SAKSFRAMLEGG. Klage på vedtak i sak 51/13 om dispensasjon i medhald av pbl 19-2 og tiltaksløyve for sel i medhald av pbl 20-1 a).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Klage på vedtak i sak 51/13 om dispensasjon i medhald av pbl 19-2 og tiltaksløyve for sel i medhald av pbl 20-1 a)."

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Trygve Engesæter Arkiv: MTR 141/1 Arkivsaksnr.: 13/2146 Klage på vedtak i sak 51/13 om dispensasjon i medhald av pbl 19-2 og tiltaksløyve for sel i medhald av pbl 20-1 a). Rådmannen si tilråding: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Plan- og forvaltningsstyret meiner at mottekne klager på utvalet sitt vedtak i sak 51/13 ikkje har gitt nye opplysningar i saka eller på andre måtar endra grunnlaget for vedtaket. Klagene blir difor ikkje tekne til følgje, og saka blir send fylkesmannen til endeleg avgjerd. Kravet frå advokat Valla om å få dekka sakskostnadar i medhald av 36 i forvaltningslova blir ikkje imøtekome. ::: Sett inn innstillingen over denne linja... Sett inn saksutredningen under denne linja

2 Saksutgreiing: Prenta vedlegg: Uprenta vedlegg: Klage datert frå Adv. Rolf B. Nybakk og Jostein S. Valla Klage datert frå Kirsten og Dag Aanes, vedlagt klage frå 7 andre rettshavar i Skogo-sameiga. Saksdokumenta Samandrag: Plan- og forvaltningsstyret i møte den , gjorde i sak 51/13 vedtak om å gje dispensasjon frå arealplanen i kommunen for oppføring av fritidsbygg på stølen Skogo til erstatning for tidlegare sel på same stad. I same vedtak vart det, etter tiltakssøknad motteken den , gitt tiltaksløyve i medhald av 20-1 bokstav a) i plan- og bygningslova. Advokatane Rolf B. Nybakk og Jostein S. Valla har på vegne av eigaren av gbnr. 154/1 og 155/, Jostein Sterri Valla, påklaga vedtaka i saka. Det same har eigar av gbnr. 154/2, Kirsten og Dag Aanes gjort. I sistnemnde klage er det lagt ved klage frå 7 andre rettshavarar i Skogo sameige. Felles for klagene er krav om at bygningen, som vart oppførd allereie i 2009, skal fjernast fordi tiltakshavaren ikkje har rett til å føra opp nybygg i sameiga. Advokat Jostein Sterri Valla påstår i tillegg feil i sakshandsaminga og at vedtaka i sak 51/13 er ugyldige, og krev dei oppheva. I tillegg set han fram krav om at kommunen skal betale sakskostnadar. Rådmannen meiner at klagene ikkje inneheld opplysningar som var ukjende for rådmannen eller plan- og forvaltningsstyret ved førebuing og handsaming av sak 51/13, og viser til at saka er grundig opplyst gjennom dokumenta i arkivsak 10/3124. Mulege manglar ved nabovarslinga, jf. klagen frå advokat Valla, har ikkje hatt verknad for utfallet av kommunen si handsaming av byggesøknaden etter plan- og bygningslova. Rådmannen meiner at denne saka inneheld viktige, prinsipielle spørsmål i høve til handsaming av tiltakssaker etter plan- og bygningslova på umatrikulert grunn (00-eigedomar) generelt, og i forhold til avvisingsretten etter pbl 21-6 spesielt. Dette fordi det er mange stølsbygningar rundt om i kommunen som er selde til privatpersonar utan at det vart oppretta feste eller nye grunneigedomar knytte til salsobjektet. Avgjerd i denne saka vil skape presedens for liknande saker i framtida, og det er av den grunn spesielt viktig at klagesaka får si endelege avgjerd hos overordna forvaltningsmynde. Det blir tilrådd å ikkje ta klagene til følgje, og til ikkje å imøtekoma kravet om dekking av sakskostnadar. Utval som har vedtaksmynde: Plan- og forvaltningsstyret. Mynde til utvalet er gjeve i kommunen sitt politiske delegeringsreglement, og i plan- og bygningslova. Fakta: Nils Arne Skjerven, som tiltakshavar, har i plan- og forvaltningsstyret sitt møte den , sak 51/13, fått dispensasjon frå arealplanen i kommunen for oppføring av fritidsbygg på stølen Skogo til erstatning for tidlegare sel på same stad. I same vedtak vart etter tiltakssøknad motteken den gitt tiltaksløyve i medhald av 20-1 bokstav a) i plan- og bygningslova. Advokatane Rolf B. Nybakk og Jostein S. Valla har på vegne av eigaren av gbnr. 154/1 og 155/, Jostein Sterri Valla, påklaga vedtaka i saka. Det same har eigar av gbnr. 154/2, Kirsten og Dag Aanes gjort. I sistnemnde klage er det lagt ved klage frå 7 andre rettshavarar i Skogo sameige. Klagene følgjer som prenta vedlegg i saka.

3 Vurdering: Advokat Valla sin klage er grunngjeven med feil sakshandsaming, feil bevisdømming og feil rettsbruk. Valla konkluderer med å krevja vedtaka i sak 51/13 ugyldige og oppheva. Han krev i tillegg at kommunen betalar sakskostnadar i medhald av fvl 36. Advokat Valla syner i klagen til fylkesmannen sitt vedtak av i sak 2013/2614 (fylkesmannen sin referanse), vår arkivsak 10/3124. Fylkesmannen si avgjerd galdt sanksjonar som følgje av at tiltakshavaren i denne saka hadde oppført bygning på Skogo utan at det på førehand var sytt for nødvendig avklaring i høve til plan- og bygningslova. Sanksjonssaka vart endeleg avgjort med fylkesmannen sitt vedtak av , og kan ikkje påklagast. Byggesøknaden som dannar grunnlaget for plan- og forvaltningsstyret sitt vedtak i sak 51/13, har arkivsaknr. 13/2146. Den nye søknaden vart motteken den Søknaden er handsama uavhengig av vedtaket i sanksjonssaka. Dette er i samsvar med fylkesmannen si presisering på side 6, avsnitt 7 i sitt brev av Vedtaket i sak 51/13 dreiar seg såleis ikkje om fornya handsaming av tidlegare avgjort sak, og klagen er difor ikkje relevant i høve til dei argumenta som klagaren har framført under punktet «Avvisning «fornyet» behandling av tidlegere avgjorte saker». Når det gjeld punkta i klagen som omhandlar nabovarsling, viser rådmannen til at intensjonane med bestemmelsane om nabovarsling i pbl er at berørde partar skal få høve til å ta vare på sine interesser i saka. Lova sin 21-3 gjev kommunen høve til fritak frå varslingsplikta, og i rettleiaren til SAK første ledd står det at «Leieboere, panthavere, sameiere, borettshavere eller andre med begrensede rettigheter skal derimot ikke varsles direkte». Rådmannen meiner at sameigepartane på stølen Skogo kjenner saka, og at manglande direkte varsling til nokre av desse ikkje har hatt betyding for utfallet av kommunen si handsaming av saka. Dette blir stadfesta ved at vedtaket er påklaga av tilsaman 9 av sameigepartane, men utan at klagene har brakt fram nye opplysningar i saka. Rådmannen meiner dette syner at utvida varsling og formalisering av søknaden før handsaming, ikkje ville tilført saka noko som ville ha endra grunnlaget avgjerda i byggesøknaden. Dispensasjonshandsaminga og grunngjeving. Pbl 19-1 krev at dispensasjonssøknad skal vera grunngjeven. Rådmannen er samd med klagaren i at byggesøknaden manglar formell grunngjeving som kravd i lova. Dette har si årsak i at det vart søkt om løyve til tiltak etter pbl 20-2 b)/sel, og som ikkje er dispensasjonsavhengig i LNF-område. Kommunen vurderer i slike saker det aktuelle bruksføremålet for planlagt bygning. Dette blir gjort for å bestemme bygningstype i høve til matrikkelføring, men ikkje minst for å avgjere kva reglar som skal leggjast til grunn for sakshandsaminga. I denne saka fann rådmannen det sannsynleg at bruken av bygningen i hovudsak vil vera til fritidsføremål. Tiltaksløyve i saka var dermed avhengig av dispensasjon frå arealplanen, sidan Skogo ligg i LNF-område. Brev datert , reg. nr /13 i arkivsak 13/2146, frå advokat Johannes Hauge vedlagt brev datert frå same i samband med nabovarslinga, er av rådmannen vurdert som tilstrekkeleg grunngjeving for handsaming av dispensasjonssøknaden. Vurderinga er av prosessleiande art, og kan ikkje påklagast. Rådmannen meiner at saka var tilstrekkeleg opplyst til å kunna realitetshandsamast, og at det ikkje føreligg grunn til å oppheva dispensasjonsvedtaket som følgje av sakshandsamingsfeil fordi det mangla grunngjeving for søknaden. Dispensasjonsvedtaket er grunngjeve slik lova krev. Rådmannen vil tilføya at det har stått bygning på den same staden sidan (iflg. SEFRAK). Omsøkte nybygg ville ikkje endra den situasjonen som vart etablert ved Anders Skjerven sitt kjøp av det gamle selet i 1960 i høve til bruk og storleik av bygningen. Rådmannen syner vidare til at ingen av dei andre bygningane på stølen er i bruk til tradisjonell stølsdrift, og at allereie under SEFRAK-registreringa i 1990 er stølen Skogo omtala som «hyttegrend».

4 Privatrettslege forhold. Advokat Valla hevdar at det ikkje er tvist om dei privatrettslege forholda, og at det er heilt «klart» at tiltakshavar ikkje har privatrettslege rettar på Skogo. Advokaten hevdar at kommunen då skulle ha avvist søknaden, og viser til pbl 21-6, andre punktum. Rådmannen syner til at lova sin 21-6, andre punktum, nyttar «kan» og ikkje «skal», og at det i kommentaren til denne paragrafen i «pbl for praktikere» står at «dersom det er tvil om søkeren har rett til å gjennomføre det planlagte tiltaket, kan ikke søknaden avvises». Rådmannen meiner det er slik tvil til stades i denne saka, knytt til avtalen om kjøp av selet og eigarforholdet deretter. Advokat Valla meiner at stølsområdet og kulturlandskapet bør bevarast slik det er, utan oppføring av reine fritidsbygningar som ikkje følgjer gardsbruk med sameigerett i sameiga. Rådmannen er ikkje usamd i prinsippet, men meiner at stølsområdet i dag framstår endå meir som hyttegrend enn under SEFRAK-registreringa i Dette er ei følgje av at det er oppførd erstatningsbygg med tydeleg hyttepreg på stølen. Ifølgje advokat Valla er det på stølstråi sel som tilhøyrer eigedomar med grunneigarrett eller beiterett i sameiga, der bygningane følgjer landbrukseigedomane nede i bygda ved sal. Rådmannen er gjort kjend med at 2 andre enn tiltakshavaren i denne saka er bygningseigarar på stølen Skogo utan grunneigarrettar i sameiga. Advokat Valla hevdar at hytta til tiltakshavar, på grunn av at ho ikkje er knytt til eigedom med rettar i sameiga, vil vera eit fritt omsetteleg og sjølvstendig salsobjekt, og at dette skaper ein svært uheldig situasjon i eit landbrukssameige. Han syner vidare til at Luster kommune er ein stor utmarkskommune, med mange tilsvarande problemstillingar, og meiner kommunen ikkje har tenkt gjennom presedensverknaden av vedtaket. Rådmannen og plan- og forvaltningsstyret er fullstendig klar over forholda som Valla peikar på; at saka har stor presedens, og at avgjerd i denne saka kjem til å bli lagt til grunn liknande saker ved seinare høve. Dei privatrettslege forholda må avklarast og finna si løysing utanom plan- og byggesaksforvaltning i medhald av pbl. Når det gjeld advokat Valla sin påstand om at dispensasjonsvedtak i sak 51/13 er tilfeldig og ugyldig, viser rådmannen til sin kommentar under grunngjevinga for dispensasjonen. Rådmannen syner til sine kommentarar til klagen frå advokat Valla, og meiner det ikkje er grunnlag for ugyldiggjering og oppheving av vedtaket i sak 51/13 slik avsluttande påstand i klagen lyder. I klage frå Kirsten og Dag Aanes, eigarar av gbnr. 154/2, blir det vist til at pbl slår fast at dersom det står fram som klart at tiltakshavar ikkje har dei nødvendige privatrettslege rettane som søknaden føreset, skal søknaden avvisast. Rådmannen viser også her til at lovteksten i pbl 21-6 andre punktum ikkje nyttar ordet «skal», men «kan», og at viss det finst tvil, kan søknaden ikkje avvisast. Klagar reagerer på at dei fleste som er med i stølssameiga ikkje er blitt varsla om tiltaket, kun dei som har sel, og at dette svekkar rettane til resten av partane i sameiga. Rådmannen viser til sin kommentar om nabovarsling under klage frå advokat Valla, og kan elles ikkje sjå at det aktuelle tiltaket vil påverka sameigerettar utanfor stølsområdet i større grad enn bruken av det gamle selet gav høve til. Samleklage frå 7 grunneigarar inneheld 3 punkt, der pkt. 1 og 2 er kjende opplysningar, og pkt.3 viser til 21-6 i plan- og bygningslova avvising av klage på grunnlag av privatrettslege manglar. Rådmannen meiner at klagen ikkje inneheld nye opplysningar i saka. Konklusjon: Klagene i saka har som felles hovudargument at tiltakshavaren manglar privatrettsleg grunnlaget for å føra opp omsøkte nybygg på stølen Skogo. Rådmannen oppfattar at dette gjeld grunneigarrettar i Skogo sameige, og stølsrett på stølen Skogo. Dette er ikkje nye opplysningar i saka, og det er ingen ting i det påklaga vedtaket som endrar desse forholda.

5 Rådmannen tolkar klagene slik at dei meiner at tiltakshavar sin «rettslege» tilknyting til stølen Skogo var avgrensa til å vera eigar av det gamle selet, og då han reiv det gamle bygget forsvann all hans privatrettslege tilknyting til området. Konsekvensane vart at tiltakshavar ikkje kunne disponere grunnmuren under selet til å føra opp eit nybygg på same staden. Rådmannen viser til at endring eller etablering av grunneigedom, herunder avtale om bruk av grunn for meir enn 10 år, i dag er avhengig av offentlege løyve (pbl 20-1 bokstav m og jordlova). Gamle forhold er mellom anna omtala i NOU 1999:1 (MD), kap første avsnitt, der det blir peika på at det finst umatrikulert grunn i privat eige, som ofte har oppstått før det vart innført krav om offentlege løyve for å oppretta ny eigedom. Departementet skriv at areal kan også over tid bli eigen eigedom på grunnlag av hevd, og at heilt fram til 60-talet kunne festegrunn i store deler av landet etablerast på grunnlag av avtale med grunneigar, utan offentleg medverknad og registrering. Rådmannen meiner at det med bakgrunn i tidspunktet for sal av selet, dvs omkring 1960/tidleg på 60-talet, er det med bakgrunn i «gamal praksis» frå den tidsbolken, grunn til tvil om kva privatrettslege forhold som følgde med eigarskiftet. Tvilen er lagt til grunn for at søknaden i medhald av pbl 21-6 ikkje kan avvisast. Når det gjeld påstandar i klagen frå advokat Valla om å gjera vedtaket i sak 51/13 ugyldig og oppheva det, syner rådmannen til sine kommentarar til klagen. Rådmannen meiner at klagene i saka ikkje inneheld nye opplysningar som endrar grunnlaget for plan- og forvaltningsstyret sitt vedtak i sak 51/13, og rår til å ikkje ta klagane til følgje. Når det gjeld advokat Valla sitt krav om dekking av sakskostnadar (fvl 36), syner han til at denne byggesaka har pågått sidan mai 2009, og er endå ikkje ferdighandsama. Rådmannen legg til grunn at byggesaka som klagen frå Valla må forhalde seg til, er registrert hos kommunen den , og skal sjåast uavhengig av sak 10/3124 (ulovleg byggearbeid på Skogo). Ein vesentleg del av klagen er knytt opp mot sistnemnde sak, og med avvisingskrav grunngitt i handsaminga av sanksjonssaka. Rådmannen meiner at å betale sakskostnadar til dette vil vera klart urimeleg, uansett utfallet av klagesaka. Når det gjeld den delen av klagen som konkluderer med omgjering grunna feil sakshandsaming m.m., vil ei omgjering av vedtaket gje grunnlag for å dekka sakskostnadar i medhald av fvl 36. Viss klagen ikkje fører til omgjering av vedtaket, fell grunnlaget for å dekka sakskostnadane etter nemnde paragraf bort. Dato: Jarle Skartun rådmann Arne Ingjald Lerum plansjef Særutskrift skal sendast: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane m/kopi til: Advokatene Rolf B. Nybakk og Jostein S. Valla, Jordeshagen 5, 3540 Nesbyen Kirsten og Dag Aanes, 6869 Hafslo Ivar Hillestad, 6869 Hafslo Olav Melheim, 6869 Hafslo Ivar Kvalen, 6869 Hafslo Kari Anne Skjerven Afdal, 6869 Hafslo Hallgeir Hansen, Mollandsmarki, 6869 Hafslo Per Fridolf Hillestad, 6869 Hafslo Per K. Hillestad, 6869 Hafslo... Sett inn saksutredningen over denne linja

6

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORVALTNINGSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

MØTEBOK Gulen kommune

MØTEBOK Gulen kommune Saknummer: 05/980 Løpenummer: 1200/10 Arkivkode: L42 P GNR 86/3 Saksbehandlar: Magne Instefjord MØTEBOK Gulen kommune Saknummer Utval Møtedato 159/05 Hovudutval for plan og utvikling 25.10.2005 158/06

Detaljer

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker

Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Fylkesmannen sitt standardbrev i dispensasjonssaker Vi viser til oversending av dispensasjonssøknad på høyring. Med tilvising til skriv om Fylkesmannen sine rutinar for handsaming av plan- og dispensasjonssaker,

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700 0056/03 03/01085 SFO GRUNNSKULE - VEDTEKTER 701 OS KOMMUNE Os kommune Utval: OS FORVALTNINGSSTYRE Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 05.05.03 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0055/03 03/00149 POLITISK KVARTER 700

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon til påbygg og ombygging av bustadhuset på eigedomen gbnr. 17/90 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Astrid Terese Aam Vår dato Vår referanse Telefon: 57643185 13.11.2014 2014/2239-423.1 E-post: fmsfata@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse Dag Henning Hove Skjeldestad 6856 SOGNDAL

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld mindre endring av detaljreguleringsplan for Lomelde, Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2218-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Einar Myster Postboks 153 6859 SLINDE

Detaljer

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik

Vår ref. 2011/3538-7. Særutskrift - DS - 244/2 - deling av grunneigedom - Utåker - Egil Heimvik Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Pålegg om tilbakeføring og fastsetjing av tvangsmulkt

Pålegg om tilbakeføring og fastsetjing av tvangsmulkt FYLKESMANNEN I SOGN OG FJORDANE Sakshandsamar: Amt Etik Nordheim Vår dato Vår referanse Telefon: 57643168 01.02.2012 2009/4342-423.1 E-post fmsfaen@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 6700 MALØY

Detaljer

Møtebok for Utval for drift og utvikling

Møtebok for Utval for drift og utvikling Meland kommune Møtebok for Utval for drift og utvikling Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Meland rådhus formannskapssal Møtetid: 16:00 20:00 Møtet vart styrt av utvalsleiar Atle Håtuft. Medlemmane var innkalla

Detaljer

Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile Vik kommune

Eigedomsskatt på faste eigedommar i heile Vik kommune Vik kommune Sakspapir Saksnr Utval Møtedato 128/08 Formannskapet 16.06.2008 061/08 Kommunestyret 23.06.2008 Sakshandsamar: Nils Geir Myrkaskog Arkiv: 232 Arksaksnr.08/910 1 Eigedomsskatt på faste eigedommar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkiv: 252 D11 Arkivsaksnr.: 13/1484 Vidare utvikling av Heggmyraneområdet Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommune løyver eit næringslån stort kr 3 mill til etablering

Detaljer

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.

Møteinnkalling. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.01.2011 Tid: NB! Frammøte ved inngangen til grusbana kl.09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming.

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455. Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. 1 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12 Arkivsaksnr.: 10/1455 Reguleringsplan for bustadområde Beheim 2. 2. gongs handsaming. ::: Sett inn innstillingen under denne linja Rådmannen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune 2012-2016 - Revisjon

SAKSDOKUMENT. Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune 2012-2016 - Revisjon Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2011/3242-26923/2011 Sakshandsamar: Sølvi Fotland Spilde Dato: 22.12.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Alkoholpolitiske retningsliner for Fjell kommune 2012-2016

Detaljer

Innkalling Formannskapet

Innkalling Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtested: Kommunehuset - Børilden Møtetid: 09:00 Sak om Høyring - regional kulturplan for Hordaland vert teken opp i møte. Orientering om

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 13.06.2013 kl. 12:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207. Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Kari Rønnestad Arkivsaksnr.: 15/207 Arkiv: B12 Mellombels flytting av elevar frå Nesse og Fjordtun oppvekstsenter Vedlegg: Uttale til endring av skulestruktur høyring - Frå

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00).

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget (31 40 88 00). MØTEINNKALLING Hovudutval Plan og Ressurs Dato: 19.12.2013 kl. 09:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/03159 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller Tenestetorget

Detaljer

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar

Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Registrering i KOSTRA av data om utbygging i strandsona Samanlikning av praksis i fem utvalde kommunar Rapporten er utarbeidd på oppdrag frå Fjell Audit & Advisory November 2010 Innhald 1. Innleiing...6

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 22.10.2009 Tid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Audit & Advisory Juni 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 1.1 Føremål og problemstillingar... 5 1.2 Avgrensing... 5 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

Vår ref. 2013/3081-15. Særutskrift - 112/300 - naust og kai - Dimmelsvik - Bjørn Kjetil Eltervåg

Vår ref. 2013/3081-15. Særutskrift - 112/300 - naust og kai - Dimmelsvik - Bjørn Kjetil Eltervåg Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64. Notat om næringsarbeidet i Luster kommune. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Olav Grov Arkivsaksnr.: 08/64 Arkiv: Notat om næringsarbeidet i Luster kommune Rådmannen si tilråding: Næringsutvalet seier seg samd i innhaldet i notatet Sakshandsaming og

Detaljer