IT-sikkerhet i næringslivet - erfaringer fra bank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IT-sikkerhet i næringslivet - erfaringer fra bank"

Transkript

1 IT-sikkerhet i næringslivet - erfaringer fra bank (ULN/LQGPR'Q%

2 ,7HUQHUYHV\VWHPHWL'Q% GHUIRUYDUYLWLGOLJRSSWDWWDYGDWDVLNNHUKHW %HWDOLQJVIRUPLGOLQJ Håndteres i mange ledd alltid "men in the middle" 2SSEHYDULQJDYSXEOLNXPVSHQJHU Må kunne stole på at det er riktig 6WRUHWUDQVDNVMRQVYROXP Samfunnskritisk virksomhet 6HOYEHWMHQLQJSnQHWW Sikker autentisering/autorisering 2

3 Hvor alvorlig kan det bli? (NVWUDDUEHLGIUXVWUDVMRQ (QNHOWNXQGHUXWVHWWHVIRUIHLOEHKDQGOLQJ 1HJDWLYPHGLDRPWDOH 3

4 Hvor alvorlig kan det bli? (NVWUDDUEHLGIUXVWUDVMRQ (QNHOWNXQGHUXWVHWWHVIRUIHLOEHKDQGOLQJ 1HJDWLYPHGLDRPWDOH )HLOLIRUKROGWLOORYHUUHJOHU 0DVVHNUDYIUDNXQGHUUHWWVDNHU 9LUNVRPKHWHQEOLUXO QQVRP 0nVWRSSHEDQNHQVGULIWLHQSHULRGH 4

5 Hvor alvorlig kan det bli? (NVWUDDUEHLGIUXVWUDVMRQ (QNHOWNXQGHUXWVHWWHVIRUIHLOEHKDQGOLQJ 1HJDWLYPHGLDRPWDOH )HLOLIRUKROGWLOORYHUUHJOHU 0DVVHNUDYIUDNXQGHUUHWWVDNHU 9LUNVRPKHWHQEOLUXO QQVRP 0nVWRSSHEDQNHQVGULIWLHQSHULRGH 9DQVNHUPHGnNRPPHLJDQJLJMHQ 5RWLEDQNHQVYHUGLHU 5RWLSXEOLNXPVRJQ ULQJVOLYHWVSHQJHUVRPYLRSSEHYDUHURJ IRUPLGOHU 5

6 Utfordringene underveis '\QDPLVNWHNQRORJLXWYLNOLQJ±JLUQ\HKXOO Stormaskin, pc, LAN, selvbetjening, internett, trådløse nett +YRUVLNUHHUYLWLOHQKYHUWLG Hvordan kan vi vite, måle, fange opp når noe skjer 5LNWLJEDODQVHPHOORPVLNNHUKHWRJNRVWQDGHU Høy sikkerhet koster mye press på kostnader 6LNNHUKHWHQDYKHQJHUDYGHVYDNHVWHOHGG Hvordan skape en kultur slik at alle tenker nok på sikkerhet 'LDORJPHGWRSSOHGHOVHQRP,7ULVLNR i et språk som de forstår så de kan gi oss riktige føringer 6

7 Hva har YL gjort %DVLVVLNNHUKHWVNUDY interne spilleregler for arbeidet med IT-sikkerhet %\JJHW,WVLNNHUKHWLQQL,7SURVHVVHQH Beslutning, systemutvikling, prod.setting, drift, outsourcing,utfasing, Internkontroll %HQFKPDUNLQJDY,7VLNNHUKHW(6) Hvor god er sikkerheten ift andre internasjonale banker/bedrifter Hvilke forhold har størst betydning for sikkerhet i praksis Nye trusler som oppstår 'LDORJPHGOHGHOVHQ Del av deres risikostyring, kostnadskonsekvenser, signaleffekt 6HQ\WWHQLHNVWHUQHNUDY IT-forskrifter, EBN/CLS, 2000, BASEL II 7

8 BSK Basis sikkerhetskrav.odvvlilvhulqjdyv\vwhphu RJGDWD 5ROOHURJDQVYDU 3HUVRQHOO.XQGHU 7LOJDQJVNRQWUROO /RJRJVSRUEDUKHW.U\SWHULQJ 7UDQVSRUWDYLQIRUPDVMRQ,QWHJULWHWLEDVLVKZVZRJ QHWWYHUN $QVNDIIHOVHV\VWHPXWYLNOLQJ RJIRUYDOWQLQJ (QGULQJVNRQWUROO 'ULIWSURGXNVMRQ )\VLVNVLNNHUKHW %DFNXS.DWDVWURIHSODQHU )RUVLNULQJ (WWHUOHYHOVHDYNUDYHQH 8

9 Bygget It-sikkerhet inn i IT-prosessene 'HWHUG\UWnWHQNHVLNNHUKHWHWWHUSn 5ROOHURJDQVYDULHQVWRULWRUJDQLVDVMRQ Oppdragsgiver,utvikler, platform,drift, nettverk, sikkerhetsavd.. )RUUHWQLQJVPHVVVLJHEHKRYIRULWVLNNHUKHW del av beslutningsgrunnlaget for nye systemer 6LNNHUKHWVDQDO\VH 9HG3URGXNMRQVVHWWLQJPnDOWY UHNODUW (QGULQJVNRQWUROO 7KHLQFUHPHQWDOULVN 9

10 Benchmarking av IT-sikkerhet (ISF) %HQFKPDUNLQJKYHUWnU sikkerhetsbevisste internasjonale bedrifter Detaljerte spørreskjema spørsmål Rapporterer også major incidents og konsekvenser 5HVXOWDW Status ift forrige gang (totalt, platformer,forretningskritiske applikasjoner, nettverk, sys.utvikling/forvaltning, sikkerhetsavdelingen) Status ift sammenlignbare bedrifter, miljøer Incidents, frekvens og konsekvenser.h\idfwruvfor effektiv sikkerhet 10

11 )LQGLQJV«0DQJHOIXOOVLNNHUKHWNRVWHU UHGXVHUHURYHUVNXGGJMVQLWW 0HVWnKHQWHSn nvlnuhwlojmhqjholjkhw 6W UVWHWUXVVHO WKLQJVJRLQJZURQJXQLQWHQWLRQDOO\ 0DQJHVPnKHQGHOVHU KYHUGDJSUnUJMVQLWW 0DMRULQFLGHQWV VDQQV\QOLJYLVJDQJSUnUJMVQLWW cuvdnwlokhqghovhu VRPUHJHOLQWHUQWGYVXQGHUEHGULIWHQV HJHQNRQWUROO.DQQRHJM UHV" %HQFKPDUNPLOM HUKDUUHGXVHUWFRVWRILQVHFXULW\WLO±ó NH\IDFWRUVLGHQWLILVHUW GLVVHELGUDUPHVWWLOnUHGXVHUH WDSVNDGH GHPHVWHIIHNWLYHVLNNHUKHWVWLOWDN 11

12 Disse 47 key faktorene kan grupperes i.. &RPLWPHQWIURPWRS,QGLYLGXDODFFRXQWDELOLW\ JRRGPDQDJHPHQW 'LVFLSOLQHGUHODWLRQVKLSV 6\VWHPDWLFDVVHVPHQWVRIULVN.QRZKRZGHYHORSPHQW DFWLYHGULYLQJIRUFH 6RXQGUXOHV,QGHSHQGDQWUHYLHZV (VWDEOLVKDVRXQGHQYLURQPHQW *HWRSHUDWLRQDOWKLQJVULJKW 'LVFLSOLQHWKHKDQGOLQJRIFKDQJHV VRXQGEDVLFSUDFWLFHV &RQWURODFFHVVWRV\VWHPFDSDELOLWLHV &RQWURORWKMHUREYLRXVULVNV 12

13 Spesielle utfordringer ved e-handel/selvbetjening? /HYHUDQG UWMHQHVWHVLGHQ Alle vanlige IT-sikkerhetsproblemer + Spes.urfordringer: Tilgjengelighet, hyppige produksjonsendringer, "systemet" består av mange komponenter, katastrofeløsninger 7UDQVDNVMRQHU Sikker autentisering, sikret mot endring, benekting (PKI?).XQGHVLGHQ Mange ulike konfigurasjoner "der ute", krav til installering, hyppige endringer Brukervennlighet - kundeservice /RYHURJUHJOHU Elektroniske dokumenter, signaturer Privacy, personvern 13

14 Dialog med ledelsen OHGHOVHQHURSSWDWWDY kroner risiko hva gjør de andre renommé følge lover,wvlnnhukhwhuiruwhnqlvn±kyrugdqirunoduh" Grafisk Analogier fra den fysiske verden 14

15 Et tenkt eksempel.. 6HQWUDOH,7ULVLNRHU )RUUHWQLQJVIRNXV,7DYKHQJLJKHW,7UHVVXUVRJNRPSHWDQVH (NVWHUQEUXNDY,7,7IRUDQGULQJHU 3RUWHI OMHNRPSOHNVLWHW Høyest Lavest Eksempel virksomhet Ingen 15

16 16

17 Se nytten i eksterne krav,wiruvnuliwhqhrjnuhglwwwlov\qhwvrssi OJLQJ,QWHUQNRQWUROO.UDYIUD,QWHUQDVMRQDOHEDQNV\VWHPHU SWIFT,CLS Nå kommer%dvho,, EK-krav 8% av utlånsbalansen - dekker kreditrisiko => utvides til å dekke operasjonell risiko Basic indicator - 8 % av 200 mrd Standard method - 3 % x utlån + 5 % x bet.formidl +. Advanced internal method - (basert på ISF-tenking?) 5HGXNVMRQDY,7ULVLNRVOnUGLUHNWHXWSn(.NUDYHW HWVSUnNVRPOHGHOVHQIRUVWnU 17

18 Nyttige linker: 18

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet. Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013

STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet. Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013 STOPP. TENK. KLIKK. Opplæring i informasjonssikkerhet Nasjonal sikkerhetsmåned 2013 Universitetet i Stavanger uis.no 20.09.2013 4 Nasjonal sikkerhetsmåned 6 tema Generell informasjonssikkerhet Beskytte

Detaljer

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH

Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Veileder til levering og godkjenning av rapporteringsdata til DBH Innledning Det er i årets versjon av dataleveringstjenesten lagt til rette for et nytt opplegg der institusjonene gjennomgår og godkjenner

Detaljer

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering

Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering 2000-2011 GRI Versjon 3.1 2000-2011 GRI Versjon 3.1 Retningslinjer for samfunnsansvarsrapportering RG Innholdsfortegnelse Forord Bærekraftig utvikling

Detaljer

PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE

PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE PERSONOPPLYSNINGER VEDRØRENDE ELEVER I HEDMARK FYLKESKOMMUNE Hedmark fylkesrevisjon Parkgt. 64 2325 Hamar tlf. 62 54 47 21 Fylkesrevisjonen@hedmark.org Forvaltningsrevisjonsprosjekt INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon

Modell for analyse av IT risiko i bank. Master i Økonomi og Administrasjon Modell for analyse av IT risiko i bank Master i Økonomi og Administrasjon Annelin Thorkildsen 17.06.2013 1 DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET, HANDELSHØGSKOLEN VED UIS MASTEROPPGAVE STUDIEPROGRAM: Master

Detaljer

7 tips for bedre prosjektledelse

7 tips for bedre prosjektledelse Visma.net Guide 7 tips for bedre prosjektledelse 1 Innhold 7 Tips for bedre prosjektledelse Innledning... 3 De indre omstendighetene... 3 Har alle tilgang til prosjektdata?... 3 Mangel på oversikt og kontroll...

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2006

Mørketallsundersøkelsen 2006 Mørketallsundersøkelsen 2006 Øyvind Davidsen Leder av Datakrimutvalget Sikkerhetskonferansen 2006 27-28 September 1 Mørketallsundersøkelsen Dette er den 5. mørketallsrapporten som utarbeides av Datakrimutvalget

Detaljer

Se jeg kan undersøkelse via SMS! So?

Se jeg kan undersøkelse via SMS! So? Se jeg kan undersøkelse via SMS! So? Tenk deg godt om Hva er grunnen til at du benytter denne teknologien? Hva er konsekvensen? Har dette påvirkning på resultatene? Ulike teknologier Hvor fornøyd er du

Detaljer

Snu utfordringer til muligheter

Snu utfordringer til muligheter Snu utfordringer til muligheter Hvordan skal bedrifter klare utfordringene som ligger foran dem? Canon har kartlagt de fem største utfordringene som bedrifter vil møte i året som kommer. Dette er basert

Detaljer

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013

Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Brukerundersøkelse kommunale barnehager 2013 Resultater fra undersøkelsen Totalt 78 innkomne svar, av 190 planlagte. Skulle ønsket oss flere svar, men de vi har fått inn gir oss noen tendenser og signaler

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen 2008 - IT-sikkerhet og datakriminalitet. NSR, STATOILHYDRO, NorSIS, KRIPOS, NSM, SINTEF, SECODE

Mørketallsundersøkelsen 2008 - IT-sikkerhet og datakriminalitet. NSR, STATOILHYDRO, NorSIS, KRIPOS, NSM, SINTEF, SECODE Mørketallsundersøkelsen 2008 - IT-sikkerhet og datakriminalitet NSR, STATOILHYDRO, NorSIS, KRIPOS, NSM, SINTEF, SECODE Innhold 1 Innledning 3 1.1 Sammendrag 4 2 Hendelser og mørketall 5 2.1 Hendelser 5

Detaljer

De fleste kjenner Tomras pantemaskiner, som er godt utbredt i store deler av verden.

De fleste kjenner Tomras pantemaskiner, som er godt utbredt i store deler av verden. Risikoanalyse i ukjent terreng om farene ved innovasjon og test Av Audun Urke, Sogeti Norge AS Innlegget tar for seg risiko og test i prosjekter preget av innovasjon. Innovasjon er som regel ikke farlig,

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

- om datakriminalitet og IT-sikkerhet ØKOKRIM

- om datakriminalitet og IT-sikkerhet ØKOKRIM 79281401M 06.06.04 14:05 Side 1 Mørketallsundersøkelsen 2003 - om datakriminalitet og IT-sikkerhet ØKOKRIM 79281401M 06.06.04 14:05 Side 2 79281401M 06.06.04 14:05 Side 3 Innhold Sammendrag og konklusjoner

Detaljer

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0

Intern kontroll. Intern veiledning. Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12. Revidert 12.12.13 V 2. 0 Intern kontroll Intern veiledning Jørn Johannessen, seksjonssjef plan og økonomi 06.08.12 Revidert 12.12.13 2014 V 2. 0 Innhold 1. INNLEDNING... 2 1.1 Definisjon av begrepet... 2 1.2 Hvem utfører intern

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

Wollum Consult. Del 1

Wollum Consult. Del 1 Del 1 AGENDA 1. Kort presentasjon 2. Hvorfor Kredittpolicy? 3. Hvem er den til for? 4. Hva skal den inneholde? 5..hvordan kan den redusere kapitalbinding? 1. Hvem er Trine? Økonom 30 år i yrkeslivet, hvorav

Detaljer

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk?

Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Hvordan skal det syns i min kommune at jeg er med i etikk ledernettverk? Et eksempel Lederskole i Larvik Tove Akre Etikknettverk 22-23 september Ledelse i et systemperspektiv påvirkning og tilpasning en

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013.

Medarbeiderundersøkelsen i Grimstad kommune 2013. Medarbeiderundersøkelsen i. Kommunerapport Resultater på - og sektornivå 15. mars Om Medarbeiderundersøkelsen og Kommunerapport. Medarbeiderundersøkelsen ble gjennomført i januar/februar og omfattet alle

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman.

Ønsker du hjelp vedrørende utfyllingen, så kan du ringe oss på 31 42 02 00 og avtale et møte. Vi utvikler for å begeistre. post@siteman. Prosjektplanlegger Skap størst mulig grunnlag for suksess. Fyll ut vår prosjektplanlegger så nøye du kan! I Siteman har vi spesialisert oss på å bygge gode nettsteder, med god synlighet i søkemotorene,

Detaljer

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater

Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Brukermanual Kandidat AFRs webportal for kandidater Oppdatert manual kan lastes ned fra http://afr.norsktest.no Side 1 av 8 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1. Praktisk informasjon... 3 2.

Detaljer

19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk

19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk 19 tips til bedre kundeservice og mer effektiv servicedesk Hvorfor Syscom Excellence in Service Mangangement Siden starten i 1987, har Syscom AS spesialisert seg på løsninger innen IT Service Management

Detaljer

Nytt verktøy mot svart arbeid

Nytt verktøy mot svart arbeid Nytt verktøy mot svart arbeid SPLEISELAGET Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) jobber bl.a med holdningsskapende arbeid. SMSØ står bak Spleiselaget som hvert år møter over halvparten av alle elever i videregående

Detaljer