Vi er 110 ansatte og har produksjons- og kontorlokaler på Vea. Karmøy kommune eier 100 % av aksjene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi er 110 ansatte og har produksjons- og kontorlokaler på Vea. Karmøy kommune eier 100 % av aksjene."

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Årsberetning 2012 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som er sykemeldt eller er på arbeids og avklarings penger. Alle som kommer til oss skal få et individuelt tilrettelagt tilbud. Det gjelder både for deg som er ansatt i VTA, eller at du skal rehabiliteres tilbake til ordinært arbeid. Solstein AS produserer varer og tjenester for næringslivet i distriktet. Mange trofaste kunder er et godt bevis på at våre produkter og tjenester holder meget høy kvalitet. Vi har vist at vi får til det meste og er alltid åpne for helt nye utfordringer. Vi er 110 ansatte og har produksjons- og kontorlokaler på Vea. Karmøy kommune eier 100 % av aksjene. Målet vårt er at alle ansatte skal ha vekst og utvikling gjennom arbeid. Skal vi lykkes med det må vi ha varierte og gode arbeidsoppgaver Desember 2010 flyttet vi inn i nye lokaler på industrifeltet Vea Øst. Frem til da var vi lokalisert i Sævelandsvik, Vedavågen og Kopervik. Alle ansatte var spent på hvordan det skulle bli å flytte sammen i stort hus. Nå er vi i gang med det 3dje driftsåret og vi er glade for å kunne konstatere at samlokalisering har vært en suksess. Vi kan blant annet dokumentere det gjennom resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsene vi har gjennomført høsten 2010 og høsten Tilbakemeldingene vi har fått i begge undersøkelsene viser at Solstein er en god arbeidsplass på alle områder, og det har og vært en positiv utvikling fra 2010 til Det er alltid noe vi kan bli bedre på og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle Solstein som en attraktiv arena for de ulike forretningsområdene våre har vært et særdeles aktivt år på alle områder. Vi er stolt av å arbeide på en arbeidsplass hvor mennesket og den enkeltes utvikling er kjernen i virksomheten.

3 Ansatte Administrasjon Ole Egil Flotve Jan Olav Sørlie Arne Harald Johnsen Reidun Høines Kari Merethe Johannesen Evy Didriksen Varig tilrettelagt arbeid Catering, kurs og konferanser Ingvill Sjo Fagerland Anne Lise Solstrand Gry Karine Davidsen Tre & metall Sten Jonny Andersson Lars Bårdsen Inge Eriksen Simon Hausken Arve Austneberg May Irene Pedersen Terje Eide Service & jobbfrukt Marit Roness Hinderaker Else Berith Olsen Marianne Hansen Hogneland Jenny Ånensen Anne Marit Jørgensen Daglig leder Leder fag og organisasjon Produksjonsleder Ernæringsrådgiver Økonomi og regnskap Prosjekter Avdelingsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Avdelingsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Avdelingsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Kommunale tilrettelagte arbeidsplasser Anne June Nilsen Sjøen Arbeidsleder Einar Svela Arbeidsleder Martin Borgersen Arbeidsleder Arbeidsrettet rehabilitering Rune Kvebæk Brit Randi Madsen Hanne Broshaug Nils Arve Vikshåland Berte Matland Espedal Marian Rasmussen Eike Ingeborg Sæbø Leder Veileder Veileder Veileder Veileder Veileder Fysioterapeut

4 Organisasjonskart

5 STYRETS BERETNING FOR 2012 Virksomhetens art og beliggenhet Solstein AS er en bedrift for yrkeshemmede, som har virksomhet innen: catering, trevare, metallbearbeiding, jobbfrukt, butikk, utleie av lokaler, makulering og arbeidstrening. I tillegg drifter vi tiltaket arbeidsrettet rehabilitering for NAV i Nord Rogaland. Virksomheten er eiet av Karmøy kommune og drives fra industriområdet Vea Øst, Vedavågen. Utvikling i resultat og stilling Styret mener at årsregnskapet med noter gir god informasjon om bedriftens stilling og drift i fjoråret. Resultatet er tilfredsstillende. Det har ikke truffet hendelser etter årsskiftet som har vesentlig innflytelse på regnskapet. Selskapet kan etter vedtektene ikke utdele utbytte. Hele overskuddet på kr ,- overføres derfor til annen egenkapital Fortsatt drift Forutsetningen vedrørende fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Sykefraværet i 2012 var på 4,98 %. Korttidsfraværet for ordinært ansatte var på 1,72% og for ansatte i VTA 1,02 %. Likestilling Bedriften har pr ansatte, hvor 51 kvinner og 58 menn. I selskapets styre er det 3 menn og 2 kvinner. Selskapet tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelser og avlønning Ytre miljø Bedriften driver ikke noen form for produksjon som medfører forurensing av det ytre miljø. For å redusere avfallsmengde som går til deponi har bedriften kildesortering som går til ombruk og gjenvinning.

6 ÅRSRAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak som har til hensikt å hjelpe sykemeldte raskere tilbake til yrkeslivet. De henviste skal være ferdig medisinsk utredet og behandlet og arbeidsgiver skal ha fylt sine forpliktelser i forhold til å tilrettelegge for tilbakeføring til arbeidsplassen ble det første fulle driftsåret etter at vi startet opp en kontraktsperiode Kontraktsperioden er 2 år, med opsjon på 1+1 år. I kontrakten med NAV har vi forpliktet oss til å ha kapasitet til 50 deltakere. For å betjene kommunene Vindafjord, Sauda og Suldal har vi en avtale med attføringsbedriften Rysteg i Sauda. Vi kan bruke inntil 12 timer pr. deltager pr. uke i 4 uker. Vi har i kontrakten anledning til å utvide tiltaket med uker hvis saksbehandler ved det lokale NAV kontor godkjenner det. Vi har fortløpende inntak og tar inn mellom 6 8 nye deltagere i uka. De får alle en veileder å forholde seg til som følger opp igjennom tiltaksperioden. Veileders ansvar er å planlegge og koordinere de ressurser som skal inn i forhold til deltakeren. Deltakerne tilbys og et gruppebasert tilbud igjennom tiltaksperioden. Dette for å ha mulighet til å gjøre hensiktsmessige observasjoner og å tilby det NAV har etterspurt i kontrakten. Vi har utover i 2012 opplevd en økning i antall henvisninger og hadde ved utgangen av året en ventetid på opptil 3 måneder. I 2012 mottok vi 223 henvisninger, fordelt på 89 sykemeldte deltagere og 134 som ellers stod utenfor arbeidsmarkedet. Deltakerne har i snitt ca. 8 ukers tiltaksperiode. Utfordringer 2013: Året har vist oss at vi er en aktør på attføringsmarkedet som NAV ønsker å nyttiggjøre seg. Vi ønsker å styrke vår formelle kompetanse innen attføringsfaget. En grunnpakke som er ønskelig at en hver veileder har er Motiverende intervju (MI), Arbeidsevnekartlegging (AEK)/ROS og WIE, karriereveiledningsvverktøy. I tillegg vil vi ha kompetanse på arbeidsplassvurdering og lese/skrivevansker (LOGOS). Vi ønsker og bli en del av et større fagnettverk og er i gang med å etablere kontakt med rehabiliteringssenteret ved Rauland, som og er et nasjonalt kompetansesenter innen arbeidsrettet rehabilitering. Vi planlegger en reise dit våren 2013.

7 ÅRSRAPPORT KOMMUNALE TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER Karmøy kommune kjøper pr. desember 2012 seks faste kommunale arbeidsplasser. I tillegg har kommunen kjøpt 4 midlertidige plasser. Tre av arbeidstakerne i KTA arbeider på kjøkkenet, fire på service avdelingen og tre i produksjonsavdelingen. KTA plassene blir benyttet av arbeidstakere som ikke kvalifiserer til VTA tiltaket. ÅRSRAPPORT VARIG TILRETTELAGT ARBEID Godkjente plasser Bedriften er godkjent for 62 VTA plasser. Faktisk brukte plasser Pr desember 2012 er antallet benyttede VTA plasser 64. Dette er to VTA plasser mer enn bedriften får betaling for fra NAV/Karmøy kommune. De arbeidstakerne som arbeider under 50% stilling, teller som ½ VTA plass. Pr desember 2012 går to arbeidstakere under ½ stilling. Totalt er 65 personer med uføretrygd, knyttet til VTA tiltaket. Elever fra videregående skoler Solstein har hatt 8 elever fra de videregående skolene i distriktet på opplæringsavtaler fra 1-3 dager i uken. 3 av disse begynte i VTA etter skoleslutt, og 3 av elevene fikk midlertidig plass i KTA. Gjennomstrømning i tiltaket 3 nye arbeidstakere begynte i tilrettelagt arbeid Alle disse kom direkte fra videregående skole. 5 arbeidstakere tilknyttet VTA, sluttet. 2 av disse er tildelt plass på kommunalt dagsenter. I desember 2012 er det 12 søkere på venteliste for tilrettelagt arbeid på Solstein.

8 Hospiteringer I 2012 har 4 arbeidstakere i VTA hatt en hospiteringsdag i ordinær bedrift på Karmøy. Opplæring av arbeidstakere Opplæring av arbeidstakere forgår som tidligere i hovedsak på avdelingene, med opplæring i forhold til de aktuelle arbeidsoppdragene. I nye arbeidsoppgaver har opplæring i forhold til ny automatisk kappsag på treavdelingen vært prioritert. Videreutvikling av glasskunst og oppstart av ny butikk har også vært et prioritert område i forhold til opplæring. I forhold til utvikling av sosial kompetanse, samt å medvirke til et godt arbeidsmiljø bruker bedriften ART som et arbeidsverktøy. ART er et multimodalt program for trening av sosial kompetanse som består av 3 komponenter; sosial ferdighetstrening, sinnekontroll og moralsk resonnering. ART timene følger en fast struktur, men innholdet i timene tilrettelegges etter funksjonsnivået på deltakerne i gruppen. Gjennom positive tilbakemeldinger, rollespill, diskusjoner, motivasjonsleker og mye mer skal deltagerne innenfor gruppens trygge rammer øve på ferdigheter som er nødvendig i arbeidsmiljøet og andre sosiale sammenhenger. En viktig del av ART er generalisering av ferdigheter til det daglige liv. Til dette brukes blant annet repetisjoner og hjemmeoppgaver. Et ART kurs med syv arbeidstakere ble gjennomført første halvår Tillitsvalgte VTA Det ble i juni foretatt valg av tillitsvalgte på alle avdelinger. Det ble valgt tre tillitsvalgte og tre vararepresentanter for arbeidstakerne i varig tilrettelagt arbeid. De tillitsvalgte har gjennomført tillitsvalgtkurs og 2 dagers seminar i Oslo arrangert av Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede. To fornøyde ansatte på konferanse i Oslo Antall møter/saker: Det ble i 2012 arrangert 8 møter mellom de tillitsvalgte og ledelsen, og 49 saker er behandlet. Saker: De mest omfattende sakene har vært informasjonsutveksling, velferdstilbud, pauseordning og bonuslønn.

