Nyhetsbrev fra Kodal skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nyhetsbrev fra Kodal skole"

Transkript

1 Nyhetsbrev fra Kodal skole SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Telefonnr: V e l k o m m e n t i l s k o l e å r e t Hovednr: Rektor: / Inspektør: Sosiallærer: Forkontor: SFO: / Sekretær har kontortid: Man tors.: I år er vi 167 elever ved skolen. Å være elev på Kodal skole er spennende, men også krevende. Derfor er et tett samarbeid mellom elev, hjem og skole den beste forutsetningen for at elevene skal ha en positiv utvikling. Visjonen til Kodal skole er: En skole for hele mennesket. Det innebærer at vi tar på alvor både den generelle og faglige delen av Kunnskapsløftet. Våre verdier Grepa: Glede Respekt Engasjement Positivitet Ansvar, er kjerneverdier som skal gjenspeile samspillet og relasjonen mellom oss som jobber her, dere foresatte og elevene. Skolens utviklingsområder er organisert i ulike ressursgrupper: 1. Miljøgruppa Espen Jørgensen, Elin Nodland og Astrid Helene Snygg 2. Vurdering for læring: Lars Erik Brekke, Gry Bøe og Ingrid Ljosland 3. SOL: Systematisk observasjon av lesing: Kathrine Ranberg og Vibeke S. Holth 4. Art: Sosial ferdighetstrening med styrkebasert nærming. Tanja Ringdal, Liv Unni Edvardsen og Jeanette Rørvik. Skolens administrasjon: Rektor: Tone Langerud Inspektør: Geir Wike Inspektør: Kathrine Ranberg Sosiallærer: Vibeke S. Holth

2 NYHETSBREV FRA KODAL SKOLE Info r masjonskan aler Skolen har ei hjemmeside der det blir lagt ut informasjon. Hjemmesidens adresse er: I tillegg benytter vi oss av Fronter. På Fronter har hver klasse sitt eget rom, her blir det lagt ut ukeplaner og annen informasjon knyttet opp mot hver enkel klasse. For å få tilgang til Fronter trenger du brukernavn og passord. Det får du av kontaktlærer. https://fronter.com/vestfold Alle lærere kan kontaktes via e-post. Adressene finner du på skolens hjemmeside. Leksehjelp Leksehjelp tilbys elever på trinn. Påmeldingsskjema vil bli sendt med elevene. Det er foresattes ansvar at elevenes lekser blir gjort, og at kvaliteten på arbeidet er godt nok etter elevens forutsetninger. Skolen oppfordrer alle foresatte til å engasjere seg i leksene, og på den måten vise barnet at skolearbeid er viktig. Leksene vil gi innblikk i hva som gjennomgås på skolen. Helsesøster Helsesøster Liv Kristin Joberg Horn er på skolen hver torsdag fra kl Skolehelsetjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse, som omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold. Helsesøster kan kontaktes på tlf: PPT Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans i forhold til barns opplæringssituasjon og eventuelt behov for spesialundervisning. Utredning Gjennom samtale/intervju, observasjon og testing fremskaffer PPT et mest mulig fullstendig bilde av den enkeltes forutsetninger og behov. Kartleggingen foregår på skolen eller i lokalene til PPT. Sakkyndig vurdering PPT foretar en sakkyndig vurdering som basert på kartlegging anbefaler tilrettelegging av opplæringssituasjonen med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger. Oppfølging PPT kan gi oppfølging i form av råd/veiledning til foreldre og lærere i skolen. Det kan være både på klasse, gruppe og individnivå. PPT kan vurdere eventuell videre henvisning. SIDE 2 For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte henvende seg til skolen. Skolen og en kontaktperson fra PPT vil da ha et drøftingsmøte før eventuell henvisning til PPT.

3 SEPTEMBER 2014 Skoler uta 2014/2015 MÅNED ANT. DA- FERIER OG FRIDAGER/MERKNADER GER August 10 Første skoledag: Mandag 18.8 September 20 Høstferie uke 40: Mandag Oktober 20 Høstferie uke 40: November 20 Desember 15 Siste skoledag: Fredag Januar 20 Første skoledag: Mandag Februar 15 Vinterferie uke 8: Mars 20 Påskeferie April 18 Påskeferie: Mai 17 Fridager: Fredag 01.05, torsdag 14.05, fredag , Mandag Juni 15 Siste skoledag: Fredag Sommer 2015 er SFO stengt i uke 28, 29, 30 og 31 Per misjoner Vi ber dere legge merke til skolens ferier. Fridager utenom disse må det søkes om. For permisjon inntil to dager kan det søkes via kontaktlærer. Utover dette må søknad sendes til rektor. Mal til søknad finner dere link til på skolens hjemmesider. Foresatte har ansvar for elevens opplæring under permisjonen. SIDE 3

4 NYHETSBREV FRA KODAL SKOLE Miljøg r uppa Vi ønsker å stimulere til mer fysisk aktivitet på skolen. Vi har derfor egen miljøgruppe som vil bidra til mer trivsel og fysisk aktivitet, både i friminutta og ellers.de dagene elevene går på skolen til klokka to, har de to friminutt av en halv time hver. Det vil være ulike tilbud i friminuttene som er voksenstyrt, samtidig som trivselslederne har ansvar for sine aktiviteter. Alle klassene har fått hver sin klassekasse med ulike lekeaktiviteter, tilpasset alderen. TILLSYN i FRIMINUTTENE Lærere som har inspeksjon skal bruke refleks. Lærere har ulike områder de skal inspisere på. Det skal legges til rette for elevene skal føle trivsel og trygghet og har derfor fokus på positiv involvering og oppmuntring i forhold til lek og samspill med andre. Som foresatt er det av stor betydning at dere leser for og med barna, og gjennom hele skoleløpet spør etter og viser interesse for det de gjør på skolen. SIDE 4 SOL Å lære barn å lese er en av skolens viktigste oppgaver. SOL er et observasjonsverktøy. SOL gir en oversikt over hvor eleven befinner seg i sin leseutvikling, og gir læreren en bedre forutsetning for å drive god og tilpasset leseopplæring. Alle elevene skal soles (kartlegges med SOL) kontinuerlig. Resultatene fra solingen skal formidles til elevene og foresatte. Eleven, skolen og hjemmet får dermed informasjon og innsikt til å arbeide mot en optimal leseutvikling. Bibliotek Endelig etter mange år i «stummende mørke», har skolen fått et lyst og hyggelig bibliotek. Vi har flyttet bøkene inn i et klasserom i første etasje i skolebygningen, og vi har kjøpt inn nye hyller og stativ for å presentere bøkene for elevene. Det er stor aktivitet på biblioteket hele uka igjennom. Klasser en inne og låner bøker i de to timene som det er betjent, men også ellers i uka. Vi har fire datamaskiner som også er mye brukt. Både som ren avveksling og pauseaktivitet, og som arbeidsredskap i tekstskaping og Internettsøk. Men det alle beste med biblioteket er nok allikevel sofaen vår. Den er ny og fin og hyggelig å sitte i når en er på bibliotekbesøk og vil drømme seg bort i bøkenes verden!

5 SEPTEMBER 2014 ART ART (Agression Replacement Training) er et program for trening av sosial kompetanse. Programmet er delt inn i tre deler; sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering. Art foregår på små grupper til faste tider. Fem av våre ansatte på skolen er ART-trenere. Skolen vår kommer også til å jobbe med noe som kalles smart oppvekst på hvert trinn. Det vil si at alle trinnene vil trene på noen utvalgte sosiale ferdigheter. Elevene vil da øve på det å bruke sine styrker, etablere relasjoner og være en god deltager i sosiale miljøer. Vurder ing for lær ing (VFL) Vurdering for læring handler om at lærere og elever bruker vurdering sog evaluering som redskap til å justere opplæringen underveis. Vurdering for læring er all vurdering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Lærere kan bruke vurdering i arbeidet med å tilpasse opplæringen. Elever kan bruke informasjon om egen læring til å få innsikt i hvor de er og hvor de skal i sin læringsprosess Vurdering for læring er all vurdering og evaluering som gis underveis i opplæringen og som bidrar til å fremme læring. Spes. ped. team Skolen har et spes. ped. team som består av Vibeke S. Holth (spesialpedagog) og Kathrine Ranberg (lærer/inspektør). Personalet kan ta opp faglige og sosiale utfordringer rundt elever og grupper av elever, som diskuteres i teamet før tiltak iverksettes. Dersom de foresatte har bekymringer, tas det opp med kontaktlærer. Teamet har faste møter der også PPT deltar. Målet med teamet er å tilrettelegge for at elevene skal få et best mulig læringsutbytte. Sosiallærer Skolens sosiallærer er Vibeke S. Holth. Hun veileder og støtter i saker hvor elever har vansker av sosial art; som for eksempel å finne seg til rette på skolen, utfordringer i forhold til andre elever og konfliktløsing. Sosiallærers oppgaver er blant annet å arbeide/samtale med enkeltelever og grupper av elever, observasjoner, samarbeide med kontaktlærere, foresatte, helsesøster og ledelsen ved skolen. I tillegg kommer samarbeid med eksterne instanser. Både elever og foresatte kan ta kontakt. SIDE 5

6 NYHETSBREV FRA KODAL SKOLE Ordensregler for Kodal skole Kodal skole skal være et sted der alle trives og er trygge. Kodal skole skal være et sted der alle trives og er trygge. Fordi vi er så mange, må vi ha noen felles regler. Følger du disse, er du med på å gjøre skolen trivelig. På Kodal skole skal du: 1. være høflig og ærlig og ta hensyn til andre. 2. vise god oppførsel på bussene og på skoleveien. 3. møte presis til timene. 4. ha orden i skolesakene dine og levere hjemmearbeid i rett tid. 5. holde deg innenfor det området skolen har bestemt i friminuttene. 6. ikke drive med farlig lek (f.eks. snøballkasting og lekeslåssing). 7. behandle skolens bøker og utstyr og andres eiendom forsiktig. 8. hjelpe til med å holde uteområdet ryddig. 9. kun ha med godterier når læreren har gitt spesiell tillatelse. 10. følge trafikkreglene til og fra skolen. 11. ikke sykle i skolegården mellom kl uten spesiell tillatelse 12. ikke ha med eller bruke tobakk eller andre rusmidler på skolen 13. ha med skriftlig melding hjemmefra når du ber om skolefri 14. følge de reglene som lærerne bestemmer på ekskursjoner 15. ikke plage andre gjennom mobbing eller voldsom lek, og ikke bruke bannord, kjønnsord eller andre krenkende ord. 16. ikke ha med følgende utstyr: kniver, lightere, m.m., hvis ikke annet er avtalt. 17. la mobiltelefonen ligge avslått i sekken. 18. følge eget IKT-reglement. 19. rette deg etter tilsnakk/pålegg fra skolens ansatte. Skolen har i tillegg egne tiltak i forbindelse med brudd på ordensreglene. Ordensreglene er gjennomgått i SU nov SIDE 6

7 SEPTEMBER 2014 Elevenes arbeidsmiljø Ifølge Kapittel 9A i opplæringsloven har alle elever i grunnskoler og videregående skoler rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Definisjon av krenkende atferd etter Opplæringslova 9a 3 andre ledd: Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn. Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Mobbing, vold, rasisme og diskriminering er bare eksempler på «krenkjande ord eller handlingar». Loven gjelder også andre former for krenkende ord eller handlinger, slik som negative, enkeltstående utsagn om en persons utseende, klær, tro, dialekt osv. Definisjon av mobbing: Med mobbing eller plaging forstår vi psykisk og/eller fysisk vold rettet mot et offer, utført av enkeltpersoner eller grupper. Mobbing forutsetter et ujevnt styrkeforhold mellom offer og plager, og at episodene gjentas over tid (Erling Roland ). Foreldre/foresatte og elever har rett til enkeltvedtak ved henstilling i forbindelse med det psykososiale miljøet. På skolens hjemmeside finner du informasjon om saksgang samt mal for henstilling og klage. Skolen har en egen sosial plan i forhold til 9a. I uke 38 vil vi ha en egen holdningskampanje for hele skolen. Zero Zero er et program som skolen bruker for å forebygge og redusere mobbing. Programmet er med på å gi de ansatte i skolen bedre kunnskap til å avdekke mobbing, løse mobbesaker, forebygge mobbing, og gjøre innsatsen mot mobbing som en del av skolens arbeid. Målet er at alle skal oppleve et trygt og godt leke- og arbeidsmiljø på skolen. Du kan lese mer om Zero via skoles hjemmeside. SIDE 7

8 E L E V R Å D E T Skolen er en viktig demokratisk arena for barn og unge hvor de skal oppleve medbestemmelse. Arbeid i elevråd er et viktig tiltak i skolehverdagen for å nå dette målet. Deres viktigste oppgave er å være bidragsytere til et positivt og inkluderende læringsmiljø, der det aktivt jobbes mot all krenkende adferd i skoletida. Elevrådet har to representanter fra hver klasse på trinn. To av elevrådsrepresentantene blir også valgt ut til å møte i kommunens Ungdomsråd. Det er gjerne leder og nestleder. Elevrådet ved Kodal skole har ansvaret for tre sosiale samlinger i løpet av året. Piknik i det grønne, Barnas talenter og aktivitetsdag i juni. Daglig organsierer elvrådet salg av yoghurt og juice for elevene på skolen før spisetid. Kontaktlærer for elevrådet skoleåret 2014/2015 er Geir Wike. SFO Skolefritidsordninga er et fritidstilbud før og etter skoletid for elever fra 1. til 4. klasse. Barn med spesielle behov fra 5-7 klasse kan søke om plass. Den frie leken står sentralt i SFO - hverdagen. SFO er barnas fritid og deres valg skal danne grunnlaget for aktivitetene. Vi er åpne for barnas innspill og forslag så langt det er mulig. Dersom det er behov hjelper vi barna i gang og underveis i leken. Hold deg oppdatert på Kodal skoles hjemmeside og besøk Her finner du nyheter, planer, bilder, vedtekter og søknadsskjema. Viktig informasjon sendes ut som ranselpost (i mappa). Kom innom på SFO eller ta en telefon, dersom du har spørsmål eller informasjon om barnet ditt. Vi har ikke fastlagte foreldresamtaler i SFO, men gir tilbud ved behov. Åpningstider: Alle måltider er inkludert. Er barnet ditt sykt eller borte av andre grunner, gis det beskjed til SFO/kontaktlærer. NB: husk merking av tøy!

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING SOLBERG SKOLE 2014-2015 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolen

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing

Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Handlingsplan mot krenkende atferd og mobbing Innhold Revidert 29.06.2015 Mål:... 1 Utdrag fra opplæringsloven kapittel 9 og veilederen til denne... 1 Det psykososiale miljøet med utgangspunkt i 9 a-3...

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN

KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN KÅFJORD SKOLENE TRIVSELSPLAN Skal sikre at elevene får et godt psykososialt læringsmiljø på skolene. 1. FORMÅL 2. INNLEDNING 3. OPPLÆRINGSLOVEN 9a 4. DEFINISJONER 5. FOREBYGGING 6. AVDEKKING 7. HÅNDTERING

Detaljer

ELEVINFORMASJON 2015-2016

ELEVINFORMASJON 2015-2016 ELEVINFORMASJON 2015-2016 INNHOLD Velkommen til Malakoff videregående v/rektor side 3 Den gode timen side 4 God vurdering side 5 Nyttig og viktig informasjon side 6-9 Rutine ved brannalarm side 10 Skoledagen

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole

Velkommen som elev og foresatt. til. Eggedal skole Velkommen som elev og foresatt til Eggedal skole Skoleåret 2012 2013 PRESENTASJON AV SKOLEN Eggedal skole er en barneskole, som ligger øverst i Sigdal kommune, med gangavstand til Eggedal sentrum. Biblioteket

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Prestfoss skole Skoleåret 2013/2014 Presentasjon av skolen Prestfoss skole ligger i Prestfoss sentrum i Sigdal kommune. Skolen ligger fint til oppe på

Detaljer

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø

INGEN UT AV REKKA GÅR. Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø INGEN UT AV REKKA GÅR Frogn kommunes handlingsplan for et godt psykososialt elevmiljø Revidert vår 2011 1 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ARBEID MED DET PSYKOSOSIALE MILJØET... 3 3. DEFINISJON AV MOBBING...

Detaljer

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk.

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk. Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk Side 1 INNHOLD Hilsen fra ordføreren i Ski Velkommen til nytt

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Connect Vinderen En del av Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Handlingsplan mot krenkende adferd Redigert:

Detaljer

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår.

Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Velkommen til et nytt skoleår! Vi ønsker elevene, foresatte, ansatte og alle vi samarbeider med vel møtt til et nytt og spennende skoleår. Informasjonsheftet er laget for brukere av skolen, elever, lærere

Detaljer

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no

Velkommen til. Informasjonshefte Høsten 2011. Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Velkommen til Informasjonshefte Høsten 2011 Vikhammer ungdomsskole, 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40 www.vikhammerungdomsskole.no Kontaktinformasjon Vikhammer ungdomsskole 7560 Vikhammer Tlf. 73 98 02 40

Detaljer

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE

KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE KVALITETSSIKRING AV OLWEUS-PROGRAMMET PLAN FOR Å SIKRE ET GODT PSYKOSOSIALT LÆRINGMILJØ PÅ ÅTTEKANTEN SKOLE Åttekanten skoles motto: VI KAN, VI VIL, VI FÅR DET TIL 1 Innhold: Kvalitetssikringsplanen s.

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 i Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 1 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 1 1.2 Forankring... 1 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer