GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted, slik at det er lett tilgjengelig både for deg som forelder og elev.

2 INNHOLD Velkommen til Galleberg skole side 3 Kontaktinformasjon side 4 Samarbeid hjem/skole side 5 Positivt fokus Side 7 Standarder/ forventninger side 8 Annen informasjon side 9 Årskalender høst 2014 side 12 Skolerute og fravær side 13 Ordensregler side 14 SKOLE Våre verdiord: Pedagogisk grunnholdning: - alle mennesker er likeverdige og forskjellige - alle har positive grunnelementer som kan styrkes til det beste for den enkelte og fellesskapet - bevisst ledelse av elevenes arbeidsfellesskap gir et godt læringsmiljø SFO Vår visjon: SFO i Sande skal være kjennetegnet av livsutfoldelse, kreativitet, fellesskap og mangfold. SANDE KOMMUNE: Vår visjon: Sande- sammen skaper vi trygghet og trivsel

3 Velkommen til skolen vår! Galleberg skole har en lang historie som strekker seg helt tilbake til den første skolebygningen sto ferdig i Den siste store utbyggingen og renoveringen fant sted i Høsten 2014 var det 141 elever som startet opp ved GALLEBERG skole. Totalt er vi 20 voksne. Sammen med alle foresatte er vi mange mennesker som til daglig har en eller annen form for kontakt med elevene og skal samarbeide om læring og utvikling. Vi på Galleberg skole ønsker å fokusere på og fremheve det positive. Derfor har vi blant annet valgt å starte med "Jeg har vært hos rektor". De elevene som gjør noe ekstra positivt skal gjøres "stas på". Elevene skal få oppmerksomhet via positive ting og vi som personale blir flinkere til å se det positive. Mer kan du lese videre om i heftet. Vi har flere informasjonskanaler vi bruker for å nå ut om skolens liv. Skolen har et eget sted på kommunens hjemmeside, vi har MLG og vi har en egen facebookside. I tillegg får alle elever og foreldre informasjon via ukeplaner. Når elever ikke har det bra på skolen, tar vi dette meget alvorlig. Vi har skriftlige rutiner for hva som skjer hvis vi oppdager mobbing. Det viktigste er allikevel den daglige oppfølging hver enkelt i personale har med hver elev. Hos oss bruker vi mye tid på å skape gode relasjoner mellom voksen og barn. Et av tiltakene er prioritert bruk av ressurser med 1 time elevsamtaler i uka. Som en sjekk av miljøet på skolen har vi hvert år elevundersøkelsen. Elevene på Galleberg skole blir møtt av voksne som tror på dem og som liker dem. De skal oppleve mestring hver dag og få selvtillit til å møte de faglige utfordringene det er på skolen. Sande kommune har som ekstra fokus vurdering for læring, ledelse og gode overganger. Dere foreldre og elevene skal merke at vi har dette fokuset. Som leder av skolen er jeg avhengig av et godt og positivt samarbeid mellom foreldre, lærere, assistenter og elever for at vi sammen skal gjøre Galleberg skole til et godt sted å være og et godt sted å lære. Jeg er glad for at det er mange foreldre som gjør et godt stykke arbeid både i FAU og som klassekontakter. Foreldreovertakelsen med stor suksess vi hadde høsten 2012 er et godt eksempel på det. Håper på et positivt samarbeid alle 7 årene ditt barn skal gå på Galleberg skole Terje Larsen Rektor

4 KONTAKTINFORMASJON: Adresse Gallebergveien 140, 3070 SANDE Skolens e-post adresse Skolens hjemmeside Skolens facebookside Skolens telefonnummer Funksjon Navn Telefon E-post Skolesekretær Anne-May Schwencke / Rektor Terje Larsen / Inspektør Mona Evensen / SFO Leder Marit Hole / Helsesøster Lynn Grimeland Funksjon Navn Telefon E-post Solveig Maurtveten Assistenter Gerd B. Haugerud SFO Veien Lill-Tone G. Bredesen SFO Hagan Line Pedersen Solveig Haugerud 1.klasse Yvonne Grambo 2.klasse Heidi Edvardsen Lærerrom 1: klasse Sissel Landa Wang 3.klasse Inger Johnsen Lærerrom 2: klasse Mona H. Aune 5.klasse Øystein Aa Nordby 6.klasse Kristine Opsahl Lærerrom 3: klasse Anne-Liv Myhre Renate B. Lindhovd Øystein Kjørstad Lærerrom 2: Faglærere Sigrunn S. Pedersen Lars Petter Bull Tuhus Lærerrom 3: Karoline S. Hellum Lærerrom 1:

5 SAMARBEID HJEM SKOLE Det er foreldre/foresatte som har hovedansvaret for at barnet stimuleres til utvikling og læring. Hjemmet er en sentral arena for læring. Skolen som læringsinstitusjon har som sin primære oppgave å tilføre elevene faglig kunnskap og legge til rette for sosial læring. Et godt samarbeid betinger at begge parter er kjent med sine rettigheter og plikter. Det samme gjelder forventninger (Se eget punkt). Skolens opplæringsvirksomhet skal finne sted i samarbeid og forståelse med hjemmet. Skolens resultater på faglige tester og brukerundersøkelser skal diskuteres med elever, foreldre og ansatte på trinn og/eller gruppenivå. Foresattes ansvar for særskilt informasjon om eleven Det er til enhver tid viktig at foresatte informerer skolen /kontaktlærere om særskilte forhold angående eleven, for eksempel om barnet har behov for medisiner, har allergier, har opplevelser som er vanskelige mv. Be om en samtale med kontaktlæreren, eller ring skolen. Kontaktlæreren sørger for å avtale rutiner for nødvendig dialog og samarbeid, blant annet også for å gi øyeblikkelige tilbakemeldinger til foresatte hvis situasjoner oppstår. En elev skal aldri sendes hjem alene fra skolen ved sykdom, uten at det har vært dialog (muntlig eller skriftlig) med foresatte. Elevsamtaler Elevsamtalen er en samtale mellom lærer og elev. På Galleberg skole er det kontinuerlige elevsamtaler. Lærerne har egen tid (1t.) hver uke til å snakke med elevene. Det påhviler kontaktlæreren å sette elevsamtalene i system og sørge for at samtalene er forberedt, strukturert og målrettede. Utviklingssamtaler/konferanser Det er viktig med arenaer hvor man kan skape relasjoner og tillit. Det er lovfestet med samtaler mellom hjem og skole to ganger i året. Dette er en god arena for samarbeid. I samtalen skal eleven være i sentrum. Det er elevens læringsmål og læringsutbytte som skal være hovedtema. Foreldrene skal få greie på hva deres barn må jobbe videre med. Det kan vurderes om eleven skal være til stede under hele samtalen. Innkalling til konferansetimen skal være skriftlig, og varsles minimum to uker i forkant av samtalen. Læringsplan/periodeplan Hver gruppe/team skal bruke læringsplan som verktøy og skriftlig kommunikasjon. Den må være enkel, og informasjonen må være lett å forstå. Foresatte og eleven, samt skolens ledelse og andre lærere skal kunne finne ukeplanene på læringsplattformen Fronter. Dette er en viktig del av samarbeidet hjem/skole. Læringsplanen skal brukes til jevnlig tilbakemelding til foresatte. Tilbakemelding som gjelder den enkelte elev skal unntas offentlighet og selvfølgelig ikke legges på fellesområder på Fronter. Fronter Foresatte får brukertilgang til sin elevs mappe, trinnets sider og foreldreområdet i plattformen. Fronter skal introduseres til alle foresatte ut fra behov, men det påhviler kontaktlærer et særskilt ansvar for å motivere foresatte til å bruke Fronter som kommunikasjonsverktøy og informasjonsverktøy. Foresatte må også sørge for å holde seg oppdatert på hva som skjer i barnets digitale klasserom på Fronter. Forskning viser: Barn som har støtte hjemmefra både har og gjør det bedre på skolen."

6 Samarbeidsorganer for skolen. Det er tre fora for samarbeid hjem/skole på skolenivå: Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Skolemiljøutvalg (SMU) Samarbeidsutvalg (SU) FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) FAU skal nedsettes ved alle skoler og er et utvalg for foreldrerådet som består av alle foreldrene som har barn ved den enkelte skole. FAU er hjemlet i Opplæringsloven som et samarbeidsorgan for foresatte og skolen. FAU består av foreldrekontaktene. FAU velger to representanter til skolens samarbeidsutvalg. FAU er organisert med et styre og en leder som er rektor nærmeste samarbeidspartner. FAU skal: Fremme fellesinteressene for foreldrene Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole Legge til rette for positiv utvikling hos elevene Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet FAU har eget område på skolenes intranett (MLG), der det legges ut møteplaner, referater og div. info foresatte imellom. På Galleberg har vi dedikerte og gode foreldrerepresentanter som gjør en kjempejobb for skolen vår. Skolemiljøutvalg (SMU) SMU er et lovpålagt utvalg for alle skoler. Skolemiljøutvalget skal arbeide med saker i henhold til Opplæringslovens 9a som handler om å sikre et godt miljø for elevene, både fysisk og psyko-sosialt. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ i skolen. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Det er et krav om at elev- og foreldresiden skal ha et flertall. Skolemiljøutvalget består av representanter fra elevene, foreldrenes arbeidsutvalg, undervisningspersonalet, andre tilsatte og fra skoleledelsen. På vår skole er Samarbeidsutvalget også Skolemiljøutvalget. Samarbeidsutvalg (SU) SU er skolens øverste samarbeidsorgan. Sammensettingen er som for skolemiljøutvalget. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, for eksempel skolens planarbeid, virksomhetsplaner, forsøks -og utviklingsarbeid, opplæring, budsjett, skolenedleggelse, skolebasert vurdering, informasjonsarbeid mv.

7 POSITIVT FOKUS Vi har blant annet to ting som vi håper gjør at skolehverdagen får et enda bedre fokus på det positive! 2. "Jeg har vært hos rektor" (for godt arbeid) Det å være hos rektor trenger ikke alltid å være negativt. På disse små møtene er det tenkt at elevene kan vise et godt arbeid, noe de har jobbet hardt med eller et godt resultat til rektor. Dette skal være litt stas og kontaktlærer sier i fra om de som burde ta seg en tur til rektor. De får med seg et bevis på at de har vært der. 3. Fellessamlinger Ca. 1 gang i måneden er det fellessamling for hele skolen. De forskjellige klassene har ansvar for hver sin samling. På disse samlingene synger vi litt og har litt underholdning. Rektor vil ta fram elevene som har vært hos rektor eller vært spesielt hyggelig og grei. Det å være positiv skal lønne seg..

8 STANDARDER: Standardene er tydelige forventninger til elever, foreldre og voksne på skolen. Det er viktig for oss at hjemmene støtter opp om disse standardene. Standardene gjennomgås på høstforeldremøtene FORELDRESTANDARD Dere har et godt samarbeid med barnets kontaktlærer Dere møter til konferansetimene 2 ganger i året og foreldremøter. Dere setter dere inn i og leser informasjon fra skolen og klassen Dere tar ansvar for at elevene har nødvendig utstyr til de ulike aktivitetene. Dere snakker positivt om skolen overfor barna og tar opp eventuelle negative ting direkte med skolen. Dere tar ansvaret for at barna møter uthvilt på skolen, har spist frokost og har med nistemat. Dere følger opp og hjelper til med barnets læring Elevens oppførsel på skolen er også et ansvar for hjemmet Dere engasjerer dere og involverer dere i skolen vår ELEVSTANDARD Dere møter opp til rett tid og har med nødvendig utstyr. Dere behandler barn og voksne med respekt og omtanke. Dere sier i fra til voksne når dere eller andre opplever negative ting. Dere gjør skolearbeid og lekser så godt dere kan. Dere følger skolens og klassens regler. Dere tar vare på skolen og skolens eiendom. Dere bidrar til et positivt skolemiljø SKOLESTANDARD Vi har ansvaret for det gode hjem-skole samarbeidet. Vi skal samarbeide godt om elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen skal gi grundig og god informasjon Vi skal arbeide for å skape trygghet for alle og vise hver enkelt elev omsorg og respekt. Vi skal følge skolens rutiner ved mobbing. Mobbing SKAL tas på alvor! Vi skal være faglig kompetente. Vi skal arbeide for et godt læringsmiljø der elevene kan få best mulig individuelt tilpasset opplæring. Vi skal utnytte ressursene og organisere elevgruppene på best mulig måte.

9 ANNEN INFORMASJON Galleberg skole jobber for åpenhet og god kommunikasjon med hjemmene. I tillegg til de daglige rutinene for kommunikasjon, kommer virkemidler som: Oppdatert hjemmeside Hjemmesiden skal gi brukeren tilgang til alle skolens grunnlagsdokumenter og øvrig informasjon om skolens innhold. Dette skjer på vår åpne hjemmeside under Sande kommune. Bruk av Fronter Fronter er læringsplattformen som D-IKT samarbeidet har valgt. Galleberg skole viderefører bruk av Fronter til informasjonsformidling og samarbeid med elevenes foresatte, i tillegg til den ordinære opplæringen ved hjelp av Fronter. Som forelder kan du logge deg på Fronter med "MinID" via kommunens nettsider. Facebook Vi har også egen side på Facebook. Trivselslederprogram Et program for økt aktivitet og mer trygghet i friminuttene, der elevene velger andre elever som trivselsledere. Hovedmålet med programmet er å tilby skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i friminuttene. Både 1. klassinger og 7. klassinger, gutter og jenter, skal finne noe spennende å gjøre. Uteområdet Skolen har et flott uteområde som innbyr til mange ulike aktiviteter både i skoletiden og på fritiden. Skolen har baller og utstyr til utlån i skoletiden, men på ettermiddagen må man ha med eget utstyr. Elevrådet: Elevrådet er satt sammen av to representanter fra trinn. Elevrådet skal fremme elevenes fellesinteresser på skolen og arbeide aktivt for å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø. De kan også uttale seg om nærmiljøet. Alle trinn skal holde klasseråd der alle elevene på trinnet er medlemmer. Det er viktig for Galleberg skole at vi har et velfungerende og engasjert elevråd. Terje Larsen (rektor) er skolerepresentant i elevrådet. Han skal hjelpe og støtte elevene. SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) Visjon: SFO i Sande skal være kjennetegnet av livsutfoldelse, kreativitet, felleskap og mangfold. Mål: SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen. SFO skal gi barna muligheter for allsidig lek og varierte aktivitetsformer. SFO skal stimulere til sosiale aktiviteter samtidig som det skal være mulig å være alene. SFO skal være et positivt element i og en integrert del av skolehverdagen, slik at en får til en helhet i skoledagen for de minste. SFO på Galleberg er åpent i tidsrommet SFO er en del av skolen, og de ansatte har tett samarbeid om barna. Påmelding leveres skriftlig til skolen når eleven begynner på 1. trinn og gjelder til og med 4. trinn. Det er utarbeidet en håndbok for SFO i Sande der en finner mer informasjon. I tillegg er det utarbeidet en folder for Galleberg SFO. Ta kontakt med skolen hvis du ønsker denne.

10 FADDERORDNINGEN For å skape trygghet for de minste elevene ved skolen, har vi fadderordningen. 6. trinn er faddere for 1. trinn og 7. trinn er faddere for 2. trinn. Kontaktlærerne samarbeider om innhold og gjennomføring av aktiviteter. SAMARBEIDSPARTNERE Helsesøster: Helsesøster har kontortid ved skolen på tirsdager. Telefon: Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade og lyte. Skal i samarbeids med hjem, skole og øvrig hjelpeapparat i samfunnet arbeide for å løse de helsemessige problem som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon. PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste har et nært samarbeid med skolen. BUFF Barn og unges forebyggende fagteam Består av fire fagpersoner fra Sande kommune med ulik kompetanse om barn som møtes på Galleberg skole en gang i måneden. De inviterer foresatte til å ta kontakt for å komme og legge frem små og store utfordringer dere har i hverdagen i forhold til barna deres. De lytter, stiller noen spørsmål og prøver i fellesskap å finne frem til noen løsninger. Noen ønsker å komme tilbake etter å ha prøvd noen av forslagene. Gruppa består av helsesøster, familietjenesten og en representant fra skolen. Ta kontakt med skolens representant Mona Evensen eller rektor hvis det er noe du/dere lurer på. TRADISJONER Galleberg skole og SFO ønsker å jobbe videre med arbeid som har en positiv effekt for store og små. Under finner du noen av våre aktiviteter. Høstaktivitetsdag Internasjonale uker med FN-dag, åpen dag og BlimE! dansen Juleforberedelser med bl.a. grøtfest Vinteraktivitetsdag Trafikkdag/uke Ryddeuke Kulturelle skolesekken Bluesfestivalen 5.-7.trinn Verdens bokdag Gallebergstjerner Vennskapsuke Våraktivitetsdag Avslutningsfest 7. Trinn Trinntreff MOBBING Skolen har rutiner når det gjelder mobbing. Vi skal være "tett på" og tar mobbing svært alvorlig. Det er viktig at foreldre umiddelbart kontakter skolen hvis det er mistanke om mobbing. Vi har en egen tiltaksplan mot mobbing

11 BUSSVENTING Det blir satt inn inspektører ved bussholdeplassen da det til tider er mye venting. Elevene oppfordres til andre aktiviteter mens de venter slik at vi unngår kjekling og småkrangling. RESSURSPERSONER Skolen ønsker i større grad å få kontakt med steder og personer i nærmiljøet som har noe å bidra med. Gi oss gjerne tips om dette. SYKLING På Galleberg skole skal sykling til skolen kun skje fra 5.-7.trinn. 4.klasse kan begynne å sykle til skolen allerede fra jul. Skoleveien vår er trafikkfarlig og vi som skole har ansvar til eleven kommer hjem. Trygg Trafikk anbefaler ikke at barn under 10 år sykler til skolen. Husk hjelm!

12 ÅRSKALENDER HØST 2014 Endringer kan forekomme Tiltak Målgruppe Dag/Måned Ansvarlig(e) Første skoledag 1. klasse 18. august Rektor/Kontaktl. 1.klasse + SFO 15.september kl.18 Kontaktlærer 2.klasse 25.september kl.19 Kontaktlærer 3.klasse 9.september kl.18 Kontaktlærer Foreldremøter 4.klasse 18.september kl.18 Kontaktlærer 5.klasse 25.september kl.18 Kontaktlærer 6.klasse 11.september kl Kontaktlærer 7.klasse 19.august kl.18 Kontaktlærer 22.august kl Rektor 26.september kl klasse 14.november kl klasse 19.desember kl klasse Månedssamlinger Alle 23.januar kl klasse 13.februar kl klasse 24.april kl klasse 13.mai kl klasse 19.juni kl Rektor Aktivitetsdag Høst Alle klasser Før høstferien Kontaktlærere Leirskole 7. klasse Uke 35 Kontaktlærer Nasjonale prøver Lesing 5. klasse 15.oktober Kontaktlærer/ Rektor Nasjonale prøver Engelsk 5. klasse oktober Kontaktlærer/ Rektor Nasjonale prøver Regning 5. klasse oktober Kontaktlærer/ Rektor Kartlegging/ oppfølging res. Alle klasser September / Oktober Kontaktlærere / inspekt. Elev/lærerundersøkelsen 5.-7.klasse Uke 45 Internasjonale uker Alle klasser Uke 42/43 Sigrunn (Alle) Åpen Dag Alle klasser 24.oktober kl Sigrunn (Alle) BlimE! dansen Alle klasser 24.oktober kl Kontaktlærere Konferansetimer Alle klasser Uke 44, 45 Kontaktlærere Kollegaveiledning Uke 47 Adventsstunder Alle klasser Des Kontaktlærere Lucia 1. kl 13. des. Kontaktlærere 1. kl Juleblomst kl Desember Kontaktlærere Juleverksted kl Desember Kontaktlærere Grøtfest Alle avdelingsvis Desember Anne-May (Alle) Julegudstjeneste Alle Desember Rektor

13 SKOLERUTE OG FRAVÆR: Permisjon fra grunnskoleopplæringen Etter loven har barn og unge i Norge plikt til grunnskoleopplæring og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring. Ved permisjoner og fravær som "eleven eller foreldra sjølv er skyld i", fraskriver eleven (eller foreldrene på elevens vegne) seg retten til offentlig grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet. Foreldrene overtar ansvaret for elevens opplæring i perioden. Fravær Over en dags fravær skal søkes om til rektor elektronisk via Sande kommunes hjemmesider. Vi oppfordrer ingen til å søke fri fra skolen utenom feriene. Fravær blir registrert og rapporteres inn/legges på elevens mappe Bruk av meldingsbok Er en elev på grunn av sykdom, eller annen årsak blitt hindret i å komme på skolen, skal foresatte skrive melding om dette i meldingsboka. Meldingen må være datert og undertegnet. Varer et fravær mer enn tre dager, må skolen informeres.

14 ORDENSREGLER FOR GALLEBERG SKOLE Gyldighet: Reglementet gjelder på skolens område i skoletiden og for arrangementer som skolen står for eller når disse foregår utenfor skolens område og utenom den ordinære skoletid. Dette innebærer også arrangementer i FAUs eller i elevrådets regi. Ordensreglene gjelder også på skoleveien. RUTINER: Ordensreglene gjøres kjent for elever, skolens ansatte og hjemmene hvert år ved oppstart av nytt skoleår. ALLE ELEVER SKAL: Vise hensyn og respekt for andre Holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen Møte presis til undervisning og avtaler Følge de beskjeder som blir gitt Holde det rent og ryddig på skolen og ta vare på utstyr, bøker og skolemateriell Levere inn og slå av mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr i timene, dersom ikke annen beskjed gis av lærer Oppholde seg innenfor skolens område Ta personlig ansvar for private verdisaker som de tar med seg Ha skriftlig melding om alle typer fravær Returnere lånte gjenstander (bøker, lydbøker mm.) PÅ SKOLEN TOLERERES IKKE: Bruk og oppbevaring av tobakk og rusmidler Godteri og Tyggegummi Hærverk, slåssing, plaging og mobbing (Gjelder også digitalt). Å ha med seg farlige gjenstander som kan benyttes til å skade andre Grov munnbruk, banning og upassende bemerkninger Juks på prøver og innleveringer Snøballkasting. (Kun på anvist plass) Seksuell trakassering, rasistiske utsagn og handlinger REAKSJONER: Skolen har ulike reaksjonsformer avhengig av forseelsen(se baksiden for ytterligere spesifisering): Tilsnakk fra/samtale med voksen Telefon hjem fra elev og/eller lærer Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte. Skriftlig advarsel/tilbakemelding fra lærer/assistent eller rektor. Sitte inne i friminutt under tilsyn Gjensitting etter avtale med foresatte når regelbruddet fører til tapt undervisningstid Midlertidig eller permanent bytte av gruppe eller skole. Bortvisning fra undervisning resten av timen/arbeidsperioden av lærer. (Opplæringsloven 2-10) Bortvisning resten av skoledagen etter rektors avgjørelse, foresatte kontaktes umiddelbart (Opplæringsloven 2-10) Midlertidig inndragelse av gjenstander (Foresatte må hente de inndratte gjenstandene på skolen). I skolens arrangementer eller aktiviteter deltar eleven under forutsetning av at foresatte har ansvaret, og er tilstede. Hærverk og ødeleggelser medfører erstatningsansvar (Skadeerstatningsloven 1-1 og 1-2) Politianmeldelse av ulovlige forhold (grove episoder). Elevene plikter å overholde ilagte sanksjoner. Manglende overholdelse kan føre til nye sanksjoner

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Elevråd: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Vilde og Ida Cicilie Skjennum Marit

Detaljer

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole

Ordensregler. Ellingsøy barne- og ungdomsskole Ordensregler Ellingsøy barne- og ungdomsskole Vi har alle ansvar for å skape en god skole. Skolen er arbeidsplassen for elever og lærere. Alle har rett til å trives og føle seg trygge. Vi vil derfor ta

Detaljer

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter

Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Ordensreglement for Torvastad skole og kultursenter Innledning 1.1 Hjemmel Med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) 2-9, har hovedutvalg

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE S13/5446 L18287/14 FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I ASKER KOMMUNE Lokal forskrift vedtatt av Asker kommunestyre 13.mai 2014. Gjeldende fra 1. august 2014. Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Rutiner for brukermedvirkning

Rutiner for brukermedvirkning Rutiner for brukermedvirkning for skolene i Rendalen 2017/ 2018 Med årshjul for skole-hjem - og elevrådssamarbeid Innhold 1.Forord... 3 2. Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)... 4 2.1. Hjemlet i opplæringsloven...

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING TILTAKSPLAN MOT MOBBING GALLEBERG SKOLE En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger, og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer.

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2016/2017 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 18.08.2016. Vedtatt i SU 10.05.16. Til elever, foresatte

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Ordensregler for Bjerkvik Skole

Ordensregler for Bjerkvik Skole Ordensregler for Bjerkvik Skole TRYGGHET - TRIVSEL - LÆRING Vi vil at TRYGGHET Bjerkvik skole skal - TRIVSEL være et sted der - LÆRING alle kan føle seg trygge. -Vi vil at Bjerkvik skole skal være et sted

Detaljer

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole

Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Forskrift om reglement for orden og oppførsel for Solberg skole Alle skoler har plikt til å ha et ordensreglement, jf. opplæringsloven 2-9. Ordensreglementet skal være klart og tydelig med hensyn til hva

Detaljer

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande

Visjon Sandeskolen. Fokusområder for skolene i Sande Kjeldås skole Informasjonshefte 2017 2018 Visjon Sandeskolen «Alle skal skal ha minst én opplevelse av mestring hver dag» Fokusområder for skolene i Sande God oppvekst tidlig innsats Mål: Vi skal forebygge

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing.

Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole. Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. Handlingsplan mot mobbing Glomfjord skole Avdekke, stoppe og forebygge mobbing. FORORD Glomfjord skole har utarbeidet en tiltaksplan mot mobbing, denne planen ivaretar bestemmelsene som er gitt i Opplæringslovens

Detaljer

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen.

En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. Temaene i Foreldreundersøkelsen En beskrivelse av noen av temaene i Foreldreundersøkelsen. ARTIKKEL SIST ENDRET: 18.09.2014 Elevundersøkelsen, Lærerundersøkelsen og Foreldreundersøkelsen kartlegger de

Detaljer

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole..

3. Ytterligere informasjon. 5. Foreldrekontaktens oppgaver. 6. FAUs hensikt og sammensetning. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn 2. Hensikt.. 3. Ytterligere informasjon 4. Lover.. 5. Foreldrekontaktens oppgaver 6. FAUs hensikt og sammensetning FAU styre.. 7. FAUs oppgaver ved Halsa skole.. 8. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR GRUNNSKOLEN I HAUGESUND KOMMUNE Foto: Bjarne Sætrang 1 Endringer i forskrift vedtatt av bystyret 14. juni 2017. Gjeldende fra 01.08.2017 Ordensreglementet er gitt med hjemmel

Detaljer

Plan for et godt læringsmiljø

Plan for et godt læringsmiljø Behandles årlig i skolens SMU. Sist oppdatert 14.01.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Pedagogisk plattform for... 3 Kjennetegn ved et godt læringsmiljø... 4 Kvalitet i klasseledelse og læringsarbeid...

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09

ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE OG SFO STORFJORD KOMMUNE fellesdel. Redigert sist:26/2-2008 Revidert i rektormøte okt. 09 Ordensreglementet er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Alle for Øygard for alle

Alle for Øygard for alle Skoleåret 2017/2018 Alle for Øygard for alle Læring Trivsel Trygghet Øygard ungdomsskole Forskrift om ordensregler ved Øygard ungdomsskole gjeldende fra 17.08.2017. Vedtatt i SU 14.06.17. Til elever, foresatte

Detaljer

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010

- det er ditt eget valg! Røyse skole. - ordensreglement. Utgitt august 2010 - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement Utgitt august 2010 UNNGÅ KONFLIKTER Saksbehandlingsregler. side 15 Konsekvensliste ved: - mindre forseelser. side 12 - alvorlige forseelser. side

Detaljer

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø

Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø Hei - vær grei! Handlingsplan for et godt skolemiljø 2015 Forebygging og tiltak mot plaging, erting, negativ adferd/mobbing Mål Livsglade barn som er trygge i seg selv og med hverandre. Vi vil ha en skole

Detaljer

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til:

Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Kjære foreldre! Foreldreinvolvering og et godt samarbeide mellom hjem og skole fører til: Bedre læringsutbytte, bedre selvregulering, bedre trivsel, færre atferdsproblemer, mindre fravær, gode relasjoner

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole

Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Handlingsplan for å forebygge, oppdage og stoppe mobbing ved Hommelvik ungdomsskole Målsetting: Skape et trygt og godt læringsmiljø for alle elevene ved skolen ved å: Forebygge og avdekke mobbing Følge

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ADFERD MÅL FOR SELVIK SKOLE Alle elever på Selvik skole skal oppleve et trygt skolemiljø uten mobbing og krenkende adferd Planen er godkjent av FAU (dato) og SMU

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring.

Oslo kommune Utdanningsetaten. Oslostandard for 2017/2018 SAMARBEID HJEM SKOLE. Dialog og samarbeid. Trygghet og trivsel. Fag og læring. Oslo kommune Utdanningsetaten 2017/2018 Oslostandard for SAMARBEID HJEM SKOLE Dial FORORD KJÆRE FORESATTE Barna våre er hele mennesker. Det som skjer på skolen følger med dem hjem når skoledagen er slutt.

Detaljer

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune

[13.2.14] GRUNNSKOLER ORDENSREGLEMENT INKL. SFO. Storfjord kommune [13.2.14] GRUNNSKOLER INKL. SFO ORDENSREGLEMENT Storfjord kommune ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse et er hjemlet i Opplæringsloven 2-9, 3-7 og forskrifter til OPL 12-1

Detaljer

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005.

ORDENSREGLEMENT. Skolens reglement er hjemlet i Opplæringslovens 2-9,følger Udir`s rundskriv 07-2005. VARDØ SKOLE ORDENSREGLEMENT Behandlet i Samarbeidsutvalget 24. mars 2012. Ordensreglement har vi for at skolen skal være et trygt sted for alle, både barn og voksne. På Vardø skole vil vi at alle skal

Detaljer

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t

Lunner ungdomsskole. Ordensreglement. Bestemmelse Dette gjør vi Reaksjon Konsekvenser. F r a m u l i g h e t t i l v i r k e l i g h e t Ordensreglement Lovhjemler Opplæringsloven 2-9 og 2-10 samt 9a-1, 9a-4 og 9-5. Forvaltningslovens 37 Skadeerstatningsloven 1-2 Vedtaksmyndighet Formål Virkeområde Udir 8-2014 Rektor ved Lunner i samsvar

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement

UNNGÅ KONFLIKTER. - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement UNNGÅ KONFLIKTER - det er ditt eget valg! Røyse skole - ordensreglement INNHOLD: Hvorfor ordensreglement. side 3 De fire hovedregler: - du skal vise hensyn. side 4 - du skal vise respekt. side 5 - du skal

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde

Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde Forskrift om ordensreglement for grunnskolen i Meløy kommune. I INNLEDNING 1. Hjemmel 2. Formål 3. Virkeområde II REGLER OG SANKSJONER 4 Generell oppførsel 1. Du har krav på 2. Du har plikt til å 3. Farlige

Detaljer

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015

Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008. Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Kvaalen Arkiv: B32 &00 Arkivsaksnr.: 15/1008 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 15.04.2015 ENDRING AV 2.2.1 I ORDENSREGLEMENT I DEN OFFENTLIGE GRUNNSKOLEN

Detaljer

Virksomhetsplan 2016

Virksomhetsplan 2016 Virksomhetsplan 2016 Samspill og læring for alle! Innholdsfortegnelse Kommunens overordnede mål og utviklingsmål 3 Mer og bedre læring..4 Matematikk.. 5 Klasseledelse/vurdering for læring 6 Andre viktige

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte

Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Auglend skole Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Onsdag 4. mai 2016 Velkommen til Auglend skole Informasjon til 1. klasse-foreldre 4.mai 2016 Informasjonsmøte for 1.trinns foresatte Presentasjon av

Detaljer

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan

Flekkerøy Skole 2015/2016. Våre barn forandrer verden. Trivselsplan Flekkerøy Skole 2015/2016 Våre barn forandrer verden Trivselsplan TIL FORESATTE En av de viktigste oppgavene for skolen er å sørge for at barna trives. Trivsel er grunnlaget for å lære. I dette arbeidet

Detaljer

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Til foresatte! Skolene i Notodden arbeider med elevenes arbeidsmiljø og 9a: Alle elevar i grunnskolen og vidaregåande har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Detaljer

It takes a village to raise a child

It takes a village to raise a child It takes a village to raise a child Skole /hjemsamarbeid ved Grønnåsen skole Skolen er arena for faglig og sosial læring. Dette skjer både i aldersblandet og aldershomogent arbeidsfellesskap. For Grønnåsen

Detaljer

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010

Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 ANDEBU KOMMUNE ANDEBU UNGDOMSSKOLE Ordensreglement for Andebu ungdomsskole - Regler for orden og oppførsel - Vedtatt av Samarbeidsutvalget 08.09.2010 Andebu ungdomsskole er arbeidsplassen for elever, lærere

Detaljer

TILTAKSPLAN MOT MOBBING

TILTAKSPLAN MOT MOBBING Randaberg kommune Grødem skole TILTAKSPLAN MOT MOBBING Glede respekt - omsorg Våre mål : Grødem skole skal være en mobbefri skole. Alle skal trives og føle seg trygge på skolen vår. Vi skal følge skolens

Detaljer

- Revidert høsten

- Revidert høsten - Revidert høsten 2017 - Forskriften er, etter delegert fullmakt, vedtatt av SU ved Sandved skole med hjemmel i opplæringsloven 2-9 jf. og forvaltningsloven 2-2-c. Et ordensreglement kan bidra til å få

Detaljer

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE

PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE PLAN FOR ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ VED KIRKEKRETSEN SKOLE ÅPENHET OG GODT HUMØR SKAL PREGE SKOLEHVERDAGEN! Kunnskap - trygghet -utvikling OPPFØLGING AV OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 9a- ELEVENE SKOLEMILJØ

Detaljer

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida! L I F E S T Y L E

SNART SKOLESTART! Føttene i verdensarven, hodet i framtida!  L I F E S T Y L E SNART SKOLESTART! L I F E S T Y L E www.rjukanbs.no Føttene i verdensarven, hodet i framtida! Til høsten er det ditt barn sin tur til å starte ved Rjukan Barneskole. I dette hefte følger informasjon om

Detaljer

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole.

HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. HELHETLIG PLAN FOR LÆRINGSMILJØ. -arbeid med det psykososiale læringsmiljøet ved Fridalen skole. Opplæringsloven: 9a 1 Generelle krav Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 2008 Oppdal kommune Fagansvarlig oppvekst PP-tjenesten FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR ELEVER I GRUNNSKOLEN I OPPDAL KOMMUNE 1. Hjemmel Kommunestyret i Oppdal har i møte 23.04.08, med hjemmel i lov av

Detaljer

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1

Rutineperm. Ambjørnrød skole. 2017/2018 Side 1 Ambjørnrød skole 2017/2018 Side 1 Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle

Detaljer

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE

Plan for arbeidet med. elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Plan for arbeidet med elevenes psykososiale miljø ØRNES SKOLE Forord Denne planen skal bidra til å sikre at Ørnes skole oppfyller Opplæringslovens krav om et godt læringsmiljø. Læringsmiljøet på en skole

Detaljer

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø

Handlingsplan for et trygt, godt og inkluderende miljø Handlingsplanen for et trygt, godt og inkluderende miljø Marienlyst skole 1.0 Mål for skolemiljøet Alle med, ingen utenfor. På Marienlyst skal alle elever trives. På Marienlyst skole skal ingen føle seg

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole

Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved. Vesterskaun skole Tiltaksplan for et godt fysisk og psykososialt miljø ved Vesterskaun skole Innhold Ordensreglement ved Vesterskaun skole... 2 ORDENSREGLER med bakgrunn i kommunal forskrift om ordensregler i Sørum kommunes

Detaljer

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE

FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE BÆRUM KOMMUNE Gjettum skole FORSKRIFT OM ORDENSREGLEMENT FOR SKOLENE I BÆRUM KOMMUNE Denne forskriften er vedtatt av Sektorutvalget barn og unge 27.01.15 og trer i kraft fra 01.02.15. Samtidig oppheves

Detaljer

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette.

Rutineperm. Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Ambjørnrød skole Alle i skolesamfunnet ønsker en mobbefri skole, og gjennom Opplæringslovens 9a-3 er vi sammen pålagt å jobbe for dette. Handlingsplanen mot mobbing forutsetter at alle voksne, også foreldre,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder FAU AKS Annet Presentasjon av lærere

Detaljer

Lurahammaren ungdomsskole

Lurahammaren ungdomsskole Lura bydelsutvalg 18.01.10 - Melding 5/10 referat møte i SAMARBEIDSUTVALGET Lurahammaren ungdomsskole Dato og tid Tirsdag 15.12.2009 Kl. 18;00 Sted: Personalrommet Lurahammaren ungdomsskole Representanter

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Ordensreglement. 2013 Ordensreglement Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Ordensreglement - 1 - Elevers og læreres rettigheter og plikter. Sist oppdatert: 06.01.2013 Ikrafttredelse: 06.01.2013 Reglementet tar utgangspunkt i og eventuelt supplerer privatskoleloven og forvaltningsloven.

Detaljer

Ordensreglement for grunnskolen

Ordensreglement for grunnskolen Ordensreglement for grunnskolen Vedtatt av Utvalg for kultur og oppvekst 13.03.2012 Innhold: Kapittel 1 Innledning.. 2 1-1 Hjemmel 2 1-2 Virkeområde.. 2 1-3 Skolens egne regler 2 1-4 Formål 2 1-5 Vurdering

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2013/2014 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger a. Overgang barnehage Fulgt rutiner for overganger skole/barnehage b. Overgang u.sk Fulgt rutiner for overganger barneskole/u.skolen c.

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO

Ordensreglement for Hebekk skole og SFO Ordensreglement for Hebekk skole og SFO På Hebekk skole viser vi ansvar, omsorg og respekt. Personalet på Hebekk skole har, gjennom PALS-arbeidet, utformet og definert positivt formulerte forventninger

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole

Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole Plan for utvikling av sosial kompetanse for Fjellsdalen skole PLAN FOR UTVIKLING AV ET POSITIVT ELEVMILJØ I opplæringsloven 9a-1 står det at «Alle elever har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2015/2016 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7

1. Forord fra rektor s Bakgrunn og definisjoner s Avdekking av mobbing s Problemløsning av mobbesaker s. 7 1 Innhold 1. Forord fra rektor s. 3 2. Bakgrunn og definisjoner s. 4 3. Avdekking av mobbing s. 5 4. Problemløsning av mobbesaker s. 7 5. Forebygging av mobbing s. 8 6. Kontinuitet s. 9 2 1. Forord fra

Detaljer

Velkommen til workshop

Velkommen til workshop Velkommen til workshop Mål for kvelden: Du skal bli kjent med rollen din. Du skal få overblikk ulike roller som foreldre har som tillitsvalgt i skolen. Du skal få delta på dialogspill og ha dialog rundt

Detaljer

Ordensregler og fravær

Ordensregler og fravær Ordensregler og fravær Ordensregler På Steinerskolen i Fredrikstad har foreldre, lærere og elever blitt enige om følgende ordensreglement. Sammen har vi et ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø preget

Detaljer

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole

Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Ordensreglement for elever ved Heimdal videregående skole Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014. Reglementet er i tråd med forskrift om

Detaljer

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag

Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Forskrift om felles ordensreglement for elever ved fylkeskommunale videregående skoler i Trøndelag Hjemmel: Opplæringsloven 9 A-10 og 9 A-11 Utdanningsdirektoratets rundskriv Ordensreglement Udir-8-2014.

Detaljer

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole Plan for samarbeidet mellom skole/heim "Samarbeidet mellom skole og heim er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune

Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Forskrift om ordensreglement for elever i grunnskolen i Åmot kommune Vedtatt av kommunestyret 23.06.2010 i politisk sak 10/66 Innhold I. INNLEDNING... 3 1. Hjemmel... 3 2. Virkeområde... 3 3. Formål...

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring og som er fritt for mobbing og krenkelser INNHOLD: Ordensregler Krenkende

Detaljer

Målsetting - vårt ansvar

Målsetting - vårt ansvar Ordensreglement Hessa skole Målsetting - vårt ansvar Ordensreglementet skal være til hjelp for å organisere skolesamfunnet, slik at Hessa skole blir - en god og trygg arbeidsplass for elever og ansatte.

Detaljer

ORDENSREGLEMENT SVARHOLT SKOLE

ORDENSREGLEMENT SVARHOLT SKOLE ORDENSREGLEMENT SVARHOLT SKOLE Ordensreglementet skal ivareta rettigheter og plikter til den enkelte elev. Reglementet skal bidra til å skape trygge rammer i læringsmiljøet og inngår som et viktig element

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Lavangen skole Loabága suohkan Visjon for Lavangen skole Rom for alle - vindu mot verden! For at alle skal ha en god og trygg hverdag, og for at alle skal lære å omgås sine medmennesker på en ordentlig

Detaljer

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Grunnskolen i Øvre Eiker Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø Definisjoner, prosedyrer og forebyggende tiltak Opplæringslovens kapittel 9A-2 9A-3 9 A-2. Retten til et trygt og godt skolemiljø

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot mobbing Definisjonen på mobbing «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer».

Detaljer

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole

Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole Regler for orden og oppførsel ved Bestum skole 2012-2013 1 Dette regelheftet tilhører: Navn: Gruppe:.. Jeg skal jobbe hardt for å holde reglene: Elev:. Foresatte: Vi oppfordrer foresatte til å gå gjennom

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole

Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Oslo kommune Utdanningsetaten Lusetjern skole Dato 21.04.16 Lusetjern skole og Lusetjern skoles FAU gjennomfører foreldreundersøkelsen fra og med uke 17. Foreldreundersøkelsen er en brukerundersøkelse

Detaljer

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel

Odda ungdomsskole. - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole. - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel Odda ungdomsskole - Ordens- og trivselsreglement for Odda ungdomsskole - Retningslinjer for vurdering i orden og oppførsel SKOLEÅRET 2008/ 2009 Reglementet skal fremme samarbeid, trivsel, medansvar og

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Paradis skole 01.09.2015 Skolens overordnete mål: Alle elever skal oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø fritt for mobbing på skolen Definisjon på mobbing: Gjentatt negativ eller

Detaljer

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK

Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Retningslinjer for uønskede hendelser mellom elever ved AUSK Målet med retningslinjene for uønskede hendelser er å ivareta elevenes rettigheter knyttet til opplæringslova paragraf 9 a-3 som skal ivareta

Detaljer

Velkommen som foresatte ved Lø skole!

Velkommen som foresatte ved Lø skole! Vår visjon: Lø skole en inkluderende skole, en skole der alle er trygge og blir aksepterte. Velkommen som foresatte ved Lø skole! Det er mange nye opplysninger når en starter på skoleåret. Vi håper at

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS!

HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! HANDLINGSPLAN FOR GOA SKOLE ME BRYR OSS! Vi bryr oss om: Elevenes sosiale kompetanse Elevenes faglige kompetanse Elevenes fysiske miljø Elevenes læringsmiljø Presentasjon Goa skole er en 1-10 skole. Inneværende

Detaljer

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE

PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE PREMISSER FOR SKOLE- HJEM SAMARBEIDET PÅ SKRANEVATNET SKOLE Samarbeidet skal være preget av: Gjensidig tillit, åpenhet og respekt Tilgjengelighet Gode rutine for informasjonsutveksling Konstruktiv tone

Detaljer

PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole

PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole Vassbonn skole side 1 PLAN FOR SKOLE-HJEM SAMARBEID Vassbonn skole Vassbonn skole side 2 Formålet med planen: Få til gode samarbeidsformer mellom hjem og skole gjennom en avklaring av roller og ansvar

Detaljer