SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016"

Transkript

1 SKOLEGUIDE FOR BOTNHAMN SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016 Adresse: Botnhamn skole 9373 Botnhamn Tlf (rektor), (personalrom) E-post: 1

2 Dagsrytme: Dag Time Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Friminutt Matpause Friminutt 1.-4.klasse slutter kl på onsdager og klokka på fredager. Oversikt over ansatte: Navn Rolle e-post Telefon Birgit Renland Johansen Rektor Elin Rydningen Faglærer Evy Lind Kontaktlærer trinn Anita Berg Kontaktlærer Johansen 7.trinn Ingvild Faglærer Richardsen Anne Jespersen Kontaktlærer trinn Hilde Johansen Faglærer Line Elverland Kontor/assistent Ann-Jorun Assistent Andersen Aud-Helene Helberg Assistent

3 SKOLERUTE 2015/2016 Måned Fridager Antall skoledager August Skolestart tirsdag September 22 Oktober Høstferie 1.10 og November Skolefri og Desember Siste skoledag før jul Antall skoledager høsten Januar Skolestart mandag Februar Vinterferie Mars Påskeferie April 21 Mai Skolefri fredag Juni Siste skoledag fredag Antall skoledager våren Antall skoledager hele skoleåret 190 3

4 Generell informasjon: Skoleskyss Opplæringsloven kap.7 handler om elevers rett til gratis skoleskyss. Skyssgrensen er 2 km for elever i 1.trinn og 4 km for elever i trinn. Dette er de nasjonale retningslinjene og Botnhamn skole er pliktig til å følge disse. I tillegg har elevene rett til gratis skyss dersom skoleveien er særlig vanskelig eller farlig. Det skal også legges vekt på særlige forhold som gjelder eleven, for eksempel medisinske forhold. Hvis noen foreldre mener at deres barn likevel burde ha rett til gratis skoleskyss må det søkes til skolen. I søknaden må det ligge en god beskrivelse av skoleveien, som trafikkforhold, lys, nøyaktig avstand, fartsgrense, sikt og lignende. Søknaden blir behandlet ut fra gjeldende regler, og kan klages på. Klagen skal sendes til skolen, som sender den videre til Fylkesmannen Melk eller juice: Hvis elevene ønsker melk på skolen bestilles den på Skolen får deretter beskjed fra TINE hvem som skal ha melk. Botnhamn skole tilbyr skoleåret lettmelk, ekstra lettmelk og appelsinjuice. Leksehjelp: Det tilbys gratis leksehjelp for alle elever i trinn. Foreldre må melde fra til skolen om deres barn ønsker å delta på leksehjelp. Hvis en elev deltar, gjør han det til foreldrene gir beskjed om at tilbudet skal opphøre. Leksehjelptilbudet ved Botnhamn skole er onsdager fra klokka og fredager fra klokka Fronter: Adresse : https://fronter.com/tromsgs Elevenes arbeidsplaner blir lagt ut på fronter. Her har både elever og foreldre tilgang. PÅ Fronter ligger også en del andre viktige opplysninger fra skolen til heimen. IUP i Fronter: Høst og vår får elevene skriftlig individuell vurdering i alle fag. Denne vurderingen kalles «individuell utviklingsplan»(iup), og publiseres i Fronter. Foresatte logger seg på med sitt telefonnummer og finner IUP en under fanen «Verktøy». Klær og sko: Det blir en del gjenglemt tøy liggende på skolen etter hvert. Foreldre/foresatte bør ta en tur innom skolen for å se etter om noe tilhører deres barn. Til jul og til våren legges gjenglemt tøy frem. Uavhentet tøy fjernes. Det er ikke tillatt med «utesko» inne på skolen, og det er ønskelig at elevene har innesko. Adresseendring: Ved eventuell adresseendring er det viktig at skolen får beskjed så snart som mulig Svømming: Elever fra Botnhamn skole drar til Gibostad på svømming. Det gis dette skoleåret svømmetilbud til trinn. Svømming vil foregå i perioden oktober mars/april. Egne lister blir laget og sendt hjem når bassenget åpner. Forsikring: Alle elever er forsikret i skoletiden og på direkte vei til/fra skolen. Dette gjelder ulykke/helseskade. Forsikringen gjelder også når elevene er på turer i skolens regi. Forsikring på briller, pc, mobil o.l og klær må den enkelte ordne selv. 4

5 Fravær/permisjoner: Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon i inntil 2 uker (10 skoledager), jfr. Opplæringsloven Fravær fra 8., 9. og 10. trinn vil bli ført på vitnemålet. Det skal føres i dager og enkelttimer. Etter bestemte regler kan foresatte søke om at inntil 10 dager pr skoleår kan strykes (gjelder helsegrunner ut over 3 dager og innvilga permisjon etter 2.11). Spesialundervisning i grunnskolen Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning (Opplæringsloven 5-1). Dersom foresatte/foreldre eller skolen er urolige for barnets utbytte av opplæringa, skal skolen med foreldrenes samtykke foreta de nødvendige undersøkelser for å finne ut om eleven har behov for spesielt tilrettelagt opplæring. Skolen vil vanligvis henvise eleven til Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) for utredning. Om Pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT) og sakkyndig vurdering PPT skal hjelpe skolen med å legge til rette opplæringa for barn og unge med spesielle behov og er kommunens sakkyndige organ når det gjelder spesialpedagogiske tiltak i skoler og barnehager. Når en elev blir henvist til PPT, starter et utredningsarbeid som munner ut i ei sakkyndig vurdering, som tar stilling til om eleven har rett til spesialundervisning eller ikke. Den sakkyndige vurderinga danner grunnlag for vedtak om spesialundervisning. Det psykososiale miljøet Opplæringslovens kapittel 9a-1 slår fast at Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dersom tilsatte ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, skal vedkommende snarest varsle skoleledelsen eller selv gripe inn dersom det er mulig eller nødvendig. (opplæringsloven 9a-3) Lenvik kommune har «Plan for å sikre elevene i Lenvik kommune et godt psykososialt miljø», der det står hvordan skolen jobber for å forebygge og stoppe mobbing. Mat i skolen: Skolen har en elevdrevet kantine hver fredag der elevene får mulighet til å kjøpe rundstykker med ost og skinke, duo og juice. Foreldreråd: Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådets primære oppgaver er: Fremme fellesinteressen til foreldrene Medvirke til at foreldre og elever tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt samhold mellom skolen og hjemmet Legge til rette for trivsel og utvikling Arrangere 17.mai Arrangere juletrefest FAU: Foreldrenes arbeidsutvalg FAU, er et utvalg representert av foreldre. Noen sentrale oppgaver er: Sørge for god informasjon mellom skole og hjem Legge til rette for samarbeid mellom øvrige utvalg, skolens ledere, foreldre, elevråd.. Arrangere foreldrerådsmøter ved behov Sette opp 17.mai-komite og juletrefestkomité. 5

6 Samarbeidsutvalg/skolemiljøutvalg: Dette er skolens øverste samarbeidsorgan og er etter loven et lovgivende organ uten selvstendig beslutningsmyndighet. Utvalget kan uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Her sitter 3 foreldre-representanter, 2 fra elevrådet, 2 fra undervisningspersonale, rektor og 1 politisk valgt representant. Samarbeidet med de foresatte sammen kan vi gjøre mye Det er foresatte som har hovedansvaret for oppdragelsen av sine barn, men skolen kan støtte de foresatte og medvirke til et godt samarbeid med hjemmene. Barneloven understreker foresattes ansvar når det gjelder å sørge for at barna får utdanning. Et godt samarbeid mellom skole og foresatte er positivt for elevenes læring og trivsel. Samarbeid mellom skole og hjem er et prioritert satsingsområde for grunnskolene i hele landet. I Opplæringsloven heter det bl.a. i 1-2 at det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og hjem. Både gjennom uformell kontakt og gjennom samarbeidsorganene har de foresatte anledning til å øve innflytelse og ta medansvar. God kommunikasjon preget av gjensidig respekt og vilje til å sette elevene i fokus, er forutsetninger for et konstruktivt samarbeid mellom skole og hjem. Det uformelle samarbeid mellom lærere og foresatte på gruppenivået er kanskje det viktigste. Hovedkontakten mellom hjem og skole vil normalt gå gjennom elevens kontaktlærer. Utviklingssamtaler elevvurdering Utviklingssamtaler skal holdes to ganger i året, i tillegg til foreldremøter en om høsten og en om våren. Dersom foresatte ikke møter, skal skolen sende skriftlig melding. Elevene på ungdomstrinnet får terminkarakterer i alle fag og i orden/oppførsel. Karakterene gis to ganger i løpet av skoleåret; midt i januar og til sommerferien. Fastsetting av ordens- og oppførselskarakter på ungdomstrinnet Grunnlaget for vurdering i orden og atferder knyttet til i hvilken grad eleven opptrer i tråd med ordensreglementet til skolen. Vurderinga i orden og atferd skal holdes atskilt fra vurderinga av eleven sin kompetanse i fag (jfr. Forskrift til Opplæringsloven 3-5). I grunnskolen skal det til og med 7.årstrinn gis vurdering uten karakter i orden og atferd. Fra 8.trinn skal vurderingen gis med karakterene God, Nokså god eller Lite god. (Forskrift til Opplæringsloven 3-6) Eleven og foreldrene skal varsles skriftlig dersom det er fare for at en elev får karakteren Nokså god eller Lite god. Skolehelsetjenesten/helsesøster; Skolehelsetjenesten er forankret i kommunehelsetjenesteloven og i forskrift om skolehelsetjenesten. Målet er å arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet for å identifisere og løse helsemessige problemer som spesielt knytter seg til skoleelevens situasjon. Skolehelsetjenesten er av forebyggende art og gir ingen behandling. Målet er at eleven selv skal kunne ta vare på sin helse. Helsesøster har fast kontortid på skolen ca en gang pr uke. Foreldre og elever kan selv ta kontakt med helsesøster dersom det er behov for det. Helsesøster har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt uten samtykke. 6

7 Det tverrfaglige møtet: Det tverrfaglige møtet er et tilbud til deg som har barn som du trenger råd om eller som kan trenge hjelp fra en eller flere kommunale tjenester. Møtene er satt sammen av faste medlemmer fra skolen, helsesøster, PPT, barnevern og psykiatri. Foreldre er med på møtet. Det utarbeides en handlingsplan for hvem som kan gjøre hva for barnets beste. Sykling til skolen: Elevene kan sykle til skolen, men bør bruke hjelm. Sykkelen plasseres i sykkelstativet utenfor skolen og brukes ikke i friminuttene. Sparkesykkel,rulleskøyter eller rullesko : Det er ikke lov å bruke sparkesykkel, rulleskøyter eller rullesko i skolegården. Elevforsikringen dekker ikke noe om skade oppstår ved bruke av slike ting. Strømbrudd: Hvis strømmen er borte og ikke kommet tilbake til skolestart kl 08.30, blir det i den mørke og kalde årstiden gjort en vurdering om skolen skal stenge. Foresatte kan ta kontakt med skolen hvis de er i tvil om det blir stengt. Man kan sjekke strømbrudd ved å ringe Troms Kraft As, Feilmelding. Ansatte møter på skolen som vanlig. Skolegudstjenester Skolen kan arrangere skolegudstjenester som en del av sin generelle kultur - og tradisjonsformidling. Gudstjenestene skjer i samarbeid og forståelse med foreldrene. De elevene som melder fritak, får alternativt tilbud på skolen. 7

8 Inspeksjonsinstruks for Botnhamn skole Friminuttet skal være en positiv arena for elevene. Alt vi foretar oss bør ha som mål å hindre mobbing og fremme trivsel. Derfor bør inspektør fokusere på kontakt med elevene, og aktivt fremme positive friminuttsaktiviteter, samt ta initiativ overfor elever som går alene. Skolens område er avgrenset med gjerde på forsiden av skolen og det er her hovedvekta av inspeksjonen foregår. Når elever oppholder seg innenfor/på baksiden av skolen, må inspiserende lærer også ha tilsyn der. Rutiner: Timelærerne sørger for at elevene forlater klasserommet og låser klasseromsdøra. Alle elevene i 1.-7.klasse skal ut hvis ikke annet er avtalt. Elevene skal ikke oppholde seg i gangene eller på grønnrommet i friminuttene 5.-7.klasse kan i gitte perioder være på sitt klasserom i første friminutt, fra , så fremst det foregår på en rolig måte. Egne regler utarbeides av klassen. Elevene i klasse kan være inne på sine klasserom i friminuttene, så fremst det foregår på en rolig måte. Ungdomsskoleelevene skal ikke oppholde seg på klasserommene til de mindre klassene klasse skal ikke oppholde seg på ungdomsskolen sine klasserom Elevene i ungdomsskolen bruker nødutgangen når de skal ut. Klokka skal elevene være ferdig å spise og klar til å ta friminutt. Ingen elever får forlate skolens område uten tillatelse fra lærer. Gjennomføring: Lærer skal være klar til inspeksjon snarest mulig etter at det har ringt ut. Inspektøren bør vandre blant elevene og fremme positiv aktivitet og lek. Observere og registrere uønsket atferd og gripe inn der det er nødvendig. Lekeslossing /voldsom lek er ikke tillatt. Snøballkasting skal kun foregå i ballbingen og er ikke tillatt andre steder. Fotballspilling foregår i ballbingen. Inspiserende lærer går innom åpne klasserom 8

9 Botnhamn skole Hva er krenkende atferd? 1. Alle former for mobbing, erting og plaging. 2. Spydige kommentarer, kroppsspråk, kalle hverandre. 3. Kommentarer som kan oppfattes som sårende eller latterliggjørende. 4. Overse andre, være ikke-inkluderende 5. Kommentarer som går på personers integritet (hudfarge, religion, legning..) 6. Bøllete atferd Lærer griper inn i slike situasjoner. Det er viktig at elever blir konfrontert og får tilsnakk, men lærer må bruke skjønn for når det passer å ta det opp. 9

10 Ordensreglement for grunnskolene i Lenvik Dette felles ordensreglementet for grunnskolene i Lenvik er gitt med hjemmel i Opplæringslovens 2-9. Ordensreglementet kan ikke fravikes. I tillegg til fellesreglementet kan den enkelte skole lage utfyllende ordensregler tilpasset den enkelte skoles behov. Rektor fastsetter reglementet, etter høring i skolens organer. Ikrafttredelse og kunngjøring: Denne forskrift trer i kraft fra 1.august Kommunens og skolens reglement for orden og oppførsel gjøres kjent for elever, foresatte og ansatte hvert år ved skolestart. Dette ansvaret påhviler rektor. Reglementet skal være tilgjengelig på kommunens/skolens nettside. Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, hvilke tiltak som skal iverksettes og rutiner for saksbehandling ved brudd på reglene. Ordensreglene gjelder også på skoleveien og på turer og ekskursjoner i regi av skolen. Regler for orden og oppførsel Alle elever skal følge vanlige regler i samfunnet, herunder alminnelig god folkeskikk. Det betyr at elevene skal: Vise hensyn og respekt for andre Vise respekt for undervisningen Møte presis til timer og avtaler Gjøre skolearbeidet til avtalt tid Ha med seg nødvendig utstyr Gjøre sitt for å holde skolens område rent og ryddig Ta godt vare på skolebygningen, skolebøker og annet undervisningsmateriell Følge skolens regler i bruk av pc, mobiltelefon og annet multimedieutstyr Være på skolens område i skoletiden, hvis ikke annen tillatelse er gitt Det er ikke tillatt med: Mobbing Banning, slåssing (også lekeslåssing) og forstyrrelse av andres lek Ugyldig fravær Juks Oppbevaring og bruk av tobakk, snus eller andre rusmidler Medbrakte farlige gjenstander (også fyrverkeri og kinaputter) Godteri (med mindre det er gitt særskilt tillatelse) Lydopptak, fotografering eller filming av elever eller ansatte uten deres tillatelse Bruk av mobiltelefoner, nettbrett og andre digitale verktøy i skoletiden (med mindre det er gitt særskilt tillatelse) 10

11 Tiltak/sanksjoner Sanksjonene skal stå i forhold til bruddet på ordensreglene. Tiltakene bør komme så nær regelbruddet i tid som mulig. Mulige sanksjoner mot brudd på ordensreglementet: Muntlig/skriftlig advarsel fra lærer Muntlig/skriftlig advarsel fra rektor Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte Pålegg om å rette opp skader på eiendom eller eiendeler, inntil kr 5000,- Inndragelse av mobiltelefon og annet multimedieutstyr i skoletida Ved mobbing skal egen tiltaksplan følges. Denne finnes i skolens mobbeplan. Bortvisning fra gruppe for resten av arbeidsøkta Bortvisning fra skolen for resten av skoledagen etter rektors avgjørelse Bortvisning fra skolen for lengre tid enn resten av skoledagen Nedsatt karakter i orden og oppførsel Anmeldelse av ulovlige forhold Elever plikter å overholde ilagte sanksjoner. Manglende overholdelse kan føre til at det ilegges nye sanksjoner. Foresatte for elever på årstrinn skal varsles før vedtak om bortvisning for resten av dagen iverksettes, jfr i Opplæringsloven. Elever på trinn kan vises bort fra undervisningen i inntil tre dager. Foresatte skal ha skriftlig melding om vedtaket. Saksbehandling Før det blir tatt avgjørelse om refsing, blant annet om bortvisning, skal eleven ha anledning til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen, jf Opplæringsloven 2-9, 4. ledd. Denne uttaleretten gjelder i forhold til alle typer refsingstiltak, og eleven har rett til å uttale seg direkte til den som skal fatte beslutningen om refsing. De mest alvorlige refsingstiltakene vil innebære at det blir fattet enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2. Avgjørelse om bortvisning for en eller flere dager, er enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2, og saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven kap III VI gjelder. 11

12 Slik vil vi ha det på Botnhamn skole Vedlegg til Lenvik kommunes felles reglement 1. Elever som oppdager andre som blir ertet/plaget skal straks ta kontakt med en voksen på skolen. 2. Alle elever bidrar til et godt skolemiljø. 3. Det er ikke lov å oppholde seg unødig i gangene eller på toalettene i friminuttene 4. Ungdomsskolen får oppholde seg på klasserommene i friminuttene hvis det går rolig for seg klasse får oppholde seg på klasserommet i første friminutt, hvis det går rolig for seg. 6. Det er ikke lov å snoke i andre sine eiendeler, de skal ligge i fred. 7. Godteri på skolen er ikke tillatt, heller ikke tyggis. 8. Elevene skal ikke være alene på lærernes kontorer/kopirom 9. Bannskap og annen stygg språkbruk er ikke tillatt. 10. Alle skal sitte ordentlig på stolene og ikke ha føttene på pulten/bordet 12

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE Revidert 25. august 2014 Hovedutvalget Oppvekst- og kultur 1 Innhold Kapittel 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

INFORMASJON. Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet

INFORMASJON. Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet INFORMASJON Grunnskolen Oslo Kristne Senter ble godkjent av Kirke -, Utdannings - og Forskningsdepartementet juli 1993. Skoleåret 2012/13 har vi ca. 190 elever på 1. til 10. trinn. Skolestart: H 2012 mandag

Detaljer

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2011 Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Prestfoss skole Skoleåret 2013/2014 Presentasjon av skolen Prestfoss skole ligger i Prestfoss sentrum i Sigdal kommune. Skolen ligger fint til oppe på

Detaljer

Informasjonshefte - elever

Informasjonshefte - elever Informasjonshefte - elever Skoleåret 2015/16 Utkast 2 Sist endret INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2015/2016... 2 SKOLENS VISJON OG KJERNEVERDIER... 3 SKOLENS ULIKE

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune.

Nes ungdomsskole. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø. Nes kommune Nes ungdomsskole 01.08.2011 www.nes-bu.kommune. Standarder, regler og ordensreglement for å sikre et godt skolemiljø «skal være en inkluderende skole som arbeider for å gi alle elevene høy livskvalitet. Gjennom vektlegging av helse, miljø og å legge

Detaljer

Plan for godt skolemiljø

Plan for godt skolemiljø Utdanningssektoren Plan for godt skolemiljø Internkontroll og avvikshåndtering Gjeldende fra 23. mai 2012 (Sist revidert mai 2014) 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 1.1 Elevenes rett til et godt skolemiljø...

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Levanger kommune DK 15.06.11, sak 13/11, rev. 21.02.12, rev. 25.08.15 (pkt. 6.6) Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger 1. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10

Detaljer

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 18.09.15 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR LEVANGERSKOLEN

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR LEVANGERSKOLEN FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR LEVANGERSKOLEN 1. Innledning 1 Hjemmel Med hjemmel i Opplæringslovens 2-9 og 2-10 (Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (Opplæringslova) av 17. juli 1998 nr.

Detaljer

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014

9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 9.2 Skjemaer til underskrift, papirversjonen samlet 17.08.2014 Skolen har samlet skolens regler på følgende skjema som elever og foresatte skal skrive under på. Reglene finner du på Goa skole sine hjemmesider,

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN

ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN ORDENSREGLEMENT FOR KÅFJORD SKOLEN VEDTATT I SU/SMU Manndalen skole 13.06.2013 I Innledning 1. Hjemmel Med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen (Opplæringslova) har Samarbeidsutvalget vedtatt

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta

Plan. skolemiljø. for et godt. www.dig3.no/aretta Plan for et godt skolemiljø www.dig3.no/aretta INNHOLD 1. Mål og definisjoner... 3 Mål for skolemiljø i Lillehammerskolen... 3 Definisjon... 3 2. Lovhenvisning... 4 3. Forskrift om ordensreglement for

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no

ELEVHÅNDBOKA FOR 2015/16 KALNES VGS SKOLEÅRET: VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME. www.kalnes.vgs.no ELEVHÅNDBOKA FOR KALNES VGS SKOLEÅRET: 2015/16 VÅRE VERDIER: RAUSHET, SAMHOLD & ENTUSIASME www.kalnes.vgs.no INNHOLD Forord side 3 Skolens ledelse side 4 Kantina/ elevenespsykososiale miljø side 5 Elevtjenesten

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer