til Spesialenheten for politisaker: anmelder herved to polititjenestemenn med u$ent identitet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "til Spesialenheten for politisaker: anmelder herved to polititjenestemenn med u$ent identitet"

Transkript

1 TROND SIVERTSVIK Org.nr MVA IuMPiENd EV DEN NORSKE ADVOKATFORENINC Møterett for HøYesterett Riksadvokaten Postboks 8t01DeP Oslo Statsråd Kroghs veg 15D 7021 Trondheim Telefon : Telefax :72 56 ll26 KffiP, F.ORELøPIGKLAGE0VERSPESIALENHETENSHENLEGGELSE Den ble følgende anmeldelse i*iitt (ANMELDELSE TIL SPESIALENITETEN FOR POLITISAKER Undertepede, RonnY Solheim, lii$;x;,trjå?#h ff if;-:ft,ffi vapån sm at de begge døde den 16'06'13' til Spesialenheten for politisaker: anmelder herved to polititjenestemenn med u$ent identitet åi""i'qåminåhundermedharvautomatiske Det antas å ha britt avgnt ca 20 skudd. Dette vil bli avkrart etter obduksjon og rapport etter tilbakelevering av ailrno, pkt. 2.5, jmf. RPOD ' Hundene var av rasen Grand Danois som er familie og selskapshunder' Hundene har levd sammen med Å.*.rto (tt t*oo bam) og andre dyr i hele sin levetid' 1. Bakgrunn: Min partner Maria Ingeborg von Bremen har skrevet et resyme som giengir hendelsesforløpet slik som vi opplevde det. Resymeeiffir vedlagt til nærværende anmeldelse' 2. Straftbare lovbrudd: Basert på min kjennskap til saken pr. i dag vises det til at de anmeldtes opptreden omfattes av følgende bestemmelser: Grov uforstand i tjenesten, strl $ 325' fenste ledd m' I Jeg legger til grunn at ffi;;å _So; *a ivarjas av våpeninstrukler $ 19 og 16 kommerdl anvendelse her (evt. analogisk) til tross foi instruksens S l. Her år i".i"itt"" if.te,jeåmel ior den aktuelle våpenanvendelse' ;;;f;;ith;re tempetigere midler som ikke var forsøkt' Herundernevne, p"rråil;;;;;;. *Åi";1","ilrliLra i politibilen, skvte i luften, anrrende peppersprav o'l' Det var to tjenestemenn årrr"o", oet tored tio tit a ou".u"i. altårnative nånaiinger og slrytingen foregikk sent på t".fa"" toja stort skadepotensiale for utenforstående' Politiloven $ 6, annet ledd, jmf. hundeloven $ l?, unødvendig maktbruk i misforholdtil situasjonens alvor og omstendighetene for øwig. Hundeloven$14annetledd.Inngrepetmothundenevarulovligidetgil*langtutoverdet/deinngepsomvar nødvendig for å awerge skade og dessuten g"k; over det to* u* forsvarlig tatt i betrakfrring angrepets i*ff:iåffnt*:lr{ tffi:ilffi'.1,""'dig bokstav a. ror å awerge eventuerl skade, jmr. bestemmelsens tredje redd'

2 -2- Dyrevelferdsloven $ 3, $ 12, første og tredje ledd, samt $ 14, bokstav a og b, jmf. straffebestemmelsen i $ 37. nlt pekes på at hundedrapener utført med firllstendig uegnede våpen og på en måte som fremstår som panikkartet og amatørmessig. Det fremstfu som utvilsomtå h*d"tt" ble påført unødige påkjenninger og belasdringer ($3), at avlivingen ikke er foretatt på dyrevernmessig forsvarlig måæ (g 12, første og tredje ledd) og at det er utøvd grov vold mot dyr som undeivolåsutøvelsen bie satt i en hjelpeløs tilstand over unødvendig lang tid ($ 1a)' Det legges p.t. til grunn at detbakenforliggende politimessige regelverk er frrlgt, herunder beslutningen om "nyf.":;ig, åevæpingstillatelsen (herundei valg åv bevæpning sammenhold med oppdragets art), og reglene i RpOD Dersom det visei seg at det foieligger regelbrudd her, tas det forbehold om å komme tilbake til dette. For øwig vises det til eventuelle straffbare forhold som måtte bli avdelket under Spesialenhetens behandling/etterforskning av saken. 3. Påtalebegiæring: Jeg begjærer herved giemingspersonene tiltalt og stfaffet for de anmeldte forhold' 4. Erstatning: Det kreves erstatning fra de anmeldte for det tap og de ulemper jeg erpåført som fulge av de anmeldte forhold' Dokumentasjon og spesifisering av kravet ettersendes innen treukersfristen. 5. Advokatbistand: Jeg bistås i saken av: Advokat Statsråd Kroghs veg l5d 7021 Trondheim Tlf , fax e-post: no Alle henvendelser i saken skal etter dette gjøres til ham, herunder når det gjelder det saksinnsynjeg er berettiget som fornærmet i saken.> Etterforskningsavdelingen innstilte i udatert påtegningsark, innstemplet Spesialenheten den , på henleggelse med grunnlag i at <intet strdfbart forhold anses bevisd. Grunnlaget var nødvergebestemmelsen i straffeloven $ 47' Idet sjefjn for Spesialeirheten kom til samme konklusjon på et annet rettsgrunnlag, behandles dennå del av saken rupnnere i klagen her ut over at det gjøres gjeldene at drapene var ikke nødvendige og at de fremstår somubetinget utilbørlig. Det foreligger heller intet rettsstridig angrep fra hundene side. Straffelovens $ 47 kommer derfor ikke til anvendelse her. Den fattet sjefen for Spesialenheten følgende vedtak: Salcen henlegges for politibetjent Yegard Kristoffer Bakken og politibetient Thomas Biørnstad Kjønnilrsen som intet straffbartforhold anses bevist. Vedtaket påklages herved til Riksadvokaten idet det giøres gieldene at henleggelsener rettsstridig" og åt det for begge politibetjenters del er grunnlag for tiltale og straff. Videre er betjentene erståfidngspliktige overfor fornærmede. Sjefen for Spesialenheten har fattet henleggelsesvedtaket med grunnlagi at avlivningen var lovlig i henhold til hundeloven $ 14 annet ledd.

3 -3- Klager gfør gieldende at bestemmelsen ikke gir grunnlag for avliving i nærværende sak og videre at politibetjentene har opptrådt i strid med bestemmelsene subsidiært at avlivingen er foretatt i strid med bestemmelsene som er giort gjeldende i anmeldelsen inntatt ovenfor. Det anføres at etterforskningen og bevisvurderingen er summarisk, ufullstendig og at avgiørelsen som en følge av dette er påvirket av flere faktiske feil. Disse forhold medfører også at klagebehandlingen vanskeliggiøres. Jeg har på fornærmedes vegne mottatt noen saksdokumenter, dels tilhørende saken som har vært til behandling ved Spåsialenheten. En stor del av dokumenten er imidlertid etterforskningsdokumenter i straffesak mot fornærmede i henhold til hundeloven $ 28. Saksdokumentene (avhørene) i relasjon til sistnevnte sak har imidlertid liten eller ingen fokus på spørsmålet om Solheim hadde opptrådt straffbart i forbindelse med sitt hundehold, men fremstår som distriktets egen etterforskning av saken som var til behandling ved Spesialenheten. Spesialenheten har imidlertid ikke etterforsket saken ut over å ha foretatt avhør av de mistenkte, jourhavende jurist Helge Andreas Eidsvaag og operasjonsleder Terese Hoff Bylterud. Avhørene av disse fremstår som svært summariske med vekt på å fr fremstilt saken til de mistenlctes gunst. Denne side har lyktes i å avspille noen av lydfilene som er oversendt hit. Dette sentrale bevismaterialet er imidlertid så komplisert organisert at det på det nærmester umulig for en legmann å få tilgang til innholdet, både når det gielder lyd, tidspunkter og varigheter. Det fremgår av lydfiler som er avspilt her at mye tyder på at de mistenkte nærmest <avtaler> med operatør Dyre Antonsen at hundene nå ville bli avlivet før eier kom til stedet. Dette etter at operatøren har kalt betjenten <<soft> fordi de ikke hadde drept hundene ennå og videre varslet at betjentene fra nå av ville bli benevnt <Tampax-partuljeo. Videre fremgår det av lydloggen at betjentene selv opplyser at hovedbegrunnelsen for at de tønrte to fulg magasiner med 9 mm ammo mot hundene var at hundene var i bevegelse, ikke at de fremkalte frykt hos betjentene. Dette overensstemmer med <<avtalen> med operatør Dyre Antonsen, men er i strid med avlivingsvilkårene fastsatt av jourhavende.- Det fremgår også av lydloggen at Arnfinn Lien fra fallviltgruppa var tilstede på åstedet med egnede auliunittgruåpen (elgrifle og hagle). Til tross for dette ble ordningen slik at han ble sendt for å møte eier som var på vei til stedet. Hensett til at politibetjentene bare var oppsatt med MP5 er det uforståelig (men i tråd med <avtalen> med operatør Antonsen) at den av de tilstedeværende med egnede våpen ble sendt bort fra stedet. Dersom det mot formodning var behov for å møte eieren (som var godt kjent på stedet) var den åpenbare løsning at en av betjentene møtte ham slik at egnet person og utstyr fortsatt var på plass på astedet. Disse forhold er ikke omtalt i avhøret.

4 -4- Når det gielder avhøret av operasjonsleder Terese Hoff Bylterud fremgår det av lydloggen at det er hun som etablerer fremstillingen om at <hundene løper rundt på åt jorde og dreper sau>. Dette har ikke forankring i lydlogg eller forklaringer fra noen impliserte åg synes å være konsipert av operasjonsleder, antakelig for å oppnå avlivingsgrunnlag. Videre refererer hun i lydloggen (samtale med Amfinn Lien) til samtalen med jourhavende jurist Helge Andreas Eidsvaag som skal ha utftykt at hundene burde avlives på stedet slik at papirarbeid kunne unngås. Disse forhold er ikke omtalt i avhøret. Når det gielderjourhavende jurist Helge Andreas Eidsvaag sine uttalelser i lydloggen er disse bare i begrenset grad mulig å avspille hos meg. Det fremgår imidlertid uu ru*-"nh"rrg"r, (mf. ovenfor) at han har uttalt at hunden måtte/burde avlives på stedet for å unngå papirarbeid. Dette forhold er ikke omtalt i avhøret. Verken fomærmede eller operatør overbetjent Dyre Antonsen er avhørti saken. Det tilligger imidlertid saksdokumentene avhør av andre impliserte i saken i forbindelse med straffesaken mot Solheim, foretatt av distriktet hvor de mistenkte er ansatr. Det synes ikke å ha vært vurdert å adskille de mistenkte. videre er det uklart hvordan bevæpningstillatelser gitt og fulgt opp jmf. våpeninstruksen $ 10. Det følger av lydloggen at det er foretatt åstedssikring med merking og fotografering. Dette materialet er imidlertid unntatt fra saksdokumentene som fornærmed er gitt innsynl med unntak av ett fotografi som viser posisjon for betjentene og en av hundenj. Jeg vil komme tilbake til alternative handlingsmuligheter i et senere støtteskriv til klagen. Spesialenheten har utarbeidet en <EgenrapporD fra lydloggen. Denne er i beste fall ufullstendig, men fremstår også som tendensiøs idet ingen av de spesielle bevisomstendigheter som jeg har pekt på ovenfor er nevnt. Det legges imidlertid stor vekt på alle omstendigheter fra lydloggen som kan styrke straffefrihetsanfbrslene i saken. Når det gielder vurderingene som er foretatt av sjefen for Spesialenheten preges disse av den mangelfulle etterforskning som er beskrevet ovenfor. Jeg nevner også at liellår ikke sjefen for Spesialenheten har funnet grunn til dnevne noen av de særskilte oåstendigheter som fremkommer av lydloggen og som dels er beskrevet ovenfor i klagen. Videre er flere av de faktiske forhold som legges til grunn til støtte for vedtaket ikke støttet i det vurderingsgrunnlag som har tilflytt fornærmede. Jeg må derfor komme tilbake til dette på et senere tidspunlct i klageforberedelsen.

5 Trond Sivertsvih -5- Nærværende klage inngis i fristavbrytelsesøyemed i min høstferie. Som bebudet kommer jeg støttåskriv etter at bevis- og etterforskningssituasjonen er næfinere avklart. jeg selv reise til l'øtenfor å befare området.

ANMELDELSE AV TIDLIGERE POLITITJENESTEPERSON FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN I FORBINDELSE MED ETTERFORSKINGEN AV BRANNEN PÅ SCANDINAVIAN STAR

ANMELDELSE AV TIDLIGERE POLITITJENESTEPERSON FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN I FORBINDELSE MED ETTERFORSKINGEN AV BRANNEN PÅ SCANDINAVIAN STAR Sak 370/13-123 2.12.2013 ANMELDELSE AV TIDLIGERE POLITITJENESTEPERSON FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN I FORBINDELSE MED ETTERFORSKINGEN AV BRANNEN PÅ SCANDINAVIAN STAR En stiftelse anmeldte en tidligere

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2005-2006)

Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Dokument nr. 4:1 (2005-2006) Særskilt melding fra STORTINGETS OMBUDSMANN Politiets og påtalemyndighetens behandling av to anmeldelser Avgitt til Stortinget 21. desember 2005 Til Stortinget Ombudsmannens

Detaljer

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B hadde handlet på et vis som kunne lede til straffansvar.

Spesialenheten fant det ikke sannsynlig at B hadde handlet på et vis som kunne lede til straffansvar. Sak 747/13-123 03.01.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN A anmeldte polititjenesteperson B for ulovlig ha å beslaglagt hans bil. A viste til at han urettmessig var fratatt førerretten, og at

Detaljer

Det ble ikke ansett sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde handlet på et vis som kunne lede til straffansvar.

Det ble ikke ansett sannsynlig at tjenestepersoner i politiet hadde handlet på et vis som kunne lede til straffansvar. Sak 75/14-123 29.09.2014 ANMELDELSE FOR BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT A anmeldte polititjenesteperson B for brudd på taushetsplikt ved å ha sendt en bekymringsmelding til barnevernet. A anførte at B hadde misbrukt

Detaljer

Sak 889/13-123 03.02.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN

Sak 889/13-123 03.02.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN Sak 889/13-123 03.02.2014 ANMELDELSE FOR GROV UFORSTAND I TJENESTEN A anmeldte et politidistrikt for grov uforstand i tjenesten. Som følge av at politiets datasystem ikke hadde vært oppdatert, måtte A

Detaljer

KLAGE FRA ADVOKAT A, PÅ SORENSKRIVER B, X TINGRETT. SAK NR 103/04.

KLAGE FRA ADVOKAT A, PÅ SORENSKRIVER B, X TINGRETT. SAK NR 103/04. TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE KLAGE FRA ADVOKAT A, PÅ SORENSKRIVER B, X TINGRETT. SAK NR 103/04. Tilsynsutvalget for dommere har i møte 14. mars 2005 truffet vedtak i ovennevnte sak. Vedtaket er truffet

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Innhold. Forord 3. Analyse av maktbruksaker 4. Informasjonslekkasjer fra politiet til media 8. Sambandsdisiplin politiets interne dialog 10

Innhold. Forord 3. Analyse av maktbruksaker 4. Informasjonslekkasjer fra politiet til media 8. Sambandsdisiplin politiets interne dialog 10 Å R S R A P P O R T TEKST Spesialenheten for politisaker LAYOUT Newmarketing AS TRYKK PJ-trykk, Oslo FOTO Marte Garmann Lars A. Lien John Andre Aasen (Phokus photography) Karin Jegtvik/ NRK Politiforum

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. Avsagt: 16.04.2015. Saksnr: 15-008335MED-HAUG/ Rettens leder: Dommerfullmektig. Bernt Kallevik Dahlsveen.

HAUGALAND TINGRETT DOM. Avsagt: 16.04.2015. Saksnr: 15-008335MED-HAUG/ Rettens leder: Dommerfullmektig. Bernt Kallevik Dahlsveen. 77, HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: Rettens leder: Meddommere: 16.04.2015 15-008335MED-HAUG/ Dommerfullmektig Bernt Kallevik Dahlsveen Monica Haraldseid Breitve Arnfinn Harald Øverland Den offentlige

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: 80/13 (arkivnr: 201300669-25) Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B, tingrettsdommer

Detaljer

Kopibclc. AVGJØx*ELSE: Saknr:2008 0124. Kommisjonens medlemmer: Parter: Birger Arthur Stedal. Ingrid Bergslid Salvesen

Kopibclc. AVGJØx*ELSE: Saknr:2008 0124. Kommisjonens medlemmer: Parter: Birger Arthur Stedal. Ingrid Bergslid Salvesen KOMMISJONEN FOR GJENOPPTAKETSE AV STRAFFESAKER Kopibclc Den 30. september 2010 ble det i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker truffet avgiørelse i Saknr:2008 0124 Kommisjonens medlemmer: Gunnar

Detaljer

Arne Gunnar Aas. Aktivt forsvar

Arne Gunnar Aas. Aktivt forsvar 23 Arne Gunnar Aas Aktivt forsvar 24 25 Aktivt forsvar Av advokat Arne Gunnar Aas, Norge Advokatfirmaet Hjort DA Det aktive forsvar er en populær betegnelse på en bestemt utøvelse av forsvarergjerningen.

Detaljer

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0 Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 FAMILIEVOLD I. INNLEDNING Vold og andre overgrep som begås overfor familiemedlemmer og andre nærstående er et betydelig

Detaljer

DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5

DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5 Innholdsfortegnelse DEL I INNLEDNING... 5 1. SAMMENDRAG AV HOVEDFUNN - KONKLUSJONER... 5 2. OM PROSESSEN... 7 2.1 Bakgrunnen for Undersøkelsen... 7 2.1.1 Innledning... 7 2.1.2 Øvrige eksterne undersøkelser...

Detaljer

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot

OSLO TINGRETT 12-040689TVI-OTIR/04. Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand. Steingrim Wolland. mot OSLO TINGRETT Avsagt: Saksnr.: Oslo tingrett, 12-040689TVI-OTIR/04 Dommer: Tingrettsdommer Torbjørn Breistrand Saken gjelder: Erstatningskrav Steingrim Wolland mot Arnt Lauritz Angell Staten v/justisdepartementet

Detaljer

årsrapport Innhold Forord 3 Spesialenhetens organisering og bemanning 4-5 Politiets operasjonssentral 6-7

årsrapport Innhold Forord 3 Spesialenhetens organisering og bemanning 4-5 Politiets operasjonssentral 6-7 årsrapport 2010 årsrapport 2010 Innhold Forord 3 Spesialenhetens organisering og bemanning 4-5 Politiets operasjonssentral 6-7 Frihetsberøvelse - politiets aktivitetsplikt når noen er frihetsberøvet 8

Detaljer

Innst. O. nr. 30. (1998-99)

Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innst. O. nr. 30. (1998-99) Innstilling fra justiskomiteen om midlertidig lov om begrenset innsyn i overvåkingspolitiets arkiver og registre (innsynsloven). Ot.prp. nr. 6 (1998-99). Til Odelstinget. 1.

Detaljer

Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter avhendingsloven. av Marielle Ellingsen

Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter avhendingsloven. av Marielle Ellingsen Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt etter avhendingsloven av Marielle Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2011 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142

Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet. Sammendrag: 12/2142 11.03.2014. Saksnummer: 12/2142 Vår ref.: Dato: 12/2142 11.03.2014 Sammendrag og anonymisert versjon av uttalelsen - mangel på tilrettelegging i arbeidslivet Saksnummer: 12/2142 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Arkivkopi AVGJØRELSE: Saknr:20080124. Dok.nr. l50. Parter: Kommisjonens medlemmer: Birger Arthur Stedal. BjørnRishovd Rund Ingrid Bergslid Salvesen

Arkivkopi AVGJØRELSE: Saknr:20080124. Dok.nr. l50. Parter: Kommisjonens medlemmer: Birger Arthur Stedal. BjørnRishovd Rund Ingrid Bergslid Salvesen Yl' KOMMISJONEN FOR GJ ENOPPTAKELSE AV STRAFFESAKER Arkivkopi Dok.nr. l50 Den 30. september 2010 ble det i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker truffet avgjørelse Saknr:20080124 Kommisjonens

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN

SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN Mastergradsoppgave JUS399 SIKTEDES RETT TIL DOKUMENTINNSYN DET STRAFFERETTSLIGE DOKUMENTBEGREP I EN DIGITALISERT VERDEN Kandidatnummer:168724 Veileder: Nils Dalseide Antall ord: 14367 12. desember 2011

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

HAUGALAND TINGRETT DOM. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? 15. januar 2009. Avsagt: 08-186361MED-HAUG.

HAUGALAND TINGRETT DOM. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? 15. januar 2009. Avsagt: 08-186361MED-HAUG. ni:haugaland TINGRETT 5270140 16/01/2009 09:59 #361 P.002/01? HAUGALAND TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr: Dommer: Meddommere: 15. januar 2009 08-186361MED-HAUG Tingrettsdommer Kjetil Saltveit Elisabeth Vestbø

Detaljer

Det har lenge vært bebudet en evaluering av Gjenopptakelseskommisjonens

Det har lenge vært bebudet en evaluering av Gjenopptakelseskommisjonens . Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Vår ref: 21292 Deres ref: Ansvarlig advokat: Arvid Sjødin UTTALELSE TIL EVALUERING AV GJEN- OPPTAKELSESKOMMISJONEN (1) Det har lenge vært

Detaljer

GENERALADVOKATEN GENERALADVOKATENS ÅRSRAPPORT OVER REFSELSER I FORSVARET I 2012. 1. Sammendrag og hovedkonklusjoner 2

GENERALADVOKATEN GENERALADVOKATENS ÅRSRAPPORT OVER REFSELSER I FORSVARET I 2012. 1. Sammendrag og hovedkonklusjoner 2 Administrasjon/rapporter/årsrapporter for refselser/årsr2012 GENERALADVOKATEN GENERALADVOKATENS ÅRSRAPPORT OVER REFSELSER I FORSVARET I 2012 INNHOLD 1. Sammendrag og hovedkonklusjoner 2 2. Nærmere gjennomgang

Detaljer

Vedtak i klagesak etter alkoholloven - klage på kommunens inndragningsvedtak i 3 uker Hall Toll 2. etasje

Vedtak i klagesak etter alkoholloven - klage på kommunens inndragningsvedtak i 3 uker Hall Toll 2. etasje Deres ref.: 12/9132-42 Vår dato: 16.02.2015 Vår ref.: 2014/11803 Arkivnr.: 551 Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien

Detaljer

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet.

I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. I hvilken grad er det adgang til å endre en tiltalebeslutning? med særlig vekt på identitetsspørsmålet. av Lisa-Mari Ellingsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. (advokat Berit Reiss-Andersen) II. (advokat Arne Gunnar Aas)

NORGES HØYESTERETT. HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. (advokat Berit Reiss-Andersen) II. (advokat Arne Gunnar Aas) NORGES HØYESTERETT Den 14. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00330-A, (sak nr. 2011/1885), straffesak, anke over dom, I. A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet II.

Detaljer