Sunnhordland tingrett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sunnhordland tingrett"

Transkript

1 Sunnhordland tingrett År 2005 den 27 januar blei det halde rett i Sunnhordland tingrett, Stord. Dommar: Meddommarar: Sorenskrivar Knut Gramstad Sivilingeniør Johannes Sørli Sivilingeniør Olav Birger Espeland Protokollførar: dommaren Sak nr.: A Saksøkjar: Prosessfullmektig: Saksøkt: Prosessfullmektig: Trygve Bauge Advokat Lars Arne Bauge Hordaland fylkeskommune v/fylkesordføraren Advokat Karl Inge Nygård Saka gjeld: Saka gjeld krav om erstatning etter påstått mishalden kontrakt

2 Det blei deretter sagt slik DOM: Saka gjeld krav om erstatning etter påstått mishalden kontrakt mellom vegkontoret og grunneigar i samband med avvikling av ferjeleie på Matre i Sunnhordland og etablering av nytt ferjeleie same stad. Det første ferjeleiet på Matre blei etablert etter påtrykk frå Sunnhordland kraftlag (SKL). Matre høyrde tidlegare til Skånevik kommune, og det var Skånevik kommune som skreiv kontrakt om grunnavståing med ei går av gnr. 29 bnr l i Skånevik, Hans L. Bauge, den Seinare har Matre blitt ein del av Kvinnherad kommune, og eigedommen har gnr 258 bnr 1.1 tillegg høyrer bnr 7 til eigedommen. I dag eig saksøkjar Trygve Bauge eigedommen. Kontrakten mellom Skånevik kommune og Hans Bauge inneheldt avståing av grunn til ferjestø med erstatning for dette, og i pkt 3 var det avtalt følgjande: "For eigedommen sin - gnr 29, bnr l - forbeheld Hans Bauge fortøyningsplass for motorbåt på ferjestøs nordvestre side." Ferjeleiet blei bygd omkring 1962 og var i bruk fram til om lag 1999, då det blei vedtatt å flytta ferjeleiet til nordsida av Havnaneset. Trygve Bauge eigde då gnr 258 bnr l og 7, og det var aktuelt for vegvesenet å kjøpa grunn på bnr 7 i samband med etableringa av det nye ferjeleiet. I samband med dette blei det inngått ein kjøpekontrakt mellom fylket v/vegsjefen i Hordaland og Trygve Bauge dagsett og Under pkt 3 "Spesielle kontraktsvilkår" er det m.a. tatt inn følgjande avtalepunkt: 1. Areal som denne eiendommen i sin [tid] avstod til ferjeleiet i Matre tilbakeføres til eiendommen. Dette gjøres ved å slette erklæring avgitt tinglyst vedrørende dette forhold Kjøper fjerner tekniske konstruksjoner på det gamle ferjeleiet snarest mulig etter at det nye ferjeleiet er tatt i bruk, og ferjeleiet forlates for øvrig på en slik måte at kaianlegget ikke er skjemmende eller utgjør noen sikkerhetsrisiko utover det som er vanlig ved en kai. Dette arbeidet skal koordineres med rettighetshaverne til kaien, enten dette er kommunen eller nabo. En forutsetning for kjøpers plikt til slik fjerning er at kjøper rettslig har anledning til å gjennomføre dette overfor rettighetshaverne. 4. Kaifronten mot vestpå denne eiendom plastres/mures slik at det går an å nytte denne til landing av småbåter. Om nødvendig må deponert stein i sjøen fjernes for tilflått. Dette avklares nærmere på stedet mellom grunneier og Statens vegvesen.

3 Området omkring ferjeleiet er eigd av gnr 258 bnr l og 5. Ein tvist mellom eigarane av desse to eigedommane blei avgjort av Sunnhordland tingrett i dom av Slutninga i dommen er slik: 1. Grensen mellom gnr 258 bnr l på nordre side og gnr 258 bnr 5 på søndre side går som fastsatt i lensmannsskjønnet av og fortsetter fra det østre hjørnet av betongkaien ut i sjøen etter vanlige regler fastsatt ut ifra slik strandlinjen varførferjestøet ble anlagt. Areal som blir liggende innenfor eiendomsgrensene tilhører de respektive eiendommene. 2. Gnr 258 bnr l har rett til å benytte det tidligere ferjestøets nordvestre kaiside tilfortøyningsplass for båt. 3. Edith Vik kan ikke hindre vegvesenet i å rydde opp ved det gamle ferjeleiet i Matre, som beskrevet i avtale av 17/22 juni 2000pkt 3.4 mellom bnr l og Vegvesenet. 4. For øvrig frifinnes saksøkte. 5. Hver av partene bærer sine egne saksomkostninger. Den skreiv advokat Lars Arne Bauge på vegne av Trygve Bauge, brev til vegvesenet der det blei oversendt ein skisse frå Prosjekt Konsult om tiltak på bnr l, og med invitasjon til synfaring og forhandlingar. Den purra adv Bauge på dette brevet, og han purra også i brev av Det blei også purra , og vegvesenet svarte den Det blei foreslått ei synfaring i det sistnemnde brevet, og synfaringa blei halden. Den skreiv Statens vegvesen til advokat Bauge og la fram eit forslag til tiltak frå vegvesenet si side med skisse, og med tilbod om ei kontantbetaling med kr dersom Trygve Bauge ynskte å gjera arbeidet sjølv. Trygve Bauge godtok ikkje dette tilbodet om tiltak, og viste til kjøpekontrakten frå Det vart nå tatt ut forliksklage, og saka gjekk vidare til retten. I prosesskrift til tingretten av blei det lagt fram brev av til advokat Bauge med eit tilbod om minneleg løysing av tvisten. Vegvesenet tilbaud å mura opp ein ca 4 m brei landingsplass ved den tidlegare landingsplassen på bnr l. Dette er heller ikkje akseptert av Bauge. Saksøkjaren har i korte trekk gjort gjeldande følgjande forhold: Då ferjeleiet blei bygd på Matre i 1962, mista gnr 258 bnr l båtplassen sin, og det blei difor avtalt at eigedommen skulle få båtplassen flytta til utsida av ferjekaien. Dåverande eigar, Hans Bauge, hadde ein 30 fot båt som stakk ca l meter under vassflata, liggjande på staden i 8-10 år etter at ferjeleiet blei bygd. Båtplassen hans var då bygd med telefonstolpar som verka som fenderar. Etter kvart viste det seg at det blei setningar i ein del av ferjeleiet, og området der båten hadde lege, blei fylt ut for å stansa setninga i ferjeleiet. Dette har ført til at denne båtplassen blei ueigna til båt, noko som blei tatt opp av Trygve Bauge då vegvesenet ville ha grunn til nytt ferjeleie. Føremålet med å avtala tiltak på det gamle ferjeleiet i kjøpekontrakt av og pkt 3-4, var å gjenoppretta denne båtplassen. Dette har vore

4 partane sin føresetnad, noko som korrespondansen mellom partane viser. I utgangspunktet nekta vegvesenet ansvar for dette, og viste til at det var kommunen som hadde avtalt avståing av grunn til det første ferjeleiet, og at dei også matta ha ansvaret for awiklinga. Dei tok likevel på seg ansvaret, og må difor vera fullt ut ansvarleg. Vegvesenet inngjekk avtalen, men vegra seg mot å gjera noko. Avtalen frå 1999 må dermed reknast for å ha blitt mishalden av vegvesenet, noko som utløyser erstatningskrav. Då vegvesenet til slutt kom med eit tilbod til løysing, var dette svært utilfredsstillande. Den tekniske løysinga dei foreslo er ikkje eigna til å lenda ein båt slik avtalen var. Heller ikkje forslaget som kom frå vegvesenet nokre få dagar før hovudforhandlinga, er tilfredsstillande. Når det gjeld storleiken på erstatninga, blir det vist til framlagt rapport frå Prosjekt Konsult AS av Arbeidet er kalkulert til mellom kr pluss mva, noko som tilsvarar kr med mva. Dette er eit utgangspunkt og eit maksimalbeløp. Saksøkjaren har lagt ned slik påstand: 1. Hordaland Fylkeskommune dømmes til å betale til Trygve Bauge en erstatning oppad begrenset til kr ,-, samt lovens rente på dette beløp f.o.m. 14 dager etter dommens forkynnelse frem til betaling skjer. 2. Hordaland Fylkeskommune dømmes til å betale Trygve Bauges omkostninger i forbindelse med saken, etter oppgave, samt lovens rent på dette beløp f.o.m. 14 dager etter dommens forkynnelse frem til betaling skjer. Saksøkte har i korte trekk gjort gjeldande følgjande forhold: Vegvesenet har ikkje ansvar for awiklinga av avtalen mellom Skånevik kommune og Hans Bauge frå Det er difor berre avtalen frå 1999 som kan gi grunnlag for ytingar frå vegvesenet si side. Det sentrale tema i saka er tolkinga av avtalepunkt 3-4 i denne avtalen. Avtalen må tolkast objektivt i samsvar med ordlyden, jf Rt 2002 side Ein kan ikkje kreva eit stort anlegg for å lenda småbåtar i dette området. Ein 30 fot båt er ikkje ein småbåt i denne samanhengen. Det kan ikkje vera snakk om å byggja ein kai slik Prosjekt Konsult AS har foreslått, då denne både storleiksmessig og omfangsmessig er langt ut over den avtalte ytinga. Det blir difor vist til brev frå vegvesenet av med utkast til ein kai høveleg for landingsplass, alternativt erstatning på kr Det er ikkje ført prov for noko anna felles meining enn dette, og "landing av småbåter" kan ikkje gi grunnlag for ein kai der det skal liggja større lystbåtar. Saksøkte viser elles til at Trygve Bauge hadde hjelp av advokat då avtalen blei skriven, og at han hadde høve til å presisera sitt krav, dersom dette gjekk ut over det ordlyden sa. Det blei også vist til "minimumsregelen" som seier at ein skal velja det tolkingsalternativet som er minst byrdefullt for den parten som skal yta. Dersom retten likevel finn at vegvesenet sitt tilbod frå 2003 ikkje dekker avtalen, blir det gjort gjeldande at Prosjekt Konsult AS sitt opplegg langt overstig det avtalte.

5 Når det gjeld sakskostnader, viser saksøkte til forlikstilbod i dok.8-1. Dette tilbodet vil i alle høve dekka kravet mot vegvesenet. Saksøkte har lagt ned slik påstand: 1. Hordaland Fylkeskommune frifinnes mot å utføre arbeidet som nevnt i brev til advokat Bauge av (dok 1-11). 2. Saksøkte blir tilkjent sakskostnader. Retten ser saka slik: Begge partar er samde om at utgangspunktet for saka er kjøpekontrakt frå 1999 mellom partane. Når det gjeld føresetnadene for avtalen, går det fram av avtalepost 3-1 at partane har vore merksame på avtalen mellom Skånevik kommune og Hans Bauge frå Partane har likevel ikkje avtalt direkte gjenoppretting av båtplassen, då det i avtalen frå 1964 er sagt "fortøyningsplass for motorbåt", medan det i kjøpekontrakten frå 1999 er nemnt at kaifronten skal kunna nyttast til "landing av småbåter". Retten tolkar kjøpekontraktens post 3-4 slik at landing av småbåt vil dreia seg om båt opp til 30 fot. Større båtar vil, slik retten ser det, ikkje gå inn under uttrykket "småbåt". Lending av båt føreset at det er djupne nok ved kaien til å leggja ein båt med djupne på l meter under vassflata, og det bør vera høve til at båten kan fortøyast trygt ved kai. Retten kan ikkje sjå at dette gir grunnlag for å foreta konstruksjonsmessige endringar av den delen av kaien som ligg på bnr 5, noko som heller ikkje vil samsvara med ei gjenoppretting av tidlegare båtplass. Retten finn at forslaget frå vegvesenet til løysing dagsett , ikkje tilfredsstiller avtalen fullt ut. Retten finn at gjenoppretting av tidlegare fortøyningsplass ville kunna gjerast svært mykje enklare enn det som er avtalt i kjøpekontrakten, dvs at ein truleg kunne gjenoppretta fortøyningsplassen ved å slå ned stolpar på utsida av den tidlegare fortøyningsplassen, med eit enkelt tredekke. I avtalen pkt 3-4 er det derimot avtalt plastring/muring og retten legg difor til grunn at det her er snakk om ein steinkai. Forslaget som vegvesenet kom med i desember 2004, dok. 8-1, vil langt på veg tilfredsstilla avtalen, slik retten tolkar denne. Det vil likevel kunna vera problem med djupne på nordaustsida, og retten vurderer det difor slik at ein bør følgja djupnekotene noko, slik at kaien blir lagt på skrå i forhold til utkastet frå vegvesenet. Denne vil då bli noko breiare i nordaust. Dette vil også gi høve til å nytta fortøyningspåle på den delen av kaien som tilhøyrer bnr 5. Ut frå dette finn retten at vegvesenet ikkje har oppfylt sin del av avtalen frå 1999, noko som gir Trygve Bauge rett til erstatning. Storleiken på denne erstatninga, vil matta avgrensast til det det vil kosta for Bauge å byggja ein kai som tilfredsstiller avtalen. Her har retten lagt vekt på at det finst flinke kaibyggjarar i dette området, at det er tilgang på gratis fyllmasse i samband med anleggsarbeid i nærleiken, men at det vil bli ein kostnad å få tilkjørt brukbar blokk til muring av kaien. Inkludert

6 fraktkostnader, arbeidskostnader og materialkostnader, finn retten at denne kaien vil kosta inntil kr inkl. mva. Retten finn difor at Trygve Bauge blir tilkjent erstatning med kr Når det gjeld sakskostnader, finn retten at Trygve Bauge berre delvis har vunne fram med kravet sitt. Retten finn også at tilbodet frå vegvesenet av ligg svært nær opp til den løysinga retten har funne som tenleg. Sjølv om dette forlikstilbodet kom svært kort før hovudforhandlinga, ville likevel aksept og eventuell justering av dette tilbodet ha redusert sakskostnadene vesentleg. Retten finn ut frå dette at kvar part må berå sine sakskostnader, og det blir vist til tvml 174, første og andre ledd. Dommen er samrøystes. DOMSSLUTNING: 1. Hordaland Fylkeskommune blir dømt til å betala til Trygve Bauge erstatning med kr kroneretthundreogtjuetusen - med tillegg av lovleg rente frå forfall til betaling skjer. Summen fell til betaling 2 - to - veker etter forkynning av dommen. 2. Kvar part ber sine sakskostnader. Ingen av partane var til stades då dommen blei sagt, og denne må difor forkynnast for dei gjennom deira prosessfullmektigar. Johannes Sørli OMv Birger Espeland kojpl ^Agidføsta Sign.: ff Sunnhordland tingrett

NOREGS HØGSTERETT. Den 29. januar 2008 ble det av Høgsterett, med dommarane Lund, Coward, Oftedal Broch, Utgård og Øie, i skriftleg sak

NOREGS HØGSTERETT. Den 29. januar 2008 ble det av Høgsterett, med dommarane Lund, Coward, Oftedal Broch, Utgård og Øie, i skriftleg sak NOREGS HØGSTERETT Den 29. januar 2008 ble det av Høgsterett, med dommarane Lund, Coward, Oftedal Broch, Utgård og Øie, i skriftleg sak HR-2008-00183-A, (sak nr. 2007/863), sivil sak, anke, Barlindhaug

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, (advokat Are Bohne til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, (advokat Are Bohne til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01967-A, (sak nr. 2010/669)), sivil sak, anke over dom, John Rajala Ingeborg Rajala Am Trust International Underwriters Ltd (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. X (advokat Per M. Ristvedt) (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. juni 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-00967-A, (sak nr. 2010/36), sivil sak, anke over dom, X A (advokat Per M. Ristvedt) mot B (advokat Ulf-Einar Staalesen) S T E M M E G

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283. Gnr. 283 i Voss kommune. Oppstarta: 25.08.2009 Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0009 GAVLE GNR 283 Gnr. 283 i Voss kommune Oppstarta: 25.08.2009 Avslutta: 02.11.2009 SAKSFØREBUANDE JORDSKIFTERETTSMØTE Rettsmøtedag: 25.08.2009

Detaljer

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot

OSLO TINGRETT DOM. 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01. Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe. mot OSLO TINGRETT DOM Avsagt: Saksnr.: 07.02.2012 i Oslo tingrett, 11-187261TVI-OTIR/01 Dommer: Dommerfullmektig Christian Backe Saken gjelder: Tvist om fakturaer Abcenergy AS Advokat Knut Rein Carlsen mot

Detaljer

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME

KJØP AV BUSSANLEGG PÅ STRAUME HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 200901499-28 Arkivnr. 167 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 17.11.2010 24.11.2010-25.11.2010

Detaljer

Rundskriv I-42/98 Tilleggsrundskriv til rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester m v

Rundskriv I-42/98 Tilleggsrundskriv til rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester m v Rundskriv I-42/98 Tilleggsrundskriv til rundskriv I-1/93 til lov om sosiale tjenester m v 1 Innleiing Svært mykje hjelp, pleie og tilsyn i heimen blir utført av private omsorgsytarar. På tross av offentlege

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Audit & Advisory September 2010 Samandrag Revisjonen har gjennomført ein forvaltningsrevisjon

Detaljer

1200-2013-0025 STORLI

1200-2013-0025 STORLI Nord- og Midhordland jordskifterett Rettsbok Sak: 1200-2013-0025 STORLI Gnr. 38 i Fusa kommune Oppstarta: 05.09.2013 Avslutta: 30.12.2013 RETTSBOK Domstol: Nord- og Midhordland jordskifterett Møtedag:

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune

Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Revisjon Sykkylven kommune Revisjonsrapport Handtering av rentederivat/sal av renteopsjonar(swapsjonar) i Sykkylven kommune Juni 2011 Revisjon Sykkylven kommune FORORD Denne rapporten er utarbeidd etter

Detaljer

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010

Nord-Troms jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7. i Karlsøy kommune. Påbegynt: 10.08.2010 Nord-Troms jordskifterett Rettsbok Sak: 1900-2010-0011 Daafjord, gnr. 7 i Karlsøy kommune Påbegynt: 10.08.2010 Avsluttet: 05.11.2010 INKAMINASJONSMØTE Rettsmøtedag: 10.08.2010 Sted: Kommunehuset på Hansnes

Detaljer

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lgsiv/lg-2009-03...

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/lgsiv/lg-2009-03... LG-2009-33154 INSTANS: Gulating lagmannsrett Dom DATO: 2009-10-28 DOKNR/PUBLISERT: LG-2009-33154 STIKKORD: Kabeleiers rett til å ha ledningsnett vederlagsfritt i kommunal vei. Dekning av flyttekostnader.

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom

Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Stord kommune - Forvaltningsrevisjon av sal av kommunal eigedom Audit & Advisory Juni 2010 Innhald 1. Innleiing... 5 1.1 Føremål og problemstillingar... 5 1.2 Avgrensing... 5 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. (advokat Per Christian Ask til prøve) R Ø Y S T I N G :

NOREGS HØGSTERETT. (advokat Per Christian Ask til prøve) R Ø Y S T I N G : NOREGS HØGSTERETT Den 24. april 2008 sa Høgsterett dom i HR-2008-00727-A, (sak nr. 2007/1636), sivil sak, anke, Nils Arne Sølvik (advokat Per Christian Ask til prøve) mot Staten v/skatt Øst (advokat Stig

Detaljer

Åseral kommune. Hyttepolitikk. Mål, modellar, arbeidsform, finansiering m.v.

Åseral kommune. Hyttepolitikk. Mål, modellar, arbeidsform, finansiering m.v. Åseral kommune Hyttepolitikk Mål, modellar, arbeidsform, finansiering m.v. Rapport frå arbeidsgruppe, 16.06.2011 Innhaldsoversyn: Innhaldsoversyn: s. 2 Innleiing: s. 3 Samandrag/konklusjon: s. 4 Juridisk

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

(1) Dommer Tønder: Saken gjelder oppgjør etter entreprisekontrakt. (2)

(1) Dommer Tønder: Saken gjelder oppgjør etter entreprisekontrakt. (2) Norges Høyesterett Dom. Entrepriserett. Avtaletolking. Entreprisekontrakt omfattet blant annet oppføring av natursteinmurer i skjæring og fylling langs vei. Entreprenøren gjorde gjeldende at den aktuelle

Detaljer

HÅPOLLEN OPPSUMMERING Ove Aga m/flere: Gnr. 144 Bnr. 6

HÅPOLLEN OPPSUMMERING Ove Aga m/flere: Gnr. 144 Bnr. 6 HÅPOLLEN OPPSUMMERING Ove Aga m/flere: Gnr. 144 Bnr. 6 Vår eiendom i Håpollen på Aga i Bømlo kommune har vært utleid til aquakulturformål siden tidlig i 60-årene. Stolt Sea Farm A/S (SSF) har leid område

Detaljer

HR-2006-00430-A - Rt-2006-321

HR-2006-00430-A - Rt-2006-321 Page 1 of 7 HR-2006-00430-A - Rt-2006-321 INSTANS: Noregs Høgsterett - Dom. DATO: 2006-03-10 PUBLISERT: HR-2006-00430-A - Rt-2006-321 STIKKORD: Erstatningsrett. Ran. Grov uaktsomhet. SAMMENDRAG: En semitrailer

Detaljer

Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova).

Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppføringslova). Lovdata - Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad m.m. (bustadoppf... Side 1 av 14 http://lovdata.no/dokument/nl/lov/1997-06-13-43 02.04.2014 Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av

Detaljer

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS

Audit & Advisory September 2009. Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Audit & Advisory September 2009 Selskapskontroll - Moster Amfi og Kyrkjehistoriske senter AS Innhald 1. Bakgrunn og problemstillingar... 3 2. Kontrollkriterium... 3 2.1 Fullmakter... 3 2.2 Aksjeloven...

Detaljer

Gulating lagmannsrett Dom

Gulating lagmannsrett Dom Gulating lagmannsrett Dom Avtalerett. Tolking. Ugyldighet. 03.09.2010 1 Utskrift fra Lovdata Tvist om rekkevidden av en garantierklæring avgitt av eiendomsmegler i forbindelse med unnlatt tegning av eierskifteforsikring.

Detaljer

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859

Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Borgarting lagmannsrett - LB-2012-73859 Instans Borgarting lagmannsrett - Dom Dato 2013-12-03 Publisert LB-2012-73859 Stikkord Eiendoms- og bruksrett. Lov om avhending av fast eigedom (avhendingslova).

Detaljer

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av

RAMMEAVTALE. Mellom. Leverandør : kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtale nr...... Avtaletid:... Opsjonstid 1 + 1 år. RAMMEAVTALE Mellom.. Leverandør Og kommune har i dag inngått følgande avtale om levering av Avtalen består av denne underskrivne side og etterfølgjande

Detaljer

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11.

Indre Hordaland jordskifterett. Rettsbok. Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN. Gnr. 75 og 64 i Odda kommune. Oppstarta: 09.09.2009. Avslutta: 19.11. Indre Hordaland jordskifterett Rettsbok Sak: 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN Gnr. 75 og 64 i Odda kommune Oppstarta: 09.09.2009 Avslutta: 19.11.2010 1230-2009-0008 MOSDALSBEKKEN GNR 75 OG 64Indre Hordaland

Detaljer