29 kommuner uten Doffinkunngjøring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "29 kommuner uten Doffinkunngjøring"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT Nyhetsbrev nr. 23/2008 Fredag 13. juni kommuner uten Doffin-kunngjøring på to år 2. Var med før og i konkurransen - og vant! 3. Innsyn, konkurranseutsetting og 300 anskaffelser 4. Regelbrot i ti kommunale avfallskontraktar 5. Skal bli proffere på konsulentkjøp 6. Kostbart og krevende med konkurransepreget dialog 7. Nasjonale kunngjøringer ble seksdoblet 8. Brot på grunnleggjande prinsipp 29 kommuner uten Doffinkunngjøring på to år 29 kommuner uten en eneste Doffin-kunngjøring på to år. Den største av disse var en kommune med nær innbyggere. Beregninger kan tyde på at mellom 30 og 60 prosent av kommunale innkjøp ikke blir lyst ut slik de skal, fremgår det av en utredning som professor Luitzen de Boer og post doktor Ottar Michelsen ved NTNU har gjort. Ifølge Riksrevisjonens rapportering til Stortinget i fjor er det ingen grunn til å tro at regeletterlevelsen er vesentlig bedre i kommuner og fylkeskommuner hvor kompetansenivået sannsynligvis ikke er høyere enn i statlige etater. Det er NHO som er oppdragsgiver for rapporten med kartlegging av dagens praksis og mulige effekter av en eventuell heving av den nasjonale terskelverdien mot EU-nivå. Bak rapporten står de Boer og Michelsen, begge ved NTNU. Som ledd i arbeidet har de studert bruk av Doffin før og etter hevingen av den nasjonale terskelverdien i september Den ble da hevet fra til kroner. I alt er data fra 431 kommuner analysert, og det er periodene 8. september september 2005 og 9. september september 2006 som er sammenliknet. Av de undersøkte kommunene er det registrert nedgang i antallet utlysninger i 257 kommuner (59,5 prosent). 105 kommuner (16 prosent) har en økning, mens 69 kommuner (16 prosent) har samme antallet registreringer. I gjennomsnitt er nedgangen på 2,24 utlysninger pr. kommune i Doffin. Dersom de minste kommunene, der tilfeldigheter kan spille sterkest inn, tas ut av materialet, blir nedgangen 4,55 utlysninger i snitt. Når det gjelder fylkesnivået, varierer nedgangen fra over 40 prosent i Finnmark og Hedmark til bare litt over 5 prosent i Vestfold. Tallmaterialet speiler totaliteten i hvert fylke, altså så vel fylkeskommunale som kommunale utlysninger. I 10 av fylkene er

2 nedgangen såpass stor og basert på såpass stort materiale at de Boer og Michelsen slår fast at det ikke er tilfeldighetene som råder. I den undersøkte perioden var det 29 kommuner som ikke hadde noen utlysninger. Det vil si ikke en eneste utlysning på Doffin på to år. Gjennomsnittlig folketall i disse kommunene var nær 2100 den største av dem hadde et innbyggerantall på over Ikke bedre i kommunene - En så stor spredning, heter det, indikerer at det er lite sannsynlig at alle kommunene følger regelverket. Nylig la Riksrevisjonen fram sin årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006 hvor de konkluderer med at statlige etater i svært mange tilfeller bryter anskaffelsesregelverket (Riksrevisjonen 2007). Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er vesentlig bedre i kommuner og fylkeskommuner hvor kompetansenivået sannsynligvis ikke er høyere enn i statlige etater. De gjør også en beregning av hvor mange innkjøp som skulle vært utlyst etter regelverket for offentlige anskaffelser. Utgangspunktet er da kommuner i størrelsesorden til innbyggere. De Boer og Michelsen kommer til at den beregnede andelen innkjøp som ikke ble kunngjort i den periodene det her er snakk om, lå mellom 30 og 60 prosent. Var med før og i konkurransen - og vant! Rådgivningsselskapet som hadde bistått med skisseprosjekt og reguleringsarbeid forut for anbudskonkurransen, ble ikke nektet å delta i selve konkurransen. Når dette rådgivningsselskapet også vant konkurransen, ble det klaget. Men KOFA (Klagenemnda for offentlige innkjøp) gav oppdragsgiveren rett. Konkurransefortrinnet som selskapet hadde fått, var ikke stort nok, og oppdragsgiveren hadde gjort tiltak som utjevnet de fordelene selskapet eventuelt måtte ha hatt. Det var Omsorgsbygg KF i Oslo kommune som i fjor høst kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om prosjektadministrasjon i forbindelse med en ny brann- og ambulansestasjon. Sju tilbydere leverte inn bud, blant disse et rådgivningsselskap som hadde bidratt med foreløpige planer og bistand til skisseprosjekt og reguleringsarbeid i forbindelse med byggeplanen. Dette selskapet gikk også av med seieren i anbudskonkurransen, noe en av de øvrige deltakerne klaget på. Begrunnelsen var at den valgte leverandøren, ifølge klageren, hadde fått et stort konkurransefortrinn i forhold til de øvrige tilbydere. Konkret vurdering Det må til en konkret vurdering for å avgjøre om det foreligger brudd på regelverket i slike saker. KOFA fremhever at det er på det rene at Omsorgsbygg KF har mottatt råd for en bestemt anskaffelse som er blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner, og at valgte leverandør har hatt en økonomisk interesse i anskaffelsen. Spørsmålet er, heter det, om dette er skjedd på en måte som utelukker konkurranse, slik kravene etter regelverket er. Side 2

