontraktens avslutning eller terminering. Oppdragsgiver er ansvarlig for utmontering / demontering av billettmaskiner og annet utstyr som tilhører billettsystemet. Utøver er ansvarlig for å tilrettelegge tilfredsstillende lokaliteter for utmontering uten kostnad for oppdragsgiver. Det gis ikke kompensasjon for merker etter feste av billettmaskinen i vekslebrett. Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 11 av 11

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem

Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billettering- og sanntidssystem Anbudskonkurranse 2016 Vestfold Vedlegg 4 Billetteringog sanntidssystem Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 12 06.02.2015 INNHOLD 1 INNLEDNING 2 EIERSKAP OG ANSVAR 2.1 Eierskap 2.2 Ansvar og forsikring

Detaljer

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering

Tilbudskonkurranse 2011 Vestfold. Vedlegg 4. Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering Vedlegg 4 Elektronisk billettering INNHOLD 1 EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING 1.1 Eierskap 1.2 Ansvar 1.3 Forsikring 2 INSTALLASJON I BUSS 2.1 Ansvar for installasjon av

Detaljer

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse

Rutetransport Hamar-regionen 2012. Vedlegg 6. Billetteringsbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 6 Billetteringsbeskrivelse Versjon 1.0 20.06.2011 INNHOLD 1. EIERSKAP, ANSVAR OG FORSIKRING... 3 1.1. Definisjoner... 3 1.2. Ansvar... 3 1.2. Eierskap... 3 1.3.

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss

Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2 Installasjon av IT systemer i buss Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet RuterBy 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i bussene Bussene skal

Detaljer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer

Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2 Installasjon av IT systemer Bilag 2a Beskrivelse av krav til materiellet ifm billettsystemet 1. Billettsystemet 1.1 Installasjon av elektronisk billettsystem i fartøy Fartøyene skal forberedes

Detaljer

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12

Vedlegg 1 Oppdragsbeskrivelsen Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene Sør-Trøndelag Rutegående kollektivtrafikk med stor buss i regionene i Sør-Trøndelag Vedlegg 1 Versjon 3.0 Ajour per 28.03.12 Innhold 1. PLANLEGGING

Detaljer

Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse

Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse Rutetransport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 4 Materiellbeskrivelse Versjon 1.1 30.08.2011 INNHOLD 1. OFFENTLIGE BESTEMMELSER OG KONTRAKTENS KRAV... 4 1.1. Generelt... 4 1.2. Universell utforming... 4 1.3.

Detaljer

Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5

Busstransport i Trondheim 2010. Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5 Busstransport i Trondheim 2010 Vedlegg 2 Materiellspesifikasjon Versjon1.5 12.6.2009 Vedlegg 2 Side 1 av 12 1 INNLEDNING... 3 1.1 Generelle krav... 3 1.1.1 Informasjonsplikt... 3 1.1.2 Busstyper og definisjoner...

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

KONTRAKTSOPPFØLGING I

KONTRAKTSOPPFØLGING I KONTRAKTSOPPFØLGING I KOLLEKTIVTRANSPORT Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2014 2014-445/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet kontraktsoppfølging

Detaljer

Installasjonsveiledning. Fara fastmontert billetteringsutstyr. Document reference L - 2.602. Date: 2007-12-06

Installasjonsveiledning. Fara fastmontert billetteringsutstyr. Document reference L - 2.602. Date: 2007-12-06 Installasjonsveiledning Fara fastmontert Document reference L - 2.602 Date: 2007-12-06 The copyright to this document is owned by FARA ASA. All documentation is confidential. The documentation describes

Detaljer

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom

Kontraktsbestemmelser for. lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag. Ruteområde. mellom for lokal kollektivtrafikk i regionene i Sør-Trøndelag Ruteområde mellom AtB AS (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014 21.mars 2014 Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 6 1 Generell informasjon...

Detaljer

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER

RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER VEDLEGG 1 RUTERS MARKEDSINFORMASJONSSYSTEM OPPDRAGSBESKRIVELSE OPERATØRKONTROLL OG KUNDEINTERVJUER INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPDRAGSBESKRIVELSE... 3 1.1 Omfang... 3 1.2 Gjennomføring... 3 1.3 Opplæring...

Detaljer

Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Versjon 1.0 05.07.2011. Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ...

Rammeavtale. Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012. Versjon 1.0 05.07.2011. Hedmark Trafikk FKF. for. mellom ... for Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 mellom Hedmark Trafikk FKF og... Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD 1. PARTER I RAMMEAVTALEN... 3 2 DEFINISJONER... 4 3 AVTALEDOKUMENTER - TOLKNINGSREGLER... 5

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 1.0 05.07.2011 INNHOLD KAP. 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER

Gyldig fra dato: AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEVILKÅR FOR BREDBÅND BEDRIFT FIBER AVTALEFORHOLDET Denne avtale (Avtalen) gjelder mellom bedriften som er registrert som Kunde/juridisk eier (Kunde) og Telenor Norge AS med organisasjonsnummer 976967631

Detaljer

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS...

DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4. 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 4 1 Generell informasjon... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Oppdragsgiver Vestviken Kollektivtrafikk AS... 4 2 Gjennomføring av konkurransen... 4 2.1 Roller

Detaljer

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom

Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. Kontrakt for. Rutenettet i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus. mellom Kontrakt for mellom Atb AS Kongens gate 34, Postboks 4308, 7417 Trondheim (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 994 686 011 og xxxxxxxxx xxxxxxxxx (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: xxxxxxxxx

Detaljer

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde

Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde Kontrakt om busstjenester på Romerike for Ruteområde mellom (heretter kalt Oppdragsgiver) Organisasjonsnr.: 991 609 407 og (heretter kalt Operatør) Organisasjonsnr: Kontrakten består av dette Avtaledokumentet

Detaljer

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser

Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011. Kontrakt og kontraktsbestemmelser Tilbudskonkurranse rammeavtale spesialskyss Vestfold 2011 Kontrakt og kontraktsbestemmelser Innhold 1 Kontraktsperiode... 3 2 Partenes representanter... 3 3 Kontraktsdokumentene og rangordning... 3 4 Tvister...

Detaljer

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge

Lin Andrea Gulbrandsen. Rapport om bussanbud i Norge Lin Andrea Gulbrandsen Rapport om bussanbud i Norge Innhold 1.0. Innledning 03 2.0. Anbudene 04 3.0. Anbudene og bussjåførene 05 4.0. Arbeidshverdagen 06 4.1. Rutetider 06 4.2. Reguleringstider 07 4.3.

Detaljer

Standard avtaler for forbrukskunder

Standard avtaler for forbrukskunder Standard avtaler for forbrukskunder gjeldende fra 1. januar 2007 STANDARD NETTLEIEAVTALE 1 PARTENE I NETTLEIEAVTALEN Nettleieavtale inngås direkte mellom nettselskapet som leverandør av nettjenester og

Detaljer

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse

Vedlegg 2. Oppdragsbeskrivelse Anropstyrt transport Hamar-regionen 2012 Vedlegg 2 Oppdragsbeskrivelse Versjon 2.0 07.02.2012 INNHOLD 1 OMFANG, OMRÅDER OG ORGANISERING... 3 1.1 Tjenesteområder... 3 1.2 Trafikkområder... 3 1.3 Oppdragstyper...

Detaljer

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester

Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om kjøp av datainnsamling-, analyse og rapporteringstjenester Avtale om (navn på anskaffelsen) er inngått mellom: (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: (Kundens navn)

Detaljer

Innholdsfortegnelse 2

Innholdsfortegnelse 2 Innholdsfortegnelse Om ViaTracks... 3 Utstyr i esken / kobling og montering... 4 ViaTracks Web for Administrator... 6 Huske passord... 6 Rekkefølge ved registrering av brukere og kjøretøy... 6 Brukere...

Detaljer

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise

Side 1 av 9. Generelle kontraktsvilkår - utførelsesentreprise Side 1 av 9 I GENERELT Som generelle kontraktsvilkår gjelder NS 8415:2008/NS 8416:2009/NS3433 ( Standardkontrakten ), med de endringer og tillegg som fremgår av dette dokument. Ved motstrid mellom Standardkontrakten,

Detaljer

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT

TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT Agder Energi Nett AS TILKNYTNINGS- OG NETTLEIEKONTRAKT (Standardvilkår næringskunder) for kunder som er tilknyttet Regionalnettet samt for kunder med enkeltuttak over 20GWh/år fra Fordelingsnettet (heretter

Detaljer

- Kraftavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og kraftleverandøren. - Nettleieavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og nettselskapet.

- Kraftavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og kraftleverandøren. - Nettleieavtalen som regulerer forholdet mellom kunden og nettselskapet. INNHOLD STANDARD AVTALE FOR NETTLEIE... 2 STANDARD AVTALE FOR TILKNYTNING... 14 DEFINISJONER... 23 Energi Norges standardavtaler 2007 er resultatet av forhandlinger mellom Energi Norge og Forbrukerombudet.

Detaljer

Bilag 3 Service Level Agreement (SLA)

Bilag 3 Service Level Agreement (SLA) Bilag 3 Service Level Agreement (SLA) 01.05.2013 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. SLA parametere Bestilling og leveranse... 4 2.1 Gjeldende service- og kvalitetsparametere... 4 2.2 Definisjon

Detaljer