Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg fr msrg g helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig frfall meldt snarest til tlf Møtested: Finstadtunet, Kantina Møtedat: Møtetid: Kl Det vil være fint m eventuelle spørsmål i frbindelse med sakene kan sendes på e-pst til senest 3 dager før møtet slik at administrasjnen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: OH-31/15 BOTILBUD TIL MENNESKER MED RUSAVHENGIGHET OG/ELLER PSYKISKE LIDELSER OH-32/15 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE NORSK BUTIKKDRIFT AS - TIDLIGERE ICA NORGE AS OH-33/15 LOKALISERING AV KOMMUNALT FASTLEGEKONTOR OG DAGLEGEVAKT Ski, Knut Tønnes Steenersen leder

2 Side Møteprtkll Utvalg fr msrg g helse Sakliste OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING OH-26/15 ÅRSRAPPORT AVVIK 2014 OH-27/15 DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKI KOMMUNE OH-28/15 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UTE - GLENNE GÅRD AS OH-29/15 ÅRSBERETNING 2014 OH-30/15 ÅRSREGNSKAP 2014

3 Prtkll Innkalte: Funksjn Navn Frfall Møtt fr Leder Knut Tønnes Steenersen FRP Nestleder Gudmund Arnljt Nyrud H Medlem Amara Butt Frfall H Medlem Kristine Brthen H Medlem Wencke H. Wiik Frfall H Medlem Jacb Wilhelm Karikski PP Medlem Per Alexander Bratsberg AP Medlem Anne Grethe Slåtten AP Medlem Ayfer Ingebretsen AP Medlem Harald Teigen AP Medlem Bård Egil Hgstad SV Varamedlem Åse Kirkerød (KRF) Wencke H. Wiik H Varamedlem Lars-Erik Hemsen (H) Amara Butt H 11 av 11 representanter til stede i møtet. Møteprtkll fra møte ble gdkjent. I frkant av møtet ble det avhldt et seminar m «Prsjekt behvsplan fr msrgsbygg Eldrerådet g Rådet fr likestilling av funksjnshemmede var gså invitert. I tillegg møtte virksmhetsledere fra berørte virksmheter. Fra administrasjnen møtte Eli Thmassen, Nina Ansethmen g Irén Hagen. Dkumenter sm ble delt ut i møtet: Melding m vedtak fra Rådet fr likestilling av funksjnshemmede i sakene - Til dagtilbud fra vksenpplæring - Høring Frslag til ny TT-rdning - Orientering m prsjekt behvsplan fr msrgsbygg - Årsberetning Årsregnskap 2014 Melding m vedtak fra Eldrerådet i sakene - Høring Frslag til ny TT-rdning - Orientering m prsjekt behvsplan fr msrgsbygg - Årsberetning Årsregnskap 2014 OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG Frslag til vedtak: Saken tas til rientering. Utvalg fr msrg g helses behandling: Vtering: Frslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg fr msrg g helses vedtak er: Saken tas til rientering. Side 2

4 OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING Frslag til vedtak: Ski kmmune avgir høringssvaret sm fremkmmer i vedlegg a) Høringssvar Frslag til ny frskrift m tilrettelagt transprt fr funksjnshemmede i Akershus. Svaret versendes Akershus Fylkeskmmune. Utvalg fr msrg g helses behandling: Vtering: Frslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg fr msrg g helses vedtak er: Ski kmmune avgir høringssvaret sm fremkmmer i vedlegg a) Høringssvar Frslag til ny frskrift m tilrettelagt transprt fr funksjnshemmede i Akershus. Svaret versendes Akershus Fylkeskmmune. OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING Frslag til vedtak: Saken tas til rientering. Utvalg fr msrg g helses behandling: Vtering: Frslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg fr msrg g helses vedtak er: Saken tas til rientering. OH-26/15 ÅRSRAPPORT AVVIK 2014 Frslag til vedtak: Årsrapprt avvik tas til rientering. Utvalg fr msrg g helses behandling: Vtering: Frslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg fr msrg g helses vedtak er: Årsrapprt avvik tas til rientering. Side 3

5 OH-27/15 DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKI KOMMUNE Frslag til vedtak: 1. Frslag til delegering av særlvene vedtas. 2. Reglementet trer i kraft straks. 3. Delegeringsreglement i Ski kmmune, vedtatt av kmmunestyret , pkt. 1 g 2 videreføres. Utvalg fr msrg g helses behandling: Anne Grethe Slåtten (AP) fremmet følgende frslag: «Ski AP ønsker utsettelse av saken.» Vtering: Slåttens utsettelsesfrslag fikk 8 (4AP, 1FRP, 1SV, 1KRF, 1PP) mt 3 stemmer (3H). Utvalg fr msrg g helses uttalelse: Ski AP ønsker utsettelse av saken. OH-28/15 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UTE - GLENNE GÅRD AS Frslag til vedtak: Glenne Gård AS sin skjenkebevilling fr selskapslkalet på Glenne gård, gitt , utvides til å mfatte vestibylen tilknyttet selskapslkalet g steinlagt mråde fran låven. Utvalg fr msrg g helses behandling: Vtering: Frslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg fr msrg g helses vedtak er: Glenne Gård AS sin skjenkebevilling fr selskapslkalet på Glenne gård, gitt , utvides til å mfatte vestibylen tilknyttet selskapslkalet g steinlagt mråde fran låven. OH-29/15 ÅRSBERETNING 2014 Frslag til vedtak: Årsberetning 2014 fr Ski kmmune tas til rientering. Utvalg fr msrg g helses behandling: Vtering: Frslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg fr msrg g helses uttalelse til frmannskapet: Årsberetning 2014 fr Ski kmmune tas til rientering. Side 4

6 OH-30/15 ÅRSREGNSKAP 2014 Frslag til vedtak: Regnskap 2014 fr Ski kmmune vedtas. Utvalg fr msrg g helses behandling: Vtering: Frslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg fr msrg g helses uttalelse til frmannskapet: Regnskap 2014 fr Ski kmmune vedtas. Side 5

7 Saksbehandler: Nina Ansethmen Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 15/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg fr msrg g helse 31/ Kmmunestyret / BOTILBUD TIL MENNESKER MED RUSAVHENGIGHET OG/ELLER PSYKISKE LIDELSER Frslag til vedtak: 1. Sak m etablering av rus g psykiatribliger innlemmes i prsjektet Behvsplan fr msrgsbygg Behvsplanen kmmer til plitisk behandling innen utgangen av Ingress/hvedbudskap: Denne saken mhandler en anbefaling m å legge enkeltsaker knyttet til etablering av bliger- g institusjner inn i det nylig ppstartede prsjektarbeidet med Behvsplan fr msrgsbygg Det ble avhldt et seminar 22.mai hvr Utvalg fr msrg g helse deltk sammen med Eldrerådet g Rådet fr likestilling av funksjnshemmede. Her fresl administrasjnen å samle all planlegging relatert til msrgsbygg inn under prsjektet fr å sikre en helhetlig g riktig priritering av tiltakene. Sakspplysninger: I 2014 har utvalg fr msrg g helse behandlet g utsatt 2 saker (i april g ktber) m samlkaliserte bliger/institusjn til mennesker med rusavhengighet (sak nr. 14/14 g 38/14). Kmmunestyret vedtk følgende verbalfrslag (sak 125/14 budsjett g handlingsplan): Rådmannen bes kmme med sak til kmmunestyret m hvrdan Ski kmmune på ulikt vis kan legge til rette fr etablering av «eldretun». Kmmunestyret ber rådmannen m å fremme en sak der det ttale behvet fr sykehjemsplasser g bemannede msrgsbliger i Ski kmmune blir vurdert frem mt Behvet fr å bygge et nytt, 4. sykehjem g hvr dette lkaliseres, bør inngå i utredningen. Kmmunestyret vedtk (sak 23/15 revisjn av investeringsbudsjettet): Det fremmes en sak m etablering av rus g psykiatribliger innen utgangen av juni Fr å besvare disse vedtakene, g fr å behandle alle samlkaliserte bligbehv g institusjnsbehv samlet, så har rådmannen nedsatt et prsjekt sm skal utarbeide en behvsplan fr msrgsbygg fr periden Behvsplanen skal gi en versikt ver kapasitetsbehvet fr msrgsbygg i årene framver, g angi prinsipper fr lkalisering av msrgsbygg g alternative lkaliseringer. Side 2

8 3 Målet fr prsjektet er en behvsplan sm angir prinsipper fr lkalisering g utfrming av msrgsbygg (samlkaliserte bliger g institusjner) fr mennesker med nedsatt funksjnsevne, utviklingshemming, psykiske lidelser g rusavhengighet i Ski kmmune: - Oversikt ver kapasitetsbehvet fr msrgsbygg i årene framver. - Et kunnskapsbasert grunnlag fr fremtidige investeringsbudsjetter (langsiktig investeringsprgram sm del av årlig BHP). - Fleksible g funksjnelle bygg sm fremmer selvstendighet, uavhengighet, tilhørighet g deltakelse. - En lkalisering g utfrming av msrgsbygg med utemråder sm gjør dem til viktige kvalitetselementer i bybildet g nærmiljøet. - Krte g trygge gå-, sykkel- g kllektivavstander mellm dagliglivets funksjner. Ski kmmune har flere grupper av vanskeligstilte sm trenger bliger med bemanning g/eller institusjnsplass ver krtere eller lengre tid. Alle har ikke like strt behv, enkelte grupper kan få sitt blig- eller institusjnsbehv dekket via eksterne kjøp fr en peride eller kmmunen kan i perider dekke behvet. Enkelte grupper har et rehabiliteringsptensiale g behv av mer midlertidig karakter, mens andre har mer permanente g livslange behv. Fr enkelte grupper eier kmmunen i dag egnede lkaliteter, fr andre må kmmunen vurdere innkjøp eller bygging. Rådmannen vil uttrykke at saker m blig- g institusjnsbygging bør vurderes, begrunnes g pririteres samlet. Kmmunen har arbeidet med blig- g institusjnsbehv gjennm flere år. Samhandlingsrefrmen har medført at endringer skjer raskt. Dette medfører at kmmunens vurdering av bligbehv fr nen få år tilbake, trenger en gjennmgang i takt med endrede føringer sm følge av Samhandlingsrefrmen. Fra tidligst 2017 innføres det betalingsplikt fr kmmunen fr verliggerdøgn i psykiatriske sykehus g avhengighetsbehandling. Fr at kmmunen skal kunne planlegge msrgsbygg fr framtiden, er det viktig å gjøre dette på grunnlag av en ppdatert, kunnskapsbasert g samlet behvsplan. Dette er begrunnelsen fr at Rådmannen ber m at alle enkeltsaker knyttet til etablering av bliger/institusjn blir innlemmet i prsjektarbeidet med Behvsplan fr msrgsbygg. Behvsplan fr msrgsbygg planlegges sendt på høring. Vurdering: Rådmannen mener at saker sm beskriver blig- g/eller institusjnsbehv fr enkelte grupper bør implementeres i Behvsplan fr msrgsbygg. En samlet behvsplan hvr bl.a. pririteringer framkmmer, er en nødvendig frutsetning fr å planlegge msrgsbygg nå g inn mt Kmmunen blir stadig presentert fr nye endringer knyttet til bl.a. Samhandlingsrefrmen, g dette krever at kmmunen løpende må justere g tilpasse sine planer. Kmmunene vil fremver kunne få nye ppgaver, g Ski kmmune har mrådeplaner med stre utbyggingsplaner. Her er det muligheter til å planlegge fr institusjner g samlkaliserte bliger. Rådmannen vurderer at en kbling av mrådeplaner g behvsplan fr msrgsbygg er en frnuftig innretning.

9 4 Rådmannen vurderer at kmmunen vil styrke sin versikt g få et bedre grunnlag fr beslutninger gjennm en behvsplan. Behvsplan fr msrgsbygg vil bli freslått lagt til grunn fr videre utredning g prsjektering av nye msrgsbyggprsjekter. Vedtak m realisering av utvidelser g nye msrgsbygg skjer ved behandling av kmmunens budsjett g handlingsplan. Behvsplan fr msrgsbygg vil bli freslått rullert hvert annet år. Vedlagte saker sm tidligere har vært sendt til plitisk behandling, anbefales ikke realitetsbehandlet på nåværende tidspunkt. Dersm det skal bygges en ny institusjn fr rusmiddelavhengige så vil kstnadene bli så vidt høye at andre målgrupper bør pririteres først. Dette viser behvet fr å se alle msrgsbygg under ett. Øknmiske knsekvenser: Denne saken innehlder ikke øknmiske knsekvenser fr drift eller investeringer. Knsekvenser fr bærekraftig utvikling: Nei Knklusjn: Rådmannen anbefaler at sak m etablering av rus g psykiatribliger innlemmes i Behvsplan fr msrgsbygg Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thmassen kmmunalsjef Vedlegg sm følger saken: a) Prsjektbeskrivelse fr Behvsplan fr msrgsbygg b) Samlet saksframstilling Btilbud til mennesker med rusavhengighet, behandlet i utvalg fr msrg g helse , sak 14/14. c) Samlet saksframstilling Midlertidig btilbud til mennesker med rusavhengighet, behandlet i utvalg fr msrg g helse , sak 38/14

10 Saksbehandler: Tve Næs Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg fr msrg g helse 32/ SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE NORSK BUTIKKDRIFT AS - TIDLIGERE ICA NORGE AS Frslag til vedtak: Nrsk butikkdrift AS gis salgsbevilling fr alkhlhldig drikke i gruppe 1 fr følgende utsalgssteder i Ski kmmune: Rimi Hageveien ICA Supermarked Sakspplysninger: Cp nrge Handel AS har kjøpt alle aksjene i ICA Nrge AS fra ICA Detalj AB, Sverige. Ved vertakelsen endret selskapet navn til Nrsk butikkdrift AS. Ved eierskifte pphører bevilling, men ny eier kan drive videre på frrige eiers bevilling i inntil tre måneder, jf. Alkhllven De aktuelle utsagsstedene vil behlde sitt nåværende navn inntil videre, men vil etter hvert få eget navn innenfr Cp systemet. Vurdering: Ettersm saken gjelder eierskifte g ikke etablering av nye utsalgssteder er det ingen alkhlplitiske hindringer fr at bevilling bør gis. Styrer g stedfrtreder må gdkjennes på nytt. Det gjøres av rådmannen etter delegert myndighet. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thmassen Kmmunalsjef Vedlegg sm følger saken: a) Brev av fra Nrsk butikkdrift AS Side 5

11 Saksbehandler: Eli Thmassen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg fr msrg g helse 33/ Kmmunestyret / LOKALISERING AV KOMMUNALT FASTLEGEKONTOR OG DAGLEGEVAKT Frslag til vedtak: 1. Rådmannen gis fullmakt til å fremfrhandle leieavtale med Ahus fr leie av lkaler på Ski sykehus til Ski kmmunes daglegevakt g kmmunalt fastlegekntr. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fremfrhandle avtaler med Ahus, Fll legevakt IKS g Fll lkalmedisinske senter IKS, m sambruk, leie g kjøp av ressurser g tjenester til den løpende driften av tiltaket. 3. Rådmannen bes avvente etableringen g fremlegge ny sak fr kmmunestyret dersm investerings- g driftsutgiftene ved etablering av daglegevakt g fastlegekntr på Ski sykehus, blir mer enn 25 % høyere enn frutsatt på Langhus b- g servicesenter. 4. Endelig bevilgningssak fremlegges kmmunestyret høsten Ingress/hvedbudskap: Rådmannen la i april 2015 frem sak med frslag m etablering av et kmmunalt fastlegekntr g daglegevakt på Langhus b- g servicesenter. Kmmunestyret vedtk å pprette tiltaket, men ønsket det etablert på Ski sykehus. Rådmannen har nå fått avklart med Ahus at lkaler kan leies, men på grunn av sykdm har det ikke vært mulig å få frem et endelig utkast til avtale. Freliggende sak beskriver leiemulighetene. Da rådmannen i pprinnelig sak ikke hadde vurdert Ski sykehus sm alternativ vil freliggende sak gså mtale frdeler g ulemper med å benytte Ski sykehus i stedet fr Langhus b- g servicesenter sm pprinnelig freslått. Sakspplysninger: Rådmannen la i april 2015 frem sak 37/15, med frslag m etablering av et kmmunalt fastlegekntr g daglegevakt på Langhus b- g servicesenter. Begrunnelsen fr etableringen var å bedre kunne rekruttere g behlde kmmuneleger gjennm å gi de mulighet fr fastlegepraksis sm vil være meritterende fr spesialistgdkjenning. Videre var begrunnelsen behvet fr flere fastleger, daglegevakt på ett sted, samt lett tilgang til daglegevakt fr kmmunens sykehjemstjeneste. Å slå sammen en kmmunal fastlegefunksjn med daglegevakt åpner fr en drift sm kan imøtekmme alle disse behvene. Det er både frdeler g ulemper med å legge det kmmunale fastlegekntret g daglegevakten til Langhus b g servicesenter. Kmmunestyret anså at tilgjengeligheten til legevaktstjenester på ett sted hele døgnet er viktig. Muligheten fr etablering i lkaler på Ski sykehus ble derfr vedtatt utredet. Side 6

12 Kmmunen har hatt møte på Ski sykehus med representanter fra Ahus hvr kmmunens ønske m å se på leiemuligheter g sambruk av ressurser, var temaet fr møtet. Ahus har i dag flere lkaler på Ski sykehus sm kan leies. Rådmannen anser følgende lkaler sm aktuelle: Leie rm inne ved dagens legevakt (skadepliklinikken) med felles venterm g ekspedisjn Leie den gamle legevakten i underetasjen. 7 Begge lkaliteter har venterm g ambulanseinngang. Begge alternativer åpner til en viss grad fr sambruk av ressurser. Vurdering: Rådmannen anser på nåværende tidspunkt lkalene på skadepliklinikken sm de mest aktuelle da de ikke frdrer vesentlige mbygginger. Der ligger det dessuten til rette fr sambruk av utstyr g ressurser i større grad enn m enhetene ligger langt fra hverandre. De gamle legevaktslkalene står tmme g der må det anskaffes alt av inventar g utstyr. Videre ligger disse lkalene langt unna dagens legevakt, ne sm kan være uhensiktsmessig med tanke på sambruk av ressurser g felles inngang til legevakten hele døgnet. Dersm Ski kmmune ønsker å benytte lkalene på skadepliklinikken, så vil Ahus sørge fr at disse stilles til dispsisjn fra Det er ennå en rekke frhld sm er uavklart i tillegg til leiepris g sambruk/kjøp av utstyr g tjenester. Lkalisering av garderbe, spiseplass, lager mv. må vurderes i samarbeid med Ahus g rådmannen trenger derfr ne mer tid før endelig avtale kan inngås. Per i dag er det Ahus sm drifter Fll legevakt g det blir derfr nødvendig å inngå avtale med Ahus rundt blant annet mulig fellesbruk av sykepleierressurser. Videre må det frhandles mkring kjøp av tjenester g leie av utstyr. Legetjenesten er i dag rganisert under Fll legevakt IKS g det må muligens gså inngås egne samarbeidsavtaler med dem. I et lengre perspektiv er det Fll lkalmedisinske senter IKS sm blir den fremste samarbeidsparten. De vertar driften av den interkmmunale legevakten fra Uavhengig av lkalisering er det av sentral betydning at daglegevakten lkaliseres sammen med det kmmunale fastlegekntret. I gjennmsnitt er det pasienter på daglegevakten i periden hver ukedag. Dersm denne tjenesten skulle vært splittet fra fastlegefunksjnen så ville det bli en lite rasjnell bruk av ressurser. Pasientene kmmer dessuten gjerne i blker, så til enkelte tider av døgnet ville det ikke være ne å gjøre, mens det til andre tider ville bli ventetid. Det er tilstrekkelig med én lege til å betjene selve daglegevakten. Denne stillingen ville blitt vanskelig å få besatt både på grunn av vaktlengden g da jbben ville bli ensm g utrygg fr nye leger sm gjerne er de sm tar faste legevaktstillinger. Gjennm å lkalisere daglegevakten sammen med det kmmunale fastlegekntret så vil det til enhver tid være 2 leger på vakt g de vil kunne benytte sine ressurser der det til enhver tid er størst behv. De vil ha et tryggere fagmiljø g en større frutsigbarhet ne sm både virker inn på legenes arbeidshverdag g pasientenes trygghet. Dersm de øvrige fllkmmunene på et senere tidspunkt ønsker å ta del i en døgnåpen legevakt, så vil situasjnen stille seg annerledes. Da vil behvet fr leger til selve legevaktsfunksjnen øke g det vil måtte tilsettes flere leger. Parallelt vil behvet fr å pprette ytterligere en fastlegehjemmel i Ski kmmune være til stede, slik at de kmmunale fastlegene da kan lkaliseres et annet sted.

13 8 Frdelene med å samlkalisere daglegevakten med et kmmunalt fastlegekntr er beskrevet mer inngående i sak 37/15 g mtales derfr ikke ytterligere her. Lkaliseringen kan imidlertid ha betydning fr driften. Frdeler med å lkalisere kmmunalt fastlegekntr g daglegevakt på Ski sykehus i stedet fr på Langhus b- g servicesenter kan ppsummeres i følgende punkter: En døgnåpen legevakt fr Ski kmmunes innbyggere. Innbyggerne trenger ikke å frhlde seg til hvilken tid det er på døgnet når de er i behv av legehjelp. Eksisterende lkaler er nesten innflyttingsklare. De er i bruk sm pliklinikk g har fasiliteter til å kunne drifte kmmunalt legekntr. Mulig lavere driftsutgifter sm følge av sambruk. Leieutgiftene sm påløper vil kunne kmpenseres ved at de avsatte lkalene på Langhus b- g servicesenter leies ut til en tilsvarende kstnad. Kanskje kan gså driftsutgiftene bli lavere fr både den interkmmunale legevakten g Ski kmmunes legevakt/fastlegekntr ved at ressurser sambrukes. Lettere tilgang til røntgen- g labratrietjenester da dette finnes i samme bygg. Frdel fr Fll legevakt da deres sykepleiere kan få dagvakter, ne sm gir bedre turnuser g muligheter fr større stillinger. De øvrige fllkmmunene vil kunne bli mtivert til å ta del i en døgnåpen legevaktstjeneste fr hele Fll. Mulige ulemper med å lkalisere kmmunalt fastlegekntr g daglegevakt på Ski sykehus i stedet fr på Langhus b- g servicesenter: «Fr lett tilgang» på legevaktstjenester. Kmmunal øyeblikkelig hjelp er en del av fastlegerdningen. Daglegevakten skal hvedsakelig ta seg av pasienter sm av ulike grunner ikke kan få hjelp hs egen fastlege. En fare med å pprette en døgnåpen legevakt er at innbyggere ikke ppsøker egen fastlege eller at fastlegene henviser pasienter de selv skulle tatt hånd m, til legevakten. Dette er en kjent prblemstilling fra stre legevakter g dess bedre tilgjengeligheten er, dess mer brukt blir legevakten. Ved å legge funksjnen på Langhus ville det i større grad være de med et reelt behv sm ville benytte tjenesten. Prblemet vil uansett aktualiseres den dagen alle fllkmmunene inngår avtale m en døgnåpen legevakt g det må derfr lages felles strategi i samarbeid med fastlegene i kmmunene. Siden legevakten på kveld/natt g helg er interkmmunal så er det sannsynlig at innbyggere i andre fllkmmuner gså vil ppsøke Ski kmmunes egen legevakt på dagtid. Det blir utfrdringer relatert til å avvise de sm ikke er i behv av øyeblikkelig hjelp, samt å bemanne tiltaket på en slik måte at kmmunelegene klarer å håndtere pågangen. På Langhus var det planlagt at det skulle tilsettes 2 sykepleiere. Ved å legge tjenesten til Ski sykehus vil det være ønskelig at sykepleiere fra IKS et jbber på dagtid på Ski kmmunes legevakt. Dette vil bety at mange persner skal betjene disse funksjnene, ne sm vil bli utfrdrende med tanke på kntinuitet. Ledelse g krdinering av tjenesten vil derfr måtte vurderes i det videre arbeidet. Ski kmmune må samarbeide med mange parter når tiltaket etableres på Ski sykehus. Dette medfører at det må inngås en rekke avtaler g det må gjøres registreringer g ppfølging relatert til kstnadsfrdeling rundt frbruk mv. Dette frdrer en del administrative ressurser både i frbindelse med fremfrhandling av avtaler g ppfølging av disse.

14 9 Opprinnelig var planen at legene på fastlegekntret/daglegevakten skulle bruke tiden effektivt ved at de eventuelt kunne knsulteres fra sykehjemmene g dessuten delta i ulike rller relatert til samfunnsmedisinske ppgaver. Tilgangen på kmmunens datasystemer vil da være en nødvendighet g det vil være en ekstrakstnad dersm det er mulig å etablere dette i lkalene på Ski sykehus. Behvet fr flere fastleger i Langhusmrådet blir ikke imøtekmmet. Begge lkaliseringene har frdeler g ulemper g siden lkalene på Ski sykehus er tilgjengelige er det pp til kmmunen å velge hvilke frdeler sm skal tillegges størst vekt. Øknmiske knsekvenser: Ikke vurdert utver det sm fremkmmer i sak 37/15. Knsekvenser fr bærekraftig utvikling: Ikke vurdert. Knklusjn: Rådmannen tilrår at det jbbes videre med saken med sikte på å imøtekmme kmmunestyrets ønske m en lkalisering av kmmunalt fastlegekntr g daglegevakt på Ski sykehus. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thmassen kmmunalsjef Vedlegg sm følger saken: a) Opprettelse av kmmunalt fastlegekntr - samlet saksfremstilling Vedlegg sm ligger i saksmappen:

15 PROSJEKTBESKRIVELSE Prsjektnavn Behvsplan fr msrgsbygg Organisering Hvem er ppdragsgiver? Rådmannen Hvem er ppdragstaker? Hvem deltar i styringsgruppen? Hvem er prsjektleder? Hvem er sekretær? Hvem deltar i prsjektgruppen? Ressursbruk Rådmannen Rådmannens ledergruppe Samfunnsplanlegger Ingvild Belck-Olsen Spesialrådgiver Nina Ansethmen Virksmhetsleder Tve Embretsen Virksmhetsleder Arild Olsen Mathisen Avdelingsleder Therese Nitter Knst. virksmhetsleder Hanne Haug Bøhler Virksmhetsleder Ingvild Haugen Virksmhet eiendm Ingvar Gunnlaugssn Løpende ressursbruk, ca. t timer per uke per deltaker i prsjektgruppa. Hvem er referansepersner/gruppe? Nettverk levekår Nettverk samfunn Virksmhet øknmi Virksmhet kmmunalteknikk Virksmhet plan, byggesak g gedata Rådet fr likestilling av funksjnshemmede Eldrerådet Brukerutvalget Tillitsvalgtes rganisasjner Brukerrganisasjner 2. Tidsramme fr prsjektperiden Varighet Prsjektbeskrivelse gdkjent av styringsgruppen 3. Bakgrunn Hvr er prsjektet frankret? Prsjektet er frankret i verbalvedtak i kmmunestyret (sak FS 2/15 Oppfølging av kmmunestyrets verbal- g versendelsesvedtak ) 1. Rådmannen bes kmme med sak til kmmunestyret m hvrdan Ski kmmune på ulikt vis kan legge til rette fr etablering av eldretun 2. Kmmunestyret ber rådmannen m å

16 fremme en sak der det ttale behvet fr sykehjemsplasser g bemannede msrgsbliger i Ski kmmune blir vurdert fram mt Behvet fr å bygge et nytt, 4. sykehjem g hvr dette lkaliseres, bør inngå i utredningen. I kmmuneplanen står det at kmmunen vil løpende vurdere hvilke bfrmer g tjenestetilbud sm er mest hensiktsmessig fr å ivareta behvene fr pleie- g msrgstjenester. Det er gså naturlig å se på andre kmmunale planer g prsjekter, sm f.eks. Bligssial handlingsplan fra 2013 g frprsjektrapprt m Bruk av velferdsteknlgi i Ski kmmune fra Begrepet msrgsbygg defineres sm institusjnsbygg g samlkaliserte g bemannede bliger. Beskriv de viktigste grunnene fr at prsjektet skal gjennmføres. Det er frventet en sterk økning i antall eldre i årene framver, både reginalt g nasjnalt. I Ski frventes gruppen 67+ å øke med ca. 50 prsent fram til Gruppen yngre funksjnshemmede øker, g det gjør gså gruppen med psykiske lidelser. Det frventes sterk beflkningsvekst i Ski sm følge av rllene sm kllektivknutepunkt g reginssenter. Dette medfører at det er nødvendig med arealeffektivitet. Det legger føringer fr framtidens msrgsbygg. Omsrgsbygg er viktige brikker i det puslespillet kmmunen skal legge fr å skape attraktive byer g tettsteder. Tilstrekkelig kapasitet g gd lkalisering av ffentlige funksjner er viktig fr å gi gde g effektive tjenester. Dette er gså viktig i et klima- g miljøperspektiv. 4. Mål Hva vil resultatet av et vellykket prsjekt være etter at prsjektet er avsluttet (effektmål)? Målet fr prsjektet er en behvsplan sm angir prinsipper fr lkalisering g utfrming av msrgsbygg fr mennesker med nedsatt

17 funksjnsevne, utviklingshemming, psykiske lidelser g rusavhengighet i Ski kmmune: - Oversikt ver kapasitetsbehvet fr msrgsbygg i årene framver - Et kunnskapsbasert grunnlag fr fremtidige investeringsbudsjetter (langsiktig investeringsprgram sm del av årlig BHP) - Fleksible g funksjnelle bygg sm fremmer selvstendighet, uavhengighet, tilhørighet g deltakelse. - En lkalisering g utfrming av msrgsbygg med utemråder sm gjør dem til viktige kvalitetselementer i bybildet g nærmiljøet. - Krte g trygge gå-, sykkel- g kllektivavstander mellm dagliglivets funksjner. Hva skal prsjektet levere i prsjektperiden? (Resultatmål) Grunnlag fr rammesak g BHP (ntat) - Innspill til langsiktig investeringsprgram Grunnlag fr rullering av kmmuneplanen. 5. Suksesskriterier Hva må lykkes fr at prsjektet skal kunne realiseres? Behvsplan fr msrgsbygg. Gdt samspill mellm nasjnale rammer g lkale mål g strategier. Innvativ g tverrfaglig tilnærming, der mål fr byutvikling g levekår sees i sammenheng. Realistiske rammer fr trinnvis realisering (tid, ressurser g planmessige avklaringer) 6. Budsjett Hva er prsjektets ttale budsjett? Tidlig g løpende invlvering av ressursgrupper g plitiske utvalg. Prsjektet har ikke eget budsjett. Kstnadene i prsjektet er arbeidsinnsats fra kmmunens egne ansatte. Milepælsplan (verrdnet) A Kunnskapsgrunnlag a) Beflkningsprgnser Hente ut relevante data fra Beflkningsprgnser med 2-3 % vekstalternativer. B Strategiutvikling g anbefalinger a) Utarbeide prinsipper fr lkalisering av msrgsbygg, med bakgrunn i effektmålene i pkt. 4. C Arbeidsfrmer, kmmunikasjn g frmell behandling a) Møter g samarbeid Møter hver 2. uke i prsjektgruppe. Møter med styringsgruppe (hvert kvartal/etter behv) Infrmasjn/drøfting med

18 b) Vurdering av kapasitetstallene fr dagens msrgsbygg. c) Tilstandsrapprt fr msrgsbygg. Sammenstilling av data m byggenes tilstand, rehabiliteringsbehv g egnethet fr utvidelse. b) Utarbeide prinsipper fr utfrming av framtidens msrgsbygg (inkl. nrmer fr størrelse) med bakgrunn i effektmålene i pkt. 4. c) Utarbeide frslag til strategiske grep fr å møte framtidens behv. - Kan bemannede g samlkaliserte bliger g institusjner med gd beliggenhet utvides? - Kan bemannede g samlkaliserte bliger g institusjner med lite ptimal beliggenhet relkaliseres? Kan flere mennesker b i egen blig i framtiden? d) Utarbeide frslag til alternative lkaliseringer av msrgsbygg. -Hvr bør nye msrgsbygg lkaliseres? (inkl. en vurdering av frdeler g ulemper ved slike løsninger) definerte referansegrupper. Studietur? b) Behandlingsfrm Styringsgruppen sluttbehandler prsjektets anbefalinger. Styringsgruppen vedtatte anbefalinger legges til grunn fr hhv. Rammesak/BHP g rullering av kmmuneplan. Ved sluttbehandling av prsjektets anbefalinger, vurderer styringsgruppen m det i tillegg skal fremmes sak m prsjektet i KST via frmannskap g relevante fagutvalg. c) Kmmunikasjn Drøftingspplegg m kapasitet, lkalisering g utfrming av msrgsbygg i Ski by. Løpende infrmasjn m prsjektet. Oppstartswrkshp/ idédugnad Aktuelle lenker: _Smets_Antn_HusingtheElderlySenirCitiesEng pdf

19 Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/941-7 Arknr.: F60 Saksbehandler: Rafael V BEHANDLING: SAKNR. DATO Utvalg fr msrg g helse 14/ Kmmunestyret / BOTILBUD TIL MENNESKER MED RUSAVHENGIGHET Frslag til vedtak: 1. Prsjektrapprt «Btilbud til mennesker med rusmiddelavhengighet» tas til rientering. 2. Byggeplanene sm er mtalt i den vedtatte «Strategi fr samlede rustiltak i Ski kmmune» av juni 2011, mgjøres fra bygging av samlkaliserte bliger på Langhus, til å gjelde: a. Plan m å etablere et midlertidig b- g tjenestetilbud, driftet sm institusjn, i Idrettsveien 64. b. Plan m å bygge småhus til vanskeligstilte med særskilte behv. 3. Investeringsmidler sm er avsatt fr samlkaliserte bliger på Langhus, mdispneres til frmålene i pkt. 2 a g b. Endelige beløp fastsettes i tilknytning til øknmisk tertialrapprtering. 4. Det igangsettes mregulering av Idrettsveien 64 fra blig til ffentlig frmål/institusjn. Ingress/hvedbudskap: Sm en del av Strategi fr samlede rustiltak i Ski kmmune, ble det i 2011 vedtatt bygging av bliger til mennesker med rusmiddelavhengighet, på Langhus. Det ble avsatt midler til dette i investeringsbudsjettet. I ettertid har kmmunen kjøpt flere eiendmmer sm rådmannen har ønsket vurdert brukt til dette frmålet sm alternativ til nybygg. Sakspplysninger: I juni 2011 ble prsjektrapprten Strategi fr samlede rustiltak i Ski kmmune ferdigstilt. Denne la grunnlag fr en samlet saksfremstilling til kmmunestyret (arkivnr.124 F60), g ble senere vedtatt. Strategien ble gså nedfelt i investeringsbudsjettet fr I desember 2012 ble russtrategien videreført i et nytt prsjektarbeid frdi det var ønskelig med en ny gjennmgang g fremdriftsplan fr at bygging kunne iverksettes. Utgangspunktet i strategien var 10 bliger i tilknytning til heldøgnbemannet base, samt 6 småhus til samme brukergruppe. I juni 2013 ønsket rådmannen en bredere vurdering av bruken av de kmmunale eiendmmer sm nylig var kjøpt pp, bl.a. Idrettsveien 64 g Nrdbyveien 23. På samme tidspunkt ble bligssial handlingsplan framlagt. I september 2013 nedsatte rådmannen en ny prsjektgruppe med et nytt mandat fr å vurdere brukeres behv, nye signaler fra samhandlingsrefrmen g m hvrvidt allerede ppkjøpte kmmunale eiendmmer kunne tas i bruk fr denne brukergruppen.

20 Gjennm prsjektarbeidet har prsjektgruppen knkludert med at Idrettsveien 64 er et hybelhus sm er spesielt gdt egnet sm midlertidig btilbud fr rusavhengige. Hybelhuset er bygget i betng g tåler hard bruk. Hyblene kan til en str grad tas i bruk i den frfatning de er per i dag. Per i dag har kmmunen 11 midlertidige bliger til bruk fr målgruppen. Disse skal rives g behvet fr å ppretthlde denne kapasiteten er gså av sentral betydning når nye btilbud planlegges. Samhandlingsrefrmen setter nye krav til kmmunen, gså når det gjelder arbeid knyttet til rusmiddelavhengighet g psykiske lidelser. Sentrale myndigheter ønsker bl.a. at kmmunene skal ha et økt fkus på lavterskeltilbud i frhld til grunnleggende helse- g ernæringstilstander. Dette er viktige tiltak fr å frebygge narktikarelaterte dødsfall g redusert helsetilstand blant rusmiddelavhengige. Kmmunen har på bakgrunn av dette et behv fr fleksibilitet g nen utvidede tjenester til rusmiddelavhengige. 2 Vurdering: Kmmunen har bl.a sm følge av samhandlingsrefrmen fått et økt behv fr fleksible tjenester til mennesker sm mangler «tak ver hdet» g sm fte har redusert bevne. Ordinære kmmunale bliger er unntaksvis det riktige btilbudet til mennesker sm ruser seg hardt, g hvr hverdagen er preget av lite kntrll g manglende ivaretakelse av egen helse g langsiktige interesser. Bligssial handlingsplan pririterer gså btilbud til bstedsløse. Prsjektgruppen har i sitt arbeid vurdert mulighetene g behvet fr midlertid btilbud til denne gruppen. Kmmunen har en plikt til å sørge fr akutte- g midlertidige btilbud til mennesker sm mangler «tak ver hdet». Det er gså en priritert ppgave å legge til rette fr btrening g målrettet arbeid verfr denne gruppen. Fr at kmmunen både kan få fleksible btilbud g imøtekmme sentrale føringer, slik de framkmmer i samhandlingsrefrmen, har prsjektgruppen freslått at Idrettsveien 64 mreguleres til institusjn fr midlertidige btilbud. Idrettsveien 64 er et hybelbygg sm passer svært gdt sm midlertidig btilbud til rusmiddelavhengige. Huset har 15 hybler frdelt ver 2 etasjer. 2 hybler er da slått sammen fr å gi et midlertidig btilbud til funksjnshemmede/rullestlbrukere. Det har hele tiden vært en frutsetning fr eventuell mregulering at driften skal hldes innenfr dagens øknmiske rammer. Frsterket btiltak g rustiltaket har per i dag persnell sm vil kunne dekke inn døgnbemanning i Idrettsveien 64 ved at persnalbasen flyttes dit. Et midlertidig btilbud driftet sm institusjn, vil sikre denne brukergruppen et gdt g frsvarlig tilbud i tråd med sentrale føringer. Institusjnen vil være døgnbemannet. Dette er ønskelig fr å ivareta beberne best mulig, ha kntrll i frhld til naber g situasjner sm kan ppstå. Døgnbemanning gir sikkerhet g frutsigbarhet fr alle parter. En slik institusjn skal gså ivareta ernæring g helsetilbud til bebere (lavterskeltilbud), g samtidig legge til rette fr at den enkelte bruker kan strekke seg etter sine egne mål enten det er rusfrihet eller bedret ruskntrll. Det er ønskelig at institusjnen trappes langsmt pp g at dagens brukere ikke skal bli skadelidende ved at bemanningen får ne endrede arbeidsfrmer. En mregulering av Idrettsveien 64 betyr at dagens leietakere blir ppsagt. Kmmunen vil bistå disse i å finne alternativ blig på det private markedet. Øknmiske knsekvenser: Driftskstnader skal dekkes innenfr dagens øknmiske ramme. Investeringsbudsjettet søkes verført fra prsjektet på Langhus til Idrettsveien 64 g til småhus.

21 3 Knsekvenser fr bærekraftig utvikling: Ikke vurdert. Knklusjn: Rådmannen anbefaler at mreguleringsarbeidet igangsettes slik at Idrettsveien 64 kan tas i bruk sm midlertidige bliger (institusjn) fr rusmiddelavhengige. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thmassen Kmmunalsjef Vedlegg sm følger saken: a) Prsjektrapprt «Btilbud til mennesker med rusmiddelavhengighet» Vedlegg sm ligger i saksmappen: b) Rapprt «Strategi fr samlede rustiltak i Ski kmmune», av juni Utvalg fr msrg g helses behandling : Knut Tønnes Steenersen (FRP) fremmet følgende frslag: «Saken m btilbud til mennesker med rusavhengighet utsettes. Utvalg fr msrg g helse ber rådmannen legge frem en ny sak med flere alternativer til lkalisering.» Vtering: Steenersens utsettelsesfrslag fikk 6 (2FRP, 2H, 1KRF, 1PP) mt 5 (4AP, 1SV) stemmer. Utvalg fr msrg g helses vedtak er: Saken m btilbud til mennesker med rusavhengighet utsettes. Utvalg fr msrg g helse ber rådmannen legge frem en ny sak med flere alternativer til lkalisering.

22 Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/ Arknr.: F60 Saksbehandler: Nina Ansethmen BEHANDLING: SAKNR. DATO Utvalg fr msrg g helse 38/ Frmannskapet / Kmmunestyret / MIDLERTIDIG BOTILBUD TIL MENNESKER MED RUSAVHENGIGHET Frslag til vedtak: 1a. Det planlegges fr etablering 6 småhus på Siggerud. 1b. Dagens drift i Finstadveien 8 avvikles når småhusene står ferdige. Bligene i Finstadveien 8 mdispneres til annen målgruppe. 1c. Kstnader fr innkjøp g ppføring er estimert til kr 11 mill. sm innarbeides/mdispneres innen investeringsbudsjettet i budsjett- g handlingsplan fr Det igangsettes reguleringsarbeid g dispensasjnssøknad fr tmta på Siggerud. 2. Det mdispneres 2 leiligheter i den rdinære bligprteføljen til midlertidig btilbud fr persner etter utskrivning/behandling fr rusmiddelavhengighet. 3. Det etableres en institusjn fr midlertidig blig fr mennesker med rusavhengighet inkl. et åpent helse- g aktivitetstilbud. Lkaliseringen av institusjnen utredes nærmere ut fra følgende prinsipper: Institusjnen må lkaliseres sentrumsnært g ha gd tilgang på ffentlig transprt g andre servicetilbud. Saken legges frem fr plitisk behandling våren Ingress/hvedbudskap: Sak m midlertidig btilbud til rusavhengige var ppe til behandling i utvalget fr msrg- g helse Det ble i møtet fattet følgende vedtak: «Saken m btilbud til mennesker med rusavhengighet utsettes. Utvalg fr msrg g helse ber rådmannen legge frem en ny sak med flere alternativer til lkalisering.» Den var det befaring fr utvalgsmedlemmene på den pprinnelige tmten på Langhus, Nrdbyveien 23, Idrettsveien 64 g Slbrgveien 4-6. Freliggende sak legges frem fr vedtak m varig btilbud (småhus) g ettervern fr rusmiddelavhengige. Dette sm et ledd i en trinnvis videreutvikling av tilbudet til brukergruppen. Saken mfatter gså frslag til vedtak m at det skal etableres en institusjn med et tilhørende åpent helse- g aktivitetstilbud. Frslag til lkaliseringen av institusjnen fremmes sm egen sak etter en ny g mer inngående vurdering. Sakspplysninger: Kmmunene vil få flere ppgaver g økt ansvar fr tilbudet til mennesker med rusavhengighet g psykiske lidelser sm følge av samhandlingsrefrmen. Dette gjør det nødvendig å tenke framver basert på de behvene sm er identifisert i kmmunen per i dag, jf. bligssial handlingsplan (2013) g rapprt m btilbud til mennesker med rusmiddelavhengighet (2014). Kmmunen er

23 2 lvpålagt å yte gde g relevante tjenester til mennesker med rusavhengighet, inkludert midlertidig blig. Sentrale styringssignaler g pririteringer fra regjeringen gir frventninger m at kmmunene skal gjøre en ekstra innsats i arbeidet verfr denne brukergruppen, g særlig ifht bligbehv. Kmmunene rundt Osl er spesielt bedt m å yte relevante tjenester til egne rusavhengige, fr å frebygge at mange pphlder seg i Osl. Brukerne er i behv av ulike typer b- g tjenestetilbud: - Blig (varig blig- nen spesialtilpasset, andre i den rdinære bligmassen). - Institusjnsplasser (midlertidig b- g tjenestetilbud). - Åpent helsetilbud, aktiviteter, råd g veiledning. - Midlertidig blig etter utskrivning fra behandling eller sning. Blig (varig blig- nen spesialtilpasset, andre i den rdinære bligmassen). Det er behv fr varige btilbud hjemlet i husleielven til mennesker med rusavhengighet. De fleste brukerne br i rdinære privateide eller leide bliger rundt i kmmunen, men enkelte har behv fr mer tilrettelagte bliger. Kmmunen har innhentet pplysninger m bruk av mbile mdulhus (småhus) sm bl.a. er tatt i bruk i Osl kmmune. Selve ideen er hentet fra Danmark. Målgruppen til slike småhus defineres av den enkelte kmmune, men fellesnevneren er brukere sm ikke trives med naber tett på seg, eller sm ikke vil eller kan innrdne seg i et tett nabskap. I Ski kmmune vil målgruppen være gdt vksne rusavhengige sm ønsker fred g r rundt seg, sm har en jevnt gd bevne g sm har et avklart g dempet rusmisbruk, eller sm deltar i substitusjnsbehandling. Småhus er et ønsket btilbud sm vil passe svært gdt fr enkelte mennesker med rusavhengighet, g dette er en bfrm sm gså gir kmmunen et bredere tjenestetilbud. Institusjnsplasser (midlertidig b- g tjenestetilbud). Kmmunen har behv fr institusjnsplasser fr midlertidige bliger fr mennesker med rusprblemer. Dette er btilbud sm gis fr maksimum 3 måneder av gangen, etter vedtak hjemlet i helsetjenestelven. Opphldene kan frlenges, men både bebere g kmmunen skal anstrenge seg fr å finne fast bligløsning fr den enkelte. Midlertidige btilbud sm er hjemlet i helsetjenestelven er et velegnet tilbud fr mennesker sm pplever bstedsløshet eller sm trenger et restitusjnspphld. Dette gir gså kmmunen en fleksibilitet i hjelpetilbudet sm er sårt tiltrengt. De tilbudene sm kmmunen har i dag er hjemlet i husleielven g er lite egnet til å ivareta akutte g uventede behv. En slik institusjn skal være døgnbemannet med faglærte medarbeidere g med lege- g psyklgppfølging. Tilbudet på en slik institusjnen vil bl.a. være helse- g ssialfaglig ppfølging, medisinppfølging, samtaler, mat, aktiviteter, utarbeidelse av individuell plan g råd g veiledning. Hver beber skal selv bestemme egne mål fr pphldet g tilbudene skal gis individuelt. Åpent helsetilbud, aktiviteter, råd g veiledning. Fr å frebygge helseskader, øke egen mestring g trivsel fr brukergruppen, så er det ønskelig at en institusjn kan tilby et åpent helsetilbud, aktiviteter g råd g veiledning. Midlertidig blig etter utskrivning fra behandling eller sning. Det er gså behv fr 2 leiligheter sm kan brukes sm midlertidig btilbud fr persner etter utskrivning/behandling fr rusmiddelavhengighet eller sning. Dette er leiligheter sm kan tas fra den rdinære bligprteføljen g mdispneres til slik bruk. Btilbudene sm i dag finnes i Ski er i tillegg til de rdinære utleiebligene, 8 samlkaliserte bliger i Finstadveien 8 g 12 midlertidige bliger i Slbrgveien 4 g 6. Sistnevnte bygg er gitt dispensasjn til bruk ut dette året.

24 Vurdering: Tilbudet i Finstadveien 8 kan avvikles dersm det kan fremskaffes alternative btilbud i frm av leiligheter i rdinære bmiljø, samt småhus fr de av beberne sm bør få b mer skjermet. Brukerne vil ved en slik løsning få tjenester på linje med andre hjemmebende brukere. Døgnbemanningen kan nedlegges g midlene flyttes slik at det innenfr dagens driftsramme vil være rm fr å bemanne en fremtidig institusjn fr målgruppen. Bygget i Finstadveien kan dispneres til andre brukergrupper sm har behv fr et samlkalisert btilbud med bemanning. Småhus En viktig frutsetning fr å kunne avvikle driften i Finstadveien 8 er at det etableres småhus. Det frslås å etablere 6 småhus på tmt på Siggerud. Småhusene kjøpes inn sm mbile benheter g har en estimert kstnad på kr 11 mill. 3 Frdeler Plasseringen er i tråd med intensjnen med småhusene. Det er lite kntaktflate mt nærliggende bebyggelse. Det er mulig å etablere/ppretthlde vegetasjnen sm en «buffer» mt tilgrensende bliger. Arealet er lagt ut til fremtidig bebyggelse i kmmuneplanen. Det er krt avstand til nærbutikk (gangavstand) g umiddelbar nærhet til ffentlig vei med kllektivtilbud. Grunneier er Ski kmmune, g gang- g sykkelvei er under pparbeidelse. Det er ingen planer m videre utvikling/utbygging i mrådet. Ulemper Eiendmmen ligger i marka g mfattes av byggefrbudssne etter markalven. Det må søkes dispensasjn før mrådet kan bebygges. Arealet er ikke regulert til byggefrmål eller pparbeidet (reguleringsplan mfatter kun eksisterende bebyggelse). Nrdøstre del er støyutsatt iflg. kmmuneplankartet. Nrdøstvedt areal (teknisk sett mindre egnet til bligfrmål). Dersm det fattes et vedtak m å etablere småhus må arbeidet med dispensasjnssøknad g regulering igangsettes så snart sm mulig. Institusjn I dag finnes det ingen institusjn fr mennesker med rusavhengighet i Ski kmmune. Det tilbudet sm delvis kmpenserer fr dette er de bligene sm kmmunen eier i Slbrgveien 4 g 6. Byggene er i en dårlig frfatning g må fraflyttes innen nyttår. Kmmunen må fremskaffe alternative tilbud til brukerne inntil et nytt tjenestetilbud er på plass. Alternativer kan være hspits i Osl, brakkeløsninger, andre arealer.l. Den institusjnen sm rådmannen freslår at etableres mfatter ikke bare dagbemanning sm det er i Slbrgveien 4 g 6 i dag, men døgnbemanning i tillegg til et åpent helse- g aktiviseringstilbud. Driftsutgiftene til et slikt kan dekkes innen dagens ramme ved at driften av Finstadveien 8 avvikles. Lkalisering av institusjn fr midlertidig blig fr rusavhengige må utredes nærmere ut fra følgende prinsipper: Institusjnen må lkaliseres sentrumsnært g ha gd tilgang på ffentlig transprt g andre servicetilbud.

25 Det er vurdert g delvis kstnadsberegnet lkaliseringsmuligheter fr institusjn på 5 eiendmmer/tmter: 1. Nybygg på Langhus den pprinnelige planen fra Idrettsveien Slbrgveien 2, 4 g 6 4. Nrdbyveien Tmt ved Vevelstad stasjn I vedlagte ntat følger freløpige vurderinger knyttet til de ulike alternativene. Rådmannen finner at det er behv fr å bruke mer tid til å utrede alternativene g at dette bør gjøres i frlengelsen av at det er tatt stilling til småhusetablering. Ettervern Persner sm skrives ut etter behandling eller sning er i en sårbar situasjn g bør ikke tildeles blig sammen med andre sm er i aktiv rus. Mange av de sm skrives ut er uten fast blig g trenger et midlertidig btilbud fra kmmunen. Dersm 2 av kmmunens leiligheter frbehldes brukere på ettervern, kan disse hjelpes til en best mulig egenmestring i rusfrihet. 4 Øknmsike kneskvenser: Etablering av 6 småhus er beregnet til å kste 11 mill.krner. I investeringsbudsjettet er det satt av 24,5 mill.krner til etableringen av rusbliger på Langhus hvrav småhusene var en del av prsjektet. Knsekvenser fr bærekraftig utvikling: Å bistå innbyggere med rusavhengighet til å mestre hverdagen g til å kmme ut av avhengighet vurderes å være viktig fr en bærekraftig utvikling. Knklusjn: Rådmannen anbefaler at det bygges 6 småhus. Dette er en bfrm sm passer deler av brukergruppen gdt, g sm kmmunen ikke har i dag. Opprettelse av småhus vil samtidig gjøre det mulig å avvikle dagens drift i Finstadveien 8 g gjøre det mulig å mdispnere leilighetene til andre målgrupper. I tillegg freslår rådmannen at 2 kmmunele leiligheter dispneres til ettervern. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thmassen Kmmunalsjef Vedlegg sm følger saken: a) Vedlegg rustiltak b) Samlet saksfremstilling btilbud til mennesker med rusavhengighet c) Prsjektrapprt Utvalg fr msrg g helses behandling : Gudmund Nyrud (H) fremmet følgende frslag: «Saken utsettes.» Utsettelsesfrslaget ble enstemmig vedtatt g saken er utsatt.

26 Nrsk Butikkdrift AS Ski Kmmune Osl, Nv eier av aksiene i ICA Nrse AS / Nrsk Butikkddft AS Vi viser til salgsbevilling fr alkhlhldig drikke pa 3402 Rimi Hageveien 8605 ICA Supermarked Langhus Vi infrmerer med dette m at Cp Nrge Handel AS (rg nr ) har kjapt alle aksj ene i ICA Nrge AS (rg nr ), fra ICA Detalj AB, Sverige. Handelen ble gjermmfsrt den 13. april Ved vertakelsen endret selskapet navn til Nrsk Butikkdrift AS, g nytt styre ble valgl. Krt tid senere tiltradte Bent Olafsen Aamtsm sm ny daglig leder. Alle endringene er nd registred i Fretaksregisteret, men dette arbeidet har dessverre tatt ne lengre tid enn frutsatt. Aksjene i Cp Nrge Handel AS eies 100 % av Cp Nrge SA (rg nr ). Vi vedlegger kpi av krrekt firmaattest fr Nrsk Butikkdrift AS, Cp Nrge Handel AS g Cp Nrge SA. Vi vedlegger gs6 revisrbekreftet aksjeeierbk fr Nrsk Butikkdrift AS. Med vennlig hilsen Nrsk Butikkdrift AS Sissel Berg Nr8k Butikkdrltt AS Sinsenveien 45 Pstbks Rdelkka NO{501 Osl Nrway T l fn: Teleiax: Org.nr ,14

27 B r n nysu nd reg istren e Firmaaftest Organisasj nsnunmer : rganisasj nsfrm: stiftelsesdat: 96L 21L 460 Aksj eselskap Padi afrarf i FreEaksregisteret : Fretaksnavn: COOP NORGE HANDEL AS FrreEningsadresse : Kmmune : Land: Ostre Aker vei SLO 0301 st Nrge PsEadresse: Pstbks SLO Haugenstua Telefn: zz d Aksj ekapj-tal NOK: Daglig 1eder,/ adm. direktr: , 00 Geir Inge Stkke SCyre : Styregs leder: Anne Berg Behring.:Tanl.irra^6n 11 a 3922 PORSGRT]NN Nest.leder: T^rhiarn et 6i Styremedlem: Jhn Thunes (ial I Ol:rr DFI-raraan Arild Srlien 'l'^ra!.l ^rmi h^ Svein Rtnes Ada OIiva Kristf fersen OysEein Berg Balwinder Bj erke RepresenEanE fr ansaeee Represent.ant fr ansat't'e Represenlant fr Repre entant fr de de de varamedlem: Lars Arve.takbsen kl Brnnysundregishen Slde 1 av 2

28 ii- grnnysu ndregistrene Firmaattest Unni Serstad sveinung Lura svein Myhre vegard Rune Srnmerseeh Thr Eivind Rgnm RepresenEanE fr Representant fr RepresentanE fr Representant fr de de signacur: slyretse leder g daglig leder i fellesskap eller en av disse sarnmen med E agyremedlenner. Prkura : Prkura hver Revi.sr: fr seg: Geir Inge Sgkke MereEe Egelund Valderhaug cdkj ent reviej nsselskap Organiaagj nsnurnmer BDO AS Munkedamsveien 45A 0250 sl, vedtekesfestet frmal: IvareEa sallwirkelagens behv fr knkurraneedyktsige kjede- g frmatsknsept innen dagligvarer g faghandel. selskapec skal rganieere g drifee effektiv g lgiseikkvirksnhe! g frslme samvirkelagene med gde g hensiktsmessige varer g tsj eneauer tsil knkurransedykcig pris g kvalit.et.. selskapeg akal ulfure alle kjederelaeerte ppgaver i h.t. kjedeavealen g ivareta varef rsyningsppgaver langs varesermnen. Cpp Nrge Handel kan gsa drive eiendns- g industrivirksntree same annen virksmhet sm aeer i frbindelse hermed, inklusiv investeringer i g eie av aksjer eller andeler i andre selskaper g knmiske freninger, nar dette bidrar til a realigere frmalet, i, ':.?.-{ ' 1.\ kl 10:52 Brnnysund.egistrene Sftle 2 av 2

29 B rn nysu n d reg istre n e Firmaattest Organisasj nsnummer: rgani sas j ns frm: sarnvi rke freeak StiftelsesdaE: til Fretaksregistereb : Fretaksnavn: COOP NORGE SA Frretningsadresse : Kmmune I Land: Kirkegaga SLO 0301 sr, Nrge Pstadresse: DagIig leder/ adm. Styre : Styrets leder: NesEleder: Pstbks 1173, SEMTRUM 010? s], Geir Inge SEkke Lisbeth Bu11 Husby TrlLahaugen 2 B 7018 TRONDHEIM wilhelm Gj ertsen N.tr - dr$ ' I". '. Q-..e "d:*f styrernedlem: Trj-1 Opsal Thrp Tre Klvning Lnrrl- D^ir Elar- RepresenEanE fr de Tre Vea Berghagene Representant fr de Gunn ElisabeEbDanielsen Pinslund Representant fr de varamedfem: Anne ddveig Rsrvik Reidar Eivind sy1ehe Ma*At-a F^dh l.rrh.l rnud -ai n Ear^ RepresenEant fr de Marianne Hansen svendgen RepresenEant fr de Margreghe Berdsen Representant fr de kl 10:52 Brnnysundregistren Side 1 av 2

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014

Psykiatri- og rustjenestene. Utredning 2013-2014 Psykiatri- g rustjenestene Utredning 2013-2014 Høringsutkast 13.03.2014 Innhld 1 SAMMENDRAG... 6 2 INNLEDNING... 8 2.1 Utredning av psykiatri- g rustjenestene i Alta kmmune... 8 2.2 Bakgrunn... 8 2.3 Frutsetning...

Detaljer

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune

Planprogram for kommuneplanen 2013 2025 for Asker kommune Planprgram fr kmmuneplanen 2013 2025 fr Asker kmmune Rådmannens frslag, 12. ktber 2012 Del 1 - Hveddkument Del 1 - Hveddkument Innhldsfrtegnelse: Frrd g innledning... 2 Hva er en kmmuneplan?... 3 Planprgrammet

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus

Styringsdokument forprosjekt bygg - Alta nærsykehus Styringsdkument frprsjekt bygg - Alta nærsykehus Styrking av spesialisthelsetjenesten i Alta/Vest-Finnmark a1703fi 2015 Dkumentkntrll Revisjn Revisjnen gjelder Gdkjent Dat 09.01.15 Første ppdatering etter

Detaljer

Høringsutkast - forslag til planprogram

Høringsutkast - forslag til planprogram Frslag til planprgram REGIONAL PLAN FOR AKERSHUS 2016-2030 IDRETT FRILUFTSLIV FYSISK AKTIVITET 1 Høringsutkast - frslag til planprgram HØRINGSFRIST 15. OKTOBER 2014 Reginal plan fr idrett, friluftsliv

Detaljer

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023

Trøgstad kommune. Kommuneplan 2011-2023 Trøgstad kmmune Kmmuneplan 2011-2023 Vedtatt av kmmunestyret 6. september 2011 Frsidebilde: St. Hansfeiring på Sandstangen 2009 Innhldsfrtegnelse Om kmmuneplanen... 5 Overrdnede føringer fr planarbeidet...

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 HELSE NORD-TRØNDELAG HF Styrets årsberetning 2009 1. Presentasjn av Helse Nrd-Trøndelag HF Staten vertk fra 01.01.02 ansvaret fr alle ffentlige nrske sykehus g etablerte fem (nå redusert til fire) reginale

Detaljer

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014

RAMMESAK 2014. Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 RAMMESAK 2014 Kmmuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014 Det vises til sak 34/13 til behandling i kmmunestyrets møte 10.06.13. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 INNLEDNING... 5 Hva

Detaljer

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013

Eierskapsmelding. Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Eierskapsmelding Vedtatt av Skien Bystyre 14.02.2013 Innhld 1 Innledning... 3 2 Hensikt med eierskapsmeldinga... 4 3 Mtiver fr eierskap... 4 3.1 Hvedprinsipp m mtiver fr eierskap... 5 4 Valg av rganisasjnsfrm...

Detaljer

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning

Delrapport Evaluering av IA-avtalen. Litteratur og tidligere forskning SINTEF A11960 RAPPORT Delrapprt Evaluering av IA-avtalen. Litteratur g tidligere frskning Jan- W. Lippestad SINTEF Helsetjenestefrskning August 2009 Frrd Denne delrapprten er første fase i prsjektet

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00

Saksliste. Møteinnkalling. Komite for liv og lære 04.02.2015 Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Møteinnkalling Kmite fr liv g lære 04.02.2015 Frmannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg. 09.00 Frfall meldes til telefn 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kmmune.n Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning

BUSP II Kvalitetssikring av konseptutredning www.pwc.n BUSP II Kvalitetssikring av knseptutredning Rapprt til Helse Bergen HF 25. september 2013 Frrd Denne rapprten er et resultat av kvalitetssikring KSK av Frnyet knseptutredning fr BUSP2 i Helse

Detaljer

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM

OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM OMRÅDEREGULERING SKI SENTRUM (SENTRUMSPLANEN) PLANPROGRAM Vedtatt i kmmuneplanutvalget 27.11.13. 2 INNHOLD: Sentrale begreper:... 3 1. Ski kmmune ønsker innspill til utarbeiding av sentrumsplanen... 4

Detaljer

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS

Intern granskning av gjennomføringen av kjøp fra Byggmester Harald Langemyhr AS Intern granskning av gjennmføringen av kjøp fra På ppdrag fra Omsrgsbygg Osl KF, Osl kmmune Granskning av Omsrgsbyggs kjøp fra Innhld OPPSUMMERING, HOVEDKONKLUSJON OG ANBEFALINGER... 5 ANSKAFFELSE 1: SINSEN...

Detaljer

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10

3 KOMPETANSESTATUS... 9 3.1 Utdanningsnivå... 9 3.2 Videreutdanning... 9 3.3 Etterutdanning... 10 KONGSVINGER KOMMUNE 2012 1 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Sentrale føringer g styringsdkumenter... 3 1.2 Lkale føringer g styringsdkumenter... 3 1.3 Kvalitetsmål fr tjenestemråde helse g msrg... 4 1.4 Generelle

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Bedriftsnavn: Harstad kommune. Miljø- og klimaplan. med miljøhandlingsplan for Harstad kommune 2008-2011

Bedriftsnavn: Harstad kommune. Miljø- og klimaplan. med miljøhandlingsplan for Harstad kommune 2008-2011 Bedriftsnavn: Harstad kmmune 1 Miljø- g klimaplan med miljøhandlingsplan fr Harstad kmmune 2008-2011 Ditt landskap Det landskap du har elsket, blir ditt speil, sm lik en venn betrr deg hvem du er. Et strå

Detaljer

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak Anbefalinger m eierskap, ledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd Det har vært en jevn økning i antall selskaper i kmmune-nrge g tall fra fretaksregisteret bekrefter at

Detaljer

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram

Kommunal handlingsplan 2015-2018. Kommunalt handlingsprogram Kmmunal handlingsplan 2015-2018 Kmmunalt handlingsprgram Til behandling frmannskapet 18. nvember Utgave pr 31. ktber 2014 INNHOLD 1 INNLEDNING...6 2 ARBEIDET MED FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM 2015 2018...6

Detaljer

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF

Rapport fra rådgivningsgruppe for økonomistyring ved St. Olavs Hospital HF Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 1 av 38 Rapprt fra rådgivningsgruppe fr øknmistyring ved St. Olavs Hspital HF 5. februar 2007 Rapprt fra rådgivingsgruppe fr øknmistyring

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak

KS Eierforum www.ks.no/eierforum. Anbefaling om eierskap, selskapsledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak KS Eierfrum www.ks.n/eierfrum Anbefaling m eierskap, selskapsledelse g kntrll av kmmunalt/fylkeskmmunalt eide selskaper g fretak 1 Frrd KS Eierfrum ble initiert av KS Sentralstyre våren 2007 g er et kmpetansenettverk

Detaljer

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015

Anskaffelsesstrategi. for perioden 2012-2015 Anskaffelsesstrategi fr periden 2012-2015 Innhld INNLEDNING... 5 1. Bakgrunn g hensikt med strategien... 6 1.1 Kmmunens anskaffelsesfunksjn... 6 1.1.1 Strategisk støttefunksjn... 6 1.1.2 Redskap fr samfunnshensyn...

Detaljer

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2

FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 Eigersund kmmune Årsmelding fr 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD RÅDMANNENS VURDERINGER OG KOMMENTARER...2 DEL 1 - ØKONOMISKE HOVEDTALL FOR 2010 I DRIFTEN...2 1.1 ØKONOMISKE HOVEDTALL...2 Samlet driftsmessig

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus

Samfunnsanalyse av to lokaliteter i Drammensregionen for Drammen sykehus Samfunnsanalyse av t lkaliteter i Drammensreginen fr Drammen sykehus Innhld 1 Innledning 6 1.1 Bakgrunn g prblemstilling 6 1.2 Avgrensning av ppdraget 6 1.3 Frutsetninger ramme fr ppdraget 7 1.4 Analysegrunnlag

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

Øyer den beste kommunen å leve i!

Øyer den beste kommunen å leve i! Øyer den beste kmmunen å leve i! Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g arealdel 2013-2025 Høringsfrist: 5. april 2013 5. Octber 2015 Planprgram fr revisjn av kmmuneplanens samfunnsdel g

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere:

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Etablering av frivillighetssentral. Verdal kommune. Deltakere: Verdal kmmune SLUTTRAPPORT Frprsjekt Etablering av frivillighetssentral Deltakere: Asbjørn Gjefsjø Marn Brenne Alf Stiklestad Kari Gregersen Næss Rune Dillan Rger McKellar Kjell Nielssen Arvid Vada, prsjektleder

Detaljer