Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Møteinnkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: benedikte.vonen@temark.no eller tlf. 90589043. Møteinnkalling."

Transkript

1 Møteinnkalling Vennesla kontrollutvalg Dato: kl. 14:00 Møtested: Vennesla Herredshus, Sal 1 Arkivsak: 15/10155 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på epost: eller tlf Vara møter bare etter eget varsel. I tillegg møter følgende: Kommunalsjef oppvekst Steinar Harbo, sak 16/15 kl. 14:00 Rådmann Svein Skisland, sak 17/15 kl. 14:30 Sakskart Side Møteinnkalling 1/15 15/ Godkjenning av innkalling Møteprotokoll 1/15 15/ Godkjenning av protokoll fra møte Saker til behandling 16/15 15/ Oppfølging av forvaltningsrevisjon "Spesialundervisning, tilpasset opplæring og ressurstildelingsmodell i Venneslaskolen" 5 17/15 15/ Oppfølging av svømmehallprosjektet i Vennesla 7 18/15 15/ Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2016 Vennesla 8 19/15 15/ Innspill til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden Vennesla 11 20/15 15/ Kommunestyrevalg nytt kontrollutvalg 13 1

2 21/15 15/ Andre orienteringer /15 15/ Referat- og drøftingssaker Sakene legges også ut på Arendal, For kontrollutvalgsleder Oddbjørn Hagen Benedikte Vonen Sekretær for kontrollutvalget 2

3 Møteinnkalling 1/15 Godkjenning av innkalling Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Vennesla kontrollutvalg /15 Innkalling til møte godkjennes. 3

4 Møteprotokoll 1/15 Godkjenning av protokoll fra møte Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Vennesla kontrollutvalg /15 Protokoll fra møte godkjennes. Vedlegg: Protokoll Vedlegg til sak 4

5 Saker til behandling 16/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon "Spesialundervisning, tilpasset opplæring og ressurstildelingsmodell i Venneslaskolen" Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Vennesla kontrollutvalg /15 Redegjørelsen tas til orientering. Saksopplysninger: Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS gjennomførte i 2013 forvaltningsrevisjonsprosjektet «Spesialundervisning, tilpasset opplæring og ressurstildelingsmodell i Venneslaskolen» på oppdrag av kontrollutvalget. I rapporten ga revisjonen følgende anbefalinger: - Kommunen bør arbeide målrettet mot at skolene møter utfordringer i skolehverdagen med et systemperspektiv snarere enn et individ- og diagnoseperspektiv hvor eleven selv eier «problemene». - Kommunen bør arbeide målrettet mot at skolenes grunnleggende holdning er inkluderende: I utgangspunktet skal alle elevene få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. - Kommunen bør gå gjennom ressurstildelingsmodellen med tanke på om den kan innrettes på en måte som ikke bidrar til å opprettholde en høy andel elever med spesialundervisning. - PPT i Vennesla kommune bør reflektere over egen praksis med tanke på i hvilken grad sakkyndige vurderinger kan utarbeides med utgangspunkt i et inkluderende elevsyn. Kommunestyret behandlet rapporten i sitt møte i sak 74/13 og gjorde følgende vedtak: Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialundervisning, tilpasset opplæring og ressurstildelingsmodell i Venneslaskolen» til etterretning og ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding innen om hvordan anbefalingene blir fulgt opp. Kontrollutvalget fulgte opp saken i sitt møte i sak 04/14, og gjorde der følgende vedtak: Kontrollutvalget viser til brev fra rådmannen til kontrollutvalget av hvor det redegjøres for rådmannens oppfølging av vedtak i kommunestyret den Kontrollutvalget er godt fornøyd med rådmannens tilbakemelding og de tiltak som er igangsatt. Kontrollutvalget ønsker nå å få et innblikk i hvordan anbefalingene senere er blitt fulgt opp, og om tiltakene som ble igangsatt hadde den ønskede effekten. De ønsker derfor en redegjørelse fra skolefaglig ansvarlig om hvordan de aktuelle problemstillingene i skolen jobbes med i dag, samtidig som de ønsker å bli bedre kjent med dagens skolefaglig ansvarlige. 5

6 Kommunalsjef oppvekst Steinar Harbo kommer til kontrollutvalget og gir en redegjørelse i møtet. 6

7 17/15 Oppfølging av svømmehallprosjektet i Vennesla Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Vennesla kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Saksopplysninger: Vennesla kontrollutvalg behandlet i sitt møte i sak 8/15 revisjonens rapport om svømmehallprosjektet i Vennesla. Kontrollutvalget innstilte på følgende vedtak i kommunestyret i saken, som også ble vedtatt enstemmig i kommunestyret i sak 35/15: 1. Kommunen foretar en revisjon av Plan- og byggekomiteens organisering og mandat, der man rendyrker en 2-nivå modell, hvor administrasjonen har ansvaret for det faglige innhold og beslutningsgrunnlag, som deretter legges frem til politisk behandling. 2. Kommunen vurderer å inngå en rammeavtale med et juridisk miljø som kan dekke ulike juridiske problemstillinger som ofte oppstår i større og mer omfattende byggeprosjekt. Kommunen skal vurdere om det er hensiktsmessig å ha en løpende rammeavtale, eller om det bør inngås en særskilt avtale i forbindelse med konkrete byggeprosjekt. Rådmann Svein Skisland er invitert til møtet for å orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av vedtaket. 7

8 18/15 Budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2016 Vennesla Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Vennesla kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget innstiller på følgende budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon 2016 til kommunestyret: Kommunestyret vedtar forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla kommune med en ramme på kr Kontrollutvalget sitt budsjettforslag skal følge budsjettsaken til kommunestyret via formannskapet. Saksopplysninger: Forskrift om kontrollutvalg 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget. Kontrollutvalget fremmer med dette en sak til kommunestyret (via formannskapet) om budsjett for kontrollutvalget sin virksomhet og kjøp av revisjons- og sekretariattjenester for 2016 i Vennesla kommune. Vurdering fra sekretariatet: Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i Vennesla kommune for Kontrollutvalgets budsjett omfatter kostnadene knyttet til selve driften av utvalget, og i tillegg kostnadene til sekretariattjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester. Budsjettet er basert på tidligere budsjett- og regnskapstall og noe på anslag. Det å sørge for god kontroll og nødvendig tilsyn med driften av den kommunale virksomheten er høyaktuelt. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget verktøy for gjennomføring av egenkontroll i virksomheten. Kommunestyret har ansvar for å sørge for at det blir bevilget tilstrekkelige ressurser til dette. Møtegodtgjørelse m.v. avhenger både av aktiviteten i utvalget og hvilket godtgjøringsnivå kommunen ligger på. Budsjettet er sett i forhold til gjeldende reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Vennesla kommune og historikk for utbetalt tapt arbeidsfortjeneste. Det er tatt 8

9 høyde for 5 kontrollutvalgsmøter i året og fortsatt leder og 2 medlemmer i utvalget. Dersom det skulle bli aktuelt å øke antallet medlemmer, vil denne posten måtte tas opp til ny vurdering. Servering holdes nøktern i kontrollutvalgets møter, og vi tilpasser her budsjettallet til realiteten. Det er viktig at det blir satt av tilstrekkelige ressurser til kurs/opplæring og oppdatering av utvalgets medlemmer. I tillegg er det av stor verdi å få god kontakt og erfaringsutveksling med kontrollutvalgsmedlemmer i andre kommuner. Sekretariatet anbefaler - NKRF s kontrollutvalgskonferanse i februar 2016 (Norges Kommunerevisorforbund) - og/eller FKT s fagkonferanse på våren (Forum for kontroll og tilsyn), - samt vår- og høstkonferanser regionalt i regi av sekretariatet. Siden det er valg av nytt kommunestyre og dermed også nytt kontrollutvalg høsten 2015, har vi tatt høyde for at alle medlemmene i det nye utvalget kan delta på en sentral (à kr ) og to regionale (à kr 1 000) konferanser i posten for opplæring i Budsjettallet skal inkludere reise og opphold. Andre kostnader omfatter bl.a. abonnementer. Pr utgjør den kr i regnskapet Vennesla kommune har valgt å delta i to interkommunale selskaper for å løse kontroll-, tilsyns- og revisjonsoppgavene. Dette er Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS for revisjonsoppgaver og Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) for sekretariatsoppgaver. For begge disse selskapene gjelder at det er representantskapet som vedtar det endelige budsjettet og fordelingen av dette på medlemskommunene. Anslagene er derfor oppgitt av det enkelte selskapet under forutsetning om godkjenning i respektive representantskap. Budsjettet kan spesifiseres som følger (ytterst til høyre): Kommunens Regnskap Bud.forsl. KU bud. Regnskap Bud.forslag pr. sep KONTROLLUTVALGET Møtegodtgjørelse mv Servering Kurs/opplæring inkl. reise Andre kostnader Sum kontrollutvalget Sekretariat (Sum IKS) REVISJON Revisjonshonorar Møtedelt./forberedelse Selskapskontroll SUM KONTROLLVIRKSOMHET Det er kontrollutvalget som innstiller på budsjett for kontroll, tilsyn og revisjon i kommunen til kommunestyret. Innstillingen skal derfor gå direkte til kommunestyret via formannskapet, dvs. 9

10 den skal legges ved når budsjettet oversendes fra rådmannen til formannskapet og fra formannskapet til kommunestyret. Etter sekretariatets vurdering vil det være nødvendig med en ramme på kr for kontroll, tilsyn og revisjon for Vennesla kommune for Vedlegg: Revisjonens budsjett Vennesla Vedlegg til sak 10

11 19/15 Innspill til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden Vennesla Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Vennesla kontrollutvalg /15 Kontrollutvalgets innspill til planarbeidet forvaltningsrevisjon: - Beredskap/sikkerhet/klimatilpasning - IT-sikkerhet - Sørge for helse- og omsorgstjenester iht. aktuelt lovverk og forskrifter. - Sikre gode vann- og avløpstjenester - Kontrollutvalgets innspill til planarbeidet selskapskontroll: - Saksopplysninger: Ifølge bestemmelsene om internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommunelovens kapittel 12 skal det gjennomføres overordnet analyse basert på risiko og vesentlighetsvurderinger. Videre krever forskrift for kontrollutvalg at kontrollutvalget minst en gang i løpet av valgperioden skal utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Vedlagte notat fra revisjonen viser at prosjektet «Spesialundervisning, tilpasset opplæring og ressurstildelingsmodell i Venneslaskolen» er gjennomført i henhold til plan for forvaltningsrevisjon Videre har revisjonen på oppdrag fra kontrollutvalget utarbeidet rapporten «Svømmehallen i Vennesla». Kontrollutvalget prioriterte denne undersøkelsen fremfor andre prosjekter i plan for forvaltningsrevisjon i inneværende periode. I denne saken inviteres sittende kontrollutvalg til å bidra i arbeidet revisjonen nå setter i gang med ny overordnet analyse. Kontrollutvalgets medlemmer sitter på viktig kunnskap om kommunen ut fra sitt politiske engasjement og arbeidet i utvalget. Det vil derfor være av stor verdi for analysearbeidet at det sittende (erfarne) kontrollutvalget involveres i prosessen. Revisjonen vil også innhente innspill og informasjon fra en rekke andre kilder, som f.eks. kommunens styringsdokumenter, rådmannen, ordfører og egne erfaringer. Kontrollutvalget blir i denne saken bedt om å gi sine innspill til områder i den kommunale forvaltningen som de mener det vil være viktig for revisjonen å analysere nærmere i det videre arbeidet. Overordnet analyse og Plan for forvaltningsrevisjon for perioden vil så bli lagt frem til behandling av det nye kontrollutvalget og kommunestyret i

12 Kommunelovens kapittel 12 krever også at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper med mer. Forskrift for kontrollutvalg krever at kontrollutvalget minst en gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter valget, utarbeider en plan for gjennomføring av selskapskontroll. Denne skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. For inneværende planperiode ble følgende selskaper prioritert: - Kristiansandsregionen brann og redning IKS - Vest-Agder-Museet IKS - Avfall Sør AS m/datterselskapene - Returkraft AS - Moseidmoen Industribygg AS - A 3 Ressurser Vennesla AS Notatet fra revisjonen viser at mye ressurser har gått med til oppfølging av selskapskontroll som ble gjennomført i Returkraft AS i 2011, på bakgrunn av risiko og vesentlighetsvurderinger. Dette har vært ønsket fra kontrollutvalgets side. Kontrollutvalget ba ut fra fremlagt prosjektplan i sitt møte sak 12/15 revisjonen om å gjennomføre selskapskontroll i Kristiansandsregionen Brann og Redning IKS. Den vil bli levert til det nye kontrollutvalget. Kontrollutvalget blir i denne saken bedt om å gi sine innspill til selskaper de mener kan være aktuelle for selskapskontroll. Kontrollutvalget i Vennesla vil i løpet av 2016 behandle ny analyse og plan for selskapskontroll for perioden Det blir dermed det nye kontrollutvalget og kommunestyret som vil få den nye saken til behandling, men innspill fra det sittende kontrollutvalget vil være nyttig i det videre arbeidet. Vurdering fra sekretariatet: Saken blir lagt frem med følgende forslag til innspill fra sekretariatet innen forvaltningsrevisjon: - De områdene som var foreslått i plan for forvaltningsrevisjon for , men som ikke ble prioritert gjennomført, bør spilles inn til arbeidet med Overordnet analyse. Dette gjelder: o Beredskap/sikkerhet/klimatilpasning o IT-sikkerhet o Sørge for helse- og omsorgstjenester iht. aktuelt lovverk og forskrifter. o Sikre gode vann- og avløpstjenester Saken blir lagt frem uten konkrete forslag til innspill innen selskapskontroll. Vedlegg: Utført forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i valgperioden i Vennesla Vedlegg til sak 12

13 20/15 Kommunestyrevalg nytt kontrollutvalg Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Vennesla kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget har evaluert seg selv for perioden og gir følgende anbefaler til kommunestyret knyttet til valg av nytt kontrollutvalg: Antall medlemmer: Varamedlemmer: Godtgjøring: Saksopplysninger: Kommunestyreperioden går mot slutten og kontrollutvalget har bedt om å få evaluere inneværende periode når det gjelder utvalgets sammensetning og godtgjørelse til utvalgets medlemmer. I tråd med kommuneloven 77 er det kommunestyret selv som velger medlemmer i kontrollutvalget: 77.Kontrollutvalget 1. Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg til å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på sine vegne. Utvalget skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret og fylkestinget velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene leder og nestleder. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Utvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og fylkestinget når utvalgets saker behandles. Kontrollutvalget er kommunestyrets eget redskap for å oppnå en vel fungerende egenkontroll i kommunen. En vel fungerende egenkontroll styrker innbyggernes tillit til kommunen og er viktig for å sikre effektiv og riktig bruk av ressursene. Kommuneloven gir ikke føringer for hvilken politisk sammensetning kontrollutvalget skal ha. Det er likevel ikke uvanlig at «opposisjonen» i kommunestyret (kommunestyrets mindretall) får både leder og flertall i kontrollutvalget. Kommunelovens bestemmelser om kjønnsbalanse gjelder for øvrig også for kontrollutvalget. Antall medlemmer i utvalget Utvalget har flere ganger påpekt svakhetene med dagens ordning, der kontrollutvalget har minimum antall medlemmer iht. kommuneloven, dvs. 3 medlemmer. Dette gir utfordringer knyttet til å få de gode diskusjonene i utvalget, og for å få den nødvendige legitimitet og tyngde overfor kommunestyret. Kontrollutvalget blir særlig sårbart ved uforutsett forfall eller dersom det ikke er mulig å skaffe vara for den som melder forfall. Utvalgets leder har vært tydelig på at antall medlemmer bør økes til 5. 13

14 Varamedlemmer Kommunestyret velger selv også hvem som skal være varamedlemmer til kontrollutvalget, og hvilken politisk sammensetning disse skal ha. Det finnes mange ulike løsninger for valg av varamedlemmer, som personlige vara, felles varaliste og mellomløsninger hvor f.eks. «opposisjon» og «posisjon» har hver sin liste. Godtgjørelser til utvalget For å sikre kontrollutvalgets legitimitet og tyngde, har utvalget påpekt at godtgjørelser for kontrollutvalget burde følge satsene for andre hovedutvalg i kommunen. Kontrollutvalget er et svært viktig utvalg, som har hele kommunens forvaltning som arbeidsfelt. Medlemmene må holde seg oppdaterte på hva som skjer i alle andre utvalg og i kommunestyret til enhver tid, og de må være i stand til å bestille relevante undersøkelser fra revisjonen i arbeidet sitt. Vurdering fra sekretariatet: Det er kommunestyret selv som skal avgjøre de områdene som berøres av denne evalueringen. Sekretariatet velger å legge frem saken uten forslag til vedtak for å avvente evalueringen i kontrollutvalget. 14

15 21/15 Andre orienteringer Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Vennesla kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Saksopplysninger: 1. Orienteringer fra revisor 2. Orienteringer fra leder 3. Orienteringer fra sekretariatet 15

16 22/15 Referat- og drøftingssaker Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode Vennesla kontrollutvalg /15 Kontrollutvalget tar saken til orientering. Saksopplysninger: 1. Behandling av kontrollutvalgets saker i kommunestyret: a : Rapport Svømmehallen i Vennesla 2. Erfaringer fra inneværende periode tips og råd til neste kontrollutvalg 3. Neste møte Eventuelt 16

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling

Møteinnkalling Møteprotokoll Saker til behandling Møteinnkalling Lillesand kontrollutvalg Dato: 21.09.2015 kl. 13:00 Møtested: Rådhuset, møterom ved kantinen Arkivsak: 15/10174 Arkivkode: 033 Forfall meldes til sekretær for kontrollutvalget på e-post:

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223

MØTEINNKALLING. Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 MØTEINNKALLING Utvalg: KONTROLLUTVALGET Møtedato: 09.11.2005 Tidspunkt: 15.00 Møtested: Malvik rådhus, møterom 223 Eventuelle forfall meldes til tlf. 91582102 eller 90793885. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Tydal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.06.2011, kl. 09:00 Møtested: Storkleppen, Rådhus 2 Deltagere: Reidar Kjøsnes Toralf Øverås Astrid Jensen Rådmannen John Evjen,

Detaljer

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00.

Arkivsak : 004-2010 : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møteinnkalling Arkivsak : 004-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Malvik kommune Møtedato/tid : Torsdag 21.januar 2010 kl 18.00. Møtested/lokaler : Formannskapssalen Deltagere fra KU : Gunnar

Detaljer

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12

ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE. Revidert 23.8.12 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSPLAN 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Revidert 23.8.12 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat for kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal,

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset. 10.09.2013 kl. 18:30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille sal, Kulturhuset 10.09.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i

Detaljer

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SØGNE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSMELDING FRA KONTROLLUTVALGET FOR 2013 1. Innledning Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2013. Denne skal gi et bilde av utvalgets

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 KONTROLLUTVALGET I EIDSKOG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG...3 1 INNLEDNING...5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER...5 2.1 TILSYN OG KONTROLL...5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...5

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Meldal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 13.02.2015, kl. 08:30 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: - Andre møtende: Kopi: Næringsforeningen i Orkdalsregionen, Løkken Verk

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2012 KONTROLLUTVALGET I GRUE KOMMUNE Utarbeidet av Glåmdal sekretariat IKS Behandlet i kontrollutvalget 12.2.13 Vedtatt i kommunestyret 4.3.13, sak 012/13 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2010 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 2 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER... 5 2.1 TILSYN OG KONTROLL... 5 2.1.1 Gjennomført tilsyn med forvaltningen...

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretariatet TIL KONTROLLUTVALGET I GJØVIK KOMMUNE Roar Løken Lunder, leder Thomas Winge Longva, nestleder Magnhild Guldbakke Stuge Kari Bergum Finn Olav Rolijordet Kopi sendt: Ordfører

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli

ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE. Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I NORD-ODAL KOMMUNE Utsikt fra Knappen i retning Eidsvoll/Mistberget. FOTO: Dag Dæhli Vedtatt i kontrollutvalget 6.12.13 Behandlet i kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen

Møteinnkalling. OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 07.02.2006 kl. 08.30 STED: Kommunestyresalen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X Møtedato: Tirsdag 16. juni 2015 Fellesmøte 2/2015 Møtetid: Kl. 09.00 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 10-14/2015 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10

M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 K O N T R O L L U T V A L G E T I F R O G N K O M M U N E Til kontrollutvalgets medlemmer og 1. varamedlemmer M Ø T E I N N K A L L I N G Jnr. 104/10 Tid: 27. september 2010 kl 18.00 Sted: Fraunar i Rådhuset

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Malvik kommune Arkivsak: 14/1 Møtedato/tid: 20.01.2014, kl. 17:00 Møtested: Møtedeltakere: Forfall: Andre møtende: Rådhuset, 2.etg. Per Walseth, leder Per-Arild Lyng,

Detaljer

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1. varamedlem møter fast slik som avtalt. Øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NAMSSKOGAN KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Mandag 10.november 2008 TID: Kl. 09.00 STED: Namsskogan kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. september 2008 Møtetid: Kl. 11.00 Møtested: Røyrvik kommune, Akvariet De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde

Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Møteinnkalling Kontrollutvalget Råde Eventuelle forfall meldes til Anne-Karin Femanger Pettersen på telefon/sms 41471166 eller til e-post: akfp@fredrikstad.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg

KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE. Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg ÅRSPLAN 2014 KONTROLLUTVALGET I VÅLER KOMMUNE Utsikt fra elgpost. FOTO: Iver Breisjøberg Vedtatt i kontrollutvalget 28.11.13 Behandlet i kommunestyret 16.12.13, sak 083/13 Glåmdal sekretariat IKS Kontrollutvalgssekretariat

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE. Sakliste: FRØYA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Frøya kommune Møtedato/tid : Torsdag 2. februar 2006 kl 09.00 Møtested/lokaler : Kommunehuset på Sistranda møterom B. Deltagere

Detaljer