D ETAL JREGULERI N G OMRÅD E A OG B HEGGEN BOLI GFELT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D ETAL JREGULERI N G OMRÅD E A OG B HEGGEN BOLI GFELT"

Transkript

1 Oppdragsgiver USBL Rapporttype Planbeskrivelse D ETAL JREGULERI N G OMRÅD E A OG B HEGGEN BOLI GFELT

2

3 OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT 3 (15) DETALJREGULERIN G OM RÅDE A OG B H EGGEN BOLIGFE LT Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Heggen boligfelt, detaljregulering Dokument nr.: S-rap-01 Filnavn: planbeskrivelse Heggen-00.docx Revisjon 00 Dato Utarbeidet av IRE Kontrollert av TCH Godkjent av TCH Beskrivelse Planbeskrivelse Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Løkkegata 9 NO-2615 LILLEHAMMER T F

4 4 (15) OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT Forord På vegne av USBL er det utarbeidet forslag til deta ljregulering for en del av heggen boligfelt i Follebu, Gausdal kommune. Hensikten med planforslaget er å legge til rette fo r utbygging av felt A og B i gjeldende reguleringsplan vedtatt i 2006, der det er krav om bebyggelsesplan for disse feltene. Planen omfatter også arealer til nødvendig parkering og ad komst, samt gang- og sykkelveg inn i feltet iht. gjeldende plan. Tilgrensende deler av Heggen boligfelt, felt C og E er detaljert tidligere og utbygd / under utbygging. Planen er utarbeidet av AS v/ Tor Christens en / Iver Reistad. Iver Reistad Norge AS

5 OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT 5 (15) IN N H OLD 1. INNLEDNING Planområdets beliggenhet Overordna planer og øvrige reguleringsplaner Kommuneplan/ kommunedelplan Reguleringsplaner PLANBEHANDLING EKSISTERENDE SITUASJON PLANFORSLAGET Boliger - utbyggingsmønster Veger og parkering Lekeplasser og grøntareal Universell utforming Teknisk infrastruktur Arealoversikt VIRKNINGER AV PLANEN RISIKO OG SÅRBARHET VEDLEGG Planbestemmelser ROS-analyse Ramboll

6 6-(15) OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT 1. IN N LED NIN G 1.1 Planområdets beliggenhet Planen omfatter en del av Heggen boligfelt som ligg er sørøst i Follebu sentrum. Området avgrenses av vegen Heggeskogen i sørvest og dyrka m ark i nord og øst. I sør og sørøst ligger deler av Heggen boligfelt som allerede utbygd er ut bygd eller under utbygging eller. 1.2 Overordna Kommuneplan/ planer og øvrige reguleringsplaner kommunedelplan Planområdet er regulert tidligere, og planområdet ligger i eksisterende Planforslaget er således i tråd med overordna plan Reguleringsplaner Reguleringsplan bebyggelsesplan kommuneplan. for Heggen boligfelt ble vedtatt Her det stilt kra v om for boligområdene, bl.a. område A og B som dette planforslaget gjelder. De

7 OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT 7 (15) tilgrensende deler av Heggen boligfelt i sørøst, dv s felt C og E er detaljert tidligere og utbygd eller under bygging. I tråd med nye bestemmelser i plan- og bygningslove n er det utarbeidet en detaljreguleringsplan for det aktuelle delområdet A og B. Reguleringspla ner i tråd med den overordna planen for hele Heggen boligfelt. Reguleringsplan for rv. 255 Lillehammer grense - Se galstad bru grenser til planområdet i sørvest. I dette området viser planen en mulig fram tidig omkjøring for fv. 255 forbi Follebu sentrum. Gjennomføringen av dette tiltaket er ikk e fastlagt i budsjetter og det er usikkert når det kan skje. Adkomstveg til Heggen boligfelt er derfor bygget i den framtidige fylkesvegtraseen. Det er også nødvendig med en mindre lokal tilpasnin g mellom adkomstvegen og gangvegsystemet i den aktuelle planen. Dette foruts ettes fastlagt gjennom byggesak evt. som dispensasjon. 2. PLAN B EH AN DLIN G Oppstart av reguleringsplanen ble varslet ved brev til berørte, overordna myndigheter og etater og annonse i GD. I forbindelse med oppstartvarselet er det mottatt 7 merknader, som oppsummeres kort her, med forslagsstillers kommentarer til hvordan merknaden er ivaretatt i planforslaget. Barn- og unges representant i Gausdal kommune : Peker på at det er viktig å sikre lekeområder for mindre og større barn, og at det lages sammenhengende grønnstruktur med innslag av natur og med korte avstander til gode plasser for allsidig lek og fysisk aktivitet. Peker på en treklynge/ liten skog på oversida av boligfel tet som det kan legges en lekeplass inntil - dette vil gi et større leke- og aktivitetsområde. Forslagsstillers merknad: Planen som nå legges fram er en detaljering av tidligere overordna reguleringsplan - og den opprettholder de lekeområd er som er fastlagt gjennom denne planen. Planen regulerer bl.a. et grøntdrag som gir forbind else mellom lekeplass og det nevnte skogholtet på oversida av planområdet, slik at disse områdene kan benyttes i sammenheng. Planen fastlegger gangforbindelser internt i området og ut av området. Eidsiva Nett : Det er ønskelig at Eidsiva Nett blir involvert i en tidlig planfase får å siker beste mulig løsning knyttet til strømforsyning. Viser ti l en etablert nettstasjon i området. Forslagstillers kommentar: Nødvendige arealer for nettstasjoner er innarbeidet i planforslaget Oppland fylkeskommune : Minner om kravene til medvirkning i planprosesser. Påpeker barn og unges interesser i planleggingen og tilrettelegg ing av arealer for barn og unge. Forslagstillers kommentar: Det er lagt vekt på å vi dereføre de ideer og føringer som ligger til grunn for hele Heggen-området. Blant annet er det lagt vekt på sammenhengen mellom grøntarealer, lekeområder og gangveger, slik at til gjengeligheten til ulike lekearealer blir gode. Dette gir mulighet både for opparbeidede lekeareale r og mer naturlige lekeområder/ skog.

8 8-(15) OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT Lillehammer regional brannvesen minner om lovverkets krav til adkomst og tilstrekk elig slokkevannsuttak. Forslagstillers kommentar: Vegadkomsten i området legger til rette for kjøreadkomst inntil all bebyggelse i området. Når det gjelder slokkevannsk apasitet og tilgjengelighet til vannuttak forutsettes dette ivaretatt gjennom det offentlige vannforsyningsnettet til området. NVE sender en generell standardtekst ved oppstart. For dette området vil det blant annet gjelde at de peker på kravet om at bekker, stikkrenner mm skal kunne tåle en 200-årsflom, og at områder langs bekk skal sikres i forhold til flom. De peker også på at bekker som hovedregel bør være åpne, og følge sitt naturlige løp. Forslagsstillers kommentar: Det er innarbeidet best emmelser som skal ivareta kravet om flomdimensjonering, og føring av bekker i naturlig løp. Statens vegvesen har ingen foreløpige kommentarer til planarbeidet Fylkesmannen i Oppland mener det er viktig med en høy utnyttelse av areale ne uti fra jordvernhensyn og at beliggenheten er sentrumsnær. Fylkesmannen minner om kravet til universell utforming, bomiljø og folkehelse. Foruts etter at barn og unges interesser tas hensyn til i boligutbyggingen, både medvirkning og utforming av utearealer. Fylkesmannen påpeker at området ligger innenfor viktig kulturlandskapsområd e Follebu Rudbygd. Fylkesmannen forventer at det tas hensyn til landskap ved planle gging av ny utbygging og at bekken beholdes som et åpent natur- og landskapselement. Forslagstillers kommentar: Planforslaget legger opp til en forholdsvis høy utn yttelse av utbyggingsarealene, som vi mener tilfredsstiller fylkesmannens innspill. Det er lagt vekt på å videreføre de ideer og føring er som ligger til grunn for hele Heggenområdet. Blant annet er det lagt vekt på sammenhen gen mellom grøntarealer, lekeområder og gangveger, slik at tilgjengeligheten til ulike leke arealer blir gode. Dette gir mulighet både for opparbeidede lekearealer og mer naturlige lekeområd er/ skog. Vassdrag røres ikke i forbindelse med utbyggingen. Når det gjelder tilpasning av bebyggelsene til land skapet, så mener vi at bestemmelsene ivaretar dette.

9 OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT 9 (15) 3. EKSISTE REN D E SITU ASJON Området for utvidelse av Heggen boligfelt er et utma rksområde med blandet vegetasjon. Området er omkranset av dyrka mark. Vegen inn til feltet (Heggeskogen) og deler av det interne vegnettet er bygget ferdig. Deler av felt et er ferdig og innflyttet, mens det pågår utbygging av andre deler av feltet. 4. PLAN FORSLAGE T 4.1 Boliger - utbyggingsmønster Området omfatter delområdene A og B i Heggen boligfe lt. Område A består i denne detaljreguleringen av områdene B2, B3 og B4. I om rådene er det planlagt tett småhusbebyggelse. Delområde B i den overordna planen er i detaljregul eringsplanen kalt B1. Området som ligger nederst i planområdet er planlagt utbygd av USBL, og er et tenkt som et felt med relativt tett småhusbebyggelse og felles parkering.

10 10-(15) OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT Skisse som viser prinsipp for bebyggelse i område B1 4.2 Veger og parkering Adkomstveger inn til feltet er planlagt i tidligere planer. Denne planen omfatter lokal internveg (o_kv) som betjener områdene B1, B2 og B3. Det er regulert en mindre gjesteparkeringsplass for område B2 (PP2). For å dekke parkeringsbehove t i boligområdet B1 er det regulert en større felles parkeringsplass (PP1). Nord fr B1, i grensa mellom boligområdet og lekeplass/ grøntområde ligger en gangveg (o_v1). I regulering splanen er gangvegen knyttet til gangvegsystemet langs framtidig fv Fram til ny fv. 255 eventuelt bygges vil det bli nødvendig å knyttet denne til eksisterende vegsyste m nedenfor dette planområdet, som illustrert i figuren under. I denne omgang forutsettes dette stadfestet gjennom en dispensasjon fra reguleringsplan for fv 255.

11 OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT 11 (15) Skisse som viser tilknytting av gangveg til eksiste rende vegsituasjon 4.3 Lekeplasser og grøntareal Planforslaget opprettholder grøntarealene slik de er avsatt i reguleringsplanen for hele Heggen boligfelt ble vedtatt Det er avsatt en lekeplass sentralt i området. De øvrige grøntarealene er regulert som friområder. Innenfo r disse friområdene ligger blant annet et lite skogholt med forbindelse til lekeplassen. Gjennomf riområde FO1 går en liten bekk som forutsettes ivaretatt og sikret gjennom området. 4.4 Universell utforming Planforslaget bygger på overordna reguleringsplan. Denne planen stiller ingen spesielle krav til universell utforming. Det forutsettes derfor at ge nerelle krav gjelder. Boligområdet ligger i et skrånende terreng. I tråd med den overordna planen innebærer det at gangveger og kjøreveger som vil bli benyttet av gående blir bratte og ikke i seg selv tilfredsstiller krav til universell utforming. 4.5 Teknisk infrastruktur Planområdet er tilknyttet offentlig vann og avløp, og det er lagt offentlige ledningsanlegg inn til området. I planen er det avsatt to områder til nødvendige nettstasjoner for strøm.

12 12-(15) OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT 4.6 Arealoversikt Arealene i området er oppsummert i følgende tabell Arealformål Areal(Daa) Annenveggrunn- grøntareal 2,2 Boligbebyggelse 13,4 Energianlegg 0,1 Friområde 7,6 Frisikt 0,0 Gang-/sykkelveg 2,1 Kjøreveg 1,9 Landbruksformål 1,3 Lekeplass 1,4 Parkeringsplasser (pågrunnen) 1,8 Totalsum 31,8 5. VIRKNIN GER AV PLAN EN 5.1 Overordna planer Planen er i tråd med overordna planer 5.2 Landskap Planen innebærer ingen nye større inngrep i landska pet enn det som er forutsatt i overordna reguleringsplan og kommuneplan. Boligene som bygg es vil bli liggende relativ åpent i skrålia opp for Follebu, men vil ikke innebære store endrin ger i landskapsbildet i stor skala. Det er begrenset innsikt til området fra f.eks. Follebu sentrum. 5.3 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi Planområdet er undersøkt for kulturminner i forbind else med den overordna reguleringsplanen. Det er ingen kjente kulturminner i området. 5.4 Naturmangfoldsloven Naturmangfoldslovens 8; Kunnskapsgrunnlaget: Planforslaget er i tråd med overordna plan. Det er ikke avdekket nye forhold i tilknytting til denne planprosessen som gir ny kunnskap om virkning en på naturmangfoldet. Det anses at kunnskapsgrunnlaget er tilfredsstillende til å kunn e vedta planen. Naturmangfoldslovens 9; Føre-var-prinsippet: Tiltaket vil medføre små virkninger for områdets naturmiljø. Det anses ikke å være spesielle naturverdier som blir satt i fare ved gjennomføring av planen.

13 OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT 13 (15) Naturmangfoldslovens 10; Økosystemtilnærming og samlet belastning: De planlagte tiltakene vil gi en relativt liten sam let belastning på naturmiljøet i området. Naturmangfoldslovens 11; Kostnadene ved miljøforr ingelse bærers av tiltakshaver: Planene legger til rette for at tiltakshaver skal iverksette tiltak for å ivareta vegetasjon i friområder, og ivareta bekk som går gjennom området. Naturmangfoldslovens 12; miljøforsvarlige teknikk er og driftsmetoder: Det legges ikke opp til bruk av metoder ved utbyggi ng som vil påføre naturmiljøet spesielle belastninger. Etter utbygging vil det ikke være vi rksomheter som påvirker naturmiljøet i vesentlig grad. 5.5 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk Planen vil i seg selv ikke redusere eller forringe viktige rekreasjonsarealer. Planen legger til rette for grøntarealer/ lekearealer som vil være vi ktige som nærmiljø-rekreasjonsareal. 5.6 Folkehelse Planen har ingen spesielle virkninger på folkehelsa 5.7 Kriminalitetsforebygging Planen vil ikke ha spesiell virkning på kriminalite ten i området og gir ikke spesielle krav for å forebygge kriminalitet. 5.8 Uteområder Uteområder i planen er fastlagt i henhold til overo rdna planer, og tilrettelegger for gode uteoppholdsarealer både knyttet til den enkelte bol ig og som fellesarealer. 5.9 Trafikkforhold Vegene i området er bygd ut i tråd med overordna plan. Vegnettet inn til området er dimensjonert for å avvikle trafikkøkningen som følg e av utbyggingen i området. Det er ingen spesielle effekter av tiltaket i forhold til overor dna vegnett Barns interesser Det er tilrettelagt for barn og unge gjennom en sam mensatt boligmasse som er tilpasset ulike familiestørrelser. Lekeareal og friluftsområder gir gode utearealer for barn og unge. Området ligger i gangavstand fra skole og barnehage, og det er gode gangveger til disse Universell tilgjengelighet Gangvegene i området er planlagt i tråd med overord na plan. Gangvegene er et resultat av terrenget og er relativt bratte - på strekninger br attere enn anbefalingene for universell framkommelighet Naturressurser Planforslaget innebærer ingen nye beslag av dyrka m ark, eller andre inngrep i naturressurser.

14 14-(15) OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT 6. RISIKO OG SÅRBARH ET Det er utført en forenklet ROS-analyse for tiltaket som følger som vedlegg til dette dokumentet. ROS-analysen avdekker ingen risikoer som krever spes ielle hensynssoner eller bestemmelser til planen.

15 OMRÅDE A OG B HEGGEN BOLIGFELT 15 (15) VE DLEGG PLAN BESTE M MELSE R ROS-AN AL YSE Ramboll

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune

Høringsutgave PLANBESKRIVELSE. Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg. Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune PLANBESKRIVELSE Høringsutgave Fylkesveg 118 Gang- og sykkelveg Vernerveien-Skadalsveien Sarpsborg kommune Region øst Moss kontorsted 17.06.2014 Innholdsfortegnelse SIDE 1 SAMMENDRAG... 4 2 BAKGRUNN FOR

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908

Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 1 Plan Vest Bergen As Domkirkegaten 3 5017 Bergen Tlf. 55 31 95 00 Årstad, Nattlandsveien 16 og 18 GNR/BNR 161/996, 997, 908 Plannr.: 19080000 Saksnr.: 200607196 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Sist oppdatert:22.10.10

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533

Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER. bok 1. plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 Utvalg for byutvikling 13.04.11 sak 39/11 vedlegg 11 LURA BYDELSSENTER bok 1 plannummer: 2008 115 kommunens arkivsaksnummer: 200804533 :PLANFORSLAG planforslag for Lura Bydelssenter utarbeidet av arc arkitekter

Detaljer

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16

Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Sørum kommunalteknikk KF Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA Utgave: 2 Dato: 2012-01-16 Reguleringsplan med konsekvensutredning Nytt Sørumsand RA 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262 Foreløpig planbeskrivelse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103, bnr. 262 Foto av området sett fra Kyvannsveien 1 INNHOLD: 1. Bakgrunn 3 2. Kartgrunnlag og planfremstilling

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner

E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner E16 Nybakk - Slomarka i Ullensaker, Nes og Sør-Odal kommuner Forslag til planprogram for reguleringsplaner med konsekvensutredning Region øst E16 Kløfta - Kongsvinger Høringsutkast Dato:15.02.2013 1 FORORD

Detaljer

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B

Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B Beskrivelse - endring av detaljregulering for E105, parsell 1B 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Detaljregulering med konsekvensutredning for E105, parsell 1B ble vedtatt av kommunestyret i møte 19. juni 2013.

Detaljer

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015

6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6. Konsekvensutredning forslag til endringer oppdatert 14.4.2015 6.1 Forslag til endringer i kommuneplanens arealdel 2015-2027. Kommunen har innenfor fristen for innspill mottatt rundt 50 forslag fra offentlige

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg

Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg REGULERINGSPLAN Fv 705 Moheim - Borsetmoen Gang- og sykkelveg F705_hp01_km 11,470 til km 12,350 Selbu kommune Region midt Ressursavdelingen Dato: 15. mars 2013 Innholdsfortegnelse: Reguleringsbeskrivelse

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer