Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg fr msrg g helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig frfall meldt snarest til tlf Møtested: Finstadtunet, Kantina Møtedat: Møtetid: Kl Det vil være fint m eventuelle spørsmål i frbindelse med sakene kan sendes på e-pst til senest 3 dager før møtet slik at administrasjnen kan gi dere svar i møtet. TIL BEHANDLING: OH-31/15 BOTILBUD TIL MENNESKER MED RUSAVHENGIGHET OG/ELLER PSYKISKE LIDELSER OH-32/15 SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE NORSK BUTIKKDRIFT AS - TIDLIGERE ICA NORGE AS OH-33/15 LOKALISERING AV KOMMUNALT FASTLEGEKONTOR OG DAGLEGEVAKT Ski, Knut Tønnes Steenersen leder

2 Side Møteprtkll Utvalg fr msrg g helse Sakliste OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING OH-26/15 ÅRSRAPPORT AVVIK 2014 OH-27/15 DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKI KOMMUNE OH-28/15 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UTE - GLENNE GÅRD AS OH-29/15 ÅRSBERETNING 2014 OH-30/15 ÅRSREGNSKAP 2014

3 Prtkll Innkalte: Funksjn Navn Frfall Møtt fr Leder Knut Tønnes Steenersen FRP Nestleder Gudmund Arnljt Nyrud H Medlem Amara Butt Frfall H Medlem Kristine Brthen H Medlem Wencke H. Wiik Frfall H Medlem Jacb Wilhelm Karikski PP Medlem Per Alexander Bratsberg AP Medlem Anne Grethe Slåtten AP Medlem Ayfer Ingebretsen AP Medlem Harald Teigen AP Medlem Bård Egil Hgstad SV Varamedlem Åse Kirkerød (KRF) Wencke H. Wiik H Varamedlem Lars-Erik Hemsen (H) Amara Butt H 11 av 11 representanter til stede i møtet. Møteprtkll fra møte ble gdkjent. I frkant av møtet ble det avhldt et seminar m «Prsjekt behvsplan fr msrgsbygg Eldrerådet g Rådet fr likestilling av funksjnshemmede var gså invitert. I tillegg møtte virksmhetsledere fra berørte virksmheter. Fra administrasjnen møtte Eli Thmassen, Nina Ansethmen g Irén Hagen. Dkumenter sm ble delt ut i møtet: Melding m vedtak fra Rådet fr likestilling av funksjnshemmede i sakene - Til dagtilbud fra vksenpplæring - Høring Frslag til ny TT-rdning - Orientering m prsjekt behvsplan fr msrgsbygg - Årsberetning Årsregnskap 2014 Melding m vedtak fra Eldrerådet i sakene - Høring Frslag til ny TT-rdning - Orientering m prsjekt behvsplan fr msrgsbygg - Årsberetning Årsregnskap 2014 OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG Frslag til vedtak: Saken tas til rientering. Utvalg fr msrg g helses behandling: Vtering: Frslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg fr msrg g helses vedtak er: Saken tas til rientering. Side 2

4 OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING Frslag til vedtak: Ski kmmune avgir høringssvaret sm fremkmmer i vedlegg a) Høringssvar Frslag til ny frskrift m tilrettelagt transprt fr funksjnshemmede i Akershus. Svaret versendes Akershus Fylkeskmmune. Utvalg fr msrg g helses behandling: Vtering: Frslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg fr msrg g helses vedtak er: Ski kmmune avgir høringssvaret sm fremkmmer i vedlegg a) Høringssvar Frslag til ny frskrift m tilrettelagt transprt fr funksjnshemmede i Akershus. Svaret versendes Akershus Fylkeskmmune. OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING Frslag til vedtak: Saken tas til rientering. Utvalg fr msrg g helses behandling: Vtering: Frslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg fr msrg g helses vedtak er: Saken tas til rientering. OH-26/15 ÅRSRAPPORT AVVIK 2014 Frslag til vedtak: Årsrapprt avvik tas til rientering. Utvalg fr msrg g helses behandling: Vtering: Frslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg fr msrg g helses vedtak er: Årsrapprt avvik tas til rientering. Side 3

5 OH-27/15 DELEGERINGSREGLEMENT FOR SKI KOMMUNE Frslag til vedtak: 1. Frslag til delegering av særlvene vedtas. 2. Reglementet trer i kraft straks. 3. Delegeringsreglement i Ski kmmune, vedtatt av kmmunestyret , pkt. 1 g 2 videreføres. Utvalg fr msrg g helses behandling: Anne Grethe Slåtten (AP) fremmet følgende frslag: «Ski AP ønsker utsettelse av saken.» Vtering: Slåttens utsettelsesfrslag fikk 8 (4AP, 1FRP, 1SV, 1KRF, 1PP) mt 3 stemmer (3H). Utvalg fr msrg g helses uttalelse: Ski AP ønsker utsettelse av saken. OH-28/15 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING UTE - GLENNE GÅRD AS Frslag til vedtak: Glenne Gård AS sin skjenkebevilling fr selskapslkalet på Glenne gård, gitt , utvides til å mfatte vestibylen tilknyttet selskapslkalet g steinlagt mråde fran låven. Utvalg fr msrg g helses behandling: Vtering: Frslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Utvalg fr msrg g helses vedtak er: Glenne Gård AS sin skjenkebevilling fr selskapslkalet på Glenne gård, gitt , utvides til å mfatte vestibylen tilknyttet selskapslkalet g steinlagt mråde fran låven. OH-29/15 ÅRSBERETNING 2014 Frslag til vedtak: Årsberetning 2014 fr Ski kmmune tas til rientering. Utvalg fr msrg g helses behandling: Vtering: Frslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg fr msrg g helses uttalelse til frmannskapet: Årsberetning 2014 fr Ski kmmune tas til rientering. Side 4

6 OH-30/15 ÅRSREGNSKAP 2014 Frslag til vedtak: Regnskap 2014 fr Ski kmmune vedtas. Utvalg fr msrg g helses behandling: Vtering: Frslag til vedtak tiltres enstemmig. Utvalg fr msrg g helses uttalelse til frmannskapet: Regnskap 2014 fr Ski kmmune vedtas. Side 5

7 Saksbehandler: Nina Ansethmen Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 15/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg fr msrg g helse 31/ Kmmunestyret / BOTILBUD TIL MENNESKER MED RUSAVHENGIGHET OG/ELLER PSYKISKE LIDELSER Frslag til vedtak: 1. Sak m etablering av rus g psykiatribliger innlemmes i prsjektet Behvsplan fr msrgsbygg Behvsplanen kmmer til plitisk behandling innen utgangen av Ingress/hvedbudskap: Denne saken mhandler en anbefaling m å legge enkeltsaker knyttet til etablering av bliger- g institusjner inn i det nylig ppstartede prsjektarbeidet med Behvsplan fr msrgsbygg Det ble avhldt et seminar 22.mai hvr Utvalg fr msrg g helse deltk sammen med Eldrerådet g Rådet fr likestilling av funksjnshemmede. Her fresl administrasjnen å samle all planlegging relatert til msrgsbygg inn under prsjektet fr å sikre en helhetlig g riktig priritering av tiltakene. Sakspplysninger: I 2014 har utvalg fr msrg g helse behandlet g utsatt 2 saker (i april g ktber) m samlkaliserte bliger/institusjn til mennesker med rusavhengighet (sak nr. 14/14 g 38/14). Kmmunestyret vedtk følgende verbalfrslag (sak 125/14 budsjett g handlingsplan): Rådmannen bes kmme med sak til kmmunestyret m hvrdan Ski kmmune på ulikt vis kan legge til rette fr etablering av «eldretun». Kmmunestyret ber rådmannen m å fremme en sak der det ttale behvet fr sykehjemsplasser g bemannede msrgsbliger i Ski kmmune blir vurdert frem mt Behvet fr å bygge et nytt, 4. sykehjem g hvr dette lkaliseres, bør inngå i utredningen. Kmmunestyret vedtk (sak 23/15 revisjn av investeringsbudsjettet): Det fremmes en sak m etablering av rus g psykiatribliger innen utgangen av juni Fr å besvare disse vedtakene, g fr å behandle alle samlkaliserte bligbehv g institusjnsbehv samlet, så har rådmannen nedsatt et prsjekt sm skal utarbeide en behvsplan fr msrgsbygg fr periden Behvsplanen skal gi en versikt ver kapasitetsbehvet fr msrgsbygg i årene framver, g angi prinsipper fr lkalisering av msrgsbygg g alternative lkaliseringer. Side 2

8 3 Målet fr prsjektet er en behvsplan sm angir prinsipper fr lkalisering g utfrming av msrgsbygg (samlkaliserte bliger g institusjner) fr mennesker med nedsatt funksjnsevne, utviklingshemming, psykiske lidelser g rusavhengighet i Ski kmmune: - Oversikt ver kapasitetsbehvet fr msrgsbygg i årene framver. - Et kunnskapsbasert grunnlag fr fremtidige investeringsbudsjetter (langsiktig investeringsprgram sm del av årlig BHP). - Fleksible g funksjnelle bygg sm fremmer selvstendighet, uavhengighet, tilhørighet g deltakelse. - En lkalisering g utfrming av msrgsbygg med utemråder sm gjør dem til viktige kvalitetselementer i bybildet g nærmiljøet. - Krte g trygge gå-, sykkel- g kllektivavstander mellm dagliglivets funksjner. Ski kmmune har flere grupper av vanskeligstilte sm trenger bliger med bemanning g/eller institusjnsplass ver krtere eller lengre tid. Alle har ikke like strt behv, enkelte grupper kan få sitt blig- eller institusjnsbehv dekket via eksterne kjøp fr en peride eller kmmunen kan i perider dekke behvet. Enkelte grupper har et rehabiliteringsptensiale g behv av mer midlertidig karakter, mens andre har mer permanente g livslange behv. Fr enkelte grupper eier kmmunen i dag egnede lkaliteter, fr andre må kmmunen vurdere innkjøp eller bygging. Rådmannen vil uttrykke at saker m blig- g institusjnsbygging bør vurderes, begrunnes g pririteres samlet. Kmmunen har arbeidet med blig- g institusjnsbehv gjennm flere år. Samhandlingsrefrmen har medført at endringer skjer raskt. Dette medfører at kmmunens vurdering av bligbehv fr nen få år tilbake, trenger en gjennmgang i takt med endrede føringer sm følge av Samhandlingsrefrmen. Fra tidligst 2017 innføres det betalingsplikt fr kmmunen fr verliggerdøgn i psykiatriske sykehus g avhengighetsbehandling. Fr at kmmunen skal kunne planlegge msrgsbygg fr framtiden, er det viktig å gjøre dette på grunnlag av en ppdatert, kunnskapsbasert g samlet behvsplan. Dette er begrunnelsen fr at Rådmannen ber m at alle enkeltsaker knyttet til etablering av bliger/institusjn blir innlemmet i prsjektarbeidet med Behvsplan fr msrgsbygg. Behvsplan fr msrgsbygg planlegges sendt på høring. Vurdering: Rådmannen mener at saker sm beskriver blig- g/eller institusjnsbehv fr enkelte grupper bør implementeres i Behvsplan fr msrgsbygg. En samlet behvsplan hvr bl.a. pririteringer framkmmer, er en nødvendig frutsetning fr å planlegge msrgsbygg nå g inn mt Kmmunen blir stadig presentert fr nye endringer knyttet til bl.a. Samhandlingsrefrmen, g dette krever at kmmunen løpende må justere g tilpasse sine planer. Kmmunene vil fremver kunne få nye ppgaver, g Ski kmmune har mrådeplaner med stre utbyggingsplaner. Her er det muligheter til å planlegge fr institusjner g samlkaliserte bliger. Rådmannen vurderer at en kbling av mrådeplaner g behvsplan fr msrgsbygg er en frnuftig innretning.

9 4 Rådmannen vurderer at kmmunen vil styrke sin versikt g få et bedre grunnlag fr beslutninger gjennm en behvsplan. Behvsplan fr msrgsbygg vil bli freslått lagt til grunn fr videre utredning g prsjektering av nye msrgsbyggprsjekter. Vedtak m realisering av utvidelser g nye msrgsbygg skjer ved behandling av kmmunens budsjett g handlingsplan. Behvsplan fr msrgsbygg vil bli freslått rullert hvert annet år. Vedlagte saker sm tidligere har vært sendt til plitisk behandling, anbefales ikke realitetsbehandlet på nåværende tidspunkt. Dersm det skal bygges en ny institusjn fr rusmiddelavhengige så vil kstnadene bli så vidt høye at andre målgrupper bør pririteres først. Dette viser behvet fr å se alle msrgsbygg under ett. Øknmiske knsekvenser: Denne saken innehlder ikke øknmiske knsekvenser fr drift eller investeringer. Knsekvenser fr bærekraftig utvikling: Nei Knklusjn: Rådmannen anbefaler at sak m etablering av rus g psykiatribliger innlemmes i Behvsplan fr msrgsbygg Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thmassen kmmunalsjef Vedlegg sm følger saken: a) Prsjektbeskrivelse fr Behvsplan fr msrgsbygg b) Samlet saksframstilling Btilbud til mennesker med rusavhengighet, behandlet i utvalg fr msrg g helse , sak 14/14. c) Samlet saksframstilling Midlertidig btilbud til mennesker med rusavhengighet, behandlet i utvalg fr msrg g helse , sak 38/14

10 Saksbehandler: Tve Næs Arkiv: U62 &18 Arkivsaksnr.: 15/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg fr msrg g helse 32/ SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOLHOLDIG DRIKKE NORSK BUTIKKDRIFT AS - TIDLIGERE ICA NORGE AS Frslag til vedtak: Nrsk butikkdrift AS gis salgsbevilling fr alkhlhldig drikke i gruppe 1 fr følgende utsalgssteder i Ski kmmune: Rimi Hageveien ICA Supermarked Sakspplysninger: Cp nrge Handel AS har kjøpt alle aksjene i ICA Nrge AS fra ICA Detalj AB, Sverige. Ved vertakelsen endret selskapet navn til Nrsk butikkdrift AS. Ved eierskifte pphører bevilling, men ny eier kan drive videre på frrige eiers bevilling i inntil tre måneder, jf. Alkhllven De aktuelle utsagsstedene vil behlde sitt nåværende navn inntil videre, men vil etter hvert få eget navn innenfr Cp systemet. Vurdering: Ettersm saken gjelder eierskifte g ikke etablering av nye utsalgssteder er det ingen alkhlplitiske hindringer fr at bevilling bør gis. Styrer g stedfrtreder må gdkjennes på nytt. Det gjøres av rådmannen etter delegert myndighet. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thmassen Kmmunalsjef Vedlegg sm følger saken: a) Brev av fra Nrsk butikkdrift AS Side 5

11 Saksbehandler: Eli Thmassen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 14/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg fr msrg g helse 33/ Kmmunestyret / LOKALISERING AV KOMMUNALT FASTLEGEKONTOR OG DAGLEGEVAKT Frslag til vedtak: 1. Rådmannen gis fullmakt til å fremfrhandle leieavtale med Ahus fr leie av lkaler på Ski sykehus til Ski kmmunes daglegevakt g kmmunalt fastlegekntr. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fremfrhandle avtaler med Ahus, Fll legevakt IKS g Fll lkalmedisinske senter IKS, m sambruk, leie g kjøp av ressurser g tjenester til den løpende driften av tiltaket. 3. Rådmannen bes avvente etableringen g fremlegge ny sak fr kmmunestyret dersm investerings- g driftsutgiftene ved etablering av daglegevakt g fastlegekntr på Ski sykehus, blir mer enn 25 % høyere enn frutsatt på Langhus b- g servicesenter. 4. Endelig bevilgningssak fremlegges kmmunestyret høsten Ingress/hvedbudskap: Rådmannen la i april 2015 frem sak med frslag m etablering av et kmmunalt fastlegekntr g daglegevakt på Langhus b- g servicesenter. Kmmunestyret vedtk å pprette tiltaket, men ønsket det etablert på Ski sykehus. Rådmannen har nå fått avklart med Ahus at lkaler kan leies, men på grunn av sykdm har det ikke vært mulig å få frem et endelig utkast til avtale. Freliggende sak beskriver leiemulighetene. Da rådmannen i pprinnelig sak ikke hadde vurdert Ski sykehus sm alternativ vil freliggende sak gså mtale frdeler g ulemper med å benytte Ski sykehus i stedet fr Langhus b- g servicesenter sm pprinnelig freslått. Sakspplysninger: Rådmannen la i april 2015 frem sak 37/15, med frslag m etablering av et kmmunalt fastlegekntr g daglegevakt på Langhus b- g servicesenter. Begrunnelsen fr etableringen var å bedre kunne rekruttere g behlde kmmuneleger gjennm å gi de mulighet fr fastlegepraksis sm vil være meritterende fr spesialistgdkjenning. Videre var begrunnelsen behvet fr flere fastleger, daglegevakt på ett sted, samt lett tilgang til daglegevakt fr kmmunens sykehjemstjeneste. Å slå sammen en kmmunal fastlegefunksjn med daglegevakt åpner fr en drift sm kan imøtekmme alle disse behvene. Det er både frdeler g ulemper med å legge det kmmunale fastlegekntret g daglegevakten til Langhus b g servicesenter. Kmmunestyret anså at tilgjengeligheten til legevaktstjenester på ett sted hele døgnet er viktig. Muligheten fr etablering i lkaler på Ski sykehus ble derfr vedtatt utredet. Side 6

12 Kmmunen har hatt møte på Ski sykehus med representanter fra Ahus hvr kmmunens ønske m å se på leiemuligheter g sambruk av ressurser, var temaet fr møtet. Ahus har i dag flere lkaler på Ski sykehus sm kan leies. Rådmannen anser følgende lkaler sm aktuelle: Leie rm inne ved dagens legevakt (skadepliklinikken) med felles venterm g ekspedisjn Leie den gamle legevakten i underetasjen. 7 Begge lkaliteter har venterm g ambulanseinngang. Begge alternativer åpner til en viss grad fr sambruk av ressurser. Vurdering: Rådmannen anser på nåværende tidspunkt lkalene på skadepliklinikken sm de mest aktuelle da de ikke frdrer vesentlige mbygginger. Der ligger det dessuten til rette fr sambruk av utstyr g ressurser i større grad enn m enhetene ligger langt fra hverandre. De gamle legevaktslkalene står tmme g der må det anskaffes alt av inventar g utstyr. Videre ligger disse lkalene langt unna dagens legevakt, ne sm kan være uhensiktsmessig med tanke på sambruk av ressurser g felles inngang til legevakten hele døgnet. Dersm Ski kmmune ønsker å benytte lkalene på skadepliklinikken, så vil Ahus sørge fr at disse stilles til dispsisjn fra Det er ennå en rekke frhld sm er uavklart i tillegg til leiepris g sambruk/kjøp av utstyr g tjenester. Lkalisering av garderbe, spiseplass, lager mv. må vurderes i samarbeid med Ahus g rådmannen trenger derfr ne mer tid før endelig avtale kan inngås. Per i dag er det Ahus sm drifter Fll legevakt g det blir derfr nødvendig å inngå avtale med Ahus rundt blant annet mulig fellesbruk av sykepleierressurser. Videre må det frhandles mkring kjøp av tjenester g leie av utstyr. Legetjenesten er i dag rganisert under Fll legevakt IKS g det må muligens gså inngås egne samarbeidsavtaler med dem. I et lengre perspektiv er det Fll lkalmedisinske senter IKS sm blir den fremste samarbeidsparten. De vertar driften av den interkmmunale legevakten fra Uavhengig av lkalisering er det av sentral betydning at daglegevakten lkaliseres sammen med det kmmunale fastlegekntret. I gjennmsnitt er det pasienter på daglegevakten i periden hver ukedag. Dersm denne tjenesten skulle vært splittet fra fastlegefunksjnen så ville det bli en lite rasjnell bruk av ressurser. Pasientene kmmer dessuten gjerne i blker, så til enkelte tider av døgnet ville det ikke være ne å gjøre, mens det til andre tider ville bli ventetid. Det er tilstrekkelig med én lege til å betjene selve daglegevakten. Denne stillingen ville blitt vanskelig å få besatt både på grunn av vaktlengden g da jbben ville bli ensm g utrygg fr nye leger sm gjerne er de sm tar faste legevaktstillinger. Gjennm å lkalisere daglegevakten sammen med det kmmunale fastlegekntret så vil det til enhver tid være 2 leger på vakt g de vil kunne benytte sine ressurser der det til enhver tid er størst behv. De vil ha et tryggere fagmiljø g en større frutsigbarhet ne sm både virker inn på legenes arbeidshverdag g pasientenes trygghet. Dersm de øvrige fllkmmunene på et senere tidspunkt ønsker å ta del i en døgnåpen legevakt, så vil situasjnen stille seg annerledes. Da vil behvet fr leger til selve legevaktsfunksjnen øke g det vil måtte tilsettes flere leger. Parallelt vil behvet fr å pprette ytterligere en fastlegehjemmel i Ski kmmune være til stede, slik at de kmmunale fastlegene da kan lkaliseres et annet sted.

13 8 Frdelene med å samlkalisere daglegevakten med et kmmunalt fastlegekntr er beskrevet mer inngående i sak 37/15 g mtales derfr ikke ytterligere her. Lkaliseringen kan imidlertid ha betydning fr driften. Frdeler med å lkalisere kmmunalt fastlegekntr g daglegevakt på Ski sykehus i stedet fr på Langhus b- g servicesenter kan ppsummeres i følgende punkter: En døgnåpen legevakt fr Ski kmmunes innbyggere. Innbyggerne trenger ikke å frhlde seg til hvilken tid det er på døgnet når de er i behv av legehjelp. Eksisterende lkaler er nesten innflyttingsklare. De er i bruk sm pliklinikk g har fasiliteter til å kunne drifte kmmunalt legekntr. Mulig lavere driftsutgifter sm følge av sambruk. Leieutgiftene sm påløper vil kunne kmpenseres ved at de avsatte lkalene på Langhus b- g servicesenter leies ut til en tilsvarende kstnad. Kanskje kan gså driftsutgiftene bli lavere fr både den interkmmunale legevakten g Ski kmmunes legevakt/fastlegekntr ved at ressurser sambrukes. Lettere tilgang til røntgen- g labratrietjenester da dette finnes i samme bygg. Frdel fr Fll legevakt da deres sykepleiere kan få dagvakter, ne sm gir bedre turnuser g muligheter fr større stillinger. De øvrige fllkmmunene vil kunne bli mtivert til å ta del i en døgnåpen legevaktstjeneste fr hele Fll. Mulige ulemper med å lkalisere kmmunalt fastlegekntr g daglegevakt på Ski sykehus i stedet fr på Langhus b- g servicesenter: «Fr lett tilgang» på legevaktstjenester. Kmmunal øyeblikkelig hjelp er en del av fastlegerdningen. Daglegevakten skal hvedsakelig ta seg av pasienter sm av ulike grunner ikke kan få hjelp hs egen fastlege. En fare med å pprette en døgnåpen legevakt er at innbyggere ikke ppsøker egen fastlege eller at fastlegene henviser pasienter de selv skulle tatt hånd m, til legevakten. Dette er en kjent prblemstilling fra stre legevakter g dess bedre tilgjengeligheten er, dess mer brukt blir legevakten. Ved å legge funksjnen på Langhus ville det i større grad være de med et reelt behv sm ville benytte tjenesten. Prblemet vil uansett aktualiseres den dagen alle fllkmmunene inngår avtale m en døgnåpen legevakt g det må derfr lages felles strategi i samarbeid med fastlegene i kmmunene. Siden legevakten på kveld/natt g helg er interkmmunal så er det sannsynlig at innbyggere i andre fllkmmuner gså vil ppsøke Ski kmmunes egen legevakt på dagtid. Det blir utfrdringer relatert til å avvise de sm ikke er i behv av øyeblikkelig hjelp, samt å bemanne tiltaket på en slik måte at kmmunelegene klarer å håndtere pågangen. På Langhus var det planlagt at det skulle tilsettes 2 sykepleiere. Ved å legge tjenesten til Ski sykehus vil det være ønskelig at sykepleiere fra IKS et jbber på dagtid på Ski kmmunes legevakt. Dette vil bety at mange persner skal betjene disse funksjnene, ne sm vil bli utfrdrende med tanke på kntinuitet. Ledelse g krdinering av tjenesten vil derfr måtte vurderes i det videre arbeidet. Ski kmmune må samarbeide med mange parter når tiltaket etableres på Ski sykehus. Dette medfører at det må inngås en rekke avtaler g det må gjøres registreringer g ppfølging relatert til kstnadsfrdeling rundt frbruk mv. Dette frdrer en del administrative ressurser både i frbindelse med fremfrhandling av avtaler g ppfølging av disse.

14 9 Opprinnelig var planen at legene på fastlegekntret/daglegevakten skulle bruke tiden effektivt ved at de eventuelt kunne knsulteres fra sykehjemmene g dessuten delta i ulike rller relatert til samfunnsmedisinske ppgaver. Tilgangen på kmmunens datasystemer vil da være en nødvendighet g det vil være en ekstrakstnad dersm det er mulig å etablere dette i lkalene på Ski sykehus. Behvet fr flere fastleger i Langhusmrådet blir ikke imøtekmmet. Begge lkaliseringene har frdeler g ulemper g siden lkalene på Ski sykehus er tilgjengelige er det pp til kmmunen å velge hvilke frdeler sm skal tillegges størst vekt. Øknmiske knsekvenser: Ikke vurdert utver det sm fremkmmer i sak 37/15. Knsekvenser fr bærekraftig utvikling: Ikke vurdert. Knklusjn: Rådmannen tilrår at det jbbes videre med saken med sikte på å imøtekmme kmmunestyrets ønske m en lkalisering av kmmunalt fastlegekntr g daglegevakt på Ski sykehus. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thmassen kmmunalsjef Vedlegg sm følger saken: a) Opprettelse av kmmunalt fastlegekntr - samlet saksfremstilling Vedlegg sm ligger i saksmappen:

15 PROSJEKTBESKRIVELSE Prsjektnavn Behvsplan fr msrgsbygg Organisering Hvem er ppdragsgiver? Rådmannen Hvem er ppdragstaker? Hvem deltar i styringsgruppen? Hvem er prsjektleder? Hvem er sekretær? Hvem deltar i prsjektgruppen? Ressursbruk Rådmannen Rådmannens ledergruppe Samfunnsplanlegger Ingvild Belck-Olsen Spesialrådgiver Nina Ansethmen Virksmhetsleder Tve Embretsen Virksmhetsleder Arild Olsen Mathisen Avdelingsleder Therese Nitter Knst. virksmhetsleder Hanne Haug Bøhler Virksmhetsleder Ingvild Haugen Virksmhet eiendm Ingvar Gunnlaugssn Løpende ressursbruk, ca. t timer per uke per deltaker i prsjektgruppa. Hvem er referansepersner/gruppe? Nettverk levekår Nettverk samfunn Virksmhet øknmi Virksmhet kmmunalteknikk Virksmhet plan, byggesak g gedata Rådet fr likestilling av funksjnshemmede Eldrerådet Brukerutvalget Tillitsvalgtes rganisasjner Brukerrganisasjner 2. Tidsramme fr prsjektperiden Varighet Prsjektbeskrivelse gdkjent av styringsgruppen 3. Bakgrunn Hvr er prsjektet frankret? Prsjektet er frankret i verbalvedtak i kmmunestyret (sak FS 2/15 Oppfølging av kmmunestyrets verbal- g versendelsesvedtak ) 1. Rådmannen bes kmme med sak til kmmunestyret m hvrdan Ski kmmune på ulikt vis kan legge til rette fr etablering av eldretun 2. Kmmunestyret ber rådmannen m å

16 fremme en sak der det ttale behvet fr sykehjemsplasser g bemannede msrgsbliger i Ski kmmune blir vurdert fram mt Behvet fr å bygge et nytt, 4. sykehjem g hvr dette lkaliseres, bør inngå i utredningen. I kmmuneplanen står det at kmmunen vil løpende vurdere hvilke bfrmer g tjenestetilbud sm er mest hensiktsmessig fr å ivareta behvene fr pleie- g msrgstjenester. Det er gså naturlig å se på andre kmmunale planer g prsjekter, sm f.eks. Bligssial handlingsplan fra 2013 g frprsjektrapprt m Bruk av velferdsteknlgi i Ski kmmune fra Begrepet msrgsbygg defineres sm institusjnsbygg g samlkaliserte g bemannede bliger. Beskriv de viktigste grunnene fr at prsjektet skal gjennmføres. Det er frventet en sterk økning i antall eldre i årene framver, både reginalt g nasjnalt. I Ski frventes gruppen 67+ å øke med ca. 50 prsent fram til Gruppen yngre funksjnshemmede øker, g det gjør gså gruppen med psykiske lidelser. Det frventes sterk beflkningsvekst i Ski sm følge av rllene sm kllektivknutepunkt g reginssenter. Dette medfører at det er nødvendig med arealeffektivitet. Det legger føringer fr framtidens msrgsbygg. Omsrgsbygg er viktige brikker i det puslespillet kmmunen skal legge fr å skape attraktive byer g tettsteder. Tilstrekkelig kapasitet g gd lkalisering av ffentlige funksjner er viktig fr å gi gde g effektive tjenester. Dette er gså viktig i et klima- g miljøperspektiv. 4. Mål Hva vil resultatet av et vellykket prsjekt være etter at prsjektet er avsluttet (effektmål)? Målet fr prsjektet er en behvsplan sm angir prinsipper fr lkalisering g utfrming av msrgsbygg fr mennesker med nedsatt

17 funksjnsevne, utviklingshemming, psykiske lidelser g rusavhengighet i Ski kmmune: - Oversikt ver kapasitetsbehvet fr msrgsbygg i årene framver - Et kunnskapsbasert grunnlag fr fremtidige investeringsbudsjetter (langsiktig investeringsprgram sm del av årlig BHP) - Fleksible g funksjnelle bygg sm fremmer selvstendighet, uavhengighet, tilhørighet g deltakelse. - En lkalisering g utfrming av msrgsbygg med utemråder sm gjør dem til viktige kvalitetselementer i bybildet g nærmiljøet. - Krte g trygge gå-, sykkel- g kllektivavstander mellm dagliglivets funksjner. Hva skal prsjektet levere i prsjektperiden? (Resultatmål) Grunnlag fr rammesak g BHP (ntat) - Innspill til langsiktig investeringsprgram Grunnlag fr rullering av kmmuneplanen. 5. Suksesskriterier Hva må lykkes fr at prsjektet skal kunne realiseres? Behvsplan fr msrgsbygg. Gdt samspill mellm nasjnale rammer g lkale mål g strategier. Innvativ g tverrfaglig tilnærming, der mål fr byutvikling g levekår sees i sammenheng. Realistiske rammer fr trinnvis realisering (tid, ressurser g planmessige avklaringer) 6. Budsjett Hva er prsjektets ttale budsjett? Tidlig g løpende invlvering av ressursgrupper g plitiske utvalg. Prsjektet har ikke eget budsjett. Kstnadene i prsjektet er arbeidsinnsats fra kmmunens egne ansatte. Milepælsplan (verrdnet) A Kunnskapsgrunnlag a) Beflkningsprgnser Hente ut relevante data fra Beflkningsprgnser med 2-3 % vekstalternativer. B Strategiutvikling g anbefalinger a) Utarbeide prinsipper fr lkalisering av msrgsbygg, med bakgrunn i effektmålene i pkt. 4. C Arbeidsfrmer, kmmunikasjn g frmell behandling a) Møter g samarbeid Møter hver 2. uke i prsjektgruppe. Møter med styringsgruppe (hvert kvartal/etter behv) Infrmasjn/drøfting med

18 b) Vurdering av kapasitetstallene fr dagens msrgsbygg. c) Tilstandsrapprt fr msrgsbygg. Sammenstilling av data m byggenes tilstand, rehabiliteringsbehv g egnethet fr utvidelse. b) Utarbeide prinsipper fr utfrming av framtidens msrgsbygg (inkl. nrmer fr størrelse) med bakgrunn i effektmålene i pkt. 4. c) Utarbeide frslag til strategiske grep fr å møte framtidens behv. - Kan bemannede g samlkaliserte bliger g institusjner med gd beliggenhet utvides? - Kan bemannede g samlkaliserte bliger g institusjner med lite ptimal beliggenhet relkaliseres? Kan flere mennesker b i egen blig i framtiden? d) Utarbeide frslag til alternative lkaliseringer av msrgsbygg. -Hvr bør nye msrgsbygg lkaliseres? (inkl. en vurdering av frdeler g ulemper ved slike løsninger) definerte referansegrupper. Studietur? b) Behandlingsfrm Styringsgruppen sluttbehandler prsjektets anbefalinger. Styringsgruppen vedtatte anbefalinger legges til grunn fr hhv. Rammesak/BHP g rullering av kmmuneplan. Ved sluttbehandling av prsjektets anbefalinger, vurderer styringsgruppen m det i tillegg skal fremmes sak m prsjektet i KST via frmannskap g relevante fagutvalg. c) Kmmunikasjn Drøftingspplegg m kapasitet, lkalisering g utfrming av msrgsbygg i Ski by. Løpende infrmasjn m prsjektet. Oppstartswrkshp/ idédugnad Aktuelle lenker: _Smets_Antn_HusingtheElderlySenirCitiesEng pdf

19 Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/941-7 Arknr.: F60 Saksbehandler: Rafael V BEHANDLING: SAKNR. DATO Utvalg fr msrg g helse 14/ Kmmunestyret / BOTILBUD TIL MENNESKER MED RUSAVHENGIGHET Frslag til vedtak: 1. Prsjektrapprt «Btilbud til mennesker med rusmiddelavhengighet» tas til rientering. 2. Byggeplanene sm er mtalt i den vedtatte «Strategi fr samlede rustiltak i Ski kmmune» av juni 2011, mgjøres fra bygging av samlkaliserte bliger på Langhus, til å gjelde: a. Plan m å etablere et midlertidig b- g tjenestetilbud, driftet sm institusjn, i Idrettsveien 64. b. Plan m å bygge småhus til vanskeligstilte med særskilte behv. 3. Investeringsmidler sm er avsatt fr samlkaliserte bliger på Langhus, mdispneres til frmålene i pkt. 2 a g b. Endelige beløp fastsettes i tilknytning til øknmisk tertialrapprtering. 4. Det igangsettes mregulering av Idrettsveien 64 fra blig til ffentlig frmål/institusjn. Ingress/hvedbudskap: Sm en del av Strategi fr samlede rustiltak i Ski kmmune, ble det i 2011 vedtatt bygging av bliger til mennesker med rusmiddelavhengighet, på Langhus. Det ble avsatt midler til dette i investeringsbudsjettet. I ettertid har kmmunen kjøpt flere eiendmmer sm rådmannen har ønsket vurdert brukt til dette frmålet sm alternativ til nybygg. Sakspplysninger: I juni 2011 ble prsjektrapprten Strategi fr samlede rustiltak i Ski kmmune ferdigstilt. Denne la grunnlag fr en samlet saksfremstilling til kmmunestyret (arkivnr.124 F60), g ble senere vedtatt. Strategien ble gså nedfelt i investeringsbudsjettet fr I desember 2012 ble russtrategien videreført i et nytt prsjektarbeid frdi det var ønskelig med en ny gjennmgang g fremdriftsplan fr at bygging kunne iverksettes. Utgangspunktet i strategien var 10 bliger i tilknytning til heldøgnbemannet base, samt 6 småhus til samme brukergruppe. I juni 2013 ønsket rådmannen en bredere vurdering av bruken av de kmmunale eiendmmer sm nylig var kjøpt pp, bl.a. Idrettsveien 64 g Nrdbyveien 23. På samme tidspunkt ble bligssial handlingsplan framlagt. I september 2013 nedsatte rådmannen en ny prsjektgruppe med et nytt mandat fr å vurdere brukeres behv, nye signaler fra samhandlingsrefrmen g m hvrvidt allerede ppkjøpte kmmunale eiendmmer kunne tas i bruk fr denne brukergruppen.

20 Gjennm prsjektarbeidet har prsjektgruppen knkludert med at Idrettsveien 64 er et hybelhus sm er spesielt gdt egnet sm midlertidig btilbud fr rusavhengige. Hybelhuset er bygget i betng g tåler hard bruk. Hyblene kan til en str grad tas i bruk i den frfatning de er per i dag. Per i dag har kmmunen 11 midlertidige bliger til bruk fr målgruppen. Disse skal rives g behvet fr å ppretthlde denne kapasiteten er gså av sentral betydning når nye btilbud planlegges. Samhandlingsrefrmen setter nye krav til kmmunen, gså når det gjelder arbeid knyttet til rusmiddelavhengighet g psykiske lidelser. Sentrale myndigheter ønsker bl.a. at kmmunene skal ha et økt fkus på lavterskeltilbud i frhld til grunnleggende helse- g ernæringstilstander. Dette er viktige tiltak fr å frebygge narktikarelaterte dødsfall g redusert helsetilstand blant rusmiddelavhengige. Kmmunen har på bakgrunn av dette et behv fr fleksibilitet g nen utvidede tjenester til rusmiddelavhengige. 2 Vurdering: Kmmunen har bl.a sm følge av samhandlingsrefrmen fått et økt behv fr fleksible tjenester til mennesker sm mangler «tak ver hdet» g sm fte har redusert bevne. Ordinære kmmunale bliger er unntaksvis det riktige btilbudet til mennesker sm ruser seg hardt, g hvr hverdagen er preget av lite kntrll g manglende ivaretakelse av egen helse g langsiktige interesser. Bligssial handlingsplan pririterer gså btilbud til bstedsløse. Prsjektgruppen har i sitt arbeid vurdert mulighetene g behvet fr midlertid btilbud til denne gruppen. Kmmunen har en plikt til å sørge fr akutte- g midlertidige btilbud til mennesker sm mangler «tak ver hdet». Det er gså en priritert ppgave å legge til rette fr btrening g målrettet arbeid verfr denne gruppen. Fr at kmmunen både kan få fleksible btilbud g imøtekmme sentrale føringer, slik de framkmmer i samhandlingsrefrmen, har prsjektgruppen freslått at Idrettsveien 64 mreguleres til institusjn fr midlertidige btilbud. Idrettsveien 64 er et hybelbygg sm passer svært gdt sm midlertidig btilbud til rusmiddelavhengige. Huset har 15 hybler frdelt ver 2 etasjer. 2 hybler er da slått sammen fr å gi et midlertidig btilbud til funksjnshemmede/rullestlbrukere. Det har hele tiden vært en frutsetning fr eventuell mregulering at driften skal hldes innenfr dagens øknmiske rammer. Frsterket btiltak g rustiltaket har per i dag persnell sm vil kunne dekke inn døgnbemanning i Idrettsveien 64 ved at persnalbasen flyttes dit. Et midlertidig btilbud driftet sm institusjn, vil sikre denne brukergruppen et gdt g frsvarlig tilbud i tråd med sentrale føringer. Institusjnen vil være døgnbemannet. Dette er ønskelig fr å ivareta beberne best mulig, ha kntrll i frhld til naber g situasjner sm kan ppstå. Døgnbemanning gir sikkerhet g frutsigbarhet fr alle parter. En slik institusjn skal gså ivareta ernæring g helsetilbud til bebere (lavterskeltilbud), g samtidig legge til rette fr at den enkelte bruker kan strekke seg etter sine egne mål enten det er rusfrihet eller bedret ruskntrll. Det er ønskelig at institusjnen trappes langsmt pp g at dagens brukere ikke skal bli skadelidende ved at bemanningen får ne endrede arbeidsfrmer. En mregulering av Idrettsveien 64 betyr at dagens leietakere blir ppsagt. Kmmunen vil bistå disse i å finne alternativ blig på det private markedet. Øknmiske knsekvenser: Driftskstnader skal dekkes innenfr dagens øknmiske ramme. Investeringsbudsjettet søkes verført fra prsjektet på Langhus til Idrettsveien 64 g til småhus.

21 3 Knsekvenser fr bærekraftig utvikling: Ikke vurdert. Knklusjn: Rådmannen anbefaler at mreguleringsarbeidet igangsettes slik at Idrettsveien 64 kan tas i bruk sm midlertidige bliger (institusjn) fr rusmiddelavhengige. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thmassen Kmmunalsjef Vedlegg sm følger saken: a) Prsjektrapprt «Btilbud til mennesker med rusmiddelavhengighet» Vedlegg sm ligger i saksmappen: b) Rapprt «Strategi fr samlede rustiltak i Ski kmmune», av juni Utvalg fr msrg g helses behandling : Knut Tønnes Steenersen (FRP) fremmet følgende frslag: «Saken m btilbud til mennesker med rusavhengighet utsettes. Utvalg fr msrg g helse ber rådmannen legge frem en ny sak med flere alternativer til lkalisering.» Vtering: Steenersens utsettelsesfrslag fikk 6 (2FRP, 2H, 1KRF, 1PP) mt 5 (4AP, 1SV) stemmer. Utvalg fr msrg g helses vedtak er: Saken m btilbud til mennesker med rusavhengighet utsettes. Utvalg fr msrg g helse ber rådmannen legge frem en ny sak med flere alternativer til lkalisering.

22 Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/ Arknr.: F60 Saksbehandler: Nina Ansethmen BEHANDLING: SAKNR. DATO Utvalg fr msrg g helse 38/ Frmannskapet / Kmmunestyret / MIDLERTIDIG BOTILBUD TIL MENNESKER MED RUSAVHENGIGHET Frslag til vedtak: 1a. Det planlegges fr etablering 6 småhus på Siggerud. 1b. Dagens drift i Finstadveien 8 avvikles når småhusene står ferdige. Bligene i Finstadveien 8 mdispneres til annen målgruppe. 1c. Kstnader fr innkjøp g ppføring er estimert til kr 11 mill. sm innarbeides/mdispneres innen investeringsbudsjettet i budsjett- g handlingsplan fr Det igangsettes reguleringsarbeid g dispensasjnssøknad fr tmta på Siggerud. 2. Det mdispneres 2 leiligheter i den rdinære bligprteføljen til midlertidig btilbud fr persner etter utskrivning/behandling fr rusmiddelavhengighet. 3. Det etableres en institusjn fr midlertidig blig fr mennesker med rusavhengighet inkl. et åpent helse- g aktivitetstilbud. Lkaliseringen av institusjnen utredes nærmere ut fra følgende prinsipper: Institusjnen må lkaliseres sentrumsnært g ha gd tilgang på ffentlig transprt g andre servicetilbud. Saken legges frem fr plitisk behandling våren Ingress/hvedbudskap: Sak m midlertidig btilbud til rusavhengige var ppe til behandling i utvalget fr msrg- g helse Det ble i møtet fattet følgende vedtak: «Saken m btilbud til mennesker med rusavhengighet utsettes. Utvalg fr msrg g helse ber rådmannen legge frem en ny sak med flere alternativer til lkalisering.» Den var det befaring fr utvalgsmedlemmene på den pprinnelige tmten på Langhus, Nrdbyveien 23, Idrettsveien 64 g Slbrgveien 4-6. Freliggende sak legges frem fr vedtak m varig btilbud (småhus) g ettervern fr rusmiddelavhengige. Dette sm et ledd i en trinnvis videreutvikling av tilbudet til brukergruppen. Saken mfatter gså frslag til vedtak m at det skal etableres en institusjn med et tilhørende åpent helse- g aktivitetstilbud. Frslag til lkaliseringen av institusjnen fremmes sm egen sak etter en ny g mer inngående vurdering. Sakspplysninger: Kmmunene vil få flere ppgaver g økt ansvar fr tilbudet til mennesker med rusavhengighet g psykiske lidelser sm følge av samhandlingsrefrmen. Dette gjør det nødvendig å tenke framver basert på de behvene sm er identifisert i kmmunen per i dag, jf. bligssial handlingsplan (2013) g rapprt m btilbud til mennesker med rusmiddelavhengighet (2014). Kmmunen er

23 2 lvpålagt å yte gde g relevante tjenester til mennesker med rusavhengighet, inkludert midlertidig blig. Sentrale styringssignaler g pririteringer fra regjeringen gir frventninger m at kmmunene skal gjøre en ekstra innsats i arbeidet verfr denne brukergruppen, g særlig ifht bligbehv. Kmmunene rundt Osl er spesielt bedt m å yte relevante tjenester til egne rusavhengige, fr å frebygge at mange pphlder seg i Osl. Brukerne er i behv av ulike typer b- g tjenestetilbud: - Blig (varig blig- nen spesialtilpasset, andre i den rdinære bligmassen). - Institusjnsplasser (midlertidig b- g tjenestetilbud). - Åpent helsetilbud, aktiviteter, råd g veiledning. - Midlertidig blig etter utskrivning fra behandling eller sning. Blig (varig blig- nen spesialtilpasset, andre i den rdinære bligmassen). Det er behv fr varige btilbud hjemlet i husleielven til mennesker med rusavhengighet. De fleste brukerne br i rdinære privateide eller leide bliger rundt i kmmunen, men enkelte har behv fr mer tilrettelagte bliger. Kmmunen har innhentet pplysninger m bruk av mbile mdulhus (småhus) sm bl.a. er tatt i bruk i Osl kmmune. Selve ideen er hentet fra Danmark. Målgruppen til slike småhus defineres av den enkelte kmmune, men fellesnevneren er brukere sm ikke trives med naber tett på seg, eller sm ikke vil eller kan innrdne seg i et tett nabskap. I Ski kmmune vil målgruppen være gdt vksne rusavhengige sm ønsker fred g r rundt seg, sm har en jevnt gd bevne g sm har et avklart g dempet rusmisbruk, eller sm deltar i substitusjnsbehandling. Småhus er et ønsket btilbud sm vil passe svært gdt fr enkelte mennesker med rusavhengighet, g dette er en bfrm sm gså gir kmmunen et bredere tjenestetilbud. Institusjnsplasser (midlertidig b- g tjenestetilbud). Kmmunen har behv fr institusjnsplasser fr midlertidige bliger fr mennesker med rusprblemer. Dette er btilbud sm gis fr maksimum 3 måneder av gangen, etter vedtak hjemlet i helsetjenestelven. Opphldene kan frlenges, men både bebere g kmmunen skal anstrenge seg fr å finne fast bligløsning fr den enkelte. Midlertidige btilbud sm er hjemlet i helsetjenestelven er et velegnet tilbud fr mennesker sm pplever bstedsløshet eller sm trenger et restitusjnspphld. Dette gir gså kmmunen en fleksibilitet i hjelpetilbudet sm er sårt tiltrengt. De tilbudene sm kmmunen har i dag er hjemlet i husleielven g er lite egnet til å ivareta akutte g uventede behv. En slik institusjn skal være døgnbemannet med faglærte medarbeidere g med lege- g psyklgppfølging. Tilbudet på en slik institusjnen vil bl.a. være helse- g ssialfaglig ppfølging, medisinppfølging, samtaler, mat, aktiviteter, utarbeidelse av individuell plan g råd g veiledning. Hver beber skal selv bestemme egne mål fr pphldet g tilbudene skal gis individuelt. Åpent helsetilbud, aktiviteter, råd g veiledning. Fr å frebygge helseskader, øke egen mestring g trivsel fr brukergruppen, så er det ønskelig at en institusjn kan tilby et åpent helsetilbud, aktiviteter g råd g veiledning. Midlertidig blig etter utskrivning fra behandling eller sning. Det er gså behv fr 2 leiligheter sm kan brukes sm midlertidig btilbud fr persner etter utskrivning/behandling fr rusmiddelavhengighet eller sning. Dette er leiligheter sm kan tas fra den rdinære bligprteføljen g mdispneres til slik bruk. Btilbudene sm i dag finnes i Ski er i tillegg til de rdinære utleiebligene, 8 samlkaliserte bliger i Finstadveien 8 g 12 midlertidige bliger i Slbrgveien 4 g 6. Sistnevnte bygg er gitt dispensasjn til bruk ut dette året.

24 Vurdering: Tilbudet i Finstadveien 8 kan avvikles dersm det kan fremskaffes alternative btilbud i frm av leiligheter i rdinære bmiljø, samt småhus fr de av beberne sm bør få b mer skjermet. Brukerne vil ved en slik løsning få tjenester på linje med andre hjemmebende brukere. Døgnbemanningen kan nedlegges g midlene flyttes slik at det innenfr dagens driftsramme vil være rm fr å bemanne en fremtidig institusjn fr målgruppen. Bygget i Finstadveien kan dispneres til andre brukergrupper sm har behv fr et samlkalisert btilbud med bemanning. Småhus En viktig frutsetning fr å kunne avvikle driften i Finstadveien 8 er at det etableres småhus. Det frslås å etablere 6 småhus på tmt på Siggerud. Småhusene kjøpes inn sm mbile benheter g har en estimert kstnad på kr 11 mill. 3 Frdeler Plasseringen er i tråd med intensjnen med småhusene. Det er lite kntaktflate mt nærliggende bebyggelse. Det er mulig å etablere/ppretthlde vegetasjnen sm en «buffer» mt tilgrensende bliger. Arealet er lagt ut til fremtidig bebyggelse i kmmuneplanen. Det er krt avstand til nærbutikk (gangavstand) g umiddelbar nærhet til ffentlig vei med kllektivtilbud. Grunneier er Ski kmmune, g gang- g sykkelvei er under pparbeidelse. Det er ingen planer m videre utvikling/utbygging i mrådet. Ulemper Eiendmmen ligger i marka g mfattes av byggefrbudssne etter markalven. Det må søkes dispensasjn før mrådet kan bebygges. Arealet er ikke regulert til byggefrmål eller pparbeidet (reguleringsplan mfatter kun eksisterende bebyggelse). Nrdøstre del er støyutsatt iflg. kmmuneplankartet. Nrdøstvedt areal (teknisk sett mindre egnet til bligfrmål). Dersm det fattes et vedtak m å etablere småhus må arbeidet med dispensasjnssøknad g regulering igangsettes så snart sm mulig. Institusjn I dag finnes det ingen institusjn fr mennesker med rusavhengighet i Ski kmmune. Det tilbudet sm delvis kmpenserer fr dette er de bligene sm kmmunen eier i Slbrgveien 4 g 6. Byggene er i en dårlig frfatning g må fraflyttes innen nyttår. Kmmunen må fremskaffe alternative tilbud til brukerne inntil et nytt tjenestetilbud er på plass. Alternativer kan være hspits i Osl, brakkeløsninger, andre arealer.l. Den institusjnen sm rådmannen freslår at etableres mfatter ikke bare dagbemanning sm det er i Slbrgveien 4 g 6 i dag, men døgnbemanning i tillegg til et åpent helse- g aktiviseringstilbud. Driftsutgiftene til et slikt kan dekkes innen dagens ramme ved at driften av Finstadveien 8 avvikles. Lkalisering av institusjn fr midlertidig blig fr rusavhengige må utredes nærmere ut fra følgende prinsipper: Institusjnen må lkaliseres sentrumsnært g ha gd tilgang på ffentlig transprt g andre servicetilbud.

25 Det er vurdert g delvis kstnadsberegnet lkaliseringsmuligheter fr institusjn på 5 eiendmmer/tmter: 1. Nybygg på Langhus den pprinnelige planen fra Idrettsveien Slbrgveien 2, 4 g 6 4. Nrdbyveien Tmt ved Vevelstad stasjn I vedlagte ntat følger freløpige vurderinger knyttet til de ulike alternativene. Rådmannen finner at det er behv fr å bruke mer tid til å utrede alternativene g at dette bør gjøres i frlengelsen av at det er tatt stilling til småhusetablering. Ettervern Persner sm skrives ut etter behandling eller sning er i en sårbar situasjn g bør ikke tildeles blig sammen med andre sm er i aktiv rus. Mange av de sm skrives ut er uten fast blig g trenger et midlertidig btilbud fra kmmunen. Dersm 2 av kmmunens leiligheter frbehldes brukere på ettervern, kan disse hjelpes til en best mulig egenmestring i rusfrihet. 4 Øknmsike kneskvenser: Etablering av 6 småhus er beregnet til å kste 11 mill.krner. I investeringsbudsjettet er det satt av 24,5 mill.krner til etableringen av rusbliger på Langhus hvrav småhusene var en del av prsjektet. Knsekvenser fr bærekraftig utvikling: Å bistå innbyggere med rusavhengighet til å mestre hverdagen g til å kmme ut av avhengighet vurderes å være viktig fr en bærekraftig utvikling. Knklusjn: Rådmannen anbefaler at det bygges 6 småhus. Dette er en bfrm sm passer deler av brukergruppen gdt, g sm kmmunen ikke har i dag. Opprettelse av småhus vil samtidig gjøre det mulig å avvikle dagens drift i Finstadveien 8 g gjøre det mulig å mdispnere leilighetene til andre målgrupper. I tillegg freslår rådmannen at 2 kmmunele leiligheter dispneres til ettervern. Ski, Audun Fiskvik rådmann Eli Thmassen Kmmunalsjef Vedlegg sm følger saken: a) Vedlegg rustiltak b) Samlet saksfremstilling btilbud til mennesker med rusavhengighet c) Prsjektrapprt Utvalg fr msrg g helses behandling : Gudmund Nyrud (H) fremmet følgende frslag: «Saken utsettes.» Utsettelsesfrslaget ble enstemmig vedtatt g saken er utsatt.

26 Nrsk Butikkdrift AS Ski Kmmune Osl, Nv eier av aksiene i ICA Nrse AS / Nrsk Butikkddft AS Vi viser til salgsbevilling fr alkhlhldig drikke pa 3402 Rimi Hageveien 8605 ICA Supermarked Langhus Vi infrmerer med dette m at Cp Nrge Handel AS (rg nr ) har kjapt alle aksj ene i ICA Nrge AS (rg nr ), fra ICA Detalj AB, Sverige. Handelen ble gjermmfsrt den 13. april Ved vertakelsen endret selskapet navn til Nrsk Butikkdrift AS, g nytt styre ble valgl. Krt tid senere tiltradte Bent Olafsen Aamtsm sm ny daglig leder. Alle endringene er nd registred i Fretaksregisteret, men dette arbeidet har dessverre tatt ne lengre tid enn frutsatt. Aksjene i Cp Nrge Handel AS eies 100 % av Cp Nrge SA (rg nr ). Vi vedlegger kpi av krrekt firmaattest fr Nrsk Butikkdrift AS, Cp Nrge Handel AS g Cp Nrge SA. Vi vedlegger gs6 revisrbekreftet aksjeeierbk fr Nrsk Butikkdrift AS. Med vennlig hilsen Nrsk Butikkdrift AS Sissel Berg Nr8k Butikkdrltt AS Sinsenveien 45 Pstbks Rdelkka NO{501 Osl Nrway T l fn: Teleiax: Org.nr ,14

27 B r n nysu nd reg istren e Firmaaftest Organisasj nsnunmer : rganisasj nsfrm: stiftelsesdat: 96L 21L 460 Aksj eselskap Padi afrarf i FreEaksregisteret : Fretaksnavn: COOP NORGE HANDEL AS FrreEningsadresse : Kmmune : Land: Ostre Aker vei SLO 0301 st Nrge PsEadresse: Pstbks SLO Haugenstua Telefn: zz d Aksj ekapj-tal NOK: Daglig 1eder,/ adm. direktr: , 00 Geir Inge Stkke SCyre : Styregs leder: Anne Berg Behring.:Tanl.irra^6n 11 a 3922 PORSGRT]NN Nest.leder: T^rhiarn et 6i Styremedlem: Jhn Thunes (ial I Ol:rr DFI-raraan Arild Srlien 'l'^ra!.l ^rmi h^ Svein Rtnes Ada OIiva Kristf fersen OysEein Berg Balwinder Bj erke RepresenEanE fr ansaeee Represent.ant fr ansat't'e Represenlant fr Repre entant fr de de de varamedlem: Lars Arve.takbsen kl Brnnysundregishen Slde 1 av 2

28 ii- grnnysu ndregistrene Firmaattest Unni Serstad sveinung Lura svein Myhre vegard Rune Srnmerseeh Thr Eivind Rgnm RepresenEanE fr Representant fr RepresentanE fr Representant fr de de signacur: slyretse leder g daglig leder i fellesskap eller en av disse sarnmen med E agyremedlenner. Prkura : Prkura hver Revi.sr: fr seg: Geir Inge Sgkke MereEe Egelund Valderhaug cdkj ent reviej nsselskap Organiaagj nsnurnmer BDO AS Munkedamsveien 45A 0250 sl, vedtekesfestet frmal: IvareEa sallwirkelagens behv fr knkurraneedyktsige kjede- g frmatsknsept innen dagligvarer g faghandel. selskapec skal rganieere g drifee effektiv g lgiseikkvirksnhe! g frslme samvirkelagene med gde g hensiktsmessige varer g tsj eneauer tsil knkurransedykcig pris g kvalit.et.. selskapeg akal ulfure alle kjederelaeerte ppgaver i h.t. kjedeavealen g ivareta varef rsyningsppgaver langs varesermnen. Cpp Nrge Handel kan gsa drive eiendns- g industrivirksntree same annen virksmhet sm aeer i frbindelse hermed, inklusiv investeringer i g eie av aksjer eller andeler i andre selskaper g knmiske freninger, nar dette bidrar til a realigere frmalet, i, ':.?.-{ ' 1.\ kl 10:52 Brnnysund.egistrene Sftle 2 av 2

29 B rn nysu n d reg istre n e Firmaattest Organisasj nsnummer: rgani sas j ns frm: sarnvi rke freeak StiftelsesdaE: til Fretaksregistereb : Fretaksnavn: COOP NORGE SA Frretningsadresse : Kmmune I Land: Kirkegaga SLO 0301 sr, Nrge Pstadresse: DagIig leder/ adm. Styre : Styrets leder: NesEleder: Pstbks 1173, SEMTRUM 010? s], Geir Inge SEkke Lisbeth Bu11 Husby TrlLahaugen 2 B 7018 TRONDHEIM wilhelm Gj ertsen N.tr - dr$ ' I". '. Q-..e "d:*f styrernedlem: Trj-1 Opsal Thrp Tre Klvning Lnrrl- D^ir Elar- RepresenEanE fr de Tre Vea Berghagene Representant fr de Gunn ElisabeEbDanielsen Pinslund Representant fr de varamedfem: Anne ddveig Rsrvik Reidar Eivind sy1ehe Ma*At-a F^dh l.rrh.l rnud -ai n Ear^ RepresenEant fr de Marianne Hansen svendgen RepresenEant fr de Margreghe Berdsen Representant fr de kl 10:52 Brnnysundregistren Side 1 av 2

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015. Side OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 20.05.2015 Sakliste OH-23/15 ORIENTERING OM PROSJEKT BEHOVSPLAN FOR OMSORGSBYGG OH-24/15 HØRING - FORSLAG TIL NY TT-ORDNING OH-25/15 TIL DAGTILBUD FRA VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

1 Om forvaltningsrevisjon

1 Om forvaltningsrevisjon PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Malvik kmmune Vedtatt i sak 85/14 i kmmunestyret den 15.12.14. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Malvik kommune. Utkast til kontrollutvalget PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Malvik kmmune Utkast til kntrllutvalget 13.2.17. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Skaun kommmune. Vedtatt i sak 23/15 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Skaun kmmmune Vedtatt 21.5.2016 i sak 23/15 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STJØRDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 89/16 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.11.2016 i sak 89/16 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014. Sakliste OH-18/14 PROSEDYRER FOR GENERELL SAKSBEHANDLING OG KLAGESAKSBEHANDLING

Møteprotokoll. Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014. Sakliste OH-18/14 PROSEDYRER FOR GENERELL SAKSBEHANDLING OG KLAGESAKSBEHANDLING Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 09.04.2014 Sakliste OH-14/14 BOTILBUD TIL MENNESKER MED RUSAVHENGIGHET OH-15/14 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING - CAFE SJARM, IDRETTSVEIEN 6, 1400 SKI OH-16/14

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 20/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 20/10 Sakstittel: UTBYGGING - FORNYING AV UNGDOMSSKOLEN I FROGNER Arkivsaknr: 08/2937 Saksbehandler: GSK//TPLEY Trbjørg Jram Pleym K-kde:

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012

RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 2012 RAPPORT FRA PROSJEKTET RUS OG PSYKIATRI I HJEMMEBASERTE TJENESTER I HAUGESUND KOMMUNE 212 Et utvalg av ansatte i ressursgruppen i hjemmebaserte tjenester. 1 Innhld Frrd... 3 Prsjektets frhistrie... 3 Prsjektets

Detaljer

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling:

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Behandling: Saksprtkll i Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne - 06.03.2017 Behandling: Svein Harald Halvrsen, KrF, fremmet frslag til vedtak: Rettighetsutvalget leverte sin utredning NOU 2016:17 På lik linje

Detaljer

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE

Beregnet til Halden kommune. Dokument type Notat. Dato Juni 2012 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Beregnet til Halden kmmune Dkument type Ntat Dat Juni 01 HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE HALDEN KOMMUNE BRUKERUNDERSØKELSE PERSONER MED REDUSERT FUNKSJONSEVNE Rambøll

Detaljer

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1

Oppfølging KU-saker Grue-2008 Møte Saknr. Sak Vedtak Sendes/ Behandlet Oppfølging Ferdig. Sist redigert 20.02.2009 1 19.2.08 1/08 Referater, rienteringer g Kntrllutvalget tar referatene g rienteringen til etterretning. diskusjner. 2/08 Samtale med rdføreren. Samtalen utsettes til neste møte. 3/08 Samtale med rådmannen.

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune

Boligpolitisk handlingsplan 2015 2018 Leirfjord kommune Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Bligplitisk handlingsplan 2015 2018 side 1 Innhldsfrtegnelse Frrd Innledning Målsetting Om bligplitisk handlingsplan 2015 2018 Statusbeskrivelse Rlleavklaringer stat,

Detaljer

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14

Farsund kommune. Rullering av kommuneplanens arealdel for Farsund - Lista. Planprogram Høringsforslag 10.10.14 Farsund kmmune Rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund - Lista Planprgram Høringsfrslag 10.10.14 1 Innledning Farsund kmmune har igangsatt rullering av kmmuneplanens arealdel fr Farsund- Lista.

Detaljer

Årsrapport 2013 - BOLYST

Årsrapport 2013 - BOLYST Frist: 24. april Sendes til: pstmttak@krd.dep.n Til: KMD Årsrapprt 2013 - BOLYST Fra: Vest-Finnmark reginråd Dat: 23.4.2014 Kmmune: Prsjektnavn: Prsjektleder: Leder i styringsgruppen: Kntaktpersn i fylkeskmmunen:

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Selbu kommune. Vedtatt i sak 10/17 i kommunestyrets møte PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Selbu kmmune Vedtatt i sak 10/17 i kmmunestyrets møte 24.4.2017. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud)

Prosjektbeskrivelse Regional areal- og transportplan for Buskerud (ATP Buskerud) Ntat Prsjektbeskrivelse Reginal areal- g transprtplan fr Buskerud (ATP Buskerud) Hensikt med prsjektbeskrivelsen: 1. Gi en krtfattet beskrivelse av prsjektet mht. målsettinger, rganisering, framdrift g

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020

KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 KARLSØY KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2007 2020 PLANPROGRAM Sammen m utviklingen av Karlsøy-samfunnet - hva er våre viktigste utfrdringer? Karlsøy kmmunes beflkning inviteres til flkemøter iht. følgende møteplan:

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR

Sluttrapport. Prosjekt Samhandlingsreform for ROR 01.05.2011-01.05.2013. v/hege-beate Edvardsen Prosjektleder/koordinator ROR SLUTTRAPPORT ROR 2011-2013 Redigert 25.04.2013 Sluttrapprt Prsjekt Samhandlingsrefrm fr ROR 01.05.2011-01.05.2013 v/hege-beate Edvardsen Prsjektleder/krdinatr ROR Prsjektet skulle etter planen avsluttes

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune

Plan for forvaltningsrevisjon Hemne kommune Plan fr frvaltningsrevisjn 2014-2015 Hemne kmmune Vedtatt i kmmunstyret 25.3.2014 i sak 13/14 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon

Utkast Notat Brukers hverdagssituasjoner og tiltak for trygghet, mestring og sosial deltakelse sett i lys av kommunal tjenesteinnovasjon Utkast Ntat Brukers hverdagssituasjner g tiltak fr trygghet, mestring g ssial deltakelse sett i lys av kmmunal tjenesteinnvasjn Metdentat utarbeidet av Ulf Harry Evensen med bistand fra Thmas Andersen,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Vedtatt i kommunestyret , sak 109/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Vedtatt i kmmunestyret 1.12.2016, sak 109/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller

Detaljer

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER

BALANSERT MÅLSTYRING I VADSØ KOMMUNE - VALG AV MÅLEOMRÅDER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedat: 16.06.2005 Klkkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt frfall meldes på tlf. 78 94 23 13. Fr varamedlemmenes vedkmmende gjelder sakslista

Detaljer

Behovsplan omsorgsbygg 2016 2029. Høringsforslag

Behovsplan omsorgsbygg 2016 2029. Høringsforslag Behvsplan msrgsbygg 2016 2029 Høringsfrslag 2. februar 2016 1 Innhld 1 Innledning... 4 1.1 Frmålet med prsjektet... 4 1.2 Avgrensing... 4 1.3 Prsjektrganisering... 5 1.4 Prsess g medvirkning... 5 1.5 Lvgrunnlag...

Detaljer

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE.

INTENSJONSAVTALE. mellom. Vestfold Fylkeskommune og Larvik kommune SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. INTENSJONSAVTALE mellm Vestfld Fylkeskmmune g Larvik kmmune Tema: SAMBRUK AV AREALER: KULTURHUS VIDEREGÅENDE SKOLE. Bakgrunn: Larvik kmmunestyre vedtk 3.desember 2003 Lkalisering av kulturhus : LOKALISERING:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - STEINKJER KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Tydal kommune. Utkast til kontrollutvalgets møte , sak XX/16. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Tydal kmmune Utkast til kntrllutvalgets møte 24.11.2016, sak XX/16. 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprtkll Utvalg: Råd fr funksjnshemmede Møtested: Frmannskapssal, Rådhuset Dat: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjn Representerer Jhn Kuløy Leder Turid Helland Pleym

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 17.01.2011 5/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkde Saksbeh. : 200703646 : E: 614 G11 &52 : B Hlm Behandles av utvalg: Møtedat Utvalgssaksnr. Utvalg fr helse- g ssialtjenester 17.01.2011 5/11 FORSLAG TIL NY

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET

NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Saksfremlegg Saksnr.: 10/3966-6 Arkiv: 611 &52 Sakbeh.: Berit Erdal Sakstittel: NY VURDERING AV SELVKOSTPRINSIPPET Planlagt behandling: Frmannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg

behovetfor 2015-2017 vil være på 430 per år. Vedlegg Vedlegg Nærmere m bakgrunnen fr anmdningen Staten ved IMDi anmdet i fjr kmmunene m å bsette 10707flyktninger i 2014. Alle landets kmmuner er bedt m å bsette flyktninger. Kmmunene har hittil vedtatt å bsette

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERRAN KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 115/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret 30.10.2012 i sak 115/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL

KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUND KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kntrllutvalget i Lund Møtenr.: 1-2015 Møtedat: 11.03.2015 Utvalgssaksnr.: 1/15-8/15 Disse møtte: Arne Skbba Bdil Heskestad Audun Men Snja Surdal Karl Andreas

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Britt Jnassen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 14/203-16 Klageadgang: Nei ORGANISASJONSSTRUKTUR LEIRFJORD KOMMUNE Administrasjnssjefens innstilling: ::: &&& Sett inn

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON (UTKAST) Hemne kommune. Vedtatt av kommunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2013 (UTKAST) Hemne kmmune Vedtatt av kmmunestyret XX.XX.2012 i sak XX/12 1 Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at

Detaljer

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1

Eierskapskontroll 2013 Chrisfestivalen AS. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS. Kontrollør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL Chrisfestivalen AS 2013 Kntrllør: KONTROLLUTVALGAN IS, Sissel Mietinen Side 1 Eierskapskntrll 2013 Chrisfestivalen AS Rapprt fra eierskapskntrll

Detaljer

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015

Våler kommune. Boligsosial handlingsplan. for perioden 2010-2015 Våler kmmune Bligssial handlingsplan fr periden 2010-2015 Vedtatt i kmmunestyret 28.03.2011 Bligssial handlingsplan fr Våler kmmune Innhldsfrtegnelse 1.Bakgrunn...4 1.1 Hva er en bligssial handlingsplan?...4

Detaljer

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge

Høring NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Høring fra Trondheim Helseklynge Trndheim Helseklynge Frskning g utdanning innen samhandling g innvasjn Trndheim 14. nvember 2011 Til Helse- g msrgsdepartementet Kmmunetjenesteavdelingen Pstbks 8011 Dep 0030 Osl. (pstmttak@hd.dep.n) Høring

Detaljer

Styremøte 5. mars 2015

Styremøte 5. mars 2015 Styremøte 5. mars 2015 Sted: Ruter, Drnningens gate 40 Tid: Kl. 10.00 14.00 Saker.: 11 /15 23/15 Sakliste til styremøte 5. mars 2015 Saksnr.: Sak Sak 11/15 Referat fra styremøte 29. januar 2015 Sak 12/15

Detaljer

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV

STYRING OPPFØLGING AV LOVKRAV OG ØVRIGE MYNDIGHETSKRAV Saksbehandler: Tr-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300272 109 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 09-2005 PRAKTISERING

Detaljer

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING

ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Saksframlegg ORIENTERINGSSAK - STATUSSRAPPORT OM ØKONOMISK RÅD OG VEILEDNING Arkivsaksnr.: 10/2040 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Frslag til vedtak/innstilling: Frmannskapet tar saken til

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjnen KOMMUNAL- OG MODERNISERINGS- DEPARTEMENTET Pstbks 8112 DEP 0032 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkde: Dat: 2016/374 EBG.. 31 02 30 30 024 22.09.2016 Høring -

Detaljer

Ny arbeidstaker-organisasjon

Ny arbeidstaker-organisasjon Ny arbeidstaker-rganisasjn Sm tidligere nevnt har det blitt ført samtaler m en mulig ny arbeidstakerrganisasjn fr ansatte innen diakni, prestetjeneste g kirkelig undervisning. De tre freningene har nå

Detaljer

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP

Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind Wevling medlem A/SV/SP Mona Vauger medlem A/SV/SP Møteprtkll Utvalg: Utvalget fr miljø g teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 24.01.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Hans Herman Utgård medlem A/SV/SP Øyvind

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon...2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - VERDAL KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn...2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn...2 3 Hvrdan

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: C22 Arkivsaksnr.: 13/1256 ETABLERING AV HELGELAND FRILUFTSRÅD UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE

PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE PROSJEKTBESKRIVELSE ROS-ANALYSE FOR BRANN- OG REDNINGSTJENESTEN HAMMERFEST KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 1.1. Målsetning/hensikt 1.2. Ajurhld 1.3. Definisjner 2. ORGANISERING AV OG MANDAT

Detaljer

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2.

Styret i Reisa Elvelag avholdt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møterommet i bankbygget, 2. Styret i Reisa Elvelag avhldt styremøte styremøte/årsmøte fredag 13. april 2012 kl. 10.00 til ca. kl.16.00 på møtermmet i bankbygget, 2.etasje Følgende møtte: Terje Nrdberg (stemmeandel 1 ½) Lars Frihetsli

Detaljer

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg

Ansvar for å foreslå løsninger i en ny kommune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prosjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie og omsorg Arbeidsgruppe: Ansvar fr å freslå løsninger i en ny kmmune ut fra arbeidsbeskrivelser gitt i denne prsjektplanen. Tjenesteyting: Helse, pleie g msrg Arbeidsrapprt 01.09.15 Arbeidsrapprten er et dkument

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 15/1829-21 Arknr.: H41 &40 Saksbehandler: Ingvild Belck-Olsen BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 4/16 08.02.2016 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/16 08.02.2016

Detaljer

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014

Retningslinjer for søknad om og tildeling av klinisk korttidsstipend 2014 Retningslinjer fr søknad m g tildeling av klinisk krttidsstipend 2014 Søknadsfrist mandag 2. juni 2014 kl. 13.00 Innhld Om stipendet. 1 Definisjner... 2 Søknadens vedlegg.. 2 Innsending av elektrnisk søknadsskjema...

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Planutvalget Kommunestyret Saksdkument Saksmappenr: 2015/5271 Saksbehandler: Rannveig Kildal Ramtvedt Arkivkde: 140 Behandles av: Utvalg Møtedat Utvalgssaksnr. Frmannskapet 24.11.2015 Planutvalget 02.12.2015 Kmmunestyret 17.12.2015

Detaljer

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid

Rapport fra kompetansenettverket Opplæring av ungdom med kort botid Østfld 23.06.14 Rapprt fra kmpetansenettverket Opplæring av ungdm med krt btid -et kmpetanseprsjekt rettet mt ungdmsskler, videregående skler g vksenpplæring 1. Bakgrunn g rganisering Prsjektfrberedelsene

Detaljer

Drammen Eiendom KF forslag til ny eierstrategi

Drammen Eiendom KF forslag til ny eierstrategi SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Rar Paulsen Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 13/15465-5 Dat: 21.10.2014 Drammen Eiendm KF frslag til ny eierstrategi â INNSTILLING TIL: Frmanskapet/Bystyret Rådmannens frslag til vedtak:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellm Sørlandets sykehus HF g Lund kmmune Delavtale nr. 10 Samarbeid m frebygging Gdkjent av Lund kmmunestyre 27.9.2012 0 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF g Lund

Detaljer

Oslo Havn KF Havnedirektøren

Oslo Havn KF Havnedirektøren Osl Havn KF Havnedirektøren Utv. nr. Utvalg Møtedat ST 09/11 Havnestyre 27.01.2011 Saksbehandlende avdeling: Teknisk avdeling Saksbehandler: Per Gisle Rekdal Dat: 17.01.2011 Saksnummer: 2010/229 Sak: NTP-2014-2023.

Detaljer

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig

Aktivitet Hensikt Oppgaver Resultat Ansvarlig 1 Avklare evt pprettelse/ videreføring av reginal ambulansefunksjn 2 Frberende aktivitet fr 2015 Hensikten er å avklare m vi trenger en reginal funksjn fr å ivareta sentrale funksjner, g evt. hvilket innhld

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Liv Hansen 12/2045 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE UTTALELSE FRA RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse:

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 3/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Haugestad, Lierbyen Møtedat: 08.10.2012 Tid: 09.30 Etter møtet vil det være anledning til å delta på rientering m statsbudsjettet

Detaljer

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål

Notat om foranalysene. Fellestrekk og refleksjonsspørsmål Ntat m franalysene Bakgrunn fr presentasjn av franalysene i Bligssialt utviklingsprgram fr kmmunene Bærum, Hamar, Lillehammer g Lørenskg Fellestrekk g refleksjnsspørsmål Husbanken Regin øst 2.september

Detaljer

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi

Overdoseteam Arendal kommune. Delprosjekt, Arendal kommunes overdosestrategi Overdseteam Arendal kmmune Delprsjekt, Arendal kmmunes verdsestrategi Innhld Bakgrunn... 2 Mål... 2 Definisjner... 2 Definisjn ikke-fatal verdse:... 2 Definisjn fatal verdse:... 2 1 Overdseteamet... 2

Detaljer

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010

Administrerende direktørs orientering styremøte 21. juni 2010 Administrerende direktørs rientering styremøte 21. juni 2010 Høringsuttalelse fra Helsefretakenes senter fr pasientreiser ANS vedr. frslag til frskrift m stønad til helsetjenester mttatt i et annet EØSland

Detaljer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer

REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- og styringssystemer REFERAT fra MØTE FOR PROSJEKTGRUPPE 3 Utvikling av plan- g styringssystemer Sted: Dat: Tid: Referent: Grønt møterm, rådhuset 19.11.12 10:00 12:00 Bjørn Dkken Til stede: Ikke til stede: Referat sendes:

Detaljer

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte

Forebygging og håndtering av vold og trusler mot ansatte Frebygging g håndtering av vld g trusler mt ansatte - retningslinjer i Gausdal kmmune Innhld: A. Generelt, - m begrepet vld g trusler - m arbeidsmiljølven. B. Kartlegging av risik fr vld g trusler - vurdere

Detaljer

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport

Rus/ Psykiatri Prosjektrapport Hitra kmmune Frøya kmmune > Rus/ Psykiatri Prsjektrapprt Nvember 2011 Mai 2012 Innhld 1.0 Bakgrunn:... s. 1 2.0 Hvedmål:... s. 1 2.1 Delmål:...s. 1 3.0 Rammer:...s. 2 4.0 Avgrensning:...

Detaljer

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013

Blå Kors barne- og ungdomsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 1 Blå Krs barne- g ungdmsråd (BUR) REFERAT MØTE 2/2013 Dat/tid: 06.09.13-08.09.13 Sted: Ulsteinvik g Nerlandsøy Til stede: Tre Hareide (invitert, leder Ålesund BKU), Yngve Anderssn (Krpssjef fr speiderne),

Detaljer

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi

RÅDMANN. Kommunikasjonsstrategi RÅDMANN Kmmunikasjnsstrategi 01.03.2013 Vi trr på muligheter 4 Vi trr på muligheter Innhld 1. Om dkumentet g kmmunikasjnsstrategien... s.5 1.1 Strategidkumentet... s.5 1.2 Tiltaksplaner (kmmunikasjnsplaner)...

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap

Universitetet i Oslo Institutt for statsvitenskap Universitetet i Osl Institutt fr statsvitenskap Referat fra prgramrådsmøtet fr Offentlig administrasjn g ledelse - 3. juni 2015 Til stede: Jan Erling Klausen, Karine Nybrg, Haldr Byrkjeflt, Malin Haglund,

Detaljer

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister.

Arbeidsutvalget (ordførerne) i Lister. Arbeidsutvalget (rdførerne) i Lister. Referat Møtested Kvinesdal rådhus, møterm Strekvina Møtetidspunkt Dat: mandag 19.11.12 Klkken: 0900 1400 Ansvar fr ppfølgning Tilstede Frfall Leder/rdfører Odd Omland

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - INDERØY KOMMUNE - 2008 Innhldsfrtegnelse 1 Bakgrunn g frmål med frvaltningsrevisjn... 2 2 Om planlegging av frvaltningsrevisjn... 2 3

Detaljer

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning

Innkalling til møte 1. juni 2011 - Forberedelse og prosess ved etablering av ny Database for statistikk om fagskoleutdanning Alle fagskletilbydere v/styrene Deres ref Vår ref Dat 201006242-/AKN 05.05.2011 Innkalling til møte 1. juni 2011 - Frberedelse g prsess ved etablering av ny Database fr statistikk m fagskleutdanning Vi

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for forvaltning og teknisk drift Formannskapet Kommunestyret Trysil kmmune Saksframlegg Dat: 20.09.2016 Referanse: 20927/2016 Arkiv: 614 Vår saksbehandler: Bjørn Myhre/Ståle Elgshøen Mulighetsstudie fr nytt svømmebasseng Saksnr Utvalg Møtedat Hvedutvalg fr frvaltning

Detaljer

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025

PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 PLANPROGRAM KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013-2025 RØYKEN KOMMUNE HØRINGSUTKAST Planprgram Kmmuneplanens samfunnsdel 1 INNHOLD 1 Frmålet med planarbeidet... 3 1.1 Utviklingstrekk i røyken kmmune... 3 1.2

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Geir Berglund 12/1196 Arkiv: D10 UTREDNING - FLYTTING AV BIBLIOTEK TIL HERØY SKOLE Rådmannens innstilling: 1) Herøy flkebiblitek samlkaliseres med

Detaljer

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen

Samarbeidsavtale om klimavennlig areal- og transportutvikling i byområdet Lier Kongsberg Areal, transport og miljøprosjekt Buskerudbyen Vedlegg 1 Ajurføring av samarbeidsavtalen, justeringer er merket med rødt Samarbeidsavtale m klimavennlig areal- g transprtutvikling i bymrådet Lier Kngsberg Areal, transprt g miljøprsjekt Buskerudbyen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Kari Christensen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen

IKT-Strategi og handlingsplan 2013-2016 For felles IKT-satsning i Gjøvikregionen IKT-Strategi g handlingsplan 2013-2016 Fr felles IKT-satsning i Gjøvikreginen Side 1 Innhld 1 Bakgrunn... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Dispsisjn g ppbygning... 3 1.3 Sektrmål, suksessfaktrer g frutsetninger...

Detaljer

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter

Årshjul for eierstyring høsten 2017/våren-2018 og forslag til opplegg for dialogmøter Vedlegg 2 Årshjul fr eierstyring høsten 2017/våren-2018 g frslag til pplegg fr dialgmøter 1. Bakgrunn Sm ppfølging av styrets vedtak m mål fr eierskap i aksjeselskap (styresak 152/16), må det fastsettes

Detaljer

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 2.5.2007 200700010-49 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kmmunale arkiv Dat: 22. januar 2015 Til stede: Frfall: Referent: Wenche Risdal Lund (IKA Kngsberg), Tm Oddby (LLP), Bjørn Bering (Nrsk kulturråd), Vilde Rnge (Riksarkivet),

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx

PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON Agdenes kommune. Vedtatt i kommunestyre, sak xx/xx PLAN FOR FORVALTNING SREVISJON 2017-20 20 Agdenes kmmune Vedtatt i kmmunestyre, sak xx/xx Om frvaltningsrevisjn I henhld til kmmunelven 77 er kntrllutvalget ansvarlig fr å påse at kmmunens eller fylkeskmmunens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Inga Marie Lund SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kmmunestyret Dk. ffentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte ffentlig Ja Nei. Hjemmel: Kmm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap

Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Møteinnkalling Fsen Helse Interkmmunalt selskap Utvalg: Styret fr Fsen Helse IKS Møtested: Bjugn Helsesenter, møterm Universet Møtedat: 6.6.2014 Tid: 10:00-15.00 Frfall meldes til daglig leder Berit Wiklund

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004

AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE ELDRERÅDETS ÅRSRAPPORT 2004 1 MANDAT Det fylkeskmmunale eldrerådet skal være et rådgivende rgan fr fylkeskmmunen, g skal ha til behandling alle saker sm gjelder levekårene fr eldre

Detaljer

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU

Det integrerte universitetssykehuset. O-SAK Orientering om Felles støttefunksjoner for forskning, innovasjon og utdanning - FIU Det integrerte universitetssykehuset O-SAK 23-16 Orientering m Felles støttefunksjner fr frskning, innvasjn g utdanning - FIU 1 Det integrerte universitetssykehuset Overrdnet strategisk målsetting, mai

Detaljer

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 -

Sakskartliste: Følgende fra administrasjonen møtte: Møteprotokoll. Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Møteprtkll Utvalg: Kmmunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dat: 13.02.2008 Tidspunkt: 17:00 - Følgende møtte: Funksjn Listetilhørighet Møtte fr: Paul Henriksen medlem A Rlf Strand varamedlem A Anne May

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER

FAUSKE KOMMUNE. Sammendrag: SAKSPAPIR SALTEN KONTROLLUTV ALGSSERVICE- FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE Sluttbehandle 10/7891 I I Arkiv JurnalpstID: sakid.: 10/1358 I Saksbehandler: Salten kntllutvalgsservice de vedtaksinnstans: Kmmunestyre Sak nr. 070/10 FORMANNSKAP Dat: 20.09.2010

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kmiteen fr plan, næring g ressurs Møtested: Frmannskapssalen Møtedat: TIRSDAG 06.03.2012 kl. 13:00 Møtet starter med ca. 45 min. infrmasjn m hvrdan selvkst beregnes fr selvkstmrådene

Detaljer

Høring om Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg

Høring om Meld. St. 29 ( ) Morgendagens omsorg Til: Strtingets helse- g msrgskmité Fra: Nrske Bligbyggelags Landsfrbund Dat: 14. mai 2013 Høring m Meld. St. 29 (2012 2013) Mrgendagens msrg Nrske Bligbyggelags Landsfrbund (NBBL) har sm frmål å samle

Detaljer

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa

Ikke aktuelt å oppnevne egne vararepresentanter for rådmennene i utredningsgruppa Kmmunerefrmen «Ny kmmune N-Helgeland» Referat fra møte i utredningsgruppa (RG) bestående av rådmenn i kmmunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rødøy, Træna g Rana - 12.03.2015 kl. 12.00 16.00 på Meyergården htell.

Detaljer

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale

Håndbok i autorisasjon og autorisasjonssamtale Nasjnal sikkerhetsmyndighet Håndbk i autrisasjn g autrisasjnssamtale Utgitt av Nasjnal sikkerhetsmyndighet Autrisasjn av persner sm skal ha tilgang til sikkerhetsgradert infrmasjn er et av de viktigste

Detaljer

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN

UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN UTKAST PROSJEKTMANDAT ELEKTRONISK PASIENTJOURNAL I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN STATUS, UTFORDRINGER OG BEHOV Saksnummer i 360: Versjnsnummer: 0.1 pr 21.02.2014 Første utkast 0.2 pr 27.02.2014 Revidert etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Wiese (Formannskapssalen) Møtedato: Tid: 09:00-12:30

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Møterom Wiese (Formannskapssalen) Møtedato: Tid: 09:00-12:30 Lillehammer kmmune Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne MØTEINNKALLING Utvalg: Råd fr mennesker med nedsatt funksjnsevne Møtested: Møterm Wiese (Frmannskapssalen) Møtedat: 06.06.2017 Tid: 09:00-12:30

Detaljer

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010

STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5. Plan og budsjett SØ 2010 STYREMØTE 30. juni 2010 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Plan g budsjett SØ 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfld HF (SØ) må i 2011 freta kstnadskutt på til sammen 19 mill. krner fr å følge

Detaljer

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal

Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk for Lunge- og arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Til Samhandlingsdirektør St. Olavs Hspital Trndheim 10. februar 2015 Høringssvar Mulighetsstudie fra Klinikk fr Lunge- g arbeidsmedisin, Medisinsk avd. Orkdal Vi er verrasket ver at St. Olavs Hspital har

Detaljer

Jakten på tidstyvene i Asker

Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene i Asker Jakten på tidstyvene > Rådmannen initierer i 2015 et strategisk prsjektet: «Jakten på tidstyvene». > Å fjerne tidstyver handler sm regel m å spare tid til å kunne priritere

Detaljer

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune

Revisjon av kommuneplan for Kongsvinger. Erik Dahl, kommunalsjef Samfunn Kongsvinger kommune Revisjn av kmmuneplan fr Kngsvinger. Erik Dahl, kmmunalsjef Samfunn Kngsvinger kmmune Dette er et åpent møte m K planen, sm er under arbeid. Kngsvinger har en kmmuneplan fra 2003. Kmmuneplanens arealdel

Detaljer

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag

Spørsmål og svar til Konkurransegrunnlag Rammeavtale utviklingstjenester Saksnr.: NT-0080-14 Spørsmål g svar til Knkurransegrunnlag # 2, utsendt 06.06.2014 1. Intrduksjn 1.1 Frmål Frmålet med dette dkumentet er å gi svar på innkmne spørsmål til

Detaljer