GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte"

Transkript

1 INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted, slik at det er lett tilgjengelig både for deg som forelder og elev.

2 INNHOLD Velkommen til Galleberg skole side 3 Kontaktinformasjon side 4 Samarbeid hjem/skole side 5 Positivt fokus Side 7 Standarder/ forventninger side 8 Annen informasjon side 9 Årskalender høst 2014 side 12 Skolerute og fravær side 13 Ordensregler side 14 SKOLE Våre verdiord: Pedagogisk grunnholdning: - alle mennesker er likeverdige og forskjellige - alle har positive grunnelementer som kan styrkes til det beste for den enkelte og fellesskapet - bevisst ledelse av elevenes arbeidsfellesskap gir et godt læringsmiljø SFO Vår visjon: SFO i Sande skal være kjennetegnet av livsutfoldelse, kreativitet, fellesskap og mangfold. SANDE KOMMUNE: Vår visjon: Sande- sammen skaper vi trygghet og trivsel

3 Velkommen til skolen vår! Galleberg skole har en lang historie som strekker seg helt tilbake til den første skolebygningen sto ferdig i Den siste store utbyggingen og renoveringen fant sted i Høsten 2014 var det 141 elever som startet opp ved GALLEBERG skole. Totalt er vi 20 voksne. Sammen med alle foresatte er vi mange mennesker som til daglig har en eller annen form for kontakt med elevene og skal samarbeide om læring og utvikling. Vi på Galleberg skole ønsker å fokusere på og fremheve det positive. Derfor har vi blant annet valgt å starte med "Jeg har vært hos rektor". De elevene som gjør noe ekstra positivt skal gjøres "stas på". Elevene skal få oppmerksomhet via positive ting og vi som personale blir flinkere til å se det positive. Mer kan du lese videre om i heftet. Vi har flere informasjonskanaler vi bruker for å nå ut om skolens liv. Skolen har et eget sted på kommunens hjemmeside, vi har MLG og vi har en egen facebookside. I tillegg får alle elever og foreldre informasjon via ukeplaner. Når elever ikke har det bra på skolen, tar vi dette meget alvorlig. Vi har skriftlige rutiner for hva som skjer hvis vi oppdager mobbing. Det viktigste er allikevel den daglige oppfølging hver enkelt i personale har med hver elev. Hos oss bruker vi mye tid på å skape gode relasjoner mellom voksen og barn. Et av tiltakene er prioritert bruk av ressurser med 1 time elevsamtaler i uka. Som en sjekk av miljøet på skolen har vi hvert år elevundersøkelsen. Elevene på Galleberg skole blir møtt av voksne som tror på dem og som liker dem. De skal oppleve mestring hver dag og få selvtillit til å møte de faglige utfordringene det er på skolen. Sande kommune har som ekstra fokus vurdering for læring, ledelse og gode overganger. Dere foreldre og elevene skal merke at vi har dette fokuset. Som leder av skolen er jeg avhengig av et godt og positivt samarbeid mellom foreldre, lærere, assistenter og elever for at vi sammen skal gjøre Galleberg skole til et godt sted å være og et godt sted å lære. Jeg er glad for at det er mange foreldre som gjør et godt stykke arbeid både i FAU og som klassekontakter. Foreldreovertakelsen med stor suksess vi hadde høsten 2012 er et godt eksempel på det. Håper på et positivt samarbeid alle 7 årene ditt barn skal gå på Galleberg skole Terje Larsen Rektor

4 KONTAKTINFORMASJON: Adresse Gallebergveien 140, 3070 SANDE Skolens e-post adresse Skolens hjemmeside Skolens facebookside Skolens telefonnummer Funksjon Navn Telefon E-post Skolesekretær Anne-May Schwencke / Rektor Terje Larsen / Inspektør Mona Evensen / SFO Leder Marit Hole / Helsesøster Lynn Grimeland Funksjon Navn Telefon E-post Solveig Maurtveten Assistenter Gerd B. Haugerud SFO Veien Lill-Tone G. Bredesen SFO Hagan Line Pedersen Solveig Haugerud 1.klasse Yvonne Grambo 2.klasse Heidi Edvardsen Lærerrom 1: klasse Sissel Landa Wang 3.klasse Inger Johnsen Lærerrom 2: klasse Mona H. Aune 5.klasse Øystein Aa Nordby 6.klasse Kristine Opsahl Lærerrom 3: klasse Anne-Liv Myhre Renate B. Lindhovd Øystein Kjørstad Lærerrom 2: Faglærere Sigrunn S. Pedersen Lars Petter Bull Tuhus Lærerrom 3: Karoline S. Hellum Lærerrom 1:

5 SAMARBEID HJEM SKOLE Det er foreldre/foresatte som har hovedansvaret for at barnet stimuleres til utvikling og læring. Hjemmet er en sentral arena for læring. Skolen som læringsinstitusjon har som sin primære oppgave å tilføre elevene faglig kunnskap og legge til rette for sosial læring. Et godt samarbeid betinger at begge parter er kjent med sine rettigheter og plikter. Det samme gjelder forventninger (Se eget punkt). Skolens opplæringsvirksomhet skal finne sted i samarbeid og forståelse med hjemmet. Skolens resultater på faglige tester og brukerundersøkelser skal diskuteres med elever, foreldre og ansatte på trinn og/eller gruppenivå. Foresattes ansvar for særskilt informasjon om eleven Det er til enhver tid viktig at foresatte informerer skolen /kontaktlærere om særskilte forhold angående eleven, for eksempel om barnet har behov for medisiner, har allergier, har opplevelser som er vanskelige mv. Be om en samtale med kontaktlæreren, eller ring skolen. Kontaktlæreren sørger for å avtale rutiner for nødvendig dialog og samarbeid, blant annet også for å gi øyeblikkelige tilbakemeldinger til foresatte hvis situasjoner oppstår. En elev skal aldri sendes hjem alene fra skolen ved sykdom, uten at det har vært dialog (muntlig eller skriftlig) med foresatte. Elevsamtaler Elevsamtalen er en samtale mellom lærer og elev. På Galleberg skole er det kontinuerlige elevsamtaler. Lærerne har egen tid (1t.) hver uke til å snakke med elevene. Det påhviler kontaktlæreren å sette elevsamtalene i system og sørge for at samtalene er forberedt, strukturert og målrettede. Utviklingssamtaler/konferanser Det er viktig med arenaer hvor man kan skape relasjoner og tillit. Det er lovfestet med samtaler mellom hjem og skole to ganger i året. Dette er en god arena for samarbeid. I samtalen skal eleven være i sentrum. Det er elevens læringsmål og læringsutbytte som skal være hovedtema. Foreldrene skal få greie på hva deres barn må jobbe videre med. Det kan vurderes om eleven skal være til stede under hele samtalen. Innkalling til konferansetimen skal være skriftlig, og varsles minimum to uker i forkant av samtalen. Læringsplan/periodeplan Hver gruppe/team skal bruke læringsplan som verktøy og skriftlig kommunikasjon. Den må være enkel, og informasjonen må være lett å forstå. Foresatte og eleven, samt skolens ledelse og andre lærere skal kunne finne ukeplanene på læringsplattformen Fronter. Dette er en viktig del av samarbeidet hjem/skole. Læringsplanen skal brukes til jevnlig tilbakemelding til foresatte. Tilbakemelding som gjelder den enkelte elev skal unntas offentlighet og selvfølgelig ikke legges på fellesområder på Fronter. Fronter Foresatte får brukertilgang til sin elevs mappe, trinnets sider og foreldreområdet i plattformen. Fronter skal introduseres til alle foresatte ut fra behov, men det påhviler kontaktlærer et særskilt ansvar for å motivere foresatte til å bruke Fronter som kommunikasjonsverktøy og informasjonsverktøy. Foresatte må også sørge for å holde seg oppdatert på hva som skjer i barnets digitale klasserom på Fronter. Forskning viser: Barn som har støtte hjemmefra både har og gjør det bedre på skolen."

6 Samarbeidsorganer for skolen. Det er tre fora for samarbeid hjem/skole på skolenivå: Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) Skolemiljøutvalg (SMU) Samarbeidsutvalg (SU) FAU (Foreldrenes arbeidsutvalg) FAU skal nedsettes ved alle skoler og er et utvalg for foreldrerådet som består av alle foreldrene som har barn ved den enkelte skole. FAU er hjemlet i Opplæringsloven som et samarbeidsorgan for foresatte og skolen. FAU består av foreldrekontaktene. FAU velger to representanter til skolens samarbeidsutvalg. FAU er organisert med et styre og en leder som er rektor nærmeste samarbeidspartner. FAU skal: Fremme fellesinteressene for foreldrene Medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole Legge til rette for positiv utvikling hos elevene Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet FAU har eget område på skolenes intranett (MLG), der det legges ut møteplaner, referater og div. info foresatte imellom. På Galleberg har vi dedikerte og gode foreldrerepresentanter som gjør en kjempejobb for skolen vår. Skolemiljøutvalg (SMU) SMU er et lovpålagt utvalg for alle skoler. Skolemiljøutvalget skal arbeide med saker i henhold til Opplæringslovens 9a som handler om å sikre et godt miljø for elevene, både fysisk og psyko-sosialt. Skolemiljøutvalget er et rådgivende organ i skolen. Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte, elevene og foreldrene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolemiljøet. Det er et krav om at elev- og foreldresiden skal ha et flertall. Skolemiljøutvalget består av representanter fra elevene, foreldrenes arbeidsutvalg, undervisningspersonalet, andre tilsatte og fra skoleledelsen. På vår skole er Samarbeidsutvalget også Skolemiljøutvalget. Samarbeidsutvalg (SU) SU er skolens øverste samarbeidsorgan. Sammensettingen er som for skolemiljøutvalget. Samarbeidsutvalget har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, for eksempel skolens planarbeid, virksomhetsplaner, forsøks -og utviklingsarbeid, opplæring, budsjett, skolenedleggelse, skolebasert vurdering, informasjonsarbeid mv.

7 POSITIVT FOKUS Vi har blant annet to ting som vi håper gjør at skolehverdagen får et enda bedre fokus på det positive! 2. "Jeg har vært hos rektor" (for godt arbeid) Det å være hos rektor trenger ikke alltid å være negativt. På disse små møtene er det tenkt at elevene kan vise et godt arbeid, noe de har jobbet hardt med eller et godt resultat til rektor. Dette skal være litt stas og kontaktlærer sier i fra om de som burde ta seg en tur til rektor. De får med seg et bevis på at de har vært der. 3. Fellessamlinger Ca. 1 gang i måneden er det fellessamling for hele skolen. De forskjellige klassene har ansvar for hver sin samling. På disse samlingene synger vi litt og har litt underholdning. Rektor vil ta fram elevene som har vært hos rektor eller vært spesielt hyggelig og grei. Det å være positiv skal lønne seg..

8 STANDARDER: Standardene er tydelige forventninger til elever, foreldre og voksne på skolen. Det er viktig for oss at hjemmene støtter opp om disse standardene. Standardene gjennomgås på høstforeldremøtene FORELDRESTANDARD Dere har et godt samarbeid med barnets kontaktlærer Dere møter til konferansetimene 2 ganger i året og foreldremøter. Dere setter dere inn i og leser informasjon fra skolen og klassen Dere tar ansvar for at elevene har nødvendig utstyr til de ulike aktivitetene. Dere snakker positivt om skolen overfor barna og tar opp eventuelle negative ting direkte med skolen. Dere tar ansvaret for at barna møter uthvilt på skolen, har spist frokost og har med nistemat. Dere følger opp og hjelper til med barnets læring Elevens oppførsel på skolen er også et ansvar for hjemmet Dere engasjerer dere og involverer dere i skolen vår ELEVSTANDARD Dere møter opp til rett tid og har med nødvendig utstyr. Dere behandler barn og voksne med respekt og omtanke. Dere sier i fra til voksne når dere eller andre opplever negative ting. Dere gjør skolearbeid og lekser så godt dere kan. Dere følger skolens og klassens regler. Dere tar vare på skolen og skolens eiendom. Dere bidrar til et positivt skolemiljø SKOLESTANDARD Vi har ansvaret for det gode hjem-skole samarbeidet. Vi skal samarbeide godt om elevenes faglige og sosiale utvikling. Skolen skal gi grundig og god informasjon Vi skal arbeide for å skape trygghet for alle og vise hver enkelt elev omsorg og respekt. Vi skal følge skolens rutiner ved mobbing. Mobbing SKAL tas på alvor! Vi skal være faglig kompetente. Vi skal arbeide for et godt læringsmiljø der elevene kan få best mulig individuelt tilpasset opplæring. Vi skal utnytte ressursene og organisere elevgruppene på best mulig måte.

9 ANNEN INFORMASJON Galleberg skole jobber for åpenhet og god kommunikasjon med hjemmene. I tillegg til de daglige rutinene for kommunikasjon, kommer virkemidler som: Oppdatert hjemmeside Hjemmesiden skal gi brukeren tilgang til alle skolens grunnlagsdokumenter og øvrig informasjon om skolens innhold. Dette skjer på vår åpne hjemmeside under Sande kommune. Bruk av Fronter Fronter er læringsplattformen som D-IKT samarbeidet har valgt. Galleberg skole viderefører bruk av Fronter til informasjonsformidling og samarbeid med elevenes foresatte, i tillegg til den ordinære opplæringen ved hjelp av Fronter. Som forelder kan du logge deg på Fronter med "MinID" via kommunens nettsider. Facebook Vi har også egen side på Facebook. Trivselslederprogram Et program for økt aktivitet og mer trygghet i friminuttene, der elevene velger andre elever som trivselsledere. Hovedmålet med programmet er å tilby skolens elever flere og mer varierte aktiviteter i friminuttene. Både 1. klassinger og 7. klassinger, gutter og jenter, skal finne noe spennende å gjøre. Uteområdet Skolen har et flott uteområde som innbyr til mange ulike aktiviteter både i skoletiden og på fritiden. Skolen har baller og utstyr til utlån i skoletiden, men på ettermiddagen må man ha med eget utstyr. Elevrådet: Elevrådet er satt sammen av to representanter fra trinn. Elevrådet skal fremme elevenes fellesinteresser på skolen og arbeide aktivt for å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø. De kan også uttale seg om nærmiljøet. Alle trinn skal holde klasseråd der alle elevene på trinnet er medlemmer. Det er viktig for Galleberg skole at vi har et velfungerende og engasjert elevråd. Terje Larsen (rektor) er skolerepresentant i elevrådet. Han skal hjelpe og støtte elevene. SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) Visjon: SFO i Sande skal være kjennetegnet av livsutfoldelse, kreativitet, felleskap og mangfold. Mål: SFO skal være et trygt sted for alle barn i ordningen. SFO skal gi barna muligheter for allsidig lek og varierte aktivitetsformer. SFO skal stimulere til sosiale aktiviteter samtidig som det skal være mulig å være alene. SFO skal være et positivt element i og en integrert del av skolehverdagen, slik at en får til en helhet i skoledagen for de minste. SFO på Galleberg er åpent i tidsrommet SFO er en del av skolen, og de ansatte har tett samarbeid om barna. Påmelding leveres skriftlig til skolen når eleven begynner på 1. trinn og gjelder til og med 4. trinn. Det er utarbeidet en håndbok for SFO i Sande der en finner mer informasjon. I tillegg er det utarbeidet en folder for Galleberg SFO. Ta kontakt med skolen hvis du ønsker denne.

10 FADDERORDNINGEN For å skape trygghet for de minste elevene ved skolen, har vi fadderordningen. 6. trinn er faddere for 1. trinn og 7. trinn er faddere for 2. trinn. Kontaktlærerne samarbeider om innhold og gjennomføring av aktiviteter. SAMARBEIDSPARTNERE Helsesøster: Helsesøster har kontortid ved skolen på tirsdager. Telefon: Skolehelsetjenesten skal arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade og lyte. Skal i samarbeids med hjem, skole og øvrig hjelpeapparat i samfunnet arbeide for å løse de helsemessige problem som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon. PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste har et nært samarbeid med skolen. BUFF Barn og unges forebyggende fagteam Består av fire fagpersoner fra Sande kommune med ulik kompetanse om barn som møtes på Galleberg skole en gang i måneden. De inviterer foresatte til å ta kontakt for å komme og legge frem små og store utfordringer dere har i hverdagen i forhold til barna deres. De lytter, stiller noen spørsmål og prøver i fellesskap å finne frem til noen løsninger. Noen ønsker å komme tilbake etter å ha prøvd noen av forslagene. Gruppa består av helsesøster, familietjenesten og en representant fra skolen. Ta kontakt med skolens representant Mona Evensen eller rektor hvis det er noe du/dere lurer på. TRADISJONER Galleberg skole og SFO ønsker å jobbe videre med arbeid som har en positiv effekt for store og små. Under finner du noen av våre aktiviteter. Høstaktivitetsdag Internasjonale uker med FN-dag, åpen dag og BlimE! dansen Juleforberedelser med bl.a. grøtfest Vinteraktivitetsdag Trafikkdag/uke Ryddeuke Kulturelle skolesekken Bluesfestivalen 5.-7.trinn Verdens bokdag Gallebergstjerner Vennskapsuke Våraktivitetsdag Avslutningsfest 7. Trinn Trinntreff MOBBING Skolen har rutiner når det gjelder mobbing. Vi skal være "tett på" og tar mobbing svært alvorlig. Det er viktig at foreldre umiddelbart kontakter skolen hvis det er mistanke om mobbing. Vi har en egen tiltaksplan mot mobbing

11 BUSSVENTING Det blir satt inn inspektører ved bussholdeplassen da det til tider er mye venting. Elevene oppfordres til andre aktiviteter mens de venter slik at vi unngår kjekling og småkrangling. RESSURSPERSONER Skolen ønsker i større grad å få kontakt med steder og personer i nærmiljøet som har noe å bidra med. Gi oss gjerne tips om dette. SYKLING På Galleberg skole skal sykling til skolen kun skje fra 5.-7.trinn. 4.klasse kan begynne å sykle til skolen allerede fra jul. Skoleveien vår er trafikkfarlig og vi som skole har ansvar til eleven kommer hjem. Trygg Trafikk anbefaler ikke at barn under 10 år sykler til skolen. Husk hjelm!

12 ÅRSKALENDER HØST 2014 Endringer kan forekomme Tiltak Målgruppe Dag/Måned Ansvarlig(e) Første skoledag 1. klasse 18. august Rektor/Kontaktl. 1.klasse + SFO 15.september kl.18 Kontaktlærer 2.klasse 25.september kl.19 Kontaktlærer 3.klasse 9.september kl.18 Kontaktlærer Foreldremøter 4.klasse 18.september kl.18 Kontaktlærer 5.klasse 25.september kl.18 Kontaktlærer 6.klasse 11.september kl Kontaktlærer 7.klasse 19.august kl.18 Kontaktlærer 22.august kl Rektor 26.september kl klasse 14.november kl klasse 19.desember kl klasse Månedssamlinger Alle 23.januar kl klasse 13.februar kl klasse 24.april kl klasse 13.mai kl klasse 19.juni kl Rektor Aktivitetsdag Høst Alle klasser Før høstferien Kontaktlærere Leirskole 7. klasse Uke 35 Kontaktlærer Nasjonale prøver Lesing 5. klasse 15.oktober Kontaktlærer/ Rektor Nasjonale prøver Engelsk 5. klasse oktober Kontaktlærer/ Rektor Nasjonale prøver Regning 5. klasse oktober Kontaktlærer/ Rektor Kartlegging/ oppfølging res. Alle klasser September / Oktober Kontaktlærere / inspekt. Elev/lærerundersøkelsen 5.-7.klasse Uke 45 Internasjonale uker Alle klasser Uke 42/43 Sigrunn (Alle) Åpen Dag Alle klasser 24.oktober kl Sigrunn (Alle) BlimE! dansen Alle klasser 24.oktober kl Kontaktlærere Konferansetimer Alle klasser Uke 44, 45 Kontaktlærere Kollegaveiledning Uke 47 Adventsstunder Alle klasser Des Kontaktlærere Lucia 1. kl 13. des. Kontaktlærere 1. kl Juleblomst kl Desember Kontaktlærere Juleverksted kl Desember Kontaktlærere Grøtfest Alle avdelingsvis Desember Anne-May (Alle) Julegudstjeneste Alle Desember Rektor

13 SKOLERUTE OG FRAVÆR: Permisjon fra grunnskoleopplæringen Etter loven har barn og unge i Norge plikt til grunnskoleopplæring og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring. Ved permisjoner og fravær som "eleven eller foreldra sjølv er skyld i", fraskriver eleven (eller foreldrene på elevens vegne) seg retten til offentlig grunnskoleopplæring for en periode tilsvarende lengden av fraværet. Foreldrene overtar ansvaret for elevens opplæring i perioden. Fravær Over en dags fravær skal søkes om til rektor elektronisk via Sande kommunes hjemmesider. Vi oppfordrer ingen til å søke fri fra skolen utenom feriene. Fravær blir registrert og rapporteres inn/legges på elevens mappe Bruk av meldingsbok Er en elev på grunn av sykdom, eller annen årsak blitt hindret i å komme på skolen, skal foresatte skrive melding om dette i meldingsboka. Meldingen må være datert og undertegnet. Varer et fravær mer enn tre dager, må skolen informeres.

14 ORDENSREGLER FOR GALLEBERG SKOLE Gyldighet: Reglementet gjelder på skolens område i skoletiden og for arrangementer som skolen står for eller når disse foregår utenfor skolens område og utenom den ordinære skoletid. Dette innebærer også arrangementer i FAUs eller i elevrådets regi. Ordensreglene gjelder også på skoleveien. RUTINER: Ordensreglene gjøres kjent for elever, skolens ansatte og hjemmene hvert år ved oppstart av nytt skoleår. ALLE ELEVER SKAL: Vise hensyn og respekt for andre Holde arbeidsro i timene og vise respekt for undervisningen Møte presis til undervisning og avtaler Følge de beskjeder som blir gitt Holde det rent og ryddig på skolen og ta vare på utstyr, bøker og skolemateriell Levere inn og slå av mobiltelefon eller annet elektronisk utstyr i timene, dersom ikke annen beskjed gis av lærer Oppholde seg innenfor skolens område Ta personlig ansvar for private verdisaker som de tar med seg Ha skriftlig melding om alle typer fravær Returnere lånte gjenstander (bøker, lydbøker mm.) PÅ SKOLEN TOLERERES IKKE: Bruk og oppbevaring av tobakk og rusmidler Godteri og Tyggegummi Hærverk, slåssing, plaging og mobbing (Gjelder også digitalt). Å ha med seg farlige gjenstander som kan benyttes til å skade andre Grov munnbruk, banning og upassende bemerkninger Juks på prøver og innleveringer Snøballkasting. (Kun på anvist plass) Seksuell trakassering, rasistiske utsagn og handlinger REAKSJONER: Skolen har ulike reaksjonsformer avhengig av forseelsen(se baksiden for ytterligere spesifisering): Tilsnakk fra/samtale med voksen Telefon hjem fra elev og/eller lærer Kontakt med hjemmet og involvering av foresatte. Skriftlig advarsel/tilbakemelding fra lærer/assistent eller rektor. Sitte inne i friminutt under tilsyn Gjensitting etter avtale med foresatte når regelbruddet fører til tapt undervisningstid Midlertidig eller permanent bytte av gruppe eller skole. Bortvisning fra undervisning resten av timen/arbeidsperioden av lærer. (Opplæringsloven 2-10) Bortvisning resten av skoledagen etter rektors avgjørelse, foresatte kontaktes umiddelbart (Opplæringsloven 2-10) Midlertidig inndragelse av gjenstander (Foresatte må hente de inndratte gjenstandene på skolen). I skolens arrangementer eller aktiviteter deltar eleven under forutsetning av at foresatte har ansvaret, og er tilstede. Hærverk og ødeleggelser medfører erstatningsansvar (Skadeerstatningsloven 1-1 og 1-2) Politianmeldelse av ulovlige forhold (grove episoder). Elevene plikter å overholde ilagte sanksjoner. Manglende overholdelse kan føre til nye sanksjoner

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1

Hjem- skoleveileder. Informasjon, prosedyrer og retningslinjer. Hjem- skole veileder s. 1 Hjem- skoleveileder Informasjon, prosedyrer og retningslinjer Hjem- skole veileder s. 1 Forord Foresatte er opptatt av at barna deres trives, lærer og utvikler seg, og alle foresatte, uansett bakgrunn

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN

MILJØ- OG TRIVSELSPLAN MILJØ- OG TRIVSELSPLAN Sosial kompetanse Arbeidsmåter som fremmer et positivt skolemiljø Handlingsplan mot mobbing Samarbeid hjem skole *********** VISJON: Ved Kirkefjerdingen skole skal alle oppleve å

Detaljer

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 18.09.15 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING

PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING PLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE TILTAK MOT MOBBING KROER SKOLE OG SFO 2011 INNLEDNING Evnen til å knytte og opprettholde sosiale relasjoner er noen av de mest sentrale ferdighetene i menneskers liv.

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

Sosial plan. for Åskollen skole

Sosial plan. for Åskollen skole Sosial plan for Åskollen skole 1 Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Åskollen skole Et godt

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Prestfoss skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Prestfoss skole Skoleåret 2013/2014 Presentasjon av skolen Prestfoss skole ligger i Prestfoss sentrum i Sigdal kommune. Skolen ligger fint til oppe på

Detaljer

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO

Sosial læreplan for Solvang skole og SFO Sosial læreplan for Solvang skole og SFO 2014/15 Innledning I Stortingsmelding 31 (2007 2008), Kvalitet i skolen er et av målene for kvalitet i grunnopplæringen at: Alle elever og lærlinger skal inkluderes

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011

Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 VIRKSOMHETSPLAN Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 2 av 43 TUR TIL HARREVANN HØSTEN 2011 2 Virksomhetsplan for Austertana skole 2011/12 Side 3 av 43 KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet

Detaljer

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen.

Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn, Forsterket enhet og Velkomstklassen. 2014-2015 2 Til elever, foresatte og tilsatte ved Hov ungdomsskole. Informasjonshefte for skoleåret 2014/2015 Et nytt skoleår med nye og gamle elever er i gang. Vi er i år 238 elever fordelt på 8., 9.

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk.

Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk. Velkommen til skolestart 2013! Skolens nettside oppdateres jevnlig med informasjon om elevenes skolehverdag: www.ski.kommune.no/skoler/hebekk Side 1 INNHOLD Hilsen fra ordføreren i Ski Velkommen til nytt

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.03.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid

Connect Vinderen. Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole. Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Connect Vinderen En del av Om hvordan vi skaper et læringsfremmende arbeidsmiljø på Vinderen skole Handlingsplan for forebyggende og holdningsskapende arbeid Handlingsplan mot krenkende adferd Redigert:

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

2015-16 Gjerdrum Barneskole

2015-16 Gjerdrum Barneskole 2015-16 Gjerdrum Barneskole Til foreldre og foresatte på Gjerdrum barneskole. Vi ønsker dere velkommen til et nytt og spennende skoleår!! Skolen er i rivende utvikling, og vi med den. For oss på Gjerdrum

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016

Virksomhetsplan Meløyskolene. Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 Virksomhetsplan Meløyskolene Ørnes skole SKOLEÅRET 2015/2016 2 Innhold 1.0 Forord 2.0 Pedagogisk arbeid 3.0 Læringsmiljø 4.0 Samarbeid skole/hjem 5.0 Satsingsområder 5.1 Satsingsområde 1: Grunnleggende

Detaljer

Informasjonshefte Solvang skole 2013/14. INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14

Informasjonshefte Solvang skole 2013/14. INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14 INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14 Om skolen Solvang skole er Hamars eldste barneskole, og har i år 200 elever fordelt på syv årstrinn. Så mange elever har det aldri før vært på Solvang

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne

Handlingsplan mot mobbing. Grunnskolen i Søgne Handlingsplan mot mobbing Grunnskolen i Søgne Vedtatt i rektormøte 26.juni 2012 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 3 1.1 Opplæringsloven kapittel 9a... 3 1.2 Forankring... 3 1.3 Definisjon av mobbing...

Detaljer

Et godt sted å være - Et godt sted å lære

Et godt sted å være - Et godt sted å lære Et godt sted å være - Et godt sted å lære Paradis skole 27.01.2012 Del 1: Teoretisk forankring av et godt læringsmiljø 1.1 Læringsmiljø - Begrepsavklaring - Kjennetegn på et godt læringsmiljø - Kapittel

Detaljer

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Nerstad skole

Sigdal kommune. Velkommen som elev og foresatt til. Nerstad skole Sigdal kommune Velkommen som elev og foresatt til Nerstad skole 2014/2015 PRESENTASJON AV SKOLEN 2014/2015. Nerstad skole ligger på Nerstad i Sigdal kommune. Vegg i vegg med skolebygget ligger Nerstad

Detaljer