SKRIFTLIG INNLEGG TIL BORGARTING LAGMANNSRETT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKRIFTLIG INNLEGG TIL BORGARTING LAGMANNSRETT"

Transkript

1 Brussel, 28. juli 2014 Sak nr.: Dokument nr.: SKRIFTLIG INNLEGG TIL BORGARTING LAGMANNSRETT i medhold av Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol ( ODA ) protokoll 4 kapittel II artikkel 15(3), gjennomført i norsk lov ved EØS-konkurranseloven 9 annet ledd, av: Befullmektigede: i sak nr. Ankende part: Prosessfullmektig: Rettslig medhjelper: Ankemotpart: Prosessfullmektig: Saken gjelder: EFTAs overvåkningsorgan Rue Belliard Brussel, Belgia Gjermund Mathisen, Senior Officer, Janne Tysnes Kaasin, Temporary Officer, Department of Legal & Executive Affairs ASD-BORG/02 Bastø Fosen AS v/styrets leder Postboks Horten Advokat Morten Goller Wikborg, Rein & Co. DA Advokatfirma Postboks 1513 Vika 0117 Oslo Advokat Simen Klevstrand Wikborg, Rein & Co. DA Advokatfirma Color Line v/styrets leder Postboks Kristiansand Advokat Gunnar Sørlie Advokatfirmaet BA-HR DA Postboks 1524 Vika 0117 Oslo Krav om erstatning som følge av brudd på konkurransereglene Rue Belliard 35, B-1040 Brussels, tel: (+32)(0) , fax: (+32)(0) ,

2 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING BETYDNINGEN AV PRIVAT HÅNDHEVELSE AV EØS- KONKURRANSEREGLENE OSLO TINGRETTS DOM Bakgrunn Merknader til tingrettens dom Utgangspunktet for foreldelsesfristen, mulig suspensjon og mulige fristavbrytende handlinger Hendelser forut for 13. desember 2009 som ledet tingretten til å konkludere at foreldelsesfristen var utløpt Tingrettens felles behandling av EØS-avtalen artikkel 53 og 54 ved beregningen av foreldelsesfristen ALMINNELIGE EØS-RETTSLIGE PRINSIPPER Effektivitetsprinsippet Ekvivalensprinsippet FORELEGGELSE AV TOLKNINGSSPØRSMÅL FOR EFTA- DOMSTOLEN AVSLUTTENDE BEMERKNINGER VEDLEGG

3 1 INNLEDNING 1. EFTAs overvåkningsorgan ( ESA ) fikk 24. juni 2013 tilsendt Oslo tingretts dom av 21. juni 2013 fra en av partene (Bastø Fosen). 1 Dommen er anket til Borgarting lagmannsrett. Den 19. juni 2014 tok ESA kontakt med Borgarting og anmodet om å få oversendt kopier av partenes prosesskriv i saken. 2. ESAs skriftlige innlegg inngis i medhold av ODA protokoll 4 kapittel II artikkel 15(3), gjennomført i norsk lov ved EØS-konkurranseloven 9 annet ledd. Artikkel 15(3) gir ESA myndighet til å inngi skriftlige innlegg for domstolene på eget initiativ [d]ersom en ensartet anvendelse av EØS-avtalen artikkel 53 og 54 krever det Saken for Borgarting reiser prinsipielt viktige spørsmål om fortolkningen av EØSavtalen artikkel 53 og 54, særlig hva gjelder privat håndhevelse av EØSkonkurransereglene. Hensikten med dette skriftlige innlegget er å fremheve sider ved EØS-retten som er av betydning slik saken står for lagmannsretten, og da særlig hva gjelder fortolkningen av foreldelsesloven, som står sentralt i saken. 4. Innlegget inngis som amicus curiae, med sikte på å bistå lagmannsretten ved anvendelsen av EØS-konkurransereglene, og det bygger på den kunnskap og erfaring som ESA har opparbeidet seg gjennom sitt arbeid med håndhevelsen av konkurransereglene (ESAs kompetanse til å håndheve disse reglene følger av ODA). 5. ESA respekterer lagmannsrettens uavhengighet, og bistanden som ESA gir, er ikke bindende for lagmannsretten. ESAs bistand til nasjonale domstoler er en del av organets plikt til å forsvare allmenne interesser. ESA har derfor ikke til hensikt å ivareta partenes private interesser i saken for lagmannsretten. 3 1 Sak nr TVI-OTIR/06. 2 ODA protokoll 4 kapittel II artikkel 15(3) lyder: Dersom en ensartet anvendelse av EØS-avtalen artikkel 53 og 54 krever det, kan EFTAs overvåkningsorgan på eget initiativ gi skriftlige innlegg for domstolene. Med tillatelse fra den aktuelle domstol kan EFTAs overvåkningsorgan også gi muntlige innlegg. ESA viser også til sin kunngjøring om samarbeidet mellom EFTAs overvåkningsorgan og domstolene i EFTA-statene i forbindelse med anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 53 og 54 (vedlagt som vedlegg 1), særlig avsnitt 19. Artikkel 15(3) i kapittel II til ODA protokoll 4 gjenspeiler i stor grad artikkel 15(3) i forordning (EF) nr. 1/2003 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 og 82 (nå artikkel 101 og 102 TEUV), EU-Tidende nr. L 1, , s Se avsnitt 19 i vedlegg 1. 3

4 6. I det følgende vil ESA ta for seg: betydningen av privat håndhevelse av EØSkonkurransereglene i nasjonale domstoler (del 2); merknader til Oslo tingretts dom, herunder en beskrivelse av de vesentligste skrittene i ESAs undersøkelser i Color Line-saken (del 3); og alminnelige EØS-rettslige prinsipper (del 4). 2 BETYDNINGEN AV PRIVAT HÅNDHEVELSE AV EØS- KONKURRANSEREGLENE 7. Konkurransereglene håndheves på to måter: (i) offentlig håndhevelse ved konkurransemyndighetene; og (ii) privat håndhevelse ved parter som er påført økonomisk tap ved overtredelser. Begge former for håndhevelse er svært viktige for at håndhevelsen av EØS-konkurransereglene skal være effektiv. De tjener begge et felles mål å forsvare den allmenne interessen i å sikre uhindret konkurranse. I tillegg har de ulike, men komplementære formål: Offentlig håndhevelse tar hovedsakelig sikte på å virke avskrekkende, ved ileggelse av betydelige overtredelsesgebyrer for den som overtrer konkurransereglene, mens privat håndhevelse i første rekke har til hensikt å sikre at skadelidte får kompensasjon for skaden, i form av erstatning. 8. Det følger av rettspraksis fra EU-domstolen at det ville undergrave den fulle virkning av konkurransereglene om det ikke var mulig for private parter å kreve erstatning for økonomiske tap som følge av en avtale eller atferd som kan innskrenke eller vri konkurransen Retten til å kreve erstatning for tap påført ved atferd som innskrenker eller vrir konkurransen i strid med EØS-avtalens konkurranseregler, gir reglene økt gjennomslag. Retten til å kreve erstatning kan virke avskrekkende på bruk av avtaler eller former for atferd, ofte skjult, som kan innskrenke eller vri konkurransen, og gir dermed et viktig bidrag til opprettholdelsen av en effektiv konkurranse i EØS. 5 4 Se sak C-453/99, Courage og Crehan, EU:C:2001:465, avsnitt Se sak C-536/11, Donau Chemie, EU:C:2013:366, avsnitt 23. 4

5 10. EFTA-domstolen har bemerket at privat håndhevelse av EØS-konkurranseretten bør fremmes, siden slik håndhevelse kan gi et viktig bidrag til opprettholdelsen av effektiv konkurranse i EØS Nasjonale domstoler spiller en sentral rolle i forbindelse med privat håndhevelse av EØS-konkurranseretten, noe som er gjenspeilet i fortalen til forordning (EF) nr. 1/2003 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 og 82 (nå artikkel 101 og 102 TEUV), hvor det heter at [n]asjonale domstoler spiller en avgjørende rolle ved anvendelsen av [EØS-]konkurranseregler. De ivaretar borgernes rettigheter i henhold til [EØS-]retten ved løsning av tvister mellom privatpersoner, for eksempel ved å tilkjenne skadeserstatning til personer som er blitt skadelidende på grunn av en overtredelse. De nasjonale domstolenes rolle utfyller i denne forbindelse rollen til medlemsstatenes konkurransemyndigheter Generelt er konkurransemyndigheter, inkludert ESA, bedre stilt enn private parter til å avdekke brudd på EØS-konkurransereglene, særlig fordi myndighetene har hjemmel til å gjennomføre undersøkelser som private ikke kan få gjennomført. Slik kan myndighetene blant annet avdekke bevis som ikke er tilgjengelig for private parter. ESA kan for eksempel gjennomføre uanmeldte kontroller (såkalte dawn raids ) og samle relevant, ofte skjult, bevismateriale direkte fra impliserte foretak. 8 ESA har også fullmakt til å innhente all nødvendig informasjon fra foretak, 9 og til å innhente muntlige uttalelser fra enhver fysisk eller juridisk person. 10 Det er i denne sammenheng viktig å bemerke at bevis som samles inn ved slike kontroller ofte er sentrale for å underbygge et vedtak om brudd på EØS-konkurransereglene. Etterforskningsarbeidet som ESA gjør i 6 Se sak E-14/11 Schenker I, EFTA Ct. Rep s. 1178, avsnitt 132; sak E-5/13 Schenker V, dom av 7. juli 2014, avsnitt Bestemmelsene i ODA protokoll 4 kapittel II gjenspeiler bestemmelsene i forordning 1/2003, og i henhold til fortalen til ODA skal innledningen til rettsakter som er vedtatt i henhold til traktatene om opprettelse av Det europeiske økonomiske fellesskap og Det europeiske kull- og stålfellesskap, så langt rettsaktene tilsvarer bestemmelsene i protokoll 4 og bestemmelsene i de rettsakter som svarer til dem som er oppført i vedlegg I og II til denne avtale, være relevante i den utstrekning som er nødvendig for en riktig fortolkning og anvendelse av bestemmelsene i de nevnte protokoller og vedlegg. Fortalen til forordning 1/2003 er derfor relevant for fortolkningen av ODA protokoll 4. TEUV er en forkortelse for Traktaten om Den europeiske unions virkemåte. 8 ODA protokoll 4 kapittel II artikkel ODA protokoll 4 kapittel II artikkel ODA protokoll 4 kapittel II artikkel 19. 5

6 konkurransesaker, er vanligvis svært komplekst og kan ofte ta flere år å sluttføre Dette betyr at når en konkurransemyndighet, slik som ESA, har startet undersøkelse av mulig konkurransebegrensende atferd, vil de som har lidt skade som følge av denne atferden, i praksis avvente det endelige vedtaket fra konkurransemyndigheten før de beslutter å anlegge privat erstatningssøksmål for en nasjonal domstol (ofte betegnet som etterfølgende søksmål eller, på engelsk, follow-on action ). 14. Betydningen av etterfølgende søksmål og deres rolle i å sikre effektiv håndhevelse av EØS-konkurranseretten gjenspeiles ikke bare i rettspraksis, men også i det nye EU-direktivet om private erstatningssøksmål i konkurransesaker. Direktivet er nå i ferd med å bli formelt vedtatt. 12 Dette direktivet vil kreve at konkurranserettslige overtredelser, slått fast ved et endelig vedtak fra nasjonale konkurransemyndigheter, anses som endelig fastslått i ethvert erstatningssøksmål for nasjonale domstoler etter EU-retten eller nasjonal konkurranserett OSLO TINGRETTS DOM 3.1 Bakgrunn 15. Saken for Borgarting lagmannsrett har sitt utspring i ESAs vedtak av 14. desember 2011 i Color Line-saken (et såkalt overtredelsesvedtak ). 14 I dette 11 Gjennomsnittslengden på kartellundersøkelser utført av Kommisjonen (iht. artikkel 101 TEUV) i årene var 4,2 år, jf. diskusjonsartikkel nr , Cartel Enforcement in the European Union: Determinants of the Duration of Investigations av Kai Hüschelrath, Ulrich Laitenberger, og Florian Smuda, ved Centre for European Economic Research, tilgjengelig på: Undersøkelser av brudd på artikkel 102 TEUV kan ta enda lengre tid. I Color Line-saken brukte ESA 5,6 år (fra 4. april 2005 til 14. desember 2011) på etterforskningen av mulige brudd på både artikkel 53 og artikkel 54 i EØSavtalen. 12 Europaparlamentet vedtok 17. april 2014 forslaget til direktivtekst som var foreslått av Europaparlamentet og Rådet etter en ordinær regelverksprosess. Direktivteksten er sendt til Rådet for endelig vedtak (se Direktivet er således heller ikke del av EØS avtalen ennå. 13 Se direktivets artikkel 9. Forslaget til direktiv om visse bestemmelser om søksmål angående erstatning for overtredelser av medlemsstatenes og Den Europeiske Unions konkurranseregler i henhold til nasjonal rett er tilgjengelig på dansk på 14 ESAs vedtak nr. 387/11/COL. 6

