Innhold. Side. Innledning. 1 Livsmønstre og levemåter i forandring. 2 Tilpasningsdyktighet 2.1 Leiligheter med tilpasningsmuligheter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. Side. Innledning. 1 Livsmønstre og levemåter i forandring. 2 Tilpasningsdyktighet 2.1 Leiligheter med tilpasningsmuligheter"

Transkript

1 4

2 Innhold Side Innledning 1 Livsmønstre og levemåter i forandring 2 Tilpasningsdyktighet 2.1 Leiligheter med tilpasningsmuligheter 3 Kompakte leiligheter 4 Fellesanlegg 4.1 Fellesanlegg med uformelt naboskap 4.2 Fellesanlegg med tett naboskap 5 Byggningstyper 6 Veien videre Prosjektoversikt Illustrasjonsoversikt Litteraturhenvisninger Dette er nr. 4 av bolig:urbans temahefter. Heftet er utarbeidet av Bård Isdahl med bidrag fra Bente Florelius og Guro Voss Gabrielsen. Grafisk utforming ved Bård Isdahl og Øyvar Svendsen. Januar 2004 Norsk Form samarbeider med Husbanken om prosjektet bolig:urban. Vi ønsker å spille en rolle som fødselshjelpere for nye byboligløsninger i dialog med utbyggere og prosjekterende. Både boligsøkere og myndigheter erfarer at de fleste boligene som bygges i dag, er tilpasset gårsdagens levemåter, mens de livsmønstrene som nå brer seg i byen, venter på sine boligløsninger. 2

3 Urbane livsmønstre - nygamle boligløsninger Denne publikasjonen fra bolig:urban viser boligløsninger og -prinsipper som burde utgjøre selvfølgelige deler av boligtilbudet, men foreløpig opptrer som sjeldne fugler eller mangler helt. Vi tar utgangspunkt i de nye livsmønstrene som viser seg i norske byer - med langt flere levemåter enn i de første tiårene etter krigen. Det er vår påstand at større variasjon i livsmønstre må besvares av større utvalg i boligtilbudet. Endrete behov skaper ikke uten videre endret etterspørsel, bl.a. fordi det er vanskelig å etterspørre noe man ikke har sett. Eksemplene som vises her, omfatter leiligheter som er tilpasningsdyktige til bruksendringer etter prinsipper om generalitet, fleksibilitet og elastisitet. Dessuten vises kompakte boliger og boliger med fellesanlegg. Ingen av disse prinsippene er nye, de finnes i ulike former i de siste hundre års boligarkitektur, derfor kaller vi dem nygamle. Publikasjonen inneholder ingen helhetlig oppskrift for planlegging av byboliger. Eksemplene konsentrerer seg om enkeltleiligheter og forbindelsene mellom disse, i hovedsak innenfor samme bygningskropp. Boliganleggenes områdetilknytning berøres bare indirekte. Dette temaet kommer vi til å utdype i bolig:urbans videre arbeid. Eksemplene er gjennomgående norske med supplement fra Danmark og Sverige, spesielt vedr. boliger med fellesanlegg, som er lite utbredt i Norge. Noen av ek-semplene er hentet fra bebyggelse utenfor den tette byen. De tjener likevel som forbilder for byboliger. Vi håper materialet kan være til nytte for boligplanleggere og -utbyggere, for planleggings- og bygningsmyndigheter. Og for boligkjøpere som kanskje finner et og annet ek-sempel på boliger de ønsker seg, men ikke trodde fantes. 3

4 1 Livsmønstre og levemåter i forandring Beregninger fra FN peker mot at over halvparten av verdens befolkning vil bo i byer i Byveksten foregår først og fremst i fattige land, men også Norge fortsetter urbaniseringen, først og fremst generert av hovedstadens vekst. Den største gruppen som trekkes til byene, er mennesker i tjueårene. Det urbane livet er preget av fysisk og sosial tetthet, av det uforutsigbare, av yrkesmessig og sosial mobilitet. Én viktig grunn til at vi flytter mer enn før, er at boligen ikke passer lenger, selv om vi har behov for å bli boende på samme sted over lengre tid. Mens den gamle boligen var bygd for den stabile kjernefamilien med ferdigdefinerte handlingsmønstre, må den nye bygges for individer i skiftende kombinasjoner. Kodeordet er fleksibilitet, alt skal kunne endres i den enkelte bolig, helst fra dag til dag. Det enkelte framtidsmenneske er øyensynlig også et hyperfleksibelt mobilt individ.... Fremtidsbildet (og selvoppfatningen?) av det rotløse menneske reiser en problemstilling, som planleggere og boligbyggere er nødt til å forholde seg til. Hvis man, på basis av antagelsen om at et stigende antall mennesker helst vil flakke rundt som rastløse nomader i framtida, fremmer en utvikling, hvor kvaliteten av de enkelte hjemsteder prioriteres lavere end den hurtige og effektive forbindelsen mellom dem, oppstår det en selvforsterkende prosess, hvor man hele tiden skal være på farten for å unngå den tristessen som følger av at stedene forsømmes. Og kanskje er antakelsen feil? Kanskje vil mer fleksible rammer og flere valgmuligheter på markedet bety at vi velger å bo lengre tid i den samme boligen? (Keiding 2001) Samfunnsgeografen John Pløger skiller mellom tre bylivs- typologier (Pløger 2002): Kommunitarismen, det forpliktende bo- og nærmiljøet med fellesskapsånd, tetthet og uformell sosial kontroll osv. Barnefamilier, eldre, bevegelseshemmete, lokalpolitisk aktive individer hører hjemme her. Det funksjonelle byliv som inneholder en rekke av de kvaliteter som har stått, og stadig står, sentralt i norsk boligplanlegging og -politikk: Tilrettelegging for barnefamilier og eldre, trygge nærområder med lokale tjenester, lokalt organisasjonsliv osv. Beboere som ønsker fysiske og tidsrasjonelle omgivelser, hører hjemme her. Det dionysiske byliv, kjennetegnet ved bl.a. individualitet, konsumerisme, hedonisme, estetisk nytelse. Beboerne ønsker individuelle boliger, kulturopplevelser, uformelle møtesteder. Enslige og par uten barn forbindes først og fremst med dette livet.

5 Nye kategorier av husstander De første tiårene etter krigen var på mange måter preget av gjenoppbygging og lengsel etter stabilitet. Kjernefamilien ble sett på som den ubestridt ideelle samlivsform. Enslige og barnløse par hadde liten sosial egentyngde, de utgjorde stadier på veien mot kjernefamilien. Dagens livsmønstre fører til flere og mer varierte måter å bo på. Husstandene yngler i stadig nye varianter, og i løpet av livet kommer de fleste byboere til å være innom flere husstandstyper én eller flere ganger. Likevel er påfallende mange av de boligene som bygges i byene, tilpasset standarder som ble skapt med tanke på mor, far og 2,5 barn i lykkelig forening gjennom hele livet. I dag kan skilsmissebarn operere med flere primærfamilier ved delt omsorg. At flere bor alene, betyr ikke nødvendigvis at denne gruppen er konstant. Tvert imot er de fleste av oss aleneboer én eller flere ganger i livet - det kan være som ung og nyetablert, som voksen eller som eldre. Tilsvarende er de fleste innom samboerformer av en eller annen art i løpet av livet, enten det gjelder bokollektiver, ekteskap eller samboerskap. Kjernefamilien er mindre utbredt og mer labil enn før. Det livslange monogamiet blir avløst av seriemonogamiet. I en situasjon der to voksne med barn fra tidligere forhold møtes, kan familien bestå av to voksne og fire barn den ene uka, mens de to voksne er alene den andre uka fordi barna da bor hos de andre foreldrene. Forventningene til den tradisjonelle familieboligen er blitt mer flertydige med én fellesnevner: Tilpasningsdyktighet til forandrete bruksbehov. Singelforeldrene er den husstandstypen som har størst nytte av fellesløsninger av ulike slag, bl.a. fordi det her er forholdsvis lett å knytte nabokontakter både mellom voksne og barn. Par uten barn kan forbli i denne situasjonen gjennom resten av livet fordi begge velger yrke framfor barn. Uansett føder kvinner barn i høyere alder (gj.sntl. 30 år) enn tidligere. De fleste har etablert sosiale nettverk før de blir foreldre. Par uten barn lever ofte utadvendt og med varierende boligarealbehov. Aleneboerne kan bo for seg selv gjennom hele sitt voksne liv eller i perioder. I Oslo sentrum bor 2 av 3 alene. Aleneboere lever ofte et nomadepreget, utadvendt liv med beskjedne boligarealbehov. Den tredje alder (50+) tilbringes uten barn i hjemmet, men ofte med behov for gjesterom for barn og barnebarn. Selv om boligarealbehovet hos par eller enslige er relativt beskjedne, har de fleste god råd og kjøper seg ofte større boliger enn tidligere i livet. Innvandrerne, dvs. mennesker med en annen etnisk bakgrunn enn den tradisjonelt norske, har andre tradisjoner og skikker, f.eks. storfamilier med behov for generasjonsboliger, underdelt i soner for hver generasjon og / eller soner for kvinner og menn. Stadig ere bor alene Husholdninger med bare én person er den gruppen som vokser reskest her i landet. Det viste den siste folketellingen fra Da besto nesten 38 prosent av alle husholdninger av bare én peron, 4 prosentpoeng ere enn ti år tidligere. De enslige bor i hovedsak i de store byene og i typiske utkantstrøk, mens barnefamiliene er de som dominrer i nabokommunene til de store byene. Det mønstret går igjen over hele landet. Forklaringen er enkel: Det er greiere å bo alene i en større by enn i en typisk omegnskommune, av årsaker som bolig- og arbeidsforhold, fritidstilbud, omgangskrets, etc. Sosialt er det lettere å være alene midt i en større by enn i et villastrøk. I de typiske utkantkommunene dominerer det velkjente ungkarssyndromet - der er det spesielt vanskelig for voksne menn å nne seg en partner, og de blir ofte gående ugift. De este aleneboere er av helt naturlige grunner å nne i de yngste og eldste aldersgruppene. To tredjedeler (66 pst) i aldersgruppen år bor for seg selv, og like stor andel er det i gruppen over 80 år. Færrest aleneboere er det i aldersgruppen 40-60, der enehusholdninger i snitt utgjør rundt 25 prosent, mens andelen enslige for hele befolkningen var 37,5 prosent i Oslo Oslo er den store byen for de som velger å bo alene. Nesten mennesker over 20 år - og da er ikke studenter utenbysfra medregnet - bor alene. Det utgjør over halvparten av alle husholdninger. Mer enn hver fjerde innbygger i Oslo bor alene. Men det er store lokale variasjoner, som i andre storbyer. I typiske sentrumsbydeler som Sentrum, Majorstua, Sagene/Torshov og Grünerløkka er over to tredjedeler enslige. I drabantbystrøk som Stovner og Romsås og vestkantstrøk som Vinderen og Røa er det bare 40 prosent enslige. Aftenposten, onsdag 23 april, 2003

6 Barn i byen I etterkrigstidas storby har det vært alminnelig å flytte ut av bykjernen til drabantbyen når man får barn. Men nå nekter stadig flere småbarnsforeldre å grave ned egne sosiale og kulturelle behov, de blir boende i sentrumsområder og bryter dermed mønsteret med å flytte til drabantbyer og suburbane områder så lenge barna er små. For både voksne og barn er tidsklemma en følgesvenn. Det skal hentes og bringes til skole, idrett, dramaklasse, venner osv. Skal foreldrene selv benytte seg av byens liv, som f.eks. kino eller teater, må barnevakt skaffes til veie. Tids-klemma er noe de fleste opplever at de ikke kan velge seg bort fra, men den kan gjøres mindre vanskelig. Et moment på veien til et lettere hverdagsliv er boligen. Hva kan boligen inneholde som letter en hektisk hverdag og som gjør klemma mindre trang? Det er bygd flere hus i Norge og ellers i Skandinavia som søker å ivareta både foreldre og barns behov. Det kan dreie seg om ulike fellesløsninger eller flerbruks-rom i borettslaget eller bygården, rom som kan brukes til barnehage eller utleiebolig - alt etter hvilket behov beboerne har. Utgangspunktet for løsningene må ligge i hverdagslivets behov. Randi Dyblie Nilsen har studert barns oppfatning av det gode hus ved å intervjue en gruppe barn i et eldre boligområde med tett-lav-karakter i utkanten av en større norsk by. I relasjon til fysisk tetthet ble den sosiale tettheten til naboer satt pris på av barna, noe som kanskje er noe annerledes enn hvordan mange voksne her til lands ser på det. (Nilsen 2000) Som kjent er eneboligen stadig det rådende ideal blant voksne. Barna forsvinner lett i debatten om det urbane liv. Barn trenger på den ene siden beskyttelse og forutsigbarhet - på den annen side stimulanser og utfoldelsesmuligheter. Barns behov i uteområdene er forsøkt ivaretatt innenfor dagens regelverk, derimot er hensyn til barn ved utformingen av boligene påfallende lite studert. 6

7 2 Tilpasningsdyktighet Boligplanleggere har til nå operert med et felles bilde av gjennomsnittsbeboeren, gjennomsnittshusstanden, av dens register av hjemlige gjøremål, hvordan og hvor disse gjøremålene skal utføres. Husbanken og Boligsamvirket har tilstrebet, og tilstreber fremdeles, en integrering av 2, 3 og 4 roms leiligheter i samme blokk / boliganlegg, basert på et ønske om sosialt mangfold, men innenfor trioen enslig - barnløst ektepar - kjernefamilie. Planleggernes bilde av gjennomsnittsbeboer og -husstand er videreført i et planskjema som har dominert norsk blokkbebyggelse, og langt på vei tett-lav-bebyggelse, siden krigen - et planskjema basert på nitide funksjonsstudier og forsøkt skreddersydd rundt handlingene: Stue, leilighetens største rom, gjerne med flere enn én møbleringsmulighet for det faste inventaret: Sittegruppe med radio / tv / hylleseksjon pluss spisebord. Kjøkken med knapp frokostspiseplass for husstandens medlemmer. Eget rom eller åpent mot stue. Soverom med tilmålt plass til dobbeltseng. Soverom med tilmålt plass til enkeltseng(er) og leksepult(er). Bad med plass til badekar. Event. separat toalett. Gang med bod / garderobe. Vi danner nå mange flere typer husstander enn vi (offisielt) gjorde før. Dessuten veksler folk flest oftere mellom ulike husstander. Aktivitetene i boligene er trolig også mer mangfoldige - iallfall mer mangfoldige enn boligplanleggerne har kalkulert med. Bevisstheten om de endrete livsmønstrene er i ferd med å knekke boligplanleggernes tro på de forutsigbare funksjonsmønstrene i og rundt boligene. Av dette følger et ønske om å gjøre boligene mer tilpasningsdyktige til endringer og ukjente aktiviteter. Forskerne Randi Narvestad og Eli Støa bruker tilpasningsdyktighet som en samle-betegnelse for alle typer løsninger som innebærer muligheter for å tilpasse bruk og utforming til endringer i behov for boligområder som helhet og for den enkelte boligenhet. Dette kan være endringer på både kort og lang sikt (over døgnet, året eller i løpet av et helt liv). (Støa og Narvestad 2002) Det er vanlig å snakke om tre former for tilpasningsdyktighet: Generalitet, fleksibilitet og elastisitet. 3 roms lelighet i Bakkehaugen borettslag, Oslo Arkitekt Torleif Jensen. I sin studie av barns oppfatning av gode hus refererer Randi Dyblie Nilsen fra et av intervjuene: Stua er Sebastians favorittrom. Sammen med kamerater bruker han den sparsomme gulvplassen til håndball og breakdans. Breakdans har han lært av en annen gutt i området, og han har sett på musikkvideoer. Jeg spør hvordan de får til å spille håndball i stua, og han forteller at det er bare én som skyter mål, og at de flytter plantene i vinduet (over der målet er). De får lov til å spille håndball så lenge foreldrene ikke blir forstyrret av lyden og så lenge de er forsiktige (som at de flytter plantene). For eksempel er det greit så lenge foreldrene er på kjøkkenet. (Hos Sebastian bor to barn og to voksne på 70 m2). (Nilsen 2000) 7

8 Ideal og virkelighet Et hjem som blir etablert i en leilighet i en bygård eller drabantbyblokk, er et møte mellom boskikk og arkitektur. Boligen setter fysiske rammer både for utformingen av hjemmet og for dagliglivet. De moderne boligene (på 50-tallet - red. anm.) var tegnet av arkitekter som ofte hadde en annen sosial og kulturell bakgrunn enn de som flyttet inn i leilighetene. Beboernes boskikker og arkitektens boligidealer var ikke alltid de samme. Innredning av hjemmet og det daglige livet som fant sted der, kunne derfor bli i samspill med, eller en langvarig kamp mot, den formen arkitekten hadde gitt boligen. (Bing 2002) Keyserløkka ideal og virkelighet (Tegning fra Oslo Byes Vels boligundersøkelse 1950). Til venstre: På arkitektens forslag til møblering er det en klar funksjonsdeling: Soverom med dobbeltseng, stue med sittegruppe og med spisebord foran vinduet, barneværelse med to senger (Tegning fra Sandvik 1979: OBOS 50 år for tryggere hjem). I midten og til høyre: Eksempler på hvordan folk virkelig innredet hjemmene sine i disse leilighetene. Nr. 264 fulgte et stykke på vei arkitektenes funksjonsdeling med salong og spisebord på stua og senger i soveværelset. Nr. 290 representerte en boskikk arkitektene hadde liten forståelse for: På stua var det salong med sovesofa, mens det andre rommet var innredet som spisestue. (Bing 2002) Marianne Iversen Mejia (33), Miguel Angel Mejia Ruiz (28), Zina Samira (3 1/ ) og hunden Apollo bor på 42 kvadratmeter. TETT I TETT: Stua blir fort full når både Marianne Iversen Mejia, Miguel Angel Mejia Ruiz, Zina Samira og hunden Apollo er der på samme tid. Men det gjør ikke noe. Zina har køyeseng med lekeplass under og Apollo sover under TV-bordet. Foto: Truls Brekke - Vi bor trangt om vinteren, men når sommeren kommer trives vi veldig godt, sier Marianne. Hun og ektemannen Miguel har bodd i ettromsleiligheten på Kjelsås i Oslo i re år. Etter at Zina ble født, anskaffet de seg også hunden Apollo. - Heller stor hund enn liten, sel om vi bor i trang leilighet. Da familien yttet inn, bygget de ut soverommet ved å ytte på lettveggen til stua og fjerne ere skap. Det var viktig å ha stort soverom for alle tre og lekerom i ett. Her har Zina køyeseng - og plass til alle lekene sine. - Hun får et sted å være sammen med venninnene sine. Vi bryr oss ikke om at det kan bli litt tråkking i dobbeltsenga. I stua har familien satset på å ha få, men funksjonellemøbler. En stor, god puff har hulrom med lokk, og brukes både til oppbevaring av blader og aviser og som stol. Sofaen fungerer som ekstraseng når det er gjester på besøk, og veggene er utnyttet maksimalt ved å plassere bøker i hyller og småting hengende på kroker. - Vi har mye skapplass, og det redder oss. De to digre, innebygde skapene i stua inneholder klær, sengetøy, håndklær, leker og mye annet. Kjøkkenet bruker familien bare til å lage mat - den sammenslåbare kjøkkenklaffen brukes som lagringsplass. Måltidene inntar de ved spisebordet i stua. En liten entre og et bad med dusjkabinett og balje der Zina kan bade, utgjør resten av boligen. Hage ekken utenfor blir ittig brukt Faksimile fra Dagbladet. 8

9 Generalitet Begrepet innebærer at bygningen eller bolig-området er utformet på en måte som gjør at den brukes på ulike måter og til forskjellige formål uten at det gjøres bygningsmessige endringer. Livsløpsstandard kan sees som en form for generalitet fordi utgangspunktet med den er å gjøre boligen brukbar for alle - uansett alder og fysisk førlighet. (Støa og Høyland 2002) Eksempel på rom med fire forskjellige funksjons- og møbleringsalternativ: Normert soverom fra Svenska Slöjdforeningens og SARs boligundersøkelse. 300 x 340 cm, 10,2 m2 gulvflate. (Hals H. (red.): Boliger og samfunnsbygg 1946, referert i Guttu 2002/1) Blant boliger bygd etter krigen finnes det ikke mange eksempler på familieleiligheter basert på prinsippet om generalitet, dvs. med forholdsvis like romstørrelser. En av grunnene til dette er utvilsomt forestilllingen hos planleggere og utbyggere om stuen som stedet der kjernefamilien lever sitt egentlige liv. Reduseres stuearealet til fordel for større soverom eller kjøkken, reduseres også det symbolske rommet for familie fellesskapet. Individets liv framheves på bekostning av familiens. - Disse eksemplene på leiligheter med generalitet er hentet fra Boligbyggelaget USBLs to bofellesskap på Hovseter og Grønland i Oslo, til venstre borettslaget Kollektivet (Rinnan og Tveten, 1975) og til høyre Friis gt. 6 (Asplan Prosjekt, 1987). Begge leiligheter har romstørrelser som er utjevnet noe sammenliknet med vanlig romskjema: Soverom er forholdsvis store og stue forholdsvis liten. I leiligheten fra Kollektivet er stuen supplert med et stort kjøkken, mens stue og kjøkken er slått sammen i Friis gt. 6, der leilighetens totalareal er vesentlig knappere. (Se også kap. 4.2). Grønland 12 B: Oslos Berlinergårder fra slutten av 1800-tallet var bygd innenfor en klassistisk tradisjon med geometrisk baserte romformer. I disse leilighetene var generaliteten en dyd av nødvendighet - her skulle mange mennesker spise, arbeide, leke, sove, elske, vaske seg osv. Enkeltrommene skiftet funksjon flere ganger i døgnet. Generalitet kan også gjøre seg gjeldende mellom boligfunksjoner og andre funksjoner som f.eks. næringseller kulturvirksomhet. Disse leiegårdene i Torggata i Oslo ble bygd som boliger med forretninger i 1.etasje. Opp gjennom årene har boligene veket for næringsfunksjoner i en eller flere etasjer, for så eventuelt å ekspandere igjen i perioder. Slike endringer pågår fremdeles. De foregår vel å merke bare i leiegårder med tidsbegrensete leiekontrakter, som gir gårdeieren anledning til å følge svingningene i utleiemarkedet for boliger og næringsarealer. 9

10 Fleksibilitet Begrepet fleksible boliger brukes ofte synonymt med tilpasningsdyktighet. Fleksibilitet dekker imidlertid ikke alle former for tilpasninger, men kan avgrenses til å bety at bygningen kan tilpasses nye behov og bruksmåter gjennom fysiske endringer. Gjennom bevisst utforming av bygget kan slike endringer skje med minimale investeringskostnader og ressursbruk. Dette forutsetter bevisst bruk av bærende konstruksjoner / lettvegger, plassering av tekniske installasjoner m.m. (Støa og Høyland 2002) En gruppe norske, men internasjonalt orienterte boligarkitekter på 50- og 60-tallet hadde liten interesse for funksjonsstudier av hverdagsliv og tilsvarende skreddersying av planløsningene. Derimot var de opptatt av motsigelsen mellom en statisk planløsning og en dynamisk familiesituasjon. Løsningen måtte ligge i større fleksibilitet, en tilpasningsdyktig bolig som vokser og inndeles etter beboernes behov. Dette var tanker født av 30-tallsfunk-sjonalismen. Nå ble de utviklet til et realistisk alternativ... Individets tilpasning og uttrykksmuligheter i massebyggingen skulle løses teknisk med industriell masseproduksjon. Bygningsdelene ble tenkt sortert etter varighet, hvor bærekonstruksjoner, trapper etc. utgjorde de mer permanente delene, mens fasader og romskiller i boligen ble definert som sekundære og foranderlige. Den tilpasningsdyktige boligen ble av flere grunner aldri gjennomført i masseomfang. Et nærmest umettelig marked gjorde det unødvendig for utbyggeren å legge inn slike fordyrende kvaliteter. Boligene ble solgt i alle fall. (Guttu 2002) Rekkehusene på Skjetten i Skedsmo er et av de få prosjektene i denne grenen av funksjonalismen som foreløpig er realisert her i landet. Bygningene er basert på moduler på 3 x 3 m, der beboerne kan bygge på og om innenfor en gitt grammatikk. Her finner vi både generalitet, fleksibilitet og elastisitet , Skjettenprosjektering v/ prof. Nils-Ole Lund og Hultberg, Resen, Throne-Holst. 10

11 Gjennom hele modernismen har arkitekter klekket ut idéer om boliger som kan forandre rominndeling på kort tid, ikke bare én, men uendelig mange ganger og i ulike kombinasjoner. Men de mest levedyktige fleksible elementene har så langt begrenset seg til foranderlig innredning som f.eks. tv på hjul, sovesofaer, skapsenger. Svært få av idéene om flyttbare eller svingbare vegger er foreløpig realisert. Årsakene til dette er å finne både i teknikk og bokultur: Slike vegger har ennå ikke fått en utforming som gir tilfredsstillende lydisolering. Dessuten synes nok mange beboere at det blir tungvint å flytte på møbler og hekte bilder ned fra veggene til stadighet. Men med dagens mobile levevis er kanskje tiden moden for slike løsninger? Planløsningseksempler fra bolig:urbans temahefte 3 Byboligen; dynamiske løsninger v/ Element Arkitekter as. (Norsk Form 2002) 11

12 Elastisitet Dette begrepet innebærer at bruksarealet kan øke eller minske ettersom behovet endrer seg. Det forutsetter at det er lagt til rette både for eventuelle framtidige påbygninger, og for å fradele boligenheter (f.eks. ved utleie) dersom plassbehovet er mindre i perioder. (Støa og Høyland 2002) Både å utvide og å dele opp faller inn under elastisitetsbegrepet. Rekkehusene i Lille Tøyen Hageby, Oslo, er ikke bygd med henblikk på utvidelse av leilighetene, men romslige loft og kjellere taes i bruk som boligareal ved at nye arker og vinduer innsettes, takflater isoleres, innvendige trapper utvides osv. I et borettslag, som i dette tilfellet, vil ikke slike utvidelser endre antall andelseiere, men forrykke fordelingen av arealer dem imellom. Dermed endres også arealfordelingsnøkkelen som regulerer fellesutgifter. (Arkitekt Magnus Poulsson, byggeår ) Oslos bygårder fra slutten av 1800-tallet ble ikke planlagt for endring av leilighetsskillene. Bæring av bjelkelaget i ytterog midtvegg gjør det imidlertid mulig å perforere og flytte de øvrige veggene. Før og etter ombygging. I byfornyelsesprosessen som startet på 1970-tallet, ble gjennomsnittsstørrelsen på leilighetene øket, våtrom installert og den tekniske standarden oppgradert. Boligfornyelse av dette slaget er hovedsakelig utført av halvkommunale byfornyelsselskap som erverver gamle leiegårder og står som eiere under utbedringen, for deretter å selge gårdene til beboerne, som danner borettslag eller sameier. De fleste beboere som blir til overs i en slik pro-sess, har fått tilbud om kommunale erstatningsleiligheter. Der beboerne har overtatt gården i forkant av utbedringen, blir de selv sittende med beboer-kabalen. 12

13 2.1 Leiligheter med tilpasningsmuligheter Åpen struktur Med dagens byplanideal der bolig, næring og kultur søkes samlokalisert, blir generalitet desto mer aktuelt. I dette prosjektet for utleieboliger i Chr. Kroghs gate i Oslo legger SEFF Eiendom og FuthArk opp til en generell bygningsstruktur som både kan romme boliger, supplerende rom for boligene og næringsvirksomhet. (Se også kap. 3) To leiligheter à 43,5 m² kan danne en toplans leilighet på 87,0 m². Konstruksjonssystemet gir muligheter for endring av leilighetsskillene. 13

14 Fleksibilitet mellom bærende yttervegger Infill: I samarbeid med Hjellnes COWI as har Element Arkitekter tatt for seg kommunale tomter i Oslo indre by som er så små at det hittil ikke har vært lønnsomt å bygge dem ut en for en. Prosjektets idégrunnlag er 1) utbygging på flere tomter i samme entreprise (rasjonell byggelogistikk), 2) utvikling av et rasjonelt og industrielt plan- og byggesystem som er fleksibelt nok til at hver enkelt bygningsenhet kan tilpasses omgivelsene med volum-oppbygging, lysforhold, innsyn, materialbruk osv. Eneste faste elementer i leilighetene er baderom og kjøkkenbenk. Øvrige vegger, som er svingbare, kan låses i ulike posi-sjoner og slik variere rominndelingen. Fleksibilitet mellom bærende skillevegger Holscher Arkitekter vant den danske konkurransen om Bedre Billige Boliger i Prosjektet forberedes nå for gjennomføring i Flintholm. De eneste faste elementene i bygningene er trappehus, bærende skillevegger med rørføringer og horisontale leilighetsskiller. Det viste eksemplet har en bredde på brutto 4,8 m og høyde 3,9 m. Alle innvendige vegger, interne dekker og våtromsinstallasjoner er i prinsippet flyttbare. 14

15 Fleksibilitet mellom søyler Arkitektgruppen i Aarhus (nå Arkitema) vinnerprosjekt i det danske Boligministeriets konkurranse om Fremtidens etasjehus i 1983 ble realisert på tre forskjellige tomter i årene Det nye i anleggene er først og fremst et søyle/platesystem med faste installasjonskjerner som gir fleksibilitet og frihet i forhold til rominndeling i boligene og til utforming av fasadene. Altangangene er brede og er tenkt som forarealer til boligene i et forsøk på å gi etasjehuset noen av tett-lav-formens kvaliteter. Her vises prosjektet Engen i Rødovre. Elastisitet via utleieenhet 1 Startbo er et boligkonsept for ungdom mellom 18 og 35 år, der alle andelseiere i hvert borettslag kjøper en leilighet med mulighet for en utleieenhet, som enten kan utleies umiddelbart eller innlemmes i leilighetens moderareal. Et etablert prinsipp i eneboliger med kjellerleilighet, men sosialt sett vanskelig i bybebyggelse: Personer på vei inn på boligmarkedet bidrar til finansieringen av boligen til folk som allerede er inne på eiersiden og på denne måten øker sin boligkapital. Markedsføring, omsetning og finansiering skjer via Internett. Planen er å bygge i alle de store byene. Blokkene har midtkorridor med rekker av leiligheter på hver side. Leilighetene ligger på mellom 60 og 80 m2. Det viste eksemplet har oppdelingsmuligheter i tre trinn. Perspektivskissen viser prosjektet som skal bygges nord for Carl Berners plass i Oslo. Voll arkitekter as 15

16 Øverst til venstre: Leilighetens første etasje i to varianter, med og uten utleieenhet. Øverst til høyre: Leilighetens andre etasje. I midten til høyre: Leiligheten plasering i boliganlegget. Elastisitet via utleieenhet 2 Byhaven: Nye selveierleiligheter på taket av et kjøpesenter i Trondheim. Også her har de største leilighetene mulighet for fradeling av en utleie-enhet. Men foreløpig er alle disse leilighetene kjøpt av folk med god råd og tatt i bruk som én stor enhet. Svein Skibnes Arkitektkontor as. Ferdigstilt

17 Gjensidig elastisitet Endring av bruksarealet innenfor en fast arealramme (flytting eller oppheving av skillet mellom to leiligheter eller deling av én leilighet) lar seg lettest gjennomføre der den ene eller begge parter er leietakere. For andelsleiligheter (borettslag, sameie) bør det legges kontraktsmessig til rette slik at antall eiere ikke endres med endring av leilighetsantallet. Tjørnegade 9, København, gir to og to leiligheter mulighet for å utveksle soverom i en mellomseksjon, der det kan spares ut for nye dører i hver retning. Over tid forutsetter dette prinsippet stram koordinering av partenes gjensidige arealbruk, som vil avhenge både av arealbehov og betalingsevne (se også kap. 4.2). Utleieboliger i Kløverveien, Nesodden. Code: arkitekturs vinnerprosjekt i Husbankens og Nesodden kommunes konkurranse om billige ungdomsboliger. Alle leilighetene er på 43 m2 BRA. Det er tilrettelagt for mulig sammenslåing av to og to enheter til en 4 roms leilighet på 86 m2. Ferdigstilt 2003 (se også kap. 4.1). 17

18 3 Kompakte leiligheter Mange vil bo i de største byenes sentrumsområder - ikke bare ungdom, men folk i de fleste aldre og livssituasjoner. Netto innflytting til byene skaper høy boligetterspørsel og høye priser. Selv med lavkonjunktur og generelt dalende boligpriser vil prisene i de mest pressete sentrumsområdene ikke følge de vanlige 7års konjunktursvingningene, dvs hverken dale langt ned eller lenge. I en slik situasjon har tilbudet av nye boliger en overvekt av små, enkeltstående leiligheter, ofte med mangler på elementære kvaliteter (dagslys, møbleringsmuligheter osv.). Utbyggerne hevder at det er vanskelig å omsette større leiligheter enn toroms. I Oslo stiger etterspørselen etter nye boliger vesentlig raskere enn innbyggertallet. Årsakene er sammensatte - med velstandsøkningen øker standardkravene inkl. kravene til areal pr person, samtidig blir gjennomsnittshusstanden mindre osv. Kvadratmeterprisene presses i været med det resultat at den gjennomsnittlige husbankfinansierte sentrumsleiligheten de siste årene har ligget på under 2 rom (studentboliger medregnet). Konsentrasjon av småboliger kan på lengre sikt destabilisere og segregere boligmiljøet i de mest utsatte strøkene (som Sagene - Torshov i Oslo). I en slik situasjon kan kommunale plan- og byggesaksmyndigheters bli stilt overfor et valg mellom to onder: Enten sette foten ned for de minste boligene for å vente på bedre tider og lavere priser - eller gjøre det beste ut av situasjonen nå, dvs. legge opp til familieboliger for de mest betalingsdyktige i sentrum supplert av småboliger for de mindre betalingsdyktige. Et mellomstandpunkt kan være selektive krav til minimumsareal, der man åpner for utbygging av småboliger i de strøkene som tåler det. - Ønsker de politiske myndighetene å ta dette spørsmålet alvorlig, er de tvunget til å intervenere i dagens deregulerte boligmarked. Småleilighetene setter spørsmålet om minstekrav til boligstandard på spissen: Mange mennesker som bor i småleiligheter, er sosiale nomader, de er på vei til noe annet, og har derfor bare bruk for en korttidsbolig. Likevel bør en liten leilighet ha langtidskvaliteter. Beboeren bør kunne si: Her var det godt å være - her vil jeg ha mulighet til å bo lenge. Hvor stor må en bolig være for at den skal kunne ivareta hevdvunne norske boligkvaliteter? Hvor går smertegrensen for arealreduksjoner? Hvilke utstyrsreduksjoner kan man tåle, f.eks når det gjelder lengden på kjøkkenbenken? Hvor langt ned ønsker utbyggerne å presse boligkvaliteten? Er de åpne for å supplere de knepne arealene med andre felleseide eller -leide rom (se neste kapittel)? Hva med å tilrettelegge for sammenslåing av leiligheter på sikt? Noen stikkord for hevdvunne norske boligfunksjoner (i denne sammenheng er barn holdt utenfor): Opphold, rekreasjon, eventuelt også arbeid Med flere beboere: Mulighet for et visst privatliv for hver enkelt. Kjøkkenfunksjoner: Matoppbevaring, matlaging, oppvask, måltider. Bad: Vask og toalett, lyd- og lukt-tetting mot oppholdsrom. Dessuten ventilasjon, varmeisolasjon og oppvarming, dagslys, lydisolering mot naboer. Og utenfor selve leiligheten: Praktisk og vennlig atkomst med plass til sykkelparkering o.l. Tilgang til uteareal med sol, vegetasjon osv. Ingen eller liten støybelastning fra omgivelsene. Ingen sjenerende innkikk fra naboer. 18

19 Wohnung für Existenzminimum På 1920-tallet utformet funksjonalistene de første kompaktboligene for et moderne liv i industrisamfunnet. Arbeidernes Leksikon presenterer en av disse slik i artikkelen Boligtyper: Tysk-Østerrike. Minstebolig med 4 sengeplasser. En godt lønnet arbeider kan betale en husleie som svarer til en bolig på kvm. fri gulvflate. Den borgerlige idealleilighets forskjellige bestanddeler blev derfor presset sammen på dette areal, og man fikk boligen for eksistensminimum. - Fra trappen (1) kommer vi inn i et lite forrum (2) med plass for yttertøi. Ved siden av ligger w. c. rummet (3). Videre kommer vi til dagligrummet (4), som i det ene hjørne har en liten nisje hvor kokestedet er (5). Dagligrummet har bl.a. spisebord med stoler, og en stor sofa som om natten kan brukes til sovested. Langs hele rummets innervegg er en hel rekke med innebyggede skap. Og rummet har dør ut til balkongen (7). Fotografiet viser interiør, vi står og ser inn mot kokenisjen. - Innerst ligger soverummet (6); foruten de to store sengene er der en barneseng mellem de to store skapene på innerveggen. Den lille tegningen nederst på figuren viser en lang husblokk, som i hver etasje inneholder 20 av disse leilighetene. I hver husblokk finnes da felles badeanlegg, felles vaskerum med maskiner for klæsvask, lekerum for småbarna o.s.v. (Arbeidernes Leksikon bind 1, 1932) LITE, MEN GODT: Marian Jade Larsen og Bernard Bull trives godt på 20 kvadratmeter. Spisebordet henger på veggen. Foto: Mette Møller 10 små tips til trangboere 1. Beregn volumet mellom boligarealet og plassen møblene trenger. Ikke kjøp for store møbler til liten leilighet 2. Planlegg boligen før inn- ytting. Bruk gjerne interiørarkitekt, som tegner ut plan og får det funksjonellt. 3. Bruk veggen aktivt. Skaff møbler som kan henges opp på veggen. (Ikea har en rekke slike møbler. Peter Opsvik har også tegnet en serie eksible og sammenleggbare møbler som kan henges opp.) 4. Tenk aktivitet og funksjon i leiligheten. Velg møbler til praktisk bruk. Et rundt bord og høye stoler med godt lys over virker hyggelig os samlende. 5. Møbler i høyden. Bokhyller kan f.eks være høyt opp Kjøp en ( n) stige. 6. Møbel = mobile = bevegelig. Skaff lette møbler som kan yttes for eksibelt bruk. 7. Anskaff kombinasjonsmøbler og stoler som kan stables, køyesenger med skuffer, et bord kan være oppbevaringsmøbel, sofa som seng osv. 8. Organiser oppbevaringssystemer, planlegg skifte sommer og vinter for klær, yttertøy, sko og hobbyting. 9. Ikke kjøp ere ting enn du har bruk for. En del fri gulv- ate er viktig for da oppleves ikke rommet som trangt. 10. Fargesett leiligheten med kjølige, lyse farger. Det gjør rommet større på en følelsesmessig måte. Kilde: Jon Låte, Interiørarkitekt MNIL Bernard Bull (21) og Marian Jade Larsen (20) synes 20 kvadratmeter er mer enn god nok plass for to. Tekst: Merete Landsend - Vi har hatt både vorspiel og overnattingsgjester, og kan ha fem mennesker rundt middagsbordet. Dette holder for oss, sier Marian. Paret har bodd i ettromsleiligheten i Observatoriegaten i Vika i Oslo et Halvt år. - Vi hadde på langt nær så mye plass til tingene våre den gangen. Nå føler vi at vi har det romslig. Marian - som har garderobe for tre - har fått plassert alle klærne sine. Og jeg har funnet rom til CD-ene, bøkene og datautstyret, sier Bernard til Dagbladet. Ikeas Go Cubic-møbler, som er laget for de som bor trangt, har vært løsningen. Håndklær og sengetøy er lagt i bokser som kan stables, klærne er skjult bak forheng i små garderobeskap, slik at rommet får mer preg av å være stue enn soverom. - Hvis spisebordet er klappet sammen har vi dansegulv. Dersom de har mange gjester, kan de også låne et stort fellesrom med kjøkken i etasjen under. Leiligheten består av en liten entre, bad med dusj og ett stort rom med kjøkkenkrok. Senga brukes som sofa når de har besøk og som kontorplass - Bernard kan sitte i senga med tastaturet i fanget og jobbe foran PC-skjermen. Faksimile fra Dagbladet. 19

20 En flertydig sak Både av økonomiske og miljømessige grunner er det nødvendig å tenke på arealeffektivitet når man planlegger nye boliger... Vi har i Norge hatt en økning i bolig-areal per person på 50% fra 1973 til Dette har medført en jevn økning i energibruk i boligene til tross for at den tekniske utviklingen har gitt oss mer energi-effektive bygninger målt i energibruk per kvadratmeter. Videre er det et sentralt miljøpolitisk mål at flere skal bo sentrumsnært for å redusere energibruk til transport. I slike områder vil det være spesielt viktig å utnytte tomtearealet best mulig. Det er derfor nødvendig at standardøkningen i boligsektoren i framtiden innebærer en kvalitetsheving uten økt bruk av areal per person. (Smått og flott) Med et gjennomsnittlig boligareal per person på ca 55 m2 ligger Norge på verdenstoppen. Tallet blir enda høyere når bolig nummer 2 legges til - vanligvis er dette en hytte, men folk med god råd og enebolig på landet skaffer seg ikke sjelden en liten fritids- eller pendlerleilighet i sentrum av de største byene. Det er primært eneboligene i suburbane og rurale områder som drar arealstatistikken oppover. I sentrumsområder med etterspørselspress går tendensen nå i motsatt retning ved at gjennomsnittsstørrelsen på nye leiligheter blir knappere. Utforming av kompakte boliger reiser en rekke spørsmål om minstestandard. Enkeltsvarene vil både gripe inn i hverandre og være situasjonsavhengige: Hvor går nedre grense for kvaliteter som er knyttet til boligens planprinsipp, plassering i bygningen og forhold til omgivelsene (innfall av dagslys, støybelastning fra omgivelsene, innkikk fra naboer, praktisk atkomst osv.). Hvor stor må en leilighet være for at den skal kunne ivareta hevdvunne norske boligfunksjoner (rekreasjon og begrensete arbeidsoperasjoner, søvn, matlaging, måltider, bad og toalett osv.)? Er en spesielt lav minste standard akseptabel for leiligheter som er tilrettelagt for sammenslåing på sikt? Hva er minstestandard for fast utstyr (kjøkkenbenkens lengde, toalettrommets utstyr osv.)? Hvilke krav til universell utforming bør tilfredsstilles? Å supplere knepne privatarealer med andre felleseide eller -leide rom sparer areal totalt. Er utbyggerne åpne for slike løsninger? Kan man lempe på kravene til enkelte boligfunksjoner fordi disse erstattes gjennom kommersielle tilbud i strøket (kafé, myntvaskeri osv.)? Hvordan kan slike tilbud eventuelt sikres nødvendig stabilitet? Urbant omland Mange mennesker som bor i småleiligheter, er sosiale nomader, de er på vei til noe annet, og har derfor bare bruk for en korttidsbolig. Når nye prosjekter realiseres i indre byområder betyr det at boligens kvaliteter ofte er vel så mye knyttet til det urbane omland. Definisjonen av hvor det er godt å bo avhenger derfor av flere variabler enn selve boligutformingen. Det er med andre ord få som anser det likegyldig hvor de bor, bare boligen er bra. Det blir dermed enda viktigere å kunne tilby varierte boliger innenfor byens pressområder. FuthArks lett humoristiske eksempler på kommersielle tilbud som erstatter boligfunksjoner. 20

21 Less is more? Skisseprosjekt for utleieboliger i Chr. Kroghs gate 39-41, Oslo. FuthArk og SEFF Eiendom. Planløsningen vektlegger et stort oppholdsareal med kjøkkennisje, sovealkove og bad. Oppdeling ved hjelp av skyvedører. Areal 43,5 m2. (Se også kap. 2.1) Til høyre: Planløsning i to varianter. Interiørperspektivet viser den øverste planløsningen. Under: Perspektiv av prosjekt med blokk mot gate og nabo, heis- og trappetårn. 21

22 Øverst til høyre: Prosjektet i byen. Øverst til venstre og midt høyre: Interiør. Nederst til venstre: Leilighetens planløsning. Nederst til høyre: Etasjeplan for hele prosjektet. Åpent hjørne Prinsens gate, Trondheim. Prosjektet inneholder flere småleiligheter, bl.a. den som er framhevet her. De 35 kvadratmetrene brukes effektivt. Hjørnevinduet gir stuen en ekstra følelse av åpenhet. Svein Skibnes Arkitektkontor, ferdigstilt

23 Altangang som balkong I 2002 vedtok Oslo kommune å subsidiere boliger for ungdom gjennom salg av enkelte kommunale tomter til utleieboliger for ungdom til halvdelen av vanlig markedspris. Kjøper utpekes via prosjektkonkurranse mellom forhåndskvalifiserte prosjekt-grupper bestående av utbyggere, utleiere, arkitekter og konsulenter. Den første konkurransen med adresse Waldemar Thranes gate 3 ble vunnet i 2002 av OBOS med Code Arkitektur. De gjennomgående leilighetene har atkomst fra sørvendte altanganger, som også kan brukes som balkonger. Våtromskjernen deler leiligheten i to rom der det minste ligger mot sør og det største mot nord og gatesiden. Loftsetasjen har et lite fellesrom. Øverst: Typisk etasjeplan. Nederst: Fasader mot gate og gård. 23

24 Nytt i gammelt Oslo hovedpostkontor ligger i Kvadraturen og er omgitt av ren næringsbebyggelse. Linstow Eiendom planlegger å bygge om postkontoret til boliger med kommersielt baserte servicefunksjoner i første etasje og underetasje. Kritt Arkitekters vinnerutkast i parallelloppdragskonkurranse inneholder ca 200 leiligheter, der de fleste får 29 m2 grunnflate og en netto takhøyde på 3,60 som gir stor luftighet (bredde, dybde og høyde styrt av eksisterende bygningsstruktur). Soveavdelingen på en lav, innskutt etasje (mesanin) innerst i leiligheten får ikke direkte vinduskontakt. (Se også kap. 4.1.) Til høyre: Snitt av leilighet på 29 m². Nederst til høyre: Glimt fra gårdsrom med innslag av nybygde boliger. Under: Plan av leilighet. 24

25 4 Fellesanlegg Fellesanlegg kan redusere boutgiftene merkbart ved at leilighetsarealet reduseres til det strengt private eller det man trenger til hyppige daglige og nattlige funksjoner, og lar fellesanleggene dekke de øvrige boligfunksjonene. Totalarealet per beboer blir dermed mindre enn i vanlige leiligheter med omtrent de samme bruksmulighetene. Boligøkonomien for folk flest er strammere i dag enn under siste høykonjunktur for fellesløsninger på 70- og 80-tallet. Mens beboernes begrunnelse for å velge kollektive boformer den gangen var de sosiale kvalitetene, vil nok de fleste i dag legge vekt på de økonomiske fordelene, eventuelt kombinert med ordninger som gjør hverdagen lettere. Viktige segment av boligsøkerne (spesielt unge, enslige, aleneforeldre og 50+) uttrykker nå behov for fellesanlegg av ulike slag. Men de samme personene vegrer seg ofte mot økonomiske og / eller sosiale forpliktelser over tid. Konsekvensen av dette blir en mulighet for å koble seg fullstendig inn og ut av et nabofellesskap - noe som igjen vil innvirke på eierskap og organisering. En modell for eie og drift uten forpliktelser vil være en modell uten sosial eller økonomisk risiko for beboerne, og dermed uten samvirke eller organisert nabofellesskap. Konsekvensen er at fellesanleggene bare leies / lånes for å supplere privatareal som f.eks. gjesterom, hybler, arbeidsrom. En slik kommersielt basert modell blir i praksis en dyrere modell enn samvirkemodellen. (Se også bolig:urbans temahefte nummer 2, Verksted om nye boformer ) All erfaring fra boliger med fellesanlegg viser at det ikke er nok å bygge / etablere anleggene, de krever også en planlagt, aktiv organisering og drift innenfor rammen av eierselskapet (borettslaget, sameiet el.l.). Hvis ikke, blir fellesanleggene enten stående ubrukte eller blir kolonisert av enkeltgrupper / personer. Bilde nr. 1: Plankegjerde. Bilde nr. 2: Verksted i boligområdet Stolplyckan, Linköping, Sverige. Bilde nr. 3: Beboerkafé i Stolplyckan. BIlde nr. 4: Gårdsromsfest i bofellesskapet Friisgate 6, Oslo. 25

26 Denne tabellen lister opp en rekke fellesarealer og funksjoner (kolonne 1), der noen gir muligheter som vanligvis finnes i leilighetene / privatarealene (kolonne 2), mens andre vil være av kollektiv karakter (kolonne 3), og andre igjen dekker begge muligheter. Kolonne 2 gir dermed en stikkordliste for prosjekter av det slaget som vises i kapitlet om fellesanlegg med uformelt naboskap, mens kapitlet om fellesanlegg med tett naboskap i prinsippet både omfattes av kolonne 2 og 3. Kolonne 4 angir om funksjonen kan ligge lenger vekk fra selve boligen, i nabolaget eller ute i byen. FELLESFUNKSJONER Supplement Kollektivt Forhold til privat omgivelsene Rom for gjester Gjesterom X For nabolaget Gjestepensjonat X For nabolaget og byen Selskapslokaler, fellesrom Storstue X X Felleskjøkken X Møteplass m serveringsmuligheter X For nabolaget Kafé, kantine X For nabolaget og byen Hobby, trim o.l. Verksted, hobby X For nabolaget Trimrom X For nabolaget Svømmebasseng X For nabolaget og byen Badstue X X For nabolaget Barn Lekerom X X For nabolaget Barnehage X For nabolaget og byen Andre fellesfunksjoner Kontorfellesskap X For nabolaget og byen IT-utstyr, datarom X Fellesvaskeri X X For nabolaget Takterrasse m drivhus X Bildeleordning X For nabolaget og byen Utvidete vaktmestertjenester Servicesentral X For nabolaget Rengjøring, fellesarealer X For nabolaget Rengjøring, boligen X For nabolaget Service husholdningsmaskiner o.l. X For nabolaget Håndverkstjenester X For nabolaget Offentlig / privat handler i høy grad om sosialt liv i nabolaget. Om å skape plasser og rom for fellesskap og møtesteder. Tendensen går mot at flere bor alene. Det er derfor også et økende behov for offentlige møtesteder og rom for å kunne dele praktiske oppgaver. Boligeiendommer kan utleie lokaler til næringsformål eller spesielle boligtyper for eldre og studerende o.l. som inntektskilde. Muligheter for å variere bruken av utleielokalene kan for eksempel være et myntvaskeri som er offentlig om dagen men som kun betjenes av eiendommens beboere om kvelden. Offentlige funksjoner kan legges til andre etasjer i eiendommen, som for eksempel en barnehage i andre etasje eller restaurant på taket. (Element arkitekter: Byboligen; dynamiske løsninger. Norsk Form og Husbanken 2002) 26

27 4.1 Fellesanlegg med uformelt naboskap Bak og under dette karnappet i Friis gate 6, Oslo, ligger fire rom med bad (areal m2). De brukes som gjesterom til beboernes disposisjon, og som hybler for utleie til beboernes slekt og venner. (Se også kap. 4.2). I en kafé på gateplan kan husets beboere både møte hverandre og andre mennesker fra byen. Parkbygget, Nedre Elvehavn, Trondheim. Svein Skibnes Arkitektkontor, ferdigstilt (Se også kap. 4.2.) Et arbeidsrom kan være alt fra nettkafé til vevstue, som dette eksemplet fra et eldresenter. Trimrommet i Friis gate 6 er flittig i bruk. Har huset eller boliganlegget et fellesrom med kjøkken, kan det ligge til rette for drift av egen barnehage der de lokale barna har førsterett. Lundetun,Stavanger. Felleseid verksted gir både muligheter for å reparere gjenstander og lage nye, alene eller sammen med naboer. Her fra verkstedet i felleshuset i boligområdet Grønningen i Greve, Danmark. Badstuen i Friis gate 6 brukes av enkeltbeboere og av den uformelle badstugruppa. I en felles glassveranda kan naboer sette seg ned sammen og prate, ta et parti sjakk, et glass osv. Bofellesskapet Samba Bærumba i Bærum. Arkitekt Planforum as, ferdigstilt

28 Uformelle møteplasser Utleieboliger i Kløverveien, Nesodden. De brede atkomstgalleriene til leilighetene gir muligheter for opphold. Pro-sjektet ligger strengt tatt i landlige omgivelser, men har likevel verdi som forbilde for tettlav-bebyggelse i urbane og suburbane områder. Code Arkitekturs vinnerprosjekt i Husbankens og Nesodden kommunes konkurranse om billige ungdomsboliger. Ferdigstilt 2003 (se også kap. 2). Under: Plan 1. etasje og foto fra adkomstsiden. Grønt naboskap Tubberupvænge, Herlev, Danmark. Første byggetrinn består av 27 boliger i rekkehus. Bebyggelsen er et forsøksbyggeri og en videre bearbeidelse av det premierte prosjektet i Fremtidens Bolig utskrevet av KAB i Formålet med prosjektet var dels å skape et energiriktig byggeri, dels å gi beboerne mulighet for fellesskap. Ferdigstilt Annet byggetrinn ble utbygget fra 1990 med 92 boliger. Det ble arbeidet videre med både bofelleskap og energi-problematikk inkl. aktiv solvarme. Det er forutsatt at det med den avanserte teknologi som er utnyttet bare skal være nødvendig å tilføre 20-25% av energibehovet utenfra. Private boliger, men med fellesskapsmuligheter for folk med grønne fingre i glasshus/drivhus som inneholder kjøkken, vaskemulighter og et stort oppholdsareal. Nest nederst: 2. etasje Nederst: 1. etasje med drivhus 28

29 Seniornaboskap Seniorboliger i Mariendalsvej, Frederiksberg, København. Initiativet til bebyggelsen ble tatt av medlemmer av Juristernes og Økonomernes Pensionskasse. Prosjektet inneholder 22 leieboliger av god standard. I tillegg betjener følgende felleslokaler boligene: Et lite vaskeri, kjøkken og spiserom/kafe, mosjonsrom, terrasse og svømmebasseng i loftsetasjen, bibliotek/brigderom, 2 gjestehybler. Fellesskapet er uformelt, og lokalene kan brukes etter ønske og behov. Driftsorganisasjonen prioriterer ikke nye leietakere med interesse for bruk av fellesarealene. Selve leilighetene er meget attraktive og det blir etterhvert vanskelig å finne meningsfull bruk av for eksempel spiserom/kafe. Sokkeletasje for naboene Søfronten (Frederiksberg, København) er et av de tre prosjektene som ble realisert på grunnlag av Arkitektgruppen i Aarhus (nå Arkitema) vinnerprosjekt (1983) i det danske Boligministeriets konkurranse om Fremtidens etasjehus. Beboerne har møblert den brede altangangen med blomsterkrukker, hagemøbler o.l. Kommunen har kjøpt en del av første etasje som møteog spisested for strøkets pensjonister. (Se også prosjektet Engen i kap.2). Bygget er planlagt etter økologiske prinsipper. I den krumme takflaten mot syd hentes aktiv solvarme, utsugningsluft inngår i varmesystemet og regnvann brukes bl.a. til å spyle toalettene. Med sitt moderne formspråk er prosjektet godt innpasset i området med sammensatt bebyggelse. Ferdigstilt 1992, arkitekt Box 25. Første etasje: 1 inngang, 2 nedkjørsel til parkering, 3 gangbro, 4 carpottak, 5 hage, 6 sykler, 7 avfallssortering, 8 entré, 9 div., 10 kjøkken, 11 stue, 12 altan, 13 utendørs basseng, 14 innendørs basseng, 15 beplantning, 16 veksthus, 17 felles spiserom, 18 foyer, 19 vaskeri, 20 heis. Fellesfunksjoner i sokkeletasjen: 1 kontor, 2 fellesrom, 3 balkong. 29

Lene Schmidt BOLIG+ Nytt og bedre hverdagsliv NOTAT 2002:120

Lene Schmidt BOLIG+ Nytt og bedre hverdagsliv NOTAT 2002:120 Lene Schmidt BOLIG+ Nytt og bedre hverdagsliv NOTAT 2002:120 BOLIG+ Nytt og bedre hverdagsliv Nye boligløsninger og sprek arkitektur. Overdekket gate mellom rekkehusene i bofellesskapet Jystrup Savværk,

Detaljer

I hodet på utbyggerne

I hodet på utbyggerne I hodet på utbyggerne Samtaler med ni utbyggere av byboliger bolig:urban 5 bolig:urban I hodet på utbyggerne Samtaler med ni utbyggere av byboliger Norsk Form samarbeider med Husbanken om prosjektet bolig:urban.

Detaljer

bolig:urban De nye livene våre Husbanken

bolig:urban De nye livene våre Husbanken bolig:urban 1 De nye livene våre Husbanken 2 De nye livene våre Bak dette heftet står prosjektleder Guro Voss Gabrielsen og spesialrådgiver Bente Florelius, Norsk Form. Layout: Petter Baggerud Heftet er

Detaljer

Unges boligpreferanser

Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud Unges boligpreferanser NOTAT 2009:106 Tittel: Forfatter: Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-781-1 Prosjektnummer: O-2726 Prosjektnavn: Eldre og unges

Detaljer

Bokvalitet og hverdagsliv for eldre

Bokvalitet og hverdagsliv for eldre SINTEF Byggforsk Solvår Wågø og Karin Høyland Bokvalitet og hverdagsliv for eldre En evaluering av ulike boligkonsepter Prosjektrapport 36 2009 SINTEF Byggforsk Solvår Wågø og Karin Høyland Bokvalitet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig?

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 2 3 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 7 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 9 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 11 3. Transport og privatbilisme 18 4. Energibruk, hverdagsliv og livsstil

Detaljer

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg

Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg Flere barnefamilier til sentrum? Eksemplet Kongsberg 1 INNHOLD 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 Vedlegg

Detaljer

Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg

Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg Artikkelsamling 09.04.2013 Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg Om vi bor, hvordan vi bor og hvor vi bor er faktorer som har betydning for vår velferd (NOU 2011:15). Beslutninger

Detaljer

PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN

PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN Bård Isdahl PÅ TAKET I GÅRDEN I PARKEN Kvalitetskriterier for uterom i tett by En rapport fra Norsk Form og Husbanken Innhold IINNLEDNING 3 Problemstillinger Sammendrag Kunnskapsgrunnlag og referanser

Detaljer

Fellesarealer i omsorgsboliger

Fellesarealer i omsorgsboliger Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem 345 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 345 Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer

Detaljer

SINTEF RAPPORT. Bokvalitet i små boliger. Solvår Wågø, Eli Støa og Karin Høyland. Den Norske Stats Husbank avd. Trondheim Trondheim Kommune

SINTEF RAPPORT. Bokvalitet i små boliger. Solvår Wågø, Eli Støa og Karin Høyland. Den Norske Stats Husbank avd. Trondheim Trondheim Kommune SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 Foretaksregisteret: NO 948 007 029

Detaljer

Boliger for eldre kommunale strategier Sluttrapport

Boliger for eldre kommunale strategier Sluttrapport STF 22 A97568 Gradering: Åpen Boliger for eldre kommunale strategier Sluttrapport SINTEF Bygg og miljøteknikk Arkitektur og byggteknikk Desember 1997 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Arkitektur

Detaljer

INNHOLD 1. Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Dimensjoneringsgrunnlaget: Normtall... 7

INNHOLD 1. Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Dimensjoneringsgrunnlaget: Normtall... 7 2 INNHOLD 1. Sammendrag og hovedkonklusjoner... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Bruksfunksjoner og arealbehov... 4 2.2 Kort om politiske målsettinger... 6 2.3 Avgrensninger... 7 3. Dimensjoneringsgrunnlaget: Normtall...

Detaljer

Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e

Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e For or d Heftet er utarbeidet av forskere innenfor arkitektur og miljøpsykologi ved NTNU og SINTEF Byggforsk. Arbeidet er finansiert ved hjelp

Detaljer

Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen. Tilgjengelighet i nye boliger

Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen. Tilgjengelighet i nye boliger Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen Tilgjengelighet i nye boliger 322 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 322 Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen Tilgjengelighet i nye boliger Emneord: Livsløpsboliger,

Detaljer

Mål og normer i boligpolitikken

Mål og normer i boligpolitikken BYGGFORSK Norges byggforskningsinstitutt Thorbjørn Hansen Mål og normer i boligpolitikken Oversikt og utviklingstrekk Prosjektnotat 2005 Byggforsknotat-b KOLOFONSIDE (omslag, tittelside (side 1) og kolofonside

Detaljer

omsatt i kvalitet og fellesskapsløsninger og ikke blir tatt ut som utbytte av et styre som ikke føler samfunnsansvar eller anstendighet.

omsatt i kvalitet og fellesskapsløsninger og ikke blir tatt ut som utbytte av et styre som ikke føler samfunnsansvar eller anstendighet. Bofellesskap Som arkitekter og planleggere kommer vi ofte til kort i møtet med folk som gjerne vil gjøre noe selv og ta kontroll over sin egen bosituasjon. Vi kommer også ofte til kort i møtet utbyggere

Detaljer

fire eksempler på individuelle løsninger

fire eksempler på individuelle løsninger fire eksempler på individuelle løsninger side 4 side 8 side 12 side 16 Norges Handikapforbund har formulert følgende visjon for framtidens boligpolitikk: Alle skal ha en individuelt valgt bolig som gir

Detaljer

Jon Christophersen, Ole Gulbrandsen og Rolf Barlindhaug. Boligpris og brukskvalitet

Jon Christophersen, Ole Gulbrandsen og Rolf Barlindhaug. Boligpris og brukskvalitet H = @ I A Jon Christophersen, Ole Gulbrandsen og Rolf Barlindhaug Boligpris og brukskvalitet K J = J = L F H EI F A J= H A = BH E= H A = E@ @ A I D O F H EI A H A E@ @ A I F H EI A B= A @ A F H EI H =

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

NBBLs Framtidsprosjekt 2030: En artikkelsamling. Oppfyller boligdrømmer

NBBLs Framtidsprosjekt 2030: En artikkelsamling. Oppfyller boligdrømmer NBBLs Framtidsprosjekt 2030: En artikkelsamling Oppfyller boligdrømmer 2 3 Innhold 4 Om NBBLs Framtidsprosjekt 2030 6 Mandat 8 Barkaleitets smarte løsning 11 Temagruppe Ungdom og bolig 12 Ungdomsbølgen

Detaljer

Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem

Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem 2001 Nye eksempler på omsorgsboliger og sykehjem Innhold Innhold Forord.......................................................... 1 Utforming av omsorgsboliger/sykehjem for mennesker med aldersdemens.......

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Kommentarutgave 06.09.14

Kommentarutgave 06.09.14 Kommentarutgave 06.09.14 1 2 2 Kommentarutgave 06.09.14 1 Solsiden boligområde, Nydalen i Oslo 3 1.1 Beliggenhet Solsiden ligger sentralt i Nydalen og avgrenses av Nydalen Allè og Nydalen Campus (BI) i

Detaljer

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015

Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Teknisk Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Høyhus i Kristiansand Utredning høringsforslag juni 2015 Høyhus i Kristiansand 1 FORORD HØYHUSUTREDNING I forbindelse med behandling av detalj- og områdeplaner

Detaljer

Bo - konsepter for Martodden

Bo - konsepter for Martodden LAA341 Martin Vikhagen Åfløy Byreg. Bo - konsepter for Martodden Innledning til oppgaven Denne oppgaven tar utgangspunkt i de areal og bygningsvolum som er avsatt til boliger i gruppearebeidet. Den setter

Detaljer

Universell utforming - en utfordring

Universell utforming - en utfordring Universell utforming - en utfordring Forord Universell utforming, eller planlegging for alle, er et begrep som blir stadig mer brukt både internasjonalt og i Norge. Samtidig er det langt igjen før dette

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud?

Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? Torunn Kvinge Bjørg Langset Siri Nørve Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? NOTAT 2012:112 Tittel: Forfatter: Hva betyr kvalitetskrav for byggekostnader og boligtilbud? Torunn Kvinge,

Detaljer

VISUELT MILJØ I BOLIGPROSJEKTER Universell utforming, energieffektivitet og arkitekturidealer

VISUELT MILJØ I BOLIGPROSJEKTER Universell utforming, energieffektivitet og arkitekturidealer Eli Støa, Marit Ekne Ruud og Judith Thomsen Notat NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for arkitektur og billedkunst Institutt for Byggekunst, prosjektering og forvaltning VISUELT

Detaljer