Vi er 110 ansatte og har produksjons- og kontorlokaler på Vea. Karmøy kommune eier 100 % av aksjene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi er 110 ansatte og har produksjons- og kontorlokaler på Vea. Karmøy kommune eier 100 % av aksjene."

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Årsberetning 2012 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som er sykemeldt eller er på arbeids og avklarings penger. Alle som kommer til oss skal få et individuelt tilrettelagt tilbud. Det gjelder både for deg som er ansatt i VTA, eller at du skal rehabiliteres tilbake til ordinært arbeid. Solstein AS produserer varer og tjenester for næringslivet i distriktet. Mange trofaste kunder er et godt bevis på at våre produkter og tjenester holder meget høy kvalitet. Vi har vist at vi får til det meste og er alltid åpne for helt nye utfordringer. Vi er 110 ansatte og har produksjons- og kontorlokaler på Vea. Karmøy kommune eier 100 % av aksjene. Målet vårt er at alle ansatte skal ha vekst og utvikling gjennom arbeid. Skal vi lykkes med det må vi ha varierte og gode arbeidsoppgaver Desember 2010 flyttet vi inn i nye lokaler på industrifeltet Vea Øst. Frem til da var vi lokalisert i Sævelandsvik, Vedavågen og Kopervik. Alle ansatte var spent på hvordan det skulle bli å flytte sammen i stort hus. Nå er vi i gang med det 3dje driftsåret og vi er glade for å kunne konstatere at samlokalisering har vært en suksess. Vi kan blant annet dokumentere det gjennom resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsene vi har gjennomført høsten 2010 og høsten Tilbakemeldingene vi har fått i begge undersøkelsene viser at Solstein er en god arbeidsplass på alle områder, og det har og vært en positiv utvikling fra 2010 til Det er alltid noe vi kan bli bedre på og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle Solstein som en attraktiv arena for de ulike forretningsområdene våre har vært et særdeles aktivt år på alle områder. Vi er stolt av å arbeide på en arbeidsplass hvor mennesket og den enkeltes utvikling er kjernen i virksomheten.

3 Ansatte Administrasjon Ole Egil Flotve Jan Olav Sørlie Arne Harald Johnsen Reidun Høines Kari Merethe Johannesen Evy Didriksen Varig tilrettelagt arbeid Catering, kurs og konferanser Ingvill Sjo Fagerland Anne Lise Solstrand Gry Karine Davidsen Tre & metall Sten Jonny Andersson Lars Bårdsen Inge Eriksen Simon Hausken Arve Austneberg May Irene Pedersen Terje Eide Service & jobbfrukt Marit Roness Hinderaker Else Berith Olsen Marianne Hansen Hogneland Jenny Ånensen Anne Marit Jørgensen Daglig leder Leder fag og organisasjon Produksjonsleder Ernæringsrådgiver Økonomi og regnskap Prosjekter Avdelingsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Avdelingsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Avdelingsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Arbeidsleder Kommunale tilrettelagte arbeidsplasser Anne June Nilsen Sjøen Arbeidsleder Einar Svela Arbeidsleder Martin Borgersen Arbeidsleder Arbeidsrettet rehabilitering Rune Kvebæk Brit Randi Madsen Hanne Broshaug Nils Arve Vikshåland Berte Matland Espedal Marian Rasmussen Eike Ingeborg Sæbø Leder Veileder Veileder Veileder Veileder Veileder Fysioterapeut

4 Organisasjonskart

5 STYRETS BERETNING FOR 2012 Virksomhetens art og beliggenhet Solstein AS er en bedrift for yrkeshemmede, som har virksomhet innen: catering, trevare, metallbearbeiding, jobbfrukt, butikk, utleie av lokaler, makulering og arbeidstrening. I tillegg drifter vi tiltaket arbeidsrettet rehabilitering for NAV i Nord Rogaland. Virksomheten er eiet av Karmøy kommune og drives fra industriområdet Vea Øst, Vedavågen. Utvikling i resultat og stilling Styret mener at årsregnskapet med noter gir god informasjon om bedriftens stilling og drift i fjoråret. Resultatet er tilfredsstillende. Det har ikke truffet hendelser etter årsskiftet som har vesentlig innflytelse på regnskapet. Selskapet kan etter vedtektene ikke utdele utbytte. Hele overskuddet på kr ,- overføres derfor til annen egenkapital Fortsatt drift Forutsetningen vedrørende fortsatt drift er tilstede og årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetningen. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Sykefraværet i 2012 var på 4,98 %. Korttidsfraværet for ordinært ansatte var på 1,72% og for ansatte i VTA 1,02 %. Likestilling Bedriften har pr ansatte, hvor 51 kvinner og 58 menn. I selskapets styre er det 3 menn og 2 kvinner. Selskapet tilstreber at kvinner og menn skal behandles likt ved ansettelser og avlønning Ytre miljø Bedriften driver ikke noen form for produksjon som medfører forurensing av det ytre miljø. For å redusere avfallsmengde som går til deponi har bedriften kildesortering som går til ombruk og gjenvinning.

6 ÅRSRAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Arbeidsrettet rehabilitering er et tiltak som har til hensikt å hjelpe sykemeldte raskere tilbake til yrkeslivet. De henviste skal være ferdig medisinsk utredet og behandlet og arbeidsgiver skal ha fylt sine forpliktelser i forhold til å tilrettelegge for tilbakeføring til arbeidsplassen ble det første fulle driftsåret etter at vi startet opp en kontraktsperiode Kontraktsperioden er 2 år, med opsjon på 1+1 år. I kontrakten med NAV har vi forpliktet oss til å ha kapasitet til 50 deltakere. For å betjene kommunene Vindafjord, Sauda og Suldal har vi en avtale med attføringsbedriften Rysteg i Sauda. Vi kan bruke inntil 12 timer pr. deltager pr. uke i 4 uker. Vi har i kontrakten anledning til å utvide tiltaket med uker hvis saksbehandler ved det lokale NAV kontor godkjenner det. Vi har fortløpende inntak og tar inn mellom 6 8 nye deltagere i uka. De får alle en veileder å forholde seg til som følger opp igjennom tiltaksperioden. Veileders ansvar er å planlegge og koordinere de ressurser som skal inn i forhold til deltakeren. Deltakerne tilbys og et gruppebasert tilbud igjennom tiltaksperioden. Dette for å ha mulighet til å gjøre hensiktsmessige observasjoner og å tilby det NAV har etterspurt i kontrakten. Vi har utover i 2012 opplevd en økning i antall henvisninger og hadde ved utgangen av året en ventetid på opptil 3 måneder. I 2012 mottok vi 223 henvisninger, fordelt på 89 sykemeldte deltagere og 134 som ellers stod utenfor arbeidsmarkedet. Deltakerne har i snitt ca. 8 ukers tiltaksperiode. Utfordringer 2013: Året har vist oss at vi er en aktør på attføringsmarkedet som NAV ønsker å nyttiggjøre seg. Vi ønsker å styrke vår formelle kompetanse innen attføringsfaget. En grunnpakke som er ønskelig at en hver veileder har er Motiverende intervju (MI), Arbeidsevnekartlegging (AEK)/ROS og WIE, karriereveiledningsvverktøy. I tillegg vil vi ha kompetanse på arbeidsplassvurdering og lese/skrivevansker (LOGOS). Vi ønsker og bli en del av et større fagnettverk og er i gang med å etablere kontakt med rehabiliteringssenteret ved Rauland, som og er et nasjonalt kompetansesenter innen arbeidsrettet rehabilitering. Vi planlegger en reise dit våren 2013.

7 ÅRSRAPPORT KOMMUNALE TILRETTELAGTE ARBEIDSPLASSER Karmøy kommune kjøper pr. desember 2012 seks faste kommunale arbeidsplasser. I tillegg har kommunen kjøpt 4 midlertidige plasser. Tre av arbeidstakerne i KTA arbeider på kjøkkenet, fire på service avdelingen og tre i produksjonsavdelingen. KTA plassene blir benyttet av arbeidstakere som ikke kvalifiserer til VTA tiltaket. ÅRSRAPPORT VARIG TILRETTELAGT ARBEID Godkjente plasser Bedriften er godkjent for 62 VTA plasser. Faktisk brukte plasser Pr desember 2012 er antallet benyttede VTA plasser 64. Dette er to VTA plasser mer enn bedriften får betaling for fra NAV/Karmøy kommune. De arbeidstakerne som arbeider under 50% stilling, teller som ½ VTA plass. Pr desember 2012 går to arbeidstakere under ½ stilling. Totalt er 65 personer med uføretrygd, knyttet til VTA tiltaket. Elever fra videregående skoler Solstein har hatt 8 elever fra de videregående skolene i distriktet på opplæringsavtaler fra 1-3 dager i uken. 3 av disse begynte i VTA etter skoleslutt, og 3 av elevene fikk midlertidig plass i KTA. Gjennomstrømning i tiltaket 3 nye arbeidstakere begynte i tilrettelagt arbeid Alle disse kom direkte fra videregående skole. 5 arbeidstakere tilknyttet VTA, sluttet. 2 av disse er tildelt plass på kommunalt dagsenter. I desember 2012 er det 12 søkere på venteliste for tilrettelagt arbeid på Solstein.

8 Hospiteringer I 2012 har 4 arbeidstakere i VTA hatt en hospiteringsdag i ordinær bedrift på Karmøy. Opplæring av arbeidstakere Opplæring av arbeidstakere forgår som tidligere i hovedsak på avdelingene, med opplæring i forhold til de aktuelle arbeidsoppdragene. I nye arbeidsoppgaver har opplæring i forhold til ny automatisk kappsag på treavdelingen vært prioritert. Videreutvikling av glasskunst og oppstart av ny butikk har også vært et prioritert område i forhold til opplæring. I forhold til utvikling av sosial kompetanse, samt å medvirke til et godt arbeidsmiljø bruker bedriften ART som et arbeidsverktøy. ART er et multimodalt program for trening av sosial kompetanse som består av 3 komponenter; sosial ferdighetstrening, sinnekontroll og moralsk resonnering. ART timene følger en fast struktur, men innholdet i timene tilrettelegges etter funksjonsnivået på deltakerne i gruppen. Gjennom positive tilbakemeldinger, rollespill, diskusjoner, motivasjonsleker og mye mer skal deltagerne innenfor gruppens trygge rammer øve på ferdigheter som er nødvendig i arbeidsmiljøet og andre sosiale sammenhenger. En viktig del av ART er generalisering av ferdigheter til det daglige liv. Til dette brukes blant annet repetisjoner og hjemmeoppgaver. Et ART kurs med syv arbeidstakere ble gjennomført første halvår Tillitsvalgte VTA Det ble i juni foretatt valg av tillitsvalgte på alle avdelinger. Det ble valgt tre tillitsvalgte og tre vararepresentanter for arbeidstakerne i varig tilrettelagt arbeid. De tillitsvalgte har gjennomført tillitsvalgtkurs og 2 dagers seminar i Oslo arrangert av Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede. To fornøyde ansatte på konferanse i Oslo Antall møter/saker: Det ble i 2012 arrangert 8 møter mellom de tillitsvalgte og ledelsen, og 49 saker er behandlet. Saker: De mest omfattende sakene har vært informasjonsutveksling, velferdstilbud, pauseordning og bonuslønn.

9 RÅDGIVENDE UTVALG (RU) Mål for RU - Kvalitetssikring av det arbeidet Solstein gjør i forhold til utvikling av mennesker - Samarbeide for å gi arbeidstakere/søkere helhetlig tilrettelegging - Være en ressurs for å finne gode individuelle løsninger for arbeidstakere - Være en ressurs for å utvikle bedriften videre - Synliggjøre bedriften for Karmøy kommune og forsøke å finne områder hvor begge parter kan ha gjensidig nytte av hverandre. Medlemmer RU: NAV Karmøy: Egil Svela Karmøy kommune: Reidun Kvinnesland Solstein: Ole Egil Flotve og Jan Olav Sørlie Medlemmer utvidet RU (i tillegg til ovenfor): NAV Karmøy: Marit Elise Mølstre, Solfrid Ytreland, Karmøy kommune: Tove Rosseland og Per Ulvedal Antall møter/saker: Det har totalt vært avholdt 9 møter i RU og 50 saker er behandlet. Saker: Faste saker i RU er oppfølging av arbeidstakere, nyansettelser og ventelister. I tillegg har samarbeid med Karmøy kommune, opplæringsavtaler med videregående skoler og bedriftens arbeidsmiljøundersøkelser vært noen av sakene. SAMARBEID MED NAV VIRKEMIDDELENHETEN Solstein har halvårlige oppfølgingsmøte med NAV Rogalands virkemiddelenhet. Representanter fra NAV Karmøy deltar også på møtene. Innholdet i møtene er regulert av samarbeidsavtale og kravspesifikasjon. Blant annet blir bedriftens resultater gjennomgått, sammen med informasjonsutveksling mellom partene.

10 Samarbeid med FK Haugesund Bedriften har også i år videreutviklet sitt samarbeid med regionens toppfotballag FK Haugesund. Bedriften er som kjent fast leverandør av frukt og varm mat til A- laget. Som en del av avtalen har vi 16 sponsorkort til hver hjemmekamp. Også i år har det vært rift om plassene og så godt som alle billettene har vært benyttet. Som tidligere år ble alle ansatte invitert til pizza på klubbhuset i forkant av en kamp. I år var vi på kampen mot Strømsgodset. Fra bedriften møtte ca. 50 ansatte som var vitne til nok en hjemmeseier for FKH. I august fikk Solstein besøk av A-lags spillerne, noe som var svært populært blant de fotball interesserte Solstein ansatte. Reklamefilm fra Solstein ble vist i pausene på stadion i siste del av sesongen. Karmøylekene Karmøy lekene ble arrangert for 25. gang i juni Arrangementet er drevet av frivillige organisasjoner på Karmøy med Kopervik Rotary klubb, Idrettslinjen ved Kopervik vid. skole, Røde Kors og ikke minst ildsjelen Kirsten Gunderstad. Solstein deltok med 40 ansatte på arrangementet, og som vanlig var vi godt representert på seierspallen. Solstein var initiativtaker til oppmerksomhetsgaver til arrangørene. Både glassfat og utebenk i tre ble overlevert til de frivillige. Sommerfest og julebord I tradisjonens tro ble det også i år arrangert både sommerfest og julebord. Sommerfesten ble avholdt på vårt eget uteområde i fantastisk sommervær, med god grillmat, musikk og utdeling av oppmerksomheter. Årets julebord ble spesielt da 5 av våre kollegaer ble hedret for 25 års ansettelse i bedriften. De ble hedret med pengegave og et eksklusivt Solstein fat fra vår engen butikk Vili & Ve. Programmet var variert med blant annet revy innslag, jubileumstaler og sang fra flere av de ansatte. På begge arrangementer ble det levert fantastisk mat fra Ingvill og gjengen på kjøkkenet.

11 LETT PÅ JOBB Prosjektet Lett på jobb ble videreført i bedriften selv om en for 2012 ikke har fått støtte fra Rogaland fylkeskommune har vært et år med ulike aktiviteter for lett på jobb-prosjektet. Mye av ressursene i prosjektet har blitt brukt til å synliggjøre de utfordringene som er knyttet til livsstilsrelatert helseproblemer blant våre arbeidstakere for kommunen. Kommunen har tatt i mot utfordringen og i løpet av hele 2012 ble det jobbet tett med Karmøy kommune om å utvikle et nytt prosjekt som blir videreføringen av lett på jobb. Det nye prosjektet har fått navnet Sunn og aktiv. Det er Karmøy kommune som er ansvarlige for det nye prosjektet. Solstein har et medlem i prosjektgruppen, samt to medlemmer i ressursgruppen for det nye prosjektet. Arbeidet til prosjektgruppen har vært å lage en prosjektplan og jobbe med søkning av midler, samt synliggjøre prosjektet for ledere og mellomledere i kommunens helse- og sosialsektor. Erfaringene fra lett på jobb danner grunnlaget for det nye prosjektet. Etter å ha lagt bak oss et travelt oppstartsår, økte vi i 2012 innsatsen med å tilby sunn mat i kantinen. Mye arbeid ble lagt ned i å finne gode brød og kornvarer, løsningen ble å bake det meste selv. Vi er nå stolte av å tilby fersk og grov gjærbakst daglig. Kantinen har fortsatt salat og varmmat flere dager i uken. Kantinen selger fortsatt ikke brus eller andre søte og sukkerrike matvarer. Det er et mål at kantinene skal tilby mat som er i samsvar med kriteriene til nøkkelhulls merket. Mange gode endringer er tilført i mattilbudet i kantinen i løpet av Våren 2012 har vi hatt praktiske matlagingsgrupper hvor fire arbeidstakere har deltatt. På disse gruppene formidles ernæringsbudskapet gjennom praksis. Her skapes det engasjement og motivasjon til å velge sunn mat. Her får en smake, lukte og erfare. Det er stort engasjement og godt oppmøte på matlagingsgruppene. Flere personer har også fått individuell oppfølging av ernæringsrådgiver. Det har vært stor aktivitet på treningsrommet, tre treningsgrupper for arbeidstakere og to grupper for ordinært ansatte. Totalt så deltar arbeidstakere på treningsgrupper med instruktør. En arbeidstaker har fått individuell oppfølging. Treningsgruppen for de ordinært ansatte hadde best oppmøte på våren. Vi har planlagt nye motivasjonstiltak for å øke treningsaktiviteten hos de ordinært ansatte. Tradisjon tro deltok bedriften også på Hydro rundt i 2012 også, ca 60 stykker deltok.

12 DRIFTSBERETNING KJØKKEN, KURS OG KONFERANSE Kjøkkenet har to faste arbeidslederstillinger og en halv, som er knyttet opp mot lunsj til Rogaland Ressurs Senter (RRS) og Teknologisk Institutt (TI). Fra august har vi hatt inne en ekstra arbeidsleder. Vi har 10 faste arbeidstakere, 3 av dei er kommunale og kom inn i august. En arbeidstaker er utplassert 3 dager i uken fra Åkrehamn videregående skole. Arbeidsoppgavene våre har vært mange og utfordrende. De faste oppgavene våre har vært: Lunsj kantine for alle på huset, totalt ca 110 personer, i snitt selger vi ca. 50 porsjoner daglig. Lunsjbord for ansatte på RRS hver dag Varm lunsj, frukt og kjeks til TI, i gjennomsnitt 10 pers daglig. Lunsjbord til stillasgruppen15 personer, FKH varm mat til 40 personer 2 ganger i uka Vi har gode faste kunder som regelmessig bestiller møtemat /overtidsmat. Av større stønt vi har vært leverandør til vil vi nevne: Stilaskalas med 220 personer Bygnes Bygg - smørbrød Marine Aluminium rundstykker (ca 300 påsmurte) Kurs og konferanser for kommunen og div fra næringslivet En del smørbrød og catering til privat personer. Brylluper på huset Well Intervention, møte mat Kranselag for Vea sykehjem. Solboller til kommunen Julebord på huset med til samen 250 personer fordelt over to dager. KURS OG KONFERANSER Vi har i 2012 hatt utleie av lokalene til mange forskjellige formål. Kurs/ konferanse, bryllup, konfirmasjon, runde dager og julebord. For hver gang vi leier ut lærer vi oss nye og bedre rutiner. Det er mye som skal organiseres og holdes orden på. Vi får mye gode tilbakemeldinger fra våre kunder, men også tilbakemeldinger som gjør at vi kan forbedre oss. Ved utleie på dagtid er vår største utfordring parkeringsplass, men dette håper vi skal bli bedre i løpet av 2013 Vi leier ut lokalene både med og uten servering.

13 En liten oversikt over utleiene i 2012: 7 brylluper. Noen med og noen uten mat fra vårt kjøkken. DUÅ - vi er så heldige å få huse barnehageledere i Karmøy kommune. De blir kurset i noe som heter de utrolige årene. De er en gruppe på 25 stk hver gang og har et fast oppsett som gjør det til en god rutine oppgave for oss. I år hadde de 14 dager hos oss. Skudenes & Aakra bruker oss også til sine Skagen-samlinger. Dette er på kveldstid og i år var det to samlinger med ca 100 personer på hver. I nov/des leidt vi ut til to julebord. Åkrehamn Videregående skole (130 stk) og Politiet (40 stk). 23. og 24. nov solgte vi vårt eget julebord med underholdning av Tønes og KorIvest. Dette var et vellykket arrangement og vi hadde totalt 250 gjester på huset. Vi har også hatt Solstad, SR Bank og Vassbakk & Stol innom. Sistnevnte hadde ca 300 stk innom fordelt på to puljer. Bilene stod tett.

14 Tre og metallbearbeiding Tre- og metallbearbeiding er organisert med samme avdelingsleder. Det er en avdelingsleder, og seks arbeidsledere som har sitt daglige virke på avdelingene. Totalt er det ca 30 arbeidstakere som har base i produksjonsavdelingen. Noen bidrar på utkjøring av frukt og det er noen som har andre oppgaver på andre områder. Generelt har det vært høy aktivitet på både tre og metall i Vi har fått nye oppdrag er det har vært oppsving hos nen gamle kunder. Treavdelingen Vi har de siste årene produsert en god del slagsboder for Julemarkedet i Haugesund. I år har vi konstruert og laget et kombinert administrasjon, lager og utsalgs bod. Den er laget i tre enheter som settes sammen til et staselig lite byggverk. Dette har og ført til produksjon av forskjellige typer boder for andre kunder. Vi har og laget en større trelavo for Speiderne på Vea. Fra juni måned har vi spikret et større antall paller for tråd på Hydro Aluminium. Det er to typer paller og et oppdrag som passer oss godt. Vi har og hatt en større leveranse til Westcon i Ølen. Metall avdelingen Har hatt en oppsving i Det er flere kunder som har hatt høyere aktivitet hos oss, men det er spesielt hyggelig at vi har fått flere bestillinger fra Alustar. Det er gode arbeidsoppgaver for mange og det utfordringer på flere nivåer. Maskineringssenteret går stort sett for fullt hver dag. Vi er i gang med å planlegge for et nytt maskineringssenter. Det vil gi oss større bredde og muligheten til å utføre oppdrag som vi ikke kan gjøre i dag. Inspirasjonsbesøk I november reiste treavdelingen på bedriftsbesøk til Jæren Industripartner. De har arbeidet mye med systemer for å sikre best mulig kvalitet samt trygg og effektiv produksjon. De er sertifisert i 5Ssom er basert på LEAN prinsippene. Vi ble tatt godt i mot av leder Arild Kastmann. Etter en presentasjon av LEAN prinsippene og bakgrunn for at JIAS har valgt å gjennomføre dette hadde vi en omvisning rundt om i produksjonslokalene. Det var ryddig og god merket over alt. Her er det lett å finne verktøy, informasjon om arbeidsutstyr og prosedyrer. Vi ser vi har noe å strekke oss etter.

15 Servicesenteret & jobbfrukt Servicesenteret består av flere arbeidsområder. Vi har jobbfrukt som vi pakker og kjører ut ca 480 fruktkurver i uken. Hervik avdeling der vi plukker varer og pakker all netthandel for Rogaland Konservefabrikk. Glass produksjon og ny butikk i samme lokale. I tillegg har vi en serviceavdeling med forskjellige monteringsjobber. Vi har arbeidsoppgaver knyttet til vaskeri og diverse renhold i bedriften. Vi har også fire kommunalt tilrettelagte plasser og fra april har vi hatt en person på imdi midler. Servicesenteret i 2012: 1 avdelingsleder 3,5 arbeidsledere 0,6 ekstra arbeidsleder i perioder for å følge opp tilrettelegging av elever i praksis fra Åkra videregående. 28 arbeidstakere, 25 ved årets slutt. 1 arbeidstaker har byttet avdeling dette året. 1 ny arbeidstaker 3 arbeidstakere har sluttet i løpet av året av forskjellige grunner. 1,3 arbeidsleder i KTA 4 arbeidstakere i KTA 0,6 arbeidsleder, Imdi midler fra NAV 0,6 arbeidstaker, Imdi midler fra NAV Samarbeid mellom avdelingene. Flere arbeidstakere fra metall hjelper til med utkjøring av jobbfrukt. Noen arbeidstakere arbeider både på servicesenteret og i kantinen. Vi har og noen arbeidstakere som pendler mellom tre, metall og service. Arbeidstakere og arbeidsledere på Servicesenteret jobber på alle avdelingene etter ønske og behov. Vi har hatt flere elever i praksis fra ordinær klasse og tilrettelagt klasse fra ungdomsskole og videregående. Vili&Ve Høsten 2012 åpnet vi butikk i våre lokaler på Vea. Vili&Ve selger først og fremst glasskunst som vi lager selv. I tillegg har vi etter hvert fått et større utvalg av nips & stash for de som liker å pynte i huset, samt barne og dameklær. Vi synes vi har fått en kul og litt annerledes butikk. Flere og flere oppdager Vili&ve og vi har allerede fått trofaste kunder. Planlegg julegaver for ansatte nå bestill englekolleksjon fra Solstein :)

16 Jobbfrukt er stabil jobb for avdelingen og gir mange forskjellige arbeidsoppgaver. Vi starter i slutten på uken med å pakke klar nøtter og druer til neste ukes levering og mange er med i pakking av kurver og utkjøring. Hervik gir varierte utfordrerne oppgaver som mange mestrer. Her har vi ansvar for å ta ut pakkelister, faktura og merkelapp i tillegg til å plukke varer og pakke dem. Hervik har også flyttet lokale slik at vi lettere får inn og ut varer for transport. Varene er også plassert bedre slik at det er lettere å finne varer og minsker risikoen for feilpakking. Vi har også fått på plass justerbare bord som gjør arbeidsstillingen bedre. I lokalene der Hervik var ble det gjort klart til produksjon av glass og utsalg av egenproduserte varer som glassbilder, engler, smykker, ringer, øredobber og fat. Vi har også hatt oppdrag fra NAV og laget glassbilder til deres ansatte. Fater med tekst ble også produsert i anledning Solstein sitt 25 års jubileum som gave til ansatte som har vært med siden starten. Utvalget i produkter vi lager har utviklet seg mye dette året og flere har fått opplæring i å sette sammen glassprodukter. Butikken har flott lokale i nærheten av resepsjon og med egen inngang fra parkeringsplass, vi var på varemesse i august og fikk avtale med flere leverandører. Butikkåpning 1 november ble kjempebra, egenproduserte varer er mest etterspurt men også de andre varene har vi solgt mye av spesielt happylights og postkasser. Serviceavdeling ligger bak butikk og glass, vi monterer diverse for Royal, makulerer, pakker skruer, innbinder bøker og er med på diverse rigg og rydd oppgaver i forbindelse med utleie av lokaler. Vaskeri innebærer oppgaver som innkjøp og merking av arbeidsklær og vask av alt tøy på Solstein. Innkjøp av stor vaskemaskin og tørketrommel har gitt bedre kapasitet slik at alle kan få arbeidsklærne vasket på jobb, dette har vært et ønske fra tillitsvalgte VTA. Renhold av diverse felleslokaler har 2 arbeidstakere ansvar for. Kommunalt tilrettelagte plasser har arbeidsoppgaver på avdelingen, noen oppgaver er spesielt tilrettelagt med mye oppfølging og andre oppgaver er i samhandling med andre og er oppgaver de mestrer alene. Vi har mange varierte arbeidsoppgaver på Servicesenteret og stor arbeidsglede. Det at vi har arbeidsoppgaver i 5 ulike rom gjør at arbeidsmiljøet blir bedre da vi kan ta hensyn til hvem som jobber best i lag. Vi overrasket både lærer og elever fra Holmen skole med julegaven fra Solstein. Lærere og elever ved skolen har brukt 12 år på å bygge ei praktfull skute - ALMA. Nå er den sjøsatt og de mangler midler til forskjellig utstyr. Solstein er opptatt av retning og å kunne vise vei. Da passer det godt at vi bidrar til at ALMA får seg navigasjonsutstyr. Vi ønsker lykke til på alle mulige hav!

17 MARKEDSFØRING & MEDIA I 2012 har vi laget fire reklamefilmer. En for hvert av de fire produksjonsområdene våre. Treavdelingen Metallavdelingen Service, jobbfrukt og glasskunst Kjøkken og konferanse Filmdagen var morsom, inspirerende og krevende. Pugging av tekster, si ordene i rette rekkefølge, smile på rette plass :) - krevende å være skuespiller for en dag! Vi kom i mål og vi er meget godt fornøyde. En ekstra takk til Vegard Pedersen, Randi Naley, Svein Magne Utbjo og Stian Løver. Filmene ligger blant annet ute på Youtube og de som vil se må gå til denne linken Filmene er vist på TV Haugaland, SeByen og på storskjerm på FKH sine hjemmekamper. Vi har markedsført oss via banner på H-avis.no, aktiv bruk av Facebook og noen papir annonser samt i alle utgavene av Jobb & Næring. I tillegg til annonsene der har vi vist i gjen i Bedriftsprofilen. Bedriftsprofilen i Jobb & Næring 12. april 2012

18 KVALITETSARBEID IKA Vi har sett at arbeidet med verdier og etiske retningslinjer har gitt oss større trygghet i å møte og samhandle med arbeidstakerne på en god måte. Vi hatt stort fokus på individuell kartlegging og aktivitetsplan for den enkelte arbeidstaker. Alle har gjennomført minimum en individuell kartlegging og alle har egen aktivitetsplan. Verktøyet måler og arbeidsmiljø og trivsel. 53 av arbeidstakerne har svart på spørsmålet om de trives med arbeidsoppgavene på Solstein. 48 personer trives godt eller svært godt 5 personer trives ikke så godt Vi har og spurt om Solstein bidrar til at de får en bedre livskvalitet? 51 av disse svart JA. Noen utdyper at de trives godt og synes det er bra å ha ein jobb og at det er godt å komme seg ut. 2 har svart vet ikke eller nei på dette spørsmålet. Spørsmålet om arbeidstakerne er misfornøyd eller fornøyd med tilbudet de får på Solstein viser at av de 56 som svarte på dette spørsmålet, er samtlige fornøyd med tilbudet. Noen har tilføyinger som at de ønsker bedre tegnspråkkompetanse blant ord. ansatte, flere bedriftsbesøk og utplassering i ordinær jobb en dag pr uke. Vi spør og om arbeidstakere har tips til forbedringer og om noe på Solstein kunne vært gjort annerledes. Her har vi fått flere forslag til forbedringer. Arbeidslister og bedre oversikt over arbeidsoppgaver. Forandring på ensidige arbeidsoppgaver. Ønsker større plass på lager, og i garderober. Flere ønsker at det er bedre orden og ryddighet på avdelingene. Bedre informasjon om kurs og bedriftsturer. Bedre merking for svaksynte. Lage enklere og mer lettfattelig personalhåndbok. Bedre kommunikasjon mellom arbeidsleder og arbeidstaker At arbeidsledere er mer synlig og tilgjengelig. Bedre tilpasning av arbeidsutstyr.

19 Spørsmål 5 går på om arbeidstaker har fått personalhåndboka og om det er ting de lurer på i forbindelse med denne, spesielt i forhold til rettigheter, plikter og klagemuligheter o.l. De som ikke husker å ha fått denne, har fått en ny kopi. Flesteparten har fått og har ingenting å påpeke. Noen synes den kunne vært mer lettfattelig med flere bilder. Noen av arbeidstakerne ønsker at vi kan gå gjennom personalhåndboka på jobb, i fellesskap. Deltakelse, brukermedvirkning og egenkraftmobilisering er sentrale tema i vårt arbeid. De individuelle aktivitetsplanene gir oss konkrete mål å arbeide mot og noe å strekke seg etter for de enkelte. Vi ser at fokus på dette gjør oss bedre istand til å nå målet vårt om at alle ansatte skal ha vekst og utvikling gjennom arbeid, - og gjennom dette få en høyere grad av livskvalitet. I evalueringen av de individuelle målene ser vi at måloppnåelse på alle mål som er satt i 2011/2012 er ca 71%. Dette er en oppgang på måloppnåelse på 14 % i forhold til året før. AMU Solstein har i 2012 fått etablert et arbeidsmiljøutvalg. Dette består av Lars Bårdsen, VO Stian Løwer, TV Hanne Sofie Broshaug, ansatte representant - leder Ole Egil Flotve, arbeidsgiver representant Jan Olav Sørlie, arbeidsgiver representant Evy Didriksen, arbeidsgiver representant sekretær Heidi Hagevik, BHT Vi har hatt 2 møter og behandlet 12 saker og noen av sakene har vært: Orientering fra bedriftshelsetjenesten Laget samarbeidsrutiner og møtestruktur Gjennomgått innholdet i årsrapport Bistand fra BHT i gjennomføringen av vernerunder. Gjennomgått resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen som Provis gjennomførte høsten Fokus på det videre HMS arbeidet i bedriften, og spesielt registrering og håndtering av avvik. Arbeidet med å oppdatere produktdatablad er i gang og gjennomføring av risikoanalyser er igangsatt. Samarbeidsavtale og årsplan med BHT for Her skal bl.a. BHT inn og gjennomføre førstehjelpskurs for alle ansatte.

20 EQUASS Equass sertifiseringen har vist at vi innen kvalitetsprinsippene ledelse, ansatte, rettigheter, etikk, partnerskap, deltakelse, individfokus, helhetstanke, resultatfokus og kontinuerlig forbedring gjennomfører aktiviteter som er av equass-standard. Dette gjør at Solstein sikrer kvaliteten på de tjenester vi tilbyr overfor brukere og andre samarbeidspartnere, og at disse er trygge på at de får tjenester av høy kvalitet. De grunnleggende elementene i dette kvalitetssikringssystemet er : At bedriften viser at den forstår kundens og deltakernes behov og forventninger. At bedriften har god styring på roller og ansvarsfordeling. At bedriften har god styring på ressursene den har til rådighet og bruken av dem. At bedriften har god styring på prosessene i egen organisasjon (nøkkelprosesser/primærvirksomhet og støtteprosesser). At bedriften evaluerer det arbeidet den utfører, samt måler og analyserer data og resultat. At bedriften jobber med kontinuerlig forbedring, at den tar tak i alle de resultatene den ikke er fornøyd med og gjennomfører forbedringer. At bedriften måler kunde-/brukertilfredshet. ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE

21 ØKONOMI Inntektene til VTA er todelt. Vi produserer og leverer varer og tjenester til næringslivet i regionen. I tillegg selger vi tjenester til NAV og Karmøy kommune. I 2012 var fordelingen av inntektene til VTA, 52 % fra egenproduksjon og 48 % fra NAV og Karmøy kommune. For arbeidsrettet rehabilitering kommer alle inntektene fra tjenester vi utfører for NAV. I 2012 kom 17 % av inntektene fra dette området Solstein har i mange år hatt positive resultater og en sunn og god økonomi. Skal vi utvikle oss er vi avhengig av midler for blant annet å kunne investere i maskiner og utstyr og satse på kompetanseheving hos alle ansatte. I 2010 lånte vi 20 millioner for å finansiere bygget vårt på Vea Øst. I løpet av to år har vi betalt ned 7 millioner slik at vi pr har 13 millioner i langsiktig gjeld. 50% av lånet har flytende rente, og 50% av lånet har en SWAP-avtale på 10 år. Investeringer Det er gjort flere investeringer i Det aller meste er knyttet opp til behov for utbedringer i bygget. Vi har fått: Mange flere konferansestoler Ny kombivarebil som kan gjøres om til 9-seters Ny prosjektor i konferansesalen Ny kappesag med optimaliserring på treavdelingen Nytt kasseapparatsystem Innredning til Vili&Ve Ny terminalserver og tynnklienter STYREMØTER OG GENERALFORSAMLING Det er avholdt en ordinær Generalforsamling og fire ordinære styremøter. I tillegg er det gjennomført en strategisamling for styret og en representant fra administrasjonen. I styremøtene er det behandlet 24 saker samt at det har vært nyttig informasjon fra administrasjonen.

22 RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter Annen driftsinntekt 1, Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Ordinært resultat Årsoverskudd(Årsunderskudd) verføringer Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer

23 BALANSE Note Eiendeler Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger o.a. fast eiendom 1, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investering i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler Lager av varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler

24 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 410 à Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

25 NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2012 Regnskapsprinsipper og virkning av prinsippendringer Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt: Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer og tjenester skjer på leveringstidspunktet. Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Anleggsmidler/Langsiktig gjeld Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller mer enn ett år etter balansedagen. Varer Varer er vurdert til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Pensjonsforpliktelser Pensjonsordninger finansiert via forsikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader. Skatt Selskapet er fritatt for inntekts- og formuesskatt iht. Skattelovens Endring av regnskapsprinsipp og lignende Det er ingen endring i regnskapsprinsipper.

26 Note 1) Varige driftsmidler Driftsløsøre Bygninger Tomter Sum Anskaffelseskost 1/ Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr. 31/ Akkum. Avskrivn. 31/ Bokført verdi 31/ Årets avskrivninger %-sats ord. Avskrivninger Note 2) Fordringer og gjeld / pantstillelser og garantier Fordringer og gjeld: Andel av fordringer som forfaller senere enn om ett år. Pantstillelser og lignende: Pantstillelse Gjeld sikret Eiendeler stillet Balanseført og lignende ved pant som sikkerhet verdi pant Gjeld til kredittinst Eiendom Lån til ansatte: Det er ytt lån til seks ansatte på totalt kr , avtaler foreligger. Ingen renteberegning. Note 3) Antall aksjer, aksjeeiere m.v. Aksjekapitalen i Solstein AS pr består av 410 aksjer à kr ,-. Alle aksjene eies Karmøy kommune. Note 4) Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m. Antall årsverk: 26 Antall arbeidstakere VTA: 65 (62 tiltaksplasser) Antall arbeidstakere kommunale plasser: 10 Skoleelever, videregående: 2-7

27 Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Annen godtgjørelse Sum Ytelse til ledende personer Daglig leder Styret Lønninger Annen godtgjørelse Sum Obligatorisk tjenestepensjon: Selskapet har obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonsforsikringen er frosset, det vil si at ansatte før fortsetter i ytelsesbasert pensjon (10 stk) og personer ansatt etter 1/1-06 får innskuddsbasert pensjon. Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2012 utgjør kr, herav honorar for andre tjenester ca kr Alle tall er eks mva. Note 5) Bundne midler Av innestående i bank er kr bundne skattetrekkmidler. Note 6) Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd kr består av tilskudd mottatt fra Karmøy kommune med kr og fra Staten/ NAV med kr Driftstilskuddet fra NAV er brukt til lønn, opplæring, kvalifisering av yrkeshemmede arbeidstakere samt investering i drift- og utviklingsmidler. Note 7) Varelager Varelageret er i balansen oppført til anskaffelseskost Note 8) Kundefordringer Kundefordringer er i balansen oppført tol pålydende og redusert ca 2,5% til delkrederavsetning.

28 SOSIALT & TEAMBUILDING Jan Olav og Ole Egil innførte vaffledagen i Med god røre fra Reidun Høines var vi tidlig i sving med enkle og doble vaffeljern. Det luktet godt nystekt når folk begynte å komme på i 7tia på morgenen. En litt annerledes start på ein heilt vanlige dag. En fin sommerdag i Vedavågen. Å arrangere treff i skjærgården utenfor Karmøy er risikosport men vi var usedvanlig heldige. En flott dag med passe vind, sol og varme! Her var det grillmat fra Paul Hansen, Quizz av og med Sigbjørn Hansen og seilejoller fra Sjøspeiderne. Kjekt å møtes utenfor arbeidsplassen! Som dere ser av bildene nyter kokk Ingvild Fagerland Sjo sol i en særdeles avslappet stilling - Jenny Ånensen og Anne Marit har og ein fin opplevelse.

29 Paris og London på ei helg..i oktober var de aller fleste ordinært ansatte på en innholdsrik helgetur. Vi hadde to overnattinger i Paris og en i London. En veldig kjekk og fin tur. De siste årene har vi vokst og denne turen var en god anledning til å bli enda bedre kjent. Både med hverandre og Solstein sine verdier og visjon. Vi ble delt opp i grupper på 3-4 personer og alle jobbet med verdiene våre. Resultatene og innspill ble presentert og gjennomgått på personalmøte når vi hadde returnert til Solstein. Her er noen av oss i typisk fransk miljø - bilen er og veldig fransk.. Fotballinteressen er stor hos mange ansatte. Det er stor interesse for engelsk fotball og ikke minst FKH! Men - det er en som ikke heier på FKH men på Viking. Vi hadde besøk av spillerne til FKH og dette skulle Haugesunds Avis skrive om. Geir Fjæreide gav klar beskjed til journalistene at det er andre lag enn FKH.. Da ble det istedenfor han som kom i avisen dagen etterpå =) Dette fikk Alf Magne Helgesen i Parkettgruppen med seg og det førte til Geir sin dag til Viking Stadion.! En fantastisk kjekk dag med FKHbussn og 3p til Viking

30 Vi produserer solide hagemøbler i trykkimpregnert treverk. Passer på alle mulige plasser. Informasjon om priser og størrelser finner du på Laget for å glede mange i mange år!

31 Kurs - konferanse catering

32 Bleikmyrvegen Vedavågen T: F: E:

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

- klart me kan! Årsrapport 2005

- klart me kan! Årsrapport 2005 - klart me kan! Årsrapport 2005 Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Personalleder YH Kjell Arild Andersen T: 52 84 48 34 M: 416 38 666 E: kaa@ipk.no Avdelingsleder/HMS

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bedre saman enn kvar for oss

Bedre saman enn kvar for oss 2007 Årsrapport Bedre saman enn kvar for oss Administrasjon Daglig leder Ole Egil Flotve T: 52 84 48 31 M: 908 78 944 E: oef@ipk.no Dritsleder Arne Harald Johnsen T: 52 82 46 02 M: 909 35 647 E: ahj@ipk.no

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035

Årsregnskap 2013 for. Ringerike Sykkelklubb. Foretaksnr. 981438035 Årsregnskap 2013 for Ringerike Sykkelklubb Foretaksnr. 981438035 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Sponsorinntekter Ringerike Grand Prix 606 358 363 460

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAPET 2015. Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569. Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAPET 2015 Solastranden Golfklubb Org.nr 974 467 569 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer