GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted, slik at det er lett tilgjengelig både for deg som forelder og elev.

2 INNHOLD Velkommen til Galleberg skole side 3 Kontaktinformasjon side 4 Samarbeid hjem/skole side 5 Positivt fokus Side 7 Standarder/ forventninger side 8 Annen informasjon side 9 Årskalender høst 2014 side 12 Skolerute og fravær side 13 Ordensregler side 14 SKOLE Våre verdiord: Pedagogisk grunnholdning: - alle mennesker er likeverdige og forskjellige - alle har positive grunnelementer som kan styrkes til det beste for den enkelte og fellesskapet - bevisst ledelse av elevenes arbeidsfellesskap gir et godt læringsmiljø SFO Vår visjon: SFO i Sande skal være kjennetegnet av livsutfoldelse, kreativitet, fellesskap og mangfold. SANDE KOMMUNE: Vår visjon: Sande- sammen skaper vi trygghet og trivsel

3 Velkommen til skolen vår! Galleberg skole har en lang historie som strekker seg helt tilbake til den første skolebygningen sto ferdig i Den siste store utbyggingen og renoveringen fant sted i Høsten 2014 var det 141 elever som startet opp ved GALLEBERG skole. Totalt er vi 20 voksne. Sammen med alle foresatte er vi mange mennesker som til daglig har en eller annen form for kontakt med elevene og skal samarbeide om læring og utvikling. Vi på Galleberg skole ønsker å fokusere på og fremheve det positive. Derfor har vi blant annet valgt å starte med "Jeg har vært hos rektor". De elevene som gjør noe ekstra positivt skal gjøres "stas på". Elevene skal få oppmerksomhet via positive ting og vi som personale blir flinkere til å se det positive. Mer kan du lese videre om i heftet. Vi har flere informasjonskanaler vi bruker for å nå ut om skolens liv. Skolen har et eget sted på kommunens hjemmeside, vi har MLG og vi har en egen facebookside. I tillegg får alle elever og foreldre informasjon via ukeplaner. Når elever ikke har det bra på skolen, tar vi dette meget alvorlig. Vi har skriftlige rutiner for hva som skjer hvis vi oppdager mobbing. Det viktigste er allikevel den daglige oppfølging hver enkelt i personale har med hver elev. Hos oss bruker vi mye tid på å skape gode relasjoner mellom voksen og barn. Et av tiltakene er prioritert bruk av ressurser med 1 time elevsamtaler i uka. Som en sjekk av miljøet på skolen har vi hvert år elevundersøkelsen. Elevene på Galleberg skole blir møtt av voksne som tror på dem og som liker dem. De skal oppleve mestring hver dag og få selvtillit til å møte de faglige utfordringene det er på skolen. Sande kommune har som ekstra fokus vurdering for læring, ledelse og gode overganger. Dere foreldre og elevene skal merke at vi har dette fokuset. Som leder av skolen er jeg avhengig av et godt og positivt samarbeid mellom foreldre, lærere, assistenter og elever for at vi sammen skal gjøre Galleberg skole til et godt sted å være og et godt sted å lære. Jeg er glad for at det er mange foreldre som gjør et godt stykke arbeid både i FAU og som klassekontakter. Foreldreovertakelsen med stor suksess vi hadde høsten 2012 er et godt eksempel på det. Håper på et positivt samarbeid alle 7 årene ditt barn skal gå på Galleberg skole Terje Larsen Rektor

4 KONTAKTINFORMASJON: Adresse Gallebergveien 140, 3070 SANDE Skolens e-post adresse Skolens hjemmeside Skolens facebookside Skolens telefonnummer Funksjon Navn Telefon E-post Skolesekretær Anne-May Schwencke / Rektor Terje Larsen / Inspektør Mona Evensen / SFO Leder Marit Hole / Helsesøster Lynn Grimeland Funksjon Navn Telefon E-post Solveig Maurtveten Assistenter Gerd B. Haugerud SFO Veien Lill-Tone G. Bredesen SFO Hagan Line Pedersen Solveig Haugerud 1.klasse Yvonne Grambo 2.klasse Heidi Edvardsen Lærerrom 1: klasse Sissel Landa Wang 3.klasse Inger Johnsen Lærerrom 2: klasse Mona H. Aune 5.klasse Øystein Aa Nordby 6.klasse Kristine Opsahl Lærerrom 3: klasse Anne-Liv Myhre Renate B. Lindhovd Øystein Kjørstad Lærerrom 2: Faglærere Sigrunn S. Pedersen Lars Petter Bull Tuhus Lærerrom 3: Karoline S. Hellum Lærerrom 1:

5 SAMARBEID HJEM SKOLE Det er foreldre/foresatte som har hovedansvaret for at barnet stimuleres til utvikling og læring. Hjemmet er en sentral arena for læring. Skolen som læringsinstitusjon har som sin primære oppgave å tilføre elevene faglig kunnskap og legge til rette for sosial læring. Et godt samarbeid betinger at begge parter er kjent med sine rettigheter og plikter. Det samme gjelder forventninger (Se eget punkt). Skolens opplæringsvirksomhet skal finne sted i samarbeid og forståelse med hjemmet. Skolens resultater på faglige tester og brukerundersøkelser skal diskuteres med elever, foreldre og ansatte på trinn og/eller gruppenivå. Foresattes ansvar for særskilt informasjon om eleven Det er til enhver tid viktig at foresatte informerer skolen /kontaktlærere om særskilte forhold angående eleven, for eksempel om barnet har behov for medisiner, har allergier, har opplevelser som er vanskelige mv. Be om en samtale med kontaktlæreren, eller ring skolen. Kontaktlæreren sørger for å avtale rutiner for nødvendig dialog og samarbeid, blant annet også for å gi øyeblikkelige tilbakemeldinger til foresatte hvis situasjoner oppstår. En elev skal aldri sendes hjem alene fra skolen ved sykdom, uten at det har vært dialog (muntlig eller skriftlig) med foresatte. Elevsamtaler Elevsamtalen er en samtale mellom lærer og elev. På Galleberg skole er det kontinuerlige elevsamtaler. Lærerne har egen tid (1t.) hver uke til å snakke med elevene. Det påhviler kontaktlæreren å sette elevsamtalene i system og sørge for at samtalene er forberedt, strukturert og målrettede. Utviklingssamtaler/konferanser Det er viktig med arenaer hvor man kan skape relasjoner og tillit. Det er lovfestet med samtaler mellom hjem og skole to ganger i året. Dette er en god arena for samarbeid. I samtalen skal eleven være i sentrum. Det er elevens læringsmål og læringsutbytte som skal være hovedtema. Foreldrene skal få greie på hva deres barn må jobbe videre med. Det kan vurderes om eleven skal være til stede under hele samtalen. Innkalling til konferansetimen skal være skriftlig, og varsles minimum to uker i forkant av samtalen. Læringsplan/periodeplan Hver gruppe/team skal bruke læringsplan som verktøy og skriftlig kommunikasjon. Den må være enkel, og informasjonen må være lett å forstå. Foresatte og eleven, samt skolens ledelse og andre lærere skal kunne finne ukeplanene på læringsplattformen Fronter. Dette er en viktig del av samarbeidet hjem/skole. Læringsplanen skal brukes til jevnlig tilbakemelding til foresatte. Tilbakemelding som gjelder den enkelte elev skal unntas offentlighet og selvfølgelig ikke legges på fellesområder på Fronter. Fronter Foresatte får brukertilgang til sin elevs mappe, trinnets sider og foreldreområdet i plattformen. Fronter skal introduseres til alle foresatte ut fra behov, men det påhviler kontaktlærer et særskilt ansvar for å motivere foresatte til å bruke Fronter som kommunikasjonsverktøy og informasjonsverktøy. Foresatte må også sørge for å holde seg oppdatert på hva som skjer i barnets digitale klasserom på Fronter. Forskning viser: Barn som har støtte hjemmefra både har og gjør det bedre på skolen."

6 Samarbeidsorganer for skolen. Det er tre fora for samarbeid hjem/skole på skolenivå: Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Skolemiljøutvalg (SMU) Samarbeidsutvalg (SU) FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) FAU skal nedsettes ved alle skoler og er et utvalg for foreldrerådet som består av alle foreldrene som har barn ved den enkelte skole. FAU er hjemlet i Opplæringsloven som et samarbeidsorgan for foresatte og skolen. FAU består av foreldrekontaktene. FAU velger to representanter til skolens samarbeidsutvalg. FAU er organisert med et styre og en leder som er rektor nærmeste samarbeidspartner. FAU skal: Fremme fellesinteressene for foreldrene Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole Legge til rette for positiv utvikling hos elevene Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet FAU har eget område på skolenes intranett (MLG), der det legges ut møteplaner, referater og div. info foresatte imellom. På Galleberg har vi dedikerte og gode foreldrerepresentanter som gjør en kjempejobb for skolen vår. Skolemiljøutvalg (SMU) SMU er et lovpålagt utvalg for alle skoler. Skolemiljøutvalget skal arbeide med saker i henhold til Opplæringslovens 9a som handler om å sikre et godt miljø for elevene, både fysisk og psyko-sosialt. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ i skolen. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Det er et krav om at elev- og foreldresiden skal ha et flertall. Skolemiljøutvalget består av representanter fra elevene, foreldrenes arbeidsutvalg, undervisningspersonalet, andre tilsatte og fra skoleledelsen. På vår skole er Samarbeidsutvalget også Skolemiljøutvalget. Samarbeidsutvalg (SU) SU er skolens øverste samarbeidsorgan. Sammensettingen er som for skolemiljøutvalget. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, for eksempel skolens planarbeid, virksomhetsplaner, forsøks -og utviklingsarbeid, opplæring, budsjett, skolenedleggelse, skolebasert vurdering, informasjonsarbeid mv.

7 POSITIVT FOKUS Vi har blant annet to ting som vi håper gjør at skolehverdagen får et enda bedre fokus på det positive! 2. "Jeg har vært hos rektor" (for godt arbeid) Det å være hos rektor trenger ikke alltid å være negativt. På disse små møtene er det tenkt at elevene kan vise et godt arbeid, noe de har jobbet hardt med eller et godt resultat til rektor. Dette skal være litt stas og kontaktlærer sier i fra om de som burde ta seg en tur til rektor. De får med seg et bevis på at de har vært der. 3. Fellessamlinger Ca. 1 gang i måneden er det fellessamling for hele skolen. De forskjellige klassene har ansvar for hver sin samling. På disse samlingene synger vi litt og har litt underholdning. Rektor vil ta fram elevene som har vært hos rektor eller vært spesielt hyggelig og grei. Det å være positiv skal lønne seg..

8 STANDARDER: Standardene er tydelige forventninger til elever, foreldre og voksne på skolen. Det er viktig for oss at hjemmene støtter opp om disse standardene. Standardene gjennomgås på høstforeldremøtene FORELDRESTANDARD Dere har et godt samarbeid med barnets kontaktlærer Dere møter til konferansetimene 2 ganger i året og foreldremøter. Dere setter dere inn i og leser informasjon fra skolen og klassen Dere tar ansvar for at elevene har nødvendig utstyr til de ulike aktivitetene. Dere snakker positivt om skolen overfor barna og tar opp eventuelle negative ting direkte med skolen. Dere tar ansvaret for at barna møter uthvilt på skolen, har spist frokost og har med nistemat. Dere følger opp og hjelper til med barnets læring Elevens oppførsel på skolen er også et ansvar for hjemmet Dere engasjerer dere og involverer dere i skolen vår ELEVSTANDARD Dere møter opp til rett tid og har med nødvendig utstyr. Dere behandler barn og voksne med respekt og omtanke. Dere sier i fra til voksne når dere eller andre opplever negative ting. Dere gjør skolearbeid og lekser så godt dere kan. Dere følger skolens og klassens regler. Dere tar vare på skolen og skolens eiendom. Dere bidrar til et positivt skolemiljø SKOLESTANDARD Vi har ansvaret for det gode hjem-skole samarbeidet. Vi skal samarbeide godt om elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen skal gi grundig og god informasjon Vi skal arbeide for å skape trygghet for alle og vise hver enkelt elev omsorg og respekt. Vi skal følge skolens rutiner ved mobbing. Mobbing SKAL tas på alvor! Vi skal være faglig kompetente. Vi skal arbeide for et godt læringsmiljø der elevene kan få best mulig individuelt tilpasset opplæring. Vi skal utnytte ressursene og organisere elevgruppene på best mulig måte.

9 ANNEN INFORMASJON Galleberg skole jobber for åpenhet og god kommunikasjon med hjemmene. I tillegg til de daglige rutinene for kommunikasjon, kommer virkemidler som: Oppdatert hjemmeside Hjemmesiden skal gi brukeren tilgang til alle skolens grunnlagsdokumenter og øvrig informasjon om skolens innhold. Dette skjer på vår åpne hjemmeside under Sande kommune. Bruk av Fronter Fronter er læringsplattformen som D-IKT samarbeidet har valgt. Galleberg skole viderefører bruk av Fronter til informasjonsformidling og samarbeid med elevenes foresatte, i tillegg til den ordinære opplæringen ved hjelp av Fronter. Som forelder kan du logge deg på Fronter med "MinID" via kommunens nettsider. Facebook Vi har også egen side på Facebook. Trivselslederprogram Et program for økt aktivitet og mer trygghet i friminuttene, der elevene velger andre elever som trivselsledere. Hovedmålet med programmet er å tilby skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i friminuttene. Både 1. klassinger og 7. klassinger, gutter og jenter, skal finne noe spennende å gjøre. Uteområdet Skolen har et flott uteområde som innbyr til mange ulike aktiviteter både i skoletiden og på fritiden. Skolen har baller og utstyr til utlån i skoletiden, men på ettermiddagen må man ha med eget utstyr. Elevrådet: Elevrådet er satt sammen av to representanter fra trinn. Elevrådet skal fremme elevenes fellesinteresser på skolen og arbeide aktivt for å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø. De kan også uttale seg om nærmiljøet. Alle trinn skal holde klasseråd der alle elevene på trinnet er medlemmer. Det er viktig for Galleberg skole at vi har et velfungerende og engasjert elevråd. Terje Larsen (rektor) er skolerepresentant i elevrådet. Han skal hjelpe og støtte elevene. SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) Visjon: SFO i Sande skal være kjennetegnet av livsutfoldelse, kreativitet, felleskap og mangfold. Mål: SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen. SFO skal gi barna muligheter for allsidig lek og varierte aktivitetsformer. SFO skal stimulere til sosiale aktiviteter samtidig som det skal være mulig å være alene. SFO skal være et positivt element i og en integrert del av skolehverdagen, slik at en får til en helhet i skoledagen for de minste. SFO på Galleberg er åpent i tidsrommet SFO er en del av skolen, og de ansatte har tett samarbeid om barna. Påmelding leveres skriftlig til skolen når eleven begynner på 1. trinn og gjelder til og med 4. trinn. Det er utarbeidet en håndbok for SFO i Sande der en finner mer informasjon. I tillegg er det utarbeidet en folder for Galleberg SFO. Ta kontakt med skolen hvis du ønsker denne.

10 FADDERORDNINGEN For å skape trygghet for de minste elevene ved skolen, har vi fadderordningen. 6. trinn er faddere for 1. trinn og 7. trinn er faddere for 2. trinn. Kontaktlærerne samarbeider om innhold og gjennomføring av aktiviteter. SAMARBEIDSPARTNERE Helsesøster: Helsesøster har kontortid ved skolen på tirsdager. Telefon: Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade og lyte. Skal i samarbeids med hjem, skole og øvrig hjelpeapparat i samfunnet arbeide for å løse de helsemessige problem som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon. PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste har et nært samarbeid med skolen. BUFF Barn og unges forebyggende fagteam Består av fire fagpersoner fra Sande kommune med ulik kompetanse om barn som møtes på Galleberg skole en gang i måneden. De inviterer foresatte til å ta kontakt for å komme og legge frem små og store utfordringer dere har i hverdagen i forhold til barna deres. De lytter, stiller noen spørsmål og prøver i fellesskap å finne frem til noen løsninger. Noen ønsker å komme tilbake etter å ha prøvd noen av forslagene. Gruppa består av helsesøster, familietjenesten og en representant fra skolen. Ta kontakt med skolens representant Mona Evensen eller rektor hvis det er noe du/dere lurer på. TRADISJONER Galleberg skole og SFO ønsker å jobbe videre med arbeid som har en positiv effekt for store og små. Under finner du noen av våre aktiviteter. Høstaktivitetsdag Internasjonale uker med FN-dag, åpen dag og BlimE! dansen Juleforberedelser med bl.a. grøtfest Vinteraktivitetsdag Trafikkdag/uke Ryddeuke Kulturelle skolesekken Bluesfestivalen 5.-7.trinn Verdens bokdag Gallebergstjerner Vennskapsuke Våraktivitetsdag Avslutningsfest 7. Trinn Trinntreff MOBBING Skolen har rutiner når det gjelder mobbing. Vi skal være "tett på" og tar mobbing svært alvorlig. Det er viktig at foreldre umiddelbart kontakter skolen hvis det er mistanke om mobbing. Vi har en egen tiltaksplan mot mobbing

11 BUSSVENTING Det blir satt inn inspektører ved bussholdeplassen da det til tider er mye venting. Elevene oppfordres til andre aktiviteter mens de venter slik at vi unngår kjekling og småkrangling. RESSURSPERSONER Skolen ønsker i større grad å få kontakt med steder og personer i nærmiljøet som har noe å bidra med. Gi oss gjerne tips om dette. SYKLING På Galleberg skole skal sykling til skolen kun skje fra 5.-7.trinn. 4.klasse kan begynne å sykle til skolen allerede fra jul. Skoleveien vår er trafikkfarlig og vi som skole har ansvar til eleven kommer hjem. Trygg Trafikk anbefaler ikke at barn under 10 år sykler til skolen. Husk hjelm!

12 ÅRSKALENDER HØST 2014 Endringer kan forekomme Tiltak Målgruppe Dag/Måned Ansvarlig(e) Første skoledag 1. klasse 18. august Rektor/Kontaktl. 1.klasse + SFO 15.september kl.18 Kontaktlærer 2.klasse 25.september kl.19 Kontaktlærer 3.klasse 9.september kl.18 Kontaktlærer Foreldremøter 4.klasse 18.september kl.18 Kontaktlærer 5.klasse 25.september kl.18 Kontaktlærer 6.klasse 11.september kl Kontaktlærer 7.klasse 19.august kl.18 Kontaktlærer 22.august kl Rektor 26.september kl klasse 14.november kl klasse 19.desember kl klasse Månedssamlinger Alle 23.januar kl klasse 13.februar kl klasse 24.april kl klasse 13.mai kl klasse 19.juni kl Rektor Aktivitetsdag Høst Alle klasser Før høstferien Kontaktlærere Leirskole 7. klasse Uke 35 Kontaktlærer Nasjonale prøver Lesing 5. klasse 15.oktober Kontaktlærer/ Rektor Nasjonale prøver Engelsk 5. klasse oktober Kontaktlærer/ Rektor Nasjonale prøver Regning 5. klasse oktober Kontaktlærer/ Rektor Kartlegging/ oppfølging res. Alle klasser September / Oktober Kontaktlærere / inspekt. Elev/lærerundersøkelsen 5.-7.klasse Uke 45 Internasjonale uker Alle klasser Uke 42/43 Sigrunn (Alle) Åpen Dag Alle klasser 24.oktober kl Sigrunn (Alle) BlimE! dansen Alle klasser 24.oktober kl Kontaktlærere Konferansetimer Alle klasser Uke 44, 45 Kontaktlærere Kollegaveiledning Uke 47 Adventsstunder Alle klasser Des Kontaktlærere Lucia 1. kl 13. des. Kontaktlærere 1. kl Juleblomst kl Desember Kontaktlærere Juleverksted kl Desember Kontaktlærere Grøtfest Alle avdelingsvis Desember Anne-May (Alle) Julegudstjeneste Alle Desember Rektor

13 SKOLERUTE OG FRAVÆR: Permisjon fra grunnskoleopplæringen Etter loven har barn og unge i Norge plikt til grunnskoleopplæring og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring. Ved permisjoner og fravær som "eleven eller foreldra sjølv er skyld i", fraskriver eleven (eller foreldrene på elevens vegne) seg retten til offentlig grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet. Foreldrene overtar ansvaret for elevens opplæring i perioden. Fravær Over en dags fravær skal søkes om til rektor elektronisk via Sande kommunes hjemmesider. Vi oppfordrer ingen til å søke fri fra skolen utenom feriene. Fravær blir registrert og rapporteres inn/legges på elevens mappe Bruk av meldingsbok Er en elev på grunn av sykdom, eller annen årsak blitt hindret i å komme på skolen, skal foresatte skrive melding om dette i meldingsboka. Meldingen må være datert og undertegnet. Varer et fravær mer enn tre dager, må skolen informeres.

14 ORDENSREGLER FOR GALLEBERG SKOLE Gyldighet: Reglementet gjelder på skolens område i skoletiden og for arrangementer som skolen står for eller når disse foregår utenfor skolens område og utenom den ordinære skoletid. Dette innebærer også arrangementer i FAUs eller i elevrådets regi. Ordensreglene gjelder også på skoleveien. RUTINER: Ordensreglene gjøres kjent for elever, skolens ansatte og hjemmene hvert år ved oppstart av nytt skoleår. ALLE ELEVER SKAL: Vise hensyn og respekt for andre Holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen Møte presis til undervisning og avtaler Følge de beskjeder som blir gitt Holde det rent og ryddig på skolen og ta vare på utstyr, bøker og skolemateriell Levere inn og slå av mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr i timene, dersom ikke annen beskjed gis av lærer Oppholde seg innenfor skolens område Ta personlig ansvar for private verdisaker som de tar med seg Ha skriftlig melding om alle typer fravær Returnere lånte gjenstander (bøker, lydbøker mm.) PÅ SKOLEN TOLERERES IKKE: Bruk og oppbevaring av tobakk og rusmidler Godteri og Tyggegummi Hærverk, slåssing, plaging og mobbing (Gjelder også digitalt). Å ha med seg farlige gjenstander som kan benyttes til å skade andre Grov munnbruk, banning og upassende bemerkninger Juks på prøver og innleveringer Snøballkasting. (Kun på anvist plass) Seksuell trakassering, rasistiske utsagn og handlinger REAKSJONER: Skolen har ulike reaksjonsformer avhengig av forseelsen(se baksiden for ytterligere spesifisering): Tilsnakk fra/samtale med voksen Telefon hjem fra elev og/eller lærer Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte. Skriftlig advarsel/tilbakemelding fra lærer/assistent eller rektor. Sitte inne i friminutt under tilsyn Gjensitting etter avtale med foresatte når regelbruddet fører til tapt undervisningstid Midlertidig eller permanent bytte av gruppe eller skole. Bortvisning fra undervisning resten av timen/arbeidsperioden av lærer. (Opplæringsloven 2-10) Bortvisning resten av skoledagen etter rektors avgjørelse, foresatte kontaktes umiddelbart (Opplæringsloven 2-10) Midlertidig inndragelse av gjenstander (Foresatte må hente de inndratte gjenstandene på skolen). I skolens arrangementer eller aktiviteter deltar eleven under forutsetning av at foresatte har ansvaret, og er tilstede. Hærverk og ødeleggelser medfører erstatningsansvar (Skadeerstatningsloven 1-1 og 1-2) Politianmeldelse av ulovlige forhold (grove episoder). Elevene plikter å overholde ilagte sanksjoner. Manglende overholdelse kan føre til nye sanksjoner

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Elevråd: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Vilde og Ida Cicilie Skjennum Marit

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

Lurahammaren ungdomsskole

Lurahammaren ungdomsskole Lura bydelsutvalg 18.01.10 - Melding 5/10 referat møte i SAMARBEIDSUTVALGET Lurahammaren ungdomsskole Dato og tid Tirsdag 15.12.2009 Kl. 18;00 Sted: Personalrommet Lurahammaren ungdomsskole Representanter

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER:

SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: SØRVIK SKOLE SKOLEKATALOG 2015/2016 TELEFONNUMMER/ADRESSER: Ekspedisjon 770 27800 Rektor 770 27802 Avd. leder 770 27807 Personalrom 770 27803 Arbeidsrom 770 27804 Arbeidsrom 770 27805 Arbeidsrom 770 27806

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015

Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 Lokal forskrift for ordensreglement for SFO i Nedre Eiker kommune Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 HJEMMEL SFO er ikke en del av skoletida og omfattes derfor ikke av opplæringsloven

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Oppdatert høsten 2014 Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden

Detaljer

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE

REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL REGLER FOR ORDEN OG OPPFØRSEL VED GLOMFJORD SKOLE Alle som er knyttet til Glomfjord skole er med på å forme miljøet ved skolen. Vi kan med en positiv holdning og god oppførsel

Detaljer

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker

Kapittel 2. Undervisning, eksamen, ansvar for tap av verdisaker Ordensreglement ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS Hjemmel: Privatskolelovens 3-9 Fastsatt av styret ved Wang Toppidrett Fredrikstad AS den 25.04.2006 med hjemmel i privatskoleloven 3-9. Reglementet er

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære barneskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE BARNESKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014

ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Vestbygda ungdomsskole ORDENSREGLEMENT & VURDERING I ORDEN OG OPPFØRSEL 2013-2014 Reglementets virkeområde: På skolen, i timene, i friminuttene, på skolens læringsplattform (Fronter), på vei til og fra

Detaljer

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole Plan for samarbeidet mellom skole/heim "Samarbeidet mellom skole og heim er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland Forskrift Ordensreglement for elever i videregående skoler i Rogaland er gitt med hjemmel i Lov om grunnskolen og den

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Overordnede ordensregler Fjære skole

Overordnede ordensregler Fjære skole Overordnede ordensregler Fjære skole Vedtatt i SU 29.01.2009 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 1 Hjemmel 3 2.2 2 Formål 3 2.3 3 Virkeområde 3 3 Regler og sanksjoner... 3 3.1 4 Generell oppførsel 3 3.1.1

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Vedtatt av kommunestyret 13.04.2015 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2

Detaljer

Velkommen til Moen skole

Velkommen til Moen skole Velkommen til Moen skole Informasjon til foresatte 28.05.15 Saksliste Moen skole generell info Organisering av skoledagen 1. trinn 2015/2016 Forberedelser til skolestart Den viktige foreldrerollen Kontakten

Detaljer

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes

Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet for elever i grunnskolen i Nes Ordensreglementet gjelder fra skoleåret 2011-2012. Reglementet er gitt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa

Detaljer

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.

Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17. Lokal forskrift for organisering av leksehjelp, og ordensreglement for skolene i Nedre Eiker Vedtatt i hovedutvalg for Oppvekst & kultur 17.juni 2015 INNHOLD Hjemmel:... 3 Leksehjelp... 3 Ordensreglement...

Detaljer

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9.

Ordensreglementet er gitt med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9. om ordensreglement 27.06.2013 - Revidert etter høring FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I KRISTIANSAND KOMMUNE. Kristiansand bystyret har besluttet at følgende forskrift om ordensreglement gjelder

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Fet kommune - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Innledning...2 1.1 Hjemmel og ikrafttredelse...2 1.2 Tobakksforbud på skoler

Detaljer

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE

BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE BEREDSSKAPSPLAN MOT MOBBING FOR GRØTVEDT SKOLE HVA SIER LOVVERKET? Opplæringslovens 9a 1: Generelle krav: Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE

ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE ORDENSREGLEMENT FOR MIDTPUNKTET MONTESSORISKOLE INNLEDNING 1 Hjemmel Ordensreglementet er gitt med hjemmel i opplæringsloven 2-9 og privatskolelovens 3-9. I tillegg til dette skolereglementet, gis den

Detaljer

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer):

Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): SØKNAD ELEVPLASS Elevens: Elevens fulle navn: Adresse: Postnr.: Poststed: Fødselsdato (6 siffer): Det søkes om opptak i klasse: Fra (dato/år): Av pedagogiske og praktiske årsaker blir det ikke mulig å

Detaljer

Helhetlig plan for. Elevenes psykososiale miljø. Ås ungdomsskole mai 2011

Helhetlig plan for. Elevenes psykososiale miljø. Ås ungdomsskole mai 2011 Helhetlig plan for Elevenes psykososiale miljø Ås ungdomsskole mai 2011 Endelig plan 04.05.2011 Innledning Elevene har rett til et godt psykososialt miljø. Utgangspunktet for dette er Opplæringsloven 9a-1:

Detaljer

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE

ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE ORDENSREGLEMENTFORLAVANGENSKOLE Reglene gjelder for alle elever ved Lavangen skole. Reglene gjelder på hele skolen, skoleplassen, når elever er på turer og i bussen og til og fra skolen. SKOLEVEIEN Alle

Detaljer

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø.

Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. Ullevål skoles handlingsplan for et trygt skolemiljø. MÅLSETTING: Ullevål skole skal være en skole med et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolemiljøet skal være

Detaljer

Informasjonshefte Nordskogen skole

Informasjonshefte Nordskogen skole Informasjonshefte Nordskogen skole Til foreldre og elever Velkommen til et nytt og spennende skoleår på Nordskogen skole. Spesielt velkommen ønsker vi de nye 1. klasse-elevene og deres foreldre. Dette

Detaljer

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11

Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Melding til utvalg for kultur og oppvekst 23.05.11-52/11 Referat fra møte i SAMARBEIDSUTVALGET Dato og tid Tirsdag 5.4.2011 Kl. 19:30 Lurahammaren ungdomsskole Sted: Til stede: Ikke til stede: Sendes til:

Detaljer

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole

Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Beredskapsplan mot mobbing for Askimbyen skole Hva sier lovverket? 9a 1: Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjer helse,

Detaljer

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.)

Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Trivselsregler på Tastarustå skole 2014-2015 8.- 10.trinn (revidert i DS 110214 pkt reaksjonsformer pkt 1.2 og s 2.) Ordens- og trivselsregler ORDENS- OG TRIVSELSREGLER VED TASTARUSTÅ SKOLE Generelle regler

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015

Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark. Gjeldende fra 01.04.2015 Forskrift om ordensreglement for elever ved videregående skoler i Telemark Gjeldende fra 01.04.2015 Fastsatt med hjemmel i opplæringsloven 3 7. Vedtatt av Hovedutvalg for kompetanse 04.02.15. Ordensreglementet

Detaljer

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2012/2013 GALLEBERG SKOLE INNLEDNING Vi har hatt et fint år på Galleberg skole både faglig og sosialt. Skolen gjennomsyres av gode tydelige voksne som ønsker å ta vare på hele mennesket. Vi

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE GRIMSTAD KOMMUNE Kultur- og oppvekstsektoren Fjære ungdomsskole 1 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER VED FJÆRE UNGDOMSSKOLE I INNLEDNING... 2 1. Hjemmel... 2 2 Formål... 2 3 Virkeområde... 2 II REGLER

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE

ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Sand skole -et godt sted å være for å lære - ORDENSREGLEMENT SAND SKOLE Ordensreglementet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø for elevene, fremme gode arbeidsvaner og orden og ivareta elevenes

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: Utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing

Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Handlingsplan mot Trakassering og mobbing Innhold 1. Forord av rektor 3 2. Definisjon mobbing 4 3. Forebygging av mobbing 5 God klasseledelse: 5 Samarbeid skole hjem: 5 Relasjoner mellom elever: 5 Relasjoner

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VED BRANDENGEN SKOLE Definisjon av mobbing: Mobbing kan defineres på to måter: Mobbing er gjentatt negativ eller ondsinnet adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har

Detaljer

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14

Virksomhetsplan Ørnes skole. Skoleåret 2013-14 Virksomhetsplan Ørnes skole Skoleåret 2013-14 1.0 Forord Virksomhetsplanen er styrende for arbeidet ved Ørnes skole. Planen skal legge felles føringer for virksomheten og sikre at skolen fremstår som en

Detaljer

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning

Innhold. Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag. Innledning Innhold Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Stjørdal kommune, Nord- Trøndelag I Innledning 1. Hjemmel 2. Formål 3 Virkeområde II Regler og sanksjoner 4 Generell oppførsel 5 Sanksjoner

Detaljer

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune

Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Forskrift om ordensreglement ved grunnskolene i Sørum kommune Opplæringsloven 2 9 Vedtatt i Oppvekstutvalget 04.06.2014 Gjøres gjeldende fra 01.08.2014 INNLEDNING 1. HJEMMEL Forskrift om ordensreglement

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13

ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 ORDENS- OG OPPFØRSELSREGLER VED ÅS UNGDOMSSKOLE 12/13 Forskrift for ordens- og oppførselsreglement er vedtatt den 30.04.2012 i Samarbeidsutvalget ved Ås ungdomsskole etter delegasjon fra Oppvekst- og kultursjefen

Detaljer

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole

Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Standard for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing og krenkelser ved Lusetjern skole Mål: Alle elever på Lusetjern skole skole har rett til et godt fysisk

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE.

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I KLÆBU KOMMUNE. II INNLEDNING 1 Hjemmel. Opplæringslova 2-9: Ordensreglement og liknande Kommunen skal gi forskrifter om ordensreglement for den enkelte grunnskolen.

Detaljer

Foreldremøter september 2013

Foreldremøter september 2013 Foreldremøter september 2013 En håndfull sekunder av evigheten har livet gitt oss til å tenne stjerner til å lage varme skape bilder En håndfull sekunder til å sette spor i et hjerte 1 Pedagogisk plattform

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement for Skogn barne- og ungdomsskole

Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement for Skogn barne- og ungdomsskole Levanger kommune / Skogn bu Forskrift vedtatt av Driftskomiteen 11.06.14, sak 19/14, med endringer vedtatt SU ved Skogn bu i møte 11.09.2015 Forskrift om ordensreglement for grunnskolene i Levanger Ordensreglement

Detaljer

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014

Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Øren skole Informasjonshefte 2013-2014 Drammensskolen DRAMMENSSKOLEN Visjon «Drammensskolen, Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og

Detaljer

TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT

TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT 1 Tomter skole, Hobøl kommune TOMTER SKOLE ORDENSREGLEMENT Godkjent av Samarbeidsutvalget ved Tomter skole 13.juni 2012 Rektor Olav-Helge Karlsen 2 TOMTER SKOLE INNHOLD ORDENSREGLEMENT 1. Ordensreglementets

Detaljer