3 Den som leverte klagen, peker på at det vanligvis ikke er god nok grunn til å utestenge noen fra en konkurranse at vedkommende har bistått med et skisseprosjekt. Men, fremholder han, i dette tilfellet var skissegrunnlaget langt mer omfattende enn normalt. Klagenemnda kom imidlertid at illustrasjonene i skissen ikke var juridisk bindende, og at romprogrammering og funksjonsprogrammering ikke var ferdig. Skisseprosjektet har etter nemndas oppfatning ikke vært så spesifikt at dette har gitt den leverandøren som ble valgt, en urimelig konkurransefordel i den etterfølgende konkurransen, heter det. Likebehandling I tillegg er det imidlertid et spørsmål om likebehandling mellom leverandører. Kravet til likebehandling innebærer at oppdragsgiveren har en plikt til å utjevne fordeler for en leverandør som følge av tidligere oppdrag for oppdragsgiveren, slik at leverandørene stilles mest mulig på lik linje i konkurransen. Spørsmålet som klagenemnda da tok standpunkt til, var om den valgte leverandørens deltakelse i konkurransen likevel kan anses for å være i strid med kravet til likebehandling som følge av hans rolle i forprosjektet. Oppdragsgiveren hadde opplyst i konkurransegrunnlaget at det ikke var gitt forbud mot at rådgivingsselskapet som hjalp til i en tidligere fase av prosjektet, deltok i konkurransen. Dette var konklusjonen av en vurdering som oppdragsgiveren gjorde forut for konkurransen. Det ble også gitt lengre frist for levering av tilbud for å bøte på eventuelle fordeler som den valgte leverandøren ville ha hatt ved at han allerede hadde vært involvert i anskaffelsen. Selv om leverandøren hadde en fordel ved at han hadde kunnskap om prosjektet forut for kunngjøringen, er nemnda av den oppfatning at kravet til likebehandling ikke er brutt. Dette følger av at det både ble gitt lang frist for levering av tilbud, og at innsikt i detaljene i skisseprosjektet ikke kan antas å ha vært av stor betydning ved besvarelse av de ulike tildelingskriteriene. Innsyn, konkurranseutsetting og 300 anskaffelser Åpner for innsyn i anskaffelsesprotokoller, har ca. 300 anskaffelser i gang samtidig, danske kommuner øker konkurranseutsettingen, mens svenske statlige myndigheter er klare for e-faktura 1. juli som målet var. Dette er noen aktuelle meldinger fra den offentlige anskaffelsesarenaen for tiden. Og apropos Danmark: Her utvides gjenkjøpsordningen ved kjøp av forsvarsmateriell. Ellers er flyruten Værøy Bodø lagt ut på anbudskonkurranse, og britisk utredning vil at 30 pst. av de offentlige kontraktene skal vinnes av småleverandører. Ca. 300 anskaffelser samtidig I dag har Forsvaret ca. 300 pågående anskaffelsesprosjekter og ca. 200 planlagte prosjekter. - Daglig møter vi utfordringer knyttet til å kunne håndtere så stort antall prosjekter, sa statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet i et foredrag på Kongsberg forleden dag. Vi vet at prosjektene krever mange mennesker med høy kompetanse som skal jobbe sammen mot felles mål. Dette forutsetter godt definerte prosessbeskrivelser, regler og styringssystemer. Forsvaret har siden begynnelsen av 1990 tallet vært en etat som har derfor jobbet målrettet med å forbedre prosjektstyringssystemet, støttesystemer og utdanningssystem. Side 3

4 Åpner for innsyn i rådgivningskjøp Nærings- og handelsdepartementet har åpnet for innsyn i anskaffelsesprotokollene knyttet til kjøp av rådgivningstjenester i forbindelse med vurdering av lovligheten ved avviklingen av opsjoner i Norsk Hydro. Det fremgår av et brev fra statsråd Dag Terje Andersen til stortingsrepresentant Kåre Fostervold. Protokollene er tidligere sendt Stortingets presidentskap. Det foreligger for øvrig to klager til behandling i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) mot departementet knyttet til det nevnte kjøpet i begge sakene er det påstand om ulovlig direkteanskaffelse som kan kvalifisere til overtredelsesgebyr. Helikopterruten Værøy Bodø på anbud Samferdselsdepartementet har kunngjort en anbudskonkurranse for drift av helikopterruten Værøy - Bodø for perioden 1. august juli Flyselskap i alle EØS-land er invitert til å levere tilbud. Disse tilbudene må oppfylle de kravene som departementet har fastsatt for driften av ruten, heter det, slike som bl.a. billettpriser, setekapasitet og antall flygninger på strekningen. Enerett til drift av ruten blir tildelt det selskapet som har det laveste kravet til godtgjøring fra staten. Flyselskapet som får enerett til drift av ruten må ha gyldig lisens for drift av flyselskap i EØS-området. Tilbudsfristen er 7. juli Klare for e-faktura i tide De svenske myndighetene når målet om at alle statlige virksomheter skal kunne håndtere fakturaer elektronisk innen 1. juli i år, melder Ekonomistyringsverket, som leder og koordinerer innføringen, Statistikken for juni så langt viser at 205 av de 222 enhetene allerede kan ta imot e-faktura, mens ytterligere 17 ventes å komme i mål i tide før månedsskiftet juni/juli. Noen av disse mellom fem og ti blir imidlertid ikke helt ferdige. Et tjuetalls virksomheter har dessuten fått dispensasjon fra kravet av helst spesielle grunner, for eksempel omfattende omorganiseringer. Økt kommunal konkurranseutsetting De danske kommunene konkurranseutsetter stadig mer, viser ferske tall fra myndighetene. I fjor ble 23,7 prosent av de kommunale oppgavene satt ut på anbud mot 20,2 prosent i Målet er, etter avtalen mellom kommunesektoren og staten, 23 prosent i 2008 stigende til 25 prosent innen Etter beregninger fra Dansk Industri økte konkurranseutsettingen med 2,2 milliarder kroner fra 2006 til 2007, og på det tjente kommunene 450 millioner kroner. Årsaken til økningen er først og fremst, heter det, kommunesammenslåingene som har ført til vesentlig færre, men større danske kommuneenheter. 30 pst. av kontraktene til småbedrifter? En komite nedsatt av Finansdepartementet i Storbritannia går i disse dager ut med en forespørsel om å få inn erfaringer knyttet til små og mellomstore bedrifter (SMB) i forbindelse med offentlige innkjøp. Småbedriftene selv, offentlige innkjøpere og leverandørmarkedet generelt er forespurt, og innmelding av erfaringene skal foregå via den spesielle småbedriftsportalen som Storbritannia har etablert for formålet (www.ogc.gov.uk/sme_consultation.asp). Komiteen er et resultat av budsjettvedtakene for 2008, og den har satt som mål at 30 prosent av alle de offentlige kontraktene bør kapres av SMB ene, melder den britiske regjeringens kontor for offentlig handel. Side 4

5 Flere produkter med i gjenkjøpsordning Mens gjenkjøp hittil har vært knyttet til kjøp av forsvarsmateriell, utvider nå danskene ordningen til også å gjelde produkter som omfatter for eksempel sikring av infrastruktur. Det kan gjelde produkter som kan benyttes til offentlige overvåknings og kommunikasjonsformål. Sivil luft- og romfart er nevnt. Ett av formålene med gjenkjøpsavtalene, heter det, er å tiltrekke utenlandsk teknologi og knowhow til Danmark. Åpningen skal gjøre det mulig å tilby et bredere sortiment for den delen av forsvars- og sikkerhetsindustrien som også retter seg mot produkter i grenseland mellom den sivile og den militære sektoren. Regelbrot i ti kommunale avfallskontraktar Fram til no har dei svenske tilsyns- og tevlingsstyresmaktene funne ti saker i den kommunale sektoren der det er brot på innkjøpsreglane når det gjeld avfallskontraktar. Det er ulovlege direktekjøp det gjeld, meiner Konkurrensverket, som i år har eit prosjekt gåande for å avdekkje tilhøva i den kommunale avfallssektoren når det gjeld innkjøp. Dei varslar i ei pressemelding at dei ikkje er ved vegs ende fleire saker er til gransking, heiter det. Dei svenske tevlingsstyresmaktene er tilsynsorgan for reglane for offentlege innkjøp, og dei skal mellom anna sjå til at reglane vert etterlevde. I år gjennomfører dei eit såkalla tilsynsprosjekt der søkjeljoset er retta mot handteringa av avfallskontraktar i kommunane og kommunale avfallsselskap. Dette er juridisk og politisk minelagde område. Over heile Europa krev den kommunale sektoren fridom til sjølv å velje organisering av dei tenestene dei byr fram til innbyggjarane sine. Dei vil ikkje ha innblanding frå noko statleg hald eller frå EU, for den saks skuld. Så kjem ureiningslovgjevinga inn i biletet og reiser spørsmålet om det her gjeld kontraktar etter innkjøpsreglane, eller om det er konsesjonar, som det ikkje finst nokon bestemd tildelingsprosedyre for. Dessutan er det problemstillingar som gjeld eigenregi eller ikkje, som seier noko om innkjøpsprosedyrane skal nyttast eller ikkje. Stor tilleggsavtale I dei to sakene som Konkurrensverket no har bede om kommentarar til, er det direktekjøp det er snakk om ulovlege slike, etter det tevlingsstyresmaktene meiner. Det kommunale Nordvästre Skånes Renhållnings AB gjorde førre året ein avfallskontrakt med Halmstads Renhållningsverk utan å gjennomføre ein vanleg innkjøpsprosess først. Verdien på kontrakten var 18 millionar kroner, og oppdragsgjevaren meinte dette berre var eit tillegg til ein allereie eksisterande avtale med det same selskapet. Konkurrensverket har ikkje funne nokon grunn for at tillegget til avtalen skulle gjerast utan tevling i marknaden, og peikar dessutan på at tilleggsavtalen er dobbelt så stor som den opphavlege. Også den opphavlege avtalen mellom dei to partane vart gjord i strid med reglane, skriv Konkurrensverket, fordi det vart nytta tevling med tingingar. Det er ei prosedyreform som berre kan nyttast ved heilt særskilde tilhøve dersom verdien av kontrakten er høgare enn EU-/EØS-treskelverdien, som denne avtalen er. Side 5

