RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS"

Transkript

1 RJUKAN NÆRINGSPARK Rjukan Technology Center AS Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Arkitektene Astrup og Hellern AS Grindaker AS Landskapsarkitekter Norconsult AS Rev 02,

2 RJUKAN NÆRINGSPARK Forslag til områderegulering med konsekvensutredning Innhold 1. FORENKLET ILLUSTRASJON BAKGRUNN OG FORMÅL EKSISTERENDE FORHOLD PLANSTATUS TIDLIGERE PLANPROSESS OG MEDVIRKNING FORSLAGSSTILLERS FAGLIGE BEGRUNNELSE PLANFORSLAGET VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET VEDLEGGSOVERSIKT Planforslag for Rjukan næringspark 2

3 1. FORENKLET ILLUSTRASJON 1.1 Kart eksisterende situasjon Illustrasjon: Rjukan Næringspark med eksisterende bebyggelse 1.2 Kart - mulig fremtidig situasjon Illustrasjon: Rjukan Næringspark etter utbygging av Felt 3 Planforslag for Rjukan næringspark 3

4 1.3 Ortofoto eksisterende situasjon Illustrasjon: Rjukan Næringspark som den er i dag (utsnitt av østre del) 1.4 Ortofoto/montasje mulig fremtidig situasjon Illustrasjon: Rjukan Næringspark med foreslått bebyggelse i felt 3. Planforslag for Rjukan næringspark 4

5 1.5 Skråfoto eksisterende situasjon Illustrasjon: Rjukan Næringspark sett fra nord (Krosso). 1.6 Skråfoto/montasje mulig fremtidig situasjon Illustrasjon: Rjukan Næringspark sett fra nord (Krosso), ny bebyggelse i felt 3. Planforslag for Rjukan næringspark 5

6 2. BAKGRUNN OG FORMÅL 2.1 Rjukan næringspark Rjukan næringspark ble etablert i 1989 da Norsk Hydros gjødselsproduksjon på Rjukan ble besluttet nedlagt. Næringsparken er totalt på ca. 315 dekar og utgjør hoveddelen av området som inngår i planområdet. Avgrensning av Rjukan Næringspark (ikke identisk med planens begrensning) Flere av de gamle store produksjonsbygningene på området er revet og disse tomtene står uutnyttet. Det er også noen ledige lokaler på området. Rjukan Technology Center AS (RTC) er et nystiftet selskap som ønsker å etablere ny virksomhet i Rjukan næringspark. Sammen med et investorkonsortium ser RTC for seg etablering av datasenter, IKT-virksomhet, annen næringsvirksomhet og støttefunksjoner. Planen vil gi nye arbeidsplasser i forbindelse med anleggsperioden og i de nye bedriftene. 2.2 Formålet med planen Målsettingen er at Rjukan næringspark skal bli et moderne og attraktivt vekstområde for industri og industrietablering og å etablere nye kompetansearbeidsplasser og høyteknologisk produksjonsteknologi basert på de primære innsatsfaktorene i Rjukan. Norge har ført Rjukan opp på tentativ liste for verdensarv i 2009 for temaet hydroelektrisk kraftproduksjon prosessindustri industristed. Som verdensarv kan dette omfatte anlegg for kraftproduksjon, industrianlegg, transportsystem og stedsdannelse knyttet til disse aktivitetene. Planen skal legge grunnlaget for hvordan man kan forene kravene til et moderne industrianlegg i et område med store kulturminneverdier sammen med skredsikring. Planen utreder prinsippene for utforming av ny bebyggelse i forhold til de historiske prinsippene for bygningsmassen. Planarbeidet har som formål å legge til rette for etablering av Rjukan Technology Center, inkludert videreutvikling av eksisterende virksomhet. Planforslaget omfatter en samlet utbygging på inntil ca m2 ny bebyggelse på tomten der Tårnhus I og II, fordelt på flere utbyggingstrinn og ulike næringsformål. I tillegg inngår eksisterende virksomhet og naturlig utvikling av denne. Den innledende fasen i planarbeidet er gjennomført. Planprogram ble fastsatt av Tinn kommunestyre og det tas sikte på at planarbeidet er primo Planforslag for Rjukan næringspark 6

7 3. EKSISTERENDE FORHOLD 3.1 Lokalisering av Rjukan og Rjukan næringspark Illustrasjon: Rjukan by (rød nål) ligger i Vestfjordalen i Telemark, vest for Tinnsjøen i Tinn kommune. Illustrasjon: Næringsparken (grønn nål) ligger sørvest for og inntil Rjukan sentrum (rød nål). Planforslag for Rjukan næringspark 7

8 3.2 Planavgrensning Illustrasjon: Planforslaget omtrentlig planavgrensning. Planområdet omfatter hovedsakelig Rjukan næringspark (jf. illustrasjon i kapittel 2.1). Del av dalsiden i sør medtas for å muliggjøre ras- og skredsikringstiltak samt regulering av fareområde der ny trafostasjon planlegges. Videre medtas videregående skole med veisystem i øst og veitilknytning over Måna til Sam Eydes gate. Elva Måna inngår ikke, men Fabrikkbrua og krysset ved Sam Eydes gate inngår. Planen inkluderer jernbaneområdet med stasjonsbygningen og godsterminalen etter ønske fra Telemark Fylkeskommune (pga. koordinering med planlagt fredningssak). Planområdet er på m Dagens arealbruk Næringsparken er et område for industri, lager, kontor, distribusjon og diverse næringsvirksomhet. Det er i dag ca. 22 bedrifter og 250 arbeidsplasser på området. Anslagsvis 80-90% av næringsparkens eksisterende lokaler er utleid. De største leietagerne er: Yara Praixair, BIS Productionpartner, AssistCo as, Scana Skarpenord, Kundeøkonomi og Rjukanstøp. Illustrasjon: Dagens bebyggelse på planområdet. Planforslag for Rjukan næringspark 8

9 Eksisterende bebyggelse innenfor Rjukan næringspark fordeler seg omtrent slik: Industri / verksted/lager Kontor / velferdsrom Lagerareal Totalt m 2 BTA m 2 BTA m 2 BTA m 2 BTA I tillegg til virksomheten beskrevet over kommer Rjukan stasjon og Rjukan videregående skole, som ikke inngår i forslagsstiller RTCs og partnernes del av næringsparken. Rjukan stasjon og skolen har et bebygd areal på henholdsvis ca m 2 og ca m 2. Rjukan videregående skole har i overkant av 200 elever og rundt 45 ansatte. 3.4 Eiendomsforhold Planområdet omfatter helt eller delvis følgende eiendommer (gnr/bnr): 125/12 Norsk Hydro Produksjon AS 125/15 Norsk Hydro Produksjon AS 129/1 Norsk Hydro Produksjon AS 129/4 Norsk Hydro Produksjon AS 129/8 Norsk Hydro Produksjon AS 129/13 Norsk Hydro Produksjon AS 129/18 Norsk Hydro Produksjon AS 129/19 Norsk Hydro Produksjon AS 129/20 Norsk Hydro Produksjon AS 129/21 Norsk Hydro Produksjon AS 129/22 Norsk Hydro Produksjon AS 129/23 Norsk Hydro Produksjon AS 129/30 Norsk Hydro Produksjon AS 129/31 Norsk Hydro Produksjon AS 129/32 Norsk Hydro Produksjon AS 129/32 Tinn kommune(fester) 129/33 Norsk Hydro Produksjon AS 129/33/1 Norsk Hydro Produksjon AS 130/1 Norsk Hydro Produksjon AS 130/2 Norsk Hydro Produksjon AS 130/179 Rjukan Næringsbygg As 132/1/2 Norsk Hydro Produksjon AS 207/1 Eies av Telemark Fylkeskommune, kontaktinstans er Statens vegvesen Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal Planforslag for Rjukan næringspark 9

10 3.4 Planområdet og forhold til tilliggende arealer Innledning: I dette kapittelet beskrives hovedtrekkene i dagens situasjon. Eksisterende forhold er også beskrevet i fagutredningene som er del av planforslaget. Landskap Det historiske industrianlegget på planområdet ligger i dalbunnen, på den smale elvesletta syd for elva Måna. Det nedre nivået ligger ca 10 meter over elva og er hovednivået for de fleste av industriområdets eksisterende og foreslåtte bygninger. Ovenfor det øverste nivået ligger trasèen etter den gamle Vemorkbanen ytterligere 10 meter høyere, som en avgrensning til ura og skogen oppover mot fjellet. Over dette nivået ligger kraftlinjene. Steintipper danner sammen med kraftlinjene horisontale linjer i terrenget. Planområdet ligger inntil den bratte fjellsiden med risiko for steinsprang, fjellskred og jordskred. Naturmiljø Naturområdet nærmest industribebyggelsen er preget av inngrep. Artsmangfoldet er begrenset, og naturverdiene antas å være små. Stedsutvikling Rjukan by ble grunnlagt da Norsk Hydro etablerte Rjukan Salpeterfabrikker på begynnelsen av tallet. Industrien baserte seg på tilgang til store mengder elektrisk kraft ved utnyttelse av vannkraft. Industriutviklingen ga grunnlag for en byutvikling med datidens fremste arkitekter og planleggere. På det meste hadde Rjukan over innbyggere, men innbyggertallet falt da Norsk Hydro etter 1960 gradvis flyttet ut industriaktiviteten. Rjukan har i dag ca innbyggere (ikke medregnet Miland). Den historiske stedsutviklingen i Rjukan er nærmere beskrevet i utredningen om kulturminner (DIVEanalysen) som er del av planforslaget. Da Hydro trappet ned og til slutt la ned sin virksomhet fikk Rjukan utfordringer med utflytting og behov for ny næringsvirksomhet. I dag er innskriving på World Heritage List (UNESCO) og initiativer til ny kraftkrevende næring sentrale for videre stedsutvikling. Verneinteresser, estetikk og byggeskikk Etableringen av Norsk Hydro og industriutbyggingen på Rjukan med produksjon av Norgessalpeter, har blitt omtalt som et norsk industrieventyr. Kristian Birkelands lysbuemetode og Sam Eydes gründeregenskaper la i løpet av få år grunnlaget for en av Norges mest framgangsrike industribedrifter og etableringen av bysamfunnet Rjukan. Fra å være et jordbruksbasert bygdesamfunn med noe turisme som næringsgrunnlag ble Rjukan i løpet av få år like etter forrige århundreskifte forvandlet til et industri- og bysamfunn med en framtredende rolle både i utviklingen av Norge som industrinasjon og som teknologisk banebrytende virksomhet som erobret verdensmarkedet gjennom etableringen av Norsk Hydro. Planområdet for regulering av Rjukan næringspark dekker store deler av det tidligere fabrikkområdet til Hydro. I planområdet ligger flere av bygningene og anleggene fra Hydros etableringsfase på Rjukan som utgjør sentrale kulturminneverdier både enkeltvis og samlet. Planområdet må også ses på som del av Rjukan som helhetlig kulturmiljø knyttet til etableringen av industrisamfunnet med byen, transportårene og kraftproduksjonen. Alle disse delene utgjør sentrale elementer i forståelsen av Rjukan som industrisamfunn og utgjør også grunnpilarene som legges til grunn for Rjukans søknad om verdensarvstatus: 1. Kraftproduksjonen 2. Fabrikkområdet 3. Byen Rjukan 4. Transportåren Rjukanbanen til Notodden. Planforslag for Rjukan næringspark 10

11 Forståelsen av Norsk Hydros/Rjukans rolle i nasjonal sammenheng og verdenssammenheng er sentral for å vurdere den kulturhistoriske verdien av området og hvilke verneinteresser som er representert. Disse sammenhengene er beskrevet nærmere i en egen kulturmiljø- og kulturminneutredning (DIVE). Illustrasjon: Utredningen av kulturminner/kulturmiljø (DIVE-analysen) gir blant annet en oversikt over eksisterende bebyggelse etter periode/byggeår, knyttet til de ulike fasene til fabrikkområdet. De tidligere fabrikkbygningene Tårnhus I og Tårnhus II er revet og ikke vist på illustrasjonen over, men har vært markante bygg på området. På tross av den store ubebygde fabrikktomta fremstår planområdet i dag som enhetlig slik at det er relativt lett å lese sammenhengen i anlegget fra historisk tid. I fjernvirkning sett fra toppen av Krossobanen i nord dominerer nyanlegget i vest med de store fabrikkhallene som alle ligger i daleretningen. Rør- og høyspenttrassene i dalsiden, pluss sporet etter Vemorkbanen strekker seg forbi tomta helt ned til erverdige Såheim kraftstasjon. På bakgrunn av disse industrielle sporene er sammenhengen i de gamle industriprosessene stadig lesbare. Områdene omkring fabrikktomta fremstår i stor grad som intakte og lett lesbare i en historisk kontekst. De historiske bygningene stort sett godt vedlikeholdt og er i liten grad ødelagt, men fremstår med sine tilbygg og endringer som godt lesbare tidsvitner fra industrihistorien på Rjukan. I området er det dimensjonene og volumene som definerer områdets hovedstruktur. Store bygningsvolumer, som det rundt 200 meter lange kompressorhuset, Såheim kraftstasjon og tårnhusene som er revet, er både visuelle og strukturerende elementer for hvordan området oppfattes og brukes. Det er flere mindre bygninger som er sentrale og betydningsfulle kulturbærere innenfor planområdet, men som hovedinntrykk består næringsbebyggelsen av store volumer. De store bygningskroppene er alle bygget opp av elementer som er gjentatt i lange rekker. Dette addisjonsprinsippet er en viktig forutsetning for områdets industrielle preg. Det eksisterende bygningsmiljøet er i hovedsak av meget høy historisk, arkitektonisk og antikvarisk verdi. Hovedinntrykket av gjenværende bygninger er at de er fargesterke enten i rødt, gult eller i lys grå tone. Det er også innslag av blått og grønt i bygningsmiljøet mot fabrikkbrua (Reguleringsplanens felt2). Materialbruken er malt puss og betong, og i stor grad upusset rød industritegl. Planforslag for Rjukan næringspark 11

12 Illustrasjoner: Materialer og detaljering av Snekkerverkstedet, Syretårnet, og Ovnshuset Nyanlegget (reguleringsplanens felt 1): Mot vest grenser byggetomta til øvre del av næringsparken. Området preges av store fabrikkhaller i monumental arkitektur. Vinduene markerer vertikale felt i doble etasjehøyder som gjentas i horisontale rekker. Ovnshusets store volum er underdelt med rekker av saltak og takryttere. Gavlrekkene markeres i fasadene. Illustrasjoner: Nyanlegget med Ovnshuset og Nitratfabrikken (ligger i reguleringsplanens felt 1) Planforslag for Rjukan næringspark 12

13 Bygningsmiljøet ved fabrikkbrua (reguleringsplanens felt 2): Ved hovedatkomsten til næringsparken over fabrikkbrua i nord er bygningene mindre i volum og har vinduer i normale etasjehøyder. Vinduene har vertikale formater som også her er gruppert i horisontale rekker. Skalaen i dette området er mindre og mer intim enn i nyanlegget. Felles materialbruk og fasadeoppdeling knytter imidlertid bygningsmiljøene i de to feltene sammen på en naturlig måte. Fargesettingen i deler av området er av nyere dato. Illustrasjoner: Bygningsmiljøet ved Fabrikksbrua - Sentralverkstedet, administrasjonsbygget og telefonverkstedet (reguleringsplanens felt 2). Fabrikktomta (reguleringsplanens felt 3 hvor ny bebyggelse skal oppføres): Planområdet domineres av den store, ubebygde fabrikktomta hvor Tårnhus I og Tårnhus II tidligere stod. Tårnhusene var ruvende bygninger med hele 32 meters høyde og henholdsvis 78 og 148 meters lengde. Byggetomta for det nye RTC-anleggets nybygg omfatter hele den gamle fabrikktomta (reguleringsplanens felt 3). Illustrasjon: Fabrikktomta - Fasadetegning av Tårnhus II, signert Thorvald Astrup, 1913 Planforslag for Rjukan næringspark 13

14 Trafikkforhold Sam Eydes gate, fylkesveg 37, går gjennom hele Rjukan på nordsiden av elva Måna. Trafikkmengden på fylkesveg 37 inne i sentrum er ca biler (ÅDT) pr. døgn. Utenfor sentrum er det betydelig mindre biler, ca biler i øst og omkring 700 i vest. Konklusjonen i fagutredningen er at RV 37 har betydelig reservekapasitet. Gjennom sentrum har området en bymessig bebyggelse og vegen fremstår som en bygate med fortau på en eller begge sider og kantstein. Bebyggelsen ligger tett innpå gata og består av småhus og en del forretningsgårder. Det er tett mellom vegkryssene og mange av kryssene har minimal sikt. Det er også mange avkjørsler med mindre god utforming. Fortauene er meget smale, og det er mange steder ikke plass til å lagre snø. Fartsgrensen er 40 km/t i sentrum fra Sam Eydes gate 57 til 99 og i en kortere strekning forbi barneskolen. Ellers er det skiltet 50 km/t. Det er god sikt i krysset ved Fabrikkbrua, men selve kryssområdet er litt trangt, og større kjøretøy må antagelig benytte en større del av arealet ved kjøring gjennom krysset. I slike situasjoner vil det bli kortvarig stopp i trafikken. Illustrasjon: Krysset mellom fabrikkbrua og fylkesveg 37 Rjukan videregående skole ligger på Såheim øst i planområdet. Skolen har ca. 200 elever og ca. 45 ansatte. Rjukan ungdomsskole er lokalisert nær sentrum av Rjukan. Skolen har totalt 133 elever, fordelt på 8. til 10. klasse. Rjukan barneskole ligger sentralt til i Sam Eydes gate ikke langt unna Rjukan sentrum. Det er ca. 48 ansatte og ca. 320 elever ved skolen. Barneskolen og Rjukanhallen ligger på samme sted. Det er bussterminal for skolebuss ved skolen. Det er opphøyd gangfelt og fartsgrense 40 km/t forbi barneskolen. Trafikken er liten og har lav hastighet. Fra Rjukan barneskole er det kommet signaler om at fylkesveg 37 mellom skolen og kirken oppleves som utrygg, særlig krysningspunktet ved kirken. Det er ikke fremkommet opplysninger om andre spesielle konflikter eller utrygge steder langs fylkesveg 37. Den sentrale gate gjennom Rjukan vurderes som relativt sårbar og lite robust til å ta store trafikkmengder. Dette er også grunnen til at Statens vegvesen har satt ned skiltet hastighet og anlagt opphøyde gangfelt. Det er kort avstand mellom kryssene, og mye blandet aktivitet, noe som er med på å dempe trafikkens hastighet. Strekningen er sårbar fordi det er mange aktiviteter på begge sider av gata, tett med utkjørsler, mange boliger og blandet trafikk. Det er ikke tilrettelagt for syklister. Av gjennomførte trafikksikkerhetstiltak er det nå skiltet 40 km/t gjennom sentrum og det er anlagt opphøyde gangfelt. En del av de tidligere gangfeltene er nå fjernet, da disse ikke hadde noen positiv virkning for sikkerheten. Risiko- og sårbarhet Planområdets beliggenhet gjør det særlig utsatt for skredfare. Også eventuelle dambrudd vil kunne få store konsekvenser. Det er derfor nødvendig med en risikoanalyse hvor disse forholdene vurderes. Den tidligere industrivirksomheten på området er undersøkt m.h.t forurensning av grunnen, og det vil være behov for tiltak. Planforslag for Rjukan næringspark 14

15 Teknisk infrastruktur Næringsparken er i dag tilknyttet ulik teknisk infrastruktur, både offentlig og privat, og har i tillegg egne tekniske anlegg internt på området. Den planlagte utbyggingen stiller store krav til teknisk infrastruktur, spesielt innenfor energiforsyning. Energiforsyningen til Rjukan Næringspark må oppgraderes. Rekreasjon og barns interesser Næringsparken har tidligere kun vært tilgjengelig utenfor gjerdene til de enkelte bedriftene. I dag er atkomst til den videregående skolen og kontorbedriftene åpne. YaraPraixair sitt område er avstengt. Stien opp mot Såheim er en viktig turvei sammen med tilgangen til Vemorkbanen og lia i sør. Universell utforming Planområdet ligger sentrumsnært og det er gode logiske forbindelser til området. Det er asfalterte veier og gangveier med tilfredsstillende stigning til og fra området. Området i seg selv er i ulik grad tilgjengelig i dag, da enkelte industriarealer har grov utførelse / standard. Interessemotsetninger I planprosessen og medvirkningsprosessene har det ikke fremkommet interessemotsetninger mellom de involverte partene. Planforslag for Rjukan næringspark 15

16 4. PLANSTATUS 4.1 Nasjonale planer og føringer Rikspolitiske retningslinjer (RPR), rikspolitiske bestemmelser (RPB), statlige planretningslinjer og planbestemmelser gir føringer/rammer for reguleringsplanleggingen. I denne saken vurderes følgende RPR som relevante for planområdet: RPR for samordnet areal og transportplanlegging (1993): Retningslinjene angir at det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i by- og tettstedsområder. Det skal bygges opp om eksisterende infrastruktur. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk mangfold, kulturminner og de estetiske kvalitetene i bebygde områder RPR for barn og unges interesser i planleggingen (2008): Nasjonale målsetninger er blant annet å sikre barn et oppvekstmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har kvaliteter i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 4.2 Regionale planer og føringer Regional planstrategi Bærekraftige Telemark : Planstrategien ble vedtatt av Fylkestinget Strategien bygger på en visjon der samfunnsendringene ses i et helhetsperspektiv og bærekraftig utvikling nås gjennom, bærekraftig miljø, bærekraftige sosiale forhold og bærekraftig økonomi. Strategien peker på at Telemark har utfordringer blant annet når det gjelder befolkningsutvikling og utdannelsesnivå. Plantema i strategien er kunnskap, nyskaping og næringsutvikling, klima og miljø, attraksjon og livskvalitet og infrastruktur og transport Regional plan for nyskaping og næringsutvikling: Planen er til høring med frist Det angis 5 satsningsområder: Regional kunnskapskultur, innovasjonsmiljøer og samspillsarenaer, attraksjonskraft, næringsvennlig offentlig sektor, samt miljøteknologi og fornybar energi. 4.3 Kommunale planer og føringer: Kommuneplan for Tinn kommune : Planen ble vedtatt i 2007, med prioritering/endring av samfunnsdelen. I kommuneplanens samfunnsdel er fokuset for næringsutviklingen Reiselivskommunen Tinn. Strategiområdene er næringsliv og kompetanse samt estetikk, kultur og identitet. I arealdelen er området vist som industri. Tinn kommune opplyser at det er Kommunedelplan for Rjukan fra 1997 (se under) som gjelder for området når det gjelder arealbruk. Kommuneplanen er under revisjon. I planprogrammet for Kommuneplan følges den strategiske næringsplanen fra 2010 opp med bredere målsetninger for næringslivet. Planforslag for Rjukan næringspark 16

17 4.3.2 Strategisk næringsplan 2010: Det skal skapes attraksjonskraft for kommunen som bo- og etablerersted. Flere attraktive arbeidsplasser skal skapes i Tinn. Eksisterende arbeidsplasser skal videreutvikles og det skal stimuleres til nyetableringer, nyskaping og fornyelse. Det skal tilrettelegges for næringsutvikling og en god dialog med næringslivet, og arbeides med rammebetingelsene for næringslivet Kommunedelplan for Rjukan 1997: Illustrasjon: Plankart KDP Rjukan 1997 Kommunedelplanen ble vedtatt av Tinn kommunestyre og gir rammer for arealbruk og byforming. Det stilles krav om at det foreligger reguleringsplan eller bebyggelsesplan for nye tiltak. Tinn kommune opplyser at det ikke foreligger annen reguleringsplan for Rjukan Næringspark. For byggeområder er det krav om tilfredsstillende tekniske anlegg, elektrisk forsyning, trafikksikker atkomst mv. før utbygging finner sted. Det stilles også krav til god estetisk utforming iht. bebyggelsens funksjon og at det tas hensyn til eksisterende terreng og bebyggelse. På plankartet er området vist som næringsområde. For næringsområder er det angitt formål som forretning, industri, kontor, småindustri, engrovirksomhet og tyngre handelsvirksomhet. Det tillates ikke detaljhandel eller service som hører naturlig til i sentrumsområdet. Deler av området er vist til offentlig vei, og dalsiden er vist som LNF- Lokstallen med område. Syretårnet i Næringsparken er i planen båndlagt til bevaring (og er nå vedtaksfredet). skinnegang nord for Snekkververkstedet var i planen oppgitt som varslet fredet. Tinn kommune og Telemark fylkeskommune opplyser at siden 1997 er kulturminnestatusen annerledes enn det planen angir, og det nå er kulturminneinteresser knyttet til flere bygninger på området Forslag til revidert kommunedelplan for Rjukan: Det er igangsatt planarbeid for revisjon av kommunedelplanen. Planprogrammet er fastsatt av Tinn kommunestyre Programmet angir at revisjonen vil ha verdensarv og næringsutvikling som hovedtema, og det angis at det også er store verneverdier knyttet til Rjukan næringspark. Det skal vurderes bedre kobling mellom næringsparken og sentrum, samt mer publikumsrettet aktivitet i deler av området Reguleringsplan for Birkelands bru fabrikkbrua i Tinn kommune: Planforslag for Rjukan næringspark 17

18 Illustrasjon: Reguleringskart Planen ble vedtatt og omfatter blant annet nordøstre del av planområdet, der det reguleres vei, offentlig bygning (skole), industri/parkering og arealer langs Måna. 4.4 Søknad om verdensarvstatus for Rjukan: Norge har ført Rjukan opp på tentativ liste for verdensarv i 2009 for temaet hydroelektrisk kraftproduksjon prosessindustri industristed. Som verdensarv kan dette omfatte anlegg for kraftproduksjon, industrianlegg, transportsystem og stedsdannelse knyttet til disse aktivitetene. Miljøverndepartementet startet nominasjonsarbeidet i 2010, og det kan bli avgjort i 2012 om Rjukan oppføres på UNESCOs verdensarvliste. Planforslag for Rjukan næringspark 18

19 5. TIDLIGERE PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 5.1 Varsel om oppstart regulering og planprogram I forbindelse med oppstart regulering og planporgram er det utført følgende medvirkning: 1. Regionalt Planforum ble avholdt i Telemark Fylkeskommunes lokaler den I møtet kom det flere relevante innspill, som alle er i gjentatt i de respektive myndighetenes senere uttalelser, og som derfor ikke gjentas igjen her. Det foreligger referat fra møtet, datert Det ble avholdt informasjonsmøte for berørte i Rjukan Næringspark. Informasjonsmøtet er oppsummert i notat datert Varsling av igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram, med høring fra til Under høring innkom 11 uttalelser. Uttalelsene er referert og kommentert i punktet under. Medvirkningen i denne fasen medførte endringer i planprogrammet mht. antall utredninger og beskrivelsen av utredningene. Videre er planområdet justert ved jernbanestasjonen i øst, og det er lagt opp til ekstra medvirkning i planforslagsfasen Uttalelser til oppstart regulering og planprogram 1. Fylkesmannen i Telemark Statens Vegvesen, Region Sør Telemark Fylkeskommune Tinn Kommune, Enhet for plan og landbruk Skagerak Energi Norsk Maritimt Museum Yara Praxair AS Context AS Kundeøkonomi AS Fjellveien og Omegn velforening v/einungbrekke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Planforslag for Rjukan næringspark 19

20 5.1.3 Sammendrag av uttalelser ved oppstart regulering og til planprogram 1. Fylkesmannen i Telemark (FM): FM har kommentarer til tema som biologisk mangfold, barn og unge og samfunnssikkerhet og beredskap. Naturmangfoldloven gjelder som retningslinje for offentlig beslutninger som berører naturmangfoldet. Naturtyper med viktig og svært viktig verdivurdering bør spares for inngrep. FM kjenner ikke til om det er gjort undersøkelser for området, men peker på potensielle naturkvaliteter ovenfor dagens kraftlinjetraséer. Det må gjøres konkrete vurderinger av behov for feltundersøkelser iht. naturmangfoldlovens 8, i forbindelse med at det skal etableres skredsikringstiltak. FM viser til RPR for barn og unges interesser i planleggingen. Det er positivt at skolen opprettholdes og at det reguleres fareområde i forbindelse med trafostasjonen. Det er viktig å sikre store nok, gode og trygge uteoppholdsareal for elevene. Trygg atkomst til fots og på sykkel må med i vurderingen. FM påpeker at området er skredutsatt og at det har vært skred på området tidligere, av vekslende størrelse og type. Siste års klimarapporter kan tilsi at skred vil oppstå stadig oftere. Skredkartmateriale er tilgjengelig på skrednett.no og NGU-rapport Denne rapporten gir grunnlag for økt fokus på skredfare i området. Det er elve- og bekkeavsetninger i området, og ved ekstremnedbør og/eller flom kan det oppstå uønskede hendelser med meget stor konsekvens. Fyllmassene på området kan bidra til ytterligere svekking av lokal- og områdestabilitet. Det skal kun bygges på grunn med tilfredsstillende sikkerhet. Det er tiltakshavers ansvar å sørge for å dokumentere at det kan gjøres sikringstiltak og skadereduserende tiltak når et byggeområde er utsatt for fare. Det må foretas en risiko- og sårbarhetsvurdering i forhold til skredrisikoen, til grunnforholdene og flomfare, og disse må være premiss for planforslaget. Hvis ROS-vurderinger eller tilstrekkelig sikkerhet ikke foreligger kan FM reise innsigelse til planforslag. Tiltakshavers kommentar til Fylkesmannen i Telemark: Foreløpige skisser tilsier at skredsikringen blir liggende nedenfor kraftlinjetraséene. Planprogrammet er nå supplert med krav om en utredning for naturmiljø, der blant annet de påpekte hensynene vurderes. Skolen er medtatt i planområdet primært av reguleringstekniske årsaker, og skoletomten som sådan er ikke gjenstand for ny vurdering. Skolens arealer skal i utgangspunktet ikke endres. Skolen berøres imidlertid som nabo til planlagte nye tiltak, og da blir barn og unge berørt. Kravene til trafikkutredningen er noe justert, basert på innkomne uttalelser og vi mener dette dekker hensynene nevnt i FMs uttalelse. Vi forstår uttalelsen som en påminnelse om skredfaren og som innspill til planarbeidet, men uten konkrete krav om endringer i planprogrammet. Skredundersøkelser for utbyggingen skal utføres av NGI i tråd med kravene i planprogrammet. Foreløpige vurderinger tilsier etablering av en større skredvoll. Planprogrammet stiller også krav om ROS-analyse for blant annet de temaene som her tas opp. 2. Statens Vegvesen, Region Sør (SVRS): SVRS er tilfreds med at vurdering av skolevei inngår i konsekvensutredningen, men bemerker at trafikksikkerhet må ivaretas for alle trafikantgrupper, både i anleggs- og driftsfasen. Planarbeidet må ha fokus på trafikksikkerhet for elever og ansatte ved Rjukan VGS. Valg av trase for anleggstrafikken må utredes for de to atkomstene fra fylkesveien, med tanke på trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Stor trafikk av tunge kjøretøy på fylkesveien i anleggsfasen må også vurderes. Planforslag for Rjukan næringspark 20

21 Krysset ved Fabrikkbrua må tilfredsstille veinormalenes krav til sikt og utforming, og i reguleringsbestemmelsene må det kreves at krysset er godkjent av SVRS før videre utbygging. Videre må sikttrekanter reguleres. Tiltakshavers kommentar: Utredningskravet i planprogrammet er utdypet for å ivareta trafikksikkerhet mer generelt. Videre er teksten om anleggstrafikk presisert. Innspill til endring og opparbeidelse av krysset ved Fabrikkbrua tas til etterretning, og vil bli vurdert nærmere av trafikkrådgiver i utarbeidelsen av planforslaget. 3. Telemark Fylkeskommune (TFK): TFK gjør oppmerksom på at det ikke er nevnt automatisk fredete kulturminner i omtalen av kulturminner og kulturmiljø. Det er ingen kjente automatiske fredete kulturminner innenfor området, men TFK gjør oppmerksom på meldeplikten i kulturminnelovens 8 annet ledd. Tiltakshaver har ansvaret for å følge stanse- og meldeplikten hvis det likevel oppdages freda kulturminner, og dette skal da meldes TFK. En rekke nyere tids kulturminner av regional og nasjonal interesse ligger i og i nærheten av planområdet, og disse inkludert områder rundt vil bli vurdert for fredning etter kulturminneloven. Hele planområdet med en del enkeltobjekter vurderes i tillegg som en sentral del av Norge sitt arbeid med en nominasjonssøknad til Unescos verdensarvliste for den elektrotekniske industriens pionertid. De tenkte tiltakene kan derfor komme i konflikt med nyere tids kulturminner av nasjonal verdi. Kommunen må ta hensyn til eventuelle kulturminner av lokal verdi. Det gis en foreløpig liste over kulturminner som må vurderes fredning etter kulturminneloven eller vern etter plan- og bygningsloven. TFK har noen kommentarer til planprogrammet. Planavgrensningen bør vurderes nærmere ved Rjukan stasjon. Fredningsarbeid for Rjukanbanen vil starte i 2011 og det ville være en forvaltningsmessig fordel om alle elementene i fredningssaken inngikk i samme planområde og ble regulert med hensynssone. Når det gjelder kulturminne-verdiene er TFK enig i at disse er større enn da gjeldende kommunedelplan ble vedtatt i Verdensarvsøknaden for Rjukan må komme tydeligere frem i kapittel 4. TFK anbefaler sterkt at hele planområdet reguleres med hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser med formål å bevare Hydros fabrikkområde som kulturmiljø og representant for den industrielle revolusjon, kombinert med regulering av kulturminner til bevaring. Punkt må gjøres mer spesifikt for denne planen, og må være i henhold til forslag datert , men også medta at utredningen skjer i dialog med TFK som kulturminnemyndighet i tillegg til Riksantikvaren. Lokalkunnskap kan med fordel også innhentes fra andre. Syretapperiet og Filteranlegget forutsettes revet og bør vurderes grundig. Konsekvenser for kulturminner og kulturminner må vurderes også i forbindelse med skredsikring, transport/transport i anleggs- og driftsfasen, sikkerhetsforanstaltninger rundt nye bygninger og støyforhold, særlig mht. skredsikring, Vemorksporet og landskapet, og bør inngå i pkt (i planprogrammet), og kommer i tillegg til andre tema. Fjernvirkningen bør også vurderes her, og det foreslås standpunkter Krossobanen, Villaveien, Admini, Rjukan Stasjon, Tyskerbyen/Rødbyen og Fabrikkbrua. Rjukan VGS inngår i planområdet og planen må sikre at dagens aktivitet kan videreføres, blant annet ved at det tas trafikale hensyn og at skolen får atkomst over bygningen/området med jernbaneskinnene for levering av varer og eventuelt for bioanlegg som er planlagt på tomten. For øvrig vises det til innspillene fra Planforum (jf. referat) som bes innarbeidet i forslaget. Tiltakshavers kommentar: Vi forstår uttalelsen slik at det ikke stilles krav om arkeologiske registreringer. Informasjonen om stanse- og meldeplikten tas til etterretning. Tiltakshaver er kjent med at det er kulturminneinteresser innenfor planområdet. Det er derfor arbeidet med en utredning for dette plantemaet, og det har vært løpende dialog med TFK, Planforslag for Rjukan næringspark 21

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM TIL BEHANDLING I TINN KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011, revidert 11.03.2011

Detaljer

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru.

Grunneier/utbygger: Tor Arne Larsen, Nes terasse 7, 1394 Nesbru og John Ludvik Larsen, Reistadlia 24, 1394 Nesbru. REGULERINGSPLAN FOR ARNKVÆRN NEDRE OMRÅDEREGULERING PLANBESKRIVELSE 1 Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Tilrettelegge for næringsbebyggelse. 1.2 Forslagstiller, plankonsulent Grunneier/utbygger: Tor Arne

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå)

Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Reguleringsplan for xxxxxxxxx Forslag til planprogram (utkast dd.mm.åååå) Bilde eller illustrasjon Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Forslagsstiller Utarbeidet av Forslag dd.mm.åååå 2 Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert:

Planomtale for planid Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune. Datert: Revidert: Planomtale for planid 7060 Detaljregulering for Næringsområde 14, Voll Klepp kommune Datert: 08.05.2017 Revidert: 30.05.2017 Plankart Eiendoms- og eierforhold Planområdet omhandler følgende eiendommer:

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/ Ås kommune HTM-sak 3/15 R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10 Saksbehandler: Greta Elin Løkhaug Saksnr.: 15/01780-8 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.11.2015 Rådmannens

Detaljer

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a

Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a PLANBESKRIVELSE Detaljregulering Mindre endring Plassen industriområde, Plan-ID R33a Alvdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Alvdal 31.08.17, sak 57/17. PLAN INNHOLD 1 Bakgrunn... s 3 1.1 Hensikten med

Detaljer

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan.

DETALJREGULERING BODØSJØEN B4. Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. DETALJREGULERING BODØSJØEN B4 Sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplan. Sjekklisten har med de samme punkter som innholdsfortegnelsen i MAL planbeskrivelse. Planlegger tar med de forhold som er relevant

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN FOR FLUBERG BARNEHAGE I SØNDRE LAND KOMMUNE Kommunale, regionale planmyndigheter, naboer og berørte, lag og organisasjoner, Lillehammer: 28.2.2013 Vår saksbehandler: Erik Sollien Vår ref. p.12085 Deres ref.: VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED REGULERINGSPLAN

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene.

10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. 10 Mal for oppstartsmøte i plansaker Malen skal fylles ut under oppstartsmøte og godkjennes av partene. Diverse Saksbehandler Møtedato Arbeidstittel Adresse/ stedsnavn Plan-ID Plantype Områderegulering

Detaljer

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram Gaustatoppen Invest AS Detaljreguleringsplan for område H25 Planprogram Dato: 24.06.2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Detaljreguleringsplan for område H25... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål med planarbeidet...

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85

PLANBESKRIVELSE. Husvollia, planbeskrivelse 03.03.2015. DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 DETALJREGULERING AV HUSVOLLIA, gnr/bnr 176/52 og 170/85 PLANBESKRIVELSE Bakgrunn Planen er oppdatert 03.03.2015 og ble innsendt 05.11.2014 av Eggen Arkitekter AS som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

(FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2. Forslag til Planprogram

DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2. Forslag til Planprogram DETALJREGULERING FOR Deler av gnr/bnr 115/2 Forslag til Planprogram Bilde fra planområdet Bilde fra kommunekart.com Mars 2017 Vedtatt: 1 Dato 2017.03.26 Utført av Helge Bakke Godkjent av Synnøve Kjønsberg,

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene.

Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Os kommune Teknisk, landbruk og miljø REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn):

Detaljer

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2

MD s detaljert sjekkliste for utarbeiding av planbeskrivelse Vedlegg 4.2 Nr. Tema Kontroll Sammendrag Bakgrunn. Hensikten med planen. Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold. Tidligere vedtak i saken. Utbyggingsavtaler.5 Krav om konsekvensutredning? Planprosessen. Medvirkningsprosess,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING

Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 15/107 OMRÅDEREGULERING FOR SERVERPARK I TYLLDALEN - SLUTTBEHANDLING Saksnr. Utvalg Møtedato 23/15 Formannskapet 12.02.2015 106/15 Formannskapet 20.08.2015

Detaljer

Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram

Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram Områderegulering Ydstines næringsareal Planprogram PlanID: 12.05.2017 Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Planområdet... 2 2.1 Lokalisering og avgrensning... 2 2.2 Arealbruk på tilstøtende eiendommer...

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012

Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter. Informasjonsmøte 19. mars 2012 Kommunedelplan for Teinevassåsen / Søbekkseter Informasjonsmøte 19. mars 2012 Dagsorden Hva er en kommunedelplan? Informere om planarbeidet: Ulike hensyn, begrensninger og muligheter Prosessen videre Hva

Detaljer

Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon)

<navn på området> Forslagstillers. logo. Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026. Utarbeidet av. (Eventuell illustrasjon) Arealinnspill til kommuneplan for Sande kommune 2014 2026 (Eventuell illustrasjon) Utarbeidet av Tiltakshaver: Forslagsstiller/Konsulent: Dato: Forslagstillers logo

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2014/ Kommunestyret 2014/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2013/7010-26 02.06.2014 Øivind Juel Kristiansen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid

Planprogram. Gressli industriområde 2. Planident TYDAL KOMMUNE. 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Planident 1665-2015-003 TYDAL KOMMUNE 5. februar 2016 Skrevet av: Kirkvold Hilde Ragnfrid Planprogram Gressli industriområde 2 Forord Tydal kommune legger med dette

Detaljer

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende).

PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR. (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). <Bilde> PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR (NB! Denne malen er kun ment som et hjelpemiddel, og er ikke uttømmende). INNHOLDSFORTEGNELSE REGULERINGSPLAN FOR. - PLANBESKRIVELSE Side - 2 - av 9 1. INNLEDNING

Detaljer

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS

Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Reguleringsplan med Konsekvensutredning for utvidelse næringseiendom Utvidelse Nittedal Torvindustri AS Plan ID 2016 002 Planbeskrivelse Planen utarbeidet for Nittedal Torvindustri AS av Bygg-Team AS v/

Detaljer

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14.

Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025. SS1 - Kongsdelmarka sør. Utarbeidet av. Forslagstillers. Dato: 06.02.14. Arealinnspill til kommuneplan for Hurum kommune 2014 2025 SS1 - Kongsdelmarka sør Utarbeidet av Tiltakshaver: Orica Norway AS Forslagsstiller/Konsulent: Norconsult AS Dato: 06.02.14 Forslagstillers logo

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Områderegulering Detaljregulering Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 11/35-29 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN TREHØRNINGEN NÆRINGSOMRÅDE - ARNKVERN NEDRE Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 070900 Saksnr.: Utvalg Møtedato 202/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet

TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 TF6 Hytter, eiendom 39/2 Filtvet Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

"Norske Skog Østre bydel, område I2"

Norske Skog Østre bydel, område I2 Namsos kommune PLANBESKRIVELSE for "Norske Skog Østre bydel, område I2" detaljregulering Beskrivelse er datert: 30.05.2017 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.08.2017 Dato for kommunestyres vedtak:

Detaljer

1. Hensikten med planarbeidet

1. Hensikten med planarbeidet Referatmalen fylles ut før og under oppstartsmøtet. Referatet skal godkjennes av partene. Arbeidstittel (adresse/stedsnavn): Plantype: Reguleringsplan Bebyggelsesplan Mindre vesentlig reguleringsendring.

Detaljer

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble

Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Reguleringsplan for Kullevikskotta, gnr 83 bnr 55 ved Breisand i Bamble Planbeskrivelse Øyvind Amundsgård 02.03.2016 1 1 Bakgrunn Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført av tiltakshaver. Hensikten

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Saksmappe:2017/382 Saksbehandler:STL Dato:12.05.2017 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/17 Plan- og bygningsrådet 01.06.2017 31/17 Kommunestyret 15.06.2017 Fastsetting av

Detaljer

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN RJUKAN vedtatt av Tinn kommunestyre 16.10.97 BYGGEOMRÅDER.

BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN RJUKAN vedtatt av Tinn kommunestyre 16.10.97 BYGGEOMRÅDER. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR KOMMUNEDELPLAN RJUKAN vedtatt av Tinn kommunestyre 16.10.97 Kommunedelplan for Rjukan skal bidra til å nå overordna og langsiktige mål for utviklingen på Rjukan i fram

Detaljer

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT)

1. OVERSKRIFT 1: (TIMES NEW R, 14 PKT, FET, VENSTREJUSTERT, STORE BOKSTAVER, NUMMERERT) Denne malen fylles ut av fagkyndig ved utarbeidelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn Om malen Malen er laget i Microsoft Word 2002 og bygd opp ved hjelp av stiler. Bruk de forhåndsdefinerte

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn

Høvåg sentrumsområde - offentlig ettersyn Behandles av: Møtedato: Utv. Saksnr: Planutvalget 27.06.2016 046/16 Arkivnr: K2 - L12 Saksbehandler: Ola Skei Bekken Dok.dato: 13.06.2016 Arkivsaksnr.: 14/2905-20 Tittel: Arealplanlegger Høvåg sentrumsområde

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård

HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Konsekvensutredning av innspill til kommuneplan for Hurum 2014 2025 HRK9 Frilandsmuseum v/trondstad gård Utarbeidet av Hurum kommune, Plan og bygg Forslagstillers logo Innledning Dette er rapport med konsekvensvurdering

Detaljer

Oppstart av detaljregulering

Oppstart av detaljregulering Ringerike kommune v/guro Skinnes Miljø- og arealforvaltning, plan ADRESSE C O WI A S H vervenmoveien 4 5 3 5 1 1 H ønefoss TLF +4 7 0 2 6 94 WWW c owi.no DATO 2 6.0 6.15 SIDE 1 /5 REF hebe OPPDRAGSNR A

Detaljer

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai

BODALSJORDET DETALJREGULERING. Åpent møte 22. mai BODALSJORDET DETALJREGULERING Åpent møte 22. mai Dagsorden 1. Forslagsstiller og plankonsulent 2. Hva er en detaljreguleringsplan 3. Medvirkning 4. Overordnet plan for området 5. Innkomne merknader ved

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime

FORSLAG TIL PLANPROGRAM. Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3. BRUKET arkitektur AS v/sindre Reime FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljregulering med konsekvensutredning Kaland Hus- og hyttefelt - del av G/bnr. 128/3 PlanID: Forslagsstiller: Plankonsulent: Dato: Revidert: 12312014003 Bjørn Inge Kaland BRUKET

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum

Øversvea Næringspark Hamar kommune. Presentasjon av prosjektet Planforum Øversvea Næringspark Hamar kommune Presentasjon av prosjektet Planforum 21.08.2013 BAKGRUNN Planområdet ligger i et område som er preget av eksisterende næringsarealer, og hvor Hamar kommune gjennom kommuneplanen

Detaljer

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram

DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt. Planprogram DETALJREGULERING FOR Østre Harrsjøen hyttefelt Planprogram Bilde fra planområdet November 2015 Vedtatt: 1 Revisjon Dato 2015.11.25 Utført av Anja Øren Ryen Kontrollert av Helge Bakke Godkjent av Erin Sandberg,

Detaljer

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE

OMREGULERING NEXANS I. Detaljregulering PLANBESKRIVELSE OMREGULERING NEXANS I Detaljregulering PLANBESKRIVELSE Halden Arkitektkontor, 15. desember 2011 INNHOLD 1.0 BAKGRUNN.. s. 3 2.0 OVERORDNET PLANSTATUS.. s. 3 3.0 REGULERINGSSTATUS.. s. 4 4.0 PLANFORSLAGET

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert:

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 17.9.2012 Harstad kommune Adresse, gnr. 59/ 275, 59/276 Detaljreguleringsplan for Trillingen 10 og 12, Plannr. 1901-587 Side 1 av 10 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1

PLANPROGRAM Norge i Bilder I VIK Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 10.18 Planprogram bustader for funsjonshemma i Vik side 1 Utskrift PLANPROGRAM http://www.norgeibilder.no/gui/print/printmap.aspx?maltype=a4ligg&range=2... Norge i Bilder I VIK BUSTADER FOR FUNKSJONSHEMMA

Detaljer

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014

Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Skillemo Industriområde Planprogram 2. juni 2014 Alta kommune, Avd. for Samfunnsutvikling Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1 Kommuneplanens Arealdel... 3 1.2 Bakgrunn... 3 1.3 Formål...

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter

Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter 1 Detaljregulering med tilhørende konsekvensutredning for Gulskogen senter Bemerkninger til forslag til planprogram Oppsummering og forslagsstillers kommentarer 06.05.14, rev. 15.08.14 I forbindelse med

Detaljer

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni.

Plannr _01 Utleggelse av forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn i perioden 7.mai 20.juni 2014, Frist for merknader 20.juni. Datert Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Kommune ns kommenta rer 26052014 Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv Da det tidligere er registrert flere automatisk freda kulturminner/kulturminnefelt

Detaljer

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON

ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Beregnet til Planforum Dokument type Prosjektpresentasjon Dato 21-03-2014 ODAL GRUS-NYE E16 PROSJEKTPRESENTASJON Revisjon 00 Dato 21-03-2014 Utført av Eva Vefald Bergsodden Kontrollert av Godkjent av Beskrivelse

Detaljer

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING

KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING KORT PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED VARSEL REGULERING DETALJREGULERING AV TRUCKSTOP SØDALEN Tiltakshaver: WB Holding AS, Maskinveien 1, 6517 Kristiansund N Arkitekt mulighetsstudie: Norconsult AS, Kongens

Detaljer

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato:

TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/ Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: TINN KOMMUNE Arkiv: 3180 Saksnr.: 2016/224-10 Saksbeh.: Eli Samuelsen Dato: 05.10.2016 SAKSFRAMLEGG Reguleringsplan H25 i kommunedelplan Gausta - Rjukan - offentlig ettersyn Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM

REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM REG. PLAN DEL AV GNR. 23 BNR.4 LUNNER ØSTRE HESTESPORTSSENTER I LUNNER KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM UTARBEIDET AV: Ingeniør S.Hagen DATO: 25.11.2010 REVIDERT: 22.6.2012 Sak: 09.018\a\pr\div. PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE. Dato: Vår ref.: 2010/ L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Dato: 19.11.2010 Vår ref.: 2010/1186-1-L10 Saksbehandler: Vigdis Hole DELPLAN FOR HUNDEGÅRDER I BOLTERDALEN Utkast til planprogram 19.11.2010 2010/1186-1 Side 2 av 6 Innhold DELPLAN

Detaljer

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET

INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET VEDLEGG 1 INNKOMNE SKRIFTLIGE BEMERKNINGER TIL PLANPROGRAM FOR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLAN FOR SUNDLANDOMRÅDET 1. Liste over innkomne bemerkninger 1) Statens vegvesen, 05.12.07 2) Jernbaneverket, 18.12.07

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold

Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan. Innhold Forslagsstillers planbeskrivelse Flerbrukshall Bjørnemyr skole Reguleringsplan Utarbeidet av: Sweco Norge AS for Nesodden kommune, November 2010 Revidert etter vedtak i Planutvalget 07.12.2010 - ("Nesodden

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl.

Varsel om oppstart av arbeid med endring av detaljreguleringsplan Del av Bjerke industriområde Sørum kommune Gnr./bnr. 89/30, m. fl. Sørum kommune postmottak@sorum.kommune.no ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 3. august 2012 SIDE 1/6 REF jola OPPDRAGSNR

Detaljer

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene 1. Formål Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune

Sarunas Paradnikas. Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Planprogram Fiskecamp Risfjorden i Nordkapp kommune Utgave: 1 Dato: 3.1.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram Utgave/dato: 1/ Filnavn: Planprogram.docx Arkiv ID Oppdrag:

Detaljer