7 vedtaket fant ESA at Color Line AS og Color Line Group AS ( Color Line ) hadde overtrådt artikkel 53 og 54 i EØS-avtalen gjennom sine langsiktige eksklusive havnerettigheter i en avtale med Strömstad kommune i Sverige. ESA ila Color Line et overtredelsesgebyr på 18,811 millioner euro for overtredelsene. Color Line anket ikke vedtaket til EFTA domstolen, og overtredelsesvedtaket ble derfor rettskraftig 14. februar Den 13. desember 2012 anla Bastø Fosen AS ( Bastø Fosen ) søksmål mot Color Line for Oslo tingrett og fremsatte krav om erstatning oppad begrenset til 1 milliard kroner. Bastø Fosen støttet seg på ESAs overtredelsesvedtak som bevis på overtredelsene av EØS-konkurransereglene. 17. Oslo tingrett fant at Bastø Fosens krav var foreldet etter foreldelsesloven 9. Retten uttalte i den anledning at Bastø Fosen har før hatt oppfordring til å gå til saksanlegg med utsikt til et positivt resultat mht. å bevise at Color Line har brutt EØS-avtalens art. 53, og at [d]et er for retten ikke nødvendig å ta stilling til om Bastø Fosen har hatt utsikt til et positivt resultat mht. å kunne bevise at Color Line også har brutt art Merknader til tingrettens dom 18. ESA vil i denne delen av det skriftlige innlegget kommentere følgende punkter i tingrettens dom: (i) foreldelsesfristen, med dens utgangspunkt, mulig suspensjon og mulige fristavbrytende handlinger; (ii) hendelser forut for 13. desember 2009 som ledet tingretten til den konklusjon at treårsfristen for foreldelse var utløpt; og (iii) den felles behandlingen av EØS-avtalen artikkel 53 og 54 ved beregningen av foreldelsesfristen. 19. ESA vil også knytte noen merknader til alminnelige EØS rettslige prinsipper av betydning for saken, som lagmannsretten bør gå nærmere inn på i sin vurdering. Disse alminnelige EØS-rettslige prinsippene vil ESA gjøre rede for i del 4 nedenfor. 15 Etter ODA artikkel 36 må en anke over et vedtak fra ESA inngis til EFTA-domstolen innen to måneder fra klager har blitt meddelt vedtaket. 16 Se dommens konklusjon i punkt 4.6, side 21. 7

8 3.2.1 Utgangspunktet for foreldelsesfristen, mulig suspensjon og mulige fristavbrytende handlinger 20. Tingretten synes å legge til grunn at foreldelsesfristen for Bastø Fosens erstatningskrav begynte å løpe i januar 2007, etter foreldelsesloven 9. Denne bestemmelsen lyder: Krav på skadeserstatning eller oppreising foreldes 3 år etter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige. 21. Prinsipielt sett er ESA av den oppfatning at i saker der ESA har tatt skritt med sikte på offentlig håndhevelse av konkurransereglene, bør foreldelsesfristen for mulige erstatningskrav avbrytes eller suspenderes inntil et overtredelsesvedtak er blitt rettskraftig (eller prosessen er avsluttet på annet vis). Med andre ord bør utgangspunktet for foreldelsesfristen og/eller dens lengde være slik at en potensiell skadelidt har reell mulighet til å anlegge erstatningssøksmål etter at et overtredelsesvedtak fra ESA har blitt rettskraftig. Ikke før et brudd på EØSkonkurranseretten er endelig stadfestet ved et slikt vedtak kan en privat skadelidt være sikker på at det foreligger en overtredelse. Tatt i betrakting hvor komplekst det er å bevise et brudd på EØS-konkurranseretten (se avsnitt 12 ovenfor), vil det normalt være svært krevende for en privat part å vinne frem med et erstatningssøksmål uten et underliggende overtredelsesvedtak. 22. Dette er også tilnærmingen i det nye EU-direktivet om private erstatningssøksmål i konkurransesaker, som nå er i ferd med å bli formelt vedtatt. 17 Direktivet foreskriver at nasjonale foreldelsesfrister skal suspenderes til minst ett år etter at det foreligger et rettskraftig overtredelsesvedtak, uten at en privat part må ta ut søksmål, mens en konkurransemyndighet etterforsker mulige overtredelser av konkurransereglene Se fotnote 12 ovenfor. 18 Artikkel 10(5) i EU-direktivet om private erstatningssøksmål i konkurransesaker lyder: Medlemsstaterne sikrer, at forældelsesfristen suspenderes, hvis en konkurrencemyndighed tager skridt til at undersøge eller forfølge den overtrædelse, som erstatningssøgsmålet vedrører. Suspensionen ophører tidligst ét år, efter at afgørelsen om overtrædelse er blevet endelig, eller sagen på anden måde er afsluttet (understreket her). Se fotnote 13. 8

9 23. For å unngå motstridende avgjørelser, er det videre viktig å samordne ESAs prosesser og prosessene for nasjonale domstoler, jf. ODA protokoll 4 kapittel II artikkel 16(1). Denne bestemmelsen krever at nasjonale domstoler må unngå å gjøre vedtak som vil stride mot et vedtak EFTAs overvåkningsorgan har til hensikt å gjøre i forbindelse med saksbehandling det har innledet. I saker der ESA fatter vedtak, kan man langt på vei unngå motstridende avgjørelser hvis foreldelsesfristen er slik at den gjør det mulig for skadelidte å avvente ESAs vedtak før et eventuelt erstatningssøksmål anlegges for nasjonale domstoler Hendelser forut for 13. desember 2009 som ledet tingretten til å konkludere at foreldelsesfristen var utløpt 24. I sin vurdering av om treårsfristen i foreldelsesloven 9 var utløpt da Bastø Fosen tok ut sitt erstatningssøksmål 13. desember 2012 så tingretten særlig nærmere på to hendelser forut for 13. desember Den første av disse hendelsene var et brev fra ESA til Bastø Fosen datert 12. januar 2007 (vedlegg 2). Tingretten fant at dette utgjorde et varselbrev til Bastø Fosen om ESAs etterforskning av Color Lines atferd som mulige brudd på konkurransebestemmelsene i EØS-avtalen. Tingretten sluttet på grunnlag av dette brevet at Bastø Fosen i januar 2007 fikk eller burde ha skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, slik det heter i foreldelsesloven Brevet fra ESA til Bastø Fosen av 12. januar 2007 var en enkel anmodning om opplysninger etter ODA protokoll 4 kapittel II artikkel 18(2), utstedt av ESAs konkurranse- og statsstøtteavdeling. En slik enkel anmodning om opplysninger brukes ofte som et innledende skritt i en undersøkelse av mulig konkurransebegrensende opptreden Anmodningen om opplysninger som ble sendt til Bastø Fosen inneholdt lite informasjon om ESAs undersøkelse; formålet med brevet var å skaffe ESA opplysninger som kunne bidra til å avgjøre om det forelå et brudd på EØSavtalen artikkel 53 og/eller 54. Dette er typisk for innholdet i en anmodning om opplysninger. I utgangspunktet er det derfor vanskelig å se at en anmodning om 9

10 opplysninger kan gi en potensiell skadelidt nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige, som påkrevet etter foreldelsesloven Tingretten viser også til den uanmeldte kontrollen som ESA gjennomførte hos Color Line 4. til 6. april Med henvisning til EØS-konkurranseloven 6 annet ledd, jf. konkurranseloven 25, fant tingretten at det var rimelig grunn til å anta at art. 53 eller art. 54 var overtrådt Det rettslige grunnlaget for ESAs uanmeldte kontroller er ODA protokoll 4 kapittel II artikkel 20, gjennomført i norsk lov ved forskrift av 21. desember 2011 nr om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. 10. ESA har myndighet til å foreta all nødvendig kontroll i foretak for å utføre oppgavene pålagt i ODA protokoll 4 kapittel II. Uanmeldte kontroller utføres normalt i startfasen av undersøkelser om mulig ulovlig konkurransebegrensende opptreden. På dette stadiet i en sak har ESA normalt lite presis informasjon om substansen i saken, og formålet med kontrollene er nettopp å fremskaffe mer informasjon. EU-domstolen har i den sammenheng nylig uttalt, i Nexans-saken, at [h]enset til den omstændighed, at kontrolundersøgelserne finder sted i begyndelsen af undersøgelsen, har Kommissionen endnu ikke tilstrækkeligt præcise oplysninger til at afgive en specifik retlig vurdering, og den må først efterprøve rigtigheden af sin indledende mistanke samt forholdenes omfang, idet formålet med kontrolundersøgelsen netop er at indsamle beviser vedrørende en formodet overtrædelse (understreket her) I ESAs pressemelding etter kontrollen hos Color Line presiseres det at [d]et faktum at ESA utfører en kontroll betyr ikke at selskapet er skyldig i konkurransebegrensende opptreden, og foregriper ikke utfallet av ESAs undersøkelse (vedlegg 3, oversatt her). 31. I de følgende avsnittene vil ESA kort beskrive hovedtrekkene i undersøkelsen av mulig konkurransebegrensende atferd i Color Line-saken. Hovedtrekkene som skisseres her, er representative for slike konkurransesaker. 19 Artikkel 18 i skiller mellom et vedtak på den ene siden og en enkel anmodning om opplysninger på den andre. 20 Se dommens punkt 4.3, side 15, nederst på siden. 21 Sak C-37/13 P, Nexans, EU:C:2014:2030, avsnitt

11 32. Konkurransesakene for ESA kan deles i tre hovedfaser: (i) den innledende undersøkelsesfasen; (ii) den påfølgende prosedyren som leder frem til et overtredelsesvedtak; og (iii) beslutningen i ESAs kollegium I Color Line-saken gjennomførte ESA omfattende undersøkelser, som begynte med en uanmeldt kontroll hos Color Line (fra 4. til 6. april 2006), etter at ESA hadde fått en klage. Kontrollen ble foretatt med sikte på å finne relevant bevismateriale for det anførte bruddet på EØS-konkurransereglene. 34. Kontrollen ble etterfulgt av flere møter med Color Line, samt betydelig korrespondanse med selskapet. ESA sendte også en enkel anmodning om opplysninger til flere selskaper (deriblant Bastø Fosen den 12. januar 2007). 35. Den 16. desember 2009 sendte ESA sin meddelelse om innsigelser (engelsk: Statement of Objections eller SO ) til Color Line. En slik meddelelse om innsigelser er et formelt skritt i undersøkelsen ved mistanke om konkurransebegrensende atferd, der ESA skriftlig informerer om innsigelsene rettet mot parten. Likevel er det fremdeles tale om et innledende skritt, som ikke foregriper det endelige utfallet av saken Parten som innsigelsene er rettet mot, har etter kontradiksjonsprinsippet rett til å imøtegå innsigelsene skriftlig. I lys av hva parten anfører kan saken enten avsluttes uten at det fattes noe overtredelsesvedtak, eller ESA kan fatte et slikt vedtak. Det bemerkes at det ikke er uvanlig at noen av innsigelsene ikke følges opp i et endelig overtredelsesvedtak (eksempelvis på grunn av manglene bevis for et brudd). 24 Dette var også tilfellet for enkelte av innsigelsene ESA rettet mot Color Line i denne saken, og de ble ikke ble fulgt opp i overtredelsesvedtaket. 37. Color Line oversendte sine skriftlige merknader til meddelelsen om innsigelser 12. april Deretter ble det avholdt en muntlig høring 14. juni Videre ble det avholdt et oppdateringsmøte (engelsk: state of play meeting ) mellom Color 22 Se særlig kapittel II og II til ODA protokoll 4 og ESAs notice on best practices for the conduct of proceedings concerning Articles 53 and 54 of the EEA Agreement (vedlegg 4). 23 Se ESAs pressemelding (09)98, datert 18. desember 2009, der ESA uttalte at det å sende en SO til et selskap ikke foregriper det endelige utfallet av prosessen (vedlegg 5, oversatt her). 11

12 Line og ESA 15. februar Color Line innga deretter et posisjonsdokument (engelsk: position paper ) til ESA 6. mai 2011, og nok et møte ble avholdt 11. mai ESA vurderte Color Lines merknader til meddelelsen om innsigelser, samt anførslene fra den muntlige høringen, senere møter og korrespondanse, før ESA konkluderte med at Color Line hadde overtrådt artikkel 53 og 54, jf. overtredelsesvedtaket truffet av ESAs kollegium 14. desember I lys av det ovenstående, og særlig tatt i betraktning lengden og kompleksiteten i ESAs undersøkelser på konkurranseområdet, er det ESAs syn at de tidlige fasene av slike undersøkelser, inkludert uanmeldte kontroller og anmodninger om opplysninger, normalt ikke vil gi en skadelidt vesentlig informasjon om et mulig brudd på EØS-konkurransereglene med tanke på å avgjøre om det er grunnlag for et erstatningssøksmål Tingrettens felles behandling av EØS-avtalen artikkel 53 og 54 ved beregningen av foreldelsesfristen 40. Tingretten konkluderte med at det ikke var nødvendig å vurdere separat om Bastø Fosen, før 13. desember 2009, hadde oppfordring til å ta ut søksmål om erstatning for Color Lines brudd på artikkel 54 i EØS avtalen ESA bemerker at brudd på EØS-avtalen artikkel 53 og 54 er to separate overtredelser, også der de knytter seg til samme markedsatferd, og hver enkelt overtredelse kan gi grunnlag for et selvstendig erstatningskrav. Gitt at vurderingen av faktum og juss kan være ulik, bør således foreldelsesfristen vurderes separat for overtredelsene av henholdsvis artikkel 53 og artikkel ALMINNELIGE EØS-RETTSLIGE PRINSIPPER 4.1 Effektivitetsprinsippet 42. I fravær av EØS-rettslige bestemmelser om prosessuelle rettigheter og rettsmidler mv., er det opp til EØS-statene selv å fastlegge hvilke prosessuelle regler som skal 24 Se avsnitt 73 i vedlegg Se avsnittene i vedlegg Se dommens konklusjon i punkt 4.6, side

13 gjelde. Det kreves imidlertid at de nasjonale reglene ivaretar private parters rettigheter etter EØS-retten, herunder retten til å kreve erstatning for tap lidt som følge av brudd på EØS-konkurransereglene Dette innebærer at de nasjonale reglene må respektere effektivitetsprinsippet. 28 I denne saken betyr det at de nasjonale reglene som skal gjelde, ikke kan gjøre det praktisk umulig eller uforholdsmessig vanskelig for en privat part å ivareta sin rett til å kreve erstatning. 44. Det påhviler nasjonale domstoler å sikre at de krav som følger av alminnelige EØS-rettslige prinsipper, slik som effektivitetsprinsippet, overholdes Generelt vil det være vanskelig for en privat part som er påført tap ved brudd på EØS-konkurransereglene, på egen hånd å fremskaffe tilstrekkelig bevis til å underbygge et krav om erstatning for nasjonale domstoler, uten å kunne bygge på et endelig vedtak fra en konkurransemyndighet. Derfor reises private erstatningssøksmål stort sett kun på bakgrunn av rettskraftige vedtak fra en konkurransemyndighet. Etter det ESA er kjent med finnes det få, om noen, eksempler på vellykkede private erstatningssøksmål uten at et vedtak fra en konkurransemyndighet ligger til grunn for søksmålet. 46. Som beskrevet ovenfor, kan en nasjonal foreldelsesbestemmelse legge en ikke ubetydelig byrde på en privat skadelidt. Det er opp til lagmannsretten å vurdere om tingrettens tolkning av foreldelsesloven 9 gjør det praktisk umulig eller uforholdsmessig vanskelig for skadelidte å utøve retten til å søke erstatning for tap som følge av brudd på EØS-konkurranseretten. 4.2 Ekvivalensprinsippet 47. ESA merker seg at tingrettens dom nevner en nyere endring i konkurranseloven, i kraft 1. januar Denne endringen inkluderte en særskilt foreldelsesfrist for skadelidtes erstatningskrav som følge av brudd på konkurranseloven, jf. dennes 27 Se Courage og Crehan, EU:C:2001:465, avsnitt 29; sak C-295/04, Manfredi, EU:C:2006:461, avsnitt 62 og 81; sak C-360/09, Pfleiderer, EU:C:2011:389, avsnitt 24; Donau Chemie, EU:C:2013:366, avsnitt 27; og sak C-557/12, Kone and Others, EU:C:2014:1317, avsnitt og Se sak C-439/08, VEBIC, EU:C:2010:739, avsnitt Se Pfleiderer, EU:C:2011:389, avsnitt

14 34 annet ledd. Endringen tillater at slike erstatningskrav bringes inn for domstolene inntil ett år etter at en endelig rettskraftig avgjørelse fra Konkurransetilsynet, eller en rettskraftig dom, foreligger. 30 Dette innebærer at Konkurransetilsynets avgjørelser av administrativ/sivilrettslig karakter i så henseende stilles likt med forelegg utferdiget av påtalemyndigheten og straffedommer i konkurransesaker: Også før endringen i konkurranseloven 34 gjaldt en tilleggsfrist på ett år for å ta ut søksmål om erstatning etter rettskraftig avgjørelse ved forelegg eller straffedom, jf. foreldelsesloven 11 annet og tredje punktum ESA bemerker at det EØS-rettslige ekvivalensprinsippet krever at regler som ivaretar individers rettigheter etter EØS-retten, ikke kan være mindre gunstige enn dem som gjelder for tilsvarende rettigheter basert på nasjonal lovgivning. 32 Ekvivalensprinsippet krever også at nasjonale regler må anvendes uten forskjellsbehandling av saker om brudd på henholdsvis nasjonal konkurranserett og EØS-konkurranseretten Mens endringen i konkurranseloven 34 annet ledd er av ny dato og først trådte i kraft 1. januar 2014, er det underliggende prinsippet ikke nytt. Regelen som nå er inntatt i konkurranseloven, ble laget etter mønster fra foreldelsesloven 11 annet punktum. 34 Poenget var nettopp å sikre lik behandling av Konkurransetilsynets vedtak og strafferettslige avgjørelser i konkurransesaker Det EØS-rettslige ekvivalensprinsippet kan dermed kreve at vedtak fattet av ESA må stilles likt med forelegg utferdiget av påtalemyndigheten og straffedommer i konkurransesaker når det gjelder spørsmål om foreldelse uavhengig av konkurranseloven 34 annet ledd. 30 Konkurranseloven 34 annet ledd lyder: Selv om foreldelsestiden er ute, kan krav som nevnt i første ledd dessuten settes frem ved særskilt søksmål. Et slikt søksmål må reises innen 1 år etter at det foreligger endelig vedtak eller rettskraftig dom i saken. 31 Se Prop. 75 L ( ) kapittel Se Donau Chemie, EU:C:2013:366, avsnitt Se sak C-246/09, Bulicke, EU:C:2010:418, avsnitt Se Prop. 75 L ( ) kapittel Se Prop. 75 L ( ) kapittel og

15 5 FORELEGGELSE AV TOLKNINGSSPØRSMÅL FOR EFTA- DOMSTOLEN 51. ESA understrekker at lagmannsretten kan forelegge spørsmål om tolkningen av EØS-avtalen for EFTA-domstolen dersom retten finner det nødvendig for å avsi dom i saken, jf. domstolloven 51a, som gjennomfører ODA artikkel AVSLUTTENDE BEMERKNINGER 52. Lagmannsretten er forpliktet til å ta hensyn til de relevante deler av EØS-retten i sin tolkning og anvendelse av den norske foreldelsesloven. Viktig i så henseende er så vel effektivitetsprinsippet og ekvivalensprinsippet som hensynet til privat håndhevelse av EØS-konkurranseretten for nasjonale domstoler. 53. Prinsipielt sett er ESA av den oppfatning at i saker der ESA har tatt skritt med sikte på offentlig håndhevelse av konkurransereglene, bør foreldelsesfristen for mulige erstatningskrav avbrytes eller suspenderes inntil et overtredelsesvedtak er blitt rettskraftig (eller prosessen er avsluttet på annet vis). Med andre ord bør utgangspunktet for foreldelsesfristen og/eller dens lengde være slik at en potensiell skadelidt har en reell mulighet til å anlegge erstatningssøksmål etter at et overtredelsesvedtak fra ESA har blitt rettskraftig. 54. ESA håper dette skriftlige innlegget kan bistå lagmannsretten i dens avgjørelse av ankesaken. ESA stiller seg til lagmannsrettens disposisjon dersom den skulle ha spørsmål til det skriftlige innlegget eller andre sider ved saken. Signed version! Gjermund Mathisen Janne Tysnes Kaasin Befullmektigede for EFTAs overvåkningsorgan 15

16 7 VEDLEGG Nr Beskrivelse Kunngjøring om samarbeidet mellom EFTAs overvåkningsorgan og domstolene i EFTA-statene i forbindelse med anvendelsen av EØS-avtalens artikkel 53 og 54, datert 14. desember 2006 Request for Information, datert 12. januar 2007 PR(06)17 av 4. april 2006: Statement on EFTA Surveillance Authority inspection in Norway Notice on best practices for the conduct of proceedings concerning Articles 53 and 54 of the EEA Agreement (vedtatt av ESA ved beslutning 517/12/COL av 19. desember 2012, som en kodifisering av tidligere praksis) PR(09)98 av 18. desember 2009: Preliminary findings of the Authority suggest that Color Line has acted in breach of EEA competition rules Referert til i dette skriftlige innlegget i Antall sider avsnitt(ene) 2, 5, 36,

SKRIFTLIG INNLEGG TIL BORGARTING LAGMANNSRETT

SKRIFTLIG INNLEGG TIL BORGARTING LAGMANNSRETT Brussel, 19. mai 2015 Sak nr.: 77295 Dokument nr.: 756418 SKRIFTLIG INNLEGG TIL BORGARTING LAGMANNSRETT i medhold av Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol ( ODA

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004. av 24. september 2004 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 130/2004 av 24. september 2004 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse), protokoll 21 (om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak) og protokoll 23

Detaljer

KONKURRANSE. Kapittel 4. Hovedoppgaver i 2012. Utsikter for 2013

KONKURRANSE. Kapittel 4. Hovedoppgaver i 2012. Utsikter for 2013 Kapittel 4 KONKURRANSE Hovedoppgaver i 2012 ESA krevde inn nærmere 225 millioner NOK i bøter i 2012 som følge av rettskraftige avgjørelser i to store konkurransesaker. Fergeselskapet Color Line valgte

Detaljer

Kildebruk i forvaltningen. Hvordan Konkurransetilsynet bruker nasjonale og internasjonale rettskilder. Bergen 11. Juni 2015

Kildebruk i forvaltningen. Hvordan Konkurransetilsynet bruker nasjonale og internasjonale rettskilder. Bergen 11. Juni 2015 Kildebruk i forvaltningen Hvordan Konkurransetilsynet bruker nasjonale og internasjonale rettskilder Bergen 11. Juni 2015 Tormod S. Johansen Konkurransetilsynet Disposisjon Konkurransetilsynets oppgaver

Detaljer

KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER

KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER Utviklingen av rettsordenen i EØS bygger blant annet på samarbeidet mellom EFTA-domstolen og nasjonale

Detaljer

PROTOKOLL 4 OM OPPGAVER OG MYNDIGHET FOR EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN PÅ KONKURRANSERETTENS OMRÅDE

PROTOKOLL 4 OM OPPGAVER OG MYNDIGHET FOR EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN PÅ KONKURRANSERETTENS OMRÅDE VEDLEGG I TIL AVTALE AV 18. NOVEMBER 2009 OM ENDRING AV PROTOKOLL 4 TIL AVTALEN MELLOM EFTA-STATENE OM OPPRETTELSE AV ET OVERVÅKNINGSORGAN OG EN DOMSTOL PROTOKOLL 4 OM OPPGAVER OG MYNDIGHET FOR EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN

Detaljer

Konkurranse. Kapittel 4. Utsikter for 2012. Hovedoppgaver i 2011

Konkurranse. Kapittel 4. Utsikter for 2012. Hovedoppgaver i 2011 Kapittel 4 Konkurranse Hovedoppgaver i 2011 Utsikter for 2012 I 2011 avsluttet EFTAs overvåkningsorgan ESA sin formelle sak mot det norske fergeselskapet Color Line. Etter grundige undersøkelser konkluderte

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 *

EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 * EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 * (Prosessregler avvisning jurisdiksjon EØS-komiteens kompetanse) I sak E-6/01, ANMODNING til EFTA-domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtale

Detaljer

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011

Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011. av 19. desember 2011 Nr. 15/58 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 15.3.2012 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 163/2011 2012/EØS/16/40 EØS-KOMITEEN HAR av 19. desember 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 200/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 946/2012 of 12 July 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to rules of procedure on fines imposed

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og innlands vannvei Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del G nr. 10 (rådsforordning (EF) nr. 169/2009), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 19. april 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Indreberg og Falkanger i HR-2013-00841-U, (sak nr. 2013/490), sivil sak, anke over kjennelse: A

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6

NOR/303R T OJ L 245/03, p. 4-6 NOR/303R1642.00T OJ L 245/03, p. 4-6 Regulation (EC) No 1642/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 178/2002 laying down the general principles and

Detaljer

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO

Retningslinjer. Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen. i NHO Retningslinjer Retningslinjer for overholdelse av konkurranselovgivningen i NHO Disse retningslinjer er ikke ment å gi et uttømmende bilde av all gjeldende konkurranselovgivning da de ikke er en håndbok,

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 93/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY

LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY REGJERINGSADVOKATEN LEIEGÅRDSLOVEN FORHOLDET TIL EØS-RETTEN THOMAS NORDBY 1. INNLEDNING Temaet EØS-avtalens plass i EU/EØS Hoveddelen av EØS-avtalen EØS-avtalens betydning for forvaltningen Videre opplegg

Detaljer

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009

Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009. av 26. februar 2009 Nr. 51/30 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 169/2009 2015/EØS/51/07 av 26. februar 2009 om anvendelse av konkurransereglene innen transport med jernbane, på vei og

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del D nr. 6 (kommisjonsforordning (EU) nr. 1218/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen

OSLO TINGRETT KJENNELSE. 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08. tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen OSLO TINGRETT KJENNELSE Avsagt: Sak nr.: Dommer: Saken gjelder: 24.06.2014 i Oslo tingrett, 14-033300TVI-OTIR/08 tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen Legalitetskontroll av foreningsrettslig vedtak og

Detaljer

Avtale om samarbeid i konkurransesaker

Avtale om samarbeid i konkurransesaker Avtale om samarbeid i konkurransesaker Regjeringene i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, heretter referert til som "Partene". Under henvisning til den gjeldende avtale mellom Danmark, Island,

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

Hovedpunkter 2014. EFTAs overvåkningsorgan ESA

Hovedpunkter 2014. EFTAs overvåkningsorgan ESA Hovedpunkter 2014 EFTAs overvåkningsorgan ESA Forord Forord I 2014, som i 2013, har ESA vært nødt til å prioritere oppfølging av EFTA-landenes manglende evne og vilje til å gjennomføre det felles regelverket

Detaljer

Nr. 26/354 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1/2003. av 16. desember 2002

Nr. 26/354 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1/2003. av 16. desember 2002 Nr. 26/354 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1/2003 2007/EØS/26/41 av 16. desember 2002 om gjennomføring av konkurransereglene fastsatt i traktatens artikkel 81 og

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 42/257. KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 646/2012. av 16.

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 42/257. KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 646/2012. av 16. 6.7.2017 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 42/257 KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 646/2012 2017/EØS/42/30 av 16. juli 2012 om fastsettelse av nærmere regler for bøter og

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 20/94 av 28. oktober 1994. om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 20/94 av 28. oktober 1994 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under henvisning

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-28/15

RETTSMØTERAPPORT i sak E-28/15 E-28/15-21 RETTSMØTERAPPORT i sak E-28/15 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 32 11. årgang 19.6.2004 MELDING TIL LESERNE.................................................

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO

1 Innledning. 2 Sakens bakgrunn. 2.1 Nærmere om foretakssammenslutningen. 2.2 Partens merknader til varselet YIT AS. Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO YIT AS Postboks 6260 Etterstad 0603 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 2010/469 MAB VEMA 471.5 Dato: 08.07 2011 Vedtak V2011-14 YIT AS Haug og Ruud AS konkurranseloven 29, jf. 19 første ledd vedtak om ileggelse

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010. av 14. desember 2010 Nr. 53/119 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 1218/2010 2015/EØS/53/12 av 14. desember 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte på visse grupper av spesialiseringsavtaler(*)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen. Advokatfirmaet BA-HR DA Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E.

Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen. Advokatfirmaet BA-HR DA Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E. BFlH R N OTAT Til: Sogn og Fjordane fylkeskommune v / fylkesrådmann Tore Eriksen Fra: Advokat Sam E. Harris Saksansvarlig advokat: Sam E. Harris Dato: Oslo, 9. desember 2015 FJORD 1 I F1 HOLDING AKSJESALG:

Detaljer

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen

Mandat for utvalget Relevante hensyn ved revisjonen Mandat for utvalget Regjeringen har besluttet å oppnevne et offentlig utvalg som skal foreta en gjennomgang av lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i

NORGES HØYESTERETT. Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i NORGES HØYESTERETT Den 28. september 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Normann, Ringnes og Arntzen i HR-2017-1846-U, (sak nr. 2017/485), straffesak, anke over dom: Den offentlige

Detaljer

Nr.46/258 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.10.2000 NORSK utgave RÅDSDIREKTIV 98/59/EF av 20. juli 1998 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om masseoppsigelser(*) RÅDET FOR

Detaljer

Entreprisejuridisk seminar 2008

Entreprisejuridisk seminar 2008 Håndhevelsesdirektivet og implikasjoner for norsk rett Entreprisejuridisk seminar 2008 4. september 2008 Advokat Morten Goller mgo@wr.no Oslo Bergen London Singapore Kobe Shanghai 1 TEMA FOR DAGENS INNLEGG

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 109/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9

NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 NOR/303R1643.00T OJ L 245/03, p. 7-9 Regulation (EC) No 1643/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1592/2002 on common rules in the field of civil

Detaljer

Øvingsoppgaver til kildesøk i EU/EØS-rett

Øvingsoppgaver til kildesøk i EU/EØS-rett Øvingsoppgaver til kildesøk i EU/EØS-rett 1. EØS-avtalen: Hva er tittelen på omhandlet rettsakt nr. 1a i EØS-avtalens vedlegg XIX Forbrukervern? (du må klikke deg inn i vedlegget for å finne svaret) 2.

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 206/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 206/2016. av 30. september om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 206/2016 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde,

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 BNP Paribas Postboks 106 0102 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon

Detaljer

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain

COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain COMMISSION REGULATION (EU) No 488/2012 of 8 June 2012 amending Regulation (EC) No 658/2007 concerning financial penalties for infringement of certain obligations in connection with marketing authorisations

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017. av 5. mai 2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XVII (Opphavsrett) EØS-KOMITEEN HAR under

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 20. juni 2008

DOMSTOLENS DOM 20. juni 2008 DOMSTOLENS DOM 20. juni 2008 (Obligatorisk forsikring for erstatningsansvar med hensyn til motorvogner direktiv 72/166/EØF, 84/5/EØF og 90/232/EØF erstatning for ikke-økonomisk skade vilkår for statens

Detaljer

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning

Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter fra Konkurransetilsynet relatert til søknad om lempning Advokatfirma Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen v/harald K. Selte PB 1524 Vika 0117 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201001416-/TMO 27.10.2010 Klage - avslag på begjæring om innsyn i utgående dokumenter

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 167/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 167/1999 av 26. november om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 167/1999 av 26. november 1999 om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi) EØS-KOMITEEN HAR under henvisning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 17. september 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Endresen og Bårdsen i HR-2014-01845-U, (sak nr. 2014/1508), straffesak, anke over

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009. av 29. mai 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 47, 3. september 2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 61/2009 av 29. mai 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven

Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen av konkurranseloven Fornyings- og administrasjonsdepartementet Postboks 8004 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/1094 STAB-JD MAAA 601.2 Dato: 23.02.2009 Høringsuttalelse forslag til lovendringer for å styrke håndhevelsen

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 121/98 av 18. desember om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 121/98 av 18. desember 1998 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) EØS-KOMITEEN HAR - under

Detaljer

VEDLEGG TIL HØRINGEN BEREC

VEDLEGG TIL HØRINGEN BEREC VEDLEGG TIL HØRINGEN BEREC Gjennomføring av EUs ekomrevisjon fra 2009 (2009-pakken) i norsk rett ble opprinnelig hørt i brev fra Samferdselsdepartementet til høringsinstansene 23. juni 2010. Forslagene

Detaljer

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23.

2.10.2003 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF. av 23. Nr. 49/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/46/EF 2003/EØS/49/01 av 23. juli 2001 om endring av rådsdirektiv 95/53/EF om fastsettelse av prinsippene for organisering av offentlige

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004. av 31. mars 2004 Nr. 16/213 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) NR. 631/2004 2007/EØS/16/32 av 31. mars 2004 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig

Detaljer

Nr. 13/42 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2016. av 30. september 2016

Nr. 13/42 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2016. av 30. september 2016 Nr. 13/42 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.2.2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 203/2016 2017/EØS/13/06 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009

Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009. av 9. juni 2009 Publisert i EØS-tillegget nr. 33/2009, 25.06.2009 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 45/2009 av 9. juni 2009 om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester) og vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

Detaljer

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003

EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF. av 26. mai 2003 23.6.2016 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 35/1135 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/35/EF 2016/EØS/35/55 av 26. mai 2003 om offentlighetens deltaking i utarbeidingen av visse planer

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016

Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016. av 30. september 2016 Nr. 13/36 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 23.2.2017 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 202/2016 2017/EØS/13/05 av 30. september 2016 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen (Finansielle tjenester)

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/9 of 5 January 2016 on joint submission of data and datasharing in accordance with Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council

Detaljer

(UOFFISIELL OVERSETTELSE)

(UOFFISIELL OVERSETTELSE) NOR/312R0363.alle OJ L 115/12, p. 12-16 COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) No 363/2012 of 23 February 2012 on the procedural rules for the recognition and withdrawal of recognition of monitoring organisations

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2013/4 Klager: X Innklaget: DNB Markets Postboks 1600 0021 Oslo Saken gjelder: Klage på at DNB Markets megler angivelig skal ha gitt misvisende opplysninger/unnlatt å gi

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 1. november 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-089 (arkivnr: 17/1046) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger

Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Justis- og beredskapsdepartementet Forslag til ny lov om behandling av personopplysninger Personvernkonferansen 8. desember 2017 Anne Sofie Hippe, fung. Lovrådgiver, Oversikt Kort om personvernforordningen

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2843/98. av 22. desember 1998

KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2843/98. av 22. desember 1998 Nr.50/194 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.2000 NORSK utgave KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2843/98 av 22. desember 1998 om form, innhold og andre enkeltheter i forbindelse med anmodninger

Detaljer

Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31

Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31 Om bruk av EØS-avtalen protokoll 31 Professor dr. juris Finn Arnesen 1. Mandat og opplegg Ved brev 31. august 2016 er jeg bedt om å utrede rettslige spørsmål en innlemming av EUs reduksjonsforpliktelser

Detaljer

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010

Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010. av 26. januar 2010 Nr. 29/282 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 72/2010 av 26. januar 2010 2015/EØS/29/48 om fastsettelse av framgangsmåter for utføring av Kommisjonens inspeksjoner

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø)

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) EØS-KOMITEEN HAR EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 111/2017 av 16. juni 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø) under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter

Detaljer

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005.

AS ble begjært konkurs av Kemneren i Oslo, og selskapene ble tatt under konkursbehandling i perioden 27. juli til 22. august 2005. NORGES HØYESTERETT Den 30. juni 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01322-A, (sak nr. 2011/172), sivil sak, anke over dom, Mads Jacobsen (advokat Peter Simonsen) mot Staten v/kemneren i Oslo (Kommuneadvokaten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 2. april 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-00748-A, (sak nr. 2008/1996), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Bull i HR-2014-02508-U, (sak nr. 2014/2096), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH

Deres ref. Vår ref. Dato # /2783-TCH BAHR - Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen advokatfirma Harald K. Selte Postboks 1524 Vika 0117 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato #3554687 12/2783-TCH 07.12.12 Klage fra Nets Norway AS over Konkurransetilsynets

Detaljer

St.prp. nr. 3 ( )

St.prp. nr. 3 ( ) St.prp. nr. 3 (2004 2005) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 130/2004 av 24. september 2004 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsforordning (EF) nr. 1/2003 av 16. desember 2002

Detaljer

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) Endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett) I lov 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. gjøres følgende endringer: 38b nytt tredje ledd skal lyde: Organisasjon

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: Saken gjelder: mot OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: 18.11.2011 i Oslo tingrett 11-162476TVI-OTIR/07 Dommer: Dommerfullmektig Bård Skeie Hagen Saken gjelder: Kontrollavgift Erik Halfdan Vasquez Pedersen mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS

3. Parlamentarikerkomiteen for EØS. 4. Den rådgivende komité for EØS EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.49/00 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 49 3. årgang 3. Parlamentarikerkomiteen

Detaljer

NOR/303R T OJ L 245/03, p

NOR/303R T OJ L 245/03, p NOR/303R1644.00T OJ L 245/03, p. 10-12 Regulation (EC) No 1644/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 July 2003 amending Regulation (EC) No 1406/2002 establishing a European Maritime

Detaljer

NORSK utgave. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1310/97. av 30. juni om endring av forordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger(*)

NORSK utgave. RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1310/97. av 30. juni om endring av forordning (EØF) nr. 4064/89 om tilsyn med foretakssammenslutninger(*) Nr. 48/192 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 19.11.1998 NORSK utgave RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig

Detaljer

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5)

Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) Saksbehandlinger for hvordan Påtalenemnda skal utføre sitt mandat, NFFs lov 6-9 (5) 1 Bakgrunn og mandat Forbundstinget vedtok i 2010 å opprette en påtalenemnd. I motiveringen fra forslagsstiller fremheves

Detaljer

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/823 of 25 May 2016 amending Regulation (EC) No 771/2008 laying down the rules of organisation and procedure of the Board of Appeal of the European Chemicals

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15

NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 NOR/306R0736.00T OJ L 129/år, p. 10-15 COMMISSION REGULATION (EC) No 736/2006 of 16 May 2006 on working methods of the European Aviation Safety Agency for conducting standardisation inspections KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007

EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007. av 26. oktober 2007 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 134/2007 av 26. oktober 2007 om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser IFinger Limited Strandveien 35 1366 LYSAKER Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0088-10 20.03.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918

NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 1 NORGES FONDSMEGLERFORBUND The Association of Norwegian Stockbroking Companies Stiftet 5. oktober 1918 AVGJØRELSE FRA ETISK RÅD NORGES FONDSMEGLERFORBUND SAK NR. 10/1997 Klager: A Innklaget: NOKA Securities

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Erling Hansen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Erling Hansen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 14. mars 2017 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2017-552-A, (sak nr. 2016/1516), straffesak, anke over kjennelse, A B (advokat Erling Hansen til prøve) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999

EØS-KOMITEENS BESLUTNING. nr. 74/1999 av 28. mai 1999 Avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde EØS-komiteen EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 74/1999 av 28. mai 1999 om endring av EØS-avtalens protokoll 37 og vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,

Detaljer

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse

OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: 22.09.2009 i Oslo tingrett, Saksnr.: 09-085260TVI-OTIR/01. Dommer: Saken gjelder: avgjørelse OSLO TINGRETT -----DOM --- -- Avsagt: Saksnr.: Dommer: 22.09.2009 i Oslo tingrett, 09-085260TVI-OTIR/01 Tingrettsdommer Ingmar Nestor Nilsen Saken gjelder: Klage på Likestillings- og diskrimineringsnemndas

Detaljer