6 Hadde det travelt I den andre saka som Konkurrensverket no er ferdig med, gjorde Härjedalen kommune avtale med Bollnäs Energi utan å syte for ein vanleg innkjøpsprosess først. Her var avtalen verd fem millionar kroner. Kommunen meinte at han hadde hastverk og såleis kunne nytte ein av unntaksreglane som gjev høve til å direktekjøpe. Men Konkurrensverket har ikkje funne nokon slike grunnar, ikkje minst fordi kommunen sjølv har skulda for at det vart travelt med å gjere avtale. Tevlingsstyresmaktene har bede dei to offentlege oppdragsgjevarane om kommentarar innan ein viss tidsfrist til den avgjerda som dei er komne fram til. Konkurrensverket meiner at dei avtalane som det her gjeld, skulle ha vore gjorde etter open eller avgrensa tilbodstevling. Skal bli proffere på konsulentkjøp I Danmark satser nå staten på å øke sin innkjøpsmodenhet bli proffere på konsulentområdet. To pilotanskaffelser, begge på IT-området, forberedes nå, og så vel forhåndsinformasjon, gjennomføring av konkurranse og oppfølging skal bli mer profesjonell. Dette skal man lære av, og erfaringene skal komme alle statlige virksomhetene til nytte ved senere kjøp. Danskene skal igjen gjøre en sentral, koordinert anskaffelse en form som er svært omstridt. Konsulentområdet utgjør en stor del av de samlede statlige innkjøp i Danmark som i Norge. På vegne av Finansministeriet er Økonomistyrelsen i ferd med å forberede to såkalte pilotanskaffelser på konsulentområdet. Det er IT-feltet man denne gangen har i søkelyset, men det er et generelt ønske om å utvikle den statlige innkjøpsmodenheten på konsulentområdet gjennom en rekke tiltak. Blant annet er formålet å øke innsynet i markedet og på den måten kjøpe inn mer effektivt, heter det. Finansministeriet skal, på vegne av staten, stå som oppdragsgiver. Imidlertid er det en såkalt sentral, koordinert anskaffelse som skal gjøres, og det betyr at alle som er bundet av den statlige innkjøpspolicy en, må benytte seg av de avtalene man inngår. Det betyr stort sett alle statlige virksomheter, og det er nedlagt forbud mot at noen av disse enkeltvirksomhetene nå inngår liknende avtaler uten først å konsultere Økonomistyrelsen. Det å benytte en sentral, koordinert anskaffelse har avstedkommet sterke reaksjoner fra representanter for de mindre bedriftene, fordi de mener at denne tallrike leverandørgruppen ikke når opp når volumene blir så store. Anskaffelsen skal kunngjøres i slutten av juni, mens konkurransegrunnlaget først vil foreligge over sommeren. Det skal gjøres flere rammeavtaler, og minikonkurranser skal benyttes for kjøp på disse avtalene. Konkurransen skal gjennomføres som en begrenset anbudskonkurranse, der prekvalifisering inngår. Avtalene skal tre i kraft fra 1. januar IT-rådgivning Etter alt å dømme blir det kunngjort en avtale som omfatter IT-strategisk rådgivning, og en som skal gjelde IT-sikkerhet. Når det gjelder strategiavtalen, er planen at de utvalgte leverandørene skal assistere ved utarbeidelsen av en overordnet IT-politikk for for Side 6

7 eksempel ett departements område. Likeledes dreier det seg om strategisk rådgivning knyttet til bruk av IT i en eller flere forretningsmessige oppgaver. Innenfor den andre avtalen, om IT-sikkerhet, virker det som om Økonomistyrelsen tenker seg to delavtaler en for IT-sikkerhet og en for sikkerhetsrevisjon. Det dreier seg her om rådgivning i forbindelse med arbeidet med å etterleve gjeldende regelverk og veiledninger. I tillegg skal de utvalgte leverandørene gi oppdragsgiver råd om hvilke foranstaltninger som sikrer kunden den nødvendige informasjonssikkerhet på bakgrunn av en risikovurdering av virksomheten. Forhåndsinfo og evaluering I forbindelse med den kommende kunngjøringen har Økonomistyrelsen i lengre tid latt det dryppe informasjon om hva som kommer, rett nok med forbehold, men de som kunne være opptatt av å gi tilbud, har kunnet forberede seg. Det varsles likeledes obligatorisk evaluering av konsulentinnsatsen i hvert enkelt tilfelle etter at en oppgave er løst, og den kunnskapen staten derved erverver, skal samles sentralt og deles med de andre statlige virksomhetene. Kvalitet er et annet stikkord, ikke minst gjennom anskaffelsesprosessen. Ved prekvalifikasjonen er det først og fremst referanser som skal telle, men det kommer også til å bli stilt en rekke minimumskrav og spørsmål. Ved evalueringen av selve tilbudene vil det forekomme noen avgrensede spørsmål med svarmuligheter, heter det, men ikke besvarelser i form av kvalitetsrapporter eller lignende. Når det gjelder kvalitetsvurderingen ved den enkelte minikonkurransen, skal leveransen måles opp mot de tilbudene/løsningsbeskrivelsene som ble gitt, og det er en desentral oppgave i de statlige institusjoner å sørge for denne vurderingen. Kostbart og krevende med konkurransepreget dialog Den ferskeste anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog krever bredere ressurstilgang enn de andre prosedyrene, den blir samlet sett dyrere å gjennomføre og leverandørene er sterkt opptatt underveis av å sikre sin intellektuelle eiendom. Dette er noen av de erfaringene som britene har vunnet gjennom de første årenes praktisering av metoden. Erfaringene er nå gjort tilgjengelige i en fersk veiledning. Den nye veiledningen fra Finansdepartementet og Kontoret for offentlig handel i den britiske regjeringen om konkurransepreget dialog er et supplement til en tidligere utgivelse. Innholdet er laget med utgangspunkt i de erfaringene som er vunnet gjennom britiske prosjekter som har fulgt denne prosedyren, enten de har gjort kontrakt eller er på vei til å gjøre dette. Denne prosedyren kom inn med siste regelrevisjon både her hjemme og i EU, og den er etablert for å kunne få til en best mulig håndtering av spesielt kompliserte anskaffelser. Ulike former for IKT-kjøp og etablering av OPS (Offentlig-privat samarbeid) er eksempler på denne typen anskaffelser. Storbritannia er blant de nasjonene som har vunnet mest erfaringer med den nye prosedyren. Ressurskrevende - Konkurransepreget dialog er ingen enkel prosedyre å følge, heter det i den nylanserte veiledningen. Før man setter i gang bør oppdragsgiveren har nødvendig kompetanse Side 7

8 tilgjengelig på alle stadier i prosessen. Det gjelder ulik kompetanse, så vel erfaring som utdannelsesnivå. Prosedyren krever bedre tilgang på folk, rådgivning og støtte enn de øvrige prosedyrene, og det understrekes at oppdragsgiveren bør sjekke ut om tilgangen på slike ressurser er god nok gjennom hele prosessen fra start til mål. For å få et tilfredsstillende resultat fra bruken av konkurransepreget dialog er det påkrevet å legge mye arbeid i forberedelsene og planleggingen. På et tidlig tidspunkt bør man gjøre seg opp en oppfatning av det sannsynlige antallet tilbydere man kan tenke seg å involvere. Likeledes bør oppdragsgiveren ha en oppfatning av beregnet antall stadier med reduksjon av aktuell tilbydere. I veiledningen anbefales det også på forhånd å danne seg et bilde av balansen mellom de høyere kostnadene som følger av bruk av konkurransepreget dialog ved en kompleks anskaffelse og fordelene uttrykt i forventet merverdien. - Grundige forberedelser, planlegging og kommunikasjon med leverandørmarkedet er god praksis uansett valg av prosedyre, heter det, men det er fundamentalt dersom man velger konkurransepreget dialog. Høyere kostnader Bruken av konkurransepreget dialog fører gjerne samlet sett til høyere kostnader så vel for oppdragsgiveren som for leverandørene enn ved bruk av vanlig forhandelt prosedyre. Dette er en spesiell utfordring for de leverandørene som kaster seg ut i det, men som ikke får kontrakt. Kostnadene for den leverandøren som til slutt går av med seieren, antas imidlertid å være på linje med tilsvarende for forhandlet prosedyre. Et forhold som står sentralt for leverandørmarkedet, er beskyttelse av deres intellektuelle eiendom i forbindelse med bruk av konkurransepreget dialog. I veiledningen bemerkes det at problemstillingen ikke er ny eller spesiell for denne prosedyren den dukker også opp når tradisjonell forhandlet prosedyre benyttes. Det anbefales imidlertid at dette vies særskilt oppmerksomhet fordi det er en alvorlig sak for leverandørene. Veiledningen kan du hente opp her Nasjonale kunngjøringer ble seksdoblet Fram til 1. juni i fjor kom det årlig aldri mer enn 2000 kunngjøringer inn til den frivillige nettbaserte kunngjøringstjenesten som myndighetene i Finland da drev. I det første året med kunngjøringsplikt helt ned til kroner ble antall kunngjøringer seksdoblet. - Det nye innkjøpsregelverket har ført til økt åpenhet om offentlige innkjøp, slår finske myndigheter fast i en pressemelding. Finland fikk sitt nåværende lovverk på plass 1. juni i fjor. I tillegg til at de seneste EUdirektivene dermed ble en del av landets lovgivning, ble det også innført kunngjøringsplikt under EU/EØS-terskelverdiene. Det er tre nasjonale kunngjøringsgrenser. For varer, tjenester, prosjektkonkurranser og tjenestekonsesjoner er grensen kroner, mens den for sosial- og helsetjenester ligger på kroner. Når det gjelder bygg og anlegg og byggekonsesjoner er grensen kroner. Side 8

9 Alle offentlige oppdrag over disse grensene skal kunngjøres, og det skal skje i HILMAdatabasen. Det er det finske offisielle kunngjøringssystemet for offentlige innkjøp. Over kunngjøringer Tall for det første virkeåret med det nye regelverk foreligger nå, og det er registrert i alt kunngjøringer i perioden. Av disse er rent nasjonale kunngjøringer, det vil si at de ikke omfattes av kravet om å kunngjøre i EUs lysningsblad eller kunngjøringssted på nettet, TED. EU-kunngjøringene utgjorde totalt 5 000, og av de var 1187 småkjøp hvis verdi var lavere enn de nedre nasjonale kunngjøringsgrensene. Før det nye regelverket trådte i kraft drev Handels- og industriministeriet den nettbaserte kunngjøringstjenesten JULMA, der det var anledning på frivillig grunnlag til å kunngjøre oppdrag under EU/EØS-terskelverdiene. Ifølge en pressemelding fra Arbetsog näringsministeriet kom antallet nasjonale kunngjøringer i denne tjenesten aldri over på årsbasis. Nær 95 milliarder Den samlede verdien på de kunngjorte kontraktene er beregnet til nær 95 milliarder kroner. I dette beløpet er alle kunngjøringene tatt med både konkurransekunngjøring, veiledende kunngjøring og kontrakttildeling. EU-utlysningene som gjelder kunngjøring av selve konkurransene, utgjorde om lag 25 milliarder kroner i sum for så vel de klassiske sektorene som forsyningssektorene. I alt ble det sendt avsted litt over konkurranse-kunngjøringer til EU-systemet i tiden 1. juni mai Statistikken forteller dessuten at det var litt over kunngjøringer fra kommunesektoren, og litt over 3600 fra statlig sektor. I tillegg kom drøyt 3600 fra andre enheter som følger det offentlige innkjøpsregelverk. Over kunngjøringer gjaldt varer, over tjenester og nær 3400 bygg og anlegg i tillegg til et 200-talls kunngjøringer om prosjektkonkurranser, byggkonsesjoner og tjenestekonsesjoner. Norge Siste statistikk fra norske forhold gjelder kalenderåret Hos oss er det bare en nasjonal kunngjøringsgrense, og den er for tiden på kroner. Det totale antall kunngjøringer på Doffin.no i 2007 var Når det gjelder EU/EØS-kunngjøringer, ble det registrert noe over 4400 kunngjøringer, hvorav nær 2700 gjaldt konkurransekunngjøringer. Under EU/EØS-tersklene, men over den nasjonale verdien, kom det i 2007 totalt drøyt 7300 kunngjøringer. I tillegg kom litt over 740 kunngjøringer til en verdi av under kroner til Doffin.no i fjor. Brot på grunnleggjande prinsipp EU-kommisjonen trugar to medlemsland med EF-domstolen fordi offentlege verksemder i dei to landa, etter kommisjonen si meining, har brote fleire av dei grunnleggjande prinsippa ved offentlege innkjøp. Det gjeld diskriminering på geografisk grunnlag, korkje like vilkår eller innsyn ved manglande kunngjering og to rammeavtalar der innhaldet ikkje er Side 9

10 føreseieleg. Austerrike og Spania er dei to medlemsstatane som no må forklare seg. Den eine av sakene er frå Austerrike, og ho gjeld ei tevling om planleggingstenester i samband med utviding av militærbrakkene i Güssing. Kontrakten var verd om lag 20 millionar kroner. Det som EU-kommisjonen ikkje likte, og som dei meiner er eit regelbrot, er bruk av kvalifikasjonskriterium som favoriserer leverandørar som held til nær anleggsstaden. Dette kravet førte med seg at mogelege tilbydarar lenger unna vart avviste før dei i det heile kunne kome med bod på oppdraget. Grunngjevinga frå dei austerrikske styresmaktene var at dei trong nokon som kunne drive fram prosjektet utan opphald, og då måtte dei halde til like ved. Det er ikkje kommisjonen imot, heiter det, og dei er opne for bruk av tildelingskriterium som sikrar at tenestene vert gjorde etter dei omsyna som styresmaktene peikar på. Kommisjonen nemner til dømes eit krav om at prosjektleiarane måtte ha snøgt tilgjenge til anleggsplassen. Men, held kommisjonen fram, i den austerrikske saka fekk berre leverandørar som var like i nærleiken kome med framlegg til korleis denne utmaninga skulle løysast. Det fekk ingen andre, og det er gale. Dersom Austerrike ikkje kjem opp med ei overtydande forklaring, kan EF-domstolen syne seg å verte det neste steget. Tyskland og eigedom Samstundes slepp Tyskland vidare oppfølging av ei sak som gjeld ei mogeleg bygging. Eit selskap som byen Flensburg eig, gjorde kontrakt med ei privat verksemd om sal av ein eigedom der planane var å reise bygningar som kunne passe til bruk for kommunal tettstadsutvikling. Dersom det ikkje vart noko av bygginga, skulle det kommunalt heileigde selskapet kunne kjøpe eigedommen attende. Men då kontrakten ikkje inneheldt ei juridisk plikt til å byggje, gjaldt saka korkje ein byggje- og anleggskontrakt eller - konsesjon, og Kommisjonen stogga derfor vidare arbeid med saka. Spania og rammeavtalar Men Spania slepp nok ikkje unna når det gjeld to rammeavtalar for kjøp av helikopter som skal nyttast til å overvake og støtte den nasjonale fiskeriflåten. Ein av avtalane vart gjord utan kunngjering, og begge opnar mellom anna for stendig forlenging av avtaleperioden. Dette tyder, skriv EU-kommisjonen, at leverandørar som ikkje fekk vere med i tevlinga om den kontrakten som ikkje var kunngjord, er utestengde frå denne marknaden så lenge denne avtalen gjeld. Ei mogeleg forlenging av avtaleperioden utan tidsavgrensing saman med andre punkt i avtalen som kan tilpassast undervegs, gjev kontraktvinnaren føremoner i marknaden, samstundes som dei som ikkje fekk avtale, vert skadelidande. Side 10

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det:

Saksutgreiing Frå forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy kommune heiter det: 1 Dato: 01.12.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 43/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER DRIFT Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser - Drift - Vågsøy

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011

Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Statssekretær Inger-Anne Ravlum, Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Europapolitisk forum 27. mai 2011 Først: Anskaffelsesregelverket sier ingenting om noe skal konkurranseutsettes eller

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av et automatisert blodkultursystem. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt kravene til forutberegnelighet

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet

Klagenemnda kan ikke se at det foreliggende materialet gir grunnlag for å ta stilling til denne anførselen. Erstatningsspørsmålet KOFA-2003-74 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-74 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 3-8. SAMMENDRAG: Tildelingskriterier, plikten

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015

Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Tilbudsprosessen: Hvordan vinne flere offentlige konkurranser? Translatørdagen 2015 Anskaffelsesregimet EU-regler over EU-terskelverdi Særnorske regler Under EU-terskelverdi Endringer Blir til ny lov om

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse den i sak 2004/90

Klagenemndas avgjørelse den i sak 2004/90 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nordre Land kirkelige fellesråd inviterte tre orgelbyggere til å gi tilbud på bygging av kirkeorgel. Klagenemnda avviste at unntaket for direkte anskaffelser der

Detaljer

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Opplæring Fræna vgs 14.10.2014 Innkjøp/rammeavtaler. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Opplæring Fræna vgs Innkjøp/rammeavtaler Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 1 Om oss 2 Anskaffelsesregelverkets grunnleggende krav 3 Terskelverdi/prosedyrekrav/konkurransegrunnlag 4 Ulovlige dir. anskaffelser 5

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk.

Detaljer

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2009 Fredag 19.juni 1. Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp 2. Satser på

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/19 den 3. desember 2004.

Klagenemndas avgjørelse i sak 2004/19 den 3. desember 2004. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av tre pumpestasjoner for kloakk. Av konkurransegrunnlaget fremgikk det at den valgte

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen

Notat. Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Notat Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skriven: 25.08.2005 Frå: Administrerande direktør Herlof Nilssen Sakshandsamar: Ivar Eriksen Saka gjeld: Oversikt over tilsyns-, kontroll- og

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Seminar i Difi 24. januar 2017 seksjonssjef Bente Hagelien Hvilke regler er nye? Regelverk som omfattes: Lov om offentlige anskaffelser (endres) Forskrift om

Detaljer

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser

Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteens rolle i anbudsprosesser Byggekomiteen skal: Kvalitetssjekke detaljprosjekt og utlysning av anbud Kvalitetssjekke bedømming av anbud og innstillingen til kommunestyret 1 Anskaffelsesregelverket

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF

RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF Dato: 04.07.2013 Vår ref.: [00/000 00/00000] Arkivkode: [000] Objektkode: [Objektkode] Deres ref.: [Deres ref.] Saksb.: [Navn Navnesen] RUTINER FOR INNKJØP MELØY UTVIKLING KF 1. Formål og omfang Formålet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av en totalentreprise for bygging av seks omsorgsboliger.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Kunngjør på Doffin som aldri før

Kunngjør på Doffin som aldri før Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2008 Fredag 29. august 1. Kunngjør på Doffin som aldri før 2. Hjelp til å trå riktig

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane:

ANBODSINNBYDING. Voss kommune på vegne av kommunane: V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune på vegne av kommunane: Eidfjord, Granvin, Jondal, Kvam, Odda, Ullensvang, Ulvik og Voss Open anbodskonkurranse: Lærebøker til kommunane i Hardanger og Voss

Detaljer

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,-

Anskaffelsesprotokoll over NOK ,- Anskaffelsesprotokoll verdi over NOK 100.000 eks mva Anskaffelsesprotokoll over NOK 100.000,- Ref.id.: ADM.INNKJØP.SKJ-02 Skjema Side 1 av 5 Generelt Anskaffelser over NOK 100.000 eks mva gjennomføres

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2012/2177-34 Ikke fordelt til saksbehandler Saksgang Saksnr Utval Møtedato Kommunestyret Rapport etter forvaltningsrevisjon av anbodskonkurransen om leige av omsorgsbustader

Detaljer

Modernisering gjennom ehandel

Modernisering gjennom ehandel Norwegian Ministry of Modernisation Modernisering gjennom ehandel Statsråd Morten Andreas Meyer Hvorfor modernisering? Pensjoner Finansdepartementet Oljeinntektene Pst. av BNP for Fastlands-Norge Kilde:

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017

Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 Havnelederforum Nye regler om offentlige anskaffelser fra 1. januar 2017 Ålesund 10. januar 2017 www.ksbedrift.no Tone Molvær Berset Juridisk direktør/advokat Tema Anskaffelsesreglene lov og forskrift

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: De generelle kravene i 5 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av telefoniløsning. Klagenemnda gav klager medhold i at

Detaljer

Lanserer nye miljøkriterier

Lanserer nye miljøkriterier Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 5/2009 Fredag 5. februar 1. Lanserer nye miljøkriterier 2. Får ny, felles kompetanseenhet

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om utarbeidelse av forprosjekt og kravspesifikasjon for Longyearbyen skole. I konkurransegrunnlaget ble tilbudsfristen

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

NYTT REGELVERK. Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS

NYTT REGELVERK. Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS NYTT REGELVERK Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS Gjelder fra 1. januar 2017 Nye terskelverdier ESPD over EØS Nye prosedyrer KOFA har igjen gebyrmyndighet Krav om KGV fra 1. juli 2018 NYE REGLER Under

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem

Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem V o s s k o mmu ne Anbodsinnbyding KONKURRANSEGRUNNLAG Open anbodskonkurranse på Kjøp eller leige av elektronisk sak- og arkivsystem Tilbodsfrist: 10.10.2014 kl 12.00 Besøksadresse: Voss kommune, Uttrågata

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 19. juni 2003 i sak 2003/25 Klager: Innklaget: Bravida Sør AS Kongsberg kommune v/ Kongsberg kommunale eiendom KF Klagenemndas medlemmer:

Detaljer

Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister

Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister Administrasjon og ledelse og årsstudiet i organisasjon og ledelse Kunngjøring av konkurranser 1 Hvorfor kunngjøringsregler? Regulert

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER UIO HØSTEN 2015 Bilde fra byggejuss.no Kristian Jåtog Trygstad, ALT advokatfirma Plan for de neste kursdagene Overordnet om anskaffelsesregelverket Grunnleggende krav Oppdragsgivers

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 10 4. april 2016 Det faglige hjørnet Greitt å beregne terskelverdier, men ikke alltid.. Å beregne terskelverdien i vanlige anskaf felser byr sjelden på de altfor store ut fordringer,

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Porsanger Rør AS Nedre Smørstad Postboks 93 9711 Lakselv Deres referanse Vår referanse Dato Terje Pedersen 2010/20 28. april 2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6

KONKURRANSEGRUNNLAG. for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER Side 1 av 6 KONKURRANSEGRUNNLAG for anskaffelse av MÅLETANK FOR NÆRINGSMIDLER 23.04.2010 Side 1 av 6 Innhold 1. GENERELL BESKRIVELSE... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2 Beskrivelse av anskaffelsen... 3 2. INSTRUKS TIL

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 15. mai 2003 i sak 2003/65 Klager: Selmer Skanska AS Prosessfullmektig: adv. firm. Schjødt AS Adv. Trygve Olavson Laake Pb. 2444 Solli 0201

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud

Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelser og avtaleforhold i offentlig sektor --- 16. juni 2014 Per Christer Konterud Anskaffelsesregelverket Meg selv Privat næringsliv siden 1991 Våler Transport 1991 2002 Ferskvaretransport/Renovasjonstransport

Detaljer

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel

Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Rettleiing aktivering av fritekstleverandørar i ehandel Å aktivere ein leverandør krev i det minste tre steg, og aller helst fire: 1. Kontakt med leverandør, s. 1 2. Oppdatere informasjon i Visma, s. 2

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser I en begrenset anbudskonkurranse, der det var oppgitt at fem leverandører ville bli valgt ut til å levere tilbud, foretok innklagede utvelgelsen ved å trekke lodd

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Georg Fredrik Rieber-Mohn, Bjørg Ven og Tone Kleven Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder påstand om ulovlig direkte anskaffelse av tolketjenester. Klagenemnda kom til at innklagede hadde foretatt en ulovlig direkteanskaffelse og at kravet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Manglende opplysninger i kunngjøring, habilitet, likebehandling Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om pasienttransport. Klagers anførsel

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2009 Fredag 27. februar 1. Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen 2. Unntaksregel

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Volumtall. De generelle kravene i loven 5. Innklagede gjennomførte en konkurranse om kjøp av verktøy, verkstedsutstyr, verneutstyr og arbeidsklær

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010

Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 23. oktober 1. Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010 2. Nytta ulovleg

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma.

Fylkesmannen i Oppland. Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma. Fylkesmannen i Oppland Rapport frå tilsyn med rettstryggleiken ved bruk av tvang og makt overfor psykisk utviklingshemma i Skjåk kommune Samandrag Denne rapporten gjer greie for dei avvika og merknadene

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2010 Fredag 23. april 1. Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans 2. Veiledning

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer