29 kommuner uten Doffinkunngjøring

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "29 kommuner uten Doffinkunngjøring"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT Nyhetsbrev nr. 23/2008 Fredag 13. juni kommuner uten Doffin-kunngjøring på to år 2. Var med før og i konkurransen - og vant! 3. Innsyn, konkurranseutsetting og 300 anskaffelser 4. Regelbrot i ti kommunale avfallskontraktar 5. Skal bli proffere på konsulentkjøp 6. Kostbart og krevende med konkurransepreget dialog 7. Nasjonale kunngjøringer ble seksdoblet 8. Brot på grunnleggjande prinsipp 29 kommuner uten Doffinkunngjøring på to år 29 kommuner uten en eneste Doffin-kunngjøring på to år. Den største av disse var en kommune med nær innbyggere. Beregninger kan tyde på at mellom 30 og 60 prosent av kommunale innkjøp ikke blir lyst ut slik de skal, fremgår det av en utredning som professor Luitzen de Boer og post doktor Ottar Michelsen ved NTNU har gjort. Ifølge Riksrevisjonens rapportering til Stortinget i fjor er det ingen grunn til å tro at regeletterlevelsen er vesentlig bedre i kommuner og fylkeskommuner hvor kompetansenivået sannsynligvis ikke er høyere enn i statlige etater. Det er NHO som er oppdragsgiver for rapporten med kartlegging av dagens praksis og mulige effekter av en eventuell heving av den nasjonale terskelverdien mot EU-nivå. Bak rapporten står de Boer og Michelsen, begge ved NTNU. Som ledd i arbeidet har de studert bruk av Doffin før og etter hevingen av den nasjonale terskelverdien i september Den ble da hevet fra til kroner. I alt er data fra 431 kommuner analysert, og det er periodene 8. september september 2005 og 9. september september 2006 som er sammenliknet. Av de undersøkte kommunene er det registrert nedgang i antallet utlysninger i 257 kommuner (59,5 prosent). 105 kommuner (16 prosent) har en økning, mens 69 kommuner (16 prosent) har samme antallet registreringer. I gjennomsnitt er nedgangen på 2,24 utlysninger pr. kommune i Doffin. Dersom de minste kommunene, der tilfeldigheter kan spille sterkest inn, tas ut av materialet, blir nedgangen 4,55 utlysninger i snitt. Når det gjelder fylkesnivået, varierer nedgangen fra over 40 prosent i Finnmark og Hedmark til bare litt over 5 prosent i Vestfold. Tallmaterialet speiler totaliteten i hvert fylke, altså så vel fylkeskommunale som kommunale utlysninger. I 10 av fylkene er

2 nedgangen såpass stor og basert på såpass stort materiale at de Boer og Michelsen slår fast at det ikke er tilfeldighetene som råder. I den undersøkte perioden var det 29 kommuner som ikke hadde noen utlysninger. Det vil si ikke en eneste utlysning på Doffin på to år. Gjennomsnittlig folketall i disse kommunene var nær 2100 den største av dem hadde et innbyggerantall på over Ikke bedre i kommunene - En så stor spredning, heter det, indikerer at det er lite sannsynlig at alle kommunene følger regelverket. Nylig la Riksrevisjonen fram sin årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006 hvor de konkluderer med at statlige etater i svært mange tilfeller bryter anskaffelsesregelverket (Riksrevisjonen 2007). Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er vesentlig bedre i kommuner og fylkeskommuner hvor kompetansenivået sannsynligvis ikke er høyere enn i statlige etater. De gjør også en beregning av hvor mange innkjøp som skulle vært utlyst etter regelverket for offentlige anskaffelser. Utgangspunktet er da kommuner i størrelsesorden til innbyggere. De Boer og Michelsen kommer til at den beregnede andelen innkjøp som ikke ble kunngjort i den periodene det her er snakk om, lå mellom 30 og 60 prosent. Var med før og i konkurransen - og vant! Rådgivningsselskapet som hadde bistått med skisseprosjekt og reguleringsarbeid forut for anbudskonkurransen, ble ikke nektet å delta i selve konkurransen. Når dette rådgivningsselskapet også vant konkurransen, ble det klaget. Men KOFA (Klagenemnda for offentlige innkjøp) gav oppdragsgiveren rett. Konkurransefortrinnet som selskapet hadde fått, var ikke stort nok, og oppdragsgiveren hadde gjort tiltak som utjevnet de fordelene selskapet eventuelt måtte ha hatt. Det var Omsorgsbygg KF i Oslo kommune som i fjor høst kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om prosjektadministrasjon i forbindelse med en ny brann- og ambulansestasjon. Sju tilbydere leverte inn bud, blant disse et rådgivningsselskap som hadde bidratt med foreløpige planer og bistand til skisseprosjekt og reguleringsarbeid i forbindelse med byggeplanen. Dette selskapet gikk også av med seieren i anbudskonkurransen, noe en av de øvrige deltakerne klaget på. Begrunnelsen var at den valgte leverandøren, ifølge klageren, hadde fått et stort konkurransefortrinn i forhold til de øvrige tilbydere. Konkret vurdering Det må til en konkret vurdering for å avgjøre om det foreligger brudd på regelverket i slike saker. KOFA fremhever at det er på det rene at Omsorgsbygg KF har mottatt råd for en bestemt anskaffelse som er blitt benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner, og at valgte leverandør har hatt en økonomisk interesse i anskaffelsen. Spørsmålet er, heter det, om dette er skjedd på en måte som utelukker konkurranse, slik kravene etter regelverket er. Side 2

3 Den som leverte klagen, peker på at det vanligvis ikke er god nok grunn til å utestenge noen fra en konkurranse at vedkommende har bistått med et skisseprosjekt. Men, fremholder han, i dette tilfellet var skissegrunnlaget langt mer omfattende enn normalt. Klagenemnda kom imidlertid at illustrasjonene i skissen ikke var juridisk bindende, og at romprogrammering og funksjonsprogrammering ikke var ferdig. Skisseprosjektet har etter nemndas oppfatning ikke vært så spesifikt at dette har gitt den leverandøren som ble valgt, en urimelig konkurransefordel i den etterfølgende konkurransen, heter det. Likebehandling I tillegg er det imidlertid et spørsmål om likebehandling mellom leverandører. Kravet til likebehandling innebærer at oppdragsgiveren har en plikt til å utjevne fordeler for en leverandør som følge av tidligere oppdrag for oppdragsgiveren, slik at leverandørene stilles mest mulig på lik linje i konkurransen. Spørsmålet som klagenemnda da tok standpunkt til, var om den valgte leverandørens deltakelse i konkurransen likevel kan anses for å være i strid med kravet til likebehandling som følge av hans rolle i forprosjektet. Oppdragsgiveren hadde opplyst i konkurransegrunnlaget at det ikke var gitt forbud mot at rådgivingsselskapet som hjalp til i en tidligere fase av prosjektet, deltok i konkurransen. Dette var konklusjonen av en vurdering som oppdragsgiveren gjorde forut for konkurransen. Det ble også gitt lengre frist for levering av tilbud for å bøte på eventuelle fordeler som den valgte leverandøren ville ha hatt ved at han allerede hadde vært involvert i anskaffelsen. Selv om leverandøren hadde en fordel ved at han hadde kunnskap om prosjektet forut for kunngjøringen, er nemnda av den oppfatning at kravet til likebehandling ikke er brutt. Dette følger av at det både ble gitt lang frist for levering av tilbud, og at innsikt i detaljene i skisseprosjektet ikke kan antas å ha vært av stor betydning ved besvarelse av de ulike tildelingskriteriene. Innsyn, konkurranseutsetting og 300 anskaffelser Åpner for innsyn i anskaffelsesprotokoller, har ca. 300 anskaffelser i gang samtidig, danske kommuner øker konkurranseutsettingen, mens svenske statlige myndigheter er klare for e-faktura 1. juli som målet var. Dette er noen aktuelle meldinger fra den offentlige anskaffelsesarenaen for tiden. Og apropos Danmark: Her utvides gjenkjøpsordningen ved kjøp av forsvarsmateriell. Ellers er flyruten Værøy Bodø lagt ut på anbudskonkurranse, og britisk utredning vil at 30 pst. av de offentlige kontraktene skal vinnes av småleverandører. Ca. 300 anskaffelser samtidig I dag har Forsvaret ca. 300 pågående anskaffelsesprosjekter og ca. 200 planlagte prosjekter. - Daglig møter vi utfordringer knyttet til å kunne håndtere så stort antall prosjekter, sa statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet i et foredrag på Kongsberg forleden dag. Vi vet at prosjektene krever mange mennesker med høy kompetanse som skal jobbe sammen mot felles mål. Dette forutsetter godt definerte prosessbeskrivelser, regler og styringssystemer. Forsvaret har siden begynnelsen av 1990 tallet vært en etat som har derfor jobbet målrettet med å forbedre prosjektstyringssystemet, støttesystemer og utdanningssystem. Side 3

4 Åpner for innsyn i rådgivningskjøp Nærings- og handelsdepartementet har åpnet for innsyn i anskaffelsesprotokollene knyttet til kjøp av rådgivningstjenester i forbindelse med vurdering av lovligheten ved avviklingen av opsjoner i Norsk Hydro. Det fremgår av et brev fra statsråd Dag Terje Andersen til stortingsrepresentant Kåre Fostervold. Protokollene er tidligere sendt Stortingets presidentskap. Det foreligger for øvrig to klager til behandling i KOFA (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) mot departementet knyttet til det nevnte kjøpet i begge sakene er det påstand om ulovlig direkteanskaffelse som kan kvalifisere til overtredelsesgebyr. Helikopterruten Værøy Bodø på anbud Samferdselsdepartementet har kunngjort en anbudskonkurranse for drift av helikopterruten Værøy - Bodø for perioden 1. august juli Flyselskap i alle EØS-land er invitert til å levere tilbud. Disse tilbudene må oppfylle de kravene som departementet har fastsatt for driften av ruten, heter det, slike som bl.a. billettpriser, setekapasitet og antall flygninger på strekningen. Enerett til drift av ruten blir tildelt det selskapet som har det laveste kravet til godtgjøring fra staten. Flyselskapet som får enerett til drift av ruten må ha gyldig lisens for drift av flyselskap i EØS-området. Tilbudsfristen er 7. juli Klare for e-faktura i tide De svenske myndighetene når målet om at alle statlige virksomheter skal kunne håndtere fakturaer elektronisk innen 1. juli i år, melder Ekonomistyringsverket, som leder og koordinerer innføringen, Statistikken for juni så langt viser at 205 av de 222 enhetene allerede kan ta imot e-faktura, mens ytterligere 17 ventes å komme i mål i tide før månedsskiftet juni/juli. Noen av disse mellom fem og ti blir imidlertid ikke helt ferdige. Et tjuetalls virksomheter har dessuten fått dispensasjon fra kravet av helst spesielle grunner, for eksempel omfattende omorganiseringer. Økt kommunal konkurranseutsetting De danske kommunene konkurranseutsetter stadig mer, viser ferske tall fra myndighetene. I fjor ble 23,7 prosent av de kommunale oppgavene satt ut på anbud mot 20,2 prosent i Målet er, etter avtalen mellom kommunesektoren og staten, 23 prosent i 2008 stigende til 25 prosent innen Etter beregninger fra Dansk Industri økte konkurranseutsettingen med 2,2 milliarder kroner fra 2006 til 2007, og på det tjente kommunene 450 millioner kroner. Årsaken til økningen er først og fremst, heter det, kommunesammenslåingene som har ført til vesentlig færre, men større danske kommuneenheter. 30 pst. av kontraktene til småbedrifter? En komite nedsatt av Finansdepartementet i Storbritannia går i disse dager ut med en forespørsel om å få inn erfaringer knyttet til små og mellomstore bedrifter (SMB) i forbindelse med offentlige innkjøp. Småbedriftene selv, offentlige innkjøpere og leverandørmarkedet generelt er forespurt, og innmelding av erfaringene skal foregå via den spesielle småbedriftsportalen som Storbritannia har etablert for formålet (www.ogc.gov.uk/sme_consultation.asp). Komiteen er et resultat av budsjettvedtakene for 2008, og den har satt som mål at 30 prosent av alle de offentlige kontraktene bør kapres av SMB ene, melder den britiske regjeringens kontor for offentlig handel. Side 4

5 Flere produkter med i gjenkjøpsordning Mens gjenkjøp hittil har vært knyttet til kjøp av forsvarsmateriell, utvider nå danskene ordningen til også å gjelde produkter som omfatter for eksempel sikring av infrastruktur. Det kan gjelde produkter som kan benyttes til offentlige overvåknings og kommunikasjonsformål. Sivil luft- og romfart er nevnt. Ett av formålene med gjenkjøpsavtalene, heter det, er å tiltrekke utenlandsk teknologi og knowhow til Danmark. Åpningen skal gjøre det mulig å tilby et bredere sortiment for den delen av forsvars- og sikkerhetsindustrien som også retter seg mot produkter i grenseland mellom den sivile og den militære sektoren. Regelbrot i ti kommunale avfallskontraktar Fram til no har dei svenske tilsyns- og tevlingsstyresmaktene funne ti saker i den kommunale sektoren der det er brot på innkjøpsreglane når det gjeld avfallskontraktar. Det er ulovlege direktekjøp det gjeld, meiner Konkurrensverket, som i år har eit prosjekt gåande for å avdekkje tilhøva i den kommunale avfallssektoren når det gjeld innkjøp. Dei varslar i ei pressemelding at dei ikkje er ved vegs ende fleire saker er til gransking, heiter det. Dei svenske tevlingsstyresmaktene er tilsynsorgan for reglane for offentlege innkjøp, og dei skal mellom anna sjå til at reglane vert etterlevde. I år gjennomfører dei eit såkalla tilsynsprosjekt der søkjeljoset er retta mot handteringa av avfallskontraktar i kommunane og kommunale avfallsselskap. Dette er juridisk og politisk minelagde område. Over heile Europa krev den kommunale sektoren fridom til sjølv å velje organisering av dei tenestene dei byr fram til innbyggjarane sine. Dei vil ikkje ha innblanding frå noko statleg hald eller frå EU, for den saks skuld. Så kjem ureiningslovgjevinga inn i biletet og reiser spørsmålet om det her gjeld kontraktar etter innkjøpsreglane, eller om det er konsesjonar, som det ikkje finst nokon bestemd tildelingsprosedyre for. Dessutan er det problemstillingar som gjeld eigenregi eller ikkje, som seier noko om innkjøpsprosedyrane skal nyttast eller ikkje. Stor tilleggsavtale I dei to sakene som Konkurrensverket no har bede om kommentarar til, er det direktekjøp det er snakk om ulovlege slike, etter det tevlingsstyresmaktene meiner. Det kommunale Nordvästre Skånes Renhållnings AB gjorde førre året ein avfallskontrakt med Halmstads Renhållningsverk utan å gjennomføre ein vanleg innkjøpsprosess først. Verdien på kontrakten var 18 millionar kroner, og oppdragsgjevaren meinte dette berre var eit tillegg til ein allereie eksisterande avtale med det same selskapet. Konkurrensverket har ikkje funne nokon grunn for at tillegget til avtalen skulle gjerast utan tevling i marknaden, og peikar dessutan på at tilleggsavtalen er dobbelt så stor som den opphavlege. Også den opphavlege avtalen mellom dei to partane vart gjord i strid med reglane, skriv Konkurrensverket, fordi det vart nytta tevling med tingingar. Det er ei prosedyreform som berre kan nyttast ved heilt særskilde tilhøve dersom verdien av kontrakten er høgare enn EU-/EØS-treskelverdien, som denne avtalen er. Side 5

6 Hadde det travelt I den andre saka som Konkurrensverket no er ferdig med, gjorde Härjedalen kommune avtale med Bollnäs Energi utan å syte for ein vanleg innkjøpsprosess først. Her var avtalen verd fem millionar kroner. Kommunen meinte at han hadde hastverk og såleis kunne nytte ein av unntaksreglane som gjev høve til å direktekjøpe. Men Konkurrensverket har ikkje funne nokon slike grunnar, ikkje minst fordi kommunen sjølv har skulda for at det vart travelt med å gjere avtale. Tevlingsstyresmaktene har bede dei to offentlege oppdragsgjevarane om kommentarar innan ein viss tidsfrist til den avgjerda som dei er komne fram til. Konkurrensverket meiner at dei avtalane som det her gjeld, skulle ha vore gjorde etter open eller avgrensa tilbodstevling. Skal bli proffere på konsulentkjøp I Danmark satser nå staten på å øke sin innkjøpsmodenhet bli proffere på konsulentområdet. To pilotanskaffelser, begge på IT-området, forberedes nå, og så vel forhåndsinformasjon, gjennomføring av konkurranse og oppfølging skal bli mer profesjonell. Dette skal man lære av, og erfaringene skal komme alle statlige virksomhetene til nytte ved senere kjøp. Danskene skal igjen gjøre en sentral, koordinert anskaffelse en form som er svært omstridt. Konsulentområdet utgjør en stor del av de samlede statlige innkjøp i Danmark som i Norge. På vegne av Finansministeriet er Økonomistyrelsen i ferd med å forberede to såkalte pilotanskaffelser på konsulentområdet. Det er IT-feltet man denne gangen har i søkelyset, men det er et generelt ønske om å utvikle den statlige innkjøpsmodenheten på konsulentområdet gjennom en rekke tiltak. Blant annet er formålet å øke innsynet i markedet og på den måten kjøpe inn mer effektivt, heter det. Finansministeriet skal, på vegne av staten, stå som oppdragsgiver. Imidlertid er det en såkalt sentral, koordinert anskaffelse som skal gjøres, og det betyr at alle som er bundet av den statlige innkjøpspolicy en, må benytte seg av de avtalene man inngår. Det betyr stort sett alle statlige virksomheter, og det er nedlagt forbud mot at noen av disse enkeltvirksomhetene nå inngår liknende avtaler uten først å konsultere Økonomistyrelsen. Det å benytte en sentral, koordinert anskaffelse har avstedkommet sterke reaksjoner fra representanter for de mindre bedriftene, fordi de mener at denne tallrike leverandørgruppen ikke når opp når volumene blir så store. Anskaffelsen skal kunngjøres i slutten av juni, mens konkurransegrunnlaget først vil foreligge over sommeren. Det skal gjøres flere rammeavtaler, og minikonkurranser skal benyttes for kjøp på disse avtalene. Konkurransen skal gjennomføres som en begrenset anbudskonkurranse, der prekvalifisering inngår. Avtalene skal tre i kraft fra 1. januar IT-rådgivning Etter alt å dømme blir det kunngjort en avtale som omfatter IT-strategisk rådgivning, og en som skal gjelde IT-sikkerhet. Når det gjelder strategiavtalen, er planen at de utvalgte leverandørene skal assistere ved utarbeidelsen av en overordnet IT-politikk for for Side 6

7 eksempel ett departements område. Likeledes dreier det seg om strategisk rådgivning knyttet til bruk av IT i en eller flere forretningsmessige oppgaver. Innenfor den andre avtalen, om IT-sikkerhet, virker det som om Økonomistyrelsen tenker seg to delavtaler en for IT-sikkerhet og en for sikkerhetsrevisjon. Det dreier seg her om rådgivning i forbindelse med arbeidet med å etterleve gjeldende regelverk og veiledninger. I tillegg skal de utvalgte leverandørene gi oppdragsgiver råd om hvilke foranstaltninger som sikrer kunden den nødvendige informasjonssikkerhet på bakgrunn av en risikovurdering av virksomheten. Forhåndsinfo og evaluering I forbindelse med den kommende kunngjøringen har Økonomistyrelsen i lengre tid latt det dryppe informasjon om hva som kommer, rett nok med forbehold, men de som kunne være opptatt av å gi tilbud, har kunnet forberede seg. Det varsles likeledes obligatorisk evaluering av konsulentinnsatsen i hvert enkelt tilfelle etter at en oppgave er løst, og den kunnskapen staten derved erverver, skal samles sentralt og deles med de andre statlige virksomhetene. Kvalitet er et annet stikkord, ikke minst gjennom anskaffelsesprosessen. Ved prekvalifikasjonen er det først og fremst referanser som skal telle, men det kommer også til å bli stilt en rekke minimumskrav og spørsmål. Ved evalueringen av selve tilbudene vil det forekomme noen avgrensede spørsmål med svarmuligheter, heter det, men ikke besvarelser i form av kvalitetsrapporter eller lignende. Når det gjelder kvalitetsvurderingen ved den enkelte minikonkurransen, skal leveransen måles opp mot de tilbudene/løsningsbeskrivelsene som ble gitt, og det er en desentral oppgave i de statlige institusjoner å sørge for denne vurderingen. Kostbart og krevende med konkurransepreget dialog Den ferskeste anskaffelsesprosedyren konkurransepreget dialog krever bredere ressurstilgang enn de andre prosedyrene, den blir samlet sett dyrere å gjennomføre og leverandørene er sterkt opptatt underveis av å sikre sin intellektuelle eiendom. Dette er noen av de erfaringene som britene har vunnet gjennom de første årenes praktisering av metoden. Erfaringene er nå gjort tilgjengelige i en fersk veiledning. Den nye veiledningen fra Finansdepartementet og Kontoret for offentlig handel i den britiske regjeringen om konkurransepreget dialog er et supplement til en tidligere utgivelse. Innholdet er laget med utgangspunkt i de erfaringene som er vunnet gjennom britiske prosjekter som har fulgt denne prosedyren, enten de har gjort kontrakt eller er på vei til å gjøre dette. Denne prosedyren kom inn med siste regelrevisjon både her hjemme og i EU, og den er etablert for å kunne få til en best mulig håndtering av spesielt kompliserte anskaffelser. Ulike former for IKT-kjøp og etablering av OPS (Offentlig-privat samarbeid) er eksempler på denne typen anskaffelser. Storbritannia er blant de nasjonene som har vunnet mest erfaringer med den nye prosedyren. Ressurskrevende - Konkurransepreget dialog er ingen enkel prosedyre å følge, heter det i den nylanserte veiledningen. Før man setter i gang bør oppdragsgiveren har nødvendig kompetanse Side 7

8 tilgjengelig på alle stadier i prosessen. Det gjelder ulik kompetanse, så vel erfaring som utdannelsesnivå. Prosedyren krever bedre tilgang på folk, rådgivning og støtte enn de øvrige prosedyrene, og det understrekes at oppdragsgiveren bør sjekke ut om tilgangen på slike ressurser er god nok gjennom hele prosessen fra start til mål. For å få et tilfredsstillende resultat fra bruken av konkurransepreget dialog er det påkrevet å legge mye arbeid i forberedelsene og planleggingen. På et tidlig tidspunkt bør man gjøre seg opp en oppfatning av det sannsynlige antallet tilbydere man kan tenke seg å involvere. Likeledes bør oppdragsgiveren ha en oppfatning av beregnet antall stadier med reduksjon av aktuell tilbydere. I veiledningen anbefales det også på forhånd å danne seg et bilde av balansen mellom de høyere kostnadene som følger av bruk av konkurransepreget dialog ved en kompleks anskaffelse og fordelene uttrykt i forventet merverdien. - Grundige forberedelser, planlegging og kommunikasjon med leverandørmarkedet er god praksis uansett valg av prosedyre, heter det, men det er fundamentalt dersom man velger konkurransepreget dialog. Høyere kostnader Bruken av konkurransepreget dialog fører gjerne samlet sett til høyere kostnader så vel for oppdragsgiveren som for leverandørene enn ved bruk av vanlig forhandelt prosedyre. Dette er en spesiell utfordring for de leverandørene som kaster seg ut i det, men som ikke får kontrakt. Kostnadene for den leverandøren som til slutt går av med seieren, antas imidlertid å være på linje med tilsvarende for forhandlet prosedyre. Et forhold som står sentralt for leverandørmarkedet, er beskyttelse av deres intellektuelle eiendom i forbindelse med bruk av konkurransepreget dialog. I veiledningen bemerkes det at problemstillingen ikke er ny eller spesiell for denne prosedyren den dukker også opp når tradisjonell forhandlet prosedyre benyttes. Det anbefales imidlertid at dette vies særskilt oppmerksomhet fordi det er en alvorlig sak for leverandørene. Veiledningen kan du hente opp her Nasjonale kunngjøringer ble seksdoblet Fram til 1. juni i fjor kom det årlig aldri mer enn 2000 kunngjøringer inn til den frivillige nettbaserte kunngjøringstjenesten som myndighetene i Finland da drev. I det første året med kunngjøringsplikt helt ned til kroner ble antall kunngjøringer seksdoblet. - Det nye innkjøpsregelverket har ført til økt åpenhet om offentlige innkjøp, slår finske myndigheter fast i en pressemelding. Finland fikk sitt nåværende lovverk på plass 1. juni i fjor. I tillegg til at de seneste EUdirektivene dermed ble en del av landets lovgivning, ble det også innført kunngjøringsplikt under EU/EØS-terskelverdiene. Det er tre nasjonale kunngjøringsgrenser. For varer, tjenester, prosjektkonkurranser og tjenestekonsesjoner er grensen kroner, mens den for sosial- og helsetjenester ligger på kroner. Når det gjelder bygg og anlegg og byggekonsesjoner er grensen kroner. Side 8

9 Alle offentlige oppdrag over disse grensene skal kunngjøres, og det skal skje i HILMAdatabasen. Det er det finske offisielle kunngjøringssystemet for offentlige innkjøp. Over kunngjøringer Tall for det første virkeåret med det nye regelverk foreligger nå, og det er registrert i alt kunngjøringer i perioden. Av disse er rent nasjonale kunngjøringer, det vil si at de ikke omfattes av kravet om å kunngjøre i EUs lysningsblad eller kunngjøringssted på nettet, TED. EU-kunngjøringene utgjorde totalt 5 000, og av de var 1187 småkjøp hvis verdi var lavere enn de nedre nasjonale kunngjøringsgrensene. Før det nye regelverket trådte i kraft drev Handels- og industriministeriet den nettbaserte kunngjøringstjenesten JULMA, der det var anledning på frivillig grunnlag til å kunngjøre oppdrag under EU/EØS-terskelverdiene. Ifølge en pressemelding fra Arbetsog näringsministeriet kom antallet nasjonale kunngjøringer i denne tjenesten aldri over på årsbasis. Nær 95 milliarder Den samlede verdien på de kunngjorte kontraktene er beregnet til nær 95 milliarder kroner. I dette beløpet er alle kunngjøringene tatt med både konkurransekunngjøring, veiledende kunngjøring og kontrakttildeling. EU-utlysningene som gjelder kunngjøring av selve konkurransene, utgjorde om lag 25 milliarder kroner i sum for så vel de klassiske sektorene som forsyningssektorene. I alt ble det sendt avsted litt over konkurranse-kunngjøringer til EU-systemet i tiden 1. juni mai Statistikken forteller dessuten at det var litt over kunngjøringer fra kommunesektoren, og litt over 3600 fra statlig sektor. I tillegg kom drøyt 3600 fra andre enheter som følger det offentlige innkjøpsregelverk. Over kunngjøringer gjaldt varer, over tjenester og nær 3400 bygg og anlegg i tillegg til et 200-talls kunngjøringer om prosjektkonkurranser, byggkonsesjoner og tjenestekonsesjoner. Norge Siste statistikk fra norske forhold gjelder kalenderåret Hos oss er det bare en nasjonal kunngjøringsgrense, og den er for tiden på kroner. Det totale antall kunngjøringer på Doffin.no i 2007 var Når det gjelder EU/EØS-kunngjøringer, ble det registrert noe over 4400 kunngjøringer, hvorav nær 2700 gjaldt konkurransekunngjøringer. Under EU/EØS-tersklene, men over den nasjonale verdien, kom det i 2007 totalt drøyt 7300 kunngjøringer. I tillegg kom litt over 740 kunngjøringer til en verdi av under kroner til Doffin.no i fjor. Brot på grunnleggjande prinsipp EU-kommisjonen trugar to medlemsland med EF-domstolen fordi offentlege verksemder i dei to landa, etter kommisjonen si meining, har brote fleire av dei grunnleggjande prinsippa ved offentlege innkjøp. Det gjeld diskriminering på geografisk grunnlag, korkje like vilkår eller innsyn ved manglande kunngjering og to rammeavtalar der innhaldet ikkje er Side 9

10 føreseieleg. Austerrike og Spania er dei to medlemsstatane som no må forklare seg. Den eine av sakene er frå Austerrike, og ho gjeld ei tevling om planleggingstenester i samband med utviding av militærbrakkene i Güssing. Kontrakten var verd om lag 20 millionar kroner. Det som EU-kommisjonen ikkje likte, og som dei meiner er eit regelbrot, er bruk av kvalifikasjonskriterium som favoriserer leverandørar som held til nær anleggsstaden. Dette kravet førte med seg at mogelege tilbydarar lenger unna vart avviste før dei i det heile kunne kome med bod på oppdraget. Grunngjevinga frå dei austerrikske styresmaktene var at dei trong nokon som kunne drive fram prosjektet utan opphald, og då måtte dei halde til like ved. Det er ikkje kommisjonen imot, heiter det, og dei er opne for bruk av tildelingskriterium som sikrar at tenestene vert gjorde etter dei omsyna som styresmaktene peikar på. Kommisjonen nemner til dømes eit krav om at prosjektleiarane måtte ha snøgt tilgjenge til anleggsplassen. Men, held kommisjonen fram, i den austerrikske saka fekk berre leverandørar som var like i nærleiken kome med framlegg til korleis denne utmaninga skulle løysast. Det fekk ingen andre, og det er gale. Dersom Austerrike ikkje kjem opp med ei overtydande forklaring, kan EF-domstolen syne seg å verte det neste steget. Tyskland og eigedom Samstundes slepp Tyskland vidare oppfølging av ei sak som gjeld ei mogeleg bygging. Eit selskap som byen Flensburg eig, gjorde kontrakt med ei privat verksemd om sal av ein eigedom der planane var å reise bygningar som kunne passe til bruk for kommunal tettstadsutvikling. Dersom det ikkje vart noko av bygginga, skulle det kommunalt heileigde selskapet kunne kjøpe eigedommen attende. Men då kontrakten ikkje inneheldt ei juridisk plikt til å byggje, gjaldt saka korkje ein byggje- og anleggskontrakt eller - konsesjon, og Kommisjonen stogga derfor vidare arbeid med saka. Spania og rammeavtalar Men Spania slepp nok ikkje unna når det gjeld to rammeavtalar for kjøp av helikopter som skal nyttast til å overvake og støtte den nasjonale fiskeriflåten. Ein av avtalane vart gjord utan kunngjering, og begge opnar mellom anna for stendig forlenging av avtaleperioden. Dette tyder, skriv EU-kommisjonen, at leverandørar som ikkje fekk vere med i tevlinga om den kontrakten som ikkje var kunngjord, er utestengde frå denne marknaden så lenge denne avtalen gjeld. Ei mogeleg forlenging av avtaleperioden utan tidsavgrensing saman med andre punkt i avtalen som kan tilpassast undervegs, gjev kontraktvinnaren føremoner i marknaden, samstundes som dei som ikkje fekk avtale, vert skadelidande. Side 10

Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010

Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 23. oktober 1. Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010 2. Nytta ulovleg

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

E-handel på stedet hvil; venter på topplederne

E-handel på stedet hvil; venter på topplederne Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2009 Fredag 3. april 1. E-handel på stedet hvil; venter på topplederne 2. Positivt

Detaljer

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke

Kjøp av enkeltplasser i barnevernet Kunngjøringsplikten gjelder ikke Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2011 Fredag 26. august 1. Kunngjøringsplikten gjelder ikke 2. Steilt i striden om sosial

Detaljer

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger:

Logistikk- og innkjøpssjef Lars-Johan Frøyland i Helse Vest RHF peker på nytten av slike veiledninger: Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2008 Fredag 10. oktober 1. E-handelhjelp med rot i praktisk erfaring 2. Gunstig tidspunkt

Detaljer

Krever sosial dumping -regler trukket tilbake

Krever sosial dumping -regler trukket tilbake Nyhetsbrev nr. 14/2008 Fredag 11. april 1. Krever sosial dumping -regler trukket tilbake 2. Etiske formaninger følger nye forsvarsregler 3. Enda en oppdragsgiver slapp gebyrstraff 4. Konsulenter, egenregi

Detaljer

Haster med samordningsenhet for innkjøp

Haster med samordningsenhet for innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 4/2014 Fredag 31. januar 1. Haster med samordningsenhet for innkjøp 2. Oftere KOFA-medhold

Detaljer

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011

Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 44/2012 Fredag 14. desember 1. Nær 400 milliarder i offentlige innkjøp i 2011 2. Vil ha

Detaljer

Kommunal handlingsplan for etisk handel

Kommunal handlingsplan for etisk handel Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 24/2009 Fredag 26.juni 1. Kommunal handlingsplan for etisk handel 2. Ledelsessvikt gav

Detaljer

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid

Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 40/2012 Fredag 16. november 1. Innrømmer prinsippbrudd i buss-strid 2. Måtte gi innsyn

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 18/2011 Fredag 13. mai 1. E-verktøy åpner grensene følg med! 2. Tett markedsdialog skal

Detaljer

Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap!

Meld deg på Difis EHF-konferanse: Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2014 Fredag 28. mars 1. Haster for det offentlige å skaffe seg kunnskap! 2. Sju av

Detaljer

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga

Ventar ei klar betring i regeletterlevinga Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 30. oktober 1. Ventar ei klar betring i regeletterlevinga 2. Buss-kostnader

Detaljer

!"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

!Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). !"Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 9/2011 Fredag 4. mars 1. Vil konkurrere om byggetid på E6 på Helgeland 2. Vil ha bedre

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2010 Fredag 5. november 1. En gigantisk endringsreise i innkjøp er i gang 2. Krav og

Detaljer

Vil harmonisere avtaler for helsekjøp

Vil harmonisere avtaler for helsekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 21/2009 Fredag 5.juni 1. Vil harmonisere avtaler for helsekjøp 2. Forsvaret skaper konkurransedyktig

Detaljer

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket

Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 6/2012 Fredag 10. februar 1. Over 1000 klager til KOFA avvist eller trukket 2. Doblet

Detaljer

Jakt på enklere behandling av byggesaker

Jakt på enklere behandling av byggesaker Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 22/2013 Fredag 7. juni 1. Jakt på enklere behandling av byggesaker 2. Kontraktsfest for

Detaljer

Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord

Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 43/2013 Fredag 13. desember 1. Avviser klage på IT-kontrakttildeling i Helse Nord 2. Braut

Detaljer

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015

Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2013 Fredag 19. april 1. Kommunene pålegges e-faktura fra 2015 2. Best med anbud overfor

Detaljer

E-faktura fra 1. juli så enkelt er det!

E-faktura fra 1. juli så enkelt er det! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 19/2012 Fredag 18. mai 1. Nær tidobling av KOFA-klagegebyr fra 1. juli 2. E-faktura fra

Detaljer

Sparte en halv ukes jobb pr. oppdrag

Sparte en halv ukes jobb pr. oppdrag Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 30/2008 Fredag 19. september 1. Sparte en halv ukes jobb pr. oppdrag 2. Helsegigant med

Detaljer

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren

Åpner for mer konkurranse i helsesektoren Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 41/2013 Fredag 29. november 1. Åpner for mer konkurranse i helsesektoren 2. Omsorgskvalitet

Detaljer

Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill

Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2013 Fredag 22. mars 1. Innkjøpsgigant jakter anleggs-samspill 2. Forbeholdt samfunnsansvarlige

Detaljer

Byggkonferansen 2012 Midt i blinken for bygg- og eiendomsfolk!

Byggkonferansen 2012 Midt i blinken for bygg- og eiendomsfolk! Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 38/2012 Fredag 2. november 1. Midt i blinken for bygg- og eiendomsfolk! 2. Difi-presentasjon

Detaljer

Flere må få råd til etikk i innkjøp

Flere må få råd til etikk i innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2010 Fredag 9. april 1. Flere må få råd til etikk i innkjøp 2. Nye innsynsregler skaper

Detaljer

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp

Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 39/2012 Fredag 9. november 1. Flere lyspunkter etter revisjon av statlige innkjøp 2. Toppnavn

Detaljer

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp

Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp Nyhetsbrev nr. 16/2008 Fredag 25. april 1. Oslo setter nye og harde miljøkrav ved bilkjøp 2. Riksrevisjonen har tru på e-handel og e-verktøy 3. Vil trygge anbudsunntak for de ideelle 4. Tiltak for høy

Detaljer

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT).

Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 13/2014 Fredag 4. april 1. Finansiering for å fremme innovative kjøp 2. Til felts mot

Detaljer