T I L P A S N I N G S D Y K T I G E B O L I G O M R Å D E R - 2. Innhold. side Forord 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "T I L P A S N I N G S D Y K T I G E B O L I G O M R Å D E R - 2. Innhold. side Forord 3"

Transkript

1 Innhold side Forord 3 1. Innledning Målsetting Begrepsdefinisjoner Tilpasningsdyktighet Boligkvalitet Tilpasningsdyktighet og bærekraftighet Metode og gjennomføring Utvalg Sammendrag Delrapport 1: Begrepsbruk og modeller for tilpasningsdyktighet Begreper og modeller Delrapport 2: Tre case-studier Disengrenda Borettslag Reinen området Sjøveien området Konklusjoner Anbefalinger Disengrenda Borettslag Hvem bor i Disengrenda Borettslag? Hvordan er det å bo i Disengrenda Borettslag? Vurdering av boligkvaliteter Leilighetenes brukskvaliteter Nabokontakt Er Disengrenda Borettslag et tilpasningsdyktig boligområde? Tilpasninger av leilighetene Felleslokaler som tilskudd til private enheter Oppsummering tilpasningsdyktighet Arealbruk Konklusjon Reinen området Hvem bor i Reinen området? Hvordan er det å bo i Reinen området? Vurdering av boligkvaliteter Leilighetenes brukskvaliteter Nabokontakt Er Reinen området et tilpasningsdyktig boligområde? Tilpasninger av leilighetene 65 S I D E 1

2 4.3.2 Leilighetenes utleiemuligheter Oppsummering tilpasningsdyktighet Arealbruk Konklusjon Sjøveien området Hvem bor i Sjøveien området? Hvordan er det å bo i Sjøveien området? Vurdering av boligkvaliteter Uteområdenes kvaliteter Nabokontakt Er Sjøveien området et tilpasningsdyktig boligområde? Tilpasninger av leilighetene Felles utearealer som avlastning for små leiligheter Oppsummering tilpasningsdyktighet Arealbruk Konklusjon Sammenfattende drøfting og konklusjon Forutsetninger for tilpasningsdyktighet Fysiske endringer Bruksmessige endringer Tilpasningsdyktighet og boligkvalitet Utvidbarhetens og ombyggbarhetens betydning Felleslokalenes betydning Utleiemulighetens betydning Tilpasningsdyktighet og arealbruk Konklusjon og anbefalinger Samfunnsmessige konsekvenser Konsekvenser for utbyggerne Konsekvenser for beboerne Relevante problemstillinger for videre arbeid 115 Vedlegg 117 Vedlegg 1: Spørreskjema Vedlegg 2: Intervjuguider S I D E 2

3 Forord Denne rapporten er resultatet av andre del av prosjektet Fleksibilitet i tette boligområder som er gjennomført ved SINTEF Bygg og miljø, avdeling Arkitektur og byggteknikk, i perioden høsten 1999 til Den inneholder en presentasjon av case-studier av tre boligområder som er eksempler på ulike former for tilpasningsdyktighet: Disengrenda Borettslag, Oslo: Felleslokaler og påbygningsmuligheter Reinen området, Tromsø: Leiligheter med utleiemuligheter Sjøveien området, Trondheim: Generalitet og muligheter for å ta i bruk kjeller og loft Mange etterlyser nytenkning når det gjelder tilpasningsdyktighet og foreslår utprøving av mer fleksible boligløsninger. Som delrapport 1 viste, har det blitt bygget ulike typer tilpasningsdyktige boliger i Norge og i andre land gjennom hele det 20. århundre. Disse er imidlertid i svært liten grad undersøkt og evaluert i etterkant. Nyutvikling av tilpasningsdyktige boliger må basere seg på kunnskap om hvordan forskjellige løsninger har fungert. Har fleksibiliteten blitt utnyttet slik den var tenkt? Oppfatter beboerne tilpasningsmulighetene som en kvalitet? Og hvilke konsekvenser har tilpasningsdyktigheten fått for arealbruk over tid i de aktuelle boligene? I denne rapporten vil vi prøve å svare på noen av disse spørsmålene. Vi vil også peke på hvilke konsekvenser denne kunnskapen kan få for sentrale boligaktører. Prosjektet er i finansiert av Husbanken, og kontaktperson der har vært overarkitekt Tore Lange. Når det gjelder det ene casestudiet, nemlig Sjøveien området, inngår dette også som en del av dr.gradsprosjektet Tette boligområder Kvaliteter og utviklingspotensiale. Dette prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd under programmet Bolig og levekår og gjennomføres av stipendiat Randi Narvestad ved institutt for Byggekunst, NTNU. De kvalitative intervjuene som danner grunnlag for beskrivelsene og analysene i denne rapporten ble gjennomført av henne i løpet av våren Det samme stoffet er presentert i essayet Boligfleksibilitet i Sjøveienområdet som ble skrevet av Narvestad i forbindelse med faget Boligens teori og historie ved NTNU, høsten Dette materialet inngår i noe omarbeidet form i denne rapporten. S I D E 3

4 Spørreskjemaundersøkelsen i Sjøveienområdet er gjennomført som et samarbeid mellom det husbankfinansierte prosjektet og dr.gradsprosjektet. Prosjektleder og hovedforfatter av rapporten har vært Eli Støa. Karin Høyland har også deltatt i arbeidet. Begge er forskere ved SINTEF Bygg og miljø, avdeling for Arkitektur og byggteknikk. Stipendiat Randi Narvestad, NTNU, har bidratt aktivt som forfatter på den delen av rapporten som omhandler Sjøveienområdet (kap.5). Innholdet har vært drøftet i en referansegruppe som har bestått av: Sivilarkitekt Erlend Løvstakken Overarkitekt Helge Raaen, Trondheim kommune Overarkitekt Are Rødsjø, Husbankens Trondheimsavdeling Professor Sven Erik Svendsen, NTNU Trondheim, februar 2002 Eli Støa S I D E 4

5 1. Innledning 1.1 Målsetting Gjennom de tre case-studiene som blir presentert i denne rapporten, ønsker vi å synliggjøre hvordan ulike former for tilpasningsdyktighet fungerer i praksis og oppleves og erfares av beboerne. Case-studiene belyser temaet i tre ulike kontekster og fokuserer på følgende punkter: Forutsetninger (fysiske og sosiale) for at boliger og boligområder kan tilpasses endret bruk og nye behov over tid Hvilken betydning tilpasningsdyktigheten har for boligkvaliteten slik den oppleves fra beboernes side Endringenes betydning for arealbruken Det har ikke vært et mål å gi en vurdering av den arkitektoniske kvaliteten av boligområdene hverken estetisk eller funksjonelt. Vi har ønsket å finne ut hvordan det er å bo i områdene sett fra beboernes perspektiv og undersøke hva tilpasningsdyktighet betyr i dette bildet. Fokus ligger på og hvordan spesielle egenskaper felleslokaler, utleieenheter og utvidelsesmuligheter på kjeller og loft fungerer og erfares av de som bruker dem. På bakgrunn av erfaringene fra boligområdene, er det et mål å peke på konsekvenser denne kunnskapen kan eller bør få for offentlige myndigheter med ansvar for boligutviklingen, for boligutbyggerne og for beboerne selv. 1.2 Begrepsdefinisjoner Det sentrale begrepet i denne rapporten er tilpasningsdyktighet 1. Dette er definert og utdypet i Delrapport 1: Begrepsbruk og modeller for tilpasningsdyktighet (Støa & Høyland, 2002). Her vil vi derfor kort oppsummere de viktigste definisjonene. Et annet begrep som krever en viss utdyping er boligkvalitet Tilpasningsdyktighet I både delrapport 1 og 2 bruker vi betegnelsen tilpasningsdyktighet som en samlebetegnelse for alle typer løsninger som innebærer muligheter for å tilpasse bruk og utforming til endringer i behov for boligområder som helhet og for den enkelte boligenhet. Dette kan være endringer på både kort og lang sikt (over døgnet, året eller i løpet av et helt liv). Tilpasningsdyktighet er i denne sammenhengen knyttet til fysisk form, men den behøver ikke nødvendigvis innebære fysiske 1 Vi har valgt å benytte tilpasningsdyktighet som en fellesbetegnelse i stedet for fleksibilitet som ble brukt ved oppstarten av prosjektet. S I D E 5

6 Boligområde Boligenhet Uten fysiske endringer Med fysiske endringer Uten fysiske endringer Med fysiske endringer endringer. Også fysiske omgivelser som er tilrettelagt for ulik bruk og endringer i bruk faller inn under begrepet. Det er vanlig å snakke om tre forskjellige former for tilpasningsdyktighet: Generalitet, fleksibilitet og elastisitet. Disse begrepene er definert slik i delrapport 1: Generalitet: Begrepet innebærer at bygningen eller boligområdet er utformet på en måte som gjør at den brukes på ulike måter og til forskjellige formål uten at det gjøres bygningsmessige endringer. Livsløpsstandard kan ses som en form for generalitet fordi utgangspunktet med den er å gjøre boligen brukbar for alle uansett alder og fysisk førlighet. Fleksibilitet: Begrepet fleksible boliger brukes ofte synonymt med tilpasningsdyktighet. Fleksibilitet dekker imidlertid ikke alle former for tilpasninger, men kan avgrenses til å bety at bygningen kan tilpasses nye behov og bruksmåter gjennom fysiske endringer. Gjennom bevisst utforming av bygget kan slike endringer skje med minimale investeringskostnader og ressursbruk. Dette forutsetter bevisst bruk av bærende konstruksjoner/lettvegger, plassering av tekniske installasjoner m.m. Elastisitet: Dette begrepet innebærer at bruksarealet kan øke eller minske ettersom behovene endrer seg. Det forutsetter at det er lagt til rette både for eventuelle framtidige påbygninger, og for å fradele boligenheter (f.eks. ved utleie) dersom plassbehovet er mindre i perioder. Både utvidbarhet og oppdelbarhet faller inn under dette begrepet. Ideelt sett kan en tenke seg løsninger hvor begge deler er mulig (dynamiske boliger), men vi har valgt å også inkludere løsninger der utvidelsesmuligheter er mest aktuelt, i begrepet elastisitet. Generalitet Fleksibilitet Elastisitet* - Områder med ulike boligtyper og størrelser som er tilpasset forskjellige beboergrupper og som gjør det mulig å flytte internt når behovene endrer seg -Områder med lokaler som kan benyttes til ulike formål både til boliger og andre funksjoner - Multifunksjonelle rom: Rom som kan endre bruk både på kort og land sikt, midlertidig og permanent. - Tilgjengelighet for alle brukergrupper (universell utforming) - Tilpasning ved bruk av skyvevegger, flyttbare innredningselementer o.l. - Bebyggelse som er utformet på en måte som gjør at individuelle endringer tåles uten at det skaper visuelt kaos - Ombygging innenfor eksisterende arealrammer/ bygningsstruktur - Endring av fasadeuttrykk, arkitektonisk karakter på egen enhet - Områder med fellesarealer som kan fungere som avlastning/ buffersone for knappe private arealer - Bebyggelsesplan og -struktur som er tilrettelagt for utvidelser, fortetting og oppdeling i mindre enheter - Enheter kan brukes sammen eller hver for seg uten ombyggingstiltak (dynamiske boliger) - Utvidelse av boligenheten gjennom påbygging - Utvidelse gjennom innredning av rimelige sekundærarealer (loft o.l.) * Omfatter både utvidbarhet og oppdelbarhet S I D E 6

7 Hver av disse løsningskategoriene kan gi seg utslag i flere former for konkrete løsninger, avhengig av om vi snakker om et boligområde som helhet eller den enkelte boligenhet. Tabellen over er hentet fra delrapport 1. Der har vi forsøkt å systematisere aktuelle løsningstyper og løsninger i forhold til hvilket nivå de gjelder. I case-studiene som presenteres i denne rapporten er det spesielt følgende løsninger som blir drøftet og vurdert: På områdenivå: Elastisitet gjennom felleslokaler: Disengrenda På boligenhets nivå: Tilpasninger gjennom ombygging: Sjøveien Dynamiske boliger: Reinen Elastisitet gjennom å innrede kjeller og loft: Sjøveien Elastisitet gjennom påbygging: Disengrenda Andre momenter knyttet til for eksempel generalitet - både på område og boligenhets nivå blir også drøftet under de enkelte case-studiene Boligkvalitet Boligkvalitet er et sentralt begrep i dette arbeidet. Det er både et mangetydig og flytende begrep. Hva vi oppfatter som gode boliger vil være i stadig endring, og oppfatningen vil avhenge av hvilken rolle vi har til boligene som vurderes om vi er beboere, naboer, allment publikum, arkitekter, utbyggere osv. Ytterligere kompliserende er det at boligkvalitet omfatter en rekke aspekter som for eksempel teknisk standard, bruksverdi, estetisk kvalitet og symbolverdi. I det foreliggende arbeidet er det beboerperspektivet som er det sentrale. Dette innebærer at vi lar så langt mulig beboerne selv vektlegge de aspektene ved begrepet som de oppfatter som sentrale. Det har jo også vært et poeng å finne ut i hvilken grad en kvalitet som tilpasningsdyktighet har betydning for den helhetlige opplevelsen av hvordan det er å bo i de enkelte områdene. I forbindelse med vurderingen av boligområdenes ulike former for tilpasningsdyktighet, har det imidlertid vært nødvendig å gjøre arkitektfaglige vurderinger av funksjonalitet og gjennomførbarhet Tilpasningsdyktighet og bærekraftighet Antakelsen om at økt tilpasningsdyktighet i boligmassen vil bidra til en mer bærekraftig boligutvikling ligger til grunn for dette arbeidet. Denne sammenhengen er drøftet i delrapport 1, og vil ikke bli gjentatt her. S I D E 7

8 I case-studiene konsentrerer vi oss om ett aspekt ved bærekraftsbegrepet nemlig arealbruken. Under hvert område vil vi derfor vise hvor stor den faktiske arealbruken per person er i dag og hvilket potensiale som finnes for å utnytte boligarealene i områdene mer effektivt. Et annet moment knyttet til bærekraftighet er målsetningen om at flere skal velge tettere boligformer. Dette innebærer at også grupper som tradisjonelt har foretrukket enebolig som f.eks. barnefamilier i stedet kan velge mer arealeffektive boligformer. Alle tre boligområdene som undersøkes kan karakteriseres som tette i norsk sammenheng. Det vil derfor være et poeng i analysen av områdene å drøfte hvor vidt tilpasningsdyktigheten bidrar til at områdene oppfattes som attraktive for barnefamilier? 1.3 Metode og gjennomføring Vi har benyttet case-studier som metode i dette prosjektet. Det innebærer at hvert av de tre boligområdene er undersøkt utfra sin kontekst og med et mest mulig helhetlig perspektiv. Det er innhentet data om områdene fra ulike kilder og ved hjelp av forskjelllige metoder: Intervjuer, spørreskjemaer, registrering, oppmåling, tegningsmateriale og annet skriftlig materiale. Det er blitt gjennomført en spørreundersøkelser i alle tre boligområdene. Dette skjedde for Disengrendas og Reinens vedkommende våren 2001, og for Sjøveien høsten samme år. Sentio Analyse og rådgivning AS har bistått med den praktiske gjennomføringen av spørreundersøkelsen. Det ble sendt ut skjemaer til alle husstander. Disse var noe ulikt utformet for hvert område, avhengig av hva vi har vært mest opptatt av å få svar på. Se vedlegg 1. For Disengrenda ble det spurt spesielt om bruken av og holdningene til felleshuset, samt om hvilke tilpasninger som har vært gjort med leilighetene. For Reinen spurte vi spesielt om bruken og holdningene til det å ha en utleieenhet. Og for Sjøveien gikk det særlig på innvendige ombygginger og innredning av kjeller og loft, samt bruken av uteområdene. Svarprosenten for de ulike områdene var ikke spesielt høy, men likevel akseptabel. Den lå på % for alle tre områder. I tillegg til spørsmål som gikk konkret på det temaet vi ønsker å undersøke her, benyttet vi spørreskjemaet til å innhente opplysninger om husholdningene (alder, husholdningsstørrelse, inntekt, tidligere bolig m.m.). Vi prøvde også å få et inntrykk av mer generelle holdninger til boligkvalitet og hvor godt dette var ivaretatt i de aktuelle områdene. Når det gjelder det siste, har en slik undersøkelse sine opplagte svakheter. Dette gjelder også spørsmålene om holdninger til de ulike formene for S I D E 8

9 tilpasningsdyktighet. Spørreundersøkelsen antyder hvilke faktorer som er viktige, men sier lite om hvorfor og hvordan oppfatningen av ulike kvaliteter forholder seg til hverandre, hvilke faktorer de påvirkes av osv. Vi har derfor gjennomført mer inngående intervjuer med et mindre utvalg beboere i alle tre områder. Disse har delvis blitt utført over telefon, og delvis som samtaler i intervjupersonenes hjem. Se vedlegg 2. Disengrenda BL I Disengrenda er det gjennomført intervjuer med representanter for sju husholdninger. Disse omfatter et bredt spekter mht alder, husholdningsstørrelse, type, botid og lokalisering innenfor borettslaget. Følgende husholdningstyper er representert: Enslige og par uten hjemmeboende barn, enslige forsørgere, småbarnsfamilier og familier med tenåringsbarn. Intervjuene hadde en varighet fra 1 til 1.5 time. De tok utgangspunkt i en stikkordsmessig intervjuguide. Et sammendrag basert på notater som ble tatt i løpet av intervjuet danner utgangspunkt for beskrivelsene og analysene som framkommer i denne rapporten. I tillegg er det gjennomført samtaler med nøkkelpersoner: Tor Gunnar Carolin, leder for styret i Disengrenda Borettslag Rolf Wesenberg, leder for gårdstyret for Disen Gård Halbjørn Øfsti, Vaktmester i Disengrenda BL Skriftlig materiale er også gjennomgått: Vedtekter, referater fra styremøter, informasjonsskriv fra Gårdsstyre m.m. Reinen området Fordi dette området er såpass lite, valgte vi å ta kontakt per telefon med alle de som deltok i spørreundersøkelsen og som ikke hadde krysset av for at de ikke ønsket å bli kontaktet. Dette var 15 husholdninger. To av disse var allerede intervjuet i forbindelse med befaringen i mars 2001 og to falt fra (enten fordi de ikke ønsket å delta likevel eller fordi de ikke var hjemme), slik at det ble gjennomført til sammen 11 telefonintervjuer. Telefonintervjuene var basert på en stikkordsmessig intervjuguide. Disse intervjuene hadde en noe mer avgrenset form enn i de andre områdene siden de foregikk over telefon, og uten forutgående avtale. De hadde stort sett en varighet fra 15 til 30 min. Et sammendrag basert på notater danner utgangspunkt for beskrivelsene og analysene som framkommer i rapporten. I tillegg ble det gjennomført samtaler med nøkkelpersoner: Daglig leder Kjell Hansen, Nor-Bygg AS Salgssjef Inger Moldenæs, Nor-Bygg AS Boligkonsulent Odd Wiggo Wilhelmsen, Nor-Bygg AS S I D E 9

10 Styreleder for sameiet for leilighetene i Reinen: Trond Hanssen Beboer Trude Jacobsen som viste fram sin leilighet på en befaring, mars 2001 I Sjøveienområdet ble 7 representanter for barnefamilier intervjuet som et ledd i Randi Narvestads dr.ing.prosjekt: Tette boligformer Kvaliteter og utviklingspotensiale. Intervjuene hadde en varighet på 1,5 t i snitt, og det ble også gjennomført oppmåling av leilighetene. De ble tatt opp på bånd, for senere å bli transkribert og analysert. Spørreskjemaundersøkelsen ble for Sjøveiens vedkommende gjennomført etter samtale intervjuene og var delvis utformet på bakgrunn av analysene av materialet fra intervjuene. I tillegg er det gjennomført samtaler med nøkkelpersoner: Leder for huseierlaget: Tore Wigenstad Sivilarkitekt Eileen Garmann Johnsen 1.4 Utvalg De tre områdene som er undersøkt i dette prosjektet er valgt fordi de har interessante elementer som gjør dem vel verdt å studere nærmere. I tillegg hadde vi en antakelse om at de var vurdert som attraktive bomiljøer. Dette gjaldt særlig to av områdene (Disengrenda og Sjøveien) som vi vet har relativt høye priser i markedet. Det siste området (Reinen), var ikke like lettsolgt, men innebærer på den annen side et forsøk på et konsept som i liten grad er utprøvd i norske boliger av denne typen og som er interessant av nettopp den grunn. Felles for områdene er at de alle relativt små og oversiktlige områder, alle har en relativt høy fysisk tetthet (i norsk sammenheng) og alle har en relativt sentral beliggenhet i en by (men ikke i sentrum). Videre har vi ønsket å oppnå en viss bredde når det gjelder følgende punkter: Ulik geografisk beliggenhet: Oslo, Tromsø og Trondheim Ulike boligtyper: Rekkehus, 4-mannsboliger og 6-mannsboliger Ulike eieformer: Borettslag og selveie Ulike byggeperioder: , og Planlagt og ikke-planlagt tilpasningsdyktighet I tillegg må det nevnes at det av hensyn til prosjektets rammer ble vektlagt at datamateriale om områdene var relativt lett tilgjengelig. Vi valgt derfor å ta utgangspunkt i områder vi allerede kjente til og hadde kontakter i. S I D E 10

11 2. Sammendrag Prosjektet Fleksibilitet i tette boligområder har resultert i to delrapporter. Dette sammendraget beskriver prosjektet i sin helhet og omfatter derfor begge disse rapportene. Arbeidet inngår som en av flere aktiviteter ved SINTEF Bygg og miljø innenfor det overordnede temaet Bærekraftige boligformer. Her rettes søkelyset på hvordan det er mulig ved hjelp av arkitektoniske virkemidler, å påvirke folks boligidealer og boligvaner i en mer miljøvennlig retning. Arealbruk er et viktig aspekt i denne sammenhengen. Utgangspunktet for prosjektet er antagelsen om at større grad av tilpasningsdyktighet kan være ett av flere bidrag i retning av en mer bærekraftig arealbruk i boligsektoren. Antakelsen er basert på to forutsetninger: Tilpasningsdyktighet kan gi bedre arealutnyttelse over tid og dermed redusert areal bruk per person Muligheter for individuell tilpasning i flerfamiliehus kan gjøre slike boformer mer attraktive og dermed bidra til at flere blir boende i stedet for å flytte til enebolig. 2.1 Delrapport 1: Begrepsbruk og modeller for tilpasningsdyktighet Tilpasningsdyktighet er ikke et nytt tema innenfor boligdebatt og boligplanlegging, men det er i dag mer aktuelt enn noensinne. I tillegg til at det inngår som en del av debatten rundt bærekraftig boligutvikling, fortetting og transformasjon av eksisterende byer og tettsteder, sees det også som viktig å imøtekomme individuelle behov i en tid preget av mangfold og hurtige endringer Begreper og modeller Prosjektet benytter betegnelsen tilpasningsdyktighet som en samlebetegnelse for alle typer løsninger som innebærer muligheter for å tilpasse bruk og utforming til endringer i behov. Dette kan være endringer på både kort og lang sikt. Tilpasningsdyktighet er i denne sammenhengen knyttet til fysisk form, men den behøver ikke nødvendigvis innebære fysiske endringer. Også fysiske omgivelser som er tilrettelagt for ulik bruk og endringer i bruk faller inn under begrepet. Det er vanlig å snakke om tre forskjellige former for tilpasningsdyktighet: S I D E 11

12 Generalitet: Begrepet innebærer at bygningen eller boligområdet er utformet på en måte som gjør at den brukes på ulike måter og til forskjellige formål uten at det gjøres bygningsmessige endringer. Fleksibilitet: Begrepet avgrenses her til å bety at bygningen kan tilpasses nye behov og bruksmåter gjennom fysiske endringer. Elastisitet: Begrepet innebærer at bruksarealet kan øke eller minke ettersom behovene endrer seg. Det omfatter både utvidbarhet og oppdelbarhet. Hver av disse løsningskategoriene kan gi seg utslag i flere former for konkrete løsninger, avhengig av om vi snakker om et boligområde eller en enkelt boligenhet: A. Boligområdet Et variert boligtilbud Elastisitet gjennom fellesarealer Tilpasningsdyktig bebyggelsesplan, bygningstruktur og formspråk B. Boligenheten Multifunksjonelle rom Universell utforming Tilpasninger uten ombygging Tilpasninger gjennom ombygging Endring av fasadeuttrykk Dynamiske boliger Elastisitet gjennom å ta i bruk kjeller, loft o.l. Elastisitet gjennom påbygging 2.2 Delrapport 2: Tilpasningsdyktighet i tette boligområder tre case-studier Målet med casestudiene er å belyse temaet tilpasningsdyktighet i tre ulike sammenhenger med fokus på følgende punkter: forutsetninger (fysiske og sosiale) for at boliger og boligområder kan tilpasses endret bruk og nye behov over tid tilpasningsdyktighetens betydning for boligkvaliteten slik den oppleves fra beboernes side endringenes betydning for arealbruken Bildet viser felleslokalene i Disengrenda BL, Disen Gård Disengrenda Borettslag Disengrenda BL i Oslo består av 148 rekkehus, bygget i Området har en stabil og variert beboerssammensetning, med nesten 50 % barnefamilier. Leilighetene er i utgangspunktet på ca. 100m², men ca. 70 % er bygget på. Gjennomsnittsarealet per bolig S I D E 12

13 etter påbygging er på ca. 110m². Påbyggingsmulighetene bidrar til å øke attraktiviteten, særlig blant barnefamiliene. Borettslaget kjøpte i 1999 Disen Gård, som nå benyttes som felleslokaler for beboerne i tillegg til at den leies ut som selskapslokale. I løpet av det siste året, benyttet omlag halvparten av husholdningene lokalene. Familier med barn var den mest aktive brukergruppen. Bruken av bygget har vært økende de siste årene, og mye tyder på at andre beboergrupper (f.eks. eldre) benytter lokalene i stadig økende grad. Undersøkelsen viser at følgende forhold ved felleslokalene har betydning for beboerne: Kulturelt og følelsesmessig Bygget har en kulturhistorisk verdi som gir området identitet og skaper tilhørighet Sosialt ved at de fungerer som sosialt møtested Praktisk ved at det fungerer som avlastning for trange stuer (gjelder i særlig for barnefamilier) Viktige forutsetninger for det siste punktet er at: Bruken og driften av felleslokalene er organisert slik at de er tilgjengelige for beboerne Felleslokalene har kvaliteter som gjør det attraktivt å bruke dem Det finnes et levende sosialt miljø i området uavhengig av felleshuset som kan ta lokalene aktivt i bruk Disengrenda har størst arealbruk blant de tre områdene med 44 m² per person. Dette kan reduseres noe med en økende andel større husholdninger dvs. barnefamilier i området Reinen området Reinen området i Tromsø består av 30 leiligheter i 5 seksmannsboliger. De ble bygget i Leilighetene er på 126 m² inkludert en midlertidig utleieenhet på 20 eller 32 m². De fleste beboerne er godt voksne par som solgte enebolig for å flytte til en lettstelt leilighet med heis og garasjekjeller. Samtidig er det et visst innslag av småbarnsfamilier i området, takket være utleiemulighetene som gjorde det mulig å kjøpe relativt dyre leiligheter uten høy egenkapital. Planløsning, Reinen. Midlertidig utleieenhet er skravert med brunt. Beboerne ser en rekke fordeler med utleiemulighetene: Økonomisk gjennom leieinntekter og fordeler ved salg Sosialt gjennom å gi voksne barn eller gamle foreldre et boligtilbud Praktisk gjennom å gi muligheter for å dekke mulige framtidige behov for f.eks. bedre plass S I D E 13

14 Undersøkelsen viser også at det er krevende å planlegge dynamiske løsninger som fungerer like godt for ulike aldre og husholdningstyper. Boligene må utføres med høy teknisk standard. Lydtetting er særlig viktig når ulike grupper skal bo tett sammen Planløsningene må fungerer godt både som én og to enheter Boligarealet per person på 41 m² er noe lavere enn i Disengrenda. På grunn av økende priser på leilighetene, er det fare for at andelen barnefamilier vil minke på sikt på bekostning av ressurssterke 50- og 60-åringer Sjøveien området Sjøveien området i Trondheim består av 108 leiligheter i 27 firemannsboliger. Området ble bygget under krigen for tyske offiserer. Etter krigen var det personalboliger for Trøndelag psykiatriske sykehus inntil leilighetene ble solgt til private rundt Bilde av Sjøveien De siste ti årene har Sjøveien gjennomgått en revitaliseringsprosess, der unge familier har pusset opp og bygget om leilighetene. Omlag halvparten har utvidet boligarealet ved å innrede kjeller eller loft. Det er blitt laget en formingsveileder for området som angir muligheter og begrensninger for hva som kan gjøres uten at det går på bekostning av områdets helhet og karakter. Beboerne gir uttrykk for at leilighetenes potensiale både mht ombygging og utvidelse var egenskaper som hadde betydning for at de valgte å flytte til området og for mange ønsker å bli boende: Praktisk og kulturelt gjennom at beboerne har mulighet til å tilpasse boligen til endrede behov og boligidealer Følelsesmessig gjennom at ombyggings- og revitaliseringsprosesser bidrar til økt tilhørighet til området Sosialt gjennom at prosessene fører til at beboerne knyttes nærmere sammen og at det skapes og utvikles sosiale nettverk Sjøveien er det området av de tre som har høyest tetthet når det gjelder boligareal per person med 33 m². Dette kommer sannsynligvis til å øke ved at stadig flere utvider boligarealet. Dersom alle utvider maksimalt, og antall personer per husstand holder seg stabilt, vil arealbruken bli tilsvarende det den er i Disengrenda og Reinen i dag Konklusjoner Undersøkelsen har vist at ulike former for tilpasningsdyktighet bidrar til å oppfylle et overordnet boligpolitisk mål om redusert arealbruk i boligsektoren gjennom bl.a. følgende funn: S I D E 14

15 Barnefamilier velger å bli boende i tette boligområder til tross for relativt små private arealer Fellesarealer blir brukt og oppleves som en avlastning for trange stuer særlig av barnefamilier Dynamiske boliger (leiligheter med utleieenhet) kan bidra til redusert arealbruk per person og variert beboersammensetning Mulighet for å utvide boligarealet gjennom å ta i bruk kjeller og/eller loft er særlig gunstig fordi utvidelsene av boligarealet hverken går på bekostning av fysisk tetthet i området eller arkitektonisk karakter Videre tyder undersøkelsen på at det er et markedspotensiale for flere former for tilpasningsdyktighet i tette boligområder. Dette gjelder særlig utvidelsesmuligheter og utleiemuligheter, men sannsynligvis også felleslokaler Anbefalinger Gjennom boligpolitiske virkemidler bør følgende tiltak stimuleres: Utvidbarhet på kjeller og loft Felleslokaler Områdeplaner som angir og gir rom for endringer og utvidelser over tid Boliger med utleieenhet Utarbeidelse av formingsrettledere o.l. som ivaretar eksisterende områders helhet og karakter ved endringer og evt. utvidelser Løsninger som legger til rette for variert beboersammensetning over tid (skjerpede krav til lysisolasjon, tilgjengelighet for alle, hensyn til barn og unge) S I D E 15

16 3. Disengrenda Borettslag Disen Borettslag ble bygget av Statstjenestemannslaget i perioden og bestod da av både blokker og rekkehus. Det ble delt i to (blokker og rekkehus for seg) i Disengrenda Borettslag utgjør det ene av disse og består av 148 rekkehus. Arkitekt for området var Ullring & Zernichow A/S Arkitekter MNAL. Området ligger i bydelen Grefsen/Kjelsås, ca. 20 min fra Oslo sentrum med buss og trikk, og samtidig nær Marka. Det er kort avstand til butikker, barnehager og skoler. Rekkehusene ligger spredt innimellom annen bebyggelse som består av både eneboliger og blokker. Borettslaget utgjør derfor ikke et naturlig avgrenset område med en selvstendig identitet, men inngår som en integrert del av et større nærmiljø. Formmessig skiller rekkehusene seg likevel til en viss grad fra den øvrige bebyggelsen, slik at det mulig å se hva som tilhører borettslaget og hva som ikke gjør det. De er bygget i en sen-funksjonalistisk stil med liggende panel, saltak med svak helning, midtpostvinduer satt sammen i par plassert helt oppunder gesimsen i 2.etg og for øvrig enkel detaljering. Bildene over viser utsnitt av rekkehusene med adresse til Disenveien og Tonsenveien. Situasjonsplanen under viser utstrekningen av borettslaget. Rekkehus og garasjeanlegg er svertet. Disen Gård er merket med rødt. Leilighetene er i to etasjer pluss kjeller og har i utgangspunktet et boligareal på ca. 100 m². En del har bygget på stue og kjøkken, og noen har veranda oppå påbygget. I tillegg eier borettslaget Disen Gård som fungerer som et felleshus og sosialt møtested for beboerne i borettslaget. Beboerne har rabatt på leie av lokaler og S I D E 16

17 1.etasje 2.etasje kjeller Plantegningene under viser den opprinnelige løsningen for rekkehusleilighetene i Disengrenda:: 1.etasje: 42m2 består av entré (3m2), kjøkken (ca. 7m2), stue (ca. 18m2) og gang/spisestue/trapp (13m2) 2.etasje: 42m2 består av 3 soverom (8m2, 6m2 og 10m2), bad (3,5m2) og gang/trapp U.etasje: 21m2 består av kjellerstue/arbeidsrom/gjesterom (ca. 17m2) og bad/vaskerom (3m2). Fra kjellerstuen er det utgang til fellesgang som fører til boder og fellesvaskeri. Mål: 1:200 disse benyttes blant annet til barneselskaper, familieselskaper og større fester som konfirmasjoner o.l. Undersøkelsen har som mål å finne ut om felleshuset fungerer som en avlastning for de små stuene og hvordan dette påvirker beboernes opplevelse av boligkvalitet. 3.1 Hvem bor i Disengrenda BL? Vi har ikke prioritert å innhente omfattende sosioøkonomiske data for beboerne i Disengrenda BL. Spørreskjemaet begrenset seg til å spørre om antall personer og alder på disse, i tillegg til at vi spurte om innflyttingsår, tidligere bolig, yrkesaktivitet og bruttoinntekt. Svarene viser at Disengrenda har en relativt stor andel små husholdninger (én og to personers). Til sammen utgjør disse to husholdningskategoriene nesten 60% av alle husholdningene 2. Dette har sannsynligvis sammenheng med at det også er en relativt stor andel eldre beboere i området. Omlag 1/3 av beboerne er eldre enn 50 år, og nesten 1/5 er mer enn 67 år. Samtidig er andelen barn og unge relativt høy. 29% av beboerne er under 19 år 3. Disengrenda har en gjennomsnittlig husholdningsstørrelse på 2,5 personer ,5% av husholdningene består av en person og 37,6% av to personer 3 Til sammenligning har Oslo kommune som helhet en befolkningsandel på 13,3 % som er over 67 år og 19,3% barn og unge (0-17 år). 4 Til sammenligning var gjennomsnittlig husholdningsstørrelse for Hus i kjede, rekkehus, terrassehus eller vert.delt tomannsbolig i 1990, 2,4 personer (SSBs Folke- og boligtelling, 1990: tabell 2.1). Det er grunn til å tro at dette gjennomsnittstallet her sunket betydelig fram til i dag, noe som viser at det bor relativt store husholdninger i Disengrenda. S I D E 17

18 Til høyre vises alderssammensetningen og under sammensetningen av ulike husholdningetyper. Figurene under viser husholdningsstørrelser for Disengrenda. I tillegg er det til sammen 9 husstander som oppgir å ha noen boende regelmessig i leiligheten (tre av disse gjelder barn under 18 år, tre voksne barn og tre oppgir å ha andre boende). Fem personer Fire personer Tre personer To personer En person Enslige Par Enslige forsørgere Kjernefamilier Husholdningsstørrelser I prosent Husholdningstyper i antall over 67 år under 67 år over 67 år år år år 18-30år år 7-15 år Under 6 år Alderssammensetning i prosent 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % Hvis vi sammenstiller opplysningene vi har på alder og antall beboere, kan vi dele inn husholdningene i Disengrenda i forskjellige typer. Dette viser at den største gruppen består av såkalte kjernefamilier familier med to voksne og 1 til 3 barn 5. Slår vi disse sammen med de enslige forsørgerne finner vi at til sammen 46% av husholdningene har barn, mens 54% består av enten én eller to voksne. Mye tyder på at Disengrenda har et stabilt bomiljø. 31,2 % av husholdningene har bodd i sin nåværende leilighet i 10 år eller mindre, mens 35,5 % har bodd der i mer enn 30 år. Dette avspeiles også i alderssammensetningen. Mange av de eldre har valgt å bli boende også etter at barna har flyttet hjemmefra. 22,6 % av husstandene har bodd i området siden det var nytt. Det at såpass mange er over 67 år innebærer imidlertid at vi står overfor eller er inne i et generasjonsskifte i området, siden de som flytter inn ofte er husholdninger med barn. 20 av de 28 husholdningene som har flyttet inn i området i løpet av de siste 10 årene er barnefamilier. Hva slags bolig bodde dere i tidligere? I antall Hybel, studentbolig eller annen midlertidig bolig Blokk, bygård el.l. Rekkehus, 2- mannsbolig, 4- mannsbolig el.l. leie borettslag selveie Figuren til høyre viser at de aller fleste av de som flyttet inn i leiligheten sin i Disengrenda i løpet av 1990 eller senere, tidligere bodde i blokkleilighet, bygård el.l. Enebolig Kun to av 33 kjernefamilier i vårt materiale har tre barn. S I D E 18

19 Stabiliteten gjenspeiles også av at bare 4,3% regner med å flytte fra Disengrenda i løpet av en fem års periode. 64,5% tror ikke de kommer til å flytte, mens 29% svarer vet ikke. Opplysninger om tidligere bolig peker også i retning av at en rekkehus eilighet i Disengrenda for mange er et skritt videre i boligkarrieren etter en leilighet i blokk eller bygård. Det er få som kommer flyttende fra enebolig. Dette igjen skulle tilsi at en del sannsynligvis flytter hit i en fase av livet der familien blir større og plassbehovet er økende. Når det gjelder økonomi, viser undersøkelsen at relativt mange husholdninger har en samlet bruttoinntekt for husholdningen på over kr Ikke oppgitt Annet Yrkesaktivitet i antall eller mer Husholdningenes bruttoinntekt i prosent Student/skoleelev Figuren til høyre viser at de aller fleste av Pensjonist de som flyttet inn i leiligheten sin i Yrkesaktiv Disengrenda i løpet i 1990 eller senere, tidligere bodde 0 20i blokkleilighet, bygård 100 el.l. 120 Figuren til høyre viser husholdningenes bruttoinntekt viser at nesten halvparten (48,4%) tjener over kr årlig. Over ser vi fordelingen av antall yrkesaktive, pensjonister, studenter/ skoleelever og andre. Mellom og Mellom og Mellom og Mellom og Mellom og Under av husholdningene oppgir å bestå av to yrkesaktive personer, mens 15 kun har én inntekt. I tillegg er det 7 husholdninger som består av én yrkesaktiv og én pensjonist, 16 husholdninger som består av to pensjonister og 13 enslige pensjonister. De øvrige 7 husholdningene har enten ikke oppgitt yrkestilknytning eller de er hjemmeværende, studenter el.l. Beboerintervjuene peker også i retning i av at Disengrenda har en variert beboersammensetning både aldersmessig og når det gjelder husstandstyper. Det kan også virke som om det er variert område sosialt sett: hvis du ser på bilparken, er hele spekteret representert fra gamle Ladaer til dyre Mercedeser (småbarnsfar 36 år) 6 Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at gjennomsnittlig bruttoinntekt for personer bosatt i Oslo kommune er på kr Ut fra dette skulle en gjennomsnittlig inntekt for en to personers husholdning ligge på vel kr Med en relativt stor andel én-inntekts husholdninger og herunder en god del pensjonister innebærer dette at mange av de yrkesaktive i Disengrenda sannsynligvis tjener godt over gjennomsnittet for Oslo. Dette er sannsynligvis også en forutsetning for å kunne kjøpe leiligheter som i dag har en pris på godt over 2 mill. S I D E 19

20 Andre mener fram at de fleste beboerne tilhører jevn mellomklasse, og at dette også var tilfelle da området var nytt: Ingen var spesielt rike. Vi jobbet jo i staten (pensjonert mann, 78 år) Det er et usnobbete strøk, og det liker vi (tobarnsfar 45 år) Holdninger til selve boformen i dette tilfellet rekkehus kan danne et interessant bakteppe for diskusjonen om opplevde bolkvaliteter. I intervjuene var flere inne på hva de oppfatter som positivt med det å bo i rekkehus, og hva som eventuelt gjør at de vurderer å flytte videre til enebolig på et eller annet tidspunkt. Blant intervjupersonene var det både eksempler på de som bevisst hadde valgt å bli boende i rekkehus fordi de faktisk ikke ønsket å bo i enebolig, de som hadde vært på leting etter enebolig i perioder men som hadde blitt boende (blant annet fordi de fikk mulighet til å bygge på rekkehusleiligheten), og det var eksempler på folk som så det som sannsynlig at de kom til å flytte til enebolig så snart mulighetene bød seg. Det er først og fremst to aspekter som trekkes fram i favør av det å bo i rekkehus, nemlig de sosiale og de praktiske kvalitetene. Det å ha naboer i nærheten oppleves som viktig. Flere ga uttrykk for at de syntes det har vært enkelt å bli kjent med folk og at de etterhvert har utviklet vennskapsrelasjoner i nærmiljøet. Andre legger vekt på at det mulig å holde en viss avstand til naboene: Dessuten er det naboer her, men ikke for tett. Man er for seg selv. Men det er deilig å høre at det er noen i nærheten. Det er dessuten greit og trygt når man har halvstore barn at det er noen i nærheten (enslig mor 45 år) Når det gjelder de praktiske kvalitetene, trekker flere fram vaktmestertjenesten og det at det er enkelt å reise fra huset: Vi har ikke vurdert å flytte til enebolig. Det har vært lettvint å bo her. Ungene gikk på skolen og trivdes her. Dessuten reiste vi hele sommeren i embets medfør, og det var greit å reise fra dette huset. (mannlig pensjonist 82 år) I tillegg kommer selvfølgelig økonomiske aspekter. Med dagens priser i Oslo, utelukker eneboligen seg selv for svært mange. Likevel ble det også sagt fra enkelte at de nok ville hatt råd til eget hus hvis de hadde prioritert det: Jeg synes det er kvalitet å ikke bo i enebolig i hvert fall så lenge vi har det så grønt rundt oss. Det har noe med enkelhet å gjøre. Det er et større ansvar å forvalte et stort hus. Her blir mye ivaretatt for deg. Det frister ikke meg å bo i enebolig. Det har selvfølgelig noe S I D E 20

21 med økonomi å gjøre. Jeg synes det er en kvalitet å bo sånn. Tror nok vi hadde hatt råd til enebolig ( ) hvis vi hadde prioritert det. Her er det for eksempel felles vaskekjeller, så vi har aldri hatt egen vaskemaskin. Jeg synes det er riktig å dele på sånne ting (Trebarnsmor, 47 år) Sitatet over illustrerer at enkelte har idealistiske begrunnelser for det å bo i rekkehus. Det ligger klare moralske overtoner i at det blir sett som riktig å dele på funksjoner. Boform er også knyttet til valg av livsform. En beboer har vurdert å flytte til enebolig, men som han sier: Men når det kommer til stykket, er det kvaliteter knyttet til det å bo i rekkehus som en hadde mistet der. Det er ikke sånn stas å stå og klippe hekken til naboen (tobarnsfar 45 år) Vi har venner som har tatt steget over i enebolig, og det er fristende for oss også. Primært er det for å få bedre plass. Men det ligger jo litt prestisje i det også. Det er naturlig å tenke sånn, det er liksom den trappa du går. Vi er innstilt på å bruke penger på bolig. Dessuten trenger vi plassen. Jeg jobber en del hjemme og trenger eget arbeidsrom. Og vi ønsker oss flere unger som helst må ha egne soverom. Vi skulle gjerne hatt et gjesterom også til foreldrene vår e når de er på besøk. Tror det er lettere å få til optimale løsninger i en enebolig. Boligen er vårt primære investeringsobjekt, og vi ønsker å sitte med noe av verdi. Tror en enebolig er et bedre objekt i så måte enn et rekkehus (småbarnsfar 36 år) For andre teller de praktiske og økonomiske aspektene tyngst, og de ser for seg at de kommer til å flytte videre til eget hus på sikt men da helst innenfor samme lokalmiljø. Sitatet i margen oppsummerer godt de ulike forklaringene på at mange ønsker å flytte til enebolig. Det forklarer på mange måter den sentrale posisjonen eneboligen har i Norge selv hos husholdninger som på alle måter gir uttrykk for at trives svært godt i et rekkehusområde. Likevel mye tyder som nevnt på at Disengrenda er stabilt område uansett om flere drømmer om enebolig. Sannsynligvis er dette delvis økonomisk begrunnet. At drømmen om eget hus likevel kan sees på som en trussel mot miljøet i borettslaget er en eldre beboer inne på: Hvis du har et borettslag der alle egentlig vil ha enebolig, da blir det konflikt. Da er det om å gjøre å være først ute med for eksempel å bygge på, og da blir det konflikt av og til. (pensjonert kvinne) Vi har likevel ikke inntrykk av at dette er et generelt problem i området. 3.2 Hvordan er det å bo i Disengrenda BL? Både gjennom spørreundersøkelsen og intervjuene har vi forsøkt å danne oss et inntrykk av hvordan det er å bo i Disengrenda BL. Selv om vi har vært spesielt opptatt av Disen Gårds betydning for opplevelsen av boligkvalitet, har det vært et poeng å kartlegge helheten for nettopp å kunne si noe om felleslokalenes betydning i forhold til andre sider ved det å bo nettopp her Vurdering av boligkvalitet? Oppfatninger om boligkvalitet er vanskelig å kartlegge gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse. Vi ba likevel beboerne i S I D E 21

22 Disengrenda BL om å ta stilling til hvor viktig de synes en rekke boligkvaliteter er og hvor godt ivaretatt de mener at disse er i deres boligområde (se spørreskjema, vedlegg 1). Viktigheten sier noe om hva denne beboergruppen prioriterer. Kunnskap om dette gir et bedre grunnlag for å vurdere bokvaliteter slik de oppfattes for dette konkrete området. Best kvalitet sett fra beboernes side, har vi når de kvalitetene som er best ivaretatt i stor grad samsvarer med de kvalitetene som blir vurdert som viktigst. Vurdering av bokvalitet I prosent Nærhet til friområder Nærhet til service og kollektivtrafikk Trafikksikkerhet God teknisk standard Brukbare felles uteområder "Lettsolgte" boliger Praktiske boliger Godt sosialt miljø blant beboerne "Riktig" beliggenhet God skjerming av private uteområder Gunstig pris Tiltalende behandling av terreng og vegetasjon God estetisk helhet på området Stedstilpasset arkitektur Mulighet til å utvide boligarealet Mulighet til å tilpasse boligen til endret bruk over tid Variert beboersammensetning Ressurs- og miljøvennlig arkitektur Tiltalende fasader Tiltalende materialbruk og detaljering God tilgjengelighet for eldre og funksjonshemmede Brukbare fellesrom Tradisjonelt formspråk Mulighet til flytte til en annen leilighet/bolig i huset/området Nyskapende og spennende arkitektur Mulighet til å leie ut hybel/hybelleilighet Svært viktige eller viktige boligkvaliteter Svært godt eller godt ivaretatt Diagrammet over viser svarfordelingen på spørsmålet om hvor viktig beboerne oppfattet at ulike kvaliteter var, og hvor godt ivaretatt de vurderte at de samme kvalitetene var. Svarene viser en rekke interessante forhold. Når det gjelder hva som betraktes som viktige kvaliteter, er det noen stikkord som peker seg ut, dvs. at mer 75% av de spurte har krysset av for at de synes det er viktig eller svært viktig. Aller høyest skårer forhold knyttet til beliggenheten og trafikksikkerhet. For øvrig er beboerne opptatt av rasjonelle forhold knyttet til teknisk standard, funksjonalitet og økonomi (dvs. salgbarhet). Det er imidlertid interessant å merke seg at brukbare felles uteområder her skårer like høyt som de mer rasjonelle kvalitetene knyttet til enkeltboligen. S I D E 22

23 Ellers må det nevnes at mange (mer enn 64 %) også vektlegger kvalitative aspekter som godt sosialt miljø blant beboerne, god skjerming av private uteområder, tiltalende behandling av terreng og vegetasjon og god estetisk helhet på området. Under halvparten (43,1 %) oppfatter brukbare fellesrom som viktig eller svært viktig. Dette er noe overraskende tatt i betrakting av at borettslaget faktisk har gått til det skrittet å investere i slike lokaler, og at de er relativt mye brukt. Hvis vi ser på hvilke kvaliteter beboerne ser som best ivaretatt i Disengrenda BL, er dette også først og fremst forhold knyttet til beliggenheten. Men også når det gjelder hvor lettsolgte leilighetene er (noe som sannsynligvis henger sammen med beliggenheten) og brukbare felles uteområder, er mange godt fornøyde. Beliggenheten er noe som også trekkes fram i intervjuene med enkeltbeboere. De fleste nevner det først på spørsmålet om hva som er de viktigste kvalitetene med å bo i Disengrenda BL: Området er ideelt plassert. Bynært samtidig som det er nært Marka og lysløypa. Jeg verdsetter høyt det å kunne sykle til jobben (Kvinne, 47 år) Sitatet over er representativt for de fleste intervjupersonene. I tillegg nevnes nærhet til butikksenter og godt utbygd kollektivtransportsystem. Det kom også fram at flere beboere hadde tilknytning til området fra før ved at de for eksempel var vokst opp i bydelen eller hadde familie og kjente i borettslaget. Grønne omgivelser og tilgang på lekeområder for barn ble også trukket fram som postivt. Det samme gjaldt sol, utsikt og følelsen av å puste inn frisk og god luft. Bildet illustrerer Disengrendas beliggenhet, med grønne friområder som omkranser bebyggelsen og Grefsenkollen bare noen få km unna. Kun ett moment ble trukket fram som negativt med beliggenheten. Det kom fra en beboer som tidligere hadde bodd mer urbant i Oslo: S I D E 23

24 Innimellom hender det jo at jeg savner (...)veien. Det hender jo at en får lyst til å ta seg en time utenfor huset når en har lagt ungene om kvelden. Det skulle vært en kaffebar eller lignende i nærheten. Nå må en langt av sted. Helt til Torshov. Savner noen litt mer urbane elementer. (mann, 36 år) Selv om dette ikke var et tema som ble berørt av flere, kan det være verdt å merke seg, fordi det berører et aspekt ved bokvaliteten som ofte trekkes fram i debatten om trender i retning av mer urbane måter å bo på. En kan jo også spørre om ikke Disen Gård kunne hatt en slik funksjon i nærmiljøet? Når det gjaldt salgbarheten av boligene ble også svarene fra spørreundersøkelsen bekreftet gjennom eksempler på priser som intervjupersonene ga meg. Rekkehusleiligheter i Disengrenda BL var nylig solgt for over 2.6 millioner, og de fleste melder om en markert prisøkning i løpet av de siste årene. Ellers ser vi av spørreundersøkelsen at det er flere av de kvalitetene som betraktes som viktige, som i liten grad vurderes som ivaretatt i Disengrenda. Dette gjelder særlig god teknisk standard, praktiske boliger, god skjerming av private uteområder, tiltalende behandling av terreng og vegetasjon og god estetisk helhet på området På flere punkter ble dette også bekreftet av intervjuene om enn ikke entydig. Det gjaldt særlig forhold knyttet til de tekniske egenskapene ved boligene. De fleste kommenterte at boligene hadde en enkel standard og at det har vært behov for oppgradering i form av etterisolering og utskifting av vinduer og dører. Når det gjaldt spørsmålet om hvor praktiske boligene er, var det delte meninger. Dette vil vi komme tilbake til under pkt om leilighetenes brukskvaliteter. Bildet over viser den sørvendte hagen foran en av rekkene der beboerne i fellesskap har rustet opp og planert. Bare sonen innerst mot huset er privatisert, mens resten er felles. Beboerne her er enige om å ikke sette opp gjerder o.l. mellom eiendommene. Skjerming av private uteområder berøres kun i liten grad av intervjupersonene. Det blir nevnt av en husholdning at de ikke fikk lov å bygge på stuen sin med veranda oppe fordi naboen ikke ønsket at de skulle se rett ned på hans hage. I et annet tilfelle, fortalte beboerne at alle i deres rekke hadde gått sammen og oppgradert hagen i fellesskap. De ønsket å ha en felles hage, der bare sonen helt nærmest huset var privatisert. Hver enhet disponerer sin del, men det er enighet om ikke å sette opp gjerder eller andre former for skiller. Få av intervjupersonene ga uttrykk for at de var opptatt av estetiske kvaliteter i boligområdet. I den grad temaet nevnes, blir bebyggelsen beskrevet som helt grei selv om den har litt kasernepreg : S I D E 24

SINTEF RAPPORT. Bokvalitet i små boliger. Solvår Wågø, Eli Støa og Karin Høyland. Den Norske Stats Husbank avd. Trondheim Trondheim Kommune

SINTEF RAPPORT. Bokvalitet i små boliger. Solvår Wågø, Eli Støa og Karin Høyland. Den Norske Stats Husbank avd. Trondheim Trondheim Kommune SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: Alfred Getz vei 3 Telefon: 73 59 26 20 Telefaks: 73 59 82 85 Foretaksregisteret: NO 948 007 029

Detaljer

Boliger for eldre kommunale strategier Sluttrapport

Boliger for eldre kommunale strategier Sluttrapport STF 22 A97568 Gradering: Åpen Boliger for eldre kommunale strategier Sluttrapport SINTEF Bygg og miljøteknikk Arkitektur og byggteknikk Desember 1997 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljøteknikk Arkitektur

Detaljer

Bokvalitet og hverdagsliv for eldre

Bokvalitet og hverdagsliv for eldre SINTEF Byggforsk Solvår Wågø og Karin Høyland Bokvalitet og hverdagsliv for eldre En evaluering av ulike boligkonsepter Prosjektrapport 36 2009 SINTEF Byggforsk Solvår Wågø og Karin Høyland Bokvalitet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig?

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 2 3 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 7 1. Endringer i husholdnings- og boligstruktur 9 2. Den urbane nordmann hvem er det egentlig? 11 3. Transport og privatbilisme 18 4. Energibruk, hverdagsliv og livsstil

Detaljer

Unges boligpreferanser

Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud Unges boligpreferanser NOTAT 2009:106 Tittel: Forfatter: Unges boligpreferanser Marit Ekne Ruud ISSN: 0801-1702 ISBN: 978-82-7071-781-1 Prosjektnummer: O-2726 Prosjektnavn: Eldre og unges

Detaljer

Jon Christophersen, Ole Gulbrandsen og Rolf Barlindhaug. Boligpris og brukskvalitet

Jon Christophersen, Ole Gulbrandsen og Rolf Barlindhaug. Boligpris og brukskvalitet H = @ I A Jon Christophersen, Ole Gulbrandsen og Rolf Barlindhaug Boligpris og brukskvalitet K J = J = L F H EI F A J= H A = BH E= H A = E@ @ A I D O F H EI A H A E@ @ A I F H EI A B= A @ A F H EI H =

Detaljer

Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen. Tilgjengelighet i nye boliger

Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen. Tilgjengelighet i nye boliger Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen Tilgjengelighet i nye boliger 322 Prosjektrapport 2002 Prosjektrapport 322 Ole Guldbrandsen og Jon Christophersen Tilgjengelighet i nye boliger Emneord: Livsløpsboliger,

Detaljer

Lene Schmidt BOLIG+ Nytt og bedre hverdagsliv NOTAT 2002:120

Lene Schmidt BOLIG+ Nytt og bedre hverdagsliv NOTAT 2002:120 Lene Schmidt BOLIG+ Nytt og bedre hverdagsliv NOTAT 2002:120 BOLIG+ Nytt og bedre hverdagsliv Nye boligløsninger og sprek arkitektur. Overdekket gate mellom rekkehusene i bofellesskapet Jystrup Savværk,

Detaljer

Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg

Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg Artikkelsamling 09.04.2013 Bærekraftig oppgradering av etterkrigstidens flerboligbygg Om vi bor, hvordan vi bor og hvor vi bor er faktorer som har betydning for vår velferd (NOU 2011:15). Beslutninger

Detaljer

Sånn ønsker jeg å bo. My housing desire

Sånn ønsker jeg å bo. My housing desire BACHELOROPPGAVE Sånn ønsker jeg å bo -en kvalitativ brukerundersøkelse My housing desire -a qualitative user survey Utarbeidet av: Knut Ø. Nerdrum, Monica Grette og Victoria Bjønness Fag: Bachelor i Vernepleie

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef.

Egen bolig - også når helsa svikter? SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8. Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre. www.sintef. SBF51 / A 06017 ISBN 82-14-03441-8 Egen bolig - også når helsa svikter? Evaluering av nye omsorgsboliger for hjelpetrengende eldre HANNE BOGEN TORUNN KVINGE KARIN HØYLAND BJØRG ØSTNOR www.sintef.no Desember

Detaljer

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet Notat 2009:1002 Vanskeligstilte på boligmarkedet Syn på egen situasjon og bistand fra kommunen Christen Ness Vigdis Nygaard Innholdsfortegnelse Innledning... 1 1 Noen årsaker til å bli vanskeligstilt

Detaljer

Fellesarealer i omsorgsboliger

Fellesarealer i omsorgsboliger Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer i omsorgsboliger og sykehjem 345 Prosjektrapport 2003 Prosjektrapport 345 Karin Høyland, Karine Denizou og Jon Christophersen Fellesarealer

Detaljer

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE Kurt Elvegård og Hilde Michelsen TRYGGHET FOR BARN OG UNGE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER I BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Detaljer

should a senior center contain?

should a senior center contain? NTNU Norges teknisk-naturvitenska apelige universitet Fakultet for arkite ktur og billedkunst Institutt for byggekunst, prosjekte ering og forvaltning Masteroppg gave Hvilke kvaliteter og egenskaper bør

Detaljer

Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger

Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger Rapport Eli Støa og Bendik Manum Friluftsliv og bærekraft: en del av problemet, eller en del av løsningen? Dokumentasjonsrapport case 2: Fritidsboliger Trondheim, mars 2013 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Bufast, Bjørvika og Benidorm Boligplaner og boligønsker for eldre år

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Bufast, Bjørvika og Benidorm Boligplaner og boligønsker for eldre år Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Bufast, Bjørvika og Benidorm Boligplaner og boligønsker for eldre år Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Bufast, Bjørvika og Benidorm Boligplaner og boligønsker for eldre år Fafo-rapport

Detaljer

bolig:urban De nye livene våre Husbanken

bolig:urban De nye livene våre Husbanken bolig:urban 1 De nye livene våre Husbanken 2 De nye livene våre Bak dette heftet står prosjektleder Guro Voss Gabrielsen og spesialrådgiver Bente Florelius, Norsk Form. Layout: Petter Baggerud Heftet er

Detaljer

Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv

Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv Jon Anders Drøpping Bo- og tjenestetilbud for bostedsløse Hvordan kommunene ivaretar sin plikt til å finne midlertidig husvære for dem som ikke klarer det selv Jon Anders Drøpping Bo- og tjenestetilbud

Detaljer

Stolt beboer Folk og hus i Tollåsenga

Stolt beboer Folk og hus i Tollåsenga Melina Røe Ruth Woods Irene Jæger Stolt beboer Folk og hus i Tollåsenga NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63 00 Fax: 73 59 66 24 Grafisk utforming og trykk: NTNU-trykk

Detaljer

Boligpolitisk plattform

Boligpolitisk plattform Boligpolitisk plattform Første utkast Skarpnord Hafslundsøy Nesveien Hafslundsøy Midtbyen Sarpsborg sentrum 1. Innhold 1. Innledning... 4 1 Bakgrunn... 5 1.1 Boligpolitikk... 5 1.2 Norsk boligpolitikk

Detaljer

Marianne Garvik, Thomas Hugaas Molden og Berit Berg Hvordan går det nå?

Marianne Garvik, Thomas Hugaas Molden og Berit Berg Hvordan går det nå? Marianne Garvik, Thomas Hugaas Molden og Berit Berg Hvordan går det nå? Analyse av flytteprosess og nyetablering av leietakere fra hybelhusene i Anders Søyseths veg og Jarleveien 2 Rapport TITTEL Avdeling:

Detaljer

Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e

Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e Endelig hjemme Utf or ming av boliger f or v anskeligstilt e For or d Heftet er utarbeidet av forskere innenfor arkitektur og miljøpsykologi ved NTNU og SINTEF Byggforsk. Arbeidet er finansiert ved hjelp

Detaljer

Forord. NIBR-rapport 2007:2

Forord. NIBR-rapport 2007:2 1 Forord Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Prosjektet inngår i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Det ble startet i overgangen mellom 2003/2004 og er sluttført

Detaljer

Boligproblemer for innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn

Boligproblemer for innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn Rapport nr 3/2009 Boligproblemer for innbyggere med etnisk minoritetsbakgrunn Sosialtjenestens problemforståelse, tiltaksrepertoar og muligheter Lene Østby Elisabeth Brodtkorb FORFATTERNE Lene Østby, Høgskolelektor,

Detaljer

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg

Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Barnefamilier i sentrum familiers preferanser og kommunens virkemidler en studie av Sarpsborg Bylabrapport 2:2012 Denne rapporten er finansiert og utgitt av stiftelsen Norsk Form, ved Bylab. Den er forfattet

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter

Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Sidsel Sverdrup, Trine M. Myrvold og Lars B. Kristofersen Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Brukermedvirkning i psykisk helsearbeid: idealer og realiteter Andre publikasjoner

Detaljer