9 RÅDGIVENDE UTVALG (RU) Mål for RU - Kvalitetssikring av det arbeidet Solstein gjør i forhold til utvikling av mennesker - Samarbeide for å gi arbeidstakere/søkere helhetlig tilrettelegging - Være en ressurs for å finne gode individuelle løsninger for arbeidstakere - Være en ressurs for å utvikle bedriften videre - Synliggjøre bedriften for Karmøy kommune og forsøke å finne områder hvor begge parter kan ha gjensidig nytte av hverandre. Medlemmer RU: NAV Karmøy: Egil Svela Karmøy kommune: Reidun Kvinnesland Solstein: Ole Egil Flotve og Jan Olav Sørlie Medlemmer utvidet RU (i tillegg til ovenfor): NAV Karmøy: Marit Elise Mølstre, Solfrid Ytreland, Karmøy kommune: Tove Rosseland og Per Ulvedal Antall møter/saker: Det har totalt vært avholdt 9 møter i RU og 50 saker er behandlet. Saker: Faste saker i RU er oppfølging av arbeidstakere, nyansettelser og ventelister. I tillegg har samarbeid med Karmøy kommune, opplæringsavtaler med videregående skoler og bedriftens arbeidsmiljøundersøkelser vært noen av sakene. SAMARBEID MED NAV VIRKEMIDDELENHETEN Solstein har halvårlige oppfølgingsmøte med NAV Rogalands virkemiddelenhet. Representanter fra NAV Karmøy deltar også på møtene. Innholdet i møtene er regulert av samarbeidsavtale og kravspesifikasjon. Blant annet blir bedriftens resultater gjennomgått, sammen med informasjonsutveksling mellom partene.

10 Samarbeid med FK Haugesund Bedriften har også i år videreutviklet sitt samarbeid med regionens toppfotballag FK Haugesund. Bedriften er som kjent fast leverandør av frukt og varm mat til A- laget. Som en del av avtalen har vi 16 sponsorkort til hver hjemmekamp. Også i år har det vært rift om plassene og så godt som alle billettene har vært benyttet. Som tidligere år ble alle ansatte invitert til pizza på klubbhuset i forkant av en kamp. I år var vi på kampen mot Strømsgodset. Fra bedriften møtte ca. 50 ansatte som var vitne til nok en hjemmeseier for FKH. I august fikk Solstein besøk av A-lags spillerne, noe som var svært populært blant de fotball interesserte Solstein ansatte. Reklamefilm fra Solstein ble vist i pausene på stadion i siste del av sesongen. Karmøylekene Karmøy lekene ble arrangert for 25. gang i juni Arrangementet er drevet av frivillige organisasjoner på Karmøy med Kopervik Rotary klubb, Idrettslinjen ved Kopervik vid. skole, Røde Kors og ikke minst ildsjelen Kirsten Gunderstad. Solstein deltok med 40 ansatte på arrangementet, og som vanlig var vi godt representert på seierspallen. Solstein var initiativtaker til oppmerksomhetsgaver til arrangørene. Både glassfat og utebenk i tre ble overlevert til de frivillige. Sommerfest og julebord I tradisjonens tro ble det også i år arrangert både sommerfest og julebord. Sommerfesten ble avholdt på vårt eget uteområde i fantastisk sommervær, med god grillmat, musikk og utdeling av oppmerksomheter. Årets julebord ble spesielt da 5 av våre kollegaer ble hedret for 25 års ansettelse i bedriften. De ble hedret med pengegave og et eksklusivt Solstein fat fra vår engen butikk Vili & Ve. Programmet var variert med blant annet revy innslag, jubileumstaler og sang fra flere av de ansatte. På begge arrangementer ble det levert fantastisk mat fra Ingvill og gjengen på kjøkkenet.

11 LETT PÅ JOBB Prosjektet Lett på jobb ble videreført i bedriften selv om en for 2012 ikke har fått støtte fra Rogaland fylkeskommune har vært et år med ulike aktiviteter for lett på jobb-prosjektet. Mye av ressursene i prosjektet har blitt brukt til å synliggjøre de utfordringene som er knyttet til livsstilsrelatert helseproblemer blant våre arbeidstakere for kommunen. Kommunen har tatt i mot utfordringen og i løpet av hele 2012 ble det jobbet tett med Karmøy kommune om å utvikle et nytt prosjekt som blir videreføringen av lett på jobb. Det nye prosjektet har fått navnet Sunn og aktiv. Det er Karmøy kommune som er ansvarlige for det nye prosjektet. Solstein har et medlem i prosjektgruppen, samt to medlemmer i ressursgruppen for det nye prosjektet. Arbeidet til prosjektgruppen har vært å lage en prosjektplan og jobbe med søkning av midler, samt synliggjøre prosjektet for ledere og mellomledere i kommunens helse- og sosialsektor. Erfaringene fra lett på jobb danner grunnlaget for det nye prosjektet. Etter å ha lagt bak oss et travelt oppstartsår, økte vi i 2012 innsatsen med å tilby sunn mat i kantinen. Mye arbeid ble lagt ned i å finne gode brød og kornvarer, løsningen ble å bake det meste selv. Vi er nå stolte av å tilby fersk og grov gjærbakst daglig. Kantinen har fortsatt salat og varmmat flere dager i uken. Kantinen selger fortsatt ikke brus eller andre søte og sukkerrike matvarer. Det er et mål at kantinene skal tilby mat som er i samsvar med kriteriene til nøkkelhulls merket. Mange gode endringer er tilført i mattilbudet i kantinen i løpet av Våren 2012 har vi hatt praktiske matlagingsgrupper hvor fire arbeidstakere har deltatt. På disse gruppene formidles ernæringsbudskapet gjennom praksis. Her skapes det engasjement og motivasjon til å velge sunn mat. Her får en smake, lukte og erfare. Det er stort engasjement og godt oppmøte på matlagingsgruppene. Flere personer har også fått individuell oppfølging av ernæringsrådgiver. Det har vært stor aktivitet på treningsrommet, tre treningsgrupper for arbeidstakere og to grupper for ordinært ansatte. Totalt så deltar arbeidstakere på treningsgrupper med instruktør. En arbeidstaker har fått individuell oppfølging. Treningsgruppen for de ordinært ansatte hadde best oppmøte på våren. Vi har planlagt nye motivasjonstiltak for å øke treningsaktiviteten hos de ordinært ansatte. Tradisjon tro deltok bedriften også på Hydro rundt i 2012 også, ca 60 stykker deltok.

12 DRIFTSBERETNING KJØKKEN, KURS OG KONFERANSE Kjøkkenet har to faste arbeidslederstillinger og en halv, som er knyttet opp mot lunsj til Rogaland Ressurs Senter (RRS) og Teknologisk Institutt (TI). Fra august har vi hatt inne en ekstra arbeidsleder. Vi har 10 faste arbeidstakere, 3 av dei er kommunale og kom inn i august. En arbeidstaker er utplassert 3 dager i uken fra Åkrehamn videregående skole. Arbeidsoppgavene våre har vært mange og utfordrende. De faste oppgavene våre har vært: Lunsj kantine for alle på huset, totalt ca 110 personer, i snitt selger vi ca. 50 porsjoner daglig. Lunsjbord for ansatte på RRS hver dag Varm lunsj, frukt og kjeks til TI, i gjennomsnitt 10 pers daglig. Lunsjbord til stillasgruppen15 personer, FKH varm mat til 40 personer 2 ganger i uka Vi har gode faste kunder som regelmessig bestiller møtemat /overtidsmat. Av større stønt vi har vært leverandør til vil vi nevne: Stilaskalas med 220 personer Bygnes Bygg - smørbrød Marine Aluminium rundstykker (ca 300 påsmurte) Kurs og konferanser for kommunen og div fra næringslivet En del smørbrød og catering til privat personer. Brylluper på huset Well Intervention, møte mat Kranselag for Vea sykehjem. Solboller til kommunen Julebord på huset med til samen 250 personer fordelt over to dager. KURS OG KONFERANSER Vi har i 2012 hatt utleie av lokalene til mange forskjellige formål. Kurs/ konferanse, bryllup, konfirmasjon, runde dager og julebord. For hver gang vi leier ut lærer vi oss nye og bedre rutiner. Det er mye som skal organiseres og holdes orden på. Vi får mye gode tilbakemeldinger fra våre kunder, men også tilbakemeldinger som gjør at vi kan forbedre oss. Ved utleie på dagtid er vår største utfordring parkeringsplass, men dette håper vi skal bli bedre i løpet av 2013 Vi leier ut lokalene både med og uten servering.

13 En liten oversikt over utleiene i 2012: 7 brylluper. Noen med og noen uten mat fra vårt kjøkken. DUÅ - vi er så heldige å få huse barnehageledere i Karmøy kommune. De blir kurset i noe som heter de utrolige årene. De er en gruppe på 25 stk hver gang og har et fast oppsett som gjør det til en god rutine oppgave for oss. I år hadde de 14 dager hos oss. Skudenes & Aakra bruker oss også til sine Skagen-samlinger. Dette er på kveldstid og i år var det to samlinger med ca 100 personer på hver. I nov/des leidt vi ut til to julebord. Åkrehamn Videregående skole (130 stk) og Politiet (40 stk). 23. og 24. nov solgte vi vårt eget julebord med underholdning av Tønes og KorIvest. Dette var et vellykket arrangement og vi hadde totalt 250 gjester på huset. Vi har også hatt Solstad, SR Bank og Vassbakk & Stol innom. Sistnevnte hadde ca 300 stk innom fordelt på to puljer. Bilene stod tett.

14 Tre og metallbearbeiding Tre- og metallbearbeiding er organisert med samme avdelingsleder. Det er en avdelingsleder, og seks arbeidsledere som har sitt daglige virke på avdelingene. Totalt er det ca 30 arbeidstakere som har base i produksjonsavdelingen. Noen bidrar på utkjøring av frukt og det er noen som har andre oppgaver på andre områder. Generelt har det vært høy aktivitet på både tre og metall i Vi har fått nye oppdrag er det har vært oppsving hos nen gamle kunder. Treavdelingen Vi har de siste årene produsert en god del slagsboder for Julemarkedet i Haugesund. I år har vi konstruert og laget et kombinert administrasjon, lager og utsalgs bod. Den er laget i tre enheter som settes sammen til et staselig lite byggverk. Dette har og ført til produksjon av forskjellige typer boder for andre kunder. Vi har og laget en større trelavo for Speiderne på Vea. Fra juni måned har vi spikret et større antall paller for tråd på Hydro Aluminium. Det er to typer paller og et oppdrag som passer oss godt. Vi har og hatt en større leveranse til Westcon i Ølen. Metall avdelingen Har hatt en oppsving i Det er flere kunder som har hatt høyere aktivitet hos oss, men det er spesielt hyggelig at vi har fått flere bestillinger fra Alustar. Det er gode arbeidsoppgaver for mange og det utfordringer på flere nivåer. Maskineringssenteret går stort sett for fullt hver dag. Vi er i gang med å planlegge for et nytt maskineringssenter. Det vil gi oss større bredde og muligheten til å utføre oppdrag som vi ikke kan gjøre i dag. Inspirasjonsbesøk I november reiste treavdelingen på bedriftsbesøk til Jæren Industripartner. De har arbeidet mye med systemer for å sikre best mulig kvalitet samt trygg og effektiv produksjon. De er sertifisert i 5Ssom er basert på LEAN prinsippene. Vi ble tatt godt i mot av leder Arild Kastmann. Etter en presentasjon av LEAN prinsippene og bakgrunn for at JIAS har valgt å gjennomføre dette hadde vi en omvisning rundt om i produksjonslokalene. Det var ryddig og god merket over alt. Her er det lett å finne verktøy, informasjon om arbeidsutstyr og prosedyrer. Vi ser vi har noe å strekke oss etter.

15 Servicesenteret & jobbfrukt Servicesenteret består av flere arbeidsområder. Vi har jobbfrukt som vi pakker og kjører ut ca 480 fruktkurver i uken. Hervik avdeling der vi plukker varer og pakker all netthandel for Rogaland Konservefabrikk. Glass produksjon og ny butikk i samme lokale. I tillegg har vi en serviceavdeling med forskjellige monteringsjobber. Vi har arbeidsoppgaver knyttet til vaskeri og diverse renhold i bedriften. Vi har også fire kommunalt tilrettelagte plasser og fra april har vi hatt en person på imdi midler. Servicesenteret i 2012: 1 avdelingsleder 3,5 arbeidsledere 0,6 ekstra arbeidsleder i perioder for å følge opp tilrettelegging av elever i praksis fra Åkra videregående. 28 arbeidstakere, 25 ved årets slutt. 1 arbeidstaker har byttet avdeling dette året. 1 ny arbeidstaker 3 arbeidstakere har sluttet i løpet av året av forskjellige grunner. 1,3 arbeidsleder i KTA 4 arbeidstakere i KTA 0,6 arbeidsleder, Imdi midler fra NAV 0,6 arbeidstaker, Imdi midler fra NAV Samarbeid mellom avdelingene. Flere arbeidstakere fra metall hjelper til med utkjøring av jobbfrukt. Noen arbeidstakere arbeider både på servicesenteret og i kantinen. Vi har og noen arbeidstakere som pendler mellom tre, metall og service. Arbeidstakere og arbeidsledere på Servicesenteret jobber på alle avdelingene etter ønske og behov. Vi har hatt flere elever i praksis fra ordinær klasse og tilrettelagt klasse fra ungdomsskole og videregående. Vili&Ve Høsten 2012 åpnet vi butikk i våre lokaler på Vea. Vili&Ve selger først og fremst glasskunst som vi lager selv. I tillegg har vi etter hvert fått et større utvalg av nips & stash for de som liker å pynte i huset, samt barne og dameklær. Vi synes vi har fått en kul og litt annerledes butikk. Flere og flere oppdager Vili&ve og vi har allerede fått trofaste kunder. Planlegg julegaver for ansatte nå bestill englekolleksjon fra Solstein :)

16 Jobbfrukt er stabil jobb for avdelingen og gir mange forskjellige arbeidsoppgaver. Vi starter i slutten på uken med å pakke klar nøtter og druer til neste ukes levering og mange er med i pakking av kurver og utkjøring. Hervik gir varierte utfordrerne oppgaver som mange mestrer. Her har vi ansvar for å ta ut pakkelister, faktura og merkelapp i tillegg til å plukke varer og pakke dem. Hervik har også flyttet lokale slik at vi lettere får inn og ut varer for transport. Varene er også plassert bedre slik at det er lettere å finne varer og minsker risikoen for feilpakking. Vi har også fått på plass justerbare bord som gjør arbeidsstillingen bedre. I lokalene der Hervik var ble det gjort klart til produksjon av glass og utsalg av egenproduserte varer som glassbilder, engler, smykker, ringer, øredobber og fat. Vi har også hatt oppdrag fra NAV og laget glassbilder til deres ansatte. Fater med tekst ble også produsert i anledning Solstein sitt 25 års jubileum som gave til ansatte som har vært med siden starten. Utvalget i produkter vi lager har utviklet seg mye dette året og flere har fått opplæring i å sette sammen glassprodukter. Butikken har flott lokale i nærheten av resepsjon og med egen inngang fra parkeringsplass, vi var på varemesse i august og fikk avtale med flere leverandører. Butikkåpning 1 november ble kjempebra, egenproduserte varer er mest etterspurt men også de andre varene har vi solgt mye av spesielt happylights og postkasser. Serviceavdeling ligger bak butikk og glass, vi monterer diverse for Royal, makulerer, pakker skruer, innbinder bøker og er med på diverse rigg og rydd oppgaver i forbindelse med utleie av lokaler. Vaskeri innebærer oppgaver som innkjøp og merking av arbeidsklær og vask av alt tøy på Solstein. Innkjøp av stor vaskemaskin og tørketrommel har gitt bedre kapasitet slik at alle kan få arbeidsklærne vasket på jobb, dette har vært et ønske fra tillitsvalgte VTA. Renhold av diverse felleslokaler har 2 arbeidstakere ansvar for. Kommunalt tilrettelagte plasser har arbeidsoppgaver på avdelingen, noen oppgaver er spesielt tilrettelagt med mye oppfølging og andre oppgaver er i samhandling med andre og er oppgaver de mestrer alene. Vi har mange varierte arbeidsoppgaver på Servicesenteret og stor arbeidsglede. Det at vi har arbeidsoppgaver i 5 ulike rom gjør at arbeidsmiljøet blir bedre da vi kan ta hensyn til hvem som jobber best i lag. Vi overrasket både lærer og elever fra Holmen skole med julegaven fra Solstein. Lærere og elever ved skolen har brukt 12 år på å bygge ei praktfull skute - ALMA. Nå er den sjøsatt og de mangler midler til forskjellig utstyr. Solstein er opptatt av retning og å kunne vise vei. Da passer det godt at vi bidrar til at ALMA får seg navigasjonsutstyr. Vi ønsker lykke til på alle mulige hav!

17 MARKEDSFØRING & MEDIA I 2012 har vi laget fire reklamefilmer. En for hvert av de fire produksjonsområdene våre. Treavdelingen Metallavdelingen Service, jobbfrukt og glasskunst Kjøkken og konferanse Filmdagen var morsom, inspirerende og krevende. Pugging av tekster, si ordene i rette rekkefølge, smile på rette plass :) - krevende å være skuespiller for en dag! Vi kom i mål og vi er meget godt fornøyde. En ekstra takk til Vegard Pedersen, Randi Naley, Svein Magne Utbjo og Stian Løver. Filmene ligger blant annet ute på Youtube og de som vil se må gå til denne linken Filmene er vist på TV Haugaland, SeByen og på storskjerm på FKH sine hjemmekamper. Vi har markedsført oss via banner på H-avis.no, aktiv bruk av Facebook og noen papir annonser samt i alle utgavene av Jobb & Næring. I tillegg til annonsene der har vi vist i gjen i Bedriftsprofilen. Bedriftsprofilen i Jobb & Næring 12. april 2012

18 KVALITETSARBEID IKA Vi har sett at arbeidet med verdier og etiske retningslinjer har gitt oss større trygghet i å møte og samhandle med arbeidstakerne på en god måte. Vi hatt stort fokus på individuell kartlegging og aktivitetsplan for den enkelte arbeidstaker. Alle har gjennomført minimum en individuell kartlegging og alle har egen aktivitetsplan. Verktøyet måler og arbeidsmiljø og trivsel. 53 av arbeidstakerne har svart på spørsmålet om de trives med arbeidsoppgavene på Solstein. 48 personer trives godt eller svært godt 5 personer trives ikke så godt Vi har og spurt om Solstein bidrar til at de får en bedre livskvalitet? 51 av disse svart JA. Noen utdyper at de trives godt og synes det er bra å ha ein jobb og at det er godt å komme seg ut. 2 har svart vet ikke eller nei på dette spørsmålet. Spørsmålet om arbeidstakerne er misfornøyd eller fornøyd med tilbudet de får på Solstein viser at av de 56 som svarte på dette spørsmålet, er samtlige fornøyd med tilbudet. Noen har tilføyinger som at de ønsker bedre tegnspråkkompetanse blant ord. ansatte, flere bedriftsbesøk og utplassering i ordinær jobb en dag pr uke. Vi spør og om arbeidstakere har tips til forbedringer og om noe på Solstein kunne vært gjort annerledes. Her har vi fått flere forslag til forbedringer. Arbeidslister og bedre oversikt over arbeidsoppgaver. Forandring på ensidige arbeidsoppgaver. Ønsker større plass på lager, og i garderober. Flere ønsker at det er bedre orden og ryddighet på avdelingene. Bedre informasjon om kurs og bedriftsturer. Bedre merking for svaksynte. Lage enklere og mer lettfattelig personalhåndbok. Bedre kommunikasjon mellom arbeidsleder og arbeidstaker At arbeidsledere er mer synlig og tilgjengelig. Bedre tilpasning av arbeidsutstyr.

19 Spørsmål 5 går på om arbeidstaker har fått personalhåndboka og om det er ting de lurer på i forbindelse med denne, spesielt i forhold til rettigheter, plikter og klagemuligheter o.l. De som ikke husker å ha fått denne, har fått en ny kopi. Flesteparten har fått og har ingenting å påpeke. Noen synes den kunne vært mer lettfattelig med flere bilder. Noen av arbeidstakerne ønsker at vi kan gå gjennom personalhåndboka på jobb, i fellesskap. Deltakelse, brukermedvirkning og egenkraftmobilisering er sentrale tema i vårt arbeid. De individuelle aktivitetsplanene gir oss konkrete mål å arbeide mot og noe å strekke seg etter for de enkelte. Vi ser at fokus på dette gjør oss bedre istand til å nå målet vårt om at alle ansatte skal ha vekst og utvikling gjennom arbeid, - og gjennom dette få en høyere grad av livskvalitet. I evalueringen av de individuelle målene ser vi at måloppnåelse på alle mål som er satt i 2011/2012 er ca 71%. Dette er en oppgang på måloppnåelse på 14 % i forhold til året før. AMU Solstein har i 2012 fått etablert et arbeidsmiljøutvalg. Dette består av Lars Bårdsen, VO Stian Løwer, TV Hanne Sofie Broshaug, ansatte representant - leder Ole Egil Flotve, arbeidsgiver representant Jan Olav Sørlie, arbeidsgiver representant Evy Didriksen, arbeidsgiver representant sekretær Heidi Hagevik, BHT Vi har hatt 2 møter og behandlet 12 saker og noen av sakene har vært: Orientering fra bedriftshelsetjenesten Laget samarbeidsrutiner og møtestruktur Gjennomgått innholdet i årsrapport Bistand fra BHT i gjennomføringen av vernerunder. Gjennomgått resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen som Provis gjennomførte høsten Fokus på det videre HMS arbeidet i bedriften, og spesielt registrering og håndtering av avvik. Arbeidet med å oppdatere produktdatablad er i gang og gjennomføring av risikoanalyser er igangsatt. Samarbeidsavtale og årsplan med BHT for Her skal bl.a. BHT inn og gjennomføre førstehjelpskurs for alle ansatte.

20 EQUASS Equass sertifiseringen har vist at vi innen kvalitetsprinsippene ledelse, ansatte, rettigheter, etikk, partnerskap, deltakelse, individfokus, helhetstanke, resultatfokus og kontinuerlig forbedring gjennomfører aktiviteter som er av equass-standard. Dette gjør at Solstein sikrer kvaliteten på de tjenester vi tilbyr overfor brukere og andre samarbeidspartnere, og at disse er trygge på at de får tjenester av høy kvalitet. De grunnleggende elementene i dette kvalitetssikringssystemet er : At bedriften viser at den forstår kundens og deltakernes behov og forventninger. At bedriften har god styring på roller og ansvarsfordeling. At bedriften har god styring på ressursene den har til rådighet og bruken av dem. At bedriften har god styring på prosessene i egen organisasjon (nøkkelprosesser/primærvirksomhet og støtteprosesser). At bedriften evaluerer det arbeidet den utfører, samt måler og analyserer data og resultat. At bedriften jobber med kontinuerlig forbedring, at den tar tak i alle de resultatene den ikke er fornøyd med og gjennomfører forbedringer. At bedriften måler kunde-/brukertilfredshet. ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE

21 ØKONOMI Inntektene til VTA er todelt. Vi produserer og leverer varer og tjenester til næringslivet i regionen. I tillegg selger vi tjenester til NAV og Karmøy kommune. I 2012 var fordelingen av inntektene til VTA, 52 % fra egenproduksjon og 48 % fra NAV og Karmøy kommune. For arbeidsrettet rehabilitering kommer alle inntektene fra tjenester vi utfører for NAV. I 2012 kom 17 % av inntektene fra dette området Solstein har i mange år hatt positive resultater og en sunn og god økonomi. Skal vi utvikle oss er vi avhengig av midler for blant annet å kunne investere i maskiner og utstyr og satse på kompetanseheving hos alle ansatte. I 2010 lånte vi 20 millioner for å finansiere bygget vårt på Vea Øst. I løpet av to år har vi betalt ned 7 millioner slik at vi pr har 13 millioner i langsiktig gjeld. 50% av lånet har flytende rente, og 50% av lånet har en SWAP-avtale på 10 år. Investeringer Det er gjort flere investeringer i Det aller meste er knyttet opp til behov for utbedringer i bygget. Vi har fått: Mange flere konferansestoler Ny kombivarebil som kan gjøres om til 9-seters Ny prosjektor i konferansesalen Ny kappesag med optimaliserring på treavdelingen Nytt kasseapparatsystem Innredning til Vili&Ve Ny terminalserver og tynnklienter STYREMØTER OG GENERALFORSAMLING Det er avholdt en ordinær Generalforsamling og fire ordinære styremøter. I tillegg er det gjennomført en strategisamling for styret og en representant fra administrasjonen. I styremøtene er det behandlet 24 saker samt at det har vært nyttig informasjon fra administrasjonen.

22 RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt 1, Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsoverskudd(Årsunderskudd) verføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

23 BALANSE Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

24 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 410 à Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

25 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller mer enn ett år etter balansedagen. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via forsikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Selskapet er fritatt for inntekts- og formuesskatt iht. Skattelovens Endring av regnskapsprinsipp og lignende Det er ingen endring i regnskapsprinsipper.

26 Note 1) Varige driftsmidler Driftsløsøre Bygninger Tomter Sum Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31/ Akkum. Avskrivn. 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivninger %-sats ord. Avskrivninger Note 2) Fordringer og gjeld / pantstillelser og garantier Fordringer og gjeld: Andel av fordringer som forfaller senere enn om ett år. Pantstillelser og lignende: Pantstillelse Gjeld sikret Eiendeler stillet Balanseført og lignende ved pant som sikkerhet verdi pant Gjeld til kredittinst Eiendom Lån til ansatte: Det er ytt lån til seks ansatte på totalt kr , avtaler foreligger. Ingen renteberegning. Note 3) Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Aksjekapitalen i Solstein AS pr består av 410 aksjer à kr ,-. Alle aksjene eies Karmøy kommune. Note 4) Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Antall årsverk: 26 Antall arbeidstakere VTA: 65 (62 tiltaksplasser) Antall arbeidstakere kommunale plasser: 10 Skoleelever, videregående: 2-7

27 Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Sum Ytelse til ledende personer Daglig leder Styret Lønninger Annen godtgjørelse Sum Obligatorisk tjenestepensjon: Selskapet har obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsforsikringen er frosset, det vil si at ansatte før fortsetter i ytelsesbasert pensjon (10 stk) og personer ansatt etter 1/1-06 får innskuddsbasert pensjon. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr, herav honorar for andre tjenester ca kr Alle tall er eks mva. Note 5) Bundne midler Av innestående i bank er kr bundne skattetrekkmidler. Note 6) Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd kr består av tilskudd mottatt fra Karmøy kommune med kr og fra Staten/ NAV med kr Driftstilskuddet fra NAV er brukt til lønn, opplæring, kvalifisering av yrkeshemmede arbeidstakere samt investering i drift- og utviklingsmidler. Note 7) Varelager Varelageret er i balansen oppført til anskaffelseskost Note 8) Kundefordringer Kundefordringer er i balansen oppført tol pålydende og redusert ca 2,5% til delkrederavsetning.

28 SOSIALT & TEAMBUILDING Jan Olav og Ole Egil innførte vaffledagen i Med god røre fra Reidun Høines var vi tidlig i sving med enkle og doble vaffeljern. Det luktet godt nystekt når folk begynte å komme på i 7tia på morgenen. En litt annerledes start på ein heilt vanlige dag. En fin sommerdag i Vedavågen. Å arrangere treff i skjærgården utenfor Karmøy er risikosport men vi var usedvanlig heldige. En flott dag med passe vind, sol og varme! Her var det grillmat fra Paul Hansen, Quizz av og med Sigbjørn Hansen og seilejoller fra Sjøspeiderne. Kjekt å møtes utenfor arbeidsplassen! Som dere ser av bildene nyter kokk Ingvild Fagerland Sjo sol i en særdeles avslappet stilling - Jenny Ånensen og Anne Marit har og ein fin opplevelse.

29 Paris og London på ei helg..i oktober var de aller fleste ordinært ansatte på en innholdsrik helgetur. Vi hadde to overnattinger i Paris og en i London. En veldig kjekk og fin tur. De siste årene har vi vokst og denne turen var en god anledning til å bli enda bedre kjent. Både med hverandre og Solstein sine verdier og visjon. Vi ble delt opp i grupper på 3-4 personer og alle jobbet med verdiene våre. Resultatene og innspill ble presentert og gjennomgått på personalmøte når vi hadde returnert til Solstein. Her er noen av oss i typisk fransk miljø - bilen er og veldig fransk.. Fotballinteressen er stor hos mange ansatte. Det er stor interesse for engelsk fotball og ikke minst FKH! Men - det er en som ikke heier på FKH men på Viking. Vi hadde besøk av spillerne til FKH og dette skulle Haugesunds Avis skrive om. Geir Fjæreide gav klar beskjed til journalistene at det er andre lag enn FKH.. Da ble det istedenfor han som kom i avisen dagen etterpå =) Dette fikk Alf Magne Helgesen i Parkettgruppen med seg og det førte til Geir sin dag til Viking Stadion.! En fantastisk kjekk dag med FKHbussn og 3p til Viking

30 Vi produserer solide hagemøbler i trykkimpregnert treverk. Passer på alle mulige plasser. Informasjon om priser og størrelser finner du på Laget for å glede mange i mange år!

31 Kurs - konferanse catering

32 Bleikmyrvegen Vedavågen T: F: E:

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no

Lett på jobb ANSATTE. Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Årsrapport 2010 Lett på jobb ANSATTE Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 04 40 41 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Avdelingsleder Rune Kvebæk T: 52 04 40 44 M: 412 37 504 E: rkv@ipk.no Faglig leder Jan Olav

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. Årsrapport 2009 Lett på jobb Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Faglig leder

Detaljer

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.

Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no. HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk. 2008 Årsrapport Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no HMS leder Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Driftsleder Arne Harald

Detaljer

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973

2010 2010 2006 2005 2000 1999 1989 1997 1978 1973 ÅRSMELDING 2010 2010 På slutten av 2010 ble resultatet av lang tids arbeid overtakelse av Europris på Bygnes. Vi har dermed oppnådd målet om også å kunne gi praksis innen salg- og service-yrket i vår bedrift.

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2009. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2009 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT, EQUASS / Kvalitet Attføringsleder Arvid Kaspersen VTA,

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Finne balansen holde balansen. Årsrapport

Finne balansen holde balansen. Årsrapport Finne balansen holde balansen Årsrapport 2012 Hva er livskvalitet? Vi tror det blant annet handler om mestrings evne og trivsel på arbeidsplassen. Det opplever vi hver dag når vi ser at deltakere opplever

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2008 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater

Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater Godt samarbeid er nøkkelen til gode resultater ADMINISTRASJON Daglig leder John Håvard Seland Dir.tlf. 35 98 66 8 Mobil 95 94 9 E-post: havard@delectokragero.no Sekretær Tove M. Dalen Dir.tlf. 35 98 66

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO

årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO 08 årsrapport NORSERVICE EIENDOM BIL KABELPARTNER INTERIØR NETPRINT OREGA HJELPEMIDLER KVALIFISERING ISONOR ASVECO NORIGO Innhold Adm direktørs beretning... 3 Kort om Norservice... 4 Styrets beretning,

Detaljer

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser

OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser Årsmelding 2014 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15

Innhold. Styrets årsberetning 2013 side 2. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as side 5. Årsregnskap for 2013 OrbitArena as konsern side 15 Årsmelding 2013 OrbitArena tilbyr veiledning og opplæring til mennesker som trenger bistand for å komme i arbeid. Vi samarbeider med Nav og næringslivet og tilpasser våre arbeidstrenings- og opplæringsområder

Detaljer

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet. Årsberetning Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Årsberetning Innholdsfortegnelse 1. Virksomhetskart 1. Virksomhetskart 3 Presentasjon av Prima AS 5 2. Selskapets styre og administrasjon 6 3. Arbeidsmarkedstiltakene

Detaljer

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet kvalifisering ÅRSBER ETNING Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet Innholdsfortegnelse 1. Presentasjon av Prima AS 3 2. Selskapets styre og administrasjon 5 3. Arbeidsmarkedstiltakene 7 4. Praksisområdene

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014

Adm.dir har ordet. Nye markeder har skapt nye muligheter og kunnskap i organisasjonen. Årsberetning 2014 Adm.dir har ordet Nye markeder har skapt nye muligheter og ny kunnskap i organisasjonen Norasondegruppen AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 100 mill, og oppnådde et årsresultat på kr 2,5 mill

Detaljer

Innhold. s 3 Mål og middel

Innhold. s 3 Mål og middel Årsberetning 2006 Innhold s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets årsberetning s 8-13 Regnskap med noter s 14-15 Kundene s 16-17 Medarbeidere s 18 Kontornett s 19 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD

ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD ÅRSRAPPORT 2014 LYNBUD LYNBUD 2 Å VÆRE I JOBB STYRKER LIVSKVALITETEN Å VÆRE I JOBB OG HA ET BALANSERT SAMSPILL MELLOM JOBB OG FRITID BETYR MYE FOR EN GOD LIVS- KVALITET. NÅR LIVET BYR PÅ UTFORDRINGER OG

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING

foretaksom sosial systematisk praktisk kreativ teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING foretaksom sosial systematisk kreativ praktisk teoretisk Vi hjelper deg å avklare interesser og muligheter på arbeidsmarkedet ÅRSMELDING 2014 Innholdsfortegnelse Her finner du våre avdelinger i Tromsø...4

Detaljer