SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016"

Transkript

1 SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Adresse: Botnhamn skole 9373 Botnhamn Tlf (rektor), (personalrom) E-post: 1

2 Dagsrytme: Dag Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Friminutt Matpause Friminutt 1.-4.klasse slutter kl på onsdager og klokka på fredager. Oversikt over ansatte: Navn Rolle e-post Telefon Birgit Renland Johansen Rektor Elin Rydningen Faglærer Evy Lind Kontaktlærer trinn Anita Berg Kontaktlærer Johansen 7.trinn Ingvild Faglærer Richardsen Anne Jespersen Kontaktlærer trinn Hilde Johansen Faglærer Line Elverland Kontor/assistent Ann-Jorun Assistent Andersen Aud-Helene Helberg Assistent

3 SKOLERUTE 2015/2016 Måned Fridager Antall skoledager August Skolestart tirsdag September 22 Oktober Høstferie 1.10 og November Skolefri og Desember Siste skoledag før jul Antall skoledager høsten Januar Skolestart mandag Februar Vinterferie Mars Påskeferie April 21 Mai Skolefri fredag Juni Siste skoledag fredag Antall skoledager våren Antall skoledager hele skoleåret 190 3

4 Generell informasjon: Skoleskyss Opplæringsloven kap.7 handler om elevers rett til gratis skoleskyss. Skyssgrensen er 2 km for elever i 1.trinn og 4 km for elever i trinn. Dette er de nasjonale retningslinjene og Botnhamn skole er pliktig til å følge disse. I tillegg har elevene rett til gratis skyss dersom skoleveien er særlig vanskelig eller farlig. Det skal også legges vekt på særlige forhold som gjelder eleven, for eksempel medisinske forhold. Hvis noen foreldre mener at deres barn likevel burde ha rett til gratis skoleskyss må det søkes til skolen. I søknaden må det ligge en god beskrivelse av skoleveien, som trafikkforhold, lys, nøyaktig avstand, fartsgrense, sikt og lignende. Søknaden blir behandlet ut fra gjeldende regler, og kan klages på. Klagen skal sendes til skolen, som sender den videre til Fylkesmannen Melk eller juice: Hvis elevene ønsker melk på skolen bestilles den på Skolen får deretter beskjed fra TINE hvem som skal ha melk. Botnhamn skole tilbyr skoleåret lettmelk, ekstra lettmelk og appelsinjuice. Leksehjelp: Det tilbys gratis leksehjelp for alle elever i trinn. Foreldre må melde fra til skolen om deres barn ønsker å delta på leksehjelp. Hvis en elev deltar, gjør han det til foreldrene gir beskjed om at tilbudet skal opphøre. Leksehjelptilbudet ved Botnhamn skole er onsdager fra klokka og fredager fra klokka Fronter: Adresse : https://fronter.com/tromsgs Elevenes arbeidsplaner blir lagt ut på fronter. Her har både elever og foreldre tilgang. PÅ Fronter ligger også en del andre viktige opplysninger fra skolen til heimen. IUP i Fronter: Høst og vår får elevene skriftlig individuell vurdering i alle fag. Denne vurderingen kalles «individuell utviklingsplan»(iup), og publiseres i Fronter. Foresatte logger seg på med sitt telefonnummer og finner IUP en under fanen «Verktøy». Klær og sko: Det blir en del gjenglemt tøy liggende på skolen etter hvert. Foreldre/foresatte bør ta en tur innom skolen for å se etter om noe tilhører deres barn. Til jul og til våren legges gjenglemt tøy frem. Uavhentet tøy fjernes. Det er ikke tillatt med «utesko» inne på skolen, og det er ønskelig at elevene har innesko. Adresseendring: Ved eventuell adresseendring er det viktig at skolen får beskjed så snart som mulig Svømming: Elever fra Botnhamn skole drar til Gibostad på svømming. Det gis dette skoleåret svømmetilbud til trinn. Svømming vil foregå i perioden oktober mars/april. Egne lister blir laget og sendt hjem når bassenget åpner. Forsikring: Alle elever er forsikret i skoletiden og på direkte vei til/fra skolen. Dette gjelder ulykke/helseskade. Forsikringen gjelder også når elevene er på turer i skolens regi. Forsikring på briller, pc, mobil o.l og klær må den enkelte ordne selv. 4

5 Fravær/permisjoner: Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 2 uker (10 skoledager), jfr. Opplæringsloven Fravær fra 8., 9. og 10. trinn vil bli ført på vitnemålet. Det skal føres i dager og enkelttimer. Etter bestemte regler kan foresatte søke om at inntil 10 dager pr skoleår kan strykes (gjelder helsegrunner ut over 3 dager og innvilga permisjon etter 2.11). Spesialundervisning i grunnskolen Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning (Opplæringsloven 5-1). Dersom foresatte/foreldre eller skolen er urolige for barnets utbytte av opplæringa, skal skolen med foreldrenes samtykke foreta de nødvendige undersøkelser for å finne ut om eleven har behov for spesielt tilrettelagt opplæring. Skolen vil vanligvis henvise eleven til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for utredning. Om Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT) og sakkyndig vurdering PPT skal hjelpe skolen med å legge til rette opplæringa for barn og unge med spesielle behov og er kommunens sakkyndige organ når det gjelder spesialpedagogiske tiltak i skoler og barnehager. Når en elev blir henvist til PPT, starter et utredningsarbeid som munner ut i ei sakkyndig vurdering, som tar stilling til om eleven har rett til spesialundervisning eller ikke. Den sakkyndige vurderinga danner grunnlag for vedtak om spesialundervisning. Det psykososiale miljøet Opplæringslovens kapittel 9a-1 slår fast at Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dersom tilsatte ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest varsle skoleledelsen eller selv gripe inn dersom det er mulig eller nødvendig. (opplæringsloven 9a-3) Lenvik kommune har «Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø», der det står hvordan skolen jobber for å forebygge og stoppe mobbing. Mat i skolen: Skolen har en elevdrevet kantine hver fredag der elevene får mulighet til å kjøpe rundstykker med ost og skinke, duo og juice. Foreldreråd: Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådets primære oppgaver er: Fremme fellesinteressen til foreldrene Medvirke til at foreldre og elever tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt samhold mellom skolen og hjemmet Legge til rette for trivsel og utvikling Arrangere 17.mai Arrangere juletrefest FAU: Foreldrenes arbeidsutvalg FAU, er et utvalg representert av foreldre. Noen sentrale oppgaver er: Sørge for god informasjon mellom skole og hjem Legge til rette for samarbeid mellom øvrige utvalg, skolens ledere, foreldre, elevråd.. Arrangere foreldrerådsmøter ved behov Sette opp 17.mai-komite og juletrefestkomité. 5

6 Samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg: Dette er skolens øverste samarbeidsorgan og er etter loven et lovgivende organ uten selvstendig beslutningsmyndighet. Utvalget kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Her sitter 3 foreldre-representanter, 2 fra elevrådet, 2 fra undervisningspersonale, rektor og 1 politisk valgt representant. Samarbeidet med de foresatte sammen kan vi gjøre mye Det er foresatte som har hovedansvaret for oppdragelsen av sine barn, men skolen kan støtte de foresatte og medvirke til et godt samarbeid med hjemmene. Barneloven understreker foresattes ansvar når det gjelder å sørge for at barna får utdanning. Et godt samarbeid mellom skole og foresatte er positivt for elevenes læring og trivsel. Samarbeid mellom skole og hjem er et prioritert satsingsområde for grunnskolene i hele landet. I Opplæringsloven heter det bl.a. i 1-2 at det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og hjem. Både gjennom uformell kontakt og gjennom samarbeidsorganene har de foresatte anledning til å øve innflytelse og ta medansvar. God kommunikasjon preget av gjensidig respekt og vilje til å sette elevene i fokus, er forutsetninger for et konstruktivt samarbeid mellom skole og hjem. Det uformelle samarbeid mellom lærere og foresatte på gruppenivået er kanskje det viktigste. Hovedkontakten mellom hjem og skole vil normalt gå gjennom elevens kontaktlærer. Utviklingssamtaler elevvurdering Utviklingssamtaler skal holdes to ganger i året, i tillegg til foreldremøter en om høsten og en om våren. Dersom foresatte ikke møter, skal skolen sende skriftlig melding. Elevene på ungdomstrinnet får terminkarakterer i alle fag og i orden/oppførsel. Karakterene gis to ganger i løpet av skoleåret; midt i januar og til sommerferien. Fastsetting av ordens- og oppførselskarakter på ungdomstrinnet Grunnlaget for vurdering i orden og atferder knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. Vurderinga i orden og atferd skal holdes atskilt fra vurderinga av eleven sin kompetanse i fag (jfr. Forskrift til Opplæringsloven 3-5). I grunnskolen skal det til og med 7.årstrinn gis vurdering uten karakter i orden og atferd. Fra 8.trinn skal vurderingen gis med karakterene God, Nokså god eller Lite god. (Forskrift til Opplæringsloven 3-6) Eleven og foreldrene skal varsles skriftlig dersom det er fare for at en elev får karakteren Nokså god eller Lite god. Skolehelsetjenesten/helsesøster; Skolehelsetjenesten er forankret i kommunehelsetjenesteloven og i forskrift om skolehelsetjenesten. Målet er å arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet for å identifisere og løse helsemessige problemer som spesielt knytter seg til skoleelevens situasjon. Skolehelsetjenesten er av forebyggende art og gir ingen behandling. Målet er at eleven selv skal kunne ta vare på sin helse. Helsesøster har fast kontortid på skolen ca en gang pr uke. Foreldre og elever kan selv ta kontakt med helsesøster dersom det er behov for det. Helsesøster har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt uten samtykke. 6

7 Det tverrfaglige møtet: Det tverrfaglige møtet er et tilbud til deg som har barn som du trenger råd om eller som kan trenge hjelp fra en eller flere kommunale tjenester. Møtene er satt sammen av faste medlemmer fra skolen, helsesøster, PPT, barnevern og psykiatri. Foreldre er med på møtet. Det utarbeides en handlingsplan for hvem som kan gjøre hva for barnets beste. Sykling til skolen: Elevene kan sykle til skolen, men bør bruke hjelm. Sykkelen plasseres i sykkelstativet utenfor skolen og brukes ikke i friminuttene. Sparkesykkel,rulleskøyter eller rullesko : Det er ikke lov å bruke sparkesykkel, rulleskøyter eller rullesko i skolegården. Elevforsikringen dekker ikke noe om skade oppstår ved bruke av slike ting. Strømbrudd: Hvis strømmen er borte og ikke kommet tilbake til skolestart kl 08.30, blir det i den mørke og kalde årstiden gjort en vurdering om skolen skal stenge. Foresatte kan ta kontakt med skolen hvis de er i tvil om det blir stengt. Man kan sjekke strømbrudd ved å ringe Troms Kraft As, Feilmelding. Ansatte møter på skolen som vanlig. Skolegudstjenester Skolen kan arrangere skolegudstjenester som en del av sin generelle kultur - og tradisjonsformidling. Gudstjenestene skjer i samarbeid og forståelse med foreldrene. De elevene som melder fritak, får alternativt tilbud på skolen. 7

8 Inspeksjonsinstruks for Botnhamn skole Friminuttet skal være en positiv arena for elevene. Alt vi foretar oss bør ha som mål å hindre mobbing og fremme trivsel. Derfor bør inspektør fokusere på kontakt med elevene, og aktivt fremme positive friminuttsaktiviteter, samt ta initiativ overfor elever som går alene. Skolens område er avgrenset med gjerde på forsiden av skolen og det er her hovedvekta av inspeksjonen foregår. Når elever oppholder seg innenfor/på baksiden av skolen, må inspiserende lærer også ha tilsyn der. Rutiner: Timelærerne sørger for at elevene forlater klasserommet og låser klasseromsdøra. Alle elevene i 1.-7.klasse skal ut hvis ikke annet er avtalt. Elevene skal ikke oppholde seg i gangene eller på grønnrommet i friminuttene 5.-7.klasse kan i gitte perioder være på sitt klasserom i første friminutt, fra , så fremst det foregår på en rolig måte. Egne regler utarbeides av klassen. Elevene i klasse kan være inne på sine klasserom i friminuttene, så fremst det foregår på en rolig måte. Ungdomsskoleelevene skal ikke oppholde seg på klasserommene til de mindre klassene klasse skal ikke oppholde seg på ungdomsskolen sine klasserom Elevene i ungdomsskolen bruker nødutgangen når de skal ut. Klokka skal elevene være ferdig å spise og klar til å ta friminutt. Ingen elever får forlate skolens område uten tillatelse fra lærer. Gjennomføring: Lærer skal være klar til inspeksjon snarest mulig etter at det har ringt ut. Inspektøren bør vandre blant elevene og fremme positiv aktivitet og lek. Observere og registrere uønsket atferd og gripe inn der det er nødvendig. Lekeslossing /voldsom lek er ikke tillatt. Snøballkasting skal kun foregå i ballbingen og er ikke tillatt andre steder. Fotballspilling foregår i ballbingen. Inspiserende lærer går innom åpne klasserom 8

9 Botnhamn skole Hva er krenkende atferd? 1. Alle former for mobbing, erting og plaging. 2. Spydige kommentarer, kroppsspråk, kalle hverandre. 3. Kommentarer som kan oppfattes som sårende eller latterliggjørende. 4. Overse andre, være ikke-inkluderende 5. Kommentarer som går på personers integritet (hudfarge, religion, legning..) 6. Bøllete atferd Lærer griper inn i slike situasjoner. Det er viktig at elever blir konfrontert og får tilsnakk, men lærer må bruke skjønn for når det passer å ta det opp. 9

10 Ordensreglement for grunnskolene i Lenvik Dette felles ordensreglementet for grunnskolene i Lenvik er gitt med hjemmel i Opplæringslovens 2-9. Ordensreglementet kan ikke fravikes. I tillegg til fellesreglementet kan den enkelte skole lage utfyllende ordensregler tilpasset den enkelte skoles behov. Rektor fastsetter reglementet, etter høring i skolens organer. Ikrafttredelse og kunngjøring: Denne forskrift trer i kraft fra 1.august Kommunens og skolens reglement for orden og oppførsel gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte hvert år ved skolestart. Dette ansvaret påhviler rektor. Reglementet skal være tilgjengelig på kommunens/skolens nettside. Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, hvilke tiltak som skal iverksettes og rutiner for saksbehandling ved brudd på reglene. Ordensreglene gjelder også på skoleveien og på turer og ekskursjoner i regi av skolen. Regler for orden og oppførsel Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk. Det betyr at elevene skal: Vise hensyn og respekt for andre Vise respekt for undervisningen Møte presis til timer og avtaler Gjøre skolearbeidet til avtalt tid Ha med seg nødvendig utstyr Gjøre sitt for å holde skolens område rent og ryddig Ta godt vare på skolebygningen, skolebøker og annet undervisningsmateriell Følge skolens regler i bruk av pc, mobiltelefon og annet multimedieutstyr Være på skolens område i skoletiden, hvis ikke annen tillatelse er gitt Det er ikke tillatt med: Mobbing Banning, slåssing (også lekeslåssing) og forstyrrelse av andres lek Ugyldig fravær Juks Oppbevaring og bruk av tobakk, snus eller andre rusmidler Medbrakte farlige gjenstander (også fyrverkeri og kinaputter) Godteri (med mindre det er gitt særskilt tillatelse) Lydopptak, fotografering eller filming av elever eller ansatte uten deres tillatelse Bruk av mobiltelefoner, nettbrett og andre digitale verktøy i skoletiden (med mindre det er gitt særskilt tillatelse) 10

11 Tiltak/sanksjoner Sanksjonene skal stå i forhold til bruddet på ordensreglene. Tiltakene bør komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Mulige sanksjoner mot brudd på ordensreglementet: Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte Pålegg om å rette opp skader på eiendom eller eiendeler, inntil kr 5000,- Inndragelse av mobiltelefon og annet multimedieutstyr i skoletida Ved mobbing skal egen tiltaksplan følges. Denne finnes i skolens mobbeplan. Bortvisning fra gruppe for resten av arbeidsøkta Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen Nedsatt karakter i orden og oppførsel Anmeldelse av ulovlige forhold Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Manglende overholdelse kan føre til at det ilegges nye sanksjoner. Foresatte for elever på årstrinn skal varsles før vedtak om bortvisning for resten av dagen iverksettes, jfr i Opplæringsloven. Elever på trinn kan vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Foresatte skal ha skriftlig melding om vedtaket. Saksbehandling Før det blir tatt avgjørelse om refsing, blant annet om bortvisning, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf Opplæringsloven 2-9, 4. ledd. Denne uttaleretten gjelder i forhold til alle typer refsingstiltak, og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som skal fatte beslutningen om refsing. De mest alvorlige refsingstiltakene vil innebære at det blir fattet enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2. Avgjørelse om bortvisning for en eller flere dager, er enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap III VI gjelder. 11

12 Slik vil vi ha det på Botnhamn skole Vedlegg til Lenvik kommunes felles reglement 1. Elever som oppdager andre som blir ertet/plaget skal straks ta kontakt med en voksen på skolen. 2. Alle elever bidrar til et godt skolemiljø. 3. Det er ikke lov å oppholde seg unødig i gangene eller på toalettene i friminuttene 4. Ungdomsskolen får oppholde seg på klasserommene i friminuttene hvis det går rolig for seg klasse får oppholde seg på klasserommet i første friminutt, hvis det går rolig for seg. 6. Det er ikke lov å snoke i andre sine eiendeler, de skal ligge i fred. 7. Godteri på skolen er ikke tillatt, heller ikke tyggis. 8. Elevene skal ikke være alene på lærernes kontorer/kopirom 9. Bannskap og annen stygg språkbruk er ikke tillatt. 10. Alle skal sitte ordentlig på stolene og ikke ha føttene på pulten/bordet 12

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune.

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Tinn kommune. Fastsatt av Tinn kommunestyre med hjemmel 9A-10 og 9 A-11* i Lov 1998-07-17 nr 61: Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova),

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE Hjemmel: Rektor er gjennom «Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune» 2 delegert myndighet til

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE

REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED BUGÅRDEN UNGDOMSSKOLE Hjemmel: Rektor er gjennom «Forskrift om felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Sandefjord kommune» 2 delegert myndighet til å

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden:

Ordensreglementet Kapittel 1. Formål Kapittel 2. Virkeområde Kapittel 3. Rettigheter Kapittel 4. Orden og atferd Nærmere regler om orden: Ordensreglementet Ordensreglement for elever i grunnskolen i Narvik Kommune. Reglementet er gitt med hjemmel i Opplæringslova jf. opplæringsloven 2-9. Reglementet gjelder fra høsten 2015. Kapittel 1. Formål

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn

Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Forskrift til ordensreglement for kommunale skoler i Porsgrunn Vedtatt i BUK 15.06.16 Hjemmel Utvalg for barn, unge og kultur har i møte 16.06.16, med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr.61 om grunnskolen

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE 2016 Vennesla kommune FORSKRIFT OM ORDENS- REGLEMENT FOR SKOLENE I VENNESLA KOMMUNE Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringsloven) 2-9 og vedtak i Kommunestyret i Vennesla den

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel

Reglement for orden og oppførsel Reglement for orden og oppførsel Isfjorden 16.12.15 1. Hjemmel Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement)

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Gjesdal kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel [Kommunalt ordensreglement for skolene] Vedtatt i Driftsutvalget 22. juni 2011 Gjeldende fra 01.08.11 Skolesjefen Innledning Hjemmel Dette

Detaljer

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold.

Vi ønsker at Orkanger barneskole skal være et sted der alle kan trives og føle seg trygge, og et sted som er preget av vennskap og samhold. Orkanger barneskole 7300 Orkanger Ordensreglement ved Orkanger barneskole. I henhold til 3.5 i forskrift til opplæringsloven skal ordensreglene være grunnlag for vurdering i orden og oppførsel. Hovedmål:

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune.

Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Høringsnotat angående felles ordensreglement for grunnskolene i Narvik kommune. Vedlagt finner dere forslag til felles ordensreglement for de kommunale grunnskolene i Narvik kommune. Reglementet er utarbeidet

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I OPPEGÅRD Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 Vedtatt av kommunestyret, 25.9.2017-17/3469 med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

"Paradis skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære"

Paradis skole skal være et godt sted å være og et godt sted å lære PARADIS SKOLE Skolens regler for orden og adferd Revidert 26.juni 2011 Dette er et vedlegg til Forskrift om ordensreglement for kommunale grunnskoler i Bergen. De ulike paragrafene i dette dokumentet viser

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I SKAUN KOMMUNE Vedtatt av Skaun kommunestyre 23. juni 2010, K-sak 46/10 (ESA 10/202) I INNLEDNING 1. Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovas (oppll) 2-9 fastsettes

Detaljer

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015.

Reglementet gjelder fra og med skoleåret 2015-2016 og er vedtatt i skolestyret 29.05.2015. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Privatskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Reglementet gjelder fra og

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I TRYSIL KOMMUNE Med hjemmel i lov om grunnskole og videregående opplæring (opplæringslova) 2-9. I GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 Hjemmel Ordensreglement er hjemlet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler

Oslo kommune Utdanningsetaten Oppsal og Vetland skoler ORDENSREGLER FOR TVILLINGSKOLENE OPPSAL og VETLAND Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen. Ifølge opplæringslova 2-9 og 3-7 er kommunen forpliktet til å sørge for at det blir fastsatt

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Gildeskål kommune Sist oppdatert: 23.06.2011 vedtatt i Kommunestyre sak 35/11 Elevene sitt skolemiljø: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT Bakgrunn for reglementet Opplæringsloven 2-9 og 2-10, 9a-2, 9a-3 og 9a-4 og Forskrift til opplæringsloven 3-5. Skolens visjon Engesland skole skal være preget av læring, omsorg,

Detaljer

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder

Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder FORSKRIFT Ordensreglement for elever ved de fylkeskommunale videregående skolene i Aust-Agder Fastsatt som forskrift med hjemmel i opplæringsloven av 17.07.98 nr 61, 3-7. Innholdsfortegnelse 1 Formål...

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensregler og fravær

Ordensregler og fravær Ordensregler og fravær Ordensregler På Steinerskolen i Fredrikstad har foreldre, lærere og elever blitt enige om følgende ordensreglement. Sammen har vi et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø preget

Detaljer

En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GULSKOGEN SKOLE Ordensreglementet er vedtatt med hjemmel

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune Vedtatt av Rådmannen august 2015 1 Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Vadsø kommune Hjemmel: Fastsatt av rådmannen med

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13

Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Ordensregler for Siggerud skole 2012/13 Skolenes ordensreglement skal bygge på lov og forskrift og skal sikre at elevene, foreldre/foresatte og ansatte behandles på en forsvarlig måte. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008

Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 FORSKRIFT- Osen kommune Ordensregler for skolene i Osen kommune Gjelder fra 15. desember 2008 I INNLEDNING 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa

Detaljer

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort.

Ordensreglementet er vedtatt i skolestyret , og er gjeldende så snart reglementet er offentliggjort. Ordensreglement Ordensreglement for elever ved Den Norske Skolen i Rojales (DNSR). Reglementet er gitt med hjemmel i Friskolelova 3.9 og 3.10 og Opplæringslova 3.7 og 3.8. Ordensreglementet er vedtatt

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL

ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL ORDENSREGLER FOR STEINERSKOLEN I ARENDAL KAPITTEL 1 INNLEDNING Skolen er en arbeidsplass for mange mennesker. Sammen har vi ansvar for hvordan vi har det på skolen. Dersom hver enkelt gjør sitt beste,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE STEINKJER KOMMUNE AVDELING FOR SKOLE OG BARNEHAGE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 03.09.08 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLENE I STEINKJER KOMMUNE I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998

Detaljer

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA.

VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET BRA. TRIVSELSREGLER Mai 2010 Viser til Opplæringsloven 2-9. og Kommunal Forskrift 24.05.07 VI VIL AT ALLE SKAL FØLE SEG TRYGGE PÅ SKOLEN OG SKOLEVEIEN. VI SKAL TA VARE PÅ HVERANDRE OG PASSE PÅ AT ALLE HAR DET

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune

Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Stavanger kommune Oppvekst og levekår Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Stavanger kommune Kapittel 1 Innledning 1.1 Hjemmel Dette ordensreglement er gitt med

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

Elevenes rettigheter og plikter

Elevenes rettigheter og plikter Vedlegg 12 Ordensreglement for Kristen Friskole Dette ordensreglementet er gitt med hjemmel i Lov 4. juli 2003 nr. 84: 3 9 og 3-10. Elevenes rettigheter og plikter 1. Holdninger Alle elevene i skolen må

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL KOMMUNE Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I LYNGDAL

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MYSEN VIDEREGÅENDE SKOLE 1. Formål Ordensreglementet skal bidra til et godt arbeids- og læringsmiljø for elevene og til utviklingen av deres sosiale ferdigheter. Ordensreglementet har

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR Trondheim Montessori Ungdomsskole

ORDENSREGLEMENT FOR Trondheim Montessori Ungdomsskole ORDENSREGLEMENT FOR Trondheim Montessori Ungdomsskole På Montessoriskolen vil vi at alle, barn og voksne, skal ha det trygt og godt. Vi mener at alle har ansvar for et godt læringsmiljø og har rettigheter

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: Saksbehandlers vurdering: Saksopplysninger: SAKSPAPIR SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 13/2433 I I Arkiv JouralpostID: sakid.: 13/599 I Saksbehandler: Arve Rolandsen Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre Sak nr.: 016/13 I DRIFTSUTV ALG I Dato: 10.04.2013 ORDENSREGLEMENT

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SVARHOLT SKOLE

ORDENSREGLEMENT SVARHOLT SKOLE ORDENSREGLEMENT SVARHOLT SKOLE Ordensreglementet skal ivareta rettigheter og plikter til den enkelte elev. Reglementet skal bidra til å skape trygge rammer i læringsmiljøet og inngår som et viktig element

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole

Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Ordensreglement og IKT regler for Bodø kommune; Grønnåsen skole Grønnåsen skole Prestmarkveien 163, 8074 Bodø Tlf. 75556560 Hjemmeside: http://www.minskole.no/gronnasen Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag

Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Forskrift om ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Nord-Trøndelag Hjemmel: Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Ordensreglene er vedtatt av Fylkestinget

Detaljer

Kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler, Hebekk skole

Kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler, Hebekk skole Kommunal forskrift for ordensreglement i Ski kommunes grunnskoler, Hebekk skole Vedtatt i brukerråd 10.03.16 Formål Opplæringsloven 2-9: «Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte

Detaljer

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 Forskrift for ordens- og oppførselsreglement er vedtatt den 30.04.2012 i Samarbeidsutvalget ved Ås ungdomsskole etter delegasjon fra Oppvekst- og kultursjefen

Detaljer

FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE Verdal kommune Livskvalitet og vekst FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) VED SKOLENE I VERDAL KOMMUNE INNHOLD Kapittel 1 Innledning... 2 1.1 Hjemmel... 2 1.2 Innhold og virkeområde...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune Retten til et godt miljø og plikten til å bidra til dette: Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN

KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN KOMMUNAL FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN Kapittel I. Formål og virkeområde 1. Hjemmel Denne forskriften er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune

Reglement for orden og oppførsel i grunnskolen i Aure kommune (bokmål) Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune Ordensreglement for grunnskolen i Aure kommune 1 Innhold FORSKRIFT OM REGLEMENT FOR ORDEN OG OPPFØRSEL (ORDENSREGLEMENT) I GRUNNSKOLEN I AURE KOMMUNE... 3 Innledning... 3 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3

Detaljer

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS

SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS SKOLEREGLEMENT FOR VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS Reglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven av 9. juni 1998, 3-7 og dens forskrifter, og vedtatt av Hovedutvalg for Utdanning i Akershus i møte 21.10.99,

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel

Forskrift om reglement for orden og oppførsel Bjerkreim kommune Forskrift om reglement for orden og oppførsel Kommunalt reglement for skolene i Bjerkreim Kap. 1 Formål, elevenes rettigheter og pliktet Kap. 2 Regler for orden og oppførsel Kap. 3 Tiltak

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder

Ordensreglement. for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Vest-Agder Forskrift om ordensreglement er hjemlet i opplæringsloven 3-7, og fastsatt av Vest-Agder fylkeskommune 20.05.10. Revidert

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 3469/2014-B11 23.04.2014 Saksbehandler: Magne Skrede SAKSFRAMLEGG Forskrift til ordensreglement for skolene i Gjerdrum Utv.saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret 07.05.2014

Detaljer

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE

PROFESJONELL - ENGASJERENDE - INKLUDERENDE Oslo kommune Utdanningsetaten Oslo voksenopplæring Helsfyr Ordensreglement Oslo VO Helsfyr er et opplæringssted hvor elevens læring og utvikling står i sentrum. Vi skal være profesjonelle, inkluderende

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Opplæringsloven 9a-1: Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

Reglement for orden og oppførsel for Kråkstad og Skotbu skoler.

Reglement for orden og oppførsel for Kråkstad og Skotbu skoler. Nov. 2015 Reglement for orden og oppførsel for Kråkstad og Skotbu skoler. I følge Opplæringsloven 2-9 skal alle skoler ha et ordensreglement. Reglementet skal gi reglar om rettane og pliktene til elevane

Detaljer

Den enkelte skole forskriftsfester fellesreglene som en del av sitt ordensreglement.

Den enkelte skole forskriftsfester fellesreglene som en del av sitt ordensreglement. ASKIM KOMMUNE FELLESREGLER FOR ORDENSREGLEMENT I ASKIMSKOLEN I Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) 2-9 har Askim

Detaljer